Simpsonovi ve filmu

Komentáře

Transkript

Simpsonovi ve filmu
zdarma / free
VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU
YOUR GUIDE TO PRAGUE
07/08 •2007
Simpsonovi ve filmu
The Simpsons hit the silver screen
6
design očima Bořka Šípka
design through the eyes of Bořek Šípek
Titulka_x.indd 1
22
švejkovské hospody
Švejk theme pubs
30
promenáda v plavkách
swimwear on parade
12.6.2007 12:22:48
Do you long for relaxation
and regeneration of your thews?
Look round the Czech Republic
and set out for a journey
play golf on local high-quality golf courses
let yourself be pampered during various wellness procedures in spas
forget your troubles in devious streets of historical towns
sunbathe during loungeing on the banks of many lakes and rivers
Enjoy the Czech Republic!
Find inspiration on: www.CzechTourism.com, www.kudyznudy.cz, www.CzechTourism.cz/odtp, www.CzechTourism.cz/133premier
02i_fin.indd 2
11.6.2007 14:05:54
Svět je otevřen pro obchod. Karta je klíč.
www.dinersclub.cz
03i_dinners.indd 3
8.6.2007 15:11:51
Fresh sea food, fresh water fish, meat
and czech cuisine in a new modern
conception prepared according to the
choice and recommendations of the
Chef de Cuisine, Mr. Josef Rychtr..
www.kampafish.cz
TOP 10
U Lužického semináře 42, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Josef Rychtr
Tel.: +420 257 531 799, www.kolkovna-group.cz
Chef de Cuisine
THE ONLY ONE FASHION CLUB IN PRAGUE
V Celnici 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Reservation and more info: +420 777 502 505
www.clubcelnice.com
04i_kolkovna.indd 4
8.6.2007 14:59:13
Vážení čtenáři,
Dear readers,
právě vám jízdu taxíkem zpříjemňuje již 3. číslo
časopisu INTAXI, které vždy dostanete
ZDARMA ve vozech největší české taxislužby
AAA radiotaxi. Nejen z obálky, ale i ze stránek na
vás občas vykoukne Bart, který spolu s dalšími členy
rodiny Simpsonových konečně získal angažmá
v celovečerním filmu. Nejvíce ho v Intaxi zaujaly
kulturní tipy a gastronomické putování po stopách
„dobrého vojáka“ Švejka, který se stal v zahraničí
symbolem češství. Kromě lásky k jídlu (a pivu) jsou
totiž Čechům vlastní některé „švejkoviny“, jako
například to, že si z mnoha věcí dělají legraci a zdánlivou neznalost často
jenom předstírají. Takže pokud jste přijeli jako turisté do Prahy poprvé,
radíme Vám dobře – dejte si na Čechy pozor, jsou chytřejší, než na první
pohled vypadají. No a pokud jste rodilý Čech, jistě mi dáte zapravdu.
We hope you are enjoying your taxi ride in the company of the
3rd edition of INTAXI, always available FREE OF CHARGE
in cars belonging to the largest taxi company in the Czech
Republic, AAA radiotaxi. Bart Simpson, who along with the
rest of the family has finally landed a film deal, is not only
featured on the cover, but will also be making an appearance
throughout this edition. He was most impressed by the cultural
section and the gastronomic tour in the footsteps of the Good
Soldier Schweik, a symbol of the all things Czech abroad.
Apart from a love of good food (and beer), Czechs are prone
to acting a bit like Schweik – making a joke out of many things
and pretending to be less knowledgeable than they really are. So if you
have just arrived for the first time in Prague as a tourist, take our advice
– be careful of the Czechs; they are cleverer than first impressions may
indicate. And if you are Czech, you’ll no doubt agree.
Přeji Vám příjemné letní počtení nejen o Švejkovi.
I wish you a pleasant summertime read, and not only about Schweik.
Kamila Boháčková, šéfredaktorka
INTAXI
vydává C.O.T. media, s.r.o.
vydavatelství B2B, B2C a klientského tisku
published by C.O.T. media, s.r.o.
publisher of B2B, B2C and client publications
Opletalova 55 – 57, 110 00 Praha 1
e-mail: jméno.příjmení@cot.cz / [email protected]
Šéfredaktorka / Editor-in-chief
Mgr. Kamila Boháčková
Texty / Texts by
Kamila Boháčková, Lubor Dobešek, Ivan Šiler, Jana
Vytvarová, Kateřina Žabková
Fotografie / Photographs
10:15 Promotion, Agentura Schok, Argo, Artcam, Bioscop,
Bontonfilm, CzechTourism, Česká televize, Daos Plus,
D_Smack_U Promotion, Gallery Art Factory, Galerie
Rudolfinum, Charouz, Interkoncerts, © isifa/Ablestock, Jakub
Stadler, Letní filmová škola, Letní Letná, Metropole Zličín, MFF
Karlovy Vary, Mitsubishi, Music in the Park, Národní galerie
v Praze, New Yorker, Palace Pictures, Petr Mader, Petr M.
Ulrych, Porsche, Průhonický park, Rock for People, R.U.SHOP
Prague Members Bar, Sony Music Bonton, SPI, Správa
Pražského hradu, Švejk Restaurant, U Kalicha, Universal,
U Pinkasů, Uwe Walter, Warner Bros, Warner Music,
www.boreksipek.com, wwww.letniletna.cz, www.svejk.cz
Titulní foto / Cover photo
Bontonfilm
Grafická úprava a sazba / Graphic lay-out and composition
Lenka Horáková, Jiří Novák, Martina Rychtaříková, Jaroslav
Semerák, Lukáš Tingl
Překlady / Translated by
Marc Di Duca
Inzerce / Advertisements
C.O.T. media, s.r.o.
key account: Lucie Prchalová
tel.: +420 724 365 939, tel.: +420 221 602 405
fax: +420-221 602 266, e-mail: [email protected]
Marketing
Ing. František Štolfa
Produkce / Production
Martina Podrazilová, Andrea Drobílková, Marta Koksová
Registrace MK ČR E 172 82.
Registration number with the Czech Ministry of Culture:
E 172 82.
Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
The publisher carries no legal responsibility for the content
of any advertisement appearing in this magazine.
Informace jsou aktuální k 30. 5. 2007.
All information correct as of 30. 5. 2007.
06-09
Kamila Boháčková, Editor-in-chief
OBSAH / CONTENTS
ROZHOVOR / INTERVIEW
s Bořkem Šípkem o současném designu
with Bořek Šípek on contemporary design . . . . . . . . 06 – 09
KULTURNÍ KOKTEJL / CULTURE COCTAIL
filmy / films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 11
divadla a výstavy / theatre and exhibitions . . . . . . . . . 12 – 13
hudba / music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 15
PROFIL / PROFILE
Simpsonovi v celovečerním filmu
the Simpsons star in their own film . . . . . . . . . . . . . . . 16 – 17
16-17
22-25
30-31
GURMET / GOURMET
po stopách „dobrého vojáka“ Švejka
in the footsteps of the Good Soldier Schweik . . . . . . . 22 – 25
top 4 pražské restaurace
top 4 Prague restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
melounové léto /summer with a melon flavour . . . . . . . . . . 28
NAKUPOVÁNÍ / SHOPPING
promenáda v plavkách / swimwear on parade . . . . . 30 – 31
AUTO – láska na 4 kolech
CAR – beauty on 4 wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 – 33
SPORT & RELAX
nebuďte jak otesánek / don’t be a gannet . . . . . . . . . . 34 – 35
čtvero malostranských zahrad
gardens of the Malá Strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – 37
NIGHTLIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 39
TIP NA VÝLET / TIP FOR A TRIP
romantické Průhonice / romantic Průhonice . . . . . . . 40 – 41
AAA RADIOTAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 – 43
40-41
letní hudební festivaly / summer music festivals . . . . . . . . . 44
Červenec 2007
05_iedit.indd 5
5
11.6.2007 15:36:50
ROZHOVOR
BOŘEK ŠÍPEK
„Design určuje, co bude ,IN‘.“
‘Design determines what’s ‘IN’.’
V sérii rozhovorů v Intaxi chceme pravidelně
představovat Čechy, kteří se dokázali prosadit
nejen u nás, ale i v zahraničí. Proto mezi
nimi nesmí chybět jeden z nejvýznamnějších
evropských designérů, Bořek Šípek, který nám
poodhalil nejen situaci současného designu.
In this series of Intaxi interviews we want to
introduce Czechs who have become well-known
in their fields here and abroad. Without doubt,
this group of people includes one of the most
prominent designers in Europe, Bořek Šípek.
Here he reveals much more than the current
situation on the design scene.
Design je stejnǚ jako architektura na hranici mezi umǚním
a obchodem. Co je pro vás dőležitǚjší?
K designu patſí užiteǺnost a umǤní je jenom jeden aspekt. VezmǤte si
tſeba zrcadlo – když se v nǤm nevidíte, tak nemá cenu ho dǤlat. Obchod
mǤ nezajímá vśbec. Když pſeváží, tak to je strašnǤ nebezpeǺné, pak
dǤláte jenom to, o Ǻem si myslíte, že se to prodá. Lidé si kupují to, o Ǻem
si myslí, že je „in“. Design by mǤl naopak to, co bude „IN“, urǺovat.
Like architecture, design sits on the dividing line between art and
business. What is more important for you personally?
Design involves functionality and art is just one aspect of it. Take a mirror
for example – if you can’t see yourself in it, there’s no point making it.
Business does not interest me at all. It’s dangerous when this side of
things starts to prevail – then you only do what you think will sell. But
people buy what they think is ‘in’ but design should determine what’s ‘IN’.
Ųíkáte, že na díle je podstatný jeho koncept...
Bez konceptu se nedá nic navrhovat. Je to komplexní vǤc, kam patſí
to, jak ty objekty fungovaly dſív a jak dnes, dále to, jak funguje naše
spoleǺnost, a v neposlední ſadǤ i vlastní tvśrǺí idea.
You say that the important thing about an item is its concept...
You cannot design anything without a concept. It is a complex process
to decide where to put the way things functioned in the past and how
they do today, how our society works and last but not least your own
creative ideas.
Jaký jste mǚl koncept pŵi rekonstrukci interiérő Pražského hradu,
kterou jste provádǚl poǰátkem 90. let? Spíše respektovat tradici,
nebo narušovat?
Respektovat. Na HradǤ je nejlepší ta práce, která se každému líbí, ale
nikdo si jí nevšimne. Ta, která tam zapadne tak, že to vypadá, jako by
tam byla vždycky. Napſíklad zásah Josipa PleǺnika na HradǤ je dnes
tak samozſejmý, tſeba jeho BýǺí schody, které vytvoſil kvśli novému
pſístupu z námǤstí do zahrad. PleǺnikovo dílo naprosto respektuje
historickou návaznost, ale pſitom je to gesto moderní ſeǺi.
Vystudoval jste filozofii ve Stuttgartu. Jak vás to ovlivƐuje v tvorbǚ?
Pomohlo mi to vytvoſit si strukturu myšlení, proto nevytváſím vǤci
náhodnǤ. Racionální myšlení je v tvorbǤ dśležité. Všechny objekty,
6
Text: Kamila Boháǹková
Foto/Photo: Petr Mader, www.boreksipek.cz
What concept did you work around when renovating the interiors
at Prague castle in the early 1990s? Did you respect tradition or go
against the grain?
I respected tradition. At the Castle the best work is that which everyone
likes but that no one notices – work that blends in so well that it looks as
though it has always been there. For instance, Josip PleǺnik’s alterations
at the Castle blend in so well – for instance the Bull Steps created for
the new entrance from the square to the gardens. PleǺnik’s additions
respect the building’s historical continuity while remaining modern.
You studied philosophy in Stuttgart. How does this influence your
work?
Červenec 2007
06-09i_sipek.indd 6
11.6.2007 13:53:24
Zaǰínal jste v 70. letech v zahraniǰí. Byla tehdy
situace, co se týǰe designu, jiná než nyní?
Situace byla úplnǤ jiná hlavnǤ v 70. a 80. letech. V té
dobǤ byla na ZápadǤ velmi prosperující ekonomika
a firmy si mohly leccos dovolit, navíc zaǺaly vznikat
galerie vystavující design jako umǤní a firmy si v tu
dobu vychovávaly svoje designérské hvǤzdy. Dneska
je designér až na druhém místǤ.
Bylo tǚžké v zaǰátcích hledat vlastní styl?
Inspiroval mǤ hodnǤ Josip PleǺnik. V jeho dobǤ byl na
vrcholu funkcionalismus, dobíhalo art deco, a on
se k ani jednomu nepſiklonil a dǤlal si ty vǤci po svém.
To mǤ velmi posílilo a inspirovalo. Když jsem zaǺínal
v 70. letech, byla vyhlášená italská skupina Memphis
a všichni mladí se snažili pracovat podobnǤ, protože to
byl zaruǺený úspǤch. I když se mi to strašnǤ líbilo, tak
jsem hledal vlastní vyjádſení, což se mi nakonec vyplatilo.
Název slavné vázy Bída s nouzí odkazuje na designérovy začátky, které
nebyly lehké.
The famous name of this vase called
A Pitiful State refers to the designer’s
far from easy beginnings.
Vnímáte i vy design jako nǚco, co by mǚlo být bǚžnou souǰástí naší
osobnosti?
Ano, ale ne každodenní. Jsou urǺitǤ designéſi, kteſí to „každodenní“ dǤlají,
ale já se k nim neſadím. Rozhodl jsem se dǤlat design jenom pro nedǤle.
Uvažoval jste nǚkdy o vǚtší pŵístupnosti vašich dǚl, aby nebyly jen
„exkluzivitou“?
To je komplikovaná vǤc. Já jsem docela sociální ǺlovǤk, ale když získáte
pro svá díla urǺitý status, tak už ho nemśžete poniǺit. Navíc si myslím,
INTERVIEW
It has helped me to form a thought structure,
meaning I don’t create anything by accident.
Rational thinking is important in the creative
process. All the buildings I have worked on should
evoke emotions, but I must remain rational while
creating them. I cannot use my current state and
emotions when creating a piece of work. I’ve also
read a lot of new French philosophy.
které dǤlám, mají vyvolávat emoce, ale já je musím
dǤlat racionálnǤ. Nemśžu pſi tvorbǤ vycházet ze
svého aktuálního stavu a emocí. HodnǤ jsem také Ǻetl
novou francouzskou filozofii.
You began abroad in the 1970s – was the
situation with design diÒerent to now?
The situation was completely diÒerent, especially
in the 70s and 80s. At that time in the west the
economy was booming and companies could
aÒord all kinds of things. Galleries were set up
which exhibited design as art and companies
were nurturing their very own design stars.
Today the designer comes a poor second.
Was it diÕcult at the beginning to find your
own style?
Josip PleǺnik was a huge inspiration to me. In
his time, functionalism was at its peak and was
catching up with art deco. He prescribed to neither and did things his own
way. This gave me a lot of strength and inspiration. When I was beginning
in the 70s, the famous Italian Memphis Group was around, and all young
designers were trying to emulate them as that guaranteed success.
Although I really liked it, I was looking for my own way of expressing myself
which paid oÒ in the end.
Do you see design as something which should be a normal part of
everyone’s personality?
Yes, but not in the ‘everyday’. There are particular designers who do the
‘everyday’, but I’m not one of them. I decided to do design for special days.
Have you ever thought of making your work less exclusive?
That’s complicated. I’m quite a socially-minded person, but when you
achieve a certain status for your work, you can’t just destroy it. I also
think that even if my work was cheaper, people still wouldn’t buy it – it’s
a question of attitude, not money.
Budova Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
The Škoda Auto building in Mladá Boleslav.
How did you come to be involved in glass?
Completely by accident. Originally I studied architecture through
which I arrived at design. I’m more of a furniture designer and I worked
mainly with wood. My family history led me to become involved with
glass – I am an orphan, but I had a guardian who was a glass artist, and
when I returned to Czechoslovakia in 1982 for a while, I visited a glass
workshop and that’s how it all started.
Why do you think tourists are interested in Czech glass?
Take a look at the tourists who come here. We are a relatively cheap
country. While more tourists come to Prague in a year than to Paris, they
spend a lot more money in Paris.
Is it mostly foreigners who visit your gallery...
Yes, my main clients are foreigners, but Czechs visit us too, although this
is a very small group. Over the five years that the gallery has been open
most of them have bought something ‘from Šípek’.
Could you tell us how Czech design is faring in comparison with
foreign design?
Červenec 2007
06-09i_sipek.indd 7
7
8.6.2007 14:31:06
ROZHOVOR
že i když budou levnǤjší, tak si je stejnǤ lidé
nekoupí, jde o jejich pſístup, ne o cenu.
Slavná židle Bambi – soulad umění a funkčnosti.
The famous Bambi chair – art and functionality
in perfect harmony.
Jak jste se ke sklu dostal?
ÚplnǤ náhodou. Vystudoval jsem pśvodnǤ
architekturu, pſes ni jsem se dostal
k designu a jsem spíš nábytkáſ, dǤlal jsem
hlavnǤ se dſevem. Ke sklu mǤ pſivedla
moje rodinná historie – jsem sirotek, ale
mǤl jsem poruǺníka, který je skláſský
výtvarník, a když jsem se vrátil v roce 1982
na chvíli do Ƕech, navštívil jsem ho ve
skláſské huti a od té doby to zaǺalo.
Proǰ si myslíte, že turisty zajímá ǰeské
sklo?
Podívejte se na turisty, kteſí sem jezdí. Jsme
pomǤrnǤ levná zemǤ. Zatímco do Prahy
pſijede roǺnǤ více turistś než do Paſíže,
v Paſíži utratí mnohonásobnǤ více penǤz.
Jsou to ale hlavnǚ cizinci, kdo navštǚvuje
vaši galerii...
Ano, hlavní klienti jsou cizinci, ale chodí
k nám i Ƕeši, i když je to strašnǤ tenká vrstva
a bǤhem tǤch pǤti let fungování galerie už
vǤtšina z nich nǤco od „Šípka“ má.
„Český design neexistuje.
Je to mezinárodní věc.“
What are the main trends in design
today?
Definitely minimalism which has its origins
in Japan. In Europe we are slowly returning
to the 1980s – extravagant elements are
appearing again. Environmental design is
interesting, on the dividing line between
design and architecture. It’s a question
of the relationship between design and
the world around. I also place more
universal things in this category such as a
state banquet where the overall context
is important – the light, choice of music,
table decoration…
‘There’s no such thing
as Czech design. It’s an
international affair.’
Mohl byste srovnat, jak je na tom ǰeský
design v porovnáním se zahraniǰím?
Nemám rád slovo „národní“ design. Spíš
bych ſekl design v Ƕechách. V dnešní
dobǤ internetu a médií jsou inspirace
celosvǤtové. Možná lze mluvit o italském
designu, kde je celá industriální struktura
daná tak, že ten design umožƚuje. To u nás
není. Design v Ƕechách se dá zcela srovnat
se svǤtem, ale chybí tady podpora a zájem
prśmyslu, to ještǤ nǤjakou dobu potrvá.
You are the deacon of the Faculty of
Architecture at the Technical University
in Liberec. Where does the current
generation of designers find itself?
The things it seems could be easier for
them are in fact a lot more diÕcult. In
our day we had to forage for information,
we read a lot and visited exhibitions, but
now thanks to the internet it is easy to find
out what you need. But things are more
diÕcult as now choosing what you need has become the problem.
Jaké jsou hlavní trendy souǰasného designu?
UrǺitǤ minimalismus, který má pśvod v Japonsku. Také se pomalu
vracíme v EvropǤ k osmdesátým letśm – objevují se zase extravagantní
prvky. Zajímavý je environmental design, na pomezí designu
a architektury. Jedná se o vazbu designu na okolní prostſedí. Sem ſadím
i univerzálnǤjší vǤci, napſíklad státní veǺeſe, kde je podstatný celkový
kontext – svǤtlo, výbǤr hudby, výzdoba stolu.
What are you working on at the moment and what plans do you have
for the future?
I never plan, I’ve been influenced by Buddhism in this, and I prefer to live
in the ‘here and now’.
Jste dǚkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci.
Jakou situaci má dnešní generace designérő?
To, co se zdá, že by mohli mít lehǺí, mají o dost tǤžší. My jsme se museli
hodnǤ pídit po informacích, Ǻetli jsme, chodili po výstavách, ale nyní se
díky internetu snadno dostanete k tomu, co potſebujete. O to je to tǤžší,
protože je problém si z toho vybrat.
8
I don’t like the word ‘national’ when it
describes design. I prefer to say design
in the Czech Republic. In these times of
the internet and the media, inspiration
has gone global. Perhaps it is possible to
talk about Italian design where the entire
industrial structure is set up to support
design. That’s not the case here. Design
in the Czech Republic is comparable to
international design, but support and
interest from industry are lacking and it
will take a while to change this.
You have opened a Thai restaurant - why Thai cuisine? Do you place
emphasis on design as far as the food is concerned?
I opened my Thai restaurant ten years ago when there wasn’t one in
Prague. I like Thai food so I did it for myself. Design on the plate is
important – a person eats with his or her eyes. But there I try to keep to
Thai traditions.
In one interview you declared that for Czechs food and living space
come third after cars and clothes. Why do you think this is so?
Červenec 2007
06-09i_sipek.indd 8
8.6.2007 14:31:26
» jeden z nejvýznamnǤjších evropských designérś
» narodil se v roce 1949, v necelých 20 letech emigroval do NǤmecka,
v Hamburku vystudoval Vysokou školu výtvarných umǤní
a ve Stuttgartu filozofii
» poté se pſestǤhoval do Nizozemí, kde vystudoval design
a založil Studio Šípek
» 1983 Cena za architekturu za návrh obytného domu ze skla
pro svou sestru
» 1988 získal v Japonsku cenu Kho Liang I jako designér roku
» 1991 získal ſád Francouzské republiky – Rytíſ umǤní a literatury
» 1993 Cena za užité umǤní a architekturu Nadace prince Bernhardta
» poǺátkem 90. let obnovil na žádost prezidenta Havla
interiéry Pražského hradu
» 2005 zvolen dǤkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci
» založil v Praze studio Šípek, thajskou restauraci Arzenal
a lahśdkáſství Bistrot
» je spolumajitelem skláſského studia Ajeto
» je podruhé ženatý, má tſi syny
» one of the most prominent European designers
» born in 1949, at 20 years of age he emigrated to Germany,
studying art in Hamburg and philosophy in Stuttgart
» after that he moved to the Netherlands, where he studied design
and founded Studio Šípek
» 1983 – architecture prize for designing a house made of glass for his sister
» 1988 – won the Kho Liang I award in Japan for designer of the year
» 1991 – given the Knight of Art and Literature Award
by the French Republic
» 1993 – given award for functional art and architecture
by the Prince Bernhardt Foundation
» early 1990s – asked by President Havel to renovate the interiors
at Prague Castle
» 2005 – elected Deacon of the Faculty of Architecture
at the Technical University in Liberec
» founded Studio Šípek in Prague, the Thai restaurant Arzenal
and the Bistrot delicatessen
» he is the co-owner of the Ajeto glass studio
» he has been married twice and has three sons
Na ǰem nyní pracujete a jaké máte plány do budoucna?
ZásadnǤ neplánuju, v tomhle jsem trochu ovlivnǤn buddhismem
a dávám pſednost „teǬ a tady“.
As far as design is concerned, they can show they can aÒord something
when they have a car. It first occurred to me when I saw ugly tower
blocks in Jižní M Ǥsto with several Mercedes standing outside. But
Czechs have other bad qualities such as envy and intolerance.
Založil jste i thajskou restauraci – proǰ zrovna thajská kuchynǚ?
Kladete i vy ve své restauraci dőraz na design jídla?
Thajskou restauraci jsem založil pſed deseti lety a tenkrát v Praze žádná
nebyla, mǤl jsem ji rád, tak jsem to udǤlal kvśli sobǤ. Design na talíſi je
dśležitý – ǺlovǤk jí oǺima. Tady se snažím to ale držet v té thajské tradici.
V jednom rozhovoru jste prohlásil, že pro Ǭechy je jídlo a bydlení až
na tŵetím místǚ, po autech a oblékání. Proǰ si myslíte, že to tak je?
Co se týǺe designu, tak na tom autǤ si nejvíc dokážou, že na „nǤco“ mají.
Poprvé mi to došlo, když jsem na Jižním MǤstǤ vidǤl ošklivé paneláky,
ale pſed nimi Mercedesy. Ƕeši mají ale jinou špatnou vlastnost, a tou je
nepſejícnost a netolerance.
Jezdíte rád a ǰasto taxíkem? Jakou taxislužbu preferujete?
Jezdím hodnǤ a rád a vǤtšinou s „áǺkama“.
Výzdoba interiéru obchodu
Karla Lagerfelda.
Decoration inside
the Karl Lagerfeld shop.
<
Do you travel by taxi often? Which taxi firm do you prefer?
I travel a lot by taxi and mostly with the 3 As.
INTERVIEW
Bořek Šípek
<
• CITY TOURS – EVERY 60 MIN. •
Sightseeing Tours
River Cruises
Excursions from Prague
Tours 2007/2008
hrs Mo Tu We Th Fr Sa Su
Tour 1
2
350
Tour 1a Short City Tour
1 1/4
250
Tour 1b Walk through the Old Town
3
390
Tour 2
Terezín
5
1100
Historical City
Price
CZK
Tour 3
Grand City Tour
3 1/2
650
Tour 4
Jewish Prague
2 1/2
750
Tour 5
A Coffee Break on the River
1 1/4
370
Tour 6
River Cruise
incl. lunch
2 1/2
770
Tour 7
Karlovy Vary
incl. lunch
10
1500
Tour 8
Karlštejn
incl. lunch
5
950
Tour 9
Konopiště
incl. tasting of beer
5
900
Tour 10 Kutná Hora + Ossuary
6
Tour 11 Český Krumlov
10
1450
4
1150
11
1950
Tour 12 Prague by night
incl. dinner
Tour 13 Dresden - Germany
Tour 14 Horse-Racing
incl. lunch
5
900
500
Travel Agency MARTIN TOUR PRAHA
Štepánská 61 - palác Lucerna, 110 00 Prague 1 - Czech Republic
phone: +420 224 212 473, 224 239 752, fax: +420 224 225 437
e-mail: [email protected], http://www.martintour.cz
Červenec 2007
06-09i_sipek.indd 9
9
8.6.2007 14:31:46
USA 2007
Czech premiere: 5. 7. 2007
directed by: Tim Story
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
USA 2007
premiéra v ČR: 5. 7. 2007
režie: Tim Story
Druhý díl akční komiksové sci-fi. Fantastická
čtyřka super hrdinů se po smrti Dr. Dooma vrátí
ke svému běžnému životu. Na scéně se však
objeví – jak jinak – nový nepřítel zvaný Silver
Surfer a není zcela vyloučeno, že Dr. Doom je
zpět. Není tedy divu, že fantastická čtyřka vrací
spolu s digitálními efekty úder…
Foto/Photo: Bontonfilm
KULTURNÍ KOKTEJL
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
The second instalment of this sci-fi action film
based on a comic book. The Fantastic Four super
heroes return to their everyday lives after the
death of Dr. Doom. But soon a new enemy arrives
on the scene in the form of Silver Surfer, and it’s
not completely out of the question that Dr. Doom
may make a reappearance. The Fantastic Four pack
a real punch with their digital special effects …
Grindhouse
Grindhouse
USA 2007
premiéra v ČR: 5. 7. 2007
(Grindhouse – Auto zabiják) a 23. 8. 2007
(Grindhouse – Planeta Teror)
režie: Robert Rodriguez, Quentin Tarantino
(režie trailerů: Rob Zombie, Eli Roth, Edgar Wright)
USA 2007
Czech premiere: 5. 7. 2007 (Grindhouse – Death
Proof) and 23. 8. 2007 (Grindhouse – Planet Terror)
directed by: Robert Rodriguez, Quentin Tarantino
(trailers directed by: Rob Zombie, Eli Roth,
Edgar Wright)
filmy / films
Fantastická čtyřka a Silver Surfer
Warholka
Když se bohatá, krásná a samozřejmě mladá Edie v roce 1965
v New Yorku seznámí s Andy Warholem, život začne imitovat umění.
Warhol jí slíbí, že z ní udělá hvězdu, která brzy skutečně exploduje na
newyorském avantgardním nebi, než pomalu zjistí, že začíná ztrácet
pojem o realitě. Vraťme se zpět do New Yorku 60. let, do dob pop-artu,
drog a uměleckých snů větších než život.
Factory Girl
When a rich, beautiful and, of course, young Edie meets Andy Warhol in
New York in 1965, life begins to imitate art. Warhol promises to make her
a star and soon she explodes onto the New York avant-garde scene, before
realising that she has begun to lose track of reality. Return to 1960s New
York, a time of pop-art, drugs and larger-than-life artistic dreams.
Factory Girl
USA 2006
premiéra v ČR: 12. 7. 2007
režie: George Hickenlooper
USA 2006
Czech premiere: 12. 7. 2007
directed by:
George Hickenlooper
Foto/Photo: Bioscop (MagicBox, a. s.)
USA, Polsko, Francie, 2006
premiéra v ČR: 12. 7. 2007, režie: David Lynch
Legendární David Lynch točil tento film dva
roky a poprvé na digitální kameru. Výsledkem je
podívaná ne méně experimentální než Mazací
hlava, rozhodně tajemnější než Mullholand Drive
a v hlavní roli se opět zaskví Laura Dernová.
10
Inland Empire
Foto/Photo: SPI
USA, Poland, France, 2006
Czech premiere: 12. 7. 2007, directed by: David Lynch
The legendary David Lynch took two years to make
this film, using a digital camera for the first time in his
career. The result is a film no less experimental than
Eraserhead and certainly darker than Mullholand
Drive. Laura Dern once again excels in the lead role.
Připravila/Prepared by: Kamila Boháčková
Pocta béčkovým filmům 70. a 80. let a opak
Homage to B films of the 70s and 80s – this is how
sloganu „head and shoulders“, totiž „jeden ve
this 85-minute film called Grindhouse could be
dvou“ – tak by se daly shrnout dva 85minutové
summed up. The film contains several false trailers,
filmy s názvem Grindhouse, které obsahují několik
filmed by Tarantino’s friends, for films which are
falešných trailerů natočených Tarantinovými
never made, hectolitres of blood, and neverpřáteli na filmy, které nikdy nevzniknou, hektolitry
ending dialogues a la Pulp fiction. Tarantino’s
Foto/Photo: Palace Pictures
(Palace Cinemas Czech, s. r. o.)
krve a sáhodlouhé dialogy ve stylu Pulp fiction.
Death Proof is a dark thriller in which a murderer
Tarantinův Death Proof (Auto zabiják) je temným
stalks his victims in a killer car, while Rodriguez’s
thrillerem, v němž vrah sleduje své oběti ve
Grindhouse contribution called Planet Terror
vraždícím autě, zatímco Rodriguezův Grindhouse příspěvek s názvem
shows us a world overtaken by zombies. The most blatant piece of irony
Planet Terror (Planeta Teror) nám ukazuje svět napadený zombies.
you’ll see this summer.
Patrně největší záměrná „ptákovina“ letošního léta – tedy pardon, dvě.
Červenec 2007
10_11i_film.indd 10
11.6.2007 13:54:59
The Good night
The Good night
USA 2007
premiéra v ČR: 19. 7. 2007
režie: Jake Paltrow
USA 2007
Czech premiere: 19. 7. 2007
directed by: Jake Paltrow
Gary (Martin Freeman) prožívá klasickou
krizi „Kristových let“ – práce ho už nebere,
na manželku Doru (Gwyneth Paltrow) si
vypěstoval alergii a před čtyřmi roky slavil Foto/Photo: Bontonfilm
třicátiny. Ale vše se změní, když potká
Annu (Penélope Cruz) – krásnou, sexy, zábavnou a milující Garyho. Je to
zkrátka žena jeho snů – a to bohužel doslova. Garyho zvláštní jízda skrze
lucidní sny může začít…
Harry Potter a Fénixův řád
Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA 2007
premiéra v ČR: 19. 7. 2007, režie: Davi Yates
Gary (Martin Freeman) is going through a classic
early-thirties crisis – his work bores him, he is
allergic to his wife Dora (Gwyneth Paltrow) and
four years ago he celebrated his 30th birthday. But
everything changes when he meets Anna (Penélope
Cruz) – beautiful, sexy, fun and in love with him.
She is the woman of his dreams – literally. Gary’s strange dream-world
adventure can begin…
CULTURE COCTAIL
filmy / films
Vzrušující sny
Harrymu začíná pátý a dost perný rok studia v Bradavicích. Nemůže spustit oči
z krásné Cho Chang, zdají se mu sny, které si nedokáže vysvětlit, a nikdo mu nevěří, že je
Voldemort zase zpět a tajně po čemsi pátrá. To, co v tomto díle Harry objeví, převrátí jeho
dosavadní svět vzhůru nohama.
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Foto/Photo: Warner Bros
USA 2007
Czech premiere: 19. 7. 2007, directed by: Davi Yates
Harry has begun his fifth and most challenging year at Hogwarts, but he can’t take his
eyes of the beautiful Cho Chang. He has dreams which he can’t explain, and no one
believes him that Voldemort is back again and is secretly working on something. Harry
discovers something in this sequel which turns his world upside down.
Angel
Francie 2007
premiéra v ČR: 9. 8. 2007, režie: François Ozon
France 2007
Czech premiere: 9. 8. 2007, directed by: François Ozon
François Ozon (8 žen, Bazén, 5 x 2) natočil první
anglicky mluvený film podle novely Elizabeth
Taylorové z roku 1957. Odehrává se na přelomu
19. a 20. století a pojednává o nelehké, barevné,
veselé a smutné cestě jedné ženy – spisovatelky
ženských románů.
François Ozon (8 Women, Swimming Pool, 5 x 2) directed his
first film in English, based on a novel by Elizabeth Taylor dating
from 1957. The story is set at the end of the 19th century and the
beginning of the 20th and deals with a difficult, exciting, happy and
sad journey made by one woman – an author of women’s novels.
Foto/Photo: Artcam
Anděl (Angel)
42. MFF Karlovy Vary (29. 6. – 7. 7. 2007)
Letos jako každý rok nabídne nejvýznamnější filmová přehlídka u nás
na 220 celovečerních filmů, z nichž se můžeme těšit na novou vlnu
japonského filmu, nový
Foto/Photo: MFF Karlovy Vary
Hollywood 70. let (Martin
Scorsese, Francis Ford
Coppola, Terrence Malick)
i řadu novinek české i světové
tvorby.
42nd Carlsbad IFF
(29. 6. – 7. 7. 2007)
This year, as every year, the
best known film festival in
the Czech Republic will feature 220 films, the highlights of which must
be pictures from the new wave of Japanese film, 70s Hollywood pieces
(Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Terrence Malick) and a whole
host of other Czech and international film hits.
FILMOVÉ FESTIVALY / FILM FESTIVALS
Letní filmová škola
v Uherském Hradišti (20. – 29. 7. 2007)
Za neformálním filmovým maratonem spojeným s ochutnávkou
moravských vinných sklípků stojí za to odjet nějaký ten kilometr
za Prahu. Letos bude na programu brazilský a kavkazský film,
filmy s tématem stáří, profily osobností, jako je Václav Havel či
Jerzy Stuhr, a spousta starších i novějších filmů.
Uherské Hradiště
Summer Film School (20. – 29. 7. 2007)
It’s well worth heading the odd kilometre out of Prague to
experience the informal atmosphere of this film marathon,
fuelled by the contents of Moravian wine cellars. This year, the
programme will feature Brazilian and Caucasian films, pictures on
the theme of ageing, profiles of personalities such as Václav Havel
and Jerzy Stuhr and a whole host of other films old and new.
Červenec 2007
10_11i_film.indd 11
11
11.6.2007 15:00:53
KULTURNÍ KOKTEJL
Miloš Urban: Dead Girls
Argo 2007
(Mrtvý holky) Argo 2007
Jeden z nejčtenějších českých spisovatelů nejen
u nás, autor Hastrmana či Sedmikostelí, Miloš
Urban, vydal nedávno svou novou knihu – sbírku
deseti povídek Mrtvý holky. Jde spíše o „sbírku
kuriozit“, tedy drobných textů, které během
pěti let vznikaly samostatně. Obsahuje
příběhy bizarní (Faun), tragikomické
(Smrtečka) i „čistokrevné“ horory, jako
Foto
/Ph
je např. To strašný kouzlo podzimu.
oto:
©A
rgo
Kniha Mrtvý holky vychází současně ve třech
podobách – ilustrované vydání se bude prodávat za
328 korun, vydání bez ilustrací za 248 korun a 100 kusů
bibliofilských výtisků bude s grafickým listem a zabalených
v dámských kalhotkách a v dřevěném pouzdře za 600 korun.
One of the most widely read Czech writers here and abroad,
Miloš Urban, author of Hastrman and Seven Churches,
recently published a new collection of ten short stories called
Dead Girls. This is really a collection of strange tales, short
passages which were written over the last five
years and are unrelated to each another. They
include bizarre tales (Faun), tragicomic stories
(Death) and pure horror stories such as The
Generous Night of Baroness von Erbann and
The Terrible Magic of Autumn. Dead Girls will be
released in three editions – an illustrated edition
for 328 CZK, without illustrations for 248 CZK
and 100 copies for book fans with a graphics page,
wrapped in a pair or knickers and in a wooden
cover for 600 CZK!
knihy / books
Miloš Urban: Mrtvý holky
Foto/Photo: © Argo
výstavy / exhibitions
Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Výstava uspořádaná ke 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého představuje tohoto malíře
jako výjimečného solitéra a hledače dokonalé harmonie a duchovní podstaty krásy
a čistoty v umění. Budete mít možnost zhlédnout v průřezu celé jeho složité dílo
i s dobovými výtvarnými a literárními kontexty a vlivy a těšit se můžete samozřejmě
i na jeho slavné portréty intimních krajin.
Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Paintings / drawings / illustrations
25. 5. – 16. 9. 2007, Valdštejn Riding School
This exhibition marking the 40th anniversary of Jan Zrzavý’s death presents the
painter as an extraordinary man, always searching for perfect harmony and the
spiritual basis of beauty and purity in art. Visitors will have the opportunity to view
a cross-section of his complex work alongside exhibits of period art and literature
putting the artist’s work and influences into context; and of course they can also look
forward to his famous landscapes.
Foto/Photo: Správa Pražského hradu / Prague Castle Administration
Obrazy / kresby / ilustrace
25. 5. – 16. 9. 2007, Valdštejnská jízdárna
Jan Zrzavý: Utrpení, 1916;
olej, plátno, 40 x 33 cm
Jan Zrzavý: Suffering, 1916;
oil on canvass, 40 x 33 cm
Neo Rauch, Grund, 1993, olej na plátně/oil on canvass,
250 x 190 cm. Soukromá sbírka / Private collection, Berlin.
©VG Bild-Kunst, Bonn, 2007. Courtesy Galerie EIGEN + ART
Leipzig/Berlin+ David Zwirner, New York
Neo Rauch: Neue Rollen
10. 5. – 5. 8. 2007, Galerie Rudolfinum
Galerie Rudolfinum soustavně mapuje to nejzajímavější ze současného umění.
Pro tuto sezonu připravila ve spolupráci s Kunstmuseem Wolfsburg reprezentativní
průřez velkoformátovými obrazy Neo Raucha (*1960 v Lipsku), vůdčího ducha
„nové lipské školy“. Jeho obrazy jsou charakteristické místní i časovou neurčitelností
a spojením obrazu a písma, pohrávajícím si s žánrem komiksu a reklamní grafiky.
Neo Rauch: Neue Rollen
The Rudolfinum Gallery regularly exhibits the most interesting artists on the
contemporary scene. This season the gallery, in cooperation with the Kunstmuseem
Wolfsburg, is putting on an exhibition of oversize pictures by Neo Rauch (*1960 in
Leipzig), the leading light of the ‘new Leipzig school’. Time and space anonymity and
associating images with words which reaches into comic art and advertising graphics,
are characteristic for his work.
12
Foto/Photo: Uwe Walter
10. 5. – 5. 8. 2007, Rudolfinum Gallery
Červenec 2007
12_13i_div.indd 12
8.6.2007 15:07:08
20. 6. – 30. 9. 2007, Václavské náměstí a zákoutí staré Prahy
O tom, že současné umění patří do veřejného prostoru, bude letos již popáté
přesvědčovat návštěvníky Prahy Gallery Art Factory, která pravidelně pořádá v létě
na největším pražském náměstí Mezinárodní festival velkorozměrových soch.
Sculpture Grande Prague 2007
CULTURE COCTAIL
výstavy / exhibitions
Sculpture Grande Prague 2007
20. 6. – 30. 9. 2007, Wenceslas Square and the quiet corners of old Prague
Foto/Photo: Gallery Art Factory
Sylvie Fleury: Houby / Mushrooms
Staroměstské náměstí / The Old Town Square
Švýcarská sochařka Sylvie Fleury reflektuje svými
nápisy lidskou touhu po luxusu.
In her titles, Swiss sculptor Sylvie Fleury reflects
human’s longing for a bit of luxury.
This summer the Gallery Art Factory will, for the fifth time, show visitors to Prague
that contemporary art belongs in public places with a regular summer international
exhibition of oversize pieces of sculpture, which takes place on the capital’s biggest
square.
Maximální fotografie
25. 6. – 14. 9. 2007, Areál Pražského hradu
divadlo / theatre
Foto/Photo: Agentura Schok
Už počtvrté se na Pražském hradě uskuteční výstava MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE.
Letos tu své velkoformátové zvětšeniny vystaví i ve světě známý fotograf Ivan Pinkava.
Jeho výstava s názvem Salome představí výběr z jeho slavných portrétů, doplněných
o meditativní zátiší.
Foto/Photo: Agentura Schok
25. 6. – 14. 9. 2007, Prague castle
The OVERSIZE PHOTOGRAHY exhibition will take place at Prague Castle for the
fourth year. This year, world famous photographer Ivan Pinkava will be exhibiting
his enlarged images. His exhibition entitled Salome includes a selection of famous
portraits and still life images.
Letní shakespearovské slavnosti
21. 6. – 14. 9. 2007, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu,
nádvoří Lichtenštejnského paláce
Summer Shakespeare Festival
21. 6. – 14. 9. 2007, Prague castle,
courtyard of the Lichtenstein Palace
Připravila/Prepared by: Kamila Boháčková
Oversize Photography
Although most theatres are closed over the summer,
the now traditional Summer Shakespeare Festival
at Prague Castle remains a warm weather favourite
with theatre lovers. This year the main stage at
the High Burgrave has been joined by a second
venue in the courtyard of the Lichtenstein Palace
on Malostranské Square. Othello, Twelfth Night
and the Merchant of Venice remain from last year
programme, and there will be two new plays - the
comedy As You Like It and The Tempest. Jan T říska,
appearing as Caliban in the latter, is returning to
the Shakespeare festival, where he enjoyed huge
success in King Lear, after a five year absence.
Tickets from 280 CZK available through
Ticketpro.
Ačkoliv má většina divadel v létě prázdniny, tradiční lahůdkou ctitelů Thalie zůstávají Letní
shakespearovské slavnosti na Hradě. Letos se hlavní scéna na Nejvyšším purkrabství obohatila
ještě o nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí. Z úspěšného loňského
programu zůstává Othello, Večer tříkrálový a Kupec benátský, ale chystají se dvě premiéry
– komedie Jak se vám líbí a filozofická Bouře. Právě v ní se v roli Kalibana objeví Jan Tříska, který se
tak na shakespearovská prkna vrací po pěti letech, kdy slavil fenomenální úspěch v Králi Learovi.
Vstupenky už od 280 Kč v síti Ticketpro.
Letní Letná
Foto/Photo:
www.letniletna.cz
20. 7. – 2. 9. 2007, Letenská pláň
Už třetím rokem se na pražské Letné
představí přední skupiny světového
i českého nového cirkusu a chybět nebudou
ani zajímavé hudební formace. Stoupenci
nového cirkusu zapojují do divadelního
představení akrobatické prvky, klauniády
a vizuální a světelnou show.
Loňský zážitek – spolek Malabar s představením Helios 2
a obrovskou svítící kudlankou.
A highlight of last year’s event - the Malabar Association presents
Helios 2 and a huge illuminated praying mantis.
Summer Letná
20. 7. – 2. 9. 2007, Letenská pláň
For the third year running, Prague-Letná will host leading Czech and international
new circus acts and some great music. Members of the new circus will join in a theatre
performance featuring acrobatics, clown antics and a light show.
Červenec 2007
12_13i_div.indd 13
13
11.6.2007 14:00:18
17. 7. 2007, Prague, T-mobile Arena
This legendary nine-member hip-hop
formation made up of strong individual
performers from Brooklyn and Staten
Island is named after a magic sword.
The clan’s real weapons which they have
used to reach the top of the hip-hop
Olympus are their raw beats, orientalstyle sampling, aggressive rap style
and uncompromisingly passionate and
explosive performances.
Rolling Stones
22. 7. 2007
Brněnské výstaviště, Brno, 19.00
Dvě hodiny po dálnici z Prahy
do moravské metropole jsou
zanedbatelnou ztrátou času,
chcete-li být při tom. Jakkoliv mocní
a legendami opředení, nyní se čestně
vracejí, aby domácím i přespolním
vynahradili zrušený termín z loňského
roku. Nepoleze-li už žádný kytarista
na strom, pak si všichni odnesou
průkazné poznání – rock'n'roll je
věčný.
22. 7. 2007
Brno Exhibition Centre, Brno, 19.00
Two hours down the motorway from
Prague to the capital of Moravia is a small
price to pay if you want to be there.
They may be a powerful and legendary
group, but this time, true to their word,
they have returned to make up for the
cancelled concerts that were supposed to
take place last year. Unless another one
of their number decides to climb a tree,
expect everyone present to take away the
same impression – rock ’n’ roll is timeless
Chemical Brothers
10. 8. 2007, T-mobile Arena, 20.00
Kultovní dvojice Tom Rowlands a Ed
Simmons se již svým prvním a takřka
na koleně natočeným singlem Song To
The Siren z roku 1993 pasovala do role
věrozvěstů elektronické hudby nového
tisíciletí. Nyní přijíždějí s aureolou
hvězd a také s monstrózním koncertním
programem.
10. 8. 2007, T-mobile Arena, 20.00
With their first single Song To The
Siren, released in 1993, the cult double
act Tom Rowlands and Ed Simmons
became the barometers of electronic
music for the new millennium. This time
they will arrive accompanied by an array
of stars and a monster concert.
same impression – rock ’n’ roll is timeless
Nine Inch Nails
13. 8. 2007, Praha
Zimní stadion Eden
Svoji aktuální novinku Year Zero
představí naživo soubor vedený jediným
stálým členem Trentem Reznorem
coby charismatickým klenotem
a příkladně kontroverzním autorem
současné rockové Ameriky. Čeká vás
industrial, avantgarda, synthi-rock
i nekompromisní názor na společnost
bez pozlátka.
13. 8. 2007, Prague, Eden Ice stadium
This group led by the only member to be
there from the beginning, Trent Reznor,
the charismatic star and controversial
leader on the American rock scene, will
perform their current album Year Zero
live. Expect industrial, avant-garde,
synthi-rock and some uncompromising
opinions on modern society.
Připravil/Prepared by: Ivan Šiler
Foto/Photo: D_Smack_U Promotion
Foto/Photo: Interconcerts
Foto/Photo: 10:15 Promotion
Foto/Photo: Interkoncerts
KULTURNÍ KOKTEJL
17. 7. 2007, Praha, T-mobile Arena
Legendární devítihlavá hip-hopová
saň složená ze silných individualit
z Brooklynu a Staten Islandu je
pojmenovaná po meči s magickou mocí.
Skutečnými zbraněmi jejího klanu, jimiž
se probili nejenom na stylový Olymp,
jsou však syrové beaty, východoorientální samply, agresivní rap a hrubě
nekompromisní projev vyvolávající
explozivní vášně.
koncerty / concerts
14
Wu-Tang Clan
Červenec 2007
14_15i_koktejl_hudba.indd 14
8.6.2007 15:04:15
O tom, že zvuk nemá pouze jediný rozměr,
tradičně přesvědčuje hudební vesmířanka
usazená na Islandu. Další album alternativní
skladatelky oslovující i komerční publikum navíc
podpořili svou spoluúčastí svérázný excentrik
Anthony Hegarty, hip-hopový progresivista
Timbaland, jazzový volnomyšlenkář Chris
Corsano či Mark Bell coby polovina techno
legendy LFO.
The music of this being from outer space who
settled in Iceland always convinces listeners that
sound has many dimensions. The new album by
the alternative song writer which will reach out
to a wide audience has been helped along by the
eccentric Anthony Hegarty, progressive hip-hop
star Timbaland, jazz libertine Chris Corsano
and Mark Bell half of the techno legend LFO.
Linkin Park: Minutes To Midnight
Za zvukově průlomový označují svůj třetí
řadový počin samotní členové kapely.
Především je ale důkazem, že v jejich
kombinacích hip-hopu, syrového trash-rocku,
výrazných melodií a průkazného talentu
se neskrývá jen klíč k úspěchu, ale také
k zajímavému vývoji. Rap s notnou dávkou
energie tak nyní cizeluje i sofistikovaný pop.
Even the members of the band consider
their third album as a turning point in their
sound. The album above all proves that their
combination of hip-hop, raw trash-rock,
strong melodies and obvious talent is the
key to their success, as well as to interesting
developments in the music they produce.
Sophisticated pop embellished with energypacked rap.
Manic Street Preachers: Send Away The Tigersness
Drogy, záhadné zmizení hypnotického
kytaristy, přirovnávání k U2, začátky v duchu
generační revolty či sólové projekty svých lídrů
– to vše už tito rockoví kazatelé přežili. Osvíceni
kytarovým, avšak stále melodickým rockem
a vyladěni „emo-punk“ zvukařem Chris LordAlgem neskrývají hitové ambice za podpory
Niny Persons – tváře i hlasu The Cardigans.
Drugs, the mysterious disappearance of their
guitarist, comparisons with U2, origins in
generational revolt and solo projects by some
of the main band members – The Preachers
have survived it all. The album features Nina
Persons – the face and voice of The Cardigans.
Enlightened but melodic rock guitar and an
‘emo-punk’ sound added by sound engineer
Chris Lord-Algem make this a hit.
Paul McCartney: Memory Almost Full
Překvapivě mnohovrstevnatá nahrávka
ze života hmyzu, jehož krovky se třpytí
pověstí legendy. Pilotní singl Dance Tonight
s optimistickým motivem zachyceným v paměti
při mandolinové improvizaci, až floydovsky
patetická House Of Wax či třeba klavírní obraz
Mr. Bellamy se nicméně doplňují v nostalgické
harmonii.
A surprisingly multilayered soundtrack from
the life of the Beatles, whose glory still shines
bright. The pilot single Dance Tonight with
the optimistic motif made up of improvisation
on the mandolin, the Pink Floydesque House
Of Wax and the piano piece Mr. Bellamy
compliment each other in nostalgic harmony.
Sophie Ellis Bextor: Trip The Light Fantastic
Stínová konkurentka Kylie Minogue nebo jen
ekletičtější Belinda Carlisle? Ze všeho nejvíce
majitelka originálního lehce zastřeného vokálu,
která je na tanečním parketu jednou dámou,
občas frivolní, ale přesto moderní a šik.
Provokuje a – funguje to.
A kind of shadow Kylie Minogue or just a more
eclectic Belinda Carlisle? Most importantly
of all she is the owner of an original, slightly
husky singing voice. On the dance floor she is
sometimes a lady, sometimes frivolous, always
timeless but somehow modern. Her teasing is
effective.
Červenec 2007
14_15i_koktejl_hudba.indd 15
CULTURE COCTAIL
desky / new albums
Foto/Photo: Universal
Foto/Photo: Universal
Foto/Photo: Sony Music Bonton
Foto/Photo: Warner Music
Foto/Photo: Universal
Björk: Volta
15
8.6.2007 15:04:39
Simpsonovi
PROFIL
konečně ve filmu
premiere in the Czech Republic: 27. 7. 2007
directed by: David Silverman
The entire series will be available in the
autumn in the Czech Republic on DVD!!!
The Simpsons
finally come to the silver screen
Podle časopisu Time je Bart Simpson
46. nejvýznamnější postavou této planety.
Seriál o „takové normální rodince“ ze
springfieldského zapadákova se může chlubit
ještě jedním nej – je nejdelším seriálem
všech dob. Ke svému 20. výročí si nyní
nadělil „celovečerák“, který je každopádně
dalším „nej“ – totiž největším překvapením
(a doufejme, že ne největším zklamáním).
16
Text: Kamila Boháčková, Foto/Photo: Bontonfilm, Česká televize
premiéra filmu v ČR: 27. 7. 2007
režie: David Silverman
celá série se v ČR chystá na
podzim na DVD!!!
According to Time Magazine, Bart Simpson is
the 46th best known character on the planet.
The animated serial about an ‘everyday’
family from Springfield can boast yet another
superlative – it is the longest running serial of
its kind of all time. To mark its 20th anniversary,
it has been made into a feature film which has
another superlative attached – it’s one of the
biggest surprises of the year (and hopefully not
one of the biggest let-downs).
Červenec 2007
16_17i_simps.indd 16
11.6.2007 14:05:05
Bart Simpson (Martin Dejdar)
Bart Simpson (Martin Dejdar)
věk: 10 a půl
povolání: čtvrťák
slavné hlášky: „Burani jsou taky lidi.“ „Uprdnutí není
odpověď.“ „Už nikdy nebudu křičet ,je mrtvá‘ při čtení
prezence.“
Bartův vnitřní svět asi nejlépe vystihují jeho první dětská
slůvka: „Aye, Caramba!“ A proslýchá se, že v celovečerním
filmu se odhalí úplně!
age: 10 1/2
profession: fourth grader
famous sayings: ‘Rednecks are people too.’ ‘A fart is not
an answer.’ ‘I’ll never shout ‘she’s dead’ when the register is
being called.’
Bart’s world is possibly best defined by the first words he
uttered as a child: ‘Aye, Caramba!’ It’s rumoured that in the
feature film he strips naked!
Homer Simpson
(Vlastimil Zavřel)
věk: 36letý páprda, který vypadá tak na 50
koníčky: gauč, telka, pivo Duff, slanina a koblihy
povolání: Vystřídal už ledacos – byl zpěvákem, Santa
Clausem (pozor – ne s K!), misionářem i kosmonautem,
ale nakonec skončil jako bezpečnostní technik sektoru
7G v jaderné elektrárně. V celovečerním filmu zapříčiní
Homer omylem ekologickou katastrofu a prohání se
se smečkou tažných psů – celovečerní verze bude asi
opravdu bohatá na zvraty.
Homer Simpson
(Vlastimil Zavřel)
age: 36 year-old bloke who looks more
like 50
hobbies: sofa, TV, Duff beer, bacon and doughnuts
profession: has done many things – he has been
a singer, Santa Claus, a missionary and a astronaut,
but ended up as a safety technician in sector 7G of
a nuclear power station. In the film, Homer accidentally
causes an ecological disaster and takes a dog sled ride – it
is certainly full of twists and turns.
Líza Simpsonová (Helena Štáchová
– ano, Hurvínkova Mánička)
věk: 8 let
koníčky: historie, věda, škola... (je opravdu
Simpsonová???)
povolání: druhačka na springfieldské základní škole
největší kamarádi: Itchy a Scratchy – milá a hodná
zvířátka, která dobře pracují s motorovou pilou
poznávací znamení: nejvyšší IQ v rodině a láska k saxofonu
Všichni víme, že Líza je tak trochu šprtka, ale na
druhou stranu kvůli ní fungují ve Springfieldu
takové instituce, jako je knihovna či muzeum.
Lisa Simpson (Helena Štáchová)
age: 8
hobbies: history, science, schoolwork... (is she really
a Simpson???)
profession: second grader at Springfield School
best friends: Itchy and Scratchy – sweet and cuddly pets
that can do a good job with a chain saw
recognisable feature: highest IQ in the family and loves to
play the saxophone
We all know that Lisa is a bit of a swot, but on the other
hand institutions such as the library and museum in
Springfield could not function without her.
Marge Simpsonová (Jiří Lábus)
Marge Simpson (Jiří Lábus)
věk: 34 let
koníčky: rodina, rodina, rodina... (nezapomněli jsme na něco?)
povolání: žena v domácnosti (než toho dosáhla, bývala
i policistkou či učitelkou)
poznávací znamení: vysoké modré „sexy“ háro, se kterým
chodí dvakrát denně ke kadeřnici
Plnění manželských povinností už jí asi s Homerem moc nejde
(není divu), ale milování na nezvyklých místech často není
řešením (no tak, Marge, na stránkách INTAXI opravdu ne!!!).
age: 34
hobbies: family, family, family... (have we forgotten anything?)
profession: housewife (before reaching these lofty heights
she was a policewoman and a teacher)
recognisable feature: huge blue beehive, which she takes to
the hairdresser ’s twice a day.
She finds fulfilling her marital duties with Homer somewhat
difficult (who can blame her), but making love in unusual
places is definitely not the answer (Please, Marge, not
on the page of INTAXI!!!).
Maggie Simpsonová
věk: 1 rok
povolání: batole
Je otázkou, kdo je opravdu jejím otcem – jestli Homer anebo
mimozemšťané, kteří se v pomatení smyslů spustili v jednom
z dílů s Marge.
Maggie Simpson
age: 1
profession: toddler
The question is, who is her father? - Homer or aliens
who, in a confused state, had something with Marge.
Červenec 2007
16_17i_simps.indd 17
PROFILE
v hlavních rolích: / starring in the lead roles:
17
11.6.2007 14:05:25
Užívejte si!
NA JADR ANU již ZA HODINU
Letecky z Prahy do
CHORVATSKA, ÿERNÉ HORY
Týden s polopenzí od
4 990 KĀ/os.
Vybírejte,
rezervujte
a nakupujte
na www.vitkovicetours.cz
ON-line
www.vitkovicetours.cz
tel.: 224 920 705, 224 235 508
18i_vitkov.indd 18
11.6.2007 14:08:40
LETECKY NA OSTROV ISCHIA
ČERVEN A ČERVENEC – již od 6 990 Kč
7 nocí s polopenzí, letenka, transfer, delegát
SUP
www.fede.cz
NY
E
C
ER
Cestovní kancelář FEDE, s.r.o., Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 00420 224 142 340, 350, 356, Fax: 00420 224 142 341, [email protected]
Evropská vodní doprava • European Water Transport
provozuje deset moderních
klimatizovaných luxusních lodí a dva historické kolesové
parníky s plným restauračním provozem.
• pravidelné trasy s odjezdem od Čechova mostu
• hodinové projížďky od 10 do 18 hodin denně
• obědy od 12 do 14 hodin
• dvouhodinová plavba Prahou od 15 do 17 hod.
• večeře od 19 do 22 hodin
• zajišťujeme programy dle individuálních přání
zákazníků (svatby, oslavy, firemní večírky atd.)
a220 Kč b110 Kč
a690 Kč b380 Kč
a350 Kč b270 Kč
a790 Kč b500 Kč
We operate ten modern, luxurious,
air-conditioned boats and two historical paddle steamers
with on-board restaurants.
Letná
Če
nábř.
chů
Dvo
á
t
žsk
řák
o
v
Vl
ř.
šní
b
ná
Du
o
e
eneš
šku
Franti
Na
Hotel
Intercontinental
Paří
ův mos
ost
ta
va
vm
Mánes
da B
Eduar
• regular sailings from Čechův Bridge
• hour-long sailings from 11am until 4pm daily aCZK 220 bCZK 110
• two-hour cruise through prague
aCZK 350 bCZK 270
• lunch from 12pm until 2pm
aCZK 690 bCZK 380
• dinner from 7pm until 10pm
aCZK 790 bCZK 500
• we can put together tailor-made programmes
(weddings, parties, company events etc)
Široká
Staroměstská M
Kaprova
Staroměstské
náměstí
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA, tel.: +420 224 810 030, 224 810 032, fax: +420 224 810 003
mobil: +420 724 202 505, +420 605 700 007, e-mail: [email protected], www.evd.cz
Červenec 2007
19i_fede_evd.indd 19
19
11.6.2007 14:15:58
WHERE BETTER TO SPENT YOUR
SUMMER TIME?
THE INGREDIENTS ARE LOCAL.
AUTHENTIC EXPERIENCES INCLUDED.
Enjoy 43
Open daily 11:00 – 22:00
Cozy outdoor restaurant & bar which is easy to find on the square just in front of the
InterContinental Praha. Enjoy 43 is opened seasonally according the weather, and entices one to
sit down and relax in the city center. Offer includes great choice of meal specialties prepared right
in front of you, drinks and also the Best Ice Cream in Downtown and much more seasonal
delicacies.
Zlatá Praha Restaurant & Terrace
9th floor, open daily 12:00 – 23:30
1. 7. – 31. 8. 2007: Happy Hour every day from 17:00 – 18:00, 2 drinks for 1price
Beer, local wine, sparkling wine + cocktail of the day
Outback Grill Party
1. 7. – 31. 8. 2007: Every Thursday from 19:00 – 23:00 at Zlatá Praha Terrace
All you can eat at 790 CZK; including refreshing Mojito as a welcome drink
Pick your favourite meal prepared to your liking: grilled Steaks, Seafood, rich salad buffet, grilled mixed
vegetable selection
The captivating view over the city; the exceptional gastronomy experience guaranteed!
Nám. Curieov˘ch 43/5, 110 00, Praha 1
Tel: +420 296 631 111, www.zlatapraharestaurant.cz
www.intercontinental.com/prague
20I_contik.indd 20
11.6.2007 14:07:27
Staroǹeská kuchynǣ na kžižovatce
mezinárodních cest.
the old Czech cuisine at the crossroads
of international journeys
NovǤ otevſená restaurace na pražském ruzyƚském letišti Vám
nabízí široký výbǤr staroǺeských specialit i osvǤdǺené recepty
mezinárodní kuchynǤ – kvalita a cena Vás pſíjemnǤ pſekvapí.
Možnost využití salonku pro cca 40 osob k Vašim firemním Ǻi
rodinným setkáním. A pokud Vám u nás chutnalo – domluvíme
možnost cateringu pro Vaši spoleǺnost!
DennǤ pestré polední menu od 90,- KǺ – rychlé a kvalitní – my
víme, že Ǻas je pro Vás dśležitý!
Otevŵeno dennǚ 10.30 – 23.00 hod.
Our recently opened restaurant at the Prague international airport
RuzynǤ oÒers you a wide selection of specialities from the old Czech
cuisine as well as well-established dishes from international cuisine
– with quality and prices that will definitely pleasantly surprise you.
There is also a possibility to use our lounge for cca 40 guests for
your business or family meetings. And if you have enjoyed the meal
we can always arrange catering service for your company!
A large-scale lunchtime menu from 90,- CZK – prompt and of
high quality – for we know that time is very important to you!
Open daily 10,30 a.m. – 11,00 p.m .
WIFI pſipojení na internet zdarma, možnost kontroly pſíletś/odletś.
Free WIFI access to the Internet, possibility of checking the arrivals/departures.
U nás svŚj ǹas neztrácíte – u nás svŚj ǹas využíváte!
With us you are not losing your time – you are using it!
Kupon na slevu naleznete v zadní Ǻásti Ǻasopisu. / Discount voucher can be found at the rear part of this magazine.
Aviatická 1092/8, Praha 6 (v nákupní pasáži vedle hotelu Marriott / in the arcade next to the hotel Marriott)
tel./fax: +420 224 242 577, [email protected], www.restaurant-letiste.cz
Na dohled obou letištních terminálś Vám
nabízíme možnost zastavit Ǻas… na nǤkolik minut
Ǻi hodin – Ǻekáte-li, posaǢte se u nás! Ráno Vám
pſipravíme snídani, veǺer „nǤco malého“ ....
a kdykoli mezi tím výbornou kávu a slané Ǻi sladké
pokušení. Ale pokud opravdu spǤcháte – kávu Ǻi
sendviǺ Vám pſipravíme s sebou!
Otevŵeno dennǚ 8.00 – 23.00 hod.
... posaǫte se u nás
… come and take a seat
21i_budvar.indd 21
In sight of both airport terminals we oÒer you
a chance to stop the time… for a few minutes …
or hours if you are waiting then take a seat at our
caÒé! In the morning we will provide you with
a breakfast, in the evening with a little snack … and
any time in between we will make you a delicious
coÒee and sweet or salty appetizing snacks. But in
case you are in a real hurry, we are ready to make
you your coÒee and sandwich so that you can take
it with you!
Open daily 8,00 a.m. – 11,00 p.m.
11.6.2007 14:08:01
Foto/Photo: Daos Plus © Josef Lada
GURMET
Foto/Photo: CzechTourism
Po stopách
„dobrého vojáka“ Švejka
In the footsteps
of the good soldier Schweik
„Dobré jídlo, dobré pití, základ všeho živobytí,“
tak zní životní krédo Josefa Švejka, hrdiny slavného románu od Jaroslava Haška, přeloženého
do padesáti osmi jazyků. Švejk se stal ve světě
synonymem české povahy, ke které neodmyslitelně patří i láska k dobrému pivu a pořádné
svíčkové či vepřoknedlozelu. Vydejme se tedy
o nějakých sto let zpátky na malý pražský
gastrovýlet po stopách Švejka.
Text: Kamila Boháčková
Zdroj/Source: Osudy dobrého vojáka Švejka I – IV
The Good Soldier Schweik I – IV, www.svejk.cz
22
‘Good food and drink – the basis of all life’
this is the credo of Josef Schweik, hero of the
famous novel by Jaroslav Hašek which has
been translated into 58 languages. Schweik has
become synonymous around the world with
the Czech character, an integral part of which is
a love of good beer and large helpings of sirloin
in cream sauce as well as pork, sauerkraut and
dumplings. Let’s travel back a century in time
on a mini gastro tour of Prague in the footsteps
of the good soldier himself.
Červenec 2007
22_24i_svejk.indd 22
8.6.2007 14:21:50
Hostinec U Kalicha je začátkem Švejkovy anabáze
– tady policista Bretschneider zatkne hostinského
Palivce za to, že prohlásil, že „mouchy sraly na obraz
císaře pána“, a je tu zatčen i sám Švejk, když tvrdí (byť
Schweik’s adventures begin at the U Kalicha pub
– it is here that police officer Bretschneider arrests
innkeeper Palivec for proclaiming that, ‘flies crapped
on the picture of the emperor’, and Schweik is also
Foto/Photo: Hostinec U Kalicha
1. Švejk Restaurant Staré Město
Široká 20, Praha 1
tel.: +420 224 813 964
Otevřeno: Po – Ne: 11:00 – 23:00
Open: Mon – Sun: 11 am – 11 pm
The U Kalicha pub
– how it all began
3. Švejk Restaurant Start
Průběžná 28
Praha 10 – Strašnice
tel.: +420 274 782 343
Otevřeno: Po – Pá: 10:00 – 24:00;
So – Ne: 11:00 – 24:00
Open: Mon – Fri: 10 am – 12 pm;
Sat – Sun: 11 am – 12 pm
4. Švejk Restaurant U Brázdů
U Svobodárny 1511/18
Praha 9 – Vysočany
tel.: +420 266 316 177
Otevřeno: Po – Ne: 11:00 – 23:00
Open: Mon – Sun: 11 am – 11 pm
5. Švejk Restaurant U Karla
Přátelství 155
Praha 10 – Uhříněves
tel.: +420 267 710 854
Otevřeno: Po – Čt: 10:00
– 23:00, Pá – So: 10:00 – 24:00,
Ne: 10:00 – 22:00
Open: Mon – Thurs: 10 am
– 11 pm, Fri – Sat: 10 am – 12 pm,
Sun: 10 am – 10 pm
www.svejk.cz
Hostinec U Kalicha
Na Bojišti 12-14, Praha 2
www.ukalicha.cz
tel.: +420 224 916 475
Otevřeno: Po – Ne: 11:00 – 23:00
Open: Mon – Sun: 11:00 – 23:00
zcela pravdivě), že vypukne válka. Zároveň byl tento hostinec místem, kam
chodil před válkou sám Hašek i jistý
František Strašlipka, podle kterého
údajně Hašek svého Švejka napsal.
taken into custody for claiming that
war is about to break out (which
proves to be true). The pub is also
Foto/Photo: Daos Plus © Josef Lada
the place where Hašek and a certain
František Strašlipka would come before the war, the
latter acting as Hašek’s inspiration for the Schweik
Töpferové U Kalicha
character.
Je pravda, že za Haškových časů byla tato tuctová
The Töpfers of U Kalicha
hospůdka lákavá hlavně nevěstincem, který sídlil
v tomtéž domě a jemuž šéfovala jistá paní Müllerová, In Hašek’s day, this then run-of-the-mill tavern was
kterou pak Hašek „obsadil“ ve svém románu do role
popular thanks to the house of ill repute, let us say,
Švejkovy posluhovačky. S úspěchem románu v 50. le- which was located in the same building and which
tech se úroveň hospody zvedla a poté, co hostinec
was run by a certain Mrs Müllerová, who appears
získali v roce 1992 bratři Pavel a Tomáš Töpferové, se in Hašek’s book as Schweik’s housekeeper. When
z něj stala špičková restaurace nabízející to nejlepší
the book became so popular in the 1950s, the pub
z tradiční české kuchyně.
picked up a lot, and when it was acquired by the
brothers Pavel a Tomáš Töpfer in 1992, it became
Švejk a jeho Restaurant
Originální franchisingová síť
restaurací s názvem Švejk Restaurant funguje už 11. rokem a nyní
se tímto názvem pyšní téměř
40 restaurací nejen v Čechách,
ale dokonce i v Rusku a Mexiku.
Ve všech těchto hospodách naleznete styl staropražské secese,
dobré pivo, obraz císaře pána nad
výčepem a vitráže i malby podle
obrázků Josefa Lady, který nejznámější český román ilustroval.
Foto/Photo: CzechTourism
Foto/Photo: Dao
s Plus
Tak sem rád chodíval Jaroslav
Hašek a zde se zrodila slavná
postava Švejka.
Jaroslav Hašek was regular and
thought up the famous Schweik
character here.
2. Švejk Restaurant Praha Kyje
Tálinská 1026/67, Praha 17
tel.: +420 281 869 054
Otevřeno: Pá – St: 17:00
– 23:00; Čt – zavřeno
Open: Fri – Wed: 5 pm – 11 pm;
Thurs – closed
Švejkův jídelníček
To, na čem si před sto lety mohl
pochutnávat Švejk, náleží k tomu
nejlepšímu z české kuchyně. Patří
Pražské pečené selátko – ideální k pivu...
Prague roasted suckling pig – the ideal accompaniment to a pint of beer...
Červenec 2007
22_24i_svejk.indd 23
GOURMET
Foto/Photo: Daos Plus
Švejk Restauranty
v Praze
Schweik theme
restaurants in
Prague:
Hostinec U Kalicha
aneb kde to všechno začalo
23
11.6.2007 14:55:10
GURMET
Do hostince U zlatého tygra chodil rád jiný světoznámý český
spisovatel, Bohumil Hrabal. V hostinci si zahrál na saxofon
i ex-prezident Bill Clinton.
The world famous Czech writer, Bohumil Hrabal used to be
a frequent visitor to the U zlatého tygra pub. Ex US President Bill
Clinton famously once played on the saxophone there.
sem nepochybně knedlovepřozelo, svíčková s knedlíkem, šlehačkou
a brusinkami, stejně jako bramboráčky nebo povidlové koláče.
V nabídce každého Švejk Restaurantu najdete také Balounovu
baštu, svíčkovou paní Müllerové nebo Guláš feldkuráta Katze se
špekovými knedlíky.
Švejk a pivo
O českém jídle se sice říká, že je syté a nezdravé, ale když se zapije
výtečným pivem, dobře se stráví a špatně neudělá. Češi odjakživa rádi
a hodně jedli a podle toho vypadá i česká kuchyně. Těžko říct, jaké pivo
pil Hašek před sto lety, ale v románu se často objevuje „plzeňské pivo“,
a proto v pravé švejkovské hospůdce narazíte zaručeně na ležák Pilsner
Urquell. Haškova kniha byla přeložena do více jak padesáti jazyků, ale
počet jazyků, které ochutnaly tento český skvost, už nikdo nespočítá.
Svíčková s knedlíkem, šlehačkou a brusinkami nesmí v české
restauraci chybět – a zvlášť ta od paní Müllerové.
Sirloin with dumplings, cream and cranberries is a must at all Czech
restaurants – especially Mrs Müllerová’s version.
Foto/Photo: CzechTourism
Foto/Photo: CzechTourism
one of Prague’s top restaurants, offering the best of traditional Czech
cuisine.
Schweik and his Restaurant
A network of franchise restaurants bearing the Schweik name has been
around for 11 years, and now 40 restaurants of this type exist in the
Czech lands and even as far afield as Russia and Mexico. In all of these
Guláš feldkuráta Katze
se špekovým knedlíkem
Suroviny na cca 5 porcí:
• 1000 g hovězího předního (kližky) • 120 g sádla • 350 g cibule
• 50 g mleté papriky • 100 g rajčatového protlaku • 150 g hladké mouky
• 50 g česneku • 100 g párků • 50 feferonky • 0,5 l piva Pilsner Urquell
• sůl, pepř, majoránka, kmín, hovězí vývar
Field Chaplain Katz’s goulash
with bacon dumplings
Foto/Photo: Daos Plus
Postup:
Maso nakrájíme na kostky a opečeme na sádle, osolíme, opepříme.
Opečené maso vyjmeme a přidáme cibuli nakrájenou nadrobno, osmahneme dotmava a přidáme protlak a mletou papriku, krátce osmahneme
a zalijeme vývarem. Přivedeme do varu, přidáme česnek, kmín a vložíme
osmahnuté maso a feferonky. Přilijeme polovinu piva a dusíme doměkka. Měkké maso vyjmeme, zbylou šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme
moukou, osmahneme, zalijeme vývarem, prošleháme a přidáme zbytek
piva. Šťávu necháme provařit alespoň 20 minut, dochutíme česnekem,
solí, majoránkou a pepřem a procedíme na maso. Hotový guláš zdobíme
opečeným párkem a čerstvou zeleninou, podáváme se špekovým
knedlíkem.
24
Ingredients to make 5 portions:
• 1000g beef • 120g fat • 350g onion • 50g ground paprika • 100g tomato
puree • 150g fine flour • 50g garlic • 100g sausages • 50 chilli peppers
• 0,5l Pilsner Urquell beer • salt, pepper, marjoram, caraway seeds, beef stock
Method:
Chop the beef into small pieces and fry in the fat. Season with salt and
pepper. Take out the fried meat and add the finely chopped onion and
fry until brown. Add the tomato puree and the paprika, fry for a short
time then pour over the stock. Bring to the boil, then add the garlic
and caraway seeds, reintroduce the meat and add the chilli peppers.
Pour in half of the beer and simmer until soft. Take out the meat again,
create a gravy with the juice left by adding flour, boiling, adding more
stock, whisking and adding the rest of the beer. Leave to simmer for
at least 20 minutes and season with garlic, salt, marjoram and pepper.
Pass through a strainer and pour over the meat. Decorate with roasted
sausages, fresh vegetables and serve with bacon dumplings.
Červenec 2007
22_24i_svejk.indd 24
8.6.2007 14:22:42
U Švejka
Jugoslávských partyzánů 1425/9
Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 233 330 762
Otevřeno: Po – Ne: 10:00 – 22:00
Open: Mon – Sun: 10 am – 10 pm
„V šest hodin dostanou vojáci guláš s brambory,
o půl deváté se vojsko v latríně vykadí a v devět jde
spát. Před takovým vojskem nepřítel prchá v děsu.“
Hašek’s recipe for
an invincible army:
‘At six o’clock the troops
receive a ration of goulash and
potatoes; at half past eight they
visit the latrines and a nine they
retire to their beds. Any enemy
will flee in terror from such an
army.’
U zlatého tygra
Husova 228/17
Praha – Staré Město
www.uzlatehotygra.cz
tel.: +420 224 229 020
Otevřeno: Po – Ne: 15:00 – 23:00
Open: Mon – Sun: 3 pm – 11 pm
Haškova Švejka kongeniálně nakreslil Josef Lada.
Josef Lada drew Hašek’s Schweik as a friendly
character.
pubs you will find Art Nouveau elements, fine beer,
a portrait of the Austro-Hungarian Emperor above
the bar and windows and paintings based on Josef
Lada’s illustrations, which he created especially for
the most famous Czech novel ever written.
U Vladaře
Maltézské náměstí 10, Praha 1
www.uvladare.cz
tel.: +420 257 534 121
Otevřeno: Po – Ne: 12:00 – 24:00
Open: Mon – Sun: 12 am – 12 pm
a Schweik-style menu
What Schweik chewed on a century ago is still the
best Czech cuisine has to offer. This must include
pork with sauerkraut and dumplings, sirloin in cream
sauce, dumplings, whipped cream and cranberries,
potato cakes and jam tarts. Every Schweik Restaurant
also offers meals with names such as ‘Baloun’s Feast’,
‘Mrs Müllerov á’s Sirloin’ or ‘Goulash a la Field
Chaplain Katz with bacon dumplings’.
U Fleků
Křemencova 11, Praha 1
www.ufleku.cz
tel.: +420 224 934 019-20
Otevřeno: Po – Ne: 9:00 – 23:00
Open: Mon – Sun: 9 am – 11 pm
asů
Foto/Photo: U Pink
Schweik and beer
Foto/Photo: U Pinkasů
U Pinkasů
Jungmannovo náměstí 16
Praha 1
www.upinkasu.cz
tel.: +420 221 111 150
Otevřeno: Po – Ne: 11:00
– 23:00 – restaurace
Po – Ne: 11:00 – 2:00 – pivnice
Open: Mon – Sun: 11 am
– 11 pm – restaurant
Mon – Sun: 11 am – 2 am
– beer hall
U Pinkasů vás přivítají vždycky dobrým pivkem.
At the U Pinkasů pub a good beer is always waiting
for you.
hospody a demokracie
Přiznejme si, že kromě dobrého jídla a pití si vybíráme
restauraci hlavně pro její atmosféru, a ta
u švejkovských hospod s duchem pr(i)vní
republiky rozhodně nechybí. A pokud je
něco pravdy na slavné větě spisovatele
G. K. Chestertona, že „úpadek hospod je
také úpadkem demokracie“, není na tom
česká země zase tak špatně.
<
It may be said of Czech food that it is heavy and
rather unhealthy, but when it is washed down with
a good beer, this aids digestion and leaves a satisfying
feeling. Since time immemorial Czechs have liked to
eat a lot, hence the character of Czech cooking. It
is hard to say what kind of beer Hašek was drinking
a century ago, but in the novel the words ‘Pilsen beer’
crop up a lot. Thus, in a true Schweik pub you are
sure to come across Pilsner Urquell. Hašek’s book
may have been translated into the languages of many
nations, but the number of nationalities that have
tasted this fine Czech ale has never been calculated.
pubs and democracy
Let’s be honest, apart from the food and beer they
serve, we choose a pub above all for the atmosphere,
and this is something which Schweik pubs, in the
spirit of the First Republic, are definitely not lacking.
And if there is any truth in the famous words of the
writer G.K. Chestertona, that ‘a decline in pubs
means a decline in democracy’, the Czech lands are
not that bad a place to be after all.
<
Červenec 2007
22_24i_svejk.indd 25
GOURMET
Haškův recept na
neporazitelné vojsko:
Foto/Photo: Daos Plus © Josef Lada
další tipy na
„švejkovsky“
pořádné jídlo
other places
where you can
fill up on some
Schweik-style
food:
25
11.6.2007 14:17:54
GURMET
TOP 4
pražských restaurací
Prague Restaurants
Ochutnali jsme za vás a přinášíme 4 tipy, jak si osladit život...
We’ve sampled these places on your behalf, so here are our four tips for a great dining experience...
Restaurant METAMORPHIS
Il Conte Demínka
Malá Štupartská 5/636, Praha 1 – UNGELT
tel.: +420 221 771 068, www.metamorphis.cz
Otevřeno: denně 9:00 – 24:00
Open: daily 9:00 am – 12:00 pm
Škrétova 1, Praha 2
tel.: +420 224 224 915
www.deminka.com
Otevřeno:
Po – Pá: 11:00 – 23:00
So – Ne: 17:30 – 23:00
Open:
Mon – Fri: 11:00 am – 11:00 pm
Sat – Sun: 5:30 pm – 11:00 pm
• Nová Proměna.. /..New Design..
• Nový Interiér.. / ..New Spaces..
• Nový šéfkuchař.. /..New Chef de cuisine..
• Gotické sklepení
• Gothic cellar space
• Živá hudba
• Live music
• Letní zahrádka
• Summer terrace
Známá pražská secesní restaurace, kde se snoubí tradiční italská
kuchyně plná čerstvých ryb a domácích těstovin s atmosférou
staré Prahy. Právě tady se od konce 19. století psaly dějiny českého
národa a dodnes je místem schůzek známých osobností z řad
umělců a politiků.
A well known Prague art nouveau restaurant which marries
a traditional Italian menu packed with fresh fish and homemade
pasta with the ambience of old Prague. At the end of the 19th
century a little piece of Czech history was written here, and to this
day it is a popular meeting place for artists and politicians.
Klub cestovatelů Karavanseráj
Bugsy's Bar
Masarykovo nábřeží 22, Praha 1
tel.: +420 224 930 390
www.karavanseraj.cz
Otevřeno:
Po – Čt: 8:00 – 23:00
Pá: 8:00 – 24:00
So: 15:00 – 24:00
Open:
Mon – Thurs: 8:00 am – 11:00 pm
Fri: 8:00 am – 12:00 pm
Sat: 3:00 pm – 12:00 pm
Pařížská 10, Praha 1
tel.: +420 224 810 287, www.bugsysbar.cz
Otevřeno: denně 19:00 – 2:00
Open: daily 7:00 pm – 2:00 am
Orientální restaurace a čajovna s velkým výběrem nejen vegetariánských jídel. Nabízí jedny
z nejnižších cen v Praze (39 – 129 Kč) a slevy pro studenty (10 %). Polední menu (12:00
– 15:00) jen za 89 Kč. Internet a WiFi zdarma, vodní dýmky k dispozici a v pátek vystoupení
břišních tanečnic, každý měsíc nová výstava fotografií z cest a časté večery na téma cestování.
Salonek pro 30–50 osob – ideální pro firemní a přátelské akce.
Nejlepší bar v Praze, kde zaručeně potkáte
někoho známého, ať přijdete v kteroukoliv
hodinu. Jestli si chcete užít tu pravou barovou
atmosféru a ochutnat opravdu dobré koktejly,
tak jste na správné adrese.
The best bar in Prague where you are sure to meet
someone you know, whatever time you arrive. If
it’s a real bar atmosphere and some fine cocktails
you are after, you’ve come to the right place.
Oriental restaurant and tea–room with an extensive selection of not only vegetarian dishes.
It offers some of the lowest prices in Prague (39 – 129 CZK), as well as discounts for students
(10%). The lunch menu (12:00 am – 3:00 pm) costs just 89 CZK. Free internet and WiFi,
water pipes available, and on Friday there are belly dancing performances. Every month a new
exhibition of travel photographs is installed and there are regular evening talks with a travel
theme. Meeting room for 30 - 50 people – ideal for company events and parties.
26
Červenec 2007
26i_top.indd 26
11.6.2007 14:19:06
Oběd či večeře v secesním stylu?
Vybrané lahůdky v neopakovatelné atmosféře secesní restaurace s unikátním skleněným
barem. Pracovní obědy formou buffetu nebo romantické večeře se sklenkou výtečného vína,
to vše je restaurant Sarah Bernhardt.
GOURMET
Brasserie a vinotéka
Osobně pro Vás dovážíme ta nejlepší vína zejména z oblasti Bordeaux a Languedoc.
Nezapomenutelné delikatesy si můžete vychutnat jak u nás ve vinotéce Le Vin de Paris,
tak u Vás doma při romantickém posezení či party s přáteli.
Doneste si z Paříže kousek Francie i k Vám domů.
Brasserie and Vinotheque
Lunch or Dinner in Art Nouveau Style?
Brasserie Sarah Bernhardt gently and with attentive effortlessness ties French gourmet
cuisine and advanced Czech gastronomy in one outstanding experience. Please let us invite
you to a table and show you how enjoyable dining with us might be.
Come to enjoy our brand-new vinotheque Le Vin de Paris with wide choice of the best Czech
and French vines imported directly from Bordeaux and Languedoc chateau vineyards.
And do not forget to take back home with you a piece of remembrance of our hotel.
We offer Take Away service!
IN ST YLE OF ART NOUVEAU
H O T E L PA Ř Í Ž * * * * *
U Obecního domu 1, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 195 195,
fax: +420 224 225 475, fboffice @hotel-paris.cz, www.hotel-paris.cz
U Vladaře chutná gurmánům i celebritám!
Even gourmants and celebrities love U Vladaře!
Mirek Ondříček
Miloš Forman
„Dršťky jedině U Vladaře“
‘I only eat tripe at U Vladaře’
„Česká kachnička je neodolatelná“
‘The crisp baked duck U Vladaře
is iresistable’
Jirka Bartoška
Ivana Trump
„Plíčky po pražsku má vynikající“
‘They have the best Prague lungs
around’
„Svíčková jako od maminky“
‘Sirloin in cream sauce like mother
used to make’
Arnošt Lustig
Pavel Sedláček
„Jahodové knedlíčky s tvarohem
– světový!!“
‘Strawberry dumplings with cottage
cheese – unbeatable!!!’
„Na Žernosecká vína a šneky jedině
k Vladařovi“
‘For Žernosecké wine and snails head
straight to U Vladaře’
Restaurace, konírna, klub „U Vladaře“ / Restaurant, stables and club ‘U Vladaře’
Maltézské nám. 10, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, tel.: +420 257 534 121, 257 531 309, fax: +420 257 532 926
e-mail: [email protected], www.uvladare.cz
Červenec 2007
27_paris_vladar.indd 27
27
11.6.2007 14:20:06
GURMET
2
tipy na léto s chutí melounů
melon-flavoured tips for this summer
Připravila/Compiled by: Jana Vytvarová, Foto/Photo: © isifa/Ablestock
barmanovo okénko / barman’s corner
sklo: V-shape
metoda: šejkr
suroviny: 4 cl Level Vodka
30 gr vodní meloun
0,25 cl cukrový sirup
postup: Do skla od šejkru vložíme vodní meloun a důkladně
rozdrtíme drtítkem na citrusové plody. Přidáme Level Vodku
a cukrový sirup a zasypeme kostkovým ledem. Důkladně
prošejkrujeme a scedíme tzv. double strain do předem
vychlazeného skla.
chuť: Tento koktejl je z řady tzv. Twisted Cocktails – osvěžující
melounový koktejl s náznakem citrusů a charakterem vodky
Level.
R.U.SHOP PRAGUE MEMBERS BAR
Šaldova 16, Praha 8
tel.: +420 602 388 128, +420 233 541 391
www.rushop.cz
LEVEL WATERMELON
Foto/Photo: R.U.SHOP Prague Members Bar
Foto/Photo: Metropole Zličín
LEVEL WATERMELON
glass: V-shape
method: shaken
ingredients: 4cl Level Vodka
30g watermelon
0,25cl sugar syrup
method: Put the watermelon into the cocktail shaker and
mash thoroughly with a citrus pulper. Add the Level Vodka,
the sugar syrup and some ice cubes. Shake well and double
strain into a chilled glass.
flavour: This is a so-called twisted cocktail – a refreshing melon
cocktail with a hint of citrus and the character of Level vodka.
Melounový festival
Melon Festival
kdy: 3. 8. – 5. 8. 2007
kde: nákupní a zábavní centrum
Metropole Zličín
kdo: kuchařští mistři carvingu z Čech,
Slovenska, Maďarska, Francie, Polska
doprovodný program: barmanská
show, soutěže pro děti i dospělé, ukázky
a výuka základů carvingu, rozdávání
konkrétních receptů s melouny atd.
28
when: 3. 8. – 5. 8. 2007
where: Metropole Zličín shopping and
entertainment centre
who: melon carving specialists from the Czech
Republic, Slovakia, Hungary, France and Poland
programme: barman show, competitions for adults
and children, melon carving demonstrations and
basic lessons, recipes using melon etc.
Červenec 2007
28i_bar.indd 28
8.6.2007 14:41:56
balkánská kuchyně
balkan cuisine
americká kuchyně
american cuisine
Mirakul
Rybná 26, Praha 1
tel.: +420 777 688 390
Atmosphere
Smetanovo nábřeží 14, Praha 1
tel.: +420 222 222 114
Ambiente – The living restaurants
Mánesova 59, Praha 2
tel.: +420 222 727 851
Sofia
Americká 28, Praha 2
tel.: +420 224 255 711
Beer Factory
Václavské nám. 58, Praha 1
tel.: +420 736 630 868
Buffalo Bill's
Vodičkova 9, Praha 1
tel.: +420 224 948 624
Thrakia
Rubešova 12, Praha 2
tel.: +420 603 388 860
M1
Masná 1, Praha 1
tel.: +420 221 874 256
T. G. Fridays
Na Příkopě 27, Praha 1
tel.: +420 221 967 228
bary
bars
afghánská kuchyně
afghan cuisine
kavárny
cafés
japonská kuchyně
japanese cuisine
Miyabi
Navrátilova 10, Praha 1
tel.: +420 296 233 102
Ariana
Rámová 6, Praha 1
tel.: +420 222 323 438
Café Café
Rytířská 10, Praha 1
tel.: +420 224 210 597
Made In Japan
Křížovnická 4, Praha 1
tel.: +420 608 749 650
Kabul
Karolíny Světlé 14, Praha 1
tel.: +420 224 235 452
DownTown Café
Újezd 19, Praha 1
tel.: +420 724 111 276
Sushi Bar
Zborovská 49, Praha 5
tel.: +420 603 244 882
Červenec 2007
29i_seznam_neruda.indd 29
GOURMET
tipy na dobré jídlo & pití
tips for good food & drink
29
8.6.2007 14:26:38
NAKUPOVÁNÍ
potetujte své oblečení...
tattoo your clothes...
černé pánské tričko
– 399 Kč
men’s T-shirt in black
– 399 CZK
Připravila/Compiled by: Jana Vytvarová
Foto/Photo: © New Yorker, © isifa/Ablestock
pánské kraťasy – 749 Kč
men’s shorts – 749 CZK
i pánské žabky můžou mít tetování – 239 Kč
even men’s sandals can be tattooed – 239 CZK
Pusťte ho k vodě
Take to the water
(for him)
pánské plavky
s potisky – 439 Kč
men’s trunks
with print design
– 439 CZK
černobílé plavky
black and white shorts
– 14,95 EUR
... a plavte
... and swim
pánské plavky
v modré – 439 Kč
men’s trunks in blue
– 439 CZK
30
Červenec 2007
30_31i_plav_jirka.indd 30
12.6.2007 12:24:32
SHOPPING
dámské laclové
kraťasy – 899 Kč
women’s denim
shorts – 899 CZK
růžový klobouk – 239 Kč
pink hat – 239 CZK
růžové dámské tričko – 299 Kč
women’s T-shirt in pink – 299 CZK
pinky k vodě
pink in the water
bílý top
white bikini top
– 12,95 EUR
bílá sukýnka
white shirt bikini
– 9,95 EUR
dámský klobouk v retro
stylu zaručeně upoutá
– 399 Kč
this women’s retro style
hat is a sure-fire winner
– 399 CZK
Pusťte ji k vodě
Take to the water
modrá laguna / the blue lagoon
(for her)
dolní díl plavek – 259 Kč
bikini bottoms – 259 CZK
horní díl plavek – 399 Kč
bikini top – 399 CZK
modré žabky – 179 Kč
blue sandals – 179 CZK
Červenec 2007
30_31i_plav_jirka.indd 31
31
12.6.2007 12:26:32
NAKUPOVÁNÍ
Auto...
láska na 4
Pomyšlení na tyto 3 vychytávky vás nenechá spát...
Oddejte se jim!
Porsche 911 Targa
Od své premiéry v roce 1965 si Porsche 911 Targa
získalo mezi milovníky krásných aut velkou oblibu.
Použití pohonu obou náprav přináší nejen větší míru
bezpečnosti a ovladatelnosti vozu, ale také určitou
optickou změnu: o 4,5 centimetru širší karoserie
dodává vozu sportovnější charakter.
No, nekupte to – za ty peníze.
motor: 3800 cm3 ; výkon: 261 kW / 355 PS; točivý
moment 40 Nm; zrychlení z 0 na 100 km/h: 4,9 s;
maximální rychlost: 280 km/h;
cena (v základní výbavě): 3 154 000 Kč
Since its appearance on the market in 1965,
the Porsche 911 Targa has been extremely popular with
those who love exotic cars. Channelling power through
both axels not only makes this car safer and easier to
handle, but also creates a different visual impression:
the 4,5 centimetre wider chassis gives the car
a sportier look. Why not indulge!
engine: 3,800 cm3 ; power: 261 kW / 355 PS; torque
40 Nm; acceleration from 0 to 100 kph: 4,9 s; top
speed: 280 km/h; price (basic model): 3,154,000 CZK
www.porsche.cz
Mitsubishi Pajero (LWB)
Nové Mitsubishi Pajero asi není nutné příliš představovat. Navazuje na své
předchůdce, již se zapsali do historie díky dosud nepřekonanému rekordu
– jedenáctinásobnému vítězství v Rallye Dakar. Ačkoli jako každý plnohodnotný offroad je zvenku robustní, uvnitř vám nabídne luxus na úrovni osobních limuzín.
A tu cenu si už můžete dovolit...
motor: 3,2 DI-D Common Rail; výkon: 5 MT 118 kW (160 k); točivý moment (verze LWB):
381/2000 (5MT), 373/2000 (5AT); zrychlení (LWB): 12,8 (5MT),
14, 0 (5AT); maximální rychlost (LWB): 177 km/h; cena (v základní výbavě): 1 000 000 Kč
The new Mitsubishi Pajero needs little introduction. The new version follows on from the
old one, which has gone down in history for a record that has yet to be broken – eleven
victories in the Dakar Rally. Although like every full-blooded off-road vehicle its exterior
looks pretty robust, the inside offers the luxury of a limousine. And it’s affordable...
engine: 3,2 DI-D Common Rail; power: 5 MT 118 kW (160 k); torque (LWB model):
381/2000 (5MT), 373/2000 (5AT); acceleration (LWB): 12,8 (5MT), 14,0 (5AT);
top speed (LWB): 177 kph; price (basic model): 1,000,000 CZK
www.autopalace.cz
Just thinking about these 3 beauties will keep you up all night...
32
Červenec 2007
32_33I_auto.indd 32
11.6.2007 14:22:27
Foto/Photo: autoimage.autoweb.cz
Nechte se
[do]vést
jenom
správným
TAXI[kem]
SHOPPING
Text/Prepared by: Lubor Dobešek, Jana Vytvarová
Foto/Photo: archiv firem / company archives
Corvette Z06
Corvette Z06 demonstruje svou sílu zcela
jednoznaǺnǤ – pod kapotou této krásky tluǺe
sedmilitrový motor V8, který dosahuje maxima
pſi 6300 otáǺkách. Typ Z06 je pſitom nejen
silnǤjší nežli jeho pſedchśdce, ale také o 40 kg
lehǺí. Ve standardním vybavení najdete také
xenonové svǤtlomety, dvouzónovou klimatizaci,
head-up displej s projekcí na pſední sklo a mǤſiǺ
boǺního pſetížení.
motor: V8 7,0; výkon: 376 kW / 505 k;
toǭivý moment: 634 Nm; zrychlení
z 0 na 100 km/h: 3,7 s; maximální rychlost:
319 km/h; cena: od 2 542 000 Kǭ
The Corvette Z06 demonstrates its power in a
simple way – under the bonnet of this beauty
hums a seven-litre V8 engine which manages
a maximum of 6300 revs. The Z06 is not only
more powerful than its predecessor, but is also
40kg lighter. The standard model has xenon
headlights, duo-zone air-con, head-up display
and clever suspension.
engine: V8 7,0; power: 376 kW / 505 k;
torque: 634Nm; acceleration from
0 to 100 kph: 3,7s; top speed: 319 km/h;
price: from 2,542,000 CZK
www.corvette.charouz.cz
Car...
beauty on 4 wheels
Why not succumb to their charms!
Garmin
Nüvi 250
8.990 Kč
Navigační mapy 33 zemí západní a východní Evropy v ceně.
www.garmin.cz
Nechte se svést stylovým navigačním přístrojem Nüvi 250,
který opustil všechny nadbytečné funkce a vsadil na mimořádnou jednoduchost ovládání. Nechte se svést navigací,
u které už nebudete muset používat návod.
K dispozici také navigace GARMIN Nüvi 200 s podrobnou
mapou Prahy, Německa, Rakouska a Švýcarska.
Pro řidiče společnosti AAA Radiotaxi možnost
nákupu těchto produktů za zvýhodněnou cenu.
Červenec 2007
32_33I_auto.indd 33
33
11.6.2007 14:23:15
SPORT & RELAX
Nebuďte
jako Otesánek!
Možná to znáte – sedavé zaměstnání, bolavá
záda, stres a nepravidelná strava. Ne náhodou
mají Češi nechvalné prvenství v počtu výskytu
rakoviny tlustého střeva. Je na čase s tím něco
udělat, zvlášť když nás čeká v létě promenáda
v plavkách. Proto jsme pro vás připravili spolu
se známým trenérem a dietologem Vítem
Chaloupkou pět cviků, jak se udržet fit.
Text: Kamila Boháčková
Foto/Photo: Petr M. Ulrych
1
Perhaps this is familiar to you – a sedentary
profession, backache, stress and irregular meals.
It's no wonder Czechs enjoy the unenviable
position as top dogs when it comes to bowel
cancer. Well, it is time to do something about
it, especially when we are just about to be in
swimming costumes and trunks by the pool
in summer. Along with a well known personal
trainer and dietician Vít Chaloupka we have put
together five exercises to get you into shape.
Don't
be
a gannet!
DO KANCELÁŘE
FOR THE OFFICE
Tyto výpady můžete provádět
i v kanceláři a doporučujeme ho hlavně
ženám – je totiž proti celulitidě! Výpady
provádíme na každou nohu 10krát,
celkem 5 sérií.
You can perform these thrusts in the
office and they are recommended for
women in particular as they reduce
cellulite. Perform the thrusts with each
leg 10 times, 5 times for each leg.
ABY ZÁDA NEBOLELA
Při sedavém zaměstnání si na své přijdou
nejvíc záda. Tento cvik procvičuje široký
sval zádový. Cvik provádíme ve 4 sériích
po 8 až 10 cvicích.
FOR BACKACHE
When we have a sedentary profession
it's the back that suffers. This exercise
gets the back muscles working. Perform
4 lots of 8 - 10.
3
34
2
JO, TO BŘÍŠKO...
Ideální cvik na zpevnění bříška.
Provádíme 5 sérií po 15 cvicích.
AND WHAT ABOUT
THAT BELLY...
The ideal exercise for tightening
those stomach muscles. 5 lots of 15.
Červenec 2007
34_35i_cvik_duo.indd 34
8.6.2007 15:24:55
NOHY, NOŽKY, NOŽIČKY
SPORT & RELAX
Posilujeme přední stehna – 4 série po 8 až
10 cvicích.
LEGS, LEGS AND LEGS AGAIN
This is the best way to strengthen
the front of the thighs – 4 lots of 8 – 10.
LOPATY A LOPATKY
Nyní procvičíme mezilopatkový
sval, který nás při častém sezení
dost bolívá. Opět 4 série po 8 až
10 cvicích.
SHOULDER BLADES
Now we'll exercise the muscles
between the shoulder blades which
begin to hurt if we sit a lot. Again,
4 lots of 8 – 10.
R
AD
kdo si počká, ten se dočká
Y
■ proto nechtějte zhubnout hned,
A
TIP
ale počkejte si 2 až 3 měsíce pečlivého tréninku
Y
■ cvičte alespoň 2krát týdně, pokaždé zhruba
hodinu a čtvrt
■ na začátku se „zahřejte“ během na pásu či spinningem
■ výdech vždycky provádějte v silové fázi cviku
■ ideální je provádět cvik ve 4 sériích po 8 až 10 cvicích
■ zátěž si dávejte tak velkou, abyste cvik bez problémů zvládli
■ pak můžete přidávat
■ v BBC vás trenér přijde na 300 – 500 Kč na hodinu
(záleží na odbornosti a náročnosti)
■
A
patience is a virtue
FE
■ so don't expect to lose weight
OF W W
straight away but have patience and
AD OR
exercise for 2 – 3 months to see results
VI DS
CE
■ exercise at least twice a week for around
an hour and a quarter
■ warm-up a little beforehand by running or doing spinning
■ always breathe out at the most strenuous point of the exercise
■ 4 lots of 8 – 10 exercises is the ideal amount
■ only do as much exercise as you can comfortably manage
– then keep adding more
■ at BBC a personal trainer will cost 300 CZK - 500 CZK per hour
(depending on difficulty and professional level)
■
Červenec 2007
34_35i_cvik_duo.indd 35
35
8.6.2007 15:25:30
SPORT & RELAX
Čtvero malostranských zahrad
Gardens of the Malá Strana
I v Praze jsou mezi tolika lidmi a v takových
parnech oázy ticha, kde si lze odpočinout,
a přitom být stále nadosah historii.
Představujeme vám čtyři zahrady Malé Strany,
které svým půvabem příjemně překvapí jak
turisty, tak i otrlé Pražany.
Text: Kamila Boháčková
Foto/Photo: CzechTourism
Even, when Prague is jam packed with people
and the days are swelteringly hot there are
oases of tranquillity where you can unwind but
still be within easy reach of Prague’s historical
heart. Here we introduce 4 gardens in the
Malá Strana district of the city which come as
a pleasant surprise not only to tourists, but
even to seasoned Prague residents.
Valdštejnská zahrada
2 vchody: Letenská, Praha 1; Valdštejnské náměstí 4, Praha 1
otevřeno: denně 10:00 – 22:00, vstup zdarma
Patrně nejznámější pražská barokní zahrada nese ne náhodou
jméno po Albrechtu z Valdštejna, který ji nechal vybudovat okolo
svého paláce v letech 1623–1629. V geometricky řešené zahradě
můžete narazit na velmi netypickou jeskyni, ale nelekejte se,
jedná se o umělou krápníkovou jeskyni, zvanou grotta, jež byla ve
Valdštejnově době velmi moderní. V zahradě jsou volně rozmístěny
bronzové plastiky mytologických postav a koní od slavného sochaře
Adriena de Vries, ale pozor, jsou to jen kopie, originály si vzala
švédská armáda při třicetileté válce.
1
Hartigovská zahrada
Palác Věžníků, Thunovská 20, Praha 1
otevřeno: červenec: 9:00 – 21:00, srpen: 9:00 – 20:00, vstup zdarma
Je jednou z méně známých zahrad na jižním svahu Pražského
hradu. Po poslední rekonstrukci ze začátku 90. let minulého století
je možné jižními zahradami obejít celý Pražský hrad, od západu
z Hradčanského náměstí až po vyhlídku na Opyši při východní
bráně. Hartigovská zahrada je přístupná ze zahrady Na Valech
a jejím dominantním prvkem je hudební pavilon (na fotce) a plastiky
z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
Wallenstein Gardens
2 entrances: Letenská, Prague 1; Valdštejnské náměstí 4, Prague 1
open: daily 10:00 am – 10:00 pm, Free admission
Perhaps the best known Baroque garden in Prague bears the name
of Albrecht von Wallenstein, who had it laid out around his palace
between 1623 and 1629. In the geometrical garden you will discover
a very unusual cave, but don’t be afraid - it is just a mock dripstone folly
called a grotto, very much in fashion in Wallenstein’s day. Bronzes of
mythological figures and horses by the celebrated sculptor, Adrien
de Vries litter the gardens. However, these are copies, as the originals
were carted off by the Swedish army during the Thirty Years War.
36
Červenec 2007
36_37i_zahr.indd 36
Hartig Gardens
2
Palác Věžníků, Thunovská 20, Prague 1
open: July: 9:00 am – 9:00 pm, August: 9:00 am – 8:00 pm,
Free admission
This is one of the less well known gardens on the southern flank of
Prague Castle. Following renovation work which took place in the
early 1990s, it is possible to walk around Prague Castle via a ring of
gardens – from the west on Hradčanské Square to the Opyš Hill at
the eastern gate. The Hartig Gardens can be accessed from the Na
Valech Gardens, and their most striking features are a music pavilion
(see image) and pieces of sculpture by Matthias Bernard Braun.
12
11.6.2007 14:24:37
Ledebour Garden
Valdštejnské náměstí 3, Praha 1; Valdštejnská
ulice 12 – 14, Praha 1, Zahrada Na Valech
otevřeno: červenec: 10:00 – 21:00
srpen: 10:00 – 20:00, vstup zdarma
Jedna z tzv. palácových zahrad pod Pražským
hradem nese jméno po Adolfovi hraběti
z Ledebouru, který získal přilehlý palác v polovině
19. století. O výzdobu zdejší saly terreny se postaral
svými nástěnnými malbami Václav Vavřinec Reiner,
který také namaloval na hlavní opěrnou zeď fresku,
znázorňující bitvu s Turky. Dominantou zahrady je
členité schodiště, vybudované v 18. století, které
v nice skrývá sochu Herkula zápasícího s Kerberem.
Valdštejnské náměstí 3, Prague 1; Valdštejnská
ulice 12 – 14, Prague 1, Na Valech Garden
open: July: 10:00 am – 9:00 pm
August: 10:00 am – 8:00 pm, Free admission
One of the so-called palace gardens below Prague
Castle bears the name of Adolf Count of Ledebour,
who acquired an adjoining palace in the mid 19th
century. Václav Vavřinec Reiner is responsible
for the murals in the Sala Terrena and the main
fresco on the supporting wall showing a battle with
the Turks. A set of steps built in the 18th century
dominate the garden and conceal a statue of
Hercules grappling with Cerberus.
3
Vrtbovská zahrada
Vrtba Gardens
Karmelitská 25, Praha 1
otevřeno: denně 10:00 – 18:00, vstupné: dospělí
40 Kč, studenti 25 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
Vrtbovská zahrada leží spolu s dalšími
třemi barokními zahradami – Vratislavskou,
Schönbornskou a Lobkowiczkou – na svahu
Petřína. Zahradu si nechal na počátku 18. století
postavit Jan Josef hrabě z Vrby, po kterém je
i pojmenovaná. Sochařskou výzdobu vytvořil
Matyáš Bernard Braun. Vnitřní výzdobu saly
terreny a fresku na klenbě vytvořil Václav
Vavřinec Reiner a představuje Venuši a Adonise.
Karmelitská 25, Prague 1
open: daily 10:00 am – 6:00 pm, admission: adults
40 CZK, students 25 CZK, family ticket 100 CZK,
The Vrtba Gardens lie along with three other
Baroque gardens - Vratislav, Schönborn and
Lobkowicz - on Petřín Hill. The gardens were
created by Jan Josef Count of Vrba in the early
18th century, and are named after him. The pieces
of sculpture are the work of Matthias Bernard
Braun. The decoration inside the Sala Terrena and
the fresco on the vaulting were created by Václav
Vavřinec Reiner and it show Venus and Adonis.
4
3
SPORT & RELAX
Ledeburská zahrada
4
Metropole Zličín
žije s vámi.
A nabízí všechno, co máte rádi. Téměř 140 obchodů se
spoustou módních značek a nejrůznější možnosti zábavy
od multikina až po fitness. Přijeďte se bavit!
Metrem – trasa B, stanice Zličín, nebo autem přes
Rozvadovskou spojku směr nákupní zóna Zličín.
Metropole Zličín lives with you
and offers you everything you like.
Nearly 140 shops with lots of fashionable brands and all sorts of entertainment options – from a multiplex
cinema to a fitness club. Come have fun! By the underground – Route B, Zličín Station, or by car via the
Rozvadov Connector, in the direction of the Zličín shopping district.
www.metropole.cz
Červenec 2007
36_37i_zahr.indd 37
37
8.6.2007 14:56:49
NIGHTLIFE
Escort servis
Strip show
Lesbi show
Whirlpool
Open:
14.00 – 05.00
www.pinkdolly.cz
38
Chelčického 5, Praha 3
tel.: +420 723 664 331
e-mail: [email protected]
Červenec 2007
38i_zupinni.indd 38
8.6.2007 15:09:47
39i_K5.indd 39
8.6.2007 15:12:25
TIP NA VÝLET
Průhonice
Dominantou parku je novorenesanční zámek.
The park is dominated by a neo-Renaissance chateau.
Romantické
zaparkujte
před parkem
Průhonický park založil hrabě
Arnošt Emanuel Silva-Tarouca
roku 1885 a budoval jej prakticky
až do své smrti roku 1936. Hraběti
pocházejícímu z portugalské šlechtické rodiny učarovalo malebné
údolí říčky Botič i zdejší rybníky,
a tak přetvořil středočeskou
zemědělskou krajinu na jeden
z největších přírodně krajinářských
parků v Evropě. Nachází se zde na
1500 druhů rostlin ze všech koutů
světa – Tchaj-wanu, Himalájí,
Oregonu či z Kavkazu. Nejkrásnější však zůstávají i nadále zdejší
rododendrony. V roce 1927 prodal
hrabě panství Československému
státu, dnes je správcem parku Botanický ústav AV ČR, který vlastní
mimo jiné třetí největší sbírku šišek
40
Romantic
Kdy jindy než v létě je čas na pořádnou
dávku romantiky. Tak neváhejte a pozvěte
svou polovičku na romantickou procházku.
Ideální je vyrazit kousek na jih od Prahy do
překrásně rozkvetlého Průhonického parku.
A pokud to se svou láskou myslíte opravdu
vážně, Průhonice jsou také oblíbeným
místem pro pořádání svateb.
There’s no time like the summer for a generous
serving of romance. So don’t hang around
and invite your other half for a romantic stroll.
The ideal place to head for is blossom-filled
Průhonice Park to the south of Prague. And
if you are really serious about him or her,
Průhonice is also a popular place for weddings.
park in front
of the park
Průhonice was established in
1885 by Count Arnošt Emanuel
Silva-Tarouca who worked on
its construction practically until
his death in 1936. The count,
who came from an aristocratic
Portuguese family, was enchanted
by the idyllic valley formed by the
Botič Stream and the local ponds,
and so he decided to transform
this piece of rural Central Bohemia
into one of the largest landscaped
parks in Europe. Visitors will find
around 1,500 species of plant
from every corner of the globe
– Taiwan, the Himalayas, Oregon
and the Caucasus. However, the
local rhododendrons remain
the most beautiful flora there. In
1927 the count sold the estate to
Červenec 2007
40_41I_pruhonice.indd 40
11.6.2007 14:26:44
TIP FOR A TRIP
dendrony.
rásnější jsou stále zdejší rodo
na 1500 druhů rostlin, nejk
the local
are
I když v parku napočítali
ul
utif
bea
t
mos
cies, the
around 1,50 0 plant spe
s
tain
con
park
the
h
Althoug
rhododendrons.
» park má rozlohu 250 ha
rostlin
» najdeme zde 150 0 druhů
přes 150 svateb
» každoročně se zde pořádá
ný
tup
přís
ě
ročn
celo
je
k
» par
iště
» před parkem je velké parkov
otevřeno:
duben až říjen: 7.00 – 19.0 0
0
listopad až březen: 8.00 – 17.0
vstupné:
dospělí: 20 Kč
Kč
děti, studenti, důchodci: 10
rma
zda
:
lidé
inva
let,
6
do
děti
psi: 10 Kč
u
Pokud se zajímáte o historii park
ální
vidu
indi
t
luvi
dom
si
ete
můž
i zámku,
234
015
271
0
+42
tel.:
na
prohlídku výstavy
nebo +420 604 382 448.
ha
» the park has an area of 250
t species
» it holds around 1,50 0 plan
e here every year
» some 150 weddings take plac
nd
rou
r
yea
n
ope
is
k
» the par
front of the park
» there is a large car park in
opening times:
0
April – October: 7:00 – 19:0
0
17:0
–
0
8:0
ch:
Mar
–
November
admission charges:
adults : 20 CZK
ers: 10 CZK
children, students, pension
invalids: free
6,
of
age
the
to
children up
dogs: 10 CZK
learning more
Should you be interested in
and chateau,
k
par
the
of
ory
about the hist
tour by calling
al
vidu
why not arrange an indi
382 448 .
604
0
+42
or
234
015
+420 271
Praha
Průhonice
jak se tam dostanete?
ice metra
» Autobusem 324 a 325 ze stan
Opatov.
číslo 6.
» Autem po dálnici D1, exit
» S AA A radiotaxi z Prahy
do Průhonického parku jen
za 480,- Kč!!!
getting there
Opatov
» Buses 324 and 325 run from
ion.
stat
ro
met
ay, exit 6.
» By car from the D1 motorw
Prague
» With AA A radiotaxi from
K!!!
to Průhonice for just 480 CZ
Text: Kamila Boháčková
Foto/Photo: Průhonický park
a semen jehličnanů na světě. Pokud je vám park něčím povědomý, není
divu – natáčela se tady celá řada českých pohádek.
the Czechoslovak state, and today the park is in the care of the Czech
Botanical Institute, a branch of the Academy of Sciences and the owners
of the third largest collection of pine cones and coniferous seeds in
the world. If the park seems strangely familiar to you, it’s no wonder
- numerous Czech fairy tales have been shot here for the silver screen.
zamčený zámek
Dominantou parku je novorenesanční zámek, na jehož místě stávala ve
12. století gotická tvrz a posléze středověký hrádek. Do dnešní podoby
ho nechal přestavět na sklonku 19. století hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Dnes není zámek veřejnosti běžně přístupný, sídlí v něm totiž
Botanický ústav AV ČR a seizmická stanice.
doors closed at the chateau
The park is dominated by a neo-Renaissance chateau which stands on
the site of a 12th-century Gothic fortress and a medieval castle. The
building was given its current appearance at the end of the 19th century
by Count Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Today the public does not have
access to its interiors as they serve as the headquarters of the Czech
Botanical Institute and as a seismic measuring station.
perlička v parku
Nejstarší památkou průhonického areálu je románský kostelík
Narození Panny Marie z 12. století. Uvnitř jsou gotické nástěnné malby
z 1. poloviny 14. století.
an architectural gem
<
The oldest structure in the Průhonice gardens is the 12th-century
Romanesque Church of the Virgin Mary. The Gothic murals inside date
from the early 14th century.
<
Červenec 2007
40_41I_pruhonice.indd 41
41
11.6.2007 14:27:09
AAA RADIOTAXI
Probít se až k taxíkům
rozhovor s majitelem AAA radiotaxi, Jiřím Kvasničkou
Text: Kamila Boháčková
Foto/Photo: Jakub Stadler,
© isifa/Ablestock
From drums to taxis
an interview with the owner of AAA radiotaxi, Jiří Kvasnička
42
AAA radiotaxi podniká v oblasti
taxislužby bezmála 18 let,
a i když médii občas proletí
zpráva o problémech s některými
pražskými taxikáři, „áček“ se to netýká
– jsou synonymem serióznosti. Málokdo
však ví, že majitel Jiří Kvasnička se
k největší pražské taxislužbě musel
probít bicími.
AAA radiotaxi has been active in the taxi
business for almost 18 years, and even
when reports abound in the media about
problems with some of Prague’s taxi
drivers, it never relates to the three As,
a real synonym for reliability. However, not
many people know that the company’s owner, Jiří
Kvasnička, established Prague’s largest taxi firm
through playing the drums.
Jak jste se k „áčkům“ vlastně dostal?
Vzniklo to všechno paradoxně díky Havlově amnestii na počátku 90. let.
V 80. letech jsem se věnoval muzice, hrál jsem na bicí, ale začátkem
90. let se dotace na kulturu radikálně snížily a nedalo se muzikou moc
uživit. Tak jsem si začal vedle hudby přivydělávat jako taxikář. V roce
1990, po Havlově amnestii, se zvýšila kriminalita v Praze a začalo
docházet k většímu počtu přepadení taxikářů. Řidiči obvodního podniku
služeb mě oslovili, jestli nechci založit soukromý dispečink na jejich
ochranu, a tím to vlastně začalo.
How did you arrive at the three As?
Paradoxically it all began with Havel’s amnesty in the early 90s. In the
80s I was involved in music as a drummer, but at the beginning of the
1990s subsidies for culture were slashed and it became difficult to make
a living from music. I began to subsidise my wages as a musician by
working as a taxi driver. In 1990, after Havel declared an amnesty, the
crime rate in Prague soared and there were more and more attacks on
taxi drivers. The drivers in the local taxi firm asked me to form a private
dispatching office to protect them, and that’s how it all began.
Červenec 2007
42_43i_aaa.indd 42
11.6.2007 14:28:02
Jak to u „áček“ probíhá?
Nyní u AAA jezdí 1200 taxikářů, kteří jsou většinou koncesionáři,
osoby samostatně výdělečně činné a platí AAA za služby, které jim náš
radiodispečink taxi poskytuje. Je to týmová práce a já musím „všechny
kolem“ nějak motivovat, mít vizi, kterou svému okolí předávám dál
tak, aby si ji vzali za vlastní. Pod onou vizí je schována řada věcí, jako je
inovativnost, dobré výsledky, inspirace, a především zodpovědnost.
Ještě před dvěma lety museli pražští taxikáři každé čtyři roky skládat
zkoušky. Jak to vypadá dnes?
Zkouška, kterou musí taxikář před pražským magistrátem úspěšně
složit, pokud chce v Praze taxislužbu provozovat, je už asi dva roky
vstupní, tak jak je tomu v EU. Zkouška obsahuje testy z právních
předpisů týkajících se taxislužby a místopisu Prahy a z praktické
demonstrace ovládání taxametru.
Co nového chystá Magistrát?
Od roku 2009 by na stanovištích v Praze neměla být vozidla starší osmi
let a měla by mít jednotnou barvu. Nemyslím si však, že to je v pořádku,
je to vážný zásah do svobody trhu. Kritérium stáří vozidla vnímám tak,
že si tady někdo chce vytvářet prokorupční prostředí. Proč by kritériem
nemohla být solidní technická kontrola?
AAA radiotaxi přichází stále s něčím novým. Co dalšího chystáte?
Nyní se celý dispečink předělává do Java softwarového prostředí.
Do třech čtyřech měsíců budou všechny auta pod GPS. Dále máme
připraveny informační kiosky pro zákazníky, které bychom rádi
umístili na taxistanovištích AAA radiotaxi, kde si bude moci zákazník
objednat taxíka, zjistit jeho cenu či vytisknout cenovou nabídku a díky
spojení s internetem si bude moci objednat místo v hotelu či předplatit
vstupenky. Brzy uvedeme do provozu také nové webové stránky.
Co pokládáte dosud za svůj největší profesní úspěch?
Pro mě je podnikání stálou hrou. Nevytyčil jsem si nějaké konkrétní cíle,
ale snažím se vždy pružně reagovat na realitu. Velkým úspěchem je, že
se mi zatím podařilo překazit vstup státního podniku taxi na trh a omezit
prokorupční prostředí v oblasti zkoušek řidičů taxi.
<
AAA ceny
nástupní taxa: 30 Kč (v Praze max. 40 Kč)
cena za km po Praze: 24,90 Kč (v Praze max. 28 Kč)
cena za minutu čekání: 5 Kč (v Praze max. 6 Kč)
cena za 1 km mimo Prahu: 11,90 Kč
AAA fares
initial hire charge: 30 CZK (maximum charge in Prague – 40 CZK)
fare per kilometre in Prague: 24,90 CZK (maximum charge in
Prague - 28 CZK)
per minute of waiting: 5 CZK (maximum charge in Prague – 6 CZK)
fare per kilometre outside of Prague: 11,90 CZK
How does AAA work?
AAA now has 1,200 drivers, mainly licensees, self-employed people
who pay AAA for the services our radio dispatching centre provides.
It’s a huge team effort and I have to motivate everyone around me and
have vision which I pass on to others and which they adopt as their own.
Behind that vision there are a number of things such as innovativeness,
good results, inspiration and above all responsibility.
Two years ago Prague’s taxi drivers still had to pass an exam every
four years. What’s the situation today?
The exam, which every driver must pass with the city authorities if he
or she wants to drive a taxi in Prague, has been an entry-level exam for
around two years now, as it is across the EU. The exam tests knowledge
of legal matters relating to taxi driving and knowledge of Prague and
also involves a practical demonstration of how to work a meter.
Are the Prague authorities working on anything new?
From 2009 onwards there should be no cars on any of the city’s taxi
ranks older than eight years and they should all be the same colour.
I don’t really think this is right as it is a serious intervention in the free
market. I perceive the age criteria for the vehicles as an attempt by
someone to create an environment ripe for corruption. Why couldn’t
this criteria be just a simple MOT certificate?
„Pro mě je podnikání stále hrou.“
Jiří Kvasnička
narozen: 1955
vzdělání: Konzervatoř Jaroslava Ježka – bicí
praxe: do 1989 se věnoval hudbě
1990 – založení AAA radiotaxi
rodina: je ženatý, má jednoho syna
koníčky: jachting, lyžování, hudba, auta
Jiří Kvasnička
born: 1955
education: Jaroslav Ježek Conservatory
– percussion
experience: was involved in music until 1989
1990 – established AAA radiotaxi
family life: married with one son
hobbies: yachting, skiing, music, cars
‘Doing business is still a game for me.’
AAA radiotaxi constantly comes up with new
features. What can we expect next?
The whole of the dispatching service is switching
to Jawa based software. In three or four months
time all our vehicles will be equipped with GPS.
We are also setting up information kiosks for our
customers which we will locate at AAA radiotaxi
taxi ranks, where it will be possible to book a taxi
find out prices and print out price lists. An internet
connection will enable customers to book hotel
rooms and buy other types of ticket. We will also
soon be launching a new website.
What do your regard as your greatest
achievement to date?
Doing business is still a game for me. I’ve never
set myself any specific goals, but I always try to
react in a flexible way to what’s going on around
me. My greatest successes have been to prevent
a state taxi company entering the market and
limiting the scope for corruption in the driver
testing process.
<
Červenec 2007
42_43i_aaa.indd 43
AAA RADIOTAXI
<< Malé autíčko, ale největší pražská taxislužba.
<< Small cars but the largest of Prague’s taxi companies.
43
11.6.2007 14:28:33
FESTIVALY / FESTIVALS
Hradec
Králové
Kácov
Praha
Připravila/Prepared by: Kamila Boháčková
Music in the Park
27. 7. 2007 od 15:00; 28. 7. 2007 od 12:00
Praha – Stromovka
www.innervisions.cz
Vstupenky: od 500 Kč na oba dny;
předprodej Ticketpro
Druhý ročník festivalu s podtitulem
„blues and more music“ se uskuteční jako
dvoudenní přehlídka předních domácích
i zahraničních kapel. Můžete se těšit na
vystoupení ex-zpěvačky skupiny Fugees
– Lauren Hill, představitele hypnotického
blues Otise Taylora či na kapelu, spojující prvky
rocku, bluesu a pop music – Blood, Sweat and
Tears. Z českých (a slovenských) zpěváků je
velkým lákadlem Jana Kirschner,
Dan Bárta či Lenka Dusilová.
O2 SázavaFest 2007
2. 8. – 5. 8. 2007
Kácov – okres Kutná Hora
www.sazavafest.cz
Vstupenky: od 720 Kč na celé 4 dny, předprodej Ticketstream
Britští Kosheen, hypnotizující ex zpěvačka Morcheeby – Skye, svérázná
Gaia Mesiah či Tataboys – to je jen malá ochutnávka z toho, co na
letošním SázavaFestu můžete potkat.
Rock for People
4. 7. – 6. 7. 2007
Hradec Králové, Festival Park
www.rockforpeople.cz
Vstupenky: předprodej Ticketstream – 740 Kč, na místě – 900 Kč
Necelé dvě hodinky cesty autem z Prahy do Hradce Králové určitě
nejsou velkou daní za vystoupení The Killers, kterou MTV považuje
za „nejlepší rockovou kapelu roku 2006“. V Hradci vás uvítají mimo
jiné i ostrovní průkopníci elektronické hudby Basement Jaxx, švédská
kytarovka The Hives či kontroverzní kalifornští Flipsyde.
<
44
festivals
Music in the Park
27. 7. 2007 from 15:00; 28. 7. 2007 from 12:00
Prague - Stromovka
www.innervisions.cz
Tickets: from 500 CZK for both days;
available through Ticketpro
The second festival sporting the subtitle ‘blues
and more music’ will take place over two days and
feature Czech and international acts. Audiences
can look forward to shows by ex- Fugees singer,
Lauren Hill, hypnotic blues star Otis Taylor and
a band that blends elements of rock, blues and
pop – Blood, Sweat and Tears. Czech (and Slovak)
acts include the main draw Jana Kirschner, Dan
Bárta and Lenka Dusilová.
Foto/Photo: Music in the Park, © isifa/Ablestock
Žhavé festivalové léto
A hot summer of music
O2 SázavaFest 2007
2. 8. – 5. 8. 2007
Kácov – Kutná Hora district
www.sazavafest.cz
Tickets: from 720 CZK for the entire 4 days, available through
Ticketstream
Kosheen from the UK, the mesmerising ex-Morcheeba singer - Skye,
the eccentric Gaia Mesiah and the Tataboys are just some of the acts
audiences can look forward to at this year’s SázavaFest.
Rock for People
4. 7. – 6. 7. 2007
Hradec Králové, Festival Park
www.rockforpeople.cz
Tickets: purchased in advance – 740 CZK , on site – 900 CZK; available
through Ticketstream
The two hour car journey from Prague to Hradec Králové is a small
price to pay to see performances by The Killers, the best rock group
of 2006 according to MTV, synthesised music pioneers Basement
Jaxx, a Swedish guitar band called The Hives and the controversial
Californian band Flipsyde.
<
Červenec 2007
44i_fest.indd 44
11.6.2007 14:30:12
Sl
Sl
ev
ev
ov
ov
ýk
ýk
up
up
on
on
SLEVA 10 %
kupon na slevu 10 %
na tenis, squash,
badminton ve
Sportovním centru
hotelu STEP
je naším pozváním k posezení v restauraci
či kavárně
this voucher for a 10% discount
is our invitation for you to come and take
a seat in our restaurant or caffè
V říjnu 2007 bude otevřen BAZÉN
a největší GOLF INDOOR v ČR.
Sl
Sl
ov
ov
ýk
ýk
up
up
on
on
Zvýhodněná cena GPS
navigace GARMIN Nüvi 200+
ev
ev
Zvýhodněná cena GPS
navigace GARMIN Nüvi 250
Speciální cena modelu
Speciální cena modelu
7 990 Kč včetně DPH
platí pouze pro řidiče
společnosti AAA Radiotaxi.
5 990 Kč včetně DPH
platí pouze pro řidiče
společnosti AAA Radiotaxi.
V ceně navigace jsou obsaženy
navigační mapy 33 zemí
Evropy, včetně České republiky.
V ceně navigace jsou obsaženy
mapy Prahy, České republiky,
Německa, Rakouska, Švýcarska
a průjezdní mapa Evropy.
Kupon lze uplatnit nejpozději do 31. 8. 2007.
Kupon lze uplatnit nejpozději do 31. 8. 2007.
Sl
Sl
ev
ev
ov
ov
ýk
ýk
up
up
on
on
Restaurace Gourmet Hotel DUO Praha
20% sleva na konzumaci
BIJOUX – JEWELLERY – ŠPERKY – GALERIE
Sl
Sl
ev
ev
ov
ov
ýk
ýk
up
up
on
on
Escort servis
Strip show
Lesbi show
Whirlpool
Sleva 10 %
BIJOUX – JEWELLERY – ŠPERKY – GALERIE
45_46i_slevy_new.indd 45
na veškeré služby
11.6.2007 14:37:13
Sl
ev
up
21
r.
ýk
Budweiser Budvar Restaurant
st
ov
on
- 3 kryté tenisové kurty
- 3 venkovní tenisové kurty v zimě kryté
přetlakovou halou
- 3 squashové kurty
- badminton
- 3 bowlingové dráhy
Open daily 10:30 a.m. – 11:00 p.m .
Caffè l'attesa
Open daily 8:00 a.m. – 11:00 p.m.
Otvírací doba:
Po – Ne 7:00 – 23:00 hod.
Aviatická 1092/8, Praha 6
(v nákupní pasáži vedle hotelu Marriott
/ in the arcade next to the hotel Marriott)
Slevy na kuponech nelze sčítat.
Malletova 1141, 190 00 Praha 9
rezervace kurtů: +420 272 178 327
e-mail: [email protected]
www.hotelstep.cz
Tel./fax: +420 224 242 577
[email protected]
www.restaurant-letiste.cz
Sl
st
u3p
ý. k3
otvr
evs
33
r.
on
• auto-moto navigace
• outdoorové navigace
• auto-moto navigace
• outdoorové navigace
• motocyklové navigace • sportestery
• motocyklové navigace • sportestery
Uvedený model za zvýhodněnou cenu lze zakoupit,
po předložení tohoto slevového kuponu, v prodejně
GPSCENTRUM, Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2
Uvedený model za zvýhodněnou cenu lze zakoupit,
po předložení tohoto slevového kuponu, v prodejně
GPSCENTRUM, Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2
Otevřeno: Po–Pá od 8.30 do 17.00 hodin
Otevřeno: Po–Pá od 8.30 do 17.00 hodin
www.gpscentrum.cz
www.gpscentrum.cz
Sl
ev
on
™™™™™™»èîíâêîޙ
¾ìéÚÜޙ¿hhëâÞì
Ú
ÄÚëæÞåâíìä]
é
Úæ
Slevu 20 % na konzumaci lze uplatnit po předložení
kuponu v hotelové restauraci Gourmet, Formanka
nebo venkovní Pivní zahradě.
Slevy na kuponech nelze sčítat.
Slevu lze uplatnit do 31. 10. 2007.
Hotel DUO Praha, Teplická 492, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 136 041, fax: +420 283 880 142
www.hotelduo.cz
st
st
Slevy na kuponech nelze sčítat.
8
39
r.
3
r.
Chelčického 5, Praha 3
tel.: +420 723 664 331
e-mail: [email protected]
35
r.
up
ä™Ä
Otevírací doba
Po – Pá: 14.00 – 05.00 hod.
So – Ne: 20.00 – 05.00 hod.
st
ýk
ïÚ
– úžasné steaky, pasta & pizza a vína z celého světa
QãÞóݙ¬±
ëÝ
è
íëÚæïÚã™f§™ª«¥™«©¥™««¥™«¬
Þá
ov
QãÞóÝ
ω
ÉÚë
ÆÚåèìíëÚçìäh™ç]ۆޗq
ÏåíÚïÚ
Po – Pá 11 – 18, So 13 – 18
skupiny i na tel. objednávku / groups
also on telephone reservation
tel.: +420 774 298 689
Všehrdova 15, 118 00 Praha 1
www.feeries.net
Nová prodejna:
salón MAGIC HELENA, pasáž Teta
Jungmanova 28, Praha 1
J4(Ç4™™™™™™™™™
Nechte se zlákat
našimi specialitami
www.pinkdolly.cz
45_46i_slevy_new.indd 46
12.6.2007 12:24:01
Duty Free & Travel Value
Airport Prague
More info on www.travel-value.cz
Your best choice
in airport shopping
C
B
C10
C9
C8
C6
C5
C7
Perfumes & Cosmetics
Spirits, Sweets & Tobacco
Best of Travel Value
B8
B7
B6
B5
B4
C4
C3
C2
B3
A8
B2
C1
B1
A5
A6
A2
Terminál Sever 2
Terminal North 2
A
A7
Terminál Sever 1
Terminal North 1
A1
A4
A3
Příletová hala
Arrival Hall
47i_unimex.indd
In Taxi 6_07.indd 47
1
Odletová hala
Departure Hall
UG Air, a.s., Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 220 113 222, Fax: +420 220 113 223
[email protected], www.travel-value.cz
8.6.2007 15:12:55
25.5.2007
11:47:59
•
•
•
•
Správa nemovitostí
Účetnictví / Finanční služby
Prodej, Pronájem
Inženýring & Consulting
•
•
•
•
Building Management
Financial Services / Accounting
Investment, Sale, Lease
Engineering & Consulting
www.impact-corti.cz
48i_impact.indd 48
8.6.2007 15:10:28

Podobné dokumenty

ve formátu PDF

ve formátu PDF aby se na stará kolena podepisoval (v Reflexu) občanským jménem Ludek Staněk. Foto Jana Kománková / archiv Popmusea

Více

prague for tourism - Doktorun Gezi Rehberi

prague for tourism - Doktorun Gezi Rehberi Netherlands. The number of tourists from Japan is also significant.

Více

neon 4 - Martin Reiner

neon 4 - Martin Reiner U nás je hodina za sedmnáct stovek, holka z toho má devět set. Ale ještě k těm taxikářům. Obecná praxe je totiž taková, že jestliže klient sedne do taxíku a řekne, že chce zavézt třeba do Lady Mari...

Více