návrh schodiště

Komentáře

Transkript

návrh schodiště
Návrh schodiště
Postup 1 – Půdorys
• Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu
Zvolený prostor
Zvolený prostor
Postup 1 – Půdorys 2
Zvolený prostor
Postup 1a – Řez
• Z řezu určíme
konstrukční výšku pro
výpočet počtu, výšku a
šířku stupní, čili určíme
vzdálenost mezi
podlahy podláh pater,
které chceme spojit.
• Pozor: Konstrukční
výška schodiště není
konstrukční výškou,
protože tloušťka
skladby podlahy může
líšit.
Zvolený prostor
Postup 2 – Provádění výpočtu
a) Lehmanův vzorec: 2*hs+bs = 630 mm
hs – výška jednoho stupně
bs – šírka jednoho stupně
Optimální rozměry: hs,opt = 170 mm, bs,opt = 290 mm
b) Konstrukční výška schodiště:
HKSvzor = 3050 mm
c) Vypočteme počet stupní nutné k překonání vzdálenosti mezi pater:
n = HKS/hs,opt → nvzor = KSvzor/hs,opt=3050/170 ks
nvzor = 17.94 ks
Protože nemůžem navrhnout schodiště s desetinným počtem hodnotu n
zaokrouhlíme na celé číslo: N = 18 ks
d) Vypočítáme skutečnou výšku hs 1 stupně:
hs = HKS/N → hs,vzor = 3050/18 = 169.44 mm
Výšku počítáme vždycky na dvě desetinná místa
e) Vypočítáme skutečnou šířku ss 1 stupně pomocí Lehmanova vzorce:
šs = 630 – 2*hs → šs,vzor = 630 – 2*169.44 = 291.12 mm = 290 mm
Skutečná šířka stupně bude vždycky zaokrouhlená hodnota po 5 mm.
f) Ověříme sklon ramena
tg α = hs / šs → tg αvzor = 169.44 / 290 = 0.5843 → α = 30.30°
Hodnotu porovnáme s hodnoty v tabulce s tabulkou <30°,35°>
g) Vypočítáme podchozí výšku schodišťového ramena a porovnáme s normovou
hodnotou 2100 mm:
H1=1500+750/cos α → H1,vzor = 1500+750/cos 30.30° = 2147 mm > 2100 mm
– vyhovuje
h) Vypočítáme průchozí výšku schodišťového ramena a porovnáme s normovou
hodnotou 1900 mm:
H2=750 + 1500*cos α → H2,vzor = 750 + 1500 * cos 30.30° = 2045 mm > 1900
mm – vyhovuje
i) Zvolime sirku schodišťového ramena: min 900 mm u RD a 1100 mm u
občanských staveb. Bytový dům → ŠR = min 1100 mm, ŠRvzor = 1100 mm
j) Velikost mezi podesty a hlavní podesty: VIZ přednášky
Postup 3 – Uspořádání ramen a volba
materiálu
• Musíte rozhodnout o tvar schodiště při čemž nemůžeme zapomenout na
požadavky, které jsou dané pomocí norem.
– Jednou zalomené schodiště
• U RD max. počet stupňů na jedno rameno je 18, pak musí být přerušení
pomocí podesty
• U občanských staveb max. počet stupňů na jedno rameno je 16, poté
musí být přerušení pomocí podesty
– Dva či víc krát zalomené schodiště
– Nebo geometrické (točité schodiště)
• Musíte zvolit materiál: nutné pro zakreslení schodiště, ŽB schodiště se kreslí
jinak než dřevěné popř. ocelové schodiště
Dvouramenné železobetonové schodiště
• Musíme ověřit délku potřebnou pro vytvoření jednoho ramena. Při
symetrickém vytvoření schodiště počet stupňů jednoho ramena je ½*N, u
vzoru to bude 9 stupňů. Délku ramena pak můžeme vypočítat pomocí
následujícího vztahu:
DR=(½*N – 1) * šs → DRvzor = (9-1)*290 = 2320 mm hodnota je větší než
dostupný prostor → Je nezbytné změnit šířku stupně a ověřit sklon ramena
podchozí a průchozí výšku. Možná šs = DR / (½*N – 1) → 2150 / 8 = 268.75
mm = 265 mm.
• Musíme ověřit délku potřebnou pro vytvoření jednoho ramena. Při
symetrickém vytvoření schodiště počet stupňů jednoho ramena je ½*N, u
vzoru to bude 9 stupňů. Délku ramena pak můžeme vypočítat pomocí
následujícího vztahu: DR=(½*N – 1) * šs → DRvzor = (9-1)*290 = 2320 mm
hodnota je větší než dostupný prostor → Je nezbytné změnit šířku stupně a
ověřit sklon ramena podchozí a průchozí výšku. Možná šs = DR / (½*N – 1) →
2150 / 8 = 268.75 mm = 265 mm.
• tg α = hs / šs → tg αvzor = 169.44 / 265 = 0.63 → α = 32.52°
– Hodnotu porovnáme s hodnoty v tabulce s tabulkou <30°,35°>
• H1,vzor = 1500+750/cos 32.52° = 2389 mm > 2100 mm – vyhovuje
• H2,vzor = 750 + 1500 * cos 32.52° = 2014 mm > 1900 mm – vyhovuje
• Sice rozměry 1 stupně nejsou v poměru dle Lehmanova vzorce, ale pořád
splňují požadavky normy → znovu vypočítáme délku ramena
DRvzor = (9-1)*265 = 2120 mm < než dostupný prostor 2150 mm.
Postup 4 – Zakreslení do půdorysů
•
1NP
– Zakreslit obrys ramen a vymezit prostor pro podesty
– Rozdělit délku ramen dle počtů stupňů: POZOR poslední stupeň daného ramena nemá šířku
protože se jedná o výstupní stupeň která je většinou podesta
– Zakreslit polohu řezové roviny
– Zakreslit vodící čáru (každé rameno zvlásť)
– Zakreslit zábradlí
– Znázornit co je pod a nad rovinou řezu
– Začít kótování (nezapomenout na číslování nástupního a výstupního stupně ramen)
•
2NP
– Zakreslit obrys ramen a vymezit prostor pro podesty když schodiště mezi 1NP-2NP a mezi 2NP3NP mají jiný počet stupní, v jiném případě bude to samé.
– Postup stejný jak u zakreslení 1NP
– Znázornit co je pod a nad rovinou řezu (POZOR když se jedná o překrývající schodiště pak
namísto prvků nad rovinou řezu budeme vidět stupně ramena spojující předchozí dvě patra)
– Začít kótování (nezapomenout na číslování nástupního a výstupního stupně ramen)
•
3NP
– Stejný postup jak u 2NP
– Řezovou rovinu nezakreslíme protože všechno vidíme pod rovinou řezu.
– Pozor na zánradlí
Zakreslené 1NP
Nezapomeňte doplnit kolečka a kóty kteří chybí, sklopené řezy překladů
Zakreslené 2NP
Nezapomeňte doplnit kolečka a kóty kteří chybí, sklopené řezy překladů
Zakreslené 3NP
Nezapomeňte doplnit kolečka a kóty kteří chybí, sklopené řezy překladů
Zakreslený řez
Nezapomeňte doplnit kolečka a
kóty dveří a oken + nějaké další
věci, třeba grafickou značku
podlah a překladů, výškové kóty,
atd. dle předchozích studií a
výkresů

Podobné dokumenty

2. Kreslení ve 3D 2.1. Schodiště

2. Kreslení ve 3D 2.1. Schodiště a) uložení schodiště b) Výška stupně h = 167 mm c) Šířka stupně b = 300 mm d) Konstrukční výška KV = 3000 mm e) Šířka ramene B = 950 mm f)

Více