stanovy - TS Paul

Komentáře

Transkript

stanovy - TS Paul
tI
I
I
I
l
I
l
l
L
r.q.xnČxÍsxuPINA PAUL_DANCE JILEMNICE
STANOVY
'r-t/qr
rts/aa!
ffi',a'nsffianavědomí
a, u, ...../7,..4 ;.. 4 !#"
"" " ""
"'"'
á."x,č
Prosinec 2008
STANOVY
TANEČNÍsruptNY PAUL_DANCE JILEMNICE
Název - .íd's"'- působnost
Název organizace
Používaná zkratka:
Sídlo organizace
:
:
Působnost :
Taneění skupina Paul-Dance Jilemnice
TS Paul-Dance
Horská 2, Vrchlabí 4,54302
TS Paul-Dance působína Území Českérepubliky
s2
Poslání TS Paul-Dance
'IS Paul-Dance je občanským
sdruŽením dětí a mládeže ve smyslu zák. č. 83/90 Sb. Svojí
povahou je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací
s právní subjektivitou. Vytváří
podmínky pro popularizaci a rozvoj talrce ve všech je-ho podobáóh
a formach jako prostředku
pro smysluplné vyuŽití volného času a rozvoje esietického cítění
dětí a mtiaeze' SdruŽuje
amatérskétanečrríkya tanečnítrenéry a dalšípiíznivce tance.
Při své činnosti vychází z obecně platných právních předpisů'
2.3.
Posláním TS Paul-Dance je:
péčeo rozvoj tanečně pohybových schopností a estetického
cítěnídětí a mládeže
1)
b) popularizování nových tanců, tanečníclrstylů a tanečníchtechnik
c) výcirova k soutěživosti v duchu fair piay
d) smysluplné naplňování volného času dětí a mládeže
TS Paul-Dance rozvíjísvou činnost v těchto směrech:
vývríříodborná školenía semináře pro tanetiníky
b) vywáří podmínky pro účastsvých členůnu ,oulěŽích různýchtanečních
organizací,včetně
International Dance Organ ization
c) úzce spolupracuje s ostatnímitanečními skupinami v České
republice iv zahraničía dalšími
or8anizacemi a orgány státní správy a Samosprávy, které se zibývaji
volným časem dětí a
mládeŽe, kulturou a uměním.
a)
Členstvín
3.l.
3.2.
fJpuulnun."
Členstvív TS Paul-Dance je individuální
Členem TS Paul-Dance se můžestát každá fyzická osoba, která:
a) má o práci v TS Paul-Dance zájema aktivně v TS Paul_Dance
pracuje
b) souhlasí s posláním TS PauI-Dance
c) chce se aktivně podílet na plnění úkoIůTS Paul-Dance
d) zaváŽe se dodržovat Stanovy, dokumerrty a závazná usnesení
orgánů TS Paul-Dance
e) každoročnědodá orgánům TS Paul-Dance vyplněnou osobní
kinu člena, včetně potvrzení
lékaře o zdravotní způsobitosti k práci v 1-S Paui_bance
3'3'
Členy TS Paul-Dance přijímá předseda nebo místopředseda TS Paul-Dance
na základě
vyplněné osobní karý člena. Členstvívnliká zařazeníÁ do databáze
členůTS Paul_Dance a
zaplacením příslušných ročníchprovozníclr poplatků.
7
3.4.
Zánik hdného členstvív TS Paul-Dance. Řádné členstvív zarriká
z databáze členůTS Paul-Dance. Řaane čIenstvív TS Paul-D ance zaniká:
a) zrušením. Řaane člensťvíje zrušeno na základě písemnéžádosti
doručena předsednictvu TS Paul-Dance, které je nejvyššímvoleným orgá
Tímto nezaniká právo stát Se Znovu řádným členem TS Paul-Dance.
b) zrušenímz důvodůneprodlouŽení řádného členstvív TS Paul-Dance. NeprodlouŽením
řádného členstvíse rozumí neodevzdání řádně vyplněné osobní karry a nezaplacení
příslušných provozních poplatků v termínech stanovených předsednictvern TS Paul-Dance.
Tímto nezaniká právo řádného člena stát se znovu řádným členem TS Paul_Dance.
c) rozhodnutím předsednictva TS Paul-Dance' Toto rozhodnutí předsednictva musí bý
jednomyslné. Protitomuto rozhodnutí je možnése odvolat k valné hromadě TS Paul-Dance.
d) úmrtím. Řaane členstvíje pak zrušeno ke dni úmrtí
e) zánikem TS Paul-Dance. Řádné členstvíje pak zrušeno dnem zániku TS Paul-Dance.
$4
Práva a povinnosti
4.1.
Každý řádný člen TS Paul-Dance (dále jen člen) má právo účastnitse aktivně živoÍasdružení.
4.2.
Každý člen starší15 let má právo volit. Člen mladší l5 let, má právo při volbách všech orgánů
TS Paul-Dance bý zastoupen jiným členem TS Paul-Dance, starším15 let. Tento člen mípak
mimo svého l hlasu i 1/2 hlasu zakaždého zastupovaného ělena TS Paul_Dance mladšího15
let. Člen TS Paul-Dance, kteý zastupuje členy miadší l5 let, musí při volbách prokázat právo
Zastupovat členy mladšíl5 let písemným prohlášením tohoto člena podepsaným odpověáným
zákonným zástupcem zastupovaného čtena.
4.3.
Každý ělen staršíl8 let má právo bý volen do všech orgánů TS Paul-Dance.
4.4.
Každý člen TS Paul_Dance má právo bý infomován o činnosti TS Paut-Dance.
4.5.
KaŽdý člen má právo obracet se na ktenýkoliv orgán TS Paul_Dance s dotazem, připomínkou a
stíŽností, podávat návrhy na zlepšenípráce TS Paul-Dance, uplatňovat právo kriti[y a dialogu
v TS Paul-Dance.
4'6.
Každý člen TS Paul-Dance má právo podle svých sil a schopností přispívat k činnosti TS Paul_
Dance a pracovat pro její rozvoj. Je-li k tomu vyzván, podílet se na práci v orgánech TS PaulDance nebo v jejích komisích a přiorganizovánía zabezpeč,ování činnostiTS řaul-Dance.
4.7.
Každý člen TS Paul-Dance má právo nosit logo, případně dalšísymboly TS Paul-Dance'
4.8.
Každý člen je povinen v termínech a výši stanovených předsednictvem TS Paul-Dance platit
ročníprovozní poplatek'
4.9'
KaŽdý člen je povinen dodržovat stanovy a dalšídokumenty TS Paul-Dance a řídit se
usneseními předsednictva TS Paul-Dance.
4.l0.
Každý člen je povinen jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno azájmy TS Paul-Dance.
I
ss
organizační struktura a zásady Íízeni
NejvyššímorgánemTSPaul-DancejeValnáhromadaTSPaul-Dance.
které
Vyššímorgánem TS Paul-Dance je předsďnictvo. TS Paul-Dancq
k
výváří za
sdružení. ř případě potřeby předsednictvo TS Paul_Dance
komise složenéz členůTS Paul-Dance'
5.2
5.3.
l
Kontrola činnosti TS Paul_Dan ce je zabezpeěena kontrolní komisí,
všech orgánů a členůTS Paul-Dance'
5.4.
Funkčníobdobí volených orgánů TS Paul-Dance trvá 2 roky'
s6
Organizace
6.1
.
Nejvyššímorgánem TS Paul-Dance je valná hromada'
l 5 let věku, členovémladší l5 let
a) valné hromady TS Paul-Da''". .é účastníčlenovénad
bý na zaítadc ptné moci zastupováni členem staršíml5 let'
k jednání nadpolovičnívětšiny
'ot'ou
b) valná hromada je usnášeníschopná v případě registrace
počtu ělenů neŽ nadpoloviěního'
ělenů TS Paul-Dance. Ý případě registrace_k3eanani ňenšího
d.oby zač'iná jako iá{-":
této
po
uplynutí
valná hromada odložísvrij zaěátek ó t nodinň,
svolat nejméně jednou za
povinno
je
pieasódnicwo
c) řádnou valnou hromadu TS Paul-Dance
dva roky.
činnosti TS Paul-Dance, pokud základní
d) valná hromada TS Paul-Dance rozhoduje o veškeré
dokurnenty n"uyt'ru^.ii právo rozhodovrlni
jiným orgánůnr TS Paui-Dance' Do výlučné
působnosti valné hromady TS Paul-Danc e. náleŽi:.
TS Paul_Dance, věetně způsobu
- rozhodnut i o za|oŽení,'zán7ku, případně zrrršenía sloučení
likvidace
- schvatování stanov TS Paul-Dance
TS Paul-Dance
- volba předsednictva TS Paul-Dance a kontrolní komise
hospodďeni
- schvalován i zpráv o činnosti a
Paul-Dance
- schvalování koncepčníchmateriálú, plánů činnosti a hospodařeníTS
6.2.
6.3.
Dalšímiorgány TS Paul-Dance jsou:
a) předsednictvo TS Paul_Dance
b) kontrolní komise TS Paul-Dance
a tvoří ji:
Výkonným orgánem je předsednictvo, ktení je minimálně tříčlenné
- předseda sdružení
- místopředseda sdruŽení
- členovépředsednictva sdružení
jsou předsedou oověřeni dalšími funkcemi
- případně datšíčlenovépředsednictva, kteří
a) činnost předsednictva TS
Paul-Dancé říáí předseda'
v
době jeho nepřítomnosti
místopředseda
hromadě TS Paul_Dance, plníjejí
b) předsednictvo odpov ídá zaveškerou svou činnost valné
a připravujezásady dalšíčinnosti
usnesení, projednává apředkládá zprávyo své ěinnosti
jsou zejména:
c) hlavníÁi úkoly předsednictva TS Paul_Dance
- Íízeníčinnosti or ganizace
-iizení hospodářsřé činnostia péčeo majetek TS Paul-Dance
- zpracovávání korrcepcí a plánů rozvoje-fS Paul_Dance
jejich schvalování' případné
- zpracování stanov u autsi"t dokumentů, jejich změn a dodatků,
pr"ortaoani ke schválení valné hromadě TS Paul-Dance'
I
- stanovení ročníchprovozních poplatků
-
-
zajišťováníúčastičlenůTS Paul-Dance na soutěžích
zastupování členůTS Paul-Dance při jednáních s představiteli
organizacemi a orgány státní správy a samosprávy a uzavír:ání
smluv s
- spolupráce se Státními orgány a orgány mísinísámosprávy
a ostatními
sportu, kultury, umění a volného času dětí a mládeže
_ pořádání školenía
seminářů pro tanečníky a trenéry TS Paul-Dance
- zajištěnířádné evidence členůTS Paul-Dance
zagemt y
- zajištění vydávání interních digitálních materiálů (webové
stránky
TS Paul_Dance)
d) předsednictvo rozhóduje nadpoloviění většinou hlasů, při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas
předsedy, usnesení předsednictva jsou platná, je-Ii přítomna
nadpoloviční většina jejích
členů.
6.4.
Kontrolní komise TS Paul-Dance:
a) kontrolní komise je nejlyššímkontrolním a revizním orgánem
TS Paul-Dance
b) kontrolní komise je tříčlenná
c) členovékontrolní komise nemohou bý členy jiného orgánu
TS Paul-Dance
d) kontrolní komise ze svého středu volí přádsedu, tten-Í řídí její
činnost a svolává podle
potřeby schůze
e) hlavními úkoly kontrolníkomise jsou zejména:
- kontrola dodrŽování stanov a dalšíchdokumentů
TS Paul-Dance
- kontrola účelnostivynakládaných finančníchprostředků na činnost organizace
u
orgánů
TS Paul-Dance, k tomu má právo nahlížetáo účetníchdokladů TS Pa-ul-Dance
_ kontrola plnění
rozpočtu a správy majetku TS Paul-Dance
- informovat předsednictvo a valnou hromadu TS Paul-Dance
o výsledcích kontroly
všech
s7
Prár'ní subjektivita
7.1
.
TS Paul-Dance je představitelem TS Paul_Dance. Statutárním zástupcem TS
Paul-Dance je předseda. TS Paul-Danr:e rná právní
-subjektivitu (občanskésdruŽení),
identifikační čísloorganizace a účetu peněŽního úsiavu u Č..ře
republice.
Předsednictvo
s8
Hospodaření
8.1
.
8.2.
Majetek TS Paul-Dance je tvořen hmotnými a finančnímiprostředky
TS Paul-Dance.
Finančníprostředky TS Paul-Dance jsou tvořeny:
a) z příjmů zptovozních poplatků
b) z příjmůz mimořádných příspěvků na
c) z příjmůz vlastní činnosti
kosýmy
d) z příspěvků a dotací státních orgánů a EU
e) darů, subvencí a dědictví
a orgánů místnísamosprávy
8.3.
Finančníprostředky TS Paul-Dance jsou určeny ke krytí nákladů na
činnost TS Paul_Dance.
Cinnost TS Paul-Dance nesloužík dosaŽení zisku.
8.4.
Finančníprostředkyjsou uloženy na účtupeněŽního ústavu v Českérepublice
nebov pokladně
TS Paul-Dance. S těmito prostředky disponLrje předsednictvo TS Paul-D ance.
Za hospodaření
se předsedrrictvo zodpovídá valné hromadě TS Paul-Dance.
Paul_Dance na úrovni předsednictva TS Paul-Dance vede
účetnictví(včetně možnosti externího finančního poradce) a po upl
sestavuje úěetníuzávěrku a předkládá příslušnémuFinaněnímu úřadu
8.5.
TS
8.6.
Kontrola hospodaření TS Paul-Dance probíhá minimálně lx rocne a
komisí.
se
Ukončeníčinnosti TS Paul-Dance
9.1.
TS Paul-Dance můžeukoněit svoji činnost usnesením valné hromady, pritorn pro zrušeníTS
Paul_Dance musí hlasovat nejméně 2/3 přítomných členůtajným hlasováním. Současně valná
hromada rozhodne o způsobu likvidace majetku TS Paul-Dance.
$10
Záryérečná ustanovení
l0.l.
Činnost organizacese řídítěmito stanovami a dalšími případnými navazujícími dokumenty.
l0.2.
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnostidnem registrace'
10.3. Týo
stanovy rušía nahrazují stanovy TanečníSkupiny Paul-Dance Jilemnice zaregistrované
Ministerstvem vnitra Českérepubliky pod čj. VS/l-l/445l9/00-R, dne l l ' 8. 2000,

Podobné dokumenty

JUBILANTI

JUBILANTI a obnovy místních komunikací, rekonstrukce a úpravy veřejných prostranství a návsí, opravy veřejného osvětlení. Na těchto dotacích má obec podfl 30%. ZPROGRAMU §APARD (finančníprostředky jsou čerpá...

Více

ffiFl I

ffiFl I Rauma" světového dědictví t]NESCo. V roce l99l Organizace spojených národů pro ýcholrl, vědu a kulturu UNESCO vybral old Raumajako světové dědictví UNESCo' a zařadila ji do seznamu zvláště cenných ...

Více

Přílohy 2 až 6 - Společenství vlastníků jednotek Modřany 3324-3333

Přílohy 2 až 6 - Společenství vlastníků jednotek Modřany 3324-3333 9. Závěr a kontrolausnesení K p|atnémuhlasováni je potřeba účastalespoň cca 807o procent všech je nezbytná|!I vlastníků, tzn. Vašeúčast Pokud se schůzenemůže zúčastnit alespoňjeden z vlastníkůbytu,...

Více

stanovy spolku - Víceúčelové zařízení a útulek pro psy Borovno

stanovy spolku - Víceúčelové zařízení a útulek pro psy Borovno Nesouhlasí-li někteří členovéspolku s vyloučenímčlena spolku, uplatní se postup podle čl, X. bodu 10.2 těchto stanov.

Více

Přehled kulturních akcí

Přehled kulturních akcí pomůcek pro šití patchworku, které práci zrychlují a usnadňují. Nezanedbatelná je i rozsáhlá literatura na téma patchwork. Název této velmi staré textilní techniky vznikl z anglického „patch“ zápla...

Více