481 kB

Komentáře

Transkript

481 kB
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Číslo jednací:
VÝST/38145/2014 /6757/2014 –ro–II
Dne:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
14. března 2016
Ivo Rohovský
566 781 203
[email protected]
gvebwhm
Obec Stránecká Zhoř, IČ 00599841, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.j.:VÝST/47587/2009/778/2009-ro
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:
Dne 29.10. 2014 podala Obec Stránecká Zhoř, IČ 00599841, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín, žádost o
prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby:
„KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ, KOCHÁNOV S NAPOJENÍM NA ČOV MĚŘÍN“
(dále jen "stavba") na pozemcích pozemkové parcely číslo 11, 8/1, 9, 464, 465, 496, 497/1, 617/1, 624,
625/1, 627 v katastrálním území Kochánov u Stránecké Zhoře, 91/1, 91/2, 91/5, 133/2, 133/34, 133/35,
133/36, 134/4, 134/5, 134/6, 136/1, 136/2, 136/3, 136/5 v katastrálním území Pustina u Měřína, pozemkové
parcely číslo 10/1, 19/2, 29/9, 29/10, 32/1, 32/3, 32/5, 32/9, 32/10, 60, 61/3, 76/3, 77/18, 77/20, 77/21,
77/23, 77/28, 77/33, 77/34, 77/42, 77/52, 77/53, 77/66, 77/67, 96/4, 96/25, 96/26, 96/27, 96/28, 96/29, 96/30,
103/1, 103/2, 104, 105/4, 140/15, 140/17, 140/27, 164/9, 164/35, 164/37, 164/38, 164/39, 164/40, 164/41,
164/42, 164/43, 164/44, 164/45, 164/46, 164/47, 166, 169, 170, 172/1, 173/1, 173/2, 174/19, 281/1, 282/1,
286, 287, 288/1, 290/1, 291/1, 291/2, 293/13, 293/28, 295/2, 300, 305/1, 306, 310 a stavební parcela číslo 70
v katastrálním území Stránecká Zhoř.
Na stavbu bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 21. 09. 2009 pod č.j.: VÝST/47587/2009/778/2009-ro
územní rozhodnutí, které nabylo dne 28.8. 2009 právní moci. Dne 21.11.2011 pod č.j.
VÝST/51643/2011/1326/2011-ro bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí do
31.12. 2014. Rozhodnutí o prodloužení platnosti nabylo právní moci dne 22.12. 2011. Dne 29.10. 2014 podal
stavebník další žádost o prodloužení platnosti výše uvedeného územního rozhodnutí. Po provedeném řízení
vydal stavební úřad dne 23.3. 2015 pod č.j. VÝST/38145/2014/6757/2014-ro další rozhodnutí o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí. Rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, v odvolacím řízení zrušeno a věc
vrácena prvoinstančnímu stavebnímu úřadu k novému projednání.
Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: [email protected],
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
"stavební zákon"), a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění (dále jen
„správní řád“) podle § 93 odst.3 stavebního zákona, platnost výše uvedeného územního rozhodnutí
prodlužuje do 31.12. 2018.
Popis stavby:
SO 01 Kanalizační stoky splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic odpadních vod ČS 1 a ČS 3 a potrubí
výtlaku z nich v obci Stránecká Zhoř a Pustina.
SO 02 Kanalizační stoky splaškové kanalizace včetně čerpací stanice odpadních vod ČS 2 a potrubí výtlaku
z něho v místní části Kochánov
SO 03 Stoky dešťové kanalizace
SO 04 El. přípojka NN pro ČS 1
SO 05 El. přípojka NN pro ČS 2
SO 06 El. přípojka NN pro ČS 3
SO 07 Odbočení kanalizačních přípojek
Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Stránecká Zhoř, IČ 00599841, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel dne 12.10. 2011 o prodloužení jeho platnosti. Na
základě toho vydal stavební úřad dne 21.11. 2011 pod č.j. VÝST/51643/2011/1326/2011-ro rozhodnutí
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí do 31.12. 2014. Dne 29.10. 2014 podala Obec Stránecká Zhoř
další žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j.: VÝST/47587/2009/778/2009-ro. Po
provedeném řízení vydal stavební úřad dne 23.3. 2015 pod č.j. VÝST/38145/2014/6757/2014-ro další
rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Rozhodnutí bylo napadeno odvoláním v odvolacím
řízení zrušeno a věc vrácena prvoinstančnímu stavebnímu úřadu k novému projednání.
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit. Podáním
žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují
přiměřeně ustanovení o územním řízení.
Žádost byla podána před uplynutím platnosti územního rozhodnutí.
Stavební úřad opatřením ze dne 30.11. 2015 oznámil zahájení nového projednání žádosti o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je v
souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek. Sdělením ze dne 3. února 2016 dal stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") účastníkům řízení
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí.
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
2 / 12
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:
V průběhu prvního projednání žádosti uplatnili v řízení ve stanovené lhůtě společné námitky a připomínky
účastníci řízení Václav Vrábel, Kochánov č.p. 43, Miloš Vrábel, Pionýrská 1876/11, Velké Meziříčí a Jiří
Vrábel, Růžová č.p. 146, Velká Bíteš. V průběhu nového (opakovaného) projednání žádosti o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí již tito účastníci řízení neuplatnily žádné další připomínky. Podání ze dne
19.1. 20115 nebylo však vzato zpět a musí být, proto posuzováno znovu v novém rozhodnutí.
„NÁMITKA PROTI PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Obdržel jsem od Vás oznámení o zahájení o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí ze dne 5. 12. 2014.
Jako účastník územního řízení k uvedenému sděluji následující:
Dle ust. § 93 odst. 2 č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), ve
znění pozdějších předpisů, platí územní rozhodnutí 2 roky (nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných
případech lhůtu delší), nejdéle však 5 let. Jako účastník jsem se tedy v době, kdy jsem s realizací stavby
vyslovil souhlas (již v roce 2008), oprávněně domníval, že tato lhůta bude ze strany obce, jako orgánu
veřejné moci, dodržena a moje práva k pozemkům nebudou po neúměrně dlouhou dobu zatížena, a to např.
možnými stavebními pracemi atd. Pokud majitel pozemků neví, kdy na jeho pozemku bude zahájena
realizace stavby a kdy bude stavba dokončena, je jeho vlastnické právo významně omezeno. Vydaným
územním rozhodnutím, u nějž není zřejmé, jak dlouho bude platné, se také významně snižuje hodnota
nemovitosti. Nelze dovodit, že vlastník pozemku uděluje souhlas na neomezeně dlouhou dobu s tím, že na
další průběh řízení již nemůže mít vliv. Nedodržení zákonné lhůty platnosti územního rozhodnutí tedy
představuje významné omezení dispozičních práv účastníka ve vztahu ke jeho pozemkům, což vzhledem k
neúměrné době představuje mimo jiné zásah do práva účastníka vlastnit majetek ve smyslu ust. čl. 11
Listiny základních práv a svobod.
K uvedenému např. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku č.j. 7 As 111/2014 - 43 ze dne 20. 8. 2014 nebo
např. Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M., Potěšil, L.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck 2013, komentář k § 93 odst. 3, kde se uvádí, že „Základním smyslem prodloužení platnosti
územního rozhodnutí dle § 93 odst. 3 stavebního zákona je toliko zachování práva žadatele provést stavbu na
základě již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí za podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a
to za předpokladu, že žadatel uvede důvody, pro které nepožádal o vydání stavebního povolení, resp.
nezapočal s realizací záměru v souladu s územním rozhodnutím. Na jejich základě „může“ stavební úřad
prodloužit platnost územního rozhodnutí. Jedná se tedy o správní uvážení správního orgánu, resp. stavebního
úřadu, zda s ohledem na důvody uvedené v žádosti platnost územního rozhodnutí prodlouží, či nikoli.”
Z uvedeného tedy vyplývá, že žadatel nemá na prodloužení lhůty přímý nárok, jak potvrdil ve svém
rozhodnutí např. Úřad městské části Praha 16 č.j. O19183/12/OVDŽP/Lb ze dne 22. 2. 2013. Nárok
žadatele je předmětem správního uvážení správního orgánu a správní orgán tedy musí zvážit i okolnosti
související. Za výše uvedené situace se domnívám, že nelze po mně jako účastníkovi spravedlivě
požadovat, abych musel nadále strpět omezení spojená s vydaným územním rozhodnutím a omezením
svých dispozičních práv s tím spojených. Domnívám se, že ústavně zaručené právo vlastníka nerušeně
vykonávat své vlastnické právo a požadavek na respektování zákonných lhůt ze strany orgánů veřejné moci
má při zvažování okolností přednost před opakovaným prodlužováním platnosti územního rozhodnutí. Není
chybou mojí jako účastníka řízení, že žadatel stanovenou lhůtu nevyužil (přestože již došlo k jejímu
prodloužení). Účastník udělil svůj souhlas v jiné situaci a za jiných podmínek a předpokládal tedy realizaci
záměru v zákonné lhůtě. Za takto změněné situace však jako účastník nadále nesouhlasím s vydáním
územního rozhodnutí a jako vlastník pozemku tedy neuděluji souhlas ve smyslu ust. § 86 stavebního
zákona.
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
3 / 12
Z procesního hlediska lze uvést, že dle ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona se na řízení o prodloužení lhůty
platnosti rozhodnutí vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení tedy ust. § 84 a násl. Jedním z
předpokladů pro vydání územního rozhodnutí dle ust. § 86 je pak souhlas vlastníka pozemku. Z uvedeného
vyplývá, že řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí je samostatným řízením, ve kterém musí být
splněny obecné náležitosti územního řízení, kde jednou z náležitostí vydání územního rozhodnutí je souhlas
vlastníka pozemku. Za této situace se tedy účastník řízení rozhodl tento souhlas neudělit, resp. se rozhodl
souhlas udělený v rámci dřívějšího řízení pro řízení o prodloužení lhůty odvolat.
Lze tedy shrnout, že účastník z výše uvedených důvodů nesouhlasí s realizací stavby na svém pozemku a v
rámci řízení č.j. VÝST/43308/2014/6757/2014-ro neuděluje souhlas s realizací této stavby.“
Odůvodnění rozhodnutí o výše uvedených námitkách:
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojil „Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech při
stavbě vodního díla“ které stavebníkovi zakládají právo provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo
stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Tuto smlouvu podepsali dne 8.12. 2008 Václav
Vrábel, dne 24.11. 2008 Miloš Vrábel a dne 17.2. 2009 Jiří Vrábel. V článku „V“ této smlouvy se uvádí
„Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustrannou písemnou dohodou smluvních stran“. Výše
uvedené vyjádření nelze považovat za zrušení smluvního vztahu, který podepsáním smlouvy vznikl.
Umístěním navrhované stavby vznikne vlastníkům pozemků trvalé omezení, s kterým podepsáním smlouvy
souhlasili. Podmínky v území dotčeným stavbou se nijak podstatně nezměnily. Námitky, které mohly být
uplatněny při projednání územního řízení není možné zpětně uplatňovat v řízení o prodloužení jeho platnosti.
Před realizací stavby je nutné předmětný stavební záměr projednat ve stavebním řízení, kde budou mít
účastníci řízení možnost se k podkladům rozhodnutí vyjádřit a požadovat stanovení konkrétních podmínek
k realizaci stavby včetně upřesnění termínu provádění stavebních prací na dotčených pozemcích.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu ve svém rozhodnutí č.j.: KUJI
67993/2015 sp. zn. OUP 288/2015 Kov-2, kterým v odvolacím řízení první rozhodní o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí zrušil a vrátil je k novému projednání k těmto námitkám uvádí:
„Rovněž odvolací orgán se stejně jako odvolatel 1 odkazuje na soudní judikaturu a totožný rozsudek
Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 111/2014 ze dne 20. 8. 2014, ze kterého vyplývá, že v řízení o
prodloužení platnosti územního rozhodnutí ve smyslu ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona z r. 2006 se
posuzuje zachování práva dodavatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného územního
rozhodnutí. Dle tohoto rozsudku základním smyslem prodloužení platnosti územního rozhodnutí je toliko
zachování práva žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí za
podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a to za předpokladu, že žadatel uvede důvody, pro které
nepožádal o vydání stavebního povolení. Nejedná se tedy již o přezkoumání podmínek pro vydání územního
rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona, ale o správní uvážení správního orgánu, zda s ohledem na důvody
uvedené v žádosti tuto platnost územního rozhodnutí prodlouží či nikoli. Nejedná se tedy o opakované
územní řízení.“
Stavební úřad je povinen se řídit názorem odvolacího orgánu a zároveň se s tímto stanoviskem ztotožňuje.
Z výše uvedených důvodů stavební úřad námitkám nevyhověl a rozhodl o prodloužení platnosti
vydaného územního rozhodnutí.
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
4 / 12
V průběhu nového projednání obdržel stavební úřad dne 16.12. 2015 „Sdělení“ JUDr. Jaroslava Katolického,
Družstevní 4, 594 01 Velké Meziříčí, kterým oznámil stavebnímu úřadu převzetí zastoupení níže uvedených
účastníků řízení:
Hana Ambrožová, Stránecká Zhoř č.p.59, 594 42 Měřín
Miroslav Buďa, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín
Drahomíra Buďová, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín
Vladimír Indra, Stránecká Zhoř č.p.58, 594 42 Měřín
Anděla Indrová, Stránecká Zhoř č.p.58, 594 42 Měřín
Karel Pipa, Stránecká Zhoř č.p.61, 594 42 Měřín
Jiří Smažil, Stránecká Zhoř č.p.42, 594 42 Měřín
Hana Smažilová, Stránecká Zhoř č.p.42, 594 42 Měřín
Miroslava Urbanová, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín
Petr Urban, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín
Součástí sdělení je informace o zmocnění k provedení dalších právních úkonů. Zejména se jedná o
odstoupení od smlouvy označené jako „ Smlouva o vzájemných právech a povinnostech při stavbě vodního
díla“, a to od samého počátku, tedy od 7.10. 2008 včetně odůvodnění.
Dne 24.2. 2016 obdržel odbor výstavby další sdělení, kterým JUDr. Jaroslav Katolický informuje stavební
úřad o usnesení zastupitelstva obce Stránecká Zhoř ze dne 18.2. 2016, kterým bylo rozhodnuto o
přepracování části dokumentace pro stavební řízení, které se týká osob jenž zastupuje. Přílohou a nedílnou
součástí sdělení je zápis z jednání zastupitelstva Obce. Na základě těchto skutečností bere podmíněně
námitky podané dne 16.12. 2015 zpět.
Vzhledem k tomu, že v řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí nelze projednat změnu stavby, je
nutné tuto dohodnutou a odsouhlasenou úpravu dokumentace vyřešit v následném správním procesu.
Speciální stavební úřad pro stavby vodních děl, který je věcně příslušný pro vydání stavebního povolení na
předmětnou stavbu kanalizace, může vydat povolení jen se souhlasem obecného stavebního úřadu
příslušného k vydání územního rozhodnutí. Přepracovaná dokumentace pro stavební řízení musí být tedy
předložena odboru výstavby k vydání souhlasu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona. Obecný stavební úřad,
zkontroluje dodržení dohodnutých podmínek a podmínek územního rozhodnutí. Následně vyhodnotí, zda
změna bude vyžadovat změnu územního rozhodnutí anebo postačí její projednání ve stavebním řízení.
O zahájení stavebního řízení budou všichni účastníci zákonným způsobem vyrozuměni.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení.
Žadatel uvedl jako důvod pro prodloužení platnosti územního rozhodnutí to, že sice má připravenou DSP
(dokumentaci pro stavební povolení), ale nezdařilo se mu uzavřít všechny potřebné smlouvy o právu provést
stavbu s majiteli dotčených pozemků
K žádosti o vydání stavebního povolení musí žadatel předkládat dle ust. §110 odst. 2 písm.a) stavebního
zákona doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit
v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Jelikož se žadateli nepodařilo všechny tyto doklady dle
citovaného ustanovení stavebního zákona opatřit, jak uvedl v žádosti o prodloužení platnosti, prozatím
nemohl podat žádost o vydání stavebního povolení u speciálního stavebního úřadu na povolení předmětné
stavby. Dle stavebního úřadu je tato skutečnost závažným důvodem pro povolení prodloužení platnosti
předmětného územního rozhodnutí.
Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se
před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň
upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
5 / 12
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a
uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny stavební úřad žádosti o
prodloužení platnosti vyhověl.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona:
Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín, DS: OVM, h9sa9z6
Městys Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín, DS: OVM, stabqpd
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm a) stavebního zákona :
Hana Ambrožová, Stránecká Zhoř č.p.59, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Zdeněk Blažek, Pustina č.p.416, 594 42 Měřín
Miroslav Buďa, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Drahomíra Buďová, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Miroslava Urbanová, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Petr Urban, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Ing. Gabriel Večeřa, Uhřínovská č.p.2031, 594 01 Velké Meziříčí
Albert Drápela, Stránecká Zhoř č.p.49, 594 42 Měřín
Jaroslav Dvořák, U Koželuhů č.p.4975/4a, 586 01 Jihlava 1
Anna Chalupová, Kochánov č.p.15, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Vladimír Indra, Stránecká Zhoř č.p.58, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Anděla Indrová, Stránecká Zhoř č.p.58, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Rostislav Jonák, Stránecká Zhoř č.p.60, 594 42 Měřín
Miroslav Kadela, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Luboš Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.34, 594 42 Měřín
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, Zámecké schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, v zastoupení Karlem
Jahodou, Dolní Heřmanice č.p.58, 594 01 Velké Meziříčí
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Pavel Říha, Otínská č.p.22, 594 42 Měřín
Karel Pipa, Stránecká Zhoř č.p.61, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Ludvík Prokeš, Kochánov č.p.11, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Libuše Prokešová, Kochánov č.p.11, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Vojtěch Prokop, Stránecká Zhoř č.p.28, 594 42 Měřín
Silvie Prokopová, Stránecká Zhoř č.p.28, 594 42 Měřín
Jaroslav Urbánek, Stránecká Zhoř č.p.93, 594 42 Měřín
Alena Urbánková, Jihlavská č.p.165, 594 42 Měřín
Jiří Smažil, Stránecká Zhoř č.p.42, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Hana Smažilová, Stránecká Zhoř č.p.42, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Pavel Trojan, Sokolovská č.p.1589/10, 594 01 Velké Meziříčí
Irena Veverková, Stránecká Zhoř č.p.70, 594 42 Měřín
Karel Urbánek, Stránecká Zhoř č.p.141, 594 42 Měřín
MUDr. Hana Urbánková, Stránecká Zhoř č.p.141, 594 42 Měřín
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
6 / 12
Naděžda Veselá, U Hřiště č.p.387, 594 42 Měřín
Jiří Vrábel, Růžová č.p.146, 595 01 Velká Bíteš
Miloš Vrábel, Pionýrská č.p.1876/11, 594 01 Velké Meziříčí
Václav Vrábel, Kochánov č.p.43, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Miroslav Zezula, Kochánov č.p.27, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Marta Zezulová, Kochánov č.p.27, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Anežka Hejkalová, Ždírec č.p.29, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ludvík Klíma, Petráveč č.p.34, 594 01 Velké Meziříčí
Anna Klímová, Petráveč č.p.41, 594 01 Velké Meziříčí
Lukáš Baloun, Kochánov č.p.47, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Mirka Balounová, Kochánov č.p.47, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Libor Dvořák, Pustina č.p.412, 594 42 Měřín
Pavel Jaša, Pustina č.p.549, 594 42 Měřín
Olga Kallabová, Loosova č.p.579/10, Lesná, 638 00 Brno 38
František Smejkal, Pustina č.p.413, 594 42 Měřín
Marie Smejkalová, Pustina č.p.413, 594 42 Měřín
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p.244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Otakar Trojan, Pustina č.p.429, 594 42 Měřín
Ing. Jiří Vítek, Svratouch č.p.300, 539 42 Svratouch
Renata Wasserbauerová, Pustina č.p.590, 594 42 Měřín
Jiří Hladík, Stránecká Zhoř č.p.90, 594 42 Měřín
Petra Hladíková, Stránecká Zhoř č.p.90, 594 42 Měřín
Marie Hrochová, Kolovratova č.p.600, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jiří Kutil, Brněnská č.p.214, 594 42 Měřín
Alena Pipová, Hodíškov č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín, DS: PO, q5em5zz
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1,
DS: PO_R, 3qdnp8g
E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno, DS: PO, 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 3qdnp8g
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská č.p.1133, 591 01
Žďár nad Sázavou 1, DS: PO, siygxrm
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm b) stavebního zákona, identifikovaní označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí :
katastrální území Kochánov u Stránecké Zhoře:
st. 2/1, 4/2, 5/1, st. 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, st. 7, 8/1, 8/2, 8/4, 8/14, 8/16, st. 9/1, st. 9/2, 9, 10/1, st.10/2,
10/2, 11, 12, 13/1, 16, st.17, 17, st.20, st.23, 23, st.24, st.25, st.26, st.28/1, st.29, 29, 30/2, st.30, 31/1, 31/4,
31/5, st.31, st.32, st.33, st.34/2, 34/2, 38, st.39, st.40, 40, 41, st.42, 45/2, st.48, 48, st.49, 49, 50/1, 51, st.52,
st.53, st.54, 54, 55, 56/3, 57/1, 57/6, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, st.57, 58, st.60, 61/1, st.61, st.63, st.64, st.65,
st.68, st.81, , st.83, st.84, st.85, st.88, 412/2, 464, 465, 492/1, 494, 495/2, 496, 497/6, 617/1, 617/2, 617/3,
617/4, 617/6, 624, 625/1, 627, 628/1, 671
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
7 / 12
katastrální území Pustina u Měřína:
91/1, 91/2, 91/5, 133/2, 133/14, 133/18, 133/34, 133/35, 133/36, 134/4, 135/1, 136/5, 136/6, 136/7, 137/1,
137/3, 139, 140/1, 140/2, 140/3
katastrální území Stránecká Zhoř:
169, 170, 172/1, 173/2, 174/2, 174/19, 174/21, 178/8, 235, 295/2, 322, st.2, st.4/2, 6/1, st.6, st.7, st.8/1, 8/1,
8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 10/1, st.12, st.14/1, st.14/2, st.14/5, st.14/6, st.14/7, 15/2, st.15, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 18/3,
18/4, 18/8, 19/2, 19/3, st.20/2, st.21, st.22, st.24, st.25/1, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/12, 26/2,
st.26, st.27, st.28, 29/2, 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, st.29, st.30/1, st.30/2, 30, st.31, 32/1, 32/2, 32/3,
32/4, 32/5, 32/6, 32/8, 32/9, 32/10, st.32, 33/3, 38/1, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 47, 49/2, 49/3, st.52, st.82, st.83,
st.85, st.86/1, st.95, st.104, st.112, st.113/1, st.113/2, st.135, st.143, st.164, st.179, 185/3, 185/6, 185/7,
185/22, 189/3, 189/9, 199/3, 201/1, 201/4, 201/6, st.201, 202/4, 202/7, 202/8, 211/2, st.237, 289, 290/1,
290/2, 291/1, 291/2, 292, 293/13, 293/26, 294/2, 297, 300, 305/1, 306, 328, 340, st.33/2, st.33/3, st.34¸ st.37,
st. 38, st.43, st.44/1, st.45, st.46/1, st.46/3, st.49/1, 57, 58/2, 60, 61/3, 62, 64/2, st.64, 68, 69/1, 70/1, st.70,
st.119, 140/8, 140/15, 140/23, 140/18, 140/5, 140/27, 161/7, 164/2, 164/3, 164/9, 164/32, 164/35, 164/37,
164/38, 164/39, 164/40, 164/41, 164/42, 164/43, 164/44, 164/45, 164/46, 164/47, 281/1, 281/2, 285, 286,
287, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37, st.39, st.40, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 54, 56, 57, st.61/1, st.62,
st.66, 72/1, 72/2, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 77/5, 77/6, 77/9, 77/10, 77/11, 77/13, 77/14, 77/16, 77/18, 77/19,
77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/26, 77/28, 77/29, 77/30, 77/31, 77/32, 77/33, 77/34, 77/35, 77/36,
77/37, 77/38, 77/39, 77/40, 77/41, 77/42, 77/43, 77/44, 77/45, 77/46, 77/47, 77/48, 77/49, 77/50, 77/51,
77/54, 77/55, 77/56, 77/57, 77/58, 77/59, 77/60, 77/61, 77/62, 77/63, 77/64, 77/65, 77/67, 77/73, 77/74,
103/1, st.103/2, 103/2, st.103/3, st.103/4, st.103/5, 104, 105/1, 105/4, 107/17, 107/55, st.107, st.109, st.110,
st.115, st.122, st.124, st.126, st.129, st.131, st.137, st.138, st.147, st.169, st.171, st.174, st.183, st.186, st.214,
st.232, st.236, 281/1, 288/1, 288/3, 288/4, 310, 312/1, 316, 317, 335
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Kr.úřadu kraje
Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je
nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).
vedoucí odboru v.r.
Ing.Antonín Kozina
Za správnost vyhotovení:
Rohovský Ivo
odbor výstavby a regionálního rozvoje
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
8 / 12
Rozdělovník:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (doručení jednotlivě):
Datová schránka:
Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín, DS: OVM, h9sa9z6
Městys Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín, DS: OVM, stabqpd
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm a) stavebního zákona (doručení jednotlivě) :
Hana Ambrožová, Stránecká Zhoř č.p.59, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Miroslav Buďa, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Drahomíra Buďová, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Miroslava Urbanová, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Petr Urban, Stránecká Zhoř č.p.62, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Vladimír Indra, Stránecká Zhoř č.p.58, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Anděla Indrová, Stránecká Zhoř č.p.58, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Karel Pipa, Stránecká Zhoř č.p.61, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Jiří Smažil, Stránecká Zhoř č.p.42, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
Hana Smažilová, Stránecká Zhoř č.p.42, 594 42 Měřín, v zastoupení JUDr. Jaroslavem Katolickým
JUDr. Jaroslav Katolický, Družstevní č.p.1375/4, 594 01 Velké Meziříčí
Uhřínovská č.18, 594 01 Velké Meziříčí)
(adresa pro doručování:
Zdeněk Blažek, Pustina č.p.416, 594 42 Měřín
Gabriel Večeřa, Uhřínovská č.p.2031, 594 01 Velké Meziříčí
Albert Drápela, Stránecká Zhoř č.p.49, 594 42 Měřín
Jaroslav Dvořák, U Koželuhů č.p.4975/4a, 586 01 Jihlava 1
Anna Chalupová, Kochánov č.p.15, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Rostislav Jonák, Stránecká Zhoř č.p.60, 594 42 Měřín
Miroslav Kadela, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Luboš Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.34, 594 42 Měřín
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, Zámecké schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Pavel Říha, Otínská č.p.22, 594 42 Měřín
Karel Pipa, Stránecká Zhoř č.p.61, 594 42 Měřín
Ludvík Prokeš, Kochánov č.p.11, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Libuše Prokešová, Kochánov č.p.11, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Vojtěch Prokop, Stránecká Zhoř č.p.28, 594 42 Měřín
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
9 / 12
Silvie Prokopová, Stránecká Zhoř č.p.28, 594 42 Měřín
Jaroslav Urbánek, Stránecká Zhoř č.p.93, 594 42 Měřín
Alena Urbánková, Jihlavská č.p.165, 594 42 Měřín
Pavel Trojan, Sokolovská č.p.1589/10, 594 01 Velké Meziříčí
Irena Veverková, Stránecká Zhoř č.p.70, 594 42 Měřín
Karel Urbánek, Stránecká Zhoř č.p.141, 594 42 Měřín
MUDr. Hana Urbánková, Stránecká Zhoř č.p.141, 594 42 Měřín
Naděžda Veselá, U Hřiště č.p.387, 594 42 Měřín
Jiří Vrábel, Růžová č.p.146, 595 01 Velká Bíteš
Miloš Vrábel, Pionýrská č.p.1876/11, 594 01 Velké Meziříčí
Václav Vrábel, Kochánov č.p.43, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Miroslav Zezula, Kochánov č.p.27, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Marta Zezulová, Kochánov č.p.27, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Anežka Hejkalová, Ždírec č.p.29, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ludvík Klíma, Petráveč č.p.34, 594 01 Velké Meziříčí
Anna Klímová, Petráveč č.p.41, 594 01 Velké Meziříčí
Mirka Balounová, Kochánov č.p.47, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Libor Dvořák, Pustina č.p.412, 594 42 Měřín
Pavel Jaša, Pustina č.p.549, 594 42 Měřín
Olga Kallabová, Loosova č.p.579/10, Lesná, 638 00 Brno 38
František Smejkal, Pustina č.p.413, 594 42 Měřín
Marie Smejkalová, Pustina č.p.413, 594 42 Měřín
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p.244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Otakar Trojan, Pustina č.p.429, 594 42 Měřín
Ing. Jiří Vítek, Svratouch č.p.300, 539 42 Svratouch
Renata Wasserbauerová, Pustina č.p.590, 594 42 Měřín
Jiří Hladík, Stránecká Zhoř č.p.90, 594 42 Měřín
Petra Hladíková, Stránecká Zhoř č.p.90, 594 42 Měřín
Marie Hrochová, Kolovratova č.p.600, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jiří Kutil, Brněnská č.p.214, 594 42 Měřín
Alena Pipová, Hodíškov č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Datová schránka:
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín, DS: PO, q5em5zz
Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, v zastoupení Karlem
Jahodou, Dolní Heřmanice č.p.58, 594 01 Velké Meziříčí, DS: FO, yq3j9f4
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
10 / 12
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1,
DS: PO_R, 3qdnp8g
Lukáš Baloun, Kochánov č.p.47, Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín, DS: FO, nephccm
E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno, DS: PO, 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvko, Kosovská č.p.16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 3qdnp8g
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská č.p.1133, 591 01
Žďár nad Sázavou 1, DS: PO, siygxrm
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm b) stavebního zákona, identifikovaní označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):
katastrální území Kochánov u Stránecké Zhoře:
st. 2/1, 4/2, 5/1, st. 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, st. 7, 8/1, 8/2, 8/4, 8/14, 8/16, st. 9/1, st. 9/2, 9, 10/1, st.10/2,
10/2, 11, 12, 13/1, 16, st.17, 17, st.20, st.23, 23, st.24, st.25, st.26, st.28/1, st.29, 29, 30/2, st.30, 31/1, 31/4,
31/5, st.31, st.32, st.33, st.34/2, 34/2, 38, st.39, st.40, 40, 41, st.42, 45/2, st.48, 48, st.49, 49, 50/1, 51, st.52,
st.53, st.54, 54, 55, 56/3, 57/1, 57/6, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, st.57, 58, st.60, 61/1, st.61, st.63, st.64, st.65,
st.68, st.81, , st.83, st.84, st.85, st.88, 412/2, 464, 465, 492/1, 494, 495/2, 496, 497/6, 617/1, 617/2, 617/3,
617/4, 617/6, 624, 625/1, 627, 628/1, 671
katastrální území Pustina u Měřína:
91/1, 91/2, 91/5, 133/2, 133/14, 133/18, 133/34, 133/35, 133/36, 134/4, 135/1, 136/5, 136/6, 136/7, 137/1,
137/3, 139, 140/1, 140/2, 140/3
katastrální území Stránecká Zhoř:
169, 170, 172/1, 173/2, 174/2, 174/19, 174/21, 178/8, 235, 295/2, 322, st.2, st.4/2, 6/1, st.6, st.7, st.8/1, 8/1,
8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 10/1, st.12, st.14/1, st.14/2, st.14/5, st.14/6, st.14/7, 15/2, st.15, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 18/3,
18/4, 18/8, 19/2, 19/3, st.20/2, st.21, st.22, st.24, st.25/1, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/12, 26/2,
st.26, st.27, st.28, 29/2, 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, st.29, st.30/1, st.30/2, 30, st.31, 32/1, 32/2, 32/3,
32/4, 32/5, 32/6, 32/8, 32/9, 32/10, st.32, 33/3, 38/1, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 47, 49/2, 49/3, st.52, st.82, st.83,
st.85, st.86/1, st.95, st.104, st.112, st.113/1, st.113/2, st.135, st.143, st.164, st.179, 185/3, 185/6, 185/7,
185/22, 189/3, 189/9, 199/3, 201/1, 201/4, 201/6, st.201, 202/4, 202/7, 202/8, 211/2, st.237, 289, 290/1,
290/2, 291/1, 291/2, 292, 293/13, 293/26, 294/2, 297, 300, 305/1, 306, 328, 340, st.33/2, st.33/3, st.34¸ st.37,
st. 38, st.43, st.44/1, st.45, st.46/1, st.46/3, st.49/1, 57, 58/2, 60, 61/3, 62, 64/2, st.64, 68, 69/1, 70/1, st.70,
st.119, 140/8, 140/15, 140/23, 140/18, 140/5, 140/27, 161/7, 164/2, 164/3, 164/9, 164/32, 164/35, 164/37,
164/38, 164/39, 164/40, 164/41, 164/42, 164/43, 164/44, 164/45, 164/46, 164/47, 281/1, 281/2, 285, 286,
287, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37, st.39, st.40, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 54, 56, 57, st.61/1, st.62,
st.66, 72/1, 72/2, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 77/5, 77/6, 77/9, 77/10, 77/11, 77/13, 77/14, 77/16, 77/18, 77/19,
77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/26, 77/28, 77/29, 77/30, 77/31, 77/32, 77/33, 77/34, 77/35, 77/36,
77/37, 77/38, 77/39, 77/40, 77/41, 77/42, 77/43, 77/44, 77/45, 77/46, 77/47, 77/48, 77/49, 77/50, 77/51,
77/54, 77/55, 77/56, 77/57, 77/58, 77/59, 77/60, 77/61, 77/62, 77/63, 77/64, 77/65, 77/67, 77/73, 77/74,
103/1, st.103/2, 103/2, st.103/3, st.103/4, st.103/5, 104, 105/1, 105/4, 107/17, 107/55, st.107, st.109, st.110,
st.115, st.122, st.124, st.126, st.129, st.131, st.137, st.138, st.147, st.169, st.171, st.174, st.183, st.186, st.214,
st.232, st.236, 281/1, 288/1, 288/3, 288/4, 310, 312/1, 316, 317, 335
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
11 / 12
Dotčené orgány:
MěÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí
MěÚ- odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1, DS: OVM, ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár
nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam
Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 Praha 015, DS: OVM, n75aau3
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého č.p.0/1899C, 532 59 Pardubice, DS: OVM, hjyaavk
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu
Na vědomí:
Datová schránka:
Novotný Josef, Ing., U Dvora č.p.924/11, 586 01 Jihlava 1, DS: PFO, d327pz5
Pro Městský úřad Velké Meziříčí, Obec Stránecká Zhoř a Městys Měřín:
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí,
Obecního úřadu Stránecká Zhoř a Úřadu Městyse Měřín a současně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve
Velkém Meziříčí.
Vyvěšeno dne: ...................................
Sejmuto dne: .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Digitálně podepsal Ivo Rohovský
Datum: 15.03.2016 12:26:18 +01:00
Č.j.: VÝST/38145/2014 /6757/2014-ro
Číslo strany:
12 / 12

Podobné dokumenty

977 kB - Město Velké Meziříčí

977 kB - Město Velké Meziříčí rozhodnutí zahájeno. Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí vydal na stavbu dne 21. 09. 2009 pod č.j.: VÝST/47587/2009/778/2009-ro územní rozhodnutí, které nabylo dne 28.8...

Více

4770-2016_Sdělení_

4770-2016_Sdělení_ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: [email protected], internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,...

Více

Oznámení - JABLOŇOV

Oznámení - JABLOŇOV K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu obce, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. ...

Více

Rozhodnutí - Obec Stránecká Zhoř

Rozhodnutí - Obec Stránecká Zhoř MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: [email protected], internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,...

Více

M STSKÝ Ú AD PACOV

M STSKÝ Ú AD PACOV Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Pacov, odbor dopravy - úřední dny: pondělí a středa 8.00 - 17.00).

Více

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpis...

Více