SikaBond T2

Komentáře

Transkript

SikaBond T2
Technický list
Elastické lepidlo
®
SikaBond - T2 / strana 1/3
11/2002
SikaBond® - T2
Druh
Elastické 1-komponentní lepidlo na polyuretanové bázi.
Použití
SikaBond -T2 se používá jako konstrukční lepidlo ve stavitelství. Je
vhodný pro elastické lepení betonu, dřeva a keramiky mezi sebou
navzájem nebo s jinými ve stavebnictví běžnými materiály jako cement,
sádrové desky, ocel, hliník, tvrdé PVC,atd. Zejména pro lepení okenních
parapetů, schodů, ochran. lišt, lepení na hotové stavbě.
Přednosti
- vysoká počáteční přilnavost
- jednokomponentní
- vyrovnává podklad
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
- možno brousit a přelakovat
- bezpečné přilnutí na všech obvyklých materiálech
- není nutné stlačování spojovaných částí
- nepodléhá korozi
®
Zkušební zprávy
Certifikát č. 020-007136 ze dne 29.10.2002 vydal TZÚS České
Budějovice, AO č. 204
STO č. 020-007134 ze dne 25.10.2002 vydal TZÚS České Budějovice,
AO č. 204
SZÚ Praha - posouzení zdravotní nezávadnosti
Technická data
Barva
Bílá, černá.
Způsob dodávání
Kartuše po 300 ml, soudek 23 l, sud 200 l.
Skladovatelnost
9 měsíců v suchu a při teplotách 10 - 25 C v originálních neotevřených
obalech.
Objemová hmotnost
1,14 kg/dm (kg/l) .
o
3
Doba vytvoření povlaku Asi 40 min.
Rychlost vytvrzení
Cca 4 mm za 24 hodin (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ).
Tvrdost Shore A
Cca 55.
www.sika-diamondfloor.cz
Technický list
Teplota zpracování
Teplota použití
o
®
SikaBond - T2 / strana 2/3
11/2002
o
5 C až 30 C.
-40 ° C až 90 ° C ( dočasně až 140 ° C ).
>300 %.
Roztažnost
Pevnost v tahu
Cca 4 N/mm2.
Pevnost ve smyku
Cca 2,5 N/ mm2.
Přídržnosti k podkladu
beton
hodnota ( MPa ) 28 dní
uložení 28 dní + 1den ve vodě +2dny 60 ° C
uložení 28 dní +1den ve vodě
uložení 28 dní, 15 zmrazovacích cyklů
2,14
2,17
1,48
2,08
pozink.
plech
1,85
2,09
1,52
1,66
keram.
obklad
2,48
-------
PVC
2,82
-------
Návod a údaje pro zpracování
Teplota zpracování
Minimální aplikační teplota: + 5 °C .
Maximální aplikační teplota: + 35 °C.
Podklad
Boky spár musí být zdravé, dostatečně pevné, čisté, bez oleje a bez tuku.
Podklady s cementovým pojivem musí být bez volných částic,
cementových kalů, prachu a jiného znečištění. Všechny stopy po ošetření
silikonem a hydrofobizačními přípravky z boků spár odstraňte čističem
Colma.
Dlouhodobě odolný vodě, mořské vodě, vápenné vodě, vodnatým
čistícím prostředkům, slabým kyselinám, veřejným splaškům.
Dočasně odolný proti pohonným látkám, minerálním olejům, rostlinným a
zvířecím tukům. Není odolný nebo pouze odolný krátce vůči organickým
rozpouštědlům a kyselinám, koncentrovaným louhům a minerálním
kyselinám lakovým a barevným ředidlům a vůči alkoholu.
Lepená vrstva nesmí být menší jak 1 mm. Stálého lepeného spoje se
dosáhne bez stlačení spojovaných částí. Nanášejte lepidlo v pásech, ne
plošně.Při lepení nepropustných materiálů dbejte na to, aby se na lepidlo
mohl dostat vzduch.
Ještě nevytvrzenou těsnící hmotu na nářadí, rukou a oděvu lze odstranit
čističem Colma. Vytvrzený materiál je možno odstranit pouze
mechanicky.
Chemická odolnost
Aplikace
Čištění
Bezpečnostní předpisy a likvidace odpadu
První pomoc
-
-
při kontaktu s kůží vzniká nebezpečí podráždění. Postižené části
pokožky důkladně omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky,
případně konzultovat s lékařem.
při zasažení očí okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15
www.sika-diamondfloor.cz
Technický list
®
SikaBond - T2 / strana 3/3
11/2002
minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem .
po vdechnutí postiženého dopravit okamžitě z nebezpečné zóny na
čerstvý vzduch. Případně okamžitě volat lékaře.
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a
okamžitě zavolat lékaře.
- při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv.
- nenechejte vniknout do vody, půdy. Nesmí se dostat do rukou dětí.
Věty R: --Věty S:
S 2 skladovat mimo dosah dětí
S 24/25 zamezte styku s očima a s kůží
S 29 nesmí se dostat do kanalizace/vodstva a půdy.
S 51 používat pouze v dobře větraných prostorách
-
Ochranná opatření
-
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu i
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
Při míchání a zpracování noste ochranný oděv, brýle a rukavice,
pracujte ve větraném prostředí.
Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany
životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
Odstraňování odpadu
-
-
Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Odpad - kód č. 08 04 01 / 12 01 05 - vytvrdnutý materiál
Způsoby zneškodňování látky nebo přípravku: spálení ve spalovně
nebezpečného odpadu nebo uložení na skládku nebezpečného
odpadu
Údaje otištěné v tomto návodu odpovídají stavu informací v době vydání. Při rozdílných údajích
v technickém listu a na etiketě mají v každém případě přednost texty na etiketě. Aktuální technické a
bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sikadiamondfloor.cz. V případě nejasností obraťte se laskavě na příslušnou technickou kancelář. V závislosti
na způsobu zpracování a aplikace, na které nemáme vliv, je nutno počítat s odchylkami od udaných
hodnot. Proto dodržujte přesně pokyny pro zpracování. Naše záruka se omezuje na kvalitu dodaného
zboží.
www.sika-diamondfloor.cz

Podobné dokumenty

SikaBond T8

SikaBond T8 - nesmí se dostat do rukou dětí. - nenechejte vniknout do vody, půdy. Nesmí se dostat do rukou dětí. Věty R: --Věty S: S 2 skladovat mimo dosah dětí S 24/25 zamezte styku s očima a s kůží S 29 nesm...

Více

Technický list - H-CHEM

Technický list - H-CHEM lakovým a barevným ředidlům a vůči alkoholu.

Více