CPD® Fastcrete HS

Komentáře

Transkript

CPD® Fastcrete HS
03920 - Concrete Resurfacing
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU
CPD® Fastcrete H.S.
Rychletuhnoucí cementová vysprávková hmota
Důležité přednosti a výhody
- snadná aplikace a příprava materiálu
- vysoká pevnost a adheze k podkladu
- bez obsahu chloridů a kovů
- velká rychlost tuhnutí
- nehořlavý a netoxický
Technická data
Pevnost v tlaku
1 den
3 dny
7 dní
28 dní
90 dní
15 MPa
39 MPa
46 MPa
60 MPa
72 MPa
Popis materiálu
Materiál CPD® Fastcrete H.S. je speciální vysprávková
malta na bázi mikrosilikou modifikovaných hydraulických
cementů a kalibrovaných inertních plnv, určená pro ruční
rychlé opravy betonu v interiéru i exteriérech.
Jde o rychle tuhnoucí, vysokopevnostní, trvanlivý
materiál s velkou mechanickou pevností a přídržností k
betonovému podkladu. Jemnozrnná plniva umožňují
zahlazení do finálního tvaru, bez potřeby převrstvení
tenkovrstvou stěrkou. Barva vysprávky je podobná
betonu.
Materiál CPD® Fastcrete H.S. neobsahuje kovové
příměsi, nevytváří povrchové skvrny, je netoxický a
neobsahuje chloridy.
Plastická nestékavá konzistence umožňuje aplikaci bez
použití forem nebo bednění i při práci nad hlavou.
Pevnost v tahu
7 dní
28 dní
2,4 MPa
2,8 MPa
Základní použití
Materiál CPD® Fastcrete H.S. se používá při opravách
prefabrikovaných i monolitických železobetonových
konstrukcí všeho druhu, jakými jsou např. vozovky,
letištní dráhy, mostovky a římsy, vpusti a propustky,
odtokové žlaby, trouby, kanalizační šachty, jímky, nádrží,
průmyslové podlahy, parkovací plochy, vodojemy,
plavecké bazény, koupaliště, skelety atd.
Omezení
Nepoužívejte při teplotě pod + 5 °C.
Tloušťka jedné vrstvy nesmí být menší než 6 mm a
větší než 50 mm.
Materiál CPD® Fastcrete H.S. je vhodný pouze pro
opravy čistého a pevného betonového podkladu.
Nepoužívat pro konstrukční zesilování.
Balení
CPD® Fastcrete H.S. je kompletně předmíchaná suchá
směs, která je dodávaná v pytlích o hmotnosti 20 kg.
Vydatnost
Z jednoho balení suchého materiálu získáte při dané
receptuře 0,011 m3 hotové směsi.
Skladování a přeprava
Materiál se skladuje v původních uzavřených obalech,
na paletách v suchém a chladném prostředí. Chraňte
před vlhkem! Trvanlivost materiálu v neotevřených
obalech je maximálně 2 roky od data výroby.
Skladujte mimo dosah nepovolaných osob a dětí.
Doba zpracovatelnosti
Doba tuhnutí
Odolnost zmrazovacím cyklům
(ASTM C 672-91, 50 cyklů)
Zatížitelnost provozem
7 - 10 min.
20 - 30 min.
bez odpadu
- pěším
- dopravou
2 hod
24 hod
Tyto výsledky reprezentují současnou produkci.
Výsledky nezávislých testů se mohou od uvedených
hodnot lišit přibližně o ±10 %.
Provádění
Materiál CPD® Fastcrete H.S. smí aplikovat aplikovat
pouze aplikátor, řádně zaškolený firmou CPD®
Construction Products, espektive autorizovaným
zástupcem v Evropě, firmou CPD Products EU. Pouze
takový dodavatel má potřebné zkušenosti v přípravě
podkladu a zpracování konkrétních materiálů.
Příprava podkladu
Odstraňte veškerý nesoudržný beton, nečistoty, olej a
mastnoty a všechny další materiály, které by mohly
porušit soudržnost nové pokládané vrstvy s podkladem.
Povrch musí být otryskán pískem, vysokotlakým
vodním paprskem, obroušen nebo jiným vhodným
mechanickým způsobem očištěn.
Zbytky po obrusu, chemikáliích a prach musí být
odstraněny a povrch musí být před aplikací důkladně
saturován čistou vodou.
Receptura míchání
a) pro tloušťku do 25 mm
CPD® Fastcrete H.S
Voda
20 kg
3,8 lt.
b) pro tloušťku nad 25 mm
CPD® Fastcrete H.S
20 kg
kamenivo 4/8 mm
10 kg
Voda cca
3,5 - 3,8 lt.
Malé množství materiálu (2 - 8 kg) může být též
namícháno ručně, pomocí špachtle nebo zednické lžíce.
CPD Products EU; Sklady - Papírenská 4; 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Prodej zajišťuje:
SIPOSAN s.r.o., Mostárenská 503; 703 00 Ostrava
www.cpd-products.eu
[email protected]
Míchání
Použijte míchačky na malty s nuceným oběhem směsi
a pogumovanými stěrkami nebo pomaluběžné míchadlo s
regulací otáček (max. 360 ot./min.) a upnutým míchacím
adaptérem
Nejprve nalijte do čisté míchací nádoby příslušné
množství vody a za stálého míchání postupně
přisypávejte prášek tak, aby vám nevznikly hrudky.
Nemíchejte déle než 2 minuty, pouze do plastické
konzistence malty.
Při tloušťce vrstvy nad 25 mm je možno přidat čistý
hráškový štěrk 4 – 8 mm v maximální dávce 1/2 objemu
čerstvé směsi.
Nemíchejte najednou více jak 1 balení.
Aplikace
CPD® Fastcrete H.S. musí být aplikován ihned po
namíchání. Podklad musí být nasycen vodou, ale
povrchově pouze vlhký, tmavý a matný (SSD).
Podklad by měl být opatřen adhezním můstkem,
připraveným z materiálu CPD® Fastcrete H.S. a
záměsového roztoku. Ten získáme rozředěním materiálu
CPD® Latex Modifier 1186 s pitnou vodou v poměru 1 : 2
nebo požitím materiálu CPD® Latex Concrete Adhesive,
rozředěného pitnou vodou v poměru 1 : 1. Adhezní
můstek se nanáší zednickou štětkou v kašovité
konzistenci.
Na předem připravený, důkladně očištěný, saturovaný
a adhezním můstkem ošetřený podklad, se nanáší vlastní
reprofilační směs materiálu se pomocí špachtlí, hladítek
nebo stěrek. Materiál nanášejte, dokud je adhezní můstek
na povrchu lepivý.
Celá opravovaná plocha se vyplní jednolitě
materiálem CPD® Fastcrete H.S. do konečné výšky opravy.
Pokud se jedná o aplikaci na silně nerovný podklad,
vyplňte nejdříve všechny otvory a prohlubně. Materiál se
při aplikaci co nejvíce zhutňuje utlačováním proti
podkaldu.
Zpracování a uhlazení materiálu dokončete do pěti
minut po zamíchání materiálu s vodou. Po zavadnutí lze
upravit povrch vrstvy např. drážkováním nebo
zahlazením hladítky z tvrdé polyurethanové pěny.
Standardy
Materiál CPD® Fastcrete H.S. je testován a schválen
Ministerstvem Dopravy státu Ontario, pro použití na
všech typech konstrukcí.
Garance
Uvedené informace a doporučení jsou založeny na
našich vlastních i dalších výzkumech a odpovídají našim
znalostem. Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita
druhů podkladů, podmínek aplikace a možných způsobů
použití, negarantujeme jejich platnost absolutně a
univerzálně. Kupující by si sám měl ověřit vhodnost
použití každého materiálu pro jeho vlastní specifický účel.
Firma CPD® garantuje bezvadnost výrobku,
neposkytuje však žádné další záruky ohledně svého
výrobku ve smyslu jeho neomezené použitelnosti,
obchodovatelnosti nebo použitelnosti pro zvláštní účely.
Odpovědnost výrobce je limitována ve všech
případech přidáváním dalších příměsí do výrobků,
použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití
výrobku.
CPD® rovněž nemá žádnou další zodpovědnost za
náhodné, související nebo následné škody nad uvedený
rámec garancí, nedbalostní nebo jinou přímou
odpovědnost.
Tato garance nesmí být měněna prodejci, distributory
nebo reprezentanty CPD®.
Ceny a dosažitelnost materiálu
Materiál CPD® Fastcrete H.S. je vyráběn pouze
kanadskou firmou CPD® Construction Products a
zákazníkům v Evropě, včetně ČR, je dodáván pouze
prostřednictvím autorizovaného zástupce, kterým je firma
SIPOSAN, resp. její divize CPD Products EU.
Technický servis
S technickými dotazy o vhodnosti použití materiálu
Fastcrete H.S. na vaši specifické aplikaci, pro podporu při
navrhování, aplikační instrukce, případně s dalšími
technickými dotazy, se prosím obracejte na technickoobchodní oddělení CPD Products EU.
Zrání
Materiál CPD® Fastcrete H.S. musíte chránit před
rychlou ztrátou vody. K tomuto účelu použijte kvalitních
materiálů, jakými jsou např. CPD® Hard-Cure nebo CPD®
Acrylic Cure and Seal.
Pro dosažení co nejlepších výsledků kombinujte
kropení vodní mlhou spolu se zakrytím neprodyšnou folií
po dobu minimálně 48 hodin. Chraňte před přímým
slunečným zářením, deštěm a mrazem.
Čištění nářadí
Veškeré nářadí je nutno očistit vodou ihned po
dokončení prací. Zatvrdlé zbytky materiálu lze čistit
pouze mechanickým způsobem.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Bližší informace o ochraně zdraví při práci s
materiálem CPD® Fastcrete H.S. získáte z bezpečnostního
litu výrobku MSDS č. 254.
CPD Products EU; Sklady - Papírenská 4; 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Prodej zajišťuje:
SIPOSAN s.r.o., Mostárenská 503; 703 00 Ostrava
www.cpd-products.eu
[email protected]
Orig. 03390-36-0607
Prep. 06/2013

Podobné dokumenty

CPD® Rapidcrete

CPD® Rapidcrete Čištění nářadí Veškeré nářadí je nutno ihned po dokončení prací očistit vodou. Po zaschnutí lze zbytky materiálu odstranit pouze mechanickým způsobem.

Více

CPD Rapidcrete

CPD Rapidcrete použijte míchačku s nuceným oběhem směsi nebo pomaluběžné elektrické míchadlo s vhodným nástavcem. Dle podmínek konkrétní aplikace vždy používejte minimální možné množství záměsové vody. Nalijte do...

Více

CPD® Corrosion Inhibitor

CPD® Corrosion Inhibitor výzkumů, výzkumů třetích firem a výsledků testů vlastních i nezávislých zkušeben. Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů podkladů, podmínek aplikace a možných způsobů použití, negara...

Více

CPD® CWC 200 Plus

CPD® CWC 200 Plus použití, výrobce negarantuje jejich platnost absolutně a univerzálně. Kupující by si sám měl ověřit vhodnost použití každého materiálu pro jeho specifický účel. Výrobce, firma CPD®, garantuje bezva...

Více

Dům a zahrada - Revitalizace bytových domů

Dům a zahrada  - Revitalizace bytových domů Součinitel tepelné vodivosti λ vlny je obvykle kolem 0,032–0,035 W/mK, tedy hodnota srovnatelná s  polystyrenem, nově je na trhu k dostání ale i výrobek s perfektní hodnotou λ = 0,03 W/mK. Nabídka ...

Více

Vliv sekundární krystalizace na vlastnosti betonu

Vliv sekundární krystalizace na vlastnosti betonu betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, Praha: Úřad pro tech-

Více

PolishGuard - CPD Products

PolishGuard - CPD Products Odpovědnost výrobce je limitována ve všech případech přidáváním dalších příměsí do výrobku, použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití. Výrobce rovněž nemá žádnou další zodpovědnost za n...

Více

D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA předběžných nákladů se doporučuje uvažovat s rozsahem 10% plochy na vysazených štítech (šíře cca 2m) a severozápadním průčelí, 20% plochy v jihovýchodním průčelí. Sanace spočívá v odstranění vešker...

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Přídavek záměsového roztoku činí cca 50 % hmotnosti omítky. Výslednou směs řídce kašovité konzistence pomocí válečku nebo štětky naneste na podklad a ponechejte před omítáním 24 hodin vyzrát. Přípr...

Více

SMLOUVA O DÍLO č.Ol/12

SMLOUVA O DÍLO č.Ol/12 Změny, doplnění nebo zrušení této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Změny a doplnění se týkají především případů omezení rozsahu díla nebo...

Více