Kit Components 07/09/2010 Product code Description 375X

Komentáře

Transkript

Kit Components 07/09/2010 Product code Description 375X
07/09/2010
Kit Components
Product code
Description
375X
Lyphochek® Quantitative Urine Control
Components:
376
377
Lyphochek® Quantitative Urine Control (Normal)
Lyphochek® Quantitative Urine Control (Abnormal)
DR
strana 1/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Normal)
· Číslo výrobku: 376
· Použití látky / přípravku Reagens nebo komponenta pro laboratorní zkoušky prováděné metodou in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad spol sr.o.
Nad Ostrovem 1119\7
Praha 4 147 00 420-2-41430532
Email:[email protected]
· Obor poskytující informace: Technical services, customer support.
· Nouzové telefonní číslo: 224 919 293
2 Identifikace nebezpečnosti
· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského společenství
pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
*
3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
CAS: 57-13-6
urea
EINECS: 200-315-5
Proprietary Reagent TR 2
Human Urine
CAS: 60-27-5
Creatinine
EINECS: 200-466-7
Proprietary Reagent TT
Proprietary Reagent KL
CAS: 50-99-7
glucose
EINECS: 200-075-1
CAS: 52-39-1
aldosterone
EINECS: 200-139-9
· Dodatečná upozornění:
Obsahuje komponenty lidského původu a/nebo potenciálně infekční komponenty.
Obsahuje přidané složky živočišného původu.
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
50-100%
10-20%
5-10%
5-10%
2,5-5%
1,0-2,5%
1,0-2,5%
1,0-2,5%
CZ
(pokračování na straně 2)
DR
strana 2/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Normal)
(pokračování strany 1)
4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
· Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· Při požití:
Vypláchněte si ústa vodou. Vyhledejte lékařské ošetření s odpovídajícím následným sledováním zdravotního stavu.
· Upozornění pro lékaře:
· Mohou nastat následující příznaky:
Závrať
Dráždí oči.
5 Opatření pro hašení požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou
odolnou vůči alkoholu.
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
6 Opatření v připadě náhodného úniku
· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem.
· Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Znečistěnou vodu z mytí zadržet a zneškodnit.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Místo nehody starostlivě očistit, vhodné jsou:
Dezinfekční prostředek účinný proti předmětnému původci.
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpečné látky.
7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému zacházení:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Produkt není hořlavý.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Podle označení produktu
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Další informace o podmínkách skladování najdete v příbalovém letáku.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Normal)
(pokračování strany 2)
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.
· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Dodržujte bezpečné postupy, které jsou obvyklé při zacházení s potenciálně nebezpečnými biologickými infekčními
materiály.
· Ochrana rukou: Ochranné rukavice
· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je
výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.
Rukavice ze syntetické gumy
· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana očí: Ochranné brýle
· Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Pevné
Světležlutá
Lehký
· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.
· Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
· Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
· Hustota:
Není určena.
· Rozpustnost ve / směsitelnost s
Rozpustná.
vodě:
· Hodnota pH při 20°C:
6,3
· Obsah ředidel:
Organická ředidla:
0,0 %
Obsah netěkavých složek:
91,8 %
10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
· Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Normal)
(pokračování strany 3)
· Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
57-13-6 urea
Orálně LD50 14500 mg/kg (rat)
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném
znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám předložených
informací, žádné škody na zdraví.
12 Ekologické informace
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
13 Pokyny pro odstraňování
· Produkt:
· Doporučení:
Likvidaci odpadu provádějte v souladu s platnými národními, regionálními nebo místními předpisy.
Musí se odevzdat do sběru zvláštních odpadů nebo do sběru problémových látek.
· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída: · Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída:
· Látka znečišťující moře: Ne
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Normal)
(pokračování strany 4)
· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída:
· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad
15 Informace o předpisech
· Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.
· S-věty:
60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné
smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Environmental Health and Safety.
· Poradce:
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 7411000
Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ
DR
strana 1/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Abnormal)
· Číslo výrobku: 377
· Použití látky / přípravku Reagens nebo komponenta pro laboratorní zkoušky prováděné metodou in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad spol sr.o.
Nad Ostrovem 1119\7
Praha 4 147 00 420-2-41430532
Email:[email protected]
· Obor poskytující informace: Technical services, customer support.
· Nouzové telefonní číslo: 224 919 293
2 Identifikace nebezpečnosti
· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského společenství
pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
*
3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
CAS: 57-13-6
urea
EINECS: 200-315-5
CAS: 7647-14-5
sodium chloride
EINECS: 231-598-3
Proprietary Component A, inorganic salt
Proprietary Reagent TR 2
CAS: 50-99-7
glucose
EINECS: 200-075-1
CAS: 60-27-5
Creatinine
EINECS: 200-466-7
Human Urine
Proprietary Reagent TT
Proprietary Reagent VV
· Dodatečná upozornění:
Obsahuje komponenty lidského původu a/nebo potenciálně infekční komponenty.
Obsahuje přidané složky živočišného původu.
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
35-50%
Xi; R 36/38 20-35%
10-20%
5-10%
5-10%
5-10%
1,0-2,5%
1,0-2,5%
1,0-2,5%
CZ
(pokračování na straně 2)
DR
strana 2/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Abnormal)
(pokračování strany 1)
4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
· Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· Při požití:
Vypláchněte si ústa vodou. Vyhledejte lékařské ošetření s odpovídajícím následným sledováním zdravotního stavu.
· Upozornění pro lékaře:
· Mohou nastat následující příznaky:
Závrať
Dráždí oči.
5 Opatření pro hašení požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou
odolnou vůči alkoholu.
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
6 Opatření v připadě náhodného úniku
· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem.
· Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Znečistěnou vodu z mytí zadržet a zneškodnit.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Místo nehody starostlivě očistit, vhodné jsou:
Dezinfekční prostředek účinný proti předmětnému původci.
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpečné látky.
7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému zacházení:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Produkt není hořlavý.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Podle označení produktu
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Další informace o podmínkách skladování najdete v příbalovém letáku.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Abnormal)
(pokračování strany 2)
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.
· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Dodržujte bezpečné postupy, které jsou obvyklé při zacházení s potenciálně nebezpečnými biologickými infekčními
materiály.
· Ochrana rukou: Ochranné rukavice
· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je
výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.
Rukavice ze syntetické gumy
· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana očí: Ochranné brýle
· Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Pevné
Světležlutá
Lehký
· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.
· Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
· Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
· Hustota:
Není určena.
· Rozpustnost ve / směsitelnost s
Rozpustná.
vodě:
· Hodnota pH při 20°C:
6,3
· Obsah ředidel:
Organická ředidla:
0,0 %
Obsah netěkavých složek:
97,4 %
10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
· Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Abnormal)
(pokračování strany 3)
· Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
57-13-6 urea
Orálně LD50 14500 mg/kg (rat)
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném
znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám předložených
informací, žádné škody na zdraví.
12 Ekologické informace
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
13 Pokyny pro odstraňování
· Produkt:
· Doporučení:
Likvidaci odpadu provádějte v souladu s platnými národními, regionálními nebo místními předpisy.
Musí se odevzdat do sběru zvláštních odpadů nebo do sběru problémových látek.
· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída: · Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída:
· Látka znečišťující moře: Ne
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.07.2010
Revize: 09.07.2010
Obchodní označení: Lyphochek® Quantitative Urine Control (Abnormal)
(pokračování strany 4)
· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída:
· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad
15 Informace o předpisech
· Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.
· S-věty:
60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné
smluvní právní vztahy.
· Relevantní věty R
36/38 Dráždí oči a kůži.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Environmental Health and Safety.
· Poradce:
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 7411000
Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list · Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek n...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno. Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C Bod vzplanutí:

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 3 Složení nebo informace o složkách Chemická charakteristika Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: odpadá (pokračování na straně 2) CZ

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 3 Složení nebo informace o složkách Chemická charakteristika Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: odpadá (pokračování na straně 2) CZ

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list (pokračování na straně 2)

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list D, jako CN *Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny. *8.2 Omezování expozice *Osobní ochranné prostředky: *Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodržet ob...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno ...

Více

A133 Vacuum Adapter - Article

A133 Vacuum Adapter - Article Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7. 8.1 Kontrolní parametry Kontrolní parametry: Odpadá (pokračování na straně 3) CZ

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 3 Složení nebo informace o složkách Chemická charakteristika Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí. (pokračování na straně 2) CZ

Více