PROFIL SPOLEČNOSTI - Městské lesy Hradec Králové as

Komentáře

Transkript

PROFIL SPOLEČNOSTI - Městské lesy Hradec Králové as
PROFIL
SPOLEČNOSTI
Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti.
Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve
stoprocentním vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční
majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.
Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře
fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa.
V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční
funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční potenciál lesa nebyl omezen,
svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.
Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům,
institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba
poctivá, spolehlivá a za přiměřenou cenu.
Ing. Milan Zerzán
ředitel společnosti
Zastoupení lesních dřevin
dle lesního hospodářského plánu platného k 1. 1. 2015
Přírodní podmínky
60
Hospodářské soubory
dle lesního hospodářského plánu platného k 1. 1. 2015
55
Lesní majetek obhospodařovaný společností se nachází v přírodní lesní oblasti Polabí. Jeho terén se zvedá od úrovně břehů řek Labe a Orlice z nadmořské výšky 227 m n.m. až do 293 m n. m.
Převážná část však leží na plošině v rozmezí od 250 do 280 m n. m., což je střední stupeň starých
říčních teras, vytvořených pleistocenními štěrko-písčitými náplavy.
50
Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 ˚C. Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí
580-600 mm. Poměrně vysoká průměrná teplota a minimální srážky a z toho vyplývající výpar,
jakož i převládající jihozápadní větry značí, že je zde klima velmi teplé a dřeviny jsou odkázány
na vláhu spodní vody.
30
Hlavní hospodářskou dřevinou je vysoce kvalitní borovice lesní, charakteristická svým rovným
a plnodřevným kmenem a jemným větvením. Nejkvalitnější porosty tvoří genovou základnu východočeské borovice lesní.
10
50,76 %
45
40
35
25
20
16,62 %
18,19 %
15
12,9 %
5
1,46 %
0
Přirozená
borová
stanoviště
Živná
stanoviště
nižších poloh
Oglejená chudá
stanoviště nižších
a středních poloh
Olšová
stanoviště
podmáčených půd
Kyselá
stanoviště
nižších poloh
Městské lesy Hradec Králové a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI
Od středověku po dnešek
Město Hradec Králové dostalo své lesy darem od římského krále Albrechta v roce 1307. V následujících stoletích jejich rozlohu postupně zvětšovalo. V roce 1931, odkoupením části panství markraběte Pallaviciniho, se zvětšila výměra městských lesů téměř na dvojnásobek. Dnes je ve vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové 3800 ha lesa, včetně rybníků a dalších pozemků. Od roku 1991
je obhospodařuje a spravuje nejprve příspěvková organizace Městské lesy Hradec Králové, která
byla v roce 2001 přeměněna na akciovou společnost Městské lesy Hradec Králové a.s.
název společnosti:............................................................Městské lesy Hradec Králové a.s.
sídlo:......................................................................................Přemyslova čp. 219, 500 08 Hradec Králové
právní forma:......................................................................akciová společnost
identifikační číslo:.............................................................25962523
daňové identifikační číslo:.............................................CZ25962523
datum zápisu společnosti:............................................14. prosince 2001
soud:......................................................................................Krajský soud v Hradci Králové
spisová značka:..................................................................B 2220
základní kapitál:................................................................49 300 000 Kč
splaceno:.............................................................................100 %
akcie:.....................................................................................493 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
osoby podílející se na základním kapitálu:.............Statutární město Hradec Králové 100 %
Struktura firmy
Akcionář
Valná hromada
Dozorčí rada
Na žádost vlastníka byla naprostá většina našich lesů (98%) zařazena do kategorie lesa zvláštního
určení – lesy příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Tyto lesy jsou osvobozeny od placení
pozemkové daně a jsou zvýhodňovány při čerpání dotačních titulů.
V 90. letech 20. století jsme otevřením písníku Marokánka rozšířili činnost společnosti o těžbu
štěrkopísku.
V roce 2011 jsme přistoupili ke změně vizuální identity společnosti. Její nová podoba odráží současnou filozofii společnosti, přiblížit městské lesy více lidem a vedle těžby dřeva, písku a rybníkářství posílit i rekreační funkci lesů.
V roce 2012 zasáhla naše lesy rozsáhlá kalamita. Větrná smršť po sobě zanechala polámané porosty na ploše více než 200 ha. Odstranění jejích následků probíhá až do dnešních dnů.
Management společnosti usilovně buduje a stále zlepšuje firemní kulturu, přetváří Městské lesy
Hradec Králové a.s. v moderní a dynamicky se rozvíjející společnost, realizuje teze schválené strategie a zvyšuje kvalitu služeb a zaměstnanecké odpovědnosti. Společnost je firmou střední velikosti a významným podnikatelským subjektem našeho regionu.
Představenstvo
Ředitel
Asistentka
Vedoucí prodeje
BOZP
Ekonom,
provozní účetní
Lesní okrsek č. 1
Lesní dělníci
Lesní okrsek č. 2
Lesní dělníci
Správce
ubytovny
a hospodářka
Lesní okrsek č. 3
Lesní dělníci
Uklízečky
Lesní okrsek č. 4
Lesní dělníci
Lesní okrsek č. 5
Lesní dělníci
Nadlesní (PO)
Baštýř
Technik
mimoprodukčních
funkcí lesa
Pěstební inspektor
Závodní lomu
Těžební organizace
Důlní měřič
Bezpečnostní
technik
Elektrotechnik
Adjunkt
Městské lesy Hradec Králové a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI
Firemní portfolio
Prodej a výkup dříví a osiva, úpravy ploch
Prodej štěrkopísku v písníku Marokánka
Prodej a výkup dříví k dalšímu zpracování
Celoroční prodej dřeva je zajišťován na základě dlouhodobých vztahů s odběrateli
a propracované firemní cenové politiky.
Dobývací prostory s ložisky písku a štěrkopísku obsahující zrnka křemene, žuly, ruly, svoru,
buližníku, opuky a dalších hornin a nerostů.
Vytěžený štěrkopísek je proséván a dělen na
jednotlivé frakce. Nadloží, zahliněná neprodejná vrstva, se používá k úpravě většiny lesních cest na našem lesním majetku.
Prodej palivového dříví, štěpky a mulčovací kůry
Od roku 2009 nabízíme celoroční prodej rovnaného palivového dříví. Dříví je krácené na délku
polen 1m, většinou i štípané, což usnadňuje jeho vysychání i manipulaci.
Dobývací prostor s výměrou 332 ha patří mezi největší v republice. Zásoby písku a štěrkopísku se při povoleném ročním těžebním limitu 200 tis. m3 odhadují na 100 let. Vrstva štěrkopísku se
těží 1m nad hladinu spodní vody. Lesní půda, která byla před těžbou štěrkopísku odstraněna a deponována stranou, se při rekultivaci vrací zpět a pozemky jsou následně znovu zalesněny. Prodej
štěrkopísku je realizován v těžebně Marokánka a Marokánka II.
Osivo z uznaných porostů
Jedním z předpokladů
udržení a zvyšování
produkčního potenciálu
lesa je použití stanovištně
vhodného a kvalitního
reprodukčního materiálu
lesních dřevin.
Městské lesy Hradec Králové a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI
Naše úspěchy
Prodej ryb
Městské lesy Hradec Králové a.s. obhospodařují 9 rybníků
a 3 retenční nádrže s celkovou výměrou zhruba 40 ha
a s rybí osádkou čítající okolo 12 tun.
Tyto rybníky vyprodukují každoročně 7 tun tržních ryb,
které společnost před Vánocemi sama prodává.
Prodej a výkup zvěřiny
Prodej vánočních stromků
a ozdobného klestu
Vánoční stromky pocházejí buď přímo z lesních porostů,
nebo jsou speciálně pěstovány na plantážích.
Další produkty
med, medovina
Ubytování
Společnost pronajímá 49 lůžek ve dvou až
čtyřlůžkových pokojích a dvou apartmá.
 Certifikát PEFC
Licence k uvádění do běhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin
Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení
s přípravky na ochranu rostlin
Certifikát systému řízení výroby
Osvědčení o způsobilosti k vyšetřování
těl ulovené volně žijící zvěře
Společnost nabízí některé produkty
pod vlastními chráněnými unikátními značkami.
Jedná se o:
Významným oceněním práce naší společnosti ze strany odborné
lesnické veřejnosti je zařazení Městských lesů Hradec Králové mezi
příkladné objekty přírodě blízkého obhospodařování lesů v České
republice. Toto ocenění nám udělila organizace PRO SILVA, sdružující evropské lesníky obhospodařující les přírodě blízkým způsobem.
Městské lesy Hradec Králové slouží jako výukový objekt pro studenty lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a České
lesnické akademie Trutnov a dalších odborných škol. Náš diferencovaný a přírodě blízký způsob obhospodařování lesa a úspěšné vedení
obchodní společnosti prezentujeme tuzemským i zahraničním delegacím při velmi žádaných exkurzích na našem lesním majetku.
Společnost je členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR.
Společnost má akreditované lesní pedagogy a aktivně provozuje
lesní pedagogiku.
Městské lesy Hradec Králové a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Přemyslova čp. 219
500 08 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
tel.: +420 495 272 656
IČ: 25962523
DIČ: CZ25962523
www.mestske-lesy.cz
Staňte se našimi fanoušky

Podobné dokumenty