odůvodnění - Územní plánování

Komentáře

Transkript

odůvodnění - Územní plánování
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
2'ģ92'1ċ1ËÒ=(01Ë+23/È18.1ċä1,CE
Úvod - pojmy a zkratky využívané v WH[WRYpþiVWLÚ]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
D2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
1iYUKÒ]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHD2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH používají pojmy stanovené
]iNRQHPþ6ER~]HPQtPSOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGXVWDYHEQt]iNRQ
AOPK
- Agentura oFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\ý5
ATS
- automatická tlaková stanice
BD
- E\WRYêGĤP
BJ
- bytová jednotka
BPEJ
- ERQLWRYDQiSĤGQČHNRORJLFNiMHGQRWND
CO
- civilní ochrana
ý(=
- ýHVNpHQHUJHWLFNp]iYRG\DV
ý*6
- ýHVNiJHRORJLFNiVOXåED
ý15
- ýeská národní rada
ý29
- þLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
ý6
- þHUSDFtVWDQLFH
ý61
- þHVNiVWiWQtQRUPD
ý6Ò
- ýHVNêVWDWLVWLFNê~ĜDG
DN
- dimenze potrubí
EO
- ekvivalentní obyvatel
EVL
- evropsky významná lokalita
HZS
- KDVLþVNê]iFKUDQQêVERU
CHLÚ
- FKUiQČQpORåLVNRYp~]HPt
CHKO
- FKUiQČQiNUDMLQQiREODVW
CHOPAV - FKUiQČQiREODVWSĜLUR]HQpDNXPXODFHYRG
.ý7
- .OXEþHVNêFKWXULVWĤ
KES
- koeficient ekologické stability
KN
- katastr nemovitostí
KPÚ
- komplexní pozemkové úpravy
k.ú.
- katastrální území
LBC, RBK, NRBC - lokální, regionální, nadregionální biocentrum
LBK
-lokální biokoridor
LÚSES
- lokální územní systém ekologické stability
LHP
- OHVQtKRVSRGiĜVNêSOiQ
MÚ
- 0ČVWVNê~ĜDG
MZe
- 0LQLVWHUVWYR]HPČGČOVWYtý5
NN, VN
- Qt]NpDY\VRNpQDSČWt
NZV
- nouzové zásobování vodou
OP
- ochranné pásmo
ORP
- obec s UR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWt
OÚ
- REHFQt~ĜDG
PD
- projektová dokumentace
PLO
- SĜtURGQtOHVQtREODVW
PD
- projektová dokumentace
PSZ
- SOiQVSROHþQêFK]DĜt]HQt].3Ò
PRKV
- 3OiQUR]YRMHYRGRYRGĤDNDQDOL]DFt3DUGXELFNpKRNUDMH
PUPFL
- SR]HPN\XUþHQpN SOQČQtIXQNFHOHVD
PÚR
- 3ROLWLND~]HPQtKRUR]YRMHý5
NRÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
RD
- URGLQQêGĤP
RURÚ
- rozbor udržitelného rozvoje území (obsažen v ÚAP)
Ĝ~
- ĜHãHQp~]HPt
SDH
- VERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
SCHKO
- 6SUiYDFKUiQČQpNUDMLQQpREODVWL
STL
- VWĜHGRWODNêSO\QRYRG
TKO
- tuhý komunální odpad
TS
- WUDQVIRUPDþQtVWDnice
ÚAN
- území s archeologickými nálezy
ÚAP
- ~]HPQČ- analytické podklady
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
37
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
ÚP
- územní plán
ÚPD
- ~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFH
ÚSES
- územní systém ekologické stability
VAK
- vodovody a kanalizace
VKP
- významný krajinný prvek
VPS, VPO - vHĜHMQČSURVSČãQiVWDYEDYHĜHMQČSURVSČãQpRSDWĜHQt
VUSS
- Vojenská ubytovací a stavební správa
ZPF
- ]HPČGČOVNêSĤGQtIRQG
ZÚR
- Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
z.ú.
- ]DVWDYČQp~]HPt
ZSJ
- ]iNODGQtVtGHOQtMHGQRWNDPtVWQtþiVW
zasWDYČQp~]HPtje území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona, §58)
zastavitelná plocha je plocha vymezená k ]DVWDYČQtY územním plánu - YQČKUDQLFH]DVWDYČQpKR~]HPt
SĜHVWDYERYiSORFKD MHSORFKDXYQLWĜ]DVWDYČQpKR~]HPtXUþHQi~]HPQtPSOiQHPNH]PČQČY\XåLWt
QH]DVWDYČQp ~]HPt MH WYRĜHQR SR]HPN\ NWHUp QHMVRX ]DKUQXW\ ~]HPQtP SOiQHP GR ]DVWDYČQpKR ~]HPt QHER
zastavitelných ploch
plocha MH þiVW ~]HPt WYRĜHQi SR]HPNHP QHER VRXERUHP SR]HPNĤ Y\PH]HQi ~]HPQtP SOiQHP V ohledem na
stávající nebo SRåDGRYDQê]SĤVREMHMtKRY\XåLWtDMHMtYê]QDP
koridor MHSORFKDSURXPtVWČQtYHGHQtGRSUDYQtDWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\QHERRSDWĜHQtQHVWDYHEQtSRYDK\
YHĜHMQRX LQIUDVWUXNWXURX VH UR]XPt SR]HPN\ VWDYE\ D ]DĜt]HQt GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ WHFKQLFNp
LQIUDVWUXNWXU\ REþDQVNpKR Y\EDYHQt - ]DĜt]HQt SUR Y]GČOiQt D YêFKRYX VRFLiOQt D ]GUDYRWQt VOXåE\ D SpþL R
URGLQX NXOWXUX YHĜHMQRX VSUiYX D RFKUDQX RE\YDWHOVWYD YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt ]ĜL]RYDQp QHER XåtYDQp YH
YHĜHMQpP]iMPX
YHĜHMQČSURVSČãQRXstavbou MHVWDYEDSURYHĜHMQRXLQIUDVWUXNWXUXXUþHQiN UR]YRMLQHERRFKUDQČ~]HPtREFH
NUDMHQHERVWiWXY\PH]HQiYHY\GDQp~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFL]GH~]HPQtPSOiQHP
YHĜHMQČSURVSČãQêPRSDWĜHQtP MHRSDWĜHQtQHVWDYHEQtSRYDK\VORXåtFtNHVQLåRYiQtRhrožení území a k rozvoji
QHER RFKUDQČ SĜtURGQtKR NXOWXUQtKR D DUFKHRORJLFNpKR GČGLFWYt Y\PH]HQp YH Y\GDQp ~]HPQČ SOiQRYDFt
dokumentaci
stabilizované území MH]DVWDYČQp~]HPtY QČPåMHVWiYDMtFt]SĤVREY\XåLWtSĜHY]DWGRQiYUKX~]HPQtKRSOiQX
jako hlavntY\XåLWtSĜLþHPåMVRXWtPWRQiYUKHPVWDQRYHQ\SRGPtQN\SURGDOãtY\XåLWtY rámci vymezené plochy
hlavní využití FKDUDNWHUL]XMHIXQNþQtY\XåLWtVWDQRYHQpWtPWR~]HPQtPSOiQHP
SĜtSXVWQp Y\XåLWt MH YêþWHP VWDYHE D ]DĜt]HQt NWHUp O]H Y ploše umístit a vyPH]LW MLP SR]HPN\ ]DĜt]HQt ]PČQ
VWDYHEDYêþWHP]SĤVREĤNWHUêPLPRKRXEêWSR]HPN\DSORFK\Y\XåLW\
SRGPtQČQČSĜtSXVWQpY\XåLWt VWDQRYtYêþHWVWDYHED]DĜt]HQtNWHUpO]HY GDQpSORãHXPtVWLWQD]iNODGČVSOQČQt
VWDQRYHQêFKSRGPtQHNDYêþHW]PČQY\XåLWtNWHUpO]HXVNXWHþQLWQD]iNODGČVSOQČQtVWDQRYHQêFKSRGPtQHN
QHSĜtSXVWQpY\XåLWt PĤåHNURPČY\PH]HQtQHSĜtSXVWQpKRY\XåLWtR]QDþLWVSHFLILFNpþLQQRVWLVWDYE\D ]SĤVRE\
využití, které nelze v dané ploše uplatnit;
regulativy se rozumí stanovené podmínky využití ploch s UR]GtOQêP ]SĤVREHP Y\XåLWt UHVS SĜtSXVWQp
SRGPtQČQČSĜtSXVWQpDQHSĜtSXVWQpY\XåLWtDSRGUREQČMãtSRGPtQN\SURVWRURYpKRXVSRĜiGiQt
SRGPtQN\ SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X PRKRX NURPČ SURVWRURYêFK VWDQRYLW L
kapacitntOLPLW\NWHUpQHVPČMtEêWSĜHNURþHQ\
IXQNþQtPLSORFKDPL IXQNþQtPY\XåLWtPIXQNFtVHUR]XPtplochy s UR]GtOQêP]SĤVREHPY\XåLWt
územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické
VWDELOLW\RGQHMPHQãtFKFHONĤDåSRFHORHYURSVNpVtWČ=iNRQþ6ERRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\ definuje
ÚSES takto: ÄÒ]HPQt V\VWpP HNRORJLFNp VWDELOLW\ MH Y]iMHPQČ SURSRMHQê VRXERU SĜLUR]HQêFK L SR]PČQČQêFK
DYãDN SĜtURGČ EOt]NêFK HNRV\VWpPĤ NWHUp XGUåXMt SĜtURGQt URYQRYiKX +ODYQtP VP\VOHP Ò6(6 MH SRVtOLW
HNRORJLFNRX VWDELOLWX NUDMLQ\ ]DFKRYiQtP QHER REQRYHQtP VWDELOQtFK HNRV\VWpPĤ D MHMLFK Y]iMHPQêFK YD]HE³
Ò6(6MHWYRĜHQQiVOHGXMtFtPLVNODGHEQêPLSUYN\ELRFHQWUXm, biokoridRULQWHUDNþQtSUYHN
]DĜt]HQtORNiOQtKRPtVWQtKRYê]QDPX MH]DĜt]HQtVORXåtFtSĜHYiåQČSURRE\YDWHOHREFH
]DĜt]HQt nadmístního významu VORXåtQHRPH]HQpPXRNUXKXXåLYDWHOĤ
REþDQVNpY\EDYHQtREþDQVNiY\EDYHQRVWzahrnuje:
38
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
-
]DĜt]HQtYHĜHMQpLQIUDVWUXNWury WM]DĜt]HQtSURVSUiYX]DĜt]HQtãNROVNiDYêFKRYQi]DĜt]HQtSURNXOWXUX
]DĜt]HQt SUR WČORYêFKRYX D VSRUW ]DĜt]HQt ]GUDYRWQLFWYt D VRFLiOQt SpþH ]DĜt]HQt SUR SpþL R URGLQX
]DĜt]HQtSURRFKUDQXRE\YDWHOVWYD
-
]DĜt]HQt Y\EDYHQRVWL NRPHUþQt WM ]DĜt]ení pro administrativu, obchodní prodej, služby nevýrobní a
YêUREQt]DĜt]HQtXE\WRYDFt]DĜt]HQtYHĜHMQpKRVWUDYRYiQt
obslužné funkce - ]DKUQXMtGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUXDDGHNYiWQtREþDQVNpY\EDYHQt
pĜtSXVWQi PtUD GRSUDYQt ]iWČåH v lokalitČ se vztahuje k požadovanému charakteru komunikace, zejména
s RKOHGHPQDEH]SHþQRVWDYêNRQQRVWGRSUDY\DMHMtYOLYQDRNROQtSURVWĜHGt
charakteristický typ zástavby v Javornici - MH FKDUDNWHUL]RYiQ QiVOHGRYQČ Ä9HQNRYVNi VWDYHQt PDMt
PD[LPiOQČ MHGQR QDG]HPQt SRGODåt D RE\WQp SRGNURYt ]iNODGQt KPRW\ VWDYHE PDMt YêUD]QČ SRGORXKOê SĤGRU\V
s SĜHYDåXMtFt VHGORYRX UHVS SRORYDOERYRX VWĜHFKRX 8 YHQNRYVNêFK VWDYHE VH REMHYXMt MHGQRGXFKp WYDU\ D
SULPiUQČIXQNþQtDUFKLWHNWRQLFNpSUYN\³;
VSROHþQpMHGQiQt - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona;
YHĜHMQpSURMHGQiQtĜt]HQt o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona;
a) 3267833ě,32ěË=(1ËÚ=(01Ë+23/È18.1ċä1,CE
3RĜt]HQt Ò]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH GiOH MHQ Ò3 .QČåQLFH) pro celé území obce bylo schváleno
zastupiWHOVWYHP REFH .QČåQLFH 3. 2007. =DVWXSLWHOVWYR XUþLOR SRYČĜHQpKR ]DVWXSLWHOH SUR
NRPXQLNDFL V SRĜL]RYDtelem starostku obce SDQt =GHĖNX .XGUQiþRYRX. Z GĤYRGX QHH[LVWHQFH
UHOHYDQWQtKR QiYUKX QD QRYRX WUDVX VLOQLFH , D QHXMDVQČQRVWL SĜHGPČWX SRVRX]HQt QiYUKX Ò3
z KOHGLVND åLYRWQtKR SURVWĜHGt NWHUp E\OR QDĜt]HQR RUJiQHP RFKUDQ\ åLYRWQtKR SURVWĜHGt .Ò
.UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH QHE\O VFKYiOHQ SĜHGFKi]HMtFt QiYUK ]DGiQt SURMHGQiYDQê QD ]DþiWNX URNX
2009. Po vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje E\OR SĜLVWRXSHQR
k REQRYČ SURFHVX SRĜL]RYiQt Ò3 .QČåQLFH8UþHQêP ]DVWXSLWHOHP E\O QRYČ MPHQRYiQVWDURVWDREFH
.QČåQLFH Libor Žofka. Po volbách 2014 E\O MDNR XUþHQê ]DVWXSLWHO MPHQRYiQ S 5DGHN 0D]iQHN
VWDURVWDREFH.QČåQLFHXVQHVHQtP]DVWXSLWHOVWYDþ= 2. 2. 2015).
Projektantem Ú]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH je firma Regio, projektový atelier s.r.o.
3RĜL]RYDWHOHP Ú]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH jH 2EHFQt ~ĜDG .QČåQLFH VPORXYD R ]DMLãWČQt RGERUQp
VSROXSUiFHSĜLSRĜL]RYDWHOVNpþLQQRVWLYHVP\VOX†RGVWStVPDD†]iNRQDþ6E
R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX VWDYHEQt ]iNRQ E\OD QiOHåLWČ X]DYĜHQD V firmou Regio,
SURMHNWRYêDWHOLHUVUR GLVSRQXMtFt RVYČGþHQtP R ]YOiãWQt RGERUQp ]SĤVRELORVWL YH YČFHFK územního
plánování.
=DGiQtÒ]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHbylo schváleno XVQHVHQtP]DVWXSLWHOVWYDREFH.QČåQLFHþGQH
14. 5. 2012.
'RWþHQê RUJiQ .Ò .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH RGERU åLYRWQtKR SURVWĜHGt D ]HPČGČOVWYt ve svém
stanovisku k návrhu zadáQtÒ3.QČåQLFH ze dne 17. 2. 2012 XSODWQLOQD]iNODGČSULQFLSXSĜHGEČåQp
opatrnosti) požadavek na posouzení územního plánu z KOHGLVND YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt 9 tomto
VWDQRYLVNXVH]iURYHĖNRQVWDWXMHåHVWiYDMtFtUR]VDK~]HPQtKRSOiQXEH]JUDILFNpþiVWLQHXPRåĖXMH
SRVRXGLW]GDO]HY\ORXþLWYê]QDPQêYOLYQDHYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\DQDY\KOiãHQpSWDþtREODVWL
V QiVOHGQpP MHGQiQt LQLFLRYDQpP SRĜL]RYDWHOHP E\OR GRKRGQXWR åH SRNXG SĜtVOXãQê GRWþHQê RUJiQ
SR SĜHGORåHQt Y\SUDFRYDQpKR QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX SĜHG VSROHþQêP MHGQiQtP VKOHGi åH WDWR
NRQFHSFHQHEXGHY\WYiĜHWUiPHFSUREXGRXFtXPtVWČQt]iPČUĤGOHSĜtORK\þ]iNRQDRSRVX]RYiQt
YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt D QHRYOLYQt ]iYDåQČ åLYRWQt SURVWĜHGt RG SRåDGDYNX QD Y\KRGQRFHQt
z KOHGLVNDYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtXSXVWt=iURYHĖPXVtEêWGRORåHQRåHYê]QDPQêYOLYQDHYURSVN\
Yê]QDPQpORNDOLW\DQDY\KOiãHQpSWDþtREODVWLO]HY\ORXþLW 'OHVWDQRYLVND$JHQWXU\RFKUDQ\SĜtURG\D
NUDMLQ\6SUiY\&+.2ýHVNêUiMN QiYUKX]DGiQtÒ3.QČåQLFHVHY daném území nenacházejí lokality
s SULRULWQtPLW\S\VWDQRYLãĢQHERSULRULWQtPLGUXK\- QiYUKÒ3.QČåQLFHQHPĤåHPtWYOLYQDHYURSVN\
Yê]QDPQpORNDOLW\QHERY\KOiãHQpSWDþtREODVWLYHVP\VOX]iNRQDRRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\ Krajský
~ĜDGMDNRRUJiQRFKUDQ\SĜtURG\SĜtVOXãQêSRGOH†DRGVWStVPQ]iNRQDSRSRVRX]HQtQiYUKX
ÚP, vydává v souladu s XVW†LRGVWWRWRVWDQRYLVNRþM=3]HGQH
Ä1iYUK Ò3 .QČåQLFH QHPĤåH PtW Yê]QDPQê YOLY QD HYURSVN\ Yê]QDPQp ORNDOLW\«QHER Y\Klášené
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
39
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
SWDþtREODVWLYHVP\VOX]iNRQDQHERĢ~]HPtHYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\.R]ORY- Tábor CZ0510164
MHNRRUGLQDþQtPYêNUHVHPUHVSHNWRYiQRDWDWRORNDOLW\QHEXGHGRWþHQD³
3RĜL]RYDWHO XSODWQLO YêãH XYHGHQê SRVWXS D QD ]iNODGČ MHKR åiGRVWL D GRORåHQt YãHch náležitostí
UR]KRGOSĜtVOXãQêRUJiQ GQH þM =3+\ QiVOHGRYQČ Ä.UDMVNê ~ĜDG
SĜHGORåHQRX ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL SRVRXGLO D QD ]iNODGČ WRKR NRQVWDWXMH åH QHSRåDGXMH
QiYUK~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHSRVRXGLW] KOHGLVNDYOLYĤQD åLYRWQtSURVWĜHGtSRGOH† 10i zákona.“
Návrh Ú]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH je SRĜL]RYiQ D SURMHGQiYiQ SRGOH SODWQêFK XVWDQRYHQt VWDYHEQtKR
]iNRQDDMHKRSURYiGČFtFKY\KOiãHN 2]SĤVREXDWHUPtQXVSROHþQpKRMHGQiQtE\O\GRWþHQpRUJiQ\
orgán územního plánování, VRXVHGQt REFH Y\UR]XPČQ\ GQH IRUPRX ]DVOiQt 2]QiPHQt
VSROHþQp MHGQiQt VH NRQDOR =iURYHĖ E\O QiYUK Ò]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH GRUXþHQ
YHĜHMQRXY\KOiãNRXY\YČãHQRXGQHQD~ĜHGQtGHVFHQiYUKÒ3E\O]YHĜHMQČQQDZHERYêFK
stránkách obce od 19. 3. 2013 do 8. 5. 2013.
3R VSROHþQpP MHGQiQt E\OD SRĜL]RYDWHOHP YH VSROXSUiFL V XUþHQêP ]DVWXSLWHOHP Y\KRGQRFHQD
REGUåHQi VWDQRYLVND GRWþHQêFK RUJiQĤ D GRãOp SĜLSRPtQN\ 1DYUåHQp Y\SRĜiGiQt E\OR SUĤEČåQČ
konzultováno s SĜtVOXãQêPL GRWþHQêPL RUJiQ\ D YêVOHGHN E\O MLPL RGVRXKODVHQ 1iVOHGQČ GRãOR
k ~SUDYČ QiYUKX Ò3 .QČåQLFH SRĜL]RYDWHO SRåiGDO R VWDQRYLVNR NUDMVNpKR ~ĜDGX GOH † RGVW stavebního zákona. 9H VWDQRYLVNX Y\GDQpP GQH þM 2056/UP/2014/Ji je konstatováno:
.UDMVNê ~ĜDG .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH RGERU ~]HPQtKR SOiQRYiQt D VWDYHEQtKR ĜiGX SRGOH
XVWDQRYHQt†RGVWVWDYHEQtKR]iNRQD]KOHGLVND]DMLãWČQtNRRUGLQDFHY\XåtYiQt~]HPtVRKOHGHP
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s ~]HPQČ SOiQRYací dokumentací
Y\GDQRX NUDMHP QHVKOHGDO WDNRYp QHGRVWDWN\ NWHUp E\ EUiQLO\ SRĜL]RYDWHOL ]DKiMLW Y VRXODGX V
XVWDQRYHQtP†VWDYHEQtKR]iNRQDĜt]HQtRÒ]HPQtPSOiQX.QČåQLFH.
3RĜL]RYDWHOR]QiPLOGQHNRQiQtYHĜHMQpKRSURMHGQiQtQiYUKXÒ3. tomu byl upravený a
SRVRX]HQê QiYUK Ò3 ]YHĜHMQČQ QD ZHERYêFK VWUiQNiFK REFH .QČåQLFH YHĜHMQp SURMHGQiQt E\OR
svoláno na 7. 5. 2014 v 17.00 hodin. V SUĤEČKXYHĜHMQpKRSURMHGQiQtUHVSY]iNRQQpOKĤWČGQĤSR
NRQiQt YHĜHMQpKR SURMHGQiQt E\O\ XSODWQČQ\ SĜLSRPtQN\ D QiPLWN\ 1iYUK Y\SRĜiGiQt QiPLWHN D
SĜLSRPtQHN QiYUK UR]KRGQXWt R QiPLWNiFK D QiYUK Y\KRGQRFHQt SĜLSRPtQHN E\O ]DVOiQ GOH † VWDYHEQtKR ]iNRQD GRWþHQêP RUJiQĤP VSROX VH åiGRVWt R VWDQRYLVNR . QiYUKX Y\SRĜiGiQt
SĜLSRPtQHNDQiPLWHNQHE\O\]H VWUDQ\GRWþHQêFKRUJiQĤD.UDMVNpKR~ĜDGXMDNRQDGĜt]HQpKRRUJiQX
XSODWQČQ\ ]iVDGQt SĜLSRPtQN\9]KOHGHP NH VNXWHþQRVWL åH QD ]iNODGČ SURMHGQiQt QiYUKX Ò3 GRãOR
k SRGVWDWQp ~SUDYČ QiYUKX Ò3 SĜLVWRXSLO SRĜL]RYDWHO N ]DKiMHQt RSDNRYDQpKR YHĜHMQpKR SURMHGQiní
QiYUKXÒ3.QČåQLFH]iURYHĖSRĜL]RYDWHOSRåiGDORVWDQRYLVNRSĜtVOXãQpKR~ĜDGXDVWDQRYLVNRSRGOH
†L]iNRQDRRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\.
3RĜL]RYDWHO SĜH]NRXPDO VRXODG QiYUKX Ò3 V SROLWLNRX ~]HPQtKR UR]YRMH D ~]HPQČ SOiQRYDFt
dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v ~]HPt D SRåDGDYN\ QD RFKUDQX QH]DVWDYČQpKR ~]HPt V
SRåDGDYN\VWDYHEQtKR]iNRQDDMHKRSURYiGČFtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤVSRåDGDYN\]YOiãWQtFKprávních
SĜHGSLVĤ D VWDQRYLVN\ GRWþHQêFK RUJiQĤ SRGOH ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ D VH VWDQRYLVNHP
QDGĜt]HQpKR RUJiQX D GRVSČO N ]iYČUX åH Ò]HPQt SOiQ .QČåQLFH MH Y souladu s výše uvedeným.
3RGUREQČMLMHSĜH]NRXPiQtVRXODGXXYHGHQRY jednotlivých kapitoOiFKWH[WX2GĤYRGQČQtÒ3.
40
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZT$+ģ628/$'86 POLITIKOU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A Ú=(01ċ3/È129$&Ë'2.8MENTACÍ
VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE SE
SOUSEDNÍMI OBCEMI)
Vyhodnocení souODGX QiYUKX Ò]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH s Politikou územního
UR]YRMHý5D~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFtNUDMH
ěHãHQp~]HPtQHOHåtY rozvojových oblastech a v rozvojových osách vymezených Politikou územního
UR]YRMH ýHVNp UHSXEOLN\ QHVSDGi DQL GR Y\PH]HQêFK VSHFLILFNêFK REODVWt ěHãHQêP ~]HPtP
prochází koridor dopravní infrastruktury S5, který je vymezen pro úsek silnice R10/R35 (Mnichovo
+UDGLãWČ- Rádelský Mlýn) - ÒOLELFH ( 'ĤYRGHP Y\PH]HQt MH ]NYDOLWQČQt VLOQLþQtKR VSRMHQt
Hradec Králové - Liberec.
'R U PČOD EêW GOH 3Ò5]SUDFRYiQD ~]HPQt VWXGLH QD MHMtPå ]iNODGČPČO EêW SURYHGHQ YêEČU
koridoru kapacitní silnice s RKOHGHP QD ~]HPt &+.2 ýHVNê UiM D ORNDOLW\ VRXVWDY\ 1DWXUD D
VWDQRYHQ\SRGPtQN\SURMHKR~]HPQtRFKUDQX9êEČUQHE\OYGREČtvorby a projednávání návrhu ÚP
.QČåQLFH SURYHGHQ 3UREOHPDWLND ]DMLãWČQt NRULGRUX SĜHGPČWQp NDSDFLWQt NRPXQLNDFH MH ĜHãHQD
v =iVDGiFK ~]HPQtKR UR]YRMH .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH Y\PH]HQtP ~]HPQt UH]HUY\ SUR YãHFKQ\ WĜL
variantní trasy silnice.
ěHãHQêP ~]HPtm prochá]t HOHNWULFNp YHGHQt 991 N9 MHKRå RFKUDQD EXGH PM ]DMLãĢRYiQD
SURVWĜHGQLFWYtPÒ]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Návrh územního plánu .QČåQLFH respektuje priority uvedené v kapitole PÚR - 2 republikové priority
~]HPQtKRSOiQRYiQtSUR]DMLãWČQtXGUåLWHOného rozvoje území:
9H YHĜHMQpP ]iMPX FKUiQLW D UR]YtMHW SĜtURGQt FLYLOL]DþQt D NXOWXUQt KRGQRW\ ~]HPt YþHWQČ
XUEDQLVWLFNpKR DUFKLWHNWRQLFNpKR D DUFKHRORJLFNpKR GČGLFWYt =DFKRYDW Ui] MHGLQHþQp XUEDQLVWLFNp
struktury území, struktury osídlení a jedLQHþQpNXOWXUQtNUDMLQ\NWHUpMVRXYêUD]HPLGHQWLW\~]HPtMHKR
KLVWRULHDWUDGLFH7DWR~]HPtPDMt]QDþQRXKRGQRWXQDSĜLMDNRWXULVWLFNpDWUDNWLYLW\-HMLFKRFKUDQD
E\ PČOD EêW SURYi]iQD V SRWĜHEDPL HNRQRPLFNpKR D VRFLiOQtKR UR]YRMH Y VRXODGX V SULQFLpy
XGUåLWHOQpKRUR]YRMH 9 QČNWHUêFK SĜtSDGHFK MH QXWQi FtOHQiRFKUDQD PtVW]YOiãWQtKR]iMPX Y MLQêFK
SĜtSDGHFKMHWĜHEDFKUiQLWUHVSHNWLYHREQRYLWFHOpNUDMLQQpFHON\.UDMLQDMHåLYêPYþDVHSURPČQQêP
FHONHPNWHUêY\åDGXMHWYĤUþtDYãDNFLWOLYêSĜtVWXp k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
]DFKRYiQ\ MHMt VWČåHMQt NXOWXUQt SĜtURGQt D XåLWQp KRGQRW\ %UiQLW XSDGiQt YHQNRYVNp NUDMLQ\ MDNR
GĤVOHGNXQHGRVWDWNXOLGVNêFK]iVDKĤ
Ò]HPQt SOiQ .QČåQLFH bude nástrojem k RFKUDQČ D UR]YRML SĜtURGQtFK NXOWXUQtFK D FLYLOL]DþQtFK
KRGQRW~]HPtYHVP\VOXþO3Ò5]iURYHĖMHQiVWURMHPN uchování hodnot venkovské krajiny
SĜLXYiåHQpPY\XåtYiQt~]HPtÒ]HPQtSOiQ.QČåQLFH zachovává stávající urbanistickou strukturu
REFH .RQFHSFH XVSRĜiGiQt NUDMLQ\ E\OD Y ~]HPQtP SOiQX ]SUDFRYiQD WDN DE\ MHGLQHþQê Ui]
NUDMLQ\ ýHVNpKR UiMH E\O FR QHMPpQČ QDUXãHQ EXGRXFt GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXURX SĜL UHVSHNWRYiQt
územní rezervy pro kapacitní silnici I/35).
3ĜHGFKi]HW SĜL ]PČQiFK QHER Y\WYiĜHQt XUEiQQtKR SURVWĜHGt SURVWRURYČ VRFLiOQt VHJUHJDFL V
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
GRFKi]t]YDåRYDWH[LVWXMtFtDSRWHQFLiOQtGĤVOHGN\DQDYUKRYDWSĜL~]HPQČSOiQRYDFtþLQQRVWLĜHãHQt
vhodná pro prevenci nežádouctPtU\VHJUHJDFHQHERVQtåHQtMHMt~URYQČ
Ò3.QČåQLFH SĜHGFKi]tY]QLNXSURVWĜHGtY QČPåE\PRKORGRFKi]HWNsociální segregaci skupiny
obyvatel, Y\WYiĜtSĜHGSRNODG\SURVRFLiOQtVRXGUåQRVWRE\YDWHO
3ĜL VWDQRYRYiQt ]SĤVREX Y\XåLWt ~]HPt Y ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL GiYDW SĜHGQRVW
NRPSOH[QtP ĜHãHQtP SĜHG XSODWĖRYiQtP MHGQRVWUDQQêFK KOHGLVHN D SRåDGDYNĤ NWHUp YH VYêFK
GĤVOHGFtFK]KRUãXMtVWDYLKRGQRW\~]HPt3ĜLĜHãHQtRFKUDQ\KRGQRW~]HPtMHQH]E\WQp]RKOHGĖRYDW
také požadavky na zvyšování kvDOLW\åLYRWDRE\YDWHODKRVSRGiĜVNpKRUR]YRMH~]HPt
9\PH]HQtP ãLUãtKR VSHNWUD PRåQRVWt Y\XåLWt SORFK Y\WYiĜt Ò3 .QČåQLFH SĜHGSRNODG SUR
proporcionální rozvoj území zejména s RKOHGHPQDXPRåQČQtSRGQLNiQtYHYHQNRYVNpPSURVWRUX
9\WYRĜHQ\MVRXWDNQHMHQREHFQpSĜHGSRNODG\SURUR]YtMHQtVRFLiOQtVRXGUåQRVWLRE\YDWHOVWYDDOH
územní plán WDN]DMLãĢXMH SRGPtQN\SURY\WYiĜHQtQRYêFKSUDFRYQtFKSĜtOHåLWRVWt Ochrana hodnot
MHXSODWĖRYiQDV RKOHGHPQDKRVSRGiĜVNêUR]YRM~]HPt
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
41
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
(18) Podporovat polycentrický rozvRM VtGHOQt VWUXNWXU\ 9\WYiĜHW SĜHGSRNODG\ SUR SRVtOHQt SDUWQHUVWYt
PH]LPČVWVNêPLDYHQNRYVNêPLREODVWPLD]OHSãLWWDNMHMLFKNRQNXUHQFHVFKRSQRVW
Územní plán .QČåQLFH Y\WYiĜt SĜHGSRNODG\ SUR SRVtOHQt SDUWQHUVWYt PH]L PČVWVNêPL D
venkovskými oblastmi a uPRåĖXMH WDN ]OHSãHQt MHMLFh konkurenceschopnosti, a to zejména
vymezením ãLURNpKRVSHNWUDPRåQRVWtIXQNþQtKRY\XåLWí ploch.
5R]YRMRYp ]iPČU\ NWHUp PRKRX Yê]QDPQČ RYOLYQLW FKDUDNWHU NUDMLQ\ XPtVĢRYDW GR FR QHMPpQČ
NRQIOLNWQtFK ORNDOLW D QiVOHGQČ SRGSRURYDW SRWĜHEQi NRPSHQ]DþQt RSDWĜHQt 6 RKOHGHP QD WR SĜL
~]HPQČ SOiQRYDFt þLQQRVWL SRNXG MH WR PRåQp D RGĤYRGQČQp UHVSHNWRYDW YHĜHMQp ]iMP\ QDSĜ
RFKUDQ\ ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL D NYDOLW\ åLYRWQtKR SURVWĜHGt ]HMPpQD IRUPRX GĤVOHGQp RFKUDQ\
]YOiãWČFKUiQČQêFK~]HPtORNDOLWVRXVWDY\1DWXUDPRNĜDGĤRFKUDQQêFKSiVHPYRGQtFK]GURMĤ
FKUiQČQpREODVWLSĜLUR]HQpDNXPXODFHYRGDQHURVWQpKRERKDWVWYtRFKUDQ\]HPČGČOVNpKRDOHVQtKR
SĤGQtKR IRQGX 9\WYiĜHW ~]HPQt SRGPtQN\ SUR LPSOHPHQWDFL D UHVSHNWRYiQt ~]HPQtFK V\VWpPĤ
HNRORJLFNp VWDELOLW\ D ]Y\ãRYiQt D XGUåRYiQt HNRORJLFNp VWDELOLW\ D N ]DMLãWČQt HNRORJLFNêFK IXQNFt
NUDMLQ\ L Y RVWDWQt YROQp NUDMLQČ D SUR RFKUDQX NUDMLQQêFK SUYNĤ SĜtURGQtKR FKDUDNWHUX Y ]DVWDYČQêFK
územích, zvyšování a udržování rozmaQLWRVWL YHQNRYVNp NUDMLQ\ 9 UiPFL ~]HPQČ SOiQRYDFt þLQQRVWL
Y\WYiĜHW SRGPtQN\ SUR RFKUDQX NUDMLQQpKR Ui]X V RKOHGHP QD FtORYp FKDUDNWHULVWLN\ D W\S\ NUDMLQ\ D
Y\WYiĜHWSRGPtQN\SURY\XåLWtSĜtURGQtFK]GURMĤ
Územní plán .QČåQLFH navrhuje prvky systému ekologické stability dle koncepce stanovené
SĜHGFKR]tPL SRGNODG\ D Y QiYD]QRVWL QD RNROQt ~]HPt 5R]YRMRYp ]iPČU\ XPtVĢXMH GR QHMPpQČ
konfliktních oblastí vzhledem k RFKUDQČNUDMLQ\D]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX.
9\WYiĜHW SRGPtQN\ SUR UR]YRM D Y\XåLWt SĜHGSRNODGĤ ~]HPt SUR UĤ]Qp IRUP\ FHVWRYQtKR UXFKX
QDSĜ F\NORWXULVWLND DJURWXULVWLND SR]QiYDFt WXULVWLND SĜL ]DFKRYiQt D UR]YRML KRGQRW ~]HPt
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
XPRåĖXMtFHORURþQtY\XåLWtSURUĤ]QpIRUP\WXULVWLN\QDSĜSČãtF\NORO\åDĜVNiKLSR
V UiPFL VWDQRYHQêFK SRGPtQHN Y\XåLWt ~]HPt Y\WYiĜt ~]HPQt SOiQ SURVWĜHGt SUR ~VSČãQê UR]YRM
UĤ]QêFK IRUHP UHNUHDFH D FHVWRYQtKR UXFKX Y ĜHãHQpP ~]HPt ]HMPpQD V GĤUD]HP QD FHORURþQt
využívání venkovského území.
3RGOHPtVWQtFKSRGPtQHNY\WYiĜHWSĜHGSRNODG\SUROHSãtGRVWXSQRVW~]HPtD]NYDOLWQČQtGRSUDYQt
D WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ V RKOHGHP QD SURVWXSQRVW NUDMLQ\ 3ĜL XPtVĢRYiQt GRSUDYQt D WHFKQLFNp
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-OLWR]WČFKWR
KOHGLVHN~þHOQpXPtVĢRYDWWDWR]DĜt]HQtVRXEČåQČ
Územní plán .QČåQLFH respektuje komunikace propojující jednotlivá sídla v území D XPRåĖXMH
UR]YRM WpWR VtWČ XSODWQČQt QRYých komunikací pro zvýšení prostupnosti krajiny je limitováno
územní rezervou pro kapacitní silnici, v MHMtPåNRULGRUXQHO]HXPLVĢRYDWQRYpVWDYE\Ò3QDYUKXMH
GRSOQČQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXUXN zlepšení podmínek života v obci.
9\WYiĜHW SRGPtQN\ SUR ]OHSãRYiQt GRVWXSQRVWL ~]HPt UR]ãLĜRYiQtP D ]NYDOLWĖRYiQtP GRSUDYQt
LQIUDVWUXNWXU\VRKOHGHPQDSRWĜHE\YHĜHMQpGRSUDY\DSRåDGDYN\RFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYt]HMPpQD
XYQLWĜUR]YRMRYêFKREODVWtDUR]YRMRYêFKRV
ěHãHQtP GRSUDYQt D WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ ~]HPQt SOiQ Y\WYiĜt SĜHGSRNODG\ SUR ]OHSãHQt
GRVWXSQRVWL~]HPt]NYDOLWQČQtLQIUDVWUXNWXU\Y\WYiĜtSRGPtQN\SUR]Y\ãRYiQtEH]SHþQRVWLGRSUDY\
DUR]YRMHQYLURQPHQWiOQČãHWUQêFKIRUHPGRSUDY\~]HPQtSOiQY\WYiĜtSRGPtQN\SUR]OHSãRYiQt
ochrany obyvatelstvDSĜHGKOXNHPDHPLVHPL]GRSUDY\
9\WYiĜHW SRGPtQN\ SUR SUHYHQWLYQt RFKUDQX ~]HPt D RE\YDWHOVWYD SĜHG SRWHQFLiOQtPL UL]LN\ D
SĜtURGQtPL NDWDVWURIDPL Y ~]HPt ]iSODY\ VHVXY\ SĤG\ HUR]H DWG V FtOHP PLQLPDOL]RYDW UR]VDK
SĜtSDGQêFKãNRG=HMPpQD]DMLVWLW~]HPQtRFKUDQXSORFKSRWĜHEQêFKSURXPtVĢRYiQtVWDYHEDRSDWĜHQt
QD RFKUDQX SĜHG SRYRGQČPL D SUR Y\PH]HQt ~]HPt XUþHQêFK N Ĝt]HQêP UR]OLYĤP SRYRGQt 9\WYiĜHW
SRGPtQN\ SUR ]YêãHQt SĜLUR]HQp UHWHQFH VUiåNRYêFK YRG Y ~]HPt V RKOHGHP QD VWUXNWXUX RVtGOHQí a
NXOWXUQtNUDMLQXMDNRDOWHUQDWLY\NXPČOpDNXPXODFLYRG
1iYUKHPRSDWĜHQt~]HPQtSOiQY\WYiĜtSRGPtQN\SURRFKUDQXRE\YDWHOVWYDSĜHGSRWHQFLRQiOQtPL
UL]LN\ ]iSODY\ HUR]H D SUR PLQLPDOL]DFL ãNRG QDYUåHQD MVRX RSDWĜHQt SUR ]DGUåHní vody
v NUDMLQČ; reDOL]DFH RSDWĜHQt NH VQLåRYiQt RKURåHQt ~]HPt ]DSODYHQtP VH SĜHGHSLVXMH QD YãHFK
]DVWDYLWHOQêFK SORFKiFK D SORFKiFK ]DVWDYČQpKR ~]HPt NWHUp MVRX WDNRYpPX RKURåHQt
SRWHQFLRQiOQČ Y\VWDYHQ\ NRQFHSFH ĜHãHQt NUDMLQ\ REVDKXMH RSDWĜHQt N zadržení vody v NUDMLQČ a
zpomalení odtoku.
42
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
9\WYiĜHWSRGPtQN\SURNRRUGLQRYDQpXPtVĢRYiQtYHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\Y~]HPtDMHMtUR]YRMDWtP
SRGSRURYDW MHMt ~þHOQp Y\XåtYiQt Y UiPFL VtGHOQt VWUXNWXU\ 9\WYiĜHW URYQČå SRGPtQN\ SUR ]NYDOLWQČQt
GRSUDYQtGRVWXSQRVWLREFtPČVWNWHUpMVRXSĜLUR]HQêPLUHJLRQiOQtPLFHQWU\Y~]HPtWDNDE\VHGtN\
PRåQRVWHP SROR]H L LQIUDVWUXNWXĜH WČFKWR REFt ]OHSãRYDO\ L SRGPtQN\ SUR UR]YRM RNROQtFK REFt YH
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Územní pláQ Y\WYiĜt SRGPtQN\ SUR ]NYDOLWQČQt GRVWXSQRVWL UHJLRQiOQtFK FHQWHU SUR XSODWQČQt
UĤ]QêFKGUXKĤGRSUDY\; NRQFHSFtYHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\jHSRGSRĜHQUR]YRM~]HPt
9\WYiĜHWSRGPtQN\SURUR]YRM~þLQQpKRDGRVWXSQpKRV\VWpPXNWHUêEXGHSRVN\WRYDWRE\YDWHOĤP
URYQpPRåQRVWLPRELOLW\DGRVDåLWHOQRVWLY~]HPt6RKOHGHPQDWRY\WYiĜHWSRGPtQN\SURY\EXGRYiQt
DXåtYiQtYKRGQpVtWČSČãtFKDF\NOLVWLFNêFKFHVW
Ò]HPQt SOiQ UHVSHNWXMH VtĢ FHVW NWHUp MVRX YKRGQp L SUR SČãt D F\NOLVWLFNp Y\XåLWt Y rámci
možností (vzhledem k ~]HPQtUH]HUYČQDYUKXMHMHMtGRSOQČQt
ÒURYHĖ WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ ]HMPpQD GRGiYNX YRG\ D ]SUDFRYiQt RGSDGQtFK YRG MH QXWQR
NRQFLSRYDWWDNDE\VSOĖRYDODSRåDGDYN\QDY\VRNRXNYDOLWXåLYRWDYVRXþDVQRVWLLYEXGRXFQRVWL
NávrhHP WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ VOHGXMH ~]HPQt SOiQ Y\WYiĜHQt SRGPtQHN SUR ]NYDOLWQČQt åLYRWD
v obci.
Územní plán .QČåQLFH UHVSHNWXMHLRVWDWQtSULRULW\3Ò5ý5LNG\åQHMVRXKRGQRFHQ\QHERĢVH
ĜHãHQpKR~]HPtQHWêNDMtSĜtPR
Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu .QČåQLFH s QDGĜD]HQRX~]HPQČ
plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
NWHUpQDE\O\~þLQQRVWLGQH
Území obce .QČåQLFH se nachází v QDGPtVWQtUR]YRMRYpRVH126+RĜLFH- -LþtQ- Liberecký kraj. Ze
ZÚR vyplývají následující úkoly pro územní plánování:
- Y\PH]RYiQtPSORFKDNRULGRUĤSURGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXUXY\WYiĜHWSRGPtQN\SURRSWLPiOQtGRSUDYQt
GRVWXSQRVWPČVWD-LþtQMDNRSRO\IXQNþQtKRVWĜHGLVND] území OB4 Hradec Králové/Pardubice a
z území Libereckého kraje (v návaznosti na rozvojovou osu vymezenou ZÚR Libereckého kraje - ROS
2)
- Y\PH]RYDW]DVWDYLWHOQpSORFK\SURSRGSRUXHNRQRPLFNpKRUR]YRMHDSRGSRUXOLGVNêFK]GURMĤ
v GRVDKXGRSUDYQtFKWDKĤSĜHGHYãtPYHYD]EČQD]DVWDYČQp~]HPtREFtSURW\WR~þHO\SĜHGQRVWQČ
QRYČY\XåtYDW~]HPtSORFKSĜHVWDYE\
- ~NROMHSOQČUHVSHNWRYiQ
ěHãHQpKR~]HPtVHGiOHWêNDMtQiVOHGXMtFtREHFQpDNRQNUpWQtSRåDGDYN\] následujících kapitol ZÚR:
Z kapitoly G =SĜHVQČQt Y\PH]HQt SORFK D NRULGRUĤ Y\PH]HQêFK Y politice územního rozvoje a
vymH]HQtSORFKDNRULGRUĤQDGPtVWQtKRYê]QDPXRYOLYĖXMtFtFK~]HPtYtFHREFtYþHWQČSORFKD
NRULGRUĤYHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\~]HPQtKRV\VWpPXHNRORJLFNpVWDELOLW\ D~]HPQtFKUH]HUY se
ĜHãHQpKR~]HPtWêNDMtQiVOHGXMtFtYêURN\
Stávající vedení dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového a nadmístního
významu, kterých se nedotýkají níže vymezené koridory (QiVOHGXMH YêþHW NRULGRUĤ Y jednotlivých
NDSLWROiFK YþHWQČ NRULGRUX SUR ~]HPQt UH]HUYX Y kap. d.1.1.2b), považovat na území kraje za
stabilizované a respektovat je.
âtĜND NRULGRUX SĜL ]SĜHVQČQt Y ~]HPQtFK SOiQHFK PĤåH EêW SURPČQQi UHVSHNWLYH PHQãt Y závislosti
QDSRGPtQNiFKSUĤFKRGXNRULGRUXGDQêP~]HPtPV ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu.
- Vymezení NRULGRUX~]HPQtUH]HUY\'6UMHQiYUKHPÒ3]SĜHVQČQRVWiYDMtFtGRSUDYQtDWHFKQLFNi
infrastruktura je respektována.
Z kapitoly GE6LOQLþQtGRSUDYD- územní rezerva to jsou následující výroky:
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na území kraje vymezuje koridor územní rezervy pro tento
]iPČUPH]LQiURGQtKRDUHSXEOLNRYpKRYê]QDPXNDSDFLWQtVLOQLFH6 (YNDWHJRULLVLOQLFH,WĜtG\- úsek
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
43
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Úlibice - -LþtQ - hranice kraje (DS1r) 'RWþHQp ~]HPt REFH - YêþHW GRWþHQêFK REFt REVDKXMH REHF
.QČåQLFH)
Úkoly pro územní plánování:
- XSĜHVQLW D ~]HPQČ KiMLW NRULGRU ~]HPQt UH]HUY\ VLOQLþQt GRSUDY\ PH]LQiURGQtKR D UHSXEOLNRYpKR
významu
- SĜL ]SĜHVĖRYiQt NRULGRUĤ PLQLPDOL]RYDW GRWþHQt ]DVWDYČQpKR ~]HPt D ]DVWDYLWHOQêFK SORFK REFt
uvažovanou kapacitní silnicí a MHMtPLSĜHGSRNOiGDQêPLQHJDWLYQtPLYOLY\.
- V\PH]HQt NRULGRUX ~]HPQt UH]HUY\ '6U MH QiYUKHP Ò3 ]SĜHVQČQR GRWþHQt ]DVWDYLWHOQêFK SORFK
XYDåRYDQRXNDSDFLWQtVLOQLFtDMHMtPLSĜHGSRNOiGDQêPLYOLY\MHPLQLPDOL]RYiQR.
V kapitole H8SĜHVQČQt~]HPQtFKSRGPtQHNNRQFHSFHRFKUDQ\DUR]YRMHSĜtURGQtFKNXOWXUQtFK
D FLYLOL]DþQtFK KRGQRW ~]HPt NUDMH, podkapitole e.1. ZUR stanoví koncepci ochrany a rozvoje
SĜtURGQtFK KRGQRW 3ĜL ĜHãHQt Y\XåLWt ~]HPt D SĜL XSĜHVĖRYiQt WUDV OLQLRYêFK VWDYHE Y rámci
vymezených koridorĤ KOHGDW WDNRYi ĜHãHQt NWHUi Y\ORXþt SRSĜ EXGRX PLQLPDOL]RYDW QHJDWLYQt YOLY\
SĜHGHYãtPQDFKUiQČQi~]HPtSĜtURG\
- V\PH]HQt NRULGRUX ~]HPQt UH]HUY\ '6U MH QiYUKHP Ò3 ]SĜHVQČQR WDN DE\ E\O\ minimalizovány
negativní vlivy na prvky územního systému ekologické stability.
V kapitole f) Vymezení cílových charakteristik krajiny MHSURYHGHQR]DþOHQČQtĜHãHQpKR~]HPtGR
REODVWLNUDMLQQpKRUi]XýHVNêUiMGiOHMVRX]GHVWDQRYHQ\FtORYpFKDUDNWHULVWLN\MHGQRWOLYêFKREODVWtVH
shodným typem krajiny a obecné zásady k ]DFKRYiQt FKDUDNWHULVWLFNêFK U\VĤ MHGQRWOLYêFK REODVWt VH
VKRGQêP W\SHP NUDMLQ\ ěHãHQp ~]HPt VSDGi GR W\SX NUDMLQ\ ÄNUDMLQD OHVR]HPČGČOVNi“ a „krajina
]HPČGČOVNi³
- .RQFHSFH ĜHãHQt NUDMLQ\ UHVSHNWXMH SULQFLS\ D SRGPtQN\ VWDQRYHQp Y 3RVRX]HQt YOLYĤ =ÒR
Královéhradeckého kraje z KOHGLVND YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt (03/$ $* VSRO VUR YþHWQČ
RSDWĜHQt SUR SĜHGFKi]HQt VQtåHQt QHER NRPSHQ]DFL YãHFK ]MLãWČQêFK QHER SĜHGSRNOiGDQêFK
]iYDåQêFK]iSRUQêFKYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt
V kapitole g) VymezHQt YHĜHMQČ SURVSČãQêFK VWDYHE YHĜHMQČ SURVSČãQêFK RSDWĜHQt…..ZÚR
Y\PH]XMt QD ĜHãHQpP ~]HPt tyto YHĜHMQČ SURVSČãQp VWDYE\ TP4 (VTL plynovod) TR4 UHJXODþQt
VWDQLFH.QČåQLFHa YHĜHMQČSURVSČãQiRSDWĜHQt RBC 1206 Kozlov - Tábor (regionální biocentrum).
V kapitole h) 6WDQRYHQt SRåDGDYNĤ QDGPtVWQtKR Yê]QDPX QD NRRUGLQDFL ~]HPQČ SOiQRYDFt
þLQQRVWL REFt D QD ĜHãHQt Y ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL REFt ]HMPpQD V SĜLKOpGQXWtP
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury VH NURPČ REHFQêFK SRåDGDYNĤ XYiGt „ - SĜi
SRĜL]RYiQt ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFH Y jednotlivých rozvojových oblastech a osách a
VSHFLILFNêFKREODVWHFKUHVSHNWRYDWSULQFLS\DSRGPtQN\VWDQRYHQpYHY\KRGQRFHQtYOLYĤWČFKWR]iVDG
QD åLYRWQt SURVWĜHGt 3RVRX]HQt YOLYĤ =iVDG ~]HPQtKR UR]YRMH .UiORYphradeckého kraje z hlediska
YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt (03/$ $* VSRO V UR YþHWQČ RSDWĜHQt SUR SĜHGFKi]HQt VQtåHQt
QHER NRPSHQ]DFL YãHFK ]MLãWČQêFK QHER SĜHGSRNOiGDQêFK ]iYDåQêFK ]iSRUQêFK YOLYĤ QD åLYRWQt
SURVWĜHGtREVDåHQêFKY kapitole 7. tohoto vyhodnocení.
- principy a pRGPtQN\XYiGČQpYÄ Posouzení“ jsou respektovány, jak vyplývá z YêãHXYHGHQêFKERGĤ
WpWRSRGNDSLWRO\YHVPČVVHMHGQiRWRWRåQpSRåDGDYN\DWDNp] kap.gWRKRWR2GĤYRGQČQt
Návrh Územního plánu .QČåQLFH respektuje tyto SULRULW\ ~]HPQtKR SOiQRYiQt NUDMH SUR ]DMLãWČQt
udržitelného rozvoje:
1) Tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených
rozvojových oblastí a rozvojových os.
Územní plán .QČåQLFH stabilizuje stávající a navrhuje nové zastavitelné plochy s IXQNþQtP
využitím plochy smíšené obytné - YHQNRYVNp ]DKUQXMtFt IXQNFL E\GOHQt YþHWQČ vybavenosti,
QH]DWČåXMtFí výroby a služeb. Regulativ\ SUR Y\XåLWt WČFKWR SORFK WDN ]DMLãĢXMt podmínky pro
VRXEČåQê UR]YRM E\GOHQt D drobného podnikání. Dále jsou územním plány stabilizovány stávající
plochy výroby a skladování.
9\WYiĜHQt ~]HPQtFK SRGPtQHN SUR NYDOLWQt E\GOHQt D ]OHSãHQt Y]KOHGX REFH RGSRYtGDMtFt
FKDUDNWHULVWLFNêPSRGPtQNiPNRQNUpWQtFKþiVWtKLVWRULFN\URVWOpVtGHOQtVWUXNWXU\.
44
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Územní plán .QČåQLFH Y\WYiĜt SRGPtQN\ SUR NYDOLWQt E\GOHQt a zlepšení vzhledu obce, návrh
nových ploch respektuje historicky založenou urbanistickou strukturu jednotlivých sídel obce.
9\WYiĜHQt~]HPQtFKSRGPtQHNSURGRSOQČQtREþDQVNpKRY\EDYHQtQDYHQNRYČ
Podle QiYUKX~]HPQtKRSOiQXEXGRXQRYpVWDYE\D]DĜt]HQt YHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\XPLVĢRYiQ\Y
SORFKiFKREþDQVNpKRY\EDYHQtDGiOHMHPRåQpMHXPLVĢRYDWYHVWDELOL]RYDQêFKD]DVWDYLWHOQêFK
plochách smíšených obytných - venkovských (SV). V rámci zastavitelné D SĜHVWDYERYp plochy
IXQNþQtKR GUXKX 26 SORFK\ REþDQVNpKR Y\EDYHQt - WČORYêFKRYQi D VSRUWRYQt ]DĜt]HQt EXGH
situováno KĜLãWČ SURGČWLDPOiGHå. Do doby stanovení koridoru silnice I/35 se stabilizuje stávající
WUDYQDWpIRWEDORYpKĜLãWČ
16) PoGSRUD SURWLHUR]QtFK RSDWĜHQt DNXPXODFH D ]Y\ãRYiQt SĜLUR]HQp UHWHQFH VUiåNRYêFK YRG Y
~]HPt ]DFK\FRYiQt D UHJXORYDQpKR RGYRGX SĜtYDORYêFK YRG SURWLSRYRGĖRYi RSDWĜHQt YþHWQČ
UHYLWDOL]DFtĜtþQtFKV\VWpPĤDSĜtURGČEOt]NêFKSURWLSRYRGĖRYêFKRSDWĜHQt
Územní plán obsahuje NRQFHSþQt návrh protierozních RSDWĜHQt ]DPČĜHQê ]HMPpQD QD ]DGUåHQt
vody v NUDMLQČDnávrh na založení SUYNĤ územního systému ekologické stability.
SpþH R ]HPČGČOVNê SĤGQt IRQG GiOH MHQ Ä=3)³ D SR]HPN\ XUþHQp SUR IXQNFL OHVD (dále jen
Ä383)/³MDNRMHGQX]KODYQtFKVORåHNåLYRWQtKRSURVWĜHGt
1iYUK ~]HPQtKR SOiQX UHVSHNWXMH RFKUDQX =3) D 383)/ D QiYUKRYp SORFK\ MVRX XPtVWČQ\ WDN
aby co v QHMPHQãtPtĜH]DEtUDO\kvalitní ]HPČGČOVNRX SĤGX.
RFKUDQD ~]HPt SUYNĤ ~]HPQtKR V\Vtému ekologické stability nadregionálního a regionálního
Yê]QDPX D]OHSãRYiQt ELRORJLFNpSURVWXSQRVWL NUDMLQ\ ]HMPpQD ]QiPêFK D SRWHQFLiOQtFK PLJUDþQtFK
WUDVåLYRþLFKĤ
- Územním plánem jsou vymezeny prvky ÚSES lokálního významu v návaznosti na systém ÚSES na
území okolních obcí a v souladu s prvky ÚSES stanovenými v ZÚR Královéhradeckého kraje. Návrh
územního pOiQXUHVSHNWXMHPLJUDþQt~]HPtSRVLOXMH prostupnost území.
RFKUDQD NXOWXUQtKR GČGLFWYt VSRþtYDMtFt Y SRO\FHQWULFNp VtGHOQt VWUXNWXĜH KRGQRtách zachovalých
XUEDQLVWLFNêFKFHONĤYþHWQČDUFKLWHNWRQLFNêFKDDUFKHRORJLFNêFKSDPiWHN
Urbanistická koncepce daná návrhem územního plánu respektuje urbanistickou strukturu
jednotlivých sídel obce, jejich kulturní hodnoty.
V UiPFL VSROHþQpKR MHGQiQt REGUåHO SRĜL]RYDWHO VGČOHQt .UÒ ] hlediska souladu se ZÚR
Královéhradeckého kraje:
POŽADAVKY ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
.UDMVNê~ĜDG
Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování
DVWDYHEQtKRĜiGX,
3LYRYDUVNpQiPČVWt
Hradec Králové, 500 03
Jak z SĜHGORåHQêFK PDWHULiOĤ Y\SOêYi MH Y\PH]HQt NRULGRUX ~]HPQt UH]HUY\
'6U QiYUKHP ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH ]SĜHVQČQR 9 souladu s výše
XYHGHQêP SRåDGXMHPH MHKR ]iNUHV GRSOQLW GR JUDILFNp þiVWL RGĤYRGQČQt
~]HPQtKRSOiQXGRYêNUHVXãLUãtFKY]WDKĤY PČĜtWNX1 : 100 000.
%\ORGRYêNUHVXGRSOQČQR
V kapitole f) Vymezení cílových charakteristik krajiny je provedeno
]DþOHQČQtĜHãHQpKR~]HPtGRREODVWLNUDMLQQpKRUi]XýHVNêUiMGiOHMVRX]GH
stanoveny cílové charakteristiky jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny
D REHFQp ]iVDG\ N ]DFKRYiQt FKDUDNWHULVWLFNêFK U\VĤ MHGQRWOLYêFK REODVWt VH
VKRGQêPW\SHPNUDMLQ\ěHãHQp~]HPtVSDGiGRW\SXNUDMLQ\ÄNUDMLQDVNDOQtFK
PČVW³ D ÄNUDMLQD ]HPČGČOVNi³ 9 souvislosti s výše uvedeným je nutné ze
strany Kr.Ú upozornit, že ĜHãHQp~]HPtVSDGiSRGOH=iVDG~]HPQtKRUR]YRMH
.UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH GR W\SX NUDMLQ\ ÄOHVR]HPČGČOVNi NUDMLQD³ D
Ä]HPČGČOVNi NUDMLQD³ ÄNUDMLQD VNDOQtFK PČVW³ VH GOH YêNUHVX I.2.c. Výkres
oblastí se shodným krajinným typem NWHUê WYRĜt JUDILFNRX þiVW =isad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje, v ĜHãHQpP~]HPtQHQDFKi]t
Bylo opraveno v WH[WRYpþiVWL
Jak z WH[WRYp þiVWL ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH Y\SOêYi MVRX Y kapitole 11.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
45
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
PĤåH Y\SUDFRYiYDW DUFKLWHNWRQLFNRX þiVW SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH SRX]H
DXWRUL]RYDQêDUFKLWHNWY\PH]HQtVWDYHEQH]SĤVRELOêFKSUR]NUiFHQpVWDYHEQt
Ĝt]HQt Y\PH]HQ\ VWDYE\ QH]SĤVRELOp SUR ]NUiFHQp VWDYHEQt Ĝt]HQt 9\PH]HQt
WČFKWR VWDYHE MH RGĤYRGQČQR Y WH[WRYp þiVWL RGĤYRGQČQt Y kap. g.1)
2GĤYRGQČQt NRQFHSFH UR]YRMH YþHWQČ Y\KRGQRFHQt ~þHOQpKR Y\XåLWt
]DVWDYČQpKR ~]HPt D SRWĜHE\ Y\PH]HQt ]DVWDYLWHOQêFK SORFK. Z metodického
KOHGLVND MH QXWQp XSR]RUQLW åH Y\KOiãND þ 6E R ~]HPQČ
analytických podkladech, úzePQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFLD]SĤVREXHYLGHQFH
~]HPQČ SOiQRYDFt þLQQRVWL YH ]QČQt Y\KOiãN\ þ 6E MLå Y\PH]HQt
VWDYHEQH]SĤVRELOêFKSUR]NUiFHQpVWDYHEQtĜt]HQtQHREVDKXMH
.DSLWRODþE\OD] Ò3Y\SXãWČQD
'RSOQČQt ]H GQH QD ]iNODGČ XSR]RUQČQt .UÒ – OKĤWD SUR
]SUDFRYiQt~]HPQtFKVWXGLtE\ODVWDQRYHQDQDURN\RGY\GiQtÒ3.QČåQLFH
3ĜH]NXP VRXODGX QiYUKX Ò3 .QČåQLFH s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou
NUDMHP SRĜL]RYDWHOHP GOH † RGVW 1D ]iNODGČ YêãH XYHGHQpho lze konstatovat, že návrh ÚP
.QČåQLFH není v rozporu s 3Ò5ý5VFKYiOHQRXXVQHVHQtPYOiG\ý5þ]HGQH
a není v rozporu se ZÚR Královéhredeckého kraje.
=DMLãWČQt NRRUGLQDFH Y\XåtYiQt ~]HPt ] KOHGLVND ãLUãtFK Y]WDKĤ D ] hlediska
návD]QRVWL ]iPČUĤ NWHUp VYêP ĜHãHQtP RYOLYQt QDYD]XMtFt VSUiYQt ~]HPt
sousedních obcí.
Koordinace využití území z hlediska širších Y]WDKĤEXGHVOHGRYiQD]HMPpQD] následujících DVSHNWĤ:
1) Koridor územní rezervy pro kapacitní silnici I/35 je vymezen podle zákresu v
platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZÚR). Osa koridoru
MH SĜHY]DWD ] Ò$3 SUR 253 -LþtQ 1iYD]QRVW XSĜHVQČQpKR Y\PH]HQt NRULGRUX WpWR ~]HPQt
UH]HUY\EXGHQXWQR]DMLVWLWSĜL]SUDFRYiQt~]HPQtFK SOiQĤREFtQD~]HPt253-LþtQ:
- SĜL]SUDFRYiQt~]HPQtKRSOiQX/LEXĖ GRVXGMH]SUDFRYiQÒ36Ò/LEXĖ DMHKR]PČQ\,- IV;
SURN~%ĜH]ND-LYDQ\D/LEXQHFMH]SUDFRYiQÒ32DUR]SUDFRYiQ\]PČQ\WRKRWRÒ32)
- SĜL]SUDFRYiQt~]HPQtKRSOiQXäHOH]QLFHGRVXGMH]SUDFRYiQÒPSÚ Železnice z r. 1996 a
MHKR]PČQ\þ- 4)
- SĜL]SUDFRYiQt~]HPQtKRSOiQX-LQROLFHGRVXG]SUDFRYiQÒ36Ò-LQROLFH] r. 1996)
2) 1iYD]QRVW SUYNĤ Ò6(6 - bude na územích YêãH ]PLĖRYDQêFK REFt ]DMLãĢRYiQD Y SUĤEČKX
WYRUE\ MHMLFK ~]HPQtFK SOiQĤ DiOH EXGH QiYD]QRVW SUYNĤ Ò6(6 XSĜHVQČQi Ò3 .QČåQLFH
VOHGRYiQDSĜL]SUDFRYiQtÒ3+ROHQLFH2537XUQRYDY r rámci aktualizace ÚP Lomnice nad
Popelkou (ORP Semily), který byl vydán v r. 2010.
Územní plán .QČåQLFH respektuje prvky dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu
uvedené v ÚAP. 1iYD]QRVWLYþHWQČOLPLWĤMVRXWDN]DMLãWČQ\H[SOLFLWQČ
c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY
1$2&+5$181(=$67$9ċNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán .QČåQLFH je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
QH]DVWDYČQpKR~]HPt Hlavním FtOHP~]HPQtKRSOiQRYiQtMHY\WYiĜHWSĜHGSRNODG\SURYêVWDYEXDSUR
46
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
XGUåLWHOQêUR]YRM~]HPtVSRþtYDMtFtYHY\YiåHQpPY]WDKXSRGPtQHNSURSĜt]QLYpåLYRWQtSURVWĜHGtSUR
KRVSRGiĜVNê UR]YRM D SUR VRXGUåQRVW VSROHþHQVWYt RE\YDWHO ~]HPt D NWHUê XVSRNRMXMH SRWĜHE\
VRXþDVQp JHQHUDFH DQLå E\ RKURåRYDO SRGPtQN\ åLYRWD JHQHUDFt EXGRXFtFK 7HQWR KODYQt ~NRO MH Y
Územním plánu .QČåQLFH QDSOQČQ Ò3 .QČåQLFH NRRUGLQXMH YHĜHMQp L VRXNURPp ]iPČU\ ]PČQ
v ~]HPt D YH YHĜHMQpP ]iMPX FKUiQt D UR]YtMt SĜtURGQt NXOWXUQt D FLYLOL]DþQt KRGQRW\ ~]HPt YþHWQČ
XUEDQLVWLFNpKR DUFKLWHNWRQLFNpKR D DUFKHRORJLFNpKR GČGLFWYt 9 koncepci krajiny chrání krajinu jako
SRGVWDWQRX VORåNX SURVWĜHGt åLYRWD RE\YDWHO D ]iNODG MHMLFK WRWRåQRVWL 6 RKOHGHP QD WR XUþXMH
podmínky pro hospodárné vyuåtYiQt]DVWDYČQpKR~]HPtD]DMLãĢXMHRFKUDQXQH]DVWDYČQpKR~]HPtD
QH]DVWDYLWHOQêFKSR]HPNĤ=DVWDYLWHOQpSORFK\VHYÒ3 .QČåQLFH vymezují s ohledem na potenciál
UR]YRMH~]HPtDPtUXY\XåLWt]DVWDYČQpKR~]HPtYL]NDSLWRODStVPJ- Y\KRGQRFHQt~þHOQpKRYyužití
]DVWDYČQpKR~]HPt
Z ~NROĤ~]HPQtKRSOiQRYiQtÒ]HPQtSOiQ.QČåQLFH QDSOĖXMH]HMPpQDW\WR~NRO\
D ]MLãĢRYDW D SRVX]RYDW VWDY ~]HPt MHKR SĜtURGQt NXOWXUQt D FLYLOL]DþQt KRGQRW\ - Rozvoj území je
v ÚP .QČåQLFH navržen v souladu s ochraQRXWČFKWRKRGQRW
E VWDQRYRYDW NRQFHSFL UR]YRMH ~]HPt YþHWQČ XUEDQLVWLFNp NRQFHSFH V RKOHGHP QD KRGQRW\ D
podmínky území. - Koncepce rozvoje je ÚP .QČåQLFH stanovena s ohledem na podmínky v území a
ochranu jeho hodnot.
F SURYČĜRYDW D SRVX]RYDW SRWĜHEX ]PČQ Y ~]HPt YHĜHMQê ]iMHP QD MHMLFK SURYHGHQt MHMLFK SĜtQRV\
SUREOpP\UL]LNDVRKOHGHPQDSĜtNODGQDYHĜHMQp]GUDYtåLYRWQtSURVWĜHGtJHRORJLFNRXVWDYEX~]HPt
YOLYQDYHĜHMQRXLQIUDVWUXNWXUXDQDMHMtKRVSRGiUQpY\XåtYiQt- ÚP .QČåQLFH SURYČĜXMHSRWĜHEX]PČQ
v území s ohledem na dosavadní tempo rozvoje obce; UR]VDK]DVWDYLWHOQêFKSORFKRGSRYtGiSRWĜHEiP
budoucího rozvoje; jejich vymezení bylo provedeno s RKOHGHP QD åLYRWQt SURVWĜHGt, ochranu
YHĜHMQpKR]GUDYtJHRORJLFNRXVWDYbu území, YHĜHMQRXinfrastrukturu a další aspekty.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
XVSRĜiGiQt ~]HPt D QD MHKR ]PČQ\ ]HMPpQD QD XPtVWČQt XVSRĜiGiQt D ĜHãHQt VWDYHE
- ÚP .QČåQLFH respektuje urbanistický charakter sídel VWDQRYHQêPL SRGPtQNDPL Y\XåLWt SR]LWLYQČ
RYOLYĖXMH SURVWRURYp XVSRĜiGiQt ĜHãHQpKR ~]HPt 3RGPtQNDPL SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt MH
]DMLãĢRYiQDRFKUDQDGiONRYêFKSRKOHGĤDSUĤKOHGĤQDGRPLQDQW\~]HPt
J Y\WYiĜHW Y ~]HPt SRGPtQN\ SUR VQLåRYiQt QHEH]SHþt HNRORJLFNêFK D SĜtURGQtFK NDWDVWURI D SUR
RGVWUDĖRYiQtMHMLFKGĤVOHGNĤDWRSĜtURGČEOt]NêP]SĤVREHP- V ÚP .QČåQLFH VHMHGQiSĜHGHYãtPR
SURWLHUR]QtFKRSDWĜHQt
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. - ÚP .QČåQLFH
Y\WYiĜtSRGPtQN\SURUR]YRMD]DFKRYiQtVWUXNWXU\VtGODDSURUR]YRMNYDOLWQtKRE\GOHQt
M SURYČĜRYDW D Y\WYiĜHW Y ~]HPt SRGPtQN\ SUR KRVSRGiUQp Y\QDNOiGiQt SURVWĜHGNĤ ] YHĜHMQêFK
UR]SRþWĤQD]PČQ\Y území. - Hlavním cílem rozvoje urbanizovaného území obce .QČåQLFH je zvýšení
VtGHOQtKR SRWHQFLiOX SĜL ~þHOQpP Y\XåtYiQt D XVSRĜiGiQt ~]HPt ~VSRUQpP Y QiURFtFK QD YHĜHMQp
UR]SRþW\QDGRSUDYXDHQHUJLH
R XSODWĖRYDW SR]QDWN\ ]HMPpQD ] RERUĤ DUFKLWHNWXU\ XUEDQLVPX ~]HPQtKR SOiQRYiQt D HNRORJLH a
SDPiWNRYpSpþH
- V ÚP .QČåQLFH MVRXXSODWĖRYiQ\W\WRSR]QDWN\Y PtĜHSURNWHURXMH~]HPQtSOiQ]PRFQČQ
3ĜH]NXPVRXODGXQiYUKXÒ3.QČåQLFHV cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot a SRåDGDYN\QDRFKUDQXQH]DVWDYČQpKR
~]HPtSRĜL]RYDWHOHPGOH†RGVW1D]iNODGČYêãHXYHGHQpKRDSĜH]NXPXĜHãHQtÒ3.QČåQLFH
obsaženého v QiYUKX Ò3 .QČåQLFH O]H NRQVWDWRYDW åH Ò3 .QČåQLFH MH Y souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
47
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDċ&Ë&+35È91Ë&+3ě('3,6ģ
Územní plán .QČåQLFH je zpracován v souladu s SRåDGDYN\ ]iNRQD þ 6E R ~]HPQtP
SOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGXY\KOiãN\þ6ER~]HPQČDQDO\WLFNêFKSRGNODGHFK~]HPQČ
SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL D ]SĤVREX HYLGHQFH ~]HPQČ SOiQRYDFt þLQQRVWL D Y\KOiãN\ 6E R
REHFQêFK SRåDGDYFtFK QD Y\XåtYiQt ~]HPt YH ]QČQt Y\KO 6E Ò3 .QČåQLFH E\O SRĜt]HQ
v souladu se stavebním zákonem - SRSLVSURFHVXSRĜt]HQtYL]NDSD2GĤYRGQČQt
e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
35È91Ë&+3ě('3,6ģ$6(67$129,6.<'27ý(1é&+25*È1ģ
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁ91Ë&+3ě('3,6ģ323ěË3$'ċ
S 9é6/('.(0ě(â(1Ë52=325ģ
Soulad s SRåDGDYN\ ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ MH REVDåHQ Y jednotlivých kapitolách
2GĤYRGQČQtÒ3]HMPpQDSDNY kap. f) a h). V SURFHVXSRĜL]RYiQt~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFH
FKUiQt YHĜHMQp ]iMP\ SRGOH ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ GRWþHQp RUJiQ\ 3UR SRVWXS\ SRGOH
VWDYHEQtKR ]iNRQD NWHUp QHMVRX VSUiYQtP Ĝt]HQtP Y\GiYDMt GRWþHQp RUJiQ\ VWDQRYLVND NWHUi MVRX
]iYD]QêPSRGNODGHPSURRSDWĜHQtREHFQpSRYDK\Y\GiYDQiSRGOHVWDYHEQtKR]iNRQDV tím, že dle
XVWDQRYHQt†RGVWVSUiYQtKRĜiGXGRWþHQêRUJiQXSODWĖXMHVYRXSUDYRPRFSRX]HN WČP~þHOĤP
k nimž mu byla zákonHPQHERQD]iNODGČ]iNRQDVYČĜHQDDY rozsahu, v MDNpPPXE\ODVYČĜHQD
.H VSROHþQpPX MHGQiQt E\OD XSODWQČQD VWDQRYLVND QiVOHGXMtFtFK GRWþHQêFK RUJiQĤ 8SODWQČQp
požadavky MVRX SUH]HQWRYiQ\ MHGQRWOLYČ ]D SĜtVOXãQê VXEMHNW VKUQXWtP REVDKX SRSĜ L NUiWNRX citací
MiGURYp þiVWL Y\MiGĜHQt. ěHãHQt YH Y]WDKX N návrhu ÚP je v SĜtSDGČ SRWĜHE\ XYHGHQo v ]iYČUX
vyhodnocení každé jednotlivé reakce (kurzívou).
32ä$'$9.<'27ý(1é&+25*È1ģ
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
odbor životního
SURVWĜHGt, Žižkovo
QiPČVWt9DOGLFNp
3ĜHGPČVWt-LþtQ
9RGQtKRVSRGiĜVWYt
k QiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHPiW\WRSĜLSRPtQN\DSRGPtQN\
.DSLWROD2GYiGČQtDþLãWČQtRGSDGQtFKYRG
Ve druhém odstavci požadujeme ujasnit, jak velké lokality nebude možné napojit na kanalizaci.
Pokud budou QDYUKRYiQ\ SORFK\ SUR E\GOHQt YČWãtKR UR]VDKX QDSĜ D YtFH 5' SRåDGXMHPH
Y\XåLWtWpWRORNDOLW\SRGPtQLWY\EXGRYiQtPNDQDOL]DFHSĜtSYRGRYRGXSURWXWRORNDOLWXV napojením
GRVWiYDMtFtNDQDOL]DFHQHERSĜtPRGRYRGQtKRWRNX
'R WH[WX EXGH GRSOQČQD QiVOHGXMtFt SRGPtQND 3UR ORNDOLW\ NGH VH SRþtWi VH D YtFH 5' MH
SRGPtQNRXUHDOL]DFH]iVWDYE\Y\EXGRYiQtVSROHþQpNDQDOL]DFHGRQtåEXGRX]D~VWČQ\SĜHGþLãWČQp
vody z REMHNWĤNWHUiEXGH]D~VWČQDGRNDQDOL]DFHQHERSĜtPRGRYRGQtKRWRNX
9H þWYUWpP RGVWDYFL SRåDGXMHPH XSĜHVQLW ]GD QHQt PRåQp Y\SRXãWČQt SĜHGþLãWČQêFK RGSDGQtFK
vod do vod podzemních.
x
x
V SĜtSDGČ åH WR PRåQp QHQt MH WHQWR WH[W WêNDMtFt VH QRYp ]iVWDYE\ GXSOLFLWQt V textem
GUXKpKRRGVWDYFHSĜtSDGQČWHQWRWH[WMHQXWQpGRSOQLWRRGYROiQtVe na druhý odstavec.
V SĜtSDGČåHY\SRXãWČQtRGSDGQtFKYRGGRYRGSRG]HPQtFKPRåQpMHSRåDGXMHPHSUYQt
YČWXXNRQþLW]DVORYQtPVSRMHQtPÄY souladu s SODWQRXOHJLVODWLYRX³DSRNUDþRYDWDåYČWRX
Také u stávající legislativy…
Text byl opraven dle výše uvedeného požadavku.
2GSDGRYpKRVSRGiĜVWYt – QHMVRXSĜLSRPtQN\.
2FKUDQD ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX - z KOHGLVND ]iNRQD þ 6E R RFKUDQČ
]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX- Y\GiRGERUä3D]HPČGČOVWYt.UÒ.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMH
Ochrana PUPFL
Souhlasí se zaOHVQČQtPSORFK\.
48
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
2FKUDQDSĜtURG\DNUDMLQ\
3URPRåQRVW]iVWDYE\QD~]HPtN~.QČåQLFHMHY\þOHQČQRORNDOLWRUR]VDKXFFDKDFRåMH
SUR REHF YHOLNRVWL .QČåQLFH Y\VRNi YêPČUD = hlediska zachování výrazu obce a krajinného rázu
~]HPtMHQXWQpQČNWHUpORNDOLW\~SOQČY\SXVWLW]H]DVWDYLWHOQpKR~]HPtDQČNWHUpRPH]LW
lokalita ZB 2 : do zastavitelného území zahrnout plochu pro jeden RD, nikoli plochu celého
SR]HPNXSþN~.QČåQLFH
3RåDGDYHNE\OGRSOQČQGRSRGPtQHNY\XåLWtORNDOLW\=%
lokalita ZB 5,6 : z SORFK\MHQXWQpY\SXVWLWSR]HPN\SþDNWHUpFHORXORNDOLWXQHORJLFN\
]YČWãXMtGRYROQpNUDMLQ\DGiOHY]KOHGHPN YHONpSORãHRERXVRXVHGQtFKORNDOLWMHYKRGQpY\ĜHãLW
UR]PtVWČQt SR]HPNĤ D NRPXQLNDFt VWXGLt 9 WČFKWR ORNDOLWiFK Me v VRXþDVQRVWL YHONp PQRåVWYt
RFKUDQQp]HOHQČVHNWHURXE\E\ORYKRGQpY XYDåRYDQpVWXGLLSRþtWDW
2EČORNDOLW\E\O\UHGXNRYiQ\Y souladu s SRåDGDYNHP=SUDFRYiQt~]HPQtVWXGLHMHSĜHGHSViQR
lokalita ZB 7 : z SRKOHGXRFKUDQ\NUDMLQ\MHUR]ãtĜHQtGDOãtKR SR]HPNXPLPR]DVWDYČQp~]HPtREFH
QHSĜLMDWHOQp
/RNDOLWD=%E\ODY\SXãWČQD
lokalita ZB 8,9 REČ SORFK\ QHSĜLMDWHOQČ UR]ãLĜXMt ]iVWDYEX Y GDOãt ĜDGČ ]D VWiYDMtFt ]iVWDYEX GR
volné krajiny v UR]VDKX WpPČĜ KD 2UJiQ RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ VRXKODVt V ]DĜD]HQtP SRX]H
VHYHUQtþiVWL=%WDNDE\SR]HPN\Y MHGQpĜDGČE\O\SĜtVWXSQp] FHVW\Sþ5RYQČå=%MH
QXWQp]PHQãLWSRX]HQDSR]HPHNSþNWHUêORJLFN\NRQþtV navrhovanou hranicí ZB8 na jižní
VWUDQČDMHSĜtVWXSQê] FHVW\Sþ=iVDGQČQHVRXKODVtPHVH]DĜD]HQtPSþNWHUê
E\REHFUR]ãLĜRYDORGDOãtFKFFDPGRYROQpKRSURVWRUXNGHGĜtYHE\O\VDG\
Lokalita ZB9 byla zmenšena na plochu podél stávající cesty a mimo OP lesa, lokalita ZB8 byla
redukována na plochu ZB8a a ZB8b. Jedná se o plochy, která navazují na centrum obce a jsou
GREĜHQDSRMLWHOQpMHGQDNSRGpOEXGRY\PDWHĜVNpãNRO\D] cesty na severním okraji lokality. Lokality
QHMVRXSRKOHGRYČH[SRQRYDQpQDFKi]HMtVHY NOLGQpþiVWLREFHPLPRGRVDKVLOQLFH,DQDYD]XMí
QD]DVWDYLWHOQRXSORFKXSUR]Ĝt]HQtKĜLãWČ
lokalita ZB11 VH ]DĜD]HQtP WpWR þiVWL QHO]H VRXKODVLW Y åiGQpP SĜtSDGČ ] GĤYRGX RFKUDQ\
NUDMLQQpKRUi]X-HGQiVHRVDPRVWDWQRXSORFKXRYêPČĜHKDPLPRQ\QČMãt]iVWDYEXREFHDWDE\
WYRĜLODVDWHOLWEH]MDNpNROLQiYD]QRVWQDYODVWQtREHF-LåVWiYDMtFtVWDYEDUHNUHDþQtFKDW\XSURVWĜHG
SROtPiVLOQČUXãLYêHIHNW'iOHSR]HPN\WYRĜtQLYXYRGQtKRWRNXNWHUiMHFKUiQČQiMDNRYê]QDPQê
krajinný prvek
/RNDOLWD=%E\ODY\SXãWČQD
lokalita ZV1: je nutné pozemek ochraQQp ]HOHQČ QD = RNUDML ORNDOLW\ SĜtPR Y\]QDþLW Y hlavním
výkrese
%\ORGRSOQČQRGRYêNUHVRYpþiVWL
lokalita ZV2a , ZV2b XSR]RUĖXMHPHQDRFKUDQQpSiVPROHVD
Dle dostupných informací (ÚAP, mapa KN) OP do lokalit nezasahuje.
lokalita ZT1 : pokud bude v tomtR SURVWRUX XPtVWČQD MDNiNROL VWDYED QDSĜ UHJXODþQt VWDQLFH
97/67/]HVWUDQ\RFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\EXGRXXSODWĖRYiQ\QiURN\QDY]KOHGWpWRVWDYE\
Týká se navazujících dokumentací.
9\SRĜiGiQtSĜLSRPtQHNE\ORSURYHGHQRQD]iNODGČMHGQiQt]HGQHQD2Ò.QČåQLFHD
následných konzultací.
.UDMVNê~ĜDG
Královéhradeckého
kraje, odbor životního
SURVWĜHGtD
]HPČGČOVWYt, Pivovarské
QiPČVWt+UDGHF
Králové, 500 03
2FKUDQD]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX
8SODWĖXMH VRXKODVQp VWDQRYLVNR které se týká lokalit: ZB1, ZB2, ZB4, ZB5, ZB6, ZB8, ZB10,
ZV2b, ZO1, ZT1, ZD1, PD1, K1.
Dále .UDMVNê ~ĜDG souhlasí VH ]DĜD]HQtP lokalit ZB9, ZV1, ZV2a a PO1 .UDMVNê ~ĜDG SRåDGXMH
u WČFKWR ORNDOLW SĜHSUDFRYDW WDEXONRYp Y\KRGQRFHQt SĜHGSRNOiGDQêFK GĤVOHGNĤ QDYUKRYDného
ĜHãHQtQD ]HPČGČOVNêSĤGQtIRQGMHOLNRåMHXQLFKXYHGHQDERQLWRYDQiSĤGQČHNRORJLFNiMHGQRWND
s kódem 99; pozemky s WtPWR NyGHP QHQiOHåt GR ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX .UDMVNê ~ĜDG
SRåDGXMHW\WRXYHGHQpKRGQRW\VMHGQRWLWSRGOH~GDMĤXYHGHQêFKYNDWDstru nemovitostí.
3URSRWĜHE\]SUDFRYiQtÒ3GRVWiYiSURMHNWDQWRILFLiOQČMDNRSRGNODGÒ$3%3(-9 SĜtSDGČ
]SUDFRYiQtWDEXON\Y\KRGQRFHQtSĜHGSRNOiGDQpKR]iERUX=3)] jiného zdroje dochází k nesouladu
WH[WRYpDJUDILFNpþiVWLGRNXPHQWDFH7HQWRSUREOpPMHQXWQRY\ĜHãLWV SRVN\WRYDWHOHP~GDMĤ
.UDMVNê ~ĜDG SRGPtQČQČ VRXKODVt s lokalitou ZB3 (plochy smíšené obytné - venkovské) –
za SRGPtQN\ MHMt SURVWRURYp UHGXNFH Y MLåQt þiVWL WDN åH ] QDYUKRYDQp ORNDOLW\ EXGH Y\ORXþHQ
SR]HPHNSþ
Hranice lokality byla upravena dle požadavku tak, že bude její jižní hranice vymezena na hranici
SR]HPNĤ ýiVW ORNDOLW\ Y\PH]HQp SRGpO SORFK\ 9' Eyla Y\SXãWČQD ]iURYHĖ Gošlo NH ]YČWãHQt
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
49
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
lokality ZT1 tak, aby mezi lokalitou ZT a ZB3 nevznikl volný prostor.
.UDMVNê ~ĜDG nesouhlasí s lokalitami ZB7 a ZB11 (plochy smíšené obytné - venkovské) XPtVWČQtPWČFKWRSORFKQHMVRXGRGUåHQ\REHFQp]iVDG\RFKUDQ\]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXGOH
† ]iNRQD =3) QDUXãHQt RUJDQL]DFH ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX QDUXãHQt SĤGQtFK EORNĤ
umístČQt QHYKRGQČ ]DVDKXMH GR YROQp NUDMLQ\ Y územním plánu je výše uvedeným souhlasným
stanoviskem schváleno dostatek lokalit s QDYUKRYDQêPIXQNþQtPY\XåLWtPÄSORFK\VPtãHQpRE\WQpvenkovské“, které jsou vymezeny pro rozvoj obce a jsou z hlediska ochrany zHPČGČOVNpKRSĤGQtKR
IRQGXXPtVWČQ\YKRGQČML
/RNDOLW\=%D=%EXGRXY\SXãWČQ\
9\SRĜiGiQtSĜLSRPtQHNE\ORSURYHGHQRQD]iNODGČMHGQiQt]HGQHQD2Ò.QČåQLFHD
následných konzultací.
2FKUDQDSĜtURG\DNUDMLQ\
8SODWĖXMH QiPLWNX RBC 1206 Kozlov – 7iERU MH SĜL YêFKRGQt KUDQLFL VSUiYQtKRREYRGX REFH YH
stejném rozsahu jako EVL CZ0510164 Kozlov – Tábor, ne v UR]VDKXPHQãtP3ĜLMHKRY\PH]RYiQt
MHQXWQRĜHãLWQiYD]QRVWQDÒ6(6Y sousední Železnici.
Zákres RBC v Ò3 .QČåQLFH byl upraven dle námitky. Koordinace s navazujícím územím obce
PČVWDäHOH]QLFHMHQXWQRĜHãLWY UiPFLQRYpKRÒ3þL]PČQ\Ò36ÒNGHEXGHĜHãHQVRXODGVH=Ò5
a navazujícím územím sousedních obcí.
7HFKQLFNiRFKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGt
Souhlasí.
Ministerstvo
]GUDYRWQLFWYtý5,
Palackého nám. 4, 128
01, Praha 2
9SĜHGPČWQpORNDOLWČQHPiåiGQp]iMP\
0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOX S návrhem souhlasí. v N~.QČåQLFHVHQHQDFKi]HMtYêKUDGQtORåLVNDQHURVWQêFKVXURYLQ
a obchodu - odbor
hornictví a
stavebnictví, Na
Františku 32, 110 15,
Praha 1
ObYRGQtEiĖVNê~ĜDG
Y7UXWQRYČSUDFRYLãWČ
Hradec Králové,
Wonkova 1142/1, 500
02, Hradec Králové
6GČOXMtåHQDXYHGHQpPNDWDVWUiOQtP~]HPtQHQtVWDQRYHQGREêYDFtSURVWRU
+DVLþVNê]iFKUDQQê
sbor
Královéhradeckého
kraje, územní odbor
-LþtQ'ČOQLFNi 506
-LþtQ
Vydává souhlasné stanovisko.
Vojenská a ubytovací a
stavební správa
Pardubice, Teplého
1899, 530 02, Pardubice
9 ĜHãHQpP ~]HPt VH QDFKi]t RFKUDQQp SiVPR QDG]HPQtKR NRPXQLNDþQtKR YHGHQt ]DKUQXWp Go
jevu 82 – NRPXQLNDþQtYHGHQtYþRFKUDQQpKRSiVPDYL]SDVSRUWþ=DY\PH]HQp~]HPt
se v WRPWR SĜtSDGČ SRYDåXMH ]DNUHVOHQp ~]HPt – YL] SĜtORKD SDVSRUWQtKR OLVWX 9\GiQt ]iYD]QpKR
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v þiVWL – VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé
správní území;
- QD]iNODGČSRYČĜHQt
0LQLVWHUVWYDREUDQ\ý5
7HQWRUHJXODWLY]DSUDFRYDWGRWH[WRYpLJUDILFNpþiVWLQiYUKX~]HPQtKRSOiQX
Z REHFQpKR KOHGLVND UHVSHNWRYDW SDUDPHWU\ SĜtVOXãQp NDWHJRULH NRPXQLNDFH D RFKUDQQi
pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. NávrheP DQL MHKR GĤVOHGN\ QHEXGRX
GRWþHQ\SĜtSQHPRYLWRVWLYHYODVWQLFWYtý502
6RXKODV V ~]HPQČ SOiQRYDFtPL SRGNODG\ D GRNXPHQWDFt MH SRGPtQČQ VRXKODVHP 9866
3DUGXELFHYSĜtSDGHFKåHMVRXĜHãHQ\SORFK\SURYêVWDYEXYČWUQêFKHOHNWUiUHQ
Uvádí seznam staveb, které je vždy nutno projednat s VUSS Pardubice (stavby vyšší než
P QDG WHUpQHP QHE\WRYp REMHNW\ VWDYE\ Y\]DĜXMtFt HOHNWURPDJQHWLFNRX HQHUJLL GiONRYi
NDEHORYi YHGHQt D GDOãt VtWČ 7, ]PČQ\ Y\XåLWt ~]HPt QRYp D UHNRQVWUXRYDQp WUDV\ SR]HPQtFK
komunikací YþREMHNWĤQDQLFK- þHUSDFtFKVWDQLF3+0DMQRYpDUR]ãLĜRYDQpGREêYDFtSURVWRU\
QRYiDUHNRQVWUXRYDQiUR]ãLĜRYDQiOHWLãWČYRGQtGtODDWRN\YþUHNRQVWUXNFHREMHNWĤQDQLFKĜtþQt
SĜtVWDY\ åHOH]QLþQt WUDWČ D VWDQLFH Yþ UHNRQVWUXNFt YHãNHUi YêVWDYED GRWêNDMtFt VH SR]HPNĤ V
QLPLåSĜtVOXãtKRVSRGDĜLW02
DO si nevšiml, že požadavek byl již v projednávaném návrhu ÚP obsažen.
50
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Ministerstvo dopravy,
Odbor infrastruktury a
územního plánu,
1iEĜHåt/6YRERG\
110 00, Praha 1
6LOQLþní doprava
Návrh Ú3.QČåQLFHY\PH]XMHQRYp]DVWDYLWHOQpSORFK\DSORFK\SĜHVWDYE\8]DVWDYLWHOQêFKSORFK
=%=%=%=%=%69NWHUp]DVDKXMtGR23VLOQLFH,8SR]RUĖXMtåHRFKUDQQpSiVPR
VLOQLFH,WĜtG\MH~]HPtPVH]YOiãWQtPUHåLPHPMHKRåY\XåLWtMHSRGPtQČQRVRXKODVHP~]HPQČ
SĜtVOXãQpKRVLOQLþQtKRVSUiYQtKR~ĜDGXNWHUêPMHRGERUGRSUDY\.UÒ
Požadavek vyplývá ze zákona.
Pro plochy ZB2 a ZB5 je v QiYUKXÒ3]DKUQXWDSRGPtQNDRKOHGQČKOXNXNWHURXXSODWQLOLY zadání.
Pro plochy ZB4 a ZB11 požadují dodržení stejných podmínek týkajících se hluku jako u ploch ZB2 a
=%'RSUDYQtQDSRMHQtSORFK\=%SRåDGXMtXVNXWHþQLWSURVWĜHGQLFWYtP0.QLNROLYSĜLSRMHQtPQD
silnici I/35.
Lokalita ZB11 byla Y\SXãWČQDSURY\XåLWtORNDOLW\=%byla SRGPtQNDGRSOQČQD
äHOH]QLþQt doprava
äHOH]QLþQtWUDĢþ+.-Turnov je respektována. Z KOHGLVNDåHOH]QLþQtGRSUDY\EH]SĜLSRPtQHN
Letecká a vodní doprava
3RåDGXMtUHVSHNWRYDW23OHWLãWČ-LþtQ
-HUHVSHNWRYiQRGRĜHãHQpKR~]HPtGOHÒ$3QH]DVDKXMH
Krajská veterinární
správa Státní
veterinární správy pro
KHK-DQDýHUQpKR
370, 503 41 Hradec
Králové
Nemá z veterinárního hlediska námitky.
Agentura ochrany
SĜtURG\DNUDMLQ\ý5
$QWRQtQD'YRĜiND
511 01 Turnov
6SUiYD&+.2ýHVNêUiMXSODWĖXMHQiVOHGXMtFtSRåDGDYN\
*UDILFNiþiVW
Lokalita ZD 1 – SURSRMHQt PH]L ~þHORYRX NRPXQLNDFt S þ D VLOQLFt ,,, – Lokalita se
QDFKi]t YH ,,, D ,, ]yQČ RGVWXSĖRYDQp RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ -HGQi VH R REQRYX SROQt FHVW\
s Y\XåLWtPSURSČãtDF\NOLVWLFNRXGRSUDYXWUDVXQRYpNRPXQLNace by bylo vhodné doplnit liniovými
SUYN\]HOHQČ6SUiYD&+.2ýHVNêUiMVRXKODVtV QDYUåHQRX]PČQRX
'RWH[WRYpþiVWLE\OGRSOQČQSRåDGDYHNUHDOL]DFHGRSURYRGQp]HOHQČ
6SUiYD&+.2ýHVNêUiMSRåDGXMH]DĜD]HQtQČNWHUêFKSR]HPNĤY N~.QČåQLFHþiVWL-DYRUnice do
ploch s IXQNþQtP Y\XåLWtP SORFK\ ]HOHQČ – ]HOHĖ VRXNURPi D Y\KUD]HQi =6 6WiYDMtFt SORFK\
]DKUDGMVRXY\PH]HQ\MDNRVRXþiVWSORFKVPtãHQêFKRE\WQêFK- YHQNRYVNêFKFRåXPRåĖXMHMHMLFK
]DVWDYČQtQDSĜtNODGURGLQQêPLGRP\7DNRYêWRUR]YRM]iVWDYE\E\PČO]DQiVOHGHN]PČQXVtGHOQt
VWUXNWXU\SĜHGHYãtP]PČQXSRGtOX]DVWDYČQêFKDQH]DVWDYČQêFKSORFK(VWHWLFNiKRGQRWDNXOWXUQČ
– KLVWRULFNp FKDUDNWHULVWLN\ NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD E\ E\OD ]iVDGQČ VQtåHQD þtPå E\ GRãOR
k porušení ust. § 12 zákona. Na okrajtFK YHVQLF MVRX VPČUHP GR NUDMLQ\ åiGRXFt WUDGLþQt W\S\
YHONêFK RYRFQêFK ]DKUDG NWHUp XPRåĖXMt GREUp ]DSRMHQt VtGHO GR NUDMLQ\ 3ĜtSDGQêP ]DVWDYČQtP
SORFK ]DKUDG E\ GRãOR NH ]PČQČ ]SĤVREX REKRVSRGDĜRYiQt SR]HPNĤ D WtP E\ GRãOR NH ]PČQČ
PČĜtWND SURVWRUX V XVW † 1DĜt]HQt YOiG\ þ NWHUêP VH Y\KODãXMH &KUiQČQi NUDMLQQi
REODVW ýHVNê UiM GiOH MHQ QDĜt]HQt YOiG\ MH PH]L SRVOiQt REODVWL ]DĜD]HQR ]DFKRYiQt W\SLFNpKR
FKDUDNWHUXNUDMLQ\]DVRXþDVQpKRUR]YtMHQtHNRORJLFN\RSWLPiOQtKRV\VWpPXXåtYiní krajiny a jejích
SĜtURGQtFK]GURMĤ-HGQiVHRQiVOHGXMtFtSR]HPN\- N~.QČåQLFHSSþ
DþiVWSSþ
991, 1124.
1ČNWHUp SR]HPN\ þL MHMLFK þiVWL E\O\ SĜHYHGHQ\ GR SORFK =6 QD ]iNODGČ NRQNUpWQt GRKRG\ VH
zástupcem SCHKO.
7H[WRYiþiVW
str. 13 - 4.5. Elektorozvody, telekomunikace a radiokomunikace – 6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM
SRåDGXMH ]DĜD]HQt SULRULW\ XNOiGiQt QRYêFK D UHNRQVWUXRYDQêFK YHGHQt 11 SRPRFt NDEHOĤ SRG
terén. S RKOHGHPQD]DFKRYiQtD]Y\ãRYiQtKRGQRW\NUDMLQQpKRUi]XPtVWDFKUiQČQpKRGOHXVW†
12 zákona.
V NDSMHXYHGHQSRåDGDYHNSĜHGQRVWQtKRXNOiGiQtVtWtSRPRFtNDEHOĤSRGWHUpQ
str. 15 – .RQFHSFHXVSRĜiGiQtNUDMLQ\YþHWQČY\PH]HQtSORFKDVWDQRYHQtSRGPtQHNSUR]PČQ\
v MHMLFK Y\XåLWt ~]HPQt V\VWpP HNRORJLFNp VWDELOLW\ SURVWXSQRVW NUDMLQ\ SURWLHUR]Qt RSDWĜHQt
RFKUDQD SĜHG SRYRGQČPL UHNUHDFH GREêYiQt ORåLVHN QHURVWQêFK VXURYLQ – .RQFHSFH ĜHãHQt
krajiny - Správa CHKO požaduje do textu kapitoly 5.1. doplnit text. „3ĜL Y\XåLWt NUDMLQ\ EXGRX
UHVSHNWRYiQD PČĜtWND NUDMLQ\ MHGQRWOLYêFK VWDYHE D NUDMLQQêFK GRPLQDQW %XGRX FKUiQČQ\
Yê]QDPQp SUĤKOHG\ D YêKOHG\ GR RNROQt NUDMLQ\ D ]yQ\ RFKUDQ\ NUDMLQ\ Y &+.2 ýHVNê UiM
Zastavitelné plochy budou navrženy v souladu s charakterem krajiny. Rozvojové plochy budou
navazovat na stávající obytné a výrobní plochy.“ Ochrana krajinného rázu je zakotvena v ust. § 12
zákona.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
51
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
%\ORGRSOQČQRGR]iYD]QpþiVWLV odkazem na právní ustanovení v OdĤYRGQČQtÒ3
str. 18 - 6.1. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X - 6SUiYD &+.2 SRåDGXMH Y\þOHQLW VDPRVWDWQČ SRGW\S
IXQNþQtFKSORFKE\GOHQtSUR~]HPt-DYRUQLFH1DGUiPHFXYHGHQêFK podmínek je nezbytné popsat
stávající charakter a strukturu zástavby sídla. „Jedná se o sídlo, které vzniklo v nivní poloze
Javornice. Sídlo je kompaktní bez výrazného centrálního prostoru a výrazných dominant. Výšková
hladina sídla je jednotná bez výrazných abnormalit. Javornice má krátce protažený tvar podél
NRPXQLNDFH 8VSRĜiGiQt SR]HPNĤ L ORNDOL]DFH VWDYHE QD SDUFHOH Pi QHSUDYLGHOQê FKDUDNWHU
V RNROt VtGOD MVRX SDWUQp SR]ĤVWDWN\ QHSUDYp WUDĢRYp SOXåLQ\ YH VYDåLWpP WHUpQX VH QDFKi]HMt
SR]ĤVWDWN\PH]ts Y\ããt]HOHQt9ROQiNUDMLQDEH]RVtGOHQtMHRGGČOHQDRGNRPSDNWQtKRVtGODOHPHP
RYRFQêFK ]DKUDG 9HQNRYVNi VWDYHQt PDMt PD[LPiOQČ MHGQR QDG]HPQt SRGODåt D RE\WQp SRGNURYt
]iNODGQtKPRW\VWDYHEPDMtYêUD]QČSRGORXKOêSĤGRU\VV SĜHYDåXMtFtVHGORYRXUHVS. polovalbovou
VWĜHFKRX 8 YHQNRYVNêFK VWDYHE VH REMHYXMt MHGQRGXFKp WYDU\ D SULPiUQČ IXQNþQt DUFKLWHNWRQLFNp
prvky.“6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM SRåDGXMH ]DKUQRXW YêãH XYHGHQê WH[W GR QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX
Popisem a klasifikací hodnot krajinného rázu území jsou Y\WYRĜHQ\ ]iNODGQt SRGPtQN\ SUR
SUDNWLFNRXRFKUDQXNUDMLQQpKRUi]X1HMYČWãtUL]LNDSURQDUXãHQtNUDMLQQpKRUi]X&+.2VSRþtYDMtY
URVWRXFtXUEDQL]DFL~]HPtUR]ãLĜRYiQt]iVWDYE\GRYROQpNUDMLQ\D]DKXãĢRYiQt]iVWDYE\SĜtSDGQČ
zásazích nerespektujících uUEDQLVWLFNRXFKDUDNWHULVWLNXVtGHO0H]LGDOãtUL]LNDO]HĜDGLWRGVWUDĖRYiQt
VtGHOQt ]HOHQČ SĜtSDGQČ MHMt SUR YHQNRYVNê SURVWRU QHYKRGQp ]WYiUQČQt ~E\WHN ]HPČGČOVN\
REKRVSRGDĜRYDQêFK SORFK D MHMLFK Y\XåtYiQt SUR ]iVWDYEX WHQGHQFH UR]YRMH WHFKQLFNêFK SUYNĤ Y
NUDMLQČ 9êMLPHþQRX SR]RUQRVW D RFKUDQX MH WĜHED YČQRYDW NUDMLQQêP GRPLQDQWiP SRKOHGRYČ
H[SRQRYDQêP KĜHEHQĤP KRUL]RQWĤP D VYDKĤP 2FKUDQD NUDMLQQêFK D NXOWXUQtFK VWUXNWXU SDWĜt
k ]iNODGQtP~NROĤPRFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\3ĜtURGQtNXOWXUQtDKLVWRrickou složku krajinného rázu
PtVWDYHVP\VOX†]iNRQDMHQH]E\WQpNODVLILNRYDWDQiVOHGQČFKUiQLW&tOHPRFKUDQ\NUDMLQQpKR
Ui]X MH ]DFKRYiQt HVWHWLFNêFK SĜtURGQtFK D NXOWXUQČ KLVWRULFNêFK KRGQRW NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD
Správa požaduje zachování stávající struktury a charakteru zástavby, jako zásadní hodnoty
krajinného rázu místa.
Urbanistická struktura a charakteristická zástavba v Javornici byla v ÚP vymezena jako hodnota,
kterou je nutno chránit. Tento požadavek je pak uveden v rámci definice ploch S9SĜLþHPåSĜHVQi
charakteristika tohoto charakteru zástavby je uvedena v 2GĤYRGQČQtÒ3
str. 20 - 3ORFK\ REþDQVNpKR Y\EDYHQt – NRPHUþQt ]DĜt]HQt PDOi D VWĜHGQt 20 – Podmínky
SURVWRURYpKR D REMHPRYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X - Správa CHKO požaduje do
SRGPtQHN ]DKUQRXW L NRHILFLHQW ]DVWDYČQt SORFK 6SUiYD SRåDGXMH Y SRGPtQNiFK SURVWRURYpKR
XVSRĜiGiQt SORFK\ VWDQRYLW PD[LPiOQt NRHILFLHQW ]DVWDYLWHOQRVWL QD 'iOH MH QH]E\WQp XYpVW
PLQLPiOQt NRHILFLHQW SUR SORFK\ ]HOHQČ D to 0,2. Koeficient, který stanoví intenzitu využití ploch
PĤåH]iVDGQtP]SĤVREHPRYOLYQLWNXOWXUQtDKLVWRULFNRXFKDUDNWHULVWLNXNUDMLQQpKRUi]XFKUiQČQpKR
dle ust. § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické struktury
osídlení. Z tohoto GĤYRGXMHQXWQp]DFKRYDWKXVWRWXDFKDUDNWHU]iVWDYE\W\SLFNêSURGDQRXREODVW
6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM GiOH SRåDGXMH VSHFLILNRYDW UR]PH]t YHOLNRVWL VWDYHEQtFK SR]HPNĤ SUR
plochy. Pro novou výstavbu požaduje Správa vymezit nutnost respektování stávající struktury
zástavby. Všechny uvedené požadavky jsou v VRXODGXVSĜtORKRXþN Y\KOiãFHþ6E
ke stavebnímu zákonu, jedná se o základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající hustota
osídlení, tj. složka urbanistické struktury zástavby v lokalLWČ MH VRXþiVWt NXOWXUQt D KLVWRULFNp
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i
uchování typické struktury osídlení. Z WRKRWRGĤYRGXMHQXWQp]DFKRYDWKXVWRWXDFKDUDNWHU]iVWDYE\
typický pro danou oblast.
%\OR GRSOQČQR GR SRGPtQHN SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X SUR SORFK\ 20
v Javornici.
str. 26 - 3ORFK\ ]HOHQČ – soukromá vyhrazená (ZS) – Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQtD RFKUDQ\NUDMLQQpKRUi]X - Správa CHKO požaduje nad rámec uvedených podmínek
popsat stávající charakter a strukturu zástavby sídla. „Jedná se o sídlo, které vzniklo v nivní poloze
Javornice. Sídlo je kompaktní bez výrazného centrálního prostoru a výrazných dominant. Výšková
hladina je jednotná bez výrazných abnormalit. Sídlo má krátce protažený tvar podél komunikace.
V RNROt-DYRUQLFHMVRXSDWUQpSR]ĤVWDWN\QHSUDYpWUDĢRYpSOXåLQ\YHVYDåLWpPWHUpQXVHQDFKi]HMt
SR]ĤVWDWN\PH]tV Y\ããt]HOHQt9ROQiNUDMLQDEH]RVtGOHQtMHRGGČOHQDRGNRPSDNWQtho sídla, lemem
RYRFQêFK ]DKUDG 9HQNRYVNi VWDYHQt MVRX GRSURYi]HQD VRXERU\ GDOãtFK REMHNWĤ UĤ]QêFK
REMHPRYêFK SDUDPHWUĤ 8PtVWČQt GRSOĖNRYêFK VWDYHE D MHMLFK DUFKLWHNWXUD MH SRGĜt]HQD VWDYEČ
KODYQt 'RSOĖNRYp REMHNW\ VYêP Yê]QDPHP DQL XPtVWČQtP QHNRQNXUXMí obytnému venkovskému
stavení.“ 6SUiYD&+.2ýHVNêUiMSRåDGXMH]DKUQRXWYêãHXYHGHQêWH[WGRQiYUKX~]HPQtKRSOiQX
3RSLVHP D NODVLILNDFt KRGQRW NUDMLQQpKR Ui]X ~]HPt MVRX Y\WYRĜHQ\ ]iNODGQt SRGPtQN\ SUR
praktickou ochranu krajinného rázu. Ochrana krajinnêFK D NXOWXUQtFK VWUXNWXU SDWĜt N základním
~NROĤP RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ 3ĜtURGQt NXOWXUQt D KLVWRULFNRX VORåNX NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD YH
VP\VOX†]iNRQDMHQH]E\WQpNODVLILNRYDWDQiVOHGQČFKUiQLW&tOHPRFKUDQ\NUDMLQQpKRUi]XMH
zachování estetiFNêFK SĜtURGQtFK D NXOWXUQČ KLVWRULFNêFK KRGQRW NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD 6SUiYD
požaduje zachování stávající struktury a charakteru zástavby, jako zásadní hodnoty krajinného rázu
místa.
Urbanistická struktura a charakteristická zástavba v Javornici byla v ÚP vymezena jako hodnota,
kterou je nutno chránit. Tento požadavek je pak uveden v UiPFLGHILQLFHSORFK=6SĜLþHPåSĜHVQi
charakteristika tohoto charakteru zástavby a urbanistické struktury Javornice je uvedeno
v 2GĤYRGQČQtÒ3
52
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
str. 26 - 3ORFK\ ]HOHQČ – soukromá vyhrazená (ZS) – Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQtDRFKUDQ\NUDMLQQpKRUi]X - Správa CHKO požaduje do podmínek zahrnout i koeficient
]DVWDYČQt SORFK 6SUiYD SRåDGXMH Y SRGPtQNiFK SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt SORFK\ VWDQRYLW
maximální koeficient zastavitelnosti na 0,1. Dále je nezbytné uvést minimální koeficient pro plochy
]HOHQČDWR.RHILFLHQWNWHUêVWDQRYtLQWHQ]LWXY\XåLWtSORFKPĤåH]iVDGQtP]SĤVREHPRYOLYQLW
NXOWXUQt D KLVWRULFNRX FKDUDNWHULVWLNX NUDMLQQpKR Ui]X FKUiQČQpKR GOe ust. § 12 zákona. Stávající
LQWHQ]LWDY\XåLWtSR]HPNĤWMVORåNDXUEDQLVWLFNpVWUXNWXU\]iVWDYE\Y ORNDOLWČMHVRXþiVWtNXOWXUQtD
historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je
mimo jiné i uchování typické struktury osídlení.
%\OR GRSOQČQR GR SRGPtQHN SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X SUR SORFK\ =6
v Javornici.
str. 27 - 3ORFK\]HOHQČ – SĜtURGQtKRFKDUDNWHUX=3 – Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKo rázu - 6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM QHVRXKODVt V XPtVĢRYiQtP
QDG]HPtFK REMHNWĤ Y WČFKWR IXQNþQtFK SORFKiFK WHG\ DQL VWDYHE XYHGHQêFK Y † RGVW stavebního zákona. Jedná se o plochy s SĜtURGQt IXQNFt ] SRKOHGX RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ QHQt
åiGRXFt XPRåĖRYDW Y WČFKWR SORFKiFK YêVWDYEX 8PtVWČQt VWDYHE E\ PRKOR YpVW NH Y]QLNX
PLJUDþQtFK EDULpU Y NUDMLQČ QHER NH ]PČQČ K\GULFNpKR UHåLPX ORNDOLW 9 XVW † QDĜt]HQt YOiG\ MH
PH]L SRVOiQt REODVWL ]DĜD]HQR ]DFKRYiQt W\SLFNpKR FKDUDNWHUX NUDMLQ\ ]D VRXþDVQpKR UR]víjení
HNRORJLFN\RSWLPiOQtKRV\VWpPXXåtYiQtNUDMLQ\DMHMtFKSĜtURGQtFK]GURMĤ
3ORFK\ =3 MVRX Y\PH]HQ\ YêKUDGQČ Y ]DVWDYČQpP ~]HPt QHQt PRåQR ]GH WHG\ XPLVĢRYDW VWDYE\
GOH†6='RQHSĜtSXVWQpKRY\XåLWtE\OGRSOQČQ]iND]QDG]HPQtFKVWDYHEY-DYRUQLFi
str. 29 - 3ORFK\ ]HPČGČOVNp 1= – 3RGPtQN\ SURVWRURYpKR D REMHPRYpKR XVSRĜiGiQt D
ochrany krajinného rázu - 6SUiYD &+.2 SRåDGXMH UHVSHNWRYDW VWiYDMtFt FKDUDNWHU D PČĜtWNR
]HPČGČOVNêFKSORFKDSRGSRURYDWPLPRSURGXNþQtIXQNFHNUDMLQ\1DGUiPHFXYHGených podmínek
MH QH]E\WQp SRSVDW VWiYDMtFt FKDUDNWHU ]HPČGČOVNêFK SORFK „V RNROt VtGOD MVRX SDWUQp SR]ĤVWDWN\
QHSUDYp WUDĢRYp SOXåLQ\ YH VYDåLWpP WHUpQX VH QDFKi]HMt SR]ĤVWDWN\ PH]t V vyšší zelení. Volná
NUDMLQD EH] RVtGOHQt MH RGGČOHQD RG NRPSDNWQtKR VtGOD OHPHP RYRFQêFK ]DKUDG 3R]ĤVWDWN\
KLVWRULFNpKRþOHQČQt]HPČGČOVNpSĤG\MVRXMHGQR]QDþQRXKRGQRWRXNUDMLQQpKRUi]X'RNUDMLQ\E\
QHPČO\ EêW XPLVĢRYiQ\ SUYN\ NWHUp QDUXãt FKDUDNWHULVWLFNp Y]WDK\ PČĜtWNR IXQNFL D Y\XåLWt
SRKOHGRYêFKSURVWRUĤ8PtVĢRYDQtVWDYHEPLPR]DVWDYČQp~]HPtMHQXWQRYåG\Yi]DWQDNRQNUpWQt
]HPČGČOVN\ REKRVSRGDĜRYDQRX ORNDOLWX V SURNi]iQtP MHMt QH]E\WQRVWL SUR REKRVSRGDĜRYiQt
]HPČGČOVNp SĤG\ Y PtVWČ³ 6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM SRåDGXMH ]DKUQRXW YêãH XYHGHQê WH[W GR
návrhu územního SOiQX2FKUDQDNUDMLQQêFKDNXOWXUQtFKVWUXNWXUSDWĜtN ]iNODGQtP~NROĤPRFKUDQ\
SĜtURG\ D NUDMLQ\ 3ĜtURGQt NXOWXUQt D KLVWRULFNRX VORåNX NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD YH VP\VOX † ]iNRQD MH QH]E\WQp NODVLILNRYDW D QiVOHGQČ FKUiQLW &tOHP RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Uizu je zachování
HVWHWLFNêFKSĜtURGQtFKDNXOWXUQČKLVWRULFNêFKKRGQRWNUDMLQQpKRUi]XPtVWD3ĜLXPtVĢRYiQtVWDYHE
PLPR ]DVWDYČQp ~]HPt MH QH]E\WQp SURNi]DW ]DMLãWČQt RFKUDQ\ ]YOiãWČ FKUiQČQêFK GUXKĤ URVWOLQ D
åLYRþLFKĤYHVP\VOXXVW†D†]iNRQD
'R SRGPtQHN Y\XåLWt SORFK 1= E\O GRSOQČQ SRåDGDYHN EXGH UHVSHNWRYiQ VWiYDMtFt FKDUDNWHU D
PČĜtWNR ]HPČGČOVNêFK SORFK D SRGSRURYiQD PLPRSURGXNþQt IXQNFH NUDMLQ\ 3RSLV VWiYDMtFtKR
FKDUDNWHUX]HPČGČOVNêFKSORFKY NUDMLQČMHXYHGHQY 2GĤYRGQČQtÒ3
str. 30 - 6.11. Plochy lesní (NL) – 3RGPtQN\ SURVWRURYpKR D REMHPRYpKR XVSRĜiGiQt D
ochrany krajinného rázu – Vzhledem k FKDUDNWHUXWČFKWRSORFKQD~]HPt&+.2ýHVNêUiMSRåDGXMH
6SUiYD Y\ORXþHQt XPtVWČQt QDG]HPQtFK REMHNWĤ -HGQi VH R SORFK\ V SĜtURGQt IXQNFt ] pohledu
RFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\QHQtåiGRXFtXPRåĖRYDWY tomto území výstavbu. V XVW†QDĜt]HQtYOiG\
MH PH]L SRVOiQt REODVWL ]DĜD]HQR ]DFKRYiQt W\SLFNpKR FKDUDNWHUX NUDMLQ\ ]D VRXþDVQpKR UR]YtMHQt
ekologicky optimálního systému užívání krajiny a jejtFKSĜtURGQtFK]GURMĤ
%\ORGRSOQČQRGRSRGPtQHNY\XåLWtSORFK1/
str. 31 - 3ORFK\ VPtãHQp QH]DVWDYČQpKR ~]HPt – SĜtURGQt ]HPČGČOVNp 16S] D SĜtURGQt
(NSp) – 3RGPtQN\ SURVWRURYpKR D REMHPRYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X - Správa
&+.2 ýHVNý ráj nesouhlasí s XPtVĢRYiQtP QDG]HPtFK REMHNWĤ Y WČFKWR IXQNþQtFK SORFKiFK WHG\
ani staveb uvedených v
§ 18 odst. 5 stavebního zákona. Jedná se o plochy s SĜtURGQt IXQNFt
z SRKOHGX RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ QHQt åiGRXFt XPRåĖRYDW QD Y WČFKWR SORFKiFh výstavbu.
8PtVWČQt VWDYHE E\ PRKOR YpVW NH Y]QLNX PLJUDþQtFK EDULpU Y NUDMLQČ QHER NH ]PČQČ K\GULFNpKR
režimu lokalit. V XVW † QDĜt]HQt YOiG\ MH PH]L SRVOiQt REODVWL ]DĜD]HQR ]DFKRYiQt W\SLFNpKR
FKDUDNWHUXNUDMLQ\]DVRXþDVQpKRUR]YtMHQtHNRORJLFN\Rptimálního systému užívání krajiny a jejích
SĜtURGQtFK]GURMĤ
%\ORGRSOQČQRGRSRGPtQHNY\XåLWtSORFK16S
str. 32 - 3ORFK\SĜtURGQt13– 3RGPtQN\SURVWRURYpKRDREMHPRYpKRXVSRĜiGiQtDRFKUDQ\
krajinného rázu - 6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM QHVRXKODVt V XPtVĢRYiQtP QDG]HPtFK REMHNWĤ Y WČFKWR
IXQNþQtFK SORFKiFK WHG\ DQL VWDYHE XYHGHQêFK Y † RGVW VWDYHEQtKR ]iNRQD -HGQi VH R
plochy s SĜtURGQt IXQNFt ] SRKOHGX RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ QHQt åiGRXFt XPRåĖRYDW QD Y WČFKWR
SORFKiFK YêVWDYEX 8PtVWČQt VWDYHE E\ PRKOR YpVW NH Y]QLNX PLJUDþQtFK EDULpU Y NUDMLQČ QHER NH
]PČQČ K\GULFNpKR UHåLPX ORNDOLW 9 XVW † QDĜt]HQt YOiG\ MH PH]L SRVOiQt REODVWL ]DĜD]HQR
]DFKRYiQt W\SLFNpKR FKDUDNWHUX NUDMLQ\ ]D VRXþDVQpKR UR]YtMHQt HNRORJLFN\ RSWLPiOQtKR V\VWpPX
užíYiQtNUDMLQ\DMHMtFKSĜtURGQtFK]GURMĤ
%\ORGRSOQČQRGRSRGPtQHNY\XåLWtSORFK13
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
53
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
3ĜLSRPtQN\N návrhu územního plánu:
str. 6 - 2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území – 3ĜtURGQtKRGQRW\ – 6SUiYD&+.2SRåDGXMHGRYêþWX
uvedených hodnot doplnit: velkoplošné zYOiãWČFKUiQČQp~]HPt– &+.2ýHVNêUiMYþHWQČ]RQDFH
,, D ,,, ]yQD RGVWXSĖRYDQp RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ 0DORSORãQp ]YOiãWČ FKUiQČQp ~]HPt
3ĜHFKRGQČFKUiQČQiSORFKD9ê]QDPQêNUDMLQQêSUYHN%LRWRS\]YOiãWČFKUiQČQêFKGUXKĤURVWOLQD
åLYRþLFKĤ*HRSDUNýHVNêUiM
-HGQiVHRSUYN\NWHUpMVRXFKUiQČQ\]YOiãWQtPLSĜHGSLV\DMVRXXYHGHQ\Y 2GĤYRGQČQtÒ3
6SUiYD&+.2ýHVNêUiMSRåDGXMHGRĜHãLWVWiYDMtFtSORFKXVSRUWRYLãWČXPtVWČQRXQDSR]HPNXSþ
N~ .QČåQLFH Y PtVWQt þiVWL -DYRUQLFH 3R]HPHN je v VRXþDVQp GREČ ]DĜD]HQ GR SORFK
s IXQNþQtPY\XåLWtPSORFK\VPtãHQpQH]DVWDYČQpKR~]HPt– SĜtURGQt]HPČGČOVNp1DSR]HPNXVH
QDFKi]tþiVWHþQČRSORFHQiVSRUWRYQtSORFKDOHPRYDQiYêVDGERXMHKOLþQDQĤ
Jedná se o plochu, bez jakéhokoliv povolení, územním plánem není stabilizována ve stávajícím
využití s RKOHGHPQDQXWQRVW]DFKRYiQtFKDUDNWHULVWLFNpKRNUDMLQQpKRSURVWĜHGt
Územní systém ekologické stability - 6SUiYD &+.2 ýHVNê UiM VRXKODVt V Y\PH]HQtP D ]PČQDPL
VNODGHEQêFKþiVWt~]HPQtKRV\VWpPXHNRORJLFNé stability na lokální a regionální úrovni.
6SUiYD&+.2ýHVNêUiMSRåDGXMH]YiåLW]DĜD]HQtSR]HPNĤSþ
DN~.QČåQLFHGRSORFKV IXQNþQtPY\XåLWtP3ORFK\SĜtURGQt-HGQiVHR
VWiYDMtFtSĜHFKRGQČFKUiQČQRXSORFKXY\PH]HQRXSURRFKUDQXSRSXODFHRKURåHQêFKGUXKĤURVWOLQ
NRQNUpWQČVLOQČRKURåHQêKRĜHþHNQDKRĜNOêDRKURåHQêGUXKKYČ]GQLFHFKOXPQt
Plocha byla vymezena ve funkci NP.
9\SRĜiGiQtSĜLSRPtQHNE\ORSURYHGHQRQD]iNODGČMHGQiQt]HGQHQD2Ò.QČåQLFHD
následných konzultací.
Krajská hygienická
stanice
Královéhradeckého
kraje, územní
SUDFRYLãWČ-LþtQ
5HYROXþQt
-LþtQ
6QiYUKHP~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHVRXKODVt]DSĜHGSRNODGXVSOQČQtQiVOHGXMtFtSRGPtQN\
Plochy s navrhovanou smíšenou obytnou - venkovskou zástavbou (ZB4, ZB11), které jsou
VLWXRYDQpGREOt]NRVWLVWiYDMtFtNRPXQLNDFH,MVRXKRGQRFHQ\MDNRSRGPtQČQČYKRGQpSUR
IXQNþQtY\XåLWtSORFKSURE\GOHQtGRGRE\SUĤND]XQDSOQČQtK\JLHQLFNêFKOLPLWĤKOXNXY FKUiQČQpP
venkovním prostoru staveb v GHQQtLQRþQtGREČ
Lokalita ZB11 byla Y\SXãWČQD
Pro lokalitu ZB4 byla SRGPtQNDGRSOQČQD
ý5- Státní energetická S návrhem souhlasí.
inspekce, územní
inspektorát pro
Královehradecký kraj,
Wonkova 1143, Hradec
Králové, 500 02
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
RGGČOHQtVWiWQt
SDPiWNRYpSpþH,
äLåNRYRQiPČVWt
9DOGLFNp3ĜHGPČVWt
-LþtQ
6 YêãH XYHGHQêP SĜHGORåHQêP QiYUKHP VRXKODVt DYãDN SRåDGXMH Y 2GĤYRGQČQt Ò3 þiVW J
GRSOQLW YêþHW QHPRYLWêFK NXOWXUQtFK SDPiWHN R QHPRYLWRX NXOWXUQt SDPiWNX ÄNUXFLIL[³ ]iURYHĖ
SRåDGXMHMHMtY\]QDþHQtY NRRUGLQDþQtPYêNUHVH
Státní pozemkový
~ĜDG3RERþND-LþtQ
+DYOtþNRYD9DOGLFNp
3ĜHGPČVWt-LþtQ
1
Neprovádí pozemkové úpravy a nemá zásadních pĜLSRPtQHNDQLQiPLWHN
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
odbor dopravy, 17.
liVWRSDGX-LþtQ
Nemá k XYHGHQpPX1iYUKXSĜLSRPtQHN
Bylo upraveno v WH[WRYpLJUDILFNpþiVWL
3RåDGXMt DE\ NRQFHSFH XVSRĜiGiQt NUDMLQ\ XPRåĖRYDOD XPtVWČQt VSROHþQêFK ]DĜt]HQt Y SĜtSDGČ
provedení pozemkových úprav.
Ò3MHVSOQČQRY UiPFLUHJXODWLYĤIXQNþQtFKSORFKQH]DVWDYČQpKR~]HPt
Ministerstvo životního 8YiGtåHYHVYRGQpP~]HPtREFH.QČåQLFHQHMVRXHYLGRYiQDYêKUDGQtORåLVNDQHUostných surovin
DQHE\OR]GHVWDQRYHQRFKUiQČQpORåLVNRYp~]HPt
SURVWĜHGtý5 - odbor
výkonu státní správy,
SUDFRYLãWČ5HVVORYD
1229/2a, 500 02, Hradec
Králové
54
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
9UiPFLĜt]HQtRQiYUKXÒ3.QČåQLFHE\ODXSODWQČQDQiVOHGXMtFtVWDQRYLVNDGRWþHQêFKRUJiQĤNWHUi
E\ODSRĜL]RYDWHOHPY\KRGQRFHQD
^dEKs/^<KdE|,KZ'Ep
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
odbor ŽP, 17. listopadu
-LþtQ
9\MiGĜHQt]KOHGLVND]iNRQDþ6ERYRGiFKDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤYRGQt]iNRQ
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQÄYRGQt]iNRQ´8SODWĖXMHQiVOHGXMtFtSĜLSRPtQN\
9 WH[WRYp L JUDILFNp þiVWL QiYUKX Ò3 E\ E\OR YKRGQp SUR VRXþDVQRX NDQDOL]DþQt VtĢ REFH SRXåtYDW
R]QDþHQt ÄMHGQRWQi³ QDPtVWR GHãĢRYi =iURYHĖ E\ E\OR YKRGQp GR JUDILFNp þiVWL SĜHY]tW ]iNUHV\
VWiYDMtFtFK YČWYt NDQDOL]DþQt VtWČ QDSĜ ]H VWXGLH RGNDQDOL]RYiQt QHERĢ Y KRUQt þiVWL REFH MVRX GR ní
QDSRMHQ\VWiYDMtFtQHPRYLWRVWLVþLVWtFtPL]DĜt]HQtPL
V WH[WRYpþiVWLbylo XSUDYHQRR]QDþHQtNDQDOL]DFHGRJUDILFNpþiVWLEXGRXGRSOQČQ\]iNUHV\NDQDOL]DFH
GOHVWXGLHÄ.RQFHSFHRGNDQDOL]RYiQtREODVWL.QČåQLFH³
Kapitola 3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V podmínkách využití lokalit ZB1 a ZB3 uvést jako podmínku využití území vybudování systematické
NDQDOL]DFHSĜtSDGQČYRGRYRGXVQDSRMHQtPGRVWiYDMtFtNDQDOL]DFHQHERSĜtPRGRYRGQtKRWRNXQHERĢ
se jedná o lokality s návrhem 4 a více RD.
Požadavek bylo SURORNDOLW\GRSOQČQ
8 RVWDWQtFK ORNDOLW Y ]iYLVORVWL QD VWXGLL RGNDQDOL]RYiQt REFH .QČåQLFH XYpVW ]GD MH SOiQRYiQR MHMLFK
QDSRMHQt QD VWRNRYRX VtĢ SĜtSDGQČ ]GD L SR Y\EXGRYiQt VWRNRYp VtWČ V NRQFRYRX ý29 EXGH þLãWČQt
LQGLYLGXiOQt Y þLVWtFtFK ]DĜt]Hních s následnou likvidací dle platné legislativy.(Pozn.: V kapitolách 4.4 a
JMHWRVLFHXYHGHQRDOHSRX]HREHFQČDQHQtWHG\MDVQpNWHUêFKORNDOLWVHWREXGHGRWêNDW
Údaje byly GRSOQČQ\GOHVWXGLHÄ.RQFHSFHRGNDQDOL]RYiQtREODVWL.QČåQLFH³GR2GĤYRGQČQtÒ3
.DSLWROD2'9È'ċ1Ë$ý,â7ċ1Ë2'3$'1Ë&+92'
9HWĜHWtPRGVWDYFLYSUYQtYČWČQDKUDGLWIRUPXODFLÄSĜHGHYãtPQDYODVWQtFKSR]HPFtFKVWDYHE³IRUPXODFt
ÄY VRXODGX V SODWQRX OHJLVODWLYRX SRNXG QHEXGRX MLQDN Y\XåLW\ D³ -HOLNRå O]H SĜHGSRNOiGDW åH QČNWHUp
ORNDOLW\QHMVRXYKRGQpSUR]DVDNRYiQtO]HXQLFKSĜLSXVWLWPRåQRVWSĜHSDGX]MtPHNVUiåNRYêFKYRGGR
EXGRXFtGHãĢRYpNDQDOL]DFHSĜtSDGQČUHFLSLHQWX
Formulace byla upravena
Kapitola g.4.2) Zásobování pitnou a užitkovou vodou, likvidace odpadních vod
RGĤYRGQČQt OLNYLGDFH VUiåNRYêFK YRG MH SUR ]DVWDYLWHOQp SORFK\ XYHGHQD SRX]H OLNYLGDFH ] NRPXQLNDFt
Je zde tedy nutné doplnit v souladu s kapitolou 4.4 i likvidaci z ostatních ploch.
Bylo GRSOQČQR
9\MiGĜHQt]KOHGLVND]iNRQDþ6ERRFKUDQČ]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXVydá odbor
åLYRWQtKRSURVWĜHGtD]HPČGČOVWYt.UDMVNpKR~ĜDGX.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMH
9\MiGĜHQt GOH ]iNRQD þ 6ER OHVtFK D R ]PČQČ D GRSOQČQt QČNWHUêFK ]iNRQĤ OHVQt
zákon): 6RXKODVtPHEH]SĜLSRPtQHN.
9\MiGĜHQt] KOHGLVND]iNRQDþ6ERRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\ Vzhledem k tomu, že byl
~]HPQtSOiQGRVWDWHþQČSURMHGQiQ]SRKOHGXRFKUDQ\SĜtURG\DSĜHGHYãtP]SRKOHGXRFKUDQ\NUDMLQQpKR
rázu, VRXKODVtPHEH]SĜLSRPtQHN.
9\MiGĜHQt GOH]iNRQDþ6ERRGSDGHFKD R]PČQČQČNWHUêFKGDOãtFK]iNRQĤ YH]QČQt
SR]GČMãtFK]PČQ: 6RXKODVtPHEH]SĜLSRPtQHN
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
odbor dopravy, odd.
VLOQLþQtKRKRVSRGiĜVWYt
17. listopadu 16, 506
-LþtQ
1HPiSĜLSRPtQHN
+DVLþVNê]iFKUDQQê
Souhlasné stanovisko
sbor Královéhradeckého
kraje, Ò]HPQtRGERU-LþtQ
'ČOQLFNi-LþtQ
2EYRGQtEiĖVNê~ĜDG,
Wonkova 11142/1
Hradec Králové
Státní pozemkový
~ĜDG+DYOtþNRYD
Valdické 3ĜHGPČVWt
-LþtQ
%H]SĜLSRPtQHN6GČOXMtåHQHHYLGXMtY ĜHãHQpP~]HPtåiGQêGREêYDFtSURVWRU
1HXSODWĖXMHåiGQiVWDQRYLVND
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
55
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
8SODWĖXMHQiVOHGXMtFtSRåDGDYN\
Agentura ochrany
SĜtURG\DNUDMLQ\ý5
*UDILFNiþiVW
VSUiYD&+.2ýHVNê
Lokalita ZD 1 – SURSRMHQtPH]L~þHORYRXNRPXQLNDFtSþDVLOQLFt,,,– Správa CHKO
5iM$QWRQtQD'YRĜiND
ýHVNêUiMVRXKODVtV QDYUåHQRX]PČQRX
294, 511 01 Turnov
9]DWRQDYČGRPt
Územní plán – návrh:
-
str. 14 – .RQFHSFHXVSRĜiGiQtNUDMLQ\YþHWQČY\PH]HQtSORFKDVWDQRYHQtSRGPtQHNSUR]PČQ\
v jejich využití, územní systém ekologicNpVWDELOLW\SURVWXSQRVWNUDMLQ\SURWLHUR]QtRSDWĜHQtRFKUDQD
SĜHG SRYRGQČPL UHNUHDFH GREêYiQt ORåLVHN QHURVWQêFK VXURYLQ – .RQFHSFH ĜHãHQt NUDMLQ\ –
3ORFK\ ]HPČGČOVNp – V WČFKWR SORFKiFK O]H XPtVĢRYDW SRX]H YHĜHMQRX GRSUDYQt D WHFKQLFNRX
infrastUXNWXUX QLNROLY LQIUDVWUXNWXUX VORXåtFt VRXNURPêP ]iMPĤP QDSĜ QDSRMHQt QRYêFK VWDYHE QD
infrastrukturu. Vyplývá z XVW†RGVW]iNRQDþ6EYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
1D]iNODGČYêãHXYHGHQêFKSRåDGDYNĤE\ORGRUHJXODWLYĤSORFK1=GRSOQČQRåHSĜtSXVWQiMHMHQYHĜHMQi
dopravní a technická infrastruktura
-
str. 21 - 3ORFK\ REþDQVNpKR Y\EDYHQt – NRPHUþQt ]DĜt]HQt PDOi D VWĜHGQt 20 – 3ĜtSXVWQp
využití - 6SUiYD&+.2ýHVNêUiMSRåDGXMHDE\E\W\PDMLWHOĤDVSUiYFĤQHE\ORPRåQpUHDOL]RYDt jako
VDPRVWDWQČVWRMtFtREMHNWDOHMDNRVRXþiVWMLQêFKVWDYHE
ND]iNODGČYêãHXYHGHQpKRSRåDGDYNXE\ODWDWRSRGPtQNDVWDQRYHQDY SRGPtQČQČSĜtSXVWQpPY\XåLWt
-
str. 32 - 3ORFK\SĜtURGQt13– 3RGPtQČQČSĜtSXVWQpY\XåLWtD1HSĜtSXVWQpY\XåLWt – Na území
&+.2 QHQt PQRåQp QD SORFKiFK SČVWRYDW U\FKOH URVWRXFt GĜHYLQ\ MHGQi VH R SORFKX 3&+3 D
lokálního biocentra.
'RQHSĜtSXVWQpKRY\XåLWtE\ORGRSOQČQRSČVWRYiQtU\FKOHURVWRXFtFKGĜHYLQ
Územní plán – návrh- SĜLSRPtQN\
-
str. 18 - 34 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s UR]GtOQêP]SĤVREHPY\XåLWt– V jakých typech
SORFK MH PRåQp VLWXRYDW VWDYE\ PRELOQtFK GRPĤ" 6 RGND]HP QD Y\MiGĜHQt 005 k XPtVĢRYiQt PRELOQtFK GRPĤ Ä3UR VFKYiOHQt QDYUåHQpKR ]iPČUX WM XPtVWČQt PRELOQtKR GRPX MH
nezbytné, ab\ QDYUKRYDQê ]iPČU E\O Y VRXODGX V Y\GDQRX ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFt QDSĜ
má-OLEêWXåtYiQNE\GOHQtPXVtEêWXPtVWČQYSORãHXUþHQpSURE\GOHQt³
V UiPFL UHJXODWLYĤ Ò3 SĜtSXVWQRVW PRELOQtFK GRPĤ QHĜHãt Ò]HPQtP SOiQHP MVRX VWDQRYHQ\
požadavky na charDNWHULVWLFNê W\S ]iVWDYE\ 9HãNHUp XPLVĢRYDQp VWDYE\ Y SORFKiFK NWHUp SĜtVOXãQp
VWDYE\XPRåĖXMtXPLVĢRYDWYþHWQČSĜtSDGQêFKPRELOQtFKGRPĤYêUREN\V vlastnostmi stavby) musí tyto
SRåDGDYN\MHGQR]QDþQČVSOĖRYDW
-
str. 19 - 20 - 6.1. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X – Bude v SORFKiFK PRåQp UHDOL]RYDW VWDYE\ ED]pQĤ D
VNOHQtNĤ"=DKUDGQtGRPN\EXGHPRåQRSURYpVWMDNRVDPRVWDWQpVWDYE\QHERMHQ MDNRGRSURYRGQp
NHVWDYEČKODYQt"
PodPtQN\SURVWRURYpKRXSRĜiGiQtGRWČFKWRSRGUREQRVWtQH]DFKi]HMt
-
str. 27 - 3ORFK\ ]HOHQČ – SĜtURGQtKR FKDUDNWHUX =3 – Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X – 3ĜtSXVWQi MH SRX]H YHĜHMQi GRSUDYQt D WHFKQLFNi
infrastruktura.
1D]iNODGČYêãHXYHGHQêFKSRåDGDYNĤE\ORGRUHJXODWLYĤSORFK=3GRSOQČQRåHSĜtSXVWQiMHMHQYHĜHMQi
dopravní a technická infrastruktura
-
str. 30 - 6.11. Plochy lesní (NL) – 3RGPtQN\ SURVWRURYpKR D REMHPRYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\
krajinného rázu – 3ĜtSXVWQiMHSRX]HYHĜHMQiGRSUDYQtDWHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUD
1D]iNODGČYêãHXYHGHQêFKSRåDGDYNĤE\ORGRUHJXODWLYĤSORFK1/GRSOQČQRåHSĜtSXVWQiMHMHQYHĜHMQi
dopravní a technická infrastruktura
-
str. 32 - 33 - 3ORFK\ VPtãHQp QH]DVWDYČQpKR ~]HPt – 3RGPtQČQČ SĜtSXVWQp Y\XåLWt D
1HSĜtSXVWQpY\XåLWt – %XćEXGHRSORFHQtQHSĜtSXVWQpQHERSRGPtQČQČSĜtSXVWQpRERMtQHQtPRåQp
1D]iNODGČYêãHXYHGHQpKRXSR]RUQČQtE\ORRSORFHQtY\SXãWČQR] SRGPtQČQČSĜtSXVWQpKRY\XåLWt
-
str. 33 - 6.12. Plochy smíšené ne]DVWDYČQpKR~]HPt– 1HSĜtSXVWQpY\XåLWt – 1ČNWHUpY\MPHQRYDQp
stavby jsou uvedeny v SĜtSXVWQpPQHERSRGPtQČQČSĜtSXVWQpPY\XåLWt
1D]iNODGČE\ORXSUDYHQRSRGPtQČQČSĜtSXVWQpY\XåLWt
-
str. 33 - 3ORFK\ VPtãHQp QH]DVWDYČQpKR ~]HPt - Podmínky prostorového a objemového
XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X – 3ĜtSXVWQi MH SRX]H YHĜHMQi GRSUDYQt D WHFKQLFNi
infrastruktura.
1D]iNODGČYêãHXYHGHQêFKSRåDGDYNĤE\ORGRUHJXODWLYĤSORFK16GRSOQČQRåHSĜtSXVWQiMHMHQYHĜHMQi
dopravní a technická infrastruktura
Územní plán – RGĤYRGQČQt- SĜLSRPtQN\
-
str. 38 - D3RVWXSSĜLSRĜt]HQtÒ3.QČåQLFH– 6SUiYD&+.2Y\ORXþLODSRX]HYOLYQD(9/]D~]HPt
&+.2QLNROLYSURFHOpVSUiYQt~]HPtREFH.QČåQLFH
,QIRUPDFHE\ODGRSOQČQD9OLYQDORNDOLW\1$785$Y\ORXþLOL.r.Ú.
-
str. 56 - 3ORFK\ ]HPČGČOVNp – Uvedený popis charakteru krajiny platí pro Javornici, zbylé území
REFHPĤåHPtWRGOLãQêFKDUDNWHU
,QIRUPDFHE\ODGRWH[WXGRSOQČQD
56
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
.UDMVNê~ĜDG
Královéhradeckého
kraje, odbor ŽP a
]HPČGČOVWYtRGG
]HPČGČOVWYt Pivovarské
QiPČVWt+UDGHF
Králové, 500 03
.UDMVNê~ĜDG.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMHRGERUåLYRWQtKRSURVWĜHGtD]HPČGČOVWYtGiOHMHQÄNUDMVNê
~ĜDG³ MDNR SĜtVOXãQê RUJiQ RFKUDQ\ ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX SRGOH XVWDQRYHQt † D StVP D
]iNRQDþ6ERRFKUDQČ]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQ
Ä]iNRQ =3)³ SRVRXGLO QiYUK ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH XSUDYHQê N YHĜHMQpPX SURMHGQiQt GOH † ]iNRQDþ6ER~]HPQtPSOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGXVWDYHEQt]iNRQNWHré se bude konat
GQH QD 2EHFQtP ~ĜDGX .QČåQLFH D XSODWĖXMH GOH † RGVW ]iNRQD =3) k tomuto
upravenému návrhu souhlasné stanovisko NWHUp VH WêNi ORNDOLW Y NDWDVWUiOQtP ~]HPt .QČåQLFH
uvedených v následující tabulce:
ZB1
Smíšené obytné
venkovské – SV
1,53
ZB2
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
0,34
ZB3
ZB4
ZB5
ZB6
ZB8a
ZB8b
ZB9
ZB10
ZB12
ZV1
ZV2a
ZV2b
ZV3
ZO1
ZT1
Smíšené obytné
venkovské – SV
Smíšené obytné
venkovské – SV
1,03
0,54
1,22
0,86
0,47
0,61
0,24
0,60
Smíšené obytné
venkovské – SV
0,47
Plochy výroby a
skladování – lehký
SUĤP\VO- VL
Plochy výroby a
skladování – se
specifickým využitím
]HPČGČOVNi
malovýroba - VX
Plochy výroby a
skladování – se
specifickým využitím
]HPČGČOVNi
malovýroba - VX
Plochy výroby a
skladování – se
specifickým využitím
]HPČGČOVNi
malovýroba - VX
3ORFK\REþDQVNpKR
vybavení – WČORYêFK
DVSRUWRYQt]DĜt]HQt
- OS
,QåHQêUVNpVtWČ– TI
0,27
0,36
51911
52051
55411
51954
51911
51100
51110
51100
51100
51911
51911
51941
51911
51911
56100
51941
54168
52811
51954
51911
52011
52051
51911
51210
51100
II.
V.
V.
V.
II.
.
0,35
0,24
0,83
0,24
0,04
1,03
T, Z
T, Z
T
T
T
T, O, Z
0,09
0,02
Z
Z
O
Z
O
0,01
II.
II.
0,15
0,38
0,85
0,37
0,86
0,38
0,09
0,37
O
O
O
0,24
0,20
0,01
0,03
0,32
0,25
0,15
0,23
0,07
0,24
0,03
O
Z, T
Z, T
T, O
T, O
O
O
T, O
T
O
O
0,36
T
0,06
T
0,12
Z
II.
II.
II.
.
II.
.
I.
V.
II.
V.
V.
II.
I.
.
52811
0,05
0,01
0,03
0,02
I.
0,06
55011
II.
0,12
55011
II.
0,22
1,83
51911
I.
0,21
O
51954
.
0,01
O
51100
57001
55600
54167
52011
V.
1,83
0,14
0,06
0,24
0,05
O
T
T
T
T
ZD1
Dopravní
LQIUDVWUXNWXUDVLOQLþQt 0,49
- DS
PD1
Dopravní
LQIUDVWUXNWXUDVLOQLþQt 0,10
- DS
51911
II.
0,07
O
0,03
K1
Plochy lesní - NL
1,69
II.
II.
V.
0,49
0,06
0,63
T
T
O
0,24
K2
3ORFK\SĜtURGQt–
NP
50850
51911
51954
99
0,04
52811
I.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
0,27
0,04
57
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
ý5– Státní
Souhlasné stanovisko
energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký kraj,
Wonkova 1143, 500 02
Hradec Králové
.UDMVNê~ĜDG.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMHRGERU~]HPQtKRSOiQRYiQtDVWDYHEQtKRĜiGXWtPWRVGČOXMHåH]
.UDMVNê~ĜDG
hlHGLVND ]DMLãWČQt NRRUGLQDFH Y\XåtYiQt ~]HPt V RKOHGHP QD ãLUãt ~]HPQt Y]WDK\ VRXODGX V SROLWLNRX
Královéhradeckého
~]HPQtKR UR]YRMH D V ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFt Y\GDQRX NUDMHP nemá k upravenému návrhu
kraje, RGERUÒ3D6ě Ò]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH SUR YHĜHMQp SURMHGQiQt ]iVDGQtFK SĜLSRPtQHN. =iYČUHP SĜLSRPtQiPH
odd. ÚP, Pivovarské
XVWDQRYHQt†VWDYHEQtKR]iNRQDYHYD]EČQDXVWDQRYHQt†Y\KOiãN\þ6ER~]HPQČ
QiPČVWt+UDGHF
DQDO\WLFNêFK SRGNODGHFK ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL D ]SĤVREX HYLGHQFH ~]HPQČ SOiQRYDFt
Králové, 500 03
þLQQRVWL Y SODWQpP ]QČQt ] QČKRå Y\SOêYi SUR ~ĜDG\ ~]HPQtKR SOiQRYiQt SRYLQQRVW SUĤEČåQČ ]DVtODW
UHJLVWUDþQtOLVW\XYHGHQpYSĜtOR]HþDåWpWRY\KOiãN\NUDMVNpPX~ĜDGXSRSĜtSDGČMLPSRYČĜHQpPX
~ĜDGX ~]HPQtKR SOiQRYiQt MDNR SRYČĜHQpPX RUJiQX SUR YNOiGiQt GDW R HYLGHQFL ~]HPQČ SOiQRYDFt
þLQQRVWL ]D VYĤM VSUiYQt REYRG 9 VRXODGX V YêãH FLWRYDQêP XVWDQRYHQtP Y\KOiãN\ MH SRYLQQRVW ]DVtODW
QDãHPX ~ĜDGX SUĤEČåQČ Y\SOĖRYDQp UHJLVWUDþQt OLVW\ N ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL REFH YåG\ SR
XNRQþHQtQiVOHGXMtFtFKHWDS]DKiMHQtSUDFtVFKYiOHQt]DGiQtQHER]SUiY\RXSODWĖRYiQt~]HPQtKR
SOiQX QDE\Wt ~þLQQRVWL ~]HPQtKR SOiQX QHER MHKR ]PČQ\ XNRQþHQt SODWQRVWL SRSĜtSDGČ ]UXãHQt
FHOpKRRSDWĜHQtREHFQpSRYDK\QHERMHKRþiVWL
9]DWRQDYČGRPt
32ä$'$9.<32ě,=29$7(LE
- QiYUKĜHãHQtNDQDOL]DFHEXGHXSĜHVQČQQD]iNODGČ]SUDFRYDQpVWXGLHÄ.RQFHSFHRGNDQDOL]RYiQtREODVWL.QČåQLFH³]SUDFRYDWHO
Multiaqua s.r.o., Hradec Králové, Srpen 2013)
- GRKODYQtKRYêNUHVXEXGRXY\]QDþHQ\SRX]HQiYUK\VtWt7,UHVS]iNUHVVWDYX7,EXGH]REUD]HQSRX]HY NRRUGLQDþQtPYêkresu
- EXGHY\SXãWČQQiYUKSURSRMHQtRGERGO.QČåQLFH– /LEXĖ] GĤYRGXMLåSUREČKOpUHDOL]DFH
9 UiPFL RSDNRYDQpKR YHĜHMQpKR SURMHGQiQt QiYUKX Ò3 E\OD XSODWQČQD QiVOHGXMtFt VWDQRYLVND NWHUi
E\ODSRĜL]RYDWHOHPY\KRGQRFHQD
^dEKs/^<KdE|,KZ'Ep
Krajskê~ĜDG
Královéhradeckého
kraje, odbor ŽP a
]HPČGČOVWYtRGG
]HPČGČOVWYt Pivovarské
QiPČVWt+UDGHF
Králové, 500 03
.UDMVNê~ĜDG.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMHRGERUåLYRWQtKRSURVWĜHGtD]HPČGČOVWYtGiOHMHQÄNUDMVNê~ĜDG“)
MDNRSĜtVOXãQêRUJiQRFKUDQ\]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXSRGOHXVWDQRYHQt†DStVPHQHD]iNRQD
þ6ERRFKUDQČ]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQÄ]iNRQ
=3)³ SRVRXGLO QiYUK ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH XSUDYHQê N RSDNRYDQpPX YHĜHMQpPX SURMHGQiQí dle
XVWDQRYHQt†]iNRQDþ6ER~]HPQtPSOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGXVWDYHEQt]iNRQNWHUp
VH EXGH NRQDW GQH QD 2EHFQtP ~ĜDGX .QČåQLFH .QČåQLFH D XSODWĖXMH GOH
ustanovení § 5 odstavce 2 zákona ZPF NWČPþiVWHPĜHãHQtQiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHNWHUp
E\O\ ]PČQČQ\ RG YHĜHMQpKR SURMHGQiQt NRQDQpKR GQH souhlasné stanovisko - GRSOQČN,
NWHUpVHWêNiORNDOLWYNDWDVWUiOQtP~]HPt.QČåQLFHXYHGHQêFKYQiVOHGXMtFtWDEXOFH
Lokalita
ZB8b
ZB13
IXQNþQtY\XåLWt
pl. Smíšené
obytné
venkovské
pl. Smíšené
obytné
venkovské
celková
YêPČUD
zHPČGČOVNp
SĤG\YKD
]HPČGČOVNiSĤGDYORNDOLWČ
BPEJ
druh
pozemku
WĜtGD
ochrany
GtOþtYêPČUD
v ha
1,02
51911
56100
51954
RUQiSĤGD
RUQiSĤGD
RUQiSĤGD
III.
I.
IV.
0,61
0,24
0,17
0,07
54168
t.t.p.
V.
0,07
54168
52814
50810
t.t.p.
t.t.p.
RUQiSĤGD
zahrada,
t.t.p.
V.
IV.
II.
0,06
0,05
0,07
IV.
0,01
ZZ1
]HOHĖVRXNURPi
0,11
ZO2
REþDQVNp
vybavení - sport
0,08
52011
9êãHXYHGHQêPGRSOQČQêPVRXKODVQêPVWDQRYLVNHPMHGRWþHQRKDSR]HPNĤQiOHåHMtFtFKGR
]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX
9\KRGQRFHQtSĜHGSRNOiGDQêFKGĤVOHGNĤQDYUKRYDQpKRĜHãHQtQD]HPČGČOVNêSĤGQtIRQGYRGĤYRGQČQt
XSUDYHQpKR QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH ]SUDFRYDOD VSROHþQRVW 5(*,2 SURMHNWRYê ateliér s.r.o.,
+RĜLFNi +UDGHF .UiORYp Y SURVLQFL *UDILFN\ MH UR]VDK GRWþHQp ]HPČGČOVNp SĤG\
]Qi]RUQČQYHYêNUHVXSĜHGSRNOiGDQêFK]iERUĤSĤGQtKRIRQGXYPČĜtWNX 000.
2GVRXKODVHQp SR]HPN\ MVRX L QDGiOH VRXþiVWt ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR fondu a jejich vlastníci jsou
SRYLQQL ]DMLVWLW MHMLFK REKRVSRGDĜRYiQt Då GR GRE\ QDE\Wt SUiYQt PRFL VRXKODVX N RGQČWt SĤG\ ]H
58
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXSRGOH†RGVWDYFH]iNRQD=3)
1D WHQWR VRXKODV VH QHY]WDKXMH RGYRODFt Ĝt]HQt D RSUDYQp SURVWĜHGN\ SRGOH ]iNRQD þ 6E
VSUiYQtĜiGQHĜHãtVHMtPPDMHWNRSUiYQtDQLXåLYDWHOVNpY]WDK\
9]DWRQDYČGRPt
.UDMVNê~ĜDG
Královéhradeckého
kraje, RGERUÒ3D6ě
odd. ÚP, Pivovarské
QiPČVWt+UDGHF
Králové, 500 03
.UDMVNê ~ĜDG .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH RGERU ~]HPQtKR SOiQRYiQt D VWDYHEQtKR ĜiGX REGUåHO GQH SURVLQFHR]QiPHQtĜt]HQtR~]HPQtPSOiQX.QČåQLFHYHVP\VOXXVWDQRYHQt†RGVW]iNRQDþ
6ER~]HPQtPSOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGXYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQÄVtavební
]iNRQ³ R RSDNRYDQpP YHĜHMQpP SURMHGQiQt QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX SRGOH XVWDQRYHQt † RGVW stavebního zákona.
2EVDKHPR]QiPHQtMVPHVH]DEêYDOLVRSDNRYDQČSURMHGQiYDQêPQiYUKHP~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
]YHĜHMQČQêP QD ZHERYêFK VWUiQNiFK REFH .QČåQLFH MVPH VH VH]QiPLOL D SR MHKR SRVRX]HQt 9iP
VGČOXMHPHQiVOHGXMtFt
-DN ] SRVX]RYDQêFK PDWHULiOĤ Y\SOêYi RSDNRYDQp YHĜHMQp SURMHGQiQt VH XVNXWHþQLOR GQH OHGQD
QDREHFQtP~ĜDGX.QČåQLFH
=SĜHGORåHQêFKPDWHULiOĤY\SOêYiåHQD]iNODGČYHĜHMQpKRSURMHGQiQtNRQDQpKRGQHNYČWQD
došlo dle ustanovení § 53 odst. 1 a 2 stavebního zákona k SRGVWDWQp ~SUDYČ QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX
.QČåQLFHYVRXODGXVYêVOHGN\MHKRSURMHGQiQt1iYUK~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHE\OXSUDYHQQD]iNODGČ
vyhodnocení námLWHN D SĜLSRPtQHN SRGDQêFK Y UiPFL Ĝt]HQt R ~]HPQtP SOiQX D GiOH QD ]iNODGČ
SRåDGDYNĤGRWþHQêFKRUJiQĤ
.UDMVNê~ĜDG.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMHRGERU~]HPQtKRSOiQRYiQtDVWDYHEQtKRĜiGXWtPWRVGČOXMHåH]
KOHGLVND]DMLãWČQtNRRUGLQDFHY\XåtYiQt~]HPtVRKOedem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s
SROLWLNRX ~]HPQtKR UR]YRMH D V ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFt Y\GDQRX NUDMHP QHPi N XSUDYHQpPX
QiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH]iVDGQtFKSĜLSRPtQHN
9]DWRQDYČGRPt
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
odbor ŽP, 17. listopadu
-LþtQ
9\MiGĜHQtNQiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH- § 52 st. zák.
2GERU åLYRWQtKR SURVWĜHGt 0ČVWVNpKR ~ĜDGX Y -LþtQČ REGUåHO R]QiPHQt R RSDNRYDQpP YHĜHMQpP
SURMHGQiQt QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH D N WRPXWR Y VRXODGX VH VYêPL NRPSHWHQFHPL GDQými
SĜtVOXãQêPL]iNRQ\VGČOXMH
9\MiGĜHQt]KOHGLVND]iNRQDþ6ERRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\
9]KOHGHP N WRPX åH E\O ~]HPQt SOiQ GRVWDWHþQČ SURMHGQiQ ] SRKOHGX RFKUDQ\ SĜtURG\ D SĜHGHYãtP ]
SRKOHGXRFKUDQ\NUDMLQQpKRUi]XVRXKODVtPHEH]SĜLSRPtQHN9\ĜL]XMH51'U9ODGLPtUD6PROtNRYi
9]DWRQDYČGRPt
9\MiGĜHQt]KOHGLVND]iNRQDþ6ERRFKUDQČ]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX
9\Gi RGERU åLYRWQtKR SURVWĜHGt D ]HPČGČOVWYt .UDMVNpKR ~ĜDGX .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH 9\ĜL]XMH
Marcela Žáková
VzaWRQDYČGRPt
9\MiGĜHQtGOH]iNRQDþ6ERRGSDGHFKDR]PČQČQČNWHUêFKGDOãtFK]iNRQĤYH]QČQt
SR]GČMãtFK]PČQ
EH]SĜLSRPtQHN9\ĜL]XMH0DUFHODâLPĤQNRYi'L6
9]DWRQDYČGRPt
9\MiGĜHQtGOH]iNRQDþ6EROHVtFKDR]PČQČDGRSOQČQt QČNWHUêFK]iNRQĤOHVQt
zákon):
6RXKODVtPHEH]SĜLSRPtQHN9\ĜL]XMH0LORVODY6WUiQVNê
9]DWRQDYČGRPt
9\MiGĜHQt]KOHGLVND]iNRQDþ6ERYRGiFKDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤYRGQt]iNRQ
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQÄYRGQt]iNRQ´
OdERUåLYRWQtKRSURVWĜHGt0ČVWVNpKR~ĜDGXY-LþtQČMDNRSĜtVOXãQêYRGRSUiYQt~ĜDGSRGOH†RGVW
]iNRQD þ 6E R YRGiFK D R ]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ YRGQt ]iNRQ YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ GiOH MHQ ÄYRGQt ]iNRQ´ SRVRXGLO SRGOH † YRGQtho zákona výše uvedený návrh zadání
~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
3URYHGHQêP ãHWĜHQtP D SRVRX]HQtP RWi]N\ PRåQRVWL RYOLYQČQt YRGQtFK SRPČUĤ D ]iMPĤ FKUiQČQêFK
XVWDQRYHQtPLYRGQtKR]iNRQDDSĜHGSLVĤMHMSURYiGČMtFtFKGRVSČOYRGRSUiYQt~ĜDGN]iYČUXže k návrhu
~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHPiW\WRSĜLSRPtQN\DSRGPtQN\
Kapitola g.4.2) Zásobování pitnou a užitkovou vodou, likvidace odpadních vod
3RSLVX VWiYDMtFtKR VWDYX ]iVRERYiQt SLWQRX YRGRX EXGH XSUDYHQ SRGOH VNXWHþQRVWL 7HG\ YRGRYRG
.QČåQLFHMHQ\Qt]NXãHEQČQDSRMHQQDYRGRYRGREFH/LEXĖD]GURMHPYRG\MHYUW/--1. V SUĤEČKXURNX
SUREČKQHNRODXGDFHSURSRMHQtDEXGHSUREtKDWYêVWDYEDYUWX/--]HNWHUpKREXGHREHF.QČåQLFH
]iVREHQD'RYêNUHVRYpþiVWL]DNUHVOLWEXGRXFtYČWHYYRGRYRGXNORNDOLWČ=%QDWXWR YČWHYSUREtKiY
VRXþDVQpGREČVWDYHEQtĜt]HQt9\ĜL]XMH,QJ-DNXEâSDþHN
9êãHXYHGHQpE\ORGRSOQČQRGRWH[WRYpLJUDILFNpþiVWLRGĤYRGQČQtÒ3.QČåQLFH
Ministerstvo
zdravotnictví, odbor
LQYHVWLþQtKRUR]YRMH
Palackého nám. 4, 128 01
Praha 2
Ministerstvo ]GUDYRWQLFWYtý5QHPiYSĜHGPČWQpORNDOLWČåiGQp]iMP\] hlediska nadregionální výstavby
]GUDYRWQLFNêFK]DĜt]HQtýHVNêLQVSHNWRUiWOi]QtD]ĜtGHO]KOHGLVNDRFKUDQ\OpþHEQêFKOi]QtDSĜtURGQtFK
OpþLYêFK]GURMĤY\GiYiVDPRVWDWQiVWDQRYLVNDNXYHGHQêPORNDlitám.
9]DWRQDYČGRPt
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
59
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
2EYRGQtEiĖVNê~ĜDG,
Wonkova 11142/1
Hradec Králové
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQ
RGGSDPiWNRYpSpþH
Žižkovo nám. 18, 506 01
-LþtQ
2EYRGQt EiĖVNê ~ĜDG SUR ~]HPt NUDMĤ .UiORYpKUDGHFNpKR D 3DUGXELFNpKR QHPi SĜLSRPtQN\ N QiYUKX
územního plánu obce.
9]DWRQDYČGRPt
0ČVWVNê ~ĜDG -LþtQ RGGČOHQt VWiWQt SDPiWNRYp SpþH REGUåHO GQH R]QiPHQt 2EHFQtKR
~ĜDGX .QČåQLFH VH VtGOHP .QČåQLFH -LþtQ RNRQiQt RSDNRYDQpKR YHĜHMQpKR SURMHGQiQt k
QiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH (k. ú. .QČåQLFH
3ĜHGNOiGDQpVWDQRYLVNRY\FKi]t]Y\MiGĜHQtSĜtVOXãQpRGERUQpRUJDQL]DFHVWiWQtSDPiWNRYpSpþHNWHURX
MH 1iURGQt SDPiWNRYê ~VWDY ~]HPQt RGERUQp SUDFRYLãWČ Y -RVHIRYČ 7RWR Y\MiGĜHQt NWHUp VL 0ČVWVNê
~ĜDG-LþtQRGGČOHQtVWiWQtSDPiWNRYpSpþHY\åiGDOYVRXODGXVXVW†RGVW]iNRQDþ6E
R VWiWQt SDPiWNRYp SpþL YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ E\OR Y\GiQR GQH SRG ]Q
13ÒB3-HO ,QJ -LĜLQD -HOtQNRYi D 0ČVWVNpPX ~ĜDGX -LþtQ RGGČOHQt VWiWQt SDPiWNRYp
SpþHGRUXþHQRGQH
2EMHGQDWHOHPSĜHGPČWQpKRQiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHMH2EHF.QČåQLFHSRĜL]RYDWHOHP
2EHFQt~ĜDG.QČåQLFHD]SUDFRYDWHOHP5(*,2SURMHNWRYêDWHOLpUVURGDWXPSURVLQHF
Návrh územního plánu vymezuje následující plochy SĜHVWDYE\
PO1 – SORFK\YHĜHMQêFKSURVWUDQVWYt– SORFKDMHXUþHQDSURXPtVWČQtKĜLãWČ
PD1 – plochy dopravní infrastruktury – VLOQLþQt– SORFKDSUR~SUDYXNĜLåRYDWN\
Návrh územního plánu vymezuje následující zastavitelné plochy:
ZB1_ ZB13 – plochy smíšené obytné – venkovské – SV (rozvojové plochy navržené v návaznosti
na stávající bytovou zástavbu)
ZZ1 – SORFK\]HOHQČ– soukromá a vyhrazená _ ZS
ZO2 – SORFK\REþDQVNpKRY\EDYHQt– WČORYêFKRYQiDVSRUWRYQt]DĜt]HQt– OS
ZV1 _ plochy výroby a skladování – lHKNêSUĤP\VOB9/
ZV2 – ZV3 _ plochy výroby a skladování – VHVSHFLILFNêPY\XåLWtP]HPČGČOVNiPDORYêUREDB9;
ZD1 _ plochy technické infrastruktury – VLOQLþQt– DS
ZT1 – plochy technické infrastruktury – LQåHQêUVNpVtWČB7,
0ČVWVNê ~ĜDG -LþtQ RGGČOHQt VWiWQt SDPiWNRYp SpþH MDNR YČFQČ D PtVWQČ SĜtVOXãQê RUJiQ VWiWQt
SDPiWNRYpSpþHSRGOH†RGVWStVPF]iNRQDþ6ERVWiWQtSDPiWNRYpSpþLYH]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ ]iNRQD þ 6E R VWDQRYHQt REFt V SRYČĜHQêP REHFQtP ~ĜDGHP D
sWDQRYHQt REFt V UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ D SRGOH † Y\KOiãN\
0LQLVWHUVWYD YQLWUD ý5 þ 6E R VWDQRYHQt VSUiYQtFK REYRGĤ REFt V SRYČĜHQêP REHFQtP
~ĜDGHP D VSUiYQtFK REYRGĤ REFt V UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ XSODWĖXMH
QiVOHGXMtFt VWDQRYLVNR N ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL SUR ~]HPt YH NWHUpP VH QDFKi]t QHPRYLWi
kulturní památka.
2FKUDQDĜHãHQpKR~]HPt]KOHGLVND]iMPĤSDPiWNRYpSpþH
=KOHGLVND]iMPĤSDPiWNRYpSpþHYHY]WDKXNSĜHGORåHQpPXQiYUKX~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHMHQXWQR
konstatovat následující:
A)
YUiPFLĜHãHQpKR~]HPtVHQDFKi]tQiVOHGXMtFtQHPRYLWiNXOWXUQtSDPiWND
฀
฀
฀฀
þtVOHPUHMVWĜtNXQHPRYitost, stavba neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.
þN~.QČåQLFH
B)
ĜHãHQp ~]HPt MH QXWQR FKiSDW MDNR Ä~]HPt V DUFKHRORJLFNêPL QiOH]\³ YH VP\VOX ]iNRQD þ
6E R VWiWQt SDPiWNRYp SpþL YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ QD NDWDVWUu jsou
evidovány nálezy z mladší doby kamenné, dalším prokazatelným sídelním horizontem je doba
VWĜHGRYČNi– VWĜHGRYČNêKUiGHNÄ.R]ORY³YSROR]HÄ.R]ORY³VWĜHGRYČNiWYU]YLQWUDYLOiQXYVL– v
PtVWČþSPLQFRYQtGHSRW– NXVĤPLQFtD]ORPN\YQiGREČRVtGOHQt.QČåQLFHGiOH
SRNUDþXMHLYQRYRYČNX– QRYRYČNpKRUQLFNpVWDĜLQ\YSROR]HÄ3DVHN\³SUYQtStVHPQi]PtQND
R.QČåQLFtFKSRFKi]t]URNX
6WDQRYLVNR N SĜHGORåHQpPX QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH ] KOHGLVND RFKUDQ\ SDPiWNRYêFK
hodnot v rámci ĜHãHQpKR~]HPt
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQRGGČOHQtVWiWQtSDPiWNRYpSpþHVYêãHXYHGHQêPSĜHGORåHQêPQiYUKHP~]HPQtKR
SOiQX.QČåQLFHsouhlasí.
'iOH 0ČVWVNê ~ĜDG -LþtQ RGGČOHQt VWiWQt SDPiWNRYp SpþH XSR]RUĖXMH åH Y SĜHGORåHQtP QiYUKX
územního plánu je v seznamu kulturních památek uvedená nemovitá kulturní památka „venkovská
XVHGORVW³ ]DSVDQi Y ÒVWĜHGQtP VH]QDPX NXOWXUQtFK SDPiWHN ý5 SRG þtVOHP UHMVWĜtNX QHPRYLWRVWLEXGRYDþSREHF.QČåQLFHQDSR]HPNXSDUFþVWN~.QČåQLFHEXGRYDEH]þ
S þ H VWRGROD QHHYLGRYDQi Y NDWDVWUX QHPRYLWRVWt QD SR]HPNX SDUF þ VW N ~ .QČåQLFH D
SR]HPN\ SDUF þ VW SDUF þ VW D SDUF þ YãH N ~ .QČåQLFH QLFPpQČ WDWR MLå QHQt
NXOWXUQt SDPiWNRX YH VP\VOX ]iNRQD þ 6E R VWiWQt SDPiWNRYp SpþL YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ 3URKOiãHQt ]D NXOWXUQt SDPiWNX E\OR X VRXERUX WČFKWR QHPRYLWRVWt ]UXãHQR UR]KRGQXWtP
0LQLVWHUVWYDNXOWXU\ý5þM0.233]HGQH
RGĤYRGQČQt
0ČVWVNê ~ĜDG -LþtQ RGGČOHQt VWiWQt SDPiWNRYp SpþH SRVRXGLO YêãH XYHGHQê QiYUK ~]HPQtKR SOiQX
.QČåQLFH]KOHGLVND]iMPĤVWiWQtSDPiWNRYpSpþHXSODWĖRYDQêFKQDĜHãHQpP~]HPtYL]YêãHXYHGHQê
YêþHW D GRVSČO N ]iYČUX åH W\WR ]iMP\ MVRX Y SĜHGORåHQpP QiYUKX ]RKOHGQČQ\ D UHVSHNWRYiQ\ D
QHGRFKi]t ]GH NH VWĜHWX WČFKWR ]iMPĤ VH ]DPêãOHQêPL ]iPČU\ QD GDOãt UR]YRM GDQpKR ~]HPt = WRKRWR
GĤYRGX SRYDåXMH 0ČVWVNê ~ĜDG -LþtQ RGGČOHQt VWiWQt SDPiWNRYp SpþH SĜHGORåHQê QiYUK ]D
60
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
DNFHSWRYDWHOQê]KOHGLVND]iMPĤVWiWQtSDPiWNRYpSpþH0ČVWVNê~ĜDG-LþtQRGGČOHQtVWiWQtSDPiWNRYp
SpþH SĜLWRP UHDJRYDO L QD SĜHGORåHQp Y\MiGĜHQt 1iURGQtKR SDPiWNRYpKR ~VWDYX ~]HPQt RGERUQp
SUDFRYLãWČ Y -RVHIRYČ QLFPpQČ SR SURVWXGRYiQt MtP QDYUåHQêFK SĜLSRPtQHN GRãHO N ]iYČUX åH
SĜHGORåHQêQiYUK~]HPQtKRSOiQXW\WRMLž zohlednil.
9]DWRQDYČGRPt
ý5– Státní
energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Královéhradecký kraj,
Wonkova 1143, 500 02
Hradec Králové
Státní pozemkový
~ĜDG+DYOtþNRYD
9DOGLFNp3ĜHGPČVWt
-Lþtn
6WiWQt HQHUJHWLFNi LQVSHNFH Ò]HPQt LQVSHNWRUiW SUR .UiORYpKUDGHFNê D 3DUGXELFNê NUDM MDNR GRWþHQê
VSUiYQt~ĜDG YHVP\VOX†RGVW]iNRQDþ6ERSRGPtQNiFKSRGQLNiQtDRYêNRQXVWiWQt
VSUiY\YHQHUJHWLFNêFKRGYČWYtFKDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤDSRGOH†
RGVW]iNRQDþ6ERKRVSRGDĜHQtHQHUJLtY platném ]QČQtYHVSRMHQtV†]iNRQDþ
6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX VWDYHEQt ]iNRQ YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
VGČOXMHPHåHVQiYUKHPÒ32souhlasí.
9]DWRQDYČGRPt
.UDMVNêSR]HPNRYê~ĜDGSUR.UiORYpKUDGHFNêNUDM3RERþND-LþtQQHSURYiGtQD~]HPtXYHGHQpREFHY
VRXþDVQpGREČSR]HPNRYp~SUDY\VYêPČQRXYODVWQLFNêFKSUiYDWtPWRQHXSODWĖXMHåiGQiVWDQRYLVNDN
þiVWHP ĜHãHQt NWHUp E\O\ RG VSROHþQpKR MHGQiQt ]PČQČQ\ Y Uámci zpracování Návrhu územního plánu
REFH.QČåQLFH
9]DWRQDYČGRPt
PRĜL]RYDWHO SĜH]NRXPDO ĜHãHQt Ò3 .QČåQLFH YH Y]WDKX NH ]YOiãWQtP SUiYQtP SĜHGSLVĤP FKUiQČQêP
GRWþHQêPL RUJiQ\ NWHUp QHSRGDO\ Y ]iNRQQêFK OKĤWiFK VWDQRYLVND D GRãHO N ]iYČUX åH ĜHãHQt ÒP
není v rozporu s YHĜHMQêP]iMPHPKiMHQêPSĜtVOXãQêP'2DWRMDNYHIi]LSURMHGQiQtGOH†WDN†
VWDYHEQtKR]iNRQDNG\VHGRWþHQpRUJiQ\Y\MDGĜXMtSRX]HN PČQČQêPþiVWHPXSUDYHQpKRQiYUKX
ÚP. 3RĜL]RYDWHO SR SĜH]NRXPiQt QiYUKX Ò3 .QČåQLFH dle § 53, odst. 4 došel k ]iYČUX åH Ò3 MH
v souladu s SRåDGDYN\ ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ D VH VWDQRYLVN\ GRWþHQêFK RUJiQĤ SRGOH
]YOiãWQtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
f) 9<+2'12&(1Ë63/1ċ1Ë32ä$'$9.ģ ZADÁNÍ
Dne 14. 5. 2012 bylo na 23 YHĜHMQpP ]DVHGiQt zastupitelstvD REFH .QČåQLFH VFKYiOHQR =adání
územního plánu .QČåQLFH. Toto zadání je návrhem územního plánu respektováno. Nad rámec
SRåDGDYNĤ ]DGiQt MH ĜHãHQt Y QiYUKX Ò3 UR]ãtĜHQR ]HMPpQD WDP NGH ]DGiQt GRSRUXþRYDOR ]YiåHQt
PRåQRVWLXSODWQČQtSRåDGDYNXQHERWDPNGH nový požadavek vyplynul z pracovních jednání k návrhu
ÚP.
1iVOHGXMtFt ~GDMH R VSOQČQt ]DGiQt MVRX XYHGHQ\ Y SĜHKOHGX SRGOH MHGQRWOLYêFK NDSLWRO =DGiQt
územního plánX .QČåQLFH, jejichž názvy jsou citovány YþHWQČ StVPHQD R]QDþXMtFtKR SRĜDGt. Teze
Zadání již znovu uvedeny nejsou.
f.a) Požadavky vyplývající z SROLWLN\ ~]HPQtKR UR]YRMH ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFH Y\GDQp
NUDMHPSRSĜtSDGČ] GDOãtFKãLUãtFK~]HPQtFKY]WDKĤ
9\KRGQRFHQtMDNE\O\VSOQČQ\SRåDGDYN\WpWRNDSLWRO\]DGiQtMHSĜHGPČWHPVDPRVWDWQpNDSitoly b)
WRKRWR2GĤYRGQČQtYL]YêãH
IE3RåDGDYN\QDĜHãHQtY\SOêYDMtFt] ~]HPQČDQDO\WLFNêFKSRGNODGĤ
Návrh ÚP .QČåQLFH respektuje DSĜHEtUiOLPLW\Y\XåLWt~]HPtDGDOãtSUYN\WYRĜtFtÒ$3SUR253-LþtQ
s YêMLPNRX SUYNĤ ORNiOQtKR Ò6(6 NWHUê MH XSĜHVQČQ WDN DE\ Y\KRYRYDO SRåDGDYNĤP XYiGČQêFK
v =Ò5 .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH D 3RVRX]HQt YOLYĤ =Ò5 ] KOHGLVND YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt -VRX
UHVSHNWRYiQ\]iPČU\XYHGHQpY podkladech pro RURÚ s YêMLPNRXPRGHUQL]DFHåHOH]QLþQtWUDWL
QHERĢWDWRPRGHUQL]DFH QHQt]iURYHĖREVDåHQDY ZÚR.
f.c) Požadavky na rozvoj území obce
'OHSRåDGDYNĤ]DGiQtY\WYiĜtQiYUK~]HPQtKRSOiQXSRGPtQN\SURNRPSOH[QtDSURSRUFLRQiOQt rozvoj
REFH SRVtOHQt MHMtKR Yê]QDPX YH VWUXNWXĜH RVtGOHQt D RFKUDQX KRGQRW MHMtKR ~]HPt -VRX Y\WYRĜHQ\
SRGPtQN\ SUR SRVtOHQt RE\WQp IXQNFH YþHWQČ ]NYDOLWQČQt WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ MVRX Y\WYRĜHQ\
SRGPtQN\SURUR]YRMYODVWQtHNRQRPLFNp]iNODGQ\REFH1iYUKÒ3GiOHY\WYiĜtSRGPtQN\SURREQRYX
NUDMLQQp]HOHQČDWYRUEXÒ6(6.RQFHSFHGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXU\MH]DPČĜHQDQD]OHSãHQtSRGPtQHN
QD SUĤWD]tFK VLOQLF RE\WQêP ~]HPtP ]DMLãWČQt SRGPtQHN SUR PRåQRVW EXGRXFtKR XPtVWČQt Napacitní
komunikace v nové trase. Vymezení územní rezerv\SURVLOQLFLXPRåĖXMHSČãtDF\NOLVWLFNpSURSRMHQt
.QČåQLFD-DYRUQLFHDGiOH.QČåQLFV/LEXQt.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
61
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
=iPČUREFHQD]Ĝt]HQtPXOWLIXQNþQtKRVSRUWRYLãWČY FHQWUXMHQiYUKHPÒ3QDSOQČQ
,QGLYLGXiOQt SRåDGDYN\ QD ]DĜD]HQt NRQNUpWQtFK SR]HPNĤ GR ]DVWDYLWHOQêFK SORFK E\O\ ]YiåHQ\
z KOHGLVHN FHONRYp XUEDQLVWLFNp NRQFHSFH NRQFHSFH XVSRĜiGání krajiny, ochrany hodnot území a
QiYUKRYêFKSUYNĤQDGĜD]HQpGRkumentace. 1D]iNODGČWRKRWRSRVRX]HQtE\O\SRåDGDYN\SURPtWQXW\
do návrhu ÚP .QČåQLFH.
IG 3RåDGDYN\ QD SORãQp D SURVWRURYp XVSRĜiGiQt XUEDQLVWLFNRX NRQFHSFL D NRQFHSFL XVSRĜiGiQt
krajiny)
8UEDQLVWLFNiNRQFHSFHDNRQFHSFHXVSRĜiGiQtNUDMLQ\Ò3.QČåQLFH QDSOĖXMHSRåDGDYN\]DGiQt
- UR]YRMMHXVPČUĖRYiQV ohledem na respektování územní rezervy DS1r stanovené ZÚR, vymezení
UH]HUY\UHVSHNWXMH]DVWDYČQp~]HPtD]DVWDYLWHOQpSORFK\DOHWDNpSĜtrodní hodnoty území
- stávající dopravní infrastruktura se stabilizuje
- zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny v SĜLPČĜHQpPUR]VDKXYORNDOLWiFKV UHODWLYQČQt]NêP
GRSDGHP]iWČåtQDåLYRWQtSURVWĜHGtMHY\XåLWLQVWLWXWSRGPtQČQpKRY\XåLWtXUR]YRMe obytného území v
ORNDOLWiFK NGH E\ VH PRKOD SURMHYLW QDGOLPLWQt KOXNRYi ]iWČå RG VWiYDMtFt VLOQLFH , SĜL IRUPXODFL
SRGPtQHN SUR UR]YRM VtGOD E\O Y\XåLW SĜHGSRNODG åH negativní vliv hluku na obytné území od
potencionální kapacitní silnice bude redukRYiQ SĜL XSODWQČQt SURWLKOXNRYêFK RSDWĜHQt QD WČOHVH
komunikace SORFK\ NRPHUþQtFK ]DĜt]HQt SUR FHVWRYQt UXFK MVRX VWDELOL]RYiQ\ MHMLFK GDOãt UR]YRM MH
XPRåQČQQDSORFKiFKVPtãHQêFKRE\WQêFK- venkovských
- v Javornici je rozvoj limitován stávajícím zastaYČQêP~]HPtP
- VWiYDMtFt IRWEDORYp KĜLãWČ MH XUþHQR N dosavadnímu využití bez možností dalšího rozvoje, náhradní
plocha není vytipována z GĤYRGXQHVRXKODVXYODVWQtNĤSR]HPNĤY SURYČĜRYDQêFKORNDOLWách
- MVRXQDYUåHQ\NRPXQLNDFHSURSČãtDF\NOLVWLFNpSURSRMHQt.QČåQLFH- /LEXĖD.QČåQLFH- Javornice
- podmínky využití ploch s UR]GtOQêP ]SĤVREHP Y\XåLWt XPRåĖXMt Y SORFKiFK VPtãHQêFK RE\WQêFK venkovských vymezených v ÚP .QČåQLFH VRXEČåQêUR]YRME\GOHQtY\EDYHQRVWLGUREQpKRSRGQLNiQt
a nerušících výrobntFKþLQQRVWtDOHWDNpUHNUHDFHþtPåMHGiQSURVWRUSURXSODWQČQtãLURNpKRVSHNWUD
funkcí; UHJXODWLY\ Y\XåLWt SORFK YêURE\ D VNODGRYiQt Y\OXþXMt ]Y\ãRYiQt QHJDWLYQtFK YOLYĤ YêURE\ QD
RE\WQp~]HPtUR]YRMYHVWiYDMtFtFKORNDOLWiFKVH]iWČåtQDåLYRWQtSURVWĜHGtMHSRGPtQČQRSDWĜHQtPLQD
nových stavbách
- LQVWLWXWSRGPtQČQpKRY\XåLWt~]HPtMHÒ3Y\XåLWWDPNGHE\ORQXWQpSURKORXELWUHJXODWLY\Y\SOêYDMtFt
z REHFQČSODWQêFKSĜHGSLVĤQHERUR]KRGQXWtVSUiYQtFKRUJiQĤ
- QiYUK Ò6(6 MH XSUDYHQ WDN DE\ V\VWpP ]ĤVWDO IXQNþQt L SĜL SĜtSDGQpP VWĜHWX V potencionálními
QRYêPL GRSUDYQtPL VWDYEDPL QiYD]QRVW QD VRXVHGtFt ~]HPt E\OD VOHGRYiQD ELRFHQWUD D ]YOiãĢ
FKUiQČQi~]HPtMVRXY\PH]HQDMDNRSORFK\SĜtURGQt
- KPÚ nejsou v ĜHãHQpP~]HPtSĜLSUDYRYiQ\
IH3RåDGDYN\QDĜHãHQtYHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\
3RåDGDYN\ QD ĜHãHQt YHĜHMQp LQIUDVWUXNXU\ D YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt MVRX QDSOQČQ\ V výjimkou
Y\PH]HQt~]HPQtUH]HUY\SURKĜLãWČ- ]GĤYRGQČQRYêãH
3RåDGDYN\ QD ĜHãHQt GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ MVRX QDSOQČQ\ YH VP\VOX ]DGiQt - viz kap. g.4) a další
WRKRWR 2GĤYRGQČQt Vzhledem k SROR]H WUDV NRPXQLNDFt XPRåĖXMtFtFK SURSRMHQt .QČåQLFH - /LEXĖ D
.QČžnice - Javornice, jež kolidují s územní rezervou R1 pro kapacitní komunikaci, nenavrhuje ÚP
.QČåQLFHWDWRSURSRMHQtMDNRF\NORVWH]N\DOHMDNRF\NORWUDV\QDVWiYDMtFtFK~þHORYêFKNRPXQLNDFtFK
3UR]Ĝt]HQt~þHORYpNRPXQLNDFHMHXUþHQNRULGRUSURY\WYRĜHQtVFKi]HMtFtKR~VHNXNRPXQLNDFHPH]L
.QČåQLFHPLD-DYRUQLFtQDFKi]tVHMLåPLPR~]HPQtUH]HUYX5
Požadavky na ostatní prvky technické infraVWUXNWXU\MVRXQDSOQČQ\YHVP\VOX]DGiQt- viz kap. g.4) a
dalãt WRKRWR 2GĤYRGQČQt 1iYUK ~zemního plánX QHSRþtWi V propojením vodovodních sysWpPĤ REFt
.QČåQLFH D -LQROLFH ] Jinonic se navrhuje pouze zásobování Javornice 1iYUK RGYiGČQt D þLãWČQt
odpadnícK YRG NRQFHSþQČ Yychází z PRVK Královéhradeckého kraje. 3ĜHGNXSQt SUiYD N SR]HPNĤP
SUR UHDOL]DFL 936 97 UHJXODþQt VWDQLFH V 97/ SĜtSRMNRX QHMVRX VWDQRYHQD QHERĢ SĜtVOXãQi
GRNXPHQWDFHSURXPtVWČQtVWDYE\na pozemcích není zpracována.
f.f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Ò3 Y\WYiĜt SRGPtQN\ SUR RFKUDQX SĜtURGQtFK NXOWXUQtFK D FLYLOL]DþQtFK KRGQRW Y ĜHãHQpP ~]HPt
3RNXG QHQt MHMLFK RFKUDQD ]DMLãWČQD ]YOiãWQtP ]iNRQHP MH GHNODURYiQD WtPWR ~]HPQtP SOiQHP
S YêMLPNRX ]SURVWĜHGNRYiQt ORNiOQČ OLPLWRYDQêFK LQIRUPDFt Y\OXþXMH Ò3 XPLVĢRYiQt VWDYHE SUR
62
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
UHNODPX D UHNODPQtFK ]DĜt]HQt X VLOQLF ] GĤYRGX RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X D XSODWQČQt VWiYDMtFtFK
dominant krajiny.
IJ3RåDGDYN\QDYHĜHMQČSURVSČãQpVWDYE\YHĜHMQČSURVSČãQiRSDWĜHQtDDVDQDFH
VPS, VPO jsou stanoveny v souladu se ZÚR, plochy asanací nebyly tímto ÚP stanoveny.
IK 'DOãt SRåDGDYN\ Y\SOêYDMtFt ]H ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ QDSĜ SRåDGDYN\ QD RFKUDQX
YHĜHMQpKR ]GUDYt FLYLOQt RFKUDQ\ REUDQ\ D EH]SHþQRVWL VWiWX RFKUDQ\ ORåLVHN QHURVWQých surovin,
JHRORJLFNpVWDYE\~]HPtRFKUDQ\SĜHGSRYRGQČPLDMLQêPLUL]LNRYêPLSĜtURGQtPLMHY\
Využití ploch X QLFKå H[LVWXMH SĜHGSRNODG RYOLYQČQt KOXNHP ] dopravy na stávající silnici I/35 nebo
KOXNHPRGVWiYDMtFtĜiGQČSRYROHQpYêURE\MHVWDQRYHQRMDNRSRGPtQČQp.
Požadavky požární a civilní ochrany jsou respektovány; respektován je také požadavek uvedení
LQIRUPDFHåHĜHãHQp~]HPtMHÄY\PH]HQêP~]HPtP0LQLVWHUVWYDREUDQ\ý5³Ò3UHVSHNWXMHRFKUDQX
QDG]HPQtKRNRPXQLNDþQtKRYHGHQtY rozsahu poskytnutých informací.
1iYUKHPÒ3MVRX]RKOHGQČQDVHVXvná a poddolovaná území.
.]DMLãWČQtSURWLSRYRGĖRYpRFKUDQ\MVRXQDYUåHQDRSDWĜHQtSĜHYiåQČYQH]DVWDYČQpP~]HPtMHGQiVH
zejména o zadržení vody v NUDMLQČSUYN\SURVQtåHQtRKURåHQt~]HPtYRGQtHUR]t
f.i) 3RåDGDYN\DSRN\Q\SURĜHãHQtKODYQtFKVWĜHWĤ]iMPĤDSUREOpPĤY území
3RWHQFLRQiOQtVWĜHW\]iMPĤXYHGHQpY ]DGiQtMVRX~]HPQtPSOiQHPĜHãHQ\RPH]HQtP]iERUĤQD=3)
s , ,, WĜtGRX SĜHGQRVWL Y RFKUDQČ RULHQWDFt UR]YRMH ]HMPpQD GR ]DVWDYČQpKR ~]HPt XSĜHVQČQtP
vymezení územní rezervy ]PČQRX WUDV ELRNRULGRUĤ ]D ~þHOHP GRVDåHQt NROPêFK NĜtåHQt V možnou
budoucí komunikací), redukcí navržených dopravních staveb v prostoru územní rezervy oproti
SĤYRGQtPX]iPČUX.
f.j) Požadavky na vymezení zastavitelných plocK D SORFK SĜHVWDYE\ V ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
6WDQRYHQi SRWĜHED UR]YRMRYêFK SORFK UHIOHNWXMH VNXWHþQRVW åH ĜHãHQp ~]HPt OHåt Y rozvojové ose
krajského významu, která byla vymezena ZÚR Královéhradeckého kraje. ÚP byl zpracován ve smyslu
VWDQRYHQêFK~NROĤSUR~]HPQtSOiQRYiQt
IN3RåDGDYN\QDY\PH]HQtSORFKDNRULGRUĤYHNWHUêFKEXGHXORåHQRSURYČĜHQt]PČQMHMLFKY\XåLWt
územní studií
3RĜt]HQt ~]HPQt VWXGLH MH SĜHGHSViQR X ORNDOLW YČWãtKR UR]VDKX X QLFKå MH SUR UR]KRGRYiQt QXWQR
SĜHGHP VWDQRYLW SRGUREQČMãt RUJDQL]DFL ~]HPt SRGPtQN\ SUR QDSRMHQt QD GRSUDYQt D WHFKQLFNRX
LQIUDVWUXNWXUXSRSĜVWDQRYLWSRGUREQČMãtSRGPtQN\SURVWRURYpKRXVSRĜiGiQt
f.l) Požadavky na vymezení plocha NRULGRUĤSURNWHUpEXGRXSRGPtQN\SURUR]KRGRYiQtR]PČQiFK
MHMLFKY\XåLWtVWDQRYHQ\UHJXODþQtPSOiQHP
Tyto požadavky nebyly zadáním stanoveny, v SUĤEČKX ]SUDFRYiQt QiYUKX Ò3 QHE\OD VKOHGiQD
SRWĜHED]SUDFRYiQtUHJXODþQtKRSOiQX
f.m) Požadavky na vyhodnocHQt YOLYĤ ~]HPQtKR SOiQX QD XGUåLWHOQê UR]YRM ~]HPt SRNXG GRWþHQê
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního plánu
z KOHGLVND YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt QHER SRNXG QHY\ORXþLO Yê]QDPQê YOLY QD HYURSVN\ Yê]QDPQRX
lokalLWXþLSWDþtREODVW
- YL]NDSLWRKRWR2GĤYRGQČQt
IQ3ĜtSDGQêSRåDGDYHNQD]SUDFRYiQtNRQFHSWXYþHWQČSRåDGDYNĤQD]SUDFRYiQtYDULDQW
3RåDGDYHNQD]SUDFRYiQtNRQFHSWXQHERQD]SUDFRYiQtYDULDQWQHE\OXSODWQČQ
IR 3RåDGDYN\ QD XVSRĜiGiQt REVDKX NRQFHSWX D QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX D QD XVSRĜiGiQt REVDKX
MHMLFKRGĤYRGQČQtV ohledem na charakter území a problémy k ĜHãHQtYþHWQČPČĜtWHNYêNUHVĤDSRþWX
vyhotovení
Požadavky na obsah ÚP .QČåQLFH stanovené v ]DGiQtE\O\VSOQČQ\SRåDGRYDQêUR]VDK2GĤYRGQČQt
byl UR]ãtĜHQ Y souladu s PHWRGLNRX GRSRUXþHQRX ÒÒ5 SUR ]SUDFRYiQt RSDWĜHQt REHFQp SRYDK\ - viz
Obsah v ~YRGXWRKRWR2GĤYRGQČQt
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
63
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
g.203/(;1Ë='ģ92'1ċ1Ë3ě,-$7e+2ě(â(1Ë 9ý(71ċ
9<+2'12&(1Ë3ě('32./È'$1é&+'ģ6/('.ģ72+OTO
ě(â(1Ë=(-0e1$9(9=TAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
J 2GĤYRGQČQt NRQFHSFH UR]YRMH YþHWQČ Y\KRGQRFHQt ~þHOQpKR Y\XåLWt
]DVWDYČQpKR~]HPtDSRWĜHE\Y\PH]HQt]DVWDYLWHOQêFKSORFK
9\PH]HQtĜHãHQpKR~]HPt
Ò]HPtĜHãHQp~]HPQtPSOiQHPMHDGPLQLVWUDWLYQt~]HPtREFH.QČåQLFH s celkovou rozlohou 668 ha.
Ò]HPt REFH WYRĜt MHGQR NDWDVWUiOQt ~]HPt - k.ú. .QČåQLFH 2EHF REVDKXMH GYČ REHFQt PtVWQt þiVWL
Javornice a .QČåQLFH.
Koncepce rozvoje obce
'HPRJUDILFNêSRWHQFLiOREFHGRVXGQHSDWĜLOPH]LDNWLYDUR]YRMH3RNOHVSRþWXRE\YDWHOY\YUFholil na
SĜHORPX WLVtFLOHWt SR U SRþHW RE\YDWHO PtUQČ QDUĤVWi 1HSĜt]QLYý demografický vývoj
signalizovala vyšší KRGQRWD SUĤPČUQpKR YČNX 2,5 let) a schodek mezi podílem osob
v SRSURGXNWLYQtPYČNXcca 20,5DSĜHGSURGXNWLYQtPYČNXcca 15,2%).
VýYRMSRþWXRE\YDWHOREFH
Rok
1869
1900
1930
1961
1980
1991
2001
2002
2004
2006
2008
248
SRþHW
obyvatel
celkem
631
604
567
433
299
240
227
216
228
236
.QČåQLFH
574
548
513
381
271
223
-
-
-
-
Javornice
57
56
54
52
28
17
-
-
-
-
2011
263
Pozn.: údaj z r. 2011 se vztahuje k 31. 12. 2011
Ò]HPQt SOiQ SĜHGSRNOiGi FHONRYp ]YêãHQt VtGHOQtKR SRWHQFLiOX REFH YþHWQČ UĤVWX SRþWX RE\YDWHO
obce, a to zejména v souvislosti s polohou obce v nadmístní rozvojové ose (popsané v ZÚR
Královéhradeckého kraje D R]QDþHQp jako NOS1 +RĜLFH - -LþtQ - Liberecký kraj) a stávající
ekonomickou základnou obceÒ3Y\WYiĜtSĜHGSRNODG\SURUR]YRME\GOHQtYþHWQČYHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\
D QHUXãtFtFK SRGQLNDWHOVNêFK þLQQRVWt XPRåĖXMH GDOãt UR]YRM VWiYDMtFtFK ekonomických aktivit
výrobního charakteru a charakteru cestovního ruchu.
KRQFHSFH UR]YRMH REFH VWDQRYHQi ~]HPQtP SOiQHP .QČåQLFH respektuje SRåDGDYHN QD ~þHOQp
Y\XåtYiQt D XVSRĜiGiQt ~]HPt MHGQRWOLYêFK VtGHO ~VSRUQpP Y QiURFtFK QD YHĜHMQp UR]SRþW\ QD
doSUDYX D HQHUJLH =iURYHĖ MVRX NRQFHSFt UHVSHNWRYiQ\ VSHFLILFNp vlastnosti území a charakter
jednotlivých sídel. Koncepce UR]YRMHQDSOĖXMH následující úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR:
- Y\PH]RYiQtPSORFKDNRULGRUĤSURGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXUXY\WYiĜHW~]HPQtSRGPtQN\SURRSWLPiOQt
GRSUDYQt GRVWXSQRVW PČVWD -LþtQ MDNR SRO\IXQNþQtKR VWĜHGLVND ] území OB4 Hradec
Králové/Pardubice a z území Libereckého kraje (v návaznosti na rozvojovou osu vymezenou ZÚR
Libereckého kraje - ROS 2);
- vymezovat zastaviteOQpSORFK\SURSRGSRUXHNRQRPLFNpKRUR]YRMHDSRGSRUXUR]YRMHOLGVNêFK]GURMĤ
v GRVDKXGRSUDYQtFKWDKĤSĜHGHYãtPYHYD]EČQD]DVWDYČQi~]HPtREFtSURW\WR~þHO\SĜHGQRVWQČ
QRYČY\XåtYDW~]HPtSORFKSĜHVWDYE\
(Pozn.:9\KRGQRFHQtMDNMVRXVSOQČQ\MHGQRWOLvé konkrétní požadavky ZÚR je provedeno v samostatné
kapitole b) tRKRWR2GĤYRGQČQt
64
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Rozvoj bydlení a obslužných funkcí je orientRYiQSĜHGHYãtPGRVRXVWĜHGČQp]iVWDYE\þiVWL.QČåQLFH,
NGHMVRXQHMYêKRGQČMãtSRGPtQN\] KOHGLVNDSĜLSUDYRYDQpKRUR]YRMHWHchnické infrastruktury, jsou zde
WDNp VRXVWĜHGČQD ]DĜt]HQt REþDQVNpKR Y\EDYHQt YHĜHMQp LQIUDVWUXNWXU\ V -DYRUQLFL D RGORXþHQêFK
ORNDOLWiFK 3DVHN\ 1RYê 6YČW D 3HNOD EXGH UR]YRM RPH]HQ QD VWDELOL]RYDQp SORFK\. V Javornici
zejména z GĤYRGĤ RFKUDQ\ SĜtrody a krajiny (II. a III. zóna &+.2 ýHVNê UiM SUĤFKRG SUYNĤ Ò6(6
zástavbou), v RGORXþHQêFKORNDOLWiFKVHYHUQČDVHYHURYêFKRGQČRGVRXVWĜHGČQp]iVWDYE\.QČåQLF z
GĤYRGX RFKUDQ\ YRGQtFK ]GURMĤ RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ NRQWDNW V územím EVL, územím SĜtURGQt
památky, územím RBC SUĤFKRG SUYNĤ lokálního ÚSES PLJUDþQČ Yê]QDPQp ~]HPt) a z GĤYRGĤ
urbanistické ekonomie. 9êMLPNRXMHUR]YRM]HPČGČOVNpXVHGORVWLY ORNDOLWČ3DVHN\NGHVHQD]iNODGČ
~]HPQtKR UR]KRGQXWt Y\PH]XMH ]DVWDYLWHOQi SORFKD XUþHQi N XPtVWČQt VWDYHE SUR ]HPČGČOVWYt MHå
UR]ãLĜXMHVWDELOL]RYDQêDUHiO]HPČGČOVNpPDORYêURE\
Stávající ekRQRPLFNê SRWHQFLiO REFH MH SRPČUQČ Y\VRNê R þHPå VYČGþt FHONRYê SRþHW
SRGQLNDWHOVNêFK VXEMHNWĤ UHJLVWURYDQêFK D WDNp SRþHW SURYR]RYHQ GUREQp YêURE\ YêUREQtFK D
nevýrobních služeb VtGOtFtFKSĜtPRY obci. Rozvoj ekonomického potenciálu je RULHQWRYiQSĜHYiåQČGR
VWiYDMtFtFKDUHiOĤY\PH]HQi]DVWDYLWHOQiSORFKD umožní mírný plošný rozvoj areálu OHKNpSUĤP\VORYp
výroby v .QČåQLFtFK V rámci ploch smíšených obytných venkovských MH XPRåQČQ UR]YRM GUREQêFK
SRGQLNDWHOVNêFKDNWLYLWQH]DWČåXMtFtFKRNROt
5R]YRM REFH VRXYLVt URYQČå V cestovním ruchem a rekreaþQtP Y\XåLWtP ~]HPt. SLOQê UHNUHDþQt
potenciál je dán polohou obce v NRQWDNWXVDWUDNWLYQtP~]HPtPýHVNpKRUiMHD*HRSDUNX81(SCO.
3URYHĜHMQpXE\WRYiQtDVWUDYRYiQtMVRXY REFLSURYR]RYiQ\WĜLNHPS\DGYDSHQ]LRQ\.
5HNUHDþQtY\XåLWtMHUHSUH]HQWRYiQRURYQČårodinnou rekreací, pro kterou slouží nezanedbatelný podíl
GRPĤ D E\WĤ Y obci; více než ¼ z FHONRYpKR PQRåVWYt E\WĤ E\OR Y\Nazováno jako byty sloužící
k rodinné rekreaci. (Pozn.: MHGQiVHRYHOPLSĜLEOLåQpY\MiGĜHQtNWHUpQDYtFVWDYtQDVWDUãtFK~GDMtFK
v GREČ]SUDFRYiQt~]HPQtKRSOiQXQHE\O\~GDMH]HVþítání r. 2011 k dispozici.)
U všech VtGHO MH PRåQp XåtYiQt SĤYRGQtFK REMHNWĤ SUR E\GOHQt MDNR FKDOXS SUR URGLQQRX UHNUHDFL
Dále MHXPRåQČQUR]YRMGRVXGQHWUDGLþQtFK]SĤVREĤY\XåLWtYHQNRYVNpKRSURVWRUXSURUHNUHDFLQDSĜ
agroturistika).
8UEDQLVWLFNiNRQFHSFHYþHWQČNRQFHSFHVtGOHQt]HOHQČ
(- RGĤYRGQČQtVHY]WDKXMHke kapitolám 1., 3., 6.a 9. Územního plánu )
+UDQLFH]DVWDYČQpKR~]HPtNWHUiVHY\PH]XMHWtPWR ~]HPQtPSOiQHPY\FKi]t]HVWDYX]MLãWČQpKR
SĜL WYRUEČ QiYUKX Ò3 =DVWDYČQp ~]HPt MH Y\PH]HQR N 1. 10. 2014. 3ĜL Y\PH]HQt E\OR ]RKOHGQČQR
OSDWĜHQt REHFQp SRYDK\ k Y\PH]HQt ]DVWDYČQpKR ~]HPt REFH .QČåQLFH, které bylo vydáno na
]iNODGČ MHKR VFKYiOHQt ]DVWXSLWHOVWYHP REFH .QČåQLFH GQH XVQHVHQtP þ 9\PH]HQt
]DVWDYČQpKR~]HPtSURY\VtODþHPRELOQtFKRSHUiWRUĤNRPXQLNDþQt]DĜt]HQtQHQt SĜHY]DWR] GĤYRGu
QHH[LVWHQFH ]DVWDYČQpKR VWDYHEQtKR SR]HPNX HYLGRYDQpKR Y katastru nemovitostí; dále není
Y\PH]HQt]DVWDYČQpKR~]HPtSĜHY]DWRXQHH[LVWXMtFtFKREMHNWĤSĜLþHPåMHSUREOHPDWLND]ERUX ĜHãHQD
jako „plocha ]PČQy v NUDMLQČ³ - K2.
=iNODGQt XVSRĜiGiQt ~]HPt Rbce s SURVWRURYČ RGGČOHQêPL þiVWPL REFH D RGORXþHQêPL ORNDOLWDPL
3DVHN\1RYê6YČWD3HNOD VHQiYUKHP~]HPQtKRSOiQXQHPČQt 9]QLNQRYêFKRGORXþHQêFKORNDOLWMH
WtPWR~]HPQtPSOiQHPY\ORXþHQ
Zastavitelné plochy pro bydlení a další funkce ploch smíšených obytných - venkovských byly
vymezeny v .QČåQLFtFKDWR]HMPpQDv prolukách stabilizovaného území v návaznosti na toto území.
Požadavky YODVWQtNĤ QHER SRWHQFLRQiOQtFK VWDYHEQtNĤ E\O\ UHVSHNWRYiQ\ SRNXG MHMLFK ]iPČU\ QD
vymezení zastavitelných ploch nekolidovaly s celkovou koncepcí rozvoje a koncepcí ochrany hodnot a
SRNXGE\ODVSOQČQDSRSĜþiVWHþQČVSOQČQD) následující kriteria pro vymezení ploch:
–
–
–
–
–
GRWYiĜHMtSĜLUR]HQČXUEDQLVWLFNRXVWUXNWXUXVtGOD;
QDYD]XMtQD]DVWDYČQp~]HPt;
XPRåĖXMt~þHOQpY\XåtYiQt~]Hmí, úsporné v QiURFtFKQDYHĜHMQpUR]SRþW\QDGRSUDYX
a energie;
PDMt SĜHGSRNODG\ SUR ]DMLãWČQt REVOXK\ SR]HPNĤ GRSUDYQt D WHFKQLFNRX
infrastrukturou;
UHVSHNWXMtRFKUDQXSĜtURGQtFKDNUDMLQiĜVNêFKKRGQRW.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
65
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
S YêMLPNRX RGORXþHQêFK SORFK ]DVWDYČQpKR ~]HPt Y lRNDOLWiFK 3DVHN\ 1RYê 6YČW D 3HNOD MH
zahuãĢRYiQt VWDELOL]RYDQêFK SORFK PRåQp RPH]HQD MH YãDN LQWHQ]LWD ]iVWDYE\ D WR SĜHGHYãtP
s ohledem na urbanistický charakter stávající zástavby s Y\VRNêP SRGtOHP VtGHOQt ]HOHQČ (zahrad).
/LPLW þLQtFí 900m2 - tzn. minimální rozloha pozemku nového i ponechávaného byl odvozen ze
VWiYDMtFtFK SRPČUĤ Y ĜHãHQpP ~]HPt a dohodnut s XUþHQêP ]DVWXSLWHOHP. 9]QLN QRYêFK SR]HPNĤ
staveb pro bydlení a další samostatné funkce v ORNDOLWiFK 3DVHN\ 1RYê 6YČW D 3HNOD MH Y\ORXþHQ
SĜHGHYším z GĤYRGĤRFKUDQ\FHQQpNUDMLQ\SĜHGQiUĤVWHPXUEDQL]DFHRFKUDQ\PLJUDþQČYê]QDPQpKR
území; XPLVĢRYiQtQRYêFKVWDYHEVRXYLVHMtFtFKse stávajícím využitím plochy však možné je.
.RPXQLNDþQt VtĢ VH VWDELOL]XMH ~]HPQtP SOiQHP VH Y\PH]XMH ~]HPQt UH]HUYD R1, v níž bude po
DNWXDOL]DFL =Ò5 SURYČĜRYiQR XPtVWČQt NRULGRUX NDSDFLWQt NRPXQLNDFH QDGPtVWQtKR Yê]QDPX ,
která v VRXþDVQRVWL SURFKi]t ]iVWDYERX .QČåQLF V rámci vymezené územní rezervy není navržena
]PČQDY\XåLWt~]HPtNWHUiE\]QHPRåQLODQHERSRGVWDWQČ]WtåLODSURYČĜRYDQpEXGRXFtY\XåLWt
Územní rezerva R1 je vymezena dle zákresu územní rezervy DS1r ve výkresu 1. 2. b.1 Výkres ploch a
NRULGRUĤQDGPtVWQtKRYê]QDPX=Ò53URY\PH]HQt~]HPQtUH]HUY\5Eylo dále využito ÚAP, z nichž
E\OD SĜHY]DWD RVD NRUidoru. Základem koridoru územní rezervy byla ekvidistanta 300 m na každou
VWUDQXRGRV\VPČUHPN ]iVWDYEČ.QČåQLF byla provedena UHGXNFHWDNDE\]DVWDYČQp~]HPtQHE\OR
GRWþHQR= ~]HPQtUH]HUY\MHURYQČåY\ORXþHQD]DVWDYLWHOQiSORFKDY\PH]HQiSURXPtVWČQtUHJXODþQt
VWDQLFHSO\QXYþHWQČ97/SĜtSRMN\'DOãt]SĜHVQČQtY\PH]HQtMHYHVP\VOXNDSLWRO\GEWH[WRYp
þiVWL =Ò5 ]DPČĜHQR QD PLQLPDOL]DFL QHJDWLYQtFK YOLYĤ QD ORNiOQt ELRFHQWUXP Vymezení územní
rezervy bylo koordinováno s ÚPD navazující obce LiEXĖ
9]KOHGHPNHVWiYDMtFtPX]DWtåHQtRE\WQpKR~]HPtVtGHOSUĤMH]GQRXGRSUDYRXQDYUKXMHÒ3DE\E\OD
SURYHGHQD RSDWĜHQt SUR ]PtUQČQt QHJDWLYQtFK GRSDGĤ GRSUDY\ QD åLYRWQt SURVWĜHGt 7R SĜHGVWDYXMH
SĜHGHYãtP RPH]HQt VWiYDMtFtKR YêUD]QpKR XSODWĖRYiQt SĜHYDK\ VLOQLþQt GRSUDY\ QDG SRåDGDYN\
obytné funkce v SUĤMH]GQtFK ~VHFtFK NRPXQLNDFt VtGO\ ]YêãHQt EH]SHþQRVWL SČãtFK .URPČ RFKUDQ\
YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt SR RERX VWUDQiFK SUĤWDKX VLOQLFH .QČåQLFHPL D ]OHSãHQt SRGPtQHN SUR MHKR
EH]SHþQp XåtYiQt QDYUKXMH Ò3 .QČåQLFH RFKUDQX D ]YêUD]QČQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt X PDWHĜVNp
ãNRO\9\PH]HQpSORFK\YHĜHMQêFKSURVWUDQVWYtDYHĜHMQp]HOHQČQHO]HUHGXNRYDWYHSURVSČFKMLQêFK
IXQNFtSRVtOHQE\PČOEêWMHMLFKYê]QDPSURY\WYiĜHQtREUD]XREFH
Druhy ploch vymezených v území, jednotlivé zastavitelné plochy
V rámci obytného území všech sídel jsou vymezeny plochy smíšené obytné - venkovské (jako
stabilizované a zastavitelné SORFK\R]QDþHQpLQGH[HP69Ò]HPQtSOiQQHSĜHGSRNOiGiY]QLNSORFK
W]Y ÄþLVWpKR E\GOHQt³ Y nichž by b\O\ QHSĜtSXVWQp IXQNFH XSODWĖXMtFt VH YH VWiYDMtFt ]iVWDYEČ YHGOH
bydlení. Jedná se o širokou škálu funkcí zahrnující YHGOHY\EDYHQRVWLFKDUDNWHUXYHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\
NRPHUþQtY\EDYHQRVW]DPČĜHQRXQDFHVWRYQtUXFKYêUREQtDQHYêUREQtVOXåE\ a další podnikatelské
aktivity, ale takéVDPR]iVRELWHOVNp]HPČGČlství, ]HPČGČOVNRXPDORYêUREXURGLQQRX rekreaci a další
YL] SĜtSXVWQp D SRGPtQČQČ SĜtSXVWQp ]SĤVRE\ Y\XåLWt GOH NDS . 3RGPtQNRX XSODWQČQt WČFKWR
funkcí je to, aby se neprojevovaly rušícím vlivHP YĤþL VYpPX RNROt, nesnižovaly kvalitu životního
SURVWĜHGtY souvisejícím území. 0RåQRVWXPtVWČQtXE\WRYDFtKR]DĜt]HQtMHRPH]HQDNDSDFLWQČ- pouze
v kategorii penzion. V UiPFL SORFK 69 QHO]H ]ĜL]RYDW QRYp NHPS\ SĜtSXVWQp MH SRX]H UR]ãtĜHQt
stávajících, FRåMHYãDNSRGPtQČQRSURNi]iQtP v navazujícíPĜt]HQtåHNYDOLWDVRXYLVHMtFtKRSURVWĜHGt
QHEXGHQHJDWLYQČRYOLYĖRYiQDQDGSĜtSXVWQRXPtUX.
Podmínky využití obytného území (uvedené v kap. 3.2 a 6.) jsou nastaveny jak ve stabilizovaných
plochách zástavby, tak v plochách zastavitelných v UiPFL GDQpKR IXQNþQtKR GUXKX MHGQRWQČ 5R]YRM
WDN EXGH SUREtKDW NRQWLQXiOQČ ]iVWDYED Y QRYêFK SORFKiFK EXGH VYêP FKDUDNWHUHP QDYD]RYDW QD
]iVWDYEX GRVDYDGQt VWiYDMtFt ]SĤVRE Y\XåtYiQt YHQNRYVNpKR SURVWRUX EXGH UHVSHNWRYiQ Plochy
smíšené obytné - YHQNRYVNp ]DKUQXMt VRXYLVHMtFt GRSUDYQt D WHFKQLFNRX LQIUDVWUXNWXUX YHĜHMQi
SURVWUDQVWYt D VtGHOQt ]HOHĖ 1D ]iNODGČ SRåDGDYNX 6&+.2 E\O\ QČNWHUp SR]HPN\ þL MHMLFK þiVWL
v Javornici zakresleny jako ZS z GĤYRGX]DFKRYiQtSRGtOXSRGtOX]DVWDYČQêFKDQH]DVWDYČQêFKSORFK,
UR]VDK ]iNUHVX E\O GRKRGQXW QD ]iNODGČ NRQ]XOWDFt N XSODWQČQpPX VWDQRYLVNX. Estetická hodnota
NXOWXUQČ - KLVWRULFNp FKDUDNWHULVWLN\ NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD E\ E\OD ]iVDGQČ VQtåHQD þtPå E\ GRãOR
k porušení ust. § 12 záNRQD1DRNUDMtFKYHVQLFMVRXVPČUHPGRNUDMLQ\åiGRXFtWUDGLþQtW\S\YHONêFK
RYRFQêFK ]DKUDG NWHUp XPRåĖXMt GREUp ]DSRMHQt VtGHO GR NUDMLQ\ 3ĜtSDGQêP ]DVWDYČQtP SORFK
]DKUDG E\ GRãOR NH ]PČQČ ]SĤVREX REKRVSRGDĜRYiQt SR]HPNĤ D WtP E\ GRãOR NH ]PČQČ PČĜítka
prostoru.
66
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
3ĜLUHDOL]DFLVWDYHEDY\XåLWt~]HPtMHQXWQRUHVSHNWRYDW]DORåHQRXXUEDQLVWLFNRXVWUXNWXUX-DYRUQLFH
NWHUiMHFKDUDNWHUL]RYiQDQiVOHGRYQČJedná se o sídlo, které vzniklo v nivní poloze Javornice. Sídlo je
kompaktní bez výrazného centrálního prostoru a výrazných dominant. Výšková hladina sídla je
jednotná bez výrazných abnormalit. Javornice má krátce protažený tvar podél komunikace.
8VSRĜiGiQt SR]HPNĤ L ORNDOL]DFH VWDYHE QD SDUFHOH Pi QHSUDYLGHOQê FKDUDNWHU 9 okolí sídla jsou
SDWUQpSR]ĤVWDWN\QHSUDYpWUDĢRYpSOXåLQ\YHVYDåLWpPWHUpQXVHQDFKi]HMtSR]ĤVWDWN\PH]tV vyšší
]HOHQt9ROQiNUDMLQDEH]RVtGOHQtMHRGGČOHQDRGNRPSDNWQtKRVtGODOHPHPRYRFQêFK]DKUDG
1RYRVWDYE\ D SĜHVWDYE\ VWiYDMtFtFK VWDYHE Y -DYRUQLFL EXGRX GĤVOHGQČ UHVSHNWovat charakteristický
typ zástavby v Javornici 7HQ MH FKDUDNWHUL]RYiQ QiVOHGRYQČ Ä9HQNRYVNi VWDYHQt PDMt PD[LPiOQČ
MHGQR QDG]HPQt SRGODåt D RE\WQp SRGNURYt ]iNODGQt KPRW\ VWDYHE PDMt YêUD]QČ SRGORXKOê SĤGRU\V
s SĜHYDåXMtFt VHGORYRX UHVS SRORYDOERYRX VWĜHFKRX 8 YHQNRYVNêFK VWDYHE VH REMHYXMt MHGQRGXFKp
WYDU\DSULPiUQČIXQNþQtDUFKLWHNWRQLFNpSUYN\³
Z GĤYRGX QHPRåQRVWL ]DMLVWLW SRGPtQN\ SUR XFKRYiQt NYDOLW\ E\GOHQt Y RNROt MVRX MDNR QHSĜtSXVWQp
využití vyjmenovány v NDSLWROHQČNWHUpIXQNFH- zejména se jedná o funkce s negativními dopady na
åLYRWQtSURVWĜHGtK\JLHQLFNpSRGPtQN\DHVWHWLFNRX~URYHĖ DXWRODNRYQ\DXWRED]DU\YUDNRYLãWČDXWD
]HPČGČOVNp WHFKQLN\ DSRG =iURYHĖ VH Y\OXþXMH VDPRVWDWQp XPLVĢRYiQt JDUiåt SUR DXWRPRELO\
mimo pozemky hlaYQtFKVWDYHENWHUpGRSOĖXMt, a na samostatných zahradách.
8PLVĢRYiQt QRYêFK VWDYHE SUR E\GOHQt D GDOãtFK GUXKĤ VWDYHE SUR NWHUp MVRX SĜHGHSViQ\ KOXNRYp
OLPLW\ MH SRGPtQČQR SURNi]iQtP åH FKUiQČQê YHQNRYQt SURVWRU YHQNRYQt SURVWRU VWDYHE D YQLWĜQt
prosWRU VWDYHE QHEXGH QHJDWLYQČ RYOLYĖRYiQ KOXNHP RG GRSUDY\ QHER RG þLQQRVWt v území již
existujících DĜiGQČSRYROHQêFKSĜLþHPåWHQWRSUĤND]EXGHSURYHGHQY QiVOHGXMtFtPVWXSQLĜt]HQt
3RGPtQN\SURVWRURYpKRXVSRĜiGiQtDRFKUDQ\NUDMLQQpKRUi]XYNDSSro plochy smíšené obytné YHQNRYVNp MVRX ]DPČĜHQ\ QD ]DMLãWČQt FKDUDNWHULVWLFNp UR]YROQČQp ]iVWDYE\ MHå ]GH Y\WYiĜt
XUEDQLVWLFNRX KRGQRWX D XPRåĖXMH WČVQp VHSČWt V okolní krajinou. Minimální rozloha pozemku
Y]QLNOpKR GČOHQtP SR]HPNX YH VWDELOL]RYDQp SORãe je odvozena ze stávajících hustot zástavby.
Stanovením limitu pro velikost pozemku v ]DVWDYLWHOQêFK SORFKiFK VH Y\OXþXMH Y]QLN VXEXUEiQQtFK
VWUXNWXU SĜtPČVWVNpKR FKDUDNWHUX Pokud je hlavní funkcí bydlení nebo rodinná rekreace, je pro
SR]HPHNSĜHGHSViQNRHILFLHQW]DVWDYČQt.RHILFLHQW]DVWDYČQtMHSĜL]SĤVREHQVRXGREêPSRåDGDYNĤP
QD Y\XåLWt SR]HPNĤ 3RGPtQNDPL SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X MH Y\ORXþHQ
vznik dominant - WM REMHNWĤ PČĜtWNRYČ QHVRXURGêFK VH VWiYDMtFt ]iVWDYERX 9êãNRYČ E\ PČOD EêW
zástavby sjednocena do ~URYQČRGSRYtGDMtFtPD[GYČPDQDG]HPQtPSRGODåtPVWDYE\SURE\GOHQtU
QRYRVWDYHE MH PRåQp XSODWQČQt VRXGREêFK DUFKLWHNWRQLFNêFK IRUHP Y SĜtSDGHFK kdy nebudou
QDUXãHQ\SRKOHG\QDKRGQRWQpSUYN\SĤYRGQt]iVWDYE\.
Nové stavE\MVRXY\ORXþHQ\QDVHJPHQWHFKSORFKNWHUpVSDGDMtGRY\PH]HQpKRORNiOQtKRELRNRULGRUX
QD /LEXĖFH /%. QHER ELRNRULGRUX QD SĜtWRNX -DYRUQLFH (LBK7). V UiPFL WČFKWR VHJPHQWĤ MH WĜHED
zachovat SĜLUR]HQpEĜHKRYpSRURVW\]DKUDG\QHO]HQRYČRSORFRYDWDXPLVĢRYDWY nich stavby.
Pro jednotlivé zastavitelné plochy vymezené ÚP se v kap. 3.2 stanovují podmínky využití (viz níže),
z QLFKå MH QXWQp Y\FKi]HW SĜHGQRVWQČ ]iURYHĖ MH WĜHED UHVSHNWRYDW SRGPtQN\ XYHGHQp Y kap. 6.
SRNXGQHQtNRQNUpWQČY kap. 3.2 uvedeno jinak).
Plocha ZB1 - jedná se o rozsáhlou proluku obklopenou stávající zástavbou starší i novou. Z GĤYRGX
QXWQRVWL Y\ĜHãLW GRSUDYQt REVOXKX SR]HPNĤ Y ORNDOLWČ D FHONRYRX RUJDQL]DFL ~]HPt MH SĜHGHSViQR
zpracování územní studie 9]KOHGHP N XSODWQČQt nové zástavby v GiONRYêFK SRKOHGHFK SĜHGHSLVXMH
Ò3RPH]HQtYêãN\]iVWDYE\QDPD[MHGQR13VWDQRYHQiPLQLPiOQtUR]ORKDSR]HPNXY\OXþXMHY]QLN
]DKXãWČQp VWUXNWXU\ SĜtPČVWVNpKR FKDUDNWHUX 3RåDGDYHN QD Y\WYRĜHQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt
v ORNDOLWČRUR]OR]HPLQ00m2 VHRGĤYRGĖXMHFHONRYRXYHOLNRVWtORNDOLW\QRYp]iVWDYE\W]QYþHWQČ
SR]HPNĤMLåGRNRQþHQêFKQRYêFKURGLQQêFKGRPĤ 3URY\XåLWtORNDOLW\E\ODSRYHĜHMQpPSURMHGQiQt
QD]iNODGČSRåDGDYNX'2GRSOQČQDSRGPtQNDWêNDMtFtVHRGNDQDOL]RYiQtORNDOLW\
Plocha ZB2 - SORFKDREVDKXMHSR]HPHNQDQČPåEXGHY souladu s vydaným územním rozhodnutím
D VWDYHEQtP SRYROHQtP XPtVWČQD VWDYED SUR E\GOHQt. 3RGPtQND SURNi]iQt GRVWDWHþQp RFKUDQ\ SURWL
hluku se vztahuje k SĜtSDGQpPX GDOãtPX Y\XåLWt SORFK\ QDSĜ SR ]iQLNX VWávajícího územního
rozhodnutí). S ohledem na dopravní napojení plochy na silnici I/35 je v dalším stupni nutné projednání
DVRXKODVVSUiYFHVLOQLFH,Dě6'ý5- 6SUiYD+UDGHF.UiORYpDě6'ý5DGRGUåHQtSRGPtQHN
stanovených v SODWQêFKý61
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
67
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Plocha ZB3 - SRGPtQNRX Y\XåLWt ORNDOLW\ MH ]DMLãWČQt GRSUDYQt REVOXK\ YãHFK SR]HPNĤ Y ploše, a to
SURVWĜHGQLFWYtP PtVWQt NRPXQLNDFH NWHUi EXGH QDSRMHQD QD VWiYDMtFt V\VWpP YQLWĜQtFK NRPXQLNDFt
v VtGOH 9]QLN QRYp NĜLåRYDWN\ QD VLOQLFL , QHQt SĜtSXVWQê z GĤYRGX SRWĜHE ]DMLãWČQt EH]SHþQRVWL
SURYR]XQDVLOQLFL,WĜtG\9zhledem k PRåQpPXRYOLYQČQt~]HPtKOXNHPRGGRSUDY\QDVWiYDMtFtVLOQLFL
I/35 a od výroby v VRXVHGQtSORãHGUREQpYêURE\DVOXåHEMHQXWQpSURĜt]HQtY následujících stupních
SURNi]DW åH PD[ SĜtSXVWQi KODGLQD KOXNX YH FKUiQČQêFK YQLWĜQtFK D YHQNRYQtFK SURVWRUHFK VWDYHE
QHEXGH SĜHNURþHQD Po projednání návrhu ÚP dle § 50 došlo k ~SUDYČ MLåQt KUDQLFH ORNDOLW\ Pro
Y\XåLWtORNDOLW\E\ODSRYHĜHMQpPSURMHGQiQtQD]iNODGČSRåDGDYNX'2GRSOQČQDSRGPtQNDtýkající se
odkanalizování lokality.
Plocha ZB4 - SORFKXWYRĜtGYDSR]HPN\NWHUpE\O\JHRPHWULFN\RGGČOHQ\]D~þHOHPEXGRXFtYêVWDYE\
URGLQQêFK GRPĤ QD RERX WČFKWR SR]HPFtFK 1D SR]HPFtFK MLå E\OR SRYROHQR RSORFHQt E\O SRYROHQ
VSROHþQêVMH]GQDVLOQLFL,/35 pro oba pozemky. 1D]iNODGČSRåDGDYNX.+6MHSURORNDOLWXVWDQRYHQD
podmínka prokázání ochrany proti hluku ze silnice I/35.
Plocha ZB5 - pORFKDMHPLPRĜiGQČH[SRQRYDQi] KOHGLVNDKOXNRYp]iWČåHþHPXåVHPXVtSĜL]SĤVRELW
její využití SĜL Ĝt]HQt Y náslHGXMtFtFK VWXSQtFK MH QXWQp SURNi]DW åH PD[ SĜtSXVWQi KODGLQD KOXNX YH
FKUiQČQêFKYQLWĜQtFKDYHQNRYQtFKSURVWRUHFKVWDYHEQHEXGHSĜHNURþHQDGiOHMHY\XåLWtSRGPtQČQR
Y\WYRĜHQtP SRGPtQHN SUR GRSUDYQt REVOXKX SR]HPNĤ Y SORãH D WR EXć ]D Y\XåLWt VWiYDMtFích
~þHORYêFK NRPXQLNDFt QD SR]HPFtFK Sþ D SĜtSDGQČ MH PRåQp SURYČĜLW PRåQRVW
QDSRMHQtSURVWĜHGQLFWYtPQRYpNĜLåRYDWN\QDVLOQLFL,3RNXGE\E\ODY\WYRĜHQDQRYiNĜLåRYDWNDSUR
napojení místní komunikace obsluhující pozemky v ORNDOLWČ =B5, bude tato komunikace prodloužena
DåNHVWiYDMtFtFHVWČQDSR]HPNXSþ3ĜLY\XåLWtVWiYDMtFtKRQDSRMHQtNRPXQLNDFHQDSR]HPNX
SþQDVLOQLFL,EXGHSURYČĜHQDPRåQRVW]OHSãHQtUR]KOHGRYêFKSRPČUĤXYROQČQtPSURVWRUX
v rozhledovém trojúhelníku FRå SĜHGVWDYXMH RGVWUDQČQt RSORFHQt ]DKUDG\ QD SR]HPNX Sþ D
SĜtSDGQČ L VWDYE\ QD WpWR ]DKUDGČ Z GĤYRGX QXWQRVWL SURYČĜHQt YêãH XYHGHQêFK SRGPtQHN VWDQRYLO Ò3
.QČåQLFH Sro zastavitelné plochy ZB5 a ZB6 SRåDGDYHN SRĜt]HQt ~]HPQt VWXGLH NWHUi EXGH ĜHãLW
základní organizaci území z KOHGLVNDMHKRGRSUDYQtREVOXK\YþHWQČQDSRMHQtREVOXåQpNRPXQLNDFHQD
VWiYDMtFt NRPXQLNDþQt V\VWpP S RKOHGHP QD VSHFLILFNp SRPČU\ Y ORNDOLWČ MH VWDQRYHQD PLQLPiOQt
rozloha pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci.
Plocha ZB6 - Y\XåLWtSRGPtQČQRY\WYRĜHQtPSRGPtQHNSURGRSUDYQtREVOXKXSR]HPNĤY ploše, a to za
Y\XåLWt VWiYDMtFtFK ~þHORYêFK NRPXQLNDFt QD SR]HPFtFK Sþ D SĜtSDGQČ MH PRåQp
SURYČĜLWPRåQRVWQDSRMHQt]DY\XåLWtQRYpNRPXQLNDFHSUR obsluhu plochy ZB5 (viz výše)3ĜLY\XåLWt
VWiYDMtFtKR QDSRMHQt NRPXQLNDFH QD SR]HPNX Sþ QD VLOQLFL , EXGH SURYČĜHQD PRåQRVW
]OHSãHQt UR]KOHGRYêFK SRPČUĤ XYROQČQtP SURVWRUXY UR]KOHGRYpP WURM~KHOQtNX RGVWUDQČQtP RSORFHQt
]DKUDG\ QD SR]HPNX Sþ D SĜtSDGQČ L VWDYE\ QD WpWR ]DKUDGČ Z GĤYRGX QXWQRVWL SURYČĜHQt YêãH
XYHGHQêFK SRGPtQHN VWDQRYLO Ò3 .QČåQLFH Sro zastavitelné plochy ZB5 a ZB6 SRåDGDYHN SRĜt]HQt
~]HPQt VWXGLH NWHUi EXGH ĜHãLW ]iNODGQt RUJDQL]DFL ~]HPt ] hlediska jeho dopravní obsOXK\ YþHWQČ
QDSRMHQtREVOXåQpNRPXQLNDFHQDVWiYDMtFtNRPXQLNDþQtV\VWpP
Plocha ZB7 - není v návrhu ÚP obsažena. Jedná se o plochu, která byla vymezena v návrhu ÚP
SURMHGQiYDQpPGOH†6=QD]iNODGČLQdividuálního požadavku (požadavek vlastníka sousedícího
kempu); V projednávaném návrhu ÚP byla plocha vzhledem k poloze lokality a jejímu rozsahu je
využití redukována na jeden stavební pozemek. K ORNDOLWČ Y\MiGĜLO\ QHJDWLYQt VWDQRYLVNR GRWþHQp
orgány - 0Ò-LþtQD.UÒ.+./RNDOLWDE\OD] dalšího projednáQtY\SXãWČQD
Plocha ZB8a, ZB8b - návrh vychází z SRåDGDYNXYODVWQtNDMHGQRKR]H]DKUQXWêFKSR]HPNĤQDMLKX
lokality), navíc se jedná o území, které je odvráceno od stávající silnice I/35 i budoucí S5 a tedy
SĜLUR]HQČ FKUiQČQR SĜHG KOXNHP. 1D ]iNODGČ YHĜHjného projednání došlo k UR]ãtĜHQt ORNDOLW\ =%E
MLåQtPVPČUHPN ]DVWDYČQpPX~]HPtNG\E\OD]iURYHĖ]UXãHQD]DVWDYLWHOQiSORFKDSURVSRUW=2
Plocha ZB9 - SRGPtQNRX Y\XåLWt ORNDOLW\ MH ]DMLãWČQt GRSUDYQt REVOXK\ SR]HPNĤ Y ploše místní
komunikací napojenoX QD VLOQLFL ,,, SĜLþHPå EXGH SĜHGQRVWQČ SURYČĜHQD PRåQRVW Y\XåLWt
VWiYDMtFtKR QDSRMHQt ~þHORYp NRPXQLNDFH 3RåDGDYHN QD XPtVWČQt KODYQt VWDYE\ Y níže položených
þiVWHFK SORFK\ Y\FKi]t ] exponované poloh\ ORNDOLW\ MHMtå VHYHUQt þiVW se nachází na vrcholu
X]DYtUDMtFtPYêUD]QêWHUpQQt]ORP+ODYQtVWDYE\EXGRXH[SRQRYDQpLSRNXGMHMLFKXPtVWČQtEXGHFR
QHMEOtåHMLåQtKUDQLFHSURWRMHPD[GĤOHåLWpMHMLFKNYDOLWQtDUFKLWHNWRQLFNp]WYiUQČQt$UFKLWHNWRQLFNRX
þiVWSURMHNWXEXGHSURWRGOHSRåDGDYNXVWDQoveného tímto územním plánem v kap. 11) zpracovávat
autorizovaný architekt.
Plocha ZB10 - návrh vychází z SRåDGDYNX YODVWQtND MHGQRKR ]H ]DKUQXWêFK SR]HPNĤ SR]HPN\ MH
možné obsloužit ze silnice III/28610.
68
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Plocha ZB11 - není v návrhu ÚP obsažena. Jedná se o plochu, která byla vymezena v návrhu ÚP
SURMHGQiYDQpP GOH † 6= QD ]iNODGČ SRåDGDYNX YODVWQtND MHGQRKR ]H ]DKUQXWêFK SR]HPNĤ
K ORNDOLWČY\MiGĜLO\QHJDWLYQtVWDQRYLVNRGRWþHQpRUJiQ\- 0Ò-LþtQD.UÒ.+./RNDOLWDE\OD] dalšího
SURMHGQiQt Y\SXãWČQD. K Y\SXãWČQt E\OD SRGiQD QiPLWND ]H VWUDQ\ YODVWQtND SR]HPNX Y\SRĜiGiQt
QiPLWN\SRWYU]HQpGRWþHQêPLRUJiQ\SRWYU]XMHY\SXãWČQtORNDOLW\] návrhu ÚP.
Plocha ZB12 - návrh vychází z požadavku vlastníkĤ SR]HPNĤ RSURWL SRåDGDYNĤP E\OD SORFKD
redukována tak, DE\XPRåĖRYDODYêVWDYEXURGLQQêFKGRPĤSĜLþHPå]E\WHNORNDOLW\EXGHSRQHFKiQ
ve funkci ZS. V VRXþDVQRVWL MLå E\OR Y\GiQR SRYROHQt N UHDOL]DFL QDSRMHQt QD YHĜHMQRX WHFKQLFNRX
infrastrukturu. 3ORFKDEXGHGRSUDYQČREVORXåHQD] místní komunikace.
Plocha ZB13 - ORNDOLWD E\OD GR QiYUKX Ò3 ]DĜD]HQD SUR YHĜHMQpP SURMHGQiQt QD ]iNODGČ XSODWQČQp
QiPLWN\ 9H Ii]L VSROHþQpKR MHGQiQt E\OD ORNDOLWD VRXþiVWt SORFK\ =% MHMtå þiVW E\OD QD ]iNODGČ
VWDQRYLVND'2RUJiQXY\SXãWČQD1DYUiFHQt]DVWDYLWHOQpSORFK\Y SRGREČYymezené lokality ZB13 je
NRPSURPLVQtP ĜHãHQtP PRåQRVWL UHDOL]DFH REMHNWX UHNUHDFH Y poloze, kdy nebude narušena
XUEDQLVWLFNiVWUXNWXUDREFH=EêYDMtFtþiVWSR]HPNXE\OD]DKUQXWDGRIXQNFHZS - lokalita ZZ1.
Návrh rozvoje REþDQVNpKR Y\EDYHQt - YHĜHMQp LQIUastruktury MH ]DORåHQ NURPČ využití
stabilizovaných ploch R]QDþHQêFK Y ÚP indexem OV QD SĜtSXVWQRVWL XPLVĢRYiQt WČFKWR ]DĜt]HQt
v UiPFL SORFK VPtãHQêFK RE\WQêFK 69 SRGPtQN\ SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR
Ui]XVHRGĤYRGĖXMtSRåDGDYNHP]DFKRYiQtPČĜtWND]iVWDYE\
Návrh rozvoje REþDQVNpKRY\EDYHQt- NRPHUþQtFK]DĜt]HQtPDOêFKDVWĜHGQtFK MH]DORåHQNURPČ
intenzifikace využití stabilizovaných ploch R]QDþHQêFKY ÚP indexem OMQDSĜtSXVWQRVWLXPLVĢRYiQt
WČFKWR]DĜt]HQtY rámci ploch smíšených obytných (SV); v plochách SV je však možné umístit pouze
XE\WRYDFt]DĜt]HQtNDWHJRULHSHQ]LRQUR]ãtĜHQtIXQNFH] SĜLOpKDMtFtFKSORFK20GRSURVWRUXSORFK\69
MHSRGPtQČQRSURNi]iQtPåHNYDOLWDRNROQtKRSURVWĜHGtQHEXGHQHJDWLYQČRYOLYĖRYiQDQDGSĜtSXVtnou
míru, což bude provedeno v QDYD]XMtFtPĜt]HQt
Plocha WČORYêFKRYQêFK D VSRUWRYQtFK ]DĜt]HQt (R]QDþHQi LQGH[HP OS) je návrhem ÚP
stabilizována, avšak bez možnosti dalšího rozvoje; z GĤYRGĤRFKUDQ\~]HPQtUH]HUY\5SURSĜtSDGQp
EXGRXFt XPtVWČQt kapacitní komunikace nelze v SORãH XPLVĢRYDW åiGQp QRYp VWDYE\, a to až do
vymezení koridoru kapacitní komunikace SĜL VSOQČQt SRGPtQN\ åH SORFKD 26 EXGH OHåHW PLPR
SĜHGPČWQêNRULGRU.
Zastavitelná plocha ZO1 byla z QiYUKXÒ3Y\SXãWČQDSRYHĜHMQpPSURMHGQiQtQD]iNODGČY\SRĜiGiQt
XSODWQČQp QiPLWN\ 3R YHĜHMQpP SURMHGQiQt E\OD Y\PH]HQD zastavitelná plocha ZO2 - pro realizaci
soukromé sportovní plochy v ]DVWDYČQpP~]HPtY ORNDOLWČ3HNOR
Ò]HPQtSOiQY\PH]XMHSĜHVWDYERYRX plochu PO1 v centru SURY\WYRĜHQtYHĜHMQpKRSrostranství, a to i
s SĜtSDGQRX UHGXNFt QHER ]DV\SiQtP stávající nádrže; v UiPFL YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt MH PRåQp
XPtVWČQtKĜLãWČSURGČWLQHERSURPOiGHå.
Jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci R]QDþHQp LQGH[HP 5, - jsou vymezeny pouze
stabilizované plochy dvou chat v Javornici, z nichž pouze jedna GLVSRQXMHSR]HPNHPNWHUêPĤåHEêW
Y\PH]HQMDNR]DVWDYČQp~]HPt0RåQRVWLGDOãtKRUR]YRMHVHRPH]XMtQDSĜtSDGQp]PČQ\VWDYHESĜL
nichž však je nutné respektovat stanovené limity, plochu nelze využít pro umtVWČQtGDOãtFKREMHNWĤ
Územním plánem se vymezuje stabilizovaná plocha výroby a skladování - OHKNê SUĤP\VO - VL.
Jedná se o areál ÄOLVRYQ\³SĜLSRWRNX/LEXĖNDPro tuto stabilizovanou plochu a pro navazující plochu
zastavitelnou ZV1 platí, že veškeré novoVWDYE\QHER]PČQ\VWDYHEMVRXSRGPtQČQ\SURNi]iQtPåH
MHMLFK NRQVWUXNþQt YODVWQRVWL QHEXGRX QHJDWLYQČ RYOLYQČQ\ SĤVREHQtP VWDQLFH NDWRGRYp RFKUDQy a
DQRGRYpKRX]HPQČQt1HSĜtSXVWQpMHXPLVĢRYiQtVWDYHED]DĜt]HQtMHMLFKåSURYR]YþHWQČVRXYLVHMtFt
dopravy E\QHJDWLYQČRYOLYĖRYDORNROQtRE\WQRX]iVWDYEX- narušoval by užívání staveb ve svém okolí.
Z GĤYRGXRFKUDQ\NUDMLQ\MHQHSĜtSXVWQiYêVWDYEDREMHNWĤPČĜtWNRYČQHVRXURGêFKY\WYiĜHMtFtFKQRYp
dominanty v NUDMLQČ Vymezení plochy respektuje stávající (noYČ SURYHGHQp RSORFHQt areálu,
SĜHVWRåH úprava hranice není dosud zanesena do katastru nemovitostí. Jako plocha VL je v ÚP
vymezena také stávající neoplocená zahrada s KRVSRGiĜVNêP REMHNWHP YH YODVWQLFWYt ILUP\ NWHUi
]iURYHĖ YODVWQt L YêãH ]PLĖRYDQRX OLVRYQX =iPČU ILUP\ QD GDQp SORãH QHE\O ]QiP Ò3 SURWR
VWDQRYXMH UHJXODWLY\ NWHUêPL VH Y\OXþXMH SĜtSDGQp QHYKRGQp Y\XåLWt SR]HPNX D WR L ] hlediska
RFKUDQ\FKDUDNWHUXYHVQLFNp]iVWDYE\GRQtåMHSORFKD]DþOHQČQD9\ORXþHQRMHGiOHY\XåLWtNWHUêP
by se sniåRYDOD HVWHWLFNi ~URYHĖ SURVWĜHGt QDSĜ VNODGRYiQt NRPRGLW DXWRED]DU\ YUDNRYLãWČ DXW D
]HPČGČOVNp WHFKQLN\ DSRG ]iURYHĖ VH Y\OXþXMH VDPRVWDWQp XPLVĢRYiQt JDUiåt (tzn. i garáží
ĜDGRYêFKpro automobily.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
69
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Plocha výroby a skladování - GUREQi D ĜHPHVOQi výroba LQGH[ 9' E\OD VDPRVWDWQČ Y\PH]HQD
z GĤYRGX SRWĜHE\ VWDQRYLW UHJXODWLY\ SUR Y\XåLWt ~]HPt WDN DE\ E\OR Y\ORXþHQR QHJDWLYQt SĤVREHQt
VWDYHED]DĜt]HQtna okolní obytné území.
Plochy výroby a skladování - se specifickým využitím - ]HPČGČOVNi PDORYýroba (index VX) MVRX UHSUH]HQWRYiQ\ GYČPD VWiYDMtFtPL DUHiO\ Y ORNDOLWČ 3DVHN\ -DNêNROL UR]YRM MH SRGPtQČQ
dodržením režimu ochranného pásma vodního zdroje. Z QHSĜtSXVWQêFK ]SĤVREĤ Y\XåLWt MH WĜHED
]GĤUD]QLW DXWRED]DU\ YUDNRYLãWČ D REHFQČ SURYR]\ ]SUDFRYiYiQt RGSDGX YþHWQČ MHKR WĜtGČQt D
skladování. Z GĤYRGX RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X MH OLPLWRYiQR ĜHãHQt QRYêFK VWDYHE D ]PČQ VWDYHE
QHSĜHNURþHQtP VWiYDMtFt YêãNRYp KODGLQ\ Y ORNDOLWiFK VSROX V SRåDGDYNHP QHY\WYiĜHW SURVWRURYp
dominanty. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy ZV2a, ZV2b v souladu se zpracovanou
GRNXPHQWDFtSUR~]HPQtUR]KRGQXWtÄ.QČåQLFHIDUPDSURGRMQLFH³] ĜtMQD3URWHQWR]iPČUE\OR
SURYHGHQR SRVRX]HQt YOLYX QD åLYRWQt SURVWĜHGt Hranice ochranného pásma chovu byla vymezena
v rámci tohoto posouzení; vymezením není zasažen nejblíže situovaný objekt k bydlení. 3ĜL
SĜtSDGQêFK]PČQiFKWHFKQRORJLt QHER NDSDFLW\ QHVPt EêW WDWRKUDQLFHSĜHNURþHQD V rámci lokality
=9D MH QXWQR UHVSHNWRYDW SiVPR P SRGpO Yê]QDPQpKR YRGQtKR WRNX /LEXĖND 3R VSROHþQpP
MHGQiQt E\OD GRSOQČQD ORNDOLWD =9 ]D ~þHOHP UHDOL]DFH ]i]HPt SUR ~GUåEX VDGX 9 ORNDOLWČ QHQt
PRåQRUHDOL]RYDWURGLQQêGĤP
3ORFK\YHĜHMQpKRSURVWUDQVWYt (index PV) - MVRXY\PH]HQ\SURXPtVWČQtPtVWQtFKNRPXQLNDFtYþHWQČ
NRPXQLNDFtSČãtFKSURYHĜHMQRX]HOHĖDGDOãtIXQNFHNWHUpMHPRåQpY rámci stanovených podmínek
uplatnit.
Plochy technické infrastruktury - LQåHQêUVNp VtWČ (index TI) - stabilizované jsou vymezeny
SĜHGHYãtP SUR DUHiO\ YRGRKRVSRGiĜVNêFK ]DĜt]HQt Zastavitelná plocha ZT1 byla vymezena pro
XPtVWČQtUHJXODþQtVWDQLFH97/67/D97/SĜtSRMNy k této stanici. Rozloha plochy souvisí s QHXUþLWRVWt
XPtVWČQtWČFKWR]DĜt]HQtQHERĢGRVXGQHE\O]SUDFRYiQSURMHNW na dané stavby3ĤYRGQtGRNXPHQWDFH
je nevyužitelná, vychází z SRGPtQHN SĜHG YêVWDYERX URGLQQpKR GRPX QD SĜLOHKOpP SR]HPNX
Vzhledem k WpWRVNXWHþQRVWLD]QiPêPEH]SHþQRVWQtPSiVPĤP97/]DĜt]HQtE\ODY\PH]HQDSORFKD
=7 ]DKUQXMtFt QHMHQ SURVWRU SUR EXGRXFt XPtVWČQt SĜHGPČWQêFK ]DĜt]HQt DOH L SĜHGSRNOiGDQi
EH]SHþQRVWQtSiVPD. Po XSĜHVQČQtSRORK\ GDQêFK]DĜt]HQtEXGRXQHY\XåLWp VRXþiVWLSORFK\zahrnuty
GRVRXVHGtþFtFKSORFK]HPČGČOVNêFKNZ).
Plochy dopravní infrastruktury - VLOQLþQt (index DS) - jsou vymezeny pro silQLFHYþHWQČSUĤMH]GQtFK
~VHNĤ D SUR PtVWQt D ~þHORYp NRPXQLNDFH PLPR ]DVWDYČQp ~]HPt V rámci ploch DS mohou být
související stavby, technická infrastruktura, VRXþiVWL YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt SČãt D F\NOLVWLFNp
NRPXQLNDFH ]DĜt]HQt SUR GRSUDYX Y NOLGX GRSURYRGQi D YHĜHMQi ]HOHĖ. Místní ~þHORYp D SČãt
komunikace v ]DVWDYČQpP ~]HPt MVRX ]DKUQXW\ GR MHGQRWOLYêFK SORFK V UR]GtOQêP ]SĤVREHP Y\XåLWt
YČWãLQRX YãDN VSDGDMt GRSORFK YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt Zastavitelná plocha ZD1 byla vymezena jako
NRULGRU SUR XPtVWČQt ~þHORYp NRPXQLNDFH V cyklotrasou) propojující cestu nD SR]HPNX Sþ D
VLOQLFL ,,, 3ĜHVWDYERYi SORFKD PD1 E\OD Y\PH]HQD SUR ~SUDYX NĜLåRYDWN\ VLOQLF , D ,,,.
S RKOHGHPQDĜHãHQtNĜLåRYDWN\VHVLOQLFt,MHY dalším stupni nutné projednání a souhlas správce
VLOQLFH , D ě6' ý5 - Správa +UDGHF .UiORYp D ě6' ý5 D GRGUåHQt SRGPtQHN VWDQRYHQêFK
v SODWQêFKý61
Plochy dopravní infrastruktury - åHOH]QLþQt (index DZ) - jsou vymezeny na pozemcích åHOH]QLþQt
dráhy, jsou stabilizovány tímto ÚP.
6tGHOQt]HOHĖ
'ĤYRGHPY\PH]HQtVDPRVWDWQêFKSORFKVtGHOQt]HOHQČMHSRWĜHED]DFKRYiQtWČFKWRSORFKYHVP\VOX
UR]VDKXDOHLFKDUDNWHULVWLFNpVNODGE\7DWR]HOHĖSĜHGVWDYXMHKRGQRWXMHåE\PČODSRåtYDWRFKUDQ\
-HGQi VH SĜHGHYãtP R SORFK\ ]HOHQČ QD YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYtFK (index ZV) a SORFK\ ]HOHQČ
SĜtURGQt (index ZP) v rámci biocentra v ]DVWDYČQpP ~]HPt .QČåQLFH D ELRNRULGRUX Y ]DVWDYČQpP
území Javornice. Vymezení SORFK]HOHQČVRXNURPpDY\KUD]HQp - ZS je provedeno pro zachování
VWiYDMtFtKR Y\XåLWt DĢ MLå z GĤYRGX QHYKRGQRVWL ]iVWDYE\ QD SĜHGPČWQêFK SR]HPcích, ochrany
VWiYDMtFt IXQNFH QHER RFKUDQ\ NRULGRUX SUR SUĤFKRG Ò6(6. Byla vymezena zastavitelná plocha ZZ1
(popis viz výše plocha ZB13).
70
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
.RQFHSFHĜHãHQtNUDMLQ\
'OH QDGĜD]HQp NUDMVNp GRNXPHQWDFH QiOHåt NUDMLQD ĜHãHQpKR ~]HPt GR W\SX ÄNUDMLQD ]HPČGČOVNi“ a
þiVWHþQČ GR W\SX ÄNUDMLQD OHVR]HPČGČOVNi³. Dle vymezení cílových charakteristik krajiny je území
]DþOHQČQRGRREODVWLNUDMLQQpKRUi]XýHVNêUiM
.RQFHSFH ĜHãHQt NUDMLQ\ UHVSHNWXMH SULQFLS\ D SRGPtQN\ VWDQRYHQp Y 3RVRX]HQt YOLYĤ =Ò5
Královéhradeckého kraje z KOHGLVND YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt (03/$ $* VSRO VUR YþHWQČ
RSDWĜHQt SUR SĜHGFKi]HQt VQtåHQt QHER NRPSHQ]DFL YãHFK ]MLãWČQêFK QHER SĜHGSRNOiGDQêFK
]iYDåQêFK ]iSRUQêFK YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt 3RVRX]HQt ]DĜD]XMH územní rezervu DS1r mezi
]iPČU\ XSĜHVĖXMH SRX]H åH MHKR YOLY QHO]H Y WpWR Ii]L REMHNWLYQČ XUþLW Y]KOHGHP N neznalosti
NRQNUpWQtKR ĜHãHQt VWDYE\ 3ĜHVWRåH VH GRVXG MHGQi R ~]HPQt UH]HUYX QLNROL R ]iPČU YH VP\VOX
zákona þ6E, RSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt Y\WYiĜtÒ3SĜHGSRNODG\SURRSWLPiOQt
]DþOHQČQtEXGRXFtKRNRULGRUXVLOQLFHGRNUDMLQ\
- ]SĜHVĖXMHY\PH]HQt~]HPQtUH]HUY\WDNDE\E\OPLQLPDOL]RYiQVWĜHWV FHQQêPLSĜtURGQtPLVHJPHQW\
- ĜHãtVWĜHW\~]HPQtUH]Hrvy s biokoridorem RSWLPiOQtPNĜtåHQtPYHGHQta biokoridoru - tj. ve vhodném
PtVWČDY NROPpPVPČUX~SUDYRXWUDV/%.Y\WYiĜtSRGPtQN\N RFKUDQČDUR]YRMLÒ6(6
- ]RKOHGĖXMHSRGPtQN\YHGRXFtN ]DFKRYiQtPLJUDþQtFKWUDVåLYRþLFKĤ
- SRGSRUXMH D Y\WYiĜt SRGPtQN\ SUR]YêãHQt ELRGLYHU]LW\ NUDMLQ\ HNRORJLFNé stability krajiny a snížení
eroze.
.RQFHSFH ĜHãHQtNUDMLQ\ stanovená tímto územním plánem MH ]DORåHQD QD UHVSHNWRYiQt FKUiQČQêFK
~]HPt SĜtURG\ GOH ]YOiãWQtFK ]iNRQĤ D QD XSODWQČQt QiYUKX ~]HPQtKR V\VWpPX HNRORJLFNp VWDELOLW\
Ò6(6 YþHWQČ W]Y LQWHUDNþQtFK SUYNĤ Ò6(6 Y\XåtYi SUR VYp XSODWQČQt zejména OHVQtFK SRURVWĤ
YRGQtFKWRNĤ s EĜHKRYêPLSRURVW\VHJPHQWĤSR]HPNĤOXNDSDVWYLQV SĜLUR]HQêPLSRURVW\, navrženo
je Y]iMHPQp SURSRMHQt WČFKWR SUYNĤ 6RXþiVWt NRQFHSFH ĜHãHQt NUDMLQ\ MH RFKUDQD ]HPČGČOVNp SĤdy
SURWL YRGQt HUR]L YKRGQêPL SURWLHUR]QtPL RSDWĜHQtPL D ]YêãHQt SĜtURGQt VORåN\ Y ]HPČGČOVNp NUDMLQČ
FRå ]iURYHĖ QDY\ãXMH KRGQRWQRVW NUDMLQQpKR Ui]X .RQFHSFH ĜHãHQt NUDMLQ\ UHVSHNWXMH SRWĜHE\
]DFKRYiQtPLJUDþQČYê]Qamného území, jehož prostor pokrývá severní RNUDMĜHãHQpKR~]HPt YþHWQČ
lokality Paseky.
Územní plán podporuje ochranu krajinného rázu - HOLPLQDFt PRåQRVWL XSODWQČQt QRYêFK RGORXþHQêFK
zastavitelných ploch, regulací výšky a objemu staveb, QiYUKHPRFKUDQQpDL]RODþQt]HOHQČQDREYRGu
zastavitelné plochy ZV1 na styku urbanizovaného území a krajiny.
1H]DVWDYČQp~]HPtVHþOHQtQiVOHGXMtFtSORFK\
3ORFK\ ]HPČGČOVNp - 1= SĜHGVWDYXMt LQWHQ]LYQČ ]HPČGČOVN\ Y\XåtYDQRX SĤGX SR]HPN\ V ornou
SĤGRX SR]HPN\ WUYDOêFK WUDYQtFK SRURVWĤ VDG\ D ]DKUDG\ 3ĜLUR]HQRX VRXþiVWt SORFK 1= MVRX
UHPt]N\PH]HQHREKRVSRGDĜRYDQpRVWUĤYN\VROLWpUQtVWURP\DVNXSLQ\NHĜĤSROQtFHVW\=DOHVQČQtD
UHYLWDOL]DFH YRGRWHþt VH XSODWQt SRNXG EXGH Y QDYD]XMtFtFK Ĝt]HQtFK SURNi]iQ VRXODG VH ]iMP\
RFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\]iMP\RFKUDQ\=3)DGDOãtPLFKUiQČQêPL]iMP\9 SORFKiFKO]HXPLVĢRYDW
vyjmenované stavby, jež jsou vázány QD NRQNUpWQt ORNDOLWX D MVRX QH]E\WQp SUR REKRVSRGDĜRYiQt
]HPČGČOVNpSĤG\SDVWHYHFWYtSRSĜ]DMLãWČQtSURVWXSQRVWLNUDMLQ\9 UiPFLY\PH]HQtNRULGRUĤÚSES je
PRåQRSORFK\1=Y\XåtYDWGOHKODYQtKRSĜtSXVWQpKRDSRGPtQČQČSĜtSXVWQpKRY\XåLWtSRX]HGRGRE\
Y\PH]HQtSR]HPNĤNRQNUpWQtKRELRNRULGRUXY projektu ÚSES nebo v návrhu KPÚ; po tomto vymezení
EXGRXSR]HPN\WYRĜtFtELRNRULGRUY\XåtYiQ\Y režimu ploch SĜtURGQtFK- NP . Pokud plochy NZ spadají
GR&+.2ýHVNêUiMMHQXWQpMHREKRVSRGDĜRYDWHNRORJLFN\ãHWUQêPL]SĤVRE\
BXGH UHVSHNWRYiQ VWiYDMtFt FKDUDNWHU D PČĜtWNR ]HPČGČOVNêFK SORFK D SRGSRURYiQD PLPRSURGXNþQt
funkce krajiny. Stávající charakter krajiny je následující: „V okolí sídla Javornice jsou patrné
SR]ĤVWDWN\QHSUDYpWUDĢRYpSOXåLQ\YHVYDåLWpPWHUpQXVHQDFKi]HMtSR]ĤVWDWN\PH]tV vyšší zelení.
9ROQi NUDMLQD EH] RVtGOHQt MH RGGČOHQD RG NRPSDNWQtKR VtGOD OHPHP RYRFQêFK ]DKUDG 3R]ĤVWDWN\
historiFNpKR þOHQČQt ]HPČGČOVNp SĤG\ MVRX MHGQR]QDþQRX KRGQRWRX NUDMLQQpKR Ui]X 'R NUDMLQ\ E\
QHPČO\ EêW XPLVĢRYiQ\ SUYN\ NWHUp QDUXãt FKDUDNWHULVWLFNp Y]WDK\ PČĜtWNR IXQNFL D Y\XåLWt
SRKOHGRYêFK SURVWRUĤ 8PtVĢRYDQt VWDYHE PLPR ]DVWDYČQp ~]HPt MH QXWQR YåG\ vázat na konkrétní
]HPČGČOVN\ REKRVSRGDĜRYDQRX ORNDOLWX V SURNi]iQtP MHMt QH]E\WQRVWL SUR REKRVSRGDĜRYiQt
]HPČGČOVNpSĤG\YPtVWČ³
1D SR]HPFtFK XUþHQêFK SUR SOQČQt IXQNFH OHVD 383)/ D GDOãtFK ]DOHVQČQêFK SR]HPFtFK MVRX
vymezeny plochy lesní 1/ 7YRĜí SRWHQFLRQiOQČ QHMNYDOLWQČMãt SĜtURdní složku krajiny, její funkci je
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
71
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
WĜHEDSRVLORYDW zejména zachováním vazby na vodní toky DOXþQtSRURVW\9 UiPFLY\PH]HQtNRULGRUĤ
ÚSES je možno plochy NL Y\XåtYDWGOHKODYQtKRSĜtSXVWQpKRDSRGPtQČQČSĜtSXVWQpKRY\Xåití pouze
GRGRE\Y\PH]HQtSR]HPNĤNRQNUpWQtKRELRNRULGRUXY projektu ÚSES nebo v návrhu KPÚ; po tomto
Y\PH]HQtEXGRXSR]HPN\WYRĜtFtELRNRULGRUY\XåtYiQ\Y UHåLPXSORFKSĜtURGQtFK- NP
%LRFHQWUDÒ6(6YþHWQČ SĜtURGQtSDPiWN\ &LGOLQVNêKĜHEHQ jsou zahrnut\GRSORFKIXQNþQtKRY\XåLWtSORFK\ SĜtURGQt - 13 3ORFK\ SĜtURGQt ]DKUQXMt VRXþiVWL =3) 383)/ RVWDWQt SORFK\ V krajinnou
]HOHQtSORFK\YRGQtDYRGRKRVSRGiĜVNpMHåMVRXXUþHQ\QD]iNODGČ]YOiãWQtKRSĜHGSLVXSURXFKRYiQt
ekologicky cenných území. V UHåLPX SORFK SĜtURGQtFK 13 EXGRX XåtYiQ\ SR]HPN\ XSĜHVQČQp SUR
SUĤFKRG ELRNRULGRUĤ QD ]iNODGČ ]SUDFRYDQp SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH NRPSOH[QtFK SR]HPNRYêFK
~SUDYQHERSURMHNWĤÒ6(6
3ORFK\ VPtãHQp QH]DVWDYČQpKR ~]HPt - SĜtURGQt ]HPČGČOVNp - (NSpz) jsou plochy, kde funkce
SĜtURGQt PLPRSURGXNþQt MH YH Y\YiåHQpP SRPČUX V SURGXNþQt IXQNFt -VRX WR SĜHGHYãtP QLY\
YRGQtFK WRNĤ V loukami a krajinnou zelení, svažité plochy se vzrostlou krajinnou zelení, plochy
s travinným, bylinným patrem a s NHĜRYêPLSRURVW\SDVWYLQ\DORXN\SĜHYiåQČQHVHþHQpV probíhající
SĜLUR]HQRXVXNFHVtGUREQpOHVQtFHON\2UQiSĤGDMHYČWãLQRXY\XåtYiQDH[WHQ]LYQČ
3ORFK\ VPtãHQp QH]DVWDYČQpKR ~]HPt - SĜtURGQt - (NSp) MVRX SORFK\ NGH SĜtURGQt HNRV\VWpP\
YêUD]QČSĜHYOiGDMtQDGKRVSRGiĜVNým využitím.
Vodní toky a drobné vodní plochy jsou vymezeny jako plochy s IXQNþQtP Y\XåLWtP plochy vodní a
YRGRKRVSRGiĜVNp - : 2FKUDQD YRGQtFK SORFK SURVWĜHGQLFWYtP ~]HPQtKR SOiQX VSRþtYi YH
stanovení podmínek pro jejich využívání.
1D]iNODGČYêVOHGNĤVSROHþQpKRMHGQiQtDYHĜHMQpKRSURMHGQiQtUHVSXSODWQČQêFKVWDQRYLVHNGRãOR
k XSĜHVQČQtSRGPtQHNY\XåLWtIXQNþQtFKSORFKQH]DVWDYČQpKR~]HPt]HMPpQDV ohledem na ochranu
krajinného rázu.
3URVWXSQRVWNUDMLQ\MHĜHãHQD]DFKRYiQtm stávajících polních cest, podporou obnovy zaniklých polních
FHVWY\PH]HQtPNRULGRUXSURGRSOQČQtFK\EČMtFtKR~VHNXSROQtFHVW\GR-DYRUQLFH
2KURåHQRVWSR]HPNĤYRGQtHUR]tMHY]KOHGHPNHVNORQLWRVWLSR]HPNĤV RUQRXSĤGRXY\VRNiÒ]HPQt
SOiQ QDYUKXMH XSODWQČQt UĤ]QêFK SURWLHUR]QtFK RSDWĜHQt - viz kap. 5.1 a 5.4 ÚP. PURWLHUR]Qt RSDWĜHQt
PĤåH WDNp SĜHGVWDYRYDW NURPČ XSODWĖRYiQt DJURWHFKQLFNêFK RSDWĜHQt - YUVWHYQLFRYp REGČOiYiQt
SiVRYpVWĜtGiQtSORGLQ]PHQãHQtEORNĤQHERãHWUQpKRVSRGDĜHQtGĤVOHGQpXSODWĖRYiQtUHJXODWLYĤSUR
vyme]HQp SORFK\ VPtãHQp QH]DVWDYČQpKR ~]HPt UHVSHNWRYiQt D GRWYRĜHQt Ò6(6 )XQNFL
SURWLHUR]QtFK RSDWĜHQt QD FHOpP ĜHãHQpP ~]HPt ]DKUQXMt WDNp LQWHUDNþQt SUYN\ SORFK\ VPtãHQp
QH]DVWDYČQpKR~]HPtDGUREQpSORFK\]HOHQČY rámci ZPF.
9\KRGQRFHQt ~þHOQpKR Y\XåLWt ]DVWDYČQpKR ~]HPt VWDQRYHQt SRWĜHE
zastavitelných ploch
ÒþHOQRVW ]DVWDYČQt ĜHãHQêFK YHQNRYVNêFK VtGHO QHO]H SRVX]RYDW SURVWĜHGQLFWYtP NULWHULt REHFQČ
SRXåtYDQêFK SUR RE\WQi ~]HPt -H WR GiQR SĜHGHYãtP VWiYDMtFtP ]SĤVREHP Y\XåLWt SR]HPNĤ Y
plochách obytQpKR~]HPt]HPČGČOVNiPDORYêUREDVDPR]iVRELWHOVNpKRVSRGDĜHQtFKDOXSDĜHQtNG\
NH VWDYEČ SUR E\GOHQt SĜtVOXãt SR]HPHN QČNROLNDQiVREQČ YêPČURX SĜHVDKXMtFt SR]HPN\ Y EČåQp
]iVWDYEČ 3ORFK\ VPtãHQp RE\WQp - YHQNRYVNp REVDKXMt QHMHQ SR]HPN\ REMHNWĤ SUR E\Glení, ale
]iURYHĖWDNpSR]HPN\SĜtSDGQpREþDQVNpY\EDYHQRVWL YHĜHMQpLQIUDVWUXNWXU\Y\EDYHQRVWLNRPHUþQt
pozemky staveb pro drobné podnikání, staveb pro rekreaci, zahrady apod. Stávající urbanistické
XVSRĜiGiQtMHQXWQRFKUiQLWWDNpMDNRVSHFLILFNRXNXOWurní hodnotu.
Rozvoj zástavby je územním plánHP VPČURYiQ GR .QČåQLF. Kapacity zastavitelných ploch byly pro
~þHO\ VWDQRYHQt SRWĜHE ]DVWDYLWHOQêFK SORFK VWDQRYHQ\ HPSLULFN\ SURMHNWDQWHP SĜLþHPå SURMHNWDQW
Y\FKi]HO ]H VNXWHþQêFK SRPČUĤ Y ORNDOLWiFK SĜHGHSVDQêFK SURVWRURYêFK UHJXODWLYĤ QHER ]
NRQNUpWQtFK]iPČUĤYODVWQtNĤ- viz následující pĜHKOHG
ZB1…4 byty; ZB2…1 byty; ZB3…4 byty; ZB4…2 byty; ZB5…2 byty; ZB6…3 byty; ZB8…3 byty;
ZB9…2 byty; ZB10…2 byty; ZB 12…2 byty. V ORNDOLWČ =% VH XYDåXMH V realizací objektu rodinné
rekreace.
&HONRYêSRþHWE\WĤYHVWDYEiFKSURE\GOHQtNWHUpE\E\ORPRåQpXPtVWLWY rámci zastavitelných ploch,
þLQtFFD E\WĤFRåSĜLSĜHGSRNODGXQDSOQČQtY QiYUKRYpPREGREtOHWPtUQČSĜHVDKXMHGRVDYDGQt
72
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
WHPSR UĤVWX VtGOD -H YãDN WĜHED SRþtWDW V WtP åH SR]HPN\ NWHUp O]H ]DVWDYČW SRVN\WXMt V jistotou
pouze lokality, v nichž je zastavitelná plocha vymezena dle konkrétního požadavku vlastníka, jenž zde
GORXKRGREČRPRåQRVWYêVWDYE\åiGi
5R]VDK ]DVWDYLWHOQêFK SORFK RGSRYtGi SRWĜHEiP EXGRXFtKR UR]YRMH REFH SĜLþHPå WHQWR UR]YRM
v rámci ploch smíšených obytných - venkovských bude zahrnovat nejen bydlení, ale i další funkce ze
ãLURNpKRVSHNWUDPRåQRVWtY\XåLWtSĜHGPČWQêFKSORFK
9\PH]HQtYHĜHMQČSURVSČãQêFKVWDYHEDRSDWĜHQt
Územní pliQ Y\PH]XMH W\WR YHĜHMQČ SURVSČãQp VWDYE\ GOH † VWDYHEQtKR ]iNRQD SUR MHMLFKå
XVNXWHþQČQtO]HSUiYDN GRWþHQêPSR]HPNĤPDVWDYEiPRGHMPRXWQHERRPH]LW
- VT1 - Technická infrastruktura - UHJXODþQt VWDQLFH 97/67/ .QČåQLFH YþHWQČ 97/
SO\QRYRGQtKRSĜLpojení SURSO\QRILNDFLREFt.QČåQLFHD-LQROLFHMHGQiVHR93675D73NWHUp
E\O\ VWDQRYHQ\ QDGĜD]HQRX GRNXPHQWDFt 6SRMHQt WČFKWR MHGQRWOLYêFK 936 E\OR Ò3 SURYHGHQR
z GĤYRGXMHMLFKVSROHþQpKRVLWXRYiQtY ploše ZT1 a z GĤYRGXMHMLFKY]iMHPQpQHRGGČOLWHlnosti.
Ò]HPQtSOiQY\PH]XMHWDWRYHĜHMQČSURVSČãQiRSDWĜHQtGOH†VWDYHEQtKR]iNRQDSURNWHUpO]H
práva k SR]HPNĤPDVWDYEiPY\YODVWQLW
- VU1 - Územní systém ekologické stability - RBC 1206 Kozlov - Tábor jedná se o Regionální
biocentrum RBC 1206 Kozlov - Tábor.
J 2GĤYRGQČQt Y\PH]HQt SORFK V MLQêP ]SĤVREHP Y\XåLWt GOH † RGVW vyhl. 501/2006 Sb.
Územním plánem jsou v ]DVWDYČQpP~]HPtDMDNRVDPRVWDWQiSORFKD]DVWDYLWHOQiY\PH]HQ\SORFK\
YHĜHMQêFKSURVWUDQVWYt- YHĜHMQi]HOHĖ- (ZV). Tímto VDPRVWDWQêPY\PH]HQtPMHVOHGRYiQDGĤVOHGQi
RFKUDQDUR]VDKXDY\XåLWtGDQêFKSORFKSĜHGHYãtPRFKUDQDSĜHGQHåiGRXFtUHGXNFt
3ORFK\ ]HOHQČ - soukromá a vyhrazená - (ZS) stabilizují zahrady v VtGOHFK L NUDMLQČ MDNR YêUD]QRX
VRXþiVW YHQNRYVNpKR SURVWRUX SĜLþHPå W\WR ]DKUDG\ SOQt ĜDGX GDOãtFK IXQNFt nad rámec hlavního
využití.
3ORFK\ ]HOHQČ - SĜtURGQtKR FKDUDNWHUX - (ZP) souvisejí s SUYN\ Ò6(6 SURFKi]HMtFtPL ]DVWDYČQêP
územím.
'iOHYL]NDSLWRODJ2GĤYRGQČQtNRQFHSFHUR]YRMH«6tGHOQt]HOHĖ
g.3) OchUDQDNXOWXUQtFKFLYLOL]DþQtFKDSĜtURGQtFKKRGQRW
+RGQRW\NXOWXUQtDFLYLOL]DþQt
+RGQRW\MHMLFKåRFKUDQDMH]DMLãĢRYiQDSURVWĜHGQLFWYtP]YOiãWQtFKREHFQêFK]iNRQĤ:
A) Nemovité kulturní památky zapsané v ÒVWĜHGQtPVH]QDPXNXOWXUQtFKSDPiWHNý5:
- venkovská usedlost þ.p. þUHMVWĜtNX);
- krucifix - SDUFþþUHMVWĜtNX
B) Archeologické památky
$UFKHRORJLFNp SDPiWN\ MVRX Yê]QDPQRX VORåNRX KLVWRULFNpKR GČGLFWYt SUR MHKRå RFKUDQX EXGH
~]HPQtSOiQPMY\WYiĜHWSRGPtQN\
Charakteristika území:
Antropogenní aktivity v ~]HPtN~.QČåQLFHO]HGDWRYDWMLåRGVWDUãtGRE\NDPHQQpVýznamné je ale
až historické osídlení katastru spojované s feudálním hrádkem v poloze Kozlov, dále nelokalizovaným
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
73
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
starším nálezem mincovního pokladu a koQHþQČ L VDPRWQêPL KLVWRULFNêPL ]SUiYDPL R REFL 2VtGOHQt
QHE\OR ]FHOD FHQWUDOL]RYiQR R þHPå VYČGþt ĜDGD GRGQHV SĜHWUYiYDMtFtFK VDPRVWDWQêFK VtGHOQtFK
jednotek.
3UYQtStVHPQi]PtQNDR.QČåQLFtFKMH] UMHMLFKUR]GČOHQtQDGROQtDKRUQtþiVWW]Y.QČåQLFHD
.QČåQLþN\MHXYiGČQRN URVDGD-DYRUQLFHVHSĜLSRPtQiN roku 1542.
Vyhodnocení území z KOHGLVNDDUFKHRORJLFNpSDPiWNRYpSpþH
,NG\åQD~]HPtREFHGRVXGQHSUREČKODVRXVWDYQiSRYUFKRYiDUFKHRORJLFNiSURVSHNFHO]HVSUiYQt
~]HPt REFH .QČåQLce chápat v jako „území s archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu § 22
]iNRQDþ6ERVWiWQtSDPiWNRYpSpþLY SODWQpP]QČQta to ÚAN kategorie I.
Ò]HPtVDUFKHRORJLFNêPLQiOH]\WDNpVSOĖXMtSRGPtQN\SURWRDE\PRKODEêWSRYDåRYiQD]D~]HPtV
YêVN\WHP DUFKHRORJLFNpKR GČGLFWYt YH VP\VOX ÒPOXY\ R RFKUDQČ DUFKHRORJLFNpKR GČGLFWYt (YURS\
UHYLGRYDQpY\KOiãHQpSRGþ6EVHYãHPLGĤVOHGN\] jejich výkladu plynoucími.
Za území s DUFKHRORJLFNêPL QiOH]\ O]H SĜLWRP SRYDåRYDW SURVWRU NGH MLå Eyly jakékoli archeologické
QiOH]\ QHPRYLWp þL PRYLWp SRYDK\ LGHQWLILNRYiQ\ D URYQČå WDN SURVWRU NGH MH PRåQp Y]KOHGHP
k SĜtURGQtPSRGPtQNiPþLKLVWRULFNpPXYêYRMLW\WRQiOH]\RþHNiYDW7\WRVNXWHþQRVWLPDMtYê]QDPQê
vliv na využití území a je nutno je zohOHGQLWSĜLSĜtSUDYČMDNpNROLVWDYE\]PČQ\VWDYE\Y\XåLWt~]HPt
QHER ]PČQ\ Y\XåLWt ~]HPt SĜL NWHUêFK VH SR]PČĖXMH VWiYDMtFt ~URYHĖ WHUpQX YQČ VWDYHE QHER MH
REGREQêP]SĤVREHPUHDOL]RYiQDXYQLWĜREMHNWĤ-HQXWQpDE\YVRXODGXVSODWQêPLSUiYQtPLSĜHGSLVy
PDMLWHOp QHPRYLWRVWt UHVSHNWLYH VWDYHEQtFL WXWR VNXWHþQRVW ]RKOHGQLOL D WR NRQNUpWQČ WtP åH MHãWČ YH
Ii]L VWDYHEQtKR ]iPČUX QHMSR]GČML YãDN YH Ii]L SĜtSUDY\ SURMHNWX ]NRQWDNWRYDOL RGERUQRX RUJDQL]DFL
RSUiYQČQRXSURYiGČWQDWRPWR~]HPtDUFKHRORJLFNpYêzkumy, kde jim bude poskytnuta informace, do
MDNpPtU\VHMLPLSĜHGORåHQê]iPČUGRWNQHDUFKHRORJLFNpKRGČGLFWYtDMDNêP]SĤVREHPO]HSĜtSDGQê
QHJDWLYQtGRSDGUHDOL]DFHWRKRWR]iPČUXQD]PtQČQpDUFKHRORJLFNpGČGLFWYtPLQLPDOL]RYDW
2UJDQL]DFHRSUiYQČQpN výNRQXSDPiWNRYpSpþH
$UFKHRORJLFNê~VWDY$9ý5/HWHQVNi3UDKD- Malá Strana;
0X]HXPYêFKRGQtFKýHFK(OLãþLQRQiEĜHåt+UDGHF.UiORYp
Národní památkový ústav - ÚOP Josefov, Okružní 418, 551 02 Josefov 2 - Josefov;
Regionální muzeum DJDOHULH9DOGãWHMQVNpQiPČVWt-LþtQ
6RXSLVQDOH]LãĢ
1. VYDKRYiNXSDÄ.R]ORY³NyWDPYKĜHEHQLÄ.RXĜLORYVNR³QDGYVtQDUR]KUDQtNDWDVWUĤ.RãRYD
.QČåQLFH =0 -43-06, 106:184, 105:199, 118:199, 120:185 mm, 570 - 619 m n m.;
VWĜHGRYČNêSOiãĢRYêKUiGHNÄ.R]ORY³NUXKRYêYDOSĜtNRSY MLKR]iSDGQtþiVWLDUHiOX]E\WN\]GLYD
chodbovitý sklep, 2 cisterny (?); Pozn.: datace (keramikou) - do první poloviny 14. století,
SĜLSRPtQiQNU~GDMQČY\YUiFHQMDNRORXSHåQêUSĜLWDåHQt-LĜtND]3RGČEUDGYURFH
MLåRSXãWČQêQČNG\Y\VYČWORYiQMDNRUHIXJLXP~WRþLãWQiSRORKDSRSĜ]PDWHþQČVSRMRYiQ
s SRORKRXÄ+UiGND³X.RãRYD]ĜtFHQLQDKUDGX.R]ORYDMHNXOWXUQtSDPiWNRXþUHMVWĜtNX 551/6
- 2639, registrována je v obci Lomnice nad Popelkou, k.ú. Košov, okres Semily);
x SRORKDÄ.R]ORY³SUĤ]NXP7'XUGtNDUVWĜHGRYČNêKUiGHNSozn.: bez historických
zmínek, datován (keramikou) do první poloviny 14. století;
x SRORKDÄ.R]ORY³UHNRJQRVNDFHORNDOLW\3+DUWPDQ-3URVWĜHGQtNVWĜHGRYČNêKUDG
QDYêFKRGQtPSĜHGKUDGtUHJLVWURYiQ\UHFHQWQtWHUpQQt]iVDK\VRXYLVHMtFt]ĜHMPČVSURVSHNFt
GUDKRNDPĤDUFKHRORJLFNpVLWXDFHQHE\O\QHQDUXãHQ\
2. poloha „Hlinice“, v REHFQtP KOLQtNX SDUF þ SĜL WČåEČ - dar prof. J. Hakena;
broušený kamenný nástroj k. vypíchané (vyšší kopytovitý klín); pR]QQDMHKR]iNODGČVHQČNG\
SĜHGSRNOiGiH[LVWHQFHVtGOLãWČ
3. Y PtVWČ þS DUHiO WYU]H Sozn.: datace - VQDG ] SRORYLQ\ ;,9 VWROHWt 3R]Q RMHGLQČOp
historickými SUDPHQ\QHGRORåHQpWYU]HQtSĜtSDGQêY]WDKNHÄ.R]ORYX³QHE\OĜHãHQ
4. SUĤNRSSO\QRYRGX-LþtQ- Hodkovice, úsek 17,7 - NPSRSUDYpVWUDQČVLOQLFH-LþtQ- Turnov,
QHGDWRYDQpVtGOLãWČ"QHSUDYLGHOQpREMHNW\V þHUQRXYêSOQtEH]QiOH]Ĥ
74
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
x
x
x
Nelokalizované nálezy z katastru:
PH]L URN\ VWĜHGRYČNê PLQFRYQt GHSRW Y QiGREČ NV ]ORPN\ SUDåVNp JURãH
Vladislav II. - NVPtãHĖVNpJURãH- 6 ks; 114 ks drobných mincí - peníze se lvem, bílé peníze
Vladislava II.); Pozn.: datace - konec 15. Då ]DþiWHN VWROHWt NRQWUDPDUN\ PČVW (UIXUW D
:HUQLJHURGHSDWUQČþiVWYČWãtKRQiOH]X
VEČU\ - ýHUQRKRX]H SDOHROLWLFNi NDPHQQi ãWtSDQi LQGXVWULH 3R]Q W]Y ÄSDUDGLVLHQ³ - ] YČWãt
þiVWLSVHXGRLQGXVWULH
Y RNROt RVDG\ 3DVHN\ QRYRYČNp KRUQLFNp VWDĜLQ\ &X 3R]Q EOtåH QHORNDOL]RYDQp ]PtQND
vztahující se v kontextu k /RPQLFLQDG3RSHONRXSDWUQČMLåPLPRVOHGRYDQp~]HPt
Hodnoty, jejichž ochrana vychází z Územního plánu .QČåQLFH:
3URVWĜHGQLFWYtP ~]HPQtKR SOiQX MH ]DMLãĢRYiQD RFKUDQD GDOãtFK NXOWXrních (historických a
XUEDQLVWLFNêFK D FLYLOL]DþQtFK KRGQRW GOH QiVOHGQpKR YêþWX YHGOH SRMPHQRYDQp KRGQRW\ SĜLQiãt
~]HPQtSOiQVSHFLILNDFLSRåDGDYNĤQDWXWRRFKUDQX):
-
PtVWDUR]KOHGĤSRNUDMLQČýHVNpKRUiMHY +RĜHQtFK.QČåQLFtFK
Ò]HPQtSOiQY\MDGĜXMH]iND]XPLVĢRYDWXVLOQLFY ]DVWDYČQpP~]HPtLNUDMLQČVWDYE\SURUHNODPXQHER
UHNODPQt ]DĜt]HQt V YêMLPNRX LQIRUPDFt R NXOWXUQtFK QHER SĜtURGQtFK KRGQRWiFK ~]HPt LQIRUPDFt R
]DĜt]HQt REVOXåQp VIpU\ QD ~]HPt REFH D GRSUDYQtFK LQIRUPDFt 6WDYE\ SUR UHNODPX D reklamní
]DĜt]HQt MHå VH VRXVWĜHćXMt SĜHYiåQČ NROHP VLOQLFH , WĜtG\ YêUD]QČ RPH]XMt PRåQRVWL UR]KOHGĤ SR
NUDMLQČ ]iURYHĖ MVRX GtN\ VYêP SURSRUFtP QHJDWLYQtP SUYNHP Y NUDMLQČ 3RORKD +RĜHQtFK .QČånic
SĜLWRPXPRåĖXMHPLPRĜiGQČFHQQpGiONRYpUR]KOHG\.
-
vHĜHMQpSURVWUDQVWYtY FHQWUXXPDWHĜVNpãNRO\
Hodnotnost prostoru VSRþtYi Y MHKR SROR]H D FKDUDNWHUX Y\WYiĜt NOLGRYRX ]yQX PLPR KODYQt VLOQLþQt
WDK]iVWDYEDDYHĜHMQp]HOHĖVLXFKRYiYDMtYHQNRYVNêFKDUDNWHU.
-
roubené chalupy a další zachované prvky venkovské historické architektury - zejména klenuté
YMH]GRYpEUiQ\GRGYRUĤ
Je WĜHEDXFKRYDWMHGQRWOLYpREMHNW\DFHOky v SRGREČFRPRåQiQHMYtFHDXWHQWLFNp.
-
památky místního významu:
V .QČåQLFtFK se jedná o sochu Panny Marie a kapli u polní cesty z .QČåQLFN Libuni; dále o pomník
padlým v prusko-rakouské válce. V Javornici jsou památkou místního významu Boží muka.
3DPiWN\ PtVWQtKR Yê]QDPX MVRX GUREQČMãt REMHNW\ NXOWXUQČ KLVWRULFNp SRYDK\ NWHUp QHMVRX QDWROLN
významné z hlediska celostátní památkové ochrany, DE\ E\O\ ]DSViQ\ QD ÒVWĜHGQtP VH]QDPX
NXOWXUQtFK SDPiWHN ý5 NXOWXUQtFK SDPiWHN DYãDN WYRĜt VRXþiVW NXOWXUQČ KLVWRULFNp GČGLFWYt REFH D
UHJLRQX &KUiQČQ PXVt EêW QHMHQ YODVWQt REMHNW DOH L MHKR GRWYiĜHMtFt SURVWĜHGt D XSODWQČQt Y obrazu
obce.
Hodnoty SĜtURGQt
- 2EHFQiRFKUDQDSĜtURG\
9HVP\VOX]iNRQDþ6EVHSRåDGDYN\REHFQpRFKUDQ\SĜtURG\Y ĜHãHQpP~]HPtY]WDKXMt
na:
-
vymezení systému ekologické stability - viz. kap. Územní systém ekologické stability
-
RFKUDQXYê]QDPQêFKNUDMLQQêFKSUYNĤSĜHGSRãNR]RYiQtPDQLþHQtP9ê]QDPQêPLNUDMLQQêPL
SUYN\MVRXOHV\UDãHOLQLãWČYRGQtWRN\U\EQtN\MH]HUD~GROQtQLY\„Významný krajinný prvek
MH HNRORJLFN\ JHRPRUIRORJLFN\ QHER HVWHWLFN\ KRGQRWQi þiVW NUDMLQ\ NWHUi XWYiĜt MHMt W\SLFNê
Y]KOHGQHERSĜispívá k udržení její stability“.
-
RFKUDQX GĜHYLQ URVWRXFtFK PLPR OHV RFKUDQD URVWOLQ D åLYRþLFKĤ RFKUDQD MHVN\Qt D
SDOHRQWRORJLFNêFKQiOH]Ĥ
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
75
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
-
ochranu krajinného rázu SĜLþHPå Ä.UDMLQQê Ui] NWHUêP MH ]HMPpQD SĜtURGQt NXOWXUQt D
historická charakteristika XUþLWpKR PtVWD þL REODVWL MH FKUiQČQ SĜHG þLQQRVWt VQLåXMtFt MHKR
HVWHWLFNRXDSĜtURGQtKRGQRWX³
8YHGHQpSRåDGDYN\MVRXQiYUKHPÒ3UHVSHNWRYiQ\MHMLFKSUĤPČWMH]DSUDFRYiQPMGRNRQFHSFHÒ3
D GR SRGPtQHN Y\XåLWt SORFK =iURYHĖ MVRX UHVSHNWRYiQ\ SRåDGDvky vztahující se k RFKUDQČ ]YOiãĢ
FKUiQČQêFK ~]HPt 33 &LGOLQVNê KĜHEHQ &+.2 ýHVNê UiM EVL soustavy NATURA 2000,
*HRSDUNX81(6&2ýHVNêUiMSĜHFKRGQČFKUiQČQpSORFK\ELRWRS\]YOiãWČFKUiQČQêFKGUXKĤ
URVWOLQDåLYRþLFKĤ.
- &KUiQČQiNUDMLQQiREODVWýHský rájNWHUiE\ODY\KOiãHQDQDĜt]HQtPYOiG\þ6E]HGQH
Ĝíjna 2002. Posláním této oblasti MH XFKRYiQt D REQRYD SĜtURGQtKR SURVWĜHGt FKUiQČQp REODVWL
]HMPpQD HNRV\VWpPĤ YROQČ åLMtFtFK åLYRþLFKĤ D SODQČ URVWRXFtFK URVWOLQ ]DFKRYiQt W\SLFNého
FKDUDNWHUXNUDMLQ\]DVRXþDVQpKRUR]YtMHQtHNRORJLFN\RSWLPiOQtKRV\VWpPXY\XåtYiQtNUDMLQ\DMHMtFK
SĜtURGQtFK ]GURMĤ 5R]ãtĜHQt &+.2 ýHVNê UiM QD ~]HPt Y RNUHVH -LþtQ E\OR XVNXWHþQČQR Y r. 2002.
ěHãHQp~]HPtVSDGiMLåQtþiVWtY\PH]HQRXWUDWtþ 041 dR,,D,,,]yQ\&+.2'R,,]yQ\VH]DĜD]XMt
~]HPt KRVSRGiĜVN\ Y\XåtYDQêFK OHVQtFK D ]HPČGČOVNêFK HNRV\VWpPĤ V PtVWQČ XFKRYDQêPL
SĜtURGQtPL KRGQRWDPL YKRGQi SUR KRVSRGiĜVNp Y\XåtYiQt N SĜtURGČ ãHWUQêP ]SĤVREHP 'iOH VH GR
WpWR]yQ\]DþOHĖXMtL~]HPtQH]E\WQiSURXFKRYiQtSĜtURGQtFKKRGQRWY ,]yQČ'R,,,]yQ\VH]DĜD]XMt
þORYČNHP ]QDþQČ SR]PČQČQp HNRV\VWpP\ LQWHQ]LYQČ Y\XåtYDQp OHVQt D ]HPČGČOVNp SR]HPN\ D
QHVRXYLVOH]DVWDYČQi~]HPtVtGHOV územní rezervou. Cílem je zde udržení a podpora využívání pro
HNRORJLFN\RSWLPDOL]RYDQpOHVQtKRVSRGiĜVWYtD]HPČGČOVWYtDYKRGQpIRUP\WXULVWLN\DUHNUHDFH
- 3ĜtURGQtSDPiWND&LGOLQVNêKĜHEHQ]DVDKXMtFtGRĜHãHQpKR~]HPtVYRXþiVWt.R]ORYVNêKĜEHW je
GOHÒ$3]DĜD]HQDPH]LW]YPDORSORãQi]YOiãWČFKUiQČQi~]HPt (MZCHÚ) v OHJHQGČNRRUGLQDþQtKR
výkresu. -HGQiVHR OHVQt NRPSOH[VHYHUQČ RG REFH .QČåQLFH DVtGOD&LGOLQDQD KUDQLFLV okresem
6HPLO\ÒþHOHP]Ĝt]HQtSĜtURGQtSDPiWN\MHRFKUDQDSĜLUR]HQêFKOHVQtFKSRURVWĤQDSUXGNêFKVYD]tFK
Kozlovského vrchu a CidlinsNp +ĤU\ NWHUp MVRX ]DFKRYDOêP ]E\WNHP NG\VL KRMQêFK OHVQtFK SRURVWĤ
v WpWRREODVWL-HGQiVHRVYDKRYpEXþLQ\V bukem lesním, lípou velkolistou, javorem klenem a dalšími
YWURXãHQêPL GĜHYLQDPL VH Y]iFQRX NYČWHQRX 9ê]QDPQê MH L YêVN\W YHONêFK NXSRYLWêFK PUDYHQLãĢ
mravence lesního.
- Soustava NATURA 2000 QDĜHãHQpP~]HPt]DVWRXSHQDEvropsky významnou lokalitou - Kozlov
Tábor CZ 05101647DWR(9/GOH†DE\ODY\KOiãHQDQDĜt]HQtPYOiG\ý5GQHPi
celkovou rozlohu 304,2446 ha, zasahuje do územtGYRXRNUHVĤ- -LþtQD6HPLO\QDFKi]tVHQD~]HPt
REFt.QČåQLFHäHOH]QLFH/RPQLFHQDG3RSHONRX3ĜHGPČWHPRFKUDQ\MVRX]GHVPtãHQpMDVDQRYRolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
EXþLQy asociace Asperulo - )DJHWXP 'OH GRVWXSQêFK SRGNODGĤ WDWR (9/ ]DXMtPi Y UiPFL ĜHãHQpKR
~]HPtYČWãtþiVW ~]HPt33&LGOLQVNêKĜHEHQ
- *HRSDUN81(6&2ýHVNêUiM
ěHãHQp ~]HPt VSDGi GR UR]ViKOp REODVWL NWHUi E\OD Y\PH]HQD MDNR *HRSDUN 81(6&2 ýHVNê UiM
GeoSDUN ]DKUQXMH PQRåVWYt JHRORJLFNêFK QDOH]LãĢ SDOHRQWRORJLFNêFK PLQHUDORJLFNêFK D
DUFKHRORJLFNêFK ORNDOLW D KLVWRULFNêFK SDPiWHN 'R VtWČ *HRSDUNĤ 81(6&2 E\O ýHVNê UiM ]DĜD]HQ
v roce 2005.
- QD RNUDML ĜHãHQpKR ~]HPt ]iSDGQČ -DYRQLFH MH SĜHFKRGQČ FKUiQČQi SORFKD, která vzhledem
k významu byla zahrnura do ploch NP;
- je nutno respektovat ELRWRS\]YOiãWČFKUiQČQêFKGUXKĤURVWOLQDåLYRþLFKĤ
Dále jsou ve smyslu zákona FKUiQČQD W]Y mLJUDþQČ Yê]QDPQi ~]HPt s GiONRYêP PLJUDþQtP
koridorem.
Jedná se o rozlehlý VHJPHQW ĜHãHQpKR ~]HPt VHYHUQČ RG 'ROQtFK .QČåQLF 3ĜL WYRUEČ QiYUKX Ò3
.QČåQLFH E\OR PLJUDþQČ Yê]QDPQp ~]HPt ]DNUHVOHQR GOH SRGNODGĤ Ò$3 2EHFQČ VH MHGQi R ~]HPt
sledované z KOHGLVND UL]LN IUDJPHQWDFH D PLJUDþQt SURSXVWQRVWL NUDMLQ\ SUR YHONp VDYFH NWHĜt MVRX
Yi]iQLSĜHGHYãtPQDOHVQtHNRV\VWpP\'tN\SĜtVQêPUHJXODWLYĤPUR]YRMHY daném území stanoveným
územním plánem není žádný z náYUKRYêFK SUYNĤ GRNXPHQWDFH YH VWĜHWX V požadavky ochrany
PLJUDþQČYê]QDPQêFK~]HPtQHQtY\WYiĜHQREDULpURYpPtVWRGiONRYpKRPLJUDþQtKRNRULGRUX
76
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Územní systém ekologické stability
3RGOH † ]iNRQD þ 6E Y SODWQpP ]QČQt ]DMLãĢXMH ~]HPQt V\VWpP HNRORJLFNp VWDELOLW\
XFKRYiQtDUHSURGXNFLSĜtURGQtKRERKDWVWYtSĜt]QLYpSĤVREHQtQDRNROQtPpQČVWDELOQtþiVWLNUDMLQ\ a
Y\WYRĜHQt]iNODGĤSURPQRKRVWUDQQpY\XåtYiQtNUDMLQ\2FKUDQDÒ6(6MHSRYLQQRVWtYãHFKYODVWQtNĤD
XåLYDWHOĤ SR]HPNĤ WYRĜtFtFK MHKR ]iNODG -HKR Y\WYiĜHQt MH YHĜHMQêP ]iMPHP QD NWHUpP VH SRGtOHMt
YODVWQtFtSR]HPNĤREFHLVWiW
'OH QDGĜD]HQp GRNXPHQWace ZÚR Královéhradeckého kraje a dle Plánu nadregionálního a
regionálního územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje sHYĜHãHQpP
území vyskytuje regionální biocentrum RBC 1206 Kozlov - Tábor.
Prvky lokálního ÚSES jsou v SĜtPp YD]EČ QD SUYN\ Ò6(6 QDGUHJLRQiOQtKR D UHJLRQiOQtKR Yê]QDPX
PLPRĜHãHQp~]HPtY\FKi]HMt] NRVWU\HNRORJLFNpVWDELOLW\DMVRXWYRĜHQ\]DKUQXWtPQHMVWDELOQČMãtFK
SĜtURGQtFK VHJPHQWĤ Y NUDMLQČ /RNiOQt ~]HPQt V\VWpP HNRORJLFNp VWDELOLW\ MH Y\PH]HQ D XSĜHVQČQ
~]HPQtPSOiQHPGOHSRGNODGĤSRVN\WRYDQêFKREFtV UR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWt- ÚAP pro ORP -LþtQa
generelu ÚSES. 2SURWL XYHGHQêP SRGNODGĤm MVRX YH Y\PH]HQt SUYNĤ ORNiOQtKR Ò6(6 QiVOHGXMtFt
]PČQ\
- MVRX Y\SXãWČQ\ LBK, které procházejí územím, které je vymezeno jako RBC 1206 Kozlov - Tábor;
UR]ORKD /%& 3DVHN\ QHGRVDKXMH PLQLPiOQtFK SDUDPHWUĤ QHERĢ QDYD]XMH QD 5%& /%& MH
Y\PH]HQR SĜHV H[LVWHQFL WRKRWR 5%& ] GĤYRGX ]DMLãWČQt QiOHåLWp RFKUDQ\ YOKNêFK OXN SĜL RNUDML OHVD
/%.SURFKi]HMtFtSR/LEXĖFHVHQDVHYHUQtPRNUDML]iVWDYE\RGNOiQtRGSĤYRGQČY\PH]HQpVWULNWQČ
po potoce jdoucí WUDV\WDNDE\/%.FRQHMPpQČSURFKi]HO]iVWDYERX6HYHUQČRG]iVWDYE\MHURYQČå
PtVWRRGSRMHQtYČWYH/%.9 polích3ĤYRGQtPtVWRRGSRMHQtNROLGRYDORVH]DVWDYČQêP územím. Dále
je LBK V SROtFK WUDVRYiQ ~ERþtPL WHUpQQt GHSUHVH QD YêFKRG N místu jeho napojení na LBK na k.ú.
Cidlina (LBK31 dle ÚPSÚ Železnice). K PtUQp ~SUDYČ WUDV\ /%. +OLQLFH E\OR SĜLVWRXSHQR ] GĤYRGX
vymezení územní rezervy pro budoucí kapacitní silnici. Územní rezerva pro kapacitní silnici I/35 bude
Y\XåLWD SUR XPtVWČQt VWDYE\ VLOQLFH YþHWQČ VRXYLVHMtFtFK VWDYHE SĜLþHPå Y]KOHGHP N prostorové
QiURþQRVWL WČFKWR VWDYHE D GRVDYDGQtP PLQLPiOQtP ]QDORVWHP R MHMLFK SROR]H QHO]H NRULGRU WpWR
rezervy tímto územním plánem vê]QDPQČMLUHGXNRYDW .RULGRUÒ6(6MHWUDVRYiQWDNDE\NĜLåRYDO osu
NRULGRUX~]HPQtUH]HUY\SURVLOQLFLYHVPČUXFRQHMYtFHNROPpP. /%&1RYê6YČWQDĜHãHQp~]HPt
]DVDKRYDOR GOH JHQHUHOX ]iSDGQtP RNUDMHP E\OR Y\SXãWČQR ] GĤYRGĤ QHH[LVWHQFH GUXKp YČWãt
sRXþiVWL Y ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDci Železnice. Namísto tohoto biocentra je ve jmenovaném
GRNXPHQWX/%.MHKRSĜHVDKGRĜHãHQpKR~]HPtÒ3.QČåQLFHMHY tomto ÚP zakreslen.
1DYUåHQp UR]PtVWČQt D XSĜHVQČQt SUYNĤ Ò6(6 UHVSHNWXMH (s výjimkou u LBC Paseky výše
RGĤYRGQČQRXminimální prostorové parametry pro tvorbu systému ekologické stability. Prvky obsahují
SĜHGHYãtP VSROHþHQVWYD OXN V EĜHKRYêPL SRURVW\ WRNĤ ]DVWRXSHQD MVRX WDNp OHVQt VSROHþHQVWYD
1HIXQNþQtþiVWL/%.QDYUåHQp] GĤYRGXY]iMHPQpKRSURSRMHQtSUYNĤÒ6(6DGRGUåHQtSURVWRURYêFK
SDUDPHWUĤ SURFKi]HMt QD SORFKiFK ]HPČGČOVNêFK D SORFKiFK VPtãHQêFK QH]DVWDYČQpKR ~]HPt
V UiPFL ]DVWDYČQpKR ~]HPt .QČåQLF D -DYRUQLFH NGH MVRX lokální biokoridory vázány na potoky,
zahrnuje vymezení LBK zejména ploFK\ =3 ]HOHQČ SĜtURGQtKR FKDUDNWHUX SORFK\ YRGQt D
YRGRKRVSRGiĜVNp:Y zahrnutých segmentech ploch ZS D69MHQXWQR]DFKRYDWSĜtURGQtFKDUDNWHU
]HOHQČ~]HPtQHO]HRSORFRYDW
%LRFHQWUD MVRX PLPR ]DVWDYČQi ~]HPt Y\PH]HQD MDNR SORFK\ SĜtURGQt - index NP. Biokoridory jsou
vymezeny v ãtĜNiFK SĜHNUDþXMtFtFK PLQLPiOQt SURVWRURYp SDUDPHWU\ VWDQRYHQp REHFQêPL ]iVDGDPL
(W]QãtĜNDORNiOQtKRELRNRULGRUXOHVQtFKVSROHþHQVWHYPOXþQtFKDPRNĜDGQtFKVSROHþHQVWHYP
minimální plocha lokálního biocentra lesnícK D OXþQtFK VSROHþHQVWHY KD PRNĜDGĤ KD 7tP MVRX
Y\WYRĜHQ\ OHSãt SRGPtQN\ SUR EXGRXFt Y\PH]RYiQt SR]HPNĤ Ò6(6 v projektech ÚSES nebo
v rámci NRPSOH[QtFK SR]HPNRYêFK ~SUDY NGH EXGRX SR]HPN\ ELRNRULGRUĤ GHILQLWLYQČ XSĜHVQČQ\
z hlediska majetkoprávních Y]WDKĤ 3R NRQNUHWL]DFL SR]HPNĤ ELRNRULGRUĤ EXGRX W\WR SR]HPN\
Y\XåtYiQ\ MDNR SORFK\ SĜtURGQt 13 'R GRE\ XSĜHVQČQt SR]HPNĤ ELRNRULGRUĤ SURMHNW\ Ò6(6 QHER
.3ÒW]QPLPR]DVWDYČQp~]HPtEXGRXVHJPHQW\SORFKXåtYiQ\GOHVWDQRYHQpIXQNFHWČFKWRSORFK
ÚS(6 MH GRSOQČQ W]Y LQWHUDNþQtPL SUYN\ FRå MVRX OLQLRYp SUYN\ Y ]HPČGČOVNp NUDMLQČ R ãtĜFH
PLQLPiOQČ P QD ĜHãHQpP ~]HPt VOHGXMtFt NRPXQLNDFH SROQt FHVW\ D YRGQt WRN\ -HGQi VH R
VWURPRĜDGtY travnatých pásech podél komunikací a polních cest, nepravidelQpĜDG\VWURPĤDNHĜĤþL
NHĜĤ na PH]tFK D EĜHKRYé porosty YRGRWHþt 1D ORNiOQt ~URYQL ]SURVWĜHGNXMt SĜt]QLYi SĤVREHQt
RVWDWQtFKHNRORJLFN\Yê]QDPQêFKNUDMLQQêFKVHJPHQWĤPDMtYê]QDPQRXNUDMLQRWYRUQRXDSURWLHUR]Qt
funkci. )XQNFL LQWHUDNþQtFK SUYNĤ SOQt WDNp VWiYDMtFt NUDMLQQi ]HOHĖ OLQLRYp SUYN\ Y]URVWOp ]HOHQČ QD
PH]tFKGRSURYRGQiDEĜHKRYi]HOHĖSRGpOYRGRWHþtDWDNpSORFK\VPtãHQpKRQH]DVWDYČQpKR~]HPt
3UR LQWHUDNþQt SUYN\ Ò6(6 QHMVRX VWDQRYHQ\ VSHFLiOQt SORFK\ MVRX VRXþiVWt WČFK SORFK QD NWHUêFK
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
77
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
jsou v JUDILFNp þiVWL symbolicky ]DNUHVOHQ\ 3RGPtQN\ SUR MHMLFK UR]YRM MVRX ]DMLãWČQ\ Y rámci
SRGPtQHNY\XåLWtVWDQRYHQêFKSURGDQRXIXQNþQtSORFKXV ~]HPQtUH]HUYČ5QHMVRXLQWHUDNþQtSUYN\
navrženy.
Vymezení regionálního biocentra RBC 1206 Kozlov - Tábor MHSĜHY]DWRz ZÚR Královéhradeckého
NUDMH QD ]iNODGČ WpKRå ]GURMH MH ]DĜD]HQR MDNR YHĜHMQČ SURVSČãQp RSDWĜHQt 98 9\PH]HQt SORFK\
SĜtURGQt - 13 SĜHVDKXMH KUDQLFL 5%& SĜL MLåQtP RNUDML ] GĤYRGX H[LVWHQFH SĜtURGQt SDPiWN\ &LGOLQVNê
KĜHEHQNWHUi]DXMtPi ~]HPtRYČWãtPUR]VDKX
3RSLV\SUYNĤORNiOQtKRÒ6(6
(pozn.: Popisy MVRXSĜHY]DW\] Generelu ÚSES, dále jsou upraveny dle vymezení v tomto ÚPXYiGČQê
návrh RSDWĜHQtQHQtVRXþiVWtQiYUKXÒ]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH)
Lokální biocentrum 1 - Paseky
Biocentrum je situováno v 69þiVWLREFHQD-RNUDMLOHVDY SUDPHQQpREODVWLSRWRND/LEXĖND]DXMtPi
REDVWUPpVYDK\QDG~GROQLFtW\MVRXSRPtVWQČXSUDYHQ\WHUDVRYiQtP7\S/%&- þiVWHþQČIXQNþQt
DQWURSLFN\ SRGPtQČQp UHSUH]HQWDWLYQt KRPRJHQQt MHGQRGXFKp WUDYLQQp NĜRYLQQp NRQHNWLYQt
NRQWDNWQtVWXSHĖHNRORJLFNpVWDELOLW\-2EVDKXMHWUDYQtDE\OLQQRXYHJHWDFLþiVWHþQČNXOWLYRYDQRX
SRPtVWQt QiURVW\ GĜHYLQ FKDUDNWHU K\GURILOQt MLQDN QD YČWãLQČ SORFK\ PH]RILOQt SĜHYiåQČ
semixerotermní.
1iYUKRSDWĜHQt- vêVDGEDGĜHYLQ- EXNGXEMDYRUKDEUOtSDEĜt]DROãHRVLNDFtORYpVSROHþHQVWYRhydrofilní a mezofilní ekosystémy.
Lokální biocentrum 2 - .QČåQLFH]iSDG
%LRFHQWUXP MH VLWXRYiQR SĜL -= RNUDML ]iVWDYE\ REFH .QČåQLFH Y široké QLYČ SRWRND /LEXĖND UR]loha
cca 4 ha. Typ LBC - PiOR IXQNþQt DQWURSLFN\ SRGPtQČQp UHSUH]HQWDWLYQt KRPRJHQQt MHGQRGXFKp
WUDYLQQp NRQHNWLYQt NRQWDNWQt VWXSHĖ HNRORJLFNp VWDELOLW\ Obsahuje travní a bylinnou vegetaci,
þiVWHþQČNXOWLYRYDQRXUĤ]QêPL]SĤVRE\NXOWLYDFHSRPtVWQtQiURVW\GĜHYLQFKDUDNWHUK\GURILOQtMLQDN
QDYČWãLQČSORFK\PH]RILOQtQDY\ããtFKSRORKiFKWpåVHPL[HURWHUPQt
1iYUKRSDWĜHQt- YêVDGEDD]DORåHQtIXQNþQtKREĜHKRYpKRSRURVWXVHSDUDþQtFKSUXKĤXNRPXQLNace
a rozptýlených skupin v SORãH GĜHYLQDPL FtORYpKR VWDYX GĤVOHGQp RFKUiQČQt SĜHG FLYLOL]DþQtPL
aktivitami; cílové spoleþHQVWYR- SĜLYRGRWHþLVRXYLVOê IXQNþQtEĜHKRYêSRURVWROãHYUEDRVLNDMDVDQ
WUDYQtDE\OLQQêSRNU\YQDFHOpSORãHFKDUDNWHUXK\GURILOQtKRQDYČWãLQČY\ããtFKSRORKPH]RILOQtho a
ORNiOQČ Wpå VHPL[HURWHUPQtKR SORFKD SURVWRXSHQD VNXSLQDPL GĜHYLQ - olše, osika, jasan, javor, dub,
EXNEĜt]DOtSD
Lokální biocentrum 3 - Javornice
/%& MH VLWXRYiQR 69 RG ]iVWDYE\ -DYRUQLFH ]DXMtPi ~GROQt QLYX SRWRND -DYRUQLFH D VSRGQt þiVWL
abrazQtFK VYDKĤ cca rozloha 4 ha. Typ LBC - þiVWHþQČ IXQNþQt DQWURSLFN\ SRGPtQČQp
reprezentativní, homogenní, jednoduché, travinné, konektivní, kontaktníVWXSHĖHNRORJLFNpVWDELOLW\4. 2EVDKXMH WUDYQt D E\OLQQRX YHJHWDFL þiVWHþQČ NXOWLYRYDQRX UĤ]QêPL ]SĤVRE\ NXOWLYDFH SRPtVWQt
QiURVW\GĜHYLQQH]FHODIXQNþQtEĜHKRYêSRURVWFKDUDNWHUK\GURILOQtDåPH]RILOQt
1iYUKRSDWĜHQt- ]DORåHQtEĜHKRYpKRSRURVWXDVNXSLQGĜHYLQFtORYpVNODGE\VWDQGDUGQtPLOHVQLFNêPL
SRVWXS\ GĤVOHGQp RFKUiQČQt SĜHG FLYLOL]DþQtPL DNWLYLWDPL FtORYp VSROHþHQVWYR - SĜL SRWRNX VRXYLVOê
IXQNþQt EĜHKRYê SRURVW ROãH YUED MDVDQ RVLND 7UDYQt D E\OLQQê SRNU\Y QD FHOp SORãH VXNFHVt HNRV\VWpPK\GURILOQtDPH]RILOQtSURVWRXSLWVNXSLQDPLDVROLWHU\GĜHYLQROãHRVLNDMDVDQMDYRUGXE,
EXNEĜt]DOtSDMHĜiE
Lokální biokoridor 2 - Paseky
LBK propojuje LBC 1 s LBC 2 VOHGXMH KRUQt WRN /LEXĖN\ VORåLWi MH VLWXDFH Y úseku, který prochází
intravilánem. Typ LBK - ~VHNRYČ þiVWHþQČ IXQNþQt QHGRVWDWHþQČ IXQNþQt DQWURSLFN\ SRGPtQČQp
reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, travinný, ostatní, konektivní, kontaktní; sWXSHĖHNRORJLFNp
stability 3 (2,4). Obsahuje v JZ úseku travní a bylinnou vegetaci s SRPtVWQtPL QiURVW\ GĜHYLQ
semixerotermní, v SĜtEĜHåQtP SUXKX YRGRWHþH K\GURILOQt SRYDK\ 69 úsek travní a bylinná vegetace
s SRURVWHPGĜHYLQQH]FHODIXQNþQtEĜHKRYêSRURVW.
1iYUK RSDWĜHQt - YêVDGED GĜHYLQ OHVQLFNêPL SRVWXS\ Y - þiVWL SRPtVWQt SĜtVHY WUDYLQ FtORYp
VSROHþHQVWYR - SUXKRYê SRURVW GĜHYLQ GXE MDYRU KDEU OtSD EXN EĜt]D MHĜiE WĜHãHĖ QD YOKNêFK
78
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
SRORKiFK ROãH MDVDQ PČNNi YHJHWDFH VXNFHVt - ~VHN EĜHKRYê SRURVW ROãH YUED MDVDQ NHĜH QD
VXããtFKSRORKiFKGXEOtSDMDYRUEĜt]DNHĜH
Lokální biokoridor 3 - V polích
LBK 3 navazuje na LBK 2YHGHVPČUHPN východním hranicím obce, Y\XåtYiQH]RUQČQêFKSR]HPNĤ.
Typ LBK - ~VHNRYČ PiOR IXQNþQt D QHIXQNþQt DQWURSLFN\ SRGPtQČQê UHSUH]HQWDWLYQt KHWHURJHQQt
NRPELQRYDQê WUDYLQQê RVWDWQt NRQHNWLYQt NRQWDNWQt VWXSHĖ HNRORJLFNp VWDELOLW\ Obsahuje
SROQtNXOWXU\RUQêFKSĤGD SDVWYLQWUDYQtDE\OLQQiYHJHWDFHMHQH[WHQ]LYQČNXOWLYRYDQiSRQHFKDQi
samovývoji s PtVW\ þHWQêPL QiURVW\ GĜHYLQ. 1iYUK RSDWĜHQt - YêVDGED GĜHYLQ OHVQLFNêPL SRVWXS\
SRPtVWQtSĜtVHYWUDYLQFtORYpVSROHþHQVWYR- SUXKRYêSRURVWGĜHYLQGXEMDYRUKDEUOtSDEĜt]DMHĜiE
WĜHãHĖQDYOKNêFKSRORKiFKROãHMDVDQYUEDRVLNDNHĜH
Lokální biokoridor 4 - /LEXĖND
/%.SURSRMXMH/%&PLPRĜHãHQp~]HPtD/%&6OHGXMHY FHOpP~VHNXSRWRN/LEXĖNDDYHGHMHKR
QLYRXVWĜHGQt~VHNMHQHKRGQRWQêSURFtORYpĜHãHQtVORåLWêQHERĢY délce 300m probíhá intravilánem
REFH/LEXĖ7\S/%.- ~VHNRYČþiVWHþQČIXQNþQtVWĜHGQt~VHNDåQHIXQNþQtDQWURSLFN\SRGPtQČQê
UHSUH]HQWDWLYQt KHWHURJHQQt NRPELQRYDQê WUDYLQQê PRNĜDGQt ostatní, konektivní, kontaktní VWXSHĖ
ekologické stability 3-4 ( 1-2 ). Obsahuje v Z úseku travní a bylinnou vegetaci hydrofilní, ve V úseku
travní a bylinnou vegetaci s YêVN\WHPGĜHYLQSĜLSRWRNXROãHYUE\EĜt]\MDVDQEĜHKRYêSRURVWPiOR
IXQNþQt
1iYUK RSDWĜHQt - ]DORåLW SRURVW\ GĜHYLQ EČåQêPL OHVQLFNêPL SRVWXS\ FtORYp VSROHþHQVWYR - EĜHKRYČ
SOQČIXQNþQtSRURVWROãHYUE\MDVDQXRVLN\SOXVNHĜHWUDYQtDE\OLQQiYHJHWDFH
Lokální biokoridor 5 - Hlinice
LBK 5 propojuje LBC 2 s /%& þiVW SUREtKi RUQRX SĤGRX þiVW SRURVW\ GĜHYLQ WUDVD SURWtQi GYČ
žele]QLþQt WUDWL D NRPXQLNDFL. Typ LBK - úsekovČ na S D QD- QHIXQNþQtVWĜHGQt ~VHN PiOR IXQNþQt
DQWURSLFN\ SRGPtQČQê UHSUH]HQWDWLYQt KHWHURJHQQt NRPELQRYDQê RVWDWQt OHVQt NRQHNWLYQt
kontaktní; VWXSHĖHNRORJLFNpVWDELOLW\þiVWþiVW
1iYUK RSDWĜHQt - výchovné zásahy v OHVQtFK SRURVWHFK VPČĜXMtFt N cílovému stavu, výsadba
GĜHYLQQpKR SUXKX Y SRWĜHEQpP UR]VDKX YêVHY þL SĜtVHY WUDYLQ FtORYp VSROHþHQVWYR - YH VWĜHGQtP
~VHNX OHVQt SRURVW\ XSUDYHQp QD GĜHYLQQRX VNODGEX GXE EXN MDYRU lípa EĜt]D QD RNUDMtFK SiV\
s SĜtPČVtWĜHãQČDMHĜiEXNHĜHWUDYQtDE\OLQQiYHJHWDFHFHORSORãQi
Lokální biokoridor 6 - Javorka (Javornice) - východ
/%. SURSRMXMH /%& PLPR ĜHãHQp ~]HPt V LBC 3, sleduje širokou údolní nivX VWĜHGQtKR ~VHNX
potoka JavorniceNWHUêMH~VHNRYČVWDYHEQČWHFKQLFN\XSUDYHQDOHSRGUåHOVL]QDþQpK\GULFNp~þLQN\
na šiURNp SiVPR SĜLOHKOêFK SR]HPNĤ. Typ LBK - þiVWHþQČ IXQNþQt DQWURSLFN\ SRGPtQČQê
reprezentativní, homogenní, jednoduchý travinný, konektivní, kontaktníVWXSHĖHNRORgické stability 3 4. Obsahuje travní a bylinnou vegetaci s SRPtVWQtPL QiURVW\ GĜHYLQ ]HMPpQD X YRGRWHþH NGH Pi
SRYDKXQHSOQČIXQNþQtKREĜHKRYpKRSRURVWXROãH
1iYUK RSDWĜHQt - ~SUDYD VWiYDMtFtFK QiURVWĤ GĜHYLQ YêVDGED EĜHKRYpKR SRURVWX WUDYQt D E\OLnná
YHJHWDFHVXNFHVtFtORYpVSROHþHQVWYR- SOQČIXQNþQtEĜHKRYêSRURVWV QHSUDYLGHOQêPLRNUDMLGĜHYLQQp
VNODGE\ROãHYUE\RVLN\MDVDQXNHĜĤWUDYQtDE\OLQQiYHJHWDFHFHORSORãQi
Lokální biokoridor 7 - V dolcích
/%.SURSRMXMH/%&PLPRĜHãHQp~]HPtV LBC 3-=~VHNSURFKi]tFKDWRYêPDUHiOHPPLPRĜHãHQt
~]HPt GiOH VOHGXMH SRURVW\ QD 6= ~SDWt -DYRUQLFNp KRUN\ D SDN GUREQRX YRGRWHþ SURFKi]t
zástavbou Javornice. Typ LBK - ~VHNRYČQHGRVWDWHþQČIXQNþQtDåQHIXQNþQtDQWURSLFN\SRGPtQČQê
reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, travinný, ostatní, konektivní, kontaktníVWXSHĖHNRORJLFNp
stability 2-3. Obsahuje travní a bylinnou vegetaci s SRPtVWQtPLQiURVW\GĜHYLQFKDUDNWHUXPH]RILOQtKR
SĜHYiåQČVHPL[HURWHUPQtY S ~VHNXYHJHWDFHNRQWDNWRYDQiSĜLOHKOými pozemky polních kulticenóz.
1iYUK RSDWĜHQt - YêVDGED GĜHYLQ REY\NOêPL OHVQLFNêPL SRVWXS\ SRPtVWQt SĜtVHY WUDYLQ FtORYê VWDY SUXKRYê SRURVW GĜHYLQ GUXKRYp VNODGE\ GXE MDYRU KDEU OtSD EĜt]D WĜHãHĖ MHĜiE NHĜH QD YOKþtFK
polohách olše, osika, MDVDQGXEOtSDEĜt]DNHĜH
Lokální biokoridor 8 - v UiPFLĜHãHQpKR~]Hmí v délce cca 50 PGiOHSRNUDþXMHQDN~-LQROLFH
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
79
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
2EHFQp]iVDG\SpþHRSUYN\Ò6(6YĜHãHQpP~]HPtSĜHGVWDYXMH
- GRSOQČQtDUHDOL]DFHQHH[LVWXMtFtFKþiVWtSUYNĤÒ6(6DGRVDåHQtRSWLPiOQtIXQNþQRVWLELRNRULGRUĤD
IXQNþQRVWLELRFHQWHU
- KRVSRGDĜHQt QD SORFKiFK ELRFHQWHU D ELRNRULGRUĤ Y souladu s SRGSRURX SĜLUR]HQpKR JHQRIRQGX
NUDMLQ\ D RFKUDQ\ SĜtURG\ FRå SĜHGVWDYXMH X /3) REQRYD SĜtURGČ EOt]NêFK OHVQtFK SRURVWĤ GDQpKR
VWDQRYLãWČ þL SĜLUR]HQp GĜHYLQQp VNODGE\ X =3) - SRGSRUD NUDMLQQp ]HOHQČ Y SRGREČ REQRYHQt
EĜHKRYêFKSRURVWĤSRGpOYRGQtFKSORFKDYRGRWHþtUHGXNFHQHSĤYRGQtFKGĜHYLQY NUDMLQČ]DFKRYiQt
OLWRUiOQtKR PČONpKR SiVPD V bažinnými porosty v blízkosti vodních ploch, zaMLãWČQt GRVWDWHþQpKR
SĜtWRNX YRG\ Y GRVWDWHþQp NYDOLWČ SRGSRUD KQt]GČQt SWDFWYD ]DMLãWČQtP VWDELOQt KODGLQ\ Y GREČ
KQt]GČQt REQRYD NYČWQDWêFK OXN Y QLYiFK YRGRWHþt - RPH]HQt KQRMHQt 'RSOQČQt FK\EČMtFtFK
LQWHUDNþQtFKSUYNĤÒ6(6
3R]HPN\XUþHQpN SOQČQtfunkce lesa
/HVQtSĤGDV rozlohou 162 KDWYRĜtcca FHONRYpSORFK\REFH=þiVWLE\O\SĤYRGQtSĜtURGQtOHV\
SĜHYHGHQ\ QD OHV\ KRVSRGiĜVNp ]PČQLOD VH GĜHYLQQi VNODGED YH SURVSČFK MHKOLþQDQĤ SĜLUR]HQi
REQRYDE\ODQDKUD]HQDREQRYRXXPČORXYČWãLQDSRURVWĤMHMHGQRYČNiFKDUDNWHUPRQRNXOWXUMHGQpþL
GYRXGĜHYLQ- YHVPČVERURYLFDVPUNX9 OHVtFKKRVSRGDĜt/HV\ýHVNpUHSXEOLN\VS2EHFSR]HPN\
XUþHQpN SOQČQtIXQNFHOHVD383)/QHYODVWQt
9HONpSORFK\SĜLUR]HQêFKOHVQtFKSRURVWĤVHQDFKi]HMtQDSUXGNých svazích Kozlovského vrchu. Jsou
]DFKRYDOêP]E\WNHPNG\VLKRMQêFKOHVQtFKSRURVWĤWpWRREODVWLMVRXFKUiQČQ\Y rámci režimu ochrany
3ĜtURGQtSDPiWN\&LGOLQVNêKĜHEHQD(9/.R]ORY- 7iERU2EVDKXMtVYDKRYpEXþLQ\V bukem lesním,
lípou velkolistou, javorHPNOHQHPDPtVWQČYWURXãHQêPLGDOãtPLGĜHYLQDPL+RVSRGDĜHQtY lesích bude
SĜL ]iVD]tFK Y SRURVWHFK ]DPČĜHQR QD SRGSRUX SĜLUR]HQpKR ]POD]RYiQt -HGQi VH R OHV\ NDWHJRULH
OHV\]YOiãWQtKRXUþHQt
ýiVWOHVĤVSDGi,,,]yQ\&+.2ýHVNêUiM,]GHMHKRVSRGDĜHní v OHVtFKXVPČUQČQRUHåLPHPRFKUDQ\
této oblasti - ]DPČĜXMHVHHNRORJLFN\RSWLPiOQtIRUPX
ÚP vymezuje plochu NL na všech pozemcích zahrnutých do PUPFL dle KN a na pozemcích, které
MVRXQRYČ]DOHVQČQ\YGREČWYRUE\Ò3QHE\OMHãWČXþLQČQ]iSLVR]PČQČGruhu pozemku do katastru
nemovitostí).
Ò3 QDYUKXMH ]DOHVQČQt SORFKD ]PČQ\ Y NUDMLQČ . QD SR]HPNX RSXãWČQpKR ORPX D QD SR]HPFtFK
SĜLOHKOêFK H[WHQ]LYQČ REGČOiYDQi =3). Další zDOHVQČQt SR]HPNĤ MH PRåQp QD ]HPČGČOVNp SĤGČ
pouze v SĜtSDGČåHY navazujícíFKĜt]HQtFKEXGHSURNi]iQVRXODGVH]iMP\RFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\
]iMP\RFKUDQ\=3)DGDOãtPLFKUiQČQêPL]iMP\
Vodní plochy, toky a vodní zdroje
Vodní plochy s FHONRYRX YêPČURX KD WYRĜt FHONRYp UR]ORK\ REFH 0DOi þiVW ~]HPt QD
YêFKRGČ VSDGi GR SRYRGt &LGOLQ\ 'R SRYRGt YRGiUHQVNpKR WRNX -L]HUD VSDGi SĜHYiåQi þiVW
ĜHãHQpKR~]HPtWDMHRGYRGĖRYiQDYRGQtPLWRN\/LEXĖND a Javornice. Významný vodní tok, /LEXĖND
(dle vyhlášky 470/2001 Sb.) a drobný vodní tok Javornice jsou YH VSUiYČ 3RYRGt /DEe s.p.,
OHYRVWUDQQêSĜtWRNY QČNWHUêFKPDSRYêFKSRGNODGHFKQHVSUiYQČYHGHQê MDNRYODVWQt/LEXĖNDVWHMQČ
MDNR SUDYRVWUDQQê SĜtWRN PtVWQČ nazývaný Šidlobský potok) jsou YH VSUiYČ =HPČGČOVNp
YRGRKRVSRGiĜVNpVSUiY\~]HPQtSUDFRYLãWČ Hradec Králové. Na územtREFHPi/LEXĖNDQHXSUDYHQp
NRU\WX ~VHN YH VWĜHGQt þiVWL MH YHGHQ Y troubách DN 1000 mm. -LåQt þiVWt ĜHãHQpKR ~]HPt SURWéká
Javornice 7RN MH QD ]iSDG RG VLOQLþQtKR PRVWX XSUDYHQ QD SUĤWRN\ 45 VPČUHP SURWL WRNX ~SUDYD
nebyla provedena. Na tocích v ĜHãHQém území nedochází k záplavám.
Základní hydrologické údaje:
/LEXĖND þK\GURORJLFNpKRSRĜDGt- 05 - 02 - 014 ; celková plocha povodí 36,308 km2
Javornice - K\GURORJLFNpþtVORSRĜDGtYRGQtFKWRNĤ-05 - 02 - 013, plocha povodí 12, 584 km2
Pramen LiEXĖN\ E\O VWDQRYHQ Y]KOHGHP N QHMHGQRWQRVWL GRVDYDGQtFK ]iNUHVĤ Y PDSRYêFK
podkladech) hydrometeorologickým ústavem v U 6WDQRYHQê WRN /LEXĖN\ MH YH JUDILFNp þiVWL
80
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
rozlišitelný díky vymezení LBK2-HGQiVHRVWĜHGQt]HWĜtYRGRWHþt]DNUHVOHQêFKY seYHUQtþiVWLN~
.QČåQLFH
-LåQt þiVW ~]HPt VSDGi GR &KUiQČQpREODVWL SĜLUR]HQpDNXPXODFH YRG 6HYHURþHVNi NĜtGD, která
E\OD VWDQRYHQD QDĜt]HQtP YOiG\ ý65 þ 6E ]H GQH þHUYQD 9H FKUiQČQêFK
YRGRKRVSRGiĜVNêFKREODVWHFKVHREHFQČ]DND]XMH: zmHQãRYDWUR]VDKOHVQtFKSR]HPNĤRGYRGĖRYDW
OHVQt D ]HPČGČOVNp SR]HPN\ WČåLW UDãHOLQX WČåLW QHURVW\ SRYUFKRYêP ]SĤVREHP QHER SURYiGČW MLQp
zemní práce, které by vedly k RGNU\WtVRXYLVOpKODGLQ\SRG]HPQtYRG\WČåLWD]SUDFRYiYDWUDGLRDNWLYQt
suroviny, ukliGDW UDGLRDNWLYQt RGSDG\ 'iOH MH ]GH ]DNi]iQD YêVWDYED ]DĜt]HQt SUR YêNUP SUDVDW
s NDSDFLWRX QDG NXVĤ ]DĜt]HQt QD ]SUDFRYiQt URS\ D MHMt VNODGRYiQt Y objemu nad 1000m3,
YêVWDYEDGiONRYêFKSRWUXEtSURSĜHSUDYXURSQêFKOiWHNSRNXGQHMVRXRSDWĜHQDNRntrolním systémem
SURWL~QLNX]SĜtVQČQêUHåLPSODWtSURY\SRXãWČQtRGSDGQtFKYRGDKRVSRGDĜHQtV tuhými komunálními
odpady.
Vodní nádrže:
V FHQWUX .QČåQLF a Javornice se nacházejí vodní nádrže využívané jako zdroj požární vody. Na
]iNODGČ SRåDGDYNX REFe navrhuje ÚP využít plochy nádrže v .QČåQLFtFK NH ]Ĝt]HQt YHĜHMQpKR
prostranství SĜHVWDYERYiSORFK32
1DYêFKRGQtPRNUDMLþiVWL'ROQt.QČåQLFHMHYRGQtQiGUåY PDMHWNX2EFH.QČåQLFHÒ3.QČåQLFHWXWR
QiGUåUHVSHNWXMHYþHWQČWUDYQDWêFKSORFKQDMHMtFK EĜH]tFK]DWUDYQČQtMHQXWQRGRSOQLWY rámci celých
Y\PH]HQêFKSR]HPNĤ
Vodní zdroje:
=GURMHPYRG\SURYRGRYRG.QČåQLFHMHYUW.1 -1 s kapacitou 2,0 - 3,0 l/s. Vybudován byl v r. 1986,
KORXENDþLQtP1DGYUWHPMHSURYHGHQDþHUSDFt VWDQLFH] ní sevHUQtPVPČUHPYHGHQYêWODþQê
ĜDG '1 PP GR ]HPQtKR YRGRMHPX NDSDFLWD [ P3, kóta dna 425,80 m n.m., max. hladina
PQPD]SČWQČY MHGQpUê]HMHYHGHQKODYQt]iVRERYDFtĜDG'1PP9HGOHMãtĜDG\MVRX
YČWãLQRX Y profilech DN 110 mm 90 mm. OdEČU YRG\ E\O SRYROHQ UHIHUiWHP åLYRWQtKR SURVWĜHGt 2Ò
-LþtQY r. 1995 v PQRåVWYtOV3URYR]QtĜiGYRGRYRGX.QČåQLFHE\OVFKYiOHQ5ä32Ò-iþtQY r. 1999
RGEČU YRG\ 123m3URN WODNRYp SRPČU\ - 0,35 Mpa, napojeno 61% obyvatel obce trvale
bydlících DUHNUHDQWĤ
1D]GURMYRG\E\ORUR]KRGQXWtP2Ò5ä3-LþtQY r.1999 stanoveno ochranné pásmo (1. st.po oplocení,
VWXSHĖ- viz zákres v NRRUGLQDþQtPYêNUHVH).
2FKUDQQiSiVPDYRGQtFKWRNĤ:
K ]DMLãWČQtĜiGQpVSUiY\D~GUåE\YRGQtFKWRNĤMHQXWQp]DFKRYiYDWSRRERXVWUDQiFKWRNĤYROQê
QH]DVWDYČQêPDQLSXODþQtSUXKRãtĜFHPRGEĜHKRYpþiU\X997PDQLSXODþQtSUXKRãtĜFHP
GOH † ]iNRQD þ 6E R YRGiFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ D Y\KO þ 6E
kterou se stanoví se]QDP Yê]QDPQêFK YRGQtFK WRNĤ D ]SĤVRE SURYiGČQt þLQQRVWt VRXYLVHMtFtFK VH
VSUiYRXYRGQtFKWRNĤ9HãNHUpVWDYE\DþLQQRVWYLQXQGDþQtP~]HPtSRGOpKDMtYRGRKRVSRGiĜVNpPX
VRXKODVX SRGOH ]iNRQD R YRGiFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ 3RGOH ]iNRQD þ 6E., o
RFKUDQČ SĜtURG\ D NUDMLQ\ MVRX L YRGQt WRN\ D EĜHKRYp SRURVW\ Yê]QDPQêPL NUDMLQQêPL SUYN\ NWHUp
MVRXFKUiQČQ\SĜHGSRãNR]RYiQtP3ĜtSDGQp]iVDK\GRQLFKMHWĜHEDRPH]LWQDQHMQXWQČMãtPtUX
g.4) Koncepce dopravní a technické infrastruktury
g.4.1) Doprava
6LOQLþQtGRSUDYD
ěHãHQêP~]HPtPSURFKi]tVLOQLFH
x I/35 Liberec - -LþtQ - Hradec Králové - Litomyšl - Mohelnice, komunikace evropského
Yê]QDPX(NRPXQLNDFH]iNODGQtVLOQLþQtVtWČSURSRMXHVHYHUDYêFKRGýHFKVHVWĜHGQt
Moravou
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
81
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
x III/28610 .QČåQLFH- Pekloves - Doubravice - Bradlecká Lhota
x III/28110 /LEXĖ- Javornice - sil. III/2818 (Jinolice)
6LOQLFH,,,WĜtG\]DKXãĢXMtVLOQLþQtVtĢ]SURVWĜHGNRYiYDMtSĜtPRXGRSUDYQtREVOXKXMHGQRWOLYêFKVtGHOD
mají velmi malou dopravní ]iWČå9ê]QDPXWČFKWRNRPXQLNDFtRGSRYtGDMtQiYUKRYpSUYN\
Místní komunikace v ĜHãHQpP~]HPtMVRX GYRXSUXKRYpSRSĜ MHGQRSUXKRYpSURPČQOLYêFKSDUDPHWUĤ
V RNUDMRYêFK þiVWHFK PDMt NRPXQLNDFH FKDUDNWHU FHVW VH ]SHYQČQêP SRYUFKHP QHER þiVWHþQČ
]SHYQČQêPSRYUFKHPEH]FKRGQtNĤY ãtĜFHNROHPPV trasami vycházejícími z terénních podmínek
D IL[RYDQêPL ]iVWDYERX .YDOLWD NU\WĤ MH UR]GtOQi åLYLþQê SRYUFK PDMt místní komunikace v ]iVWDYEČ
PtVWQtFKþiVWt.
6tĢPtVWQtFKNRPXQLNDFtGRSOĖXMHQČNROLNEêYDOêFKLVRXþDVQêFK]HPČGČOVNêFKFHVWNWHUpXPRåĖXMt
REVOXKXMHGQRWOLYêFKREMHNWĤPLPRVRXYLVORX]iVWDYEXREFH
.DWHJRUL]DFHVLOQLFDIXQNþQtWĜtG\
.DWHJRUL]DFHVLOQLþQtDGiOQLþQtVtWČGRURNXYý5³]SUDFRYDWHOěHGLWHOVWYtVLOQLFDGiOQLFý5
þHUYHQ nHVWDQRYXMH NDWHJRULL EXGRXFt NDSDFLWQt VLOQLFH , Y ~]HPQt UH]HUYČ 5 XSĜHVQČQp
WtPWR ~]HPQtP SOiQHP =Ò5 XYiGt åH VH EXGH MHGQDW R NDWHJRULL VLOQLFH , WĜtG\. Kategorie silnice
EXGH XSĜHVQČQD Då QD ]iNODGČ ]PČQ\ =Ò5 .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH NWHURX EXde vymezen koridor
SURYODVWQtXPtVWČQtNRPXQLNDFHYþHWQČVRXYLVHMtFtFKVWDYHE
3UR VLOQLFH ,,, WĜtG\ QHQt NDWHJRULH VWDQRYHQD V RKOHGHP QD GRSUDYQt Yê]QDP YãDN EXGH Y rámci
]iVWDYE\ SUDYGČSRGREQČ SRVWDþRYDW NDWHJRULH PLQLPiOQt - S 7,5/50. Kategorie místních komunikací
MVRXY]iYLVORVWLQDIXQNþQtVNXSLQČXUþHQ\ý613URMHNWRYiQtPtVWQtFKNRPXQLNDFtâtĜNRYp
XVSRĜiGiQt GOH ý61 MH X QČNWHUêFK PtVWQtFK REVOXåQêFK NRPXQLNDFt QHGRVWDþXMtFt GRVWDþXMH YãDN
SURYR]XSRQLFKXVNXWHþĖRYDQpPX
Intenzita silQLþQtGRSUDY\
K ]iWČåL QD VLOQLFH , O]H Y]WiKQRXW ~GDMH ]H VþtWDFtKR ~VHNX - ]D~VWČQt VLOQLFH ,, VPČU
-LþtQ,QWHQ]LWDMHFKDUDNWHUL]RYiQD]iWČåt- FHORURþQtSUĤPČU]DKRGLQ3ĜLVþtWiQtY UþLQLODWDWR
]iWČåYHVþtWDFtP~VHNX-0340 celkem 6 877 vozidel (1380 nákladních, 5 RVREQtFKPRWRF\NOĤ
1iYUKGRSUDYQtKRĜHãHQtÒ3.QČåQLFH
Územní plán vymezuje územní rezervu R1 SUR SĜtSDGQp EXGRXFt XPtVWČQt NRULGRUX NDSDFLWQt VLOQLFH
I/35, pokud bude tento koridor stanoven ZÚR Královéhradeckého kraje. Územní rezerva je vymezena
QD ]iNODGČ Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, kde je v NDSLWROH GE 6LOQLþQt
doprava - územní rezerva uveden následující text: „Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na území
kraje vymezuje NRULGRU ~]HPQt UH]HUY\ SUR WHQWR ]iPČU PH]LQiURGQtKR D UHSXEOLNRYpKR Yê]QDPX
NDSDFLWQt VLOQLFH 6 Y NDWHJRULLVLOQLFH , WĜtG\ - úsek Úlibice - -LþtQ - KUDQLFH NUDMH '6U 'RWþHQp
území obce:..“ (- YêþHWGRWþHQêFKREFtREVDKXMHREHF.QČåQLFH.
Dále ZÚR stanovují následující „Úkoly pro územní plánování:
-
XSĜHVQLW D ~]HPQČ KiMLW NRULGRU ~]HPQt UH]HUY\ VLOQLþQt GRSUDY\ PH]LQiURGQtKR D
republikového významu
-
SĜL XSĜHVĖRYiQt NRULGRUĤ PLQLPDOL]RYDW GRWþHQt ]DVWDYČQpKR ~]HPt D ]DVWDYLWHOQêFK SORFK
obcí uvažovaQRXNDSDFLWQtVLOQLFtDMHMtPLSĜHGSRNOiGDQêPLQHJDWLYQtPLYOLY\
-
SĜLĜHãHQtY\XåLWt~]HPtDSĜLXSĜHVĖRYiQtWUDVOLQLRYêFKVWDYHEY UiPFLY\PH]HQêFKNRULGRUĤ
KOHGDW WDNRYi ĜHãHQt NWHUi Y\ORXþt SRSĜ EXGRX PLQLPDOL]RYDW QHJDWLYQt YOLY\ SĜHGHYãtP QD
FKUiQČQi~]HPtSĜtURG\~NRO] kap. e)
Územní rezerva R1 je vymezena dle zákresu územní rezervy DS1r provedeného ve výkresu ZÚR
E 9êNUHV SORFK D NRULGRUĤ QDGPtVWQtKR Yê]QDPX %\OR GiOH pro vymezení využito ÚAP, kde je
zakreslena osa koridoru rezervy. Vlastní vymezení územní rezervy vychází z ekvidistanty 300m na
každou stranu od osy, redukce na cca 200 m - 250 m byla provedena v míVWČSĜLEOtåHQtN ]iVWDYEČ
z GĤYRGXRFKUDQ\]DVWDYČQpKR~]HPtUHGXNFH]iSDGQČRG]iVWDYE\MHSURYHGHQD] GĤYRGXRFKUany
prostoru pro biocentrum 3UR ]DMLãWČQt PLQLPiOQtFK WHFKQLFNêFK ]iVDKĤ QD SRWHQFLRQiOQt NRmunikaci
v koridoru jsou upraveny trasy ELRNRULGRUĤ Ò6(6SRGUREQČMLYL]NDSJ).
Územní plán stabilizuje stávající silQLþQtVtĢ1DYUåHQDMH~SUDYDSUĤWDKĤWpWRVLOQLþQtVtWČ]iVWDYERX,
MHå MH ]DPČĜHQD SĜHGHYãtP NH ]YêãHQt EH]SHþQRVWL SČãtFK DOH L VLOQLþQtKR SURYR]X Chodníky pro
SČãtEXGRX]ĜL]RYiQ\SRNXGWREXGHY daných SURVWRURYêFKSRPČUHFK možné, a to jako oboustranné
82
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
nebo jednostranné. V FHQWUiOQtþiVWL.QČåQLFMH QXWQpY\WYRĜLWSRGpOVLOQLFH,DOHVSRĖMHGQRVWUDQQê
SUĤEČåQê FKRGQtN V DGHNYiWQtPL SĜHFKRG\ D WR PLQLPiOQČ Y ~VHNX RG SĜHMH]GX QD ]iSDGČ (s
návazností na chodník k åHOH]QLþQt]DVWiYFH SRXNRQþHQtSUĤWDKXQDMLKX1DSUĤWD]tFKVLOQLFEXGRX
XSODWQČQ\L SURVWĜHGN\SUR]NOLGQČQtPRWRURYpGRSUDY\'iOHMHQDYUåHQRRGVWUDQČQtGRSUDYQtFK]iYDG
WHFKQLFNêPLSURVWĜHGN\Y UiPFLY\PH]HQêFKSORFK'6SRSĜY UiPFLSORFKYHĜHMQêFKSURVWUDQVWYt39
nebo jiných ploch s UR]GtOQêP]SĤVREHPY\XåLWt
V souladu se zadáníP QDYUKXMH Ò3 .QČåQLFH REQRYX SRlních cest NRQNUpWQČ VH MHGQi R FHVWX Sþ
RVWDWQtNRPXQLNDFHGOH.1YHYODVWQLFWYt2EFH.QČåQLFHDSþRVWDWQtNRPXQLNDFHGOH
.1YHYODVWQLFWYt2EFH.QČåQLFHSĜLþHPåFtOHPWpWRREQRY\EXGHY\WYRĜHQt~þHOových komunikací
s SDUDPHWU\ Y\KRYXMtFtPL SUR YHGHQt F\NORWUDV 8YHGHQp NRPXQLNDFH SURFKi]HMt þiVWHþQČ NRULGRUHP
~]HPQt UH]HUY\ 5 QLFPpQČ ]PČQD MHMLFK WUDVRYiQt QHQt PRåQi Ò3 ]GH L WDN ]FHOD QHQDSOĖXMH
=DGiQt Ò3 .QČåQLFH NWHUp XYiGt MDNR SRåDGDYHN QD ĜHãHQt YHĜHMQp LQIUDVWUXNWXU\ ÄY\EXGRYiQt
F\NORVWH]N\ SURSRMXMtFt .QČåQLFH V -DYRUQLFt D GiOH .QČåQLFH V Libuní. Cyklostezka jako stavba
s SĜHGHSVDQêPLSDUDPHWU\E\NROLGRYDODV podmínkami využívání územní rezervy.
Územní plán navrhuje koridor ZD1 pro vytvoĜHQtSROQtFHVW\QDYD]XMtFtQDSROQtFHVWXQDSR]HPNXSþ
RVWDWQtNRPXQLNDFHGOH.1YHYODVWQLFWYt2EFH.QČåQLFH] GĤYRGXGRWYRĜHQtNRPXQLNDFHSUR
SČãt D F\NOLVW\ ] .QČåQLF GR -DYRUQLFH .RULGRU MH WUDVRYiQ Y PtVWČ cesty, která je v VRXþDVQRVWL
uåtYiQDQHPiYãDNĜiGQČYHGHQêSR]HPHNY katastru nemovitostí.
Ò]HPQt SOiQ XPRåĖXMH REQRYX SROQtFK FHVW D GDOãtFK ~þHORYêFK NRPXQLNDFt Y rámci vlastních
SR]HPNĤGUXKRVWDWQtNRPXQLNDFHGOHNDWDVWUXQHPRYLWRVWt9 prostoru územní rezervy pro kapacitní
komXQLNDFL MH WDWR REQRYD PRåQi YH ]YOiãĢ RGĤYRGQČQêFK SĜtSDGHFK D X YêãH XYHGHQêFK FHVW SUR
cyklotrasy.
'RSOQČQt VtWČ SROQtFK NRPXQLNDFt EXGH XSĜHVQČQR Y rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav nebo projektových dokumentací. Další nové polní cesty lze návrhem
KPÚ umístit také v SORFKiFK QH]DVWDYČQpKR ~]HPt 1= 16] 16S PLPR ~]HPQt UH]HUYX 5
V UiPFL SR]HPNĤ FHVW D QD VHJPHQWHFK SĜLOHKOêFK SORFK EXGRX UHDOL]RYiQD VWURPRĜDGt Y travnatých
SiVHFKDWRMDNRGRSURYRGQi]HOHĖQHERLQWHUDNþQtSUYNy.
Ò]HPQtSOiQQDYUKXMHSĜHVWDYERYRXSORFKXPD1 pro úpravu napojení silnice III/28610 na silnici I/35, a
to z GĤYRGXRGVWUDQČQtGRSUDYQt]iYDG\
Místní komunikace jsou návrhem územního plánu respektovány. 'RSOQČQt PtVWQtFK NRPXQLNDFt SUR
obsluhu rozvojovýFK ORNDOLW EXGH ĜHãHQR Y UiPFL SĜtVOXãQêFK ]DVWDYLWHOQêFK SORFK D QD VRXYLVHMtFtFK
SORFKiFK YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt 3RORKD NRPXQLNDFH D PtVWR QDSRMHQt ]iYLVt QD YQLWĜQt RUJDQL]DFL
]iVWDYE\ NWHUi EXGH ĜHãHQD ~]HPQtPL VWXGLHPL QHER X ORNDOLW SUR QČå QHQt územní studie
SĜHGHSViQD MDNR SRGNODG SUR ~]HPQt Ĝt]HQt &KRGQtN\ SUR SČãt EXGRX QD PtVWQtFK NRPXQLNDFtFK
]ĜL]RYiQ\SRNXGWREXGHY daných SURVWRURYêFKSRPČUHFKPRåQp8SODWQČQ\EXGRXLSURVWĜHGN\SUR
]NOLGQČQtPRWRURYpGRSUDY\
äHOH]QLþQtGRSUDYD
ÚzemtPSURFKi]tSĜLjižním okraji v NUiWNpP~VHNXåHOH]QLþQtWUDĢFHORVWiWQtKRYê]QDPXþ+UDGHF
Králové - -LþtQ - 7XUQRY D åHOH]QLþQt WUDĢ UHJLRQiOQtKR Yê]QDPX 0ODGi %ROHVODY - Stará Paka.
ŽelezniþQt]DVWiYND&LGOLQDMHY ORNDOLWČ1RYê6YČW]DVWiYND.QČåQLFH je na západním okraji zástavby
.QČåQLFH3ORFK\åHOH]QLþQtGRSUDY\VHVWDELOL]XMt
0RGHUQL]DFHåHOH]QLþQtWUDWLNWHUiE\OD]DNUHVOHQDY SRGNODGHFKSUR585ÒSUR253-LþtQQHQt
do návrhu ÚP .QČåQLFH SURPtWQXWD QHERĢ VH MHGQi R ]iPČU QDGPtVWQtho významu, který není
]iURYHĖREVDåHQY QDGĜD]HQpGRNXPHQWDFL
Cyklistická doprava, cykloturistika
ěHãHQêP ~]HPtP SURFKi]í RG åHOH]QLþQt ]DVWiYN\ VPČUHP QD YêFKRG ~SDWtP .R]ORYVNpKR YUFKX
~VHNY\]QDþHQp cyklotras\]iURYHĖWXULVWLFNi]QDþHQiFHVWDÄPodrá“). Nové cyklotrasy jsou navrženy
WtPWRÒ3QD~þHORYêFKNRPXQLNDFtFK.QČåQLFH- /LEXĖSR]HPHNSþ1702/1 .QČåQLFH- Javornice
SR]HPHN Sþ1768) 3UR GRNRQþHQt WpWR F\NORWUDV\ k napojení na silnici III/28110 je navržen úsek
v koridoru ZD1. Po silnici III/28110 VHQDYUKXMHF\NORWUDVDVPČUHPQD-LQROLFHQHERVPČUHPQD/LEXĖ
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
83
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Ochranná pásma
Silnice
3UREOHPDWLNX VLOQLþQtFK Rchranných pásem upravuje ziNRQ þ R SR]HPQtFK NRPXQLNDFtFK
6LOQLþQt RFKUDQQi SiVPD VORXåt N RFKUDQČ VLOQLFH D SURYR]X QD Qt PLPR VRXYLVOH ]DVWDYČQp ~]HPt
REFt-HYQLFK]DNi]iQDQHERRPH]HQDVWDYHEQtþLQQRVWNWHUiE\PRKODRKUR]LWYODVWQtNRPXQLNDFL
QHERSURYR]QDQt9êMLPN\XGČOXMHYRGĤYRGQČQêFKSĜtSDGHFKSĜtVOXãQêVLOQLþQtVSUiYQtRUJiQ
6LOQLþQtPRFKUDQQêPSiVPHPVHUR]XPtSURVWRURKUDQLþHQêVYLVOêPLSORFKDPLYHGHQêPLGRYêãN\
m a ve vzdálenosti:
VLOQLFH,WĜtG\PRGRV\QDREČVWUDQ\
VLOQLFH,,WĜtG\DVLOQLFH,,,WĜtG\PRGRV\YR]RYN\
Železnice
äHOH]QLþní ochranné pásmo je stanoveno zákonem o drDKiFKþ 6E D WYRĜt SURVWRU SRRERX
VWUDQiFKGUiK\GRY]GiOHQRVWLPRGRV\NUDMQtNROHMHQHMPpQČYãDNGRY]GiOHQRVWLPRGKUDQLF
obvodu dráhy.
9 RFKUDQQpP SiVPX MH GRYROHQR VWDYČW SRX]H GUiåQt VWDYE\ YêMLPN\ O]H SRYROLW SUR VWDYE\
pozemnícK NRPXQLNDFt YRGQtFK GČO ]DĜt]HQt YHGHQt PČĜLþVNêFK ]QDNĤ D VLJQiOĤ D MHQ Y
RGĤYRGQČQêFK SĜtSDGHFK SUR RVWDWQt SR]HPQt VWDYE\ 9êMLPN\ SRYROXMH GUiåQt VSUiYQt RUJiQ NWHUê
SĜLWRPVWDQRYtSRGPtQN\
3ČãtGRSUDYD
Ò]HPQtP SOiQHP VH QDYUKXMH ~SUDYD SUĤWDKĤ stávajících silnic WĜtG\ ]DVWDYČQêP ~]HPtP sídel
VSRþtYDMtFtY RSDWĜHQtFKNH]YêãHQtEH]SHþQRVWLVLOQLþQtKRSURYR]XDSČãtFK&KRGQtN\SURSČãtEXGRX
]ĜL]RYiQ\ SRNXG WR EXGH Y daných SURVWRURYêFK SRPČUHFK PRåQp 1D PtVWQtFK NRPXQLNDFtFK EXGH
smíšený provoz.
6tĢVWiYDMtFtFKWXULVWLFNêFKWUDVEXGH]DFKRYiQDDSĜtSDGQČUR]ãtĜHQD
9HĜHMQiGRSUDYD
9HĜHMQiGRSUDYDMH]DMLãWČQDDXWREXVRYêPLOLQNDPLDRVREQtGRSUDYRXåHOH]QLþQt
Doprava v klidu
3DUNRYiQt YR]LGHO MH XVNXWHþĖRYiQR SĜHYiåQČ QD VRXNURPêFK SR]HPFtFK, v profilu místních
NRPXQLNDFtDSĜHGREMHNW\REþDQVNpY\EDYHQRVWL*DUiåRYDFtVWiQtMVRXUHSUH]HQWRYiQDJDUiåHPLQD
vlastním pozemku.
g.4.2) Zásobování pitnou a užitkovou vodou, likvidace odpadních vod
Vodovod
6RXþDVQêVWDY]iVRERYiQtYRGRX
Obyvatelé .QČåQLF jsou zásobováni pitnou vRGRX SURVWĜHGQLFWYtP obecního vodovodu s vlastním
zdrojem vody, vodojemem a vodovodní sítí. Provozovatelem vodovodu je Stavoka a.s. Kosice, závod
-LþtQZásobování vodou v sídlech Pekla D-DYRUQLFHVHGČMHLQGLYLGXiOQČ] vlastních studní.
=GURMHPYRG\SURYRGRYRG.QČåQLFH je vrt KN -1 s kapacitou 2,0 l/s. Vybudován byl v r. 1986, hloubka
þLQtP1DGYUWHPMHSURYHGHQDþHUSDFtVWDQLFH] QtVHYHUQtPVPČUHPYHGHQYêWODþQêĜDG'1
mm do zemního vodojemu (kapacita 2 x 50m3, kóta dna 425,80 m n.m., max. hladina 428,80 m n.m)
D ]SČWQČ Y jedné rýze je vHGHQ KODYQt ]iVRERYDFt ĜDG '1 5 PP 9HGOHMãt ĜDG\ MVRX YČWãLQRX
v profilech DN 100 mm a 8PP2GEČUYRG\E\OSRYROHQUHIHUiWHPåLYRWQtKRSURVWĜHGt2Ò-LþtQY r.
1995 v množVWYt OV 3URYR]Qt ĜiG YRGRYRGX .QČåQLFH E\O VFKYiOHQ 5ä3 2Ò -iþtQ Y U RGEČU
vody 5 123m3URNWODNRYpSRPČU\ - 0,35 Mpa, napojeno 61% obyvatel obce trvale bydlících a
UHNUHDQWĤ 9RGRYRG.QČåQLFHMHQ\Qt]NXãHEQČQDSRMHQQDYRGRYRGREFH/LEXĖD]GURMHPYRG\
84
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
je vrt LJ-1. V SUĤEČKXURNXSUREČKQHNRODXGDFHSURSRMHQtDEXGHSUREtKDWYêVWDYEDYUWX/--2,
]HNWHUpKREXGHREHF.QČåQLFH]iVREHQD
PĤYRGQt SOiQ UR]YRMH YRGRYRGĤ D NDQDOL]DFt .UiORYphradeckého kraje (PRVKKK) SĜHG DNWXDOL]DFt
2009 SRþtWal s SRGVWDWQêPUR]ãtĜHQtPYRGRYRGQtVtWČGRUSĜL]DFKRYiQtNDSDFLW\]GURMH
m3GHQ 'OH SRGUREQČMãtFK ~GDMĤ R UR]YRML YRGRYRGX .QČåQLFH XYHGHQêFK 359.. Y tab. V vodovody, základní údaje má být ze stejného zdroje zásobeno v r. 2010 468 trvale bydlících obyvatel
a v UWUYDOHE\GOtFtFK&HONRYiGpONDYRGRYRGQtFKĜDGĤPiY]UĤVW]HGQHãQtFKNPQD
14,1 km v r. 2015.
9RGRMHP.QČåQLFHPiNDSDFLWX[P3SĜLþHPåSRORYLQDMHKRNDSDFLW\SRNU\MHGHQQtVSRWĜHEXYRG\
pro 400 - 450 trYDOHE\GOtFtFKRE\YDWHO7RE\XPRåQLORY]UĤVWSRþWXRE\YDWHOPLQRRE\YDWHO- tj.
FFD E\WĤ 6WiYDMtFt NDSDFLWD DNXPXODFH L ~SUDYQ\ YRG\ MH GRVWDþXMtFt L SUR SOiQRYDQê UR]YRM
zásobovaného území.
Návrh zásobování pitnou vodou
Koncepce zásobování þiVWL .QČåQLFH SLWQRX YRGRX VH QiYUKHP Ò3 QHPČQt 1RYp ORNDOLW\ EXGRX
]iVRERYiQ\ YRGRYRGQtPL ĜDG\ QDSRMHQêPL QD VWiYDMtFt V\VWpP SRSĜ SURGORXåHQtP VWiYDMtFtFK ĜDGĤ
5R]YRG\ YRG\ Y ]DVWDYČQpP D ]DVWDYLWHOQpP ~]HPt EXGRX ĜHãHQ\ SĜHGQRVWQČ Y UiPFL YHĜHMQêch
prostranVWYt D SORFK SUR GRSUDYX D QRYp YRGRYRGQt ĜDG\ EXGRX Y PD[LPiOQt PRåQp PtĜH
zaokruhovány.
Územní plánem bylo navrženo SURSRMHQt YRGRYRGĤ /LEXĖ D .QČåQLFH 3UR WRWR SURSRMHQt PH]L
vodovodem v ORNDOLWČ 6YDWê 3HWU D þHUSDFt VWDQLFt QDG ]GURMHP Y .QČåQLFtFK E\OD ]SUDFRYiQD
projektová dokumentace. 'ĤYRGHPWRKRWRSURSRMHQtMHVNXWHþQRVWåHVWiYDMtFt]GURMYRG\- vrt KN-1
Y\ND]XMH]YêãHQpPQRåVWYtDPRQQêFKLRQWĤSĜHVDKXMtFtSRYROHQé vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
þ6E Návrh byl po vHĜHMQpPSURMHGQiQtÒ3Y\SXãWČQQHERĢSURSRMHQtMHMLåUHDOL]RYiQRD
jeho kolaudace je plánována v SUĤEČKXURNX3URSRMHQtMH]DNUHVOHQRY NRRUGLQDþQtPYêNUHVX
'iOH MH QDYUåHQR SURGORXåHQt YRGRYRGX .QČåQLFH Då GR ORNDOLW\ 3HNOD Tento územní plán dále
QDYUKXMH Y\EXGRYDW YRGRYRGQt ĜDG QDSRMHQê QD YRGRYRG -LQROLFH SUR ]iVRERYiQt -DYRUQLFH. Trasy
navrhovaného vodovodu do lokality Pekla a vodovodu GR-DYRUQLFHEXGRXSURYČĜHQ\Y navazujících
VWXGLtFKDGRNXPHQWDFtFKJUDILFNiþiVWWRKRWRÒ3MHQHREVDKXMH Farma dojnic v ORNDOLWČ3DVHN\EXGH
zásobována z vlastního zdroje.
Zákresy stávajících YRGRYRGQtFK ĜDGĤ v tomto územním plánu je nutno chápat jako schematické
Y\MiGĜHQtNRQFHSFHEH]Y]WDKXN jednotlivým pozemkovým parcelám. V UiPFLNRQFHSþQtKRĜHãHQtWDN
QHMVRXY\ORXþHQ\]PČQ\WUDVMHGQRWOLYêFKVWiYDMtFtFKYHGHQtDUHDOL]DFHWUDVQRYêFKNRQNUHWL]DFHWUDV
MHGQRWOLYêFKĜDGĤQHQtVRXþiVWtNRQFHSFH]iVRERYiQtYRGRX
Zásobování požární vodou
Požární voda v PtVWQtFKþiVWHFKV YRGRYRGHPEXGH]DMLãWČQD] navråHQpDNXPXODFHSRGOHý61
3RåiUQt EH]SHþQRVW VWDYHE - ]iVRERYiQt YRGRX D ý61 =GURMH SRåiUQt YRG\ D
SĜtMH]GRYpNRPXQLNDFHSURSRåiUQtYR]LGODSRGOHý61UHVSý61
3RåiUQtYRGDEXGHþHUSiQDSURVWĜHGQLFWYtPVWiYDMtFtFKK\GUDQWĤQDYRGRYRGQtVtWLDQRYêFKK\GUDQWĤ
QDQRYêFKĜDGHFK.
'R Y\EXGRYiQt YHĜHMQpKR YRGRYRGX EXGH Sro Javornici SRåiUQt YRGD þHUSiQD ]H VWiYDMtFt QiGUåH
nebo bude dovážena.
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích
9RGD SUR YHĜHMQRX SRWĜHEX WM QD SLWt D YDĜHQt VH ]D NUL]RYp Vituace bude dovážet cisternami
z YRGRYRGX /LEXĖ QHER z QRX]RYpKR ]GURMH NWHUêP MH SUR .QČåQLFH VWXGQD 6 6WXGHĖDQ\ NP,
SRSĜEXGHGRYiåHQDYRGDEDOHQi
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
85
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
2FKUDQQiSiVPDYRGRYRGQtDNDQDOL]DþQtVtWČ
K EH]SURVWĜHGQt RFKUDQČ YRGRYRGQtFK ĜDGĤ D NDQDOL]DþQtFK VWRN SĜHG SRãNR]HQtP VH GOH ]iNRQD þ
6E ]H GQH þHUYHQFH R YRGRYRGHFK D NDQDOL]DFtFK SUR YHĜHMQRX SRWĜHEX D R
]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ]iNRQRYRGRYRGHFKDNDQDOL]DFtFK+/$9$9,2FKUDQDYRGRYRGQtFKĜDGĤ
DNDQDOL]DþQtFKVWRN†2FKUDQQiSiVPDYRGRYRGQtFKĜDGĤDNDQDOL]DþQtFKVWRNRGVWDYHFMVRX
RFKUDQQi SiVPD Y\PH]HQD YRGRURYQRX Y]GiOHQRVWt RG YQČMãtKR OtFHVWČQ\SRWUXEt QHERNDQDOL]DþQt
stoky na každou stranu, a to:
- u vodovoGQtFKĜDGĤDNDQDOL]DþQtFKVWRNGRSUĤPČUXPPYþHWQČP
- XYRGRYRGQtFKĜDGĤDNDQDOL]DþQtFKVWRNQDGSUĤPČUPPP
- X YRGRYRGQtFK ĜDGĤ QHER NDQDOL]DþQtFK VWRN R SUĤPČUX QDG PP MHMLFKå GQR MH
uloženo v KORXEFH YČWãt QHå P SRG upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
StVPHQHDQHERERGYQČMãtKROtFH]Y\ãXMtRP
Výjimku z RFKUDQQpKRSiVPDPĤåHSRYROLWY RGĤYRGQČQêFKSĜtSDGHFKYRGRSUiYQt~ĜDG
V RFKUDQQpP SiVPX YRGRYRGQtKR ĜDGX QHER NDQDOL]DþQt VWRN\ O]H SURYiGČW QČNWHUp þLQQRVWL MHQ
s StVHPQêP VRXKODVHP YODVWQtND YRGRYRGX QHER NDQDOL]DFH SRSĜtSDGČ SURYR]RYDWHOH SRNXG WDN
vyplývá z SURYR]QtVPORXY\-HGQiVH]HMPpQDRQiVOHGXMtFtþLQQRVWL
a)
b)
c)
d)
SURYiGČW ]HPQt SUiFH VWDYE\ XPtVĢRYDW NRQVWUXNFH QHER MLQi SRGREQi ]DĜt]HQt þL
SURYiGČWþLQQRVWLNWHUpRPH]XMtSĜtVWXSN YRGRYRGQtPXĜDGXQHERNDQDOL]DþQtVWRFH
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování;
vysazovat trvalé porosty;
SURYiGČWVNOiGN\MDNpKRNROLYRGSDGX
SURYiGČWWHUpQQt~SUDY\
KanalizacHþLãWČQtRGSDGQtFKYRG
Stávající stav
2GSDGQt YRG\ MVRX OLNYLGRYiQ\ LQGLYLGXiOQČ YH Y\YiåHFtFK MtPNiFK VHSWLFtFK SRSĜ L Y domovních
þLVWtUQiFK 9 RERX PtVWQtFK þiVWHFK MH Y\EXGRYiQD jednotná NDQDOL]DFH NWHUi MH ]D~VWČQD GR
YRGRWHþt
1iYUKĜHãHQtOLNvidace odpadních vod
3OiQ UR]YRMH YRGRYRGĤ D NDQDOL]DFt .UiORYpKUDGeckého kraje, který byl aktualizován v roce 2009,
stanovuje pro likvidaci odpadních vod ponechání stávajícího stavu v návrhovém období (tzn. do roku
2015). V UiPFL ĜHãHQt (po návrhovém období PRVK) je tímto územním plánem navrženo vybudovat
v .QČåQLFtFKRGGtOQRXNDQDOL]DFLV SĜHþHUSiYiQtPodpadních vod QDEXGRXFtý29Y/LEXQL. 5RYQČå
je uvažováno s QDSRMHQtP REFH -LQROLFH QD NDQDOL]DþQt V\VWpP Y .QČåQLFL D GiOH QD ý29 Y Libuni.
7RWR ĜHãHQt MH RYČĜHQR VWXGLt Ä.RQFHSFH RGNDQDOL]RYiQt REODVWL .QČåQLFH³ ]SUDFRYDWHO 0XOWLDTXD
s.r.o., Hradec Králové, Srpen 2013). Ve smyslu výše uvedeného bude upraven PRVK. V Javornici se
vzhledem k velikosti a poloze sídla navrhuje ponechat individuální likvidaci odpadních vod. Do grafické
þiVWL Ò3 E\O SĜHY]DW QiYUK NDQDOL]DFH YþHWQČ Y\PH]HQt ORNDOLW NGH VH L GR EXGRXFQD SRþtWi
s LQGLYLGXiOQtPĜHãHQtPOLNYLGDFHRGSDGQtFKYRG. 9UiPFLVWXGLHE\ORSURYČĜHQDD]DPtWQXWDYDULDQWD
UHDOL]DFHVDPRVWDWQpý29SURREHF.QČåQLFHþLþHUSiQtRGSDGQtFKYRGQDý29-LþtQ
'OHVWXGLHNDQDOL]DFHE\O\Y\PH]HQ\SORFK\NGHVHSĜHGSRNOiGiLQGLYLGXiOQtþLãWČQtRGSDGQtFKYRGL
do budoucna. V souladu s WtP VH SĜHGSRNOiGi QiVOHGXMtFt ]SĤVRE þLãWČQt RGSDGQtFK YRG Y rámci
navržených zastaviWHOQêFK ORNDOLW QiVOHGRYQČ ORNDOLW\ =% =% =% =% =% =% =% =%
EXGRX QDSRMHQ\ QD SOiQRYDQê NDQDOL]DþQt V\VWpP X ORNDOLW =% =% D =% VH SĜHGSRNOiGi
LQGLYLGXiOQt]SĤVREþLãWČQtRGSDGQtFKYRG1D]iNODGČQDYD]XMtFtFKSRGUREQČMãtFKGRNXPHQtací však
PĤåH GRMtW NH ]PČQČ YêãH XYHGHQpKR SĜHGSRNODGX *UDILFNp ]Qi]RUQČQt ]SĤVREX RGNDQDOL]RYiQt
v KODYQtP YêNUHVX MH QXWQR EUiW MDNR VFKHPDWLFNp ]Qi]RUQČQt NRQFHSFH QiYUK MHGQRWOLYêFK ĜDGĤ
YþHWQČ ]SĤVREX QDSRMHQt ]DVWDYLWHOQêFK SORFK L VWiYDMtFtFK REMHNWĤ EXGH XSĜHVQČQ Då Y rámci
SRGUREQČMãtFKSURMHNWRYêFKGRNXPHQWDFt
'R GRE\ Y\EXGRYiQt RGGtOQp NDQDOL]DFH EXGRX RGSDGQt YRG\ ]QHãNRGĖRYiQ\ X MHGQRWOLYêFK
SURGXFHQWĤ 6WiYDMtFt þLVWtFt ]DĜt]HQt EXGRX XYHGHQD GR VRXODGX V platnou legislativou. Splaškové
86
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
YRG\EXGRXRGYiGČQ\ do bezodtokových jímek na vyvážení nebo budou pro jednotlivé RD nebo jejich
skupiny budovány GRPRYQtý29QHERVHSWLN\V GRþLãWČQtPVPRåQRVWtY\SRXãWČQtSĜHGþLãWČQpYRG\
do:
stávající kanalizace
recipientu (je-li v blízkosti pozemku)
vVDNXQDSR]HPNXXPRåĖXMt-OLWRJHRORJLFNpSRPČU\
Po vybudování splaškové kanalizace s Y\~VWČQtPQDý29MHVWDYHEQtNSRYLQHQSRNXGMHWRWHFKQLFN\
možné SĜLSRMLW REMHNW QD VWRNRYRX VtĢ D åXPSX QHER SĜHGþLVWtFt ]DĜt]HQt RGSDGQtFK YRG Y\ĜDGLW ]
provozu a asanovat.
6WiYDMtFt V\VWpP RGYRGX GHãĢRYêFK YRG ]ĤVWiYi ]DFKRYiQ 9 zastavitelných plochách ve všech
VtGOHFK VSUiYQtKR ~]HPt EXGH GHãĢRYi YRGD ] NRPXQLNDFt SĜHGQRVWQČ ]QHãNRGĖRYiQD YVDNHP
v UiPFL YHĜHMQpKR SURVWRUX SĜtSDGQČ QDYD]XMtFt NUDMLQ\ 3ĜHE\WN\ GHãĢRYp YRG\ NWHUp QHQt PRåQR
]QHãNRGĖRYDWYêãHXYHGHQêP]SĤVREHPEXGRXRGYiGČQ\GRVWiYDMtFtMHGQRWQpNDQDOL]DFHQHERGR
YRGRWHþt 'HãĢRYp YRG\ ]H ]iVWDYE\ EXGRX OLNYLGRYiQ\ v souladu s platnou legislativou, pokud
nebudou jinak využity a þiVWHþQČEXGRXRGYiGČQ\SRYUFKRYČGREOt]NêFKUHFLSLHQWĤ8ORNDOLWNWHUp
SUR ]DVDNRYiQt QHMVRX YKRGQp O]H SĜLSXVWLW PRåQRVW SĜHSDGX ] jímek srážkových vod do budoucí
GHãĢRYpNDQDOL]DFHSĜtSDGQČGRUHFLSLHQWX
Odpadní vody z lokalit, které nelze napojit na kanalizaci, EXGRXOLNYLGRYiQ\LQGLYLGXiOQČXMHGQRWOLYêFK
SURGXFHQWĤ W]Q X MHGQRWOLYêFK SURGXFHQWĤ EXGRX SĜHGþLãWČQ\ Y SĜHGþLVWtFtFK ]DĜt]HQtFK D GiOH
]QHãNRGĖRYiQ\ Y souladu se zákonem, nebo budou akumulovány v bezodtokových jímkách a
vyváženy. Srážkové vody budou OLNYLGRYiQ\]SĤVREHPXYHGHQêPYêãH
Ochranná pásma kanalizace
K EH]SURVWĜHGQt RFKUDQČ NDQDOL]DþQtFK VWRN SĜHG SRãNR]HQtP VH GOH ]iNRQD þ 6E
v SODWQpP]QČQt=iNRQRYRGRYRGHFKDNDQDOL]DFtFKSURYHĜHMQRXSRWĜHEXY\PH]XMtRFKUDQQiSiVPD
kanaOL]DþQtFKVWRN-HMLFKY\PH]HQtLUR]VDKSRYROHQêFKþLQQRVWtMHVKRGQêSURNDQDOL]DFLLYRGRYRG
(viz výše).
g.4.3) Elektrorozvody
3URYR]RYDWHOHOHNWULFNpVtWČý(='LVWULEXFHDV'ČþtQ7HSOLFNi
3URYR]QtVSUiYDý(='LVWULEXþQtFKVOXåHEVUR
=SĤVREQDSiMHQt
ěHãHQp~]HPtMHQDSiMHQRHOHNWULFNRXHQHUJLtYUFKQtPSULPpUQtPUR]YRGQêPV\VWpPHP91N9
Stávající stav
Rozvod VN 35 kV:
Obec je napájena z kmenové linky 35 kV VN 395 z rozvodny 110/35 kV Staré Místo. Z této linky jsou
YUFKQtPLRGERþNDPLSĜLSRMHQ\jednotlivé trafostanice v obci.
Rozvod VVN - 400kV:
Severním okrajem území obce probíhá trasa YUFKQtKR YHGHQt 991 N9 þ9 7RWR YHGHQt MH
VRXþiVWtQDGĜD]HQpHQHUJHWLFNpVRXVWDY\SUR]iVRERYiní obce nemá SĜtPêYê]QDP
Transformace VN/NN:
.QČåQLFH - NWUDQVIRUPDFL9111VORXåtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHY PDMHWNXý(='LVWULEXFHDV
PDMLWHOý(='LVWULEXFHDV
þtVOR76
název TS
JC 0214
JC 0845
.QČåQLFH
.QČåQLFH- Dolní
instalovaný výkon: distribuce celkem
druh TS
3ĜtKUDGRYá, široká
BTS jednosloupová
výkon TS
400 kVA
250 kVA
rok
1986
2009
650 kVA
Trafostanice þv -&.QČåQLFH- OLVRYQD]GČQiN9$QHQtGRELODQFH]DSRþtWiQD
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
87
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
K výstaYEČ MH SĜLSUDYHQD QRYi RGERþND ] NPHQRYpKR YUFKQtKR YHGHQt 91 þ a nová stožárová
MHGQRVORXSRYiWUDIRVWDQLFH-&N9$]DKiMHQtYêVWDYE\SOiQRYDQpXNRQþHQt
12. 2013). Zákres navrhovaného vrchního vedení a trafostanice je provedeQ QD ]iNODGČ SRGNODGX
SRVN\WQXWpKR SURMHNWDQWHP -HGQi VH R UR]SUDFRYDQê QiYUK GHILQLWLYQt ĜHãHQt EXGH ]QiPR Då SR
XVNXWHþQČQtYãHFKGRKRG s YODVWQtN\GRWþHQêFKSR]HPNĤ
Javornice - NWUDQVIRUPDFL9111VORXåtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHY PDMHWNXý(='LVWUibuce a.s.
PDMLWHOý(='LVWULEXFHDV
þtVOR76
název TS
druh TS
JC 0217
SĜtKUDGRYi
Javornice u Jinolic
instalovaný výkon: distribuce celkem
výkon TS
100 kVA
rok
1981
100 kVA
ýiVWL 1RYê 6YČW D 3HNOD MVRX ]iVRbovány z WUDIRVWDQLFH -& NWHUi MH XPtVWČQD QD ~]HPt þiVWL
Cidlina sousední obce Železnice.
Z trafostanice JC 0214 vede k ]iNODGQRYpVWDQLFL]D]iSDGQtPRNUDMHP]iVWDYE\11SĜtSRMND=iNUHV
MHMtKR23MHSĜHY]DW] ÚAP.
Stávající zatížení distribuce:
VzKOHGHP N WRPX åH QHMVRX PČĜHQD PD[LPD ]DWtåHQt Y MHGQRWOLYêFK WUDQVIRUPDþQtFK VWDQLFtFK MH
PD[LPiOQt SĜtNRQ Y ĜHãHQpP ~]HPt VWDQRYHQ ] LQVWDORYDQpKR YêNRQX Y WUDQVIRUPDFL 9111
3UĤPČUQêNRHILFLHQWY\WtåHQtMHRGKDGQXWXWUDIRVWDQLFHý(='LVWULEXFHDVSĜLFRVIt .QČåQLFH:
Javornice:
P1 = 650 x 0,75 x 0,9 = 438 kW
P1 = 100 x 0,75 x 0,9 = 68 kW
5RþQtWUHQGUĤVWXSĜtNRQXMHXYDåRYiQFFDURþQČN Sro návrhové období 15 let).
.QČåQLFHVWiYDMtFtSĜtNRQ31= 438 kW
SĜtNRQYU32= k x P1= 1,3 x 438 = 569 kW
-DYRUQLFHVWiYDMtFtSĜtNRQ31= 68 kW
SĜtNRQYU32= k x P1= 1,3 x 68 = 88 kW
Rozvod VN 35 kV - ]DMLãWČQtYêKOHGRYpKRYêNRQX
=SĤVREQDSiMHQtREFH]ĤVWDQHLQDGiOHQH]PČQČQWMVWiYDMtFtPYUFKQtPV\VWpPHPRQDSČWtN9
OLQNDPL þ a jejími RGERþNDPL =DMLãWČQt YêNRQX QD WČFKWR OLQNiFK VH Y\P\Ni QiSOQL ~]HPQtKR
plánu.
Rozvod NN 1kV:
5R]YRG 11 N9 MH SURYHGHQ QRUPDOL]RYDQRX QDSČĢRYRX VRXVWDYRX 3(1 9 $& 71-C,
vrchním vedením a kabelovými rozvody. V WUDQVIRUPDFL 9111 MH UH]HUYD YêNRQX SR YêPČQČ
WUDQVIRUPiWRUĤ D ~SUDYČ UR]YDGČþĤ 1RYi ]iVWDYED EXGH SĜLSRMRYiQD YUFKQtm nebo kabelovým
YHGHQtP 11 N9 GOH PtVWQtFK SRGPtQHN XUþHQêFK SURYR]QtP SUDFRYLãWČP ý(= 'LVWULEXFH DV
6WiYDMtFtYUFKQtUR]YRGQiVtĢEXGHSRGOHPRåQRVWLDSRåDGDYNĤQDYêNRQSRVtOHQDSĜtSDGQČSRVWXSQČ
kabelizována.
Všechny akce týkající se elektrickýcKUR]YRGĤEXGRXNRQ]XOWRYiQ\V SĜtVOXãQêPWHFKQLFNêPRGERUHP
ýH]'LVWULEXFHDV
Nová výstavba
Návrh zásobování el. energií ĜHãt Y QiYUKRYpP REGREt UR]YRM E\GOHQt D RVD]HQt UHJXODþQt VWDQLFH
9735RþQtWUHQGUĤVWXSĜtNRQXSURVWiYDMtFt]iVWDYEXMHXYDåRYiQURþQČ3URQRYRX]iVWDYEXE\O
SRåDGRYDQê SĜtNRQ VWDQRYHQ QD ]iNODGČ RGKDGRYDQpKR SRþWX VWDYHE SUR E\GOHQt Y zastavitelných
SORFKiFKDRGKDGXSĜtNRQX569731iYUK]iVRERYiQtSĜHGSRNOiGiåHREFHEXGHSO\QRILNRYiQD.
.QČåQLFH
Lokality: ZB1 - ZB6, ZB8a,b - ZB10 , ZB12 = kapacita zástavby cca 16 RD (odhad SRþWX5'SURWHQWR
YêSRþHWMHSURYHGHQQDSĜHGSRNODGXåHUHDOL]RYiQREXGHFFD] celkové kapacity zastavitelných
ploch stanovených tímto územním plánem). Lokalita Z7UHJXODþQtVWDQLFHY\VRNRtlak. plynu P6 =
cca 5kW
88
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
5'HOY\WiSČQt33= 3 x (6 + 4/31/2) = 25 kW
5'Y\WiSČQtSO\QHPQHERWXKêPLSDOLY\34= 13 x (1,6 + 6,4/131/2) = 44 kW
Celkem navržená zástavba : P5= P3+ P4 + P6 = 25 + 44 + 5 = 74 kW
Celkem distribuce v r.2027: P7= P2+P5 = 569 + 74 = 643 kW
3RåDGRYDQêSĜtNRQSURVWiYDMtFtDQRYRX]iVWDYEX EXGH]DMLãWČQ]HVWiYDMtFtFKWUDQVIRUPDþQtFKVWDQLF
JC 0845, JC 0214 a budoucí TS - JC 0912, která bude dána do provozu v roce 2013. Lokality ZB2,
ZB8a.b, ZB9 budou zásobovány el. energií z TS - JC 0214, objekty budou napojeny na stávající
rozvody. Lokality ZB1, ZB3, ZB4, ZB5, ZB6 a ZT1 budou napojeny na samostatné vývody z nové
WUDQVIRUPDþQtVWDQLFH-&
Javornice: REHFMHQDSiMHQD]HVWiYDMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHNWHUiPĤåHEêWSĜH]EURMHQD
S ohledem na zachování a zvyšování hodnoty krajinného rázu v VRXODGX V † ]iNRQD R RFKUDQČ
SĜtURG\ D NUDMLQ\ MH SUR UHDOL]DFL QRYêFK VtWt VWDQRYHQD SRGPtQND SĜHGQRVWQtKR XNOiGiQt NDEHOĤ SRG
terén.
Ochranná pásma
-H QXWQR UHVSHNWRYDW RFKUDQQi SiVPD HOHNWULFNêFK YHGHQt GOH ]iNRQD þ 6E 2FKUDQQé
SiVPR QDG]HPQtKR YHGHQt YH VP\VOX ]iNRQD þ MH VRXYLVOê SURVWRU Y\PH]HQê VYLVOêPL
URYLQDPLYHGHQêPLSRRERXVWUDQiFKYHGHQtYHYRGRURYQpY]GiOHQRVWLPČĜHQpNROPRQDYHGHQtNWHUi
þLQtRGNUDMQtKRYRGLþHYHGHQtQDREČMHKRVWUDQ\
3UR]DĜt]HQtvybudovaná po 1. 1. 2000 platí ochranná pásma:
2FKUDQQpSiVPRMHY\PH]HQRSRRERXVWUDQiFKYHGHQtYHYRGRURYQpY]GiOHQRVWLPČĜHQpNROPRQD
vedení.
DXQDSČWtQDGN9DGRN9YþHWQČ
SURYRGLþHEH]LVRODFH«««««««««P
SURYRGLþHV isolací základní ……………….2m
SUR]iYČVQiNDEHORYiYHGHQt«««««P
EXQDSČWtQDGN9GRN9YþHWQČ««««P
FXQDSČWtQDGN9GRN9YþHWQČ«««P
GXQDSČWtQDGN9GRN9YþHWQČ«««P
HXQDSČWtQDGN9
………...30m
IX]iYČVQpKRNDEHORYpKRYHGHQtN9«««P
JX]DĜt]HQtYODVWQtWHOHNRPVtWČGUåLWHOHOLFHQFHP
Ochranné pásmo el. stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti.
a) u venkovních elektrických stanic a dále u stanic s QDSČWtPYČWãtPQHåN9Y budovách 20 m
RGRSORFHQtQHERRGYQČMãtKROtFHREYRGRYpKR]GLYD
b) XVWRåiURYêFKHOHNWULFNêFKVWDQLFDSĜHYRGHPQDSČWt] ~URYQČQDGN9DPHQãtPQHåN9
QD~URYHĖQt]NpKRQDSČWtP
c) XNRPSDNWQtFKD]GČQêFKHOHNWULFNêFKVWDQLFVSĜHYRGHPQDSČWt] ~URYQČQDGN9DPHQãtP
QHåN9QD~URYHĖQt]NpKRQDSČWtP
d) XYHVWDYČQêFKHOHNWULFNêFKVWDQLFPRGREVWDYČQt.
3UR]DĜt]HQtY\EXGRYDQiSĜHGSRSODWtRFKUDQQiSiVPD:
2FKUDQQpSiVPRMHY\PH]HQRSRRERXVWUDQiFKYHGHQtYHYRGRURYQpY]GiOHQRVWLPČĜHQpNROPRQD
vedení.
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDGN9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDGN9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDGN9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDG.9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.
El. stanice - PNROPRQDRSORFHQRXQHERREH]GČQRXKUDQLFLREMHNWXVWDQLF
.DEHORYpYHGHQtYãHFKGUXKĤGRN9- 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
89
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
3UR]DĜt]HQtY\EXGRYDQiSĜHGSODWtRFKUDQQiSiVPD:
2FKUDQQpSiVPRMHY\PH]HQRSRRERXVWUDQiFKYHGHQtYHYRGRURYQpY]GiOHQRVWLPČĜHQpNROPRQD
vedení.
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDGN9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDGN9GRN9- 15 PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDGN9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
9UFKQtYHGHQtRQDSČWtQDG.9GRN9- PRGNUDMQtFKYRGLþĤ
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.
El. stanice - PNROPRQDRSORFHQRXQHERREH]GČQRXKUDQLFLREMHNWXVWDQLFH
.DEHORYpYHGHQtYãHFKGUXKĤGRN9- 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
2FKUDQQpSiVPRSRG]HPQtKRYHGHQtHOHNWUL]DþQtVRXVWDY\GRN9YþHWQČDYHGHQtĜtGtFtPČĜtFtD
zaEH]SHþRYDFtWHFKQLN\þLQtPSRRERXVWUDQiFKNUDMQtKRNDEHOXQDGN9þLQtPSRRERX
stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti:
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s QDSČWtPY\ããtPQHåN9Y budovách 20 m od
RSORFHQtQHERYQČMãtOtFHREYRGRYpKR]GLYD
b) u stožárových elektrických stanic s SĜHYRGHPQDSČWt] ~URYQČQDGN9DPHQãtQHåN9QD
~URYHĖQt]NpKRQDSČWtP
FXNRPSDNWQtFKD]GČQêFh elektrických stanic s SĜHYRGHPQDSČWt] ~URYQČQDGN9DPHQãtQHå
N9QD~URYHĖQt]NpKRQDSČWtP
GXYHVWDYČQêFKHOHNWULFNêFKVWDQLFPRGREHVWDYČQt
2FKUDQQpSiVPRYêUREQ\HOHNWĜLQ\MHY\PH]HQRVYLVOêPLURYLQDPLYHGHQêPLYHYRGRURYQpY]Gilenosti
PNROPRQDRSORFHQtQHERQDYQČMãtOtFREYRGRYpKR]GLYD
V RFKUDQQpPSiVPXQDG]HPQtKRDSRG]HPQtKRYHGHQtYêUREQ\HOHNWĜLQ\DHOHNWULFNpVWDQLFH
je zakázáno:
D]ĜL]RYDWEH]VRXKODVXYODVWQtNDWČFKWR]DĜt]HQtVWDYE\þLXPLVĢRYDWNRQVWUXNFHDjiná podobná
]DĜt]HQtMDNRåLXVNODGĖRYDWKRĜODYpQHERYêEXãQpOiWN\
ESURYiGČWEH]VRXKODVXMHKRYODVWQtND]HPQtSUiFH
FSURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\PRKO\RKUR]LWVSROHKOLYRVWDEH]SHþQRVWSURYR]XWČFKWR]DĜt]HQtQHER
ohrozit život, zdravtþLPDMHWHNRVRE
GSURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\]QHPRåĖRYDO\QHERSRGVWDWQČ]QHVQDGĖRYDO\SĜtVWXSN WČPWR
]DĜt]HQtPPRKO\RKUR]LWVSROHKOLYRVWDEH]SHþQRVWSURYR]XWČFKWR]DĜt]HQtQHERRKUR]LWåLYRW
]GUDYtþLPDMHWHNRVRE
=iNUHV\ HOHNWURUR]YRGĤ Y gUDILFNp þiVWL Ò3 YþHWQČ MHMLFK 23 MH QXWQR FKiSDW MDNR VFKHPDWLFNp
Y\MiGĜHQtNRQFHSFHEH]Y]WDKXN jednotlivým parcelám.
g.4.4) Telekomunikace
.QČåQLFH - 7HOHNRPXQLNDþQt VtĢ MH NDEHOL]RYiQD Y roce 1994-1996 a životnost v tu dobu uložených
NDEHOĤVHSOiQXMHQDOHW6tĢSURYR]XMHTelefónica O2 Czech Republic a.s. Další investice do této
lokality se v GREČ ]SUDFRYiQt QiYUKX Ò3 QHSOiQRYDOD s tím, že v QČNWHUêFK þiVWHFK REFH E\O\
ponechány v zemi kabelové rezervy, které mohou být podle požadavku na další výstavbu rozvedeny
k SĜtVOXãQêPREMHNWĤP3URSĜtSDGQRXYêVWDYEX5'MHSĜtYRGGRREFHGRVWDWHþQČGLPHQ]RYiQ
Javornice - 3ĜtYRGGRREFHE\OSRORåHQY letech 1994 - DOHUR]YRGMHSURYHGHQMHQþiVWHþQČD
jedná se o kombinaci kabelového a nadzemního vedení. Další investice do této lokality se v GREČ
]SUDFRYiQtÒ3QHSĜLSUDYRYDOD.
S ohledem na zachování a zvyšování hodnoty krajinného rázu v VRXODGX V † ]iNRQD R RFKUDQČ
SĜtURG\ D NUDMLQ\ MH SUR UHDOL]DFL QRYêFK VtWt VWDQRYHQD SRGPtQND SĜHGQRVWQtKR XNOiGiQt NDEHOĤ SRG
terén.
90
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Ochranná pásma
.RFKUDQČVWiYDMtFtFKWHOHNRPXQLNDþQtFKYHGHQtD]DĜt]HQtMHQXWQRSĜHGMDNRXNROLYVWDYHEQtþLQQRVWt
si vyžádat stanovisko Telefónica O2DV+UDGHF.UiORYp3ĜLQDYUKRYiQtWUDVLQåHQêUVNêFKVtWtEXGH
respektRYiQD QRUPD ý61 ³3URVWRURYp XVSRĜiGiQt VtWt WHFKQLFNpKR Y\EDYHQt³ 2FKUDQQp
SiVPRPtVWQtFKDGiONRYêFKSRG]HPQtFKWHOHIRQQtFKNDEHOĤMHPQDNDåGRXVWUDQXRGNUDMQtKR
=iNUHV\ WHOHNRPXQLNDþQtKR YHGHQt Y JUDILFNp þiVWL Ò3 YþHWQČ MHMLFK 23 MH QXtno chápat jako
VFKHPDWLFNpY\MiGĜHQtNRQFHSFHEH]Y]WDKXN jednotlivým parcelám.
g.4.5) Radiokomunikace
'OHÒ$3SRVN\WQXWêFK0ČÒ-LþtQVHY ĜHãHQpP~]HPtY\VN\WXMtQiVOHGXMtFtSUYN\
- Ò]HPtPREFHSURFKi]tSURYR]RYDQiUDGLRUHOpRYiWUDVDSiWHĜQtVtWČY úVHNX5.6ýHUQiKRUD- RS
Doubek. Spodní okraj ochranného pásma prochází ve výšce 661 m n.m. Na území obce se
QDFKi]HMtGYČ]iNODGQRYpVWDQLFHRSHUiWRUĤ*607-mobil a Vodafone3ĜHGY\VtODFtPLDQWpQDPLMH
stanoveno PHO 32,28 m, spodní okraj PHO je 2,8 m nad zemí.
- 1D ~]HPt REFH VH QDFKi]t RFKUDQQp SiVPR NRPXQLNDþQtKR YHGHQt GOH SDVSRUWX 9866 Celé
správní území obce je vymezeným územím MO QD QČPå YêVWDYED SRGOpKi Y\GiQt ]iYD]QpKR
stanoviska
- 3RGpOVLOQLFH,SURFKi]tGiONRYêRSWLFNêNDEHOýHVNpUDGLRNomunikace).
=iNUHV\ WHOHNRPXQLNDþQtKR YHGHQt Y JUDILFNp þiVWL Ò3 YþHWQČ MHMLFK 23 MH QXWQR FKiSDW MDNR
VFKHPDWLFNpY\MiGĜHQtNRQFHSFHEH]Y]WDKXN jednotlivým parcelám.
g.4.6) Zásobování plynem
2EHF QHQt SO\QRILNRYiQD 3ĤYRGQt ]iPČU QD SO\QRILNDFL REFe, dovedený do projektu zpracovaného
v r. 2000 firmou STAVOKA KOSICE a.s., nebyl dosud realizován. S QDSRMHQtP .QČåQLF ] VTL
SO\QRYRGX '1 NWHUê ~]HPtP REFH SURFKi]t VH SRþtWi Y Zásadách územního rozvoje
Královéhradeckého kraje. ÚP proto plynofikaci obce navrhuje. 5HJXODþQtVWDQLFH TR4 s vysokotlakou
SĜtSRMNRX TP4 pro toto napojení je v ZÚR YHGHQD MDNR YHĜHMQČ SURVSČãQi VWDYED =DĜt]HQt EXGH
sloužit pro plynofikaci (STL plynovod) .QČåQLF D -LQROLF 7HQWR Ò3 .QČåQLFH Y\PH]XMH SUR XPtVWČQt
UHJXODþQt VWDQLFH D 97/ SĜtSRMN\ zastavitelnou plochu ZT1, v níž budou QD ]iNODGČ SRGUREQČMãt
dRNXPHQWDFH VWDYE\ XPtVWČQ\ 3ĜL XPLVĢRYiQt MH QXWQR UHVSHNWRYDW EH]SHþQRVWQt SiVPR 97/
]DĜt]HQt SURWR EXGH UHJXODþQt VWDQLFH L SĜtSRMND XPtVWČQD QHMEOtåH P RG hranice zaVWDYČQpKR
území a zastavitelné plochy ZB3. 5HJXODþQtVWDQLFHV SĜtSRMNRXMVRXR]QDþHQ\MDNR936VT1.
1iYUK XPtVWČQt 67/ UR]YRGĤ MH SĜHY]DW ] SĤYRGQtKR SURMHNWX. =iNUHV\ SO\QRYRGQtFK ĜDGĤ YþHWQČ
]DĜt]HQtQDĜDGHFKY JUDILFNpþiVWLMHQXWQRFKiSDWMDNRVFKHPDWLFNpY\MiGĜHQtNRQFHSFHEH]Y]WDKX
k jednotlivým parcelám. 5R]VDKVtWtDSRORK\ĜDGĤEXGRXXSĜHVQČQ\WHSUYHY navazující dokumentaci.
97/SO\QRYRG'1SURFKi]tSRGpOMLåQtKRRNUDMH]iVWDYE\.QČåQLF.DEHODQRGRYpRFKUDQ\WRKRWR
potrubí je veden podpOSROQtFHVW\QDSþRGSO\QRYRGXVPČUHPN DUHiOXOLVRYQ\Y.QČåQLFtFK
GiOHVHVWiþtN MLKXDMH]DNRQþHQVWDQLFtNDWRGRYpRFKUDQ\3iVPRRYOLYQČQtDQRGRYêPX]HPQČQtPD
VWDQLFtNDWRGRYpRFKUDQ\MHSĜHY]DWRGRNRRUGLQDþQtKRYêNUHVX] ÚAP pro ORP JLþtQ-HQD]YiQRMDNR
EH]SHþQRVWQt GOH Ò$3 YH VNXWHþQRVWL VH YãDN MHGQi R RYOLYQČQt NWHUêP MVRX RKURåHQ\ SĜHGHYãtP
SRG]HPQt þiVWL EXGRY 2FKUDQQp SiVPR DQRGRYpKR X]HPQČQt þLQt P YUWDQp DQRG\ P
3ĜtSDGQp Yyužití segmentĤ SORFK NWHUp VSDGDMt GR SiVPD RYOLYQČQt N ]iVWDYEČ MH PRåQp SRX]H
v SĜtSDGČåHVHQD]iNODGČPČĜHQtUH]LVWLYLW\SĤG\SURNiåHPRåQRVWUHGXNFHUR]VDKXWRKRWRSiVPD
7DNp SUR 97/ SO\QRYRG SODWt åH ]iNUHV\ SO\QRYRGQtFK ĜDGĤ YþHWQČ ]DĜt]HQt QD ĜDGHFK Y grafické
þiVWLMHQXWQRFKiSDWMDNRVFKHPDWLFNpY\MiGĜHQtNRQFHSFHEH]Y]WDKXN jednotlivým parcelám.
3ĜL QiYUKX ]iVRERYiQt SO\QHP X SRGUREQČMãt GRNXPHQWDFH UR]YRMRYêFK ORNDOLW MH QXWQR UHVSHNWRYDW
RFKUDQQiDEH]SHþQRVWQtSiVPD67/D97/SO\QRYRGĤ
2FKUDQQiSiVPDSO\QRYRGĤ
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
91
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
a) u nt]NRWODNêFK D VWĜHGRWODNêFK SO\QRYRGĤ D SO\QRYRGQtFK SĜtSRMHN MLPLå VH UR]YiGt
SO\QY]DVWDYČQpP~]HPtREFHPQDREČVWUDQ\RGSĤGRU\VX
EXRVWDWQtFKSO\QRYRGĤDSO\QRYRGQtFKSĜtSRMHNPQDREČVWUDQ\RGSĤGRU\VX
FXWHFKQRORJLFNêFKREMHNWĤPQD YãHFKQ\VWUDQ\RGSĤGRU\VX
%H]SHþQRVWQt SiVPR SUR 97/ SO\QRYRG '1 þLQt P od obrysu potrubí na každou stranu VTL
plynovodu. %H]SHþQRVWQt SiVPD MVRX XUþHQD N ]DPH]HQt QHER ]PtUQČQt ~þLQNĤ SĜtSDGQêFK KDYiULt
SO\QRYêFK]DĜt]HQtDNRFKUDQČåLYRWD]GUDYtDPDMHWNXRVRE%H]SHþQRVWQtPSiVPHPVHSUR~þHO\
WRKRWR ]iNRQD UR]XPt SURVWRU Y\PH]HQê YRGRURYQRX Y]GiOHQRVWt RG SĤGRU\VX SO\QRYpKR ]DĜt]HQt
PČĜHQR NROPR QD MHKR REU\V 3RNXG WR WHFKQLFNp D EH]SHþQRVWQt SRGPtQN\ XPRåĖXMt D QHGRMGH N
ohrožení života, zdUDYtQHEREH]SHþQRVWLRVREO]H]ĜL]RYDWVWDYE\YEH]SHþQRVWQtPSiVPXSRX]HV
SĜHGFKR]tPStVHPQêPVRXKODVHPI\]LFNpþLSUiYQLFNpRVRE\NWHUiRGSRYtGi]DSURYR]SĜtVOXãQpKR
SO\QRYpKR]DĜt]HQt936O]HY EH]SHþQRVWQtPSiVPXUHDOL]RYDWSRNXGVHSURNiåHQH]Eytnost jejich
XPtVWČQtMHQQD]iNODGČSRGPtQHNVWDQRYHQêFKI\]LFNRXQHERSUiYQLFNRXRVRERXNWHUiRGSRYtGi]D
SURYR]SĜtVOXãQpKRSO\QRYpKR]DĜt]HQt
3URXYDåRYDQRX97/56D97/SO\QRYRG'1þLQtEH]SHþQRVWQtSiVPRP
g.4.7) Odpady
V VRXþDVQRVWL SURYR]XMH VYR] RGSDGĤ VSHFLDOL]RYDQi ILUPD 3URYR]RYDWHO QHXYDåXMH R ]Ĝt]HQt
VEČUQpKR GYRUD QD ~]HPt REFH LQVWDORYiQ\ MVRX NRQWHMQHU\ QD VHSDURYDQê RGSDG %LRORJLFN\
rozložitelný odpad je možné likvidovat na vlastních pozemcích staveb pro bydlení. Stávající ]SĤVRE
OLNYLGDFHRGSDGĤ] GRPiFQRVWt]DĜt]HQtDILUHPEXGH]DFKRYiQ
J.RQFHSFH~]HPQtKRSOiQXYHY]WDKXNH]YOiãWQtPSUiYQtPSĜHGSLVĤP
g.5.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území,
radonové riziko
Na území obce se nevyskytují dobývací prostory, prognózní zdroje surovin DQL FKUiQČQi ORåLVNRYi
území.
Poddolované území (charakteru bodové), které se nachází ]DYêFKRGQtPRNUDMHP]iVWDYE\.QČåQLF
SĜLåHOH]QLþQtWUDWLMHQiYUKHPÒ3UHVSHNWRYiQR.
Sesuvné území stabilizované se nachází v OHVH QDG RVDGRX 1RYê 6YČW VHVXYQp ~]HPt DNWLYQt
(bodové) a sesuvné území potencionální na severozápadních svazích vrchu Obora jsou návrhem ÚP
respektována.
Radonové riziko z JHRORJLFNpKRSRORåtMHFKDUDNWHUL]RYiQRMDNRQt]Np5R]GČOHQt~]HPtdo kategorií
UDGRQRYpKR UL]LND Pi SUDYGČSRGREQRVWQt FKDUDNWHU FRå MH ]SĤVREHQR SORãQRX YDULDELOLWRX
REMHPRYêFK DNWLYLW UDGRQX MHå MH ]iYLVOi QD ĜDGČ JHRORJLFNêFK L QHJHRORJLFNêFK IDNWRUĤ 3RVRX]HQt
UDGRQRYpUL]LNRYRVWLVLY\åDGXMHSĜtPpPČĜHQtDNWLYLW\Uadonu v NRQNUpWQtORNDOLWČYêVWDYE\
g.5.2) &LYLOQtRFKUDQDREUDQDVWiWXSRåiUQtRFKUDQDRFKUDQDSĜHGSRYRGQČPL
a další specifické požadavky
3RåDGDYN\ Y\KOiãN\ þ 6E N SĜtSUDYČ D SURYiGČQt ~NROĤ RFKUDQ\ RE\YDWHOVWYD MVRX
územním plánem respektovány v WČFK ERGHFK NWHUp GDQpPX ~]HPt SĜtVOXãt GOH KDYDULMQtKR SOiQX D
krizového plánu Královéhradeckého kraje.
V ĜHãHQpP~]HPtVHQDFKi]tRFKUDQQpSiVPRQDG]HPQtKRNRPXQLNDþQtKRYHGHQt]DKUQXWpGRMHYX
NRPXQLNDþQt YHGHQt YþHWQČ RFKUDQQpKR SiVPD YL] SDVSRUW þ SUR Ò$3 - SRGUREQČML YL]
kap. g.4.5).
92
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Pro celé správní území obce platí, že se jedná o vymezené území MO, v QČPåO]HYHVP\VOX†
]iNþ6EY\GDW~]HPQtUR]KRGQXWtDSRYROLWVWDYEXMHQQD]iNODGČ]iYD]QpKRVWDQRYLVND
Ministerstva obrany, a to pro následující stavby a využití území:
-
stavby vyšší než 15 m nad terénem;
-
VWDYE\ QHE\WRYêFK REMHNWĤ WRYiUQ\ KDO\ VNODG\ D REFKRGQt NRPSOH[\ UR]ViKOp VWDYE\
s kovovou konstrukcí apod.);
-
VWDYE\ Y\]DĜXMtFt HOHNWURPDJQHWLFNRX HQHUJLL ]iNODGQRYp VWDQLFH UDGLRRSHUiWRUĤ
PRELOQtFKRSHUiWRUĤYČWUQpHOHNWUiUQ\
-
VWDYE\ GiONRYêFK NDEHORYêFK YHGHQt 91 991 11 YãHFKQ\ GUXK\ WHOHIRQQtFK NDEHOĤ
GDOãtLQåHQêUVNpVtWČ
-
QRYpSR]HPQtNRPXQLNDFHYþHWQČSĜHORåHNUHNRQVWUXNFtUXãHQtREMHNWĤ YþHWQČVLOQLþQtFK
PRVWĤþHUSDFtVWDQLFH3+0
-
VWDYE\OHWLãĢYþHWQČ]PČQ
-
]ĜL]RYiQtYRGQtFKGČO
-
YêVWDYEDåHOH]QLþQtFKWUDWtDVWDQLFUHNRQVWUXNFHHOHNWULILNDFHWUDWt
-
YêVWDYEDDUHNRQVWUXNFHREMHNWĤQDYRGQtFKWRFtFKUHJXODFHWRNĤ
-
veškerá výstavba dRWêNDMtFtVHSR]HPNĤV QLPLåKRVSRGDĜt02
-
]PČQ\Y\XåLWt~]HPtQRYpGREêYDFtSURVWRU\YþHWQČUR]ãtĜHQtSĤYRGQtFK
8PLVĢRYiQtYČWUQêFKHOHNWUiUHQQHQt~]HPQtPSOiQHPQDYUåHQR
Ukrytí obyvatelstva v GĤVOHGNX PLPRĜiGQp XGiORVWL - v obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt; pro
XNU\WtRE\YDWHOVWYDMHPRåQRY\XåtWLPSURYL]RYDQp~NU\W\YČWãLQRXVNOHSQtSURVWRU\VWiYDMtFt]iVWDYE\
1iYUKHP~]HPQtKRSOiQXQHQtY\PH]HQDSORFKDSUR]Ĝt]HQtVWiOpKR~NU\WX
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - obyvatele postižené mLPRĜiGQRXXGiORVWtEXGHYSĜtSDGČ
PLPRĜiGQp XGiORVWL PRåQR XE\WRYDW Y EXGRYČ PDWHĜVNp ãNRO\ D 2EHFQtKR ~ĜDGX .QČåQLFH, Jako
VKURPDåGLãWČRE\YDWHOEXGRXVORXåLWSURVWUDQVWYtSĜHGSĜHGPČWQêPLREMHNW\
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci - v ĜHãHQpP ~]HPt VH QHQDFKi]t åiGQê
sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci; návrhem územního plánu není vymezena plocha
SURSĜHGPČWQp]DĜt]HQt.
9\YH]HQt D XVNODGQČQt QHEH]SHþQêFK OiWHN - SĜtSDGQê ~QLN QHEH]SHþQêFK OiWHN EXGH ĜHãHQ
odvezením kontaminované zeminy mimo území obce.
=iFKUDQQp OLNYLGDþQt D REQRYRYDFt SUiFH - v SĜtSDGČ PLPRĜiGQp XGiORVWL VH QD ]iFKUDQQêFK
OLNYLGDþQtFK D REQRYRYDFtFK SUDFtFK EXGRX SRGtOHW SUiYQLFNp RVRE\ D SRGQLNDMtFt I\]LFNp RVRE\ GOH
FKDUDNWHUXPLPRĜiGQpXGiORVWi a v souladu s havarijním plánem Královéhradeckého kraje.
Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií a nouzové zásobování obyvatelstva pitnou
vodou
3UR ]iVRERYiQt HOHNWULFNRX HQHUJLt EXGH QD XUþHQp REMHNW\ SĜLSRMHQ PRELOQt QiKUDGQt ]GURM HQHUJLH.
Pitná voda bude dovážena z YRGRYRGX/LEXĖSRSĜ]H]GURMH6WXGHĖDQ\SRSĜEXGHdodávána voda
EDOHQiXåLWNRYiYRGDEXGHþHUSiQD] PtVWQtFK]GURMĤ
Zásobování požární vodou - viz kap. g.4.2)
2FKUDQDSĜHGSRYRGQČPL
1D WRFtFK ĜHãHQpKR ~]HPt QHGRFKi]t N záplavám. 1iYUK ~]HPQtKR SOiQX ĜHãt RFKUDQX SĜHG lokální
povodní z SĜtYDORYêFKVUiåHNDY\VRNRXRKURåHQRVWSR]HPNĤYRGQtHUR]t SURVWĜHGQLFWYtPRSDWĜHQtQD
zadržení vody v NUDMLQČ]DEUiQČQtYRGQtHUR]L
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
93
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
J 9êþHW ~SUDY Ò3 .QČåQLFH QD ]iNODGČ SURMHGQiQt dle
zákona
§ 50 stavebního
Níže uvedené úpravy vyplývají zejména z SRåDGDYNĤ GRWþHQêFK RUJiQĤ NWHUp XSODWQLO\ VWDQRYLVND
3ĜHYiåQiþiVWXYHGHQêFKĜHãHQtE\Oa s SĜtVOXãQêPLRUJiQ\NRQ]XOWRYiQa DQiVOHGQČSRWYU]HQa.
-
v\SXãWČQDNDSþNG\E\O\XYHGHQ\VWDYE\SURQČåQHO]HXSODWQLW]NUiFHQpVWDYHEQt
Ĝt]HQt
-
v WH[WRYpþiVWLÒ3E\OGRSOQČQnávrh doprovodné ]HOHQČSRGpO navržené cesty ZD1;
-
E\OGRSOQČQ]iNUHVL]RODþQt]HOHQČSRGpOSORFK\=9
-
hranice RBC 1206 byla v JUDILFNpþiVWLNRRUGLQRYiQDV hranicí EVL;
-
pro lokality ZB4, PO1 E\OD GRSOQČQD SRGPtQND WêNDMtFt VH RFKUDQ\ SURWL KOXNX ]H VLOQLFH
I/35;
-
QD]iNODGČSRåDGDYNX6&+.2E\O\QČNWHUpSR]HPN\þLMHMLFKþiVWLY Javornici zakresleny
jako ZS z GĤYRGX]DFKRYiQtSRGtOXSRGtOX]DVWDYČQêFKDQH]DVWDYČQêFKSORFK Estetická
KRGQRWD NXOWXUQČ - KLVWRULFNp FKDUDNWHULVWLN\ NUDMLQQpKR Ui]X PtVWD E\ E\OD ]iVDGQČ
VQtåHQDþtPåE\GRãORN SRUXãHQtXVW†]iNRQD1DRNUDMtFKYHVQLFMVRXVPČUHPGR
NUDMLQ\ åiGRXFt WUDGLþQt W\S\ YHONêFK RYRFQêFK ]DKUDG NWHUp XPRåĖXMt GREUé zapojení
VtGHO GR NUDMLQ\ 3ĜtSDGQêP ]DVWDYČQtP SORFK ]DKUDG E\ GRãOR NH ]PČQČ ]SĤVREX
REKRVSRGDĜRYiQtSR]HPNĤDWtPE\GRãORNH]PČQČPČĜtWNDSURVWRUX Rozsah zákresu
E\OXSĜHVQČQQD]iNODGČNRQ]XOWDFtN podanému stanovisku;
-
QD ]iNODGČ SRåDGDYNX 6&+.2 MH FKUiQČQD FKDUDNWHULVWLFNi ]iVWDYED Y Javornici SRGPtQN\SURVWRURYpKRXVSRĜiGiQtSORFK69 a ZS;
-
GR SRGPtQHN SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X SUR SORFK\ 20 a ZS
v -DYRUQLFLE\OGRSOQČQSRåDGDYHNNRHILFLHQWX]DVWDYČQtDSORFK]HOHQČ;
-
v SORFKiFK QH]DVWDYČQpKR ~]HPt E\O\ XSUDYHQ\ podmínky XPLVĢRYiQt VWDYHE D ]DĜt]HQt
dle § 18 SZ, se zvláštním ohledem na polohu v CHKO - IRUPXODFHXSĜHVQČQ\QD]iNODGČ
konzultací ke stanovisku;
-
GRQHSĜtSXVWQpKRY\XåLWtSORFK=3E\OGRSOQČQ]iND]QDG]HPQtFKstaveb v Javornici;
-
SR]HPN\SþDN~.QČåQLFH
E\O\ ]DĜD]HQ\ GR SORFK V IXQNþQtP Y\XåLWtP 3ORFK\ SĜtURGQt -HGQi VH R VWiYDMtFt
SĜHFKRGQČ FKUiQČQRX SORFKX Y\PH]HQRX SUR RFKUDQX SRSXODFH RKURåHQêFK GUXKĤ
URVWOLQNRQNUpWQČVLOQČRKURåHQêKRĜHþHNQDKRĜNOêDRKURåHQêGUXKKYČ]GQLFHFKOXPQt
-
QD ]iNODGČ SRåDGDYNX $23. MH VWDQRYHQ SRåDGDYHN SĜHGQRVWQtKR XNOiGiQt NDEHORYêFK
sítí pod terén;
-
E\OXSĜHVQČQSRåDGDYHNQDRFKUDQXNUDMLQQpKRUi]X;
-
do podmínek využLWt SORFK 1= E\O GRSOQČQ požadavek: bude respektován stávající
FKDUDNWHU D PČĜtWNR ]HPČGČOVNêFK SORFK D SRGSRURYiQD PLPRSURGXNþQt IXQNFH NUDMLQ\
v 2GĤYRGQČQtÒ3E\ODGRSOQČQDSĜtVOXãQicharakteristika;
1D ]iNODGČ SRGDQêFK VWDQRYLVHN .UÒ .+. D 0Ò -LþtQ a provedených konzultací, došlo po
VSROHþQpPMHGQiQtN QiVOHGXMtFt~SUDYČY\PH]HQêFK]DVWDYLWHOQêFKORNDOLW
Plocha ZB7 - jednalo se o plochu, která byla vymezena v návrhu ÚP projednávaném dle § 50 SZ na
]iNODGČ LQGLYLGXiOQtKR SRåDGDYNX SRåDGDYHN YODVWníka sousedícího kempu); V návrhu ÚP byla
plocha vzhledem k poloze lokality a jejímu rozsahu, redukována na jeden stavební pozemek oproti
požadavku žadatele. S RKOHGHP QD VNXWHþQRVW åH N SURMHGQiYDQp ORNDOLWČ Y\MiGĜLOy negativní
VWDQRYLVNRGRWþHQpRUJiQ\- 0Ò-LþtQD.UÒ.+.E\ODORNDOLWD=%] Ò3Y\SXãWČQD
Plocha ZB11 - jednalo se o plochu, která byla vymezena v návrhu ÚP projednávaném dle § 50 SZ na
]iNODGČ SRåDGDYNXYODVWQtNDMHGQRKR]H]DKUQXWêFKSR]HPNĤ. ORNDOLWČY\MiGĜLO\QHJDWLYQtVWDQRYLVNR
dRWþHQpRUJiQ\- 0Ò-LþtQD.UÒ.+., lokalita ZB11 byla z GDOãtKRSURMHGQiQtÒ3Y\SXãWČQD
94
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Došlo k drobnému zmenšení lokality ZB3 od jihu D ]YČWãHQt ORNDOLW\ ZT1 VHYHUQtPVPČUHP D WRQD
]iNODGČSRåDGDYNX'2- Kr.Ú. KHK.
1D ]iNODGČ NRQ]XOWDFt V DO - došlo k ~SUDYČ ORNDOLW\ ZB8, NWHUi E\O\ UR]GČOHQD QD þiVWL - ZB8a a
ZB8b.
Do podmínek využití lokality ZB2 E\OGRSOQČQSRåDGDYHNXPtVWČQtPD[5' - QD]iNODGČNRQ]XOWDFt
s DO, který uplatnil stanovisko - 0Ò-LþtQ.
Došlo k redukci rozlohy lokalit ZB6, ZB9, RSČWQD]iNODGČSRåDGDYNX'2- 0Ò-LþtQ.
Byla vymezena nová zastavitelná plocha ZB12 ve funkci SV a plocha ZV3 ve funkci VX., jejich rozsah
DSRGPtQN\Y\XåLWtE\O\NRQ]XOWRYiQ\GRWþHQêPLRUJiQ\.
g.7 9êþHW ~SUDY Ò3 .QČåQLFH QD ]iNODGČ SURMHGQiQt GOH † 52 stavebního
zákona
3RYHĜHMQpPSURMHGQiQtGRãORN QiVOHGXMtFt~SUDYČQiYUKXÒ3
-
QD ]iNODGČ SRåDGDYNX '2 E\O GR SRGPtQHN Y\XåLWt ORNDOLW =% D =% GRSOQČQ SRåDGDYHN QD
Y\EXGRYiQt V\VWHPDWLFNp NDQDOL]DFH V QDSRMHQtP GR VWiYDMtFt NDQDOL]DFH QHER SĜtPR GR
vodního toku;
-
GRJUDILFNpþiVWLÒ3E\O\]DSUDFRYiQ\]iNUHV\VWiYDMtFtDQDYUåHQpNDQDOL]DFHGOH]SUDFRYDQp
studie Ä.RQFHSFH RGNDQDOL]RYiQt REODVWL .QČåQLFH³ ]SUDFRYDWHO 0XOWLDTXD VUR +UDGHF
Králové, srpen 2013) YþHWQČXYDåRYDQpKRQDSRMHQtREFH-LQROLFH;
-
z QiYUKX Ò3 E\O Y\SXãWČQ QiYUK SURSRMHQt YRGRYRGĤ /LEXĖ -LYDQ\ - .QČåQLFH ] GĤYRGX MHKR
realizace;
-
v NDS E\O\ QD ]iNODGČ SRåDGDYNX GRWþHQpKR RUJiQX XSUDYHQ\ formulace týkající se
stávající DGHãĢRYpNDQDOL]DFH
-
popis napojení lokalit na kanalizaci?
QD ]iNODGČ '2 $23. 6&+.2 ýHVNê 5iM E\OR Y regulativech ploch NZ, NL, NS a ZP
XSĜHVQČQR åH SĜtSXVWQi MH YHĜHMQi dopravní a technická infrastruktura, ve funkci Plochy
REþDQVNpKR Y\EDYHQt - NRPHUþQt ]DĜt]HQt PDOi D VWĜHGQt 20) - 3ĜtSXVWQp Y\XåLWt - není
XPRåQČQD UHDOL]DFH E\WĤ PDMLWHOĤ D VSUiYFĤ MDNR VDPRVWDWQČ VWRMtFt REMHNW DOH MDNR VRXþiVW
jiných staveb, ne funkci 3ORFK\ SĜtURGQt 13 QHQt XPRåQČQR QD ~]HPt &+.2 UHDOL]RYDW
SČVWRYiQt U\FKOH URVWRXFtFK GĜHYLQ 9H IXQNFL 16 E\ly upraveny podmínky pro realizaci
RKUD]HQtRSORFHQtSR]HPNĤ
-
GRQiYUKXÒ3E\O\]DĜD]HQ\]DVWDYLWHOQpSORFK\=D=Z1 ve funkcích SV a ZS;
-
YHIXQNFL20QD]iSDGQtKUDQLFL]DVWDYČQpKR~]HPt.QČåQLFHDUHiONHPSXE\ODXPRåQČQD
realizace samostatného rodinného domu za podmínky situoYiQt SRX]H SĜL PtVWQt NRPXQLNDFL
YHGRXFtSĜLVHYHUQtKUDQLFL
-
došlo ke zrušení zastavitelné plochy ZO1 (funkce OSDNH]YČWãHQt]DVWDYLWHOQpSORFK\=%E
ve funkci SV;
-
byla vymezena zastavitelná plocha ZO2 ve funkci OS;
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
95
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
h9<+2'12&(1Ë3ě('POKLÁDA1é&+'ģ6/('.ģ
1$95+29$1e+2ě(â(1Ë1$=(0ċ'ċ/6.é3ģ'1ËFOND A
32=(0.<85ý(1e. 3/1ċ1Ë)81.&(/(6$
K=HPČGČOVNêSĤGQtIRQG
6WUXNWXUDY\XåLWt~]HPtD]HPČGČOVNêFKSR]HPNĤ:
'UXK\SR]HPNĤ
&HONRYiYêPČUDSR]HPNĤKD
668
2UQiSĤGDKD
332
Chmelnice (ha)
0,0
Vinice (ha)
0,0
Zahrady (ha)
21
Ovocné sady (ha)
10
Trvalé trávní porosty (ha)
95
=HPČGČOVNiSĤGDFHONHPKD
458
/HVQtSĤGDKD
162
Vodní plochy (ha)
3
=DVWDYČQpSORFK\KD
9
Ostatní plochy (ha)
37
V ĜHãHQpP~]HPtMVRXHYLGRYiQ\QiVOHGXMtFtERQLWRYDQpSĤGQČHNRORJLFNpMHGQRWN\%3(-
WĜtGDRFKUDQ\
I.
II.
III.
IV.
V.
zastoupení BPEJ
51100, 51110, 51200, 51400, 55600, 56100
50810, 51210, 51410, 52811, 54310, 55800, 55900
50840, 50850, 51911, 51941, 51951, 52001, 52851, 54610, 54710, 55011, 56411
32051, 51914, 51944, 51954, 52011, 52041, 52051, 52814, 52841, 52844, 54712, 55411, 56300
52014, 53816, 54167, 54168, 54177, 54178, 55451, 56811, 56841, 57001, 57201, 57311, 57769
.UDMVNê ~ĜDG MDNR GRWþHQê RUJiQ XSODWQLO NH VSROHþQpPX MHGQiQt V DO stanovisko, ne kterém:
„souhlasí VH ]DĜD]HQtP lokalit ZB9, ZV1, ZV2a a PO1 .UDMVNê ~ĜDG SRåDGXMH X WČFKWR ORNDOLW
SĜHSUDFRYDW WDEXONRYp Y\KRGQRFHQt SĜHGSRNOiGDQêFK GĤVOHGNĤ QDYUKRYDQpKR ĜHãHQt QD ]HPČGČOVNê
SĤGQt IRQG MHOLNRå MH X QLFK XYHGHQD ERQLWRYDQi SĤGQČ HNRORJLFNi MHGQRWND V kódem 99; pozemky
s WtPWR NyGHP QHQiOHåt GR ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX .UDMVNê ~ĜDG SRåDGXMH W\WR XYHGHQp
KRGQRW\ VMHGQRWLW SRGOH ~GDMĤ XYHGHQêFK Y NDWDVWUX QHPRYLWRVWt³ . tomu je nutno ze strany
projektanta uvést, že pURSRWĜHE\]SUDFRYiQtÒ3GRVWiYiSURMHNWDQWRILFLiOQČMDNRSRGNODGÒ$3%3(-
V SĜtSDGČ ]SUDFRYiQt WDEXON\ Y\KRGQRFHQt SĜHGSRNOiGDQpKR ]iERUX =3) ] jiného zdroje dochází
k QHVRXODGX WH[WRYp D JUDILFNp þiVWL GRNXPHQWDFH 7HQWR SUREOpP MH QXWQR Y\ĜHãLW V poskytovatelem
~GDMĤ 9 WRPWR SĜtSDGČ E\OR GRWþHQpPX RUJiQX Y\KRYČQR Y\KRGQRFHQt E\OR Y WDEXONRYp þiVWL
SĜHSUDFRYiQRDYãDNGRFKi]tWDNN QHVRXODGXWH[WRYpDJUDILFNpþiVWLMDNMHYêãHXYHGHQR
.OLPDWLFN\ĜHãHQp~]HPtQiOHåtGRREODVWL%- míUQČWHSOpRNUVHN%UHJLRQ07PtQČWHSOêPtUQČ
vlhký s PtUQRX ]LPRX YUFKRYLQQê 3UĤPČUQê URþQt ~KUQ VUiåek je 550 - 650 mm 3UĤPČUQi URþQt
WHSORWDþLQt - ƒ&'pONDYHJHWDþQtGRE\VHSRK\EXMHRGGRGQĤ
Ò]HPtMHYHOPLDåVWĜHGQČþOHQLWpPUĤPČUQiQDGPRĜVNiYêãND.QČåQLFMHPQP-DYRUQLFH
m n.m.
2UQpSĤG\WYRĜtWpPČĜY FHOpPUR]VDKXKQČGR]HPČKQČGpSĤG\SRPtVWQČLOOLPHUL]RYDQpþLRJOHMHQp
/RXN\QiOHåtYHVPČVN QLYQtPSĤGiPDKQČGêPSĤGiPRJOHMHQêPMHMLFKYOKþtSRORK\DþiVWRVWatních
SORFK VSDGi GR SĤGQtFK MHGQRWHN JOHMRYêFK Då UDãHOLQQêFK 9 OHVtFK SĜHYDåXMt QD NYiGURYêFK
StVNRYFtFK SRG]RO\ PČOFH Då KOXERFH YêUD]Qp KXPXVRåHOH]LWp OHKNp SURSXVWQp StVþLWp Då
KOLQLWRStVþtWp
96
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
=RUQČQt QHGRViKOR LQWHQ]LW\ VURYQDWHOQp V SURGXNþQtPL ]HPČGČOVNêPL REODVWPL QHMVRX Y\WYiĜHQ\
UR]ViKOp FHON\ RUQp SĤG\ ]DFKRYiQ ]ĤVWDO Y\VRNê SRGtO OXN D WUDYQtFK SRURVWĤ þDVWR SRQHFKDQêFK
v SĜLUR]HQpVXNFHVLVyváženost krajiny z KOHGLVNDFLYLOL]DþQtFKDSĜtURGQtFKVORåHNQDUXãXMHXSODWQČQt
staveb kapacLWQt WHFKQLFNp D GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ YHGHQt 991 SĜHWtåHQi VLOQLFH , FHONRYê
REUD]NUDMLQ\YãDNSĤVREtSĜt]QLYČ
ěHãHQp~]HPtnení zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle YHVP\VOXQDĜt]HQtYOiG\þ6E
o stanovení zranitelných oblastt D DNþQtP SURJUDPX V ~þLQQRVWt RG FRå MH GUXKi UHYL]H
SĤYRGQČVWDQRYHQêFK]UDQLWHOQêFKREODVWt1DĜt]HQtYOiG\þ6E o stanovení zranitelných
REODVWtDRSRXåtYiQtDVNODGRYiQtKQRMLYDVWDWNRYêFKKQRMLYVWĜtGiQtSORGLQDSURYiGČní protierozních
RSDWĜHQtFKY WČFKWRREODVWHFK
=GĤYRGQČQtYKRGQRVWLQDYUåHQpKRĜHãHQtY porovnání s jinými možnými variantami
3ĜL ĜHãHQt SORFK SUR UR]YRM E\O\ SĜHGQRVWQČ SURYČĜRYiQ\ PRåQRVWL MHMLFK ORNDOL]DFH Y rámci
]DVWDYČQpKo území sídel a GRSOĖRYiQtYSUROXNiFK=DVWDYLWHOQpSORFK\Y\PH]HQpYQČ]DVWDYČQpKR
~]HPtMVRXYČWãLQRXY\PH]HQ\QD]iNODGČNRQNUpWQtFKåiGRVWtYODVWQtNĤ. Tyto lokality zastavitelných
ploch mají prostorovou návaznost na stávající zástavbu .QČåQLFMVRX]GHSĜHGSRNODG\SURQiYD]QRst
dopravní obsluhy na stávající dopravní strukturu v sídle, stávající i budoucí infrastrukturu.
.DSDFLW\ ]DVWDYLWHOQêFK SORFK Y\SOêYDMt MHGQR]QDþQČ ]H VNXWHþQêFK SRPČUĤ Y lokalitách nebo z
NRQNUpWQtFK ]iPČUĤ YODVWQtNĤ - SĜHKOHG NDSDFLW VWDYHE SUR E\GOHQt dle jednotlivých lokalit je uveden
v NDSLWROH J &HONRYê SRþHW E\WĤ YH VWDYEiFK SUR E\GOHQt NWHUp E\ E\OR PRåQp XPtVWLW Y rámci
]DVWDYLWHOQêFK SORFK þLQt FFD E\WĤ FRå SĜL SĜHGSRNODGX QDSOQČQt Y návrhovém období 20 let)
PtUQČ SĜHVDKXMH GRVDYDGQt WHPSR UĤVWX VtGOD -H YãDN WĜHED SRþtWDW V tím, že pozemky, které lze
]DVWDYČWSRVN\WXMtV jistotou pouze lokality, v nichž je zastavitelná plocha vymezena dle konkrétního
SRåDGDYNXYODVWQtNDMHQå]GH]SUDYLGODGORXKRGREČRPRåQRVWVWDYE\åiGi
V rámci ploch smíšených obytných - venkovských je vymezeno celkem 7,91 ha zastavitelných ploch,
cRåWHRUHWLFN\SĜHGVWDYXMHQDMHGHQE\W3 170 m2. -HWĜHEDYãDNWĜHED ]RKOHGQLWVNXWHþQRVWåHY rámci
WČFKWR vyhodnocovaných ploch MVRX NRPXQLNDFH YHĜHMQi SURVWUDQVWYt ]HOHĖ DWG D GiOH åH SORFK\
budou mnohdy zahrnovat pozemky staveb s funkcemi, které jsou mnoheP QiURþQČMãt QD YHOLNRVW
areálu - tzn. QHMHGQi VH SRX]H R SR]HPN\ URGLQQêFK GRPĤ. 7DWR KRGQRWD MH DOH ]iURYHĖ Y relaci
s QČNWHUêPL NRQNUpWQtPL ]iPČU\ YODVWQtNĤ SR]HPNĤ YH Y\PH]HQêFK ]DVWDYLWHOQêFK SORFKiFK QHER
vydanými územními rozhodnutími. 3ĜL VWDQRYHQt SRWĜHE\ ]DVWDYLWHOQêFK SORFK E\OR ]iURYHĖ SRþtWiQR
s PtUQêP SĜHYLVHP NDSDFLW\ SORFK QHERĢ EXGH QXWQp NRPSHQ]RYDW ~E\WN\ Y]QLNOp ] GĤYRGĤ
konkrétních aktuáOQtFKYODVWQLFNêFKY]WDKĤQDSĜSĜLQHRFKRWČYODVWQtNĤSURGDW
3RVSROHþQpPMHGQiQtGRãORN ~SUDYČY\PH]HQt]DVWDYLWHOQêFKSORFKMHMtåUR]VDKMHSRGUREQČSRSViQ
v 2GĤYRGQČQt- kap. g.1) a g.6).
Rozvojová plocha výroby a skladování GUREQp D ĜHPHVOQp ZV1 má rozlohu 0,28 ha, pro
]HPČGČOVNRX PDORYêUREX MH Y\PH]HQD UR]YRMRYi SORFKD GOH SURMHNWX SUR ~]HPQt UR]KRGQXWt R
velikosti 0,41 ha. Pro technickou infrastrukturu je vymezena zastavitelná plocha o celkové rozloze 1,65
ha. 3RVSROHþQpPMHGQiQtE\ODY\PH]HQDGDOãt]DVWDYLWHOQiSORFKDSURPDOR]HPČGČOVNRXYêUREX=9
v rozsahu 0,12ha.
3R YHĜHMQpP SURMHGQiQt GRãOR NH ]UXãHQt ]DVWDYLWHOQp SORFK\ =2 VSRUW D ]iURYHĖ ]YČWãHQt
zastavitelné plochy ZB8b (bydlení). Byla vymezena zastavitelná plocha ZO2 v ]DVWDYČQpP území
v ORNDOLWČ3HNORVRXNURPpVSRUWRYQtKĜLãWČ'iOHE\ODY\PH]HQD]DVWDYLWHOQiSORFKD=%SURE\GOHQt
s QDYD]XMtFtSORFKRX==SURVRXNURPRX]HOHĖ
ýtVOR
lokality
3ĜHKOHGRGQČWtSĤGQtKRIRQGX- SORFK\SĜHVWDYE\
1iYUKIXQNþQtKRY\XåLWt
lokality
3ORFK\YHĜHMQêFKSURVWUDQVWYt- PV
'RSUDYQtLQIUDVWUXNWXUDVLOQLþQt- DS
PO1
PD1
™
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
celková
YêPČUD
lokality
(ha)
0,12
0,10
0,22
9êPČUD]HPČGČOVNpSĤG\
BPEJ
99
51911
7ĜtGD
ochrany
GtOþt
YêPČUDKD
Druh
pozemku
III.
0,05
0,07
0,12
T
O
9êPČUD
QH]HPČGČOV
kých
SR]HPNĤ
(ha)
0,07
0,03
0,10
97
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
ýtVOR
lokality
3ĜHKOHGRGQČWtSĤGQtKRIRQGX- zastavitelné plochy a koridory
1iYUKIXQNþQtKRY\XåLWt
lokality
celková
YêPČUD
lokality
(ha)
7ĜtGD
ochrany
GtOþt
YêPČUDKD
Druh
pozemku
51911
52051
55411
51954
51911
51100
51110
51100
51100
51911
51911
51941
51911
51911
56100
51954
51941
54168
52811
51954
51911
52011
52051
51911
54168
54168
52814
51210
51100
III.
IV.
IV.
IV.
III.
I.
I.
I.
I.
III.
III.
III.
III.
III.
I.
IV.
III.
V.
II.
IV.
III.
IV.
IV.
III.
V.
V.
IV.
II.
I.
0,35
0,24
0,83
0,24
0,04
1,03
0,15
0,38
0,85
0,37
0,86
0,38
0,09
0,61
0,24
0,17
0,20
0,01
0,03
0,32
0,25
0,15
0,23
0,07
0,07
0,06
0,05
0,24
0,03
T, Z
T, Z
T
T
T
T, O, Z
Z
Z
O
Z
O
O
O
O
O
O
Z, T
Z, T
T, O
T, O
O
O
T, O
T
T
T
T
O
O
0,36
52811
II.
0,36
T
0,06
55011
III.
0,06
T
0,12
55011
III.
0,12
Z
50810
52011
51100
57001
55600
54167
52011
II.
IV
I.
V.
I.
V.
IV.
0,07
0,01
1,83
0,14
0,06
0,24
0,05
11,48
O, T, Z
ZB1
Smíšené obytné venkovské - SV
1,53
ZB2
Smíšené obytné venkovské - SV
0,34
ZB3
Smíšené obytné venkovské - SV
1,03
ZB4
Smíšené obytné venkovské - SV
0,54
ZB5
Smíšené obytné venkovské - SV
1,22
ZB6
Smíšené obytné venkovské - SV
0,86
ZB8a
Smíšené obytné venkovské - SV
0,47
ZB8b
Smíšené obytné venkovské - SV
1,05
ZB9
Smíšené obytné venkovské - SV
0,24
ZB10
Smíšené obytné venkovské - SV
0,60
ZB12
Smíšené obytné venkovské - SV
0,47
ZB13
Smíšené obytné venkovské - SV
0,11
=HOHĖVRXNURPi- ZS
0,14
ZZ1
ZT1
Plochy výroby a skladování - lehký
SUĤP\VO- VL
Plochy výroby a skladování - se
VSHFLILFNêPY\XåLWtP]HPČGČOVNi
malovýroba - VX
Plochy výroby a skladování - se
VSHFLILFNêPY\XåLWtP]HPČGČOVNi
malovýroba - VX
Plochy výroby a skladování - se
specifickým využiWtP]HPČGČOVNi
malovýroba - VX
3ORFK\REþDQVNpKRY\EDYHQtWČORYêFKDVSRUWRYQt]DĜt]HQt- OS
,QåHQêUVNpVtWČ- TI
ZD1
Dopravní infrastruktura silniþQt- DS
ZV1
ZV2a
ZV2b
ZV3
ZO2
™
9êPČUD]HPČGČOVNpSĤG\
0,27
0,08
1,83
0,49
BPEJ
11,81
9êPČUD
QH]HPČGČOV
kých
SR]HPNĤ
(ha)
0,09
0,02
0,05
0,01
0,01
0,03
0,03
0,02
0,04
0,03
O
T
T
T
T
0,33
ýtVOR
lokality
3ĜHKOHGRGQČWtSĤGQtKRIRQGX- SORFK\]PČQYNUDMLQČ
1iYUKIXQNþQtKRY\XåLWt
lokality
celková
YêPČUD
lokality
(ha)
K1
Plochy lesní - NL
1,69
K2
3ORFK\SĜtURGQt- NP
0,04
1,73
™
VýPČUD]HPČGČOVNpSĤG\
BPEJ
50850
51911
51954
99
52811
7ĜtGD
ochrany
GtOþt
YêPČUDKD
Druh
pozemku
III.
III.
IV.
0,49
0,06
0,63
T
T
O
II.
1,18
9êPČUD
QH]HPČGČOV
kých
SR]HPNĤ
(ha)
0,24
0,27
0,04
0,55
9\VYČWOLYN\N položce „Druh pozemku“:
T - trvalý travní porost
O - RUQiSĤGD
Z - zahrada
98
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
.UDMVNê ~ĜDG .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH Y\GDO VRXKODV GOH † ]iNRQD þ 6E R RFKUDQČ
]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤSRGþM=3- dne 5. 5. 2015.
7HQ E\O GRSOQČQ SR RSDNRYDQpP YHĜHMQpP SURMHGQiQt VRXKODVHP N PČQČQêP þiVWHP SRG þM
2071/ZP/2015-Be ze dne 14. 1. 2015.
=DORåHQt ORNiOQtKR Ò6(6 VL QD ĜHãHQpP ~]HPt Y\åiGi ]iERU ]HPČGČOVNp SĤG\ Nterý však nelze
NRQNUHWL]RYDWGRGRE\Y\PH]HQtSR]HPNĤWYRĜtFtFKÒ6(6Y UiPFL.3ÒQHERSOiQĤÒ6(6 Zábor pro
ELRNRULGRU\ORNiOQtKRYê]QDPXQHQtSURWRY\þtVOHQ
3URORNiOQtELRFHQWUDMVRXY\PH]HQ\~]HPQtPSOiQHP SORFK\SĜtURGQt - 13MHMLFKåSĜtSXVWQpY\Xåití
SĜHGVWDYXMHPMH[WHQ]LYQtKRVSRGDĜHQtQD]HPČGČOVNpSĤGČLQDSR]HPFtFK383)/
=HPČGČOVNiSUYRYêURED
1D]HPČGČOVNêFKSR]HPFtFK Y ĜHãHQpP ~]HPt KRVSRGDĜt SĜHYiåQČ]HPČGČOVNi DNFLRYiVSROHþQRVW
Agro Chomutice DVRXNURPt]HPČGČOFL
Pozemkové úpravy
.RPSOH[Qt SR]HPNRYp ~SUDY\ QHE\O\ Y ĜHãHQpP ~]HPt SURYHGHQ\ Y GREČ ]SUDFRYiQt ~]HPQtKR
SOiQXQHE\O\DQLSĜLSUDYRYiQ\
=HPČGČOVNp~þHORYpNRPXQLNDFH
6tĢSROQtFKFHVWMHY ĜHãHQpP~]HPtPiORY\YLQXWi-HWRGĤVOHGHNzejména ponechání mnohých cest
bez údržE\ =DWtPFR Y]QLNDMt QD SR]HPFtFK RSXãWČQêFK FHVW LQWHUDNþQt SUYN\ V krajinnou zelení,
SUREtKiGRSUDYDSRY\MHåGČQêFKNROHMtFKQD]HPČGČOVNpSĤGČ
6WiYDMtFtV\VWpP]HPČGČOVNêFK~þHORYêFKNRPXQLNDFtPĤåHEêWY souladu s návrhem územního plánu
UR]ãtĜHQ (jako SĜtSXVWQp Y\XåLWt Y rámci ploch NZ nebo jiných ploch s rozdílným využitím
v QH]DVWDYČQpP ~]HPt SRSĜ REQRYRX ]DQLNOêFK FHVW MHMLFKå SR]HPN\ MVRX QDGiOH Y katastru
nemovitostí zaneseny). Do doby vymezení koridoUX SUR SĜHORåNX kapacitní silnice I/35 v ZÚR
Královéhradeckého kraje je v rámci vymezené území rezervy R1 tato možnost omezena. Jako stav
jsou podchyceny užívané polní cesty, které mají pozemky zaznamenány v katastru nemovitostí.
Polními cestami bude nejenom ]OHSãHQD SURVWXSQRVW ~]HPt SRþtWi VH L s jejich protierozní funkcí
(zejména SURVWĜHGQLFWYtP]DWUDYQČQêFKSiVĤV výsadbou).
h.2)
3R]HPN\XUþHQpN SOQČQtIXQNFHOHVD
V ~]HPQtP SOiQX QHMVRX Y\PH]HQ\ UR]YRMRYp ORNDOLW\ QD SR]HPFtFK XUþHQêFK N SOQČQt IXQNFt OHVD
3ĜHYiåQiþiVWSR]HPNĤXUþHQých k SOQČQtIXQNFHOHVD v VHYHUQtþiVWL ĜHãeného ~]HPtMH]DþOHQČQD
do regionálního biocentra územního systému ekologické stability - RBC 1206 a spadá do území s
UHåLPHP]YOiãWQtRFKUDQ\GOH]iNRQDRRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\-VRXSURWR]DKUQXW\GRSORFK NP.
=iURYHĖ VH MHGQi R W]Y OHV\ ]YOiãWQtKR XUþHQt 6RXþiVWL 383)/ MVRX ]Qi]RUQČQ\ Y NRRUGLQDþQtP
výkresuQDWČFKWRSR]HPFtFKSRNXGQHMVRX]DĜD]HQ\Y plochách NP, jsou vymezeny plochy NL.
'OH ]iNRQD R OHVtFK þ 6E Y SODWQpP ]QČQt Y SORFKiFK které zasahují k hranici lesa,
QHVPČMt EêW VWDYE\ XPtVĢRYiQ\ GR SiVPD PHWUĤ RG KUDQLFH OHVD 3ĜtSDGQi ]iVWDYED Y tomto
pásmu musí být projednána s GRWþHQêP RUJiQHP VWiWQt VSUiY\ 7RWR RPH]HQt VH Y ĜHãHQpP ~]HPt
WêNiSRX]HSĜtSDGQpKRGDOãtKRY\Xžití na zastavitelné ploše ZB9.
=DOHVQČQtQD=3)MHSRGPtQČQČSĜtSXVWQp- pokud bude v QDYD]XMtFtFKĜt]HQtFKSURNi]iQVRXODGVH
]iMP\ RFKUDQ\ =3) SĜtURG\ D NUDMLQ\ D SĜtSDGQČ GDOãtPL FKUiQČQêPL ]iMP\ Územní plán navrhuje
]DOHVQČQt Y rámci plochy ]PČQ Y NUDMLQČ K1 D WR QD ]iNODGČ SRåDGDYNX YODVWQtND YHONp þiVWL
SĜHGPČWQêFKSR]HPNĤ
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
99
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
i) ZPRÁVA O V<+2'12&(1Ë 9/,9ģ 1$ UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
TOHOTO VYHODNOCENÍ Vý(71ċ 9é6/('.ģ 9<+2'NOCENÍ
9/,9ģ1$ä,9271Ë35267ě('Ë
'RWþHný orgán KÚ Královéhradeckého kraje RGERU åLYRWQtKR SURVWĜHGt D ]HPČGČOVWYt ve svém
stanovisku k návrhu zadání ÚP .QČåQLFH ze dne 17. 2. 2012 uplatnil QD]iNODGČSULQFLSXSĜHGEČåQp
opatrnosti) požadavek na posouzení územního plánu z KOHGLVND YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt V tomto
VWDQRYLVNXVH]iURYHĖNRQVWDWXMHåHVWiYDMtFtUR]VDK~]HPQtKRSOiQXEH]JUDILFNpþiVWLQHXPRåĖXMH
SRVRXGLW]GDO]HY\ORXþLWYê]QDPQêYOLYQDHYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\DQDY\KOiãHQpSWDþtREODVWL
V následném jednání iniciovanéP SRĜL]RYDWHOHP E\OR GRKRGQXWR åH SRNXG SĜtVOXãQê GRWþHQê RUJiQ
SR SĜHGORåHQt Y\SUDFRYDQpKR QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX SĜHG VSROHþQêP MHGQiQtP VKOHGi åH WDWR
NRQFHSFHQHEXGHY\WYiĜHWUiPHFSUREXGRXFtXPtVWČQt]iPČUĤGOHSĜtORK\þ]iNRQDRSRVX]RYiQt
YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt D QHRYOLYQt ]iYDåQČ åLYRWQt SURVWĜHGt RG SRåDGDYNX QD Y\KRGQRFHQt
z KOHGLVNDYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtXSXVWt =iURYHĖPXVtEêWGRORåHQRåHvýznamný vliv na evropsky
Yê]QDPQpORNDOLW\DQDY\KOiãHQpSWDþtREODVWLO]HY\ORXþLW
Dle VWDQRYLVND $JHQWXU\ RFKUDQ\ SĜtURG\ D NUDMLQ\ 6SUiY\ &+.2 ýHVNê UiM N návrhu zadání ÚP
.QČåQLFH VH Y daném území nenacházejí lokality s SULRULWQtPL W\S\ VWDQRYLãĢ QHER SULRULWQtPL GUXK\ QiYUKÒ3.QČåQLFHQHPĤåHPtWYOLYQDHYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\QHERY\KOiãHQpSWDþtREODVWLYH
VP\VOX]iNRQDRRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\
KUDMVNê~ĜDGMDNRRUJiQRFKUDQ\SĜtURG\SĜtVOXãQêSRGOH†DRGVWStVPQ]iNRQDSRSRVRX]HQt
návrhu ÚP, vydává v souladu s XVW†LRGVWWRWRVWDQRYLVNRþM=3012 ze dne 12. 12.
Ä1iYUK Ò3 .QČåQLFH QHPĤåH PtW Yê]QDPQê YOLY QD HYURSVN\ Yê]QDPQp ORNDOLW\«QHER
Y\KOiãHQp SWDþt REODVWL YH VP\VOX ]iNRQD QHERĢ ~]HPt HYURSVN\ Yê]QDPQp lokality Kozlov - Tábor
&=MHNRRUGLQDþQtPYêNUHVHPUHVSHNWRYiQRDWDWRORNDOLW\QHEXGHGRWþHQD³
3RĜL]RYDWHO XSODWQLO YêãH XYHGHQê SRVWXS D QD ]iNODGČ MHKR åiGRVWL D GRORåHQt YãHFK QiOHåLWRVWt
UR]KRGO SĜtVOXãQê RUJiQ GQH þM =3+\ QiVOHGRYQČ „.UDMVNê ~ĜDG
SĜHGORåHQRX ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFL SRVRXGLO D QD ]iNODGČ WRKR NRQVWDWXMH åH QHSRåDGXMH
QiYUK~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFHSRVRXGLW] KOHGLVNDYOLYĤQD åLYRWQtSURVWĜHGtSRGOH† 10i zákona.“
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
9OLYĜHãHQt~]HPQtKRSOiQXQDXGUåLWHOQêUR]YRM~]HPtMHSĜLPČĜHQČY\KRGQRFHQY kapitole g) tohoto
2GĤYRGQČQt- .RPSOH[Qt]GĤYRGQČQtSĜLMDWpKRĜHãHQtYþHWQČY\KRGQRFHQtSĜHGSRNOiGDQêFKGĤVOHGNĤ
WRKRWRĜHãHQt]HMPpQDYHY]WDKXN rozboru udržitelného rozvoje území.
j) STANOVISKO KRAJSKÉHO Òě$'8 32'/( † 2'6T. 5 A
6'ċ/(1Ë -$. %</2 67ANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
=2+/('1ċ12 6 2'ģ92'1ċ1Ë0 =È9$ä1é&+ 'ģ92'ģ 32.8'
1ċ.7(5e32ä$'$9.<1EBO PODMÍNKY NEBYLY =2+/('1ċ1<
9\KRGQRFHQt YOLYĤ Ò3 .QČåQLFH QD XGUåLWHOQê UR]YRM ~]HPt YH VP\VOX † 47, resp. 50 stavebního
zákona nebylo požadováno.
k9éý(7=È/(ä,7267Ë NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ě(â(1<9 ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Ò]HPQtP SOiQHP MVRX ĜHãHQ\ QiVOHGXMtFt SUYN\ QDGPtVWQtKR Yê]QDPX UHVS V vlivem na území
sousedních obcí:
-
XYDåRYDQpQDSRMHQtREFH.QČåQLFHQDNDQDOL]DFLREFH/LEXĖDQiVOHGQpþLãWČQtQDQDYUåHQp
ý29 /LEXĖ YþHWQČ QDSRMHQt REFH -LQROLFH QD ]iNODGČ ]SUDFRYDQp VWXGLH Ä.RQFHSFH
RGNDQDOL]RYiQtREODVWL.QČåQLFH³]SUDFRYDWHO0XOWLDTXDVUR+UDGHF.UiORYp6USHQ
3OiQRYDQp SURSRMHQt YRGRYRGĤ .QČåQLce - /LEXĖ NWHUp E\OR XYiGČQL Y QiYUKX Ò3 SUR YHĜHMQp
projednání je v VRXþDVQRVWLUHDOL]RYDQp
100
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
l) ROZHODNUTÍ O NÁMI7.È&+$-(-,&+2'ģ92'1ċ1Ë
K QiYUKXÒ3.QČåQLFHE\O\Y UiPFLYHĜHMQpKRSURMHGQiQtXSODWQČQ\QiVOHGXMtFtQiPLWN\SĜLRSDNRYDQpP
YHĜHMQpPSURMHGQiQtQiPLWN\XSODWQČQ\QHE\O\
NÁMITKY
-DNRYODVWQtNSR]HPNĤSDUFHO\þ=%SRåDGXMH]DKUQRXWMDNRSORFK\XUþHQp
1. Marie
k ]iVWDYEČMDNWRPXE\ORY 1. verzi návrhu.
Šourková,
%ĜH]RYêYUFK 9\SRĜiGiQtQiPLWky: Námitce se nevyhovuje
460 15 Liberec 15
2GĤYRGQČQt
9êãHXYHGHQpSR]HPN\YHYODVWQLFWYtSDQtâRXUNRYpE\OY\PH]HQYHIi]LVSROHþQpKRMHGQiQtV GRWþHQêPL
orgány v rámci zastavitelné plochy ZB11.Tato zastavitelná plocha byla navržena na západním okraji
.QČåQLFHNG\UR]ãLĜRYDODMHGQRVWUDQQRX ]iVWDYEXSRGpOPtVWQtNRPXQLNDFH/RNDOLWDE\ODYNOtQČQDPH]L
cestu a navržené biocentrum lokálního významu. Po jednání s GRWþHQêPLRUJiQ\E\OD]DVWDYLWHOQiSORFKD
=% Y\SXãWČQD D WR ] GĤYRGX QHVRXKODVX GRWþHQêFK RUJiQĤ .UDMVNê ~ĜDG (orgán ochrany ZPF)
nesouhlasí s lokalitami ZB7 a ZB11 (plochy smíšené obytné - venkovské) - XPtVWČQtPWČFKWRSORFKQHMVRX
GRGUåHQ\ REHFQp ]iVDG\ RFKUDQ\ ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX GOH † ]iNRQD =3) QDUXãHQt
RUJDQL]DFH]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXQDUXãHQtSĤGQtFKEORNĤXPtVWČQtQHYKRGQČ]DVDKXMHGRYROQp
krajiny); v územním plánu je výše uvedeným souhlasným stanoviskem schváleno dostatek lokalit
s QDYUKRYDQêPIXQNþQtPY\XåLWtPÄSORFK\VPtãHQpRE\WQp- venkovské“, které jsou vymezeny pro rozvoj
obce a jsou z KOHGLVNDRFKUDQ\]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXXPtVWČQ\YKRGQČML0Ò-LþtQRUJiQRFKUDQ\
SĜtURG\DNUDMLQ\VH]DĜD]HQtPWpWRþiVWLQHO]HVRXKODVLWY åiGQpPSĜtSDGČ] GĤYRGXRFKUDQ\NUDMLQQpKR
Ui]X-HGQiVHRVDPRVWDWQRXSORFKXRYêPČĜHKDPLPRQ\QČMãt]iVWDYEXREFHDWDE\WYRĜLODVDWHOLWEH]
MDNpNROL QiYD]QRVW QD YODVWQt REHF -Lå VWiYDMtFt VWDYED UHNUHDþQt FKDW\ XSURVWĜHG SROt Pi VLOQČ UXãLYê
HIHNW'iOHSR]HPN\WYRĜtQLYXYRGQtKRWRNXNWHUiMHFKUiQČQiMDNRYê]QDPQêNUDMLQQêSUYHN6 ohledem
na skXWHþQRVWåHVHSRGPtQN\Y ~]HPtRGVSROHþQpKRMHGQiQtQH]PČQLO\QHE\OSRåDGDYHNQDY\PH]HQt
zastavitelných ploch na výše uvedených pozemcích akceptován.
9tWČ]VODYD(YD 3RGiYDMtQiPLWNXSURQH]DĜD]HQtSR]HPNĤþSSDVSRåDGDYNHPVWDYE\
âUĤWNRYL'ORXKi UHNUHDþQtKRGRPNX
597, 463 12
9\SRĜiGiQtQiPLWN\Námitce se vyhovuje
Liberec 25
2GĤYRGQČQt
-HGQiVHRSR]HPN\QDYD]XMtFtQD]DVWDYLWHOQRXSORFKX=%9êãHXYHGHQpSR]HPN\E\O\VRXþiVWtWpWR
zastavitelné plochy, která byla vHIi]LVSROHþQpKRMHGQiQtV '2QD]iNODGČXSODWQČQpKRVWDQRYLVND
zmenšena do podoby k YHĜHMQpPXSURMHGQiQtNWHUpSUREČKORGQH1D]iNODGČNRQ]XOWDFH
s '2EXGHPRåQRORNDOLWX=%]YČWãLWQD]iNODGČSRåDGDYNXQDPtWDMtFtKR]DQiVOHGXMtFtFKSRGPtQHk.
=DVWDYLWHOQiSORFKDEXGHY\PH]HQDSRX]HQDSR]HPNXSþUHVSREMHNWLQGLYLGXiOQtUHNUHDFH
EXGHPRFLEêWXPtVWČQY MHMtMLKR]iSDGQtþiVWLSĜLPtVWQtNRPXQLNDFLSþ=E\WHNSR]HPNĤEXGH
využíván jako zahrada z GĤYRGXQXWQRVWL]DMLãWČQtORgické pozvolné návaznosti na volnou krajinu.
V VRXþDVQRVWLVHMHGQiRSR]HPHNNWHUêMHRSORFHQDXåtYiQMDNR]DKUDGD6 RKOHGHPQDVNXWHþQRVWåH
MHSR]HPHNVYDåLWêEXGHYêãHXYHGHQêPĜHãHQtP]DMLãWČQRåHEXGRXFtVWDYEDEXGHSO\QXOHQDYD]RYDW
na zástavbu v WpWRORNDOLWČQHEXGHXPtVWČQDYHY\ããtSROR]HDQHEXGHVHWDNXSODWĖRYDWY dálkových
pohledech.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
101
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
3. Ladislav Plíšek,
.QČåQLFH
-LþtQ
3RåDGXMH]DĜDGLWSR]HPN\YHVYpPYODVWQLFWYtSDUFHO\þDGRÒ3-HGQiVHRGYD
pozemky, které p. Plíšek vlastní a které sousedí s jeho nemovitostí. Do budoucna plánuje výstavbu RD na
QČNWHUpPPtVWČWČFKWRGYRXSR]HPNĤ9 WXWRGREXMHãWČQHQt]FHODUR]KRGQXWNGHSĜHVQČY\QHPRYLWRVW
PČODVWiW3URWRåiGiR]DĜD]HQtSR]HPNĤFHOêFK
9\SRĜiGiQtQiPLWky: Námitce se vyhovuje v þiVWLSRåDGDYNXWêNDMtFtKRVHVWDYE\5'QDSR]HPNXSþ
3R]HPHN ]DKUQXWê GR ]DVWDYČQpKR ~]HPt NHPSX IXQNFH 20 D ]GH MH SĜtSXVWQp E\GOHQt
PDMLWHOĤ VSUiYFĤ ]D SRGPtQN\ SĜtPp SURVWRURYp D IXQNþQt YD]E\ QD SURYR] DUHiOX =iURYHĖ E\O\
VWDQRYHQ\ SRGUREQČMãt SRGPtQN\ SURVWRURYpKR XVSRĜiGiQt D RFKUDQ\ NUDMLQQpKR Ui]X 9 ploše OM na
]iSDGQt KUDQLFL]DVWDYČQpKR~]HPt.QČåQLFHDUHiONHPSXMH PRåQRVDPRVWDWQêURGLQQêGĤPVLWXRYDW
SRX]H SĜL PtVWQt NRPXQLNDFL YHGRXFt SĜL VHYHUQt KUDQLFL SORFK\ 20 =H ]iSDGQt VWUDQ\ MH SUR XPtVWČQt
URGLQQpKR GRPX OLPLWXMtFt KUDQLFH ]DURYQiYDMtFt ]DVWDYČQp ~]HPt QD SURWČMãt VWUDQČ WpWR PtVWQt
komunikace
9\SRĜiGiQt QiPLWN\ Námitce se nevyhovuje v þiVWL SRåDGDYNX WêNDMtFtKR VH VWDYE\ 5' QD SR]HPNX
pþ
2GĤYRGQČQt
1D]iNODGČNRQ]XOWDFtV GRWþHQêPLRUJiQ\E\O\SURPRåQRVWUHDOL]DFHRE\WQpKRGRPXQDSR]HPNXSþ
VWDQRYHQ\SRGPtQN\SURVWRURYpKRXVSRĜiGiQtNWHUp]DMLãĢXMtQiYD]QRVWEXGRXFtVWDYE\QD
]DVWDYČQp~]HPtDVRXVHGQtREMHNW\DSR]YROQêSĜHFKRGGRYROQpNUDMLQ\ýiVWYêãHXYHGHQpKR
SR]HPNXYHYODVWQLFWYtSDQD3OtãNDE\ODY\PH]HQDYHIi]LVSROHþQpKRMHGQiQtV GRWþHQêPLRUJiQ\
v UiPFL]DVWDYLWHOQpSORFK\=%7DWR]DVWDYLWHOQiSORFKDE\ODQDYUåHQDQDYêFKRGQtPRNUDML.QČåQLFH
kdy UR]ãLĜRYDODMHGQRVWUDQQRX]iVWDYEXSRGpOPtVWQtNRPXQLNDFH]DDUHiOHPNHPSX3RMHGQiQt
s GRWþHQêPLRUJiQ\E\OD]DVWDYLWHOQiSORFKD=%Y\SXãWČQDDWR] GĤYRGXQHVRXKODVXGRWþHQêFKRUJiQĤ
.UDMVNê~ĜDGRUJiQRFKUDQ\=3)QHVRXKODVtV lokalitami ZB7 a ZB11 (plochy smíšené obytné venkovské) - XPtVWČQtPWČFKWRSORFKQHMVRXGRGUåHQ\REHFQp]iVDG\RFKUDQ\]HPČGČOVNpKRSĤGQtKR
IRQGXGOH†]iNRQD=3)QDUXãHQtRUJDQL]DFH]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXQDUXãHQtSĤGQtFKEORNĤ
XPtVWČQtQHYKRGQČ]DVDKXMHGRYROQpNrajiny); v územním plánu je výše uvedeným souhlasným
stanoviskem schváleno dostatek lokalit s QDYUKRYDQêPIXQNþQtPY\XåLWtPÄSORFK\VPtãHQpRE\WQpvenkovské“, které jsou vymezeny pro rozvoj obce a jsou z KOHGLVNDRFKUDQ\]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX
XPtVWČQ\YKRGQČML0Ò-LþtQRUJiQRFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\6 RKOHGHPQDVNXWHþQRVWåHVHSRGPtQN\
v ~]HPtRGVSROHþQpKRMHGQiQtQH]PČQLO\QHE\OSRåDGDYHNQDY\PH]HQt]DVWDYLWHOQpSORFK\QDYêãH
uvedeném pozemku akceptován.
4. Jana
Kalabzová, Karla
Vika 363, 506 01
-LþtQ
3RåDGXMH]DĜDGLWSDUFHOXQHERMHMtþiVWMDNR]DVWDYLWHOQRXSORFKXSURPRåQRVWUHDOL]DFHVWDYE\
URGLQQêFKGRPĤ
51'U=GHQČN
0UNiþHN
.QČåQLFH
-LþtQ
Požaduje zaKUQXWtSĜLSUDYRYDQpYêVWDYE\WHQLVRYpKRKĜLãWČQDSR]HPFtFKþDQDYD]XMtFtQD
rodinný s WUYDOHREêYDQêGĤPþSY PtVWQtþiVWL3HNORYHVGRÒ3.QČåQLFH
9\SRĜiGiQtQiPLWN\Námitce se nevyhovuje
-HGQiVHRSR]HPN\QDYD]XMtFtQD]DVWDYČQp~]HPtQDMHKRVHYHUQtKUDQLFLNWHUé jsou vymezeny místní
NRPXQLNDFtDWČOHVHPåHOH]QLFH9]KOHGHPNHVNXWHþQRVWLåHSĜLOpKDMtFt]iVWDYEDSĜHYiåQČURGLQQp
GRP\MHVLWXRYiQDSRGpOVWiYDMtFtVLOQLFH,WĜtG\Y FHQWUXREFHDSR]HPN\WČFKWRURGLQQêFKGRPĤMVRX
dosti hluboké, jsou na styku s YROQRXNUDMLQRXY\PH]HQ\]DKUDG\NWHUp]SURVWĜHGNRYiYDMtYROQêSĜHFKRG
do volné krajiny. Nová zástavba rodinnými domy by tak znamenala vznik nového hnízda zástavby, který
je z urbanistického hlediska a s ohledem na nežádoucí prostup do volné krajiny nežádoucí. Majitelka
SR]HPNXGOHYêãHXYHGHQpKRSRåDGDYNXMHVRXþDVQČLPDMLWHONRXQHPRYLWRVWLD]DKUDG\.URPČYêãH
uvedeného se námitce nevyhovuje i z KOHGLVNDSUREOHPDWLþQRVWLYĤþLRFKUDQČ=3)/RNDOLWDMDNRFHOHNMH
rozsáhlá a v .QČåQLFLMHY\PH]HQRGRVWDWHk ploch pro zástavbu v ORNDOLWiFKYKRGQČMãtFKSRNXGE\GRãOR
k Y\XåLWtSRX]HþiVWLSR]HPNXSDNE\WRPRKOR]QDPHQDW] hlediska ochrany ZPF ztížení
REKRVSRGDĜRYiQtDQDUXãHQtSĤGQtKREORNX
3ĜtORKDSOQiPRFPDMLWHOH5'þSSDQt-DQ\0UNiþNRYpE\WHP'LDPDQWRYi Trutnov
9\SRĜiGiQt QiPLWN\ Námitce se vyhovuje, plocha dle zákresu na výše uvedených pozemcích bude
zahrnuta do ploch OS – návrh, tedy jako zastavitelná plocha
2GĤYRGQČQt
9êãHXYHGHQpSR]HPN\MVRX]DKUQXW\GR]DVWDYČQpKR~]HPtMDNRSR]HPN\SRGVSROHþQêP oplocením ke
VWiYDMtFtPX5'DMVRX]DKUQXW\YHIXQNFL695HDOL]DFHKĜLãWČQDWČFKWRSR]HPFtFKQHEXGHPtWQHJDWLYQt
YOLYQDXUEDQLVWLFNRXVWUXNWXUXPtVWQtþiVWL3HNORYHVURYQČåQHGRMGHN UR]ãtĜHQt]iVWDYE\PLPR
]DVWDYČQp~]HPt
6. Hana Feiklová,
Ohrazenice 224,
511 01
7. Ing. Radomíra
Sehnalová,
Hnanice 24, 512
63 Hrubá Skála
3RåDGXMH]DKUQRXWSR]HPHNþGRSORFKVPtãHQêFKRE\WQêFK– venkovských, pro možnost
výstavby jednoho nebo lépe 2 RD s jedním NP a možností využití podkroví. Dále nesouhlasí s plochou
=QDMHMLFKSR]HPNXSURKĜLãWČSURGČWLDPOiGHå
9\SRĜiGiQt QiPLWN\ 1iPLWFH VH Y\KRYXMH ]DVWDYLWHOQi SORFKD =2 EXGH ]UXãHQD QD þiVWL SR]HPNX
bude vymezena zastavitelná plocha ve funkci SV zarovnaná s vymezenou zastavitelnou plochou ZB8b
2GĤYRGQČQt
2EHF.QČåQLFHRG]iPČUXQDY\PH]HQt]DVWDYLWHOQpSORFK\SURVSRUWQDSR]HPNXNWHUêQHQtYH
YODVWQLFWYtREFHXSRXãWt=DKUQXWtPþiVWL]DVWDYLWHOQpKRSR]HPNXGR]DVWDYLWHOQêFKSORFK69GRMGHN
ORJLFNpPX]DURYQiQt]iVWDYE\VHYHURYêFKRGQČRGFHQWUD
WŽƵēĞŶş͗WƌŽƚŝƌŽnjŚŽĚŶƵƚşŽŶĄŵŝƚŬĄĐŚƐĞŶĞůnjĞĚůĞƵƐƚĂŶŽǀĞŶşΑϭϳϮŽĚƐƚ͘ϱnjĄŬŽŶĂē͘ ϱϬϬͬϮϬϬϰ ^ď͕͘ƐƉƌĄǀŶşƎĄĚ͕ ǀĞnjŶĢŶş ƉŽnjĚĢũƓşĐŚ
ƉƎĞĚƉŝƐƽŽĚǀŽůĂƚĂŶŝƉŽĚĂƚƌŽnjŬůĂĚ͘
102
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
m9<+2'12&(1Ë3ě,320ÍNEK
9HIi]LVSROHþQpKRMHGQiQtV GRWþHQêPLRUJiQ\E\O\XSODWQČQ\QiVOHGXMtFtSĜLSRPtQN\
3ě,320Ë1.<
/HV\ý5VSse
VtGOHP3ĜHP\VORYD
1106, 501 68 Hradec
Králové
Nemá námitek k QiYUKX]DGiQtÒ3.QČåQLFH]DSĜHGSRNODGXåHQHEXGHRPH]HQDKRVSRGiĜVNi
þLQQRVWQDOHVQtFKSR]HPFtFKQD/9ý5V právem KRVSRGDĜLWSUR/HV\ý5DEXGH]DFKRYiQR
RFKUDQQpSiVPRPRGKUDQ\OHVQtFKSR]HPNĤ
Povodí Labe s. p.,
Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradec
Králové
.QiYUKX]DGiQtVHY\MiGĜLOLGRSLVHPþM39=âLGQHY\MiGĜHQt]ĤVWiYiQDGiOH
v platnosti. K WRPXWRGiOHVGČOXMt
Jedná se o obecný požadavek bez bližší specifikace, respektování OP lesy vyplývá ze zákona.
V UiPFLQRYČQDYUKRYDQêFKSORFKSĜLSRPtQDMtUHVSHNWRYiQt23SRGpOYê]QDPQpKRYRGQtKRWRNX
/LEXĖNDY ãtĜLPRGEĜHKRYpþiU\YL]ORNDOLWD=9EY pUDPHQQpþiVWLWRNX
8SR]RUQČQtGRSOQČQRGR2GĤYRGQČQtN popisu lokality.
V souvislosti s YHGHQtPNRULGRUX5EXGHĜHãHQRNĜtåHQtWUDV\V YRGQtPWRNHP/LEXĖND]iPČUYHIi]L
3'EXGHVHVSROHþQRVWtSURMHGQiQ
1HWêNiVHĜHãHQtÒ3
NET4GAS, s. r. o. Na
+ĜHEHnech II 1718/8,
P.O. BOX 22, 140 21
Praha 4 – Nusle
1iYUKÒ3.QČåQLFHQH]DVDKXMHGR%397/SO\QRYRGXD23WHOHNRPXQLNDþQtKRYHGHQtY jejich
VSUiYČ
ěHGLWHOVWYtVLOQLFD
GiOQLFý52GGČOHQt
SĜHGLQYHVWLþQt
SĜtSUDY\ýHUþDQVNi
2023/12, 14000 ,
Praha 4
Zastavitelné plochy ZB2, ZB3, ZB4, ZB5, ZB11 (SV), které zasahují do OP silnice I/35. Využití je
SRGPtQČQRVRXKODVHP~]HPQČSĜtVOXãQpKRVLOQLþQtKRVSUiYQtKR~ĜDGX
Požadavek vyplývá ze zákona.
Pro dopravní napojení plochy ZB2 požadují projednání a souhlas majetkového správce silnice I/35
ě6'ý5– 6SUiY\+UDGHF.UiORYpDě6'ý5– RGGČOHQtWHFKQLFNpSRGSRU\DGRGUåHQtSRGPtQHN
stanovených v SODWQêFKý61
Informace byla GRSOQČQDGRRGĤYRGQČQtÒ3N ploše ZB2.
Pro plochy ZB2 a ZB5 je v návrhu ÚP zahrnuta podmínka ohlHGQČKOXNXNWHURXXSODWQLOLY zadání. Pro
plochy ZB4 a ZB11 požadují dodržení stejných podmínek týkajících se hluku jako u ploch ZB2 a ZB5.
'RSUDYQtQDSRMHQtSORFK\=%SRåDGXMtXVNXWHþQLWSURVWĜHGQLFWYtP0.QLNROLYSĜLSRMHQtPQDVLOQLFL
I/35.
Lokalita ZB11 byla Y\SXãWČQDSURY\XåLWtORNDOLW\=%EXGHSRGPtQNDGRSOQČQD
3ORFKDSĜHVWDYE\32MHVLWXRYiQDY EOt]NRVWLVLOQLFH,SRåDGXMtVSOQČQtSRGPtQN\MDNRXORNDOLW\
ZB4.
Podmínka byla GRSOQČQD.
3UR ORNDOLWX 3' YêVWDYED NĜLåRYDWN\ , V III/28610) požadují projednání a souhlas projednání a
VRXKODV VSUiYFH VLOQLFH , D ě6' ý5 – 6SUiYD +UDGHF .UiORYp D ě6' ý5 D GRGUåHQt SRGPtQHN
stanovených v SODWQêFKý61
Informace bylaGRSOQČQDGRRGĤYRGQČQtÒ3N ploše.
Pavel Lidmila,
Taussigova 1156/19,
Kobylisy, 18200 Praha
3RåDGDYHNQD]DKUQXWtSR]HPNĤSþD]D~þHOHPUHDOL]DFH5'
08'U,YDQ0UNiþHN,
Palackého 224, 617
2SRþQR
Oba požadavky byly zahrnuty do návrhu ÚP jako zastavitelná SORFKD=%69SRX]H]þiVWL
]iSDGQtþiVWSR]HPNĤEXGHSRQHFKiQDYHIXQNFL=6– ĜHãHQtNRQ]XOWRYiQRV SĜtVOXãQêPL'2
Martina Tyrychová,
þS
.QČåQLFH
3RåDGDYHNQDSURYČĜHQtPRåQRVWLUHDOL]DFH5'QDSR]HPNXSþY N~.QČåQLFH
3RåDGDYHNQD]DKUQXWtSR]HPNĤSþ]D~þHOHPUHDOL]DFH5'
Pozemek se nachází v ]DVWDYČQpP~]HPtYHIXQNFL69
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
103
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
Hejduk Petr Ing. 5.
.YČWQD
Lomnice nad
Popelkou
3RåDGDYHNQDPRåQRVWUHDOL]DFHKRVSRGiĜVNpKRVWDYHQtVNODGPHFKDQL]DFHQDSR]HPFtFKSþ
]D~þHOHPREKRVSRGDĜRYiQtVWiYDMtFtKRVDGX
-LĜLQD3DYOLãWRYi
/LEXĖ
Uvádí, že v ORNDOLWČ=%VHQDFházejí pozemky 47/1, 47/5 a 47/6 v jejím vlastnictví. Žádá, aby
SRGREQČMDNRXORNDOLW=%D=%E\O\Y\PH]HQ\NRPXQLNDFHN QDSRMHQtWČFKWRSR]HPNĤ
Na ]iNODGČSRåDGDYNXEyla vymezena zastavitelná plocha ZV3 ve funkci VX v návaznosti na
SĜtVWXSRYRXNRPXQLNDFLY ORNDOLWČQHEXGHPRåQRUHDOL]RYDW5'– ĜHãHQtNRQ]XOWRYiQRV SĜtVOXãQêPL
DO.
3R]HPN\MVRXVRXþiVWt]DVWDYLWHOQpSORFK\=%NWHUiMHQDSRMLWHOQi] PtVWQtNRPXQLNDFHSþ
DopravntREVOXKDSR]HPNĤMHRGYLVOiRGYQLWĜQtKRþOHQČQtORNDOLW\NWHUiEXGHĜHãHQDY rámci
navazujících dokumentací.
'iOHY]QiãtSĜLSRPtQNXN SRåDGDYNXQXWQRVWLSURNi]iQtQHSĜHNURþHQtKODGLQ\KOXNX] dopravy. Žádá
RY\PD]iQtSRåDGDYNXQHERĢWDWRORNDOLWDQHVRXVHGtVHVLOQLFt,DSRNXGQDSĜ/RNDOLWD=%D
GDOãtNWHUpEH]SURVWĜHGQČVRXVHGtVHVLOQLFt,WRWRY požadavku nemají, pak z ORJLN\YČFLY\SOêYi
åHE\WRQHPČOREêWDQLXORNDOLW\=%
Požadavek pro lokalitu ZB3 byl SRQHFKiQQD]iNODGČVWDQRYLVHN DO. Výše uvedený požadavek
z hlediska hluku byl GRSOQČQLSURORNDOLWX=%
RWE GasNet s. r. o.
Klíšská 940/96, 401
17 Ústí nad Labem
2EHFQHQtSO\QRILNRYiQD67/SO\QRYRGHP2EFtSURFKi]t97/SO\QRYRG7DWRSO\QiUHQVNi]DĜt]HQt
YþMHMLFKSĜtVOXãHQVWYt MVRXVRXþiVWtGLVWULEXþQtVRXVWDY\SO\QX9 ÚP požadují: respektovat stávající
SO\QiUHQVNi]DĜt]HQtYþMHMLFK23D%3Y VRXODGXVH]iNRQHPþ6EYH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤHQHUJHWLFNêP]iNRQHP]DNUHVOLWSO\QiUHQVNi]DĜt]HQtY aktuálním stavu v GHWDLOHFKþiVWL
ÚP.
-HGQiVHRREHFQpSRåDGDYN\Y\SOêYDMtFt]H]iNRQDNWHUpÒ3VSOĖXMH%3D23UHVSHNWRYiQRVtWČ
zakresleny
K GRNXPHQWDFLPDMtW\WRSĜLSRPtQN\
V ORNDOLWČVHQDFKi]t6.$2V ochranným pásmem.
3RSURYČĜHQtSRGNODGĤÒ$3E\OR]MLãWČQRåe uvedená stanice se v území nenachází, toto bylo
potvrzeno po telefonické konzultaci s ,QJ3HWĜtNHPXYHGHQêPQDY\MiGĜHQt
9H Ii]L Ĝt]HQt R QiYUKX Ò3 .QČåQLFH QHE\O\ XSODWQČQ\ åiGQp SĜLSRPtQN\ 9 SUĤEČKX SURMHGQiQt
QiYUKXÒ3.QČåQLFHQHY]QHVO\åiGQpSĜipomínky sousední obce.
. QiYUKX Y\SRĜiGiQt SĜLSRPtQHN GOH ERGX P D QiPLWHN GOH ERGX O E\OD REGUåHQD QiVOHGXMtFt
VWDQRYLVNDGRWþHQêFKRUJiQĤ
32ä$'$9.<'27ý(1é&+25*È1ģ
.UDMVNê~ĜDG
Královéhradeckého kraje,
RGERUåLYRWQtKRSURVWĜHGtD
]HPČGČOVWYt, PivoYDUVNpQiPČVWt
1245, Hradec Králové, 500 03
2FKUDQD]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGX
.UDMVNê ~ĜDG MDNR SĜtVOXãQê RUJiQ RFKUDQ\ ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX SRGOH
XVWDQRYHQt † D StVPHQH D ]iNRQD þ 6E R RFKUDQČ ]HPČGČOVNpKR
SĤGQtKR IRQGX YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MHQ Ä]iNRQ =3)³ SRVRXGLO
SĜHGORåHQêQiYUKUR]KRGQXWtRQiPLWNiFKDQiYUKY\KRGQRFHQtSĜLSRPtQHNXSODWQČQêFK
N QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH D VGČOXMH åH N QLP QHPi åiGQp SĜLSRPtQN\ a s
navrženým rozhodnutím a vyhodnocením souhlasí.
/HVQtKRVSRGiĜVWYt
.UDMVNê ~ĜDG ] KOHGLVND ]iNRQD þ 6E R OHVtFK D R ]PČQČ D GRSOQČQt
QČNWHUêFK ]iNRQĤ Y SODWQpP ]QČQt OHVQt ]iNRQ QHPi SĜLSRPtQN\ N SĜHGORåHQpPX
QiYUKX UR]KRGQXWt R QiPLWNiFK D QiYUKX Y\KRGQRFHQt SĜLSRPtQHN N QiYUKX ~]HPQího
SOiQX.QČåQLFH
2FKUDQDSĜtURG\DNUDMLQ\
.UDMVNê~ĜDGMDNRYČFQČLPtVWQČSĜtVOXãQêRUJiQRFKUDQ\SĜtURG\GOHXVW†D]iNRQD
þ 6E R RFKUDQČ SĜtURG\ D NUDMLQ\ Y SODWQpP ]QČQt QHPi SĜLSRPtQN\
k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocent SĜLSRPtQHN N QiYUKX Ò]HPQtKR SOiQX
.QČåQLFH
3RVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt
.UDMVNê~ĜDGMDNRSĜtVOXãQêRUJiQGOH†]iNRQDþ6ERSRVX]RYiQtYOLYĤ
QD åLYRWQt SURVWĜHGt D R ]PČQČ QČNWHUêFK VRXYLVHMtFtFK ]iNRQĤ ]iNRQ R SRVX]RYiQt
vlLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ VRXKODVt V SĜHGORåHQêP
QiYUKHPUR]KRGQXWtRQiPLWNiFKDY\KRGQRFHQtPSĜLSRPtQHNNQiYUKX~]HPQtKRSOiQX
.QČåQLFH
104
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
7HFKQLFNiRFKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGt
.UDMVNê~ĜDGMDNRYČFQČLPtVWQČSĜtVOXãQêRUJán ochrany ovzduší dle ust. § 11 odst. 2
StVP D ]iNRQD þ 6E R RFKUDQČ RY]GXãt QHPi SĜLSRPtQN\ k návrhu
UR]KRGQXWtRQiPLWNiFKDQiYUKXY\KRGQRFHQtSĜLSRPtQHNNQiYUKXÒ3.QČåQLFH
0LQLVWHUVWYR]GUDYRWQLFWYtý5,
Palackého nám. 4, 128 01,
Praha 2
9SĜHGPČWQpORNDOLWČQHPiåiGQp]iMP\
2EYRGQtEiĖVNê~ĜDGY
7UXWQRYČSUDFRYLãWČ+UDGHF
Králové, Wonkova 1142/1, 500
02, Hradec Králové
%H]SĜLSRPtQHN
$JHQWXUDRFKUDQ\SĜtURG\D
NUDMLQ\ý5$QWRQtQD'YRĜiND
294, 511 01 Turnov
.MHGQRWOLYêPERGĤPQiYUKXY\SRĜiGiQtXYiGtåHVHQHWêNi6SUiY\&+.2
Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje,
~]HPQtSUDFRYLãWČ-LþtQ
5HYROXþQt-LþtQ
Souhlasí
ý5- Státní energetická
inspekce, územní inspektorát
pro Královehradecký kraj,
Wonkova 1143, Hradec Králové,
500 02
1HPDMtSĜLSRPtQN\
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQRGGČOHQt
VWiWQtSDPiWNRYpSpþH,
äLåNRYRQiPČVWt9DOGLFNp
3ĜHGPČVWt-LþtQ
6WiWQtSR]HPNRYê~ĜDG
3RERþND-LþtQ+DYOtþNRYD
9DOGLFNp3ĜHGPČVWt
-LþtQ
.UDMVNê~ĜDG
Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a
VWDYHEQtKRĜiGX, Pivovarské
QiPČVWt+UDGHF.UiORYp
500 03
0ČVWVNê~ĜDG-LþtQRGGČOHQtVWiWQtSDPiWNRYpSpþHVYêãHXYHGHQêPSĜHGORåHQêP
návrhem rozhodnutí o náPLWNiFKDQiYUKXY\SRĜiGiQtVHVQiPLWNDPL~]HPQtKRSOiQX
.QČåQLFHsouhlasí (bez podmínek)
1HSURYiGtSR]HPNRYp~SUDY\DQHPiSĜLSRPtQHNDQLQiPLWHN
3RVRX]HQtP SĜHGORåHQpKR QiYUKX UR]KRGQXWt R QiPLWNiFK XSODWQČQêFK N návrhu
~]HPQtKR SOiQX .QČåQLFH E\OR ]MLãWČQR åH W\WR QiPLWN\ QHPDMt YOLY na koordinaci
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a a jsou v souladu s politikou
~]HPQtKRUR]YRMHDV~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFtY\GDQRXNUDMHP
Z PHWRGLFNpKR KOHGLVND XSR]RUĖXMt QD VNXWHþQRVW åH UR]KRGQXWt R QiPLWNiFK PXVt
REVDKRYDWSRXþení o odvolání
Rozhodnutí o námitkách byla RSRXþHQtRRGYROiQtGRSOQČQD
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
105
2GĤYRGQČQt~]HPQtKRSOiQX.QČåQLFH
328ý(1Ë
3URWL Ò]HPQtPX SOiQX .QČåQLFH Y\GDQpPX IRUPRX RSDWĜHQt REHFQp SRYDK\ QHO]H SRGDW RSUDYQê
SURVWĜHGHN†RGVW]iNRQDþ6EVSUiYQtĜiGY SODWQpP]QČQt
Uložení dokumentace
Ò]HPQt SOiQ .QČåQLFH RSDWĜHQê ]i]QDPHP R ~þLQQRVWL VH XNOiGi Y VRXODGX V ustanovením § 165
VWDYHEQtKR]iNRQDX2EFH.QČåQLFHQD0ČVWVNpP~ĜDGX-LþtQRGERU~]HPQtKRSOiQRYiQtDUR]YRMH
PČVWD VWDYHEQt ~ĜDG D QD .UDMVNpP ~ĜDGX .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH RGERU ~]HPQtKR SOiQRYiQt D
VWDYHEQtKRĜiGX
ÒþLQQRVW
7RWRRSDWĜHQtREHFQpSRYDK\QDEêYi~þLQQRVWLSDWQiFWêPGQHPSRGQLY\YČãHQtYHĜHMQpY\KOiãN\†
173 odst. 1) zákoQDþ6EVSUiYQtĜiGY SODWQpP]QČní/.
V .QČåQLFL dne ……………..
……………………………
Radek Mazánek
starosta obce
106
………………………….
Dana Patzeltová
místostarostka obce
REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Podobné dokumenty

Náhled - Obec Tečovice

Náhled - Obec Tečovice YêMLPHþQêFKD]YOiãĢRGĤYRGQČQêFKSĜtSDGHFK = YêãH XYHGHQêFK GĤYRGĤ SDUFHO\ ]ĤVWDQRX Y SORFKiFK IXQNþQtKR Y\XåLWt WDN  MDN MVRX Y QiYUKX ~]HPQtKR SOiQX Y\PH]HQ\WMSDUFHODþ...

Více

Zábrodský zpravodaj

Zábrodský zpravodaj a novČ i na podporu StĜediska rané péþe TamTam Praha - poskytovateli sociální služby rané péþe pro rodiny s dČtmi se závažným postižením sluchu

Více

architektura | LÍBEZNICKÝ RONDEL - Líbeznice

architektura | LÍBEZNICKÝ RONDEL - Líbeznice SRYROHQRSĜHNURþHQtYêãNRYpKROLPLWXSURMHNWPXVtEêWY\EUiQ]YtFHYDULDQWRGUĤ]QêFKDUFKLWHNWĤ

Více

exekutorský úřad plzeň-město

exekutorský úřad plzeň-město 6RXGQt H[HNXWRU 0JU ,QJ -LĜt 3URãHN ([HNXWRUVNê ~ĜDG 3O]HĖPČVWR VH VtGOHP 5\FKWDĜtNRYD    3O]HĖ SRYČĜHQê SURYHGHQtP H[HNXFH QD ]iNODGČ XVQHVHQt 2EYRGQtKR VRXGX S...

Více

YêVOHGNRYi VWDUWRYQt OLVWLQD 2003

YêVOHGNRYi VWDUWRYQt OLVWLQD 2003 .9*9UFKODEt 9UFKODEt  0QDG 7-ýHUYHQê.RVWHOHF ýHUYHQê.RVWHOHF  0QDG $&9UFKODEt 9UFKODEt

Více