ELEKTROPOHONYspol. s r.o. YASKAWA A1000

Komentáře

Transkript

ELEKTROPOHONYspol. s r.o. YASKAWA A1000
ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
YASKAWA A1000
Měnič kmitočtu všeobecného použití
se super výkonným vektorovým řízením
TECHNICKÝ MANUÁL
A POPIS PARAMETRŮ
A1000 06/2010
Příloha B: SEZNAM PARAMETRŮ
Tabulky parametrů
V tabulkách parametrů jsou použity následující symboly a zkratky:
: Určuje, zda parametr může být měněn za provozu měniče.
Motor 2: Odkazuje se na druhý motor v případě, že jsou k měniči připojeny dva motory (pro přepínání mezi
motory použijte vstupní svorky).
Pro způsoby řízení, ve kterých je možno nastavovat konkrétní parametr jsou použity následující zkratky:
„všechny“ - parametr je přístupný ve všech metodách řízení
V/f
- parametr lze použít v U/f řízení
V/f w/PG - parametr lze použít v U/f řízení se zpětnou vazbou
OLV (Open Loop Vector) - parametr lze použít ve vektorovém řízení bez zpětné vazby
CLV (Closed Loop Vector) - parametr lze použít ve vektorovém řízení se zpětnou vazbou
OLV/PM (Open Loop Vector for PM motors) - parametr lze použít ve vektorovém řízení bez zpětné vazby pro PM motory
AOLV/PM (Advanced Open Loop Vector for PM motors) - parametr lze použít v pokročilém vektorovém řízení
bez zpětné vazby pro PM motory
CLV/PM (Closed Loop Vector for PM motors) - parametr lze použít ve vektorovém řízení se zpětnou vazbou pro PM motory
A: Inicializační parametry
Skupina parametrů A vytváří provozní prostředí pro měnič.
A1: Inicializační parametry
Číslo
(adresa
registru)
A1-00
(100H)
Volba jazyka
*25
A1-01
(101H)
Přístupová
práva
*16
A1-02
(102H)
*25
Metoda řízení
A1-03
(103H)
A1-04
(104H)
A1-05
(105H)
A1-06
(127H)
A1-07
(128H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷7
všechny
0: Monitorování a nastavování parametrů A1-01 a A1-04
1: Uživatelská volba (číst a nastavovat lze pouze parametry A2-01÷A2-32)
2: Rozšířené (číst a nastavovat lze všechny parametry)
2
0÷2
všechny
5: Vektorové řízení bez zpětné vazby
U/f řízení
pro PM motory
U/f řízení se zpětnou vazbou
6: Pokročilé vektorové řízení bez
Vektorové řízení bez zpětné vazby
zpětné vazby pro PM motory
Vektorové řízení se zpětnou
7: Vektorové řízení se zpětnou
vazbou
vazbou pro PM motory
2
0÷7
všechny
Název
Inicializace
Popis
0:
1:
2:
3:
0:
1:
2:
3:
Anglicky
Japonsky
Německy
Francouzsky
4:
5:
6:
7:
Italsky
Španělsky
Portugalsky
Čínsky
0: Neprobíhá inicializace
1110: Uživatelská inicializace (hodnoty parametrů musí být uloženy
použitím parametru o2-03)
2220: Inicializace – 2 vodiče
3330: Inicializace – 3 vodiče
5550: Reset chyby oPE04
0
0
÷
5550
všechny
Klíčové slovo
Nastavení
klíčového
slova
Pokud se hodnota parametru A1-04 neshoduje s hodnotou nastavenou
v A1-05, pak parametry A1-01÷ A1-03, A1-06 a A2-01÷A2-23
nemohou být změněny.
0: Obecné využití
Aplikační
1: Čerpadlo
přednastavení 2: Dopravník
3: Odsávací ventilátor
4:
5:
6:
7:
HVAC
Kompresor
Zdvih
Jeřáb
Volba řízení 0: Zakázáno
programem 1: Umožněno
DriveWorksEZ 2: Digitální programovatelný vstup (umožněno, pokud H1-
=9F)
0000
0000
÷
9999
všechny
0
0÷7
všechny
0
0÷2
všechny
*16 Továrně nastavená hodnota je závislá na výběru aplikačního přednastavení parametrem A1-06.
*25 Nastavená hodnota parametru se nevyresetuje na tovární hodnotu v případě, kdy je měnič inicializován.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–1
A1000
A2: Uživatelské parametry
Číslo
(adresa
registru)
A2-01
÷
A2-32
(106H
÷
125H)
Název
Popis
Uživatelské
parametry
1 ÷ 32
Parametry, které byly v poslední době editovány jsou zde zobrazeny. Nebo
si zde uživatel může zvolit parametry pro rychlý přístup.
Automatický
výběr
uživatelských
parametrů
0: Parametry A2-01 ÷ A2-32 jsou rezervovány pro vytvoření seznamu
uživatelských parametrů.
1: Uložení historie nedávno zobrazených parametrů. Parametry editovány
v poslední době budou uloženy do A2-17 ÷ A2-32 pro rychlý přístup.
Přednastavení
*16
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
b1–01
÷
o2-08
všechny
0÷1
všechny
*25
A2-33
(126H)
1*4
*4 Továrně nastavená hodnota je závislá na parametru A1-06. Toto nastavení hodnoty je „0“ když A1-06=0, a „1“ když se A1-06 nerovná 0.
*16 Továrně nastavená hodnota je závislá na výběru aplikačního přednastavení parametrem A1-06.
b: Aplikační parametry
b1: Nastavení provozního módu
Číslo
(adresa
registru)
b1-01
(180H)
b1-02
(181H)
b1-03
(182H)
b1-04
(183H)
b1-05
(184H)
b1-06
(185H)
b1-07
(186H)
b1-08
(187H)
b1-14
(1C3H)
b1-15
(1C4H)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Zdroj
frekvenční
žádosti 1
0:
1:
2:
3:
4:
Digitální operátor
Analogové vstupní svorky
Sériová MEMOBUS/Modbus komunikace
Doplňková karta
Pulsní vstup (svorka RP)
1
0÷4
všechny
Zdroj
spouštění 1
0:
1:
2:
3:
Digitální operátor
Digitální vstupní svorky
Sériová MEMOBUS/Modbus komunikace
Doplňková karta
1
0÷3
všechny
Způsob
zastavení
0:
1:
2:
3:
9:
Doběhová rampa
Volný doběh
Brzdění DC injekcí
Volný doběh s časovačem
Jednoduché polohování ??? simple positioning
0
0 ÷ 9*87
všechny
Blokování
reverzace
0: Reverzace umožněna
1: Reverzace zakázána
0
0÷1
všechny
Chod na aktuální frekvenční žádosti (E1-09 je ignorována).
Zastavení volným doběhem, pokud je žádost nižší než E1-09.
Chod na minimální výstupní frekvenci zadané v E1-09.
Nulová rychlost (frekvenční žádosti nižší než E1-09 jsou považovány
za nulové).
0
0÷3
CLV
CLV/PM
0: Vstupní stav je jednou přečten a okamžitě zpracován (pro rychlou
odpověď).
1: Vstupní stav je přečten dvakrát a je zpracován pouze tehdy, je-li zjištěný
stav stejný v obou případech (odolné proti rušivým signálům).
1
0÷1
všechny
0: Externí povel Start musí být potvrzen.
1: Externí povel Start z nového zdroj je akceptován okamžitě po přepnutí.
0
0÷1
všechny
Povolení
spouštění
z program.
módu
0: Povel Start není akceptován v módu programování.
1: Povel Start je akceptován v módu programování.
2: Zákaz vstupu do programovacího módu během chodu.
0
0÷2
všechny
Výběr sledu
fází
0: Standardní
1: Obrácené pořadí fází (změna směru otáčení motoru)
0
0÷1
vše kromě
CLV/PM
Umožněn, když vstupní svorka nastavena na “externí žádost“ (H1-
=2)
je sepnuta (uzavřena).
0: Digitální operátor
1: Svorky (analogové vstupní svorky)
2: Sériová MEMOBUS/Modbus komunikace
3: Doplňková karta
4: Pulsní vstup
0
0÷4
všechny
Provoz při
frekv. žádosti
menší než
min. výstupní
frekvence
Čtení
digitálních
vstupů
Chod
v režimu
LOCAL /
REMOTE
Zdroj
frekvenční
žádosti 2
0:
1:
2:
3:
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–2
A1000
Číslo
(adresa
registru)
b1-16
(1C5H)
b1-17
(1C6H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Zdroj
spouštění 2
Umožněn, když svorka nastavena na “externí žádost“ (H1-
=2) je
sepnuta (uzavřena).
0: Digitální operátor
1: Digitální vstupní svorky
2: MEMOBUS/Modbus komunikace
3: Doplňková karta
0
0÷3
všechny
Spuštění
při zapnutí
napájení
0: Ignorováno. Po zapnutí napájení je třeba zadat nový povel Start.
1: Povoleno. Pokud je aktivován povel Start, motor začne okamžitě po
zapnutí napájení pracovat.
0
0÷1
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*77
0,0 ÷ 10,0
všechny
Název
Popis
*87 Při řízení CLV je rozsah nastavení 0 ÷ 1.
b2: Brzdění DC injekcí a brzdění zkratem
Číslo
(adresa
registru)
b2-01
(189H)
b2-02
(18AH)
b2-03
(18BH)
b2-04
(18CH)
b2-08
(190H)
b2-12
(1BAH)
b2-13
(1BBH)
b2-18
(177H)
Název
Popis
Počáteční
frekvence DC
brzdění
Nastavení frekvence při které má začít stejnosměrné brzdění, pokud je
zvolen způsob zastavení řízeným doběhem po rampě (b1-03=0).
DC brzdící
proud
Nastavení stejnosměrného brzdného proudu v procentech jmenovitého
proudu měniče.
50%
0 ÷ 100
V/f, V/f w/PG,
OLV, OLV/PM,
AOLV/PM
Čas DC
brzdění
při startu
Nastavení doby stejnosměrného brzdění (řízení nulových otáček při CLV
a CLV/PM) při startu. Pokud je nastaveno 0,00 sekund, DC brzdění při
startu není povoleno.
0,0 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
Čas DC
brzdění
při stopu
Nastavení doby stejnosměrného brzdění při doběhu.
*77
0,0 ÷ 10,0
všechny
0%
0 ÷ 100
OLV
0,0 s
0,0 ÷ 25,5
OLV/PM
AOLV/PM
0,50 s
0,0 ÷ 25,5
OLV/PM
AOLV/PM
100%
0 ÷ 200
OLV/PM
AOLV/PM
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*77
0÷1
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM,
AOLV/PM
*77
0 ÷ 200%
V/f
OLV
2,0 s
0,1 ÷ 10,0
V/f
OLV
*1
10 ÷ 100%
V/f
V/f w/PG
0,2 s
0,0 ÷ 100
všechny
Hodnota
kompenzace Nastavení kompenzace magnetického toku v procentech hodnoty proudu
magnetického naprázdno (E2-03).
toku
Čas brzdění
zkratem
při startu
Nastavení doby k provedení brzdění zkratem při startu.
Čas brzdění
zkratem
při stopu
Nastavení doby k provedení brzdění zkratem při doběhu.
*32
*32
Proud brzdění Určuje hodnotu proudu pro brzdění zkratem. Nastavení v procentech
zkratem
jmenovitého proudu měniče.
*32 Dobíhající motor může vyžadovat obvod brzdného odporu pro zastavení motoru v požadované době.
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
b3: Režim vyhledávání rychlosti
Číslo
(adresa
registru)
b3-01
(194H)
b3-02
(192H)
b3-03
(193H)
b3-04
(194H)
b3-05
(195H)
Název
Volba režimu
vyhledávání
rychlosti
při startu
Proud
deaktivace
vyhledávání
rychlosti
Doba
zpomalení
vyhledávání
rychlosti
Zesílení U/f
během
vyhledávání
rychlosti
Doba
zpoždění
vyhledávání
rychlosti
Popis
0: Zakázáno
1: Povoleno
Nastavení úrovně proudu, při kterém by měla být zjištěna rychlost a funkce
vyhledávání rychlosti ukončena. Nastavení je v procentech jmenovitého
proudu měniče.
Nastavení zpomalení výstupní frekvence během vyhledávání rychlosti.
Určuje velikost snížení poměru U/f během vyhledávání rychlosti. Výstupní
napětí během vyhledávání rychlosti se rovná nastavení U/f vynásobené
parametrem b3-04.
Při použití externího stykače na výstupní straně, b3-05 zpozdí provedení
vyhledávání rychlosti po krátkodobém výpadku napájení v povoleném čase
pro sepnutí stykače.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–3
A1000
Číslo
(adresa
registru)
b3-06
(196H)
b3-10
(19AH)
b3-14
(19EH)
b3-17
(1F0H)
b3-18
(1F1H)
b3-19
(1F2H)
b3-24
(1C0H)
b3-25
(1C8H)
Název
Popis
Výstupní proud
Nastavení proudu, který je přiveden na motor na počátku vyhledávání
1 během
rychlosti metodou výpočtu rychlosti. Nastavte jako násobek jmenovitého
vyhledávání
proudu motoru.
rychlosti
Kompenzace
rychlosti
v režimu
vyhledávání
Nastavení hodnoty, kterou bude zesílena vypočtená rychlost před
restartem motoru.
Pokud se při vyhledávání rychlosti po relativně dlouhé době baseblocku
vyskytne chyba ov, zvyšte toto nastavení.
Volba
0: Zakázáno (používá se směr frekvenční žádosti)
obousměrného
1: Povoleno (měnič zjistí směr otáčení motoru a v tomto směru pokračuje
vyhledávání
vyhledávání rychlosti)
rychlosti
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*1
0,0 ÷ 2,0
V/f
V/f w/PG
OLV
1,05
1,0 ÷ 1,20
V/f
OLV
*77
0÷1
V/f
V/f w/PG
OLV
Úroveň
proudu při
restartu
vyhledávání
rychlosti
Nastavení úrovně proudu při restartu vyhledávání rychlosti v procentech
jmenovitého proudu motoru.
150%
0 ÷ 200
V/f
OLV
Čas detekce
restartu
vyhledávání
rychlosti
Nastavení času, po který musí být proud větší než hodnota b3-17, než
může být restartováno vyhledávání rychlosti.
0,10 s
0,0 ÷ 1,0
V/f
OLV
Počet restartů
vyhledávání
rychlosti
Nastavení počtu možných restartů při provádění vyhledávání rychlosti.
3
0 ÷ 10
V/f
OLV
OLV/PM
AOLV/PM
Volba metody
vyhledávání
rychlosti
0: Detekce proudu
1: Výpočet rychlosti
0
0÷1
V/f
V/f w/PG
OLV
0,5 s
0,0 ÷ 30,0
V/f
OLV
OLV/PM
AOLV/PM
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,0 s
0,0
÷
3000,0
všechny
0,0 s
0,0
÷
3000,0
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷4
všechny
1,00
0,00
÷
25,00
všechny
1,0 s
0,0
÷
360,0
všechny
100,0%
0,0
÷
100,0
všechny
Čekací doba
vyhledávání
rychlosti
Nastavení časové prodlevy mezi jednotlivými pokusy restartu vyhledávání
rychlosti.
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (02-04).
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
b4: Časovač
Číslo
(adresa
registru)
b4-01
(1A3H)
b4-02
(1A4H)
Název
Zpoždění
časovače
při zapnutí
Zpoždění
časovače
při vypnutí
Popis
Nastavení zpoždění časovače při vypnutí a zapnutí pro digitální výstup
s časovačem (H2-
=12). Výstup je aktivován digitálním vstupem
naprogramovaným na H1-
=18.
b5: PID regulátor
Číslo
(adresa
registru)
b5-01
(1A5H)
b5-02
(1A6H)
b5-03
(1A7H)
b5-04
(1A8H)
Název
Popis
0: Zakázáno
1: Povoleno (PID
odchylky)
Nastavení funkce 2: Povoleno (PID
PID
zpětné vazby)
3: Povoleno (PID
4: Povoleno (PID
vazby)
výstup se stává výstupem frekvenční žádosti, derivace
výstup se stává výstupem frekvenční žádosti, derivace
výstup přidán k frekvenční žádosti, derivace odchylky)
výstup přidán k frekvenční žádosti, derivace zpětné
Nastavení
proporcionálního Nastavení proporcionálního zesílení regulátoru PID.
zesílení (P)
Nastavení
integračního
času (I)
Nastavení integračního času pro PID regulátor.
Omezení
Nastavení maximálního možného výstupu z integrátoru v procentech
integrační složky maximální výstupní frekvence.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–4
A1000
Číslo
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,00 s
0,00
÷
10,0
všechny
100,0%
0,0
÷
100,0
všechny
Nastavení odchylky PID regulátoru v procentech maximální výstupní
frekvence.
0,0%
-100,0
÷
100,0
všechny
Zpoždění PID
regulátoru
Nastavení zpoždění referenční frekvence na výstupu PID regulátoru.
0,00 s
0,00
÷
10,00
všechny
Volba úrovně
výstupu PID
Nastavení polarity výstupu PID regulátoru (vpřed/vzad).
0: Výstup PID regulátoru vpřed
1: Výstup PID regulátoru vzad
0
0÷1
všechny
Nastavení
zesílení
výstupu PID
Nastavení zesílení výstupu PID regulátoru.
1,00
0,00
÷
25,00
všechny
0: Nulové omezení při záporné hodnotě výstupu PID regulátoru
1: Reverzace při záporné hodnotě výstupu PID regulace.
Pokud je použito nastavení 1, ujistěte se, že reverzace je povolena
parametrem b1-04.
0
0÷1
všechny
Volba detekce
ztráty zpětné
vazby
0: Žádná chyba. Pouze digitální výstup.
1: Zjišťování ztráty zpětné vazby. Provoz pokračuje, alarm, poruchové
kontakty nejsou aktivovány.
2: Zjišťování ztráty zpětné vazby. Odpojen výstup měniče, hlášení
poruchy, aktivovány poruchové kontakty.
3: Žádná chyba. Pouze digitální výstup. Ztráta zpětné vazby není
zjišťována, pokud není povoleno řízení PID regulátorem.
4: Zjišťování ztráty zpětné vazby. Provoz pokračuje, alarm, poruchové
kontakty nejsou aktivovány. Ztráta zpětné vazby je zjišťována,
i když není povoleno řízení PID regulátorem
5: Zjišťování ztráty zpětné vazby. Odpojen výstup měniče. Ztráta zpětné
vazby není zjišťována, pokud není povoleno řízení PID regulátorem.
0
0÷5
všechny
Úroveň
detekce ztráty
zpětné vazby
Nastavení úrovně ztráty zpětné vazby v procentech maximální výstupní
frekvence.
0%
0 ÷ 100
všechny
Čas detekce
ztráty zpětné
vazby
Nastavení doby pro detekci ztráty zpětné vazby.
1,0 s
0,0 ÷ 25,5
všechny
0,0 Hz
0,0
÷
400,0
všechny
0,0 s
0,0 ÷ 25,5
všechny
0,0 s
0,0
÷
6000,0
všechny
0
0÷1
všechny
0,00%
0,00
÷
100,00
všechny
1
0÷3
všechny
0,00%
- 100,0
÷
100,0
všechny
(adresa
registru)
Název
b5-05
Čas derivace
(D)
Nastavení derivačního času řízení PID.
Limit výstupu
PID
Nastavení maximálního možného výstupu PID regulátoru v procentech
maximální výstupní frekvence.
Úprava
odchylky PID
(1A9H)
b5-06
(1AAH)
b5-07
(1ABH)
b5-08
(1ACH)
b5-09
(1ADH)
b5-10
(1AEH)
b5-11
(1AFH)
b5-12
(1B0H)
b5-13
(1B1H)
b5-14
(1B2H)
b5-15
(1B3H)
b5-16
(1B4H)
b5-17
(1B5H)
b5-18
(1DCH)
b5-19
(1DDH)
b5-20
(1E2H)
b5-34
(19FH)
b5-35
(1A0H)
Záporný
výstup PID
regulátoru
Popis
Počáteční
úroveň funkce Nastavení úrovně frekvence pro aktivaci funkce klidového stavu PID
klidového
regulátoru.
stavu PID
Doba zpoždění
klidového
Nastavení doby zpoždění před aktivací funkce klidového stavu.
stavu PID
Doba rozběhu/
Nastavení doby rozběhu/doběhu při žádosti PID regulace.
doběhu PID
Volba
nastavování
žádané
hodnoty PID
0: Zakázáno
1: Povoleno
Žádaná
hodnota PID
Nastavení žádané hodnoty PID (pokud je b5-18=1) v procentech
maximální výstupní frekvence.
Jednotky
žádané
hodnoty PID
0:
1:
2:
3:
Dolní limit
výstupu PID
Nastavení minimálního možného výstupu PID regulátoru v procentech
maximální výstupní frekvence.
Vstupní limit
PID
Omezení řídícího vstupu PID (signálu odchylky) v procentech maximální
výstupní frekvence. Chová se jako bipolární limit.
0,01 Hz
0,01% (100% = maximální výstupní frekvence)
ot./min. (musí být zadán počet pólů motoru)
Uživatelské nastavení (b5-38 a b5-39)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–5
1000,0% 0 ÷ 1000,0
všechny
A1000
Číslo
(adresa
registru)
b5-36
(1A1H)
b5-37
(1A2H)
b5-38
(1FEH)
b5-39
(1FFH)
Název
Popis
Úroveň detekce
Nastavení úrovně detekce vysoké zpětné vazby v procentech maximální
vysoké zpětné
výstupní frekvence.
vazby PID
Čas detekce
vysoké zpětné
vazby PID
Nastavení doby prodlení detekce vysoké úrovně zpětné vazby PID.
Zobrazení
uživatelské
žádané
hodnoty PID
Nastavení zobrazení hodnot U5-01 a U5-04, když je na výstupu
maximální frekvence.
Zobrazení
číslic žádané
hodnoty PID
0:
1:
2:
3:
Žádné desetinné místo
Jedno desetinné místo
Dvě desetinná místa
Tři desetinná místa
Sledování
frekvenční
0: Zobrazení frekvenční žádosti (U1-01) po přidání PID kompenzace
(17FH)
žádosti během 1: Zobrazení frekvenční žádosti (U1-01) před přidáním PID kompenzace
PID
*5 Továrně nastavená hodnota je závislá na nastavené jednotce žádané hodnoty PID regulace (b5-20).
b5-40
Číslo
Název
b6-01
Frekvence dočasného
pozastavení při startu
(1B6H)
b6-02
(1B7H)
b6-03
(1B8H)
b6-04
(1B9H)
Způsoby
řízení
100%
0 ÷ 100
všechny
1,0 s
0,0 ÷ 25,5
všechny
*5
1 ÷ 60000
všechny
*5
0÷3
všechny
0
0÷1
všechny
Popis
Parametry b6-01 a b6-02 nastavují dobu pozdržení frekvence
Doba dočasného
při startu (rozběhu).
pozastavení při startu
Frekvence dočasného Parametry b6-03 a b6-04 nastavují dobu pozdržení frekvence
pozastavení při stopu při zastavení (doběhu).
Doba dočasného
pozastavení při stopu
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,0 Hz
0,0 ÷
400,0
všechny
0,0 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
0,0 Hz
0,0 ÷
400,0
všechny
0,0 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
b7: Funkce „ Droop control“
Číslo
(adresa
registru)
b7-01
(1CAH)
b7-02
(1CBH)
b7-03
(1??H)
Rozsah
nastavení
b6: Funkce dočasného stopu
(adresa
registru)
Přednastavení
Název
Zesílení funkce
„Droop control“
Popis
Nastavení „změkčení“ momentové charakteristiky při jmenovitých
otáčkách a 100% zátěži. (V procentech jmenovité rychlosti motoru).
Nastavení časové konstanty funkce „Droop control“.
Zpoždění funkce
Pokud se vyskytne kmitání motoru, zvyšte nastavení.
„Droop control“
Pokud je reakční doba příliš dlouhá, snižte nastavení.
Omezení funkce
„Droop control“
0: Zakázáno
1: Povoleno
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,0%
0,0
÷
100,0
CLV
CLV/PM
0,05 s
0,03
÷
2,00
CLV
CLV/PM
1
0÷1
???
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*77
0÷1
vše kromě
OLV/PM
*77
0,0 ÷ 10,0
OLV
CLV
0,00 s
÷
10,00 s
OLV
CLV
0,00
÷
655,00
V/f
V/f w/PG
b8: Energetická optimalizace
Číslo
(adresa
registru)
b8-01
(1CCH)
b8-02
(1CDH)
b8-03
(1CEH)
b8-04
(1CFH)
Název
Popis
Volba režimu energe- 0: Zakázána
tické optimalizace
1: Povolena
Zesílení funkce energeNastavení zesílení funkce energetické optimalizace.
tické optimalizace
Časová konstanta
energetické
optimalizace
Nastavení časové konstanty funkce energetické optimalizace.
Koeficient energetické Určuje úroveň maximální výkonnosti (účinnosti) motoru. Rozsah
optimalizace
nastavení je 0,0 až 2000,0 pro měniče 3,7 kW a menší.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–6
*69
*1 *51
A1000
Číslo
(adresa
registru)
b8-05
(1D0H)
b8-06
(1D1H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
20 ms
0 ÷ 2000
V/f
V/f w/PG
0%
0 ÷ 100
V/f
V/f w/PG
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Úprava síly působení funkce „Zero Servo“.
5
0 ÷ 100
CLV
CLV/PM
Nastavení rozsahu aktivace výstupní svorky nastavené na „Dokončení
funkce „Zero Servo“. Digitální výstup je sepnut po dobu, kdy je rotor
motoru zajištěn v poloze zero-servo ± nastavená šířka detekčního pásma.
10
0 ÷ 16383
CLV
CLV/PM
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Název
Popis
Časová konstanta
detekce výstupního
výkonu
Limit napětí v režimu
vyhledávání rychlosti
Nastavení doby pro detekci výstupního výkonu.
Nastavení minimální hodnoty napětí v průběhu vyhledávání
rychlosti v procentech maximálního výstupního napětí.
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04).
*51 Hodnota parametru se automaticky změní, pokud je změněn parametr E2-11 (manuálně nebo autotuningem).
*69 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02) a modelem měniče (o2-04).
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
b9: Funkce „Zero Servo“
Číslo
(adresa
registru)
Název
b9-01
Zesílení funkce
„Zero servo“
(1DAH)
b9-02
(1DBH)
Popis
Šířka detekce
funkce
„Zero Servo“
C: Ladění
C1: Rozběhové a doběhové rampy
Číslo
(adresa
registru)
Název
C1-01
Doba rozběhu 1
Nastavení doby rozběhu, za kterou výstupní frekvence vzroste z 0
na maximální hodnotu.
všechny
Doba doběhu 1
Nastavení doby doběhu, za kterou výstupní frekvence poklesne
z maximální hodnoty na 0.
všechny
Doba rozběhu 2
Nastavení doby rozběhu, za kterou výstupní frekvence vzroste z 0
na maximální hodnotu.
všechny
Doba doběhu 2
Nastavení doby doběhu, za kterou výstupní frekvence poklesne
z maximální hodnoty na 0.
všechny
Doba rozběhu 3
Nastavení doby rozběhu, za kterou výstupní frekvence vzroste z 0
na maximální hodnotu.
Doba doběhu 3
Nastavení doby doběhu, za kterou výstupní frekvence poklesne
z maximální hodnoty na 0.
všechny
Doba rozběhu 4
Nastavení doby rozběhu, za kterou výstupní frekvence vzroste z 0
na maximální hodnotu.
všechny
Doba doběhu 4
Nastavení doby doběhu, za kterou výstupní frekvence poklesne
z maximální hodnoty na 0.
všechny
Nouzová doběhová
doba
Nastavení doby pro funkci nouzového stopu.
všechny
Jednotky nastavení
doby rozběhu
a doběhu
0: 0,01 s (0,00 ÷ 600,00 s)
1: 0,1 s (0,0 ÷6000,0 s)
(200H)
C1-02
(201H)
C1-03
(202H)
C1-04
(203H)
C1-05
(204H)
C1-06
(205H)
C1-07
(206H)
C1-08
(207H)
C1-09
(208H)
C1-10
(209H)
C1-11
(20AH)
Popis
Automatické
přepínání ramp
Nastavení frekvence pro automatické přepínaní ramp.
10,0 s
0,0
÷
6000,0
všechny
*6
1
0÷1
všechny
0,0 Hz
0,0 ÷ 400,0
všechny
*6 Rozsah nastavení závisí na nastavení parametru C1-10. Pokud je v parametru C1-01 nastavena 0, rozsah nastavení je 0,00 ÷ 600,00 s.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–7
A1000
C2: S-křivka
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Čas S-křivky na
S-křivka může být nastavována ve čtyřech bodech, jak je
počátku zrychlování znázorněno níže:
C2-02 Čas S-křivky na konci
(20CH)
zrychlování
Čas S-křivky na
C2-03
(20DH)
počátku zpomalování
C2-04 Čas S-křivky na konci
(20EH)
zpomalování
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
C2-01
(20BH)
Způsoby
řízení
0,00 ÷ 10,00
všechny
0,20 s
0,00 ÷ 10,00
všechny
0,20 s
0,00 ÷ 10,00
všechny
0,00 s
0,00 ÷ 10,00
všechny
0,20 s
*77
C3: Kompenzace skluzu
Číslo
(adresa
registru)
C3-01
(20FH)
C3-02
(210H)
C3-03
(211H)
C3-04
(212H)
C3-05
(213H)
C3-21
(33EH)
C3-22
(241H)
C3-23
(242H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavení zesílení funkce kompenzace skluzu pro motor 1.
*77
0,0 ÷ 2,5
V/f
OLV
CLV
Časová konstanta
zpoždění
kompenzace skluzu
Upravení časové konstanty kompenzace skluzu pro motor 1.
*77
0 ÷ 10000
ms
V/f
OLV
Omezení
kompenzace skluzu
Nastavení horního omezení kompenzace skluzu v procentech
jmenovitého skluzu motoru 1 (E2-02).
200%
0 ÷ 250
V/f
OLV
Funkce kompenzace
skluzu v generátorickém chodu
0:
1:
2:
0:
1:
0
0÷2
V/f
OLV
0
0÷1
OLV
CLV
*67
0,0 ÷ 2,5
V/f
OLV
CLV
0 ÷ 10000
ms
V/f
OLV
200%
0 ÷ 250
V/f
OLV
0
0÷2
V/f
OLV
Název
Zesílení kompenzace
skluzu
Omezení výstupního
napětí
Zesílení kompenzace
skluzu – motor 2
Popis
Zakázána
Povolena nad 6 Hz
Povolena, jakmile je možná kompenzace skluzu
Zakázáno
Povoleno (Magnetický tok bude automaticky omezen, když dojde
k saturaci výstupního napětí.)
Nastavení zesílení funkce kompenzace skluzu pro motor 2.
Časová konstanta
zpoždění kompenzace Nastavení časové konstanty kompenzace skluzu pro motor 2.
skluzu - motor 2
Omezení kompenzace Nastavení horního omezení kompenzace skluzu v procentech
skluzu - motor 2
jmenovitého skluzu motoru 2 (E4-02).
Funkce kompenzace 0: Zakázána
skluzu v generátor. 1: Povolena nad 6 Hz
chodu - motor 2
2: Povolena, jakmile je možná kompenzace skluzu
*67 Tovární nastavení je určeno řídícím módem pro motor 2 (E3-01).
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
C3-24
(243H)
Rozsah
nastavení
Přednastavení
*67
C4: Kompenzace momentu
Číslo
(adresa
registru)
C4-01
(215H)
C4-02
(216H)
C4-03
(217H)
C4-04
(218H)
C4-05
(219H)
C4-06
(21AH)
C4-07
(341H)
Název
Zesílení kompenzace
momentu
Popis
Nastavení zesílení pro funkci automatického posílení momentu
(napětí) a podpory pro lepší startovací moment.
Časová konstanta
zpoždění kompenzace Nastavení časové konstanty kompenzace momentu.
momentu
Kompenzace momentu
při startu vpřed
Kompenzace momentu
při startu vzad
Časová konstanta
kompenzace momentu
Nastavení kompenzace momentu při startu vpřed v procentech
momentu motoru.
Nastavení kompenzace momentu při startu vzad v procentech
momentu motoru.
Nastavení časové konstanty pro kompenzaci momentu při startu
vpřed i vzad (C4-03 a C4-04).
Časová konstanta
zpoždění kompenzace Nastavení časové konstanty kompenzace momentu 2.
momentu 2
Zesílení kompenzace
momentu - motor 2
Nastavení zesílení kompenzace momentu pro motor 2.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*77
0,00 ÷ 2,50
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM
*77
0 ÷ 6000 ms
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM
0,0%
0,0 ÷ 200,0
OLV
0,0%
-200,0 ÷ 0,0
OLV
10 ms
0 ÷ 200
OLV
150 ms
0 ÷ 10000
OLV
1,00
0,00 ÷ 2,50
V/f
V/f w/PG
OLV
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–8
A1000
C5: Automatická regulace rychlosti - ASR
Číslo
(adresa
registru)
C5-01
(21BH)
C5-02
(21CH)
C5-03
(21DH)
C5-04
(21EH)
C5-05
(21FH)
C5-06
(220H)
C5-07
(221H)
C5-08
(222H)
C5-12
(386H)
C5-17
(276H)
C5-18
(277H)
C5-21
(356H)
C5-22
(357H)
C5-23
(358H)
C5-24
(359H)
C5-25
(35AH)
C5-26
(35BH)
C5-27
(35CH)
C5-28
(35DH)
C5-32
(361H)
C5-37
(278H)
C5-38
(279H)
Název
Popis
Proporcionální zesílení Nastavení proporcionálního zesílení smyčky automatické regulace
ASR 1
rychlosti.
Integrační časová
konstanta 1
Nastavení integrační časové konstanty smyčky automatické regulace
rychlosti.
Proporcionální
zesílení ASR 2
Nastavení proporcionálního zesílení 2 smyčky automatické regulace
rychlosti.
Integrační časová
konstanta 2
Omezení ASR
Časová konstanta
zpoždění ASR
Nastavení integrační časové konstanty 2 smyčky automatické
regulace rychlosti.
Nastavení horního limitu regulace otáček v procentech maximální
výstupní frekvence (E1-04).
Nastavení zpoždění v regulačních obvodech.
Přednastavení
*77
*77
*77
*77
5%
*77
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,00
÷
300,00*71
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
0,000 ÷
10,000 s
0,00
÷
300,00*71
0,000 ÷
10,000 s
0,0 ÷ 20,0
V/f w/PG
0,000
÷
0,500 s
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Nastavení hodnoty frekvence, při které dochází k přepnutí
Proporcionálních a Integračních složek 1 a 2.
0,0 Hz
0,0 ÷
400,0
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Omezení integračních Nastavení horního limitu omezení integračních složek ASR
složek ASR
v procentech maximální výstupní frekvence (E1-04).
400%
0 ÷ 400
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
0
0÷1
V/f w/PG
Frekvence přepnutí
zesílení ASR
Integrační řízení
během zrychlování /
zpomalování
0: Zakázáno – integrační funkce jsou povoleny pouze během
konstantní rychlosti.
1: Povoleno – integrační funkce jsou vždy povoleny, během
zrychlování/zpomalování i během konstantní rychlosti.
Setrvačnost motoru
Nastavení setrvačnosti motoru. Tato hodnota je automaticky
nastavena během ASR nebo automatického ladění setrvačnosti.
Poměr setrvačnosti
zátěže
Nastavení poměru mezi motorem a setrvačností zátěže. Tato
hodnota je automaticky nastavena během ASR nebo automatického
ladění setrvačnosti.
Proporcionální zesílení Nastavení proporcionálního zesílení smyčky automatické regulace
ASR 1 – motor 2
rychlosti pro motor 2.
Integrační časová
Nastavení integrační časové konstanty smyčky automatické regulace
konstanta 1 – motor 2 rychlosti pro motor 2.
Proporcionální zesílení Nastavení proporcionálního zesílení 2 smyčky automatické regulace
ASR 2 - motor 2
rychlosti pro motor 2.
Integrační časová
Nastavení integrační časové konstanty 2 smyčky automatické
konstanta 2 - motor 2 regulace rychlosti pro motor 2.
Omezení ASR
- motor 2
Časová konstanta
zpoždění ASR
- motor 2
Frekvence přepnutí
zesílení ASR - motor 2
Nastavení horního limitu regulace otáček v procentech maximální
výstupní frekvence (E3-04).
*67
*67
*67
*67
5%
0,004 s
Nastavení hodnoty frekvence pro motor 2, při které dochází
k přepnutí Proporcionálních a Integračních složek 1 a 2.
0,0 Hz
0: Zakázáno - integrační funkce pro motor 2 jsou povoleny pouze
během konstantní rychlosti.
1: Povoleno – integrační funkce pro motor 2 jsou vždy povoleny,
během zrychlování/zpomalování i během konstantní
rychlosti.
Nastavení setrvačnosti motoru 2 bez zátěže. Tato hodnota je
Setrvačnost motoru 2 automaticky nastavena během ASR nebo automatického ladění
setrvačnosti.
Poměr setrvačnosti
zátěže - motor 2
1,0
Nastavení zpoždění v regulačních obvodech pro motor 2.
Omezení integračních Nastavení horního limitu omezení integračních složek ASR pro motor
složek ASR - motor 2 2 v procentech maximální výstupní frekvence (E3-04).
Integrační řízení
během zrychlování /
zpomalování
- motor 2
*10 *57
Nastavení poměru mezi motorem 2 a setrvačností stroje. Tato
hodnota je automaticky nastavena během ASR nebo automatického
ladění setrvačnosti.
0,0001
÷
600,00
kgm2
0,0
÷
6000,0
0,00
÷
300,00 *71
0,000
÷
10,000 s
0,00
÷
300,00 *71
0,000
÷
10,000 s
0,0 ÷ 20,0
0,000
÷
0,500
0,0 ÷
400,0
CLV
CLV/PM
CLV
CLV/PM
V/fw/PG
CLV
V/f w/PG
CLV
V/f w/PG
CLV
V/f w/PG
CLV
V/f w/PG
CLV
CLV
400%
0 ÷ 400
CLV
0
0÷1
V/f w/PG
*57
1,0
0,0001
÷
600,00
kgm2
0,0
÷
6000,0
CLV
CLV
*10 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení kódu motoru v parametru E5-01.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*67 Tovární nastavení je určeno řídícím módem pro motor 2 (E3-01).
*71 Rozsah nastavení je 1,00 ÷ 300,0 při řízení CLV a AOLV/PM.
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B–9
A1000
C6: Modulační frekvence
Číslo
(adresa
registru)
C6-01
(223H)
C6-02
(224H)
C6-03
(225H)
C6-04
(226H)
C6-05
(227H)
Název
Volba zatížení
Výběr modulační
frekvence
Horní hranice
modulační frekvence
Popis
0: Velké zatížení – pro aplikace s konstantním momentem
1: Normální zatížení – pro aplikace s proměnným momentem
1: 2,0 kHz
2: 5,0 kHz
3: 8,0 kHz
4: 10,0 kHz
5: 12,5 kHz
6: 15,0 kHz
7: Swing PWM modulace 1
8: Swing PWM modulace 2
9: Swing PWM modulace 3
A: Swing PWM modulace 4
B až E: Nastavení není možné
F: Vlastní uživatelské nastavení (dáno parametry C6-03 až C6-05)
Pozn.: C6-04 a C6-05 jsou dostupné pouze v řídících módech
U/f a U/f w/PG.
Nastavení horní a dolní hranice modulační frekvence. Při řízení OLV je
hodnota v C6-03 horní hranicí modulační frekvence.
Dolní hranice
modulační frekvence
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷1
všechny
*3
1÷F
všechny
1,0 ÷ 15,0
kHz
všechny
1,0 ÷ 15,0
kHz
všechny
0 ÷ 99
všechny
0÷1
OLV
CLV
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*8
*8
Proporcionální zesílení
modulační frekvence
*8
Modulační frekvence
0: Modulační frekvence = 5 kHz
během rotačního
0
(22BH)
1: Nastavení hodnoty C6-03
autotuningu
*3 Tovární nastavení hodnot závisí na modelu měniče (o2-04), řídícím módu (A1-02) a volbě zatížení (C6-01).
*8 Tovární nastavení hodnot závisí na parametru C6-02 – Výběr modulační frekvence.
C6-09
d: Žádané hodnoty
d1: Frekvenční žádost
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Přednastavení
d1-01
Frekvenční žádost 1
(280H)
d1-02
Frekvenční žádost 2
(281H)
d1-03
Frekvenční žádost 3
(282H)
d1-04
Frekvenční žádost 4
(283H)
d1-05
Frekvenční žádost 5
(284H)
Nastavení frekvenční žádosti pro měnič.
Jednotky jsou dány parametrem o1-03.
0,00 Hz
0,00 Hz
÷
400,00 Hz
všechny
*19 *72
d1-06
Frekvenční žádost 6
(285H)
d1-07
Frekvenční žádost 7
(286H)
d1-08
Frekvenční žádost 8
(287H)
d1-09
Frekvenční žádost 9
(288H)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 10
A1000
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Přednastavení
Nastavení frekvenční žádosti pro měnič.
Jednotky jsou dány parametrem o1-03.
0,00 Hz
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
d1-10
Frekvenční žádost 10
(28BH)
d1-11
Frekvenční žádost 11
(28CH)
d1-12
Frekvenční žádost 12
(28DH)
d1-13
Frekvenční žádost 13
(28EH)
0,00 Hz
÷
400,00 Hz
všechny
*19 *72
d1-14
Frekvenční žádost 14
(28FH)
d1-15
Frekvenční žádost 15
(2900H)
d1-16
Frekvenční žádost 16
(291H)
d1-17
Nastavení krokovací frekvence.
Jednotky jsou dány parametrem o1-03.
Krokovací frekvence
(2920H)
6 Hz
0,00 Hz
÷
400,00 Hz
všechny
*19 *72
*19 Horní limit rozsahu je dán maximální výstupní frekvencí (E1-04) a horním limitem frekvenční žádosti (d2-01).
*72 Rozsah nastavení v AOLV/PM je 0,0 ÷ 66,0.
d2: Omezení frekvenční žádosti
Číslo
(adresa
registru)
d2-01
(289H)
d2-02
(28AH)
d2-03
(293H)
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Horní limit frekvenční Nastavení horního limitu frekvenční žádosti v procentech maximální
žádosti
výstupní frekvence.
0%
0,0 ÷ 110,0
všechny
Dolní limit frekvenční Nastavení dolního limitu frekvenční žádosti v procentech maximální
žádosti
výstupní frekvence.
0%
0,0 ÷ 110,0
všechny
0%
0,0 ÷ 110,0
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,0 Hz
0,0 ÷ 400,0
všechny
1,0 Hz
0,0 ÷ 20,0
všechny
Dolní limit hlavní
frekvenční žádosti
Popis
Nastavení dolního limitu frekvenční žádosti z analogových vstupů
v procentech maximální výstupní frekvence.
d3: Zakázané frekvence
Číslo
(adresa
registru)
d3-01
(294H)
d3-02
(295H)
d3-03
(296H)
d3-04
(297H)
Přednastavení
Název
Název
Popis
Nastavení středních hodnot zakázaných frekvencí v Hz.
Odstraňuje problémy s resonančními vibracemi motor-stroj
zamezením nepřetržitého provozu v předdefinovaném frekvenčním
Zakázaná frekvence 2 pásmu. Při rozběhu a doběhu jsou pásma zakázaných frekvencí
plynule projížděna.
Nastavení na 0,0 Hz vyřazuje funkci z činnosti.
Zakázaná frekvence 3 Vždy se ujistěte, že pro nastavení platí: d3-01 ≥ d3-02 ≥ d3-03
Zakázaná frekvence 1
Šířka zakázaného
pásma
Nastavení šířky zakázané frekvence v Hz.
Rozsah zakázaného pásma pak bude: zakázaná frekvence ± d3-04
d4: Uchování frekvenční žádosti a funkce Up/Down 2
Číslo
(adresa
registru)
Název
d4-01
Volba uchování
frekvenční žádosti
(298H)
Popis
0: Zakázáno. Po zapnutí napájení měnič startuje z nuly.
1: Umožněno. Při zapnutí měnič startuje z uložené frekvence.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 11
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷1
všechny
A1000
Číslo
(adresa
registru)
d4-03
(2AAH)
d4-04
(2ABH)
Název
Popis
Bias (v Hz) frekvenční Nastavení biasu, který je připočten/odpočten (po krocích) k/od
žádosti v režimu
frekvenční žádosti v případě, kdy jsou aktivovány digitální vstupy
Up/Down 2
Up2 / Down2 (H1-
=75, 76).
Doba rozběhu /
doběhu pro bias
frekvenční žádosti
v režimu Up/Down 2
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,00 Hz
0,00
÷
99,99
všechny
0
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
0,0%
-99,9
÷
100,0
všechny
Volba doby rozběhové/doběhové rampy pro úpravu frekvenční
žádosti nebo biasu v režimu Up2 / Down2.
0: Použití vybrané doby rozběhu / doběhu
1: Použití doby rozběhu doběhu 4 (C1-07 a C1-08)
0: Hodnota biasu frekvenční žádosti je uchována, i když ani jeden
povel Up 2 nebo Down 2 není aktivní.
d4-05
(2ACH)
Volba použití biasu
frekvenční žádosti
v režimu Up/Down 2
1: Hodnota biasu je vynulována, pokud jsou povely Up 2 i Down 2
zároveň oba aktivní nebo neaktivní. Pro zrychlení, nebo zpomalení
na hodnotu frekvenční žádosti je použita doba rozběhu/doběhu
podle nastavení d4-04.
Parametr je funkční pouze v případě nastavení d4-03 = 0,0 Hz.
d4-06
(2ADH)
d4-07
(2AEH)
d4-08
(2AFH)
d4-09
(2B0H)
d4-10
(2B6H)
V případě, že není frekvenční žádost zadávána digitálním
Bias (v %) frekvenční
operátorem, je v parametru d4-06 nastavena hodnota biasu pro
žádosti v režimu
režim Up/Down 2 (nastavení v % maximální výstupní frekvence).
Up/Down 2
Fungování parametru závisí na konfiguraci funkce Up2 / Down 2.
Limit změny
analogové frekvenční
žádosti v režimu
Up/Down 2
Nastavená hodnota (v % maximální výstupní frekvence) určuje, o
kolik se může změnit frekvenční žádost v případě, kdy jsou
aktivovány digitální vstupy Up 2 / Down 2.
Pokud změna frekvenční žádosti překročí dané nastavení, je hodnota
biasu uchována a měnič zpomalí/zrychlí na hodnotu frekvenční
žádosti.
1,0%
0,1
÷
100,0
všechny
Horní limit biasu
frekvenční žádosti
v režimu Up/Down 2
Nastavení horního limitu hodnoty biasu a hodnoty, která může být
uložena v parametru d4-06.
Nastavte v % maximální výstupní frekvence.
0,0%
0,0
÷
100,0
všechny
Dolní limit biasu
frekvenční žádosti
v režimu Up/Down 2
Nastavení dolního limitu hodnoty biasu a hodnoty, která může být
uložena v parametru d4-06.
Nastavte v % maximální výstupní frekvence.
0,0%
-99,9 ÷ 0,0
všechny
Volba dolního limitu
frekvenční žádosti
v režimu Up/Down
0: Dolní limit je určen parametrem d2-02 nebo analogovým vstupem
1: Dolní limit je určen parametrem d2-02
0
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
1,00
0,50
÷
2,50
všechny
Parametr povoluje nebo zakazuje přeměnu frekvenční žádosti nebo
výstupu PID regulátoru na interní bi-polární frekvenční žádost.
d4-11
(2??H)
0: Zakázáno. Frekvenční žádost nebo výstup PID regulátoru jsou
použity tak jak jsou, beze změny, v rozsahu 0 až 100% maximální
Volba obousměrného
výstupní frekvence.
výstupu
1: Povoleno. Pokud je frekvenční žádost nebo výstup PID regulátoru
nižší než 50%, je změněn zvolený směr otáčení na opačný.
Pokud je frekvenční žádost nebo výstup PID regulátoru vyšší než
50%, měnič pracuje ve zvoleném směru
d4-12
(2??H)
Nastavení zesílení pro úpravu přesnosti zastavení, pokud je
Zesílení jednoduchého „jednoduché polohování“ zvoleno způsobem zastavení (b1-03=9).
Pokud motor zastaví dřív, než dosáhne požadované polohy, zvyšte
polohování
nastavení. Pokud motor zastaví příliš pozdě, snižte nastavení.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 12
A1000
d5: Momentové řízení
Číslo
(adresa
registru)
Název
d5-01
Volba momentového
řízení
(29AH)
d5-02
(29BH)
d5-03
(29CH)
d5-04
(29DH)
d5-05
(29EH)
d5-06
(29FH)
d5-08
(2B5H)
0: Rychlostní řízení
1: Momentové řízení
Při použití digitálního vstupu pro přepínání mezi rychlostním
a momentovým řízením (H1-
=71), nastavte „0“.
Časová konstanta
Nastavení zpoždění signálu momentové žádosti.
zpoždění momentové
Používáno pro potlačení rušení nebo při kolísající momentové žádosti.
žádosti
Volba omezení otáček
1: Omezení nastaveno frekvenční žádostí v b1-01
2: Omezení nastaveno pomocí d5-04
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷1
CLV
CLV/PM
0 ms
0 ÷ 1000
CLV
CLV/PM
1
1÷2
CLV
CLV/PM
Omezení otáček
Nastavení omezení otáček v režimu momentového řízení v %
maximální výstupní frekvence. Umožněno, pokud d5-03=2. Záporné
nastavení je pro opačný směr otáčení (ke směru povelu chod).
0%
-120 ÷ 120
CLV
CLV/PM
Bias omezení otáček
Nastavení biasu omezení otáček v % maximální výstupní frekvence.
Hodnota biasu se přidává k určené hodnotě omezení otáček a může
upravit rozsah omezení otáček.
10%
0 ÷ 120
CLV
CLV/PM
0 ms
0 ÷ 1000
CLV
CLV/PM
1
0÷1
CLV
CLV/PM
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
80%
0 ÷ 100
V/f
V/f w/PG
0,0 Hz
0,0 ÷ 400,0
V/f
V/f w/PG
0
0÷1
OLV
CLV
400%
100 ÷ 400
OLV
CLV
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavení zpoždění pro přepínání mezi rychlostním a momentovým
Časová konstanta
přepínání rychlostního řízením pomocí vstupních svorek (H1-
=71). Hodnoty žádosti
a momentového řízení jsou uchovány tak, jak byly ve chvíli zadání povelu k přepnutí.
Bias omezení otáček
v jednom směru
0: Zakázáno
1: Povoleno
d6: Odbuzení a přibuzení
Číslo
(adresa
registru)
d6-01
(2A0H)
d6-02
(2A1H)
d6-03
(2A2H)
d6-06
(2A5H)
Popis
Název
Úroveň odbuzení
Omezení frekvence
odbuzení
Volba funkce přibuzení
Omezení funkce
přibuzení
Popis
Nastavení výstupního napětí měniče pro funkci odbuzení v %
maximálního výstupního napětí.
Povoleno, pokud je programovatelný digitální vstup nastaven na
funkci odbuzení (H1-
=63).
Nastavení spodní hranice frekvenčního pásma, ve kterém je odbuzení
funkční. Povel odbuzení je akceptován pouze na frekvencích nad
touto nastavenou hodnotou a pouze, pokud je výstupní frekvence ve
shodě s frekvenční žádostí.
0: Zakázáno
1: Povoleno
Nastavení horního limitu budícího proudu během magnetického
přibuzení. Nastavení 100% je rovno hodnotě proudu motoru
naprázdno. Zakázáno pouze během brzdění DC injekcí.
d7: Offset frekvence
Číslo
(adresa
registru)
Název
d7-01
Offset
frekvence
1
Nastavená hodnota se přidává k frekvenční žádosti, pokud je
aktivován digitální vstup “Offset frekvence 1“ (H1-
=44).
0%
-100,0
÷
100,0
všechny
Offset
frekvence
2
Nastavená hodnota se přidává k frekvenční žádosti, pokud je
aktivován digitální vstup “Offset frekvence 2“ (H1-
=45).
0%
-100,0
÷
100,0
všechny
Offset
frekvence
3
Nastavená hodnota se přidává k frekvenční žádosti, pokud je
aktivován digitální vstup “Offset frekvence 3“ (H1-
=46).
0%
-100,0
÷
100,0
všechny
(2B2H)
d7-02
(2B3H)
d7-03
(2B4H)
Popis
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 13
A1000
E: Parametry motoru
E1: U/f křivka 1 (pro motor 1)
Číslo
(adresa
registru)
Název
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
155 ÷ 255
všechny
F *25
0÷F
V/f
V/f w/PG
OLV
*2 *10
40,0 ÷ 400,0
Přednastavení
Popis
Tento parametr musí být nastaven na hodnotu napájecího napětí.
E1-01
(300H)
E1-03
(302H)
E1-04
(303H)
E1-05
(304H)
E1-06
(305H)
E1-07
(306H)
E1-08
(307H)
E1-09
(308H)
E1-10
(309H)
Nastavení vstupního
napětí
Volba U/f křivky
Varování! Vstupní napětí měniče (nikoliv motoru) musí být
nastaveno v parametru E1-01 pro správnou činnost ochranných
funkcí měniče. Chybné nebo nesprávné nastavení může mít za
následek zničení zařízení nebo zranění či smrt.
0: 50 Hz, konstantní moment 1
1: 60 Hz, konstantní moment 2
2: 60 Hz, konstantní moment 3 (souběh 50 Hz)
3: 72 Hz, konstantní moment 4 (souběh 60 Hz)
4: 50 Hz, proměnný moment 1
5: 50 Hz, proměnný moment 2
6: 60 Hz, proměnný moment 3
7: 60 Hz, proměnný moment 4
8: 50 Hz, vysoký rozběhový moment 1
9: 50 Hz, vysoký rozběhový moment 2
A: 60 Hz, vysoký rozběhový moment 3
B: 60 Hz, vysoký rozběhový moment 4
C: 90 Hz (souběh 60 Hz)
D: 120 Hz (souběh 60 Hz)
E: 180 Hz (souběh 60 Hz)
F: Uživatelské nastavení U/f. U/f křivka je definovaná nastavením
parametrů E1-04 až E1-13.
Maximální výstupní
frekvence
Maximální výstupní
napětí
Tyto parametry lze nastavovat pouze, pokud E1-03=F.
Frekvence souběhu
Ujistěte se, že čtyři frekvence jsou nastaveny podle následujícího
pravidla: E1-09 ≤ E1-07 ≤ E1-06 ≤ E1-11 ≤ E1-04
Pro nastavení lineární U/f křivky, nastavte v parametrech E1-07
a E1-09 stejné hodnoty. V tomto případě bude nastavení E1-08
ignorováno.
Výstupní napětí [V]
Střední frekvence
Napětí na střední
frekvenci
Minimální výstupní
frekvence
*26
E1-12
(30BH)
*26
*24
0,00 ÷ 255,0 V
*2 *10
0,0 ÷ E1-04
*2
0,0 ÷ E1-04
*2 *24
0,00 ÷ 255,0 V
*2 *24
Frekvence [Hz]
Napětí na střední
frekvenci 2
0,0 ÷ E1-04
všechny
*72 *82
Napětí na minimální
frekvenci
Střední frekvence 2
*82
*2 *24 *10
*2 *10
E1-11
(30AH)
200 V
Pozn.: některé parametry mohou být nedostupné v závislosti
na řídícím módu
•
E1-07, E1-08 a E1-10 jsou dostupné pouze v:
U/f řízení, U/F řízení s PG a OLV.
•
E1-11, E1-12 a E1-13 jsou dostupné pouze v:
U/f řízení, U/F řízení s PG, OLV a CLV.
0,0 Hz
0,0 V
0,00 ÷ 255,0 V
0,0 ÷ E1-04
*72
0,00 ÷ 255,0 V
*24
Napětí na frekvenci
0,0 V
0,00 ÷ 255,0 V
*24 *79
souběhu
*2 Továrně nastavená hodnota závisí na způsobu řízení (A1-02). Uvedené hodnoty jsou platné pro U/f řízení (A1-02=0).
*10 Továrně nastavená hodnota závisí na kódu motoru nastaveném v parametru E5-01.
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*25 Nastavená hodnota parametru se nevyresetuje na tovární hodnotu v případě, kdy je měnič inicializován.
*26 Parametr je ignorován v případě, že E1-11 a E1-12 jsou nastaveny na 0,0.
*72 Rozsah nastavení je 0,0 ÷ 66,0 v řízení AOLV/PM.
*79 Při provedení automatického ladění budou parametry E1-13 a E1-05 nastaveny na stejnou hodnotu.
*82 Při řízení OLV/PM se rozsah nastavení mění v závislosti na kódu motoru nastaveném v parametru E5-01.
E1-13
(30CH)
E2: Parametry motoru 1
Číslo
(adresa
registru)
Název
E2-01
Jmenovitý proud
motoru
Nastavení štítkové hodnoty proudu motoru při plném zatížení
v ampérech.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Jmenovitý skluz
motoru
Nastavení jmenovitého skluzu motoru.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
(30EH)
E2-02
(30FH)
Popis
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 14
Přednastavení
*57
*57
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
10 ÷ 200%
jmen. pr. *27
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
0,00
÷
20,00 Hz
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
A1000
Číslo
(adresa
registru)
Název
E2-03
Proud motoru
naprázdno
Nastavení hodnoty proudu motoru naprázdno.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Počet pólů motoru
Nastavení počtu pólů motoru.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Odpor vinutí mezi
fázemi
Nastavení odporu vinutí motoru mezi fázemi.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
(310H)
E2-04
(311H)
E2-05
(312H)
E2-06
(313H)
E2-07
(314H)
E2-08
(315H)
E2-09
(316H)
E2-10
(317H)
E2-11
(318H)
Popis
Nastavení úbytku napětí z důvodu rozptylové indukčnosti motoru
Rozptylová indukčnost
v procentech jmenovitého napětí motoru.
motoru
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*57
0 A ÷ E2-01
*27
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
4
2 ÷ 48
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
0,000
÷
65,000 Ω
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
0,0 %
÷
40,0 %
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*57
*57
Činitel saturace
jádra 1
Nastavení činitele saturace při 50% magnetickém toku.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
0,50
E2-07 ÷ 0,50
OLV
CLV
Činitel saturace
jádra 2
Nastavení činitele saturace při 75% magnetickém toku.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
0,75
E2-07 ÷ 0,75
OLV
CLV
Mechanické ztráty
motoru
Nastavení mechanických ztrát motoru v procentech jmenovitého
výkonu motoru (v kW).
0,0%
0,0 ÷ 10,0
OLV
CLV
Ztráty v železe
pro momentovou
kompenzaci
Nastavení ztrát v železe.
0
÷
65535 W
V/f
V/f w/PG
Jmenovitý výkon
motoru
Nastavení jmenovitého výstupního výkonu motoru v kW.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
*57
*1
0,00
÷
650,00 kW
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*80
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04).
*27 Jednotky nastavení se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04). Méně než 11kW: dvě des. místa; 11kW a více: jedno des. místo.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*80 Nastavené hodnoty mají dvě desetinná místa u měničů do 300kW a jedno desetinné místo u větších měničů.
E3: U/f křivka 2 (pro motor 2)
Číslo
(adresa
registru)
Název
E3-01
Volba způsobu řízení
motoru 2
(319H)
E3-04
(31AH)
E3-05
(31BH)
E3-06
(31CH)
E3-07
(31DH)
E3-08
(31EH)
E3-09
(31FH)
E3-10
(320H)
E3-11
(345H)
E3-12
(346H)
*52
E3-13
(347H)
Maximální výstupní
frekvence motoru 2
Maximální napětí
motoru 2
Frekvence souběhu
motoru 2
Popis
0:
1:
2:
3:
U/f řízení (V/f)
U/f řízení se zpětnou vazbou (V/f w/PG)
Vektorové řízení bez zpětné vazby (OLV)
Vektorové řízení se zpětnou vazbou (CLV)
Tyto parametry lze nastavovat pouze, pokud E1-03=F.
Pro nastavení lineární U/f křivky, nastavte v parametrech E3-07
a E3-09 stejné hodnoty. V tomto případě bude nastavení E3-08
ignorováno.
Ujistěte se, že čtyři frekvence jsou nastaveny podle následujícího
pravidla, jinak se objeví chyba oPE10:
E3-09 ≤ E3-07 ≤ E3-06 ≤ E3-11 ≤ E3-04
Střední frekvence
motoru 2
Výstupní napětí [V]
Napětí na střední
frekvenci motoru 2
Minimální výstupní
frekvence motoru 2
Napětí na minimální
frekvenci motoru 2
Střední frekvence 2
motoru 2
Frekvence [Hz]
Napětí na střední
frekvenci 2 motoru 2 Pozn.: Parametry E3-07 a E3-08 jsou dostupné pouze v:
U/f řízení, U/F řízení s PG a OLV.
Napětí na frekvenci
souběhu motoru 2
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷3
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*53
40,0 ÷ 400,0
*24 *53
0,0 ÷ 255,0 V
*53
0,0 ÷ E3-04
*53
0,0 ÷ E3-04
*24 *53
0,0 ÷ 255,0 V
*53
0,0 ÷ E3-04
*24 *53
0,0 ÷ 255,0 V
0,0 *52
0,0 ÷ E3-04
0,0 V *24
0,0 ÷ 255,0 V
0,0 V
*24 *79
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
*72
0,0 ÷ 255,0 V
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*52 Parametr je ignorován v případě, že E3-11 a E3-12 jsou nastaveny na 0.
*53 Továrně nastavená hodnota závisí na způsobu řízení motoru 2 v parametru E3-01. Uvedené hodnoty jsou platné pro U/f řízení.
*72 Rozsah nastavení v AOLV/PM je 0,0 ÷ 66,0.
*79 Při provedení automatického ladění budou parametry E1-13 a E1-05 nastaveny na stejnou hodnotu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 15
A1000
E4: Parametry motoru 2
Číslo
(adresa
registru)
Název
E4-01
Jmenovitý proud
motoru 2
Nastavení jmenovitého proudu motoru 2 při plném zatížení.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Jmenovitý skluz
motoru 2
Nastavení jmenovitého skluzu motoru 2.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Proud motoru 2
naprázdno
Nastavení hodnoty proudu naprázdno motoru 2.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Počet pólů motoru 2
Nastavení počtu pólů motoru 2.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Odpor vinutí mezi
fázemi motoru 2
Nastavení odporu vinutí motoru 2 mezi fázemi.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
(321H)
E4-02
(322H)
E4-03
(323H)
E4-04
(324H)
E4-05
(325H)
E4-06
(326H)
E4-07
(343H)
E4-08
(344H)
E4-09
(33FH)
E4-10
(340H)
E4-11
(327H)
Popis
Nastavení úbytku napětí pro motor 2 z důvodu rozptylové indukčnosti
Rozptylová indukčnost
motoru v procentech jmenovitého napětí motoru.
motoru 2
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
Přednastavení
*57
*57
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
10 ÷ 200%
jmen.pr. *27
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
0,00
÷
20,00 Hz
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*27
*57
0 A ÷ E4-01
*27
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
4
2 ÷ 48
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
0,000
÷
65,000 Ω
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*57
0,0 ÷ 40,0 %
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*57
Činitel saturace
jádra 1 motoru 2
Nastavení činitele saturace při 50% magnetickém toku motoru 2.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
0,50
0,00 ÷ 0,50
OLV
CLV
Činitel saturace
jádra 2 motoru 2
Nastavení činitele saturace při 75% magnetickém toku motoru 2.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
0,75
E4-07 ÷ 0,75
OLV
CLV
Mechanické ztráty
motoru 2
Nastavení mechanických ztrát motoru 2 v procentech jmenovitého
výkonu motoru.
0,0 %
0,00 ÷ 10,0
OLV
CLV
0
÷
65535 W
V/f
V/f w/PG
Ztráty v železe
pro momentovou
Nastavení ztrát v železe motoru 2.
kompenzaci motoru 2
Jmenovitý výkon
motoru 2
Nastavení jmenovitého výkonu motoru 2.
Tento parametr je automaticky nastaven během autotuningu.
*57
*1
0,00
÷
65,00 kW
*80
V/f
V/f w/PG
OLV, CLV
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04).
*27 Jednotky nastavení se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04). Méně než 11kW: dvě des. místa, 11kW a více: jedno des. místo.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*80 Nastavené hodnoty mají dvě desetinná místa u měničů do 300 kW a jedno desetinné místo u větších měničů.
E5: Parametry PM motoru
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Kód motoru
Při použití PM motoru Yaskawa, zadejte kód motoru. Některé
parametry motoru jsou automaticky nastaveny na základě hodnoty
tohoto parametru. Hodnoty parametrů nastavené manuálně budou
při zadání kódu motoru automaticky přepsány továrním nastavením.
Pozn.: Při použití jiného PM motoru než Yaskawa, nastavte FFFF
E5-01
(329H)
*25
E5-02
(32AH)
*25
E5-03
(32BH)
*25
*25
Nastavení jmenovitého výkonu motoru.
Jmenovitý proud
motoru
Nastavení jmenovitého proudu motoru.
*10
Nastavení počtu pólů motoru.
*10
Nastavení odporu pro každou fázi motoru.
*10
Indukčnost osy d
motoru
Nastavení indukčnosti osy d PM motoru.
*10
Indukčnost osy q
motoru
Nastavení indukčnosti osy q PM motoru.
*10
Počet pólů motoru
E5-05
(32DH)
*25
E5-06
(32EH)
*25
E5-07
(32FH)
*25
E5-09
(331H)
*25
*38 *57 *77
Jmenovitý výkon
motoru
E5-04
(32CH)
Přednastavení
Odpor vinutí motoru
Nastavte špičkovou hodnotu indukovaného fázového napětí
v jednotkách 0,1 mV / (rad/s) [elektrický úhel]. Tento parametr
Napěťová konstanta 1 nastavte, pokud používáte PM motor Yaskawa SSR1 s redukovaným
momentem, nebo SST4 s konstantním momentem.
Při tomto nastavení má být parametr E5-24 =0.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 16
*10
*10
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0000
÷
FFFF *81
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,10
÷
650,00 kW
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
*80
10 ÷ 200%
jmen. pr. *27
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
2 ÷ 48
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,000
÷
65,000 Ω
0,00
÷
300,00 mH
0,00
÷
600,00 mH
0,0 ÷ 2000,0
mV / (rad/s)
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
A1000
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
E5-11
Offset Z-pulsu
enkodéru (∆θ)
Nastavení offsetu mezi magnetickou osou rotoru a Z-pulsem
inkrementálního enkodéru. Tento parametr je automaticky nastaven
během autotuningu PM motoru a Z-pulsu.
0,0°
-180 ÷ 180
CLV/PM
Napěťová konstanta 2
Nastavte špičkovou hodnotu indukovaného sdruženého napětí
v jednotkách 0,1 mV / (ot/min) [mechanický úhel]. Tento parametr
nastavte, pokud používáte SPM motor Yaskawa SMRA.
Při tomto nastavení má být parametr E5-09 =0.
*10
0,0 ÷ 2000,0
mV / (ot/min)
(333H)
E5-24
(353H)
*25
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
*10 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení kódu motoru v parametru E5-01.
*25 Nastavená hodnota parametru se nevyresetuje na tovární hodnotu v případě, kdy je měnič inicializován.
*27 Jednotky nastavení se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04). Méně než 11kW: dvě des. místa; 11kW a více: jedno des. místo.
*38 Při použití SPM motorů Yaskawa série SMRA je tovární nastavení 1800 ot/min.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*77 Tovární nastavení hodnot závisí na řídícím módu (A1-02).
*80 Nastavené hodnoty mají dvě desetinná místa u měničů do 300 kW a jedno desetinné místo u větších měničů.
*81 Výběr se může lišit v závislosti na nastavení kódu motoru v parametru E5-01.
F: Doplňky
Parametry skupiny F jsou určeny k naprogramování funkcí měniče s připojeným snímačem zpětné vazby
z motoru a funkcí doplňkových karet.
F1: Doplňková zpětnovazební karta (PG-B3 / PG-X3)
Parametry F1-01, F1-05, F1-6, F1-12, F1-13 a F1-18 až F1-21 jsou určeny k nastavení zpětnovazební
doplňkové karty připojené k měniči konektorem CN5-C. V názvu parametru je obsaženo značení “PG 1“.
Parametry F1-21 až F1-37 jsou určeny k nastavení doplňkové zpětnovazební karty připojené k měniči
konektorem CN5-B. V názvu parametru je obsaženo značení “PG 2“.
Ostatní parametry skupiny F1 jsou určeny k nastavování provozu zpětnovazebních karet připojených k měniči
konektorem CN5-C i CN5-B.
Číslo
(adresa
registru)
F1-01
(380H)
F1-02
(381H)
F1-03
(382H)
F1-04
(383H)
F1-05
(384H)
F1-06
(385H)
F1-08
(387H)
F1-09
(388H)
Název
Popis
Nastavení počtu pulsů zpětné vazby (pulsního generátoru nebo
PG 1
Počet pulsů na otáčku enkodéru) na jednu otáčku motoru.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
600 ppr
0 ÷ 60000
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
Volba provozu
při přerušení obvodu
zpětné vazby (PGo)
0:
1:
2:
3:
Řízené snižování rychlosti do zastavení. Doba doběhu 1 (C1-02).
Volný doběh
Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Pouze alarm. Provoz pokračuje.
1
0÷3
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
Volba provozu
při překročení
rychlosti (oS)
0:
1:
2:
3:
Řízené snižování rychlosti do zastavení. Doba doběhu 1 (C1-02).
Volný doběh
Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Pouze alarm. Provoz pokračuje.
1
0÷3
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
Volba provozu
při překročení
povolené odchylky
0:
1:
2:
3:
Řízené snižování rychlosti do zastavení. Doba doběhu 1 (C1-02).
Volný doběh
Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Pouze alarm. Provoz pokračuje.
3
0÷3
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
0: Kanál A enkodéru předchází kanál B při směru otáčení vpřed
1: Kanál B enkodéru předchází kanál A při směru otáčení vpřed
0
0÷1
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
Nastavení dělícího poměru pulsního monitorovacího výstupu
PG 1
zpětnovazební doplňkové karty připojené k portu CN5-C.
Dělící poměr
Nastavením “xyz“ se dělící poměr = [(1+x)/yz].
monitorovacího výstupu Při použití pouze jednoho kanálu A pro jednocestný vstup bude
vstupní poměr 1:1, bez ohledu na to, co je nastaveno v F1-06.
1
1 ÷ 132
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
115%
0 ÷ 120
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
*77
0,0 ÷ 2,0 s
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
PG 1
Orientace zpětné
vazby
Detekční úroveň
překročení rychlosti
Nastavení úrovně detekce překročení rychlosti v procentech
maximální výstupní frekvence.
Časová konstanta
překročení rychlosti
Nastavení doby v sekundách pro aktivaci chyby (oS) v případě
překročení rychlosti.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 17
A1000
Číslo
(adresa
registru)
F1-10
(389H)
F1-11
(38AH)
F1-12
(38BH)
F1-13
(38CH)
F1-14
(38DH)
F1-18
(3ADH)
F1-19
(3AEH)
F1-20
(3B4H)
F1-21
(3BCH)
F1-30
(3AAH)
F1-31
(3B0H)
F1-32
(3B1H)
F1-33
(3B2H)
F1-34
(3B3H)
F1-35
(3BEH)
F1-36
(3B5H)
F1-37
(3BDH)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Detekční úroveň
překročení povolené
odchylky rychlosti
Nastavení úrovně detekce překročení povolené odchylky rychlosti
v procentech maximální výstupní frekvence.
10%
0 ÷ 50
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Časová konstanta
detekce překročení
povolené odchylky
rychlosti
Nastavení doby v sekundách pro aktivaci chyby (dEv) v případě
překročení povolené odchylky rychlosti.
0,5 s
0,0 ÷ 10,0
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
0
0 ÷ 1000
V/f w/PG
0
0 ÷ 1000
V/f w/PG
2,0 s
0,0 ÷ 10,0
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
PG 1 Počet zubů
převodovky 1
PG 1 Počet zubů
převodovky 2
Nastavení převodového poměru mezi hřídelí motoru a enkodérem
(PG).
Převodový poměr 1 bude použit, pokud je některý z parametrů
nastaven na 0.
Časová konstanta
Nastavení doby, po jejímž uplynutí bude při rozpojení obvodu zpětné
detekce přerušení
vazby detekována porucha (PGo).
obvodu zpětné vazby
Volba detekce dv3
0: Zakázána
1: Povolena
10
0 ÷ 10
CLV/PM
Volba detekce dv4
0: Zakázána
n: Porucha dv4 je aktivována, když odchylka rychlosti v opačném
směru než frekvenční žádost je větší než nastavený počet pulsů n.
Při nastavení F1-19=0, není detekce poruchy dv4 umožněna.
128
0 ÷ 5000
CLV/PM
Detekce 1 odpojení
doplňkové PG karty
0: Zakázána
1: Povolena
1
0÷1
V/f w/PG
CLV
CLV/PM
0: Detekce pulsu A
1: Detekce pulsu AB
0
0÷1
V/f w/PG
Nastavení portu pro doplňkovou PG kartu motoru 2.
0: CN5-C (Jedna doplňková zpětnovazební karta pro oba motory.)
1: CN5-B (Každý motor má instalovanou svou zpětnovazební kartu.)
1
0÷1
V/f w/PG
CLV
600 ppr
0 ÷ 60000
V/f w/PG
CLV
0
0÷1
V/f w/PG
CLV
0
0 ÷ 1000
V/f w/PG
0
0 ÷ 1000
V/f w/PG
1
0 ÷ 132
V/f w/PG
CLV
PG 1
Volba signálu
Volba konektoru
doplňkové PG karty
pro motor 2
PG 2
Nastavení počtu pulsů pro doplňkovou zpětnovazební kartu
Počet pulsů na otáčku připojenou k měniči na portu CN5-B.
PG 2
Orientace zpětné
vazby
PG 2 Počet zubů
převodovky 1
PG 2 Počet zubů
převodovky 2
0: Kanál A enkodéru předchází kanál B při směru otáčení vpřed
1: Kanál B enkodéru předchází kanál A při směru otáčení vpřed
Nastavení převodového poměru mezi hřídelí motoru a enkodérem
(PG).
Převodový poměr 1 bude použit, pokud je některý z parametrů
nastaven na 0.
PG 2
Nastavení dělícího poměru pulsního monitorovacího výstupu
zpětnovazební doplňkové karty připojené k portu CN5-C.
Dělící poměr
monitorovacího výstupu Nastavením “xyz“ se dělící poměr = [(1+x)/yz].
Detekce 2 odpojení
doplňkové karty PG
0: Zakázána
1: Povolena
1
0÷1
V/f w/PG
CLV
PG 2 Volba signálu
0: Detekce pulsu A
1: Detekce pulsu AB
0
0÷1
V/f w/PG
*77 Tovární nastavení hodnot závisí na řídícím módu (A1-02).
F2: Doplňková karta analogových vstupů (AI-A3)
Číslo
(adresa
registru)
F2-01
(38FH)
F2-02
(368H)
F2-03
(369H)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Volba provozu
doplňkové karty
analogových vstupů
0: Vstupní svorky doplňkové karty V1, V2 a V3 nahrazují vstupní
svorky měniče A1, A2 a A3.
1: Vstupní signály na svorky V1, V2 a V3 jsou sečteny a jejich součet
vytvoří frekvenční žádost.
0
0÷1
všechny
Zesílení signálu
doplňkové karty
analogových vstupů
Nastavení zesílení pro vstupní signál do analogové karty.
100,0 %
-999,9 %
÷
999,9 %
všechny
Bias signálu
doplňkové karty
analogových vstupů
Nastavení biasu pro vstupní signál do analogové karty
0,0 %
-999,9 %
÷
999,9 %
všechny
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 18
A1000
F3: Doplňková karta digitálních vstupů (DI-A3)
Číslo
(adresa
registru)
F3-01
(390H)
F3-03
(3B9H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0: Jednotka 1%, BCD kód
1: Jednotka 0,1%, BCD kód
2: Jednotka 0,01%, BCD kód
3: Jednotka 1 Hz,
4: Jednotka 0,1 Hz
5: Jednotka 0,01 Hz
6: Speciální nastavení (5 znaků) BCD kód, jednotka 0,02 Hz
7: Binární vstup
Pokud jsou za jednotky zobrazení pro digitální operátor zvoleny Hz
nebo uživatelské nastavení (o1-03 = 2 nebo 3), jednotky pro
parametr F3-01 se budou měnit podle nastavení o1-03.
0
0÷7
všechny
0: 8 bitů
1: 12 bitů
2: 16 bitů
2
0÷2
všechny
Název
Volba vstupu
doplňkové karty
digitálních vstupů
Délka dat
Popis
F4: Analogová monitorovací karta (AO-A3)
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
F4-01
Funkce analogového
výstupu V1
Nastavení monitorované veličiny pro výstup ze svorky V1.
Hodnotu parametru nastavte podle označení monitorovacího
parametru U
-
. Některé U parametry jsou dostupné pouze
v určitých způsobech řízení.
102
000 ÷ 999
všechny
Zesílení výstupu V1
Nastavení zesílení pro výstup napětí na svorce V1.
100 %
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Funkce analogového
výstupu V2
Nastavení monitorované veličiny pro výstup ze svorky V2.
Hodnotu parametru nastavte podle označení monitorovacího
parametru U
-
. Některé U parametry jsou dostupné pouze
v určitých způsobech řizení.
103
000 ÷ 999
všechny
Zesílení výstupu V2
Nastavení zesílení pro výstup napětí na svorce V2.
50,0 %
-999,9 ÷ 999,9
všechny
(391H)
F4-02
(392H)
F4-03
(393H)
F4-04
(394H)
F4-05
Bias výstupu V1
Nastavení biasu přidávaného k výstupu napětí na svorce V1.
0,0 %
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Bias výstupu V2
Nastavení biasu přidávaného k výstupu napětí na svorce V2.
0,0 %
-999,9 ÷ 999,9
všechny
0
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
2
0 ÷ 192
všechny
4
0 ÷ 192
všechny
6
0 ÷ 192
všechny
37
0 ÷ 192
všechny
F
0 ÷ 192
všechny
F
0 ÷ 192
všechny
0
0 ÷ 192
všechny
1
0 ÷ 192
všechny
0
0÷2
všechny
(395H)
F4-06
(396H)
F4-07
(397H)
F4-08
(398H)
Úroveň signálu
na výstupu V1
Úroveň signálu
na výstupu V2
0: 0 ÷ 10 V
1: -10 ÷ 10 V
F5: Výstupní digitální karta (DO-A3)
Číslo
(adresa
registru)
Název
F5-01
Výběr funkce výstupu
P1-PC
Výběr funkce výstupu
P2-PC
Výběr funkce výstupu
P3-PC
Výběr funkce výstupu
P4-PC
Výběr funkce výstupu
P5-PC
Výběr funkce výstupu
P6-PC
Výběr funkce výstupu
M1-M2
Výběr funkce výstupu
M3-M4
(399H)
F5-02
(39AH)
F5-03
(39BH)
F5-04
(39CH)
F5-05
(39DH)
F5-06
(39EH)
F5-07
(39FH)
F5-08
(3A0H)
F5-09
(3A1H)
Volba výstupního
módu karty DO-A3
Popis
Nastavení funkce pro výstupní svorky:
– reléové výstupy M1-M2, M3-M4
– tranzistorové výstupy P1 až P6
0: Každému výstupu je přiřazena samostatná výstupní funkce.
1: Výstup v binárním kódu
2: Výstupní funkce dle parametru F5-01 až F5-08.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 19
A1000
F6: Doplňkové komunikační karty
Parametry F6-01 až F6-03 a F6-06 až F6-08 jsou používány pro obecné nastavení doplňkových komunikačních
karet CC-Link, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS-DP a MECHATROLINK-II.
Ostatní parametry skupiny F6 jsou určeny k nastavení konkrétního komunikačního protokolu.
Číslo
(adresa
registru)
F6-01
(3A2H)
F6-02
(3A3H)
F6-03
(3A4H)
F6-04
(3A5H)
F6-06
(3A7H)
F6-07
(3A8H)
F6-08
(36AH)
*25
F6-10
(3B6H)
F6-11
(3B7H)
F6-14
(3BBH)
F6-20
(36BH)
F6-21
(36CH)
F6-22
(36DH)
F6-23
(36EH)
F6-24
(36FH)
F6-25
(3C9H)
F6-26
(3CAH)
F6-30
(3CBH)
F6-31
(3CCH)
F6-32
(3CDH)
F6-35
(3D0H)
F6-36
(3D1H)
Název
Volba provozu
při detekci chyby
v komunikaci
Popis
0:
1:
2:
3:
Řízené snižování rychlosti do zastavení. Doba doběhu 1 (C1-02).
Volný doběh
Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Pouze alarm. Provoz pokračuje.
Volba detekce externí 0: Detekováno vždy
poruchy komunik. karty 1: Detekce pouze během provozu
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
1
0÷3
všechny
0
0÷1
všechny
1
0÷3
všechny
2,0 s
0,0 ÷ 5,0
všechny
Volba provozu
při detekci externí
poruchy komunikační
karty
0:
1:
2:
3:
Doba detekce chyby
bUS
Nastavení doby zpoždění pro detekci chyby, v případě výskytu chyby
buS.
Momentová žádost /
omezení momentu
z komunikační karty
0: Zakázáno. Momentová žádost/omezení momentu z komunikační
karty není povoleno.
1: Povoleno. Momentová žádost/omezení momentu z komunikační
karty je umožněno.
0
0÷1
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Volba funkce
multifrekvence
při nastavení
NetRef / ComRef
Volba priority vstupu multifrekvenční žádosti v případě nastavení
frekvenční žádosti z doplňkové komunikační karty (NetRef).
0: Při nastavení NetRef není multifrekvenční žádost povolena.
1: Multifrekvenční žádost je umožněna i při NetRef a má prioritu.
0
0÷1
všechny
Reset komunikačních
parametrů
0: Parametry související s komunikací (F6-
), se při inicializaci
měniče pomocí A1-02, nevyresetují.
1: Při inicializaci měniče pomocí A1-02 se vyresetují všechny
parametry související s komunikací (F6-
).
0
0÷1
všechny
Nastavení adresy uzlu při instalaci doplňkové karty CC-Link.
0
0 ÷ 64
všechny
0
0÷4
všechny
0
0÷1
všechny
21
20 ÷ 3F
všechny
CC-Link
Adresa uzlu
CC-Link
Komunikační rychlost
CC-Link Automatický
reset chyby bUS
MECHATROLINK
Adresa stanice
Řízené snižování rychlosti do zastavení. Doba doběhu 1 (C1-02).
Volný doběh
Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Pouze alarm. Provoz pokračuje.
Přednastavení
0: 156 Kbps
1: 625 Kbps
2: 2,5 Mbps
3: 5 Mbps
4: 10 Mbps
0: Zakázán
1: Povolen
Nastavení adresy stanice (měniče) při instalaci doplňkové karty
MECHATROLINK-II.
MECHATROLINK
Délka dat
0: 32 bytů
1: 17 bytů
0
0÷1
všechny
MECHATROLINK
Přenosová rychlost
MECHATROLINK
Volba monitoru (E)
MECHATROLINK
Volba monitoru (F)
0: 10 Mbps
1: 4 Mbps
0
0÷1
všechny
Nastavení monitoru (E) komunikace MECHATROLINK-II.
0
0 ÷ FFFF
všechny
Nastavení monitoru (F) komunikace MECHATROLINK-II.
0
0 ÷ FFFF
všechny
0:
1:
2:
3:
1
0÷3
všechny
Nastavení počtu možných chyb buS v komunikaci MECHATROLINKII.
2
2 ÷ 10
všechny
Nastavení adresy uzlu v komunikaci PROFIBUS-DP.
0
0 ÷ 125
všechny
0
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
Nastavení adresy uzlu v komunikaci CANopen.
0
0 ÷ 126
všechny
0:
1:
2:
3:
4:
6
0÷8
všechny
MECHATROLINK
Volba provozu
při detekci chyby (E5)
MECHATROLINK
Detekce chyby bUS
PROFIBUS-DP
Adresa uzlu
PROFIBUS-DP
Výběr módu mazání
PROFIBUS-DP
Volba formátu dat
CANopen
Volba ID uzlu
CANopen
Rychlost komunikace
0:
1:
0:
1:
Řízené snižování rychlosti do zastavení. Doba doběhu 1 (C1-02).
Volný doběh
Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Pouze alarm. Provoz pokračuje.
Reset provozního stavu měniče
Uchování předchozího provozního stavu
Typ PPO
Obecný
Auto-detekce
10 kbps
20 kbps
50 kbps
125 kbps
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
5:
6:
7:
8:
B – 20
250 kbps
500 kbps
800 kbps
1 Mbps
A1000
Číslo
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0 ÷ 64
všechny
0
0÷4
všechny
Nastavení formátu dat zadávaných z DeviceNet „mastru“ do měniče.
21
0 ÷ 255
všechny
Nastavení formátu dat zadávaných z měniče „mastrovi“ DeviceNet.
71
0 ÷ 255
všechny
0: Povoleno
1: Zakázáno, žádné poruchy nejsou detekovány.
0
0÷1
všechny
Slouží k ověření přenosové rychlosti v síti.
0: 125 kbps
1: 250 kbps
2: 500 kbps
0
0÷2
všechny
DeviceNet
Měřítko rychlosti
Nastavení měřítka pro monitor rychlosti v komunikaci DeviceNet.
0
-15 ÷ 15
všechny
DeviceNet
Měřítko proudu
Nastavení měřítka pro monitor výstupního proudu v komunikaci
DeviceNet.
0
-15 ÷ 15
všechny
Nastavení měřítka pro monitor momentu v komunikaci DeviceNet.
0
-15 ÷ 15
všechny
DeviceNet
Měřítko výkonu
Nastavení měřítka pro monitor výkonu v komunikaci DeviceNet.
0
-15 ÷ 15
všechny
DeviceNet
Měřítko napětí
Nastavení měřítka pro monitor napětí v komunikaci DeviceNet.
0
-15 ÷ 15
všechny
DeviceNet
Měřítko času
Nastavení měřítka pro monitor času v komunikaci DeviceNet.
0
-15 ÷ 15
všechny
DeviceNet
Interval pulsu
Nastavení intervalu pulsů pro komunikaci DeviceNet.
0
0 ÷ 10
všechny
(adresa
registru)
Název
F6-50
DeviceNet
Adresa MAC
(3C1H)
F6-51
(3C2H)
F6-52
(3C3H)
F6-53
(3C4H)
F6-54
(3C5H)
F6-55
(3C6H)
F6-56
(3D7H)
F6-57
(3D8H)
F6-58
(3D9H)
F6-59
(3DAH)
F6-60
(3DBH)
F6-61
(3DCH)
F6-62
(3DDH)
Popis
Nastavení MAC adres měničů v síti komunikace DeviceNet.
0:
1:
DeviceNet
2:
Komunikační rychlost
3:
4:
DeviceNet
Nastavení PCA
DeviceNet
Nastavení PPA
DeviceNet
Stav nečinnosti detekce poruchy
DeviceNet
Monitor přenosové
rychlosti
DeviceNet
Měřítko momentu
125 kbps
250 kbps
500 kbps
Nastavitelná ze sítě
Určena automaticky
(3DEH)
DeviceNet
MAC ID sítě
Používá se k ověření MAC ID určeného měniče v síti komunikace
DeviceNet.
0
0 ÷ 63
všechny
F6-64
až
F6-71
Rezervováno
Vyhrazeno pro dynamické vstupní/výstupní (I/O) montážní
parametry.
-
-
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
F6-63
(3DFH)
až
(3C8H)
*25 Nastavená hodnota parametru se nevyresetuje na tovární hodnotu v případě, kdy je měnič inicializován.
H: Multifunkční svorky
H1: Multifunkční (programovatelné) digitální vstupy
Číslo
(adresa
registru)
H1-01
(438H)
H1-02
(439H)
H1-03
(400H)
H1-04
(401H)
H1-05
(402H)
H1-06
(403H)
H1-07
(404H)
H1-08
(405H)
Název
Popis
Volba funkce vstupu S1
40 (F)
*18
1 ÷ 9F
všechny
Volba funkce vstupu S2
41 (F)
*18
1 ÷ 9F
všechny
Volba funkce vstupu S3
24
0 ÷ 9F
všechny
14
0 ÷ 9F
všechny
Volba funkce vstupu S4
Přiřazení funkcí programovatelným digitálním vstupům.
Popis nastavení viz. následující tabulka.
Volba funkce vstupu S5 Poz.: Nepoužité vstupy by měly být nastaveny na hodnotu F.
3 (0)
*18
0 ÷ 9F
všechny
Volba funkce vstupu S6
4 (3)
*18
0 ÷ 9F
všechny
Volba funkce vstupu S7
6 (4)
*18
0 ÷ 9F
všechny
Volba funkce vstupu S8
8
0 ÷ 9F
všechny
*18 Hodnota v závorkách je továrně nastavena v případě, kdy se provádí 3-vodičová inicializace (A1-03=3330).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 21
A1000
Funkce programovatelných digitálních vstupů
Hodnota
H1-
Funkce
0
Ovládání tlačítky – 3–vodiče
1
Volba ovládání
LOCAL/REMOTE
2
Externí žádost 1/2
3
4
Multifrekvenční žádost 1
Multifrekvenční žádost 2
5
Multifrekvenční žádost 3
Popis
Sepnuto: reverzní chod (pouze pokud je měnič nastaven na 3-vodičové ovládání).
Svorky S1 a S2 jsou automaticky nastaveny pro povel Chod a povel Stop.
Rozepnuto: REMOTE (Zdroj spouštění 1 nebo 2 a Zdroj frekvenční žádosti 1 nebo
2 určuje nastavení parametrů b1-01 a b1-02 nebo b1-15 a b1-16.)
Sepnuto: LOCAL (Zdrojem spouštění a frekvenční žádosti je digitální operátor.)
Rozepnuto: povel chod a zdroj frekvenční žádosti 1 (parametry b1-01 a b1-02)
Sepnuto: povel chod a zdroj frekvenční žádosti 2 (parametry b1-15 a b1-16)
Jsou-li vstupní svorky nastaveny na Multifrekvenční žádost 1 až 3, pak kombinace
přepínání těchto svorek vytvoří multifrekvenční sekvenci pomocí frekvenčních
žádostí nastavených v d1-01 až d1-08.
Sepnuto: výběr krokovací frekvence (d1-17)
Má vyšší prioritu před všemi ostatními zdroji frekvenční žádostmi.
Přepínání mezi dobou rozběhu/doběhu 1 (C1-01, C1-02) a dobou
rozběhu/doběhu 2 (C1-03, C1-04).
Způsoby
řízení
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
6
Výběr krokovací frekvence
7
Volba doby rozběhu/doběhu 1
8
Povel baseblock (NO kontakt)
Externí blokování, NO kontakt (výstup měniče zablokován ve stavu Sepnuto)
všechny
9
Povel baseblock (NC kontakt)
všechny
A
Blokování rozběhu/doběhu
B
Alarm přehřátí měniče (oH2)
C
Volba analogových vstupů
D
PG enkodér vyřazen z funkce
Externí blokování, NC kontakt (výstup měniče zablokován ve stavu Rozepnuto)
Rozepnuto: rozběh/doběh není blokován
Sepnuto: stop rozběhu nebo doběhu a uchování aktuální výstupní frekvence
Sepnuto: vstup sepne, když se objeví alarm oH2
Rozepnuto: nastavení analogových vstupů v parametru H3-14 není funkční
Sepnuto: je povoleno nastavení analogových vstupů v parametru H3-14
Rozepnuto: zpětná vazba pro řízení U/f s PG je povolena
Sepnuto: zpětná vazba zakázána (U/f řízení bez zpětné vazby)
E
Reset integrační složky ASR
Rozepnuto: PI řízení
Sepnuto: reset integrační složky regulace otáček (pouze P řízení)
F
Není používán
Zvolte toto nastavení vždy, pokud není vstup využíván. Svorka nebude aktivovat
žádnou z funkcí měniče, ale může být použita jako digitální vstup pro řídící
automat (PLC), pokud je k měniči připojen.
Měnič zrychluje, když je sepnuta svorka nastavená na funkci Up a zpomaluje,
když je sepnuta svorka nastavená na funkci Down. Pokud jsou obě svorky
sepnuté nebo rozepnuté, měnič uchová frekvenční žádost.
Povely Up a Down musejí být vždy nastaveny současně.
Sepnuto: krokování vpřed s krokovací frekvencí nastavenou v d1-17
Sepnuto: krokování vzad s krokovací frekvencí nastavenou v d1-17
Sepnuto: reset poruchy, pokud je odstraněna příčina a povel Chod je zrušen
Sepnuto: zastavení s použitím nouzové doby doběhu nastavené v C1-09
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
V/f w/PG
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
všechny
10
Povel Up
11
Povel Down
12
13
14
15
Krokování vpřed
Krokování vzad
Reset při poruše
Nouzový stop (NO kontakt)
16
Výběr motoru 2
Rozepnuto: motor 1 (E1-
, E2-
)
Sepnuto: motor 2 (E3-
, E4-
)
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
17
Nouzový stop (NC kontakt)
Rozepnuto: zastavení s použitím nouzové doby doběhu nastavené v C1-09
všechny
18
19
1A
1B
1E
20 až 2F
Aktivuje funkci časovače nastavenou v parametrech b4-01 a b4-02.
Vstup časovače
Musí být nastaven současně s výstupem časovače H2-
=12.
Rozepnuto: PID řízení je povoleno
Zrušení PID regulace
Sepnuto: PID řízení je zakázáno
Funkce se používá současně s funkcí „Volba doby rozběhu/doběhu 1“ (H1-
=7)
Volba doby rozběhu/doběhu 2
a umožňuje přepínat mezi dobou rozběhu /doběhu 3 a 4.
Rozepnuto: parametry nemohou být editovány (mimo U1-01, pokud je zdrojem
Ochrana proti zápisu
frekvenční žádosti digitální operátor)
Sepnuto: nastavení parametrů může být editováno a ukládáno
Vzorkování analogového
Sepnuto: pokud je vstup sepnutý po dobu min. 100 ms, měnič zjišťuje hodnotu
vstupu
na analogovém vstupu a podle zjištěné hodnoty upraví frekvenční žádost.
20: NO kontakt – detekována vždy, doběhová rampa
21: NC kontakt – detekována vždy, doběhová rampa
22: NO kontakt – detekována během chodu, doběhová rampa
23: NC kontakt – detekována během chodu, doběhová rampa
24: NO kontakt – detekována vždy, volný doběh
25: NC kontakt – detekována vždy, volný doběh
26: NO kontakt – detekována během chodu, volný doběh
27: NC kontakt – detekována během chodu, volný doběh
Externí porucha
28: NO kontakt – detekována vždy, nouzový stop
29: NC kontakt – detekována vždy, nouzový stop
2A: NO kontakt – detekována během chodu, nouzový stop
2B: NC kontakt – detekována během chodu, nouzový stop
2C: NO kontakt – detekována vždy, pouze alarm (chod měniče pokračuje)
2D: NC kontakt – detekována vždy, pouze alarm (chod měniče pokračuje)
2E: NO kontakt – detekována během chodu, pouze alarm (chod měniče pokračuje)
2F: NC kontakt – detekována během chodu, pouze alarm (chod měniče pokračuje)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 22
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
A1000
Funkce programovatelných digitálních vstupů - pokračování
Hodnota
H1-
Funkce
Popis
Způsoby
řízení
30
Reset integrační složky PID
regulátoru
Sepnuto: reset integrační složky PID řízení
všechny
31
Uchování integrační složky
PID regulátoru
Rozepnuto: probíhá integrační řízení
Sepnuto: uchování aktuální hodnoty integrační složky PID řízení
všechny
32
Multifrekvenční žádost 4
Použito v kombinaci se vstupními svorkami nastavenými na Multifrekvenční žádost
1, 2 a 3. Použijte parametry d1-09 až d1-16 pro nastavení referenčních hodnot.
všechny
34
Softstart PID blokován
Rozepnuto: povolen softstart PID
Sepnuto: zakázán softstart PID nastavený v parametru b5-17
všechny
35
Přepínání vstupu PID regulátoru Sepnuto: invertuje vstupní signál PID regulátoru
40
Povel chod vpřed (2-vodiče)
Rozepnuto: stop
Sepnuto: chod vpřed
Pozn.: nemůže být použito zároveň s nastavením 42 nebo 43.
všechny
41
Povel chod vzad (2-vodiče)
Rozepnuto: stop
Sepnuto: chod vzad
Pozn.: nemůže být použito zároveň s nastavením 42 nebo 43.
všechny
42
Povel chod (2-vodiče)
Rozepnuto: stop
Sepnuto: chod
Pozn.: nemůže být použito zároveň s nastavením 40 nebo 41
všechny
43
Povel vpřed/vzad (2-vodiče)
Rozepnuto: vpřed
Sepnuto: vzad
Pozn.: určuje směr chodu motoru, ale nevydává povel chod. Nemůže být použito
společně s nastavením 40 nebo 41.
všechny
44
45
46
Offset frekvence 1
Offset frekvence 2
Offset frekvence 3
Nastavení adresy uzlu
(Node setup)???
47
všechny
Sepnuto: přidává hodnotu d7-01 k frekvenční žádosti
Sepnuto: přidává hodnotu d7-02 k frekvenční žádosti
Sepnuto: přidává hodnotu d7-03 k frekvenční žádosti
všechny
Sepnuto: nastavení adresy uzlu v komunikaci CANopen
všechny
všechny
všechny
Vše kromě
CLV/PM
V/f
OLV
OLV/PM
AOLV/PM
V/f
V/f w/PG
60
DC brzdění
Sepnuto: aktivuje se brzdění injekcí DC proudu
61
Letmý start 1
Sepnuto: aktivuje se vyhledávání rychlosti z max. výstupní frekvence (E1-04)
62
Letmý start 2
Sepnuto: aktivuje se vyhledávání rychlosti z nastavené frekvenční žádosti
63
Povel odbuzení
Sepnuto: aktivována funkce odbuzení podle nastavení d6-01 a d6-02
65
Funkce KEB 1 (NC kontakt)
Rozepnuto: funkce KEB Ride-thru 1 umožněna
všechny
66
Funkce KEB 1 (NO kontakt)
Sepnuto: funkce KEB Ride-thru 1 umožněna
všechny
67
Režim testování komunikace
Test komunikačního rozhraní RS-485/422.
Pokud je test úspěšně dokončen, zobrazí se na displeji „PASS“.
všechny
68
Brzdění vysokým skluzem
Sepnuto: aktivuje brzdění vysokým skluzem do zastavení měniče
V/f
V/f w/PG
6A
Provoz měniče umožněn
Rozepnuto: provoz měniče zakázán. Je-li tento vstup rozepnut během chodu,
měnič zastaví způsobem specifikovaným v b1-03.
Sepnuto: chod měniče povolen
všechny
71
Přepínání rychlostní /
momentové řízení
Rozepnuto: rychlostní řízení
Sepnuto: momentové řízení
CLV
CLV/PM
72
Funkce Zero Servo
Sepnuto: funkce Zero Servo umožněna
CLV
CLV/PM
75
76
Povel Up 2
Povel Down 2
Slouží k úpravě biasu přidávanému k frekvenční žádosti funkcí Up/Down 2. Povel
Up 2 a Down 2 musí být vždy použity společně.
všechny
77
Přepínání zesílení ASR
Rozepnuto: proporcionální zesílení ASR 1 (C5-01)
Sepnuto: proporcionální zesílení ASR 2 (C5-03)
78
Přepínání polarity momentové
žádosti
Rozepnuto: momentová žádost vpřed
Sepnuto: opačná polarita
CLV
CLV/PM
7A
Funkce KEB 2 (NC kontakt)
Rozepnuto: funkce KEB Ride-thru 2 umožněna.
Měnič ignoruje nastavení L2-29 a provádí Single Drive KEB Ride-Thru 2.
všechny
7B
Funkce KEB 2 (NO kontakt)
Sepnuto: funkce KEB Ride-thru 2 umožněna.
Měnič ignoruje nastavení L2-29 a provádí Single Drive KEB Ride-Thru 2.
všechny
7C
Brzdění zkratem (NO kontakt)
Sepnuto: brzdění zkratem umožněno
7D
Brzdění zkratem (NC kontakt)
Detekce směru vpřed/vzad
(U/f řízení se zpětnou vazbou)
Obousměrný výstup PID
regulátoru
Digitální vstupy 1 až 8 pro
program DriveWorksEz
Řízení programem
DriveWorksEz
Rozepnuto: brzdění zkratem umožněno
7E
7F
90 až 97
9F
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
OLV/PM
AOLV/PM
Detekce směru otáčení (pro jednoduché U/f řízení se zpětnou vazbou)
V/f w/PG
Rozepnuto: není možný obousměrný výstup PID regulátoru
Sepnuto: umožněn obousměrný výstup PID regulátoru
všechny
Rezervováno pro vstupní funkce programu DriveWorksEz.
všechny
Rozepnuto: umožněno řízení programem DriveWorksEz
Sepnuto: zakázáno řízení programem DriveWorksEz
všechny
B – 23
A1000
H2: Multifunkční (programovatelné) digitální výstupy
Číslo
(adresa
registru)
Název
H2-01
Volba funkce reléového
výstupu M1-M2
(40BH)
Volba funkce reléového
výstupu M3-M4
H2-02
(40CH)
(40DH)
(437H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0 ÷ 192
všechny
1
0 ÷ 192
všechny
2
0 ÷ 192
všechny
0
0÷4
všechny
Přiřazení funkcí programovatelným digitálním výstupům.
Popis nastavení viz. následující tabulka.
Volba funkce reléového
výstupu M5-M6
H2-03
H2-06
Popis
Výstupní signál (puls 200 ms) vždy, když čitač kWh vzroste
o jednu jednotku, dle následujícího nastavení:
0: Jednotka 0,1 kWh
Nastavení výstupních jednotek
1: Jednotka 1 kWh
pro kWh
2: Jednotka 10 kWh
3: Jednotka 100 kWh
4: Jednotka 1000 kWh
Funkce programovatelných digitálních výstupů
Hodnota
H2-
0
Funkce
Popis
Způsoby
řízení
V chodu
Sepnuto, pokud je povel chod aktivní nebo je na výstupu měniče napětí.
všechny
1
Nulové otáčky (zero speed)
Rozepnuto: výstupní frekvence je nad úrovní minimální výstupní frekvence
nastavené v parametru E1-09.
Sepnuto: výstupní frekvence je pod úrovní minimální výstupní frekvence
nastavené v parametru E1-09.
všechny
2
Shoda frekvence 1
6
7
Sepnuto: výstupní frekvence se rovná frekvenční žádosti (+/- hystereze
nastavená v L4-02).
Sepnuto: výstupní frekvence a frekvenční žádost se rovnají L4-01 (+/Shoda s nastavenou frekvencí 1
hystereze nastavená v L4-02).
Sepnuto: výstupní frekvence je menší nebo se rovná hodnotě v L4-01
Detekce frekvence 1
s hysterezí nastavenou v L4-02.
Sepnuto: výstupní frekvence je větší nebo se rovná hodnotě v L4-01
Detekce frekvence 2
s hysterezí nastavenou v L4-02.
Měnič připraven k chodu
Sepnuto: měnič je pod napětím, připraven k chodu.
Podpětí v meziobvodu
Sepnuto: DC napětí v meziobvodu je pod úrovní podpětí (Uv) nastavené v L2-05
8
Baseblock měniče (NO kontakt) Sepnuto: během blokování měniče funkcí baseblock (na výstupu není napětí).
všechny
9
Zdroj frekvenční žádosti
Rozepnuto: externí žádost 1 nebo 2 je zdrojem frekvenční žádosti (nastaveno
v b1-01 nebo v b1-15).
Sepnuto: digitální operátor je zdrojem frekvenční žádosti.
všechny
A
Zdroj spouštění
B
C
D
E
F
Detekce momentu 1 (NO)
Ztráta frekvenční žádosti
Porucha brzdného odporu
Porucha
Není používán
10
Minoritní porucha
3
4
5
Rozepnuto: povel chod je zadáván externě (nastaveno v b1-02 nebo b1-16).
Sepnuto: povel chod je zadáván digitálním operátorem.
Sepnuto: detekováno přetížení nebo odlehčení
Sepnuto: ztráta analogové frekvenční žádosti
Sepnuto: přehřátí nebo porucha brzdného odporu nebo transistoru.
Sepnuto: při poruše
Nastavte vždy, pokud není výstup používán.
Sepnuto: byl aktivován alarm, nebo IGB tranzistory dosáhly 90% předpokládané
doby životnosti.
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
Sepnuto: při aktivním povelu pro reset poruchy zadaném přes vstupní svorky
nebo ze sériové linky.
Výstup časovače
Sepnuto: výstup časovače
Shoda frekvence 2
Sepnuto: výstupní frekvence se rovná frekvenční žádosti ± L4-04
Shoda s nastavenou frekvencí 2 Sepnuto: výstupní frekvence se rovná hodnotě L4-03 ± L4-04
Detekce frekvence 3
Sepnuto: výstupní frekvence je menší nebo se rovná hodnotě L4-03 ± L4-04
Detekce frekvence 4
Sepnuto: výstupní frekvence je větší nebo se rovná hodnotě L4-03 ± L4-04
Detekce momentu 1 (NC)
Rozepnuto: detekováno přetížení nebo odlehčení
Detekce momentu 2 (NO)
Sepnuto: detekováno přetížení nebo odlehčení
Detekce momentu 2 (NC)
Rozepnuto: detekováno přetížení nebo odlehčení
Reverzace
Sepnuto: zpětný chod měniče
Baseblock měniče (NC kontakt) Rozepnuto: během blokování měniče funkcí baseblock (na výstupu není napětí).
1C
Výběr motoru 2
Sepnuto: výběr motoru 2 digitálním vstupem (H1-00=16)
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
1D
Generátorový chod
Sepnuto: motor je v generátorovém chodu (regeneruje energii do měniče).
CLV
CLV/PM
1E
Restart měniče povolen
Sepnuto: při provedení automatického restartu
všechny
11
Reset poruchy
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 24
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny
A1000
Funkce programovatelných digitálních výstupů - pokračování
Hodnota
H2-
Funkce
Sepnuto: při dosažení 90% a více detekční úrovně přetížení. Také situace
vyvolávající poruchu oH3 aktivuje tento alarm.
všechny
Alarm – přehřátí měniče (oH)
Sepnuto: teplota chladiče přesáhla hodnotu parametru L8-02
všechny
Detekce mechanického oslabení
Sepnuto: detekce mechanického oslabení
všechny
2F
Pravidelná údržba
Sepnuto: ventilátor, kondenzátory, IGB tranzistory nebo překlenovací relé
nabíjecího odvodu mohou vyžadovat údržbu.
všechny
30
Momentové omezení
Sepnuto: při dosažení hodnoty omezení momentu
31
Omezení otáček
Sepnuto: při dosažení hodnoty omezení otáček
32
Omezení otáček v momentovém
řízení
Sepnuto: v momentovém řízení bylo dosaženo hodnoty omezení otáček
CLV
CLV/PM
33
Dokončení funkce Zero servo
Sepnuto: dokončení funkce Zero Servo
CLV
CLV/PM
37
Frekvence na výstupu
Rozepnuto: měnič je zastavený, nebo je aktivována některá z následujících
funkcí: baseblock, brzdění DC injekcí, brzdění zkratem, buzení.
Sepnuto: měnič je v provozu, na výstupu měniče je frekvence.
všechny
38
Provoz měniče umožněn
Sepnuto: multifunkční digitální vstup nastaven na “Provoz měniče umožněn“
(H1-00=6A) je sepnut.
všechny
39
Výstup pulsu kWh
Výstup čitače kWh (200 ms puls). Jednotky počítání kWh jsou dány H2-06.
všechny
3C
Režim řízení LOCAL/REMOTE
Rozepnuto: REMOTE
Sepnuto: LOCAL
všechny
3D
Vyhledávání rychlosti
Sepnuto: během provádění vyhledávání rychlosti
3E
3F
Nízká zpětná vazba PID
Vysoká zpětná vazba PID
Sepnuto: úroveň zpětné vazby PID je příliš nízká
Sepnuto: úroveň zpětné vazby PID je příliš vysoká
všechny
4A
Funkce KEB Ride-Thru
Sepnuto: během provádění funkce KEB Ride-Thru
všechny
4B
Brzdění zkratem
Sepnuto: brzdění zkratem je aktivní
4C
Nouzové zastavení
Sepnuto: při zadání povelu nouzového stopu z operátoru nebo svorkovnice
všechny
4D
Časový limit alarmu oH (přehřátí)
Sepnuto: pokud i po uplynutí časového limitu pro provoz se sníženou rychlostí
(L8-03=4) je přítomen alarm přehřátí.
všechny
4E
Porucha brzdného transistoru (rr) Sepnuto: zabudovaný dynamický brzdný tranzistor selhal
všechny
4F
60
Přehřátí brzdného odporu (oH)
Alarm interního ventilátoru
všechny
1F
Alarm – přetížení motoru (oL1)
20
22
61
Detekce pozice rotoru dokončena
Digitální výstupy 1 až 3 pro
90 až 92
program DriveWorksEZ
100 až
192
Způsoby
řízení
Popis
Funkce 0 až 92 s inverzním
výstupem
CLV
CLV/PM
OLV, CLV
AOLV/PM
CLV/PM
vše krpmě
CLV/PM
všechny
OLV/PM
AOLV/PM
Sepnuto: dynamický brzdný odpor je přehřátý
Sepnuto: porucha interního ventilátoru
všechny
AOLV/PM
CLV/PM
Sepnuto: měnič úspěšně určil pozici rotoru PM motoru
Rezervováno pro digitální výstupní funkce programu DriveWorksEz.
všechny
Stejné funkce jako nastavení 0 až 92, ale s inverzním stavem na výstupu
programovatelných digitálních svorek. Funkci nastavte ve tvaru 1.
všechny
H3: Multifunkční analogové vstupy
Číslo
(adresa
registru)
Název
H3-01
Volba úrovně signálu
na vstupu A1
(410H)
H3-02
(434H)
H3-03
(411H)
H3-04
(412H)
H3-05
(413H)
H3-06
(414H)
H3-07
(415H)
H3-08
(416H)
Popis
0: 0 ÷ 10 V
1: -10 ÷ 10 V
Volba funkce vstupu A1 Nastavení funkce vstupu A1.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷1
všechny
0
0 ÷ 31
všechny
Nastavení zesílení
vstupu A1
Nastavení úrovně vstupní hodnoty funkce vybrané v H3-02,
když je na vstupu A1 napětí 10 V.
100,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Nastavení biasu
vstupu A1
Nastavení úrovně vstupní hodnoty funkce vybrané v H3-02,
když je na vstupu A1 napětí 0 V.
0,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
0
0÷1
všechny
2
0 ÷ 31
všechny
Volba úrovně signálu
na vstupu A3
0: 0 ÷ 10 V
1: -10 ÷ 10 V
Volba funkce vstupu A3 Nastavení funkce vstupu A3.
Nastavení zesílení
vstupu A3
Nastavení úrovně vstupní hodnoty funkce vybrané v H3-06,
když je na vstupu A3 napětí 10 V.
100,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Nastavení biasu
vstupu A3
Nastavení úrovně vstupní hodnoty funkce vybrané v H3-06,
když je na vstupu A3 napětí 0 V.
0,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 25
A1000
Číslo
Název
(adresa
registru)
Volba úrovně signálu
na vstupu A2
H3-09
(417H)
H3-10
(418H)
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
2
0÷3
všechny
0
0 ÷ 31
všechny
0: 0 ÷ 10 V
1: -10 ÷ 10 V
2: 4 ÷ 20 mA
3: 0 ÷ 20 mA
Pozn.: Použijte DIP přepínač S1 k nastavení vstupu A2, pro
vstupní signál proudu nebo napětí.
Volba funkce vstupu A2 Nastavení funkce vstupu A2.
H3-11
Nastavení zesílení
vstupu A2
Nastavení úrovně vstupní hodnoty funkce vybrané v H3-10,
když je na vstupu A2 napětí 10 V.
100,0%
-999,9 ÷ 999,-
všechny
Nastavení biasu
vstupu A2
Nastavení úrovně vstupní hodnoty funkce vybrané v H3-10,
když je na vstupu A3 napětí 10 V.
0,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Filtr čtení analogových
vstupů
Nastavení časového filtru pro vstupy A1, A2 a A3.
Použití např. pro potlačení šumu.
0,03 s
0,00 ÷ 2,00
všechny
Povolení analogových
vstupů
Určuje, který z analogových vstupů bude funkční, když bude
aktivován digitální vstup naprogramován na “Volba analogových
vstupů“ (H1-00=C).
1: Pouze vstup A1
2: Pouze vstup A2
3: Vstupy A1 a A2
4: Pouze vstup A3
5: Vstupy A1 a A3
6: Vstupy A2 a A3
7: Funkční všechny vstupy
7
1÷7
všechny
(419H)
H3-12
(41AH)
H3-13
(41BH)
H3-14
(41CH)
Funkce programovatelných analogových vstupů
Hodnota
H3-
0
Funkce
Popis
Způsoby
řízení
Bias analogové frekvenční žádosti
10 V = E1-07 (maximální výstupní frekvence)
všechny
1
Zesílení frekvenční žádosti
Signál 0 ÷ 10 V umožňuje nastavení 0 ÷ 100%.
Signál -10 ÷ 0 V umožňuje nastavení –100 ÷ 0%.
všechny
2
Pomocná frekvenční žádost 1
10 V = E1-04 (maximální výstupní frekvence)
všechny
3
Pomocná frekvenční žádost 2
10 V = E1-04 (maximální výstupní frekvence)
všechny
4
Bias výstupního napětí
10 V = E1-05 (jmenovité napětí motoru)
V/f
V/f w/PG
5
Zesílení doby rozběhu/doběhu
10 V = 100%
všechny
6
DC brzdící proud
10 V = jmenovitý proud měniče
V/f
V/f w/PG
OLV
7
Úroveň detekce přetížení/odlehčení
10 V = jmenovitý proud měniče (U/f, U/fw/PG, OLV/PM)
10 V = jmenovitý moment motoru (OLV, CLV, AOLV/PM, CLV/PM)
všechny
8
Ochrana proti vypnutí při chodu
10 V = jmenovitý proud měniče
V/f
V/f w/PG
9
Dolní limit omezení výstupní frekvence
10 V = E1-04 (maximální výstupní frekvence)
všechny
B
Zpětná vazba PID regulátoru
10 V = 100%
všechny
C
Žádaná hodnota PID regulace
10 V = 100%
všechny
D
Bias frekvenční žádosti
10 V = E1-04 (maximální výstupní frekvence)
všechny
E
Teplota motoru (vstup PTC)
10 V = 100%
všechny
F
Není používán
Nastavte vždy tuto hodnotu, pokud není vstup používán.
všechny
10
Omezení momentu vpřed
10 V = Jmenovitý moment motoru
11
Omezení momentu vzad
10 V = Jmenovitý moment motoru
OLV
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
13
Omezení momentu v generátorovém
10 V = Jmenovitý moment motoru
chodu
Momentová žádost / omezení momentu 10 V = Jmenovitý moment motoru
14
Kompenzace momentu
10 V = Jmenovitý moment motoru
15
Omezení momentu (celkové)
10 V = Jmenovitý moment motoru
16
Diferenciální zpětná vazba PID
regulátoru
10 V = 100%
všechny
1F
Není používán
Nastavte vždy tuto hodnotu, pokud není vstup používán.
všechny
Analogové vstupy 1 až 3 pro program
DriveWorksEZ
Výstup je určen funkcí vybranou pomocí programu DriveWorksEz.
všechny
12
30 ÷ 32
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 26
A1000
H4: Multifunkční analogové výstupy
Číslo
(adresa
registru)
H4-01
(41DH)
H4-02
(41EH)
H4-03
(41FH)
H4-04
(420H)
H4-05
(421H)
H4-06
(422H)
H4-07
(423H)
H4-08
(424H)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
102
000 ÷ 999
všechny
Nastavení veličiny monitorované programovatelným
Výběr monitorované veličiny analogovým výstupem FM. Nastavte číslo odpovídající
(svorka FM)
označení monitorovacího parametru (U
-
).
Např. pro monitorování U1-03 nastavte 103.
Zesílení výstupního signálu
(svorka FM)
Nastavení úrovně signálu na svorce FM, který se rovná
100% vybrané monitorované veličiny.
100,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Bias výstupního signálu
(svorka FM)
Nastavení hodnoty biasu přidané k výstupnímu signálu
na svorce FM.
0,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
103
000 ÷ 999
všechny
Nastavení veličiny monitorované programovatelným
Výběr monitorované veličiny analogovým výstupem AM. Nastavte číslo odpovídající
(svorka AM)
označení monitorovacího parametru (U
-
).
Např. pro monitorování U1-03 nastavte 103.
Zesílení výstupního signálu
(svorka AM)
Nastavení úrovně signálu na svorce AM, který se rovná
100% vybrané monitorované veličiny.
50,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Bias výstupního signálu
(svorka AM)
Nastavení hodnoty biasu přidané k výstupnímu signálu
na svorce AM.
0,0%
-999,9 ÷ 999,9
všechny
Volba úrovně analogového
výstupu (svorka FM)
0: 0 ÷ 10 V
1: -10 ÷ 10 V
0
0÷1
všechny
Volba úrovně analogového
výstupu (svorka AM)
0: 0 ÷ 10 V
1: -10 ÷ 10 V
0
0÷1
všechny
H5: MEMOBUS/Modbus sériová komunikace
Číslo
(adresa
registru)
H5-01
(425H)
*39
H5-02
(426H)
H5-03
(427H)
H5-04
(428H)
H5-05
(429H)
H5-06
(42AH)
H5-07
(42BH)
H5-09
(435H)
H5-10
(436H)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavení adresy měniče pro MEMOBUS/Modbus komunikaci,
svorky R+, R-, S+, S-.
1F
0 ÷ FFH
všechny
0: 1200 bps
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
4: 19200 bps
5: 38400 bps
6: 57600 bps
7: 76800 bps
8:115200 bps
3
0÷8
všechny
0: Žádná parita
1: Sudá parita
2: Lichá parita
0
0÷2
všechny
0:
1:
2:
3:
0
0 ÷3
všechny
0
0 ÷1
všechny
5 ms
5 ÷ 65
všechny
1
0÷1
všechny
2,0 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
0
0÷1
všechny
Název
Adresa měniče
Přenosová rychlost
sériové komunikace
Parita
Způsob zastavení
po chybě v komunikaci
Detekce chyby
komunikace
Popis
Doběhová rampa
Volný doběh
Nouzové zastavení
Pouze alarm
0: Zakázána
1: Povolena. Pokud je ztráta komunikace delší než 2s, vyskytne se
chyba CE.
Čekací doba při přenosu Nastavení čekací doby mezi příjmem a odesláním dat.
Volba řízení RTS
0: Zakázáno (RTS vždy zapnuto)
1: Povoleno (RTS se zapne pouze při vysílání)
Čas detekce chyby
komunikace (CE)
Nastavení času potřebného pro detekci chyby komunikace. Při
připojení několika měničů může být potřebná úprava nastavení.
Výběr jednotky pro
MEMOBUS/Modbus
registr 0025H
0: Jednotka 0,1 V
1: Jednotka 1 V
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 27
A1000
Číslo
(adresa
registru)
H5-11
(43CH)
H5-12
(43DH)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Volba funkce ENTER
0: Pro akceptování jakýchkoliv změn v nastavení parametrů
provedených pomocí sériové komunikace vyžaduje měnič
potvrzení (zadáním povelu Enter).
1: Změny parametrů jsou aktivovány okamžitě bez potvrzení
povelem Enter.
1
0÷1
všechny
Výběr režimu povelu
„Chod“
0: Vpřed/Stop, Vzad/Stop
1: Chod/Stop, Vpřed/Vzad
0
0÷1
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Frekvenční žádost
Hodnota zpětné vazby PID regulace
Žádaná hodnota PID regulace
U/f řízení s jednoduchou zpětnou vazbou (možno pouze při
použití motoru 1 v režimu U/f řízení)
0
0÷3
všechny
Měřítko pulsního vstupu
Nastavení počtu pulsů, který odpovídá 100%-ní hodnotě funkce
zvolené v H6-01.
1440 Hz
1000 ÷ 32000
všechny
Zesílení pulsního vstupu
Nastavení úrovně veličiny zvolené v H6-01 při vstupu frekvence
nastavené v parametru H6-02.
100,0%
0,0 ÷ 1000
všechny
Bias pulsního vstupu
Nastavení úrovně veličiny zvolené v H6-01 při vstupu frekvence
0 Hz.
0,0%
-100 ÷ 100
všechny
Nastavení časové konstanty pulsního vstupu.
0,10 s
0,00 ÷ 2,00
všechny
102
000 ÷ 502
všechny
1440 Hz
0 ÷ 32000
všechny
0,5 Hz
0,1 ÷ 1000
všechny
Název
Popis
*39 Pokud je tento parametr nastaven na “0“, je znemožněna odpověď měniče na sériovou komunikaci.
H6: Pulsní vstup / výstup
Číslo
(adresa
registru)
H6-01
(42CH)
Název
Popis
0:
1:
2:
3:
Volba funkce pulsního
referenčního vstupu
(svorka RP)
H6-02
(42DH)
H6-03
(42EH)
H6-04
(42FH)
H6-05
(430H)
H6-06
(431H)
H6-07
(432H)
H6-08
(43FH)
Filtr čtení pulsního
vstupu
Nastavení výstupní funkce, kterou chceme monitorovat pulsním
Volba veličiny pulsního monitorovacím výstupem. Nastavte číslo odpovídající
-
).
monitorovacího výstupu označení monitorovacího parametru (U
Např. pro monitorování U1-05 nastavte 105
Nastavení výstupní frekvence (počtu pulsů) pulsního výstupu MP
v Hz,odpovídající 100%-ní hodnotě monitorované veličiny.
Měřítko pulsního
monitorovacího výstupu Nastavením H6-06=2 a H6-07=0 zesynchronizujete výstup
monitoru s výstupní frekvencí.
Minimální frekvence
pulsního vstupu
Nastavení minimální frekvence pro fungování pulsního vstupu.
Povoleno když H6-01=0, 1 nebo 2.
L: Ochranné funkce
L1: Ochrana motoru
Číslo
(adresa
registru)
L1-01
(480H)
Název
Popis
0:
1:
2:
3:
Volba ochrany motoru 4:
proti přetížení
5:
Mimo funkci
Motor všeobecného použití (standardní chlazení)
Motor pro použití s měničem – rozsah otáček 1:10
Motor pro vektorové řízení s rozsahem otáček 1:100
PM motor s proměnným momentem
PM motor s konstantním momentem
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*77
0÷5
všechny
1,0 min
0,1 ÷ 5,0
všechny
Při použití více motorů připojených k měniči nemusí být měnič
schopen zajistit ochranu, i když je nastavena. V tomto případě
nastavte L1-01=0 a na každý motor nainstalujte tepelné relé.
L1-02
(481H)
Časová konstanta
ochrany motoru proti
přetížení
Nastavení časové konstanty ochrany motoru proti přetížení (oL1).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 28
A1000
Číslo
(adresa
registru)
L1-03
(482H)
L1-04
(483H)
L1-05
(484H)
Název
Volba provozu
při alarmu – přehřátí
motoru (vstup PTC)
Volba provozu při
poruše – přehřátí
motoru (vstup PTC)
Časová konstanta
ochrany motoru proti
přehřátí (vstup PTC)
Popis
Volba provozu v případě, že teplota motoru na analogovém vstupu
(H3-02, H3-06 nebo H3-10 = E) překročí úroveň pro alarm (oH3).
0: Řízené snižování rychlosti do zastavení (po doběhové rampě)
1: Volný doběh
2: Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
3: Pouze alarm. Provoz pokračuje, na dig. operátoru bliká “oH3“.
Nastavení způsobu zastavení v případě, že teplota motoru na
analogovém vstupu (H3-02, H3-06 nebo H3-10=E) překročí
povolenou úroveň (oH4).
0: Řízené snižování rychlosti do zastavení (po doběhové rampě)
1: Volný doběh
2: Rychlý stop. Nouzová doba doběhu (C1-09).
Nastavení časového filtru pro vstup údajů o teplotě motoru z PTC
termistoru (H3-02, H3-06 nebo H3-10=E).
Nepřetržitá ochrana 0: Zakázáno
proti přehřátí
1: Povoleno
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
L1-13
(46DH)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
3
0÷3
všechny
1
0÷2
všechny
0,20 s
0,00
÷
10,00
všechny
1
0÷1
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷5
všechny
0,0 ÷ 25,5
s
všechny
*57
0,1 ÷ 5,0 s
všechny
*57
0,0 ÷ 5,0 s
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
150 ÷ 210
VDC *24
všechny
L2: Krátkodobá ztráta napájení
Číslo
(adresa
registru)
L2-01
(485H)
L2-02
(486H)
L2-03
(487H)
L2-04
(488H)
L2-05
(489H)A
L2-06
(48AH)
L2-07
(48BH)
L2-08
(48CH)
L2-10
(48EH)
L2-11
(461H)
L2-29
(475H)
Název
Popis
0: Zakázán. Měnič při ztrátě napájení hlásí poruchu Uv1.
1: Obnoven během doby nastavené v L2-02. Porucha Uv1 bude
detekována, pokud bude ztráta napájení delší než L2-02.
Volba provozu
při krátkodobé ztrátě 2: Obnoven, dokud je CPU v provozu. Uv1 nebude detekována.
napájení
3: Doběh pomocí funkce KEB po dobu nastavenou v L2-02.
4: Doběh pomocí funkce KEB, dokud je v provozu CPU.
5: Doběh pomocí funkce KEB do zastavení.
Doba krátkodobé
ztráty napájení
Nastavení maximální doby ztráty napájení. Povoleno pokud L2-01=1
nebo 3.
Minimální doba
blokování při
krátkodobé ztrátě
napájení
Nastavení minimální doby blokování měniče, pokud je restartován po
krátkodobém výpadku napájení. Pokud se při spuštění letmého startu
(vyhledávání pracovních otáček) nebo při DC brzdění vyskytne
nadproud nebo přepětí, zvyšte nastavenou hodnotu.
Rychlost obnovení
Nastavení doby pro návrat výstupního napětí na hodnotu
napětí po krátkodobé
přednastavené U/f křivky během vyhledávání rychlosti.
ztrátě napájení
Úroveň detekce
podpětí (Uv1)
Čas doběhu funkce
KEB
Nastavení úrovně detekce podpětí meziobvodu.
Nastavení doby požadované pro zpomalení na nulovou rychlost
z frekvence, na které byla aktivována funkce KEB.
Nastavení doby pro zrychlení na frekvenční žádost po překlenutí
Doba rozběhu funkce
krátkodobé ztráty napájení. Bude-li nastaveno 0,0 bude použita
KEB
aktuálně nastavená doba rozběhu.
Nastavení procenta redukce výstupní frekvence na počátku doběhu s
Redukce frekvence na
použitím funkce KEB.
počátku funkce KEB
Redukce = frekvence skluzu před aktivací funkce KEB x L2-08 x 2
Minimální doba funkce
Nastavení doby pro provedení funkce KEB Ride-Thru.
KEB
Žádaná hodnota
stejnosměrného
Nastavení požadované hodnoty stejnosměrného napětí během
napětí během funkce funkce KEB Ride-Thru.
KEB
0: Single Drive KEB Ride-thru 1 (pro pohony s jedním měničem)
Výběr způsobu funkce 1: Single Drive KEB Ride-thru 2 (pro pohony s jedním měničem)
2: System Drive KEB Ride-thru 1 (pro pohony s více měniči)
KEB
3: System Drive KEB Ride-thru 2 (pro pohony s více měniči)
*57
*57 *77 *84
0,00 s
0,00 s
0,0
÷
6000,0
0,0
÷
6000,0
všechny
*6
všechny
*6
100%
0 ÷ 300
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
50 ms
0 ÷ 2000
všechny
150 ÷ 400
VDC
všechny
0÷3
všechny
*24 *84
[E1-01] x
1,22
0
*6 Rozsah nastavení záleží na jednotkách vybraných pro dobu rozběhu/doběhu (C1-10). Pokud se C1-10=0 (jednotka 0,01 s), tak rozsah
nastavení je 0,00 až 600,00 sekund.
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
*78 Horní limit rozsahu nastavení je dán hodnotami nastavenými v C6-01 a L8-38.
*84 Při změně E1-01 je proveden reset zpět na tovární hodnoty.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 29
A1000
L3: Ochrana proti vypnutí
Číslo
(adresa
registru)
L3-01
(48FH)
L3-02
(490H)
L3-03
(491H)
L3-04
(492H)
L3-05
(493H)
L3-06
(494H)
L3-11
(4C7H)
L3-17
(462H)
L3-20
(465H)
L3-21
(466H)
L3-22
(4F9H)
L3-23
(4FDH)
L3-24
(46EH)
L3-25
(46FH)
L3-26
(455H)
L3-27
(456H)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Volba ochrany proti
vypnutí při rozběhu
0: Zakázána (nefunkční)
1: Všeobecné použití. Zrychlování je přerušeno, pokud proud
překročí hodnotu nastavenou v L3-02.
2: Inteligentní režim rozběhu. Rozběh v nejkratším možném čase bez
překročení úrovně L3-02.
Pozn.: Nastavení 2 není možné při použití řízení OLV/PM.
1
0÷2
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM
*78
0 ÷ 150%
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM
50%
0 ÷ 100
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM
Úroveň ochrany proti Proudové omezení. Použito, pokud L3-01=1 nebo 2.
vypnutí při rozběhu Jmenovitý proud měniče se rovná 100%.
Limit ochrany proti
vypnutí při rozběhu
Nastavení dolního limitu ochrany proti vypnutí během rozběhu při
provozu v konstantním rozsahu výkonu. Nastavení v procentech
jmenovitého proudu měniče.
Volba ochrany proti
vypnutí při doběhu
0: Zakázána. Zpomalování dle nastavení. Pokud je doba doběhu
příliš krátká Může se vyskytnout porucha ov.
1: Všeobecné použití. Zpomalování je přerušeno, pokud napětí
meziobvodu překročí úroveň ochrany proti vypnutí.
2: Inteligentní režim doběhu. Zpomalení v co nejkratším možném
čase, tak aby se nevyskytla porucha ov.
3: Ochrana proti vypnutí s brzdným odporem – ochrana je povolena
v součinnosti s dynamickým brzděním.
4: Doběh přebuzením 1. Zpomaluje, zatímco se zvyšuje
magnetický tok motoru.
5: Doběh přebuzením 2. Během zpomalování je udržována
hodnota napětí meziobvodu na úrovni nastavené v L3-17.
0: Zakázána. Měnič běží na nastavené frekvenci. Velké zatížení může
způsobit ztrátu rychlosti.
Volba ochrany proti
vypnutí během chodu 1: Doba doběhu 1. Při aktivaci ochrany je použita doba C1-02.
2: Doba doběhu 2. Při aktivaci ochrany je použita doba C1-04.
Úroveň ochrany proti Proudové omezení. Použito, pokud L3-05=1 nebo 2.
vypnutí během chodu Jmenovitý proud měniče se rovná 100%.
Volba funkce
potlačení přepětí
Umožňuje/zakazuje funkci potlačení přepětí, která umožňuje měniči
měnit výstupní frekvenci podle změny zatížení, k zabránění poruchy
ov.
0: Zakázáno
1: Umožněno
Cílové napětí
meziobvodu pro
Nastavení požadované hodnoty pro napětí meziobvodu během
potlačení přepětí a pro potlačení přepětí a ochrany proti vypnutí při doběhu.
ochranu proti vypnutí
Úprava zesílení napětí Nastavení proporcionálního zesílení pro funkci KEB Ride-Thru,
meziobvodu
ochranu proti vypnutí a potlačení přepětí.
Zesílení pro výpočet
poměru
rozběhu/doběhu
Nastavení proporcionálního zesílení použitého pro výpočet poměru
rozběhu/doběhu u funkce KEB-RideThru 2 (L2-29=1), funkce
potlačení přepětí (L3-11=1) a funkce ochrany proti vypnutí při
doběhu (L3-04=2).
Doba doběhu
Nastavení doby doběhu použité v režimu ochrany proti vypnutí při
v režimu ochrany proti
rozběhu v řízení OLV/PM.
vypnutí při rozběhu
0: Zvolení úrovně ochrany proti vypnutí nastavené v L3-06, která se
Automatická redukce
používá v celém frekvenčním rozsahu.
pro ochranu proti
1: Automatická redukce úrovně ochrany proti vypnutí při
vypnutí během chodu
konstantním výstupu. Dolní limit je 40% hodnoty L3-06.
Doba rozběhu motoru
Nastavení času potřebného ke zrychlení motoru odpojeného od
pro výpočet
zátěže z 0 na maximální frekvenci při jmenovitém momentu.
setrvačnosti
Poměr setrvačnosti
zátěže
Nastavení poměru mezi setrvačností motoru a setrvačnosti strojního
zařízením.
Pokud byly k měniči připojeny externí DC kondenzátory, nastavte
Kapacita doplňkových jejich kapacitu a ujistěte se, že jejich hodnota byla přidána k hodnotě
DC kondenzátorů
kapacity interních kondenzátorů, z důvodu správného výpočtu napětí
meziobvodu. ???
Doba detekce ochrany Nastavení doby, po kterou musí proud přesahovat úroveň ochrany
proti vypnutí
proti vypnutí, aby byla ochrana aktivována.
1
0÷5
*68
všechny
1
0÷2
V/f
V/f w/PG
OLV/PM
*78
30 ÷ 150%
V/f
V/f w/PG
OLV/PM
0
0÷1
všechny
370 VDC
150 ÷ 400
*9 *24
*84
všechny
0,00 ÷
5,00
všechny
0,10
÷
10,00
všechny
0,0 s
0,0 ÷ 6000
OLV/PM
0
0÷1
V/f
V/f w/PG
0,001
÷
10,000 s
V/f
V/f w/PG
OLV
1,0
1,0
÷
1000,0
V/f
OLV
OLV/PM
AOLV/PM
0 µF
0 ÷ 65000
všechny
50 ms
0 ÷ 5000
V/f
V/f w/PG
OLV
OLV/PM
*77
*77
*10 *51 *57
*9 Továrně nastavená hodnota závisí na nastavení vstupního napětí (E1-01).
*10 Továrně nastavená hodnota závisí na kódu motoru nastaveném v parametru E5-01.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 30
A1000
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*51 Hodnota parametru se mění, pokud je E2-11 změněn ručně nebo provedením autotuningu.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*68 Rozsah nastavení závisí na řídícím módu (A1-02). Při použití CLV, OLV/PM nebo AOLV/PM je rozsah nastavení 0 až 2 sekundy.
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
*78 Horní limit rozsahu nastavení je dán hodnotami nastavenými v C6-01 a L8-38.
*84 Při změně E1-01 je proveden reset zpět na tovární hodnoty.
L4: Detekce frekvence
Číslo
(adresa
registru)
Název
L4-01
Úroveň detekce
frekvence
(499H)
L4-02
(49AH)
L4-03
(49BH)
L4-04
(49CH)
Šířka detekce
frekvence
Úroveň detekce
frekvence (+/-)
Šířka detekce
frekvence (+/-)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
L4-01 nastaví úroveň detekce frekvence pro funkce digitálního
výstupu H2-
= 2, 3, 4, 5.
L4-02 nastaví hysterezi nebo povolené rozpětí pro detekci
frekvence.
0,0 Hz
0,0 ÷ 400,0
všechny
*77
0,0 ÷ 20,0
všechny
L4-03 nastaví úroveň detekce frekvence pro funkce digitálního
výstupu H2-
= 2, 3, 4, 5.
L4-04 nastaví hysterezi nebo povolené rozpětí pro detekci
frekvence.
0,0 Hz
-400,0 ÷ 400,0
všechny
*77
0,0 ÷ 20,0
všechny
0
0÷1
všechny
80%
0,0 ÷ 100,0
všechny
0
0÷1
všechny
Popis
Volba provozu při
0: Stop. Měnič při ztrátě frekvenční žádosti zastaví provoz.
ztrátě frekvenční
1: Chod. Při ztrátě frekvenční žádosti běží měnič na snížené
žádosti
rychlosti.
Hodnota frekvenční
Nastavení procenta frekvenční žádosti pro pokračování provozu,
L4-06
žádosti při ztrátě
(4C2H)
pokud dojde ke ztrátě frekvenční žádosti.
žádosti
Volba detekce
0: Žádná detekce během blokování
L4-07
(470H)
frekvence
1: Detekce povolena vždy
*77 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02).
L4-05
(49DH)
L5: Restart po poruše
Číslo
(adresa
registru)
Název
L5-01
Počet automatických
restartů
(49EH)
L5-02
(49FH)
L5-04
(46CH)
L5-05
(467H)
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0 ÷ 10
všechny
0
0÷1
všechny
10,0 s
0,5 ÷ 600,0
všechny
0
0÷1
všechny
Nastavení počtu pokusů o automatický restart po výskytu
následujících poruch:
GF, LF, oC, ov, PF, rH, rr, oL1, oL2, oL3, oL4, Sto, Uv1.
Volba funkce
Volba funkce poruchového výstupu při autorestartu po poruše.
poruchového výstupu
0: Poruchový výstup (kontakt) není aktivován.
při automatickém
1: Poruchový výstup je aktivován během pokusu o restart.
restartu
Časový interval
restartu po poruše
Nastavení doby čekání mezi provedením restartů po poruše.
Volba způsobu
restartu po poruše
0: Nepřetržitý pokus o restart měniče, zvýšení hodnoty čítače
restartů jen po úspěšném provedení restartu.
1: Pokus o restart v časovém intervalu nastaveném v parametru
L5-04, každý pokus zvýší hodnotu čítače restartů.
L6: Detekce momentu
Číslo
(adresa
registru)
L6-01
(4A1H)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Detekce momentu 1
0: Zakázáno
1: Detekce přetížení (oL3) je aktivní pouze za stavu shody frekvencí;
provoz měniče pokračuje.
2: Detekce přetížení (oL3) je aktivní vždy za chodu; provoz měniče
pokračuje.
3: Detekce přetížení (oL3) je aktivní pouze za stavu shody frekvencí;
výstup měniče je v okamžiku detekce přetížení odpojen.
4: Detekce přetížení (oL3) je aktivní vždy během chodu; výstup
měniče je v okamžiku detekce přetížení odpojen.
5: Detekce odlehčení (UL3) je aktivní pouze během shody frekvencí;
provoz měniče pokračuje.
6: Detekce odlehčení (UL3) je aktivní pouze během chodu; provoz
měniče pokračuje.
7: Detekce odlehčení (UL3) je aktivní pouze během shody frekvencí;
výstup měniče je v okamžiku detekce odlehčení odpojen.
8: Detekce odlehčení (UL3) je aktivní vždy během chodu; výstup
měniče je v okamžiku detekce odlehčení odpojen.
0
0÷8
všechny
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 31
A1000
Číslo
(adresa
registru)
Název
L6-02
Úroveň detekce
momentu 1
Doba detekce
momentu 1
(4A2H)
L6-03
(4A3H)
L6-04
(4A4H)
L6-05
(4A5H)
L6-06
(4A6H)
L6-08
(468H)
L6-09
(469H)
L6-10
(46AH)
L6-11
(46BH)
Detekce momentu 2
Úroveň detekce
momentu 2
Doba detekce
momentu 2
Provoz měniče
při detekci
mechanického
oslabení
Úroveň rychlosti
detekce mechanického
oslabení
Doba detekce
mechanického
oslabení
Počáteční čas detekce
mechanického
oslabení
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavení úrovně momentu pro detekci přetížení a odlehčení.
150%
0 ÷ 300
všechny
Nastavení časové konstanty pro detekci přetížení a odlehčení.
0,1 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
0
0÷8
všechny
Nastavení úrovně momentu pro detekci přetížení a odlehčení.
150%
0 ÷ 300
všechny
Nastavení časové konstanty pro detekci přetížení a odlehčení.
0,1 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
0
0÷8
všechny
110,0%
-110,0
÷
110,0
všechny
0,1 s
0,0 ÷ 10,0
všechny
0
0 ÷ 65535
všechny
Popis
0: Zakázáno
1: Detekce přetížení (oL4) je aktivní pouze za stavu shody frekvencí;
provoz měniče pokračuje.
2: Detekce přetížení (oL4) je aktivní vždy za chodu; provoz měniče
pokračuje.
3: Detekce přetížení (oL4) je aktivní pouze za stavu shody frekvencí;
výstup měniče je v okamžiku detekce přetížení odpojen.
4: Detekce přetížení (oL4) je aktivní vždy během chodu; výstup
měniče je v okamžiku detekce přetížení odpojen.
5: Detekce odlehčení (UL4) je aktivní pouze během shody frekvencí;
provoz měniče pokračuje.
6: Detekce odlehčení (UL4) je aktivní pouze během chodu; provoz
měniče pokračuje.
7: Detekce odlehčení (UL4) je aktivní pouze během shody frekvencí;
výstup měniče je v okamžiku detekce odlehčení odpojen.
8: Detekce odlehčení (UL4) je aktivní vždy během chodu; výstup
měniče je v okamžiku detekce odlehčení odpojen.
Tato funkce může detekovat přetížení nebo odlehčení v určitém
rozsahu otáček jako výsledek poruchy stroje. Je aktivována určenou
dobou provozu a používá nastavení detekce oL1 (L6-01 a L6-03).
0: Detekce mechanického oslabení zakázána
1: Provoz měniče pokračuje, pouze alarm. Detekce, pokud je rychlost
(se znaménkem) větší než L6-09.
2: Provoz měniče pokračuje, pouze alarm. Detekce, pokud je rychlost
(bez znaménka) větší než L6-09.
3: Výstup měniče je odpojen, porucha. Detekce, pokud je rychlost
(se znaménkem) větší než L6-09.
4: Výstup měniče je odpojen, porucha. Detekce, pokud je rychlost
(bez znaménka) větší než L6-09.
5: Provoz měniče pokračuje, pouze alarm. Detekce, pokud je rychlost
(se znaménkem) menší než L6-09.
6: Provoz měniče pokračuje, pouze alarm. Detekce, pokud je rychlost
(bez znaménka) menší než L6-09.
7: Výstup měniče je odpojen, porucha. Detekce, pokud je rychlost
(se znaménkem) menší než L6-09.
8: Výstup měniče je odpojen, porucha. Detekce, pokud je rychlost
(bez znaménka) menší než L6-09.
Nastavení rychlosti, která aktivuje detekci mechanického oslabení.
Pokud je L6-08 nastaveno pro hodnoty bez znaménka, je v případě
negativního nastavení použita absolutní hodnota.
Nastavení doby, během které musí být detekováno mechanické
oslabení a po jejím uplynutí bude aktivován alarm nebo porucha.
Nastavení doby provozu, jež je vyžadován před aktivací funkce
detekce mechanického oslabení.
L7: Omezení momentu
Číslo
(adresa
registru)
L7-01
(4A7H)
L7-02
(4A8H)
L7-03
(4A9H)
L7-04
(4AAH)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
200%
0 ÷ 300
Omezení momentu vzad
200%
0 ÷ 300
Omezení momentu pro
generátorový chod vpřed
200%
0 ÷ 300
Omezení momentu pro
generátorový chod vzad
200%
0 ÷ 300
Název
Omezení momentu vpřed
Popis
Nastavení momentového omezení v procentech jmenovitého
momentu motoru. Lze nastavit pro čtyři jednotlivé oblasti.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 32
Způsoby
řízení
OLV
CLV
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
A1000
Číslo
(adresa
registru)
L7-06
(4ACH)
L7-07
(4C9H)
Název
Popis
Integrační časová konstanta Nastavení časové integrační konstanty pro funkci omezení
omezení momentu
momentu.
Výběr metody řízení
omezení momentu
při rozběhu a doběhu
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
200 ms
5 ÷ 10000
OLV
0
0÷1
OLV
0: Proporcionální řízení (změna na integrační řízení při konstantní
rychlosti). Použijte toto nastavení, pokud má zrychlení do
požadované rychlosti přednost před omezením momentu.
1: Integrační řízení. Nastavte L7-07 na 1, pokud má přednost
omezení momentu.
L8: Ochrana hardware
Číslo
(adresa
registru)
L8-01
(4ADH)
L8-02
(4AEH)
L8-03
(4AFH)
L8-05
(4B1H)
L8-07
(4B3H)
L8-09
(4B5H)
L8-10
(4B6H)
L8-11
(4B7H)
L8-12
(4B8H)
L8-15
(4BBH)
L8-18
(4BEH)
L8-19
(4BFH)
L8-27
(4DDH)
L8-29
(4DFH)
L8-35
(4ECH)
L8-38
(4EFH)
Název
Ochrana interního
brzdného odporu
(ERF)
Popis
0: Ochrana proti přehřátí není aktivní
1: Ochrana proti přehřátí je aktivní
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
*57
0÷1
všechny
50 ÷ 130
°C
všechny
Úroveň alarmu
při přehřátí
Alarm přehřátí se vyskytne v případě, že teplota chladiče přesáhne
úroveň nastavenou v L8-02.
Volba provozu
při alarmu přehřátí
0: Doběhová rampa (aktivována porucha)
1: Volný doběh (aktivována porucha)
2: Rychlý stop. Doběh s použitím nouzové doby doběhu v C1-09.
(aktivována porucha)
3: Pokračování provozu (aktivován alarm)
4: Pokračování provozu při snížené rychlosti, jak je nastaveno
v L8-19.
3
0÷4
všechny
Ochrana při ztrátě
vstupní fáze
Nastavení detekce ztráty vstupní fáze, nerovnováhy napájecího
napětí nebo poškození kondenzátoru hlavního obvodu.
0: Nefunkční
1: Funkční
0
0 ÷1
všechny
Ochrany při ztrátě
výstupní fáze
0: Nefunkční
1: Funkční (aktivováno při ztrátě jedné fáze)
2: Funkční (aktivováno při ztrátě dvou fází)
0
0÷2
všechny
*57
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
60 s
0 ÷ 300
všechny
40 °C
-10 ÷ 50
všechny
0
0÷1
všechny
0
0÷1
V/f
V/f wP/G
OLV
CLV
0,8
0,1 ÷ 0,9
všechny
300,0%
0,0
÷
300,0
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
1
0÷1
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
*25 *57
0÷3
všechny
*69
0÷2
vše kromě
AOLV/PM
Ochrana proti zkratu
na výstupu
Volba provozu
ventilátoru
Zpoždění zastavení
ventilátoru
Teplota okolí
0: Nefunkční
1: Funkční
0: Pouze během chodu. Ventilátor je v provozu pouze během chodu
a po dobu L8-11 po zastavení.
1: Vždy v provozu. Ventilátor je v provozu vždy, když je měnič
napájen.
Nastavení doby, o kterou je zpožděno zastavení ventilátoru po
zastavení měniče, když L8-10=0.
Nastavení okolní teploty měniče.
Tato hodnota určuje úroveň detekce oL2.
Zatěžovací
0: Bez redukce úrovně oL2 pod 6 Hz.
charakteristiky měniče
1: Úroveň oL2 je lineárně redukována pod 6 Hz. Při 0 Hz je poloviční.
při nízkých otáčkách
Softwarové omezení
proudu
Redukce frekvence
během alarmu
přehřátí
Zesílení detekce
nadproudu
0: Zakázáno
1: Umožněno
Určuje redukci frekvenční žádosti při alarmu přehřátí, pokud
L8-03=4.
Nastavení zesílení pro detekci nadproudu v % jmenovitého proudu
motoru. Nadproud je detekován pomocí úrovně nadproudu měniče
nebo hodnotou L8-27, podle toho, která je nižší.
Detekce
nesouměrnosti
proudu (LF2)
0: Zakázáno
1: Umožněno
Výběr způsobu
instalace
0:
1:
2:
3:
Redukce modulační
frekvence
IP00
Montáž vedle sebe
NEMA typ 1
Měnič bez chladiče nebo s externím chlazením
0: Zakázáno
1: Povoleno pod 6 Hz
2: Povoleno pro celý rozsah otáček
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 33
*57
A1000
Číslo
(adresa
registru)
L8-40
(4F1H)
L8-41
(4F2H)
L8-55
(45FH)
Název
Zpoždění vypnutí
redukce modulační
frekvence
Popis
Nastavení doby provozu měniče s redukovanou modulační frekvencí
poté, co pominuly podmínky k redukci modulační frekvence.
Při nastavení 0,00 není tato funkce aktivní.
0: Nefunkční
Alarm - vysoký proud
1: Funkční. Alarm je aktivován, pokud výstupní proud překročí 150%
(HCA)
jmenovitého proudu měniče.
Ochrana interního
brzdného tranzistoru
0: Nefunkční. Parametr L8-55 by měl být neaktivní při použití
rekuperačního měniče nebo doplňkové brzdné jednotky (CDBR).
1: Ochrana je aktivní.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0,50 s
0,00
÷
2,00
V/f
V/f wP/G
OLV
CLV
0
0÷1
všechny
1
0÷1
všechny
*25 Nastavená hodnota parametru se nevyresetuje na tovární hodnotu v případě, kdy je měnič inicializován.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*69 Tovární nastavení je určeno řídícím módem (A1-02) a modelem měniče (o2-04).
n: Speciální funkce
n1: Ochrana proti kývání
Číslo
(adresa
registru)
Název
n1-01
Volba ochrany proti
kývání
0: Zakázána
1: Umožněna
Nastavení zesílení
ochrany proti kývání
Pokud motor vibruje při nízkém zatížení, zvyšujte zatížení po 0,1
dokud vibrace neustanou. V případě, že motor zastaví, snižujte
zesílení po 0,1.
Časová konstanta
ochrany proti kývání
Nastavení časové konstanty ochrany proti kývání.
(580H)
n1-02
(581H)
n1-03
(582H)
n1-05
(530H)
Popis
Zesílení ochrany proti Nastavení zesílení ochrany proti kývání. V případě nastavení 0, bude
kývání při chodu vzad zesílení nastavené v n1-02 použito při chodu vzad.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
1
0÷1
V/f
V/f wP/G
1,00
0,00
÷
2,50
V/f
V/f wP/G
*1
0 – 500 ms
V/f
V/f wP/G
0,00
0,0 ÷ 2,50
V/f
V/f wP/G
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
1,00
0,00
÷
10,00
OLV
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04).
n2: Automatická regulace frekvence - AFR
Číslo
(adresa
registru)
n2-01
(584H)
n2-02
(585H)
n2-03
(586H)
Název
Zesílení funkce AFR
Popis
Nastavení vnitřního zesílení funkce automatické regulace frekvence.
Upravte nastavení parametru v následujících případech: výskyt
kmitání –> zvyšte nastavení; pomalá odezva –> snižte nastavení.
Časová konstanta
funkce AFR 1
Nastavení časové konstanty (1) funkce automatické regulace
frekvence.
50 ms
0 ÷ 2000
OLV
Časová konstanta
funkce AFR 1
Nastavení časové konstanty (2) funkce automatické regulace
frekvence, která bude použita během vyhledávání rychlosti nebo
v generátorovém chodu.
750 ms
0 ÷ 2000
OLV
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
5%
1 ÷ 20
V/f
V/f wP/G
100
÷
200%
V/f
V/f wP/G
n3: Brzdění vysokým skluzem a brzdění přebuzením
Číslo
(adresa
registru)
n3-01
(588H)
n3-02
(589H)
Název
Šířka frekvence
pro zpomalování
při brzdění vysokým
skluzem
Proudové omezení
v režimu brzdění
vysokým skluzem
Popis
Nastavení šířky kroku redukce výstupní frekvence v případě, kdy
měnič zastavuje motor pomocí brzdění vysokým skluzem.
Nastavení v procentech maximální výstupní frekvence.
V případě, že během brzdění vznikne přepětí, zvyšte nastavení.
Nastavení proudového limitu při brzdění vysokým skluzem
v procentech jmenovitého proudu motoru.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 34
*86
A1000
Číslo
(adresa
registru)
n3-03
(58AH)
n3-04
(58BH)
n3-13
(531H)
n3-14
(532H)
n3-21
(579H)
n3-23
(57BH)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavení doby, po kterou měnič na konci brzdění poběží
Klidová doba v režimu
na minimální frekvenci (E1-09).
brzdění vysokým
Pokud je nastavení příliš nízké, může setrvačnost zařízení způsobit,
skluzem
že po ukončení brzdění se bude motor mírně otáčet.
1,0 s
0,0 ÷ 10,0
V/f
V/f wP/G
Reakční doba detekce
přetížení v režimu
brzdění vysokým
skluzem
Pokud se výstupní frekvence při brzdění vysokým skluzem nezmění
po dobu nastavenou v parametru n3-04 a delší, je detekováno
přetížení (porucha oL7). Nastavení tohoto parametru obvykle není
nutno měnit.
40 s
30 ÷ 1200
V/f
V/f wP/G
Nastavení zesílení aplikovaného na U/f křivku při doběhu přebuzením
(L3-04=4).
1,10
1,00
÷
1,40
V/f
V/f wP/G
OLV
CLV
0
0÷1
V/f
V/f wP/G
OLV
100%
0 ÷ 150
V/f
V/f wP/G
OLV
CLV
0
0÷2
V/f
V/f wP/G
OLV
CLV
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷1
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
0,001
÷
10,000 s
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
0,00
÷
100,0
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Název
Zesílení při doběhu
přebuzením
Popis
Injekce vysoké
0: Zakázáno
frekvence při doběhu
1: Povoleno
přebuzením
Úroveň proudu
pro omezení
přebuzení
Nastavení úrovně výstupního proudu, při kterém začne měnič
snižovat zesílení přebuzení za účelem zabránění vysokého skluzu
motoru při doběhu přebuzením.
Nastavení v procentech jmenovitého proudu měniče.
Volba provozu
při přebuzení
0: Povoleno v obou směrech
1: Povoleno pouze při otáčení ve směru vpřed
2: Povoleno pouze při otáčení vzad
*86 Tovární nastavení hodnot závisí na zatížení měniče (C6-01) a na volbě redukce modulační frekvence (L8-38).
n5: Funkce „Feed Forward“
Číslo
(adresa
registru)
Název
n5-01
Nastavení funkce
„Feed Forward“
(5B0H)
n5-02
(5B1H)
n5-03
(5B2H)
Doba rozběhu motoru
Zesílení funkce
„Feed Forward“
Popis
Povoleno / zakázáno řízení pomocí funkce „Feed Forward“.
0: Zakázáno
1: Povoleno
Nastavení času potřebného k rozběhu zastaveného motoru při
jmenovitém momentu na jmenovité otáčky.
Nastavení poměru mezi setrvačností motoru a setrvačností zátěže.
Snižte toto nastavení, pokud na konci zrychlení dojde k překmitu.
*10 *57
1,00
*10 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení kódu motoru v parametru E5-01.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
n6: On-line tuning
Číslo
(adresa
registru)
n6-01
(570H)
n6-05
(5C7H)
Název
Výběr způsobu
on-line tuningu
Zesílení on-line
tuningu
Popis
Výběr způsobu on-line ladění motoru v režimu vektorového řízení bez
zpětné vazby.
0: Zakázáno
1: Měření odporu vinutí
2: Korekce napětí. Nastavení není možné, pokud je povolena
energetická optimalizace (b8-01).
Nastavení kompenzace (zesílení) pro korekci napětí (n6-01=2).
Snižte toto nastavení u motoru s relativně velkou časovou
konstantou rotoru???. Pokud se vyskytne přetížením, zvyšujte toto
nastavení pomalu v krocích po 0,10.
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
2
0÷2
OLV
1,00
0,10
÷
5,00
OLV
n8: Ladění řízení PM motoru
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
n8-01
Proud při určení
nulové polohy rotoru
Nastavení hodnoty proudu pro určení počáteční polohy magnetického
pole v procentech jmenovitého proudu motoru (E5-03). Pokud je na
štítku motoru uvedena hodnota Si ???, nastavte ji do tohoto
parametru.
50%
0 ÷ 100
AOLV/PM
(540H)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 35
A1000
Číslo
(adresa
registru)
n8-02
(541H)
n8-35
(562H)
n8-45
(538H)
n8-47
(53AH)
n8-48
(53BH)
n8-49
(53CH)
n8-51
(53EH)
n8-54
(56DH)
n8-55
(56EH)
n8-57
(574H)
n8-62
(57DH)
n8-65
(65CH)
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavte
80%
0 ÷ 150
AOLV/PM
1
0÷2
AOLV/PM
CLV/PM
Zesílení potlačení
Nastavení zesílení potlačení detekce zpětné vazby rychlosti.
detekce zpětné vazby Pokud se objeví oscilace nebo kývání motoru, zvyšte nastavení.
rychlosti
Pro snížení citlivosti snižte nastavení.
0,80
0,00
÷
10,00
OLV/PM
Nastavte časovou konstantu pro shodu referenční hodnoty
Časová konstanta
přítažného pull-in??? proudu s aktuální hodnotou proudu. Snižte
kompenzace
nastavení, pokud motor začne oscilovat a zvyšte nastavení, pokud
přítažného ??? proudu trvá dosažení shody referenční hodnoty s hodnotou výstupního
proudu příliš dlouho.
5,0 s
0,0
÷
100,0
OLV/PM
30%
20 ÷ 200
OLV/PM
-200,0
÷
0,0 %
OLV/PM
50%
0 ÷ 200
OLV/PM
1,00 s
0,00
÷
10,00
OLV/PM
Název
Proud ???
(Pole Attracrion
Current)
Popis
Nastavení proudu během??? (initial polar attraction)v procentech
jmenovitého proudu motoru. Pokud usilujete o zvýšení počátečního
momentu, nastavte vysokou hodnotu.
0: Přítažný proud ??? pull-in current
Volba metody detekce
1: Injekce vysoké frekvence
nulové polohy rotoru
2: Injekce pulsního signálu
Přítažný pull-in ???
proud
Nastavení referenční hodnoty přítažného ??? proudu během provozu
naprázdno a při konstantní rychlosti. Nastavte v % jmenovitého
proudu motoru. Pokud se při provozu s konstantní rychlostí objeví
kmitání, zvyšte nastavenou hodnotu.
??? proud pro vysoce Nastavení referenční hodnoty ??? proudu pro provoz s vysokou zátěží
náročné řízení
při konstantní rychlosti. Nastavte v % jmenovitého proudu motoru.
*10
Přítažný Pull-in ???
proud při
rozběhu/doběhu
Nastavte referenční hodnotu přítažného ??? proudu během
rozběhu/doběhu v procentech jmenovitého proudu motoru. Pokud je
nutný větší počáteční moment, nastavte v parametru vysokou
hodnotu.
Časová konstanta
kompenzace chyby
napětí ???
V případě výskytu vibrací při nízké rychlosti upravte nastavení
parametru.
Pokud se při náhlých změnách zatížení objeví kmitání, zvyšujte
nastavení po krocích 0,1.
V případě výskytu vibrací při startu snižte nastavení.
Setrvačnost zátěže
Nastavení poměru mezi setrvačností motoru a setrvačností
poháněného strojního zařízení.
Zvyšte nastavení parametru při velké setrvačnosti zátěže, nebo pro
zvýšení odezvy regulace rychlosti.
Příliš vysoké nastavení při řízení velmi lehké zátěže nebo zátěže
s velmi nízkou setrvačností může způsobit vibrace.
0
0÷3
OLV/PM
0: Zakázáno. Zakázáno při použití SPM motoru.
1: Povoleno. Použijte toto nastavení ke zvýšení rozsahu regulace
otáček při použití IPM motoru.
0
0÷1
AOLV/PM
*24
0,0
÷
230,0
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
1,50
0,00
÷
10,00
OLV/PM
Injekce vysoké
frekvence
Omezení výstupního
napětí
Nastavení limitu k zabránění saturace výstupního napětí. Nastavená
hodnota by měla být nižší než hodnota vstupního napájecího napětí.
200,0 V
Nastavení zesílení pro detekci interní zpětné vazby během potlačení
ov.
*10 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení kódu motoru v parametru E5-01.
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 36
A1000
o: Digitální operátor
o1: Nastavení displeje digitálního operátoru
Číslo
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
106
(monitor
U1-06)
104 ÷ 809
všechny
1
1÷5
všechny
Volba jednotek
zobrazení na displeji
digitálního operátoru
Nastavení jednotek pro zobrazení frekvenční žádosti a monitorování
otáček motoru.
0: 0,01 Hz
1: 0,01% (100%=E1-04)
2: ot/min (vypočet pomocí nastavení počtu pólů motoru v E2-04,
E4-04 a E5-04)
3: Uživatelské nastavení jednotek
(specifikováno parametry 01-10 a o1-11)
0
0÷3
všechny
Jednotky zobrazení
frekvence U/f křivky
0: Hz
1: ot/min
0
0 ÷1
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
*11
1 ÷ 60000
všechny
*11
0÷3
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0: Nefunkční
1: Funkční (přepíná mezi ovládáním LOCAL a REMOTE)
1
0÷1
všechny
0: Nefunkční. Klávesa STOP je v ovládání REMOTE nefunkční.
1: Funkční. Možno použít vždy.
1
0 ÷1
všechny
0: Žádná změna
1: Výchozí nastavení. Uložení nastavení parametrů jako výchozí
(přednastavené) hodnoty pro uživatelskou inicializaci.
2: Vymazat vše. Vymazání výchozího nastavení, které bylo uloženo
pro uživatelskou inicializaci.
0
0 ÷2
všechny
určeno
výkonem
měniče
-
všechny
0
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
0
0÷1
všechny
-
-
-
(adresa
registru)
Název
o1-01
Volba monitorované
veličiny zobrazené
v provozním módu
Výběr obsahu poslední obrazovky, která je zobrazena při rolování
v provozním módu digitálního operátoru. Zadejte poslední tři znaky
čísla zobrazovaného monitorovaného parametru: U
-
Volba monitorované
veličiny zobrazené
po zapnutí měniče
1:
2:
3:
4:
5:
(500H)
o1-02
(501H)
o1-03
(502H)
o1-04
(503H)
o1-10
(520H)
o1-11
(521H)
Popis
Frekvenční žádost (U1-01)
Směr otáčení
Výstupní frekvence (U1-02)
Výstupní proud (U1-03)
Uživatelské nastavení (o1-01)
Uživatelské nastavení Toto nastavení definuje zobrazení hodnot, když o1-03=3.
jednotek
– maximální hodnota o1-10 nastaví zobrazení hodnoty odpovídající maximální výstupní
frekvenci
Uživatelské nastavení o1-11 nastaví počet desetinných míst, které by měly být použity pro
zadávání a zobrazování frekvenční žádosti
jednotek
0: žádné 1: jedno 2: dvě 3: tři
– desetinná část
*11 Tovární nastavení hodnot je určeno nastavením parametru o1-03.
o2: Funkce kláves digitálního operátoru
Číslo
(adresa
registru)
Název
o2-01
Funkce klávesy
LOCAL / REMOTE
(505H)
o2-02
(506H)
o2-03
(507H)
o2-04
(508H)
o2-05
(509H)
o2-06
(50AH)
o2-07
(527H)
o2-09
(50DH)
Funkce klávesy STOP
Přednastavení
uživatelských
parametrů
Typ měniče
Popis
Nastavení typu (výkonu měniče). Nastavení je vyžadováno jen
v případě instalace nového řídící desky.
Určuje, zda je nezbytné potvrdit zadávanou frekvenční žádost
Funkce klávesy ENTER nastavenou na displeji digitálního operátoru klávesou ENTER.
při zadávání
0: Je nutno potvrdit stiskem klávesy ENTER
frekvenční žádosti
1: Není nutno potvrdit klávesou ENTER. Frekvenční žádost může být
nastavena pouze použitím kláves šipka nahoru a šipka dolů.
Volba provozu
při odpojení
digitálního operátoru
0: Měnič pokračuje v provozu i po odpojení digitálního operátoru.
1: Je aktivována chyba (oPr) a motor zastaví volným doběhem.
0: Vpřed
Směr otáčení motoru
1: Vzad
při zapnutí při použití
Tento parametr vyžaduje, aby bylo zvoleno ovládání digitálním
digitálního operátoru
operátorem.
Rezervováno
-
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 37
A1000
o3: Kopírování
Číslo
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0÷3
všechny
0
0÷1
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0h
0 ÷ 9999
všechny
0
0÷1
všechny
Nastavení počáteční hodnoty pro monitor provozních hodin
ventilátoru (U4-03) v jednotkách 10 hod.
0h
0 ÷ 999
všechny
Nastavení hodnoty monitoru údržby kondenzátoru silového obvodu
v procentech celkové očekávané doby životnosti. Zkontrolujte
parametr U4-05, kde je zobrazeno, kdy je potřeba kondenzátor
vyměnit. Parametr U4-05 by měl být při výměně kondenzátoru
vyresetován (v o4-05).
0%
0 ÷ 150
všechny
Nastavení hodnoty monitoru údržby relé nabíjecího obvodu
v procentech celkové očekávané doby životnosti. Zkontrolujte
Nastavení údržby
relé nabíjecího obvodu parametr U4-06, kde je zobrazeno, kdy je potřeba relé vyměnit.
Parametr U4-06 by měl být při výměně relé vyresetován (v o4-07).
0%
0 ÷ 150
všechny
Nastavení údržby
tranzistorů IGBT
Nastavení hodnoty monitoru údržby tranzistorů IGBT v procentech
celkové očekávané doby životnosti. Zkontrolujte parametr U4-07,
kde je zobrazeno, kdy je potřeba IGBT vyměnit. Parametr U4-07 by
měl být při výměně IGBT vyresetován (v o4-09).
0%
0 ÷ 150
všechny
Volba inicializace
U2, U3
0: Parametry U2-
a U2-
nejsou při inicializaci měniče
(A1-03) vyresetovány.
1: Parametry U2-
a U2-
jsou při inicializaci měniče (A1-03)
vyresetovány.
0
0÷1
všechny
Inicializace monitoru
spotřeby el. energie
(kWh)
0: Parametry U4-10 a U4-11 nejsou při inicializaci měniče (A1-03)
vyresetovány.
1: Parametry U4-10 a U4-11 jsou při inicializaci měniče (A1-03)
vyresetovány.
0
0÷1
všechny
Inicializace čítače
povelů chod
0: Čítač povelů CHOD není při inicializaci měniče (A1-03)
vyresetován.
1: Čítač povelů CHOD je při inicializaci měniče (A1-03) vyresetován.
0
0÷1
všechny
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Název
(adresa
registru)
Volba funkce
kopírování
o3-01
(515H)
o3-02
(516H)
Popis
Povolení/zákaz čtení
0: Žádná činnost.
1: Čtení parametrů z měniče a jejich uložení do digitálního
operátoru.
2: Kopírování parametrů z digitálního operátoru a jejich zapsání do
měniče.
3: Verifikace nastavení parametrů v měniči pro kontrolu, zda se
shodují s daty uloženými v operátoru
0: Čtení zakázáno
1: Čtení povoleno
o4: Nastavení monitorování údržby
Číslo
(adresa
registru)
Název
o4-01
Nastavení doby
provozu
Nastavení počáteční hodnoty doby provozu (v jednotkách 10 hod.),
od které se počítá celková provozní doba měniče.
Volba záznamu
provozní doby
0: Provozní doba připojení měniče na síť (Počítá se všechen čas, kdy
je zapnuto napájení měniče.)
1: Provozní doba chodu měniče (Počítá se pouze čas, kdy je aktivní
výstup měniče.)
(50BH)
o4-02
(50CH)
o4-03
(50EH)
Nastavení doby
provozu ventilátoru
Nastavení údržby
kondenzátoru
o4-05
(51DH)
o4-07
(523H)
o4-09
(525H)
o4-11
(510H)
o4-12
(512H)
Popis
o4-13
(528H)
q: Parametry programu DriveWorksEZ
Číslo
(adresa registru)
q1-01 až q6-07
(1600H až 1746H)
Název
Parametry DWEZ
Popis
Rezervováno pro program DriveWorksEZ.
Viz. nápověda
programu
DriveWorksEZ
Způsoby
řízení
všechny
r: Parametry připojení programu DriveWorksEZ
Číslo
(adresa registru)
r1-01 až r1-40
(1840H až 1867H)
Název
Parametry připojení
DWEZ 1 až 20
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
Popis
Parametry jsou rezervovány pro použití s programem
DriveWorksEZ (1 až 20).
B – 38
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0
0 ÷ FFFFH
všechny
A1000
T: Autotuning
T1: Autotuning indukčního motoru
Číslo
(adresa
registru)
T1-00
(700H)
T1-01
(701H)
*70
T1-02
(702H)
T1-03
(703H)
T1-04
(704H)
T1-05
(705H)
T1-06
(706H)
T1-07
(707H)
T1-08
(708H)
T1-09
(709H)
T1-10
(70AH)
T1-11
(70BH)
Název
Volba motoru 1 / 2
Popis
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
1
1÷2
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
1: Motor 1 (parametry E1 a E2)
2: Motor 2 (parametry E3 a E4)
0:
1:
2:
3:
Volba druhu
autotuningu
Rotační autotuning
Stacionární autotuning 1
Stacionární autotuning pro měření odporu vinutí
Rotační autotuning pro U/f řízení
(nezbytný pro energetickou optimalizaci a vyhledávání rychlosti)
4: Stacionární autotuning 2
8: Autotuning (měření) momentu setrvačnosti
(před měřením setrvačnosti proveďte nejprve rotační autotuning)
9: Autotuning zesílení automatického regulátoru rychlosti (ASR)
(před laděním zesílení ASR proveďte nejprve rotační autotuning)
Jmenovitý výkon
motoru
Nastavení jmenovitého výkonu motoru dle údajů na štítku motoru.
Poz.: pro převod z jednotek HP (koňské síly) na kW použijte vzorec:
kW = HP x 0,746
Jmenovité napětí
motoru
Nastavení jmenovitého napětí motoru dle údajů na štítku motoru.
Jmenovitý proud
motoru
Nastavení jmenovitého proudu motoru dle údajů na štítku motoru.
*1
Jmenovitá frekvence
motoru
Nastavení jmenovité frekvence motoru dle údajů na štítku motoru.
*77
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
0,00
÷
650,00 kW
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
0,0
÷
255,0
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
10 ÷ 200%
jm. proudu
měniče
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
60,0 Hz
0,0
÷
400,0
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
4
2 ÷ 48
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
0
*1
200,0 V
*24
0 ÷ 4, 8, 9
Počet pólů motoru
Nastavení počtu pólů motoru dle údajů na štítku motoru.
Jmenovité otáčky
motoru
Nastavení jmenovitých otáček motoru dle údajů na štítku motoru.
1750
ot/min
0 ÷ 24000
V/f
V/f w/PG
OLV
CLV
Nastavení počtu pulsů snímače zpětné vazby v počtu pulsů/otáčku.
600 ppr
0 ÷ 60000
CLV
Nastavení hodnoty proudu motoru naprázdno.
Po nastavení jmenovitého výkonu motoru (T1-02) a jmenovitého
proudu motoru (T1-04) tento parametr automaticky zobrazí hodnotu
proudu naprázdno pro standardní 4 pólový motor firmy Yaskawa.
Zadejte hodnotu proudu motoru naprázdno, jak je uvedeno ve
zkušebním protokolu motoru.
-
0A
÷
T1-04
OLV
CLV
Jmenovitý skluz
motoru
Nastavení jmenovitého skluzu motoru.
Po nastavení jmenovitého výkonu motoru (T1-02) tento parametr
automaticky zobrazí jmenovitý skluz pro standardní 4 pólový motor
firmy Yaskawa. Zadejte skluz motoru, jak je uvedeno ve zkušebním
protokolu motoru.
-
0,00
÷
20,00 Hz
OLV
CLV
Ztráty v železe
Nastavení ztrát v železe pro určení koeficientu energetické
optimalizace.
Hodnota je nastavena do E2-10 po vypnutí a opětovném zapnutí
napájení. Pokud se změní hodnota T1-02, objeví se továrně
nastavená hodnota pro příslušný výkon motoru.
Počet pulsů snímače
zpětné vazby
Proud motoru
naprázdno
14 W
*73
0 ÷ 65535
V/f
V/f w/PG
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (02-04).
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*70 Dostupnost určitého způsobu automatického ladění závisí na zvoleném způsobu řízení měniče.
*73 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na kódu motoru a nastavení parametrů motoru.
*77 Tovární nastavení je určeno způsobem řízení (A1-02).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 39
A1000
T2: Autotuning PM motoru
Číslo
(adresa
registru)
T2-01
(750H)
T2-02
(751H)
T2-03
(752H)
T2-04
(730H)
T2-05
(732H)
*24
T2-06
(733H)
T2-07
(753H)
T2-08
(734H)
T2-09
(731H)
T2-10
(754H)
T2-11
(735H)
T2-12
(736H)
T2-13
(755H)
T2-14
(737H)
T2-15
(756H)
T2-16
(738H)
T2-17
(757H)
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
0 ÷ 3, 8, 9
*77
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0000
÷
FFFF
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0÷1
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,00
÷
650,00 kW
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,0
÷
255,0
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
10 ÷ 200%
jm. proudu
měniče
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
87,5 Hz
0,0
÷
400,0
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
6
2 ÷ 48
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
1750
ot/min
0 ÷ 24000
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,000
÷
65,000 Ω
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,00
÷
600,00 mH
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,00
÷
600,00 mH
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0÷1
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,1
÷
2000,0
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
30%
0 ÷ 120
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
1024
pulsů/ot.
0 ÷ 60000
CLV/PM
0,0 °
-180,0
÷
180,0
CLV/PM
Název
Popis
Přednastavení
Volba druhu
autotuningu PM
motoru
0: Nastavení parametrů PM motoru
1: Stacionární autotuning PM motoru
2: Stacionární autotuning PM motoru pro měření odporu vinutí
3: Autotuning offsetu Z-pulsu enkodéru (nulové polohy enkodéru)
8: Autotuning (měření) momentu setrvačnosti
9: Autotuning zesílení automatického regulátoru rychlosti (ASR)
Před autotuningem setrvačnosti nebo zesílení ASR se ujistěte, že byly
provedeny následující kroky:
- autotuning motoru (T2-01 = 0, 1 nebo 2), nebo byl nastaven kód
motoru do parametru E5-01.
- kontrola všech údajů zadaných do měniče za štítku motoru nebo ze
zkušebního protokolu.
0
Volba kódu
PM motoru
Při použití PM motoru firmy Yaskawa zadejte kód motoru. Jakmile je
kód zadán, měnič automaticky nastaví parametry T2-03 až T2-14.
Při použití jiného motoru nastavte FFFF a poté nastavte ostatní T2
parametry dle údajů na štítku motoru nebo podle zkušebního
protokolu.
Typ
PM motoru
0: IPM motor
1: SPM motor. Parametr T2-17 nebude při tomto nastavení zobrazen.
Jmenovitý výkon PM
motoru
Nastavení jmenovitého výkonu motoru.
Poz.: pro převod z jednotek HP (koňské síly) na kW použijte vzorec:
kW = HP x 0,746
Jmenovité napětí
PM motoru
Zadejte jmenovité napětí motoru dle údajů na štítku motoru.
Jmenovitý proud
PM motoru
Zadejte jmenovitý proud motoru dle údajů na štítku motoru.
Jmenovitá frekvence
PM motoru
Zadejte jmenovitou frekvenci motoru dle údajů na štítku motoru.
*69
1
*1
200,0 V
*24
*1
Počet pólů PM motoru Zadejte počet pólů PM motoru dle údajů na štítku motoru.
Jmenovité otáčky
PM motoru
Zadejte jmenovité otáčky PM motoru dle údajů na štítku motoru.
Odpor statoru PM
motoru
Zadejte odpor statoru PM motoru dle údajů na štítku motoru.
*24
Indukčnost osy d
PM motoru
Zadejte indukčnost osy d PM motoru dle údajů na štítku motoru.
*74
Indukčnost osy q
PM motoru
Zadejte indukčnost osy q PM motoru dle údajů na štítku motoru.
*74
Volba jednotky
pro napěťovou
konstantu
Napěťová konstanta
PM motoru
0: mV/(ot/min). Parametr E5-09 bude nastaven automaticky na 0,0
a bude použito nastavení parametru E5-24.
1: mV/(rad/s). Parametr E5-24 bude nastaven automaticky na 0,0
a bude použito nastavení parametru E5-09.
1
Zadejte konstantu indukovaného napětí pro PM motor dle údajů na
štítku motoru.
*74
Úroveň přítažného
Nastavení hodnoty přítažného ??? proudu pro provedení autotuningu,
pull-in ??? proudu pro v procentech jmenovitého proudu motoru.
autotuning PM motoru Při vyšší setrvačnost zátěže zvyšte toto nastavení.
Počet pulsů snímače
Nastavení počtu pulsů použitého snímače zpětné vazby (enkodéru
zpětné vazby pro
nebo generátoru pulsů) v počtu pulsů/otáčku.
autotuning PM motoru
Offset Z-pulsu
enkodéru
Nastavení offsetu mezi magnetickou osou rotoru a Z-pulsem
inkrementálního enkodéru.
*1 Tovární nastavení hodnot se mění v závislosti na modelu měniče (02-04).
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*69 Tovární nastavení je určeno způsobem řízení (A1-02) a modelem měniče (o2-04).
*74 Tovární nastavení je určeno kapacitou měniče a výběrem kódu motoru v T2-02.
*77 Tovární nastavení je určeno způsobem řízení (A1-02).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 40
A1000
T3: Autotuning ASR a momentu setrvačnosti
Číslo
(adresa
registru)
T3-01
(760H)
*75
T3-02
(761H)
*75
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Způsoby
řízení
Nastavení frekvence zkušebního signálu použitého během
Frekvence zkušebního
autotuningu setrvačnosti a zesílení ASR. Snižte tuto hodnotu, pokud
signálu
je setrvačnost příliš velká nebo pokud se vyskytne chyba.
3,0 Hz
0,1 ÷ 20,0
CLV
CLV/PM
Nastavení amplitudy zkušebního signálu použitého během
Amplituda zkušebního
autotuningu setrvačnosti a zesílení ASR. Snižte tuto hodnotu, pokud
signálu
je setrvačnost příliš velká nebo pokud se vyskytne chyba.
0,5 rad
0,1 ÷ 10,0
CLV
CLV/PM
0,0001
÷
600,00
kgm2
CLV
CLV/PM
0,1 ÷ 50,0
CLV
CLV/PM
Název
T3-03
(762H)
*75
T3-04
(763H)
*75
Setrvačnost motoru
Frekvence odezvy
systému
Popis
Nastavení setrvačnosti motoru. Továrně nastavená hodnota je
setrvačnost motoru Yaskawa.
Nastavení frekvence odezvy mechanického systému připojeného
k motoru. Pokud je nastavená hodnota frekvenční odezvy příliš
vysoká, může dojít k oscilaci.
*10 *57
10,0 Hz
*10 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení kódu motoru v parametru E5-01.
*57 Tovární nastavení hodnot závisí na nastavení modelu měniče v parametru o2-04 a na volbě zatížení v parametru C6-01.
*75 Zobrazeno pouze při provádění ladění setrvačnosti a zesílení ASR (T1-01=8 nebo T2-01=9).
U: Monitorovací parametry
U1: Monitorování provozního stavu I
Číslo
(adresa
registru)
U1-01
(40H)
U1-02
(41H)
U1-03
(42H)
U1-04
(43H)
U1-05
(44H)
U1-06
(45H)
U1-07
(46H)
U1-08
(47H)
U1-09
(48H)
Název
Frekvenční žádost
Výstupní frekvence
Výstupní proud
Způsob řízení
Popis
Monitorování frekvenční žádosti.
Zobrazení jednotek je určeno nastavením o1-03.
Monitorování výstupní frekvence.
Zobrazení jednotek je určeno nastavením o1-03.
Monitorování výstupního proudu.
0:
1:
2:
3:
5:
6:
7:
U/f řízení
U/f řízení se zpětnou vazbou
Vektorové řízení bez zpětné vazby
Vektorové řízení se zpětnou vazbou
Vektorové řízení bez zpětné vazby pro PM
Pokročilé vektorové řízení bez zpětné vazby pro PM
Vektorové řízení se zpětnou vazbou pro PM
Otáčky motoru
Zobrazuje zpětnou vazbu otáček motoru.
Zobrazení jednotek je určeno nastavením o1-03.
Výstupní napětí
Zobrazuje hodnotu výstupního napětí.
Napětí ss meziobvodu Zobrazuje hodnotu stejnosměrného napětí meziobvodu.
Výstupní výkon
Momentová žádost
Zobrazuje hodnotu výstupního výkonu (tato hodnota je
interně vypočítána).
Monitorování interní momentové žádosti.
Analogový výstup
Jednotka
Způsoby
řízení
10 V ~ Fmax
0,01 Hz
všechny
10 V ~ Fmax
0,01 Hz
všechny
*27
všechny
Není možný výstup
v analogové formě
-
všechny
10 V ~ Fmax
0,01 Hz
V/f w/PG
OLV
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
10 V ~ jmenovitý
proud měniče
10 V ~ 200 V
*24
0,1 VAC
všechny
10 V ~ 400 V
*24
1 VCD
všechny
*27
všechny
10 V ~ jmenovitý
výkon měniče (kW)
10 V ~ jmenovitý
moment motoru
0,1%
OLV
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Není možný výstup
v analogové formě
-
všechny
Monitorování stavu programovatelných digitálních
vstupů:
U1-10
(49H)
Monitorování
vstupních signálů
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 41
A1000
Číslo
(adresa
registru)
Název
Popis
Analogový výstup
Jednotka
Způsoby
řízení
-
všechny
-
všechny
Monitorování stavu programovatelných digitálních
výstupů:
U1-11
(4AH)
Monitorování
výstupních signálů
Není možný výstup
v analogové formě
Monitorování stavu měniče:
U1-12
(4BH)
U1-13
(4EH)
U1-14
(4FH)
U1-15
(50H)
U1-16
(53H)
U1-17
(58H)
U1-18
(61H)
Monitorování stavu
měniče
Úroveň signálu
na vstupu A1
Zobrazení úrovně signálu na analogovém vstupu A1.
10 V ~ 100%
0,1%
všechny
Úroveň signálu
na vstupu A2
Zobrazení úrovně signálu na analogovém vstupu A2.
10 V ~ 100%
0,1%
všechny
Úroveň signálu
na vstupu A3
Zobrazení úrovně signálu na analogovém vstupu A3.
10 V ~ 100%
0,1%
všechny
Zobrazení výstupní frekvence s rozběhovou rampou
a S-křivkami. Jednotky jsou určeny nastavením o1-03.
10 V ~ Fmax
0,01 Hz
všechny
Zobrazení frekvenční žádosti zadávané z doplňkové karty
digitálních vstupů DI-A3. Jednotka zobrazení je podle
nastavení F3-01:
3FFFF: nastavení (1 bit) + znaménko (1 bit) + 16 bitů
-
všechny
Zobrazení čísla parametru, který vyvolal poruchu
oPE
nebo chybu Err.
-
všechny
-
všechny
Výstupní frekvence
po softstartu
Stav vstupů karty
DI-A3
Provozní chyba
Zobrazení chyb sériové komunikace:
Není možný výstup
v analogové formě
Není možný výstup
v analogové formě
U1-19
(66H)
U1-21
(77H)
U1-22
(72AH)
U1-23
(72BH)
U1-24
(7DH)
U1-25
(4DH)
U1-26
(5BH)
Chybové hlášení
sériové komunikace
(MEMOBUS / Modbus)
Monitor napětí vstupu Zobrazení hodnoty vstupního napětí vstupu V1
V1 karty AI-A3
doplňkové karty analogových vstupů (AI-A3).
10 V ~ 100%
0,1%
všechny
Monitor napětí vstupu Zobrazení hodnoty vstupního napětí vstupu V2
V2 karty AI-A3
doplňkové karty analogových vstupů (AI-A3).
10 V ~ 100%
0,1%
všechny
Monitor napětí vstupu Zobrazení hodnoty vstupního napětí vstupu V3
V3 karty AI-A3
doplňkové karty analogových vstupů (AI-A3).
10 V ~ 100%
0,1%
všechny
Určeno parametrem
H6-02
1 Hz
všechny
-
všechny
-
všechny
Monitorování pulsního
Zobrazení frekvence pulsů na vstupu RP.
vstupu
Číslo software
(Flash)
Identifikační číslo od výrobce – FLASH paměť.
Číslo softwaru (ROM) Identifikační číslo od výrobce – paměť ROM.
Není možný výstup
v analogové formě
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
*27 Jednotky nastavení se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04). Méně než 11kW: dvě des. místa, 11kW a více: jedno des. místo.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 42
A1000
U2: Záznam poruch
Číslo
Název
(adresa
registru)
U2-01
(80H)
U2-02
(81H)
U2-03
(82H)
U2-04
(83H)
U2-05
(84H)
U2-06
(85H)
Analogový
výstup
Popis
Zobrazení současné poruchy.
-
všechny
Předchozí porucha
Zobrazení předchozí poruchy.
-
všechny
0,01 Hz
všechny
0,01 Hz
všechny
*27
všechny
Otáčky motoru v době
Zobrazení hodnoty otáček motoru v době předchozí poruchy.
poruchy
Výstupní napětí
v době poruchy
U2-07
(86H)
Napětí meziobvodu
v době poruchy
(87H)
Zobrazení hodnoty výstupního napětí v době předchozí poruchy.
Zobrazení hodnoty stejnosměrného napětí meziobvodu v době
předchozí poruchy.
U2-09 Výstupní výkon v době Zobrazení hodnoty výstupního výkonu v době předchozí poruchy.
(88H)
poruchy
Momentová žádost
v době poruchy
U2-10
(8CH)
U2-14
(8DH)
U2-15
(7E0H)
0,1 VAC
všechny
1 VDC
všechny
0,1 kW
všechny
0,1%
OLV
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
-
všechny
Stav výstupů v době
poruchy
Zobrazení stavu výstupů v době předchozí poruchy. Zobrazeno
ve tvaru jako U1-11.
-
všechny
Provozní stav měniče Zobrazení provozního stavu měniče v době předchozí poruchy.
v době poruchy
Zobrazeno ve tvaru jako U1-12.
-
všechny
1h
všechny
0,01 Hz
všechny
(8AH)
U2-13
V/f w/PG
OLV CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Stav vstupů v době
poruchy
U2-11
(8BH)
Zobrazení hodnoty momentové žádosti v době předchozí
poruchy.
0,01 Hz
Není možný
výstup
v analogové
Zobrazení stavu vstupů v době předchozí poruchy. Zobrazeno ve
formě
tvaru jako U1-10.
(89H)
U2-12
Způsoby
řízení
Současná porucha
Frekvenční žádost
Zobrazení hodnoty frekvenční žádosti v době předchozí poruchy.
v době poruchy
Výstupní frekvence
Zobrazení hodnoty výstupní frekvence v době předchozí poruchy.
v době poruchy
Výstupní proud v době
Zobrazení hodnoty výstupního proudu v době předchozí poruchy.
poruchy
U2-08
Jednotka
Celková provozní doba Zobrazení celkové provozní doby měniče do doby, kdy se
do poruchy
vyskytla předchozí porucha.
Rychlostní žádost soft- Zobrazení hodnoty rychlostní žádosti soft-startu v době
startu v době poruchy předchozí poruchy.
U2-16
(7E1H)
U2-17
(7E2H)
Proud osy q v době
poruchy
Zobrazení hodnoty proudu osy q v době předchozí poruchy.
0,10%
OLV CLV
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
Proud osy d v době
poruchy
Zobrazení hodnoty proudu osy d v době předchozí poruchy.
0,10%
OLV CLV
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
0,1 °
AOLV/PM
U2-19
(7ECH)
Odchylka rotoru
v době poruchy
Zobrazení stupně odchylky rotoru v době vzniku poslední
poruchy (objeví se stejný stav, jak je uvedeno v U6-10).
Teplota chladiče
všechny
Zobrazení teploty chladiče v době vzniku poslední poruchy.
1 °C
v době poruchy
*27 Jednotky nastavení se mění v závislosti na modelu měniče (o2-04). Méně než 11kW: dvě des. místa, 11kW a více: jedno des. místo.
U2-20
(8EH)
U3: Historie poruch
Číslo
(adresa
registru)
U3-01 až
U3-04
(90H až 93H)
(800H až 803H)
U3-05 až
U3-10
Název
(94H až 97H)
(80AH až 80DH)
U3-15 až
U3-20
(80EH až 813H)
Analogový výstup
Jednotka
Způsoby
řízení
1. až 4. porucha
Zobrazení kódu v pořadí první až čtvrté
nejnovější poruchy.
-
všechny
5. až 10. porucha
Zobrazení kódu v pořadí páté až desáté
nejnovější poruchy.
-
všechny
Zobrazení celkové doby provozu do doby, kdy se
vyskytla první až čtvrtá porucha.
1h
všechny
Celková doba provozu Zobrazení celkové doby provozu do doby, kdy se
do 5. až do 10. poruchy vyskytla pátá až desátá porucha.
1h
všechny
(804H až 809H)
U3-11 až
U3-14
Popis
Není možný výstup
v analogové formě
Celková doba provozu
do 1. až do 4. poruchy
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 43
A1000
U4: Monitorování údržby
Číslo
(adresa
registru)
U4-01
(4CH)
U4-02
(75H)
U4-03
(67H)
U4-04
(7EH)
U4-05
(7CH)
U4-06
(7D6H)
U4-07
(7D7H)
U4-08
(68H)
U4-09
(5EH)
U4-10
(5CH)
U4-11
(5DH)
U4-13
(7CFH)
U4-14
(7D0H)
U4-16
(7D8H)
Jednotka
Způsoby
řízení
Celková doba
provozu
Zobrazení celkové doby provozu měniče. Počítadlo provozní
doby lze vynulovat v parametru o4-01. Parametr o4-02
určuje, zda se do provozní doby počítá doba, kdy je zapnuto
napájení nebo doba, po kterou je aktivní povel CHOD.
Maximální hodnota je 99999, potom se počítadlo vynuluje.
1h
všechny
Počet povelů chod
Zobrazení počtu, kolikrát byl zadán měniči povel CHOD. Čítač
povelů CHOD lze vynulovat parametrem o4-13. Čítač se
vynuluje po dosažení hodnoty 65535.
1-krát
všechny
1h
všechny
1%
všechny
Název
Popis
Provozní doba
ventilátoru
Zobrazení celkové provozní doby ventilátoru. Počítadlo
provozní doby lze vynulovat v parametru o4-03. Maximální
hodnota je 99999, potom se počítadlo vynuluje a začne se
počítat znovu od 0.
Údržba ventilátoru
Zobrazení zbývající doby použitelnosti hlavního ventilátoru
v procentech jeho očekávané doby životnosti. Tento
monitorovací parametr lze vynulovat parametrem o4-03.
Analogový
výstup
Není možný
výstup
v analogové
formě
Údržba
kondenzátoru
Zobrazení zbývající doby použitelnosti kondenzátoru silového
obvodu v procentech jeho očekávané doby životnosti. Tento
monitorovací parametr lze vynulovat parametrem o4-05.
1%
všechny
Údržba relé
nabíjecího obvodu
Zobrazení zbývající doby použitelnosti relé nabíjecího obvodu
v procentech jeho očekávané doby životnosti. Tento
monitorovací parametr lze vynulovat parametrem o4-07.
1%
všechny
Údržba IGBT
Zobrazení doby použitelnosti IGBT v procentech jejich
očekávané doby životnosti. Tento monitorovací parametr lze
vynulovat parametrem o4-09.
1%
všechny
1 °C
všechny
-
všechny
1 kWh
všechny
1 MWh
všechny
0,01 A
všechny
0,01 Hz
všechny
0,1%
všechny
-
všechny
0,01%
všechny
-
všechny
Teplota chladiče
Kontrola LED
Zobrazení aktuální teploty chladiče.
Pro kontrolu správné funkce displeje se rozsvítí všechny
segmenty LED displeje.
Monitorování výstupního výkonu měniče. Zobrazuje hodnotu
KWh, nižší 4 číslice jako 9-místné číslo dvěma parametry: U4-10 a U4-11.
Př.: 12345678,9 kWh je zobrazeno jako:
U4-10: 678,9 kWh
KWh, vyšších 5 číslic
U4-11: 12345 MWh
Maximální proud
během chodu
10 V ~ 100 °C
Zobrazení hodnoty nejvyššího proudu dosaženého během
chodu.
Není možný
výstup
v analogové
formě
Výstupní frekvence
Zobrazení hodnoty výstupní frekvence, při které bylo dosaženo
při maximálním
nejvyššího proudu zobrazeného v parametru U4-13.
proudu
Odhad přetížení
motoru (oL1)
Zobrazení hodnoty ??? motor overload detection accumulator
100% odpovídá detekční úrovni přetížení oL1.
10 V ~ 100%
Zobrazení zadávání frekvenční žádosti ve tvaru XY-nn:
X: indikuje, která žádost je použita:
1 = Frekvenční žádost 1 (b1-01)
2 = Frekvenční žádost 2 (b1-15)
U4-18
(7DAH)
U4-19
(7DBH)
U4-20
(7DCH)
Volba zdroje
frekvenční žádosti
Y-nn: indikuje zdroj frekvenční žádosti:
0-01 = Digitální operátor
1-01 = Analogový vstup A1
1-02 = Analogový vstup A2
1-03 = Analogový vstup A3
2-02 až 17 = Přednastavená frekvenční žádost (d1-02 až 17)
3-01 = Sériová komunikace MEMOBUS/Modus
4-01 = Doplňková komunikační karta
5-01 = Pulsní vstup
4-01 = Program DriveWorksEZ
Frekvenční žádost
Zobrazení frekvenční žádosti zadávané sériovou komunikací
z komunikace
MEMOBUS/Modus (v desítkovém tvaru).
MEMOBUS / Modbus
Frekvenční žádost
z doplňkové karty
Zobrazení frekvenční žádosti zadávané doplňkovou
komunikační kartou (v desítkovém tvaru).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 44
Není možný
výstup
v analogové
formě
A1000
Číslo
(adresa
registru)
Jednotka
Způsoby
řízení
-
všechny
Řídící data
Zobrazení řídících dat zadávaných sériovou komunikací
z komunikace
MEMOBUS/Modus (registr 0001H; čtyř- místné číslo
MEMOBUS / Modbus v hexadecimálním tvaru).
-
všechny
Řídící data
Zobrazení řídících dat zadávaných doplňkovou komunikační kartou
z komunikační karty (čtyř- místné číslo v hexadecimálním tvaru).
-
všechny
Analogový
výstup
Jednotka
Způsoby
řízení
Zobrazení hodnoty zpětné vazby PID regulátoru.
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
Vstup PID
Zobrazení hodnoty na vstupu PID regulátoru (odchylka mezi
žádanou hodnotou PID a zpětnou vazbou PID).
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
Výstup PID
Zobrazení hodnoty řídícího výstupu PID regulátoru.
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
Žádaná hodnota PID Zobrazení žádané hodnoty PID regulace.
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
Diferenciální zpětná Zobrazení druhé hodnoty zpětné vazby PID regulátoru
v případě použití diferenciální zpětné vazby (H3-
=16).
vazba PID
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
Analogový výstup
Jednotka
Způsoby
řízení
Název
Analogový
výstup
Popis
Zobrazení zadávání povelu CHOD ve tvaru XY-nn:
X: indikuje nastavení zadávání povelu Chod:
1 = Zdroj spouštění 1 (b1-02)
2 = Zdroj spouštění 2 (b1-16)
Y: indikuje zdroj spouštění:
0 = Digitální operátor
1 = Svorkovnice
3 = Sériová komunikace MEMOBUS/Modus
4 = Doplňková komunikační karta
7 = Program DriveWorksEZ
U4-21
(7DDH)
U4-22
(7DEH)
U4-23
(7DFH)
nn: indikuje omezení zadání povelu CHOD
00: Žádné omezení
01: Povel CHOD byl zrušen po zadání povelu STOP
Není možný
v programovacím módu
výstup
02: Povel CHOD byl zrušen přepnutím ovládání LOCAL/REMOTE
v analogové
03: Čekání na překlenovací relé nabíjecího odvodu po zapnutí (po
formě
dobu 10 s bliká Uv nebo Uv1)
04: Čekání na konec doby blokování povelu CHOD
05: Nouzový stop (z digitálního vstupu nebo digitálního operátoru)
06: Omezení parametrem b1-17 (Spuštění při zapnutí napájení)
07: Během baseblocku při volném doběhu s časovačem
08: Během baseblocku je frekvenční žádost menší než hodnota
minimální frekvenční žádosti.
09: Čekání na potvrzení zadáním ENTER
U5: Monitorování PID
Číslo
(adresa
registru)
U5-01
(57H)
U5-02
(63H)
U5-03
(64H)
U5-04
(65H)
U5-05
(7D2H)
U5-06
(7D3H)
Volba zdroje
zadávání povelu
chod
Název
Zpětná vazba PID
Nastavená zpětná
vazba PID
Popis
Zobrazení rozdílu obou hodnot zpětné vazby v případě použití
diferenciální zpětné vazby (U5-01 – U5-05).
Pokud není použita diferenciální zpětná vazba jsou hodnoty
U5-01 a U5-06 shodné.
U6: Monitorování provozního stavu II
Číslo
(adresa
registru)
Název
U6-01
Sekundární proud
motoru (Iq)
Zobrazení hodnoty sekundárního proudu motoru (Iq).
Jmenovitý sekundární proud motoru je 100%.
10 V ~ jmenovitý
sekundární proud
motoru
0,1%
všechny
Magnetizační proud
motoru (Id)
Zobrazení vypočtené hodnoty magnetizačního proudu
motoru (Id). Jmenovitý sekundární proud motoru je
100%.
10 V ~ jmenovitý
sekundární proud
motoru
0,1%
OLV CLV
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
(51H)
U6-02
(52H)
Popis
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 45
A1000
Číslo
(adresa
registru)
U6-03
(54H)
U6-04
(55H)
U6-05
(59H)
U6-06
(5AH)
U6-07
(5FH)
U6-08
(60H)
U6-09
(7C0H)
U6-10
(7C1H)
U6-13
(7CAH)
U6-14
(7CBH)
U6-18
(7CDH)
U6-19
(7E5H)
Název
Popis
Vstup ASR
Výstup ASR
Zobrazení hodnot na vstupu a výstupu obvodu
automatické regulace rychlosti (ASR).
(7D5H)
U6-22
(62H)
U6-25
(6BH)
U6-26
(6CH)
Jednotka
10 ~ Fmax
0,01%
10 V ~ jmenovitý
sekundární proud
motoru
0,01%
Způsoby
řízení
V/f w/PG
CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Žádaná hodnota
výstupního napětí
(Vq)
Zobrazení vnitřní žádané hodnoty napětí měniče (Vq)
pro řízení sekundárního proudu motoru (pro osu q).
10V ~ 200 V
*24
0,1 VAC
OLV CLV
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
Žádaná hodnota
výstupního napětí
(Vd)
Zobrazení vnitřní žádané hodnoty napětí měniče (Vd)
pro řízení magnetizačního proudu motoru (pro osu d).
10V ~ 200 V
*24
0,1 VAC
OLV CLV
OLV/PM
AOLV/PM
CLV/PM
Výsup ACR osy q
Zobrazení výstupní hodnoty pro řízení proudu vzhledem
k sekundárnímu proudu (osa q).
10V ~ 200 V
*24
0,1%
OLV CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Výstup ACR osy d
Zobrazení výstupní hodnoty pro řízení proudu vzhledem
k sekundárnímu proudu (osa d).
10V ~ 200 V
*24
0,1%
OLV CLV
AOLV/PM
CLV/PM
Pokročilá kompenzace
????
fáze (∆θ)
10 V ~ 180°
-10 V ~ -180°
0,1 °
AOLV/PM
Odchylka magnetické Zobrazení hodnoty odchylky polohy mezi ???? osa d/osa
osy (∆θ)
q a ??? osa γ/osa δ, používané pro řízení motoru.
10 V ~ 180°
-10 V ~ -180°
0,1 °
AOLV/PM
Detekce polohy
magnetického toku
(snímač)
Zobrazení určené hodnoty polohy magnetického toku (ze
snímače). ???
10 V ~ 180°
-10 V ~ -180°
0,1 °
CLV/PM
Odhad polohy
magnetického toku
(???)
Zobrazení odhadnuté hodnoty polohy magnetického
toku. ???
10 V ~ 180°
-10 V ~ -180°
0,1 °
AOLV/PM
Detekce rychlosti
(PG 1)
Zobrazení počtu pulsů pro určení rychlosti (čitač pulsů
PG 1).
10 V ~ 65536
1 puls
všechny
Detekce rychlosti či
(PG 2)
Zobrazení počtu pulsů pro určení rychlosti (čitač pulsů
PG 2).
10 V ~ 65536
1 puls
všechny
10 V ~ Fmax
0,1%
všechny
-
0,1%
všechny
10 V ~ počet pulsů
na otáčku
1
CLV
CLV/PM
U6-20 Bias frekvenční žádosti Zobrazení hodnoty biasu upravujícího frekvenční žádost
(7D4H)
(v režimu Up/Down 2) v režimu Up/Down 2.
U6-21
Analogový výstup
Kompenzace
frekvence
Zobrazení hodnoty frekvence přidávané k hlavní
frekvenční žádosti.
Monitor funkce Zero
Servo
Zobrazí, o kolik se pohnul rotor z jeho předchozí polohy
v počtu pulsů enkodéru.
Zobrazená hodnota je aktuální počet pulsů x 4.
Výstup řízení zpětné
vazby
Výstupní zobrazení pro obvod automatické regulace
rychlosti (ASR).
10 V ~ jmenovitý
sekundární proud
motoru
0,01%
CLV
CLV/PM
Zobrazení výstupu funkce Feed Forvard.
10 V ~ jmenovitý
sekundární proud
motoru
0,01%
CLV
CLV/PM
Analogový výstup
Jednotka
Způsoby
řízení
10 V ~ 100%
0,01%
všechny
Není možný výstup
v analogové formě
-
všechny
Výstup řízení Feed
Forward
*24 Zde uvedené hodnoty platí pro měniče třídy 200V. Hodnoty pro měniče třídy 400V jsou dvojnásobné.
U8: Monitorovací parametry programu DriveWorksEZ
Číslo
(adresa
registru)
U8-01 až
U8-10
(1950H až
1959H)
U8-11 až
U8-13
(195AH až
195CH)
Název
Popis
Uživatelské
monitorovací
Zobrazení monitorovacích parametrů 1 až 10 programu
parametry programu DriveWorksEZ.
DriveWorksEZ 1 ÷ 10
Kontrolní monitory
verze programu
DriveWorksEZ 1 ÷ 3
Kontrolní zobrazení verze programu DriveWorksEZ 1 až
3.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2010
B – 46
A1000
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, kopírována, nebo
přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného
záznamu bez předchozí dohody a písemného svolení firmy Elektropohony spol. s r.o.
© Elektropohony spol. s r.o., 2010
DODAVATEL:
ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
Závodí 234 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 880 611 • fax: 556 880 698
e-mail: [email protected] • http://www.epo.cz
Copyright © 2010 by Elektropohony spol. s r.o.
A1000 06/2010

Podobné dokumenty

výsledky

výsledky %|UQHU0LFKDHO = &KRFKRORXãRYi3DYOD ' &KURPFRYi(YD%F ' .DGOHFRYi9ODVWD0LVWUVSRU $ .RWLORYi,UHQD,QJ & .UXåtNRYi,ORQD09'U * 2VLþNRYi.DWHĜLQD'...

Více

Manuál A1000 verze. 08/2010

Manuál A1000 verze. 08/2010  Sub-diagram A-1: Jednoduché nastavení motoru v režimu U/f řízení ............................................ 4 – 9  Sub-diagram A-2: Nastavení provozu motoru v režimu vektorového řízení (OLV, C...

Více

P-91 DW - Liberek spol. s r.o.

P-91 DW - Liberek spol. s r.o. jen právě tištěná kopie a nastavený počet kopií bude vyresetován.

Více

YASKAWA V1000

YASKAWA V1000 YASKAWA V1000 Měnič kmitočtu všeobecného použití s vektorovým řízením

Více

Návod pro Economy HR (C) 24

Návod pro Economy HR (C) 24 Pozor: Po rozbalení kotle položte kotel na jeho zadní stranu. Při montáži a pracích nad kotlem zamezte jeho poškození napadáním špíny nebo omítky do kotle. Zapojení a umístění kotle musí odpovídat ...

Více

řada invertorů v1000 - Yaskawa

řada invertorů v1000 - Yaskawa * Výkon motoru (kW) se týká čtyřpólového motoru YASKAWA, 60 Hz, 200 V. Jmenovitý výstupní proud na výstupu měniče by měl být rovný nebo větší než jmenovitý proud motoru.

Více