OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV

Komentáře

Transkript

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV
Vypraveno dne:
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV
Stavební úřad
Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Spis.zn.
Č.j.:
259/11-Mo
259/11-Mo
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba
499 874 132
[email protected]
Horní Maršov, dne 14.12.2011
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Obecní úřad Horní Maršov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až
114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.10.2011
podal
ALDAST, spol. s r.o., IČ 45023140, 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1,
kterého zastupuje Jan Géc, Promenáda 107, 542 26 Horní Maršov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
Centrum celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území
Horní Maršov(dále jen "stavba"), která obsahuje:
Druh a účel umisťované stavby:
1. Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling včetně napojení hotelu na inženýrské sítě
2. Stavební objekt SO 05 – Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy
3. Stavební objekt SO 13 – Tenisový kurt + garážové stání vozidel
4. Stavební objekt SO 15 – Ubytovací zařízení, bazén, vellness včetně napojení na inženýrské sítě
Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:
Pozemek :
p.p.č. 275/2
p.p.č. 272/2
druh pozemku:
ostatní plocha
ostatní plocha
vlastníci:
ALDAST, spol. s r.o., Strakonice
ALDAST, spol. s r.o., Strakonice
1. Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling:
Umístění stavby na pozemku:
• Novostavba hotelu bude umístěna na pozemku parc.č. 275/2 rovnoběžně se společnou hranicí
sousedního pozemku č. 272/3 a p.p.č. 266/14 severním směrem ve vzdálenost 4,785m a od navržené
Spis.zn. 259/11-Mo
•
•
•
•
•
•
•
str. 2
opěrné zdi ve vzdálenosti 1,075m, a dále východním směrem od sousedního pozemku č 275/6 ve
vzdálenosti 16,39m.
Stavba vodovodní přípojky v délce 17,6m bude umístěna na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní
Maršov.
Teplovodní přípojka v délce 38,7m bude umístěna na p.p.č. 275/2. v katastrálním území Horní
Maršov.
Kanalizační přípojka, splašková v délce 23,8m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území
Horní Maršov.
Kanalizace tuková v délce 9,9m a lapák tuků typ ASIO Brno AS FAKU 4EO/PB/SV bude umístěn
na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov.
Kanalizace dešťová v délce 23,1m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov.
Elektropřípojka v délce 36,9m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov.
Telefonní přípojka v délce 49,2m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov.
Určení prostorového řešení stavby:
Novostavba hotelu je navržena čtyřpodlažní z toho jedno podlaží podzemní obdélníkového půdorysu o
velikosti podzemního podlaží 31,7m x 28,4m s využitím svažitého terénu k provedení zářezu.
1.NP, 2.NP a 3.NP má obdélníkový půdorys o velikosti 24,5m x 16m a je umístěna ve východní části jako
nástavba nad podzemní podlaží. Stavba je zastřešena pultovými střechami v různých úrovních a plochou
střechou. +-0,000 odpovídá 1.PP = 588,500, 1.NP odpovídá +3,700 = 592,200.
Zastavěná plocha: 968m2
Obestavěný prostor: 8400m3
Počet ubytovacích jednotek 13 x pokoj s příslušenstvím, 8 apartmánů 2+kk
Ubytovací kapacita objektu: 49 osob
Restaurace s 80 místy k sezení.
Přípojky inženýrských sítí: kanalizace dešťová a splašková, tuková, vodovod, telefonní kabel,
elektropřípojka a teplovodní přípojka jsou stavby uložené v zemi.
2. Stavební objekt SO 05 – Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy
Umístění stavby na pozemku:
Uzavřený areál je komunikačně napojen na veřejnou silniční síť v Horním Maršově. Hlavní vjezd do
areálu je z ul. Promenáda. Vedlejší vjezd přes nově zřízený sjezd z obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú.
Horní Maršov na p.p.č. 272/2, který bude napojen na areálovou komunikaci. Všechny nově navržené
komunikace jsou veřejně nepřístupné a jsou umístěny na p.p.č. 275/2 a p.p.č. 272/2 v k.ú. Horní Maršov.
Určení prostorového řešení stavby:
1. Nová komunikace v šířce 4,45, která vede od vedlejšího vjezdu k hotelu.
2. Nová komunikace v šířce 2,5m, která vede z křižovatky u hotelu východním směrem vjezd do
budovy hotelu + zásobování a k tenisovému kurtu.
3. Obslužná komunikace je navržena v šíři 6m, propojení na stávající areálovou komunikaci
4. Nová komunikace od křižovatky severozápadním směrem k parkovišti
• Parkoviště má 24 stání osobních vozidel z toho 2 stání pro invalidy
• Stání jsou kolmá v modulu o délce 5m a šířce 2,4m s přesahem přes obrubník v délce
0,5m
• Odvodnění podélné a příčné se zaústěním do dešťové kanalizace
5. Na západní straně hotelu ( mezi hotelem a tenisovým kurtem) je navržen chodník, zpevněná
plocha
6. U stavebního objektu SO -15 ubytovací zařízení ( apartmány) je navržena zpevněná plocha ze
zámkové dlažby – terasa v místě bývalé budovy márnice.
3. Stavební objekt SO 13 – Tenisový kurt + garážové stání vozidel
Umístění stavby na pozemku:
Stavba tenisového kurtu a objektu pro parkování vozidel je umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území
Horní Maršov mezi objektem hotelu SO 04 a objektem ubytovacího zařízení SO -015 podle situace
v měřítku 1:200.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 3
Určení prostorového řešení stavby:
Jednopodlažní podzemní objekt, na jehož střeše bude umístěn tenisový kurt. Půdorysný rozměr
objektu 36,50m x 18,25m, odpovídá rozměrům navrženého tenisového kurtu.
+-0,000 odpovídá 1.PP = 592,200, 1.NP odpovídá + 2,530 = 594,730.
V objektu je navrženo 23 krytých otevřené stání pro vozidla O2 ( z toho 1 stání pro invalidy), sklad a
lyžárna. K tenisovému kurtu vede nová areálová komunikace v šířce 2,5m ( SO-05). Provoz celého
objektu je bezbariérově přístupný.
4. Stavební objekt SO 15 – Ubytovací zařízení, vnitřní bazén a wellness
Umístění stavby na pozemku:
• Stavba ubytovacího zařízení bude umístěna v jihovýchodní části pozemku č. 275/2 na p.p.č. 275/2
v katastrálním území Horní Maršov jižním směrem ve vzdálenosti 27,120 od sousední hranice
s pozemkem č. 275/9, západním směrem ve vzdálenosti 1,85m od sousední hranice s pozemkem č.
274, západním směrem ve vzdálenosti 7,3m od sousední hranice s pozemkem č. 280/2 a severním
směrem ve vzdálenosti 13,8m od sousední hranice s pozemkem č. 266/6 vše v katastrálním území
Horní Maršov.
• Stavba vodovodní přípojky v délce 30m bude umístěna na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní
Maršov.
• Teplovodní přípojka v délce 62m bude umístěna na p.p.č. 275/2. v katastrálním území Horní Maršov.
• Kanalizační přípojka, splašková v délce 36m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území
Horní Maršov.
• Kanalizace dešťová v délce 32m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov.
• Elektropřípojka v délce 10m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov.
• Přípojka slaboproudu v délce 62m bude umístěná na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov.
• Venkovní osvětlení terasy v délce 26m bude umístěno na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní
Maršov.
Určení prostorového řešení stavby:
Ubytovací zařízení je navrženo zděné třípodlažní ( 1.PP, 1.NP, 2.NP), obdélníkového nepravidelného
půdorysu, s využitím terénu, půdorysný rozměr délky 40,25m, ve východní části šířky 15,20m, v západní
části s ustupujícím půdorysem o rozměrech šířky10m, zastřešená pultovou střechou v různých úrovních.
+-0,00 odpovídá 1.PP = 597,00.
Obestavěný prostor: 3 740m3
Zastavěná plocha 494,04m2
Přípojky inženýrských sítí: kanalizace dešťová a splašková, tuková, vodovod, telefonní kabel,
elektropřípojka a teplovodní přípojka jsou stavby uložené v zemi.
Příjezd na stavbu:
Příjezd je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č.
272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Dotčené území je vymezeno výše uvedeným dotčeným stavebním pozemkem. Toto území bude dotčeno
stavební činností po dobu výstavby. Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno
nad rámec současného využití území. Záměr je situován do dříve existující stavby, využití území je v
souladu s územním plánem obce Horní Maršov.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje dokumentaci pro
územní řízení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., a výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.Vymezení stavebního pozemku je i v koordinační situaci v měřítku 1:200 č. výkresu C2.
Spis.zn. 259/11-Mo
2.
3.
4.
str. 4
Pro umístění stavby se vymezuje část pozemku parc.č. 275/2, 272/2 v k.ú. Horní Maršov pro stavbu
hotelu (SO-04), stavbu komunikace ( SO 05), tenisového kurtu (SO-13) a ubytovacího zařízení (SO15), jako pozemek stavební. Do pozemků budou uloženy i inženýrské sítě.
Budou splněny a respektovány podmínky ČEZ Teplárenská a.s., provozní jednotka Poříčí a
Dvůr Králové, Trutnov ze dne 21.11. 2011
•
Stavba objektu Apartmánů a hotelu squash je možno připojit na teplovodní potrubí v blízkosti plánované
stavby
•
Předávací stanice pro vytápění domu bude provedena dle připojovacích podmínek (viz. Příloha)
•
Podmínky realizace teplovodní přípojky budou sepsány ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o
dodávce tepelné energie ( zpravidla projekt přípojky a montáž potrubí financuje dodavatel tepelné
energie, výkopové a stavební práce včetně stavebního povolení v rámci stavby polyfunkčního domu zajistí
a financuje investor stavby).
•
Na teplovodní přípojku bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech
Republic ze dne 9.11. 2011, č.j.170621/11, podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, existence el. komunikace
Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. Obecná ustanovení
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení
sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK
jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu kSEK. Při křížení
nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv
činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PYSEK je povinen nepoužívat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami
ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré
náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí
věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK
prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnýmisondami, a je srozuměn s tím,
že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/-30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat
tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v
přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v
přerušených pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající
krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,technických a odborných
norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
Spis.zn. 259/11-Mo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
str. 5
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba 'před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně
obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
Stavebník:, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškozenÍ.
Stavebník:, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech
případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu
stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými
spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí
osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu
stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned,nejpozději však do
24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro
oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl
ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení
SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové,
realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa,
plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,elektrických trakcí
vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých
vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby,
než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu
opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí
větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce
či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových trasspolečnosti
Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení
staveniště jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové
stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat pas za účelem projednání podmínek
ochrany těchto radiových tras.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k
Spis.zn. 259/11-Mo
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
str. 6
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.
Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného
plamene a podobných technologií.
V. Přeložení SEK
V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního
vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení
SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK,
kontaktovat pas za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o
provedení vynucené překládky SEK".
VI. Křížení a souběh se SEK
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v
hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. Y opačném případě je stavebník,
nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat pas
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat
ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen
uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit
a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi,
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PYSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK
chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany kříženÍ. Chráničku je povinen utěsnit a
zamezit vnikání nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
Stavebník, nebo jív pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem, povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury
budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat
zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profi1 kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS
vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo
pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve
fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní
kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve
vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
Budou dodrženy podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 8.12.
2011, zn. 0100016450, podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
o
o
o
o
Ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické
zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice.
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních
prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která
je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle §46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN
EN 50423-1. Přibližný průběh tras Vám posíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení
může být uloženo několik kabelů
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které
není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Spis.zn. 259/11-Mo
o
o
6.
7.
8.
str. 7
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte
prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.
Toto vyjádření je platné 1 rok od 8.12.2011 a slouží jako podklad pro zpracování projektové
dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace
zpracovávaná. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového
odběru ( zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu) výkonu a mimo havárií ani
souhlas s činností v ochranném pásmu.
Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov a.s. ze
dne 16.11. 2011,
•
Fakturační vodoměry budou osazeny dle přílohy – vodoměrná sestava v objektech
•
Geodetické zaměření přípojek před záhozem
•
Dodávka vody do potrubí bude zajištěna po osazení fakturačního vodoměru a uzavřené smlouvy s VaK TU,
a.s. o dodávce vody a odvedení splaškových vod. – obchodní oddělení p. Moník tel. 499 848 526, mobil
604 241 389.
Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín k připojení ze
dne 15.11. 2011, č.j. 1038697352
•
Připojení nových objektů bude provedeno rozšířením stávajícího distribučního kabelového vedení AYKY
3x240 + 120 z transformační stanice č. 1313 ( Horní Maršov – nemocnice) k novým objektům na pozemku
p.č. 275/2. Na objektech budou umístěny rozpojovací pojistkové skříně SR 302.
•
Provedení měření musí odpovídat Připojovacímu a dodacímu standartu energetiky.
•
Elektroměrové rozvaděče budou umístěny na přístupném místě.
•
Závazné stanovisko k připojením trvalého odběru bude vydáno po podání žádosti o připojení lokality
k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN s požadovaným rezervovaným příkonem pro jednotlivá
odběrná místa.
Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření obce Horní Maršov ze dne 11.11.2011
•
V průběhu stavby bude průběžně prováděn úklid případného znečištění místních komunikací
•
Budou učiněna dostatečná protiprašná a protihluková opatření odpovídající stavbě v obytné zoně.
•
Po ukončení prací budou neprodleně odstraněny případné škody na místních komunikacích způsobené
dopravou materiálu na ( ze ) stavbu.
9.
Stavba bude umístěna a projektová dokumentace zpracována v souladu se závaznými stanovisky a
rozhodnutími dotčených orgánů:
a) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 2.11. 2011,
č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Vodoprávní hospodářství:
Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a nemá námitek, uliční vpusti pro
odvodnění zpevněných ploch před hotelem budou doplněny o sorpční náplně.
Ochrana ovzduší:
Dotčeným správním orgánem z hlediska ochrany ovzduší je příslušný obecní úřad.
Odpadové hospodářství:
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti
odpadového hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy. Odpady musí být
předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby
nezpůsobovaly újmu životního prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby
Ochrana ZPF
Bez připomínek. Záměr se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem.
Ochrana LP:
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa, musí investor požádat orgán
státní správy lesů ( Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí) o souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 8
Ochrana přírody:
Státní správu v ochraně přírody a krajiny na tomto území vykonává Správa KRNAP ve Vrchlabí
Celkové zhodnocení:
Z hlediska životního prostředí souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu
respektování připomínek jednotlivých orgánů státní správy.
b) závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 4.11. 2011,
č.j. 2011/11936/REK, podle zákona č. 289/1995 Sb, ( lesní zákon), souhlas s umístěním a
povolením stavby v ochranném pásmu lesa
•
•
•
•
•
•
•
Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků
uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních
lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.
Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady,
umísťovat stavební zařízení, odstavována technika apod.
Veškerá činnost v ochranném pásmu musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškození lesní půdy,
okolních porostů a jejich kořenového systému.
Nebude požadováno odlesnění v okolních porostech, a to ani následovně.
Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromami
Požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat do lesních pozemků
Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně
nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami
způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví
a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
c) vyjádření Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby ze dne 7.11. 2011, č.j.
2011/12005/V/BEH/532, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
•
•
•
Povinností stavebníka (investora) je splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů tj.
Oznámit ve smyslu § 22 odst. 2 cit. zákona záměr výstavby již v době její přípravy Archeologickému
ústavu Akademie věd v Praze, případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu
provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná
organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti.nejpozději
10 pracovních dnů předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti
zahájení zemních a stavebních prací.
Oznámit v případě, že dojde k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů tuto
skutečnost ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu, a to buď
osobně, nebo prostřednictvím příslušného obecního úřadu.
d) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov
ze dne 16.11. 2011, č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
•
Po dohotovení stavby provést kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS na základě které bude v souladu
s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby
•
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku rozboru vzorku
pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení
přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – dřez v úseku čisté přípravy zeleniny.
e) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov ze dne 6.4. 2009, č.j. 58/09-Ja, povolení ke kácení
dřevin.
f) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov, Silničního správního úřadu ze dne 30.3. 2007, č.j.
57/07/37-Ja, povolení připojení sjezdu z místní komunikace na p.p.č. 272/2 v k.ú. Horní Maršov
g) Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí ze dne 10.11. 2011, č.j. KRNAP
08392/2011, povolení ke kácení dřevin
10. Při realizaci stavby budou navržena protiradonová opatření s ohledem na výsledky stanovení
radonového indexu pozemku a na základě naměřených hodnot objemové aktivity radonu z podloží a
plynupropustnosti základové zeminy zařazení pozemku parc.č. 275/2 v katastrálním území Horní
Maršov do kategorie vysokého radonového rizika.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 9
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení:
ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu správního řízení o umístění stavby nebyly uplatněny žádné námitky účastníků územního
řízení ani připomínky veřejnosti k projednávanému záměru.
---------------------------------------------------B. Výroková část:
Obecní úřad Horní Maršov, hospodářsko správní odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
novel (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.10.2011 podal:
ALDAST, spol. s r.o., IČ 45023140, 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1,
prostřednictvím zmocněnce:
Jana Géce, Promenáda 107, 542 26 Horní Maršov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
přezkoumání
III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Centrum celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území
Horní Maršov(dále jen "stavba"), která obsahuje:
Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling včetně napojení hotelu na inženýrské sítě
Stavební objekt SO 05 – Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy
Stavební objekt SO 13 – Tenisový kurt + garážové stání vozidel
Stavební objekt SO 15 – Ubytovací zařízení, apartmány včetně napojení na inženýrské sítě
Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:
Pozemek :
p.p.č. 275/2
p.p.č. 272/2
druh pozemku:
ostatní plocha
ostatní plocha
vlastníci:
ALDAST, spol. s r.o., Strakonice
ALDAST, spol. s r.o., Strakonice
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z října 2011 č. zakázky 10741140, kterou
zpracoval ateliér A32 spol. s r.o.se sídlem V Štíhlách 12, Praha 4 pod vedením zodpovědného
projektanta Ing. Arch Romana Schmitta, autorizovaný architekt, ( ČKA 01206), ověřené ve
stavebním řízení, která obsahuje:
1. Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling
Novostavba hotelu je navržena čtyřpodlažní z toho jedno podlaží podzemní obdélníkového půdorysu o
velikosti podzemního podlaží 31,7m x 28,4m s využitím svažitého terénu k provedení zářezu.
1.NP, 2.NP a 3.NP má obdélníkový půdorys o velikosti 24,5m x 16m a je umístěna ve východní části jako
nástavba nad podzemní podlaží. Stavba je zastřešena pultovými střechami v různých úrovních a plochou
střechou. +-0,000 odpovídá 1.PP = 588,500, 1.NP odpovídá +3,700 = 592,200.
Zastavěná plocha: 968m2
Obestavěný prostor: 8400m3
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 10
Počet ubytovacích jednotek 13 x pokoj s příslušenstvím, 8 apartmánů 2+kk
Ubytovací kapacita objektu: 49 osob
Restaurace s 80 místy k sezení.
Stavba je napojena přípojkami na stávající areálové sítě. Teplovodní přípojka bude projednána
v samostatném řízení není součástí tohoto stavebního povolení.
Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na
p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci.
Dispoziční řešení:
1. PP : zádveří (001), restaurace ( 002), bowlingová dráha (003), bowlingová dráha – sezení (003b),
strojovna bowlingu (004), bezariérové WC (005), WC ženy (006), WC muži (007), chodba
ricochet (008), chodba (009), fitness(010), squashový kurt (011), ricochetový kurt (012),
chodba (013), chodba (014), WC ženy (015), WC muži (016), šatna ženy (017), šatna muži (018),
úklid (019), vodoměr (020), bar, bufetový úsek )021), umývárna nádobí (022), varna restaurace
(023), denní sklad (024), WC personál (025), úklid (026), manipulační chodba (027), šatna
personál (028), umývárna personál (029), hrubá přípravna zeleniny (030), sklad zeleniny (030),
sklad masa (032), suchý sklad (033), sklad (034), kancelář (035), obaly (036), manipulační chodba
(037), výtahová šachta (V1).
1.NP: zádveří (101), vstupní hala (102), schodiště ( 103.), recepce ( 104), zázemí recepce (105),
umývárna (106), WC (107), hala recepce ( 108), provozní chodba ( 109), úklid (110), sklad
čistého prádla ( 111), sklad špinavého prádla (112), sklad DKP ( 113), klub (114), strojovna VZT
(115), hala recepce – foyer (116), výtahová šachta (V1),
hotelový pokoj pro invalidy ( A1) obsahující: předsíň (A1.1), koupelna (A1.2), pokoj A1.3.
2.NP: schodiště (201), chodba (202),
- hotelový apartmán s příslušenstvím ( A.2) obsahující: předsíň (A.2.1), koupelna ( A.2.2), pokoj
( A.2.3), pokoj (A.2.4) šatna ( A.2.5),
- hotelový apartmán s příslušenstvím ( B.2) obsahující: předsíň (B.2.1), koupelna ( B.2.2), pokoj
( B.2.3), pokoj (B.2.4) šatna ( B.2.5), balkon ( B.2.6),
- hotelový pokoj s příslušenstvím (C.2) obsahující: předsíň (C.2.1), koupelna ( C.2.2), pokoj (C.2.3)
- hotelový pokoj s příslušenstvím (D.2) obsahující: předsíň (D.2.1), koupelna ( D.2.2), pokoj (D.2.3)
- hotelový apartmán s příslušenstvím ( E.2) obsahující: předsíň (E.2.1), koupelna ( E.2.2), pokoj
( E.2.3), pokoj (E.2.4) šatna ( E.2.5), balkon ( E.2.6),
- hotelový pokoj s příslušenstvím (F.2) obsahující: předsíň (F.2.1), koupelna ( F.2.2), pokoj (F.2.3)
- hotelový pokoj s příslušenstvím (G.2) obsahující: předsíň (G.2.1), koupelna ( G.2.2), pokoj (G.2.3)
- hotelový apartmán s příslušenstvím ( H.2) obsahující: předsíň (H.2.1), koupelna ( H.2.2), pokoj
( H.2.3), pokoj (H.2.4) šatna ( H.2.5), balkon ( H.2.6),
- hotelový pokoj s příslušenstvím (I.2) obsahující: předsíň (I.2.1), koupelna ( I.2.2), pokoj (I.2.3)
- hotelový pokoj s příslušenstvím (J.2) obsahující: předsíň (J.2.1), koupelna ( J.2.2), pokoj (J.2.3),
balkon ( J.2.4).
3.NP: schodiště ( 301), chodba 302)
- hotelový apartmán s příslušenstvím ( A.3) obsahující: předsíň (A.3.1), koupelna ( A.3.2), pokoj
( A.3.3), pokoj (A.3.4) šatna ( A.3.5),
- hotelový apartmán s příslušenstvím (B.3) obsahující: předsíň (B.3.1), koupelna ( B.3.2), pokoj
( B.3.3), pokoj (B.3.4) šatna ( B.3.5), balkon (B.3.6).
- hotelový pokoj s příslušenstvím (C3) obsahující: předsíň (C.3.1), koupelna ( C.3.2), pokoj (C.3.3)
- hotelový apartmán s příslušenstvím (E.3) obsahující: předsíň (E.3.1), koupelna ( E.3.2), pokoj
( E.3.3), pokoj (E.3.4) šatna ( E.3.5), balkon (E.3.6).
- hotelový pokoj s příslušenstvím (F3) obsahující: předsíň (F.3.1), koupelna ( F.3.2), pokoj (F.3.3)
- hotelový pokoj s příslušenstvím (G3) obsahující: předsíň (G.3.1), koupelna (G.3.2), pokoj (G.3.3)
- hotelový apartmán s příslušenstvím (H.3) obsahující: předsíň (H.3.1), koupelna ( H.3.2), pokoj
( H.3.3), pokoj (H.3.4) šatna ( H.3.5), balkon (H.3.6).
- hotelový pokoj s příslušenstvím (I3) obsahující: předsíň (I.3.1), koupelna (I.3.2), pokoj (I.3.3)
- hotelový pokoj s příslušenstvím (J3) obsahující: předsíň (J.3.1),koupelna(J.3.2), pokoj (J.3.3),
balkon (J.3.4).
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 11
2. Stavební objekt SO 05 – Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy
Uzavřený areál je komunikačně napojen na veřejnou silniční síť v Horním Maršově. Hlavní vjezd do
areálu je z ul. Promenáda. Vedlejší vjezd přes nově zřízený sjezd z obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú.
Horní Maršov na p.p.č. 272/2, který bude napojen na areálovou komunikaci. Všechny nově navržené
komunikace jsou veřejně nepřístupné.
Stavba obsahuje:
• Obslužné komunikace a parkování stání se provedou se živičným krytem a konstrukcí ve složení
asfaltového betonu, obalované kamenivo, kamenivo stmelené cementem a štěrkodrtí.
• Vozovka před objektem apartmánů bude provedena s krytem dlážděným z cementobetonové dlažby a
konstrukcí ve složení betonové dlažby, lože z drtě, mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrtí.
• Chodníky s dlážděným cementobetonovým krytem se provedou s konstrukcí ve složení betonové
dlažby, lože z drtě, štěrkodrí.
Obrubníky se použijí nové, kladené do betonového lože s opěrou. Pro oddělení pojízdných ploch od
vozovky a chodníků se použije betonový silniční obrubník s úkosem . Pro oddělení ploch pro pěší od
ploch zeleně je navržen betonový záhonový obrubník cca 50 x 250mm.
3. Stavební objekt SO 13 – Tenisový kurt + garážové stání vozidel
Jednopodlažní podzemní objekt, na jehož střeše bude umístěn tenisový kurt. Půdorysný rozměr objektu
36,50m x 18,25m, odpovídá rozměrům navrženého tenisového kurtu, který bude oplocen.
+-0,000 odpovídá 1.PP = 592,200, 1.NP odpovídá + 2,530 = 594,730.
K tenisovému kurtu vede nová areálová komunikace v šířce 2,5m ( SO-05). Provoz celého objektu je
bezbariérově přístupný.
Obestavěný prostor budovy 1 880m3
Zastavěná plocha budovy 672m2
Počet garážových stání: 23 ( z toho 1 stání pro invalidy)
Dispoziční řešení:
1.PP: lyžárna, sklad kol, stání pro 23 osobních vozidel z toho jedno stání pro invalidy.
Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na
p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci.
4. Stavební objekt SO 15 – Ubytovací zařízení, apartmány včetně napojení na inženýrské sítě
Ubytovací zařízení je navrženo zděné třípodlažní ( 1.PP, 1.NP, 2.NP), obdélníkového nepravidelného
půdorysu, s využitím terénu, půdorysný rozměr délky 40,25m, ve východní části šířky 15,20m, v západní
části s ustupujícím půdorysem o rozměrech šířky10m, zastřešená pultovou střechou v různých úrovních.
+-0,00 odpovídá 1.PP = 597,00.
1.NP : 2x apartmán 2 +kk pro max. 3 osoby
2.NP: 4x apartmán 2 +kk pro max. 3 osoby
Obestavěný prostor: 3 740m3
Zastavěná plocha: 501,29m2m2
Stavba je napojena přípojkami na stávající areálové sítě. Teplovodní přípojka bude projednána
v samostatném řízení není součástí tohoto stavebního povolení.
Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na
p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci.
Dispoziční řešení
1.PP: kryté parkování – 4 os. vozidla ( 0.01), vstup – apartmány (0.02), schodiště (0.03), provozní
místnost, úklid (0.04), únikový východ (0.05), sklad prádla (0.06), kola, lyže ( 0.07), schodiště
(0.08), únikový východ (0.09), výměník, bazén. Technologie (0.10, vstup-relax + bazén (0.11),
Šatna ženy ( 0.12), umývárna ženy (0.13), šatna muži (014), umývárna muži (0.15), chodba (0.16),
WC ženy (0.17), WC muži (0.18), WC invalid. (0.19), chodba, schodiště (0.20), úklidová komora
(0.21), provozní místnost (0.22), odpočívárna sprchy (0.23), bazén (0.24), sauny (0.25), parní sauna
(0.26), technická místnost (0.27), suchá sauna( 0.28), sprchy (0.29), inhalace 0.30.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 12
1.NP: schodiště (1.01),předsíň (1.02), WC+koupelna(1.03), pokoj(1.04), obývací pokoj+kuch. kout (1.05)
terasa – balkon (1.06), předsíň (1.07), WC + koupelna (1.08), pokoj (1.09), obývací pokoj+kuch.
kout (1.10), terasa-balkon (1.11), schodiště(1.12), předsíň (1.13), předsíň WC (1.14), WC (1.15),
masáž (1.16), masáž (1.17), terasa-balkon (1.18), rozcvičení (1.19), kryokomora (1.20), terasa –
balkon (1.21), schodiště (1.22), procedury (1.23), koupele (1.24), terasa (1.25).
2.NP: schodiště (2.01), předsíň (2.02), WC + koupelna (2.03), pokoj (2.04), obývací pokoj+kuch. kout
(2.05), předsíň (2.06), WC + koupelna (2.07), pokoj (2.08), obývací pokoj+kuch. kout (2.09),
schodiště (2.10), předsíň (2.11), WC + koupelna (2.12), pokoj ( 2.13), obývací pokoj+kuch. kout
(2.14), předsíň (2.15), WC + koupelna (2.16), pokoj ( 2.17), obývací pokoj+kuch. kout (2.18),
2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
3. Při provádění stavby budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, ustanovení vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále příslušných předpisů na stavbu se vztahujících.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení stavebním podnikatelem.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací a předloží doklady o zhotoviteli
(právnické osoby výpis z obchodního rejstříku). Případná změna dodavatele v průběhu výstavby bude
oznámena na stavební úřad.
5. Stavebník je povinen při provádění navrženého záměru podle § 152 odst. 3 stavebního zákona:
a) oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejpozději 7 dní předem.
b) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
c) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
d) je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
„stavba povolena“ s identifikačními údaji o povolené stavbě a ponechat jej tam až do kolaudace
stavby.
e) je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení. Přitom musí
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnost k sousedství
f) mít na stavbě k dispozici stavební deník, do kterého budou pravidelně zaznamenány údaje týkající
se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jeho vedení stanoví zvláštní právní
předpis vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
6. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ( § 156 stavebního zákona),
ve smyslu ust. § 12 zák. č. 22/12997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, tak aby pro
navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby
splňovala požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při
užívání, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
7. Při provádění stavby je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma
technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické
infrastruktury, chránit vedení před poškozením a dále dodržovat podmínky stanovené ve vyjádření
vlastníků technické infrastruktury. Jedná se o vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic,
a.s., Praha ze dne 9.11.2011, č.j.170621/11, vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 8.12. 2011, zn.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 13
0100016450, ze dne 11.3. 2011, č.j. 78/20011. Podmínky jsou uvedeny bod bodem č. 4 a 5 územního
rozhodnutí o umístění stavby.
8. Budou splněny a respektovány podmínky ČEZ Teplárenská a.s., provozní jednotka Poříčí a Dvůr
Králové, Trutnov ze dne 21.11. 2011 uvedené v územním rozhodnutí pod bodem č. 3.
9. Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov a.s. ze dne
16.11. 2011, uvedené v územním rozhodnutí pod bodem č. 6.
10. Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín k připojení
objektů ze dne 15.11. 2011, č.j. 1038697352, uvedené v územním rozhodnutí pod bodem č. 7.
11. Budou dodrženy a respektovány podmínky dotčených orgánů uvedených pod bodem č. 9 územního
rozhodnutí:
a) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 2.11. 2011,
č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
b) závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 4.11. 2011,
č.j. 2011/11936/REK, podle zákona č. 289/1995 Sb, ( lesní zákon), souhlas s umístěním a
povolením stavby v ochranném pásmu lesa
c) vyjádření Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby ze dne 7.11. 2011, č.j.
2011/12005/V/BEH/532, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
d) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov
ze dne 16.11. 2011, č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
e) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov ze dne 6.4. 2009, č.j. 58/09-Ja, povolení ke kácení
dřevin.
f) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov, Silničního správního úřadu ze dne 30.3. 2007, č.j.
57/07/37-Ja, povolení připojení sjezdu z místní komunikace na p.p.č. 272/2 v k.ú. Horní Maršov
g) Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí ze dne 10.11. 2011, č.j. KRNAP
08392/2011, povolení ke kácení dřevin
12. Před zahájením stavby stavebník zajistí v prostoru staveniště podrobné vytýčení stávajících
podzemních sítí. Budou provedeny sondy a ověřen směr a hloubka inž. sítí. V případě, že dojde ke
střetu stavby s inž. sítěmi, bude na náklady investora provedena přeložka.
13. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího
výkresu, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, musí být patrné umístění
stavby vzhledem k hranicím pozemku. Poloha stavby musí být v souladu se situací stavby s vydaným
územním rozhodnutím a ověřenou situací stavby obsažené v projektové dokumentaci.
14. Veškerý odpadový materiál bude průběžně odvážen mimo ochranné pásmo KRNAP na řízenou
skládku . S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy
v oblasti odpadového hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ( doklad odvozu stavební sutě
na skládku bude k dispozici při kontrolní prohlídce stavby.
15. Při realizaci stavby budou navržena protiradonová opatření s ohledem na výsledky stanovení
radonového indexu pozemku a na základě naměřených hodnot objemové aktivity radonu z podloží a
plynupropustnosti základové zeminy zařazení pozemků parc.č. 275/2 v katastrálním území Horní
Maršov do kategorie vyššího radonového rizika.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 14
16. Zhotovitel je povinen si během výstavby počínat tak, aby nedošlo ke škodám na cizím majetku.
Pokud k tomu dojde, je povinností toho, kdo je způsobil tyto neprodleně a bez vyzvání na své náklady
nahradit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, platí obecné předpisy o náhradě škody.
17. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek,
umožnit provedení kontrolní prohlídky ( § 152 stavebního zákona).
Kontrolní prohlídky budou provedeny v této fázi :
• Založení stavby
• provedení hrubé stavby
• závěrečná kontrolní prohlídka
Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu
IV. Zásady organizace výstavby:
18. Staveniště bude organizováno v rozsahu schváleném při stavebním řízení a bude organizováno tak,
aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem sousedních
nemovitostí. Na dopravu materiálu musí zvolit stavebník dopravní techniku tak, aby nedošlo
k narušení místní komunikace ( omezená tonáž vozidel). Nesmí docházet k omezování přístupu
k přilehlým nemovitostem, sítím technického vybavení a k požárním zařízením.
19. Dočasné staveniště bude vymezeno na výše uvedených pozemcích, na kterých bude realizovaná
stavba. Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob staveništním oplocením, které
bude označeno příslušnými výstražnými značkami.Inženýrské sítě se nacházejí v areálu staveniště.
Pro šatny pracovníků, sociální zařízení, kancelář je navrženo osazení pěti mobilních buněk. Napojení
na inženýrské sítě bude provedeno ze stávající rozvodů v areálu.
V.
Stanoví podmínky pro užívání stavby:
20. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
ustanovení § 122 stavebního zákona , kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti žádosti
stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu.
21. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
předpisy:
• geometrické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy + vytyčovací výkres, který bude potvrzen
•
•
•
•
•
•
•
•
22.
Geodezií Krkonoše včetně skutečného zaměření přípojek ve formě vnitřního vrstvení digitální
technické mapy Horního Maršova ve formátu DGN a DWG.
projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem a stavební deník
výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby /se souhlasem
stavebního úřadu mohou být tyto změny vyznačeny v dokumentaci ověřené ve stavebním řízení/
výchozí revize el. instalace, revizní zpráva hromosvodů, komínů
atesty, certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě, dokladovat nezávadnost použitých
výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou
doklad o naložení s odpady vzniklými při stavbě
výsledek týdenního měření radonu v objektu.
laboratorní výsledek vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru jakosti pitné
vody
Závazné stanovisko k užívání stavby:
- Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí
- Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov
- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 15
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu správního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků stavebního řízení k projednávané
stavbě.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení:
ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Odůvodnění:
Obecní úřad v Horním Maršově, je příslušným obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm.g)
stavebního zákona. Místní příslušnost podle § 11 odst. 1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, v řízeních týkajících se nemovitostí je určena místem, kde se nemovitost
nachází. Stavební úřad ověřil pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí ke dni 24.10. 2011, že
místo stavby se nachází v obci Horní Maršov v katastrálním území Horní Maršov.
Dne 20.10.2011 podal stavebník ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
prostřednictvím zmocněnce Jana Géce, Promenáda 170,542 26 Horní Maršov žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby ( č.j. 257/11_Mo, žádost o stavební povolení ( č.j. 258/11/Mo) a žádost o spojené
územní a stavební řízení ( č.j. 259/11-Mo na novostavbu:
Centra celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území Horní
Maršov(dále jen "stavba"), která obsahuje:
Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling včetně napojení hotelu na inženýrské sítě
Stavební objekt SO 05 – Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy
Stavební objekt SO 13 – Tenisový kurt + garážové stání vozidel
Stavební objekt SO 15 – Ubytovací zařízení, apartmány včetně napojení na inženýrské sítě
Obecní úřad Horní Maršov, stavební úřad usnesením ze dne 2.11. 2011 rozhodl podle § 4 odst. 1
stavebního zákona v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. Stavební úřad o
spojení územního a stavebního řízení vycházel ze skutečnosti, že se jedná o uzavřený areál bývalé
nemocnice a tento areál je pod oplocením. S jeho obsahem a odůvodněním se mohli účastníci řízení
seznámit nahlédnutím do spisu. Spis je veden pod č.j. 259/11-Mo.
Stavební úřad opatřením ze dne 3.11. 2011 oznámil zahájení územního řízení podle § 87 odst.1
stavebního zákona, o kterém uvědomil všechny známé účastníky řízení a dotčené orgány, jichž se podaný
návrh dotýká a pro uplatnění námitek a připomínek stanovil veřejné ústní jednání s ohledáním na místě
stavby na den 6.12. 2011.
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona bylo účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a dotčeným
orgánům doručeno jednotlivě. Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 bylo doručeno veřejnou
vyhláškou, jelikož je v území vydán územní plán. Rovněž veřejnosti bylo oznámeno veřejnou vyhláškou
zveřejněním na úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jak vyplývá z potvrzení
oprávněné osoby byla veřejná vyhláška o oznámení zahájení řízení zveřejněna na úřední desce obce
v Horním Maršově dne 3.11. 2011 a sejmuta dne 22.11. 2011, na elektronické úřední desce téhož úřadu
byla vyvěšena od 3.11. 2011 po dobu patnácti dnů.
Současně v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona a ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád stavební úřad oznámil opatřením ze dne 3.11. 2011 veřejnou vyhláškou zahájení stavebního
řízení, o kterém uvědomil všechny známé účastníky stavebního řízení a orgány státní správy, jichž se
podaná žádost dotýká. K projednání žádosti nařídil ústní jednání s ohledáním na místě stavby na den 6.12.
2011.
Ke způsobu doručení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou dospěl stavební úřad poté, co
posoudil rozsah stavby a zabýval se otázkou účastníků řízení podle ustanovení § 109 odst. f) stavebního
zákona v platném znění, kde se uvádí, že účastníkem řízení je ten, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídajícímu věcnému břemenu, může –li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 16
Stavební úřad přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího
provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení. Tato řízení s velkým počtem účastníků řízení se považují řízení s více
než 30 účastníků.
Právní účinky doručování veřejnou vyhláškou jsou totožné jako při doručování do vlastních rukou.
Požadavek na účinky doručení je patnáctidenní lhůta, po kterou musí být písemnost vyvěšena na úřední
desce, poslední den této lhůty je den doručení.Vyhláška o oznámení zahájení řízení byla zveřejněna na
úřední desce obce v Horním Maršově dne 3.11. 2011 a sejmuta dne 22.11. 2011, na elektronické úřední
desce téhož úřadu byla vyvěšena od 3.11. 2011 po dobu patnácti dnů.
Dotčeným orgánům státní správy doručuje stavební úřad oznámení o zahájení řízení vždy jednotlivě.
O průběhu veřejného ústního jednání z územního řízení byl sepsán protokol, stejně tak byl sepsán
protokol o průběhu stavebního řízení. Jsou uloženy v archivním pare dokumentace na stavebním úřadě
v Horním Maršově.
Protokoly byly sepsány v souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V protokolu
je uvedeno místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem zápisu, označení správního orgánu a
oprávněné úřední osoby. Dále jsou v protokolu uvedeny osoby, které se jednání zúčastnily, a je popsán
průběh řízení. V závěru jednání byl protokol přečten a podepsán všemi osobami, které se jednání
zúčastnily.
Stavební úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jednalo se o
lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
podávání námitek.
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž by stavební úřad nepřihlížel ve
smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona. Do doby
konání veřejného ústního jednání stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení ani připomínky
ze strany veřejnosti.
V průběhu územního řízení bylo zjištěno:
a) Dokumentaci k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu. z října 2011 č. zakázky 10741140
zpracoval ateliér A32 spol. s r.o.se sídlem V Štíhlách 12, Praha 4 pod vedením zodpovědného
projektanta Ing. Arch Romana Schmitta, autorizovaný architekt, ( ČKA 01206), ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
b) Podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona se k žádosti o územní rozhodnutí připojí doklad jímž
stavebník prokazuje vlastnické právo, nebo doklad o právu založeném smlouvou, které jej opravňuje
zřídit na pozemku požadovanou stavbu. Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu
založeném smlouvou, předloží souhlas jejich vlastníka.
Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům č. 275/2 a p.p.č. 272/2 v katastrálním území Horní
Maršov vlastnické právo. Vlastnictví výše uvedených pozemků bylo ověřeno ke dni 24.10. 2011 výpisem
z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes internet.
c) V podmínkách pro umístění stavby stanovil stavební úřad povinnosti vyplývající ze stanovisek
vlastníků a provozovatelů sítí, jejichž ochranná pásma budou dotčena prováděním stavby. Stavební úřad
vycházel ze znalostí místních poměrů, přičemž nebyla zjištěna v území existence jiných veřejných nebo
neveřejných rozvodů sítí, než provozovatelů, kteří se k žádosti vyjádřili.
• Společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., provozovatel veřejných komunikačních sítí ze dne
9.11. 2011, č.j.170621/11 sdělila, že v zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 4 územního rozhodnutí.
• ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín vydal vyjádření ze dne 8.12. 2011, zn. 0100016450,
provozovatel energetických zařízení sdělil, že se v zájmovém nachází energetické zařízení v majetku
provozovatele. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 5 tohoto rozhodnutí.
• Správce Vodovodů a kanalizací Trutnov dne 16.11. 2011 sdělil, že se v zájmovém území nenacházejí
žádné sítě.
• Stavební úřad ověřil, že v zájmovém území se nacházejí topné sítě ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p.
1051/30, 430 01 Chomutov 1, vyjádření bylo předloženo pouze k napojení objektů.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 17
d) Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na
p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci.
e) V prostoru plánované stavby byl proveden radonový průzkum, který provedl Ing. Pavel Petrů. Z
posudku radonového indexu pozemku p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov ze závěru vyplývá,
že měřená část pozemku je pozemek s vysokým radonovým indexem, proto stavba musí být preventivně
chráněná proti pronikání radonu z geologického podloží. Proto v podmínce č. 10 byla stanovena
podmínka provést protiradonové opatření.
f) V rámci posuzování se stavební úřad zabýval skutečností zda požárně nebezpečný prostor stavby
nezasahuje na sousední pozemky a stavby a zda vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Pro stavbu hotelu (SO-04), stavbu tenisového kurtu
a garážového stání (SO-13) a ubytovacího zařízení (SO-15) zpracoval požárně bezpečnostní řešení Ing.
Josef Kurc, ze které v závěru vyplývá, že stavba nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru
sousedních objektů a záměr vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti vyhl. č.23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Dokládá to i závazné stanovisko vydané
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov dne 13.12. 2011, č.j.
HSHK-2060-5/2011 bez podmínek.
Stavební úřad posoudil záměr žadatele zda je v souladu s § 90 stavebního zákona:
1) S územně plánovací dokumentací:
Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územní plán obce Horní Maršov, který byl
schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 31/04/10 s účinností od 30.9. 2010.
Územní plán obce určuje předpokládaný rozvoj v území a je výsledkem dohody dotčených orgánů státní
správy (hájících zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů) ostatních subjektů a vlastníků
nemovitostí v řešeném území. Návrh na vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu musí být s
územně plánovací dokumentací ( dále jen „ÚPD“) v souladu.
Podle hlavního výkresu č. 900.2. a podle textové části ÚPD je stavba je situovaná do zastavěného území
obce do ploch označených v územním plánu jako „ červená lokalita, 001 MCE Horní Maršov Centrum“.
Územím červených lokalit (městem) se rozumí plochy v centrální části města s nejvyšší mírou hustoty,
výšky a objemu zástavby s převahou domů městského charakteru bez ohledu na typ a účel stavby,
s těsným přimknutím a napojením na páteřní pozemní komunikaci. V červených lokalitách se
předpokládá zástavba objektů se smíšenou funkcí. Červené lokality se nacházejí v ochranném pásmu
KRNAP. Pro červené lokality v daném území nejsou stanoveny žádné regulativy.
Při posuzování stavby stavební úřad nenašel rozpor s ÚPD, pro který by nebylo možné se záměrem
souhlasit, dokládá to i souhlasné vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje a územního
plánování ze dne 16.11. 2011 jako dotčeného orgánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebního řádu ( stavební zákon).
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navržená stavba je v souladu s územním plánem obce
Horní Maršov.
2) S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území.
Řešení areálu a jeho situování umožňuje napojení na veškeré potřebné inženýrské sítě a napojení na
silniční sít obce.
Architektonický výraz dávají objektům pultové střechy s plechovou krytinou s využitím svažitého terénu,
zapuštěním částečně do svahu. Svým vzhledem objekty respektují již zažité používané materiály
kombinace odstínů omítek,dřevěného a kamenného obkladu.
Územní plán obce nepředepisuje podmínky na vzhled objektu, budou dodrženy pouze základní zásady
charakteru zástavby v území, to je objem a výška staveb. Regulační plán, který by přesněji specifikoval
regulativy staveb pro dané území nebyl pořízen.
Navržená novostavby jsou v souladu s charakterem území a prioritou obnovení městského charakteru
centrální části obce.
Realizací stavby nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území a nebude mít
negativní dopad na krajinný ráz, což dokládá vydané závazné stanovisko Správy Krnap Vrchlabí, odboru
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 18
státní správy ze dne 18.10. 2011 jako dotčeného orgánu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
3) S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými technickými
požadavky na využívání území – stavební úřad posuzoval zda umístění stavby vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, popřípadě
předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení,
dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního
půdního fondu apod., pokud posouzení nepřísluší jiným orgánům.
Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební úřad především
zkoumal, zda předložená dokumentace splňuje příslušné požadavky části druhé - Technické požadavky
na stavby – zejména § 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, část třetí – Požadavky na
bezpečnost a vlastnost staveb, části čtvrté – Požadavky na stavební konstrukce. Dokumentace splňuje
příslušné požadavky stanovené vyhláškou.
Umístění stavby vyhovuje z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, zejména části třetí, kde jsou uvedeny požadavky na vymezování
pozemků a umisťování staveb na nich.
Podle § 20 odst.4 je stavební pozemek vymezen tak, že svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a
prostorovým uspořádáním umožňuje realizaci a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně
přístupnou pozemní komunikaci.
Při umisťování stavebních objektů stavební úřad posuzoval podle ustanovení § 20 odst. 5 téže vyhlášky,
dle kterého se stanovuje stavební pozemek. Stavební úřad vymezil stavební pozemek v rozsahu
pozemkové parcely č. 275/2 ap.p.č. 272/2, kde bude umístěna vlastní stavba hotelu, komunikací a
zpevněných ploch, objektu pro garážování osobních vozidel a tenisového kurtu, včetně ubytovacího
zařízení a pro uložení inženýrských sítí. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace přípojkou a
následně do ČOV, dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch jsou likvidovány na vlastním pozemku
dešťovou kanalizací.
Je splněn § 23 odst. 1 stavbu lze napojit na sítě technické infrastruktury ( voda, kanalizace, elektro) a
bude připojena přes stávající sjezd na pozemní komunikaci. Umístěním stavby nejsou zasaženy ochranná
pásma rozvodů elektrických vedení, přístup požární techniky je po pozemní komunikaci – hlavním
vchodem i vchodem vedlejším.
Podle § 23 odst. 2 umístěná stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek, umístěním stavby se
neznemožňuje zástavba sousedního pozemku.
Je splněno ustanovení § 24 odst. 1, rozvodná zařízení a vedení el. komunikací jsou umístěny v zemi.
Dále byl záměr posouzen podle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území - vzájemné odstupy staveb, které musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické,
životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové
péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní
osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a
užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou
infrastrukturu.
Nejkratší vzdálenost budovy hotelu ( SO-04) od sousedních pozemků je 4,7m a 16,39m, opěrná zeď je
navržena od sousedního pozemku ve vzdálenosti 1,075m, nejkratší vzdálenost budovy ubytovacího
zařízení ( SO-15) od sousedních pozemků je 1,85m. Stavba tenisového kurtu resp. střecha podzemního
objektu ( SO-13) je navržena od sousedního pozemku ve vzdálenosti 6m, nové komunikace, zpevněné
plochy a chodníky jsou navrženy jen na pozemku stavebníka a jsou veřejnosti nepřístupné.
Stavba se umisťuje do území tzv. „červené lokality“, jak je již výše uvedeno jsou to plochy v centrální
části města s nejvyšší mírou hustoty, výšky a objemu zástavby s převahou domů městského charakteru
bez ohledu na typ a účel stavby. Není zde určen regulačním plánem typ, způsob užívání a účel stavby.
Umístěním navrhovaného typu stavby se území urbanisticky ani architektonicky neznehodnotí. Nejedná
se o území, které by bylo historicky významné, proto orgán památkové péče nestanovil žádní podmínky,
pouze obecné. Stavba je navržena v souladu s podmínkami pro ochranu životního prostředí, mimo jiné se
pro vytápění objektu využije teplovodní připojení.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 19
Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa, výjimka z ochranného pásma lesa byla vydána Městským
úřadem Trutnov, odborem životního prostředí. Do jiného ochranného pásma z hlediska životního
prostředí ( ochranná pásma povrchových a podzemních vod), nebo ochranného pásma zařízení ČEZ.
Výše uvedená stavba není stavbou, na kterou by se vztahovala veterinární opatření, či ochranná pásma
pro tento typ stavby. Pro stavbu je zpracováno požárně bezpečnostního řešení stavby viz, výše uvedeno.
Stavba je navržena tak, aby byly zachovány zásady pro oslunění a osvětlení objektu a svým umístěním
nezhoršoval oslunění či osvětlení objektů sousedních. Dále svým umístěním nikterak nenavýší provoz na
přilehlé komunikaci, nejedná se o výrobní objekt. Stání vozidel je navrženo v garážovém stání ( SO-13)
pro 23 automobilů a pro hotel bude využito parkování před hotelem.
Umístění stavby vyhovuje z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území.
Stavba patří mezi objekty, které jsou posuzovány podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavební úřad ověřil, že stavební
objekty ( SO-04),( SO-05), ( SO-13), ( SO-15) vyhovují zmíněné vyhlášce.
4) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Na stavbu není potřeba zřizovat novou dopravní infrastrukturu. Příjezd a přístup na stavbu je z obecní
komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude
napojen na areálovou komunikaci.
Na technickou infrastrukturu bude provedeno nové napojení přípojkami ( voda, kanalizace, elektro,
teplovod, kabely SEK) na stávající veřejné rozvody, které jsou v bezprostřední blízkosti stavby. Správci
jednotlivých sítí vydali souhlas s napojením nové stavby na sítě v jejich správě. Souhlas s napojením a s
podmínkami uvedenými v rozhodnutí vydali Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov, ČEZ Distribice a.s.
Děčín, Telefónica O2 Czech Republic a.s., ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov.
5) S požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů.
Rozhodnutím mohou být dotčeny zájmy, chráněné zvláštními předpisy, stavební úřad přizval dle § 4
stavebního zákona k řízení dotčené orgány , které tyto zájmy hájí. Byl stanoven následující okruh
dotčených orgánů:
• Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování je dotčeným orgánem podle §
6 odst. 1 stavebního zákona, vydal dne 16.11. 2011, č.j. 2011/1026/R/JED vyjádření z hlediska
územního plánování bylo vydáno bez podmínek.
• Stavba se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Správa Krnap Vrchlabí,
odbor státní správy vydal závazné stanovisko dne 18.10. 2011, č.j. KRNAP 07783/2011, podle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Závazné stanovisko bylo
vydáno bez podmínek.
• Správa Krnap Vrchlabí, odbor státní správy vydal rozhodnutí dne 10.11. 2011, č.j. KRNAP
08392/2011, povolení ke kácení 1 ks jasanu. Podmínky z rozhodnutí se neuvádějí.
• Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí bylo vydáno dne
2.11. 2011, č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích,
podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podmínky byly uvedeny pod bodem 9a) územního
rozhodnutí.
• Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy proto bylo vydáno vyjádření Městského
úřadu v Trutnově, odbor výstavby ze dne 7.11. 2011, č.j. 2011/12005/V/BEH/532, podle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Podmínky byly uvedeny pod bodem č. 9c) územního
rozhodnutí
• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov vydal dne 13.12.
2011, č.j HSHK- 2060-5/2011 závazné stanovisko, podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno bez podmínek.
• Závazné stanovisko Krajské hygienicko stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov ze
dne 16.11. 2011, č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,.
Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 9d.
Spis.zn. 259/11-Mo
•
str. 20
Obecní úřad Horní Maršov, silniční správní úřad vydal rozhodnutí dne 30.3. 2007, č.j. 57/07/37,
sjezd z místní komunikace. Podmínky z rozhodnutí se neuvádějí.
V průběhu stavebního řízení bylo zjištěno:
a) Stavební úřad ověřil, že stavebník má podle § 110 odst. 2 stavebního zákona vlastnické právo
k pozemkům č. 275/2 a p.p.č. 272/2 v katastrálním území Horní Maršov. Vlastnictví výše uvedených
pozemků bylo ověřeno ke dni 24.10. 2011 výpisem z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes
internet.
b) Byl předložen průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., na stavbu hotelu
( SO-04) a na stavbu ubytovacího zařízení (SO-15), který vypracoval Ing. Miroslav Chum , č.osvědčení
0740. Hodnocení obou budov je vyhovující „C“.
c) V podmínkách pro provedení stavby stanovil stavební úřad povinnosti vyplývající ze stanovisek
vlastníků a provozovatelů sítí, jejichž ochranná pásma budou dotčena prováděním stavby. Stavební úřad
vycházel ze znalostí místních poměrů, přičemž nebyla zjištěna v území existence jiných veřejných nebo
neveřejných rozvodů sítí, než provozovatelů, kteří se k žádosti vyjádřili.
• Společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., provozovatel veřejných komunikačních sítí ze dne
9.11. 2011, č.j.170621/11 sdělila, že v zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 4 územního rozhodnutí. Nutnost splnění
podmínek je zakotveno pod bodem č. 7 stavebního povolení.
• ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín vydal vyjádření ze dne 8.12. 2011, zn. 0100016450,
provozovatel energetických zařízení sdělil, že se v zájmovém nachází energetické zařízení v majetku
provozovatele. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 5 tohoto rozhodnutí. Nutnost splnění podmínek
je zakotveno pod bodem č. 7 stavebního povolení.
• Správce Vodovodů a kanalizací Trutnov dne 16.11. 2011 sdělil, že se v zájmovém území nenacházejí
žádné sítě.
• Stavební úřad ověřil, že v zájmovém území se nacházejí topné sítě ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p.
1051/30, 430 01 Chomutov 1, vyjádření bylo předloženo pouze k napojení objektů.
d) V prostoru plánované stavby byl proveden radonový průzkum, který provedl Ing. Pavel Petrů. Z
posudku radonového indexu pozemku p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov ze závěru vyplývá,
že měřená část pozemku je pozemek s vysokým radonovým indexem, proto stavba musí být preventivně
chráněná proti pronikání radonu z geologického podloží. Proto v podmínce č. 6 stavebního povolení byla
stanovena podmínka provést protiradonové opatření.
e) V rámci posuzování se stavební úřad zabýval skutečností zda požárně nebezpečný prostor stavby
nezasahuje na sousední pozemky a stavby a zda vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Pro stavbu hotelu (SO-04), stavbu tenisového kurtu
a garážového stání (SO-13) a ubytovacího zařízení (SO-15) zpracoval požárně bezpečnostní řešení Ing.
Josef Kurc, ze které v závěru vyplývá, že stavba nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru
sousedních objektů a záměr vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti vyhl. č.23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Dokládá to i závazné stanovisko vydané
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov dne 13.12. 2011, č.j.
HSHK-2060-5/2011 bez podmínek.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
a) Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Horní Maršov. Podle
hlavního výkresu č. 900.2. a podle textové části ÚPD je stavba je situovaná do zastavěného území obce
do ploch označených v územním plánu jako „ červená lokalita, 001 MCE Horní Maršov Centrum“.
Územím červených lokalit (městem) se rozumí plochy v centrální části města s nejvyšší mírou hustoty,
výšky a objemu zástavby s převahou domů městského charakteru bez ohledu na typ a účel stavby,
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 21
s těsným přimknutím a napojením na páteřní pozemní komunikaci. V červených lokalitách se
předpokládá zástavba objektů se smíšenou funkcí. Červené lokality se nacházejí v ochranném pásmu
KRNAP. Pro červené lokality v daném území nejsou stanoveny žádné regulativy.
b) Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na výše uvedenou stavbu. z října 2011 č. zakázky
10741140 zpracoval ateliér A32 spol. s r.o.se sídlem V Štíhlách 12, Praha 4 pod vedením zodpovědného
projektanta Ing. Arch Romana Schmitta, autorizovaný architekt, ( ČKA 01206), ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, byla zpracována oprávněnými osobami ve smyslu zákona
č. 360/1990 Sb., o výkonu povolání aut. inž. a techniků ve výstavbě.
Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti
práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského
půdního fondu, lesního půdního fondu apod., pokud posouzení nepřísluší jiným orgánům.
c) Ke stavbě je zajištěn příjezd po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, napojenou na
stávající areálovou komunikaci. Areál je komunikačně napojen na veřejnou silniční síť v Horním
Maršově.
d) Rozhodnutím mohou být dotčeny zájmy, chráněné zvláštními předpisy, stavební úřad přizval dle § 4
stavebního zákona k řízení dotčené orgány , které tyto zájmy hájí. Byl stanoven následující okruh
dotčených orgánů:
• Stavba se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Správa Krnap Vrchlabí,
odbor státní správy vydal závazné stanovisko dne 18.10. 2011, č.j. KRNAP 07783/2011, podle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Závazné stanovisko bylo
vydáno bez podmínek.
• Správa Krnap Vrchlabí, odbor státní správy vydal rozhodnutí dne 10.11. 2011, č.j. KRNAP
08392/2011, povolení ke kácení 1 ks jasanu. Podmínky z rozhodnutí se neuvádějí.
• Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí bylo vydáno dne
2.11. 2011, č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích,
podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podmínky jsou uvedeny v územním rozhodnutí,
povinnost splnění je uvedeno pod bodem č. 11a) stavebního povolení.
• Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy proto bylo vydáno vyjádření Městského
úřadu v Trutnově, odbor výstavby ze dne 7.11. 2011, č.j. 2011/12005/V/BEH/532, podle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Podmínky byly uvedeny v územním
rozhodnutí,povinnost splnění je uvedeno pod bodem č. 11c) stavebního povolení.
• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov vydal dne 13.12.
2011, č.j HSHK- 2060-5/2011 závazné stanovisko, podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno bez podmínek.
• Závazné stanovisko Krajské hygienicko stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov ze
dne 16.11. 2011, č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,.
Podmínky byly uvedeny v územním v územním rozhodnutí, povinnost splnění je uvedeno pod
bodem č. 11c) stavebního povolení.
• Obecní úřad Horní Maršov, silniční správní úřad vydal rozhodnutí dne 30.3. 2007, č.j. 57/07/37,
sjezd z místní komunikace. Podmínky z rozhodnutí se neuvádějí.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů. Podmínky uplatněné
v jednotlivých opatřeních dotčených orgánů, které nejsou ve vzájemném rozporu, byly uplatněny
v podmínkách pro umístění, projektovou přípravu stavby a realizaci stavby. Rozsah předkládaných
stanovisek a jiných opatřeních dotčených orgánů stavební úřad stanovil s přihlédnutím k druhu stavby
umisťované územním rozhodnutím, vlastnostem pozemku určeného k zastavění, způsobu napojení na sítě
technického vybavení území a nároku na vodní hospodářství, způsobu napojení na pozemní komunikace
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 22
s využitím místních znalostí a skutečností známých z úřední činnosti. Z uvedených skutečností byly
odvozovány dotčené orgány, jejichž zájmů se opatření dotýká.
Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve
smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.
Stavební úřad přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího
provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva těchto účastníků řízení:
Podle §85
a) žadatel:
ALDAST, spol. s r.o., IČ 45023140, 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1,
prostřednictvím zmocněnce:
Jana Géce, Promenáda 107, 542 267 Horní Maršov,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
c) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno:
Stavební úřad při stanovování účastníků řízení vycházel z principu, že majitelé okolních nemovitostí jsou
stavbou dotčeny vždy:
B & B Real Estate s.r.o., Ing. Aleš Barabas, Ing. Eva Barabasová, Blue Panther s.r.o., Jiří Bodlák, Ing. Pavel
Choc, Ing. Sylva Chocová, Pavel Cizner, Pavla Ciznerová, Helena Černá, Lubomír David, Michaela
Davidová, Jaroslav Dušek, Zdeňka Dušková, Archer Derrick Hirschhorn, Marcela Hirschhorn, Oldřich
Kostifál, Hana Kostifálová, Jiří Kott, Alenka Kratochvílová, Bohumil Macháček, Jan Macků, Ing. Jiří Ondra,
Mgr. Alena Petrů, Pitpat company s.r.o., MVDr Jiří Procházka, Jan Purič, Mgr. Hana Puričová, Ing. Monika
Read Stehlíková, Ing. Josef Skala, Jiřina Skalová, Ing. Zdeněk Švancara, Jaroslava Švancarová, Corstiaan
Van der Sluis, Společenství vlastníků bytových jednotek, Michaela Burešová, Ing. Jaroslav Dušek, Mgr.
Milan Edelmann, Ing. Martina Edelmannová, Zdeněk Hlinský, Michal Klvaň, Markéta Klvaňová, Petr
Loucký, Ing. Eduard Mach, Denisa Machová, Jiří Jošt, Jindřich Lippert, Vladimíra Lippertová, Správa
Krkonošského národního parku Vrchlabí, oddělení správy majetku, Bc. Radovan Kučera, Vladimír Folk, Mgr
Petr Libřický, Mgr. Petra Libřická, Vratislav Roubal, Ing. Radek Uhlíř, Patrik Toman, Michaela Tomanová,
Radovan Kopečný, Alena Kopečná, Marta Kühnelová, Petr Thamm, Stanislav Hlinka, Ludmila Hlinková,
Ladislav Licek, Renata Licková, Společenství vlastníků bytových jednotek,
d) Správci sítí, kde se v dotčeném území nacházejí sítě:
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., Revoluční č.p. 19, 541 51 Trutnov 1
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p. 1051/30, 430 01 Chomutov 1
Podle § 109 stavebního zákona v souladu s § 144 zákonač. 500/2004 Sb.,správní řád:
a) stavebník:
ALDAST, spol. s r.o., IČ 45023140, 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1,
prostřednictvím zmocněnce:
Jana Géce, Promenáda 107, 542 267 Horní Maršov,
b) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno. Stavební úřad při stanovování účastníků řízení vycházel z principu, že majitelé
okolních nemovitostí jsou stavbou dotčeny vždy. A dále ten kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu:
B & B Real Estate s.r.o., Ing. Aleš Barabas, Ing. Eva Barabasová, Blue Panther s.r.o., Jiří Bodlák, Ing. Pavel
Choc, Ing. Sylva Chocová, Pavel Cizner, Pavla Ciznerová, Helena Černá, Lubomír David, Michaela
Davidová, Jaroslav Dušek, Zdeňka Dušková, Archer Derrick Hirschhorn, Marcela Hirschhorn, Oldřich
Kostifál, Hana Kostifálová, Jiří Kott, Alenka Kratochvílová, Bohumil Macháček, Jan Macků, Ing. Jiří Ondra,
Mgr. Alena Petrů, Pitpat company s.r.o., MVDr Jiří Procházka, Jan Purič, Mgr. Hana Puričová, Ing. Monika
Read Stehlíková, Ing. Josef Skala, Jiřina Skalová, Ing. Zdeněk Švancara, Jaroslava Švancarová, Corstiaan
Van der Sluis, Společenství vlastníků bytových jednotek, Michaela Burešová, Ing. Jaroslav Dušek, Mgr.
Milan Edelmann, Ing. Martina Edelmannová, Zdeněk Hlinský, Michal Klvaň, Markéta Klvaňová, Petr
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 23
Loucký, Ing. Eduard Mach, Denisa Machová, Jiří Jošt, Jindřich Lippert, Vladimíra Lippertová, Správa
Krkonošského národního parku Vrchlabí, oddělení správy majetku, Bc. Radovan Kučera, Vladimír Folk, Mgr
Petr Libřický, Mgr. Petra Libřická, Vratislav Roubal, Ing. Radek Uhlíř, Patrik Toman, Michaela Tomanová,
Radovan Kopečný, Alena Kopečná, Marta Kühnelová, Petr Thamm, Stanislav Hlinka, Ludmila Hlinková,
Ladislav Licek, Renata Licková, Společenství vlastníků bytových jednotek,
d) Správci sítí, kde se v dotčeném území nacházejí sítě:
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., Revoluční č.p. 19, 541 51 Trutnov 1
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p. 1051/30, 430 01 Chomutov 1
Účastníci řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení jsou totožní s účastníky řízení
podle stavebního zákona.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z předložených opatřených podkladů a skutečností
zjištěných vlastním průzkumem:
1.
Žádost o územní rozhodnutí ( č.j. 257) + žádost o stavební povolení ( č.j. 258) + žádost o spojené řízení (
č.j. 259) ze dne 20.10. 2011 včetně 2x dokumentace
2. Plná moc k zastupování ze dne 7.10. 2011 pro pana Géce, r..č. 470808/063,
3. Osvědčení o autorizaci Ing.arch Roman Schmitt ( ČKAIT 01206)
4. Vyjádření ČEZ Teplárenská a.s., provozní jednotka Poříčí, Trutnov ze dne 21.11. 2011, připojení a
zásobování teplem
5. Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 9.11. 2011, č.j. 170621/11
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací , podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích,
6. Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov ze dne 6.4. 2009, č.j. 58/09-Ja, povolení ke kácení dřevin
7. Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov, silničního správního úřadu ze dne 30.3. 2007, č.j. 57/07/37,
sjezd z místní komunikace
8. Vyjádření vodovodů a kanalizací Trutnov ze dne 16.11. 2011, správce sítí napojení na vodovod a
kanalizaci.
9. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Trutnov ze dne 15.11. 2011, připojení nových objektů
10. Vyjádření obce Horní Maršov ze dne 11.11. 2011
11. Rozhodnutí Správy KRNAP Vrchlabí ze dne 10.11. 2011, č.j. KRNAP08392/2011, povolení ke kácení 1ks
jasan
12. Závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 4.11 2011, č.j.
2011/11936/REK, podle zákona č. 289/1995 Sb., ( lesní zákon), souhlas s umístěním a povolením
stavby v ochranném pásmu lesa.
13. Vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje a územního plánování ze dne 16.11. 2011, č.j.
2011/1026/R/JED
14. Vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, oddělení památkové péče ze dne 7.11. 2011, č.j.
2011/12005/V/BEH/532, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
15. Závazné stanovisko Krajské hygienicko stanice Královéhradeckého kraje ze dne 16.11.2011
č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Souhrnné stanovisko Městský úřad Trutnov, OŽP ze dne 2.11. 2011, č.j. 2011/10944/ŽP/REK, podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle
zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
17. Závazné stanovisko Správy Krnap Vrchlabí k PD ze dne 18.10. 2011, č.j. KRNAP 07783/2011, podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
18. Usnesení ze dne 2.11. 2011 č.j. 259/11-Mo o spojení územního a stavebního řízení.
19. Kopie katastrální mapy a výpisy z KN 24.10. 2011
20. Posudek radonového rizika
21. Průkaz energetické náročnosti budov ( Hotel + ubytovací zařízení).
22. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Trutnov ze dne 8.12. 2011, č.j. 0100016450, k existenci
energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s., podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
23. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne
13.12. 2011, č.j HSHK-2060-5/2011, podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů.
24. Protokol z jednání.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 24
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jeho uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Po přezkoumání dokumentace k územnímu řízení i projektové dokumentace ke stavebnímu řízení podle
výše uvedených ustanovení prováděcích vyhlášek dospěl stavební úřad k závěru, že neshledal důvody,
které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, a proto rozhodl,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové podáním u zdejšího správního orgánu.
Proti stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním
u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti stavebnímu povolení má odkladný účinek, stavební povolení je vykonavatelné až po
nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Jitka Moclová
pověřená úřední osoba stavebního úřadu
"otisk úředního razítka"
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1, stavebního zákona (dodejky, datové schránky):
ALDAST, spol. s r.o., 5. května č.p. 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
prostřednictvím zmocněnce:
Jan Géc, Promenáda 107, 542 26 Horní Maršov
Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, 542 26 Horní Maršov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou:
B & B Real Estate s.r.o., Horní Maršov č.p. 17, 542 26 Horní Maršov
Ing. Aleš Barabas, U Dubu č.p. 1371/98, Braník, 147 00 Praha 47
Ing. Eva Barabasová, U Dubu č.p. 1371/98, Braník, 147 00 Praha 47
Blue Panther s.r.o., Novodvorská č.p. 994/138, Braník, 142 00 Praha 411
Jiří Bodlák, Mrákotín č.p. 90, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Ing. Pavel Choc, Labutí č.p. 261, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Sylva Chocová, Labutí č.p. 261, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 25
Pavel Cizner, Promenáda č.p. 107, 542 26 Horní Maršov
Pavla Ciznerová, Promenáda č.p. 107, 542 26 Horní Maršov
Helena Černá, Choceňská č.p. 848, 535 01 Přelouč
Lubomír David, Skrýšovská č.p. 2215, 393 01 Pelhřimov
Michaela Davidová, Menhartova č.p. 1562, 393 01 Pelhřimov
Jaroslav Dušek, Třešňová č.p. 229, Babí, 547 01 Náchod 1
Zdeňka Dušková, Třešňová č.p. 229, Babí, 547 01 Náchod 1
Archer Derrick Hirschhorn, Neklanova č.p. 152/42, Vyšehrad, 128 00 Praha 28
Marcela Hirschhorn, Neklanova č.p. 152/42, Vyšehrad, 128 00 Praha 28
Oldřich Kostifál, V Rolích č.p. 210/13, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Hana Kostifálová, V Rolích č.p. 210/13, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Jiří Kott, 5. května č.p. 227, 472 01 Doksy
Alenka Kratochvílová, Strážná č.p. 384, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Bohumil Macháček, Karlická č.p. 151/34, Radotín, 153 00 Praha 512
Jan Macků, V Zátiší č.p. 126, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Jiří Ondra, V Zahrádkách č.p. 519, Studánka, 530 03 Pardubice 3
Mgr. Alena Petrů, Jungmannova č.p. 156, 285 04 Uhlířské Janovice
Pitpat company s.r.o., Krále Jiřího č.p. 1183/8, 360 01 Karlovy Vary 1
MVDr Jiří Procházka, Uhelná č.p. 868/3, Slezské Předměstí-Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3
Jan Purič, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Hana Puričová, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Monika Read Stehlíková, Zahradní č.p. 659/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Ing. Josef Skala, Čečelovice č.p. 72, 388 01 Blatná
Jiřina Skalová, Čečelovice č.p. 72, 388 01 Blatná
Ing. Zdeněk Švancara, Horní č.p. 283, 569 02 Březová nad Svitavou
Jaroslava Švancarová, Horní č.p. 283, 569 02 Březová nad Svitavou
Corstiaan Van der Sluis, Dwergvinvisstraat č.p. 22, 1035 HP Amsterdam, Nizozemsko
Společenství vlastníků bytových jednotek, Promenáda č.p. 260, 542 26 Horní Maršov
Michaela Burešová, Legionářská č.p. 2419, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Ing. Jaroslav Dušek, Třešňová č.p. 229, Babí, 547 01 Náchod 1
Mgr. Milan Edelmann, Palackého č.p. 374, Sendražice, 280 02 Kolín 2
Ing. Martina Edelmannová, Chrustenice č.p. 208, 267 12 Loděnice u Berouna
Zdeněk Hlinský, Jenečská č.p. 241/9, Liboc, 161 00 Praha 614
Michal Klvaň, K Vinici č.p. 496, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Markéta Klvaňová, K Vinici č.p. 496, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Petr Loucký, Boženy Němcové č.p. 2319/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ing. Eduard Mach, Budějovická č.p. 1012, 675 31 Jemnice
Denisa Machová, Budějovická č.p. 1012, 675 31 Jemnice
Jiří Jošt, Pod Norou č.p. 156, 542 26 Horní Maršov
Jindřich Lippert, Třída Josefa II. č.p. 239, 542 26 Horní Maršov
Vladimíra Lippertová, Třída Josefa II č.p. 239, 542 26 Horní Maršov
Správa KRNAP Vrchlabí, oddělení správy majetku, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1
Bc. Radovan Kučera, Dlouhá č.p. 644, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Vladimír Folk, Slévárenská č.p. 609, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Mgr Petr Libřický, Špindlerův Mlýn č.p. 162, 543 51 Špindlerův Mlýn
Mgr. Petra Libřická, Pod Norou č.p. 265, 542 26 Horní Maršov
Vratislav Roubal, Drimlova č.p. 2511/5, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ing. Radek Uhlíř, Klausova č.p. 2551/13, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Patrik Toman, Pod Černým Vrchem č.p. 189, 542 26 Horní Maršov
Michaela Tomanová, Pod Černým Vrchem č.p. 189, 542 26 Horní Maršov
Radovan Kopečný, Horní Maršov č.p. 188, 542 26 Horní Maršov
Alena Kopečná, Horní Maršov č.p. 188, 542 26 Horní Maršov
Marta Kühnelová, Za Vodou č.p. 219, 542 26 Horní Maršov
Petr Thamm, Za Vodou č.p. 208, 542 26 Horní Maršov
Stanislav Hlinka, Pod Norou č.p. 187, 542 26 Horní Maršov
Ludmila Hlinková, Pod Norou č.p. 187, 542 26 Horní Maršov
Ladislav Licek, Za Vodou č.p. 222, 542 26 Horní Maršov
Renata Licková, Za Vodou č.p. 222, 542 26 Horní Maršov
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 26
Společenství vlastníků bytových jednotek, Promenáda č.p. 260, 542 26 Horní Maršov
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., Revoluční č.p. 19, 541 51 Trutnov 1
ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p. 1051/30, 430 01 Chomutov 1
Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, 542 26 Horní Maršov
Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (doručení veřejnou vyhláškou) jsou totožní s účastníky územního řízení.
dotčené orgány (datové schránky):
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a ÚP, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Městský úřad Trutnov, silniční správní úřad, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská č.p. 475, 541 03
Trutnov 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická č.p. 117, 541 17
Trutnov 1
Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Maršov.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou.
Dle § 25 odst. 2 správního řádu se rozhodnutí současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:............
Sejmuto.............................................

Podobné dokumenty

OBECNÍ Ú AD HORNÍ MARŠOV R O Z H O D N U T Í

OBECNÍ Ú AD HORNÍ MARŠOV R O Z H O D N U T Í V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k ...

Více

assembling equipment

assembling equipment •ASME/ANSI B 16.5 pro příruby, 150 až 2500 lbs - 1/2" až 24", v souladu s normou na těsnění ASME B 16.20 (API 601) •ASME B 16.47 serie A (MSS SP-44) pro příruby, 150 až 900 lbs - 26" až 60", v sopu...

Více

VV ÚŘ+SŘ-220.2015- RD m.ž. Lhotských, Horní Stropnice

VV ÚŘ+SŘ-220.2015- RD m.ž. Lhotských, Horní Stropnice 23. 9. 1987), bytem Horní Stropnice 17, Horní Stropnice, 373 35 (dále jen "stavebníci"), dne 27. 1. 2015 podali žádost o vydání povolení (dále jen „společné rozhodnutí“) na stavbu:

Více