cettra.cz MOTOROLA GM380 UHF Sophisticated

Komentáře

Transkript

cettra.cz MOTOROLA GM380 UHF Sophisticated
cettra.cz
CETTRA, s. r. o.
MOTOROLA GM380 UHF Sophisticated
25 920 K?
21 422 K? bez DPH 0 K?
Radiostanici Motorola GM 380 UHF model MDM25RHN9AN8 je mo?né pou?ít pro montá? ve vozidle, nebo
jako základnovou stanici nap?íklad spolu se stolním mikrofonem
• Signalizace
Software v radiostanici Motorola GM 380 zahrnuje Private Line (CTCSS) a 5-ti tónovou selektivní
volbu Select5 (ZVEI, EEA, CCIR, atd.)
• Tís?ové volání
Radiostanice Motorola GM 380 vysílá tís?ový signál p?edem ur?ené osob? nebo skupin? osob.
Tento signál m??e obsahovat p?edem nahranou zprávu, která umo??uje p?íjemci signálu
okam?it? ur?it, v jaké situaci se osoba v tísni nachází.
• X-Pand? komprese hlasu a expanze nízkých úrovní
K?i??álov? ?istá kvalita a silný zvuk ve virtuáln? ka?dém hlu?ném prost?edí. Expanze nízkých
úrovní umo??uje dal?í zlep?ení v kvalit? zvuku redukcí ?umu, který je zvlá?t? sly?itelný b?hem
pauz v konverzaci.
• Hlasem ovládané vysílání (VOX)
Hands free s pou?itím p?íslu?enství VOX (vysílání ovládané hlasem).
• Osamocený pracovník
Funkce je ur?ena jednotlivc?m, kte?í pracují daleko od své skupiny. Pokud u?ivatel neodpovídá
na varovný signál, radiostanice p?ejde do re?imu nouze.
• Informace pro u?ivatele
Velký 4?ádkový, 14znakový alfanumerický displej obsahuje ikony k naprogramovaným funkcím,
zobrazuje provozní stavy a jména u celé ?ady p?íchozích hovor?. Radiostanice vydává p?i
r?zných hovorech a funkcích pro daný re?im charakteristické zvuky.
• Kanály v pam?ti
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 1 _PN_OF 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mo?nost naprogramování a? dvou kanál? na tla?ítka. Tím se zrychlí p?ístup k ?asto
pou?ívaným kanál?m.
Stavová volání - Status
P?edem definované textové zprávy umo??ují u?ivatel?m zasílat srozumitelná hlá?ení.
Tónová volba DTMF
Je-li z radiostanice dostupná telefonní sí? a je-li radiostanice vybavena mikrofonem s
klávesnicí, lze ji vyu?ít k telefonickým hovor?m.
Re?im megafonu
P?idáním externího reproduktoru, spína?e a naprogramováním radiostanice u prodejce m??ete
radiostanici zm?nit na megafon.
Ztlumení autorádia
P?i p?íchozím hovoru se automaticky ztlumí autorádio.
Záznam hlasu
Modul záznamu hlasu nabízí funkci diktafonu, který Vám umo?ní uchovávat a vyvolávat hlasové
zprávy.
Mo?nost datových p?enos?
Do p?ídavného modulu lze vestav?t modem, p?ípadn? je mo?né pou?ít externí modem.
Dal?í funkce
- Scanování kanál?
- Externí alarm
- P?esm?rování hovor?
- Roz?i?ující moduly jako nap?. modul utajova?e hovor atd.
Programov? volitelná kanálová rozte? (12,5/20/25 kHz) - pru?né a snadné nastavení kanálové
rozte?e radiostanice podle kmito?tu p?id?leného regula?ním orgánem - ?TÚ
Obsah balení radiostanice
Radiostanice Motorola GM380 model MDM25RHN9AN8 pro kmito?tové pásma UHF (403-470
MHz), ru?ní mikrofon, napájecí kabel radiostanice, montá?ní dr?ák, externí reproduktor a návod.
Anténa není není v cen? radiostanice a je nutné ji objednat samostatn?.
Anténní konektor: BNC
Parametry
•
•
•
•
•
Po?et kanál?: 255
Kmito?et: 403 - 470 MHz
Hmotnost: 1480g
Vysílací výkon: 25 W
Rozm?ry: 190 x 185 x 71(bez 7mm ovlada?e hlasitosti) mm
Údaje o prodejci
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

Podobné dokumenty

cettra.cz MOTOROLA GM360 UHF Versatile

cettra.cz MOTOROLA GM360 UHF Versatile K?i??álov? ?istá kvalita a silný zvuk ve virtuáln? ka?dém hlu?ném prost?edí. Expanze nízkých úrovní umo??uje dal?í zlep?ení v kvalit? zvuku redukcí ?umu, který je zvlá?t? sly?itelný b?hem pauz v ko...

Více

Nastavení pošty v programu Windows Mail (Windows

Nastavení pošty v programu Windows Mail (Windows 6. Zvolte typ serveru p íchozích email (typicky POP3, mén asto IMAP) a nastavte Server íchozí pošty, který získáte od správce svého emailového ú tu (pro seznam.cz zadejte pop3.seznam.cz). Do kolonk...

Více

Komunikační prostředky Ruční RDST Motorola CP 140 Přenosná 16

Komunikační prostředky Ruční RDST Motorola CP 140 Přenosná 16 VHF model řady Motorola Vesatile je mobilní profesionální 255 kanálová radiostanice pro pásmo 136 - 174 MHz s možností plného využití rozšířených funkcí analogové signalizace Select5 (pětitónová si...

Více

cettra.cz

cettra.cz GTF374 je programovací kabel pro p?epojení p?es RIB pro radiostanice Motorola GM a CM ?ady . Kabel RIB DB25/?elní RJ45 mikrofonní konektor profesionální radiostanice (vysíla?ky) Motorola GM/CM ?ady...

Více

Bezpeˇcnost v OS

Bezpeˇcnost v OS • B: povinné řı́zenı́ přı́stupu (mandatory access control – MAC): o ochraně nerozhoduje vlastnı́k, ta je stanovena globálně a systém si ji dokáže vynutit. Rozděleno na B1, B2 a B3.

Více

cettra.cz

cettra.cz Univerzální prutová anténa VA31 pro mobilní radiostanice. Anténa je pou?itelná na kmito?tech 66-470 MHz p?ikrácení prutu podle p?ilo?eného zkracovacího diagramu. Anténa je ur?ena pro pevnou montá? ...

Více

cettra.cz

cettra.cz Odd?lený reproduktor s mikrofonem typ 53724 (NTN8867) ur?ený pro PMR radiostanice Motorola. Vysíla?ka pak m??e být trvale v pouzd?e, nebo v kapse pod od?vem, v batohu atd. U?ivatel ji ovládá z od?l...

Více

cettra.cz

cettra.cz Katalog p?íslu?enství pro vozidlové radiostanice (vysíla?ky) MOTOROLA GM300, MOTOROLA M120 a MOTOROLA M10. Dále je p?íslu?enství pou?itelné i pro star?í radiostanice Motorola M208, M216 a také Moto...

Více

cettra.cz

cettra.cz Prutová VHF anténa RAD4222 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 162 ? 174 MHz a dále v sob? kombinuje G...

Více