UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány

Komentáře

Transkript

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány
UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK
Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se
v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu.
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
Předmět: Jazyk anglický
Třídy: 1.A, 1.C
MĚSÍC
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Učebnice: Happy House 1
UČIVO
Lekce 1 Welcome to Happy House!
Úvod do předmětu – proč se učíme angličtinu, důležitost tohoto jazyka ve
světě
Seznámení s hlavními postavičkami učebnice – Mum, Dad, Polly, Jack,
Daisy, Otto, Ruby, Spike
Pozdravy, představování se
Jednoduchá otázka a odpověď s použitím slovesa „být“
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Lekce 2 Pens and pencils
Názvy školních předmětů
Otázky a odpovědi: Co je toto? To je … .
Čísla 1-10, počítáme
How many …?
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Upevňování učiva hrami
Písnička „The Number Conga“
Lekce 3 Come and play!
Názvy několika běžných hraček
Vyjádření počtu předmětů
Hlavolam
Názvy několika barev
Písnička „The Colour Song“
Colour Bingo – hra
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Písnička „Noisy toys“
Lekce 4 Dressing up
Názvy oblečení
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Povídání o oblíbeném oblečení a barvách
Písnička „The Washing Machine Song“
Lekce 5 Happy Birthday!
Slovní zásoba z okruhu narozeniny
Písnička „It´s my birthday“
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Říkanka „How old are you?“
Písnička „Happy Birthday“ – tradiční narozeninová píseň
v anglicky mluvících zemích
Rozkazovací způsob sloves – Jump! Dance! …
Lekce 6 Bathtime!
Slovní zásoba z okruhu koupání
Otázky a odpovědi „Can you …?
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Denní hygienické činnosti : I wash my face…
I wash my hands…
I brush my hair…
I brush my teeth…
Lekce 7 Animal friends
Názvy některých zvířat
There´s a (cat) in the house. Mluvení o umístění věcí, zvířat nebo lidí
Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu
Červen
Třída: 2. A
Předložky místa – on, in
Písnička „The Merry-go-round Song“
Opakování a upevňování probraného učiva
Učebnice: Happy House 2
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO
Úvodní lekce – pozdravy, slovní zásoba, pokyny učitele, číslovky
Lekce 1 – Safari v herně N
Názvy zvířat, hra s obrázky, psaná forma slov
Gramatika – there is/are. Abeceda. I can / can’t see
Poslech. Aktivity v Pracovním sešitě
Test 1
Lekce 2 Škola – 6 výrazů z tématu školy a jejich písemná podoba.
Doplňkové učivo – v herně, ve třídě
Poslech, plakáty, karty. Píseň
Gramatika: This is my/your
Aktivity v Pracovním sešitě
Dokončení lekce 2, test 2
Lekce 3 Mám hlad – šest názvů jídel a jejich písemná podoba
Doplňkové učivo – v kuchyni, nakupování, uklizení
Poslech, práce s kartami. Aktivity v Pracovním sešitě
Gramatic. struktury: Do you like… I like / I don’t like
Dokončení lekce 3, test 3
Vánoce v ČR a VB, tradice
Vánoční pohlednice, vánoční písně, vánoční hra
Opakování lekce 1.,2.,3
Lekce 4 – Šťastné tváře. Gramatické struktury: I have got…
Názvy části obličeje
Doplňkové učivo – To jsem já. Poslech, karty s obrázky
Aktivity v Pracovním sešitě
Dokončení lekce 4, test 4
Lekce 5 Můj dům – pojmenování části domu
Doplňkové učivo: Je čas na oběd. Já už jdu. Můj oběd v kuchyni.
Gramatické struktury: Is it…? / It’s a …/ Is it in…? I don’t know.
Where is my/your…?
Aktivity v Pracovním sešitě.
Práce s kartami a plakátem. Poslech. Opakování lekce 4.,5. Test 5
Velikonoce – porovnání svátků v ČR a VB.
Velikonoční hra. Zhotovení košíku, písničky
Názvy zvířátek
Gr. struktura – od koho je dárek – pro koho je dárek
Poslech. Aktivity v Pracovním sešitě
Lekce 6 – Léto
Názvy oblečení. Doplňkové učivo: Na sluníčku. Dobře se bavím.
Gramatické struktury: I am wearing…What are you wearing? Take off.
.Where’s my…? Stop! Let’s go!
Aktivity v Pracovním sešitě
Test 6
Opakování slovní zásoby a gramatických struktur. Jednoduché rozhovory.
Písně, hry a zábavné aktivity
Třída: 3.A
Učebnice: Chit Chat 1
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
UČIVO
Úvod do jazyka, seznámení s učebnicí a učivem.
Základní frazeologie.
Úvodní lekce – Hello Superstars, Hello Bugs .
Pozdravy – představení se
Barvy – určování
Čísla 1-12 – chápání číselných pojmů
Zadávání a plnění pokynů
Lekce 1 – Classroom Bugs
Školní potřeby – otázky týkající se školních potřeb
Zadávání a plnění příkazů
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Lekce 2 – The TV Show
Nábytek
Čísla 13-20
Pokračování lekce 2
Otázky týkající se věku – výměna
osobních údajů (rozhovory)
A song/a rhyme
Lekce 3 – Super Pets
Domácí zvířecí mazlíčci – určování
Krátké otázky a odpovědi – kladné a
záporné
Kategorizace a určení zvířat dle
velikosti/barvy
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Review A – shrnutí
A game
Lekce 4 – Pirates
Nálady/pocity- vyjadřování (přídavná
jména)
Určení nálad/pocitů jiných lidí, mluvení o
nich
Další pozdravy a zdvořilostní fráze
Příběh a jeho dramatizace
Lekce 5 – Funny Faces
Popis vzhledu
Pokračování Lekce 5
Sloveso MÍT (have got, has got)
Lekce 6 – Family Photos
Rodina – slovní zásoba
Vyjádření o rodině, sourozencích
Review B – shrnutí, test
A game
Lekce 7 – The Body Rap
Popis částí těla – slovní zásoba
Barvy, čísla (opakování)
Čtení textu s porozuměním (otázky,
odpovědi, vyprávění)
Lekce 8- Superstar Clothes
Oděvy – slovní zásoba
A song/ a rhyme
Lekce 8- Superstar Clothes
Oděvy – slovní zásoba
A song/ a rhyme
Lekce 9 – Bug Café
Jídlo – slovní zásoba
Hovoříme o tom, co máme/nemáme rádi
k jídlu (Do you like?)
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Review C – shrnutí
A game
Duben
Květen
Červen
Třída: 5.A
Lekce 10 – Animal Safari
Zvířata- slovní zásoba
Určování, co je na obrázku
Získání informace z poslechového
cvičení
Využití dřívější znalosti k třídění informací
Pokračování – Lekce 10
Čísla – otázka How many?
Lekce 11 – My Favourite Things
Hračky a další osobní věci – slovní
zásoba
Povídání o tom, kde jsou různé
předměty umístěny
Otázky a odpovědi
Lekce 12 – Goodbye, Superstars!
Zopakování mluvnických jevů a slovní
zásoby z celého kurzu
Review D – shrnutí, kontrolní test
A game
Učebnice: Project 1 Third Edition
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
UČIVO
Opakování učiva 4.ročníku (slovíčka, gramatika, témata).
Seznámení s novou učebnicí.
1 Introduction
A Hello
Základní frazeologie – krátké věty.
B In the classroom
Slovní zásoba, člen neurčitý A,AN.
Instructions – positive and negative
C Numbers
Čísla 0-100
D How do you spell that?
Poslechová cvičení, písnička. Hry k procvičení abecedy a hláskování
slov.
This/these. Množné číslo podstatných jmen.
Jednotné a množné číslo podstatných jmen. Výjimky.
Culture : Names and titles
English across the curriculum (Math:sums)
Revision
1.čtvrtletní prověrka
Shrnutí a procvičování učiva –Unit 1.
2 Friends and family
A Where are you from?
Čtení textu, poslechové cvičení. Věty.
Sloveso to be – oznamovací způsob, otázka.
B My family
Čtení, poslech.
Procvičování slovesa to be v různých osobách.
C Mickey, Millie and Mut
To be – otázka.
Přivlastňovací zájmena – procvičování.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Třída: 6.A
D What day is it today ?
Čtení a poslech.
Zápor u slovesa to be. Procvičování gramatiky.
Procvičování slovní zásoby a gramatiky.
Culture : What´s your address ?
English across the curriculum : The World
Opakování
Pololetní prověrka
3 My world
A I´ve got a computer
Sloveso have/has got.
B Have you got a pet ?
C Mut´s present
Čtení, scénka, poslech.
Sloveso have got – zápor
Popis obrázků.
Pozice přídavných jmen ve větě.
D My school
Školní předměty, rozvrh hodin.
Oblíbené předměty. Věty.
Culture : Schools in England and Wales
English across the curriculum : Science:wea are animals, too
Opakování.
3.čtvrtletní prověrka
4 Time
A What´s the time, please?
Určování času
Denní program
Dny v týdnu
B My day
Přítomný čas prostý
C Free time
Volnočasové aktivity
Otázka a zápor v přítomném čase prostém
D Mickey, Millie and Mut
Culture : Sport
English across the curriculum : Music: musical instruments
Upevňování učiva – hry, písničky apod.
Závěrečná prověrka
Učebnice: Project 1 Third Edition, Project 2 Third Edition
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
Září
Říjen
UČIVO
Opakování učiva 5.ročníku
Osobní údaje, sporty, koníčky
Číslovky
Přítomný čas prostý – kladné věty, záporné věty, otázky ve všech
osobách
Project 1
5 Places
Modální slovesa „can, must“
Určování pozice věcí nebo lidí „there is, there are“
Předložkové vazby s místem (před, mezi, za,…)
Dům a základní vybavení
Město a názvy budov
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Třída: 7.A
6 People
Části lidského těla
Přídavná jména (štíhlý, vysoký, silný,…)
Přítomný čas průběhový
Přítomný čas průběhový – co lidé dělají zrovna teď
Oznamovací věta, otázka i zápor v přítomném průběhovém čase
Oblečení, nákupy
Srovnání dvou přítomných časů – přítomného prostého a
přítomného průběhového
Project 2
Introduction Unit
A/ Hello
B/ Giving personal information
C/ In the classroom
Unit 1 : My life
A/ My photograph album
B/ Birthdays (p.10)
Řadové číslovky – měsíce, data.
C/A year in my life
Jazykové dovednosti – mluvení- důraz na komunikaci, přítomný čas
prostý, sloveso LIKE
D/ Mickey, Millie and Mut
Unit 2 : Animals
A/ We are animals, too
Popis lidské postavy
B/ Pets
Jak se lidé starají o domácí mazlíčky
Přítomný čas prostý a průběhový – opakování
Osobní zájmena v 1. pádě a ostatních pádech
C/ Mickey and Millie at the ZOO
Závěrečné opakování
Závěrečná prověrka
Učebnice: Project 2 Third Edition
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
Září
Říjen
Listopad
UČIVO
Opakování přítomných časů – přítomný prostý, přítomný
průběhový
Unit 3 : Holidays
A/ Where were you last week?
Minulý čas slovesa BE – procvičení ve
větách
B/ Our holiday
Minulý čas prostý – pravidelná a
nepravidelná slovesa, oznamovací
způsob
C/ Problems
Práce s textem
Otázka v minulém čase s DID
D/ Mut´s holiday
Rozvíjení jazykových dovedností – čtení,
mluvení, poslech, psaní
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Unit 4 : FOOD
A/ Food and drink
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
SOME / ANY
Ceny jídel
B/ Stone soup
Práce s textem, opakování SOME/ANY
C/ Mut goes shopping
Poslechové cvičení, otázky a odpovědi
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
How much?, How many?
D/ George´s apple crumble
Instrukce k vaření – návody,recepty
Členy – A,THE
A LITTLE / A FEW
Meals and meal times
Unit 5 : The world
A/ My country
Úvod – The UK
Přídavná jména – krátká a dlouhá
B/ North and south
Stupňování krátkých přídavný jmen –
komparativ, superlativ
C/ Record breakers
Porovnávání, práce s textem,
poslechové cvičení
D/ Mickey and Millie go camping
Poslech+práce s textem
Dlouhá přídavná jména – stupně
Unit 6 : Entertainment
A/ TV programmes
Vazba GOING TO
B/ At the movies
PŘÍSLOVCE – tvorba příslovcí od
přídavných jmen, výjimky.
Práce s textem+ poslech
Tvoření příslovcí z přídavných jmen (-ly)
Květen
C/ Film, cameras, action
Sloveso HAVE TO/HAS TO
D/ The lost penguin
Práce s textem
Červen
Culture page :
The British Cinema
Závěrečné opakování probraného učiva
Hry k upevnění učiva
Třída: 8.A
Učebnice: Project 3 Third Edition
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
UČIVO
Září
Opakování 3 probraných slovesných časů – čas přítomný prostý, přítomný
průběhový, minulý čas
Představování. Čtení s porozuměním a poslech.
Práce se slovníkem – jak se orientovat a získat informace.
Introduction A Unit – Kids
Finding out about the teenagers.
Seznámení s postavami v knize.
Říjen
Introduction B Unit – Sweet Sue and Smart Alec
Zdůraznění rozdílů mezi přítomným prostým a přítomným průběhovým
časem – odlišnosti od JČ.
Porozumění příběhu se zápletkou.
Unit 1 MY LIFE
Unit 1A – A new home
Lidé se stěhují.
Minulý čas slovesa BE. Pravidelná a nepravidelná slovesa.
Everyday English – invitations, introducing people, likes and dislikes
Unit 1B – A surprise for Smart Alec!
Listopad Čtení s porozuměním příběhu.
Minulý čas slovesa BE. Pravidelná a nepravidelná slovesa.
Tvorba otázek v minulém čase.
Talking about your weekend. Aktivity o víkendech.
1.čtvrtletní prověrka
Unit 1C – My family
Procvičení gramatiky v pracovním sešitě, procvičení příslušné slovní
zásoby a každodenních výrazů.
Rodinné vztahy – využití přivlastňovacího pádu „My father´s mother, my
uncle´s wife“ atd.
Prosinec
Leden
Unit 1D - Kids
Několik způsobů pozvání.
Vazba like + ing
Culture – British families
Poznáváme reálie ve Velké Británii.
English across the curriculum
Biology : migration
Migrace zvířat a její důvody.
Porovnání s migrací lidí.
Revision 1
Opakování lekce 1.
Pololetní prověrka.
Project – My family
Unit 2 THE FUTURE
Únor
Unit 2A – Journey into space
Budoucí čas s will pro vyjádření budoucnosti. Slovní zásoba týkající se
cestování a dopravy.
Předpovědi do budoucna, výzkum vesmíru.
Unit 2B – Detective of the year
Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze.
Návrhy a nabídky, momentální rozhodnutí (s použitím budoucího času).
Březen
Unit 2C – Your future
Dotazník, sdělení informací získané dotazováním osob. Poslech. Diskuze o
budoucnosti.
Užití I think, I do not think, I hope (that) …
Unit 2D – Kids
Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze.
Návrhy jak pomoci druhým : I´ll do the shopping for you. …
Culture – Transport
Duben
English across the curriculum – Science : the solar systém
Revision – opakování Unit 2
3. čtvrtletní prověrka
Project - The future
Květen
Unit 3 – TIMES AND PLACES
Unit 3A – What was happening ?
Minulý průběhový čas.
Unit 3B – A dangerous situation
Slovní zásoba týkající se nebezpečných situací na zeměkouli – tornáda,
povodně, laviny,…
Minulý průběhový čas a minulý prostý čas a jejich rozlišení.
Červen
Opakování slovní zásoby a gramatiky Unit 1 – Unit 3B, interakce a
interaktivní řečové dovednosti, vyprávění.
Shrnutí učiva, hry na slovní zásobu.
Třída: 9.A
Učebnice: Project 3 Third Edition
Vyučující: Bc. Hana Myslivcová
MĚSÍC
Září
Říjen
UČIVO
Opakování 5 probraných slovesných časů a vazby BE GOING TO – čas
přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý čas, minulý průběhový čas,
budoucí čas
Práce se slovníkem – jak se orientovat a získat informace.
UNIT 3 TIMES AND PLACES
Unit 3A – What was happening?
Časová pásma ve světě, co různí lidé dělali ve stejnou dobu v několika
koutech světa.
Unit 3B – A dangerous situation
Slovní zásoba z oblasti přírodních katastrof.
Porozumění příběhu se zápletkou.
Srovnání minulého prostého a minulého průběhového času – typické
situace.
Minulý prostý čas pro 2 a více dějů následujících těsně za sebou.
Unit 3C – Murder in the library
Příběh se zápletkou.
Unit 3D – Kids
Culture – Britain
Listopad
Prosinec
English across the curriculum – Geography: time zones
Časová pásma
Revision – opakování lekce 3
1.čtvrtletní prověrka
UNIT 4 LONDON
Unit 4A – Sightseeing
Poznáváme reálie ve Velké Británii.
Unit 4B – It´s next to the police station
Čtení a poslech s porozuměním.
Určité a neurčité členy.
Unit 4C – The tailor of Swaffham
Čtení a poslech s porozuměním.
Leden
Unit 4D – Kids
Čtení a poslech s porozuměním.
Culture – The Big Apple
Poznáváme reálie USA.
English across the curriculum
History: the plague
Revision
Opakování lekce 4.
Pololetní prověrka.
Unit 5 EXPERIENCES
Únor
Unit 5A – They´ve been successful
Předpřítomný čas – oznamovací věty.
Unit 5B – Have you ever climbed a mountain?
Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze.
Předpřítomný čas – tvorba otázek.
Březen
Unit 5C – Making people aware
Zkušenosti světoznámých horolezců.
Srovnání předpřítomného času a minulého prostého času.
Unit 5D – Kids
Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze.
Culture – Heroes and heroines in Britain
Duben
English across the curriculum – Music: melody and rhythm
Revision – opakování Unit 5
3. čtvrtletní prověrka
Květen
Unit 6 – PROBLEMS
Unit 6A – Lewis´s problem
Problémy a rady.
Unit 6B – A happy ending ?
MUST / MUSTN´T / DON´T HAVE TO
Červen
Opakování slovní zásoby a gramatiky Unit 3 – Unit 6B, interakce a
interaktivní řečové dovednosti, vyprávění.
Shrnutí učiva.
Závěrečná prověrka.
Autorka článku: Bc.Hana Myslivcová

Podobné dokumenty

7. Anglický jazyk 3

7. Anglický jazyk 3 umí představit členy rodiny umí vyjádřit souhlas a nesouhlas dokáže pojmenovat barvy umí pojmenovat hračky používá názvy běžného ovoce a některých potravin, umí požádat o něco v obchodě, restauraci

Více

PSÍ VÍNO

PSÍ VÍNO samým štěstím. Jenže pokaždé, když jsem si všimla, jak dotyčný vědec – ať už ten šťastný blb byl kdokoli – radostí bez sebe sprintuje k počítači – aby o všem zpravil Vědu? aby si patentoval posledn...

Více