Řada 31a

Komentáře

Transkript

Řada 31a
Návod k obsluze, montáži a údržbě pro AT – otočný ovladač
typu SRP a DAP
Řada 31a
1. Konstrukce, provoz a rozměry
Informace o konstrukci, provozu a rozměrech, včetně všech dalších
detailů a technických údajů, můžete najít v katalogovém listu < TB
31a_EN > a katalogovém listu < DB 31a_EN >.
2. Pokyny pro provoz
2.1 Úvod:
Tyto pokyny obsahují důležité informace týkající se instalace, funkce
a skladování otočných ovladačů AT.
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uložte ho na
bezpečném místě pro budoucí referenci.
2,2 Důležité bezpečnostní upozornění:
Obr. 1 – Otočný ovladač AT
•
•
0. Úvod
•
Účelem tohot návodu je pomáhat uživateli při montáži, údržbě
a opravách otočných ovladačů AT řady 31a.
•
Technické detaily se v důsledku dalšího vývoje ovladačů popsaných
v tomto návodu mohou měnit.
Text a ilustrace nemusí nutně zobrazovat obsah dodávky nebo
eventuální objednávky náhradních dílů.
Výkresy a grafy jsou bez měřítka. Speciální provedení na vyžádání
zákazníka, která nejsou v souladu s naší standardní nabídkou, zde
nejsou vyobrazena.
Zařízení smí demontovat a rozebírat pouze
kvalifikovaný personál seznámený se spuštěním
a obsluhou tohoto výrobku.
Kvalifikovaným personálem ve smyslu tohoto
návodu k instalaci a obsluze jsou osoby, které na základě svého
technického vzdělání, znalostí a zkušeností a znalosti platných
norem jsou schopné posoudit úkoly, které jsou jim přidělovány,
a rozpoznat případná rizika.
Rizika, která mohou u řídicího ventilu vyplývat z protékajícího
média, řídicího tlaku a z pohybujících se součástí, musí být
pomocí vhodných opatření eliminována. Dále zajistěte, aby řídicí
ventil pracoval, pouze když provozní tlak a teplota nepřekročí
projektová kritéria, podle kterých byla zadána objednávka. Je
nutné zajistit vhodnou přepravu a správné skladování zařízení.
vydání květen 2006
•
•
•
•
•
Je důležité, aby ovladač byl používán jen v povolených mezích
tlaku (viz technické specifikace).
Provoz ovladače mimo povolený rozsah teploty může vést
k přetížení a poškození těsnění a ložisek.
Provoz ovladače nad povolenými maximálními limity tlaku
vzduchu může způsobit poškození vnitřních součástí a tělesa.
Provoz ovladače v korozivních prostředích s nevhodnou ochranou
může poškodit vnitřní a vnější součásti.
Nerozebírejte pružinové patrony, mohlo by to vést ke zranění.
Pružinové patrony se pouze kompletně vyměňují.
Před instalací nebo údržbou uzavřete všechna vzduchová vedení
a přesvědčte se, že v ovladači není žádný tlak.
Neodstraňujte součásti ani nerozebírejte ovladač, je-li pod tlakem.
Před instalací do ventilu zkontrolujte ovladač ve zkušebním
provozu.
Je-li ovladač integrován v systému jako bezpečnostní prvek nebo
použit jako součást okruhu, musí zákazník zajistit, aby to bylo
v souladu s bezpečnostními předpisy a normami.
2.3 Provozní podmínky:
Používejte suchý stlačený vzduch obsahující nebo neobsahující olej,
nebo nekorozivní plyny, kompatibilní s vnitřními součástmi a mazivy.
Provozní média musí mít rosný bod -20 °C (-4 °F) nebo nejméně
10 °C pod okolní teplotou.
Maximální velikost částic nesmí překročit 30µm.
2.4 Přívodní tlak:
Maximální přívodní tlak je 8 bar (116 PSI).
Pro dvojčinné a jednočinné ovladače je tlak vzduchu normálně
v rozsahu od 2,5 bar (36 PSI) do 8 bar (116 PSI). (Výjimky se
speciálním označením po konzultaci s výrobcem.)
Strana 1 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
2.5 Provozní teploty:
2.10 Nátěr a ochrana proti korozi:
Standardní výrobek:
od -20 °C (-4 °F) do +80 °C (+176 °F).
Všechny ovladače jsou chráněné proti korozi za normálních
povětrnostních podmínek. Různé typy nátěrů jsou popsány
v katalogovém listu. Před instalací ovladačů v agresivním prostředí
se přesvědčte, že jste si vybrali správný typ.
Nízká teplota LT se silikonovými O-kroužky:
od -40 -40,00
℃(
℃) do +80℃ (+80,00
2.11 Funkce a směr otáčení:
Vysoká teplota HT s O-kroužky z FPM:
od -15°C (+5°F) do +150°C (+300°F).
Poznámka:
Pro provoz při nízkých a vysokých teplotách je zapotřebí
speciální mazací tuk. Kontaktujte firmu Pfeiffer.
Nízká nebo vysoká teplota může lehce ovlivňovat točivý
moment ovladače.
2.6 Doba odezvy:
Ovladač je pneumatická komponenta pro dálkové ovládání ventilů.
Pro ovládání (otáčení o 90°, 120° nebo 180°) existují různé varianty:
•
•
•
Dobu odezvy najdete v katalogovém listu.
•
Poznámka:
Doba odezvy závisí na různých faktorech,
např. přívodní tlak / přívodní kapacita (potrubí – průměr /
průtok pneumatického příslušenství), typ ventilu, točivý moment
a charakteristiky ventilu, aplikovaný bezpečnostní faktor, provozní
frekvence a teplota atd.
Přímá montáž elektromagnetických ventilů (5/2 nebo 5/3 pro
dvojčinné, 3/2 pro jednočinné) pro připojení k otvorům „2“ a „4“.
Potrubní přípojka (k otvorům „2“ a „4“) se samostatnou řídicí
jednotkou.
Standardní rotace při zavírání je ve směru hodinových ručiček,
otáčení proti směru hodinových ručiček pro dvojčinné ovladače se
dosahuje přivedením stlačeného vzduchu do otvoru „2“.
u ovladačů označených „CCW“ je rotace při zavírání proti směru
hodinových ručiček, otáčení ve směru hodinových ručiček „CW“
se dosahuje přivedením stlačeného vzduchu do otvoru „2“.
2.12 Bezpečná poloha při závadě
Zavření při závadě:
2.7 Zdvih:
Pružinové zavírání „CW“ (jen SRP),
ovladač je „ve směru hodinových ručiček“
Zdvihy pro ovladače AT najdete v technickém katalogovém listu:
Standardní ovladač:
dorazu
úhel otáčení 90°, s nastavením koncového
120° ovladač:
dorazu
úhel otáčení 120°, s nastavením koncového
180° ovladač:
dorazu
úhel otáčení 180°, s nastavením koncového
při 0° a 90°, + nebo -4°.
při 0° a 120°, + nebo -4°.
při 0° a 180°, + nebo -4°.
2.8 Mazání:
Ovladače jsou z výroby namazané na celou dobu životnosti ovladače
za normálních provozních podmínek.
Standardní mazivo je schváleno pro rozsah teplot od -20 °C (-4 °F)
do +80 °C (+176 °F). Pro nízké (LT) a vysoké (HT) teploty je
zapotřebí speciální mazivo.
Kontaktujte firmu Pfeiffer.
Doporučená maziva pro ovladače AT ve standardních provozních
podmínkách:
- Kluber Unigear LA02
- Esso (Exxon) Beacon EP2
- Fina marson EP L2
- Shell Alvania EP2
- Mobilux EP2
2.9 Provedení:
Obr. 2 – Pružinové zavírání
FederSpring – Pružina
Standardní verze ovladačů AT je namontována ve směru průtoku
média do ventilu.
Když je aplikován tlak do otvoru „2”, otočí se hnací hřídel proti směru
hodinových ručiček z počáteční polohy „ZAVŘENO” do koncové
polohy „OTEVŘENO”.
Při poklesu tlaku v otvoru „2” se hnací hřídel otočí ve směru
hodinových ručiček do počáteční polohy „ZAVŘENO” (jen SRP).
Dodávka se realizuje v počáteční poloze.
Princip hřebenu s pastorkem:
Hodí se pro použití v uzavřených i otevřených prostředích bez další
ochrany proti povětrnostním vlivům.
vydání květen 2006
Strana 2 z 12
Důležité:
Při montáži diagonálně k průtoku média z ventilu dávejte
pozor na správné nastavení ukazatele polohy!
(Otočte o 90°, viz pokyny pro montáž.)
Provoz a montáž EB 31a_CS
Otevření při závadě:
Pružinové otevírání „CCW“ (jen SRP),
ovladač je „proti směru hodinových ručiček“
Přesná identifikace typu: (proměnlivé)
10 Řada:
BR 31a
11 Typ:
SRP / DAP
12 Velikost ovladače:
6 až 10000
13 Č. pružiny:
2,5 až 6 (bar)
Úhel otáčení: (pevný, podle velikosti ovladače)
14 0-90° +/-4°; 0-120°+/-4°; 0-180° +/-4°;
Č. výrobku (proměnlivé)
15 Pfeiffer – číslo výrobku
Typ podle EN: (pevný, podle velikosti ovladače)
např.
F07-Y-D-17
16 Přiruba F07
17 Čep (Y)
18 Poloha čtyřhranu diagonální (D)
19 Velikost čtyřhranu SW 17
Točivé momenty: (proměnlivé)
20 Specifikace výstupního točivého momentu podle tlaku vzduchu
Obr. 3 – Pružinové otevírání
FederSpring – Pružina
Pokud se má hnací hřídel ovladače AT otáčet při otevírání ventilu ve
směru hodinových ručiček, musí být písty namontované obráceně
než u standardní verze, podle obr. 3.
Hřídel se otočí ve směru hodinových ručiček z počáteční polohy
„OTEVŘENO” do koncové polohy „ZAVŘENO” (jen SRC). Dodávka
se realizuje v počáteční poloze.
2.13 Změna provozu / polohy při závadě:
Detaily týkající se změny provozního režimu můžete najít v návodu
k údržbě.
2.14 Označení ovladače a identifikační štítek:
Typ ovladače, velikost, provozní tlak, výstupní točivý moment, směr
otáčení, směr pro poruchový režim, provozní teplota a typ pohonu
jsou uvedeny v označení ovladače. Ovladače AT se dodávají
s typovými štítky, které obsahují následující informace:
Rozlišovací identifikace: (proměnlivé)
1 Komisní číslo
2 Číslo položky pro komisi
3 Výrobní číslo (automaticky přiřazené)
Připojení příslušenství: (pevný, podle velikosti ovladače)
4 AA1 až AA4 (podle VDE/VDI, velikost ovladače 1 až 4)
Připojení tlaku: (pevný, podle velikosti ovladače)
5 PC1 = G 1/8“
PC2 = G 1/4“
PC3 = G 3/8“
PC4 = G 1/2“
Max. přípustný tlak: (pevný)
6 Řada 31a vždy 8 bar
Provozní režim: (proměnlivé)
7 Funkce ovladače:
Jednočinný/dvojčinný
8 Směr provozu:
CW = ve směru hodinových ručiček
(pružinové zavírání) CCW = proti směru hodinových ručiček
(pružinové otevírání)
9 Schematické znázornění funkce pružin se vzduchovou přípojkou.
Schematické znázornění rozhraní Namur s identifikací pro otvor
„2“ a „4“
vydání květen 2006
Obr. 4 – Varianty identifikačního štítku
Strana 3 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
3. Uspořádání a pokyny pro instalaci
•
Ovladač AT je pneumatické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových ventilů.
Ovladač AT ovládá s 90° (volitelně 120° nebo 180°) rotací „OTEVÍRÁNÍ“
a „ZAVÍRÁNÍ“ různých typů ventilů.
3.3 Řízení a přípojky:
Poznámka: Všechny technické informace nezbytné pro správnou
instalaci ovladače do ventilu, např. rozměry, výstupní točivý moment,
objem vzduchu, nastavení zdvihu, doba odezvy, provozní teplota
a směr otáčení jsou jednoznačně stanoveny na typovém štítku,
v katalogu a v technických katalogových listech. Přečtěte si technické
informace pečlivě předtím, než začnete s instalací.
Před montáží ovladače do ventilu se přesvědčte, že je
ovladač správně orientovaný v závislosti na tom, jaký
směr otáčení je požadován.
VDI / VDE 3845
Připojení přídavných
zařízení
Ukazatel polohy
3.1 Princip funkce
Dvojčinný ovladač: (standardní rotace)
DIN / ISO 5211
Připevnění ovladače ventilu
Namur VDI / VDE 3845
Připojení tlaku
Obr. 9 – Přípojky
3.4 Montáž příslušenství:
Obr. 5
Obr. 6
Vzduch přiváděný do otvoru „2“ (obr. 5) tlačí písty od sebe a směrem ke
koncovým polohám, odvzdušnění probíhá na otvoru „4“,
Vzduch přiváděný do otvoru „4“ (obr. 6) tlačí písty k sobě, odvzušnění probíhá na
otvoru „2“ a dochází k otáčení ve směru hodinových ručiček.
Jednočinný ovladač: (standardní rotace)
Obr. 10 – Montáž příslušenství
Obr. 7
Obr. 8
Vzduch přiváděný do otvoru „2“ (obr. 7) tlačí písty od sebe a pružiny jsou
stlačovány do koncových poloh; odvzdušnění probíhá na otvoru „4“ a dochází
k otáčení ve směru hodinových ručiček.
Pokles tlaku vzduchu (závada vzduchu nebo elektřiny) na otvoru „2“ (obr. 8)
umožňuje návrat pístů do počáteční polohy, odvzdušnění probíhá na otvoru „2“
a dochází k otáčení ve směru hodinových ručiček.
3.2 Důležité bezpečnostní upozornění:
•
•
•
Z bezpečnostních důvodů nesmí být ovladač při instalaci pod tlakem.
Při připojení tlaku vzduchu k ovladači je důležité, aby všechny spojovací
součásti byly čisté a zbavené nečistot, obzvláště: závitové a šroubové přípojky
a těsnicí díly.
Při montáži příslušenství do ovladače je nutno dávat pozor, aby horní konec
hnacího hřídele byl snadno přístupný, pokud bude požadována ruční obsluha
ovladače.
Montáž elektromagnetického ventilu:
Před montáží elektromagnetického ventilu zkontrolujte,
jestli ovladač je v počáteční poloze (zavřená poloha,
písty u sebe).
Pro standardní montáž, zavřeno při rotaci ve směru
hodinových ručiček:
Drážka na ukazateli (2) musí být v zavřené poloze,
v pravém úhlu k podélné ose. Namontujte
elektromagnetický ventil (4) na ventil (3) pomocí
přiložených šroubů. (Max. utahovací moment viz
tabulka 1 níže.)
Montáž krabice koncového vypínače:
Namontujte krabici koncového vypínače a konzolu (1) na
ovladač (3) pomocí čtyř přiložených šroubů (max.
utahovací moment viz tabulka 1 níže).
Šroub
Tabulka
utahovacích
momentů
v Nm
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
5
až
6
10
až
11
23
až
25
48
až
52
82
až
86
132
až
138
200
až
210
390
až
410
675
až
705
Tabulka 1 – Utahovací momenty
vydání květen 2006
Strana 4 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
3.5 Montáž ventilu:
3.6 Alternativy montáže:
Montáž ventilu se standardním ovladačem:
(ve směru hodinových ručiček, zavírání)
Ventil zavřený
Ventil otevřený
Obr. 11 – Montáž ventilu
Poznámka:
Než začnete s montáží ovladače AT
na ventil, ujistěte se, že je ovladač
v požadované poloze rotace a že ventil a ovladač jsou
správně vzájemně vyrovnané.
Pozor:
Při montáži jednočinného ovladače (s pružinou)
se specifikovanou bezpečnou polohou při závadě se
ujistěte pomocí pneumatické nebo elektrické závady, že
směr otáčení je ve shodě s vaší aplikací. (Ve směru
hodinových ručiček, zavírání.)
Obr. 12 – Ve směru hodinových ručiček, zavírání
Montáž ventilu s ovladačem:
(ve směru hodinových ručiček, otevírání)
Namontujte ovladač AT (3) na ventil (5). Ovladač musí být
v počáteční poloze (poloha zavřeno).
Ventil zavřený
Existují dvě různé varianty montáže:
Přímá montáž:
Vložte čtyřhran, oboustranný nebo klínový, hřídele ventilu
přímo do hřídele ovladače nebo do ovladače a sešroubujte
dohromady pomocí příruby ISO upevněné na ovladači. Max.
utahovací moment viz tabulka 1.
Montáž konzoly:
Namontujte konzolu (6) na ventil (5) a pak nasuňte spojku
(7) na hřídel ovladače. Přesvědčte se, že ukazatel polohy
spojky lícuje s ukazatelem spínání ventilu.
Potom umístěte ovladač na hřídel a sešroubujte
kompletní jednotku dohromady, max. utažení viz tabulka 1.
Ventil otevřený
Obr. 13 – Ve směru hodinových ručiček, otevírání
vydání květen 2006
Strana 5 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
3.7 Změna směru provozu / bezpečné polohy při závadě:
Poznámka: Přesný postup při demontáži
a montáži najdete v kapitole „4 Pokyny pro
údržbu“!
4. Pokyny pro údržbu
V níže uvedených informacích poskytuje firma Pfeiffer koncovému
uživateli všechny údaje, které jsou nezbytné pro údržbu.
Za normálních provozních podmínek vyžaduje ovladač pouze
pravidelné sledování správného nastavení.
•
Ovladač v bezpečnostní poloze, takže pružiny nejsou pod tlakem.
•
Odstraňte šrouby (24) (viz obr. 15).
Pro údržbu jsou k dispozici sady náhradních dílů pro výměnu všech
těsnění a ložisek. Údržba může být nutná mezi 500 000 a 1 000 000
cyklů v závislosti na provozních a okolních podmínkách.
•
Odstraňte ukazatel polohy (19) z konce hnacího hřídele, v případě
potřeby použijte šroubovák jako páku.
4.1 Rozměry šroubů a utahovací momenty
•
Odstraňte oba seřizovací šrouby (2) s podložkami (4)
a kontramaticemi (3) (viz obr. 16).
•
Vyjměte O-kroužek (11).
•
Vyšroubujte šrouby vík (13) (viz obr. 17).
•
Odstraňte víka (22 a 23) z tělesa.
•
U jednočinných ovladačů vyjměte pružinové patrony (17).
•
Vyjměte těsnění vík (14).
•
Upněte těleso (29) ve svěráku nebo podobně. Otáčejte hnacím
hřídelem
(30), dokud písty (25) nebudou uvolněné (viz obr. 18).
•
Otočte oba písty (25) v axiálním směru o 180° a smontujte.
•
Zatlačte oba písty (25) současně do tělesa (29) tak, aby zaskočily,
a otáčejte, dokud nedosáhnete konce zdvihu.
•
Zkontrolujte, jestli jsou písty v koncové poloze, a otočte hnací
hřídel o 4° přes středovou osu (0°) (viz obr. 26).
•
U jednočinných ovladačů vložte pružinové patrony do vík tělesa
(viz obr. 28).
•
Zatlačte těsnění víka (14) do drážky obou vík.
•
Namontujte víka (29) na těleso.
•
Rukou utáhněte šrouby vík (13), pořadí utahování je znázorněno
na obr. 27.
•
•
•
•
•
Provedení ovladačů do 2006
Provedení ovladačů od 2006
Obr. 14 – Velikosti šroubů
Utahovací
moment
v Nm
Ovladač
DAP / SRP
d
SW1
SW2
SW3
SW4
v mm
v mm
v mm
v mm
v mm
15
14
10
10
8
5–6
30
16
10
10
10
10 – 11
Vložte seřizovací šrouby (2), kontramatice (4), podložky
(3) a těsnění (11).
60
22
13
13
10
10 – 11
100
25
13
13
10
10 – 11
150
26
17
17
13
23 – 25
220
36
19
19
13
23 – 25
Sledujte nastavení koncové polohy.
300
38
19
19
17
48 – 52
Umístěte ukazatel polohy (19) na hnací hřídel, dávejte pozor na
správnou polohu (viz obr. 30).
450
45
22
22
17
48 – 52
600
48
22
22
19
82 – 86
Utáhněte šrouby (24).
900
52
24
24
19
82 – 86
1200
58
30
30
22
132 – 138
2000
68
30
30
24
200 – 210
3000
80
36
36
22
132 – 138
5000
90
46
46
24
200 – 210
Zašroubujte seřizovací šrouby (2) do tělesa.
Tabulka 2 – Rozměry
vydání květen 2006
Strana 6 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
4.2 Demontáž ovladače:
Pokud je při údržbě zapotřebí rozmontovat ovladač, vymontujte
nejprve ovladač z ventilu.
Pozor: Před demontáží jakýchkoli součástí je důležité
zkontrolovat, jestli ovladač není pod tlakem. Vždy buďte opatrní
a zkontrolujte, jestli jsou otvory „2“ a „4“
odvzdušněné a odpojené od všech příslušenství
a přípojek.
Před demontáží jednočinného ovladače se ujistěte, že je
ovladač v bezpečné poloze při závadě. (Pružiny
nejsou pod tlakem.)
Vyjmutí ukazatel polohy:
(viz obr. 15)
• Odstraňte šroub (24), je-li namontován.
• Zvedněte ukazatel polohy (19) z hřídele, v případě potřeby
použijte šroubovák jako páku.
Obr. 15
Provedení ovladačů do 2006
Odstranění seřizovacích šroubů: (u verzí do 2006)
(viz obr. 16)
• Odstraňte oba seřizovací šrouby (2) s podložkami (4)
a kontramaticemi (3).
• Vyjměte O-kroužky (11) a podle potřeby vyměňte.
Odstranění seřizovacích šroubů: (u verzí od 2006)
(viz obr. 16)
• Odstraňte kontramatice (3) spolu s podložkami (4).
• Vyjměte O-kroužky (11) a podle potřeby vyměňte.
• Povolte a dál šroubujte ven oba seřizovací šrouby (2), dokud
nedosáhnete zablokování.
Než budete pokračovat v demontáži, musíte vymontovat koncová
víčka
(22 a 23) a písty (25), protože seřizovací šrouby mohou být
vyjmuty jen z vnitřku tělesa. (Pokyny pro demontáž koncových
víček a pístů jsou uvedeny níže.)
Demontáž koncových víček:
(viz obr. 17)
U verzí 900 až 3000 jsou koncová víčka (22) symetrická.
• Odstraňte šrouby (13) v pořadí a-b-c-d. (viz obr. 17)
Provedení ovladačů od 2006
Obr. 16
Pozor: Při demontáži jednočinného
ovladače povolte šrouby koncových víček
(22 a 23) ve střídavém pořadí.
Pokud je po 4 nebo 5 otáčkách stále zapotřebí značná
síla na všech šroubech víček, může to ukazovat na
poškozenou pružinovou patronu a s další demontáží je
nutné přestat. Další demontáž koncových víček může
vést ke zranění personálu. Vraťte ovladač firmě
Pfeiffer pro další údržbu.
•
•
U pružinových ovladačů vždy vyjměte pružinovou patronu (17 )
Při výměně s kompletní sadou odstraňte O-kroužek koncového
víčka (14).
Demontáž pístů:
(viz obr. 18)
• Upněte těleso (29) ve svěráku nebo podobném zařízení. Otáčejte
hnacím hřídelem (30), dokud se neuvolní písty (25).
Obr. 17
Pozor:
Stlačený vzduch se nesmí používat pro odstranění pístů
z tělesa (prudké uvolnění).
•
Opatrně vyjměte pístní O-kroužky (16) pomocí šroubováku.
Vyjměte ložisko pístu (5) a vodicí ložisko pístu (15) při výměně
O-kroužku koncového víčka (14).
Obr. 18
vydání květen 2006
Strana 7 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
Demontáž pastorkového hřídele:
(viz obr. 19)
•
•
•
•
Pomocí kleští na pojistné kroužky opatrně odstraňte přídržný kroužek (18), axiální ložisko (8) a opěrnou
podložku (10).
Aplikujte tlak směrem dolů na horní stranu hnacího hřídele (30), dokud nebude možné odstranit Octi-cam
(1) a vnitřní axiální ložisko (8). Potom vyjměte hnací hřídel (30) completely kompletně ze spodního tělesa.
Jestliže nelze pastorkový hřídel volně vyjmout, poklepejte jemně na horní stranu hřídele plastovou
paličkou.
Vyjměte horní a spodní ložisko pastorkového hřídele (6 a 7) a také horní a spodní těsnění hřídele (20 a 21).
Při výměně hřídele vyměňte (6 a 7), vnitřní a vnější axiální ložisko (8) a těsnění (20 a 21).
Poznámka: Všechny součásti, které vymontujete, musíte řádně vyčistit
a před opětovnou montáží zkontrolovat s ohledem na opotřebení a otěr.
Obr. 19
5 Pokyny pro montáž:
Multifunkční ukazatel
• Nastavení možné po krocích 45°
• Připraveno pro dva bezdotykové
senzory
Těleso
• Antikorozní nátěr
• DIN/ISO 5211, VDI/VDE 3845, NAMUR
Vedení pístu
• Trojcestné vedení
• Optimalizovaný povrch ložisek
• Sériová aplikace do 150 °C
Koncové víčko
• Antikorozní nátěr
• Šikovný tvar, kompaktní
Nastavení vnějšího zdvihu
• Optimální možnost nastavení
„OTEVŘENO + ZAVŘENO“
• Možnost „blokování a zajištění“
(volitelná)
• Nastavitelné ± 4°
Octi - cam
• Ideální přenos sil díky
vícehrannému spojení
Hnací hřídel
• Vysoká účinnost díky evolventnímu
ozubení
• Optimalizované ložisko
• Ochrana proti vyfukování
Pružinová patrona
• Bezpečná montáž
• Nastavitelná síla pružin
Obr. 20 – Detailní výkres ovladače AT řady 31a
Pol.
1
2
3
4
5*
6*
7*
8*
9*
10
11*
12
13
14*
15*
Počet
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
8 / 12 / 16
2
2
Popis
Octi-cam (uspořádání dorazu)
Dorazový šroub
Matice
Podložka
Ložisko (píst zpět)
Ložisko (píst nahoře)
Ložisko (pastorek dole)
Axiální ložisko
Zátka
Opěrná podložka
O-kroužek (těsnění dorazového šroubu)
Vedení pístu
Šroub víčka
O-kroužek (koncové víčko)
Ložisko (hlava pístu)
Tabulka 3 – Seznam dílů
vydání květen 2006
Materiál
1.4021 / GS400-15
A2-70
A2-70
A2
Nylon 46
PA 46
PA 46
Nylon 46
NBR
1.4301
NBR
Nylon 66 + 30% GF
A2-70
NBR
POM
Pol.
16*
17
18
19
20*
21*
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Počet
2
4 – 12
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Popis
O-kroužek (píst)
Pružinová patrona
Pružinová svorka
Ukazatel polohy
O-kroužek (pastorek nahoře)
O-kroužek (pastorek dole)
Pravé koncové víčko
Levé koncové víčko
Šroub (ukazatel)
Písty
Identifikační štítek
Štítek (koncové víčko)
Čep
Těleso
Hnací hřídel
Materiál
NBR
SiCr pružinová slitinová ocel
C 75
PP + 30% GF
NBR
NBR
GD-AlSi8.5Cu3.5Fe
GD-AlSi8.5Cu3.5Fe
A2-70
GD-AlSi8.5Cu3.5Fe
Polyester hliník
Polyester hliník
EN AW 6063
EN AW 6063
C22
* = doporučené náhradní díly
Strana 8 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
Poznámka: Před montáží se přesvědčte, že jsou
všechny díly čisté a v dobrém stavu. Používejte mazací
tuk doporučený firmou Pfeiffer na straně 3.
Montáž hnacího hřídele:
(viz obr. 21, obr. 22a a obr. 22b)
•
•
•
•
•
•
Namontujte horní a spodní ložiska hřídele (6 a 7).
Potom namontujte horní a spodní těsnění hřídele
(20 a 21) na hřídel.
Naneste mazací tuk na horní a spodní povrch hnacího hřídele, jak
je znázorněno na obr. 21.
Zasuňte hnací hřídel (30) částečně do tělesa (29).
Potom namontujte Octi-cam (1) do požadované polohy s ohledem
na horní a spodní polohu hřídele a s ohledem na směr otáčení
ovladače. (Viz obr. 22.)
Poté umístěte vnitřní axiální ložisko (8) na hřídel (30). Zasuňte
hřídel úplně do tělesa.
Pomocí kleští na pojistné kroužky namontujte vnější axiální
ložisko (8), opěrnou podložku (10) a přídržný kroužek (18).
Obr. 21
Diagonální
Obr. 22a
Rovnoběžné
Obr. 22b
Poznámka: Pro ovladače od 2006: U těchto verzí se
seřizovací šrouby (2) montují zevnitř,
z tělesa ovladače. Tato montáž musí být provedena
než je namontován píst a víčka.
Montáž pístů:
(viz obr. 23, obr. 24, obr. 25a, obr. 25b a obr. 26 )
•
Obr. 23
•
•
•
•
Namontujte těsnění pístu (16), ložisko pístu (5) a vodicí ložisko
pístu (15).
Naneste mazací tuk na povrch ložiska (25) uvnitř tělesa (29) a na
zuby ozubnice pístu.
Buď upněte horní konec hřídele do svěráku, nebo zakontrujte
hřídel s objektem a umístěte těleso (29) do svislé polohy (viz obr.
23).
Přesvědčte se, že je Octi-cam (1) ve správné poloze (viz obr. 24).
Při montáži se standardní rotací (ve směru hodinových ručiček,
zavírání), otočte těleso (29) asi o 40° - 45° proti směru
hodinových ručiček při pohledu zespoda nebo ve směru
hodinových ručiček při pohledu shora, v závislosti na tom, jakým
způsobem je hřídel připojený, viz obr. 25a a obr. 25b.
Obr. 24
vydání květen 2006
Strana 9 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
Obr. 25a
Obr. 25b
•
•
Stiskněte současně oba písty (25)
v tělese (29), dokud písty nebudou v záběru,
a otáčejte tělesem ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček (viz výše) až do konce
zdvihu.
Zkontrolujte, jestli jsou písty v koncové poloze,
otočte hřídel o 4° přes středovou osu (0°)
(viz obr. 26).
Obr. 26
Montáž koncových víček:
(viz obr. 27, obr. 28 a obr. 29)
U verzí 900 až 3000 jsou koncová víčka (22)
a pružinové patrony (17) symetrické.
(Obr. 27, 28 a 29.)
•
•
•
•
•
Povrch ložiska.
U pružinového ovladače vložte správný
počet pružinových patron podle tabulky.
(Viz obr. 27 a 28.)
Vložte O-kroužky (14) do drážek víček.
Namontujte víčka na těleso (29) a ujistěte se,
že O-kroužky zůstanou v drážkách.
Rukou utáhněte šrouby víček (13).
Dokončete utažení v pořadí
znázorněném na obr. 29.
Obr. 27
Obr. 28
vydání květen 2006
Obr. 29
Strana 10 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
Montáž dorazových šroubů: (u verzí ovladačů do 2006)
(viz obr. 30)
•
•
Provedení ovladačů do 2006
Vložte oba dorazové šrouby (2), kontramatice (4), podložky (3)
a O-kroužky (11).
Zašroubujte dorazové šrouby (2) do tělesa.
Montáž dorazových šroubů: (u ovladačů od 2006)
(viz obr. 30)
•
•
•
Oba dorazové šrouby (2) musí být namontované před montáží
pístů a koncových víček, protože tyto součásti mohou být vloženy
jen z vnitřní strany ovladače.
Vložte O-kroužky (11).
Namontujte kontramatice (4), podložky (3) na dorazové šrouby.
Koncová poloha pro standardní ovladač:
(ve směru hodinových ručiček, zavírání)
•
•
0° (zavřeno) koncová poloha zdvihu, s ovladačem v zavřené
poloze otáčejte šroub na pravé straně (2) buď dovnitř, nebo ven
(pohled shora), dokud nedosáhnete požadované polohy. Pro
zajištění této polohy utáhněte kontramatici (4).
Provedení ovladačů od 2006
Obr. 30
90° (otevřeno) koncová poloha zdvihu, s ovladačem v otevřené
poloze otáčejte šroub na levé straně (2) buď dovnitř, nebo ven
(pohled shora), dokud nedosáhnete požadované polohy. Pro
zajištění této polohy utáhněte kontramatici (4).
Montáž ukazatele polohy:
(viz obr. 31)
•
•
Umístěte ukazatel polohy (19) na hřídel, dejte pozor, aby byl ve
správné poloze.
Potom dotáhněte šroubem (24).
Montáž ovladače je nyní hotová.
6. Pokyny pro skladování
Obr. 31
Budete-li skladovat ovladače, musíte provést následující opatření:
• Skladujte v suchém prostředí při okolní teplotě.
• Doporučujeme skladovat ovladače v originálním obalu.
• Neodstraňujte plastové zátky z připojovacích otvorů „2” a „4“.
7. Dotazy zákazníků
(při dotazech uvádějte následující údaje: )
Typ ovladače:
Velikost:
Počet pružin:
Bezpečnostní poloha:
Tlak vzduchu:
Provozní režim:
Konzola VDI/VDE:
vydání květen 2006
Řada 31a, typ DAP nebo typ SRP
6, 15, 30, 60, 100, 150, 220, 300, 450,
600, 900, 1200, 2000, 3000, 5000 nebo
10000
Pouze s jednočinným typem SRP
Pružinová při otáčení doprava nebo
doleva (pouze s jednočinným typem
SRP)
.... bar
Počet pružin nebo jmenovitý rozsah
signálu
Montáž polohovacího nebo signálního
zařízení
Strana 11 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS
PDF=1147
Budete-li mít speciální požadavky, kontaktujte naše technické prodejní oddělení.
Specifikace se mohou měnit bez upozornění.
vydání květen 2006
Strana 12 z 12
Provoz a montáž EB 31a_CS

Podobné dokumenty