ACI – Auto Components International, s.r.o.

Komentáře

Transkript

ACI – Auto Components International, s.r.o.
ACI – Auto Components International, s.r. o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchov ice
e-mail: ac [email protected] i.cz, tel. 274 021 111, f ax 274 021 155
zaps ána v OR Měst. soudu v Praze, odd.C, v l.č.27131
CLT1 – TESTER KOM PRESORŮ KLIMATIZACE S VARIABILNÍM ZDVIHEM
NÁVOD
Tester kompres or ů s var iabilním zdv ihem CLT1 je určen pro diagnostiku kompr es orů a
klimatizačního okruhu. Tester ovládá př ímo elektr omagnetic ký ventil kompr esor u, bez zásahů
řídící jednotky v ozu, tak abychom věděli, v jakém r ežimu kompresor pr acuje.
Další mož nost použ ití testeru pr o ovládání kompresor u z a nízkých teplot, kdyby řídící jednotka
vozu kompr esor vůbec nes pustila.
HLAVNÍ INFO RMACE
Pr osím pozor ně čtěte návod, aby nedoš lo k poš koz ení př ístroje nebo zr anění.
Určeno pouz e pro systém kli matiz ace, nelz e použ ít na jiné elektr onické sys témy .
Př ístroj pr acuje s největší přes ností při teplotě nad +15°C.
TECHNICKÉ PA RA METRY
Vstupní napájení:
11 až 15 V
Pr acov ní teplota:
-10 až +40°C
Skladovac í teplota:
-20 až +50°C
Vstupní napětí:
3A
Rozsah ř ízení vý konu kompr esor u:
3 až 100%
Váha:
cca 0,6kg
bankov ní spojení: ČSOB Praha 1, čú: 576970253/0300
IČ: 60486970
DIČ: CZ60486970
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchovice
e-m ail: [email protected] i.cz, tel. 274 021 111, fax 274 021 155
zaps ána v OR Měst. soudu v Praze, odd.C, v l.č.27131
1
2
3
4
5
– tlač ítko zvyšov ání vý konu kompres or u
– tlač ítko snižov ání vý konu kompresor u
– dioda signalizujíc í zkr at nebo př erušené vedení elektromagnetic kého v entilu
– dioda signalizujíc í př íliš velký odběr pr oudu elektromagnetický m ventil em
– výkon kompr esor u (v levo minimum, v prav o max imum)
1 – konektor pr o připojení kompres or u pomoc í kabelů z balení.
2 – konektor pr o připojení z droje. Poz or pouz e 12 v oltů.
ACI – Auto Components International, s.r. o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchov ice
e-mail: ac [email protected] i.cz, tel. 274 021 111, f ax 274 021 155
zaps ána v OR Měst. soudu v Praze, odd.C, v l.č.27131
POPIS ZAPOJENÍ:
BOD
1
2
3
POSTUP
Vybalení př ístroje a kontr ola kompletnosti výrobku
Zapojení konektorů do př ístroje ovládajíc ího kompr esor
Dvoupólový konektor je zapojen na kompr esor
Tř ípólový konektor je z apojen na z droj – červ ená koncov ka = plus
č erná konc ovka = mínus
CLT1 simulátor zapojíme na ř ídíc í jednotku
INFORM ACE O ZAPOJENÍ JEDNOTLIV ÝCH KOM PRESORŮ
DENSO
SANDEN
bankov ní spojení: ČSOB Praha 1, čú: 576970253/0300
IČ: 60486970
DIČ: CZ60486970
ACI – Auto Components International, s.r. o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchov ice
e-mail: ac [email protected] i.cz, tel. 274 021 111, f ax 274 021 155
zaps ána v OR Měst. soudu v Praze, odd.C, v l.č.27131
Přípr avné práce na vozidle
Vozidlo by mělo být zahřáté na pr ovozní teplotu.
Ov ládací prv ky klimatizace nastaveny na minimální teplotu.
Ventilátor nastaven na nejvyšší s tupeň vý konu a ov ladač s měr u proudu vzduchu nastav en na
hor ní výdechy.
Diagnostika pro měř ení tlaků ( dos tač ujíc í je plnička klimatizace) př ipojena na s erv isní porty.
Odpojte konektor elektr omagnetic kého ventilu kompr esor u a př ipojte na kompr es or tester CLT1.
Pr o z amezení chybových hláš ení v paměti řídící jednotky v ozidla z apojte stř íbrný simulátor na
kabely vedoucí do řídící jednotky (pokud je elektr omagnetic ký ventil ov ládán jednopólov ě,
zapojte druhý kabel na mínus pól voz idla).
Polar ita pro připojení elektr ov entilu na tester CLT1 není podstatná.
Polar itu pro připojení tester u na zdroj 12V je nezby tné dodržet (č ervená +, čer ná -).
Stabilizujte otáč ky motoru na 1500rpm.
Vlastní test
Opakovaným s tlač ením tlač ítka „ mínus“ snižte vý kon kompres or u na minimu m. Toto je
signalizováno z has nutím všec h diod o vý konu kompr esor u.
Jednou z máč kněte tlač ítko pr o zvýš ení výkonu kompresor u a s ledujte z měnu tlaku.
Tento kr ok opakujte až do zvýšení výkonu kompr es oru na maximum (mezi jednotlivý mi kroky
zvyšování vý konu kompres oru je nutné vyč kat asi 15 v teř in).
Př i každém zvýš ení vý konu kompr esoru musí vzrůst tlak v klimatizačním okr uhu.
Vždy sledujte tlak, prot ože je odpojena řídící jednotka vozu a nemusí dojít k sepnutí
sahar y vozu a tím k přílišnému nárůstu tlaku a k nevr atném u poškození systému. Pokud
dojde k přílišnému zvýšení tlaku, OKAMŽITĚ s nižte výkon kom presoru.
Kontrola teplot a tlaků
Nastavení testeru
Nízký tlak
Maxim ální výkon
Minim ální výkon
1,6±0,5bar
3±0,7bar
bankov ní spojení: ČSOB Praha 1, čú: 576970253/0300
Teplota proudícího vzduchu
do kabiny
0°C±3°C
10°C±3°C
IČ: 60486970
DIČ: CZ60486970
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchovice
e-m ail: [email protected] i.cz, tel. 274 021 111, fax 274 021 155
zaps ána v OR Měst. soudu v Praze, odd.C, v l.č.27131

Podobné dokumenty

Návod k použití

Návod k použití bankovní spojení: ÈSOB Praha 1, èú: 576970253/0300

Více

Technická data KRAMER 1245 / 2506

Technická data KRAMER 1245 / 2506 Zdvih válce Pokles válce Válec teleskopu – vysunutí Válec teleskopu – zasunutí Válec teleskopu - zaklopení Válec teleskopu - vyklopení

Více

Rozbrušovací kotouče

Rozbrušovací kotouče rozbrušovací stroj pro pozemní a inženýrské stavby. S rozbrušovacím kotoučem 350 mm pro řezy až do 125 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovače v řezu. Stabilní systém filtr...

Více

Návod BT-202

Návod BT-202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ

Více