V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOV

Komentáře

Transkript

V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOV
Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec
CZ.1.07/1.5.00/34.0766
Klíčová aktivita:
Číslo dokumentu:
Typ výukového materiálu:
Název výukového materiálu:
Autor:
Škola:
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Tématická oblast:
Datum vytvoření:
Anotace:
V/2
VY_52_INOVACE_DE.S6.21
Pracovní list pro žáka
Druhá punská válka
Mgr. Jaroslav Slanina
Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec
Gymnázium (všeobecné)
1.
Člověk a společnost
Dějepis
Dějepis – V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia
5. 4. 2013
Pracovní list slouží k zopakování učiva a jeho procvičení. Žák pracuje s textem
a rozvíjí příslušné kompetence.
1. Vyznač na mapě, kudy táhl Hannibal na Řím a kde a kdy byly svedeny hlavní bitvy.
2. Zakresli do mapy, kde se nachází město Saguntum.
(1)
-1-
3. Pozorně si přečti následující text:
„….Hannibal byl poslán do Hispánie a hned při svém příchodu strhl na sebe pozornost
celého vojska. Staří vojáci si mysleli, že se k nim vrátil mladý Hamilkar, viděli před sebou
tutéž tvář plnou života, tentýž oheň ve zrak, stejnou podobu i rysy… V nebezpečí projevoval
největší odvahu a přímo uprostřed ohrožení vyznačoval se svrchovanou rozvahou. Žádná
námaha nedokázala zdolat jeho tělo, žádným útrapám se nepodařilo zlomit jeho ducha…
Mezi jezdci stejně jako mezi pěšáky byl daleko nejlepší, první se vrhal do boje, poslední
opouštěl vřavu svedeného zápasu. Tyto jeho tak znamenité mužné vlastnosti našly protiváhu
v stránkách povahy nesmírně špatných. Byl nelidsky krutý, věrolomnější, než bývají Punové,
neměl smysl pro pravdu, nic mu nebylo svaté, neznal bázně před bohy, nedal se vázat žádnou
přísahou, neplatilo pro něj svědomí.“ (2)
(Livius: Dějiny)
4. Pokus se o svou vlastní charakteristiku Hannibala. Posuď, do jaké míry je
Liviova charakteristika objektivní.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Kterou bitvu lze označit jako přelomovou? Kdy k ní došlo a jak se jmenoval
vojevůdce, který vedl Římany proti Punům?
______________________________________________________________________
Literatura a zdroje obrázků:
1) Microsoft Word, klipart.
2) LIVIUS, T. Dějiny. Praha: Svoboda, 1972.
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým
dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ
svého díla.
Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo
dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv
zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
-2-

Podobné dokumenty

Dějiny a kultura starověkého Říma - otázka z - Dejiny

Dějiny a kultura starověkého Říma - otázka z - Dejiny u Římanů propukla panika a povolali všechny bojeschopné může Hannibalovi ale docházejí zásoby a muži, jeho pozice v Kartágu oslabena do čela římské armády Publius Cornelius Scipio - vyplouvá s armá...

Více

Punské války - řešení • Punové bylo římské hanlivé označení pro

Punské války - řešení • Punové bylo římské hanlivé označení pro a roku 216 př. n. l. u Cann. Nakonec vytáhl k Římu – známý výrok: „Hannibal před branami!“ Na město však nakonec nezaútočil.  Ve válce nastal obrat. Římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio poraz...

Více

vznik a počátky říma

vznik a počátky říma • zatím se Římané vylodili v Africe a Hanibal byl odvolán z Itálie na obranu Kartága • v rozhodující bitvě poblíž Kartága byl Hanibal římským vojskem poražen • Kartágo kapitulovalo a přišlo o všech...

Více

9. Republikánský Řím

9. Republikánský Řím  krize republiky – narušují se republikánské zvyklosti X najdou se „ochránci republiky“ → politické vraždy

Více

PUNSKÉ VÁLKY Zápas Říma o nadvládu nad Středozemním

PUNSKÉ VÁLKY Zápas Říma o nadvládu nad Středozemním byl zabit římským vojákem řecký matematik Archimédes..........

Více

STAROVĚKÝ ŘÍM

STAROVĚKÝ ŘÍM Crassus – vítěz nad Spartakem, správce východních provincií Caesar – správce Galie, vynikající vojevůdce a řečník Po Crassově smrti usiloval o samovládu v Římě Pompeius, Caesar tedy opustil Galii a...

Více

Starověká Mezopotámie

Starověká Mezopotámie 2 – komora pro faraona 3 – komora faraonovy manželky 4 – prostor pro obřady 5 – komora pro dary

Více