dražební vyhlášku

Komentáře

Transkript

dražební vyhlášku
VE VĚTŘNÍ, okcs čes. Krumlov
Došlo dng:
číslojednací LL7 Ex
Př{loh: ......"..,
3oL6/L4-3L
Usneseni
Soudní exekutor JUDr, Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek,
Ve Věci oprávněného:
česká spořitelna, a,s.| se sídlem olbrachtova t929/62, Praha
proti povinnému:
Jiří Todák, bytem
Větřní, PSč: 382 11, dat. nar.:
vydává toto usnesení o nařízenídražebního jednání -
dražební vyhlášku
-
Dražební jednání se koná
I.
dne 12.O8.2015 v 14:15:OO hod.
v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražebnímístnost
Podrobnosti o dražených nemovitých věcech Ize nalézt na webových stránkách:
www.exekucepisek.cz. Informace z této dražebnívyhlášky jsou také poyinně
zveřejněny na Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou komorou Ceské
republiky, www.portaldrazeb.cz.
'')1.:' :, 545830
Li
;i
--r-l-:;:,1::
1r,:+-tJ
i|
Větřni
1?3tt
zernědělský půdní
fond
188 zahrada
b) spoluvIastnický podíl id. I/39z
]l'::-;s
i'..i:. i:;:1:.:-.---,.i---;!
: czg31z česl,'ý Krum}ov
: 16L23L větřni
1o63/1L
38 zahrada
63113
33 zahrada
10
7?'tL/r
1280 zahrada
L2'1L / 4
70 zahrada
L:-ai: T1;3t,ni. ::.j'1
545s30 '/ětÍní
:
1740
zenědě1ský púdni
fond
zenědélský púdní
fond
zemědělský půdni
f
o:rd
zeaedeJ.sKy puo.nr
fond
Příslušenstvínemovité věci: altán a skleník.
V dalšímtextu vyhlášky se předmět dražby označuje jen jako ,,draženénemovitosti''.
III. Pořadové číslodražebníhojednání: 1. kolo
IV. VýsIedná cena draženénemovité věci je 42.960'- Kč.
V. Výše nejnižšíhopodání činí28.640,- Kč.
VI. Jistota činí8.ooo'- Kt. Jistotu lze zaptatit bud' v hotovosti do
pokladny
soudního exekutora nebo platbou na účetč. 2133333/5800' variabilní symbo-!
301614' specifický symbo! _ Rč dražitele, jde-ll o fyzickou osobu, nebo Ič
dražite|e, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účetsoudního exekutora lze
přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebníhojednání zjištěno, že
na účetsoudního exekutora došla.
VII. Věcná
břemena
a
nezaniknou: nejsou.
nájemní práva, která prodejem nemovité věci
v
dražbě
VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím
dnem následujícím po doplacení nejvyššíhopodání, nejdříve však po uplynutí
thůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán takový návrh,
nemovitou věc s příslušenstvímlze převzít dnem následujícím po dni' kdy bylo
předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem
vydražené nemovité věci s příslušenstvím,nabylo-li usnesení o příkIepu právní
moci a zaplatil-li nejvyššípodání' a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím,nabylo-li
usnesení o předražku právní moci a předražek by! zaplacen' a to ke dni jeho
vydání.
IX.
X.
Soudní exekutor vyzývá každého,kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby
před
zahájením dražebního jednání, jlnak k jeho právu nebude při provedení výkonu
roz hodn utí při hlíženo.
je uplatni! u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději
Soudní exekutor vyzývá každého,kdo má k nemovité věci nájemní právo nebo
věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve
výroku VII. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného
z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámi! a doložiI ho
listinami, jinak takové právo zanikne příklepem.
xI.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako
daIšíoprávnění, a datšívěřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení
jiných vymahatetných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním
právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do
zahájení prvního dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti
podle s 336f odst. 2 a 3 osR. K přihIáškám, v nichž výše pohledávky nebo
jejího přís!ušenstvínebude uvedena, se nepřlhIíží.
'
xII.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako
dalšíoprávnění, a da!šívěřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené
pohtedávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a !o
nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle 5 336p odst. 1 osR,
nebo v téželhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno
jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihtíží.
XIII. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se připouští, aby nejvyššípodání bylo
doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydraženénemovité věci.
xIV. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci
předkupní
právo, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražiteléa že udělením příklepu
předkupní právo zaniká.
P o u če n
í:
Proti tomutousnesení není odvolání přípustné.
V Písku dne 03.06.2015
JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor
Dioilálně Dod6osal] JUDr
stšnislav 'Pa zderka

Podobné dokumenty

USNESENÍ o oPAKovANÉ

USNESENÍ o oPAKovANÉ uŽivaÍe] portálu www.okdrazby.cz ťrčastnit dražby v postavení povinného a příslLršímu právo podat námitky proti udělen í příklepu. DraŽiteli nebo povinnérntr, ktery nesplňuje technické podmínky pro...

Více

USNESENÍ o oDRoČpNÍ DRAŽp,BNÍHo JEDNÁNÍ

USNESENÍ o oDRoČpNÍ DRAŽp,BNÍHo JEDNÁNÍ . 4x nerezová nádrŽ válcová l l-200l 00l (včetně Více

Kladno - Nalezená instalace

Kladno - Nalezená instalace Nejprve se zastavíme v severovychodním cípu nádraží v rohovém dělnickém bufetu Zora, jehož interiér by i s osazenstvem měl b t památkově chráněn stejně jako Dienzenhoferova kladen_ ská kapÉ. Dienze...

Více

Exekut. úřad Brno Venkov

Exekut. úřad Brno Venkov příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět souJnino exekut,ora. VyOráZitet se stává nejvyŠŠÍ mo'ci zaplatil-li právní a PodánÍ, a to ke dni vYdání věci s příslušenstvím,nabylo-;i usnesení o uo...

Více

Usnesení

Usnesení Účet soudního exekutora také doŠla.Platba mUSí být provedena pod variabilním symbolem' kteým bude rodné Číslonebo lČ zá]emce o koupi draŽených nemovitých Věcí. DraŽitel na portálU wwryv'exdrazby.cz...

Více

Senohrabská hláska - 2/2016

Senohrabská hláska - 2/2016 Provozovatel linky Bílý kruh bezpečívěnuje vj,,raznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se

Více

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako dalšíoprávnění, a další věřitelé povinného domáhát uspokojení jiných vymahatelných pohledáv...

Více

usnesení o nařízení dalšího draŽebního jednání

usnesení o nařízení dalšího draŽebního jednání doručíse osobám dle § 336k občanského soudního řádu. s předkupním právem,

Více