Technicko - bezpečnostní sklady

Komentáře

Transkript

Technicko - bezpečnostní sklady
» Technicko bezpečnostní
sklady «
• mobilní
• bezpeãné
• modulové
• variabilní
• certifikované
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ & BEZPEČNOST
» Citlivá technika, mobilně
umístitelná - standardní a
individuální řešení od firmy Denios «
2
F
lexibilita a mobilita jsou
důležitými a úspěšnými
faktory ve výrobě a
technice (způsobu,
metodě). Mobilní
seřízení uspořádání, které je
využíváno ve špičkovém průmyslu
a vybavení, umožnující praktičnost
v každém směru (místě), jsou
žádány v mnoha odvětvích,
oborech. Odpovědí firmy DENIOS:
obsah
jsou technicky bezpečné sklady.
Rozličné požadavky zvládá Denios s
přehledem. Jako je protipožární
Co znamená, co je technicko-bezpečnsotní
ochrana, vstupní kontroly, vedení
prostor ?
teplotního režimu, nebo individuální
vybavení vnitřního prostoru:
zkušenosti Deniosu splňují
požadavky na nejvyšší úrovni.
Už více než 20 let vyvíjí a produkuje
Denios Engineering přesvědčivé
řešení ve věcech technicko
bezpečnostních skladů : orientace
na zákazníka, efektivní a vynikající
kvalita.
4
společnost DENIOS
význam technicko-bezpečnostní prostory? 5
Příklady použití
rádiové zařízení
6
řídící a trafo stanice
7
podladový kontejner
8
nouzový napájecí zdroj
9
braní vzorků /mycí místnost
10
mobilní kufr (mezinástavba)
11
struktura (konstrukce) a zařízení (vybavení)
Standardní rozměry
12
Dveřní a bránové varianty
13
skladba stěny, stěnový dílec
14
provedení a vybavení (zařízení)
15
vestavěné prvky (vestavba) a vybavení 16-17
DENIOS Engineering
18
Denios spektrum výkonu
19
3
Denios firma
Kdo produkuje nese zodpovědnost.
Engineering produkty Deniosu nabízí celkové
Pro kvalitu vašich produktů. Pro ochranu
řešení, umístění v moderních kontejnerových
spotřebitele, ale také pro bezpečnost zaměstnanců
systémech - na nejvyšší průmyslové úrovni.
a životního prostředí. Více jak 20 let pomáhá
Oprávnění od realizace zařízení po skladování
Denios, tuto vzrůstající zodpovědnost oprávněně
nebezpečných látek nebo systémů termotechniky
vyvíjet.
má Denios také v moderních technicko
Jako komplexní výrobce a dodavatel prodkuktů a
bezpečnostních skladech zaběhnuté. Produkty
jako poskytovatel služeb integrovaných řešení,
které jsou stále využívány, musí být vysoko
byl Denios k evropě vedoucím poskytovatelem pro
jakostní technika bezpečně a pohotově umístěna.
životní prostředí a bezpečnost.
Zda jako ochranné zařízení, se integruje do běžící
výroby nebo jako systém na "zelené louce" :
Denios Engineering stojí v rovině podniků v
technicko - bepečnostní sklady nabízejí perfektní
přizpůsobivosti. To znamená Know - how a kvalitu
ochranu.
při vývoji obsáhlejších projektů pro nebezpečné
skladování, termotechniku, vzduchotechniku, čistící
Tisíce zákazníků se spoléhají na celosvětový
techniku a bezpečnostní techniku nebo bezpečnost
Denios. Ve 14 státech v Evropě a v USA označuje
práce.
komplexní metodu přístupu obsáhlého způsobu
objemného servisu od Deniosu - analýza potřeb až
Kompletní tým inženýrů v poradenství, konstrukci
a produkci se stává výzvou.Tato personální a
logistická obchodovatelnost umožňuje aktuální
realizaci různých požadavků z všech praktických
odvětví. Denios Engineering je kompetentní
partner, pokud jsou dotázáni praví specialisté.
Vázanost uspořádání, síla v prosazení(realizaci) porovnání ceny a orientace na zákazníka.
DENIOS vedení a výroba v Bad Qeynhausenu.
4
k úředním,oficiálním odběrům(koupě) projeků.
Co znamenají technicko - bezpečnostní prostory?
Řešení nároků a požadavků
DENIOS - kvalita
Technicky bezpečné sklady od DENOISu jsou
Stabilní, odolná ocelová konstrukce zajišťuje
mobilní kontejnerové systémy k bezpečnému
bezpečný transport jednotky
umístění technického zařízení, jako například
a nabízí optimální možnosti upevnění všech
trafostanice, řídící technika IT-technika, rozvodní
vestaveb.
technika. Možnosti pochůzného povrchu jsou také
Splňujeme požadavky protipožární ochrany celého
realizovatelné.
systému do F 120, dodatečná ochrana celého
Stěny mohou být z ocelového plechu: izolační
zařízení a podniku je v plném pojistném krytí.
nebo protipožární. Provedení z ušlechtilé oceli je
Technicko bezpečnostní sklady od DENIOSu jsou
také možné. Úprava podlahy je přitom vždy na
kompletně chráněny před vodou, korozí,
přání zákazníka. Například záchytná vana, jako
průmyslových emisí a solemi obsaženými ve
dvojitá nebo jako zátěžová podlaha. Všechny
vzduchu. Nejlepší izolační hodnoty bez chladného
vestavby mohou být vytvořeny a umístěny
přechodu redukují spotřebu energie. Takto si
individuálně v provedení : okna, dveře, regály,
udržuje každý objekt svou kvalitu "made in
klimatizace.
Germany" : celková koncepce je orientována na
zákazníka dle ISO 9001 a 14001.
Sestavy pro montáž a vybavení jsou koncipovány
s následujícími komponenty :
●
a
●
sady nouzového osvûtlení
●
akumulátorové rozvody
●
zkušební prostory
●
protipožární zařízení a hasící zařízení
●
pracovní stanice
●
hlídací poplašné zařízení
●
elektroinstalace
●
emisní měřící zařízení
●
zkušební místnosti
●
radiostanice
●
klimatizace
●
lakování a mísící zařízení
●
radarová technika
●
čistící prostory
●
rádiové vybavení
●
servrové rozvody
●
telefoní a televizní rozvody
●
trafostanice
●
kompresorové zařízení
●
videomonitorování
Pochůzný/ bezpečnostní sklad.
5
Technicko bezpečnostní sklady
příklady použití : radiové zařízení -klimatizované a nedobytné
individuální rozměry - dle přání zákazníka
Technicko bezpečnostní sklady chrání radiové
prostředky vně před přehřátím a prolomením
právě tak jako IT-server uvnitř stavby.
Obvzlášť jsou tyto sklady předurčeny dle
požadavků umístění mobilního rádiového spoje a
vysílací stanice. Při nepatrném poměrovém
stanovišti nemohou být dosazeny varianty
pochůzných skříňových systémů. Charakteristika
výkonu zůstává zachována také u "malých" řešení.
Dvojitá podlaha pro umístění kabelů
Volby dokončovacích prvků:
●
klimatizační zařízení
●
F 90 protipožární ochrana
●
podlaha s linoleem
●
vzduchotechnika
●
osvětlení
●
ochrana před bleskem, bleskojistka
●
HF clona
●
poplašné zařízení
●
hlásič požáru
Ventilátor na 48 V-bázi
Je také dodatečně možné flexibilní přizpůsobení
vnitřního vybavení.
Bezpečnostní sklady mohou být použity pro
technické zařízení v malé potřebě míst, radiového
zařízení, servrové místnosti, a náhradních baterií.
Bezpečnostní sklady mohou být postaveny jak
uvnitř tak venku.
Nouzový napájecí zdroj skrz zálohovou baterii
Pochůzný radiový kontejer
Nepochúzný radiový kontejner, základní modul
6
Technicko-bezpečnostní sklady
Příklad použití - rozvodní a trafostanice -mobilní a předinstalovatelné
Elektrické rozvodní zařízení, transformátory nebo
střídavé měniče(invertor) jsou v technickobezpečnostních skladech před požárem,
poškozením nebo jiném poničení chráněny. Tak jak
ukazují příklady i na nezvyklých místech. V továrně
jsou skaldy levněji připravené s potřebnými
technickými vestaěnými prvky.
Další základní vybavení :
Kontejner s rozvodním zařízením u větrné elektrárny
●
protipožární ochrana zevnitř a zvenku od 30
do 120 F
●
ochrana proti rozbití
●
ventilace
●
klimatizace
●
hlásič požáru
●
osvětlení
●
ochrana před bleskem, bleskojistka
●
stabilní podvozková podlaha
●
provedení
Velikost: je individuální na přání zákazníka
Kontejner s trafostanicí v hnědouhelném povrchovém dole
Přístup do technického skladu
Pohled do konterjneru
7
Technicko bezpečnsotní sklady
Příklad použití : dávkovací konterjner - na přání zákazníka protivýbušná
S ochranou proti výbuchu
Požadavek v tomto případě obstál proto, že
Předinstalace garantuje jistý start a nerušený
realizace mísícího pracoviště byla vně.uvnitř
provoz v závodech.
Barvy k lakování musely být stále v pohybu a
Kontejnerové řešení pro tento projekt mělo tu
udržovat se nemrznoucí. Při mísení se uvolňují
výhodu , že všechny montážní práce byly předem
hořlavé páry, stávající požadavek byl, vedle
připraveny. Předpříprava garantovala jistý start a
technické ventilace vyřešit celkovou vniřrní
nerušený průběh prací zaměstnanců.
explozivní ochranu.
Celkový vnitřní prostor se kromě technického
větrání, zabuduje tak, aby odolal výbuchu. Řešení
Další vlastnosti vybavení :
All-In od firmy DENIOS podporuje provozovatele
●
F 90 protipožární ochrana
zvláště při vystavení dokumentu - ochraně při
●
Bezsilikonová
výbuchu. Protože nebylo možné dodržet
●
Ventilace
dostatečný odstup od dalších objektů, byla
●
Osvětlení
místnost postavena podle předpisu F 90 o požární
●
průchodnost
ochraně s celkovým schválením Německého
●
protiprašná ochrana
institutu stavební techniky v Berlíně. Mobilita F 90
●
protivýbušná ochrana
technických systémů byla později možná bez
●
hlásič požáru
změny sídla.
●
záchytná vana dle WHG
Container možnosti řešení měl apro tento projekt
proto navíc výhodu, že všechny montážní práce
Je možné dodatečné flexibilní uzpůsobení
mohly být předem vyřízeny.
vnitřních prostor.
Přístup dveřmi T 90 zajištěný firmou
Ergonomická realizace a volná pohyblivost pro pochůzný systém
8
Připevnění vestavby v kontejneru
Technicko bezpečnsotní sklady
Příklad použití : nouzový napájecí zdroj - šetří místo a je chráněný proti
povětrnostním vlivům
Nouzový napájecí zdroj je například používán v
nemocnicích nebo otevřených budovách. Tyto
podniky,které při výpadku elektřiny přímo dodrží
funkci budovy, budou skrz technicko bezp.sklady
perfektně chráněny.
Citlivost na povětrnostní vlivy a s málo vlastní
váhy může technicko bezp.sklady šetřit místo a bez
velkých přestaveb a rovných střechách nebo vně
nemocnic a klinik umístěny.
DIBt povolení _tak jako u jiných možností
řešeno.Konečná pozice následuje kompletně po
lokalizaci místa výroby v Bad Oeynhausenu, tak
aby byla nutná dodávka připojení lokálních
systémů.
Osazení technických skladů na střechy nemocnic
Ausstattung:
●
Klimaanlage
●
Lüftung
●
abschließbar
●
Nagetiersicher
●
Außenfarbe an die jeweilige Gebäudefront
anpassbar
●
kurze Montagezeiten
●
Blitzschutz
●
Doppelboden für Kabeldurchführung
●
F90-Brandschutz von innen und außen
●
geringes Gewicht
●
Befestigung von Einbauten im Container
möglich
Finální montáž nouzového agregátu v továrně v Bad Oyenhausen
Výhoda tohoto řešení :
Modulová konstrukce : nepatrné náklady a rychlé
dodání, jen jedna kontaktní osoba pro kontejnery a
technické zařízení. Plug-and Play - řešení : rychlé a
jisté uvedení do provozu. Lehká konstrukce : proto
můžete tyto systémy stavit na střechy.
Velikost: individuální dle požadavků zákazníka
Připravený sklad ke konečnému transportu k zákazníkovi
9
Technicko - bezpečtnostní sklady
Příklad použití : odebírání vzorků -mycí sklady , se zařízením osobní ochrany
Vnitřní vybavení výroby s odsavačem nad továrními stoly pro optimální
ochranu zaměstnanců
Konečný přívodní a odvodní odsavač vzduchu s protipožární klapkou
Při styku ohrožujícím zdraví, jako je prašnost a
Další charakteristické vybavení:
výpary - které mohou být vznětlivé - nastává často
●
F 90 protipožární ochrana
požadavek, místo ochanného vybavení řešit
●
toxický jímací objekt z ušlechtilé oceli
techniku.
●
ventilace
●
osvětlení
Přitom musí závod zabránit přístupu emisím k
●
protiprašná ochrana
zaměstnancům, aby nechodázelao k žádnému
●
průchozí
ochrožení zdraví. Certifikované odsávací zařízení od
●
klimatizace
Deniosu budou mít mobliní sklady s přsností
●
ochrana proti explozi
ucelené.
●
hlásič požáru
●
okno ve dveřích
Technické řešení :
Prach a výpary jsou celoplošně odsáty skrz
směrové vedení vzduchu. Výpary jsou filtrovány,
tak aby žádné emise neohrožovaly životní
prostředí. Přiváděný vzduch je zahříván. Zákazník
přijímá nakonec systémově vyzkoušenou aplikaci
jako hotové, připravené řešení - funkčně připravené
a dodané. Časné odebraní u Deniosu garantuje pak
čistotu realizace v již zaběhlém závodě.
Kontejner v závodě u zákazníka
10
Technicko - bezpečtnostní sklady
Způsob použití - mobilní kontejner - flexibilní s možností přepravy
Mnoho likvidačních firem nabízí svým zákazníkům
kompletně v závodě v DENIOS, tak že systém je
sběrné stanice na nebezpečné látky. Sběr
funkční a hotový k odvozu nákladním autem.
následuje v tzv. kufrech, které musí být
uzpůsobeny pro přepravu nákladními vozidly.
Vybavení :
Některé benezpečné látky jsou vznětlivé, jsou
●
hydraulika
nutné v řešení a realizaci s protipožární a
●
klimatizační jendotka
protivýbušnou ochranou.
●
vzduchotechnika
●
uzamykatelnost
●
pojištění přepravy, kombinované s rozjezdovou
Tento kontejner je možné u zákazníka postavit
přímo na podlahu. Tak je možné a jednoduché
rampou
ruční plnění z rampy. Likvidační firma může poté
●
LKW- systémově slučitelné upevňovací body
mobilní kufr nákladním autem odvést. Proto
●
záchytná vana dle WHG
obsahuje systém integrovanou, posuvnou
●
s výklopným kontejnerem pojízdný rošt
hydraulickou podporu, nosníky, sloupy?? DIBt-
●
F 90 protipožární ochrana zevnitř i zvenku
schválení ve vztahu k vodoprávní)vodním právem).
●
zdroj energie skrz konektor(zásuvku) a je možné
Protipožární ochrana je exkluzivní , také jako u
nákladní napájení.
všech ostatních Denios řešení. Výstavba následuje
Elektrická energie není k dispozici v
místě stavby?
Pokud není v místě stavby možnost použít
elektrickou energii, mohou být opatřeny systémy
se solárním nebo větrém zařízením. Vynikající
bateriové zálohové napájení a vybrané spotřebiče,
jako například efektivní energetické ventilátory zabezpečují závod volnou elektrikou
zařízení vybavení:
●
solární moduly
●
větrná kola
●
bateriová nákladová jendotka
11
Technicko - bezpečnostní kontejnery sklady
Standardní rozměry
V Německu je přípustné postavení kontejnerů do
Skrze modulovou technologii s vyzkoušeným
10 m3 bez stavebního povolení. Zákazníci
systémovým řešením a k tomu patřící
DENIOSu obdrží na přání profesionální podporu
nadstavbě,nástavbě a rozšíření, doplnění jsou
všech možných přání, eventuální nutné povolení.
všechny projekty u DENIOSu rychle a levně
Uvnitř objekut mohou být oblasti přesně
realizovány.
vymezeny. Z části toto následuje skrze drátěné
pletivo,mříž,síto, poze pokud by došlo k rozšíření
předpisů. Jiné řešení je dostačující do požárně
technického přepažení, oddělení segmentů, které
jsou kompletně izolovány od ostatních oborů.
Pokud je to nutné, mohou se na stojící kontejnery
stavit další moduly. Toto optimální rozšíření staví,
transportuje DENIOS rychle a ekonomicky.
Sklad s radiovým (mobilním,vysílačka) a nouzový proud
Typ
Außenabmessungen (mm)
Innenabmessungen (mm)
Raum-
Gewicht
(kg)
Breite
Tiefe
Höhe
Breite
Tiefe
Höhe
volumen
B
T
H
b
t
h
(m3)
TSR 180
1.860
1.640
2.850
1.260
1.350
2.430
4,1
1.150
TSR 240
2.660
2.510
2.520
2.240
2.190
2.100
10,3
2.000
TSR 314
3.370
1.850
2.420
2.700
1.340
1.955
7,1
2.350
TSR 360
3.860
2.510
2.520
3.440
2.190
2.100
15,8
2.400
TSR 480
5.060
2.510
2.520
4.640
2.190
2.100
21,3
2.800
TSR 600
6.260
2.510
2.520
5.840
2.190
2.100
26,9
3.200
TSR 360-X
3.860
2.970
2.920
3.440
2.650
2.500
22,8
2.700
TSR 480-X
5.060
2.970
2.920
4.640
2.650
2.500
30,7
3.300
TSR 600-X
6.260
2.970
2.920
5.840
2.650
2.500
38,7
3.900
TSR 720-X
7.460
2.970
2.920
7.040
2.650
2.500
46,6
4.500
TSR 840-X
8.660
2.970
2.920
8.240
2.650
2.500
54,6
5.100
Richtmaße, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
12
Nepochůzná technická nástavba
Technicko - bezpečtnostní sklady
Dveřní a bránové, vratové varianty
Aby každý sklad byl zcela bezpečný produkt,
dodává DENIOS jen dveřní systémy s DIBtschválením, certifikace dle DIN 4102 tak jako
zkoušky dle EN 1634. Je možnost shodného
konceptu, vysvětlení dle zabezpečení WK 1-4
Dveře se nechají dovybavit s dodatečnými
blokovacími zámky, uzavíracím a blokovacím
indikátorem.
Dveře jsou velikostně a realizačně
volně prizpůsobivé.
Kontejner s dveřmi v masivním provedení a s venkovním osvětlením.
Požární ochrana a také ochrana před kouřem je na
přání , skrz snížení podlahové izolace a tavící,
roztátí dveřního těsnění bezpečnostně jištěn.
Samostatné dveřní uzavírání jako například
biometrická vchodová kontrola a Knock-Code
vyřízený kod technologie jsou možné.
Se schváleným dveřním zařízením - tak jak o to
Denios denně usiloval -jsou všechny dveře
elektormagneticky otevíratelné. Při požáru je
atuoamticky magnet odpojen od elektřiny, a dveře
T 90 se zavírají sami. Takto jsou také bezpečně
chráněni zaměstnanci .
masivní řešení v detailu
Charakteristické vlastnosti:
Kontejner s upevněnými dveřmi
●
dvoukřídlé dveře
●
posuvné dveře
●
nedobytnost do WK 4 dle DIN V ENV 1627
●
okna ve dveřích
●
rozličné uzavírací systémy
●
horní uzavírání dveří
●
upevněné zařízení
●
dveřní kontatkní vypínač
Příčný (pojistný) kontakt
Dveřní kontakt
13
technické uspořádání a varianty zařízení
Stěnové nástavby skladů
Zdi a opláštění kontejneru mohou být uzavřeny,
Na stěnách a na stropě mohou být zavěšeny
nepřístupny z bezpečnostních materiálů .
značné náklady. Náklady těžší přes 50 kg jsou
Varianta z plechu, skrz izolované panely z PU-pěny
zvlášť rošt,rámcový nasazený. Skrz pozinkové
nebo je zde možnost nehořlavé minerální vaty až
opláštění je dána vybíjecí schopnost EMW und
po protizvukové a protipožární panely.
ochrana proti bleskům.Systémy s izolací splňují
Tyto panely jsou vyhotoveny z pozinkovaného a
vysokou bezpečnostní prolomení?, skrz
lakovaného plechu, tak aby byla garantována
neodmontovatelné uchycení. Dodatečná změna
nejdelší životnost. Hlavní činnost izolace a těsnění,
upevňovacího bodu a provedení je tedy
nepropustnost jsou možné, také se dodatečně
bezproblémový.
dodávají a vsazují průlomy, průniky a indivdiduální
otvory, vyznačují tyto řešení.
Panely z minerální vaty :
Denios osazuje panely,které jsou schváleny DIBt
dle EN 13501-2 klasifikace od 60 do 120 minut.
Tyto panely se skládají z minerální vaty a jsou z
obou stran kryty pozinkovaným a lakovaným
plechem.
Charakteristické vlastnosti:
●
vynikající protipožární ochrana
●
dobrá izolace proti teplu i chladu
●
skrz kovovou vrchní vrstvu je zajištěna
100 mm panelu z minerální vaty
ochrana proti blesku.
Panel z PU :
Pu - panely jsou z polyuretanové pěny a jsou na
obou stranách pokryty pozinkovaným a lakovaným
plechem.
50 mm panelu PU-pěny
Vlastnosti:
●
schváleno dle DIBt
●
velice dobrá izolace proti teplu/chladu
●
dodatečně je možné průchody a individuální
otervírání vyhotovení a také těsnost posazení.
●
skrz kovovou vrchní vrstvu je zajištěna vynikající
ochrana před bleskem.
100 mm panelu s minerální vatou s kamenou deskou
14
technický průběh a vybavení
provedení a ventilace
Instalované kabely a potrubní vedení nabízejí
ochranu proti vodě, ohni plynu a tlaku, také proti
prachu a nečistotám. Dále jsou zadržovány
škodliviny a hlodavci. Komplikace, problémy nebo
škody skrze kabelové rozvody, výbušný tlak,
vibrace, hluk a elektromagnetické rušení jsou
uzavřeny.
Vlastnosti:
●
ochrana proti dešti a sněhu
●
výborná izolace
●
zvuková ochrana
●
protiprachová ochrana
●
ochrana proti hlodavcům
●
EMV a ochrana proti bleskům
●
nedobytná od WK 4 do DIN V ENV 1627
●
možnost provedení v dodatečném zpevnění
●
přívod elektřiny a datových kabelů
●
protipožární ochrana
●
nově je možné přemostění v panelech bez ztráty
F 90-statusu
●
Provedení kabelů
Vzduchový modul v boční stěně s ochranou proti dešti
doklad dle EN 13501-2 tak jako DIBt
Ventilační modul s tavným zabezpečením
Protipožární ochrana vedená s kabely v boční stěně
Protipožární ochrana vedená trubkama potrubím v boční stěně
15
Technický průběh a vybavení
vestaba (vestavěné prvky) a vybavení
Každý technicko bezpečnostní
sklad se vyznačuje tím, že
zákazník může flexibilně jednat.
Různé transportní záznamy, jako
například kranösen oka ,kroužky
jeřábu závěsná oka, spony nebo
zákoutí, roh odlití dělají tyto
technické systémy ve vysokém
měřítku mobilní a flexibilní.
Detekční přístroje všech typů jsou
spolehlivé, tak že pokud dojde k
Dvojitá podlaha s otvorem
Detektor plynu
Řídící skříň, rozvodna
Hlásič požáru
Otvor v podlaze pro média v kontejneru
Klimatizační zařízení a regály se záchytnými
vanami.
Kabelový nosní podstavec a otvor pro přívod
vzduchu s velkým filtrem
Výstražné světlo a dešťová lišta
havarijnímu stavu,
rychloukazatel, jisté výstrahy se
spustí. Teplotní rozmezí může být
zajištěno pro určité vestavby, je
možné zvolit různorodou
klimatizační techniku, klimatizaci.
Vlastnosti:
●
různé podlahy
– dvojitá pdolaha určená pro
kabely a vedení vzduchu
– rošty
– podlaha s linoleem se
schopností odvodu
●
hlásič požáru
●
uzavírací dveřní systémy
●
řídící skříň rozvodna
●
hlásicí zařízení
●
detekční přístroje
(plyn, pára, kapaliny)
●
speciální nátěr, postřik
●
sběrná odvodňující jímka
●
okna
●
klimatizační jednotka, topení
●
průchodnost
– kabelů
– trubek, rour
16
●
regály
●
upevňovací body
Technický průběh a vybavení
vestaba (vestavěné prvky) a vybavení
Zcela na individuálních procesově
potřebných obdrží technicko
bezpečnostní sklady od DENIOSu
stále rozměrově zařízení. Vedle
různých senzorů můžete také
agregáty, kabelové trasy nebo
rozvodny v kontejneru vestavěit.
Pro komfort zaměstnanců můžete
jiná topení, okna,uložení nebo
skříně integrovat.
Mechanický teploměrový snímač s kapilárou
Ventilace
Hlásič požáru
vypínací zásuvka
Topení
Motoricky řízené protipožářní klapky, chlopně
Senzor teploty
Regulátor teploty
Může být dodán s kompletním
systémem hromadné funkce,
každý projekt od prvopočátku ke
konečné pozici plně, kompletně
od DENIOS -inžen7rö projektován
a doprovázen. Celková péče od
DENIOSU garantuje stále nejvyšší
efektivní vyřízení - z jedné ruky.
17
DENIOS-Engineering
individuální řešení profesionálů
Na bázi vrcholné kvality
Navíc během doplňkové schvalovací fáze
našcih sériových
podpoříme Vaši firmu při odběru - vždy na základě
produktů vyvíjí náš
aktuálních zákonů.
Denios Engineering
Team také zvláštní
Při dodávce Vám nabízí DENIOS rozsáhlý servis a
řešení v oblasti
údržbu vašich zařízení. Žádejte prosím k tomu více
skladování
informací, nebo se zeptejte našich poradců.
nebezpečných látek ,
vzduchotechniky a
termotechniky. Zvláště
Kow - How našich inženýrů leží v kombinaci v s
výkonnou charakteristikou, jako například
pochůzný sklad pro nebezpečné látky s F - 90
protipožární ochranou exkluzivně intergrovaným
pracovním místem s odsáváním.
Již přes 20 let dodává Denios zhotovený na míru
jistotu, pokud jde o stavbu kontejnerů a skladů.
Různá řešení z plechu, izolují nebo také F - 90
protipožární ochranu zevnitř a z venku tak jako
integrovaný záchytný systém vodní ochrany,
realizují naši inženýři v mnohanásobných použitích
- praktické pro všechny obory, odvětví.
Flexibilně pro požadavky budoucnosti
Tým Denios Engenering se stará o řešení, mimo to
Všechny technické komponenty jsou obvzlášť
neustále shodný, komfortní s aktuální legislativou.
servisně a aktualizačně přátelské v realizaci.
Systém nebo tedhnická změna tak jako úprava jsou
Vývoj, konstrukce, produkce
realizačně možné.
u Deniosu jde vše z jendé ruky - dle přisných kritérií
kvality, často dokonce překonají i legislativní
Systémově vyzkoušené celkově řešitelné
poždovaný standard.
Systémově vyzkoušené výrobky budou jako
celková konstrunkce stanovena, usazena. Toto
V ohnisku stojí oblasti:
zahrnuje plněstojící konstrukce a všechny stavební
●
skladování nebezpečných látek / F 90 -
moduly jako dveře, průniky nebo větrací zařízení.
protipožární ochrana
Nejdříve tato zkouška garantuje celkovou
●
termotechnika
bezpečnost pro konstrukci v budově a dodržení
●
vzduchotechnika
podstatných bezpečnostních standardů objeku.
●
technicko / bezpečnostní sklady
V odborné příloze konzultace s intenzivní plánovací
fází obdržíte jako zákaznmíci DENIOSu konečné
řešení, které naši experti ve Vašem podniku postaví
a uvedou do provozu.
18
Profitujte na ech
enost
š
u
k
z
h
c
ý
t
e
l
20
DENIOSU
Spektrum výrobků firmy DENIOS
DENIOS kvalita
Doma v mnoha disciplínách
Značka "Made in DENIOS" je dnes známkou kvality
Díky svému KNOW-HOW vyřeší DENIOS-
pro náročné projekty realizované prostřednictvím
Enginnering různé požadavky. Kromě tepelné
DENIOS-Engineeringu. Již více než 10 let je tato
techniky je DENIOS jedničkou v těchto oborech.
kvalita u DENIOSu zdokumentována dle certifikace
DIN EN 140001. Podpora zachování cenných zdrojů
pro všechny je základní filozofií firmy DENIOS.
• Skladování
nebezpečných látek Základní kompetence :
Denios je vedoucím výrobcem na trhu. DENIOS
Engineering profituje s více než 20-ti letým
Know-how při realizaci různě složitých úkolů.
• Vzduchotechnika
Největší důraz je kladen na čistotu ovzduší na
pracovišti a ve skladovacích prostorech.
DENIOS-Engineering nabízí vysoce účinná
individuální řešení, pro vytvoření předepsaných
a požadovaných podmínek při skladování.
• Termotechnika
Mnoho pracovních postupů vyžadují
podporu,uložení těchto látek u konstantních
teplot nebo zahřátí , Denios Engineering
zpracovává s Vámi a pro Vás procesy
rozměrných průřezů systémů.
DENIOS - hlavní katalog výrobků je vám k dipozici
jako nevyčerptelný zdroj informací. S více než
3.000 profesionálními výrobky na 370-ti stránkách
najdete vše, co je třeba pro ochranu životního
prostředí a bezpečnost práce ve vašem podniku.
DENIOS dûlá to,
co firmy pouÏívají
a Ïivotní prostfiedí
chrání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ & BEZPEČNOST
DENIOS s.r.o.,
Česká republika
Heydukova 1305
386 01 Strakonice
Tel. +420 383 313 224-7
Fax +420 383 323 217
E-Mail: [email protected]
obchodní zástupce
pro Slovenskou republiku
Tel. +421 918 381 984
www.denios.cz
03/10/CZ/Technik-/Sicherheits-Räume
DENIOS International:
Belgie
Tel. + 32 (331) 20 08 7
Dánsko
Tel. + 45
76 24 40 80
Francie
Tel. + 33 (820) 56 78 90
Holandsko
Tel. + 31 (172) 50 64 66
Itálie
Tel. + 39 (010) 96 36 743
Německo
Tel. + 49 (5731) 7 53-0
Rakousko
Tel. + 43 (662) 66 31 05
Švédsko
Tel. + 46
(36) 39 56 60
Švýcarsko
Tel. + 41
(0) 56 417 60 60
Španělsko
Tel. + 34 (902) 88 41 06
USA
Tel. + 1 (5 02) 9 33 72 72
Polsko
Tel. + 48
46 832 60 76
Velká Británie
Tel. + 44 (1952) 81 19 91

Podobné dokumenty