základní členění území

Komentáře

Transkript

základní členění území
ZEMN˝ PL`N
NOOVICE
Z4
I.B.1. Z`KLADN˝ ¨LENN˝ ZEM˝
Z6
Ł
ka
Z5
Z7
DK1-4
PV13
Z1
Z3
Z8
DK1-3
PV12
DK1-1
Z2
C
płi
va
d
Z14
Ł
Mo
r
Æ
vka
-e
r
ma
ni
ce
DK1-2
Z15
PV11
Z9
Z12
Z13
ZV3
Z10
epnk
DK2
l
es
Z11
No
ov
i
ck
B
Z18
Z24
Z19
Z16
Z20
Pazderøvka
Z21
Z17
Po
dl
es
AUTOMOBILKA HYUDAI MOTOR
Z22
Z25
Z23
DK3
Z26
M
Y
D
PV10
O
S
Z35
Po
dH
r
an
eŁ
nk
em
PV14
Z27
Z28
Z30
Z29
Z31
R2
Osink
PV6
R1
Z32
Z33
Z36
PV7
Z44
ov
i
ce
Z37
No
Z46
Z45
Po
dO
si
nk
em
PIVOVAR RADEGAST
Z34
A
Z55
ZV2
PV8
PV15
Z47
Z38
Z39
Z40
Z41
Z54
P2
P1
Z56
P3
Z57
PV1
Z50
Z58
Z42
DK4
Z49
D
Z51
Z43
PV5-1
Z48
Z53
PV5-2
PV4
PV2-1
Z59
PV2-2
LEGENDA:
PV3
Z60
Za
hr
ad
Na
kœ
t
ec
h
a
Z52
ZV1
KATASTR`LN˝ HRANICE
HRANICE ZASTAVNHO ZEM˝ K 31.8.2012
ZASTAVN ZEM˝ k 31.8.2012
DK4
PV9
ZV1
PLOCHY DOPRAVN˝CH KORIDOR
PLOCHY VEEJNCH PROSTRANSTV˝ (mimo ploch vełejnØ zelen)
vka
Æ
r
Mo
PLOCHY VEEJN ZELEN NA VEEJNCH PROSTRANSTV˝CH
P2
PLOCHY PESTAVBY
R2
ZEMN˝ REZERVY
ZEM˝ K PROVEN˝ ZEMN˝ STUDI˝
N`ZEV ZAK`ZKY:
S
A
Mo
r
Æ
vka
ZASTAVITELN PLOCHY
V
Z28
ZEMN˝ PL`N NOOVICE
STUPE / ¨`ST DOKUMENTACE:
PLOCHY S ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VZNAMNMI STAVBAMI
N`ZEV VKRESU:
Z
J
OZNA¨EN˝ A VYMEZEN˝ PLOCH S PODM˝NKOU UZAVEN˝ DOHODY O PARCELACI
POZN.: ¨˝SLA JEDNOTLIVCH PLOCH ODPOV˝DAJ˝ OZNA¨EN˝ DLE TEXTOV (VROKOV) ¨`STI ZEMN˝HO PL`NU I.A.
¨.VKR.
I. ZEMN˝ PL`N
Z`KLADN˝ ¨LENN˝ ZEM˝
OBJEDNATEL:
OBEC NOOVICE
I.B.1.
M˝TKO
1:5000
PROJEKTANT:
DATUM
ING.ARCH.J.STAR,ING.ARCH.E.STAR`
1 / 2014

Podobné dokumenty

03. Výkres záměrů na provedení změn v území

03. Výkres záměrů na provedení změn v území OSTATN˝ SCHV`LEN ZMNY V ZEM˝ OCHY L N P L TE I V TA S A Z TN˝NE TA OS

Více

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ DIGIT`LN˝ ZPRACOV`N˝ DIGIT`LN˝ ZPRACOV`N˝

Více

1300-Z01/10

1300-Z01/10 systémů (provedení kontaktů LL) nerozšiřují montážní ƒ Bezpečná manipulace s pojistkovými vložkami (pojistková vložka se při vkládání nejdříve opře o izolační šířku 100 mm a jsou výrazně odlišeny š...

Více

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1 I.1 VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝

Více

Hlavní výkres

Hlavní výkres Mapov podklad (digitÆln katastrÆln mapa - ¨ZK) je urŁen a upraven pouze pro potłeby œzemnho plÆnu

Více

Výkres technické infrastruktury

Výkres technické infrastruktury SDRUEN˝ ARCHITEKT URBANIST LIBEREC

Více