STANOVY ALT Catamaran Open

Komentáře

Transkript

STANOVY ALT Catamaran Open
Stanovy ALT CATAMARAN OPEN
Úvodní ustanovení
I. Název, sídlo a působnost
1. Asociace lodní třídy CATAMARAN OPEN je dobrovolným sdružením jachtařů a přátel
lodní třídy CATAMARAN OPEN.
2. ALT CATAMARAN OPEN je samosprávným, otevřeným, demokratickým a nepolitickým
sdružením, které sdružuje jachtaře a přátele lodní třídy CATAMARAN OPEN.
3. Sídlo ALT CATAMARAN OPEN je na adrese předsedy ALT CATAMARAN OPEN.
4. Oblast působnosti ALT CATAMARAN OPEN je na území České republiky.
II. Cíle a poslání ALT CATAMARAN OPEN
1. Cílem ALT CATAMARAN OPEN je být samosprávnou organizací jachtařů a přátel lodní
třídy CATAMARAN OPEN, která bude zajišťovat život a rozvoj třídy.
2. Hlavním posláním ALT CATAMARAN OPEN je především:
a) zajištovat informovanosti jachtařů o problémech třídy a jachtingu
b) organizovat a koordinovat, přidělování čísla plachty, měření lodní třídy
c) registraci, přidělování a aktualizaci certifikátu lodní třídy
d) spolupracovat s Českým svazem jachtingu (dále jen ČSJ) a s republikovými
jachetními svazy pri organizování soutěží
e) podílet se na organizaci závodů třídy, zejména závodů celorepublikového významu,
jakožto i velkých mezinárodních regat
f) zajišťovat informovanost členů o změnách pravidel třídy a vytvářet podmínky pro
materiální rozvoj třídy.
Členství v ALT CATAMARAN OPEN
III. Vznik a zánik členství
1. Členství v ALT CATAMARAN OPEN je dobrovolné.
2. Členem muže být každý občan, který se zajímá o život třídy.
3. Členství vzniká přijetím nového člena předsedou ALT CATAMARAN OPEN nebo valnou
hromadou ALT CATAMARAN OPEN.
4. Valná hromada může alespoň nadpoloviční většinou zrušit clenství člena, který hrubě
poškodil zájmy ALT CATAMARAN OPEN .
IV. Práva a povinnosti členů
Člen má právo:
a) volit a být volen do orgánu ALT CATAMARAN OPEN a navrhovat členy do orgánu ALT
CATAMARAN OPEN
b) podávat orgánum ALT CATAMARAN OPEN náměty, připomínky a stížnosti týkající se
práce ALT CATAMARAN OPEN a života lodní třídy,
c) podílet se na činnosti ALT CATAMARAN OPEN.
Člen je povinen:
d) svědomitě a řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,
Orgány ALT CATAMARAN OPEN
V. Druhy orgánu
1. Orgány ALT CATAMARAN OPEN ve smyslu těchto Stanov jsou:
a) Valná hromada
b) Výkonný výbor.
VI. Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem ALT CATAMARAN OPEN je Valná hromada, která je tvořena všemi
členy ALT CATAMARAN OPEN.
2. Do pravomoci Valné hromady patří:
a) rozhodovat o změně stanov,
b) volit a odvolávat členy Výkonného výboru,
e) navrhovat a schvalovat členy, rozhodovat o zrušení členství,
3. Valná hromada se svolává dle potřeby na závodech republikového významu vyhlášením
místním rozhlasem, vyvěšením na nástěnce rozhodčí komise nebo jiným dostatečne
informativním způsobem. V závažných prípadech lze svolat písemně Valnou hromadu
dopisem všem clenům ALT CATAMARAN OPEN .
4. Každá Valná hromada svolaná na závodě republikového významu je usnášeníschopná, v
případě Valné hromady svolané dopisem je nutná přítomnost alespoň 40% členů.
5. Ke schválení usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, ke
schválení změny Stanov je třeba souhlasu alespoň 3/5 přítomných členů, ke zrušení členství je
potřebný souhlas alespoň 4/5 přítomných členů.
6. Zasedání Valné hromady jsou veřejná.
VII. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem ALT CATAMARAN OPEN. Může obecně jednat
jménem ALT CATAMARAN OPEN ve všech záležitostech ALT CATAMARAN OPEN.
2. Výkonný výbor má nejméne 3 stálé členy
3. Valná hromada může odvolat Výkonný výbor jako celek nebo její jednotlivé členy.
4. Do pravomocí Výkonného výboru patří:
a) koordinovat činnosti ALT CATAMARAN OPEN v době mezi zasedáními Valné hromady,
b) vykonávat řídící činnosti v souladu s usneseními Valné hromady,
VIII. Předseda ALT CATAMARAN OPEN
1. Předsedat vystupuje a jedná jménem ALT CATAMARAN OPEN.
2. Předseda svolává schůze a koordinuje činnost Výkonného výboru.
IX. Zánik ALT CATAMARAN OPEN
1. ALT CATAMARAN OPEN se může rozpustit na základě souhlasu alespoň 3/5 všech
členů. Pokud nebude Valná hromada usnášeníschopná, tak se dopisem svolá náhradní Valná
hromada, kde o zániku ALT CATAMARAN OPEN rozhoduje nadpoloviční většina
přítomných členů.
V Sušici dne 12.10.2012

Podobné dokumenty

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby k dokoncení stavby vodního díla, nebyly zjišteny žádné okolnosti, které by prodloužení bránily. Proto bylo rozhodnuto tak, jakje ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České zahranicních zkušeností a stavu poznatku obsažených v teoretických pracích tuzemských i zahranicních odborných pracovišt a zejména pak v návaznosti na dlouhodobou informacní strategii Evropské Unie...

Více

Generální zpráva - 2. část - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - 2. část - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015 • Modely s více jak 3 vrstvami • Porovnání výsledků modelů na 2 katalogových vozovkách dle TP 170 a jedné konkrétní vozovce

Více

RODINe - Zumba

RODINe - Zumba ujistete se, že kurz je na nem uvedený. své studenty.

Více