Popis předmětu

Komentáře

Transkript

Popis předmětu
Popis předmětu
Zkratka předmětu:
Název předmětu:
Akademický rok:
JC/ZPN7
Odborná jazyková příprava CEFR B1
2011/2012
Pracoviště / Zkratka JC / ZPN7
Strana:
Tisknuto:
1/2
12.10.2016 22:56
Akademický rok 2011/2012
Název Odborná jazyková příprava CEFR B1
Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Rozsah hodin Cvičení 5 [HOD/14DNÍ]
Obs/max
Statut A
Statut B
Statut C
0/-
0/-
0/-
Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Němčina
0/-
0/-
Letní semestr
Zápočet před zkouškou ANO
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů nestanoveno
Opakovaný zápis NE
Vyučovaný semestr Zimní semestr
Nahrazovaný předmět UCJ/ZPN7
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cvičení rozvíjí a prohlubuje dosažené jazykové znalosti a komunikativní dovednosti v profesně zaměřeném jazyku. Studenti
pracují s německou odbornou terminologií a poznávají specifické problematiky cizojazyčného zdravotnického prostředí. Rozšíří
si znalosti a zkušenosti ve vyhledávání a zpracování aktuálních informací a prohlubují kompetence v cílovém jazyce.
Předpokládány jsou vstupní znalosti A2+/B1 uživatelské úrovně jazyka podle hlavních jazykových úrovní Společného evropského
referenčního rámce a schopnost samostatně vyhledávat a zpracovávat informace k pracovním úlohám.
Požadavky na studenta
Písemný test na probrané učivo s minimální 60% úspěšností. Předložení zpracovaných domácích úloh, prezentace referátu v
průběhu cvičení.
Obsah
Vstupní znalosti jsou prohlubovány studiem relevantní a doporučené literatury v profesně zaměřeném jazyku, výstupem jsou
zpracované zadané úlohy.
Tematické a učební okruhy:
Der Körper ( Aufbau und Erkrankungen).
Soziale Einrichtungen. Beratung und Betreuung in der Arztpraxis.
Soziale Dienste. Geräte in der Arztpraxis.
Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen.
Menschen, die Hilfe brauchen. Senioren und Altenhilfe.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Komunikativní kompetence na úrovni CEFR A2+ v němčině daného oboru.
Získané způsobilosti
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 12.10.2016 22:56
Strana:
2/2
Uživatel porozumí složitějším textům a dokáže se souvisle v hlavních rysech vyjádřit ke konkrétním námětům ze zdravotnického
prostředí a vysvětlit stanovisko k problémům. Je schopen vést bez komplikací rozhovor s rodilým mluvčím a přispět do diskuze o
sporných tvrzeních.
Garanti a vyučující
• Garanti:
Mgr. Šárka Zikešová
Literatura
• Základní:
• Základní:
• Základní:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Doporučená:
Firnhaber-Sensen/Schmidt. Deutsch im Krankenhaus, Berufssprache für ausländische Pflegekräfte,
Langenscheidt 1994.
Jarmužek Alžběta a spol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen, Fraus, Goethe
Institut 2003.
PPS-Pflegepraxis. Phänomene, Prinzipien, Strategien; 2003 (Korecic, Jasenka)
Nekovarova, Alena; Fliegler Dominique. Alltagssprache Deutsch, 30 moderních konverzačních témat,
Fraus, Plzeň 2003.
Weigert, Vivian. Geburt bereit für das Baby. Mosaik-Verlag, München, 1994.
Berglová Eva; Formánková Eva; Mašek, Miroslav. Německá gramatika-přehled, cvičení, testy. Plzeň,
1996.
Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Nácvik dovedností
Hodnotící metody
Posouzení zadané práce
Didaktický test
Rozhovor
Předmět je zařazen do studijních programů:
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 12.10.2016 22:56

Podobné dokumenty

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

Více

č. 27 - Česká a slovenská etologická společnost

č. 27  - Česká a slovenská etologická společnost století, ale po dvacet let jí předcházely etologické konference, první byla r. 1973 v Bílé Třemešné u Dvora Králové. Dovolte mi zde zmínit vzpomínku na „početí“ myšlenky pořádat etologické konferen...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Strana: Tisknuto:

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Popis předmětu Zkratka předmětu: Název předmětu: Akademický rok:

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Akademický rok 2016/2017 Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Strana: Tisknuto:

Více