článek, ke stažení - Moravskoslezský dřevařský klastr

Komentáře

Transkript

článek, ke stažení - Moravskoslezský dřevařský klastr
energetická
náročnost
věda
a v ýzkum
v praxi staveb
text Josef Pavlík | grafické text
podklady
A | grafické
RD Rýmařov
podklady
s.r.o.
a
■
▲ Výzkumné a inovační centrum MSDK (vizualizace)
Výzkumné a inovační centrum MSDK
Ing. Josef Pavlík
Absolvent MZLU v Brně, Fakulta Lesnická a dřevařská, obor dřevostavby.
Je vedoucím technického úseku
RD Rýmařov s.r.o.
E-mail: [email protected]
je Moravskoslezský dřevařský klastr o.s. Výsledkem je moderní
dřevostavba v pasivním energetickém standardu s možností sledovat teplotní a vlhkostní chování konstrukce a vnitřního prostředí,
se sestavou nejčastěji používaných topných zdrojů, a dále také
sledování deformace a sedání pod základy a další výstupy. Výstavba
je financována z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI),
program Školicí střediska.
▼ Situace
cca 39,9m
12m
Projekt Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru o.s. (dále
MSDK) vznikl na základě snahy přiblížit studentům, pedagogům a široké veřejnosti prostředí
nízkoenergetické a ekologické stavby.
SO 01
SO 02
7,47m
ø100
5,7m
SO 03
Ve spolupráci MSDK a Fakulty stavební Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava (dále VŠB – TUO) vzniklo základní
zadání rozsahu a výzkumného potenciálu projektu, jehož nositelem
PLOCHY:
LEGENDA:
- objekt školícího střediska
SO 02 - objekt školícího střediska
- přístupová komunikace
SO 03 - sadové úpravy
- stavební pozemek
40
stavebnictví 04/12
11,39m
SO 01 - přístupová komunikace pro pěší
28,0m
cca 16000
Základní funkce centra:
■ dlouhodobé monitorování fyzikálních veličin prostředí staveb;
■p
raktické vzdělávání studentů VŠB v oboru TZB, MaR a chytré elektroinstalace;
■ tvorba seminářů a školení pro potřeby MSDK.
Význam projektu
Objekt má velikost rodinného domu a bude sloužit pedagogům a studentům pro testování a ověřování fyzikálních veličin a parametrů uvnitř
konstrukce a vnitřního prostředí v místnostech. Je možné ověřovat
hodnoty součinitelů prostupu tepla, povrchových teplot, naměřených
vlhkostí uvnitř konstrukce a vzduchu uvnitř místností (při přirozeném
i nuceném větrání). Umístěním kombinace všech základních druhů
tepelných zdrojů (elektrický kotel, plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární ohřev, peletková kamna, teplovzdušné vytápění, elektrická topná
spirála) lze porovnávat jejich účel a vhodnost použití, účinnost a jejich
vliv na prostředí uvnitř centra. Dále lze v centru sledovat změny sedání
a napjatosti základové desky a podloží v závislosti na čase a změně
zatížení, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v insitu, vliv
druhu zasklení na tepelné parametry vnitřního prostředí. V neposlední
řadě je k dispozici možnost zapojení zjednodušených otopných sestav
s regulačními armaturami.
▲ Pohled JV
Urbanizmus a architektonické řešení
Dvoupodlažní stavba je situována v areálu Fakulty stavební VŠB – TUO,
v části směřované na jih. Určený prostor je rovný a travnatý. Stavba
výškově a tvarově nenarušuje okolní zástavbu a pultový tvar střechy
s nízkým sklonem doplňuje zastřešení okolních domů. Orientací je dům
směřovaný téměř ideálně pro potřeby solárních zisků. Vchod do domu
spolu se zádveřím, komunikačními a sociálními prostory je umístěn ze
severní strany. Prostory učeben a haly (obývací prostory) směřují na jih.
K tomuto účelu jsou přizpůsobeny i velikosti výplní otvorů. Fasádu tvoří
kombinace nejčastěji používaných materiálů – kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou, provětrávaná fasáda s dřevěným obložením
a provětrávaná fasáda s obkladovými fasádními deskami. Střešní krytinu
tvoří poplastovaná plechová krytina.
Dům o rozměru 12,1 x 8,2 m a sklonem střechy 15° stojí samostatně bez
podsklepení s osazením horní stavby na plovoucí ŽB desce. Horní stavba
domu je řešena v technologii moderní dřevostavby, využívá maximální
prefabrikace stavebních dílů. Stavební pozemek tím není dlouhodobě
zatížen a rychle se dostává do původní kondice.
Dispoziční a koncepční řešení
Objemové parametry
Obestavěný prostor
Zastavěná plocha
Plochy v přízemí
Plochy v podkroví
horní stavba (termofasáda)
horní stavba (termofasáda)
základní (obytná)
užitková
základní (obytná)
užitková
668,0 m3
96,92 m2
52,87 m2
74,57 m2
51,35 m2
68,95 m2
▲ Tab. 1. Objemové parametry centra
V přízemí je k dispozici strojovna topného systému, hala, učebna, zádveří
a sociální prostory. V podkroví dvě učebny pro dvanáct studentů, kancelář,
▲ Pohled SV
koupelna a chodba. Užívání osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace je možné v celém přízemí.
Konstrukční a materiálové řešení stavby
Spodní stavbu tvoří plovoucí ŽB monolitická deska tloušťky 200 mm,
uložená na hutněném podsypu z drceného kameniva tloušťky 800 mm.
Přímo pod deskou je provedena tepelná izolace z XPS polystyrenu tloušťky 200 mm. Hydroizolace je navržena ve skladbě proti zemní vlhkosti a je
provedena na horním líci ŽB desky. Průzkumem se zjistilo nízké zatížení
radonem.
Horní stavba domu je řešena v technologii moderní dřevostavby, používající při montáži stěnové, příčkové a stropní panelové dílce na bázi
dřeva. Skladba obvodových konstrukcí je provedena v difúzně otevřeném
systému s parobrzdou. Teplotní a vlhkostní čidla jsou svedena do centrálního serveru a poskytují okamžité hodnoty v kterémkoli ročním období.
Venkovní fasádu tvoří kombinace nejčastějších zateplovacích systémů.
Konkrétně kontaktní zateplovací systém, provětrávaná fasáda s dřevěným
obložením a provětrávaná fasáda s fasádními deskami. Plošná hmotnost
nosných panelů nepřesahuje hodnotu 100 kg/m2. Při navrhování dispozice
se využívá modulové koordinace a unifikace stavebních dílů. Základním
rozměrem je stavební modul šířky 600 mm. Z těchto pravidel následně
vyplývají půdorysné a výškové proporce domu. Spojování je provedeno
šroubovými a hřebíkovými spoji. Použitý stavební a izolační materiál
z přírodních produktů klade důraz na ekologii.
Obvodové stěny
Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří dřevěná rámová konstrukce
z Ι-nosníků (60 x 300 mm, 90 x 300 mm), opláštěná z vnější strany
sádrovláknitou deskou tloušťky 15 mm a z vnitřní strany parobrzdnou
sádrovláknitou deskou tloušťky 15 mm. Toto opláštění přenáší horizontální
a diagonální zatížení ze stropní konstrukce do úložné desky. Dutiny rámové
stavebnictví 04/12
41
věda a v ýzkum v praxi
text A | grafické podklady a
▲ Detail skladby obvodové stěny
▲ Detail skladby střešní konstrukce
12 084
PT 279,50
UT 279,50
1 800
150
A3
180
552
3 157
PT 279,30
UT 279,50
2 280
DLAŽBA
627
sklo ornament
840
1 200
90
sklo ornament
v.1150mm
1 167
v.1150mm
600
870
F
EL.KOTEL+
EL.BOILER
250
VODA
Rozdělovač
otopné soustavy
VOLITELNÝ
ZDROJ TEPLA
105
ZÁSOBNÍK
TV
200L
DLAŽBA
ZEMNÍ VÝMĚNÍK
PŘÍVOD
800L
Atrea
IZT -U-TTS
1000x2460
VZT
Atrea
RB 3EC
VZDUCH. CHLADIČ
Danfoss DHP-A 12kW
630x1175x1200
PLECHOVÝ KOMÍN
T.Č. VNITŘNÍ JEDNOTKA
Viesmann - Vitocal 200G
600x726x1135
PLYN.KOTEL
EL. KOTEL
Protherm Ray 6K Geminox THRi 1-10C
360x540x760
310x410x740
AUTOMATICKÁ
PELET. KAMNA Cola Termo Ovetta
360
552
552
PLYN
venkovní žaluzie
PT 279,60
A1
O - OKNA
G -STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
UT 279,60
PLECHOVÁ KRYTINA
STŘEŠNÍ LATĚ 50/50
KONTRALATĚ 60/60
DIFÚZNÍ FÓLIE
NADKR. IZOLACE Steico Universal
NADKR. IZOLACE Steico Therm
NOSNÍK 60/240 mm
TEPELNÁ IZOLACE Steico Flex
FERMACELL Vapor
LATĚ 120/60
TEPELNÁ IZOLACE Steico Flex
SÁDROKARTON GKF 1x
▲ Půdorys 1.NP
TLOUŠŤKA
CELKEM
▼ Příčný
řez
stavbou
-2
FASÁDA Baumit open
IZOLACE Steico Therm
FERMACELL
I NOSNIK (300mm)
1 000 RÁM
240
1 000
TEPEL. IZOLACE
Steico Flex
2325(-60)
1440(825)
FERMACELL Vapor
PRAVÉ
LEVÉ
TEPEL. IZOLACE Steico Flex
FERMACELL
-1
Uw= 0,71 Wm K
3 387
DV - VCHODOVÉ DVEŘE
552
240 mm
15 mm
Profil rámu
78 mm
-2
~7 mm
100 mm
15 mm
830
10 980
1 000 240
300 mm
1440(825)
15 mmPRAVÉ
60 mm
15 mm
TLOUŠŤKA CELKEM
-2
~512 mm
-1
1 739
G
~552 mm
-1
75
~437 mm
1 898
2 100
120
E -VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
A2
+3,317
3 000
5 865
317
735
1 440
200
825
TLOUŠŤKA CELKEM
120 mm
120 mm
30 mm
25 mm
PODLAH. KRYTINA
LITÝ POTĚR Z BETONU
POLYST. PODLAHOVÝ EPS 200S
FOLIE PE
KONSTRUKCE ÚLOŽNÉ DESKY
TEPELNÁ IZOLACE
~5 mm
60 mm
140 mm
300 mm
200 mm
TLOUŠŤKA CELKEM
-2
~700 mm
-1
U= 0,12 Wm K
752
2 130
8 166
C
≥1%
-0,200
15 mm
120 mm
15 mm
TLOUŠŤKA CELKEM
150 mm
ROŠT Z CW-PROFILŮ
SÁDROKARTON GKF
60 mm
15 mm
TLOUŠŤKA CELKEM
~75 mm
F -VNITŘNÍ NENOSNÁ PŘÍČKA
FERMACELL
RÁM (60mm)
TEPEL. IZOLACE Orsil Uni
FERMACELL
15 mm
TLOUŠŤKA CELKEM
90 mm
60 mm
15 mm
±0,000
≥1%
PT
300
B
UT
≥1%
800
≥1%
FERMACELL
RÁM (120mm)
TEPEL. IZOLACE Orsil Uni
FERMACELL
A3
200
UT
stavebnictví 04/12
120 mm
22 mm
D -ZAVĚŠENÝ PODHLED
±0,000
≥2%
B -PODLAHA PŘÍZEMÍ
KONSTRUKCE PODLAHY
DTD
STROPNÍ NOSNÍK (240mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA
TEPEL. IZOLACE Orsil Uni
ROŠT Z LATÍ
SÁDROKARTON GKB 2x12,5
+5,512
+6,202
2 765
635
75
2 765
-2
U= 0,10 Wm K
+8,350
437
3 000
200
100
300
200
1 200
TLOUŠŤKA CELKEM
▼ Východní pohled
+3,437
750
~552 mm
-1
U= 0,10 Wm K
C -STROP NAD PŘÍZEMÍM
D
42
TLOUŠŤKA CELKEM
652 mm
+8,350
PT
300 mm
15 mm
60 mm
15 mm
FASÁDA Baumit open
~7 mm
SOLÁRNÍ
TRUBICOVÉ
IZOLACE Steico Therm
a Protect
80 a 60 mm
KOLEKTORY 2ks
FERMACELL
15 mm
RÁM I NOSNIK (300mm)
TEPEL. IZOLACE Steico Flex
300 mm
FERMACELL Vapor
15 mm
TEPEL. 552
IZOLACE Steico Flex
60 mm
FERMACELL
15 mm
-2
U= 0,10 Wm K
+8,016
-0,150
~50 mm
100 mm
15 mm
-1
Uw= 1,0 Wm K
120 mm
15 mm
-1
A1
A3 -OBVODOVÁ STĚNA
FASÁDA Dřevěná nebo Cetris
IZOLACE Steico Special
FERMACELL
RÁM I NOSNIK
1 000 (300mm)
TEPEL.
IZOLACE Steico Flex
2325(-60)
FERMACELL
LEVÉ Vapor
TEPEL. IZOLACE Steico Flex
FERMACELL
3 387
-1,450
V1 - VNITŘNÍ STĚNA VELOX
V2 - VNITŘNÍ STĚNA VELOX
ŠTĚPKOCEMENT. DESKA
TEPEL. IZOLACE
ŠTĚPKOCEMENT. DESKA
TEPEL. IZOLACE
ŠTĚPKOCEMENT. DESKA
ŠTĚPKOCEMENT. DESKA
TEPEL. IZOLACE
ŠTĚPKOCEMENT. DESKA
TLOUŠŤKA CELKEM
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
175 mm
TLOUŠŤKA CELKEM
25 mm
50 mm
25 mm
175 mm
OZ.
ÚČEL MÍSTNOSTI
101
ZÁDVEŘÍ
102
WC ŽENY
103
WC MUŽI
3,91
104
HALA
20,45
105
TECH.MÍSTNOST
106
UČEBNA
PLOCHA (m2)
5,86
3,11
13,49
27,64
74,46 m2
venkovní žaluzie
A2 -OBVODOVÁ STĚNA
279,85 m.n.m
92 mm
-2
52 mm
100 mm
venkovní žaluzie
-0,150
A1 -OBVODOVÁ STĚNA
Profil rámu
50 mm
60 mm
venkovní žaluzie
U= 0,10 Wm K
-0,250
TABULKA MÍSTNOSTÍ
PLOŠNÝ KOLEKTOR
180
PŘEKLAD POD STROPEM
PŘEKLAD POD STROPEM
3 343
900
1440(825)
LEVÉ
venkovní žaluzie
±0,000
280,00 m.n.m
E
šatní
skříň
Rozdělovač hydraulické stěny
104
1 527
EL.ROZVADĚČ
1 730
180
150
106
DLAŽBA
103
DLAŽBA
O
výška klozetu 480mm,
ovládání max.1200mm a
madla 780mm nad
podlahou
1 800
plné
1 060
VZT
DLAŽBA
700
1 970
sklo
180
A2
7 050
8 154
900
1 970
Hasící přístroj
34A
102
800
1 970
101
DLAŽBA
3 347
900 120
900
1440(825)
1440(825)
LEVÉ
PRAVÉ
venkovní žaluzie venkovní žaluzie
2 207
plné
900
Zámek dveří
odjistitelný zvenku,
800
DV
777
1 000
2 223
17 x 240 x 202
1 150
1 527
552
ø100
552
1 795
1 200
2360 (-25) LEVÉ
600
1125(1150)
LEVÉ
150
7 727
1 710
2 830
600
1125(1150)
1 577 LEVÉ
150
5 127
■
3 925
3 523
552
konstrukce stěn vyplňuje tepelná izolace z dřevěných vláken. Z vnitřní
strany je stěna navíc opatřena předstěnou (rám z dřevěných profilů
60 x 60 mm, opláštěný sádrovláknitou deskou tloušťky 15 mm), opět
vyplněnou tepelnou izolací z dřevěných vláken. Vnější stranu tvoří zateplovací systém z dřevovláknitých desek opatřený tenkovrstvou omítkou
s nízkým difúzním odporem. Celková tloušťka obvodové stěny je 552 mm.
Vnitřní stěny
Vnitřní nosné stěny jsou z dřevěné rámové konstrukce (tloušťky
120 mm) a oboustranného opláštění sádrovláknitými deskami (tloušťky
15 mm). Rám vyplňuje tepelná izolace z minerální plsti. Tloušťka stěny
činí celkem 150 mm.
Vnitřní dělicí stěny (nenosné) jsou z dřevěné rámové konstrukce (tloušťky
60 mm a 120 mm) a oboustranného opláštění sádrovláknitými deskami
(tloušťky 15 mm). Rám je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Celková
tloušťka stěny činí 90 nebo 150 mm.
Stropy nad přízemím
Nosnou část stropu mezi přízemím a podkrovím tvoří dřevěné stropní
nosníky 60 x 240 mm, na kterých je položen záklop z dřevotřískové desky
(22 mm). Mezi nosníky je v tloušťce 120 mm umístěna akustická izolace
z minerální plsti. Podhled ze sádrokartonových desek (2 x 12,5 mm) je
přichycen do dřevěného laťování (30 x 60 mm). Konstrukce podlahy se
skládá z kročejové izolace, anhydritového potěru a podlahové krytiny.
Celková tloušťka stropu činí cca 467 mm.
Střešní konstrukce
Konstrukce střechy nad podkrovím využívá prostoru mezi dřevěnými
nosníky z Ι-nosníků (90 x 240 mm) pro uložení tepelné izolace tloušťky
240 mm z dřevěných vláken. Na krokvích je připevněno další tepelně
izolační souvrství, určené pro nadkrokevní aplikace v celé ploše. Nad
izolací je větraná vzduchová mezera a střešní laťování pro upevnění plechové krytiny. Zespodu je na krokvích zavěšen sádrokartonový podhled
s prostorem vyplněným tepelnou izolací z dřevěných vláken tloušťky
60 mm. Funkci parobrzdy zajišťuje sádrovláknitá deska s nakašírovanou fólií.
Celková tloušťka šikmého stropu (krovu) bez střešní krytiny činí 652 mm.
Schodiště
Je dřevěné schodnicové bez podstupňů se dvěma bočními schodnicemi,
do nichž jsou osazeny schodišťové stupně.
Výplně otvorů
Okna jsou dřevěná, lepený profil se zasklením je určen pro nízkoenergetické domy. Součinitel prostupu tepla činí Uw = 0,71 W/m2.K. Vstupní dveře
jsou dřevěné. Součinitel prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2.K.
Materiály a jejich ohled na životní prostředí
a zdravotní nezávadnost
Materiály tvoří:
■Ž
B deska – na výrobu je potřeba méně betonu než při založení na
základových pasech;
■ nosné prvky – stavební smrkové řezivo;
■ opláštění – sádrovláknité a sádrokartonové desky;
■ izolace – dřevovláknité desky, polystyren je z technických důvodů použit
pouze pod spodní stavbu;
■ výplně otvorů – dřevěné;
■ fasáda – dřevovláknité desky, ze strany severní dřevěné obložení.
Při dodržování pravidelné běžné údržby je životnost horní stavby stanovena na sto a více let.
Technologické řešení
Vytápění
Systém vytápění obsahuje nadřazenou regulaci navržených tepelných zdrojů s možností využití pro výzkumné a výukové účely.
Systém bude umožňovat měření všech potřebných veličin, toků,
výkonů a tepelné energie. Výstupy MaR budou vyvedeny na PC
s grafickým zobrazením daného schématu, zvoleného zdroje
i otopné soustavy. Jelikož se jedná o nízkoenergetickou stavbu,
bude nutno při prováděné výuce a potřebných měřeních zajistit
chlazení topné vody tak, aby byl zajištěn vždy odvod přebytečné
tepelné energie.
Výuková sestava tepelných zdrojů:
■ přímotopný elektrokotel o příkonu 6 kW;
■ elektrická spirála o příkonu 2 kW;
■ plynový kondenzační kotel o regulovatelném výkonu v rozsahu
2–10 kW;
■ automatický kotel na spalování pelet o výkonu do cca 12 kW;
■ tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 6 kW;
■ solární systém s vakuovými trubicemi o ploše cca 4m2.
Otopné soustavy objektu:
■ desková otopná tělesa dimenzovaná na tepelný spád 50/43 °C;
■ podlahové vytápění dimenzované na tepelný spád 40/35 °C;
■ vytápění VZT dimenzované na teplený spád 50/43 °C;
■ chlazení VZT dimenzované na tepelný spád 6/12 °C;
■ ohřev teplé vody (TV) dimenzovaný na tepelný spád 55/48 °C.
Rozvody potrubí pro vytápění a vzduchotechniku budou v prostoru
strojovny viditelné. Navíc bude v prostoru strojovny možnost připojit vlastní zdroj pro výzkumné účely. Pro studijní účely je možná
ukázka a demonstrace vnitřního zařízení tepelných zdrojů. Mezi
zdroji lze porovnat účinnost a vliv na vnitřní prostředí vytápěného objektu. Na základě snímaných energií u tepelného čerpadla
(spotřebované elektrické energie a vyrobené tepelné energie) lze
v relativně krátkých časových úsecích sledovat vliv změn teplot
primární i sekundární strany na velikost faktoru násobnosti COP.
VZT je možné používat dvěma způsoby – jako teplovzdušné vytápění a řízené větrání, oboje s rekuperací odpadního tepla (koupelna, sociální zařízení) a s možností sledování významu přívodního
podzemního registru.
Hydraulická sestava otopného systému
Hydraulická sestava umožní zapojovat zjednodušené otopné sestavy s různými regulačními armaturami a sledovat jejich chování.
K dispozici bude praktická ukázka vyvažování otopných sestav a na
měřicí stolici určení charakteristik regulačních a pojistných armatur.
V prostorách strojovny je možné ukázat zapojení kotlového okruhu,
kaskádu dvou kotlů, zapojení do rozdělovače/slučovače, THR nebo
by-passu.
Dlouhodobé testy a měření
Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce a vnitřního
prostředí v místnosti
Dlouhodobě budou prováděna měření součinitelů prostupu tepla obvodových konstrukcí , povrchových teplot a vlhkosti, teplot vnitřního
vzduchu a parametrů vnitřního prostředí při nuceném i přirozeném
větrání.
stavebnictví 04/12
43
▲ Schéma strojovny topného systému a VZT
44
stavebnictví 04/12
Napjatost základové desky a kontaktního
napětí v podloží
V nejvíce zatížených bodech pod základy jsou umístěny tlakové
buňky snímající kontaktní napětí od horní stavby. V samotné
ŽB desce se bude nepřímo měřit napětí pomocí odporových
tenzometrů. Pravidelné odečty se zaznamenávají do centrálního
serveru.
Další význam, výzkum a sledování
Týká se následujících položek:
■ a kustika – měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
v insitu a porovnání s výpočtovými nebo laboratorními hodnotami;
■ prostorová akustika – hluk a reakce dřevostavby;
■ chytrá elektroinstalace – instalace KNX – otevřený systém pro
potřeby výuky a zkoumání pro katedru elektrotechniky;
■ vliv druhu zasklení na tepelné parametry vnitřního prostředí –
solární zisk a ochrana před ním;
■ n ázorná ukázka zapojení ZTI v instalačních stěnách pomocí
odklopných obložení;
■ praktická ukázka regulačních a pojistných armatur.
Energetická koncepce
Z hlediska základních požadavků je tvarová a konstrukční
koncepce řešena ve shodě se zásadami a pravidly, jež jsou
pro pasivní domy definovány v ČSN 75 0540 -2 (2002). V níže
uvedeném textu jsou popsány maximální parametry, které byly
zohledněny.
Celková koncepce budovy:
■ t varové řešení budovy (kompaktnost a členitost budovy) – poměr A/V v nízkých hodnotách;
■ maximální omezení příčin tepelných mostů v konstrukci a výrazných
tepelných vazeb mezi konstrukcemi;
■u
spořádání vnitřní dispozice a tepelných zón s ohledem na orientaci
ke světovým stranám;
■ v olba umístění prosklených ploch fasády a jejich přiměřená velikost pro
pasivní solární zisky a omezené přehřívání vnitřního prostoru.
Vytápění a chlazení:
■ vhodná koncepce a propojení systémů technického zařízení budovy;
■ účinná regulace pro snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení;
■ rekuperace odváděného teplého a chladného vzduchu s využitím chlazení nočním vzduchem nebo zemním registrem a maximální omezení
strojního chlazení;
■ u budov s vyššími prosklenými plochami zabezpečení vnitřního prostoru proti přehřívání;
■ využití stínících prostředků (žaluzie a slunolamy).
Tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí
Součinitel prostupu tepla všech obvodových konstrukcí na hranici vytápěného prostoru:
■ střešní konstrukce: U ≤ 0,10W/m2.K;
■ obvodová stěna: U ≤ 0,10W/m2.K;
■ podlaha přilehlá k zemině: U ≤ 0,12W/m2.K;
■ okna: Uw ≤ 0,8W/m2.K;
■ vstupní dveře: Uw ≤ 1,2W/m2.K;
■ propustnost solárního záření výplněmi otvorů – okna g ≥ 0,5;
■ průměrný součinitel prostupu tepla: Uem ≤ 0,21W/m2.K.
inzerce
NOVA 101
TOP2012
DÙM
DÙM&ZAHRADA
5 +1 s garáží
NOVA 101
www.rdrymarov.cz
Nejprodávan
ìjší dùm!
stavebnictví 04/12
45
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
text A | grafické podklady a
NÁROČNOSTI
BUDOVY
věda a v ýzkum v praxi
Hodnocení budovy
Odborné školící středisko MSDK
70833 Ostrava, ul. Ludvíka Podéště 1875/17
stávající
stav
Celková podlahová plocha: 154,8 m2
po realizaci
doporučení
A
A
B
C
D
E
F
G
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ
35
19,77
Podíl dodané energie připadající na:
▲ Pohled na hrubou stavbu budovy
Lineární činitele prostupu tepla:
■ v nější stěna navazující na další vnější konstrukci, např. základ, strop nad
nevytápěným prostorem, jinou vnější střechu, střechu, lodžii, balkón,
arkýř, atd.: ψk ≤ 0,2W/m.K;
■ vnější stěna navazující na výplň otvoru: ψk ≤ 0,03W/m.K;
■ střecha navazující na výplň otvoru: ψk≤0,10W/m.K.
■
Kvalita
vnitřního prostředí a tepelná ztráta výměnou vzduchu:
■ z pětné získávání tepla – účinnost zpětného získávání tepla z odváděného
vzduchu η ≥ 85 %;
■ spárová průvzdušnost – neprůvzdušnost obálky budovy ve fázi hrubé
stavby n50 ≤ 0,6 h-1;
■ neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 ≤ 0,6 h-1;
■ teplotní pohoda v interiéru v přechodném a letním období – nejvyšší
teplota vzduchu v letním období θi ≤ 27oC;
■ potřeba tepla na vytápění – měrná potřeba tepla na vytápění
EA ≤15kWh/m2.a;
■ potřeba primární energie – z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technické systémy budovy PEA ≤ 60kWh/m2.a.
Základní technické
a energetické parametry stavby
Objekt bude splňovat energetické parametry pro pasivní domy dle ČSN
730540-2(2002). Při započítání solárních zisků a uvolňovaného tepla
přítomnými obyvateli lze uvažovat o malém rozdílu mezi spotřebovanou
a potřebnou energií na vytápění. Přidáním fotovoltaických panelů, na které
je středisko do budoucna připraveno, je možné dosáhnout parametrů
nulového domu.
Základní výpočtové parametry:
■ měrná spotřeba energie budovy EPa: 35 kWh/m2.a;
■ měrná potřeba tepla na vytápění budovy Ea: 10 kWh/m2.a;
■ průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem: 0,13 W/m2.K;
■ tepelná ztráta Φi: do 2kW.
Další výpočtové parametry:
■ součinitel prostupu tepla střešní konstrukce: U ≤ 0,09W/m2.K;
■ součinitel prostupu tepla obvodové stěny: U ≤ 0,10W/m2.K;
■ součinitel prostupu tepla podlahy přilehlé k zemině: U ≤ 0,12W/m2.K;
■ součinitel prostupu tepla okna: Uw ≤ 0,71W/m2.K;
■ součinitel prostupu tepla vstupních dveří: Uw ≤ 1,0W/m2.K;
■ propustnost solárního záření výplněmi otvorů: g ≥ 0,5;
■ účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu: η ≥ 85 %;
46
stavebnictví 04/12
Vytápění
Chlazení
Větrání
Teplá voda
Osvětlení
28,0 %
15,0 %
17,0 %
27,0 %
13,0 %
Doba platnosti průkazu
do 2.6.2021
Průkaz vypracoval
Ing. David Ondra
Osvědčení č. 750
▲ Průkaz energetické náročnosti budovy
■ neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby: n50 ≤ 0,6 h-1;
■ nejvyšší teplota vzduchu v letním období: θi ≤ 27 oC.
Závěr
Vybavení inovačního a výzkumného objektu je v České republice ojedinělé. Zejména zapojení strojovny topného systému je originální a poskytuje
možnost trvalého vytápění všemi topnými zdroji. Nadřazený systém
měření a regulace řídí jak topné zdroje, tak systém vzduchotechniky.
Získaná data lze dále analyzovat a využít pro studijní a výzkumné účely.
V tomto odborném článku byly zmíněny pouze základní využití objektu
a jeho vybavení. Další význam a výzkum může být dále rozšiřován. ■
Tento příspěvek je originálem a autor v textu vědomě nečerpá z dosud
vydaných odborných literatur. Technické informace v něm obsažené jsou
majetkem firmy RD Rýmařov s.r.o.
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Výzkumné a inovační centrum MSDK
Místo stavby: Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava – Poruba
Investor: Moravskoslezský dřevařský klastr o.s.
Generální dodavatel: RD Rýmařov s.r.o.
Projektant: PPS Kania s.r.o.
english synopsis
Research and Innovative Centre of MSDK
The object built to passive energetic standards has the size of a family
house and it will serve both pedagogues and students for testing and
verification of quantities and parameters inside of the construction and
within the internal environment in rooms. It is possible to examine the
values related to heat transfer coefficients, surface temperatures, and
moisture indicators inside of the construction as well as in the air in
rooms. The implementation of a combination of all basic types of heat
sources enables the comparison as for the purpose and the suitability
of the given heat source as well as its efficiency and its influence with
respect to the environment inside of the object.
klíčová slova:
nízkoenergetická stavba v pasivním standardu, otopná soustava
keywords:
low-energy building in passive energetic standard, heating set

Podobné dokumenty

PŘÍKLAD 7 Název stavby: Soubor pasivních rodinných domů

PŘÍKLAD 7 Název stavby: Soubor pasivních rodinných domů sušeného řeziva SM/JD vlhkosti 12 ÷ 14 % bez impregnace. Vyšší profily jsou z lepených KH profilů, délky max. 13,2 m. Staveništní výroba vazníků je vysoce produktivní (0,3 hod na kompletaci jednoho...

Více

Elektrické vozíky, skútry

Elektrické vozíky, skútry přídavný elektromotor pro mechanické vozíky ovládání pro doprovodnou osobu univerzální použití pro šířku rámu – cm volitelná rychlost a směr jízdy rychloupínací systém pro snadnou demontáž snad...

Více

Technický list 20.15 Podlahový epoxy nátěr

Technický list 20.15 Podlahový epoxy nátěr Podlahový epoxy nátěr aplikujeme na připravenou plochu nejčastěji válečkováním vhodným válečkem s krátkým chlupem 4 - 6 mm určeným pro aplikace těžkých nátěrových hmot. Nádobu, ve které jste smísil...

Více

Patinující oceli pro mostní konstrukce Sanační omítky

Patinující oceli pro mostní konstrukce Sanační omítky jako energeticky pasivní. Součástí této koncepce je: ● přiměřená velikost a efektivní řešení půdorysného uspořádání,

Více

Evropské technické osvědčení ETA – 08/0134 - VELOX

Evropské technické osvědčení ETA – 08/0134 - VELOX Desky pro bednění zakončení stěn se používají na uzavření meziprostoru mezi stěnami bednění u dveřních a okenních otvorů. Tytéž desky se užívají také na dna překladů. Spojení okrajového bednění a b...

Více

Research and Innovation centre

Research and Innovation centre bylo vybudování Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru, zaměřeného na dřevostavby. Dřevěný rodinný dům je doslova napěchován nejmodernějšími technologiemi, ať již z ob...

Více

Gangs of Svecovky

Gangs of Svecovky nové èasti, na oplátku Newsiders obsadili vrátnici a menzu. Bývalý "vedoucí" koleje Svoboda (mezi studenty znám jako kapitán Freedom) byl uvìznìn v novì vybudované saunì, jejíž provoz

Více