Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov

Komentáře

Transkript

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov
Slavkovský
zpravodaj
11
2010
Rozvoj města obrazem
- autobusové nádraží
strana 4
Slavkovské slavnosti
se i přes nepřízeň počasí
strana 5
vydařily
Příjezd svatého Martina
se blíží
strana 8
Lyžařský vlek bude ještě
letos zrekonstruován
strana 2
úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami dalšího Slavkovského zpravodaje.
V minulém měsíci proběhly, dnes již tradiční Slavkovské slavnosti. I přes nepřízeň
počasí musím konstatovat, že se akce vydařila a poděkovat za účast a zájem vás - našich občanů. Věřím, že se vám program líbil. Fotogalerii z těchto slavností naleznete
na dalších stránkách.
I v minulém měsíci bylo realizováno mnoho investičních akcí, které jistě
přispěly ke zlepšení života občanů. Jejich výčet, včetně fotografií, naleznete
rovněž v tomto zpravodaji. Nejvýznamnější a dlouhodobě připravovanou
investiční akcí byla rekonstrukce ul. Bezejmenné. Silnice byla zkolaudována a otevřena provozu dle plánu tedy 1. října.Město má na tuto rekonstrukci 60měsíční záruku. V této lhůtě, v době, kdy jsou ještě příznivé klimatické
podmínky, město uplatnilo záruku spočívající v úpravě/srovnání 4 kanálů
ve střední části silnice do výše souvislého povrchu komunikace.
Velmi významnou celorepublikovou událostí je volba nových členů zastupitelstva občany jakožto jednoho ze základních prvků demokracie. Výsledky komunálních voleb jste jistě netrpělivě očekávali, proto již pár hodin po
ukončení hlasování jste si mohli zjistit na webových stránkách města, jak
občané hlasovali. Informace a výsledky z těchto voleb naleznete rovněž zde.
Chtěla bych tímto poděkovat všem voličům, kteří přišli do volebních místností a projevili svou vůli. Chtěla bych dále poděkovat těm, kteří mi svým
hlasem projevili důvěru.
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města
aktuálně
Den se starostkou
Dne 3. listopadu 2010 se od 15 do 17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce
a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady.
Zpoplatnění herních zařízení
Novela zákona o místních poplatcích umožňuje, kromě již dnes zpoplatněných
výherních hracích přístrojů, nově zpoplatňovat všechna technická herní zařízení. Jedná se např. o tolik diskutované herní videoterminály. Protože se tato herní zařízení ve městě již delší dobu nacházejí, rozhodla rada města o přípravě příslušné vyhlášky, která umožní výběr poplatků i z těchto ostatních herních zařízení. Dle provedené analýzy je reálné tímto získat do rozpočtu města 300 - 400
tis. Kč za rok.
Horní Slavkov letos
zrekonstruuje lyžařský vlek
Bezplatná doprava občanů na hřbitov
Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu občanů na místní
hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin. Odjezd ze hřbitova zpět je dle dohody s řidičem.
Blahopřejeme
Koncem září se městu podařilo získat z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na rekonstrukci hornoslavkovského lyžařského vleku. Rekonstrukce zahrnuje pořízení nové technologie vleku včetně rekonstrukce stávající strojovny, přeložku vedení vysokého napětí. Pro
zvýšení komfortu návštěvníků budou v blízkosti vleku vybudována čtyři parkovací stání a zpevněná plocha pro kiosek
s občerstvením. S rekonstrukcí bude započato ještě v tomto roce tak, aby vlek mohl být občany užíván v lednu 2011.
N dětských hřištích
Na
jjiž platí zákaz kouření
Na konci září oslavil osmdesáté narozeniny pan Eugen Sidó.
K výročí mu společně s ředitelkou pečovatelské služby
pogratulovala starostka města.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Dne 15.10.2010 nabývá účinnosti
oobecně závazná vyhláška města Horn
ní Slavkov č. 5/2010, která zakazuje
kkouření na veřejně přístupných dětsk
ských hřištích.
Zákaz se týká těchto veřejně přístupn
ných
dětských hřišť:
1. v ul. U Lesoparku u bytového domu
č. p. 747 a 707,
2. v ul. Bezejmenná u tzv. „Rakety“,
3. v ul. Zahradní u domu s č. p. 631,
4. v ul. Školní za domem č. p. 846,
5. v ul. Nad Výtopnou mezi bytovými
domy č. p. 936 a 933,
6. na Kounici před domem č. p. 614.
2
z radnice
11 2010
výsledky voleb
Kontakty na MěÚ
Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 proběhly volby do zastupitelstva Města Horní Slavkov. Vítězem voleb se stala ODS, která s výsledkem 36,16 % hlasů získala 7 mandátů v městském zastupitelstvu. Tři mandáty získala KSČM, dva ČSSD a po jednom mandátu obdrželi NEZ., TOP 09 a SZ. Volební účast ve městě dosáhla 41,94%, což znamená, že se voleb zúčastnilo celkem 1957 voličů. V tabulce jsou uvedeni zvolení zastupitelé včetně stranické příslušnosti a zvýrazněné jsou počty preferenčních hlasů daného kandidáta.
kandidátní
listina
kandidát
politická
příslušnost
navrhující
strana
hlasy
pořadí zvolení
příjmení, jméno,
tituly
věk
Komunistická
strana Čech a Moravy
Šteová Naděžda
53
BEZPP
KSČM
414
9,42
1
Komunistická strana
Čech a Moravy
Horn Antonín
57
BEZPP
KSČM
409
9,31
2
Komunistická strana
Čech a Moravy
Peroutka Josef
JUDr.
62
BEZPP
KSČM
405
9,22
3
NEZÁVISLÍ
Kasal Martin
32
BEZPP
NEZ
319
12,47
1
TOP 09
Pleskačová Helena
MUDr.
61
BEZPP
TOP 09
179
9,63
1
Občanská demokratická
strana
Vildumetzová Jana
Mgr.
37
ODS
ODS
1126
12,27
1
Občanská demokratická
strana
Mandelík Vidor
Mgr.
63
ODS
ODS
704
7,67
2
Občanská demokratická
strana
Svoboda Pavel
48
ODS
ODS
645
7,03
3
Občanská demokratická
strana
Vlasák Tomáš
56
ODS
ODS
520
5,66
4
Občanská demokratická
strana
Čavojský Petr Ing.
46
ODS
ODS
656
7,15
5
název
abs.
v%
Úřední hodiny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek
8.00-17.00
8.00-15.00
8.00-14.00
Recepce (ústředna) 352 350 666
[email protected]
Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
[email protected]
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
[email protected]
352 350 677
602 287 441
odbor kancelář starostky a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro
[email protected]
352 350 680
602 110 499
Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
[email protected]
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
Občanská demokratická
strana
Akrman Jáchym
37
ODS
ODS
632
6,89
6
Občanská demokratická
strana
Čerňavská Maria
Mgr.
57
BEZPP
ODS
594
6,47
7
352 350 672
vedoucího odboru správního a vnitřních
věcí
2. patro
[email protected]
602 284 680
Česká strana sociálně de- Heřmanová
mokratická
Monika Ing.
40
BEZPP
ČSSD
380
9,69
1
Jana Brendlová
vedoucí finančního odboru 2. patro
[email protected]
352 350 676
602 284 661
Česká strana sociálně deBartoň František
mokratická
58
ČSSD
ČSSD
375
9,56
2
Eva Bedečová
Strana zelených
36
Straka Tomáš
BEZPP
SZ
218
8,96
1
pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1.
patro
[email protected]
352 350 679
723 310 398
Ing. Jan Kvasnička
Ustavující zasedání zastupitelstva
Dne 8. listopadu v 18. hod. se bude v Městském kulturním středisku konat
ustavující zasedání zastupitelstva města s tímto programem:
1. složení slibu zastupitelů
2. volba starosty města
3. volby místostarosty města
4. volby členů Rady města
5. finanční a kontrolní výbor.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města
2. patro
[email protected]
352 350 664
602 123 373
Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou
zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ),
pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení.
3
informace městského úřadu
Rozvoj města - obrazem
I cesta ke koupališti se po leKřižovatka ulic Školní, Nová, Hluboká směrem k OD Tesco byla tech dočkala souvislejší opravy.
již ve velmi špatném stavu, povrch byl přeťat již několika překopy. Nyní se dočkala nového souvislého povrchu a díky odfrézování stávajícího asfaltu zmizely velké nerovnosti.
V rámci rozšíření sportovních a volnočasových aktivit pro mladé, byla v lokalitě „U rakety „ vytvořena z dotačních prostředků asfaltová plocha pro umístění skateových prvků.
Pro zajištění větší bezpečnosti
při průjezdu starým náměstím
byly na komunikaci provedeny
dvě značky upozorňující na nejvyšší povolenou rychlost.
Městský dohlížecí kamerový
systém byl rozšířen do starého
náměstí, což umožní kontrolu
příjezdu a výjezdu z města.
Hasiči se po rekonstrukci interiéru zbrojnice dočkali nového povrchu před vjezdem, nejprve bylo opraveno odvodnění a doplněny poškozené panely, na které byl pak položen asfaltový povrch.
Spolu se souvislou opravou povrchu v ulici Bezejmenná byla
součastně vyměněna všechna tělesa veřejného osvětlení
U Tesca byl vybudován nový chodník vedoucí k dětskému hřišti. za nové úspornější vzhlednější typy.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
4
slavkovské slavnosti
11 2010
Slavkovské slavnosti
Za účasti delegace z partnerského města Arzberg proběhly v sobotu 25. září
již tradiční Slavkovské slavnosti. Počasí se sice nevydařilo, ale bohatý a zajímavý program tento rozmar přírody vykompenzoval. Během dne proběhla různá vystoupení dětí a dospělých z obou měst, byly vyhlášeny vítězky soutěže Rozkvetlé okno. Policisté,
Fotoseriál
hasiči a vězeňská služba předvedli své
dovednosti z oboru. V kulturním domě
probíhala výstava fotografií a panenek.
Součástí programu byl také křest a autogramiáda nového česko-německého průvodce, který vznikl ve spolupráci
s partnerským městem Arzberg. Během
dne vystoupili umělci Leona Machálková, Petr Rezek a známá kapela Gipsy.cz.
Výherkyně soutěže Rozkvetlé okno 2010 - rodinné domy.
Zájemci o knížku Horní Slavkov - Arzberg si ji mohou vyzvednout na sekretariátu městského úřadu.
Vystoupení našich dětí.
Kapela Gipsy.cz.
Nová cisternová hasičská stříkačka.
Petr Rezek.
Policie, hasiči a Vězeňská služba předvedli svá vystoupení
z oboru.
Vystoupení školní družiny Základní školy Nádražní - Super Star.
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
5
aktuality
Soutěž Rozkvetlé
okno má své vítěze
Druhý ročník soutěže Rozkvetlé
okno již zná své vítěze. Vítězky byly
vyhlášeny v rámci Slavkovských
slavností, kde také z rukou starostky
města převzaly peněžní poukázku.
Vítězkám ještě jednou gratulujeme.
V kategorii okna v bytových
domech zvítězily:
paní Renata Cigánková
paní Martina Hampejsová
paní Iveta Hrodějová
paní Marie Jelínková
paní Lucie Stajsková
paní Milena Michalcová
v kategorii okna v rodinných
domech zvítězily:
paní Renata Šebková
paní Marie Pösingerová
paní Alena Maschauerová
paní Zdeňka Čedíková
paní Mgr. Vlasta Kaprová
DDM
Lyžování v Alpách
V době jarních prázdnin od 8.
do 13. 2. 2011 pořádáme lyžařský zájezd do Itálie do střediska Pianni di
Luzza. Cena zájezdu je pro jednotlivce od 7.600 Kč – 8.100 Kč dle lůžek
na pokoji. Cena zahrnuje: ubytování,
polopenzi- formou samoobslužné jídelny, skipas pro oblast Sappada (2x
Sappada + 2x Ravascelatto), lůžkový
autobus, každodenní dopravu na sjezdové tratě, úklid koupelny, lůžkoviny. Cena nezahrnuje pojištění léčebních výloh a služby (bazén, sauna, vířivka, posilovna, pára). Zájemci, hlaste se v DDM a ŠD nebo na tel. čísle
602 766 741.
Cesta za Ježíškem
DDM připravuje 27.11. 2010 akci
Cesta za Ježíškem – Boží Dar.
Tato akce je připravena pro děti 1.
st. ZŠ. Počet dětí je omezený. Zájemci hlaste se v DDM nebo na tel. čísle
775 987 100 do 16.11.2010.
Pronajímáme
DDM nabízí prostory k pronájmu,
např. konání dětských oslav, cvičení,
konání burzy apod.
Střípky z družiny
Výherkyně kategorie bytové domy.
A N K E T N Í
Přišel podzim a děti z družiny se
vrhly na sběr kaštanů, žaludů a šípků.
Nyní všechny tyto podzimní plody sušíme, v zimě je odneseme zvěři do lesa
na přilepšenou.
Při procházkách pozorujeme nádherné zbarvení listnatých stromů
a měnící se přírody. Listy javoru jsme
si přinesli do družiny, vylisovali je
a nyní je používáme jako modely při
malování a kreslení. Děti se seznamují
s podzimními pracemi na zahrádkách
- pozorujeme sklizeň úrody, rytí záhonů, úklid zahrádek před zimou. Učíme
se názvy právě kvetoucích květin.
V naší družině se konala soutěž v modelování ovoce a zeleniny ve všech odděleních se děti hodně snažily. Z jejich výrobků máme hezkou
výstavu.
Další výtvarná soutěž nesla název
„Podzim v přírodě“- výsledné práce dětí zdobí chodbu i šatny. Přichází doba, kdy se děti více věnují četbě
a prohlížení obrázkových knih a dětských časopisů. Vyprávíme si nejen
o přírodě, ale i o dění ve škole - prvňáčci jsou plni nových dojmů a rádi se
o ně podělí s novými kamarády.
Za DDM a ŠD Pikusová, Činčurová
L Í S T E K
Město Horní Slavkov
Cena města Horní Slavkov
za rok 2010
Jméno kandidáta:
Důvod:
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout svého kandidáta na Cenu města Horní Slavkov
za rok 2010. Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání zvolí z navržených kandidátů letošního držitele. Vítěz
si cenu převezme na Reprezentačním plese města Horní Slavkov.
Anketní lístky odevzdávejte v obálce označené „Cena města“ na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově nebo ji zašlete
na adresu: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov.
Anketní lístky lze odevzdávat do 8. prosince 2010.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
6
školství
112010
ZŠ Školní informuje
Zahájili jsme úspěšně
Tak nám opět začala škola. První školní den připomínal spíše listopad než září, ale přes nepřízeň počasí se před školní budovou shromáždili naši žáci, někteří doprovázeni
rodiči.
Zatímco na tvářích prvňáčků bylo
vidět nedočkavé očekávání, mnohé
obličeje starších spolužáků už tak
nadšené nebyly.
První podzimní kulturní akcí, které se naše škola zúčastnila, byly
Slavkovské slavnosti. Vystoupila
na nich děvčata z pátých tříd (Šárka Prokopová, Tereza Sluková, Nikol Mikeschová, Zuzana Uhlíková,
Jana Skurcoňáková, Terezie Čejková, Jana Havlová, Nicole Hanáková)
se svými tanečky a herci z 5.B (Terezie Čejková, Kristína Urbánková,
Dominik Petruška, Martin Savojský, Jarmila Vrábková, Jana Havlo-
vá, Nikola Slavíková, Jakub Němec,
Alexandra Píchová, Vojtěch Pulter
a Nicole Hanáková), kteří si připravili pohádkový muzikál.
Město Horní Slavkov přivítalo
na slavnostech také hosty z města
Arzberg. Pedagogové z tohoto partnerského města navštívili i naši školu. Po krátkém přivítání paní ředitelkou si prohlédli třídy na 1.stupni, ochutnali výborné domácí koláče, zajímali se o vystavené učebnice,
upoutaly je práce našich dětí, včetně nástěnek o životě v dalekých zemích, které žáci vytvořili v projektu
Děti a Země. Naši kolegové z Arzbergu ocenili barevnost a krásnou
výzdobu tříd, originalitu vystavených výtvarných prací i nápaditost
pomůcek na výuku, se kterými je
naše paní učitelky seznámily. Věříme, že se jim u nás líbilo.
A jak si vedou na začátku škol-
ního roku naši sportovci? Na konci září je čekalo okresní kolo atletického čtyřboje v Chodově. Mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Lucie Čapuchová a Jennifer
Tillová (7.A) vybojovaly pěkné čtvrté místo. Jejich starší spolužačky
Nikola Bodnárová, Jaroslava Karabinová (9.B), Romana Hylská, Kateřina Váchová (9.A) a Tereza Karhanová (8.A) vybojovaly třetí příčku. Starší chlapci Josef Čečák, Rostislav Zelený (9.B), Jakub Šramko,
Ondřej Veselý (9.A) a Miroslav Homola (8.B) získali místo třetí. Největší radost nám udělali svým krásným vítězstvím mladší žáci Martin
Hlinka, Martin Kozej, Jan Rozhon,
Jiří Prágr a Ondřej Štěpánek ze sedmé třídy.
Krajského kola se zúčastnil tým
starších žáků ve stejném složení.
Chlapci přivezli další pohár, tento-
kráte za místo třetí. Blahopřejeme.
V okresním závodě v přespolním
běhu si mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Pavlína Burdová, Jennifer Tillová (7.A)
a Markéta Bacherová (6.A) doběhly pro 5. místo. Mladší žáci Martin
Hlinka, Jiří Prágr, Ondřej Štěpánek,
Martin Kozej (7.A) a Josef Hlinka
(6.B) se umístili na 4. příčce. Sedmé místo připadlo žákyním osmých
a devátých ročníků Kristýně Štinglové, Romaně Hylské, Kateřině Váchové, Andree Hladíkové a Tereze Karhanové. Starší žáci Rostislav
Zelený, Jakub Šramko, Miroslav
Homola, Ondřej Veselý a Josef Čečák z devátých ročníků byli pátí.
Začal nový školní rok a vkročili
jsme do něj úspěšně. Jsme zvědaví,
co dalšího nám přinese. Samozřejmě vás budeme o všem informovat.
Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová
MŠ Duhová kulička a IN-LINE školička
Říjen v „MŠ - DUHOVÉ KULIČCE“ je ve znamení sportu. Děti opět
začaly jezdit bruslit na zimní stadion v Mariánských Lázních. Hlavní
novinkou je „IN-LINE BRUSLENÍ“, kterého se děti účastní dopoledne pod vedením pedagogů s využitím nově vybudovaného skate
parku pod Raketou. Malí sportovci už za sebou mají první hodinu,
na které si střídavě vyzkoušeli stabilitu na jedné i na druhé noze. Pomo-
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
cí „ohrádek“, o které se opírali, pak
volně jezdili po ploše. Zdatnější děti
zkoušely bruslit už i samy. Na příští
hodinu už bude pro šikovné bruslaře nachystán slalom a jiné překážky.
Nadšení dětí nebralo konce!
Další fotografie a aktuální dění
v MŠ si můžete prohlédnout na našich www stránkách: www.mssportovni.estranky.cz
Kolektiv mateřské školy
„Duhová kulička“
7
kultura, pozvánky
v listopadu kino promítá:
úterý 2.listopadu 17.00 a 19.30 hod.
Karate Kid
akční,140 min.,český dabing, přístupný
Hrají: Jackie Chan, Taraji P. Henson, Jaden Smith
pátek 5. listopadu 17.00 a 19.30 hod.
Zatím spolu zatím živi
akční komedie,109 min.,titulky
9 14.00 – 19.00 Stánkový prodej
Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Molla,
Viola Davis
9 16.00 Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, DDM,
úterý 9. listopadu17.00 a 19.30 hod.
DD a ZuŠ H.Slavkov
Poslední vládce větru
9 16.30 Lidové divadlo Tereza – Marcela
fantasy, 104 min.,český dabing
Slavíková z Křivoklátu
HRAJÍ: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff
Curtis
9 Cesta splněných přání
úterý 16.listopadu 17.00 a 19.30 hod.
středa 17. listopadu od 10.00 hod
9 17.30 Lampiónový průvod
KAJÍNEK
akční, riller, od 15 let
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Boguslaw
Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn,
9 18.00 Příjezd Martina na bílém koni
9 19.00 Ohňostroj
pátek 19. listopadu 17.00 a 19.30 hod.
Chlupatá odplata
komedie,92min., titulky
Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields
Město Horní Slavkov
ve spolupráci s městským kulturním střediskem
vás zve na
úterý 23.listopadu 17.00 a 19.30 hod.
středa 24. listopadu od 10.00 hod
VÁNOČNÍ TRHY
Román pro muže
komedie, 100 min,od 12let
Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka,
Táňa Pauhofová, Jan Budař, a další…
úterý 30. listopadu 17.00 a 19.30 hod.
Jíst Meditovat Milovat
komedie,140 min, titulky, přístupné
Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis
A
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
ROZS
STROMEČKU
III. setkání partnerských měst Horní Slavkov – Arzberg
Neděle 28. listopadu od 14:00 hodin
14:00 – 19.000
Staročeský jarmark
rmark
Loutkářský soubor Rolnička
Vás srdečně zvena pásmo pohádek
14.30
Tři prasátka
16.00
16.0
Představení se uskuteční v neděli 14. listopadu od 15.00 hodin
v divadelním sále Městského kulturního střediska. Vstupné:10 Kč
Vánoční trhy v Arzbergu
Sobota 27. listopadu 2010
Odjezd autobusu, který zajistí odvoz občanů našeho města je
ve 14.00 hodin od radnice. Doprava je pro občany zdarma.
Návrat dle domluvy.
Zájemci ať se přihlásí na sekretariátu starostky města
nebo e-mailem na adresu [email protected]
Telefon: 602 110 506
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Slavnostní zahájení výstavy betlémů – Páter Jiří Majkov
ov
Vystoupení ZuŠ Horní Slavkov a Arzberg
Vyst
rg
0
Roz
Rozsvěcení
vánočního stromečku
Zpív
Zpívání
koled
Řetěz přátelství
20.00
Koncert skupiny Roháči Loket
v MěKS Horní Slavkov, vstupné 70 Kč
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti
8
kultura, sport, inzerce
Coca Cola kamion
přijede do Horního Slavkova
11 2010
Děkujeme
Dne 7.12. 2010 bude opět v našem městě jako jediném v celém
Karlovarském kraji Coca Cola kamion tentokráte ještě s bohatším
programem pro děti. Podrobný program bude obsahem dalšího
zpravodaje a bude zveřejněn i na webových stránkách města.
poděkování:
Město Horní Slavkov děkuje paní Zalubilové Marii z Kostelní ulice číslo popisné 169 za bezplatné poskytnutí elektrické
energie potřebné k restaurování maleb v kapli Božího Těla.
Moc děkuji paní starostce k osobnímu blahopřání k narozeninám.
Helene Šmaheleová
Country bál
Městské kulturní středisko vás zve srdečně na Counry bál,
který se bude konat v pátek 12. listopadu od 20.00 hod. v tanečním sále
Městského kulturního střediska:
Vstupné 50 Kč, k tanci a poslechu hrají Tuláci z Ostrova.
Kvalitní oprava starožitného porcelánu,
kameniny, keramiky. Restaurování
obrazů a starožitných rámů.
Tel. 723 772 131 .
Máte problémy s lupénkou a jinými
kožními problémy?
Vaše šance 723 772 131.
PŘÍJEM INZERCE:
tel. 354 597 403, mobil 739 544 445
e-mail: [email protected]
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
Za 111 bezpříspěvkových odběrů krve byl oceněn pan Vladimír Aubrecht. Na zasedání zastupitelstva města mu byl předán peněžitý dar ve výši 3000 Kč a knížka o Horním Slavkově.
tenisové turnaje
TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ 2 - 12. 6. 2010
Již tradičně ke konci školního roku naši mladí tenisté netrpělivě očekávají svůj oblíbený turnaj ve dvouhrách. Tenisové klání se odehrálo opět na místních kurtech v Horním Slavkově za poměrně hojné účasti jak samotných hráčů, tak rodičů a prarodičů.
Počasí nám v posledních ročnících mimořádně přeje, není tomu jinak i letos,
opět nebe bez mráčků.
Turnaje se zúčastnilo osm pokročilých a čtyři začínající hráči. Osm zkušenějších borců předvádělo na kurtech vynikající výkony odpovídající předchozímu
intenzivnímu tréninku. A jak to nakonec na stupních vítězů dopadlo a kdo si
rozebral dvě sady medailí?
POKROČILÍ: Jakub Dvořák, Vojtěch Dvořák, Petr Peichl, Zdeněk Ertl, David
Rašek, Kristína Vighová, Denisa Kaisrlíková, Jaroslav Šlégr.
MÉNĚ OSTŘÍLENÍ: Jakub Vaněček, Andrea Fenderlová, Daniela Pospíšilová, Jan Charvát
TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ
3. 10. 2010 se uskutečnil podzimní tenisový turnaj žáků. K poprázdninovému
tenisovému klání dorazilo 7 mladých hráčů. Neodradilo je ani sychravé říjnové ráno. Pořadí se nám na stupních vítězů oproti minulé – červnové soutěži nepatrně promíchalo. I tentokrát obdrželi všichni borci pěkné upomínkové předměty a medaile.
zápis Monika Dvořáková
POKROČILÍ:
1. Vojtěch Dvořák
2. Jakub Dvořák
3. Petr Peichl
4. Jiří Prágr
ZAČÁTEČNÍCI:
1. Matěj Bari
2. Jan Gruber
3. Jakub Vaněček
9
inzerce
Lékařské pohotovosti
Lékařská služba první pomoci pro dospělé:
všední den 16.00-21.00 • so, ne, svátky 9.00-19.00 nemocnice v Sokolově, pavilon C, 3. patro, tel. č.: 352 520 195.
Lékařská služby první pomoci pro děti:
všední den 16.00-21.00. • so, ne, svátky 9.00-19.00 nemocnice v Sokolově, pavilon E, 3. patro, tel. č.: 352 520 430.
Zubní: budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze
Zbrojnické ul., tel. č.: 353 115 630, 353 230 894 • všední den 16.00
-20.00 • so, ne, svátky 9.00-19.00.
Stomatologická pohotovost na Sokolovsku:
6.11. - 7.11. MUDr. Vlasáková A., Sokolov, M. Majerové 1804
13.11. - 14.11. MUDr. Hulešová O., Horní Slavkov, Dlouhá 1006
17.11. MUDr. Žifčák L., Sokolov, Vítkovská 993
20.11. - 21.11. MUDr. Janů J., Kraslice, Dukelská 188/41
27.11. - 28.11. MUDr. Kamenský J., Loket, T.G.M. 90
4.12. - 5.12. MUDr. Karásková H., Oloví, Potoční 285
Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č. 353 232 000.
Tel. č. 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život!
Krajský úřad provozuje speciální telefonní linku 353 502 502, na které lze získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době LSPP.
Výstava panenek
Výstava panenek a medvídků paní
Věry Lázničkové z Nového Sedla je k vidění od 10.00 do 17.00
v pracovních dnech na půdě
v MěKS Horní Slavkov.
Vstup - 10 Kč
Chebská nemocnice slaví stoleté výročí
a chystá se na generální rekonstrukci
Významné jubileum slaví v letošním
roce chebská nemocnice, která je od
roku 2006 součástí Karlovarské krajské
nemocnice a.s. V srpnu uplynulo 100 let
od doby, kdy pacienti v Chebu začali dostávat nejlepší dostupnou zdravotní péči
v místě, kam můžeme jít i dnes.
Stavba současné nemocnice začala
26.7.1908 vedlejšími budovy a následně
i hlavní budovou v „duchu baroka“. Provoz v ní byl zahájen dne 8. 8. 1910.
Během svého života prošla nemocnice
jednou generální rekonstrukcí, a to po
šedesáti letech svého fungování, v letech
1968 až 1971. Z hlavní budovy (dnes
nese označení „B“) zůstalo jen základní
zdivo. Prostory byly kompletně předělány a přistavěno bylo i další patro. Takto
slouží nemocnice dodnes.
Druhou generální rekonstrukci chystá
Karlovarský kraj v příštím roce a přijde
celkem na 450 milionů Kč. V rámci první etapy bude sdružením firem Hochtief
CZ rekonstruováno pravé křídlo budovy
„B“ za 120 milionů kč. Vybudován bude
i spojovací koridor do budovy „C“, čímž
se odstraní historický problém s transportem pacientů na CT přes otevřený
dvůr. Práce by měly trvat, za plného provozu nemocnice, asi 14 měsíců.
Vyjma rekonstrukce dojde také v příštím roce k výraznému doplnění přístrojové techniky a lůžek v rámci získané dotace kraje z fondů Evropské unie - ROP.
V současné době chebská nemocnice
disponuje 293 lůžky a pracuje v ní 392
zaměstnanců včetně 52 lékařů a 221
zdravotních sester. V roce 2009 bylo
hospitalizováno 13.235 pacientů a ambulantně bylo ošetřeno 39.574 pacientů.
Povinnosti po nehodě
teď bereme
na sebe
Když vás někdo nabourá, stojí
vás to mnoho času a energie.
1. Povinné ručení Bez povinností*
vám po nehodě pomůže, ať
jste viníkem, či poškozeným.
Stačí jen vytočit +420 841 114 114.
Vyjednávání s pojišťovnou viníka nehody
Bezplatný odtah nepojízdného vozidla až 500 km
Zajištění a bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po nehodě až na 3 dny
Podrobnosti vám rádi představí zástupci České pojišťovny
nebo je naleznete také na www.ceskapojistovna.cz.
Rádi vám pomůžeme s převodem pojistky
od stávající pojišťovny, a to včetně Vašeho bonusu!
Stačí nás jen navštívit.
Česká pojišťovna a.s.
jednatelství Horní Slavkov
Městský úřad - 3.patro
Pondělí 11:00 - 17:00
Středa 11:00 - 17:00
Původní „barokní“ podoba chebské nemocnice z roku 1910.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
* 1. Povinné ručení Bez povinností nezbavuje pojistníka,
resp. pojištěného povinností vyplývajících z pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla a zároveň zákonných povinností účastníka
dopravní nehody a dalších zákonných povinností.
10
inzerce
11 2010
1żJKśUFT
JW
NB[MÓŘL ZCSBUQSP7BÝ
F
B[FÝJSP
LÏIPTP IP[WÓżFDÓIP
LSNJWB
S
QPUżFC
EPQSPE UJNFOUV
FKOZ
gram
KFLLIBEäEN
,
ní pro
t
s
o
n
ÏN
T
VSOK
ÈL
ÉVQV Věr ANUBA
WEFS
OL
PE
UFV
W
ż
FOÓQSPE
EUK ARMA
PEOÈTP Y
F
K
O
Z
a AKCC
ESäÓUF%
E «3&, 6+1 ZD
Provozní doba:
1SPWP[OÓEPCB
Po-Pá
9-12 13-17
1P1È
So-Ne 9-12
4P
Dlouhá 1019, Horní Slavkov
tel.: 773 572 304
e -mail: [email protected]
AUTOBachmann
.…
….. vždy šastný návrat
AKCE LISTOPAD 2010
• PNEUSERVIS – přezutí + vyvážení pneumatik
od 400,- do 500,- Kč
• VARTA autobaterie sleva 15%
• Kontrola + dobití AUTOBATERIÍ od 80,- Kč
• Výměna brzdové kapaliny SL6 speciální plničkou „ATE“ na systémy ABS, ESP, ASR jen 780,- Kč
• Výměna chladicí kapaliny „Fridex“
• Diagnostika pro naše registr.zákazníky pouze 380,- Kč
• Zimní prohlídka vozu pouze 200,- Kč
POZOR - Tento měsíc jedinečná šance – při koupi vozu
FORD FOCUS Kombi, r.v.2002 1.6/16V nebo Sedan, r.v.1999
1.6/16V, dostanete SKÚTR 50ccm za úžasných 9.900,- Kč
(více informací na prodejně)
1DXWNiQt9iVVUGHþQČ]YRX
Generální
Generáln
Gene
Gen
eneráln
rrá
rál
áln
ál í p
pa
partner:
rtne
rtner:
tne
ner:
r:
+ODYQtSDUWQHĜL
ilustrační foto
Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, Tel.: 352 678 433, Mob.: 774 411 020
e-mail: [email protected], web: autobachmann.webnode.cz
Otevřeno: Po-Pá: 8:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 12:00 hod.
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
11
inzerce
11 2010
CUKRÁRNA
Jaroslava Frouzová
tel.: 602 496 432
Nabízíme:
Dorty na objednávku dle přání zákazníka
Zákusky • Minizákusky • Vánoční cukroví • Svatební koláčky
Objednávky na tel.: 602 496 432
nebo na adrese: Kfely 87, Horní Slavkov (dům nad pomníkem)
Po předchozí domluvě je možný dovoz domů.
Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
Děkujeme za Vaši důvěru.
TOP09 a všichni kandidáti
děkují všem příznivcům
a voličům za podporu
ve volbách.
nejvýhodnější podmínky v regionu
www.smartpujcka.cz
w
Hledáme nové obchodní zástupce
RPSN od 199,71%
774 760 487
Spotřeba a emise CO2 pro model Fusion 1.4 Duratec (80 k): město/mimo město/kombinovaná – 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Na nabídce se podílí FORD MOTOR
k03-93x65_personal_CMYK.indd
14:23:51
10
. 10
2 2010 nebo do vyprodání zásob. Pro financování vozu
COMPANY, s.r.o.,1společně s participujícími autorizovanými partnery Ford.26.2.2010
Foto je pouze
ilustrační. Nabídka platí do 30.
6.
doporučujeme produkty z nabídky FordCredit. RPSN již od 0,91 %.
Vyšlechtili jsme ideální
spojení malých a velkých vozů
Ford Fusion Comfort již od 249 990 Kč!
Velké vozy jsou prostorné, ale příliš nákladné. Malé vozy jsou levné, ale jejich výbava bývá
nedostatečná. Co s tím? Nejlepší odpovědí je Ford Fusion – nejprodávanější zahraniční vůz
v ČR. S prostorným interiérem, snadnějším nastupováním a bohatou základní výbavou
včetně klimatizace, rádia s CD a elektricky ovládaných předních oken. Vyzkoušejte si ho
u nejbližšího prodejce Ford a užívejte si kombinaci toho nejlepšího z malých i velkých vozů.
ws|zêÀêh|{v
www.ford.cz
Feel the difference
„­–­
FordFusion
Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 600 539
e-mail: [email protected]
Vydalo Město Horní Slavkov • Vyšlo 2. listopadu 2010, ročník XII, číslo 11 • Náklad 3 000 ks • Zdarma • Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589 • Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 H. Slavkov • IČO: 00259322 • Internetová adresa: www.horni-slavkov.cz • Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová • e-mail: [email protected] • Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda
Šteová • Uzávěrka příštího čísla: 15. 11. 2010, uzávěrka inzerce 10. 11. 2010 • Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel. 354 597 403, e-mail: [email protected]