Zápis č. 5 ze zasedání ZM dne 25.5.2011

Komentáře

Transkript

Zápis č. 5 ze zasedání ZM dne 25.5.2011
Zápis č. 5
ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.
Příští zasedání 26.6.2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice.
Přítomni: dle prezenční listiny (10)
Nesplněná usnesení: 0
Splněná usnesení: 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34/2011
Program:
1. Kontrola úkolů a podnětů z RM ze dne 11. 5. 2011
1.1. Kouřimské hudební slavnosti
1.2. Ulice Nová
1.3. Propočet nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu na rok 2011
1.4. Prodej čp. 119
2. Kontrola úkolů a podnětů ze ZM ze dne 27. 4. 2011
3. Vandalství a drogy ve městě
4. Veřejné osvětlení a městský rozhlas – kabeláž, akce vyvolané pokládkou NN ČEZu
5. Rozpočtové opatření č. 5/2011
6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 5. 2011
7. Různé
7. 1. Dodatek č. III. ke smlouvě o závazku služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na
roky 2009 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů mezi městem Kouřim a OAD Kolín.
7.2. Cenová nabídka na vybudování VO v ul. před panem Faškem
7.3. Oslavy 90. výročí TJ
7.4. Žádost G-help – řešení dopravní situace v ul. Komenského
8. Podněty a připomínky členů ZM a hostů
Usnesení č. 35
ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele
zápisu p. Miroslava Svobodu a Ing. L. Borového.
Hlasování:
Pro
9
Proti 0
Zdržel 0
Program:
1. Kontrola úkolů a podnětů z RM ze dne 11. 5. 2011
1.1. Kouřimské hudební slavnosti
13. KOUŘIMSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
v roce 750. výročí od první písemné zprávy o Kouřimi
Kostel sv. Štěpána
Pátek 17. června 2011 v 19.30 hod.
Vlachovo kvarteto Praha
Jana Vlachová, housle
Karel Stadtherr, housle
Jiří Kabát, viola
Mikael Ericsson, violoncello
Petr Nouzovský, violoncello j.h.
J. Carlstedt, Handel-Halvorsen, J. Kabát, F. Schubert
*
Kostel sv. Štěpána
Sobota 18. června 2011 v 17 hod.
Studentský symfonický orchestr Gymnázia Jana Nerudy
Dívčí pěvecký sbor Buburesa
dirigent Ladislav Cigler
G. B. Palestrina, F. Schubert, M. P. Musorgskij-Korsakov
Muzeum Kouřimska
Sobota 18. června 2011 v 20 hod.
Pavel Rajdl – Ohlédnutí
Visione Quartet
Slavnostní derniéra výstavy souborného díla kolínského výtvarníka
Na derniéru navazuje Muzejní noc v Kouřimi, která je součástí celodenního programu
v Muzeu lidových staveb v Kouřimi s názvem Jihočeský den
*
Kostel sv. Štěpána
Neděle 19. června 2011 v 10 hod.
Mše svatá
Joseph Haydn - Missa St. Johanis de Deo (Kleine Orgelsolomesse)
Blanka Beranová, soprán
Sylva Kroužilová, varhany
Svatoštěpánský sbor a orchestr
dirigent Ivan Fiala
*
Kostel sv. Štěpána
Neděle 19. června 2011 v 15 hod.
orchestr a sbor Vox Bohemica
dirigent Tomáš Charvát
Kouřimské hudební slavnosti – přehled vyúčtování za r. 2004 – 2010
Vyúčtování pouze té části, která procházela městským rozpočtem:
rok
2010
příjmy
3.400,00 Kč
náklady
72.090,00 Kč
2009
11.080,00 Kč
46.964,00 Kč
2008
13.441,00 KČ
54.804,50 Kč
2007
19.810,00 Kč
35.347,00 Kč
2006
7.616,00 Kč
47.600,00 Kč
2005
35.000,- dotace
12.950,-vstupné
47.950,00 Kč
101.824,50 Kč
2004
50.000,- dotace 173.388,50 Kč
10.000,- dar
18.082,- vstupné
78.082,00 Kč
Předpokládaný rozpočet na KHS 2011
Výdaje
Vlachovo kvarteto
30.000,Večeře U Sojků pro Vlachovo kvarteto a hosty
5. 000,Ubytování U Sojků 2 pokoje
1.500,Studentský orchestr – autobus z Prahy a zpět, čekací doba 15.000,Večeře pro cca 40 studentů
10.000,Vox Bohemica, doprava, bus
10.000,Sólisté mše
3.000,Ladění varhan
10.000,Květiny umělcům, výzdoba kostela, muzea
10.000,Sekt, pohoštění na derniéru
5.000,víno, pohoštění – sál radnice
10.000,hudba při derniéře – nevím /vloni 4.000/
4.000
celkem
116.500,Výnosy by měly, podle propočtu Ing. V. Křišťana, činit 60.000 Kč.
Jednotné vstupné na koncerty 100 Kč.
RM bere na vědomí a předkládá ZM.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje uvolnit z rozpočtu města částku 35.000 Kč.
Hlasování:
Pro
9
Proti 0
Zdržel 0
ZM bere na vědomí uvolnění částky 15.000 Kč na tuto akci z fondu zastupitelů, (pí.
Kovačková, p. Čepelák, MUDr. Hejduk,) tj. z vlastních finančních prostředků
uvedených zastupitelů pro případ, že by dané prostředky z rozpočtu města a případné
sponzorské dary nestačily na pokrytí nákladů.
Na jednání se dostavil p. Miroslav Vendl z námětového hasičského cvičení ve skanzenu.
1.2. Ulice „Nová“
Paní J. H. požádala město Kouřim o převzetí pozemku pro budoucí komunikaci se schválenou
projektovou dokumentací v ul. „Nová“ p.č. 1762/12 (šířka 8 m), včetně sítí, a to vodovodu,
kanalizace, veřejné osvětlení (kabely, lampy, veřejný rozhlas). Na pozemku pro budoucí
komunikaci bude vytvořeno do termínu podpisu darovací smlouvy podloží pro budoucí
komunikaci. (cca 7/2011). Darovací smlouvu schválí RM.
Celkem živičná komunikace – 1083 m2
dlážděný chodník - 30 m2
vjezdy – 90 m2
komunikační zeleň – 288 m2
Návrh usnesení
ZM schvaluje převzetí pozemku pro budoucí komunikaci se schválenou projektovou
dokumentací v ul. „Nová“ p.č. 1762/12 (šířka 8 m), včetně sítí, a to vodovou, kanalizace,
veřejné osvětlení (kabely, lampy).
Návrh usnesení
ZM pověřuje tajemníka MěÚ k podání žádosti o dotace na povrchy v ulici „U Kravína“
a v ul. „Nová“ z fondu MMR.
Tato usnesení nebyla přijata. Projedná ZM dne 26. 6. za souhlasu všech přítomných
zastupitelů.
1.3. Propočet nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu na rok 2011
Sazba poplatku:
1)
250,- Kč
- horní zákonná hranice za povinnou osobu a rok
2)
250,- Kč
- horní zákonná hranice vycházející ze skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za povinnou osobu a rok.
Součástí obecně závazné vyhlášky musí být rozúčtování těchto nákladů.
1) plně v kompetenci ZM, promítá se do ní vůle obce přispívat na provoz systému
s komunálním odpadem z vlastních prostředků, jsou v ní kompenzovány náklady, které
v rozúčtování překročily maximální částku pro 2. část sazby, a nemohly do ní být proto
promítnuty, rovněž další náklady, které nelze v 2. části vyčíslit – zejména náklady na sběr a
svoz tříděného komunálního odpadu + poplatky za odstranění odpadu na skládce
komunálního odpadu + nebezpečné složky komunálního odpadu.
Výpočet poplatku na rok 2011:
Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 1. 2011
1.846
Počet objektů sloužících k rekreaci (rekr. objekty a chalupy)
168
Osvobozeno
117
Celkový počet poplatníků
1.897
Náklady celkem vynaložené městem v roce 2010 na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
Celkové náklady
1.619.754,- Kč
Poplatek na rok 2011:
a) částka za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na poplatníka
a kalendářní rok
250,- Kč
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů města na poplatníka
a kalendářní rok
250,- Kč
(tj. maximální výše vybíraného poplatku/občana nebo čp. u chalupářů)
Skutečná výše nákladů na 1 poplatníka, vycházející z nákladů roku 2010
854,- Kč
Sazba poplatku na jednoho poplatníka na rok 2011 činí 500,- Kč
RM schvaluje a předkládá ZM propočet nákladů za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu v r. 2010, který slouží
k stanovení příslušného místního poplatku pro rok 2011 (usnesení RM č. 94).
Usnesení č. 37
ZM schvaluje propočet nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu v r. 2010.
Hlasování:
Pro
10
Proti 0
Zdržel 0
1.4. Prodej čp. 119
RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje čp. 119 (holičství, kadeřnictví, advokátní kancelář
+ 2 bytové jednotky) na p.č. st. 97 v k.ú. Kouřim (usnesení RM č. 95)
RM doporučuje ZM prodej formou dražby, vyvolávací cena - stavební odhad. Kupní cena
uhrazena do jednoho měsíce od dražby. Jistina dražitele ve výši 300.000 Kč na účet města se
zapsáním do dvou dnů před konáním dražby. Te: 22. 6. 2011
Prostředky získané dražbou budou použity na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích
dotčených pokládkou NN v roce 2011.
Roční výnosy budovy: 45.258,- Kč
Usnesení č. 38
ZM schvaluje prodej domu čp. 119 formou dražby.
Vyvolávací cena - 3.063.614 Kč. (na dům byl vypracován znalecký posudek)
Podmínky:
Kupní cena bude kupujícím uhrazena do jednoho měsíce od dražby. Jistina dražitele ve
výši 300.000 Kč bude zaslána na účet města a se zapsáním na účet města
č. 19-0003425151/0100, variabilní symbol 119 , do dvou dnů před konáním dražby.
Termín: 22. 6. 2011 v 10.00 hod. v sálu radnice – přízemí.
Prostředky získané dražbou budou použity na rekonstrukci veřejného osvětlení a
veřejného rozhlasu v ulicích dotčených v roce 2011 pokládkou NN.
Hlasování:
Pro
10
Proti 0
Zdržel 0
2. Kontrola úkolů a podnětů ze ZM ze dne 27. 4. 2011
3. Hlavní téma: Vandalství a drogy ve městě
Město Kouřim nemá problémy s drogami. Procento uživatelů drog v Kouřimi je zanedbatelné.
Ze strany Policie ČR jsou prováděny namátkové kontroly ve směru k řízení motorových
vozidel pod vlivem návykových látek.
V měsíci 5/2011 byly zjištěny 3 přestupky na uvedeném úseku, při čemž ani jeden nebyl
občanem Kouřimi. S vandalismem nemá město Kouřim v současné době problémy.
4. Veřejné osvětlení a městský rozhlas – kabeláž, akce vyvolané pokládkou NN ČEZu
Usnesení č. 39
ZM schvaluje:
1) Lokalita Ptačí ryneček, část Podskalí, Na Schodech, Růžová, Židovská, Na Kopci
Realizační firma – AZ Elektrostav, a.s
Cena díla – 297.686 Kč
2) Lokalita Dobropolská, Lipanská, Tyršova
Realizace firma – AZ Elektrostav, a.s.
Cena díla - 119.969 Kč
Celkem lokalita 1 a 2 - 417.652 Kč + DPH = 501.182 Kč
3) Lokalita část Okružní, Komenského
Realizace firma – Energo Final
Cena díla – 211.214,- Kč + DPH = 253.456,80 Kč
Hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdržel 0
Usnesení č. 40
ZM schvaluje podpisy smluv o díla s firmami AZ Elektrostav a Energo Final ohledně
pokládky kabelů pro veřejné osvětlení a veřejný rozhlas v lokalitách dotčených akcemi
ČEZu – pokládkou NN za výše uvedené ceny.
Hlasování:
Pro
10
Proti 0
Zdržel 0
5. Rozpočtové opatření č. 5/2011
Usnesení č. 41
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011
Hlasování:
Pro 10
Proti
0
Zdržel 0
6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 5. 2011
Zápis č. 5/2011 z KV
Přítomni členové: Helena Tintěrová, Miroslava Biarincová, Václav Mejzlík, Jaroslav Maršálek
Omluveni :
Antonín Šindler
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zahájení
Kontrola zápisu č. 4
Kontrola vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů
Školská zařízení
Stanovení termínu příští kontroly
Různé
Usnesení
Zápis :
1. Při zahájení
•
Bylo konstatováno, že počet přítomných členů KV dovoluje provést plánované
kontroly a KV je oprávněn přijímat usnesení
•
Byl odsouhlasen kontrolní program:
2. Kontrola zápisu č.4
Byl projednán zápis č. 4 – bez připomínek a oprav ze strany členů KV
3. Kontrola vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů
• Je vypracována směrnice č. 322 :“ Pravidla pro přijímáni a vyřizování petic a stížností“
s platnosti od 12.1.2011. Tato směrnice je v souladu s ustanovením § 102 odst. 2. N.) zákona
128/2000 Sb. a v souladu s ustanovením §7 zákona 851/1990 Sb. Pro evidenci stížností je
zavedena kniha : „ Evidence stížností“
• Oficiální stížnost byla zaznamenána v knize „ Evidence stížností“ naposledy v roce 2008 –
situace na Novém Městě. Případ je dosud řešen a to i na základě petice občanů.
• Pokud byly zaznamenány stížnosti občanů, které jsou v kompetenci Přestupkové komise,
jednalo se o stížnosti jednoho občana na druhého ( tedy nikoliv na vedení města) a jako
takové , tyto případy spadají zcela pod Přestupkovou komisi a KV je neřeší.
• Anonymy a drobné telefonické podněty, připomínky a dotazy se neevidují – řeší se
neformálně a okamžitě.
• KV doporučuje ZM projednat výsledky vybírání (vymáhání) dlužných částek od občanů
města za služby a povinné platby.
4. Školská zařízení
• Byla zkontrolována a projednána aktuální znění zřizovacích listin ZŠ Miloše Šolleho v Kouřimi a
Mateřské školy Kouřim. – bez připomínek.
• Zřizovatelem ZŠ v Okružní je Středočeský kraj - škola je v pronájmu v budově, která je majetkem
města. Nájem je předplacen na 6 let ( Středočeský kraj se tímto způsobem podílí na urgentní
rekonstrukci sociálních zařízení a budoucí rekonstrukci půdních prostor budovy). Paní starostka je
členem školské rady Středočeského kraje.
• Byly předloženy výroční zprávy škol. Tyto zprávy jsou komplexní, jsou předkládány v pravidelných
intervalech a projednávány jak RM, tak i zastupitelstvem. Zprávy jsou k disposici i na oficiálních web
stránkách města.
• KV projednal i situaci v MŠ – nedostatek míst. Stav přijatých dětí do MŠ byl v roce 2010 : stav + 3
( situace vyřešena úpravou počtu dětí za souhlasu OH. Stav v roce 2011 : +8 dětí byl řešen otevřením
další třídy ( ovšem na úkor ZŠ v Okružní, která vzniklou situaci bude řešit adaptací půdních prostor).
• Námět KV pro jednání RM a zastupitelstva : Prověřit, projednat možnost a připravit projekt opravy
chodníku před ZŠ Miloše Šolleho s vjezd do této školy z ulice Čs. Armády.
5. Příští schůzka se uskuteční v pátek 17.6. v době 9:00 – 11:00 – bude provedena kontrola dle
plánu. Oznámení kontroly odešle J. Maršálek.
6. Nebyly uplatněny žádné další připomínky, doplňky či komentáře
Usnesení č. 7 :
KV konstatuje, že byly splněny body kontrolní schůzky v měsíci květnu 2011. Byly prověřeny obě
plánované oblasti :
• vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů
• školská zařízení
bez zásadních připomínek. Byly vzneseny dva náměty na jednání RM a ZM.
Pro: 4
Proti : 0
Zdržel se : 0
V Kouřimi 20. května 2011
Jaroslav Maršálek
předseda KV
ZM bere informaci na vědomí.
7. Různé
7. 1. Dodatek č. III. ke smlouvě o závazku služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na
roky 2009 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů mezi městem Kouřim a OAD Kolín.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje Dodatek č. III. ke smlouvě o závazku služby ve vnitrostátní linkové
osobní dopravě na roky 2009 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Kouřim a OAD Kolín. Cena
205.228,- Kč/rok, cena dopravních výkonů pro rok 2011 za 1 km činí 40,61 Kč.
Hlasování:
Pro
10
Proti 0
Zdržel 0
7.2.Cenová nabídka na vybudování VO v ul. před panem Faškem
CENOVÁ NABÍDKA firmy Maděra a Šípek
„Veřejné osvětlení – KOUŘIM, Pražská“
Dle dohody Vám předkládám nabídku na zhotovení veřejného osvětlení ve Vašem městě
v rámci stavby „Kouřim, Pražská – kabel NN pro parc.č. 2247/1-3; IV-12-6007421“, kterou provádíme
pro ČEZ a.s. Nabídka je zpracována dle přiložené situace s následujícím upřesněním rozsahu stavby.
Rozsah stavby :
- položení kabelu AYKY J 4x16mm2 vč. chránících trubek (délka kabelu cca 185m) .
- zhotovení 3ks betonových pouzder a uzemnění stožáru 20m/na 1 plánovaný stožár.
- ze zemních prací je uvažováno pouze zhotovení betonových pouzder pro osvětlovací body
(3x). Všechny ostatní zemní práce (výkop/zához/ pískové lože/krytí/odvozy atd.) v trase
cca 165m budou provedeny v rámci stavby pro ČEZ.
Cena za stavbu činí 22.300,- Kč bez DPH
Usnesení č. 43
ZM schvaluje pokládku kabelů pro veřejné osvětlení v lokalitě před p. Faškem firmou
Maděra Šípek za částku 22.300 Kč + DPH.
Hlasování:
Pro
10
Proti 0
Zdržel 0
7.3. Oslavy 90. výročí TJ
Dobrý den,
rád bych pozval kouřimské zastupitelstvo na oslavu 90.let fotbalu v
Kouřimi. Oslava se bude konat o víkendu 2. a 3. července. Oslava je
rozdělena do dvou dnů. V sobotu 2. července bude na programu Fotbalový
dětský den, který začne ve 14. hodin zápasem přípravek. Po zápase se na dvě
hodiny fotbalové hřiště promění na hřiště plné atrakcí,kde děti ukáží své
dovednosti, za které budou následně odměněny. Poté bude následovat zápas
našich žáků se žáky Slávie Praha.
Nedělní program je především pro dospělé. Program začne ve 13.hodin zápasem
starých gard Kouřim – Nučice a poté bude následovat hlavní zápas, kde své
síly naši chlapci z týmu dorostu a dospělých proti staré gardě Slávie
Praha.
Dále bych zastupitele rád požádal o finanční příspěvek na tuto akci. Bohužel se
dnes nemohu zúčastnit zastupitelstva, jelikož jsem v práci, ale případné dotazy
rád zodpovím osobně pí. Starostce nebo na dalším zastupitelstvu.
Děkuji
Petr Bradáč – předseda fotbalového oddílu Kouřim
Usnesení č. 44
ZM schvaluje návrh sportovní komise RM uvolnit z rozpočtu města částku 20.000 Kč na
oslavy 90. výročí založení fotbalového oddílu v Kouřimi.
Hlasování:
Pro
10
Proti
0
Zdržel 0
7.4. Řešení dopravní situace v ul. Komenského
Zástupci G-helpu žádají řešení dopravní situace v ul. Komenského zřízením jednosměrného
provozu.
ZM bere na vědomí fakta ohledně protipožárních opatření pro budovu Tech artu, pronajímané
G Helpu a plně je respektuje.
RM revokuje své usnesení č. 49/2011 ve věci parkování pro danou budovu.
8. Podněty a připomínky členů ZM a hostů
V. M. - vzduchotechnika v Domově pro seniory u Pražské brány
- chodník před radnicí
M. V.l: - informace ohledně námětového hasičského cvičení ve skanzenu dne 25. 5. 2011.
L. P.
Radovánky nežádaly o dotaci, přestože jim byla ZM nabídnuta. Po druhé
zopakováno, že nechtěly a nechtějí finanční podporu ze strany města.
M. H. - žádost o pronájem sálu na Střelnici (projedná RM)
Veškeré hlasování proběhlo hlasováním veřejným – zdvižením ruky.
Datum sepsání:
Zasedání řídil:
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
25. 5. 2011
Ing. Josef Klouda
Mgr. Zuzana Čiháková
p. Miroslav Svoboda
Ing. L. Borový
Zasedání ukončeno:
ve 20.30 hod.
………………………………….
místostarosta
…………………………………
starostka

Podobné dokumenty

program

program v roce 750. výročí od první písemné zmínky o Kouřimi

Více

Pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Nové kabely NN 1kV budou v celé své délce ve volném terénu poz.p.č. 1204/2 a poz.p.č. 1820/3 uloženy na dno výkopu do hloubky 72cm. Na dno výkopu se položí vrstva jemnozrnného písku o tloušťce ne...

Více