ffiffi$ffi$fr#.et - Městys Moravská Nová Ves

Komentáře

Transkript

ffiffi$ffi$fr#.et - Městys Moravská Nová Ves
1
Zápis
ffiffi$ffi$fr#
z 1|. veřejnéhozasedáníZastupitelstvaMěstyseMoravská Nová Ves,
konanéhoden 29.9.2008v 18.00hod. v budovědvorníhotraktu
úřaduměstyse,nám. Republiky 107
Přítomni:
''
,t,,
,
Ing. Jana Krutáková
FrantišekBaldrian
Ing. Drahomír Vája
Božena Peterková
Mgr. Soňa Petrjrínošová
Ing. Zbynék Parma
Mgr. Hana Grossmannová
Ing. Igor Antal
Ing. Pavel Zugn
Mgr. Bohumila Peková
Jaroslav Glos
Jan Tuěek
! . / 4 , :! ' , .
!
i
!
Zapisovatel: Martina Janulíková
ověřovatelé: Mgr. Soňa Petrjánošová
Jan Tuček
Bod č.1 programu_Zahájení' program 11. veřejnéhozasedání
zastupitelstva městyse
11. veřejné zasedénízasfupitelstvaměstyse zahájil místostarostaměstyse p. František
Baldrian a konstatoval' že zasedáníbylo svoláno řádně a včas,způsobemv obci obvyklým
a v souladu se zákonem o obcích.Přítomnoje 12 členů,zastupitelstvoje usnášeníschopné.
Program 11. veřejnéhozasedánízastupitelstvaměstyse:
|. Zahá4ení
2. Zpráva o činnostirady městyse
3. Schválení územníhoplánu
4. Rozpočtovéopatření
5. Směrnice k tvorbě a čerpanísociálního fondu
6. Převody majetku
7. Připomínky členůzastupitelstvaměstyse
8. Připomínky občanů
9. Závěr
Usneseníč.1/1l12008
ZastupitelstvoMěstyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo program 11. veřejného
zasedéniZastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves.
12pro
0 proti
0 zdrželse
Usneseníč.211112008
ZastupitelstvoMěstyseMoravskáNová Ves jednohlasněschválilo zapisovatelezápisu
p. Martinu Janulíkovou.
H:
12 pro
0 proti
0 zdrželse
Usneseníč.3/11/2008
ZastupitelstvoMěstyseMoravskáNová Ves jednohlasněschválilo ověřovatelezápisu
p. Mgr. SoňuPetrjránošovou.
H:
l2pro
0 proti
0 zdrželse
Usnesení
č,.411|12008
ZastupitelstvoMěstyseMoravskáNová Ves jednohlasněschválilo ověřovatelezápisu
p. JanaTuěka.
H:
LZpro
0 proti
0 zdrželse
Usneseníč.5111'12008
Členovézastupitelstva MoravskáNová Ves vzali na vědomí zápíszposledního veřejného
zasedámi,konaného3 l.7 .2008.
Bod č.2 _Zpráva o činnostirady městyse
radyza
Starostkaměstysep. Ing.JanaKrutríkováseznámilazastupitelea občanys činností
uplynuléobdobí.
Smlouva o věcnémbřemeni Moravskénaftovédoly a.s._ byl udělensouhlaske vstupuna
pozemky k odstraňovanístaqýchzátéží.
Smlouva niímstále nebyla zas|én4takžeještěnení
a podepsána.
uzavŤena
Návrh Agentury ochrany přírody a krajiny na vznik ChráněnékrajinnéoblastiSoutok_
iniciativa agenturyse snažívyhlásit ChraněnoukrajinnouoblastSoutok,kteráby se táhla od
soutokuDyje s Moravou aŽpo Mikulčice.FIranicimezi obcemia řekou Moravouby tvořila
Kyjovka, takžebychompodélKyjovkyna svémkatastruměli chraněnoukrajinnouoblast.
Nyď se tentonávrhprojednává.ohlasy ze stranobcí, zemědělskýchsubjektůa ochraniířů
krajinnáoblastje zbytečně
vysoký stupeň
Poukazujína to, žechrríněná
nejsoujednotné.
ochrany.Jižnyníje toto územívNatuře 2000.
řízenibyla dodavatelemvybrtána
Rekonstrukce školníbudovy č,.4-nazák|adě výběrového
firma BRON s.r.o.Břeclav' kteráby měla nastoupit20. ryna.Celkový rozsahpracíje
z24B 000,. Kč a budeprovedenarekonstrukceceléhosociiálníhoňizení,, vybudovánísoc'
konceroku by měla bfi akce
zaŤizenipro postižené
a rekonstrukceelektroinstalace.Do
dokončena.
vnější
zěříbyly namontoviíny
v termínu.Začátkem
Výměna oken v MŠ_ byla ukončena
žaluziena oknech ve třídách.
Dotazy:
p. Tuček:Nádoby na tříděnýodpad,o jakénádobysejedná?
itarostka:Jednáse o nádobyna tříděnýodpadnapapiry,plastya tetrapacky,kterébychom
chtěli zakoupitdo všechveřejnýchbudov a do škol.Jsouto menšípopelnices barevným
víkempro odlišení.
Usneseníč,.6lILl2008
ZastupitelstvoměstyseMoravskáNová Ves vzalo na vědomízprávuo činnostiraďyza
minuléobdobí.
Bod č.3 - Schválení územního plánu
Podle novely stavebníhozékonaseúzemníplan provádive 4 krocích_rozbory a pruzkumy,
koncept,náwh a posledníopatřeníobecnépovahy.V našempřípaděje vedenopod č.Il2008,
kterýmse vydává inemnípliínMoravskáNová Ves. Jde o obsáhlýdokument- byla možnost
na uřadě městyse_ jak grafickétak i textovéčásti.Po schváleníopatřeníobecné
k nah|édnutí
povahybudeuzemníplan MěstyseMoravskáNová Ves hotovýa stanese závazným
dokumentempro dalšírozvoj městyse.Dokumentse má možnostvyvíjet.
zastupitelstvadostávali
Ing. Parma vznesl připomínku,aby tak závaznédokumentyčlenové
úplné.
Usneseníě.711112008
MěstyseMoravskáNová Ves schválilo opatřeníobecnépovahyč.112008'
Zastupite|stvo
kterýmse vydává ,tyemníplán MoravskáNová Ves.
H:
9 pro
0 proti
3 se zdrželí
Ing. Parma
Mgr. Grossmannová
Glos
Bod č.4 - Rozpočtovéopatření č.212008
výboruIng.Antal seznámilzastupiteles návrhemrozpočtového
Předsedafinančního
opatřeníč.2Da08,kterýjim byl doručenv materiálech.
Usneseníč.8/11/2008
opatřeníč.212008:.
ZastupitelstvoMěstyseMoravskáNová Ves schválilo návrhrozpočtového
na straněpříjmůzqýšenoo částku4 993400,-Kč,na straněvýdajůzqýšenoo 6 t66 700,-Kě,
o | |73 300,-Kč.
na straněfinancovánísníženo
H:
11 pro
0 proti
1 se zdrŽel
Mgr. Grossmannová
uvedenýnějakýkomentář,alespoň
pro příštěbyl k položkiím
Ing.Parma požáda|,aby
popsányhlavnípoloŽky.
Fondje tvořenpro zaměstnanceuřaduměstyse.V tomtosoc. fondujsou popsiínytvorbaa
rozpočetfondu,jeho použití,způsobúhradyajednotlivévydajerozpočtu.
Usneseníč.9
ZastupitelstvoMěstyseMoravskáNová Ves jednohlasněschválilo směmicik tvorběa
ěerpánísociálníhofonduMěstyseMoravskáNová Ves.
H:
12pro
0 proti
0 zdrže|se
Bod č.6 _ Převody majetku
Darovací smlouva mezi p.Ing. Jiřím Tomáškem a Městysem Moravská Nová Ves.
Ing. Tomášek niím nabízíjako dar pozemky, kterétvořítzv.,,Tomáškovu cestu.o.
Usneseníč.10
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schvátilo přijetí daru od p. Ing.
Tomáška_ pozemkyvedenév katastrunemovitostí
p.č.388, 389lI,38912,3gO,3g|,3g2lt,
39212,393.
Směnná smlouva mezi Městysem Moravská Nová Ves a manželiLudmilou a Petrem
Salajkovými, kteří žádajío dorovnáníhranic pozemků.Všechny naklady spojenés převodem
budou platit manželéSalajkovi.
Usneseníč.11
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo uzavÍenisměnnésmlouvy
mezi Městysem Moravská Nová Ves a manŽeli Ludmilou a Petrem Salajkovými, kde se jedná
o směnu pozemkůvedenýchv katastrunemovitostioznačenýchk. n. |54315 aI5I9l2.
H:
12 pro
0 proti
0 zdrže|se
Bod č.7 _ Připomínky členůzastupitelstva městyse
p. Tuček:Budou se provádětnějakéúpravysilnic?
starostka:V pruběhuříjnase zaěnepřipravovatrozpočet
na příští
rok. Počíttíme
s tím,žeby
se nějakáčástvyčlenilana tyto nutnéopravy.
Fotovoltaickéelektrárny - v pruběhujarníchměsíců
nás navštíviloněkolik firem,které
mě|yzá4emo stavbuelektrárnya pronájempozemků.ZatímbylaprojednávénamoŽnost
pronájmuobecníchpozemkův lokalitě u Kyjovky pod čistírnou
odpadníchvod. Bylo to
projednávráno
i s Agromoráviaa.s..Jednaloby se asi o 5 _ 10ha ornépůdy.Dále by byla
možnosti pronájmuu salaše.
Integrovanýdopravnísystém_ bude zavedenod I4.t2.2008.občaué
budouinformováni
článkemve Zpravodajizástupcifa. Kordis. Na našemkatastruby měly projiždět2
autobusovélinky. ProvozovatelembudeBors a.s..Linka _ Břeclav, Lartžhot'Kostice,

Podobné dokumenty

Představení společnosti oREDo

Představení společnosti oREDo Na základě rnýsledkustudie ,,Posouzeníýznarrru žeIezntčntch tratípro veřejnou dopravu..a následného projednríďse zástupci samosprávy,byl upravenkoncept dopravy na jednotliqýchtratích. důkladného (v...

Více

Zápisčíslo8

Zápisčíslo8 l. Schváleníhospodaření obce v roce 2003 2. Schválenírozpočtuobcena rok2004 3. Schválení\.ýjimkyze stavebnívzávěry_ přístavbachatyE 400 4. Schválení\^ýjimky ze stavebníuzávěry- vrt na pozemkuč.parc...

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mírová, konaného

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mírová, konaného Zápis z ustavujícíhozasedáníZastupitelstva obce Mírová, konanéhodne 10.11.20t4,od 18:00hodin. Zahái enízasedání zastupitelstva ZasedáníZastupitelswaobce Mírová (dá|etéžjako ,,zastupitelstvo..) bylo...

Více

d ote"ty a úkoly

d ote v Provence.Nerostnésurovinyformovalyprůmyslovéregiony naseveruzemě (černéuhlí) při hranici s Belgiía v A|sasku-Lotrinsku (čer. néuh|í'Že|eznáruda a so|i), o které Francie dlouhosoupeřila s Německem...

Více

září 2012 - House Champagne Group

září 2012 - House Champagne Group s trochou citrusů…“ a než si stačím vzpomenout zda a kdy jsem jedl kdoulovou, tak mne dorazí „mineralita obklíčená pinotovými tóny“. Zírám tupě do  sklenky Dom Perignonu ročníku 1964, a  bezmezně o...

Více