Newsletter č. 13 ze dne 11. 5. 2016

Komentáře

Transkript

Newsletter č. 13 ze dne 11. 5. 2016
OBČASNÍK - 11. 5. 2016
REG. U MK ČR: MK ČR E 21014
INSOLVENČNÍ ZÓNA
Vytváříme pro vás nový prostor Insolvenční zóna. Místo, kde
najdete veškeré aktuality, relevantní články, výběr z judikatury
nebo například přehled zajímavých vzdělávacích akcí v oboru.
Budujeme tak platformu, která
bude sdružovat vše podstatné
pro insolvenční správce, věřitele,
dlužníky, advokáty a další subjekty,
kterých se insolvence profesně či
osobně dotýká. Prostor, který takto
vznikne, by v budoucnu měl být
komplexním zdrojem veškerých
informací o dění v české insolvenci.
Současně bude Insolvenční zóna
nově zaštiťovat i náš občasník.
Srpnový výtisk se tak k vašim
rukám dostane již s novým názvem
i upraveným designem.
ČÍSLO
13
Věříme, že se Insolvenční
zóna stane také pro vás vítaným
zdrojem informací a komunikační platformou, která bude
obohacením
vaší
dosavadní
insolvenční praxe. Insolvenční zónu
můžete navštívit již nyní na adrese
www.insolvencnizona.cz.
NEJEN K NOVELE INSOLVENČNÍHO
ZÁKONA NA KONFERENCI
INSOLVENCE 2016
3. ročník odborné konference zaměřené
na oblast insolvenčního práva
10. června 2016 v Praze
Registrujte se na
www.konferenceinsolvence.cz
Při registraci zadejte slevový kód
IS01_obcasnik
a získáte slevu 300 Kč.
Necelý měsíc nás dělí od třetího ročníku
Konference Insolvence. V pátek 10. června 2016
se v konferenčních prostorách pražského Hotelu
Duo sejdou insolvenční správci se svými asistenty,
zástupci soudů, ministerstva i věřitelských
organizací, advokáti i koncipienti ze všech koutů
České republiky.
V rámci celodenního programu shlédnou posluchači
pět odborných přednášek a budou mít možnost se sami
zapojit do dvou bloků panelové diskuze. Více o programu
se můžete dočíst na straně 12 tohoto občasníku nebo
na www.konferenceinsolvence.cz. Zde můžete také
využít slevového kódu na registraci. Zadáte-li při registraci
slevový kód IS01_obcasnik, bude vám od ceny akreditace
odečteno 300,- Kč.
… pokračování na str. 12
UVNITŘ LISTU NAJDETE:
JUDr. Jaroslava Mištová
k otázkám z insolvenční
praxe
Str. 4 – 5
Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek
vybírá to nejzajímavější
z aktuální judikatury
Str. 8 – 9
O budoucnosti reorganizací
se diskutovalo na pražském
semináři
Str. 10
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
1
Buďte si jistí ve výkladu legislativy
Spolehněte se na ověřené zdroje
Minimalizujte možnost profesního pochybení
AKCE
Uzavřete novou smlouvu a získejte na 3 MĚSÍCE ASPI ZDARMA
Obsah služby si vyberete na míru podle svých profesních požadavků
Specializace INSOLVENCE II
S předplatným specializace Insolvence II budete mít například k dispozici:
TIP PRO VÁS
Komentáře k předpisům
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) – J. Kozák / A. Dadam / L. Pachl
Součástí předplatného je bezplatná aktualizace komentáře ve 2. čtvrtletí 2016 včetně prováděcích předpisů
a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast, doplněné plným zněním nařízení
2015/848/EU
Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) – J. Kozák – Připravujeme pro předplatitele v roce 2016
Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení
Autorem je JUDr. František Kučera, soudce Vrchního soudu Praha
Soubor je průběžně autorem aktualizován. Obsahuje vždy aktuální rozhodnutí z oblasti insolvence
Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání – Z. Krčmář
Komentované vzory smluv a podání
Praktické vzory s výkladem a související literaturou a judikaturou z oblasti insolvenčního práva a konkursního
práva
Časopis Konkursní noviny – tradiční časopis věnující se konkursu a vyrovnání, úpadkovému řízení
a likvidaci. Součástí předplatného je i dalších 11 časopisů
Monografie a Meritum se srozumitelným výkladem
Správa a vymáhání pohledávek v praxi – Právo prakticky, Insolvenční správce, Insolvenční řízení z pohledu
dlužníka a věřitele – příručka zejména pro neprávníky, Vymáhání pohledávek
Součástí předplatného je služba Bisnode – aktuální informace o firmách v ČR
Pro více informací o nabídce kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer http://obchodnici.aspi.cz
Nabídka platí pro všechny, kteří uzavřou novou smlouvu do 30. 6. 2016.
Roční předplatné specializace Insolvence II: 4 190 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
Když si musíte být jistí
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel: 246 040 400, email: [email protected]
www.aspi.cz
20 SEMINÁŘŮ, 89 HODIN, 514 ÚČASTNÍKŮ
I takto by mohlo vypadat zhodnocení vrcholící sezóny cyklu
Semináře s odborníky. Jarní blok odborných seminářů se pomalu
chýlí ke konci, stejně jako celý akademický rok 2015/2016. Čekají
nás ještě dva semináře a Konference Insolvence 2016, než se
na několik měsíců odmlčíme, abychom pro vás připravili nový
a ještě pestřejší podzimní program.
V končícím akademickém roce jsme
dokonce opakovaně ve více městech.
Vážení insolvenční správci,
zdravím vás a doufám, že se vám
daří co nejlépe. U nás v současné
době vrcholí přípravy programu
Konference Insolvence 2016.
Jedním z témat, která zde
otevřeme,
je
standardizace
zpracování
insolvenční
vás pozvali zatím na 20 odborných
Do programu začaly v jarní sezóně
seminářů, na které se v tuto chvíli
pomalu pronikat také specializované
dokumentace.
přihlásilo
semináře.
například
počítá se vznikem elektronických
přesně
514
zájemců
Jednalo
se
Novela
zákona
insolvenčního
práva.
o
Kozáka,
formulářů, které by byly dalším
znamenalo
hodin
zaměřenou na insolvenční minimum
krokem k nové, lepší a efektivnější
zajímavých přednášek i desítky dotazů
pro advokáty a koncipienty, celodenní
podobě insolvenčního rejstříku.
zodpovězených v rámci otevřených
seminář věnovaný reorganizacím nebo
diskuzí. Naše pozvání přijalo celkem
právě poslední připravovaný seminář
spravedlnosti bere při zpracování
21 odborníků z praxe, ať už z řad
Aktuální
insolvenčních
zadání v potaz zavedené systémy
soudců krajských soudů, zástupců ČNB
řízení z hlediska daní a účetnictví
na zpracování řízení, se kterými
či dalších institucí.
s Ing. Hanou Petříkovou, který se
mnozí správci již pracují.
o
oblast
Celkem
to
Semináře
se
vždy
89
snažíme
přednášku
Mgr.
Jana
problematika
Věřím,
Z
uskuteční 18. 5. v Brně a 1. 6. v Praze.
že
pozice
Ministerstvo
poskytovatele
Věříme, že se cyklus Semináře
softwaru Insolvenční správce®
vybíráme
s odborníky bude i nadále těšit zájmu
mohu říct, že jsme na změny
mimo jiné z dotazníků, které posluchači
a budeme se společně v co nejhojnějším
připraveni.
na seminářích vyplňují. Snažíme se vám
počtu
i
přizpůsobovat požadavkům a přáním
účastníků.
Témata
proto
setkávat
i
v
budoucnu.
další
Vidím
potenciál
mnohaletých
dokonce
v
našich
zkušenostech
však přiblížit i po stránce organizační.
Aktuální nabídku seminářů najdete
V uplynulém roce jsme se tak mohli
na
setkat v Praze, Brně, Plzni i Ústí nad
a nově i na www.insolvencnizona.cz
i
Labem. Vybrané semináře pořádáme
pod záložkou Akce.
obdobě insolvenčního rejstříku,
našich
webových
stránkách
s prací pro insolvenční správce
spolupráci
na
slovenské
o které jsme vás blíže informovali
v minulém čísle.
Těším se, že se i nad tímto
KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ:
tématem setkáme při společné
• Seminář Aktuální problematika insolvenčních řízení z hlediska daní
a účetnictví s Ing. Hanou Petříkovou
Témata: Kontrolní hlášení, Uplatňování DPH při prodeji nemovitých
a movitých věcí, Sociální a zdravotní pojištění OSVČ
a odvody obecně u podnikajících fyzických osob v návaznosti
na konečnou zprávu a další
středa 18. 5. 2016, BRNO, a středa 1. 6. 2016, PRAHA
• Konference Insolvence 2016
Témata: Novela insolvenčního zákona, Nové nařízení EU v oblasti
přeshraničních insolvencí, Stadardizace insolvenčních procesů
a výstupů a další
pátek 10. 6. 2016, PRAHA
diskuzi na Konferenci Insolvence
2016, na kterou vás tímto co
nejsrdečněji zvu.
Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
3
NAD DOTAZY INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
S JUDR. JAROSLAVOU MIŠTOVOU
- soud nebude vyžadovat osobní účast
správce na jednání (až na případné
Dne 20. 4. 2016 proběhla na Krajském soudě v Ústí nad Labem
porada soudců insolvenčního úseku. Byly zde projednány také
některé otázky účastníků semináře s JUDr. Jaroslavou Mištovou
a Mgr. Lubošem Dörflem, který se konal 30. března v Ústí
nad Labem. Shrnutí závěrů porady Vám prezentuje JUDr. Mištová,
místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem.
výjimky) u oddlužení; u konkurzů
Dne 30. 3. 2016 se uskutečnil v Ústí
Uvedu část z toho, na čem jsme se
stanovena v insolvenčním zákoně,
nad Labem seminář, nazvaný „Aktuální
následně shodli s insolvenčními soudci
– soud bude i nadále vycházet
otázky oddlužení z praxe Krajského
na odborné poradě dne 20. 4. 2016
z volných jednacích síní, zatíženosti
soudu v Ústí nad Labem, Nad dotazy
na základě podnětů insolvenčních
a potřeb insolvenčních kanceláří; tedy
správců“, který byl pojat víceméně
správců z uskutečněného semináře
na současné praxi se nic nezmění,
interaktivní formou, kdy jsem společně
a zavázali jsme se k jednotnému
- na správce budeme působit tak, aby:
s panem předsedou krajského soudu
postupu v rámci našeho soudu:
• v podání psali, o co se v podání jedná,
Mgr. Lubošem Dörflem debatovala
- intenzita podávání průběžných zpráv
nikoli jen sp. zn. (např.: odvolání, seznam
se
naznačené
správcem na jednotném formuláři: 1 x
PP, omluva, soupis MP, KZ, návrh
problematiky, ale i dalších otázek,
za 6 měsíců, pokud soud nestanoví
na …, k jednání na… atd.); pomůže
které jsou judikatorně nesjednocené,
lhůtu delší (např. 1 x za rok) u oddlužení
to
či
splátkovým kalendářem; u konkurzů 1 x
v rámci tisíců podání, přicházejících
správci
ohledně
„pouze“
nesjednocené
mezi
jednotlivými soudci zdejšího soudu.
se vyžaduje účast správce či jiného
správce (nikoli pracovníka kanceláře
správce),
- k žádosti správců o nařizování
1. přezkumného jednání a navazující
schůze věřitelů za delší dobu než je
k
rychlejší
identifikaci
podání
za 3 měsíce,
na soud denně,
přistoupila
- v protokolu z 1. schůze věřitelů
•
s myšlenkou, že pokud požadujeme
i v usnesení o schválení oddlužení
několik průběžných zpráv (na celo-
K
po
semináři
správcích
jsem
určitou
e-mailem
nebo
DS
neposílali
jednotnost
v předkládání návrhů či jiných podání
soudu
na
celostátně
jednotných
formulářích, které jsou (a v budoucnu
další budou) zveřejněny na stránkách
zdejšího soudu na www.justice.cz, bylo
by recipročně vhodné zamyslet se nad
v současnosti panující nejednotností
postupu a rozhodování stávajících
insolvenčních kanceláří (resp. soudců,
asistentů, VSÚ i soudních tajemníků)
zdejšího soudu. Jsme si vědomi,
že jak nejednotnost v postupu správců
působí
problémy
nám,
soudcům
a odbornému aparátu soudu, tak
nejednotnost ve výstupech ze strany
splátkovým kalendářem bude uvedeno
státně
soudu působí problémy správcům.
číslo účtu majetkové podstaty u příkazu
najednou; špatně se to kompletuje;
Proto se vydáváme na nelehkou
plátci příjmů,
tento
a dlouhou, ale jistě schůdnou cestu
- přehledy příjmů od dlužníků – soud je
podání
do
sjednocení
se
rozhodovací
jednotných
postup
praxe
nebude vyžadovat, pokud dlužníkem
neboť
i postupu s respektováním samostatné
bude plněno řádně a ve zprávě
na
rozhodovací
správce bude uvedeno, že dlužník
v
spolupracuje,
do kanceláří
pravomoci
soudců,
asistentů, VSÚ i soudních tajemníků.
4
JUDr. Jaroslava Mištová s účastníky semináře v Ústí nad Labem, 30. 3. 2016
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
formulářích)
zpomaluje
jednotlivých
jednotlivá
jednotlivých
musí
doručení
kanceláří,
rozbalíčkovat
podání
a
poté
balíčcích
předávat
- do usnesení o schválení oddlužení
na třetí osobu,
oddlužení
budou
všichni
•
plněno dostatečně (tedy na méně
věřitele
po
soudci
zařazovat
přihláškách,
nikoli
pod ust. § 412 písm 1 odst. b) IZ
spadají:
při
variantě,
že
není
než 30 %) - 3 VSPH 343/2013 –
po věřitelích,
=
dědictvím
posuzovat důvody, proč není plněno;
- budeme se snažit působit na dopl-
(resp. ZISK z dědictví, tedy kladná
výsledek jde k tíži dlužníka. Pokud
nění „ministerských“ formulářů tak,
hodnota), darem a z neúčinného
není plněno z darovací či důchodové
aby se na nich objevila kolonka
právního úkonu,
smlouvy,
kontaktu
na
věřitele
(e-mail,
DS,
hodnoty
=
získané
majetek, který dlužník neuvedl
aby
vyzve
dluh
soud
dlužníka,
(ten
následně
doplatil
tel. č. a číslo účtu), totéž u dlužníka,
v seznamu majetku, ač tuto povinnost
může vymáhat regres na dárci), jinak
- soudci se neshodli na nutnosti
uvádět
v
oddlužení,
s
měl (a tento majetek nevyšel najevo
by
o
schválení
před 1. schůzí věřitelů) – 1 VSPH
dle § 418 IZ,
být
naloženo
1389/2014-B-15
• 29 ICdo 62/2014 – nepravomocné
s
7087/2014,
usnesení
jak
daňovým
má
bonusem,
depo-
novanými příjmy u plátce mzdy či
u exekutora s ohledem na již nyní
nepřehlednou
délku
ke
KSUL
70
INS
náklady
= jiné dlužníkovy mimořádné příjmy
(výhry),
usnesení
být
nařízeno
řízení
nelze
jednání
přihlásit
ani
jako vázané na podmínku; totéž platí
o záruce (ta nemá hodnotu a není
pod
to podmínka v právním slova smyslu).
např.
Náklady musí pravomocně vzniknout
- zdejší soud prověří avizovanou
jednorázově vyplacené pojistné plnění
nejpozději do konce lhůty k přihlá-
povinnost
(v dalším viz § 299 OSŘ).
šení pohledávek.
a množství výroků,
pro
=
mělo
typické
toto
správce
pořizovat
při zpeněžování nemovitostí Štítek
situace,
ustanovení
Proces
které
nespadají:
zpeněžení
a
rozvržení
Insolvenční soudci se dále shodli
energetické náročnosti budov, jak
výtěžku z tohoto majetku – KSUL 79
na
avizuje stanovisko ERÚ.
INS 14726/2012 - 3 VSPH 1630/2015-
týkajících
B-33
vč.
Při té příležitosti se soudci shodli,
ze
dne
4.
4.
2016
(soud
vydání
většiny
problémů,
zajištěného
výtěžku
majetku
zajištěnému
nevyhotovuje
usnesení
věřiteli (po jejich doladění 18. 5. 2016
• deponované finanční prostředky
4 VSPH 1139/2015 (právní úprava
se o přijatých závěrech podělíme
exekutorem či plátcem příjmu náleží
do 31. 12. 2013 - zpeněžoval dlužník
s insolvenčními správci) a na programu
do majetkové podstaty, pokud jsou
sám a soud mohl určit IS odměnu
další odborné porady jsou otázky
deponovány do zahájení ins. řízení.
dle § 5 IZ) a VSOL 1071/2015 (právní
SJM, dlužníků OSVČ, dědictví, osud
Pokud dojde k deponaci po zahá-
úprava po 1. 1. 2014 - dlužník majetek
pohledávek dle § 170 IZ a další.
jení řízení do schválení oddlužení
vydá, IS sepíše do MP a zpeněží
Věřím, že v době Ministerstvem
splátkového
náleží
a
se
kromě jiného, na tom, že
kalendáře,
rozvrh)
vyřešení
a náleží mu odměna dle § 1 a 2 vyhl.);
spravedlnosti předložené novely insol-
dlužníku (s odkazem na ust. § 229 IZ),
též 1 VSPH 2215/2014 a 1 VSPH
venčních předpisů (jako jednoznačně
•
vrácené
1012/2014-B-15,
celkově
a
měsíční
•
změny,
přeplatky
na
roční
bonusy
i
mimořádným
jsou
odstupné - je třeba rozpočítat
nevyhnutelné
a
nezbytné
podporované
soudy)
dlužníka,
na měsíce, kdy dlužník nemá práci.
a v době, kdy tyto návrhy prošly
vydat
Pokud nastoupí do zaměstnání, dělí
problematickou
do majetkové podstaty (s odkazem
se odstupné měsíci bez zaměstnání
na jednání dne 30. 3. 2016, je třeba,
na usnesení Vrchního soudu v Praze
a ze součtu se počítá zabavitelná část
aby insolvenční soudy i insolvenční
č. j. 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne
příjmu,
správci
18. 3. 2013 k MSPH 93 INS 19653/2011),
•
soustředěně ke změnám pozitivním
• pokud dá zajištěný věřitel pokyn
čního správce nepočítá,
ke zpeněžení zajištěného majetku
•
prostřednictvím
(nebo neplnění z darovacích smluv),
který
je
příjmem
daních
povinen
je
exekutora,
nelze
z hyperochy se odměna insolvensnižování
proti takovému postupu nic namítat,
které
ale
nezajištěného
oddlužení
nelze,
soudu
zpeněžování
majetku
exekutorem
neboť
by správce přenášel své povinnosti
byly
rámci
splátkovým
předloženy,
postupovali
ve
vládě
jednoznačně
pro věřitele i dlužníky, ale současně
darovacích
v
úpravou
smluv
schvalování
únosným
a
právně
konformním
pro soudy a insolvenční správce.
K tomu vám přeji mnoho sil.
kalendářem
aby
dlužník
splnil základní podmínky schválení
Tento text si můžete přečíst také
na www.insolvencnizona.cz.
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
5
INOVACE MODULU ZOPO, NAČÍTÁNÍ Z DATABÁZE ČAK A DALŠÍ
NOVINKY V SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®
Vývoj informačního systému Insolvenční správce® reaguje jak
na aktuální změny na poli insolvence, tak na požadavky a přání
jeho uživatelů. Ty vycházejí přímo z jejich práce se softwarem
a vytyčují tak cestu k těm nejefektivnějším a nejfunkčnějším
řešením. Návrhy na zlepšení evidujeme a pravidelně
vyhodnocujeme stran dalšího vývoje i jejich implementace
do systému.
stahovat z databáze ČAK kromě jiných
údajů také kontakty.
Systém také nově umí přiřadit přílohu
z datové schránky k relevantnímu
insolvenčnímu případu. Pro uživatele
to znamená, že již nemusí přílohu
ukládat a znovu nahrávat do systému
V posledních měsících jsme pro vás
o schválení splátkového kalendáře
připravili celou řadu vylepšení, z nichž
ukládat
správcům,
Mimo tzv. uživatelská vylepšení,
si nyní představíme ta nejvýznamnější.
aby z částky, která bude dlužníkovi
která přímo ovlivňují chování systému
Na
základě
sražena ze mzdy či jiného příjmu,
a mají vliv na práci uživatelů, pracujeme
přednostně
v současné době také na modernizaci
umožnili bankovní vyplácení věřitelů
na
u
nepatrného
výdajů insolvenčního správce. Modul
konkurzu a u oddlužení řešeného
ZOPO jsme proto upravili tak, aby tuto
prodejem majetku.
povinnost zohledňoval.
O
řízení,
inovovaném
požadavků
k příslušnému případu.
uživatelů Insolvenčního správce® jsme
konkurzního
četných
insolvenčním
modulu
Zprávy
deponovali
odměnu
a
náhradu
zálohy
hotových
jsme
platformy,
na
níž
Insolvenční správce® funguje.
Věříme,
v
Pro snazší a rychlejší zadávání
zástupců
technologické
že
budoucnu
nám
tyto
umožní
inovace
flexibilnější
a efektivnější vývoj softwaru a přinesou
o plnění oddlužení jsme vás infor-
právních
vyvinuli
uživatelům zlepšení celkové odezvy
movali již v minulém čísle občasníku.
načítání dat přímo z databáze České
systému a s tím spojené usnadnění
Některé soudy však začaly v usnesení
advokátní komory. Funkce umožňuje
implementace uživatelských vylepšení.
Přiřazování přílohy z datové schránky k insolvenčnímu případu
SEMINÁŘE S ODBORNÍKY: PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ
O své dojmy ze seminářů s odborníky se s námi podělil zkušený
brněnský insolvenční správce JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons),
LL.M., MBA.
„Semináře
společnosti
jedná o témata úzkoprofilově zaměřená
(například reorganizace), která jsou
Insolvence
po zlepšení. Díky brilantní interakci mezi
velice těžko uchopitelná. Ani toho se
2008, a.s. mě zaujaly především
pořadatelem a posluchači se nemožné
ale pořadatelé nezalekli a zhostili se
neskutečnou profesionalitou (ovšem
stává skutečností a prakticky on line
této výzvy více něž úspěšně.
profesionalitou
tváří
se tvoří témata dalších seminářů, ušitá
s extrémním důrazem na spokojenost
přesně podle přání klientů a s ohledem
tam
klienta) a obrovskou chutí nabídnout
na aktuální vývoj práva. Kdykoliv jsem
i vysoce konkrétně zaměřená témata.
zájemcům to nejlepší, co jde. A co víc
na “hodnotící list” napsal téma, které
Přínosné je i široké lektorské portfolio,
- to, co si klienti přejí.
mě zajímá, našel jsem jej za několik
kdy čím barevnější je paleta názorů,
dní na stránkách jako další seminář.
tím zkušenější posluchač bude, a tím
s
lidskou
Nevídaná je zejména neustála touha
6
Je třeba zdůraznit, že se přitom často
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
V portfoliu si vybere každý. Najdete
skvěle
zpracovaná
obecnější
lepší představu si utvoří. Oceňuji také že se konají v Brně i v Praze.
své časné ranní vstávání a několik
snadné přihlašování na semináře, které
(příjemně) strávených hodin na dálnici
Insolvence 2008, a.s. dělá opravdu
zájemci nezabere více než 30 vteřin. zajímavé
a
odborné
semináře.
Úžasná je i četnost seminářů, která je Nenechala se přitom zlákat snadnou
vždy přivítaji na semináři kouzelným
úsměvěm a seminář zajistí na 120 %.
přesně taková, aby zajistila kontinuální cestou seminářů určených pro širší
vzdělávání.
posluchačský
ohruh.
Jsem
opravdu
rád,
že
jsou
Samozřejmě
pro nás Semináře s odborníky silným
Velice příjemné je i to, že jsou nelze nezmínit úžasně pozitivní přístup
partnerem na cestě k prohlubování
semináře snadno dostupné díky tomu, všech zaměstnanců, kteří vás i přes
naší odbornosti.“
INSOLVENČNÍ SPRÁVCE® NA MÍRU VAŠIM POŽADAVKŮM
I tentokrát vám přinášíme dva jednoduché tipy, díky kterým můžete ještě více optimalizovat vaši
práci s informačním systémem Insolvenční správce®.
Dnešním tipem pro práci se systémem Insolvenční správce®
je centrální nastavení účtu. Přestože je každý insolvenční
případ jedinečný a řešíte během své praxe širokou škálu
situací, některé náležitosti vašich dokumentů se příliš často
nemění. Informační systém vám umožňuje si některé základní
položky formulářů přednastavit tak, abyste se za běžného
provozu nemuseli zdržovat opakovaným vyplňováním
4
TIPY PRO PRÁCI SE SYSTÉMEM INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®
DATOVÁ SCHRÁNKA
Se systémem Insolvenční správce® získáváte také přístup
k datové schránce. Neplatíte za ni nic navíc, k povinnému
rozesílání dokumentů ji stejně potřebujete a navíc je komunikace
přes ni snadná a rychlá.
a kontrolou stále stejných kolonek.
V centrálním nastavení účtu, do kterého se dostanete
odkazem v pravém horním rohu uživatelského rozhraní
softwaru, si můžete navolit výchozí formát příkazu k úhradě,
banky, formát výpisů nebo formát přezkumných listů.
Práci se systémem vám ulehčí také datová schránka, která
je součástí každé licence softwaru. Odesílání a přijímání
dokumentů pomocí datové schránky patří v současné době
Insolvence 2008, a.s.
ke standardním postupům při práci insolvenčního správce.
www.insolvencnispravce.info
[email protected] / 517 075 031
V rámci připravované novely insolvenčního zákona se
dokonce počítá s formálním legislativním ukotvením
zpracování některých dalších úkonů datovou schránkou.
3
TIPY PRO PRÁCI SE SYSTÉMEM INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®
Standardní „datovky“ archivují zprávy a dokumenty
po omezenou dobu. V systému Insolvenční spávce® vám
dokumenty zaarchivujeme na neomezeně dlouhou dobu.
Navíc máte vždy vše na jednom místě a práce s dokumenty
CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ ÚČTU
insolvenčního řízení je tak zase o něco jednodušší.
Pomocí Centrálního nastavení účtu si navolíte výchozí formát
příkazu k úhradě, banky, formát výpisů nebo formát přezkumných
listů. Při zpracování ZOPO si pak ušetříte spoustu času tím,
že nebudete vše nastavovat znovu a znovu.
funguje interaktivní nápověda a jak ušetřit čas pomocí
V příštím čísle občasníku se podíváme na to, jak
funkce automaatického načítání insolvenčních případů.
Pro aktuální tipy na užitečné funkce softwaru sledujte také
zprávy o novinkách v systému. Informace o zavedených
funkcích pak můžete čerpat nejenom z uživatelského
manuálu, ale také z našich videomanuálů, ve kterých vás
provedeme příslušnými sekcemi systému krok za krokem.
Veškeré podklady jsou dostupné přímo v informačním
systému
v
záložce
Nápověda
nebo
po
přihlášení
do partnerské sekce našich webových stránek. Stejně jako
vás vyzýváme k zasílání podnětů na vylepšení softwaru
Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
[email protected] / 517 075 031
Insolvenční správce®, oceníme samozřejmě také tipy
na témata a formu vzdělávání pro práci se systémem.
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
7
VÝBĚR Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY PODLE MGR. BC. TOMÁŠE JIRMÁSKA
V posledním březnovém týdnu jsme v Praze uspořádali seminář
s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem a JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D.
zaměřený na problematiku odměn insolvenčních správců a účinků
insolvenčního řízení na obecné civilní řízení. Při této příležitosti
Mgr. Jirmásek již tradičně sestavil výběr toho nejzajímavějšího
z aktuální judikatury.
o
vydání
rozdělované
podstaty insolvenčnímu správci.
Tvoří-li rozdělovanou podstatu výtěžek
z prodeje zástavy, má oprávněný
(jestliže se do insolvenčního řízení
přihlásil
jako
postavení
zajištěný
věřitel)
zajištěného
zároveň plyne závěr, že má-li volbu,
byť
č. j. 101 VSPH 308/2015-176 ze dne
zda pohledávku přihlásí jako zajištěnou
ve vlastnictví povinného (dlužníka)
24. 9. 2015
nebo nezajištěnou, nelze mu toto
a do majetkové podstaty náleží výtěžek
plnění
zajištění
již
není
dlužníku
právo upřít ani tam, kde část zajištěné
zpeněžení zástavy, s nímž bude pro
platebním výměrem finančního úřadu
pohledávky přihlásí jako nezajištěnou. účely uspokojení věřitelů nakládáno,
jako odvod za porušení rozpočtové
jako by ke zpeněžení zajištění došlo
kázně podle zákona o rozpočtových
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne
v
pravidlech
je
uložené
předmět
věřitele,
rozsudek Vrchního soudu v Praze
Peněžité
mimosmluvní
sankcí
insolvenčním
řízení
(uplatní
se
31. 8. 2015, sen. zn. 29 ICdo 32/2013
ustanovení § 298 a 299 insolvenčního
ve smyslu § 170 písm. d) IZ, a není daní
Tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu
zákona).
ve smyslu § 168 odst. 1 písm. e) IZ,
o úvěru nebo smlouvu o půjčce,
kterou lze uspokojit jako pohledávku
nevzniká věřiteli podle právní úpravy
usnesení Vrchního soudu v Praze
za majetkovou podstatou.
institutu společného jmění manželů
č. j. 1 VSPH 1310/2015-B-59, ze dne
v
29. 9. 2015
občanském
zákoníku
ve
znění
usnesení Vrchního soudu v Praze
účinném do 31. 12. 2013 za trvání
Pokud příslušný orgán činný v trestním
č. j. 4 VSPH 1499/2015-P8-7 ze dne
dlužníkova
žádná
řízení (§ 47 trestního řádu č. 141/1961 Sb.)
19. 10. 2015
pohledávka vůči manželu dlužníka,
povolil zpeněžení předmětu zajištění
i
sebe
za podmínky, že výtěžek zpeněžení
s projednáním přestupku (§ 79 odst. 1
dlužník takovou smlouvou převzal,
bude složen do úschovy soudu, může
zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích)
je závazkem, který tvoří společné
být výtěžek zpeněžení, pokud zajištění
stanovená
Náhrada
nákladů
paušální
spojených
částkou
závazek,
který
na
1
jmění manželů ve smyslu § 143 odst. 1
trvá, vydán jinému zajištěnému věřiteli
písm. b) obč. zák. To platí bez zřetele
jen se souhlasem tohoto orgánu,
zcela
veřejnoprávní
k tomu, zda vůči (obligačnímu) dlužníku
a to i za situace, kdy se poškození
příslušenstvím
byla pohledávka z takové smlouvy
dosud
uložené sankce – pokuty (§ 11 odst.
věřiteli
nepřihlásili
1 písm. b) zákona č. 200/1990Sb.,
a vykonatelným soudním rozhodnutím.
o přestupcích) a není proto ani
Z titulu takto uzavřené smlouvy nemá
pohledávkou vyloučenou z uspokojení
věřitel žádnou pohledávku, kterou
usnesení Nejvyššího soudu ze dne
v insolvenčním řízení (§ 170 IZ).
by mohl přihlásit do insolvenčního
30. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 5075/2014
řízení vedeného na majetek manžela
Jestliže
obligačního dlužníka.
konkursní podstaty úpadce (stavby,
samostatnou
není
(§
když
manželství
odst. 1 vyhlášky č. 231/1996Sb.) je
pohledávkou,
usnesení Vrchního soudu v Praze
již
přiznána
pravomocným
2095/2015
Zajištěnou
přihlásit
pohledávku
že
nedisponují
exekučním titulem.
řádnému
využití
majetku
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne
že ke stavbě není zřízen přístup, má
30. 11. 2015, sen. zn. 29 ICdo 56/2013
správce konkursní podstaty v mezích
Je-li
řádného udržování a správy majetku
konkursní podstaty též právo postarat
nemůže při úpadku dlužníka mít horší
v
pravomocně
se o zřízení práva odpovídajícího
právní postavení než věřitel, který
rozhodnuto o udělení příklepu, nelze
věcnému břemeni cesty k takové
svou
pokračovat
stavbě.
svou
pohledávku
Věřitel,
proto,
řízení
řízení
zajistil
nezjištěnou.
zčásti
insolvenčního
vůči dlužníku v době, kdy již bylo
který
jako
lze
do
která je nemovitou věcí) brání okolnost,
ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 3 VSPH
8
rozhodnout
pohledávku,
zajištěnu
nemá,
zahájeno
exekučním
v
insolvenční
řízení
provádění
exekuce
a proto je na něm zvolit, zda zajištění
(§ 109 odst. 1 písm. c/ insolvenčního
pohledávky neuplatní, resp. je zamlčí,
zákona).
insolvenčním
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne
aby maximalizoval výši uspokojení
řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka,
29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2102/2013
své pohledávky. Z uvedeného však
je
Částka odpovídající dani z přidané
Bude-li
povinností
soudního
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
v
exekutora
hodnoty,
obsažená
nejvyšším
Je nutno postupovat dle § 5 vyhlášky,
nímu správci, který plátcem DPH
podání, za něž byl vydražiteli udělen
jenž takové – vyhláškou neupravené
není a kterému b y proto byla
příklep prodávané nemovitosti patřící
situace – universálně pokrývá a který
vyplacena odměna z prostředků státu
do obchodního majetku povinného,
proto nelze opominout. V případě
v přisouzené výši. Nelze přehlédnout
který je plátcem daně z přidané
zpeněžování
majetku
ani správnou Správcovu argumentaci,
hodnoty, zůstává majetkem povinného
beze zbytku uplatní výše uvedené
že stát o vyplacenou DPH nepřijde,
až do jejího odvedení na osobní
právní
neboť mu tuto částku (9 450,- Kč) podle
daňový
a náhrady hotových výdajů správce
účet
v
povinného
vedený
zmiňovaného
závěry
činnost
ohledně
běžně
odměny
zvláštních předpisů vrátí.
u místně příslušného správce daně.
za
Je-li před odvedením této částky
realizaci splátkového kalendáře, tedy
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne
prohlášen konkurs na majetek povin-
že také výši odměny insolvenčního
30. 9. 2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013
ného podle zákona č. 328/1991 Sb.
správce za jeho činnost v souvislosti se
Je-li
(ve znění účinném do 31. 12. 2007),
zpeněžením majetku uvedeného § 412
řízení činných více správců – zde
soud (při výkonu rozhodnutí) nebo
odst. 1 písm. b) IZ, jež nepředstavuje
předběžná správkyně, jež se následně
soudní exekutor (při exekuci) ji vydá (je
pravidelnou
stala insolvenční správkyní s plnou
povinen ji vydat) jako součást majetku
kalendáře,
náležejícího do konkursní podstaty
podle § 5 vyhlášky (ve znění účinném
a oddělený správce – je nezbytné
úpadce správci konkursní podstaty
do 31.12.2013), přičemž vyúčtovanou
v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky
úpadce, aniž by se o tom vydávalo
náhradu hotových výdajů spojených
nejprve
zvláštní rozhodnutí.
s touto činností přizná insolvenční soud
odměnu
insolvenčnímu správci v prokázané
pro celé řízení (dle ustanovení § 1
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne
(důvodně vynaložené) výši, s limity
až 5 vyhlášky) a následně určit
30. 11. 2015, sen. zn. 29 ICdo 47/2013
uvedenými dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky
podíly jednotlivých správců na této
Jestliže v době, kdy měly nastat
(ve znění účinném do 31. 12. 2013).
odměně.
realizaci
určí
nepředstavující
splátkového
insolvenční
soud
v
průběhu
působností,
insolvenčního
insolvenční
stanovit
jedinou
správce
celkovou
insolvenčních
Celková
správců
odměna
bude
obligační účinky kupní smlouvy, kterou
S ohledem na okolnosti posuzované
za použití ustanovení § 6 vyhlášky
povinný a jeho manželka převedli
věci je zjevné, že by se výše takto
rozdělena mezi jednotlivé v řízení
na třetí osobu nemovitosti ve společ-
určené
činné správce, přičemž součty jejich
ném jmění manželů, bylo v právní
odchylovat od výše odměny určené
odměn
moci usnesení o nařízení exekuce,
podle § 1 odst. 2 vyhlášky (blíže
celkové odměně insolvenčního správ-
soudní exekutor ani oprávněný nebyli
k tomu srov. usnesení Vrchního soudu
ce za celé insolvenční řízení.
smluvními stranami kupní smlouvy ani
v Olomouci sp. zn. KSOS 37 INS
osobami, jež by převod odsouhlasily,
8497/2014, 1 VSOL 1071/2015).
odměny
neměla
výrazněji
budou
odpovídat
jedné
Konstrukce vyhlášky vychází z toho,
že stanovená odměna insolvenčního
a oprávněným vymáhaná pohledávka
správce bude vždy stejná, ať již
nebyla uspokojena, je kupní smlouva
usnesení Vrchního soudu v Praze
v řízení tuto funkci vykonávala jedna
absolutně
č. j. 3 VSPH 381/2015-B-17 ze dne
osoba, anebo bylo v řízení činných
speciálního inhibitoria ve smyslu § 47
19. 1. 2016
více správců. Jinak než rozhodnutím
odst. 4 exekučního řádu.
Odvolací soud na rozdíl od insol-
dle
neplatná
pro
porušení
ustanovení
§
38
odst.
3
venčního soudu dospěl k závěru,
insolvenčního zákona nelze (celkovou)
usnesení Vrchního soudu v Praze
že výše uvedený limit ve smyslu
odměnu zvýšit.
č. j. 4 VSPH 1139/2015-B-36 ze dne
§ 38 odst. 1 InsZ se týká jen náhrady
14. 12. 2015
odměny insolvenčního správce a neza-
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne
hrnuje DPH.
26. 8. 2015, sen. zn. 29 NSČR 93/2014
Správce
má
právo
na
odměnu
a na náhradu svých hotových výdajů
účelně
vynaložených
v
souvislosti
Shodně se správcem má za to,
že
nelze
insolvenčního
správce
Skutečnost, že dlužník je ve výkonu
trestu
odnětí
svobody,
nezakládá
se zpeněžením majetku uvedeného
„trestat“ za to, že je plátcem DPH,
sama o sobě povinnost insolvenč-
§ 412 odst. 1 písm. b) IZ; tyto jeho nároky
neboť
ního správce informovat takového
nejsou
a
kryty
paušálními
částkami
při
by
odměně
byl
45
znevýhodněn,
000,-
Kč
by
dlužníka o svém postupu v insolvenč-
stanovenými v § 3 písm. b), c) a § 7 odst.
při výplatě z prostředků státu v limitu
ním řízení jinak (šířeji), než dlužníka,
4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění
50 000,- Kč fakticky obdržel odměnu
který zmíněným způsobem „omezen“
účinném do 31. 12. 2013).
pouze 41 322,- Kč oproti insolvenč-
není.
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
9
JAK ŘÍDIT PODNIKY V INSOLVENCI? ODBORNÍCI SE SHODLI:
BUDOUCNOST JE V PŘEDBALENÉ REORGANIZACI
Málo manažerů se zkušenostmi s řízením podniků v insolvenci
nebo nedostatečný dialog mezi soudci a velkými věřiteli.
To jsou některé z výrazných problémů týkající se insolvencí
a reorganizací. Shodli se na tom účastníci semináře
k reorganizacím, který 14. 4. 2016 pořádala Insolvence 2008.
Hlavním
tématem
stávající
i
semináře
budoucí
reorganizací.
se
do
takových
potíží
konsenzuálně
složitému
procesu
alespoň nějakou naději na úspěch.
Důležitý je lepší dialog mezi soudci
a věřiteli
dostanou.
Problematický bývá také pohled
Podle advokáta Juraje Alexandra by
soudců z ekonomického hlediska.
semináře
systému
Předseda komise pro workout České
právní
Účastníci
byla
jsou podle něj cestou, jak zajistit
úprava
pomohl
standardizovaný
současný
vzor pro zjišťování úpadku. Díky němu
bankovní
počet reorganizací odpovídá stavu
by bylo ihned jasné, zda je subjekt
v této souvislosti upozornil, že lepší
ekonomiky.
v úpadku. Navíc by dokázal napo-
dialog mezi soudci a velkými věřiteli
vědět, jaké řešení je v daném případě
(například bankami), by přinesl lepší
nejvhodnější.
porozumění obou stran. Bez toho,
se
přitom
shodli,
že
Advokát a spolutvůrce insolvenčního
zákona Tomáš Richter naopak upozornil,
že
pro
řadu
asociace
Daniel
Hříbal
že by tím jakkoliv utrpěla soudcovská
povolených
Takový vzor je důležitý i proto,
insolvencí by bylo vhodnější, kdyby
že v současnosti je na trhu málo
byly od počátku konkurzem. Potvrzuje
manažerů,
kteří
to i vysoký stav reorganizací přemě-
s
podniků
něných v konkurz. V letech 2008
až 2013 jejich podíl dosáhl 40 %
PWC Petr Smutný.
přitom mimo jiné úpravě zkoušek
Na panelové diskuzi vystoupil také
insolvenci.
zástupce Ministerstva spravedlnosti
Upozornil na to partner společnosti
ČR Antonín Stanislav. Věnoval se
Účastníci
také
o
semináře
pozdním
managementem
diskutovali
řešení
společností,
úpadku
které
řízením
v
Odborníci proto vidí budoucnost
insolvenčních správců se zvláštním
i ve větším využívání předbalených
povolením. Víc se o nich dočtete
reorganizací.
nich
v článku věnujícím se právě nové
se
podobě přezkušování těchto insol-
ze všech reorganizací.
Management často řeší úpadky pozdě
nezávislost.
zkušenosti
mají
Na
semináři
o
promluvil
insolvenční
správce
zvláštním
povolením
Lee
Právě
předbalené
Louda.
venčních správců na straně 12.
reorganizace
-tova-
POPTÁVAČ
•
nováfunkceinformačníhosystémuInsolvenčnísprávce®
•
umožňujenezávaznéodeslánípoptávkyodhadcůmčiznalcůmvybranýmdletypu
zpeněžovanéhomajetkuaregionurelevatníhoprodanýinsolvenčnípřípad
Insolvenční správci pomocí Poptávače poptávají:
odhadycennemovitostí,
odhadycenvěcímovitých,
podmínkyprovymoženíčiodkuppohledávek,
podmínkyprozpeněženímajetkuformoudražby.
Províceinformacínáskontaktujtena [email protected],
neboprostřednictvímmanaž[email protected] 712 715.
10
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
POPULARITA ELEKTRONICKÝCH DRAŽEB STÁLE ROSTE
Již uplynuly tři roky od doby, kdy vstoupila v platnost
nákladů na objednání dražební místnosti, dražebníka
novela zákona o veřejných dražbách, která umožňuje
atd. I tyto důvody vedou k tomu, že elektronickou dražbu
veřejné dražby movitých i nemovitých věcí pořádat
volí v poslední době ke zpeněžení majetku stále více
rovněž elektronicky. Elektronické dražby jsou od té
insolvenčních správců.
doby na vzestupu a stávají se stále oblíbenější formou
Zajímavou alternativou k elektronickým dražbám jsou
zpeněžování majetku. O popularitě hovoří i čísla, která
elektronické aukce, při kterých prodej probíhá rovněž
jsou veřejně dostupná na webové stránce Centrální
formou licitace. Rozdíl oproti elektronické dražbě je ten,
adresa. Jen v prvním čtvrtletí roku 2016 proběhla
že příklepem licitátora nedojde ke změně vlastnického
více než polovina z pořádaných dražeb společnosti
práva, jako je tomu v případě dražby, ale tímto překlepem
PROKONZULTA, a.s. elektronickou formou.
je určen vítěz aukce, který až následně za podmínek
Online dražba přitahuje účastníky díky rychlosti,
aukčního řádu a aukční vyhlášky uzavírá kupní smlouvu
transparentnosti a také pohodlí. Za dražbou již není
s navrhovatelem aukce, tedy prodávajícím. Jedná se tedy
nutné dojíždět, ale je možné se účastnit i takové dražby,
o přímý prodej formou licitace. I tento způsob prodeje
která by jinak proběhla třeba na druhém konci republiky.
majetku je však mezi insolvenčními správci stále více
Výrazný finanční efekt přináší také pro zadavatele
v oblibě, jelikož je zde větší volnost stran.
dražby. Těm díky
online podobě odpadá celá řada
S insolvenčními správci pracujeme na dlouhodobém
partnerství
Společnost PROKONZULTA, a.s. spolupracuje s insolvenčními
správci
po
celou
dobu
svého aktivního působení na trhu. I díky tomu máme v
oblasti zpeněžování majetku v insolvenčních (a dříve
konkursních) řízeních dlouholeté zkušenosti. Navrhovateli
dražeb jsou totiž vedle klasických soukromých osob,
či společností z realitního trhu právě insolvenční správci.
Nemovitosti, průmyslové vybavení,
ale i pohledávky
Desítky spokojených referencí
Nejčastější forma spolupráce s insolvenčními správci
Za celou dobu naší spolupráce s insolvenčními správci
je zpeněžení nemovitostí, které jsou součástí podstaty,
se můžeme pochlubit stovkami realizovaných dražeb
nezřídka
i
a více než stovkou spokojených správců. Jsme rádi,
soubory pohledávek, které společnosti v insolvenci
že se k naší společnosti správci vracejí a my je můžeme
mají za svými klienty, anebo například průmyslové,
podpořit v jejich často nelehkém úkolu provést podnik,
či zemědělské vybavení, jako jsou stroje z výrobních
či jiný subjekt zdárně insolvenčním řízením. Věříme,
hal,
že i v následujících letech se na nás budete obracet
však
nestandartní
pomáháme
nákladní
zpeněžit
a
správcům
dopravní
stroje,
či
zemědělské stroje, jako jsou traktory, kombajny apod.
a
budeme
naše
dlouholeté
partnerství
budovat
i v budoucnu.
Kontaktujte nás na:
[email protected],
nebo přímo mne.
Mgr. Bc. Josef Machů,
[email protected],
tel.: +420 605 808 600
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
11
ZKOUŠKY SPRÁVCŮ SE ZVLÁŠTNÍM POVOLENÍM
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL
Víc znalostí získaných v praxi uplatní už letos při přezkoušení
insolvenční správci se zvláštním povolením. Ministerstvo
spravedlnosti ČR se rozhodlo upravit pravidla právě u zkoušek
správců se zvláštním povolením.
letos. Už první letošní přezkušování
insolvenčních správců se zvláštním
povolením tak má probíhat podle
upravené vyhlášky.
Uchazeči, kteří už činnost nějakou
Nově budou mít dvě varianty –
Ministerstvo spravedlnosti už při-
pro prvožadatele a pro insolvenční
pravilo novelu Vyhlášky Ministerstva
i
správce, kteří už tuto činnost vykonávali
spravedlnosti 312/2007 Sb., o obsa-
zkoušky prvožadatelů zůstanou stejné
či
hu a dalších náležitostech zkoušek
jako dosud.
vykonávají.
Uvedl
to
zástupce
ministerstva Antonín Stanislav.
dobu vykonávali, při něm shrnou
svou
dosavadní
praxi.
Naopak
insolvenčních správců. Platit má ještě
-tova-
NEJEN K NOVELE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
NA KONFERENCI INSOLVENCE 2016
Dopolední
… pokračování ze str. 1
přesune
přednáškový
nařízení
blok
k
problematice
EU
o
Konference Insolvence 2016 otevře
insolvencích,
JUDr.
Prof. Dr. Alexander Bělohlávek.
Ing.
Zdeněk
Strnad,
Ph.D.,
působící mimo jiné jako člen pracovní
skupiny
pro
insolvenci
ke
nového
přeshraničních
které
se
vyjádří
Odpoledne pak dostanou prostor
především
samotní
účastníci
Kon-
ference Insolvence 2016. Panelová
diskuze vybraných řečníků i jejich
Předposlední individuální příspěvek
kolegů bude ve dvou blocích ote-
přednese JUDr. František Púry, Ph.D.,
vřena dotazům posluchačů. V prvním
při Ministerstvu spravedlnosti, s před-
předseda
Nej-
bloku se tak budete moci zeptat
náškou věnovanou velmi žádanému
vyššího
téma
na vše, co se týká praktických pro-
tématu novely insolvenčního zákona.
vybraných
Naváže na něj JUDr. Michal Žižlavský,
člen
kátní
představenstva
komory
a
České
advo-
předseda
Rady
expertů
Asociace
insolvenčních
správců,
s příspěvkem o připra-
vovaných změnách institutu oddlužení.
Pásmo
přednášek
se
následně
trestního
soudu,
a
kolegia
sice
na
trestněprávních
aspektů
insolvenčního práva.
Dopolední
blémů insolvenčních řízení.
Druhý blok bude zaměřen na aktu-
program
uzavře
ální
problematiku
navrhovaného
Mgr. Rostislav Krhut, který poslu-
snižování bariér pro vstup do oddlužení.
chačům
představí
místopředsedů
návrhy
kolegia
Věříme, že se na Konferenci opět
krajských
soudů
setkáme v hojném počtu a budeme
v oblasti standardizace insolvenčních
tak moci spolu s vámi dále rozšiřovat
procesů a výstupů.
prostor pro sdílení informací.
Partneři Konference Insolvence 2016:
Mediální partneři Konference Insolvence 2016:
Insolvenční správce - Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.,
Číslo: 13, ročník 2016, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014,
Vydává: Insolvence 2008, a.s., Kopečná 231/10, Brno 602 00, IČ: 27759725,
Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: +420 778 520 598,
email: [email protected] Redaktor: Zuzana Hájková
Vychází jako občasník. ZDARMA.
12
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info

Podobné dokumenty

Informace pro používání Loga společenství a značení

Informace pro používání Loga společenství a značení ekologického zemědělství). Směrnice definující podobu tohoto loga naleznete v nařízení (ES) č. 271/2010 (viz příloha). Nové bio-logo vč. číselného kódu a uvedení původu produktu můžete začít použív...

Více

Zvedací zařízení

Zvedací zařízení Oba typy „hrazdiček“ mají svoje nezastupitelné místo. Je jen na ošetřujícím personálu, aby si zvolil tu nejvhodnější verzi pro konkrétní použití.

Více

2,15 MB - Němčice nad Hanou

2,15 MB - Němčice nad Hanou Vážení účastníci 30. ročníku Hanáckého divadelního máje, vítám Vás zase po roce u nás v Němčicích nad Hanou v sále kina. Vítám Vás diváky v hledišti, vás, herce, kteří ochutnáte prkna našeho jeviš...

Více

začínáme v prostředí mosaic

začínáme v prostředí mosaic 14.6.2 Okno Symboly ..............................................................................................89 14.6.3 Okno Seznam ladicích bodů ..................................................

Více

DOMÁCÍ PEKÁRNA CHLEBA/DOMÁCA PEKÁREŇ NA CHLIEB

DOMÁCÍ PEKÁRNA CHLEBA/DOMÁCA PEKÁREŇ NA CHLIEB WAŻNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 O CHLEBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Šestá zpráva o praktických přípravách na budoucí

Šestá zpráva o praktických přípravách na budoucí předbalených sad euromincí (počáteční sady) pro podniky (každý v hodnotě 172 EUR), jakož i 250 000 minisad pro širokou veřejnost (každý v hodnotě 17,09 EUR). Pro tyto sady bylo zvoleno jednoduché b...

Více