Zpravodaj ke stažení

Komentáře

Transkript

Zpravodaj ke stažení
Benešovské ozvìny
Informaèní obèasník obce Benešov nad Èernou
Prosinec 2012
Vážení spoluobèané,
nastala doba adventu, doba oèekávání
a pøíprav na vánoèní svátky a konec roku.
Abyste tuto dobu prožili co nejlépe, je pro vás
pøipraveno mnoho adventních a vánoèních
programù, které si pro vás pøipravili jak naše
dìti, tak naši spoluobèané. Je to pøíležitost sejít
se s pøáteli, sousedy a spoluobèany a zároveò
udìlat nìco pro potìchu duše, kterou mùže být i
nìkterý z pøipravovaných koncertù.
Jako každý rok bych chtìla touto cestou
podìkovat všem, kteøí ve svém volném èase pro
nás pøipravují rùzné programy, akce, koncerty a
to nejenom v dobì pøed Vánoci, ale po celý rok.
Podìkování patøí také všem, kteøí svou
dobrovolnou prací pøispívají k rozkvìtu našich
osad, obce a k fungování dobrovolných orga­
nizací a obèanských
spolkù.
Pøeji vám všem
pøíjemné prožití
adventu, pohodové
a láskyplné vánoèní
svátky.
Veronika Korchová
­1 ­
Ve ètvrtek 25. 11. 2012 navštívili žáci 9. tøídy pøednáškovou akci Støední školy v Èeských Velenicích. Zaèátek se
konal ve strojírenském podniku Magna Cartech, kde byla pøedstavena náplò a podnikatelské cíle této firmy. Žáci se
dozvìdìli, že spoleènost Magna je jedním z nejvìtších dodavatelù dílù pro automobilový prùmysl. Pracovníci zaøazení
na oddìlení výroby, kteøí vykonávají práci technikù, pøedstavili náplò své práce. Dívkám i chlapcùm popsali prùbìh
provedení jednotlivých èinností a jejich komplikace. Bylo možné vidìt nové materiály, výrobky i technologie
provádìní. Sám vedoucí technik uvedl, že názorná ukázka z praxe je pro žáky nejvìtším pøínosem. Po dvou hodinách
strávených na oddìlení výroby nás zavezl autobus na nádraží Èeské Velenice, kde jsme se zúèastnili projížïky
moderním vlakem, který bude na železnici zaøazen v pøíštích letech.
Poté následovalo pøedstavení Støední školy Èeské Velenice s nabídkou studijních oborù. Žáci si prohlédli zázemí této
školy, technické i pedagogické. V budovì školy byla pøednáška ukonèena podìkováním jak ze strany žákù, tak i ze
strany pedagoga.
Pro naše dìti byla tato akce opravdu velkým zážitkem. Doèkali jsme se vstøícného pøijetí.
Dìkujeme všem studentùm, uèitelùm, zamìstnancùm Støední školy Èeské Velenice za skvìle odvedenou práci pøi této
velké akci.
Bìhem celého podzimu žáci druhé, tøetí a ètvrté tøídy
dojíždìli do krytého bazénu v Èeském Krumlovì. Dìti
byly rozdìleny podle svých plaveckých schopností do
ètyø skupin, kde se zdokonalovaly v plavání nebo se
teprve uèily plaveckým základùm. I pøes poèáteèní strach
a slzièky nìkterých dìtí se nakonec všechny dìti nerady
louèily s bazénem a všemi bájeènými instruktory. Za
svoji snahu všichni obdrželi ,,mokré vysvìdèení se
samými jednièkami“.
Vaøíme rádi.
V loòském roce jsme Vás informovali o novém pøedmìtu
(Výchova ke zdraví ­ Vkz. ), který se zaèal pøed šesti lety
vyuèovat na našich školách. V rámci výuky Vkz si
povídáme také o zdravé výživì a snažíme se tuto oblast
vyuèovat i prakticky. Dnes máme na naší škole vlastní
malou kuchyòku se základním vybavením (dva elektrické sporáky, stoly, teplou vodu, základní nádobí) Sice nám ještì
nìkteré èásti vybavení chybí, ale to, co nám nechybí, je chu vaøit. Dìti k výuce pøistupují s nadšením.
Než zaène samotné vaøení, je tøeba udìlat jídelníèek, rozpoèet a nákup. Chodíme spoleènì nakupovat. To mají dìti
rády. Vždy jeden na sebe bere roli pokladníka, peníze vybere a v prodejnì také platí. Je radost se na dìti pøi nákupu
dívat. Berou vše velmi vážnì, kontrolují, co již koupily, co se zlevnilo a jestli na nic nezapomnìly. Tady musíme
podìkovat všem zamìstnancùm místního obchodu za pochopení a pomoc dìtem pøi nákupu.
S nakoupenými potravinami jdeme do naší kuchyòky a zaèíná samotný proces. Nesmíme zapomínat na hygienu a
bezpeènost. Pøi vaøení jsou dìti vìtšinou rozdìleny na dvì skupiny (máme dva pracovní stoly, dva elektrické sporáky).
Letos máme za sebou vaøení podle vlastní fantazie, zdravé svaèiny, palaèinky, bramborák. Z lehèích jídel jsme zkusili
zeleninové polévky, puding a jednohubky.
Vaøení dìtem opravdu jde, výrobky jsou chutné a dìti je umí pìknì upravit a servírovat. Vždy víme, že se jí i oèima.
Co nám však ještì nejde na 100 %, je závìreèný úklid. Tady máme rezervy.
Jsme rádi, že máme kuchyòku pøímo ve škole a nemusíme nikam pøecházet. A jestli bude možné dovybavit
kuchyòskou linku i pìkným nádobím, budeme moc rádi. Ale i tak dìkujeme za naši kuchyòku všem, kteøí ji pro nás
pøipravili.
Jsou pøed námi Vánoce, pro mnohé z nás nejkrásnìjší roèní období. A my se pøi Vkz už nyní pøipravujeme na peèení
perníèkù, lineckého a dalších pochoutek. Možná se Vám dìti na vánoèním školním trhu se svými výrobky pøedvedou.
Možná? Jejich kulináøské umìní zatím získalo vždy pochvalu a z talíøù rychle zmizelo. A to je dobøe, svìdèí to o
jejich dobré práci.
Tak schválnì, která tøída zaøadí do svých výrobkù i vánoèní peèivo? Pøijïte se podívat a posoudíte sami.
Ivana Hokrová, vyuèující Vkz.
­2 ­
Pøednášky pro žáky 1. i 2. stupnì
V letošním roce se žáci naší školy zúèastní nìkolika pøednášek, které nám nabídla o.s. Maranatha. Jejich názvy jsou
Bolest – nemoc zvaná šikana (1.i 2.st.), Pøátelství a láska(1.st.), Moderní je nekouøit (1.st.), Jak si nenechat ublížit
(2.st.), Nebezpeèí internetu (2.st.) a Holocaust (8. a 9.tø.).
První tøi pøednášky už probìhly, pøednášející pan Josef Nadrchal seznámil žáky poutavou formou s problematikou
kouøení, šikany a navazování a udržování mezilidských vztahù.
Pøednášky by mìly žákùm pomoci lépe pochopit sebe samotné i své okolí a také lépe zvládat každodenní situace
v životì, který mnohdy není vùbec snadný. Mìly by být i urèitou formou prevence patologických jevù na školách i
v celé spoleènosti.
OS uskuteènilo v tomto roce nìkolik brigád na úpravu høbitova. Máme k tomu i øádnou dokumentaci PØED …A
PO…
Poslední brigáda na terénních úpravách høbitova probìhla v sobotu 17.11.2012.
V souèasné dobì pracujeme na pøípravì adventního koncertu, který se bude konat 22.12.2012 od 15h. Vystoupí na
nìm hosté (bývalí žáci ZŠ Benešov nad Èernou) a èlenové OS v Klení.
Srdeènì Vás všechny zveme na koncert pøi nìmž si prohlédnete Betlém a nìkteré postavièky patøící k Vánocùm, které
nám vyrobila a vìnovala paní Jitka Bártová. Pro zimomøivé bude pøipraven vánoèní punè.
A vize na další rok?
OS má v plánu v následujícím roce opravit obì vstupní brány a zaèít s opravou høbitovní zdi. Samotná oprava vnitøku
kostela je i nadále závislá na dotaèních programech a sponzorských darech.
Rádi bychom prostøednictvím vašich Benešovských ozvìn podìkovali všem obèanùm, kteøí nejen finanènì podpoøili
naše úsilí o záchranu této jedineèné kulturní památky.
OS v Klení pøeje všem hodnì zdraví a spokojenosti do roku 2013.
­3 ­
Z KNIHOVNY
Méïa Packa je roztomilý malý medvídek. Každý den zažije nìjaké
dobrodružství.V této knížce vám bude vyprávìt, co vidìl v cirkuse, jak pomáhal na statku, jak
hledal své pøíbuzné v zoologické zahradì i to, jak zachránil zatoulané káèatko. A pøipravil si pro
vás i mnoho vtipných veršíkù.
Medvídek Pú a jeho kamarádi za vámi
pøicházejí s novými pìti pøíbìhy s veselým koncem. Tentokrát si s nimi mùžete vystrojit hostinu
pro všechny smysly, zahrát si v té nejtygrovitìjší kapele, pomoct najít domov zbloudilému Hryzadlu, uspoøádat
velesoutìž v pouštìní drakù a nakonec si uvìdomit, k èemu všemu je potøeba na první pohled docela obyèejná voda.
Elišce je patnáct a poslední prázdniny pøed støední školou si pøeje
strávit úplnì neobyèejnì. A zdá se, že se doèká pravého dobrodružství ­ v okolí øádí pytláci a s kamarádkou Dorou se u
rybníka seznamují s kluky na dovolené. Dora s jedním z nich zaèíná chodit. Elišce se ani jeden nelíbí. Robert odmítání
nechápe a pokusí se ji získat násilím.
Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si pro ni pøijede do Verony i s
družinou. Vinou mocenských zájmù však z chystaného sòatku sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Boleslava.
Až v jeho sídle si princezna uvìdomí, jak tìžké bude probít se skrz masku lhostejnosti a tvrdou slupku bojovníka k
jeho srdci.
Napínavý thriller z pera nejuznávanìjších autorù svìta. Detektiv Jacob
Kannon pátrá po vrazích své dcery a jejího pøítele. Zabijáci si vybírají milenecké páry po celé Evropì a pak pohlednice
se snímkem obìtí pošlou do médií. A právì novináøka Dessie Larssonová takový pohled dostala. Jacob ji kontaktuje a
zaènou pátrat spoleènì, protože policie je neschopná a odmítá øídit se Jacobovým tušením.
Nìkteøí fanoušci jsou ochotni pro své idoly i vraždit Pro Kayleigh Towneovou, krásnou a
úspìšnou zpìvaèku, to byla jen rutinní odpovìï nadšenému fanouškovi. Pro Edwina Sharpa byl její mail
nezpochybnitelným dùkazem, že ho Kayleigh miluje. Ano, oni dva jsou spøíznìné duše a na tom nic nezmìní ani
výhrùžné dopisy od jejích právníkù, ani pøedbìžná opatøení soudu. Edwin o její lásce nepochybuje. A nepochybuje
tudíž ani o tom, že svùj poslední hit nazvaný Tvùj stín napsala jen a jen pro nìj. Kayleigh se pøipravuje na koncert ve
svém domovském mìstì a má podivný pocit, že ji nìkdo sleduje.
Potulný pìvec, odsouzený k vìènému bloudìní, provází ètenáøe starými
hrady aneb humorná parafráze na staré èeské povìsti a legendy. Text okoøenìný autorovým osobitým humorem
doprovodila pùvabnými ilustracemi výtvarnice Markéta Vydrová.
Znají jej všichni skuteèní fandové èeského filmu. Mladý, elegantní, víc než
pohledný, výjimeèný a zjevnì inteligentní Antonín Novotný, filmový milovník minimálnì evropského formátu, za
sebou zanechal vìru nesmazatelnou stopu. Není divu. Na jeho velké a významné role v "Katakombách", "Tøech
vejcích do skla", "Pøed maturitou" i v ostatních ètyøiadvaceti celoveèerních filmech nelze jen tak zapomenout. Pøitom
jeho kariéra trvala pouhých jedenáct let ­ od roku 1931 do léta 1941. Proè tenkrát doopravdy odešel od filmu? Proè tak
snadno zahodil svou jinak jen tìžko srovnatelnou kariéru? Co všechno bylo a co se stalo s umìlcem a èlovìkem
Antonínem Novotným? Tato kniha velmi podrobnì a s velkou peèlivosti odpovídá na tyto ale i další otázky, týkající se
filmového nebe spojené s Antonínem Novotným.
Zveme Vás k návštìvì benešovské knihovny,
kde bude od 3. ­ 14. prosince pøipravena
tentokrát zamìøená na zvonky a zvoneèky
z rùzných materiálù a v rùzných provedeních.
Nadále bude v této dobì také pokraèovat prodejní
výstava dìtských knih, vhodných
jako vánoèní dárek.
­4 ­
Vánoèní koncert poøádá
KDTrhové Sviny
úterý, 4 prosinec 2012, 19:30
Cena: 240,­ Kè, 230,­ Kè, 210,­ Kè
Pøedprodej: Kulturní dùm
tel. 386 322 930
Infocentrum tel. 380 120 515
Prùvod „pekelných bytostí“ od kulturního domu. Krampus show s bengálskými
ohni na námìstí. Zve KIC Kaplice, Diabolos (Sandl) a Untersberg Perchten
(Salzburg).
Námìstí Kaplice
Program: Jan August Vitásek ­ Adeste fideles, Jiøí Ignác Linek ­ Pastorela
iucunda, TomᚠNorbert Koutník ­ Pastorela ,,Hej hej jeden i druhej“ a Jakub
Jan Ryba ­ Èeská mše vánoèní ,,Hej, mistøe." Úèinkuje: Smíšený chrámový
sbor a orchestr. Sbormistr Marie Pešková. Sponzor akce JEDNOTA DS
Kaplice. Pøedprodej vstupenek na øady v infocentru.
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice Vstup 70,­ Kè
Spoleènost pøátel mìsta Velešína
poøádá ve dnech 15.12.2012 až
6.1.2013
na Kantùrkovci tradièní výstavu:
Kaple sv. Josefa a Barbory (ZUŠ Kaplice)
Pøedání betlémského svìtla a vystoupení žákù ZUŠ Kaplice.
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice
Poøádá ag. DISCOWORLD.
Kulturní dùm Kaplice
Zahájení
vystoupením dìtí
ze ZUŠ Velešín.
16.12. od 9. do 15. hodin „Vánoèní trh“
v prostorách stodoly.
Ve dnech 17.12.2010 až 6.1.2011
otevøeno dennì od 14. do 17. hod. nedìle
a svátky navíc od 9. do 10. hodin.
Dne 16.12 a 24.12. otevøeno od 9. do 16.
hodin a po pùlnoèní mši.
www.pratelevelesina.cz
Zazní vánoèní písnì starých mistrù. Úèinkuje Pìvecký sbor Kaplice. Sbormistr
Josef Menšík. Vstupné dobrovolné.
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice
a Petr Rezek se skupinou Jiøího Dvoøáka
Pøedprodej vstupenek na koncert jedné z nejslavnìjších èeských pìveckých
legend zahájen v infocentru 6. prosince.
Kulturní dùm Kaplice Vstupné 450, 400, 300,­ Kè
Obecní knihovna v Benešovì nad Èernou
Vás zve na cestovatelské promítání
TJ SOKOL BENEŠOV A OBECNÍ KNIHOVNA
ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY KRÁLOVSKÉ HRY NA
pana Jana Ochozky
v benešovském Klubu dùchodcù
v sobotu 29.12. 2012.
Zaèátek bude upøesnìn.
Ve ètvrtek 13.12.2012 od 18.00 hod.
­5 ­
CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
Vážení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého posezení u zajímavých promítání z rùzných koutù naší
Zemìkoule !
Stalo se již tradicí, že s pøedstihem v tento èas oslovuji a zvu na cestovatelská promítání, se kterými pøijíždíme již tøetí
rok v mìsících leden – bøezen do Benešova nad Èernou , abychom Vám s našimi hosty ­ profesionálními prùvodci,
cestovateli, novináøi a fotografy i pøíležitostnými dobrodruhy ­ zpøíjemnili zimní veèery touláním po naší planetì pøi
poutavých i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow.
Nenechte si ujít opìt atraktivní program:
­ Šastná Arábie a exotický ostrov ­ tìžko kde potkáte pøátelštìjší domorodce
­ Zemì orlù, bunkrù, mercedesù a krevní msty
­ O putování nejen za šamanskými rituály Amazonie èi legendárním Machu Picchu
Zaèátky od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Ke každému z veèerù se podrobnìji vrátím v následujících mìsících v BENEŠOVSKÝCH OZVÌNÁCH.
Koupím les vèetnì pozemku,
jakoukoliv výmìru.
Platba v hotovosti.
Vstøícné a solidní jednání.
Tel. 724 086 157
Vydavatel: Obec Benešov nad Èernou, Benešov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vždy
20. v mìsíci, kontakt: [email protected], [email protected] Benešovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 1.12.2012.
­6 ­

Podobné dokumenty

číslo 5 2013 výtisk zdarma

číslo 5 2013 výtisk zdarma 9:45 do 11:30 hodin, je však zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin,  poté  se  vstupní  prostory  uzamykají.  Odejít  mùžete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do  4  ...

Více

Ač se to nezdá, Velešín má za sebou již tři čtvrti tisíciletí. Zařadil se

Ač se to nezdá, Velešín má za sebou již tři čtvrti tisíciletí. Zařadil se   Myslivci  pro  nás  mìli  pøipravený  program  na  sobotu. Zaèali  jsme  po  snídani  povídáním  o  loveckých  psech, následovala  støelba,  po  ní  zoologie.  Pak  jsme  dostali  dobrý obìd,  na...

Více

Číslo 6 - 2010 VÝTISK ZDARMA

Číslo 6 - 2010 VÝTISK ZDARMA vybudování vodovodu ve Skøidlech. Žádost automaticky pøevedou do dalšího roku. Je to škoda. Projekt je dobøe pøipravený a mít možnost napojení na kvalitní zdroj vody si v dnešní dobì snad každý zas...

Více

KULTURA prosinec 2013

KULTURA prosinec 2013 Kaple ZUŠ Kaplice

Více

1 Více než 60 let uplynulo od první návštěvy prezidenta

1 Více než 60 let uplynulo od první návštěvy prezidenta turnaj  (  více  v  jejich  pøíspìvku  ).    Protože  se  letos  termín festivalu  sešel  i  s  oslavou  fotbalistù,  pøesunuli  jsme  koncerty mladých kapel ze sálu kina na pódium høištì FC Veleší...

Více

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj ke stažení Ÿ  K poslechu bude hrát dechová kapela pana Hofelnera.

Více

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl Uživatel stroje nese vùèi jiným osobám zodpovìdnost za úrazy a za nebezpeèí, ohrožující jejich zdraví èi majetek. Stroj pøedávat èi zapùjèovat pouze tìm osobám, které jsou s tímto typem a jeho obsl...

Více