Protipovodňové prohlídky Černé skládky

Komentáře

Transkript

Protipovodňové prohlídky Černé skládky
Číslo 5
červenec – září 2012
Oznámení o přistavení putujícího kontejneru
Ve dnech 3., 4. a 5. července 2012 bude u hasičské zbrojnice v Horních
Vernéřovicích přistaven kontejner na zpětný odběr elektrozařízení. Do kontejneru se
mohou odkládat elektrospotřebiče a elektronářadí , např. lednice, pračky, sporáky,
mikrovlnné trouby, vysavače, fritovací hrnce, vrtačky, brusky a podobně.
POZOR – nesmí se odkládat televize a monitory.
Protipovodňové prohlídky
Dle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je uloženo obcím
organizovat a provádět protipovodňové prohlídky vodních toků a děl ve svém územním
obvodu. Tyto prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně a jejich účelem je zjistit, zda
na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích nejsou závady, které by
mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. V naší obci se jedná
zejména o povodí Dřevíče v katastrálních územích Horní a Dolní Vernéřovice. V povodí
se nesmí skladovat materiály, které by mohla případná povodeň odnést a vytvořit z nich
překážku, která by bránila odtoku vody, zejména dřevo, drobné dřevěné předměty,
kmeny, posečená tráva a podobně.
Prohlídky se uskuteční v letních měsících za účasti zástupce obce, pracovníků
krizového řízení Městského úřadu v Trutnově a Povodí Labe.
Černé skládky
Opět někteří naši spoluobčané ukládají odpad v rozporu s obecně závaznými
pravidly obce. V prostoru naproti výjezdu ze sídliště v Horních Vernéřovicích se nově
objevily zbytky stavebního materiálu, zemina, rostlinné zbytky ze zahrad a podobně.
V minulosti byl tento prostor na náklady obce upraven a opatřen tabulí
s výstrahou, že ukládání odpadu v tomto prostoru je pod pokutou zakázáno. Tabule je
již zničena a někdo si to vykládá, že zde může odložit vše, co na své zahradě
nepotřebuje.
Upozorňuji proto: ukládání odpadů mimo místa k tomu určená je v rozporu se
zákonem. Zákon také stanovuje výši postihu, která je poměrně vysoká. V případě, že
občané nebudou vědět, kam odpad uložit, mohou se informovat na obecním úřadě.
Jiří Gangur, starosta
Zpravodaj
číslo 5
Dne 25. 4. 2012 zastupitelstvo obce rozhodlo:
4) Neschválilo odprodej st.p.č. 92 a p.p.č. 329
v k.ú. Janovice u Trutnova.
1) O pořízení projektové dokumentace na úpravu
bývalého kina – čp. 44 na víceúčelový
shromažďovací prostor.
5) O odprodeji p.p.č. 641/30 o celkové výměře 436
m2 v k.ú. Dolní Vernéřovice za
celkovou cenu
15.719,- Kč manželům Věře a Gustavu Minářovým.
2) Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012.
6) O povolení hudební produkce u Pensionu Kobr
ve dnech 30.6.2012 a 7. a 13.7.2012 do 24,00 hodin
a ohňostroje ve dnech 30.6.2012 a 13.7.2012.
3) O uvedení do veřejné nabídky části p.p.č. 364/2
v k.ú. Horní Vernéřovcie a části p.p.č. 469 v k.ú.
Jívka.
Dne 30. 5. 2012 zastupitelstvo obce rozhodlo:
1) Schválilo návrh závěrečného účtu hospodaření
obce za rok 2011 pro vyvěšení na úřední desce před
jeho schválením.
automobil za podmínky posouzení záměru
odborníkem.
5) Souhlasí s pronájmem části p.p.č. 469 v k.ú.
Jívka o výměře 2133 m2 panu Petru Kašparovi a
s pronájmem části p.p.č. 364/2 v k.ú. Horní
Vernéřovice paní Kateřině Juhásové.
2) Bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly
hospodaření obce za rok 2011. Zpráva bude
zveřejněna na úřední desce před jejím schválením.
6) Souhlasí se zřízením věcného břemene na
p.p.č. 639, č. 412 a st.p.č. 366 v k.ú. Horní
Vernéřovice, spočívajícího v právu přístupu na
p.p.č. 413/2 v k.ú. Horní Vernéřovice.
3) Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2012.
4) Nesouhlasí s odprodejem části p.p.č. 64/1 v k.ú.
Horní Vernéřovice. ZO souhlasí s pronájmem části
p.p.č. 64/1 za účelem zřízení odstavné plochy pro
Dne 27. 6. 2012 zastupitelstvo obce rozhodlo:
1) Nesouhlasí s návrhem České pošty k provozování
služby „Partner“ ani „Výdejní místo“. ZO ukládá
starostovi obce trvat na požadavku zachování
poštovních služeb ve stávajícím rozsahu a nabídnout
České poště bezplatný pronájem současné
provozovny.
splátek s maximální dobou deset let, přičemž
měsíční splátka nesmí být nižší, než současné
nájemné.
5) Přijímá závěrečný účet hospodaření za rok
2011 bez výhrad a bere na vědomí zprávu
z kontroly hospodaření obce za rok 2011.
2) Rozhodlo o pronájmu Obecní hospody paní Anetě
Mášové na dobu neurčitou se zkušební dobou na tři
měsíce.
6) Rozhodlo o odprodeji p.p.č. 49/3 o celkové
výměře 76 m2 v k.ú. Jívka panu Ladislavu
Malému za celkovou cenu 7.313,- Kč, rozhodlo o
ceně pronájmu části parcely č. 364/2 o výměře
56 m2, zastavěné přístřeškem v ceně 10,- Kč/m2.
3) Schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012.
4) Rozhodlo o prodeji čp. 46 formou měsíčních
VÝSTAVBA KANALIZACE
Z počátku jara letošního roku zrealizovala
obec výstavbu cca 300 m kanalizace a vodovodu
pro
nové
stavební
parcely
v Horních
Vernéřovicích.
Vypsané soutěže o veřejnou zakázku se
zúčastnily tři firmy. Rozpočet stavby byl 2,2 mil.
Kč. Vysoutěžená cena dosáhla částky 1,559 mil.
Kč. Změnou použitého materiálu v průběhu
stavby došlo k úsporám a skutečná celková cena
stavby byla 1 448 tis. Kč. Stavbu provedla firma
Z+D Trutnov.
J. Gangur
2
Zpravodaj
číslo 5
Den obce
Jívka Horní Vernéřovice 2012
Setkání majitelů a příznivců vozidel značky Trabant
a všech vozů koncernu IFA
se koná dne
10. – 12. srpna 2012
Program:
Pátek 10. 8. odpoledne:
Registrace přijíždějících účastníků, vítání
s kamarády.
Hudebně bude provázet DJ Flash.
Večer:
Vystoupení rockové kapely KAT Band. Trabi disko
DJ Flash + večerní videoprojekce.
V sobotu 4. srpna 2012 se
uskuteční již 17. Den obce Jívka. Jako
každý rok se i letos budeme projíždět
vláčkem a odpoledne bude u hasičské
zbrojnice probíhat program pro děti.
Ve večerních hodinách vystoupí
hudební skupina META z Trutnova.
Přijďte a určitě se pobavíte.
Starosta obce
Sobota 11. 8.
Dopoledne: Začátek soutěží
Děti budou soutěžit s Hitrádiem Magic a ani letos
nebudou chybět soutěže pro dospělé. V průběhu
dopoledne máme pro Vás připraveno malé
překvapení.
Odpoledne:
12:30 řazení na spanilou jízdu
12:45 odjezd na spanilou jízdu
Spanilá jízda letos bude do Náchoda na Masarykovo
náměstí, které je v centru města a na kopci se tyčí
Náchodský zámek. Na náměstí proběhne výstava a
focení našich krasavců. Z náměstí pojedeme
navštívit pevnost Dobrošov, která byla vystavěna
před 2. sv. válkou. Poté přes Náchod projedeme a
hurá zpět do Jívky.
Večer:
19:00 vyhlášení výsledků soutěží a předání cen
20:00 Trabi disko DJ Flash + videoprojekce a
nebude chybět ani večerní překvapení
Neděle 12. 8.: Loučení s kamarády a odjezd domů.
Kontakt:
Jaroslav Bábík (Jaryn) 608 544 519, 734 642 917
E-mail: [email protected]
Miloš Hájek (Miluna M2T) 728 447 561
E-mail: [email protected]
www.trabijivka.cz
TEPLICKO – ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
Letní sezóna: 8 – 18 hodin
Vstupné: Dospělí
Děti od 6ti let, důchodci
70,35,Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 170,Projížďka na lodičce: Po – Ne 9 – 17 h, od 6ti let
50,Parkoviště: Po – Ne 8.00 – 18.00 h, automobil
100,-
PROVOZ LETNÍCH KOUPALIŠŤ
Trutnov - vyhřívané koupaliště
Provozní doba: Červenec, srpen 9 – 20 h
Vstupné: Dospělí
Děti, důchodci
Celý den
60,40,Od 16 h
45,30,Od 18 h
30,25,Tobogán 1 jízda 5,Meziměstí
Provozní doba: červenec – září (dle podmínek)
Denně od 9 – 19 h, pondělí od 12 h (sanitární
den)
Vstupné: Dospělí
Děti, důchodci
Celý den
90,50,- / 30,Od 13 h
70,40,- / 20,Od 17 h
40,20,- / 10,Police nad Metují
Provozní doba: červenec – srpen 8 – 19 h
Vstupné: Dospělí Děti 3-6let Děti 6-15let a
důchodci
55,15,35,Rodinné vstupné: od 9 do 10 h / od 12 do 13
hodin
2 dospělí + 2 děti 140,- Kč, 2 dospělí + 1 dítě
120,- Kč
Od 17 hodin jednotná cena 25,- Kč.
Teplice nad Metují
Provozní doba: červenec – srpen 10 – 18 h
Vstupné:20 Kč dospělí, 10 Kč děti.
Náchod
Provozní doba: červenec – srpen 9 – 19 h
Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti
3
Zpravodaj
číslo 5
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Trutnov a Náchod
červenec – září 2012
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8:00 – 12:00 hod.
datum služby rok 2012 jméno lékaře adresa ordinace telefon
Okres Trutnov
Okres Náchod
05.07. MUDr. Libuše Hrochová zubní ordinace
č.p.78, Horní Maršov 499 874 166
06.07. MUDr. Rudolf Dušánek Kladská 466,
Trutnov 3 – Poříčí 499 826 558
07.07. a 08.07. MUDr. Miroslav Voženílek Polská
91/14, Trutnov 499 814 867
14.07. a 15.07. MUDr. Helena Petrová Polská
91/14, Trutnov 499 812 376
21.07. a 22.07. MUDr. Helena Moníková Úpická 7,
Rtyně v Podkrkonoší 499 888 104
28.07. a 29.07. MUDr. Rudolf Dušánek Kladská
466, Trutnov 3 – Poříčí 499 826 558
04.08. a 05.08. MUDr. Simona Vykouřilová zubní
ordinace č. p. 35, Hajnice 499 393 810
11.08. a 12.08. MUDr. Ladislava Rudolfová
Havlíčkova 8/113, Trutnov 499 811 550
18.08. a 19.08. Karolína Feduňová zubní ordinace
č.p.185, Pec pod Sněžkou 603 413 113
25.08. a 26.08 MUDr. Magda Gratzová zubní
ordinace č.p.25, Radvanice 499 897 411
01.09 a 02.09. MUDr. Marie Horáková Polská
91/14, Trutnov 499 815 215
08.09. a 09.09. MUDr. Jiří Čermák Úpské nábřeží
379, Trutnov 499 826 531
15.09. a 16.09. MUDr. Eva Jirásková Hornická
417, Rtyně v Podkrkonoší 776 589 020
22. a 23.09. MUDr. Jana Nosková Černohorská 85,
Janské Lázně 499 875 179
28.09. MUDr. Rudolf Dušánek Kladská 466,
Trutnov 3 – Poříčí 499 826 558
29.09. a 30.09. MUDr. Vladimíra Skrbková zubní
ordinace č.p.24, Svoboda nad Úpou 499 871 117
05.07. MUDr. Lucie Třísková Denisovo nábřeží 665,
Náchod 491 421 920
06.07. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665,
Náchod 491 423 748
07.07. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720,
Červený Kostelec 491 462 331
08.07. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325,
Červený Kostelec 491 463 237
14.07. a 15.07. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240,
Dolní Radechová 491 424 322
21.07. a 22.07. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo
nábřeží 665, Náchod 491 427 548
28.07. a 29.07. MUDr. Helena Ansorgová Sokolská
317, Červený Kostelec 491 462 800
04.08. a 05.08. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z
Poděbrad 937, Hronov 491 482 911
11.08. a 12.08. MUDr. Blanka Filipová Komenského
10, Nové Město nad Metují 491 472 721
18.08. a 19.08 MUDr. Blanka Grummichová Studnice
31 491 422 104
25.08. a 26.08. MUDr. Blanka Hulánová Náchodská
145 (Amman) Nové Město nad Metují 491 476 176
01.09 a 02.09. MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367,
Náchod 491 428 636
08.09. a 09.09. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367,
Náchod 491 428 636
15.09. a 16.09. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM,
Bartoňova, Náchod 491 421 604
22.09. a 23.09. MUDr. Hana Jelenová Denisovo
nábřeží 665, Náchod 491 431 104
28.09. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548, Velké
Poříčí 491 482 850
29.09. a 30.09. MUDr. Miroslava Jirmanová
Komenského 48, Nové Město nad Metují 491 472 947
06.10. a 07.10. MUDr. Petr Juran Komenského 10,
Nové Město nad Metují 491 472 721
Pohotovostní služby pro děti
pracovní dny od 16.00 do 20.00 hod.
soboty, neděle a svátky od 8,00 do 20,00 hod.
Stomatologická pohotovostní služba , Fakultní
nemocnice Hradec Králové, budova č. 11
všední den: 16.00 - 21.30
SO, NE, svátek: 08.00 - 21.30
Pohotovostní služba pro dospělé
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
ordinační hodiny:
všední den:16.00 - 07.00
SO, NE, svátek.: 08.00 - 20.00
Lékárenská pohotovostní služba
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice
Hradec Králové
všední den: 15.30 - 07.00
SO, NE, svátek: nepřetržitě
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné
získat informaci na informační lince:
841 155 155 nebo kontaktovat svého praktického
lékaře nebo využít služeb ambulancí a oddělení
oblastních nemocnic.
V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou
linku 155.
Připravila Jaroslava Bábíková
4
5
Zpravodaj
číslo 5
LITERÁRNÍ OKÉNKO
Za vysvědčení knihu
Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka
odhalí nebezpečné zloděje. Od té chvíle jsou oběma
tulákům nemilosrdní zločinci stále v patách.
Pro čtenáře od 9 let
Albatros, váz., 183 stran, 149,- Kč
Za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že
vedví rozťala prastarý hrad, se narodila Ronja, dcera
loupežníka, hradního vládce. Odtrženou část hned
obsadil na smrt znepřátelený rod lupiče Borky. A co
čert nechtěl, Borkův syn Birk se brzy spřátelil
s Ronjou. Co všechno poté následovalo a co spolu
prožili, prozrazuje toto vyprávění z dávných dob.
Příběh, který se odehrává v panenské přírodě a
v divokém lese, obývaném zvěří, nelítostnými
větrnicemi, bludičkami, skřítky šedivíky i čumrky,
budete číst s napětím i obavami, smíchem i s nadějí,
že se snad oběma dětem podaří smířit dva staré
znesvářené klany.
Pro čtenáře od 8 let
Albatros, váz., 165 stran, 194,- Kč
Knižní tip
Feryal Kanbayová: Zvířata v lese a na louce
Při toulkách v přírodě často potkáme rozmanitá
zvířata, nebo alespoň narazíme na jejich stopy či
úkryty. Seznámit se více s těmito našimi sousedy
není jen užitečné, je to dobrodružství.
Edika, váz., 80 stran, 169,- Kč
Greta Steenbocková: Ptáci
Pokud se s dětmi chystáte do přírody, dobře se na
výlet připravte. Tato praktická knížka o přírodě
předává zábavnou formou malým objevitelům
informace o světě ptáků.
Edika, váz., 80 stran, 169,- Kč
Astrid Lindgrenová: Rasmus tulákem
Devítiletý Rasmus nemá rodiče, žije v dětském
domově. Není tam šťastný, a ani nemůže doufat, že
by se někdy dostal do náhradní rodiny. Přicházející
zájemci si totiž vždycky vyberou roztomilou
holčičku se zlatými kudrnami. Rasmus je kluk – a
navíc má vlasy rovné jako hřebíky. Jednoho dne se
Rasmus rozhodne utéct, a cestou se seznámí
s tulákem Oskarem. Spolu pak putují dál a potká je
nejedno dobrodružství. A půjde jim i o život, poté co
Robin Král: Z Kroměříže do Paříže
Básničky vtipnou formou uchopují známé i méně
známé příběhy, legendy nebo i zcela současné reálie
českých i zahraničních měst. Básničky nenásilně
informují, poučí, zároveň přirozeně rozvíjejí slovní
zásobu dítěte.
Portál, váz., 72 stran, 195,- Kč
Připravila Martina Vojáčková
Vestavba ložnice v mateřské škole
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o místa
v mateřské škole zažádala obec z podnětu ředitelky
školy Krajský úřad královéhradeckého kraje o
navýšení kapacity školy. Žádosti obce bylo
vyhověno a kapacita byla navýšena na 25 dětí.
V současné době navštěvuje MŠ plný počet dětí, tj.
25. Toto se však negativně projevilo na zahuštění
spánkových míst. V zájmu zvýšení komfortu
přijatých dětí rozhodlo zastupitelstvo obce o
vestavbě ložnice v půdních prostorách MŠ.
Nákladem cca 300 tis. Kč vznikla nová ložnice,
která byla našim dětem předána k užívání v lednu
letošního roku.
Jiří Gangur
6
Zpravodaj
číslo 5
ČARODĚJNICE A DĚTSKÝ DEN - fotoohlédnutí
Foto: Vendula Čermáková
Okrskové kolo v požárním sportu
Okresní kolo hry Plamen, Úpice
Foto: Jaroslava Bábíková
Foto: Jarmila Kopečná
7
Zpravodaj
číslo 5
10. TRABI SHOW JÍVKA
Na jednu louku uprostřed vsi sjíždějí se
každé léto trabanti a jelikož v letošním roce
proběhne výroční 10. Trabi show Jívka a tak
nám to nedalo a vyzpovídali jsme hlavního
pořadatele srazu Jaroslava Bábíka, co ho
k tomu před léty vedlo.
Kolik srazů se v republice pořádá?
10 – 13 srazů a my jsme hrdý na to, že patříme
mezi první 3 nejvíce navštěvované srazy
v republice. Jezdí k nám i účastníci ze
zahraničí (Polsko, Slovensko, Německo a letos
se chystá i trabi klub z Holandska).
Kde skončil Váš nádherný zelený tuning
(Rákosníček) mazlik všech srazů?
Novela silničních zákonů těmto autům nepřeje
tak jsem se rozhodl pro velice bolestnou věc a
auto rozebral (rok jsem ho stavěl a za pouhý
týden ho zvládnul rozebrat). Karosérie skončila
u mého kamaráda, který z toho postavil jiné
auto takže ho budete potkávat dál.
Kdy jste si pořídil prvního Trabanta a proč
zrovna Trabant?
Když jsem byl na vojně tak měl Trabanta můj
kamarád Jarda Lánský a pořídila si ho i bývalá
přítelkyně tak jsem po něm začal také toužit.
V roce 1998 jsem si na něj půjčil od dědy a tak
vše začalo.
Jak Vás napadlo pořádat Trabant sraz?
Jelikož tenkrát mělo Trabanta více lidí v Jívce
tak jsme vyrazili banda na trabant sraz v Blatné
u Strakonic, byl to první soukromý sraz, který
nebyl pořádaný AIC (IFA sdružení majitelů
Trabant, Wartburg atd.). Moc nás to
s Jíveckýma klukama nadchlo. Proto jsme se
rozhodli, že něco podobného uděláme, což se
nám zalíbilo a pevně doufáme, že i povedlo.
Jaká byla největší účast?
V roce 2006 se srazu zúčastnilo 186 aut
koncernu IFA (Trabant, Wartburg, atd.)
Proč myslíte, že se lidi rádi vrací?
Líbí se jim místo uprostřed obce a hlavně
místní lidé, kteří je všechny vřele vítají a
pohodová atmosféra. A proč ne, vždyť je tady
hezky. Někteří si dělají srandu z toho, že když
ráno vstanou tak je tady pomalu zima, jelikož
ranní teploty v podkrkonoší moc vysoké
nejsou.
ZPRAVODAJ
Obecního úřadu
v Jívce
Jaký je Váš trabi sen?
Dle financí a času dávám dohromady Trabanta
600 z roku 1963 do originálu, což je kousek
velice vzácný. V České republice jich je
přihlášeno pouze 19 kusů. Dále Trabant 601
De luxe do originál stavu.
Jak Trabant slouží?
Mám s ním projetou polovinu Evropy, neměl
jsem s ním žádný problém, ale stalo se mě, že
jsem od nás z potravin nedojel domů, díky
prasklému plynovému lanku.
Co byste řekl všem na závěr?
Chci hlavně poděkovat lidem z Trabi týmu
Jívka bez kterých by to nešlo a nefungovalo,
dále SDH Jívka a Obecnímu úřadu a doufám,
že to bude fungovat nadále a srazy zde dále
budou pokračovat. V letošním roce se už na
všechny moc těšíme. Trabant je nostalgie,
velká láska a koníček.
Na čmouděnou Jaryn (Jaroslav Bábík)
Zpravodaj obce Jívka, Vydává: Obecní úřad Jívka, Jívka č. p. 42, Tel.: 499 897 931,
E-mail: [email protected]
Redakce: Jiří Gangur, Renata Zobalová, Jaroslava Bábíková, Naďa Hrušková
a Martina Vojáčková
Vydávání povoleno: reg. zn. RR/52/96/Ři

Podobné dokumenty

Letní 2/2014

Letní 2/2014 Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, kteří neoznačí svůj dům číslem popisným, stanoveným obecním úřadem, mohou být pokutováni obcí Kněžmost podle § 58 odst. 1 písmeno c) zákona č. 128/2000 ...

Více

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier teriéry ve formátu PDF na webových stránkách chovatelské stanice Sengge www.sengge.info a na CD. Na oplátku prosíme poukázání

Více

báňské a ekologické stavby - Energie stavební a báňská as

báňské a ekologické stavby - Energie stavební a báňská as 6 hectares and planting of forest trees to visually hide the body of the dump has been carried out.

Více