navazující Strategický plán ČTU 2016

Komentáře

Transkript

navazující Strategický plán ČTU 2016
strategický plán rozvoje
2016 - 2018
Česká tábornická unie, z.s.
IČ
00418056
sídlo
Kazašská 1426/6
101 00 Praha 10 - Vršovice
mail
[email protected]
web
www.tabornici.cz
@taborniciCTU
tel
737442255
výchozí situace a potřeby cílové skupiny
Rozvoj moderních technologii a absence ak•vního vyži• volného času se stále více podepisuje na fyzické
kondici dnešní mládeže a dě•. Stále větší procento populace prokazuje větší míru rizikového chování. V tomto důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních a dalších rizik pro společnost.
V posledních letech se snižuje počet neziskových organizací podporující ak•vní trávení volného času. Snižuje
se také počet organizací zabývajících se spoluprací se školním vzdělávacím systémem. Mnoho členů ČTU je
ak•vně zapojeno do školního vzdělávacího systému (žáci, pedagogové). Pozi•vní spolupráce ČTU se školním
vzdělávacím systémem může přinášet cestu pro mladé lidi k ak•vnímu trávení volného času a díky neformálnímu učení také k nespecifické prevenci rizikových jevů. ČTU na tuto situaci reaguje nabídkou ak•vního
trávení volného času.
Téma mul•-kulturní a environmentální gramotnos• je stále více medializováno a je mu přikládán stále větší
společenský význam. ČTU využívá prvky zážitkové pedagogiky a formou neformálního učení vzdělává své
členy v této oblas•. V současné době má jen velmi málo celorepublikových organizací dostatečné prostředky
a i možnos• (např. táborové základny, klubovny, lidské zdroje) pro zajištění pobytových akcí pro mládež, které
mají charakter neformálních vzdělávacích akcí.
ČTU ve své činnos• vytváří podmínky pro uplatňování zájmů nejen svých členů, ale i zájemců z řad veřejnos•.
Tvorbou a realizací programů pro smysluplné využi• volného času výchovně působí na dě• a mládež a podílí
se tak na potlačování nega•vních společenských jevů na tuto sociální skupinu.
Stěžejní formou práce v organizačních jednotkách ČTU s převahou dě• a mládeže je pravidelná celoroční
cílevědomá činnost s vyvrcholením na letním táboře.
strategické cíle
Programový záměr ČTU na roky 2014 – 2018 si klade za cíl uskutečňovat ak•vity vedoucí ke stavu, kdy výchovný systém ČTU bude metodickým vodítkem, který umožňuje, ba přímo vyvolává krea•vitu vedoucích,
přitahuje mladé lidi, přičemž akceptuje rozvoj dle podmínek, tradic a zvyklos• České tábornické unie.
ČTU si do roku 2020 klade za cíl:
1) Vytvářet či zprostředkovávat organizační, programové, metodické a materiální podmínky pro ak•vní využi•
volného času dnešní mládeže prohloubením spolupráce s jednotlivými subjekty školního vzdělávacího systému České republiky.
2) Zefek•vnit celorepublikový systém prostupného vzdělávání členů ČTU v tábornických klubech za účelem
zvyšování znalos• a zkušenos• formou neformálního vzdělávání v tábornických dovednostech mo•vovaný
soutěží s názvem Tábornická stezka.
3) Podporovat rozvoj kompetencí dě• a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání medií tvorbou a následnou
realizací informačních center ČTU (viz Brno).
4) Mo•vovat dě• a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich environmentální gramotnost, podporovat respektující přístup k přírodě a ekologii.
plán strategického rozvoje
Hlavní náplní ČTU je udržení činnos• v tábornických klubech a jejich oddílech. Členové ČTU se mají možnost
vzdělávat dle Vzdělávacího a výchovného systému ČTU.
Klíčové ak•vity k cíli č. 1 : vytvářet či zprostředkovávat organizační, programové, metodické a materiální
podmínky pro ak•vní využi• volného času dnešní mládeže prohloubením spolupráce s jednotlivými subjekty školního vzdělávacího systému České republiky.
ČTU bude vytvářet podmínky pro Vedoucí tábornických klubů a oddílů, kteří s nabídkou ak•vního využi# volného času osloví žáky základních a středních škol, studenty vysokých škol. Oslovení z řad zástupců ČTU bude
realizováno formou, která bude individuální pro každou cílovou skupinu žáků.
Žáky prvních až pátých ročníků základních škol osloví vedoucí ČTU prostřednictvím jejich zákonných zástupců
formou realizací setkáních na rodičovských schůzkách. Žáky šestých až devátých ročníků základních škol osloví vedoucí či člen tábornických klubů formou funkčního internetu. Poslední cílovou skupinou jsou studen•
středních škol a vysokých škol (zejména se zaměřením pedagogického charakteru). Tato skupina bude oslovena zejména pomocí webové prezentace.
Česká tábornická unie disponuje personálními zdroji pro zajištění smysluplných volnočasových ak•vit pro
dě• mládež. Vedoucí tábornických klubů mají zkušenos• s prací dětmi a mládeží, řada z nich je v této oblas•
proškolena. Tábornické kluby disponují základním materiálem a majetkem (sportovní vybavení, klubovny
ČTU) pro ak•vity pro práci s mládeží.
ČTU se bude podílet na přípravě a realizaci volnočasových ak•vit pro veřejnost (zejména pro dě• a mládež)
tzv. Dětských dnů. Např.: tábornický klub Oregon realizoval letos již patnáctý ročník akce Oregon dětem, v
rámci které nabídl dětem a mladistvým účast na padesá• různých atrakcích, s několika •sícovou účas# z řad
veřejnos•.
ČTU bude i nadále nabízet účast dětem a mladistvým na letních dětských táborech. S nabídkou dětských
táborů budou vedoucí tábornických klubů oslovovat vedení základních škol.
Klíčové ak•vity k cíli č. 2 - Zefek•vnit celorepublikový systém prostupného vzdělávání členů ČTU v tábornických klubech za účelem zvyšování znalos• a zkušenos• formou neformálního vzdělávání v tábornických
dovednostech mo•vovaný soutěží Tábornická stezka.
Za účelem zvýšení kvality a efek•vity neformálního vzdělávání ČTU připraví a bude pravidelně organizovat systém prostupného vzdělávání. Mo•vací bude celorepubliková soutěž v tábornických dovednostech –
Trampská stezka. Účastnit soutěže se bude moci každý člen ČTU. ČTU bude soutěž připravovat a pravidelně
vyhodnocovat.
Členové ČTU, kteří načerpají potřebné znalos• a dovednos• ve svých tábornických klubech se budou moci
zúčastnit v oblastních kolech. Nejlepší členové poté postoupí do celorepublikového finále, které se uskuteční
každý rok v září na ústředním tábořiš• Slunečná paseka pod Křemešníkem. Po vyhodnocení soutěže odmění
ústředí ČTU nejlepší členy (materiální odměna pro tábornický klub, ústředí zorganizuje pro tábornický klub
víkend).
Členové ČTU budou moci soutěžit v jasně definovaných disciplínách. Členy ČTU do soutěže připraví jejich
oddílový vedoucí. Za účast v oblastních kolech obdrží účastníci nášivku ČTU a další drobné propagační
předměty ČTU.
Ústředí ČTU jasně zpracuje metodický materiál, jehož součás• bude popis přípravy a realizace soutěže, popis
samotných disciplín soutěže (tábornické dovednos• – vázání uzlů, znalost první pomoci, znalost morseovy
abecedy, tříděný odpad, znalost rostlin...)
Výchovným efektem bude mimo získání potřebných znalos• a dovednos• z environmentální oblas• také
podpora ak•vního zapojení dě• a mládeže do rozhodovacích procesů a usnadnění rovného přístupu mládeže
k právům. Důležitým výchovným faktorem bude také přenesení odpovědnos• jedince za skupinu při získání
ceny pro celý tábornický klub.
Klíčové ak•vity k cíli č. 3 – Podporovat rozvoj kompetencí dě• a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání
medií tvorbou a následnou realizací informačních center ČTU.
ČTU si klade za cíl zefek•vnit systém poskytování informací pro mládež v ČR vznikem Informačních center
ČTU pro mládež. Tím usnadňovat přístup dě• a mládeže k informacím a následně také právům. Podporovat
rozvoj kompetencí dě• a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání medií a následně nabízet rozmanité cesty
ke kultuře, umění a tradicím.
V rámci prezentace ČTU si každý tábornický klub realizuje své webové stránky, do zprávy a tvorby jsou
začleněni samotní členové ČTU a vedoucí oddílu. Tím ČTU zvyšuje mo•vaci dě• a mládeže ke krea•vnímu
přístupu při vytváření vlastních webových obsahů. Společným webovým portálem ČTU je oficiální web
www. tabornici.cz , který obsahuje webové adresy jednotlivých Oblas•/Tábornických klubů.
Klíčové ak•vity k cíli č. 4 - Mo•vovat dě• a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich
environmentální gramotnost, podporovat respektující přístup k přírodě a ekologii.
ČTU bude i nadále přispívat k propojení environmentálního vzdělávání a výchovy v oblastech formálního, neformálního a zájmového vzdělávání zejména přípravou a realizací veřejných akcí například realizací akce Den
země, kterou pořádá Tábornický klub Arnika Kolín, jež ak•vně spolupracuje se středisky ekologické výchovy.
Ve své celoroční činnos• budou i nadále vedoucí klubů mo•vovat své členy k životu s principy udržitelného
rozvoje. I nadále bude docházet ke sdílení jednotlivých členů a jejich příkladů dobré praxe.
V rámci letní činnos• budou vedoucí táborů podporovat šíření informací o principech udržitelného rozvoje a
ochraně životního prostředí. V rámci tábořišť budou vedoucí ČTU podporovat vytváření ak•vit prohlubující
vztah k místu a zapojení mládeže do života komunity a do řešení enviromentálních problémů v regionu.
V rámci podpory informovanos• dě# a mládeže o cílech, principech a tématech souvisejících s globálními,
rozvojovými a enviromeltáními problémy dnešního světa bude ČTU pořádat celorepublikovou pravidelnou
akci „Ekologické tábornictví aneb oblékni si zelené triko“. Členové ČTU si každý rok 22. dubna obléknou na
celý den zelené triko jako veřejný souhlas s podporou ekologického tábornictví a výchovy. Cílem této akce je
zvyšování environmentálního povědomí veřejnos• o životním prostředí a rozvíjení environmentální gramotnos•.
celoroční výchovně vzdělávací program organizace
Na prahu téměř každé činnos• ČTU je pedagogika jako primární metoda práce s dětmi a mládeží. ČTU bude
trvale sledovat vývoj v oblas• pedagogicko-metodické a opera•vně přizpůsobovat svůj vícestupňový pedagogický systém. Pro přípravu vedoucích dětských kolek•vů, hlavních vedoucích táborů a zdravotníků má ČTU
vytvořen vlastní školicí systém se státní akreditací, tzv. „plackování“.
Za jeden z nejdůležitějších výchovných prvků považuje ČTU metodu vzorů. Nachází je nejen v řadách svých
starších členů, ale zejména mezi osobnostmi, které se svým životem a dílem přiblížily ideálům vyznávaným v
ČTU. Další metodou neformálního učení, kterou ČTU využívá je zážitková pedagogika.
Za hlavní formy činnos• pro mládež, ať už organizovanou či spontánní, považuje ČTU nabídku nejrůznějších
akcí a ak•vit, majících vztah k poslání ČTU, jako jsou společenské a sportovní akce, kulturní fes•valy a programy, soutěže, tábornické školy, prázdninové tábory, výpravy, expedice a ekologické ak•vity směřující k
ochraně životního prostředí.
Jako vyšší stupeň prak•ckého vzdělávání organizuje ČTU další odborně a fyzicky náročnou přípravu vedoucích,
instruktorů, metodiků a organizátorů - tradiční tábornické školy, realizované dle vlastního metodického programu a materiálu, za #m účelem zpracovávaným a průběžně inovovaným.
finanční rozvaha
Na realizaci všech cílů výše uvedených plánujeme využívat především finance získané ve formě darů od
partnerů jako jsou nadace či podnikatelský sektor, dále pak z vybraných členských příspěvků a nad to pak z
dotačních •tulů, ze státních,popřípadě krajských nebo městských zdrojů.
Významnou část tvoří dobrovolná - neplacená práce našich členů i nečlenských dobrovolníků.
popis zapojení jednotlivých členů ČTU
V současné době Česká tábornická unie disponuje 145 kluby ČTU, které jsou dle geografických oblas•
rozmístěny po celé ČR. Právě jejich činnost je stěžejní pro naplnění strategického plánu. Vedoucí tábornických
klubů jsou dostatečně kvalifikováni pro práci s dětmi a mládeží. Současná členská základna činí 5200 členů v
kategoriích dě! a mládež.
Organizace tedy disponuje lidskými zdroji, které jsou nezbytné pro naplňování cílů strategického plánu.
naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
Strategický plán ČTU do roku 2018 naplňuje strategické cíle poli!ky mládeže České republiky na období 2014
– 2020 (uvedené v dokumentu Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020).
Zejména se zaměřuje na usnadnění rovného přístupu dě• a mládeže k informacím (viz výše strategický cíl č.
3 - příprava a realizace Informačního centra ČTU), rozšiřování a zatrak!vnění nabídky činnos• ve volném čase
a následné mo!vování mládeže k jejímu ak!vnímu využi• (viz výše strategickýcíl č. 1 – spolupráce ČTU se
školním vzdělávacím systémem).
Nedílnou součás• strategického plánu ČTU jsou také ak!vity zahrnující mo!vaci dě• a mládeže k životu s
principy udržitelného rozvoje a rozvíjení jejich environmentální gramotnos! (viz výše strategický cíl č. 4).
Činnost ČTU je založena na vytváření příznivých a udržitelných podmínek pro účast dě• a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Pravidelná celoroční činnost v tábornických klubech podporuje všestranný a harmonický rozvoj dě• a mládeže
s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost. ČTU svojí činnos• nabízí dětem a mládeži
rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím.
ak"vní zapojování organizačních jednotek do strategického plánování
Dle architektury struktury ČTU mají možnost všichni členové ak!vně zasáhnout do strategického plánování
organizace. Členové tábornických klubů mohou své podněty či připomínky vznést vedoucím tábornických
klubů, ! je tlumočí svým zástupcům v oblastních radách.
Na základě projednání v rámci Velkých rad oblas! (pozn. orgán ČTU s regionální působnos•, celkem 12
Velkých rad ČTU s frekvencí setkávání min. 4x ročně) tlumočí tyto podněty zástupci Velkých rad na Nejvyšší
radě ČTU (zástupci z řad Ústředí ČTU a Velkých rad ČTU, odborných týmů/dobrovolníků a hostů/samotných
členů ČTU), která se těmito podněty zabývá a reaguje na ně. Členi ČTU mají také možnost reagovat přímo
formou připomínek na Sněmu ČTU, který se koná jednou za čtyři roky.
Všichni členové ČTU se do realizace a přípravy strategie zapojují. Strategie je koordinována pomocí setkání a
sdílení informací jednotlivých subjektů (člen ČTU – Tábornický klub – Velká rada Oblas! ČTU – Nejvyšší rada,
viz stanovy ČTU). Informace jsou předávány formou zápisů z jednotlivých setkání či formou funkčních webových kanálů (ústředí webové stránky, facebook ČTU).
Tábornický klub a jeho oddílová činnost je základním nástrojem pro realizaci samotné strategie.

Podobné dokumenty

Výroční zpráva ČTU 2012

Výroční zpráva ČTU 2012 V práci a činnosti nám pomáhá členství v České radě dětí a mládeže. ČTU se jako zakládající člen podílí na činnosti střešního orgánu dětských a mládežnických organizací ČR i personálně. Zástupcem v...

Více