Konzea® spol. s r.o.

Komentáře

Transkript

Konzea® spol. s r.o.
Konzea spol. s r.o.

spi s. zn.: oddíl C, vl ožka 112231
veden á u Rejst ří kovéh o soudu v Praz e
PODVINNÝ MLÝN 669
190 00 PRAHA 9
te l. /fa x: 2 22 78 1 42 5
e-ma il : i nf [email protected] konze a.c z
http://www.konzea.cz
E X P E R T N Í
P O S U D E K
ja kos tn íh o s ta vu dř e vě né ko ns tr u kce kro vu
KAPLE SV. KŘÍŽE
(II. NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU)
P r a ha, ú no r 2 00 9
zakázka čísl o
0 9/0 14
v ýt i s k č í s l o
CD
T ent o E xper t ní posu dek obsa huj e 16 stra n t extu, 2 stra ny fot ogra fi ck é př íl ohy, 1 stra nu Schema ti ck ého zakr esl ení va zeb k onst ruk ce kr ovu a 1 Labora t or ní -myk ol ogi cký posu dek o 5 stra ná ch. J e vyhot oven ve dvou ori gi ná l ech. E xpert ní posu dek není možné dál e r ozmnožovat bez
sou hl a su fir my KON ZE A, spol . s r. o. V př í pa dě cit a ce posu dku u vá děj t e vždy čí sl o zaká zky.
Konze a®,s pol. s r.o
2
1. OB E CN Ě
P ře d m ět :
kap le s v. Kř íž e
I I . nád vo ř í P r a ž sk é ho hr ad u
P r až s k ý hr a d, P r a ha 1 – Hr ad č a n y
Ob j ed n a va t el :
S pr á va P r a ž sk é ho hr a du
119 08 P r a ha 1 – Hr ad
Úk o l :
P r o ved e ní st a ve bn ě - t ec hn ic k é ho a m yk o lo g ic ké ho po so u z e n í
dř e vě n ýc h ko nst r uk č n íc h pr vk ů kr o vo vé ko nst r uk c e k ap le ,
po so uz e ní k v a l it at i vn í ho st a vu dř e va a ná vr h sa na č n íc h o p at ř e ní.
2. ST A VE BN Ě- TE CH NI CK Ý A MY KO LO GI CK Ý P RŮ ZK UM
S t a ve b n ě - t ec hn ic k ý a m yko lo g ic k ý pr ů z ku m byl pr o ve de n 11. ú no r a 2 00 9 p r aco v n ík a f ir m y Ko nz ea, spo l. s r . o . I ng . Ja ne m Ko no p ík e m. P o so u ze n í st a v u
d ř e v a k o nst r ukc e kr o vu bylo pr o ved e no po mo c í s m ys lo výc h met o d, ho d no ce n í m p o d le vz hle d u, bar v y, d e fo r ma c e a nar u š e n í po vr c hu d ř e vě n ýc h pr vk ů . T o t o p o so u ze n í b ylo do p ln ě no o jed no du c hé me c ha nic k é z ko uš k y ( z á se k t es ař sk ý m k la d i ve m, vr yp d lát e m) a o v iz u á ln í z ho d no c e n í c ha r a kt er ist ik y t ř ís e k
z ís k a n ýc h t ě m it o z ko uš ka m i.
Z dř e v ě n ýc h pr vk ů kr o vo vé ko nst r ukc e b yl y o de br á n y t ř i vzo r k y d ř e va. Od ebr a n é v zo r k y dř e va ( o d lo up nut í m po m o c í d lát a) byl y st er i l n ě do pr a ve n y d o
la b o r at o ř e f ir m y Ko nz e a, spo l. s r . o . , kde b yl y po dr o be n y m yko lo g ic k é a n a l ýze. V ýs le dk y jso u u ve de n y v p ř í lo z e ( P ř í lo ha 1: L a bo r at o r n í- m yko lo g ic k ý p o su d e k ) n a ko nc i t o ho t o po sudku.
V yb r a n é ko nst r uk č n í det a i l y kr o vo vé ko nst r uk c e a b io t ic k y d e st r uo va n ýc h
čá st í dř e vě nýc h ko nst r u k č n íc h pr vk ů b yl y z do ku me nt o vá n y d ig it á ln í m fo t o ap ar át e m O L Y MP U S C- 72 0 U lt r a Zo o m. V ybr a né fo t o gr a f ie jso u so u č á st í p ř ílo h y t o ho t o po sud ku.
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
3
Na t rá m e ch ko n st ru kc e a v p ro st or u k ro vu ka pl e sv. K ří ž e b yl o p r ov ed en o m ěře n í vl h ko s t i d ř ev a a vz du ch u:
m ě řen í f y zi ká l n í ch v e l i či n :
ča s [ ho d m i n ]
905
t ep lo t a vzd uc hu [ °C]
9, 9
r e lat i vn í v lhko st vz du c hu [ % ]
62 , 9
V l h k o s t a t e p l ot a o k ol n í h o p r o s t ř e d í b yl a n a m ě ř e n a p om o c í G F T H 9 5 , p ř í s t r o j e o d fi r m y
G r e i s i n e g e r e l e c t r on i c G m b H .
m ě řen í f y zi ká l n í ch v e l i či n n a d ře v ěn ý ch ko n s t ru k čn í c h p rvc í ch :
vlhkost pov rchová konst rukčních prvků krovu (u dřeva be z viditelného pošk ození )
wP:
1 5 , 1 ; 14, 8 ; 14, 6 ; 14, 7 ; 14, 3 ; 1 6, 1 ; 1 5, 9 ; 14, 5 ; 15, 2 ; 14, 3 ; 1 5, 5 ; 1 4 , 6 ;
1 5 , 1 ; 15, 2 ; 1 4, 6%
vlhkost hloubková konst rukčních prvků krovu (u dřeva be z viditelného pošk ození )
wH:
1 2 , 9 ; 13, 1 ; 1 2, 8 ; 12, 4 ; 11 , 9 ; 1 2, 2 ; 12, 5 ; 12, 0 ; 13, 2 ; 11, 6%
V l h k o s t k on s t r u k č n í c h p r vk ů k r o vu b yl a m ě ř e n a od p or o v ým vl h k om ě r e m V I V A 1 2 , s ys t é m
V A N I C E K , s e z a r á ž e c í e l e k t r od ou .
Ho d no t y po vr c ho vé a h lo u bko vé ( v lhk o st se mě ř í cc a 4 0 m m po d po vr c h e m
p r vk u ) v lhko st i b yl y na mě ř e né na vzd u š n ýc h a v id it e l ně b io t ic k y ne po š k o zen ýc h ( h n i lo bo u, po ž er k y, t r h l ina m i) pr vc íc h.
Ho d no t y p o vr c ho vé i hlo u bko vé v lhko s t i d ř e vě n ýc h ko nst r uk č níc h pr vk ů jso u
o v l i v ně n y ně ko l ik a fa kt o r y, me z i kt er é p at ř í na př . st a v a s lo že n í st ř e š n ího
p lá št ě, v zdu š no st ko nst r uk ce ( o d v ět r á vá ní p ůd n ího p r o st o r u p ř ir o z e n ým p r o u d ě n í m v zd uc hu) , r o č n í o bdo b í ( sr á žko vá vyd at no st v někt er ýc h mě s íc íc h běh e m r o k u) , po vr c ho vá ú pr a va ko nst r u k č n íc h pr vk ů ( nát ěr y, o blo ž k y, o ba l y
d ř e v a) .
V lh k o st dř e va ur č u je akt iv it u b io t ick ýc h šk ůd ců d ř e va. Dř e vo k az n ý h m yz n a p ad á d ř e vo s v lhko st í v yš š í než 1 0% , d ř e vo ka z né ho u b y po š ko zu j í dř e vo
s v lh k o st í nad 20 % ( v ýj i mk o u je dř e vo mo r ka do má c í – S e rpu l a l a c ry ma n s,
k t er á n ap ad á d ř e vo s vl hko st í 1 6% a v íc e) .
Ho d no t y n a mě ř e né e le kt r ic k ým o d po r o vým v l hko mě r e m, je nut no po va žo vat z a
o r ie nt ač n í. P ř es né ho d no t y vl hko st i j ed no t l iv ýc h d ř e vě n ýc h ko nst r uk č n íc h
p r vk ů lz e z j is t it po mo c í vá ho vé met o d y ( t ed y gr a v i met r ic k y) a t o po d le p ř ed -
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
4
p is u Č S N 49 0 103 – Z j i šť ov ání vl h ko st i p ři f yz i k ál ní c h a me ch an i c ký ch zk o u šká ch.
3. PO PI S O B JE KT U A KO NS TR UK CE
P ř ed mět e m st a ve bn ě - t ec hn ic k é ho m yko l o g ick é ho pr ůz ku mu b yla d ř e vě ná k o nst r u k ce k r o vu nad ka p le s v. Kř íž e na I I . nád vo ř í P r a ž sk é ho hr adu.
S t ř eš n í p lá š ť k ap le , bř id l ic o vá kr yt ina , je po lo ž e n na d ř e vě n ýc h st ř eš n íc h la t íc h .
3 . 1 . KONS T R U KCE KR OV U
Ko n st r u k c e kr o vu, le ž at á st o lic e vaz n ic o vé so ust a v y be z vr c ho lo vé vaz n ic e, j e
se st a v e n a z t es a n ýc h t r á mů. Kr o k ve js o u v pat ě kr o vu č epo vá ny v p l n ýc h v azb á c h d o v a z níc h t r á mů a ve va z bác h ja lo v ýc h do kr át čat . Kr át č at a jso u č ep o v á n a d o t r á mo v ýc h v ýmě n v lo že n ýc h m ez i vaz n í t r á m y. Kr át čat a i va z ní t r á m y
js o u u lo že n y na d ř e vě né po z ed n ic e. Ve vo lné dé lc e js o u kr o k ve o se d lá n y n a
p ět ibo k o u st ř e d ní vaz n ic i. V hř e be n i js o u kr o kve pr o t ile h l ýc h va z e b vzá je m n ě
sp o je n y na o st ř ih. S t ř ed n í va z n ic e jso u v lo že n y me z i š ik mé s lo u pk y p ln ýc h
v a ze b k r o vu. T y jso u v p at ě č epo vá n y do vaz n íc h t r á mů a na úr o vn i st ř ed n í
v a z n ic e d o dř e vě nýc h r o z p ěr . Me z i š ik mé s lo u pk y a r o zp ěr y jso u vlo ž e n y š ik mé p á s k y. Ko nst r u kc e kr o vu je , v r o v i n ě ko l mé na hř e be n st ř ec h y, st at ic k y
zt u ž e n a d ř e vě n ým i ha mba lk y. V r o vi n ě st ř e š ní ho p lá št ě je ko nst r ukc e k r o v u
st at ick y zt už e na o nd ř e js k ým i kr o k ve m i , če po va n ým i me z i st ř e d ní va z n ic e a
v p at ě d o vo do r o vné ho t r á mo vé ho pr ů vl aku. S k lo n st ř e š ní ho p lá št ě, na d o k ap y,
z m ír ň u j í t r á mo vé ná mět k y, kt er é jso u l íp nut é na ho r n í p lo c h y k r o k ví a č ep o v a n é d o kr át čat ne bo do va z níc h t r á mů.
V s e v er n í čá st i kr o vu v yst upu je nad r o v inu st ř e š ní ho p lá št ě čt yř bo ká v ěž ič k a,
za k o nč e n á bá n í. Vě ž ič k a je z a lo ž e na na r ůž ic i z vaz n íc h t r á mů, do kt er é js o u
če p o v á n y d ř e vě né s lo up y. Ko n st r uk ce k r o vu v ěž ič k y je st at ic k y zt u že na k o nst r u k č n í m s yst é me m d ř e vě n ýc h š ik m ýc h pá sk ů a r o z pěr .
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
5
4. ST Á VA JÍ CÍ ST AV KR OV OV É K ON ST RU KC E
S t a ve b n ě - t ec hn ic k ý a m yk o lo g ic k ý pr ů zku m ja ko st n íc h v la st no st í ko nst r u kčn íc h p r v k ů po s uzo va n ýc h kr o vo v ýc h ko nst r uk c í, pr o k áz a l v ýr a z no u b io t ic k o u
d e st r u k c i dř e vě n ýc h pr vk ů dř e vo k az n ým i ho u ba m i ( v iz. P ř í lo ha 1 – La bo r at o r n í- m yk o lo g ic k ý po su de k) a la r va m i d ř e vo k az né ho h m yz u č e le d i č er vo t o čo v it í
( A n o b i i d a e) v ně ko l ik a lo k a l it á c h. Do p ůd n ího pr o st o r u lo ká ln ě zat é ká sr á žk o v á vo d a – v do bě pr o vád ě n í st a ve bně - t ec hn ic ké ho pr ů zku mu b ylo p at r n é z afo u k á v á n í s n ě hu r e v iz n í m i st ř e š n í m i o t vo r y.
Z n á mk y a kt ivn í ho p ůso be n í ž i v ýc h lar e v d ř e vo k az né ho h m yz u ( č er st vé p o ž er k y s v ět lé bar v y po d a ko le m v ýlet o výc h o t vo r ů) a z ná mk y p ř ít o mno st i ak t iv n íc h d ř e vo k az n ýc h hu b ( čer st vé p lo d n i ce v m íst ec h z v ýš e né v l hko st i dř e v a a
zd i v a) n e b yl y na le z e n y.
Na vo d o r o vn ýc h a š ik m ýc h ko nst r uk č n íc h pr vc íc h kr o vo vé ko nst r uk ce b y l y
z j išt ě n y let it é ná no s y pr a c hu a pa vu č i n. Ko nst rukční pr vky vykazu jí p lo šné
známk y povr chového ošet ření blíže neurčenými př ípravky; na t rámech krovu jso u
pat rné mikrokr yst aly použit ých, pravděpodobně bio cidních, nát ěrů. Na konst rukčních pr vcích a na prknech plného bednění jsou pat rné st opy, t zv. mapy, po zat ékání srážko vé vody. V pat ě krovo vé konst rukce (za pozednic í) byla míst y zjišt ěna
dro bná st avební suť.
U k o nst r u kc e kr o vu v ě ž ič k y, ko nkr ét n ě u je j íc h p ř íst u p n ýc h pr vk ů, n e b y l y
z j išt ě n y ž ád né z ná mk y b io t ic ké ho po ško ze n í d ř e va.
4 . 1 . J AKO S T NÍ S T AV KON S T R U KCE KR OV U
Z mě n y k va l it at ivn í ho st a vu d ř e vě nýc h ko nst r uk č n íc h pr vk ů, ne bo je j ic h č á st í,
k r o v u , b y l y z j išt ě n y v něko l ik a lo ka l it á c h.
/ 1 / Lo k a l it a č. 1
V ýr az n é b io t ic k é po ško z e ní b y lo z j iš t ě no u p ět ibo k é st ř ed n í va z n ic e ve v a z bě
k r o v u “0 1 “. P o d é l no s né zd i d lo u ho do b ě z at ék a la sr áž ko vá vo da, co ž s e p r o je v u je v ýs k yt e m v lhko st níc h ma p na d ř e vě nýc h pr vc íc h a na pr k nec h p l n é ho
p r k e n n é h o be d ně n í st ř e š n ího p lá št ě. N ěkt er é dř e vě né pr vk y p lné vaz b y jso u
p o šk o z e n y lar va m i dř e vo ka z né ho hm y zu č e le d i čer vo t o čo v it í ( A n ob i i d a e) ,
k o n k r ét ně jso u na je j ic h po vr c hu p at r né st ar é v ýlet o vé o t vo r y. ( ob r. č. 1)
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
6
/ 2 / Lo k a l it a č. 2
Dř e v ě n á r o z pěr a me z i kr o k ve va ze b “24 “ a “25 “, r es pe kt ive je j í př íst u p n á
čá st , k t er á v yc há z í z po za ko nst r uk c e kr o vu v ě že, je b io t ic k y po ško z e na dř e vo k a z n ý m i ho u ba m i. ( o br. č. 2 )
/ 3 / Lo k a l it a č. 3
Z n á mk y v ýr az né b io t ick é d e st r uk ce b yl y z j i št ě ny v p at ě k le nut é va l b y k a p le .
Kr o k ve v az e b kr o vu “33 “, “3 4 “, “35 “ a “36 “ jso u v p at níc h č á st ec h z e s í le n y
o bo u st r a n n ým i fo š no vým i p ř í lo ž ka m i. V ýr az ná b io t ic k á d e st r uk ce, zp ůso b e n á
d ř e vo k a z ným i ho u ba m i, b yla z j išt ě na u pat n íc h p ar t i í kr o k v í vaz e b k r o vu
“3 3 “a “3 6 “, a t o v d é lc e c ca 1, 0 m. Dř e vo k az n ým i ho u ba m i je t ak é d e st r u o váno z h la v í a u lo ž e n í va z ní ho t r á mu p l né vaz b y kr o vu “35 “ ( o d e br á n vzo r ek
d ř e v a v z. č. 2 pr o la bo r at o r ní m yk o lo g ic ko u a na l ýz u ) . P o k le s k va l it at iv n íc h
v la st no st í b yl t ak é z j i št ě n u vo lné dé lk y kr o kve a s lo upk u st ř e d ní vaz n ic e p ln é
v a z b y k r o vu “3 5 “ ( o de br á n vzo r e k d ř e v a vz. č. 1 pr o la bo r at o r ní m yko lo g ic k o u
a n a l ýz u ) . V m ís t ě ko t víc ího p r vk u, kt e r ý pr o c há z í st ř e š ní m p lá št ě m, pr o n ik á
d o pů d n í ho pr o st o r u sr áž ko vá vo d a. S lo upe k st ř e d ní va z nic e v yk az u je z n á mk y
z v ýš e n é
v lhko st i d ř e va
a
je
b io t ic k y
po ško z e n
dř e vo ka z n ým i
ho u b a m i.
( o b r. č. 3 , ob r. č. 4, ob r. č. 5, o b r. č. 6, ob r. č. 7)
/ 4 / Lo k a l it a č. 4
Vo ln á d é lk a kr o k ve va z b y kr o vu “69 “ ( o de br á n vzo r e k dř e va vz. č. 3 pr o la bo r at o r n í m yko lo g ic ko u a na l ýz u) je b io t i ck y, dř e vo k az n ým i ho u ba m i, po šk o z en a. ( o b r. č. 8 )
4 . 2 . J AKO S T NÍ S T AV S T ÁV AJÍ CÍ KO NS T R U KCE – O BE C NĚ
R iz ik u b io t ic ké ho po ško z e ní d ř e vo ka z n ým i ho u ba m i jso u v yst a ve n y veš k e r é
d ř e v ě n é ko nst r uk č n í pr vk y, kt er é jso u v t r va lé m a p ř í mé m st yk u s e z d iv e m,
za s yp á n y st a ve bn í s ut í, ne n í u n ic h za j išt ě no t r va lé a př ir o z e né pr o u dě n í
v zd u c h u a ko nst r uk č n í pr vk y, na kt er é t r va le zat é ká sr áž ko vá vo d a v dů s le d k u
p o r u š e n é ho st ř eš n í ho p lá št ě, v m íst e c h st ř e š níc h pr o st up ů ( ko t ve n í hr o m io s vo d ů ) n e bo v m ís t e c h nar u še n ýc h k le mp íř s k ýc h pr vk ů.
P r o v ed e n á int er n í mě ř e ní f ir m y Ko nz e a, spo l. s r . o . , r es p. po so uz e ní a la b o r at o r n í v yho d no c e n í o de br a n ýc h vzo r k ů d ř e va ( v iz uá lně po ško z e né ho i be z z n áme k b io t ick é ho po ško z e n í – hn i lo b y) ze s v is l ýc h a vo do r o vn ýc h d ř e vě n ýc h
k o n st r u k c í v let e c h 20 02 až 20 07, pr o k á za la v ýs k yt a le s po ň je d no ho r o d u dř eKAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
7
vo k az n é ho u b y v 9 5, 93 % ( 20 02) , 96 , 2% ( 20 03) , 9 5, 9 8% ( 2 004) , 95 , 6 7 %
( 2 0 0 5 ) , 98, 2 4% ( 200 6) , 95, 5 2 ( 20 07) , 92, 47% ( 20 08) z e vš e c h o de br a n ýc h
v zo r k ů . Z u ve d e né ho z j iš t ě n í je t ed y zř e j mé , ž e pr a vdě po do bno st výs k yt u d ř evo k az n é ho u b y v dř e vě n ýc h ko nst r uk č n íc h pr vc íc h je t ed y ve l m i v ys o k á. Ve
v ět š i n ě p ř íp a d ů s e je d ná o d ř e vo ka z né ho u b y v lat e nt n í m ( k l ido vé m, sp íc í m)
st ád iu , je j ic hž h yf y če ka j í na v yt vo ř e n í ide á l n íc h po d m í ne k – zpr a v id la p r a v id e l no u a d lo u ho do bo u do t ac í v lhko st i. Ne j vět š í r iz iko b io t ic ké ho z ne ho d no cen í d ř e v ě nýc h ko nst r u kč n íc h pr vk ů je v m ís t e c h, ke kt er ým ne n í z a j iš t ě n vo ln ý
a p r a v id e ln ý př íst up vz du c hu ( v lhko st nad 1 8% – d ř e vo k a z né ho u b y) .
R iz ik u b io t ic ké ho z ne ho d no ce n í d ř e vo k az n ým h m yz e m jso u v yst a ve n y vš e c h n y
d ř e v ě n é ko nst r uk č n í pr vk y, kt er é ne js o u důk la d ně v ys u š e ny, o š et ř e n y v ho d n ý m i c h e m ic k ým i pr o st ř ed k y, o dko r n ě ny a o st r o hr a nn ě o pr a co vá n y ne bo dř ev ě n é k o n st r uk č n í pr vk y, kt er é js o u v je j ic h b l íz ko st i.
R iz ik u c he m ic k é de gr ad ac e d ř e vn í hmo t y jso u v yst a ve n y pr vk y, na je j ic h ž vo d o r o v n ýc h a š ik m ýc h p lo c hác h jso u u s a ze n y let it é ná no s y pr a c hu. T y v yt v ář e j í
sp o le č n ě s nát ěr y, z at ék a j íc í sr áž ko vo u vo do u a vz du š no u v lhko st í k ys e lé
c h e m ic k é r e ak c e, kt er é ma j í ne g at ivn í v l i v na k va l it at ivn í st a v dř e va – d o c h áz í k je h o r o z vlá k n ě n í. K po do bn ým r ea kc í m do c ház í i na o st at níc h p lo c h ác h
k o n st r u k č n íc h pr vk ů, kd e jso u pat r né lo k á ln í st o p y po zat e če n í, t z v. ma p y,
k t er é v z n ik a j í r e ak c í sr á žko vé vo d y a s o lí pr o t ipo ž ár n íc h, fu ng ic id n íc h a d ek o r at iv n íc h nát ě r ů na bá z i a mo nn ýc h s l o u če n in. K ys e lo u r ea kc í t ě c ht o s lo u čen in s e d ř e ve m pa k do c ház í k e z mě ně ho d no t y pH dř e va a t í m k r o z k la d u l ig n ino v ýc h s lo ž ek d ř e va a na po vr c hu s e o bje vu j í v lá k na ce lu ló z y, kt er á p ů so b í
d o jme m „o c h lup e n í t r á mu “.
V ýr az n ý m pr o blé me m, z h le d is k a po k le su ja ko st níc h v la st no st í, je p l né b e d něn í, k t er é t vo ř í st ř e š ní p lá š ť ne bo pr k e nné z ák lo p y po d la h. M e z i pr k n y p ln é h o
b ed ně n í st ř e š ní ho p lá št ě ne do c ház í k t r va lé mu a p ř ir o ze né mu p r o ud ě n í v zd u c hu , k t er é b y z a j i š ťo va lo př ir o ze né v ys o uše n í t ě c ht o st yč n ýc h p lo c h p ř i z at ék á n í sr á žko vé vo d y po ško z e ný m p lá št ě m. V m ís t ě st yk u k r o k ve s p ln ým b e d n ě n í m p r o t o ve l ic e č ast o do c há z í ne j dř íve k za pař o vá n í dř e va a ná s le d ně
k je ho n ap ad e ní hn i lo bo u. T at o hn i lo b a ( ne jč a st ě j i dř e vo k az né ho u b y r o d u
Gl o eo p h yl l um – t r á mo vka ) zp ů so bu je d est r u kc i d ř e va o d je ho já dr a ( o d st ř ed u
p r vk u ) a p r o t o je z po čát ku je j í ho p ů so be ní ve l ic e šp at ně z j is t it e lná .
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
8
5. NÁ V RH OP AT ŘE NÍ
5 . 1 . O BE CNĚ
P r vk y n e po ško z e né, po ško z e né po vr c ho v ě a mě lc e mo ho u zů st at po mec h a n ic k é m o č išt ě n í a ko nz er va c i bez da lš íc h z ás a h ů v ko nst r uk c i.
P r vk y b io t ic k y po ško z e né do
1
/ 3 pr ůř e z u je nut no me c ha n ic k y z ba v it d e st r u o -
v a n é v r st v y, ko nz er vo vat a d le h lo u bk y po ško z e ní a p r ůř ez u pr vku z es í l it
v ho d ně na vr ž e no u p ř í lo žko u. P ř íp a d ně po ško z e no u č á st vyř íz no ut a na hr ad it
no v ý m, d ůk la d n ě c he m ic k y o š et ř e n ým d ř e ve m.
P r vk y b io t ic k y de st r uo va né do víc e ne ž 1 / 3 pr ůř e z u a ko nst r uk č n í pr vk y z ce la
b io t ic k y de st r uo va né d ř e vo k az n ým i ho u ba m i z ko nst r uk ce t r va le o d st r a n it –
v yř íz n o u t ( ř ez je vho d né vo l it m in i má l n ě 5 0 c m o d po s le d n ího v id it e lné ho p o šk o z e n í, bud e- l i pa k i v ř e zu nad á le pa t r ná hn i lo ba dř e va, do po r u ču je me p o k r a čo vat v o d ř ez á vá n í d ř e va po 20- t i c m až do d ř e va bez b io t ic ké ho po šk o z en í) a n a hr ad it no vým, d ůk la d ně c he m ic k y o š et ř e ným dř e ve m. J e- l i p r v ek
h lo u bk o v ě bio t ic k y po ško z e n d ř e vo k a z n ým h m yz e m, je vho d né de st r uo va no u
vr st vu o d st r a nit a ž na z dr a vé a p e vné dř e vo , pr vek, i ř e z né p lo c h y, o š et ř it
v ho d n ý m c he m ic k ým p ř íp r a vk e m a z e s í l it vho d ně z vo le no u př í lo ž ko u č i p lá t e m.
P r vk y v yst a ve né r iz ik u bio t ic ké ho po š k o ze ní d ůk la d ně c he m ic k y o š et ř it , n e jlé p e h lo u bko vo u n íz ko t lako u i n je kt á ž í, ne bo je z ko nst r ukc e t r va le o dst r a n it a
n a hr a d it je no vým, d ů k la d n ě c he m ic k y o šet ř e n ým dř e ve m. V t ě c ht o m íst e c h je
d o br é c h e m ic ko u o c hr a nu do p l n it vho d n ě z vo le no u o c hr a no u ko nst r u k č n í.
P ř i v ý mě ně st á va j íc íc h ko nst r uk č n íc h pr vk ů, r e sp. je j ic h čá st í, je př ího d né p o u ž ít dř e vo o st r o hr a nn ě o pr a co va né, o dk o r ně né, v ys u š e né v z á vis lo st i na int er iér o v ýc h k l i mat ic k ýc h po d m í nk á c h ( po d 20% ) a d ůk la d ně c he m ic k y o š et ř e n é.
V ho d n ý m i c he m ic k ým i p ř íp r a vk y o šet ř it t aké vš ec hn y ř ez né p lo c hy. Zp ů so b
c h e m ic k é sa na ce d ř e vě n ýc h ko nst r uk č n í c h pr vk ů a dr u h po u ž it ýc h c he m ic k ýc h
p ř íp r a v k ů je nut né vo l it d le ko neč né e xpo z ic e a t ř íd y o hr o ž e ní dř e vě n ýc h p r v ků.
K v e š k er ým r eko nst r uk č ní m a s a na č ní m pr a c í m do po r u č u je me p ř ist upo vat c it l i vě a o b ez ř et ně, zo h le d nit t ec hno lo g ic ké po st up y, mat er iá l y a p ř ípr a vk y, k t er é v ýr a z ně neo v l iv n í c har akt er ic ké r ys y a vla st no st i ja k je d no t li v ýc h k o nst r u k č n íc h p r vk ů, t ak i kr o vo vé ko nst r ukc e a o bje kt u. Ve š ker ým i ko nst r u k čKAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
9
n í m i a s a nač n í m i z á s a hy do kr o vo vé so ust a v y, a le i o b je kt u, a pr a ce m i d o p o r u ču je me
po v ěř it
sp ec ia l iz o va né
fir m y.
Při
st a v e b n ě-
pr o vá dě n í
r ek o n st r u k č níc h pr ac í do po r u č u je me s po lupr ác i se st at ik e m a pr a co vn ík e m
p a mát k o v é ho ú st a vu.
5 . 2 . KONS T R U KCE KR OV U
Na zá k la d ě z j išt ě ní, kt er á v yc há z e j í z e st a ve bně- t e c hn ic k é ho a m yko lo g ic k é ho
p o so u z e n í ja ko st ního st a vu pr vk ů kr o vo vé ko nst r uk ce, do po r u ču je me :
-
d ů k la d ně vyk l id it a vyč is t it p at u kr o vu – pr o st o r za po zed n ic í –, o d n á no s ů
d r o b n é st a ve bn í sut i.
-
v š ec h n y z př ís t up n ě né d ř e vě né pr vk y d ů k la d ně me c ha n ic k y o č ist it , o d st r a n it
z je j ic h po vr c hu z b yt k y me c ha n ic k ýc h ne č ist o t a po vr c ho vé ho b io t ic k é ho a
a b io t ick é ho po š ko ze n í ( pr a c h, c he m ic k y r o zv lá k ně né dř e vo ) .
-
k r o vo vé ko nst r uk c e, r es pe k t ive vš ec hn y ko nst r uk č ní pr vk y, po me c h a n ic k é m o č išt ě n í a d ůk la d né, ne j lé p e d vo jn áso bné ne ut r a l iz a c i je j ic h po vr c h u ,
o šet ř it ná st ř ik e m p ř ípr a vku s fu ng ic id n í m a i ns ekt ic id n í m ú č ink e m a t o
s o h le d e m na t ř ídu o hr o ž e ní d ř e va.
-
u k o n st r uk č níc h pr vk ů v p at níc h čá st e c h kr o vo vé ko nst r u kc e a u ko nst r u k čn íc h p r vk ů, kt er é jso u v t r va lé m st yk u s e z d ive m ne bo u nic h hr o z í zat é k á n í
sr áž k o vé vo d y, č i ko nd e nza ce vzd u š nýc h p ar , pr o vést s a nac i ne j lé p e met o dou
níz ko t la ké
in je kt á ž e
fu ng ic id u
p ř ed vr t a nýc h
do
o t vo r ů
( v š ac ho vn ico vé m r o z lo ž e ní ; ∅ 4 a ž 6 m m, r o zt e č o t vo r ů 10 a ž 20 c m) , n ebo p r v k y sa no vat bo r o vým i pat r o na m i, v lo že n ým i do př ed vr t a nýc h o t vo r ů v
ša c ho vn ico vé m r o z lo ž e ní ; ∅ cc a 8 m m , r o zt eč o t vo r ů 10 a ž 2 0 c m) . O b a
zp ů so b y je t a ké mo ž né vz á je m n ě zko mb i no vat .
-
c h e m ic ko u o c hr a nu do p ln it vho d no u o c hr a no u ko nst r uk č n í; z a me z it př í mé mu st yk u d ř e vo – z d ivo ( na př . po mo c í t la ko v ě i mp r e g no va né ho po dk lá d k u
z t vr d é ho dř e va) a za j ist it ko le m d ř e vě n ýc h pr vk ů t r va lé a p ř ir o ze né p r o u d ě n í v zdu c hu.
-
no v é d ř e vo po už it é př i t e sař s k ýc h ú pr a vá c h a o pr a vác h ko nst r uk ce k r o v u ,
p o u ž í vat př ed e m c he m ic k y, ne j lé p e pr ů m ys lo vě, o šet ř e né – ja ko ne jv h o d n ě jš í met o da a p l ik a c e fu ng ic id u a i ns e kt ic id u do no vé ho d ř e va je met o d a
p r ů m ys lo vé v yso ko t la k é i mp r e g nac e, m i n i má l n ě p ak d lo u ho do bým má č en í m.
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
-
10
v e šk er é s a nač n í pr ác e, t es ař sk é a st a ve bn í úpr a v y ko nst r ukc e kr o vu ko n zu lt o vat s e sp e c ia l izo va n ým i f ir ma m i, st a t ik e m a pr a co vník e m p a mát k o vé ho
ú st a v u .
5 . 3 . KONS T R U KCE ZDI V A
Na z ák la d ě z j iš t ě n í, kt er á v yc h á z e j í ze st a ve bně- t e c hn ic k é ho a m yko lo g ic k é ho
p o so u z e n í ja ko st ního st a vu d ř e vě n ýc h p r vk ů ko nst r u kc e kr o vu, do po r u ču je me:
-
u zd i v a p ůd n íc h nad e zd í ve k u št ít o v ýc h a at iko výc h z d í, o dst r a n it o m ít k y,
p ř íp ad ně je j ic h z byt k y, a v yš kr á bat m a lt u z me z ic ihe l n ýc h a me z ik a me n n ýc h sp ár , do hlo u bk y 2 a ž 3 c m.
-
t ak t o mec ha n ic k y o č išt ě né zd ivo t epe ln ě st er i l izo vat ( po po už it í p la me n e je
n u t né t yt o lo ka l it y h l íd at po do bu 8 ho d in, a by b ylo za me ze no mo ž n é mu
v z n ik u po ž ár u) . A lt e r nat ivo u t ep e lné st er i l iz a c e zd iva mů ž e b ýt v yu ž it í m ik r o v ln n é ho z ář e ní.
-
v yp á le né z d ivo
sa no vat r o zt o ke m fu ng ic id n í ho
l ik v id a č n ího p ř íp r a v k u
s d lo u ho do bo u ú č i nno st í, ne j lé p e met o do u n íz ko t la ké i n je kt áž e fu ng ic id u
d o př e d vr t a n ýc h ( v š ac ho vn ico vé m r o z l o že ní ; ∅ 4 až 6 m m, r o zt e č o t vo r ů
1 0 až 20 c m) o t vo r ů, ne bo zd i vo s a no vat bo r o v ým i p at r o na m i, v lo ž e n ý m i
d o p ř e de m p ř ed vr t a n ýc h o t vo r ů ( v š ac h o vn ico vé m r o z lo že n í; c ca ∅ 8 m m,
r o zt eč o t vo r ů 10 až 20 c m) . O ba zp ů so b y je t aké mo ž né vzá je m n ě zk o m b ino v at . Bo r o vé p at r o n y bu do u do bu do uc na p l n it fu nk c i pr e ve nt iv n í fu n g ic id
o chr a n y z d i va.
6. ZÁ V ĚR
S t a ve b n ě - t ec hn ic k ý a m yko lo g ic k ý pr ů zku m pr o ká za l lo ká l n í b io t ic ké po šk o ze n í a b io t ic ko u de st r uk c i d ř e vě n ýc h ko nst r u k č n íc h pr vků, ko nkr ét n ě v e
čt yř e c h lo k a l it ác h. Lo ka l it y b io t ick y p o ško ze n ýc h ne bo d est r uo va nýc h p r v ků
js o u z ak r e s le n y do po sk yt nut é ho p ů do r ys u kr o vo vé ko nst r uk c e, ka m b yl y t ak é
v yz n a č e n y p lné va z b y ko nst r u kc e kr o vu t ak, ja k byl y pr vk y, ne jč a st ě j i kr o k v e,
p o p s á n y n a spo d n í p lo še b í lo u k ř ído u. B io t ick é po š ko ze n í a bio t ic k á de st r u k c e
d ř e v ě n ýc h pr vk ů kr o vu je zp ů so be na d ř e vo k az n ým i ho u ba m i ( v iz. P ř í lo h a 1 :
L a bo r at o r n í- m yko lo g ic k ý po s ud ek) a la r va m i d ř e vo k a z né ho h m yz u č e le d i čer vo t o čo v it í ( A n obi i da e) .
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
11
P ř i p r o v ád ě n í st a ve bn ě - t ec hn ic k é ho a m yko lo g ic ké ho po so u ze n í st a vu kr o vo vé
k o n st r u k c e ne b yl y z j iš t ě n y ž ád né z ná m k y př ít o mno st i ž i v ýc h la r e v dř e vo k a zn é ho h m yz u a n i z ná mk y p ř ít o mno st i a kt ivn íc h dř e vo ka z n ýc h hu b. Na měř e n é
ho d no t y vl hko st i d ř e vě n ýc h ko nst r uk č n íc h pr vk ů o dpo víd a j í st ář í, st a vu a e xp o z ic i k o nst r ukc e kr o vu.
Dů k la d n ě pr o ved e n ým i ko nst r u k č n í m i a t e sař sk ým i z á sa h y ( o pr a v y, ú p r a v y)
d o k o n st r ukc e kr o vu a ko nst r u k č n íc h pr vk ů, vho d n ě pr o ve de no u c he m ic k o u
( d lo u ho d o bě pr e ve nt ivn í) a ko n st r uk č ní o chr a no u d ř e vě nýc h pr vk ů a ko n st r u k ce k r o vu ja ko c e lk u, vho d n ě z vo le n ým i c he m ic k ým i př ípr a vk y a p e č l i v ý m v ýb ěr e m k o nst r uk č n ího d ř e va ( t r á mů ) , p ř ípa d ně i dů k la d no u r e v iz í a o pr a vo u
st ř e š n í ho p lá št ě, je mo ž né d a lš í mu r o z v o ji b io t ic k ýc h šk ůd ců, h la vně pa k d ř evo k az n ýc h hu b, za br á nit .
H la v n í p r i nc ip ko nst r uk č ní o c hr a n y d ř e va spo č í vá v z a me z e n í z v yšo vá n í v l h k o st i d ř e vě n ýc h pr vk ů v dů s le d ku zat é k á ní sr áž ko vé vo d y a ko nd e nz ac í v z d u šn é v l h k o st i. Dř e vě né ko nst r uk č ní pr vk y b y ne mě l y b ýt u lo ž e n y na zd i vu a b et o nu , n e mě l y b y b ýt z a s yp á n y st a ve bn í sut í, j in ým i st a ve bn í m i mat er iá l y a n ebo h l í no u, ne mě l y b y b ýt o ba le n y ne pr o d yš n ým i P V C fo l ie m i. Dř e vě né k o nst r u k č n í p r vk y b y mě l y b ýt v k o nst r uk c i u lo ž e ny t a ko vým z pů so be m, kt er ý z aj iš ť u je p r o ud ě n í vzdu c hu ko le m c e lé ho je j ic h o bvo du ( p r o za be zp eč e n í st á lé ho
a p ř ir o z e né ho pr o ud ě n í vzdu c hu ko le m d ř e vě n ýc h pr vk ů po st a č í vzdu c ho v á
me z er a, 2 až 3 c m, v yme z e ná t la ko vě i mpr eg no va n ým i po dk lá d k y z t vr d é ho
d ř e v a, mo ž né je t éž po už it í vo do vz do r nýc h p ř ek l iž e k) . P ř i sp ln ě n í t ét o h la v n í
p o d m ín k y pa k d ř e vě né pr vk y p ř i ná ho d né m a kr át ko do bé m z v ýš e n í je j ic h p o vr c ho v é v l hko st i r yc h le v ys c h no u na h o dno t u p ů vo d n í vl hko st i d ř e va. Dř e vo k a z n é ho u by se o bv yk le akt i v u j í ( pr o bo uze j í z lat e nt ního st a d ia ) př i z v ýš e n é
v lh k o st i dř e va ne jč a st ě j i za d v a a ž t ř i m ěs íc e.
P ř i d ů k la d n ě pr o ve de n ýc h t e sař s k ýc h o pr a vá c h kr o vo vé ko nst r uk c e, d ůk la d n é
c h e m ic k é s a na c i d ř e va, o d bo r ně pr o ved e né c he m ic k é sa na c i d ř e vě n ýc h pr v ků a
v ho d n ý m v ýbě r e m k va l it ní ho st a ve bn í h o ř ez i va, lz e z a j is t it de lš í ž i vo t no st ja k
d ř e v ě n é ko nst r uk c e, t ak i c e lé h o o bje kt u.
V ýš e u v ed e né ná vr h y o pat ř e n í ( k ap it o la 5. a po dk ap it o l y) jso u vo le n y p r o t esa ř s k é o p r a v y a c he m ic ko u sa n a c i dř e vě né ko nst r ukc e, po je j ic hž pr o ve d e n í a
r ea l iz a c i je mo ž né, z a do dr ž e n í po d m ín ek ko nst r uk č n í o c hr a n y dř e va, g ar a nt o KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
12
v at z v ýš e no u o do lno st d ř e vě n ýc h pr v k ů ko nst r ukc e kr o vu vů č i bio t ick ý m
šk ů d ců m ( dř e vo ka z né ho u b y, dř e vo k az n ý h m yz ) .
P ř i st a v e bně - r e ko nst r uk č n íc h úpr a vá c h kr o vo vé ko nst r u kc e do po r u č u je me k o nt ak t o vat p r aco vn ík a p a mát ko vé ú st a vu, st at ik a a s pe c ia l iz o va né f ir m y a d b át
je j ic h p o k yn ů.
7. DO P OR UČ EN É C HE MI CK É P ŘÍ PR AV KY
P ř ed p lo š n ým o š et ř e n í m kr o vo vé ko nst r uk ce po st ř ik e m, do po r u č u je me ( p o
p ř ed c ho z í m d ůk la d né m me c ha n ic ké m o č ist ě ní ko nst r u k č n íc h pr vk ů o d n á no sů
n e č ist o t a př íp a d né ho pe net r a č n ího nást ř iku) pr o vé st ne ut r a l iz a c i a o d ma št ě n í
vo d n ý m r o zt o ke m 5% B o ra xu ( Na 2 B 4 O 7 x 10 H 2 O) a vo d ným r o zt o ke m 5 % so d y ( N a 2 CO 3 x 10 H 2 O) s př id á n í m 2% s a po nát u.
P r o p lo š né c he m ic k é o š et ř e n í k r o vo vé ko nst r uk c e je vho d né po už ít p ř íp r a v e k
s l ik v id a č n í a pr e ve nt i vn í ú č in no st í p r o t i d ř e vo k az n ým ho u bá m, dř e vo ka z n é mu
h m yz u i p l ís n í m, s o bsa he m t e nz id ů a c hlo r na nu so d né ho na p ř . L IG NO F IX
S U PE R – t yp. o zna če n í d le ČS N 4 9 06 00 – 1 : F B , P , I P , 1, 2, 3, S , D, ap l ik o v a n ý p o st ř ik e m ja ko 5% - n í r o zt o k p ř i p ř í j mu m in i má l n ě 10 g/ m 2 . P r o o šet ř e n í
d ř e v ě n ýc h ko nst r uk c í s mo ž n ým v ýs k yt e m ž iv ýc h lar e v d ř e vo k a z né ho h m yz u ,
je v h o d n é po už ít p ř íp r a ve k s r egu lát o r e m r ů st u na vš e c hna v ývo jo vá st ád ia
h m yz u ( a du lt ic id n í, la r vic id n í, o vic id n í) , na p ř . L IG NO F IX – I– P ro fi – t yp .
o zn a če n í d le ČS N 4 9 06 00 – 1 : I P , 1, 2, S , vč et ně l ik v id a č n ího úč ink u na d ř evo k az n ý h m yz , ap l iko va n ý n íz ko t lako u in je kt á ž í ja ko 25% - n í r o zt o k př i
p ř í j mu m i n i má l ně 50 g / m 2 .
Na k o nz er va c i o pr a vo va nýc h
ko nst r u k č n íc h
pr vk ů
a pr o
po vr c ho v ý n á-
t ěr / ná st ř ik je vho d n ý p ř íp r a vek s o bsa he m ú č inn ýc h o r ga n ic k ýc h fu ng ic id ů ,
fo r mu lo v a n ýc h v r o zpo u št ěd le c h ( nedo j de k než ádo u c í mu z v lhčo vá n í dř e v a a
p r ů n ik k o nz er va nt u do dř e va je v ět š í) , nap ř . L IG N O F IX S U P E R – t yp. o z n ače n í d le ČS N 49 0 60 0 – 1 : F B , P , I P , 1, 2, 3, S , D, ap l iko va n ý po st ř ik e m ja k o
5 % - n í r o zt o k p ř i p ř í j mu m i n i má l ně 10 g / m 2 ne bo L IG NO F I X O H - F ( ap li k a čn í
mo d i fi k a ce p ří p ra v ku L IG NO F I X S U P ER) – t yp. o z na č e ní d le ČS N 4 9 0 6 0 0
– 1 : F B , P , I P , 1, 2, 3, S , D, ap l iko va n ý po st ř ik e m ( i n je kt áž í) ja ko 10 0 % - n í
k o n ce nt r át př i př í j mu m i n i má l ně 1 00 g/ m 2 . P o vr c ho vé o šet ř e n í je vho d n é u
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
13
p r vk ů ve st yku se zd i ve m ko mb ino vat s h lo u bko vo u t lako vo u in je kt á ž í d o
p ř ed v r t a n ýc h o t vo r ů ne bo vlo ž e ní m bo r o výc h pat r o n.
No v é dř e vě né pr vk y po už it é v k r o vo vé ko nst r uk c i je vho d né o šet ř it př íp r a v k y
u r č e n é k pr e ve nt iv n í po vr c ho vé o c hr a ně dř e va v int er iér e c h a e xt e r iér e c h p r o t i
ú č i n k ů m d ř e vo k az n ýc h hu b, p l ís n í a d ř e vo ka z né ho h m yz u, nap ř . L IG NO F I XE- P ro fi – t yp. o z nač e n í d le ČS N 49 06 00 – 1: F B , P , I P , 1, 2, 3, S P , ap l ik o v an ý p o st ř ik e m ja ko 10% - n í r o zt o k př i př í j mu m i n i má ln ě 2 0 g/ m 2 ne bo B O CH EM I T Q B – t yp. o z nač e n í d le ČS N 49 0 600 – 1: F B , P , I P , 1, 2, 3, D, S P ,
ap l ik o v a n ý po st ř ike m ja ko 10% - n í r o zt o k p ř i př í j mu m i n i má l ně 4 0 g/ m 2 , př i
ap l ik a c i př íp r a vku d lo u ho do bý m má č e n í m pa k ja ko 5% - ní r o zt o k př i p ř í j mu
m i n i má l ně 5 0 g / m 2 ( do ba má č e ní = 24 ho d in) . Ro vn ě ž je mo ž né po u ž ít st a v e bn í ř e z i vo p ř ed e m pr ů m ys lo vě i mpr eg no v a né.
Zd ivo v o bla st i v ýs k yt u hn ě dé hn i lo b y dř e va je vho d né, po př ed c ho z í m o d st r a ně n í o m ít e k, o ds pár o vá n í a t ep e l né st er i l iz a c i po vr c hu, fu ng ic id ně ko n z er vo v at p ř ípr a vke m s o bs a he m bo r it ýc h s lo u če n in, na př . P R AG O K O R B O RO NI T – t yp. o z nač e ní d le Č S N 49 0 60 0 – 1: F B , I P , 1, 2, S P , ap l iko va n ý p o st ř ik e m ja k o 15% - n í r o zt o k p ř i př í j mu m i n i má lně 5 0 g/ m 2 ne bo s pe c iá l n í m př íp r a v k e m s o bs a he m ú č inn ýc h o r ga n ic k ýc h lát e k, např . PR EG NO L I T U N I –
t yp . o z n a če n í d le ČS N 49 0 60 0 – 1: F B , I P , P , 1, 2, 3, S P , ap l iko va ný p o st ř ik e m ja k o 20% - n í r o zt o k p ř i př í j mu m i n i má l n ě 30 g / m 2 .
8. VY S VĚ TL IV KY (Č SN 49 06 00 – 1), D OD A TK Y A UP O ZOR NĚ NÍ
- t yp o v é o zn a č en í
FA
ú č i nno st pr o t i ho u bá m t ř íd y AS CO M YC E T E S ( zp ůso bu j íc í " mě k ko u h n ilo b u ")
FB
ú č i nno st pr o t i ho u bá m t ř íd y B AS I D I O MY CE T E S ( k la s ic ké d ř e vo k a z n é
ho u b y)
B
ú č i n no st pr o t i d ř e vo z bar vu j íc í m ho u bá m ( "z a mo dr á n í")
P
ú č i n no st pr o t i p l ís n í m
IP
p r e ve nt i vn í ú č i nno st pr o t i h m yz u
II
l ik v id a č n í ú č i nno st pr o t i h m yz u
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
D
14
o chr a nné ú č ink y pr o t i po v ět r no st n í m v l i v ů m - o šet ř e né dř e vo mů že b ýt
v yst a ve né vl i vu po vět r no st i ( b ylo o věř e no po ln í z ko uš ko u)
E
o chr a nné ú č ink y pr o t i po v ět r no st n í m v l i v ů m - o šet ř e né dř e vo mů že b ýt
za b udo va né v e xt r é mn íc h po d m í nk ác h v ko nt a kt u s e ze m í ne bo s la d k o u
vo d o u ( b ylo o v ěř e no po ln í zko u ško u)
- t ř í d y o h ro ž en í
1
d ř e vo v i nt er ié r u st a ve b, po d st ř e c ho u bez st yk u s e z e m í, t r va le su c h é
2
dř e vo bez st yk u s e z e m í, z ce la c hr á ně né př ed po vět r no st í a vylu ho v á n í m
vo d o u, mo ž né p ř e c ho d né na v lh nut í
3
dř e vo v yst a ve no po vět r no st i, a le be z p ř í mé ho a t r va lé ho st yku s e z e m í,
t r va le su c hé
4
d ř e vo ve st yku s e z e m í n e bo s la d ko u vo do u
5
d ř e vo v t r va lé m a p ř í mé m st yku s mo ř sk o u vo do u
- s ym b o l y z n a čen í zp ů so b ů a pl i ka ce oc h ra n n ý ch p r o st ře dků do dř e va
S
p o vr c ho v ý zp ů so b a p l ik a ce
P
h lu bo k ý z p ů so b a p l ik a c e
SP
o ba zp ů so b y
Do p o r uču je me ko nst r uk č ně za j ist it f yz i ká l n í po d m ínk y o c hr a n y d ř e va. Dř e věn é k o n st r uk c e b y ne mě l y b ýt u m íst ě n y v po d m ínk á c h vho d n ýc h pr o r o z vo j b io t ic k ýc h š k ůd c ů, t j. v pr o st o r ác h s v yso k o u vlhko st í, d ř e vo b y ne mě lo b ýt s máče no vo d o u a ne mě lo b y b ýt v ko nt akt u s mat er iá l y s v ys o k ým o bs a he m v lh k o st i, k t er á př e c ház í do d ř e va, ne bo s mat er iá l y s ve lk ým d i fú z n í m o d p o r e m
( b et o n, P V C, p la st o vé fo l ie a po d. ) , na k t er ýc h v lhko st ko nd e nzu je .
P r o c h e m ic ko u o c hr a nu ř e z iva je p lat ná ČS N 49 06 60- 1, k de s e m i mo j i n é v
č lá n k u 1 . 7. u vád í: ". . . po u ž ívá n í c he m ic k ýc h o c hr a nn ýc h pr o st ř e dků na dř e vo
v yž ad u je d ůk la d no u z na lo st pr o ble mat ik y o c hr a n y d ř e va". Z t o ho t o d ů vo d u
d o p o r u ču je me , a b y o c hr a nu d ř e va pr o vá d ě la a ut o r izo va ná f ir ma, kt er á má p r o
t yt o p r ác e p at ř ič né t ec hn ic k é v yba ve n í a v yš ko le né pr a co vn ík y.
Dá le
u p o zo r ňu je me ,
že
na
pr o ve de n o u
o chr a nu
je
po d le
v ýš e
u v ed e n é
ČS N 4 9 066 0- 1 pr o vá d ě j íc í f ir ma po v in na o d běr at e l i p ř e dat at e st , kt er ý p r o k azu je k v a l it u pr o ve de né o c hr a n y.
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
15
At e st ( g a ra n čn í c e rt i f i k át v n a šem p r o ve den í ) b y m ě l o b sah ov at z ej m én a t yt o
ú d a j e:
a)
n á ze v a adr e su po d n ik u
b)
m no ž st v í i mp r e g no va né ho dř e va, so r t ime nt , ( u st a ve b př e s n ý náz e v o bje k t u, s it ua č n í p lá ne k a o š et ř e no u p lo c hu)
c)
st a v dř e va p ř ed i mpr eg na c í, t . j. v lhko st , zdr a vo t n í st a v, ja ko st po vr c h u a
p ř íp ad né o pat ř e n í ke k v a l it n í mu pr o ved e ní i mp r e g na ce ( po př . č išt ě n í
p o vr c hu a je ho z p ů so b)
d)
p o u ž it o u i mpr eg na č n í lát ku ( v č et ně t ypo vé ho o z nač e n í a P r o hlá š e n í o
s ho d ě) a je j í ko nc e nt r a c i
e)
p o u ž it ý i mp r e g na č ní zp ůso b
f)
p ř í je m ( ná no s) i mp r e g nač n í lát k y v kg/ m ne bo v g/ m
g)
d at u m pr o ve de n í i mpr eg na c e a p ř íp ad ně ná vr h na t er m í n je j í o b no v y
3
2
( k o nt r o l y)
h)
p r o h lá š e ní, ž e mat er iá l ( ne bo o bje kt ) byl c he m ic k y c hr á n ě n p o d l e
ČS N 49 061 5
Up o zo rň u j e m e, že f i rm a K on zea sp o l. s r. o. p rová d í san ač n í p rá ce n a p a d en ý ch k o n st ru kc í b i ot i c k ý mi š ků d ci a k on t ro lu k va l i t y p rov ed en é och ra n y
d ře v a .
P o u ž i t á a sou vi s ej í cí l i t er at u r a:
s mě r n ic e vlá d y ČS S R o o chr a n ě dř e va č . 8/ 19 65 S b.
ČS N E N 335- 1: 94 T r va nl i vo st d ř e va a mat er iá lů na je ho báz i. De f i n ic e t ř íd
o hr o ž e ní b io lo g ic k ýc h nap a de n í. Č á st 1. Vš eo be c né z á s ad y.
ČS N E N 335- 2: 94 T r va nl i vo st d ř e va a mat er iá lů na je ho báz i. De f i n ic e t ř íd
o hr o ž e ní b io lo g ic k ýc h nap a de n í. Č á st 2. Ap l ik a c e na r o st lé dř e vo .
ČS N 4 9 0 60 0: 89 O c hr a na dr e va. Zá k la d ná u st a no ve n ia.
ČS N 4 9 0 6 00- 1 : 9 8 O c hr a na dř e va. Zá k la d ní u st a no ve ní. Č ást 1: C he m ic k á
o chr a na.
ČS N 4 9 0 60 9: 93 O c hr a na dr e va. S kú ša n ie a ko st i o c hr a n y dr e va.
ČS N 4 9 06 15: 90 Oc hr a na d ř e va. T e c hno lo g ic k é po st up y i mpr e g nac e dř e v a p r o t i b io t ick ým šk ůd ců m
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
16
Exp er tn í po su de k je p la tn ý, z h led is k a dal ší ho mož né ho š íř en í bi ot ic ké ho
poš ko ze ní, p o do bu š es ti měs íc ů od p ro ved en í po so uz en í ja ko st níh o st a vu
kon st ru kc e, t j. d o 1 1. sr pn a 2 00 9. P o té to do bě mů že do jít v kon st ru kc i
k da lš í mu
n e kon tr ol o vat eln é mu
r oz voj i
b io ti c kýc h
č in ite lů,
z vlá št ě
v př íp ad ě, že n eb ud ou vča sn ě pr o ved ena do por uč en á sa na čn í op at ře ní. P o
tét o d obě je vho dn é us ku te čn it a kt ua liz ac i ex pe rt ní ho p os ud ku a z ma po ván í d ře vo zn eh od no cu jíc íc h š ků dc ů.
Veš ke ré po d klad y p ro z pr ac o ván í to h oto po su d ku js ou ul ož en y v a rc hi vu
fir my Ko nz ea, s po l. s r. o. O deb ra né vzo r ky dř e va ar ch i vuj e fi r ma K on zea, sp ol. s r. o. po do bu 1 měs íc e o d poč át ku je ji ch ku lti va ce.
E xp e rt n í p o su d e k j e n ep l at n ý b e z h l u b ot i s k ov éh o ra zí t k a
K on ze a, sp o l. s r. o. !
v ypr a co va l: I ng. J a n Ko no p ík
Z d e ně k
P r a h a – ú no r 20 09
S t ar ý
j e d n a t el s p o l e č n o s t i
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
17
I L U ST RA Č NÍ FO TO G A LE R IE VY B RA NÝ CH DET A IL Ů K RO VO VÉ K O N ST RUK CE
obr.č. 1: p ětiboká středn í vazn ice ve va zbě k rovu 1
poškoze ná z ho rn í plochy dřevoka znými houbami; lo kalita č. 1
obr.č. 2: dře věný prův lak mezi k rokve mi va zby krovu
24 a 25 poškozen ý dřevo kazný mi hou bami; lokalita č . 2
obr.č. 4: pa ta krokv e ve vazbě krovu 33 de struovaná
dřevoka znými houba mi; lo kalita č . 3
obr.č.
3 : krokv e vazby k rovu 33 a 34 ze sílené
v pa tn ích pa rtiích obou stranný mi fo šnový mi
příložk ami; loka lita č . 3
obr.č. 5 : zhla ví a u ložen í vazního trá mu v pln é vazbě krovu 35 destruované dřevokaznými houbami; loka lita č. 3
obr.č. 6 : kro kev a šik mý sloupe k pln é vazby krovu
35 poško zené , v místě ko tv íc ího prvku , dřevokaznými houba mi; lo kalita č . 3
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
Konze a®,s pol. s r.o
18
obr.č. 8 : voln á délk a krokv e ve vazb ě krovu 69 b ioticky poškozen á dřevo kazný mi houbami; lok alita č. 4
obr.č. 7: pa ta k rokve ve vazb ě k rovu 36 de struovaná
dřevoka znými houba mi; lo kalita č . 3
obr.č. 8 : drobná stav ební suť v pa tě krovu – za pozednicí
obr.č. 9 : zby tky ků ry a lýka na hraně k rokv e vazby
krovu 21 – pod hřeben em střechy
KAPLE
SV.
KŘÍŽE,
PRAŽSKÝ
HRAD
09/014CD
SCHEMATICKÉ VYZNAÈENÍ PLNÝCH VAZEB KONSTRUKCE KROVU
K A PL E SV . K ØÍ Ž E - P R AŽ S K Ý H R A D
32
29
26
35
38
lokalita è. 3
41
44
lokalita è. 2
23
47
21
49
17
53
13
57
09
61
05
65
lokalita è. 1
01
lokalita è. 4
70
09014
Mykologická laboratoř – KONZ EA, spol. s
r. o.
P ří l o ha 1
Vě c : L a b o r a t o r ní - my ko l o g i c ký po s ud e k
O b j e kt : P r a žs k ý hr a d, ka p l e s v. K ř í ž e
O d b ěr v zo r k ů: 1 1 . 2 . 2 0 0 9 p r a c o v n í k e m f ir my
P o č e t v zo r k ů: 3
Me t o d y my ko l o g i c ké a na l ý zy :
Ž iv n á p ůd a : s la d i n o v ý a ga r ( O x o i d , U n i p a t h L t d. , Ba s i n g s t o k e, E n g la n d ) p H = 5 , 4
s p ř í da v k e m 3 , 5 mg / 1 0 0 ml b en g á ls k é č er v en i ( L a c h e ma Br n o ) k p ot la č en í r ů s t u b a k t er i í a
1 0 mg / 1 0 0 ml b e n o my l u ( met h y l – [ 1 b u t y l ca r b a mo y l ] – 2 b en z i mi da z o l ec a r b a ma t e, A l d r i c h C h e mi c a l C o mp a n y , I n c. , M i l w a u k e e, US A ) k p ot la č en í r ů s t u p l í s n í.
P o č e t o č ko v a ný c h P et r i ho mi s e k: 2 p r o k a ž d ý v z or ek
P o č e t p a r a l e l : 4 na ka ž d é mi s c e
K ul t iv a č ní t e p lo t a : 2 5 ° C ± 0 , 3 ° C
K ul t iv a č ní d o b a : 1 1 d n í
M i kr o s ko p i c ké v y ho d no c e ní : v p r ů b ěh u k u l t i va c e v e 2 4 h o d . i n t er va l ec h p ř í mo na mi s ká c h p ř es d n o k u lt i v a č n í c h ná d o b p ř i c el k o v é m z v ět š en í 1 5 0 x a v na t i v n í c h mi kr o s k o p i c k ý c h p r ep a r á t ec h p ř i c el k o v é m z v ět š en í 6 0 0 x .
V ý s l e d ky :
v z. č. 1 : v o l n á d él ka kr o k v e K 3 5
k u lt i va č n ě p r o ká zá na k o n t a mi n a c e dř ev o k a z n ý m i h o u b a mi r o d ů C O N I O PH O R A ( k o n i o f or a ) a S T E R E U M ( p ev n í k ) .
v z. č. 2 : u l o ž en í va z n í h o t r á mu VT 3 5
k u lt i va č n ě p r o k á zá na k o n t a mi na c e dř ev o ka z n o u h o u b o u r o d u G L O E O PH Y L L U M
( t r á mo v k a ) .
v z. č. 3 : v o l n á d él ka kr o k v e K 6 9
k u lt i va č n ě p r o ká zá na k o n t a mi n a c e d ř ev o k a z n ý mi h o u b a mi r o d ů G L O E O P H Y L L U M
( t r á mo v k a ) a L E N T I N U S ( h o u ž ev na t ec ) .
P o s u d ek j e n ep l a t n ý b ez hl u b o t i s k o v é ho r a z í t k a .
D o c. R N D r. D a g ma r V R A N Á , D rS c.
v ed o u cí l a b o r a t o ř e
Č ís l o p r ot o k o l u : 0 9 0 1 4
Rod CONIOPHORA – koniofora
V E vr op ě s e s et ká vá me s jed ená ct i dr u hy r odu C oniop hor a, z nichž za zmín ku s t ojí tř i
( SC HM I DT 19 94 ) :
CO NIO PHO RA PUTEANA (kon iofora skl epní)
CO NIO PHO RA ARIDA ( kon i ofora su chá)
CO NIO PHO RA O LIVACEA ( koni of ora ol ivová)
V pr ax i s e s et ká vá me t éměř výhr a dně s k o nio f or ou s kl ep ní.
V ý s ky t : koniof or a je nejča st ějš í př íčinou hn ilob y v no vos t a vbá ch, st ejn ě ja ko v e v lhkých s t a vbá ch star š ích. Napa dá zab u dova né dř evo i v e s t a vbá ch ven ko vníc h a t o
zej ména t ehd y, je- l i dř ev o v k ont a kt u s p ů dou ( s lou p y, pr a žce, s chody) . Čast o ji na chá zíme i na živých, p or a něn ých n eb o s la b ých s tr omech ( B AVE N D AM M 1 95 1, KRE I SE L 1 96 1, BR E IT EN BAC H a KR ÄN ZL I N 1 98 6 ). V bu dová ch ji n ena chá zíme p ou z e
ve s k l ep ích, ja k b y na p ovída l b ota nický ná zev. N a pa dá vš echny vl hk é čá s t i sta veb ních
kons t r u kcí, a t o ja k čás t i ze dř eva jehlič n a nů, ta k část i ze dř eva lis t na t ých str omů
( WÄL C HL I 19 76 ).
V ý zna m: ko ni of or a je hou b a sa pr of yt ická, t zn., že ja ko živi n v yu žívá or ga nických
lá t ek z odu mř el ých r os t linnýc h or ga nis mů , kt er á vša k mů že r ů st i ja ko p ar azit ( os la b en é s t r omy) . Patř í mez i h ou b y celu lozo vor ní, t zn., že z dř evní h mot y o db ou r á vá celu lózo vou s ložku a p onec há vá hněd ý li gn i n ( odt u d "h n ědá hn ilob a " - R YP ÁČE K :
1 95 7 ).
Př i r ozkla du dř eva nevy lu ču je v odu . Řa díme j i t ed y mezi p ů vo dc e t zv. s uché h ni lob y
( R YP ÁČE K 1 95 7 ). Na pa den é dř evo s e kos t kovit ě r ozpa dá.
Má r ela t ivně v ys ok é ná r oky na vl hk os t ( op ti mu m a s i 5 0% ). Pr ot o j e j í ohr oženo v eš ker é dř evo d ot ýka jící s e v lh k éh o zdi va , dř ev o v lhk ých p o dla h ( ku chyn ě, kou p el ny,
t oa let y) i dř evo v p r ost or á ch s vys okou k on cent r a cí vod ní p ár y ( p la veck é b a zény, lá zně) . Š kody zp ů s ob ené k on iof or ou js ou sr ovna t elné s e š ko da mi, kt er é p ů s ob í S er pu la
la cr yma ns ( dř evo mor ka do má cí) . N ěkd y j e des t r u kční a kt ivit a koniof or y i v yš š í, než
des t r u kční a kt ivit a dř evo mor ky. P očá t eční s tá dia hnilob y moh ou b ýt s na dno p ř ehlédnu ta. Na pa den é dř evo z v idit eln é s tr a ny n enes e žá dn é z ná mk y p oš k ození, za t ímco z
b oční či ze s p odn í s tr a ny je h nil ob ou zcela des t r u ová no. K oniof or a je ča st o př edchů dcem dř evo mor ky, kt er á na pa dá dř evo p oš k o zen é ko ni of or ou p ot é, když v lh kos t dř eva
kl es n e p od hodn ot u, vyža dova nou koni of or ou .
K oniof or a je r ychle r os t ou cí or ga nis mu s. V la b or at or ních p odmín ká ch př i 23 °C dosa hu je 9 - 1 3,5 mm r a diá lního p ř ír ůst ku za den. R ů zné k men y ko ni of or y s e výr a zně liš í
r ů st ovou r ychlos t í a r ychlos t í r ozkla du dř eva ( K IR K 19 73 ), st ejn ě ja ko t ol er a ncí k
chemick ý m ochr a nný m p r os tř edků m ( G E RSO N D E 19 58 ). O pt imá lní f yz iká lní p od mínky p r o r ůs t koniof or y js ou : vl hk os t 3 4 - 46% , t ep lot a 23 ° C, p H 5, 7 - 6,3 ( BAI E R a
T ÝN 1 99 6 ).
Lit e ra tu ra :
B a i e r J . , Tý n Z. : O ch r an a d ře v a . Gr ad a P u b l i s h in g , s p o l . s r .o . ,
P rah a 1996.
B a v e n d am m W . , 1 9 5 1 : c i t . p o d l e S ch m id t a 1 9 9 4 .
Breitenbach J ., Krän zlin F .: P ilze der Sch weiz. Ascomy ceten .
N ic ht b lät te rp ilz e , Röh lin ge u nd Blä t t er p ilz e . 1. Te il. M y ko lo gia , Lu z e rn 1986.
G e r s o n d e M . : Un t e rs u ch u n g en ü b e r d i e G i f t em p f in d l i c h k e i t ve r s ch i e d e n e r S t äm m e vo n P i l z a r t en d e r G at t u n g en C o n io p h o ra , P o r i a , M e r u l i u s u n d L en t in u s . I. C o n io p h o ra c e reb e l l a ( P e rs . )
D uby .Ho lz fos rch. 12, 73 - 83, 1958.
K ir k H . : Un t e rsu chun gen ü be r d ie Ze r stö run gin ten s itä t von P ilz s t äm m en v e rs ch i ed en e r H e r ku n f t d e r G at t u n g en C o n io p h o ra ,
L e n t i n u s , P o r i a , G lo eo p h y l l u m u n d C h ae t o m i u m . H o l zt t e ch no l. 14, 79 - 86, 1973.
K r e is e l H . : D ie ph ytop at ho gen en G roßp ilz e D eut sc h lands . V E B
F is ch e r, Jen a , 1961.
R y p á če k V . : B i o lo g i e d ř e vo k a zn ý ch h u b . N a k l ad . Č S AV , P r ah a
1957.
S chm idt O.: Ho lz - und Baump ilze. Bio lo gie, S ch äden , S chutz,
N u t z en . S p r i n g er - V e r l a g , B e r l i n , He i d e lb e r g , N. Yo r k , Lo n d o n , P a r i s , To k y o , Ho n g - Ko n g , B ar c e lo n a , Bu d ap es t , 1 9 9 4 .
W ä lch li O .: D ie W ide rst and fäh igke it ve rs ch ied en er Ho lz a rten ge gen
A n griffe du rc h Con iopho ra p ut ean a ( Schum ex Fr.) K arst .
(K e lle rs ch wamm ) und G loe ophy llum trab eum ( P e rs .ex F r.)
M u r r ill ( Ba lke nb lä tt lin g) . Ho lz Roh - W e r ks to f f 34, 335 338, 1976.
C o n i o p h or a p u t e a n a - k o n i of o r a s k l e p n í
Rod GLOEOPHYLLUM – trámovka
V na š ich geogr a f ických p o d mí nká ch s e s et ká vá me h la vn ě s e t ř emi dr u hy t r á mov ky, js ou
t o:
G LO EO PH YLLUM S EPIARIUM (t rám ovka pl ot ní)
G LO EO PH YLLUM AB IETINUM (t rámovka j edlová)
G LO EO PH YLLUM TRAB EUM (t rám ovka t rám ová)
V ý s ky t : na pa da jí zej ména dř evo j ehlič na nů ( G ROSS ER 19 85 ). G. a b iet inu m na chá zíme
př ed evš í m na s mr kov ém a jedlo v ém dř ev ě, G. s ep iar iu m hla vně na dř evě b or ovém.
V ý zna m: t r á mov ka je hou b a sa pr of yt ická, t zn. , že ja ko živin v yu žívá or ga nických lá t ek
z odu mř elýc h r os t linných or ga nis mů . BAVE N D AM M (19 52 ) u vá dí, že tr á mov ka patř í k
nejh or š ím š ků dců m v yt ěž en ého dř eva jehlič na t ých s tr omů , kde zp ů s obu je t zv. hn ědou
hni lob u . J e hou b ou celu lozo vor ní, t zn., že z dř evn í h mot y odb ou r á vá celu lózov ou s ložku a p onechá vá hn ěd ý l ig nin ( odt u d " hn ědá hni lob a " – R YP ÁČ E K 1 95 7 ). Os idlu je r ela t ivn ě s u ché u s kla dněn é i za bu dova né dř ev o ( s lou p y, veř eje, p lot y) . Ve vn it ř ním p r os tř edí s ta veb ji na chá zíme t ehd y, kd yž p ř i výs ta vb ě doš l o k t ech nic k é ch yb ě a v ob j ekt u
ve zv ýš en é míř e ko nd enzu j e v oda z ovzdu ší, neb o když p ř i ha var ijnímu s ta vu stř eš ní
kr yt iny voda zat éká do kr ovu.
T r á movka je n eb ezp ečná zej ména t ím, že des tr u kce dř eva pr ob íhá s kr yt ě, u vnitř dř ev ěných p r vků , jejic hž p ovr ch zůs tá vá dlou ho nep or u š ený. Pr ot o js ou i sa na ční zá sa hy
ko mp li ko va nějš í. B ěžn é f u ng icid ní ná t ěr y ji n eza sá hnou a hou ba dá le, tř eba p oma lej i,
u vnit ř dř evo r ozr u šu je. Má r elat ivn ě níz ké p oža da vky na vlhk os t. Vyka zu je vys ok ou
odo ln os t vůči vyš š ím t ep lotá m i s ilnějš í m mr a zů m ( MI RI Č a WI LL E IT N ER 1 98 4 ).
P oža da vky na f yziká lní p od mí nk y r ůst u js ou u vš ech t ř í zmíněnýc h dr u hů t ot ožné: op t imá lní vl hk os t 40 %, opt imá lní t ep lot a 35 – 3 6 °C, opt imá lní p H s ub str át u 3,8 – 6, 0
( BAI E R a T ÝN 19 96 ). Rů zné k meny t r á mo v ky j edl ov é ( G . ab iet inu m) a t r á movk y p lot ní ( G . tr a b eu m) s e vš a k v op t imá lníc h p o d mín ká ch výr a zně liš í r ychl os t í r ůst u i r ychlos t í r ozkla du dř eva ( K IR K 1 97 3 ).
G l oe o p h yl l u m t r a b e u m - t r á m o v k a t r á m o v á
Lit e ra tu ra :
Ba ie r J . , Týn Z. : O ch ran a d ř e va . G ra da Pub lish in g, spo l. s r .o . . , P r aha 1996.
B a v e n d am m W . , 1 9 5 2 : c i t . p o d l e S c h m id t a 1 9 9 4 .
Gross er D., 1985 : cit. pod le S chm idta 1994.
K i r k H . : Un t e rs u ch u n g en ü b e r d i e Ze r s t ö ru n g i n t en s i t ät v o n P i l z s t äm m en v e rs ch i ed en e r He r ku n f t d e r G at t u n g en C o n io p h o ra , L en t in u s ,
P oria, Gloeop hy llum und Ch aetom ium. Ho lztechno l. 14, 79 - 86, 1973.
Mirić M., W illeitn er H., 1984 : cit. pod le S chm idta 1994.
R y p á če k V . : B i o lo g i e d ře vo k a zn ý ch h u b . N a k l ad . Č S A V , P r ah a 1 9 5 7 .
S ch m i d t O . : Ho l z - u n d B au m p i l z e . B i o l o g i e , S ch äd en , S ch u t z , Nu t ze n . S p r i n ge r - Ve r l a g , B e r l i n , He i d e lb e r g , N . Yo r k , Lo n d o n , P a r is ,
To kyo , H on g-Kon g, Ba rce lon a , Buda pe st , 1994.
Rod LENTINUS – houževnatec
N ejča st ějš í mi zás tu p ci t ohot o r odu js ou v naš ich zeměp is nýc h p od mín ká ch:
LENTINUS LEPIDEUS ( hou ževnatec šupin at ý)
LENTINUS TIGRINUS (h ou ževnat ec t ygrovan ý )
( R ypá ček 19 57 )
V ý s ky t : hou ževna t ec š u p inat ý na pa dá zej ména dř ev o j ehl ična nů , kt er é jeho č in nos t í
hn ěd n e a kos t kov it ě s e r ozpa dá. H ou ževna tec t ygr ova ný dá vá př ednos t dř evu s tr omů
lis t nat ých.
V ý zna m: ob ě j men ova n é hou b y js ou hou bami sa pr of yt ickými, t. zn., že ja ko živin vyu žíva jí or ga nickýc h lá t ek z o du mř elých r os t linnýc h or ga nis mů . L iš í s e vš a k ve zp ů s ob u
r ozkla du dř eva. L ent inu s lep id eu s j e hou b o u celu lóz ov or ní. Z dř evní h mot y t edy o db our á vá s vět lou celu l ózov ou s ložku a p onec há vá hněd ý li gn in. Pr ot o napa den é dř evo
jeho či nn os t í hn ěd n e. N apr ot i t omu L ent in u s t igr inu s je hou b a lignin ov or ní, kt er á v
na pa den ém dř ev ě r ozklá dá t ma vý li gni n a p o nec há vá s vět lou celu lózu . Z p ůs ob u je t edy
t zv. b ílou hnilob u .
H ou žev na t ec š up inat ý na chá zíme v p ř ír odě na k men ech či p a ř ezech, v e s t a vbá ch pa k
na dř evěných p r vcích j ej ich ko ns tr u kcí, v dol ech na dř evěnýc h čá st ech dů lní výzt u že.
V e s ta vbá ch s e ob jevu j e n ejča s t ěji v e s kl ep ích a př ízemníc h p r ost or á ch. Napa dá hlavic e t r á mů , kt er é js ou v ko nt a ktu s vlhk ý m zdiv em, d es t r u u je dř ev ěn é p r vky mos t ních
kons t r u kcí i ků ly ( p ilot y) vodních s ta veb .
P oža da vky na f yziká ln í p od mín ky r ů stu js ou : op t imá lní vl hk os t 3 5 - 60 %, op t imá lní
t ep lot a 27 - 3 3 °C. R ost e vš a k i p ř i 4 či 4 0 °C, jeh o l et á lní ( s mr t ící) t ep lota je 6 0 °C .
O pt imá lní p H kolís á mez i hod not a mi 4 - 6 (SC HM I DT 19 94 ).
D íky s v é vys o ké o dol nos t i vů či t ep l ot ě a vys u š ení i vů či s lož ká m ka men ou heln ého
deht u je hou b ou mi moř á dně n eb ezp ečn ou ( S EE H AN N a L IES E 1 98 1) . Pr o p os lední
zmí n ěn ou vla s t nos t s e s ta l t es t ova cí hou b ou němec k é n or my E N 1 13 pr o "O lej e ka menou h el n éh o d eht u a p odob n é výr ob ky ". M ycel iu m h ou ževna t ce š up inat ého a jím na pa den é dř evo vo ní p o p er uá ns kém b a lzá mu (KR E ISE L 1 96 1 ).
H ou žev na t ec t ygr ova ný s e vys kyt u je mén ě čas t o. L ze ho na jít zej ména na vyt ěž en ém
dř evu a star ých pa ř ezech lis t nat ých str omů .
L i te r atur a:
K re is e l H .: D ie phyto pa tho genen G ros sp ilz e Deu ts ch land s. V EB F is che r Jen a 1961.
Ryp á če k V . : Bio lo gie d ře vo ka zný ch hub . N a klad . Č SA V , P r ah a 1957.
S c h m i d t O . : H o l z - u n d B a u m p i l z e . B i o l o g i e , S c h ä d e n , S c h u t z , N u t z e n . S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n , H e id e lb e r g , N . Yo r k , Lo n d o n , P a r is ,
To k y o , H o n g - Ko n g , B a rc e lo n a , Bu d ap es t 1 9 9 4 .
S eeh ann G., Lies e W .: cit. p od le S chm idta 1994.
Rod STEREUM - pevník
V mon ogr a f ii R YP ÁČK O VĚ ( 1 95 7) na chá zíme z mí nku o os mi dr u zích r odu S t er eu m.
Z de zmi ňu j eme tř i:
S TEREUM AB IETINUM ( pevní k j edl ový)
S TEREUM SANQUINO LENTUM (pevn ík krvavý)
S TEREUM H IRS UTUM ( pevní k ch lu patý)
Vý skyt : pevník jedlo vý a pevník kr vavý jso u šk ůdci jehličnat ého dř eva, u lo ženého v les íc h, zejména ve vyšš ích po lo hách. P evník kr vavý může r ůst i jak o p ar azit na poraněných ž ivýc h st ro mech. Naprot i t o mu pevník chlupat ý dest r u u je
p ř ed evším dř evo list náčů a t o i st ro mů o vocných. I t en se může změ nit ze sap ro fyt a na p ar azit a.
Vý zn a m: všechny t ř i z míněné dr uhy r o du St er eum jso u ho ubami lignino vo r ními, t zn., že z d řevní hmo t y o dbourávají lignin a po nechávají s vět lo u celu ló zu.
Způ so bu jí t edy t zv. bílo u hnilo bu d ř eva. V počát ečníc h fáz ích infekce je d ř evo
nah něd lé či nar ůžo vělé.
P evn ík ch lupat ý do káže r ůst i př i t eplot ách t ěsně nad bodem mr azu, st ejně jak o
p ř i 3 5 ° C. S náší i pro st ředí chudé na kys lík.
P evn ík chlupat ý a pevník kr vavý jso u nebezpeční svo u scho pno st í růst jak sapro fyt ick ým, t ak parazit ick ým zp ůso bem život a.
S t e r e u m h i r s u t u m - p e vn í k c h l u p a t ý
Lit e ra tu ra :
Ryp á če k V . : Bio lo gie d ře vo ka zný ch hub . N a klad . Č SA V , P r ah a 1957.

Podobné dokumenty

mykologický posudek krovu - Kongregace Milosrdných sester sv

mykologický posudek krovu - Kongregace Milosrdných sester sv hř ebenové čá sti konstruk ce k r ovu. J e vyhot oven ve dvou or i gi ná l ech. E xper t ní posu dek není možné dál e r ozmnožovat bez sou hla su fi r my Konzea spol . s r . o. V pří pa dě ci ta ce...

Více

martin scorsese

martin scorsese filmovými studii a archivy, a bìhem 90. let spolupracoval na mnoha dokumentech a televizních poøadech mapujících dìjiny filmu. Kuriózní je, že Scorsese, o nìmž klišé øíká, že filmy netoèí, nýbrž že...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA R O S I C E

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA R O S I C E pro výstavbu úsporných rodinných domků ( je zadána zastavovací studie, která bude dokumentovat vhodnost navržené zástavby z hlediska začlenění do krajiny). Brusy - u sídelního útvaru Zastávka je na...

Více

P ř ehledstropn í chsyst é m ů

P ř ehledstropn í chsyst é m ů Board Vector MicroLook BE Tegular

Více

www.armstrong.cz

www.armstrong.cz www.armstrong-decken.de Tel: (+39) 02 66 22 76 50 www.armstrong-decken.at Fax: (+39) 02 66 20 14 27 www.armstrong.ch e-mail: [email protected] www.armstrong-soffitti.it

Více