PUBLICZNE GIMNAZJUM W STAREJ NIEDZIAŁCE ZAPRASZA

Komentáře

Transkript

PUBLICZNE GIMNAZJUM W STAREJ NIEDZIAŁCE ZAPRASZA
Zkrácená pravidla fotografické soutěže
pro autory snímků realizovaných pomocí camery obscura
o cenu servisu fotografiaotworkowa.pl
1. Organizátorem soutěže je internetový servis Fotografia Otworkowa při spolupráci
internetového servisu Slow Photography.
2. Mediálním patronem je internetový magazín o fotografii – Fotopolis.
3. Cílem soutěže je:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
popularizace fotografie zhotovené technikou camera obscura,
vzbudit zájem mezi tvůrci a veřejností o tento specifický druh,
integrace fotografů, kteří se zajímají o tento druh fotografie,
utvoření banky snímků zhotovených camerou obscura,
možnost prezentace fotografií a konfrontace s jinými účastníky soutěže.
4. Soutěž má charakter celosvětový a je dostupná všem fotografům.
5. Účastníci soutěže platí zápisné, jehož výše v případě občana České republiky činí
200 korun českých. Tuto částku v hotovosti lze poslat poštou jako ceninu na adresu
organizátora s uvedením autorova hesla (uměleckého pseudonymu). V případě
realizace platby bankovním převodem (na číslo účtu: 2000115800 / 2010 – přičemž
je nutno uvést titul převodu „Opłata za udział w konkursie fotografii otworkowej”)
platbu je třeba provést v termínu, jenž umožní připojit k obálce se soutěžními
pracemi bankovní potvrzení o uskutečnění převodu; v ostatních případech autor
hotovost pošle současně s pracemi.
Fotografové, žijící v zemích, kde je omezena možnost mezinárodní platby, mohou
získat informace o způsobu úhrady účastnického poplatku na adrese:
[email protected]
6. Soutěž nemá jednolitou tématiku. Je možno posílat libovolné práce realizované
technikou camera obscura.
7. Podmínky soutěže:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
každá fotografie musí být na zadní straně označena heslem (uměleckým
pseudonymem) a pořadovým číslem. Může též mít název,
k fotografiím je třeba připojit zalepenou obálku označenou stejným heslem
(pseudonymem), která bude obsahovat vyplněnou přihlášku, jež je přílohou
těchto pravidel,
budou-li se na fotografiích vyskytovat jiné osoby než autor (pokud tyto osoby
nebudou pouze bezvýznamným detailem většího celku, např. schůze nebo
veřejného shromáždění), autor je povinen připojit souhlas těchto osob se
zasláním jejich podobizny do soutěže a s případnou publikací,
fotografie nemohou jakýmkoliv způsobem poškozovat práva osob třetích,
obzvlášť práva autorská – odpovědnost za případné poškození těchto práv
ponesou samotní autoři, organizátorovi pak bude příslušet odškodnění ze
strany účastníků soutěže,
fotografie nemohou jakýmkoliv způsobem narušovat pravidla společného
soužití nebo společenských mravů.
8. Fotografie musí splňovat tyto technické podmínky:
ƒ
práce nemohou být nijak digitálně upravované, výjimkou je vyvolávání RAWů,
srovnávání úrovní a pořizování výřezů; nelze též provádět fotomontáže;
povolená je mnohočetná expozice,
ƒ
zvětšeniny nebo černo-bílé výtisky budou přijímány v libovolném formátu,
v souladu s uměleckou koncepcí autora, pokud budou splněny následující
podmínky:
¾ kratší strana musí mít nejméně 20 cm,
¾ delší strana nemůže mít více než 60 cm,
ƒ
ƒ
ƒ
práce nemohou být podlepovány ani svázané,
fotografie musí být patřičně zabezpečené proti poškození nebo zničení;
pozor: budou odmítnuty práce zaslané v digitální podobě!
9. Jeden soutěžící může zaslat:
ƒ
maximálně 5 jednotlivých fotografií
nebo
ƒ
4 jednotlivé fotografie plus jeden cyklus sestávající z maximálně 5 fotografií,
který bude považován jako jedna práce.
10. Přihláška musí obsahovat:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
autorovo heslo (umělecký pseudonym),
jméno, příjmení, datum narození a podpis autora,
bydliště autora a případné členství ve fotografickém spolku nebo neformální
fotografické skupině,
autorovu e-mailovou adresu a telefonní číslo.
11. Práce je třeba zasílat poštou případně dodat osobně na adresu:
Justyna Komar
Poste Restante
UP Bielsko-Biala 1
43-300 Bielsko-Biala
Poland
12. Práce budou přijímané v termínu od 15. května 2011 do 15. června 2011. Rozhoduje
den dodání, ne datum poštovního razítka.
13. Na fotografie, které nebudou splňovat soutěžní podmínky, dodané po termínu,
poškozené nebo zničené nebude brán zřetel.
14. Fotografie, které splní soutěžní podmínky, zhodnotí komise ve složení:
ƒ
Jiří Siostrzonek; doktor filozofie, vysokoškolský učitel dějin umění, filmu,
základů sociologie a psychologie umění w Institutu tvůrčí fotografie Slezské
university v Opavě;
ƒ
Witold Englender; AFIAP, nositel stříbrné medaile Zasłużony dla Fotografii
Polskiej, čestný člen Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej
Polskiej, jeden z organizátorů polského festivalu dírkové fotografie OFFO,
vede galerii Ciasna v městě Jastrzębie-Zdrój;
ƒ
Justyna Komar; hlavní organizátor soutěže, šéfredaktor internetového
časopisu Fotografia Otworkowa, fotografka, magistra filozofie, etik,
absolventka UKSW a postgraduálního studia počítačové grafiky 2d na
Institutu umění Slezské univerzity, pobočka Cieszyn, členka Mazowieckiego
Towarzystwa
Fotograficznego
a
Cieszyńskiego
Towarzystwa
Fotograficznego, spoluautorka knihy „Můj digitální fotoaparát a já”;
ƒ
Cezary Dybowski; šéfredaktor webu Slow Photography, dlouholetý fotograf,
zakladatel Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego , zakladatel
Polskiego Wydawnictwa Fotograficznego, animátor fotografického hnutí
v Polsku, popularizátor fotografie, tvůrce internetových kurzů fotografie;
15. Komise zhodnotí práce podle následujících kritérií:
•
•
•
zda splňují podmínky soutěže,
estetická a umělecká hodnota,
technická kvalita.
16. Zasedání, na němž soutěžní komise rozhodne o vítězích, se bude konat 2. července
2011.
17. Ceny a čestná uznání v soutěží:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hlavní cena – dírková komora Omfman 612m,
5 uznání – album s fotografiemi Ryszarda Karczmarského, pořízenými
camerou obscura: Dotyk światła (Dotyk světla),
5 uznání pro polskojazyčné autory – knížka od Witolda Dederko Sztuka
fotografowania, kterou věnovalo Polskie Wydawnictwo Fotograficzne,
Komise vybere z prací oceněných autorů ty, jež budou umístěny na výstavě,
pořádané po ukončení soutěže, nebo v katalogu výstavy;
Výstava bude rovněž prezentována v rámci Festivalu dírkové fotografie OFFO
2011.
18. Komise si vyhrazuje právo na jiné rozdělení cen.
19. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v internetovém magazínu o fotografii – Fotopolis
a v internetových servisech Slow Photograpfy a Fotografia Otworkowa.
20. Oceněné práce budou publikovány v internetovém magazínu o fotografii – Fotopolis
v servisech Slow Photograpfy a Fotografia Otworkowa, na závěrečné výstavě a
v katalogu, který bude možno stáhnout z internetové stránky organizátora, ve
formátu PDF.
21. V souladu s článkem 921 § 3 kc, přiznáním cen nebo čestných uznání organizátor se
stává majitelem oceněných fotografií a bezplatně získává nevýlučnou licenci pro
jejich použití.
22. Zkrácená verze pravidel fotografické soutěže je zhotovena pouze pro informativní
účely; závazná pro obě strany je pouze jejich plná verze.
Bližší informace poskytuje:
Justyna Komar, email: [email protected]
Přihláška do fotografické soutěže
Fotografia Otworkowa
Přihlášku, prosím, vyplňte čitelně, hůlkovým písmem a vlastnoručně podepište!
Heslo .................................................. Jméno a příjmení .................................................................................. Adresa ....................................................................................................................................................................... Datum narození.................................... E‐mail ……………………..........…………... tel. ................................ Č. Název fotografie Případné poznámky Prohlášení 1* Prohlašuji, že jsem se seznámil/la s podmínkami Fotografické soutěže „Fotografia Otworkowa“ a akceptuji její obsah. Souhlasím s nakládáním s mými osobními daty v souladu s pravidly soutěže, podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 926 z późn.z.). ..……………………………………………………. (datum a vlastnoruční podpis) 2** Souhlasím s účastí mého dítěte .....................………………………….....………………….................................... ve Fotografické soutěží „Fotografia Otworkowa“ a akceptuji její obsah. Souhlasím s nakládáním s osobními daty mého dítěte v souladu s pravidly soutěže, podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.). ..……………………………………………………. (datum a vlastnoruční podpis) * Prohlášení č. 1 podepisují osoby plnoleté ** Prohlášení č. 2 podepisují rodiče nebo zákonní zástupci neplnoletých účastníků soutěže 

Podobné dokumenty

zde

zde Piotr Pustelnik, doktor technických věd, odborník v oblasti ochrany průmyslu, pracovník Polytechnické univerzity v Lodži. Horolezectví se věnuje od roku 1975. Na první vrcholy ve vysokých horách v...

Více

Křesťanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe

Křesťanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe Chceme-li definovat, čím je křesťanská sociální práce, je vhodné sáhnout k textům vynikajícího německého teoretika církevní sociální aktivity Richarda Völkla. V textu věnovaném podstatným rozdílům ...

Více

Pravidla věrnostního programu Smile klub

Pravidla věrnostního programu Smile klub Hranice pro získání bonusu u uživatelů platících v jiné měně než v českých korunách je dopočtena dle aktuálního kurzu LE a je uvedena v uživatelském účtu v sekci „dobíjení LEO korun/zlotých/eur“ ne...

Více

verze v PDF - 150 kB - institut tvůrčí fotografie

verze v PDF - 150 kB - institut tvůrčí fotografie někteří fotografové se proslaví, ti druzí zůstávají ve své vlasti Vzhledem k dnešní situaci se možná zdá překvapující, že v titulku vyjmenované středoevropské země a jejich kulturní představitelé n...

Více

Katalog - Fotokluby.cz

Katalog - Fotokluby.cz Fotografuji pro svou radost a radost ostatních. Fotografie mi dává možnost dívat se na svět jinak a zároveň se o to podělit s ostatními. Začal jsem fotit ve 12 letech s mým prvním fotoaparátem Beir...

Více

HDR fotografie - Střední škola řemesel a služeb Děčín

HDR fotografie - Střední škola řemesel a služeb Děčín Takže máme vše co k HDR fotografii potřebujeme a můžeme jít fotografovat. Máme připravenou fotografovanou scénu, fotoaparát je pevně zafixovaný na stativu, v ruce máme dálkové ovládání (popřípadě n...

Více

Set out below are the Redemption Terms applicable to the Promotion

Set out below are the Redemption Terms applicable to the Promotion a/nebo služeb vyhlašovatele akce. Kliknutím na souhlas se smluvními podmínkami udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů výše uvedeným způsobem. Vyhlašovatel akce a jeho zástupci přijím...

Více

STOPTIME 2014 – II. KRYLOVA WROCLAW 2

STOPTIME 2014 – II. KRYLOVA WROCLAW 2 NDR. Vezu tam do speciálního servisu porouchaný zesilovač. Jinde takový servis není, než ve Frankfurtu nad Odrou. Kamarádi jedou se mnou na výlet se podívat do NDR, ať nejedu sám.“ Za chvíli celník...

Více