Srdeční selhání

Komentáře

Transkript

Srdeční selhání
SRDEČNÍ SELHÁNÍ
Chorobný stav, kdy minutový výdej (množství krve, které srdce vypumpuje za jednu minutu) nedokáže uspokojit nároky organismu. Minutový výdej činí u člověka průměrné výšky v klidu obvykle 4 až 5 litrů krve.
PATOFYZIOLOGIE
Systola
(srdeční stah)
Zvýšená aktivita sympatického
nervového systému
Snížená aktivita parasympatického
nervového systému
Diastola
(plnění srdce)
Příčiny
Ischemická choroba srdeční,
stav po IM
●
●
Zvýšené vyplavování
antidiuretického hormonu
●
●
●
●
●
Dilatační kardiomyopatie
Porucha
stažlivosti
myokardu
Myokarditida
Dilatace srdce
Hypertrofie myokardu
Elektrická nestabilita srdce
Snížení srdečního výdeje
Toxické poškození myokardu,
alkohol
Tachypnoe
Zvětšení tzv. mrtvého prostoru
● Obstrukce dýchacích cest
● Oslabení dýchacích svalů
● Postkapilární
plicní hypertenze
●
Zvýšené vyplavování
natriuretických peptidů
●
●
●
Tvorba trombu
Hypertenze
Aortální stenóza
Tlakové
přetížení
Hypertrofická kardiomyopatie
s obstrukcí
Koarktace aorty
Snížená
svalová síla
● Abnormální typy
svalových
vláken
a změny
metabolismu
svalů
●
Aortální insuficience
Zvýšené
vyplavování reninu
a erytropoetinu
● Snížení průtoku
krve ledvinami,
a tím i vylučování
sodíku a vody
●
Zvýšené
vyplavování
aldosteronu
a noradrenalinu
●
Mitrální insuficience
Objemové
přetížení
Defekt komorového septa
Beri-Beri
Vasokonstrikce
●
Restriktivní kardiomyopatie
Porucha
plnění komor
Konstriktivní perikarditida
Mitrální stenóza
KLINICKÉ PROJEVY
Pomocná vyšetření
Subjektivní příznaky
Rentgen srdce a plic
EKG
Echokardiografie
Laboratorní testy:
BNP, pro BNP, krevní obraz,
urea, kreatinin,
ionty Na+ a K+,
srdeční a jaterní enzymy
Objektivní projevy
Zvýšená náplň krčních žil
Snížení výkonnosti
Únava
Svalová slabost
Pocení
Klasifikace srdečního selhání podle NYHA (New York Heart Association)
Třída I
Pacienti se srdečním onemocněním bez omezení fyzické aktivity. Normální fyzická aktivita nevyvolává
dušnost nebo únavu.
Třída II Pacienti se srdečním onemocněním s mírným omezením fyzické aktivity. V klidu jsou bez příznaků.
Normální fyzická aktivita vyvolává dušnost a únavu.
Třída III Pacienti se srdečním onemocněním s velkým omezením fyzické aktivity. V klidu jsou bez příznaků.
Již minimální fyzická aktivita vyvolává dušnost a únavu.
Třída IV Pacienti s onemocněním srdce, které jim brání v provádění jakékoliv fyzické aktivity bez obtíží. Příznaky
srdečního selhání mohou být přítomny i v klidu. Jakákoliv fyzická aktivita příznaky zhoršuje.
Aorta ascendens
Vena cava superior
Valva trunci
pulmonalis
Atrium dextrum
Valva tricuspidalis
Ventriculus dexter
Vena cava inferior
Ortopnoe
Chrůpky
na bazích plic
Stenokardie
Příčiny srdečního
selhání
Arteria
pulmonalis
sinistra
Venae
pulmonales
sinistrae
Atrium sinistrum
Ischemická choroba srdeční
Kardiomyopatie
Hypertenze
Chlopenní vady
Vrozené srdeční vady
Arytmie
Myokarditida
Anémie
Thyreotoxikóza
Jaterní cirhóza
Alkohol, některé léky
Pocit chladu
v končetinách
Přítomnost
III. a IV. ozvy – cval
Dilatace srdce
Hypetrofie LK
RTG snímek u srdečního selhání. Akutní
plicní edém: zvětšený srdeční stín, apikální
redistribuce cév (v kroužku), malý
oboustranný pleurální výpotek (šipka).
Ascites
Nykturie
Oligurie
Chladné končetiny,
cyanóza
Periférní otoky
Nárůst hmotnosti
Valva
bicuspidalis
Septum
interventriculare
Tachykardie
alternující puls
Hepatomegalie,
hepatojugulární reflux
Valva aortae
Ventriculus
sinister
Rozšířené krční žíly
u městnavého
srdečního selhání,
zevní krční žíla
označena šipkou.
Pojmy
Systolická dysfunkce: Porucha kontraktility
srdečního svalu.
Diastolická dysfunkce: Porucha plnění srdce krví.
Preload: Tzv. objemová zátěž, předtížení. Náplň srdeční
komory na konci diastoly. Ovlivněna délkou vláken
srdeční svaloviny na začátku systoly.
Záznam EKG u pacienta se srdečním
selháním.
Aorta descendens
Kontraktilita: Schopnost myokardu se smršťovat.
Síla komorové kontrakce nezávisí na afterloadu
ani na preloadu.
© 2010 Anejo Producciones S.A. www.ThePharmaMarketing.com Ředitel: Eduardo Requena. Buenos Aires, Argentina.
Úplné nebo částečné rozmnožování jakýmikoliv prostředky je zakázáno bez písemného souhlasu majitele autorských práv.
Připraveno ve spolupráci s prof. MUDr. Jiřím Vítovcem, CSc.,
přednostou I. interní kardioangiologické kliniky, FN U svaté Anny, Brno
▲
Afterload: Tzv. tlaková zátěž, dotížení. Síla, proti které
musí působit srdeční svalovina při vypuzování krve.
Transtorakální echokardiografie u pacienta
se srdečním selháním.
Printed in the Czech Republic under license by AT Mediprint, s. r. o.
11PAGAC202/SCV
Arteria
pulmonalis
dextra
Kašel
Palpitace
ANATOMICKÁ STAVBA SRDCE
Arcus aortae
Námahová
i klidová dušnost

Podobné dokumenty

Biopsie žaludku a střeva: diagnostické možnosti a hranice

Biopsie žaludku a střeva: diagnostické možnosti a hranice Steubenstrasse 4 • Bad Kissingen • DE-97688 • E-Mail: [email protected] • www.laboklin.cz

Více

Opakování

Opakování cavum oris, lingua, dentes - homo x hetero (typy latinsky), pharynx, oesophagus, ventriculus (pylorus), intestinum tenue (duodenum) + crassum, rectum, anus, hepar, žluč, pankreas, peristaltika, enz...

Více

Zobrazit PDF ukázku knihy KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ

Zobrazit PDF ukázku knihy KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ srdeční selhávání. Příznak se nazývá hepatojugulární reflux neboli zpětný tok krve z jater do krčních žil.

Více

CONGESTIVE HEART FAILURE : C H F

CONGESTIVE HEART FAILURE : C H F  Krátkodobá podpora dekompenzovaného CHSS s nízkým výdejem při maximální perorální léčbě.

Více

Mechanika zemin II 8 – Zhutňování

Mechanika zemin II 8 – Zhutňování grid roller - drceni (kontaktů) hrubozrnné sypaniny [2], [www výrobců]

Více

10. sympozium

10. sympozium Preťaženie PK, co je príčinou? předsedající: I. Šimková, M. Kaldarárová Pret’aženie PK - mechanizmus, príčiny I. Šimková/NÚSCH, Bratislava Kazuistika 1 – skraty M. Kaldarárová/NÚSCH, Bratislava Kaz...

Více