Selbstverpflichtungserklärung Landwirte

Komentáře

Transkript

Selbstverpflichtungserklärung Landwirte
Pro země Evropské Unie (Rakousko, Maďarsko, Chorvátsko, Německo, Itálii, Polsko, Bulharsko,
Českou Republiku, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko)
For EU countries (Austria, Hungary, Croatia, Germany, Italy, Poland, Bulgaria, Czech Republic, Romania, Slovenia, Slovakia)
Prohlášení pěstitele ve věci závazku použitelnosti sóji
“Donau Soja ” *
aFarmer’s
Declaration of Self-Commitment for “Donau Soja“ soya beans
Jméno:
Name:
dále jako “pěstitel“
(in the following also called „farmer“)
Adresa (zemědělská usedlost):
Address (of agricultural holding):
E-mail:
Telefon:
E-mail:
Telephone:
Podpis:
Signature:
V případě potřeby: DIČ
If possible: VAT-number = value added tax identification number
Datum:
Date:
Toto prohlášení bylo podepsáno v souvislosti s dodávkou _____________ tun sóji dodané do ______________
(datum) komu ____________________________________________________ (jméno a adresa zemědělského
nákupčího).
This declaration is signed on the occasion of _____ tons of soya beans delivered on __ (date) to ___ (name and address of agricultural collector).
Podpisem tohoto prohlášení se pěstitel zavazuje plnit dané požadavky.
By signing this declaration the farmer commits to comply with the given requirements.
* V případě sporu platí anglická verze prohlášení pěstitele ve věci závazku použití sojových bobů „Donau Soja“.
In case of conflict the English version of the Farmer’s Declaration of Self-Commitment for “Donau Soja” is valid.
Šablona prohlášení Donau Soja o dobrovolném závazku - úroveň rizika pěstitele 0, 1 a 2 (země EU) / Verze 2016
TEMPLATE DS Declaration of Self-Commitment – Farmers risk level 0, 1 and 2 (EU countries) / Version 2016
1
Pěstitel se zavazuje respektovat v zájmu své zemědělské usedlosti:
The farmer undertakes, on behalf of their holding:
1. Plnit požadavky Donau Soja
To comply with the Donau Soja requirements
Pro pěstitele to znamená, že především:
For the farmer, this means, above all, that they ..:

Použití odrůd sóji:
use of soya bean varieties:
Bude pěstovat pouze odrůdy sóji NON GMO uvedené v národním či společnému katalogu EU odrůd;
... shall only grow GM-free soya bean varieties listed in the national or EU common catalogue of plant varieties;

Nebude pěstovat žádné jiné geneticky modifikované plodiny GM (např. kukuřici GM);
... shall not grow any other GM crop (e.g. GM maize);

Nebude pěstovat jiné GM plodiny v předešlém roce;

Nebude pěstovat geneticky modifikovanou sóju během posledních tří let;

Bude vést vlastní záznamy o objemech pěstované a sklizené sóji;

Přípravky na ochranu rostlin:
... shall not have grown any other GM crop in the previous year;
... shall not have grown GM soya beans within the last three years;
... shall document all quantities of soya beans, both grown and harvested, by keeping their own records;
plant protection products:
… bude používat pouze prostředky na ochranu rostlin schválené pro pěstování sóji v jednotlivých státech
(viz tabulky zemí v dodatku I praktické příručky pro pěstování sóji vydané Donau Soja v roce 2016 1;
... shall only use plant protection products they have been approved for soya bean cultivation in the respektive country /see country
tables in Appendix I of the Donau Soja Best Practice Manual 2016 1;
… nebude používat žádný desikant před sklizní;
... shall not use any desiccatns prior to harvest (e.g. glyphosate or diquat);

Bude sledovat doporučení obsažená v příručce pěstování sóji vydané Donau Soja včetně respektování
doporučených prostředků na ochranu rostlin1;
shall follow the recommendations contained in the Donau Soja „Best Practice Manual“ , including the recommendations for the use of
plant protection products1;

Bude respektovat chráněné krajinné oblasti;
shall respect nature reserves;

Bude využívat pouze půdu vyhrazenou k zemědělskému využití nejpozději od roku 2008;

Bude plnit národní a mezinárodní pracovní a sociální standardy (normy ILO - Mezinárodní organizace
práce);
shall only use land dedicated to agricultural use no later than 2008;
shall comply with both national and international labour and social standards (ILO core standards);

Bude se účastnit některých z následujících programů : [prosím označte křížkem]:
shall participate in one of the following programs [Please mark with a cross where applicable]:
 implementace CAP ( Společná zemědělská politika ) s povinností kontrol cross compliance2
the implementation of the CAP (Common Agricultural Policy) with mandatory cross compliance inspections 2
NEBO
OR
 certifikační program ISCC3 nebo obdobný certifikační program4 udržitelného vývoje
an ISCC certification program3 or an equivalent sustainability certification program4
1
Aktualizovaná verse manuálu pro pěstování sóji se nachází na webu: (An updated version of the Best Practice Manual is available at the Donau Soja website:)
http://donausoajaorg/en/downloads/downloads/
2
Netýká se se zemědělců pěstujících sóju na výměře pod 1 ha.
3
Reference na stránkách http://www.isic-system.org/en pro ISCC EU nebo ISCC Plus.
(Does not apply to farmers growing soya beans on less than 1 hectare of land.)
(Refer to http://www.iscc-system.org/en/ for ISCC EU or ISCC
Plus.)
4
Obdobný standard má splňovat alespoň podmínky udržitelného rozvoje (k disposici na: http://www.fefac.eu/files/62592.pdf) a
schválitelný Představenstvem Donau Soja.
(An equivalent standard shall at least comply with the FEFAC sustainability criteria (available at:
http://www.fefac.eu/files/62592.pdf) and can be approved as such by the Donau Soja Board upon request).
Šablona prohlášení Donau Soja o dobrovolném závazku - úroveň rizika pěstitele 0, 1 a 2 (země EU) / Verze 2016
TEMPLATE DS Declaration of Self-Commitment – Farmers risk level 0, 1 and 2 (EU countries) / Version 2016
2
Název obdobného certifikačního programu: ______________________________________________
Name of equivalent certification:
Datum schválení představenstvem Donau Soja: ___________________________________________
Date of approval by the Donau Soja Board:
2. Pěstitel souhlasí s namátkovými kontrolami v rámci systémové kontroly asociace Donau Soja
The farmer accepts risk based sampling within the scope of Donau Soja Association’s supervisory inspections
3. Pro pěstitele v Německu, Itálii a Polsku
For farmers in Germany, Italy and Poland
Pěstební plochy se nacházejí na území geograficky definovaném asociací Donau Soja:
 ano
The cultivation of Donau Soja soya beans is done within the Danube Region as defined geographically by the association:
 yes
Všeobecně
General
Asociace Donau Soja může čas od času směrnice měnit.
The Donau Soja association may change its Guidelines from time to time.
Jakákoliv změna směrnic či dodatek ke směrnicím Donau Soja se zveřejňuje v angličtině na webové stránce
www.donausoja.org.
Any changes or additions to the Danube Soya Guidelines are published in English on www.donausoja.org.
Toto prohlášení se stává účinným, jakmile je pěstitel a zemědělský nákupčí podepíší a platí pro potvrzený objem
dodaných sojových bobů.
The present declaration becomes effective as soon as farmer and agricultural collector have signed it and is valid for the stated quantity of
delivered soya beans.
Potvrzenka semědělského nákupčího:
Confirmation of agricultural collector:
___________ tun sojových bobů bylo převzato dne __________________ (datum).
___________ tons of soya beans were received on _________________ date.
Pěstitel obdržel kopii prohlášení o převzetí závazku.
A copy of the declaration of self-commitment was given to the farmer.
Za zemědělského nákupčího:
For the agricultural collector:
_______________________________
Podpis
(signature)
________________________________
Jméno a funkce
(name and title)
_______________________________
Datum
(date)
Šablona prohlášení Donau Soja o dobrovolném závazku - úroveň rizika pěstitele 0, 1 a 2 (země EU) / Verze 2016
TEMPLATE DS Declaration of Self-Commitment – Farmers risk level 0, 1 and 2 (EU countries) / Version 2016
3
POZNÁMKA:
NOTE:
Výrobce prodá svou produkci zemědělskému nákupčímu nebo primárnímu kupci nejpozději do 30. listopadu
prostřednictvím tohoto prohlášení.
The producer shall sell his produce to an agricultural collector or a primary collector no later than 30 November by means of the present
declaration of self-commitment.
Pokud výrobce skladuje zboží ve svých prostorách po sklizni (=v období po 30.listopadu) nebo prodá (po
tomto termínu) toto zboží přímo obchodníkovi, musí být certifikován jako zemědělský nákupčí a může
prodávat certifikovanou sóju zn. Donau Soja, pouze ve formě certifikovaných partií Donau Soja (viz R 02 ve
směrnicích Donau Soja).
If the producer stores produce in his premises following the harvest (= after 30 November) or sells directly to a trader, he needs to be
certified as an agricultural collector and may only sell Donau Soja soya beans by means of Donau Soja lot certificates (see R 02 of the
Danube Soya Guidelines).
Šablona prohlášení Donau Soja o dobrovolném závazku - úroveň rizika pěstitele 0, 1 a 2 (země EU) / Verze 2016
TEMPLATE DS Declaration of Self-Commitment – Farmers risk level 0, 1 and 2 (EU countries) / Version 2016
4

Podobné dokumenty

Hardware

Hardware • Řadič FD ovládá disketové mechaniky – max. 2 zařízení • Řadič pevných disků (HD) ovládá pevné disky o IDE - 2 kanály po 2 zařízeních (nejen disky), různé rychlosti – režimy (PIO, DMA, UDMA) až 13...

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) kompromis a dohodněte se na nějaké částce (např. 100 Kč). Nyní studentům sdělte tuto informaci: Vedení supermarketu rozhodlo, že za každé umyté auto dostanete pouze 50 Kč, protože supermarket si po...

Více

Uživatelská příručka Software PanelRGB Formát PDF

Uživatelská příručka Software PanelRGB Formát PDF Program je chráněn licenčním USB klíčem HASP HL a bez něj nelze program spustit. 1) Instalace ovladače HASP HL Pro licenční klíč HASP je nutné nainstalovat ovladač. Windows 7 zvládnou najít a nains...

Více

14-GMO a legislativa - farmaceuticka

14-GMO a legislativa - farmaceuticka Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Nezávislý poradní orgán Evropské komise v odborných

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec pùdy (0–10 cm), u nichž byl proveden rozbor na makro a mikroelementy a na pH. V biomase byl obsah P, K, Ca a Mg velmi nízký, zatímco obsah Na mnohonásobnì pøesahoval hodnotu považovanou všeobecnì z...

Více

21. 8. 2016 - Samizdat 2016

21. 8. 2016 - Samizdat 2016 GPIS: Vláda přijme 6.000 azylantů za 14,5 milionu Kč měsíčně V letech 2017 – 2019 plánuje vláda do České Republiky přesídlit 6000 žadatelů o azyl z Řecka a z Itálie. Jejich „integrace“ má stát mini...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PRO DODAVATELE TEKNIA UHERSKY

PŘÍRUČKA KVALITY PRO DODAVATELE TEKNIA UHERSKY submit to TEKNIA UB actual / valid certificate in electronic copy. Any changes in certificate validity shall be notified to TEKNIA UB.

Více

Soudní usnesení ze dne 23. prosince 2015

Soudní usnesení ze dne 23. prosince 2015 skrze osobu Davida Tejmla. Žalobce tak má za to, že nařízení předběžného opatření je odůvodněno potřebou upravit zatímně vztahy mezi účastníky, jelikož se obává, že budoucí výkon rozhodnutí, by moh...

Více