Fyzika - vyskov.cz

Komentáře

Transkript

Fyzika - vyskov.cz
ZS Purkynova Vyskov
Fyzika
Pøíspìvek pøidal Administrator
Wednesday, 12 October 2011
Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013
Elektrický obvod
Vzducholoï Hindenburg
Svìtelné jevy
Elektrický proud v kapalinách a plynech
Elektrický
obvod
Fyzikální velièina teplota
Fyzikální velièina èas
Mechanické vlastnosti plynù
Vztlaková síla
Mechanické vlastnosti kapalin
Fyzikální velièina – délka
Pøevody jednotek délky
Fyzikální velièina – objem
Elektrické jevy Svìtelné jevy Atmosférický tlak Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynù
jednotek a fyzikální velièiny 6.roè. Pøevody jednotek a fyzikální velièiny 7.roè.
Pøevody
Pohyb tìles Gravitaèní síla Tìleso, skupenství a stavba látek Síla - Isaac Newton
Elektrické vlastnosti látek
vlastnosti látek
Magnetické vlastnosti látek
Magnetické pole Zemì
Elektrické a magnetické
Název
Atmosférický tlak
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Atmosférický tlak, atmosféra, aneroid, barograf, barometr
Oèekávaný výstup
Žák vysvìtlí, co zpùsobuje
atmosférický tlak, èím se mìøí, na èem závisí jeho velikost a jak se mìní, ví, jak závisí teplota varu na tlaku
Druh
materiálu
Pracovní list
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název
sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
20. 3. 2012
Škola
ZŠ
Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Mechanické vlastnosti kapalin
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová
slova
Pascalùv zákon, vztlaková síla, hydrostatický tlak
Oèekávaný výstup
Žák zná vlastnosti
kapalin, umí znìní Pacalova zákona, umí vypoèítat vztlakovou sílu a hydrostatický tlak pùsobící na tìleso
Druh
materiálu
Pracovní list
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
12. 3. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Mechanické vlastnosti plynù
Autor/
email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Atmosférický tlak, atmosféra, aneroid, barograf, barometr, vztlaková síla
Oèekávaný výstup
Žák vysvìtlí, co zpùsobuje atmosférický tlak, èím se mìøí, na èem závisí jeho velikost a jak se mìní, ví,
jak závisí teplota varu na tlaku
Druh materiálu
Test
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2;
Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
2. 4. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Elektrické jevy
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Elektrický obvod, proud, napìtí, elektrický zkrat, bezpeènost
Fyzika
Roèník
Oèekávaný výstup
6.
Žák umí sestavit a nakreslit základní elektrický obvod, rozdìlí látky na vodièe a izolanty, definuje elektrický proud v kovech,
kapalinách a plynných látkách; umí vysvìtlit funkci pojistek – jistièù v obvodu; ví, jak bezpeènì zacházet
s elektrickým zaøízením, popøípadì, ví jak poskytnout první pomoc
Druh materiálu
Pracovní list
È.
šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7.
roèník
Datum
22. 5. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Svìtelné jevy
Autor/ email
http://www2.zspurkynova.vyskov.cz
Vytvoøeno pomocí Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 20:58
ZS Purkynova Vyskov
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Zákon odrazu, optická prostøedí, rovinné zrcadlo, kulová zrcadla
Oèekávaný výstup
žák definuje svìtlo, zná jeho rychlost ve vakuu; vysvìtlí, proè vidíme; umí zákon odrazu a umí jej použít; nakreslí a
popíše paprsky odražené od rovinného zrcadla a kulových zrcadel; ví, kde se využívají
Druh materiálu
Test
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika
pro 6. a 7. roèník
Datum
16. 5. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39,
p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Pohyb tìles
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Pohyb, dráha, trajektorie, rychlost
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
7.
Žák urèí zda se tìleso pohybuje; definuje pojem dráha a trajektorie; uvede pøíklady pohybu pøímoèarého, køivoèarého,
rovnomìrného a nerovnomìrného; zvládne pøevody rychlosti; vypoèítá dráhu a rychlost rovnomìrnného pohybu
Druh materiálu
Pracovní list
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
22. 10. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583
Škola v pohybu
Název
Gravitaèní síla
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Gravitaèní zákon, silomìr, Newton
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
6.
Žák umí gravitaèní zákon; vypoèítá velikost gravitaèní síly; popíše postup mìøení síly pomocí silomìru; porovná
velikost a pùsobení gravitaèní síly na Zemi a Mìsíci
Druh materiálu
Pracovní list
È. šablony/
vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
29. 10. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název
projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Tìleso, skupenství a stavba látek
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Tìleso, skupenství látek, atom
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
6.
Žák si uvìdomuje co je to tìleso, z èeho je složeno, vyjmenuje a uvede pøíklady skupenství látek; definuje atom a jeho složení
Druh materiálu
Pracovní list
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
5. 10. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola
v pohybu
Název
Síla - Isaac Newton
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Isaac
Newton
Oèekávaný výstup
Žák má základní informace o životì a pùsobení Isaaca Newtona
Druh
materiálu
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
15. 10. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583
Škola v pohybu
Název
Elektrické vlastnosti látek
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Elektrické pole, elektrický náboj
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
6.
Žák uvede elektrické náboje a jejich vzájemné chování; uvede jak tìleso zelekrovat; uvede rozdíly mezi elektrickým a
gravitaèním polem
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
5. 11. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
http://www2.zspurkynova.vyskov.cz
Vytvoøeno pomocí Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 20:58
ZS Purkynova Vyskov
Magnetické vlastnosti látek
Autor
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Klíèová slova
Feromagnetické látky, magnet, magnetické siloèáry
Oèekávaný výstup
Roèník
6.
Žák popíše magnet a pùsobení magentické síly na feromagnetické a nemagnetické látky; urèí siloèáry
magnetického pole
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací
oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
12.
11. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p. o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Magnetické pole Zemì
Autor
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Klíèová slova
Magnetosfera, kompas
Oèekávaný výstup
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Žák vysvìtlí, co je to magnetosféra, jak funguje kompas a vysvìtlí pøírodní jev polární záøi
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název
sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
15.11.2012
Škola
ZŠ
Vyškov, Purkyòova 39, p. o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Fyzikální velièina teplota
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Teplota, teplomìr, termograf
Oèekávaný výstup
Žák uvede oznaèení a jednotky teploty; vyjmenuje druhy
teplomìrù, a uvede jak fungují
Druh materiálu
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
11. 3. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p. o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Fyzikální velièina èas
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Èas, minuta, hodina, hodiny
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
6.
Žák zná oznaèení èasu, základní jednotku a pøevody jednotek; uvede hodiny, které se døíve používaly
Druh
materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
8. 3. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola
v pohybu
Název
Mechanické vlastnosti plynù
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Vlastnosti plynù
Oèekávaný výstup
Žák na základì èásticové stavby uvede vlastnosti plynù
Druh
materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
12. 3. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola
v pohybu
Název
Vztlaková síla
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Vztlaková síla, Archimédùv zákon
Oèekávaný výstup
Žák objasní, které síly pùsobí na tìleso ponoøené do
kapaliny; uvede na èem závisí velikost vztlakové síly; uvede výpoèet vztlakové síly a znìní Archimédova zákona
Druh materiálu
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
4. 3. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583
Škola v pohybu
Název
Elektrické a magnetické vlastnosti látek
Autor
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Elektrické pole, magnetické pole
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
6.
Žák umí správnì urèit elektrické siloèáry, druh a vzájemné pùsobení nábojù; správnì urèí magnetické pole magnetu
a vzájemné chování magnetu.
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/
vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
22.11.2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p. o.
Èíslo a název projektu
http://www2.zspurkynova.vyskov.cz
Vytvoøeno pomocí Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 20:58
ZS Purkynova Vyskov
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Pøevody jednotek a fyzikální velièiny
Název
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Klíèová slova
Pøevody jednotek, fyzikální velièiny
Oèekávaný výstup
Fyzika
Roèník
6.
Žák umí pøevody jednotek délky, objemu, hmotnosti, obsahu a pøedpony kilo a mega. Zná probrané fyzikální velièiny,
jejich oznaèení, jednotky a mìøidla.
Druh materiálu
Pracovní list
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
5. 6. 2012
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Mechanické vlastnosti kapalin
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Kapaliny, Pacalùv zákon, hydrostatická tlaková síla
Oèekávaný výstup
Žák uvede vlastnosti kapalin,
uspoøádání èástic; vysvìtlí Pascalùv zákon a uvede jeho využití v praxi, umí vypoèítat hydrostatickou sílu
Druh
materiálu
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
4. 2. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583
Škola v pohybu
Název
Elektrický obvod
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Klíèová slova
Schematické znaèky elektrického obvodu
Pøedmìt
Fyzika
Oèekávaný výstup
Roèník
6.
Žák umí pomocí schematických znaèek zakreslit jednoduchý elektrický obvod a urèit podmínky, za kterých jimi proud bude
procházet
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/ Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
17. 4. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Vzducholoï Hindenburg
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Vzducholoï Hindenburg
Oèekávaný výstup
Žák získá základní informace o tragické
nehodì vzducholodì Hindenburg
Druh materiálu
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací
oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
12.
4. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Svìtelné jevy
Autor/ email
Mgr.
Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
7.
Klíèová slova
Svìtlo, svìtelné zdroje, optická prostøedí, rychlost svìtla
Oèekávaný výstup
Žák definuje
svìtlo; uvede zdroje svìtla, druhy optických prostøedí a jejich pøíklady a zná rychlost svìtla ve vakuu
Druh materiálu
http://www2.zspurkynova.vyskov.cz
Vytvoøeno pomocí Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 20:58
ZS Purkynova Vyskov
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
23. 4. 2013
Škola
ZŠ Vyškov,
Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Elektrický proud v kapalinách a plynech
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Elektrický proud, elektrony, ionty, bouøka, bleskosvod
Oèekávaný výstup
Žák zná znaèku, jednotku a mìøidlo
elektrického proudu; uvede èástice, které tvoøí elektrický proud v kapalinách a plynech, popíše vznik bouøky a
uvede vìdce, kteøí se jí zabývali
Druh materiálu
Výklad-prezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
9. 4. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Elektrický obvod
Autor/ email
Mgr.
Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Elektrický obvod, schematické znaèky, elektrické vodièe a izolanty
Oèekávaný výstup
Žák
vyjmenuje základní èásti elektrického obvodu, umí zakreslit obvod pomocí schematických znaèek a urèí podmínky, za
kterých bude obvodem procházet el. proud; vyjmenuje elektrické vodièe a izolanty
Druh materiálu
Výkladprezentace
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
15. 4. 2013
Škola
ZŠ Vyškov,
Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Fyzikální velièina - délka
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková /
[email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Délka, délková mìøidla
Oèekávaný výstup
Žák objasní pojem délka, uvede nejbìžnìjší délková mìøidla
a jejich použití.
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
11. 1. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
Název
Pøevody jednotek délky
Autor/ email
Mgr. Jana Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Pøevody jednotek
Oèekávaný výstup
Žák umí pøevádìt jednotky délky
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
14. 1. 2013
Škola
ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583
Škola v pohybu
Název
Fyzikální velièina - objem
Autor/ email
Mgr. Jana
Vašíèková / [email protected]
Pøedmìt
Fyzika
Roèník
6.
Klíèová slova
Objem, odmìrný válec
Oèekávaný výstup
Žák popíše mìøení objemu pevného
tìlesa pomocí odmìrného válce, uvede pravidla pro mìøení a umí pøevést jednotky objemu
Druh materiálu
Pøíprava na interaktivní tabuli
È. šablony/ vzdìlávací oblast
V/2; Èlovìk a pøíroda
Obor/název
sady
Fyzika/Fyzika pro 6. a 7. roèník
Datum
28. 1. 2013
Škola
ZŠ
Vyškov, Purkyòova 39, p.o.
Èíslo a název projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu
http://www2.zspurkynova.vyskov.cz
Vytvoøeno pomocí Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 20:58

Podobné dokumenty

Kubáčková Petra_Dětská ilustrace_Prevence_Sdílení

Kubáčková Petra_Dětská ilustrace_Prevence_Sdílení dítì. Dìti mohou pociovat smutek a úzkost pramenící ze strachu o život sourozence, ze strachu o život svùj i svých rodièù. Dalším z pocitù mùže být vztek plynoucí ze zmìn v životì a nutnosti pøizp...

Více

Stáhnout

Stáhnout Použití: pro optické pozorování nebo kontrolu součástí, měřítek, stupnic apod. Provedení: - stativ je opatřen závity pro upevnění upínacího prvku mikroskopu - upínací prvek pro mikroskop má otvor ∅...

Více

plný text publikace

plný text publikace Shulman (1986) pøedstavil koncept didaktické znalosti obsahu v rámci klasifikace obsahových oblastí profesních znalostí uèitelù. Ty zahrnují: znalosti obsahu (znalosti oborových obsahù), znalosti k...

Více

„bio“ jogurt - Responsibility

„bio“ jogurt - Responsibility Oznaèení „BIO produkt ekologického zemìdìlství“ požívá veøejnou autoritu (povìst), pod kterou si spotøebitelé pøedstavují zvýšenou zdravotní a ekologickou jakost výrobkù. Spoleènost Danone, a. s. z...

Více

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ skladování v kapalném stavu (při -252°C) Předpokládá se, že deskovitá nanovlákna mohou pojmout až 75% H2 (pok. teplotě) Řízená adsorpce/desorpce (T,p,morfologie)  separace plynů Elektronika Matrič...

Více

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro Prohlášení Stiftung Warentest: „Antikorozní prostøedek BOB se pøi srovnávacích testech projevil jako velmi úèinný a jako jediný výrobek obdržel hodnocení „velmi dobrý“. BOB lze rovnìž s úspìchem po...

Více

Číslo 99

Číslo 99 2. U soutìže ve Dvoøe Králové zmìòte datum konání z 28. èervna na 21. èervna, doplòte kategorii TEXACO a opravte si telefon na ing. Petra Svobody, který je 775 326 095. 3. U soutìže historických mo...

Více

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK Každoroènì se mohou naši vybraní pacienti zúèastnit mezinárodního tábora, který je organizován a pobyt hrazen nadací Bátor Tábor Maïarsko. V roce byly organizovány 2 turnusy, kterých se z KDO FN Br...

Více