zpravodaj listopad 2015

Komentáře

Transkript

zpravodaj listopad 2015
MCELSKÝ ZPRAVODAJ
Listopad 2015
periodický tisk územního samosprávného celku
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
již název tohoto měsíce nám připomíná nemilé každoroční hrabání listí kolem opadavých stromů a likvidaci sezónních rostlin.
Děkujeme obyvatelům, kteří tuto práci dělají i na obecních pozemcích anebo na svých pozemcích, ale z obecních stromů. Nebuďme
naštvaní, vždyť příroda je to krásné kolem nás!
nás Kontejner na rostlinný odpad umístěný u ČOV bude v letošním roce naposled
otevřen 29. listopadu. Zároveň se tuto neděli rozhoří první svíce na adventním věnci. Mnozí z nás se začnou připravovat na svátky
úklidem, výzdobou svých domovů,
ovů, pečením cukroví a nákupy. Přeji všem mnoho zdaru a klidné prožití těchto příprav. Eva Gleichová
Proběhlé akce
První říjnovou sobotu 3. 10. 2015 se konala hasiči pořádaná Posvícenská zábava. K tanci a poslechu nám hrála skupina Zlomený
preclík, což se zvlášť u mladších ročníků ukázalo jako nepříliš šťastná volba. Tato zábava má v naší obci dlouholetou tradici. Kromě
místních obyvatel se přišlo pobavit i mnoho přespolních. Sál byl zaplněn tak, že chyběla místa k sezení, a o to více bylo tanečníků na
parketu. Odměny ve hře o ceny byly zajímavé a děkujeme za ně všem, kteří jimi do hry přispěli.
Žaneta Jánská
Mateřská škola
Všechno dění v mateřské škole se ustálilo.. Rodiče
R
již vědí, že zanechávají své děti v
bezpečném kolektivu. Nové
ové děti navykly na režim a již nepláčí. Rozeběhly se zájmové
kroužky: angličtina, flétnička, hudebně pohybový, výtvarný a předškoláček. Proběhla
všemi oblíbená „bramboriáda“,
mboriáda“, kdy i největší mlsouni
mlsoun uznali, že takový brambor pečený v
ohništi a namazaný tvarohem
hem s pažitkou je větší dobrota než bonbon. V keramice si děti
vyráběly draka. Paní učitelka Marcela Šťastná připravuje s dětmi adventní zpívání na
slavnostní Rozsvícení vánočního stromu. Pokud by někdo ze starších dětí ze ZŠ měl také
zájem se přidat, přihlaste se nám! Také chci poděkovat pilným rodičům,
rodi
kteří nám
pomáhají sběrem a odvozem starého papíru shromažďovat peníze na týdenní školku v přírodě.. Tu chceme dětem dopřát v květnu.
Po dohodě s paní starostkou chci touto cestou oslovit i Vás, spoluobčany. Máte-li starý papír do sběru, přineste jej prosím vždy ve
středu v 16 hodin na mandl, kde si jej převezmeme. Velice nám tak pomůžete. Moc Vám děkujeme.
Jana Řehořová
ČČK uspořádal ve středu 28. 10. 2015 Lampionový průvod v tématu "Republika
má narozeniny".
". Sešli jsme se již po páté a jsme rádi za to, že chodí nejen rodiče
a prarodiče s dětmi, ale i lidičky bez dětí, a to jen tak na podzimní procházku.
Účastnilo se kolem 80 lidí, z toho 47 dětí. Nejmladším účasníkem byl v
lampionem ozdobeném kočárku spící Matyáš Putiš. Vyhlásil se nejkrásnější
lampionek
nek kupovaný a nejhezčí doma vyrobený. Všichni vítězové byli odměněni
a nikdo z dětí neodešel s prázdnou. Před procházkou se za pomocí hasičů
vypustily dva lampiony štěstí se vzkazy a obrázky dětí
dě a cestou se zapálily svíčky
na památných místech.
Markéta Kloučková
Děti Mcely si v 10. října vyjely ze Mcel zahrát pohádku Jirka s kozů do domova důchodců v Luštěnicích.
Luštěnicích Hrálo se vlastně hned ve
vstupní hale, ale ani dětem, ani divákům to nevadilo.
nevadil Ty první měly k dispozici alespoň dostatečné zázemí a na konci dostaly
do
krabici
pitíček a croissantů. K tomu se přidal hřejivý pocit z čitelného potěšení na tvářích těch druhých.
Výjezd s divadlem se opakoval ještě 24. října, kdy jsme zamířili do Markvartic.. Dlouhý potlesk a
znovuvyvolání plného sálu k děkovačce děti naplňovalo zadostiučiněním. Po našem vystoupení
předvedly muzikálové provedení Šípkové Růženky děti z místní mateřské školy. Ocenili jsme jejich
odvahu i zvládnutí práce s mikrofony. Představení
Představ
se konala v rámci Markvartického soutěžního
divadelního odpoledne,, kam náš spolek pozval spoluorganizátor, pan Bohumil Bradna. Poslední
říjnovou sobotu pak Děti Mcely pozvaly Mceláky i přespolní na Helloweenskou zábavu do Mcelské
hospody. Dorazilo i několik masek. K tanci nejdříve hrála vlastní tvorbu skupina Krásná práce,
práce, jíž
nešlo ztlumit zvuk,, takže pokud hrála hudba, byl to prostě koncert, kam si nechodíte popovídat, ale
užít muziku. Naštěstí si toho muzikanti byli vědomi a dělali přestávky,
přestávky, o kterých jsme doháněli
konverzaci. Po kapele pokračoval v hudební
bní zábavě DJ Jirka Kulhánek, jehož po
p půlnoci přerušila
krátce hra o ceny. Při té oku pozorovatele neušlo, že se sál oproti začátku celkem naplnil. Zábava
Zábava
pak vesele pokračovala až do ranních hodin. Děkujeme všem, kteří s námi přišli protančit střevíce.
Terka Delijanni
Plánované akce doma
3. 11. 2015 dojde ke kácení stromů u OÚ a bude vypnuta elekřina v části obce (8 – 16 hod.).
12. 11. 2015 se budou kácet stromy u hřiště a opět bude na nezbytnou dobu v části obce vypnuta elektřina
elektřin (8 – 12 hod.).
27. 11. 2015 od 18 hod. zazní v kostele Sv. Václava adventní koncert
30. 11. 2015 od 16 hod. pořádá obec ve spolupráci s MŠ Mcely Rozsvícení vánočního stromu
Každý čtvrtek od 18:30hod. Jóga v prostorách
ch M
MŠ.
Plánované akce v okolí
28. – 29. 11. 2015 Loučenské adventní slavnosti dobrot, vína a krásných dárků v KD Loučeň.
Loučeň Přijďte si k nám odpočitnout,
zrelaxovat, ochutnat dobroty,
obroty, popovídat, potkat známé. Přijďte v sobotu od 14.30hod. na pohádku Upečené štěstí divadelního
spolku V.O.S.A. V neděli od 14.30h Babička s dětmi čte pohádku (+
( kreslení obrázků a dopis JEŽÍŠKOVI ) a od 16h se koná Rozsvícení
stromku u pošty. Poté Za svařákem pod střechu...
střechu aneb zakončení slavností v kulturáku.
Štěpánka Šimečková
Okénko do kroniky
Dušičkové zamyšlení
Začátek listopadu je věnován památce zesnulých. Na místa posledního odpočinku našich blízkých přicházíme se svíčkou a květinami.
Na mcelském hřbitově je několik hrobů osobností, které se významně zapsaly do dějin naší obce. Na východní straně za kostelem
jsou v řadě vedle sebe pohřbeni mcelští faráři, kteří byli ve své době uctívanými občany ve Mcelích. Podle přání zde spočinul i p.
Páter Zimandl, jehož zásluhy o zachování významných církevních památek jsou v obci viditelné do dneška. Vedle mcelských farářů
odpočívá zdejší učitel Josef Svoboda, který se zasloužil
zasloužil o kvalitnější školní vzdělávání. Vzpomínáme i na dlouholeté
dlo
mcelské učitele
manželé Pátkovy, kteří jsou rovněž ve Mcelích pohřbeni. Pohřben je zde významný vědec p. Dr. Ladislav Kalvoda spolu se svým
otcem Rostislavem, známým školkařem. Na hřbitově ve Mcelích
Mcelích jsou také evidovány dva válečné hroby mcelských občanů, kteří
padli v 1. světové válce. Vzpomínku si zaslouží všichni naši předci, protože se každý podle svých schopností a možností ve své
sv době
více či méně zapsal do historie naší obce. Při této příležitosti
příležitosti je vhodné poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se starají o některý z
opuštěných
ných hrobů. Poděkování si také zaslouží naši občané, kteří se bez nároku na odměnu starají o okolí památných míst v obci,
jako je socha sv. Jana Nepomuckého, socha P. Marie,
Marie, pomník padlých v parku a okolí památného kříže v horní části obce.
Jana Hejlová
Informace ze zastupitelstva
Kontejner na bio odpad - dřevní hmotu bude od 4. 11. do 18. 11. 2015 přistaven
staven na volnou plochu před čističku odpadních vod.
Kontejner je přistaven pro podzimní ořezávání stromů a bude pod kamerovým dohledem. Žádáme o dodržování pořádku a
vhazování opravdu pouze dřevního odpadu, nikoli trávy a listí.
listí Děkuji.
Lada Bešíková
Výstavba sociálního zařízení u hřiště TJ Mcely
Úvodem bych chtěla uvést několik čísel souvisejících s historií budování sportovního areálu. Sportovní kabiny byly dostavěny v r.
1975 převážně svépomocí, tj. bezplatnou prací našich občanů. V té době se bohužel
žel neřešily vlastnické vztahy. Později
P
bylo zjištěno,
že pozemek pod kabinami, stejně jako celé fotbalové hřiště bylo v majetku tehdejšího ONV Nymburk. Teprve v r. 2005 byl po
dlouholetém složitém jednání převeden tento majetek na Obec Mcely. K zásadnějším stavebním úpravám ve sportovních kabinách
došlo v r. 2007. Stávající sociální zařízení kromě sprch zůstalo původní, na dnešní požadavky nevyhovující. Od r. 2011 má obec
zpracovaný projekt na výstavbu nového sociálního zařízení. Bude vystavěna
vysta
nová budova podle současných hygienických norem na
pozemku u zadního vjezdu k fotbalovému hřišti za kabinami. Naše žádost o dotaci podaná letos na Středočeský kraj nebyla
neby
schválena. Obecní zastupitelstvo schválilo realizovat tuto akci z obecních prostředků.
prostředků. Povolení jsou již zajištěna. Obec v současné
době připravuje podklady pro výběrové řízení dle platných předpisů. Vítězná firma začne s výstavbou podle počasí. Budova starého
mlýna je určena k demolici, která závisí na přeložení stávajícího nástřešního zařízení
ařízení zde umístěného. Tento úkon je administrativně
a hlavně pro obec finančně náročný. Díky této velké byrokracii se odstranění nevyhovující budovy uskuteční snad příští rok.
Lada Bešíková, Jana Hejlová
Ovocné a růžové školky Mcely slaví 80 let - Rostislav Kalvoda, 1935 – 2015
Pan Rostislav Kalvoda se narodil v Přemyslovicích na Prostějovsku. Po skončení studia na zahradnické škole žil 8 let ve Francii, kam
odešel na zkušenou a získal zde cenné poznatky pro svoji další odbornou činnost. Po svatbě se s manželkou usadili ve Mcelích, kde si
v r. 1935 pronajal zahradnictví od vrchního
hního panského zahradníka V. Nápravníka. Specializoval se především na pěstování ovocných
stromků a růží. V dalších letech obhospodařoval již 17 ha pozemků. Pan Kalvoda nebyl jen výborným školkařem, ale rovněž byl
obchodně velmi zdatný. V roce 1950 převzal jeho školky Státní statek, který je za 5 let zlikvidoval. Bývalý majitel byl bez náhrady
vyvlastněn a úspěšný školkař propuštěn. Ve svém oboru mohl p. Kalvoda pracovat až po letech, kdy jako oblastní a posléze krajský
sadovník odpovídal za výsadbu stromů kolem silnic. V roce 1956 byl opět ze svého místa z politických důvodů vyhozen. Vystřídal
několik zaměstnání. V roce 1960 ho oslovilo místní JZD, aby založil školky. Sehnal stroje, lidi, peníze, množící materiál. Pod
Po jeho
vedením školky obhospodařovaly 35 ha pozemků. Každý rok z nich vzešlo 500 tisíc výpěstků. Pan Kalvoda řídil celou výrobu a
zajišťoval i odbyt. Pěstovaly se stromky, růže a několik let i jahody. V té době zde našla práci řada našich občanů, převážně žen.
Školky vedl až do roku 1987. Jeho vysoká
soká odbornost a pracovitost byly zárukou, že výpěstky mcelských školek byly vyhlášeny v celé
zemi. Po vystudování Vysoké školy zemědělské r. 1991 založil vnuk pana Kalvody, ing. Jiří Novák, rodinnou školku a v r. 2009 koupil
od Agri bývalou školku založenou
ou jeho dědou včetně provozní haly. Za poslední léta byla hala téměř od základu zrenovována. Pan
Novák se svou manželkou Šárkou, rovněž zemědělskou inženýrkou, používají nové technologie, které jsou v této době dosažitelné.
dosažitelné
Svým zákazníkům nabízejí široký sortiment ovocných výpěstků, velký výběr růží a dalších okrasných dřevin. V roce 2015 školky
obdržely Certifikát pro ovocné stromky a růže a od MAS Podlipansko na ochrannou známku „Polabí regionální produkt“. Této firmě,
která patří mezi nejúspěšnější podnikatele v naší obci i okolí, přejeme mnoho dalších plodných let a děkujeme za výpěstky, které
kt
věnují na zkrášlení veřejného prostranství ve Mcelích.
Violeta Kopřivová, Jana Hejlová
Úřední hodiny, kontakty
Obecní úřad Mcely: tel. : 325 580 073; e-mail:
mail: [email protected];
[email protected] www.obecmcely.cz; č. účtu: 9324191/0100
Úřední hodiny: pondělí a středa 15:00 - 17:00h
h.; pokladní hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00h. a 13:00 – 17:00h.
MCELSKÝ ZPRAVODAJ. Měsíčník. Vydává Obec Mcely, se sídlem Mcely čp.51, 289 36 Mcely, IČ:00239411.. Registrace č. MK ČR E 22043.
Redakční rada: Eva Gleichová, Markét
rkéta Havlasová, Jan Ulbrich, Tereza Delijanni. Náklad 190ks. Uzávěrka příštího
ího ččísla: 25.11. 2015

Podobné dokumenty