(ročník XVI. číslo 4.) (*, 3,0 MB)

Komentáře

Transkript

(ročník XVI. číslo 4.) (*, 3,0 MB)
NOVOSEDELSKÉ LISTY
LISTY •• BØEZEN
PROSINEC
2014
NOVOSEDELSKÉ
2013
NOVINY OBCE
OBCE NOVOSEDLY
NOVOSEDLY
NOVINY
1
1
ročník
XVI.
ročník
XV.
číslo
4 1
číslo
Slovo šéfredaktora
Slovo
šéfredaktora
Krátké
zprávy zz radnice
radnice
Krátké zprávy
Milí čtenáři,
Milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli a je tu prosinec a
podle kalendáře již před několika dny
s ním i konec roku a vánoce. Jak to zatím
přišlo jaro, ale teploty se stále drží pod
vypadá, tak i letos budou vánoce bez sněbodem mrazu a občasné sněhové přeháňky
hové pokrývky, ale atmosféru vánoc to snad
také nejsou výjimkou. Vlaštovky již přiletěly,
zase tak moc neovlivní. Vánoce budou vždy
vrbové proutí vyrostlo, jaro tedy musí být
takové, jaké si je uděláme, věřme, že povětšijiž za dveřmi. Snad přijde co nejdříve, aby
nou poklidné a radostné. Samozřejmě až po
koledníci v pondělí při velikonočním
vánočních nákupech a návštěvě snad všech
koledování příliš nemrzli. Meteorolové již
nákupních center v kraji nebo po obdržení
zrušili dlouhodobé předpovědi, protože
všech balíků z e-shopů. Poté by měla všude
poslední dobou byly velmi nepřesné.
zavládnout jen a jen příjemná atmosféra
Pamětníci také svorně tvrdí, že takovéto
provoněná skořicí a osvícená plamínky hopočasí koncem března nepamatují.
řících svíček.
Do letošního prvního čísla již
Ke zpříjemnění předvánočního času si
patnáctého ročníku zpravodaje jsme
můžete k hrníčku svařeného vína přečíst i
připravili opět koktejl nejrůznějších zpráv
články z letošního posledního čísla zpravodaz dění v celé obci. Protože se blíží
je, kde jako vždy přinášíme zprávy z radnice,
Velikonoce, tak je několik stran věnováno
shrnující poslední čtvrt rok v obci z pohledu
místní farnosti, najdete tak nejen přehled
starosty. Dále přinášíme výsledky voleb
bohoslužeb. Na dalších stranách jsou
do zastupitelstva a aktuální přehled členů
zprávy z radnice a rozpočet na letošní rok.
zastupitelstva i rady obce. Kulturní komise
Své příspěvky dodali místní hasiči i
dodala přehled uskutečněných kulturních
fotbalisté. Jako pravidelně si můžete přečíst
akcí v letošním roce, kterých opravdu nebylo
vyprávění z obecní kroniky nebo zprávy z
málo. Za to nejen jim, ale i členům občanskémístní školky.
ho sdružení Novosedly, organizujícímu např.
Kromě pročítání Novosedelských listů
hody nebo vinobraní patří velké poděkování.
můžete také zabrouzdat na obecní
Za zmínku stojí ještě malý obrázek plointernetové stránky, které prošly
chou ve zpravodaji, ale velký svým významodernizací a jsou hezčí a přehlednější.
mem. Obec obdržela diplom za druhé místo
Nově můžete také zadat novou adresy
za třídění odpadu ve své kategorii, což je
www.novosedly.eu, která je kratší a lépe
velký úspěch a dokládá tak, že třídění odpadu
zapamatovatelná než adresa původní, která
má smysl. Pro obec i fnanční díky odměně,
je ovšem funkční také.
která k umístění patří. Nabízí se tedy otázka,
Závěrem přeji všem čtenářům hezké
zda se nám podaří umístění udržet nebo zlepprožití jarních měsíců nejlépe bez sněhových
šit. Bilancovat můžeme opět za rok.
přeháněk
a mrazů.
Závěrem
přeji všem čtenářům poklidně
- V měsíci
zkolaudována
vý− Obecříjnu
má byla
od 30.10.2012
platný
stavba
inženýrských
sítí
a
komunikace
nový územní plán. Tento důležitý do−
v lokalitě
etakument bylMikulovská.
zpracovávánProvedená
téměř tři roky,
pa
předmětné
stavby
umožní
realizaci
když v průběhu prací museli projektan−
dvanácti
novostaveb
ti i pořizovatel
(MěÚrodinných
Mikulov)domků.
reago−
K věci
dlužno
dodat,že
v současné
vat na celou řadu změn, které
měly vliv
době
již obec
osm z dotčených
na jeho
definitivní
podobu. pozemků prodala
a
o
zbylé
projevovánOÚ
záÚP je k dispozicijev kanceláři
jem.Tato
situace
je
zjevným
signálem
Novosedly, další vyhotovení jsou
pro
zastupitelstvo
obce
při zvažování
k nahlédnutí
na StÚ
Drnholec
a MěÚ
realizace
další
etapy
výstavby
Mikulov. Za provedené vícepráce sítí
v r.
v předmětné
2012 spojené lokalitě.
s ÚPD uhradila obec pro−
-jektantům
Obec uplatnila
reklamaci na vlastnos24.000,−Kč.
ti a kvalitu
nově
zakoupené
komunální
− Od 1.1.2013
jsou v platnosti
dvě
techniky(zametací
vůz).Předmětná
nové Obecně závazné vyhlášky obce.
reklamace
řeší celkem
třináct
více či
Novou textaci
Vyhlášky
o místních
méně
vážných
závad,které
se
v prvním
poplatcích resp. Vyhlášky o místním
roce
provozu
vozidla
vyskytly.
poplatku
za provoz
systému
shromaž−
-ďování,
Poměrně
často
řeší
orgány
obcevyu−
žásběru, přepravy, třídění,
dosti
občanů
o
umožnění
odkoupení
žívání a odstraňování komunálních
pozemků
z vlastnictví
obce,které obce
jsou
odpadů schválilo
zastupitelstvo
sousedící
s jejich
vinnými
sklepy
resp.
10.12.2012 v návaznosti na úpravy
jsou
situoványzákonných
nad zemními
stavbami
předmětných
norem.
Výše
těchto
sklepů.Tyto
pozemky
jsou
obcí
předmětných poplatků vybíraných
prodávány
za
stanovenou
cenu
36,obcí nebyla změněna.
Kč/m2.
− Obec obdržela od s.r.o. HTS No−
-vosedly
Sociální
komise
obecní
finanční
darpřipravila
ve výši 10.000,−
radě
návrh
na
zakoupení
a
předání
Kč na kulturní a zájmovou činnost
vánočních
balíčků
našim
dříve
narov obci. Uvedená
částka
byla
zařazena
zeným
spoluobčanům,
resp.
rodinám
do rozpočtu obce v kapitole „kultura“.
s vícero
dětmi.Rada
− Od JmK
obdrželatento
obecnávrh
dotaciakve
ceptovala
a
celkem
tak
byly
předány
výši 720,−Kč na zabezpečení
akce−
vánoční
balíčky
v celkové
hodnotě
schopnosti
zásahové
jednotky
SDH
10400,-Kč.
prožité svátky vánoční a nadcházející rok
PETR
LUKEŠ, šéfredaktor
2015 jen se samými
úspěchy.
PS: Nezapomeňte
na změnu
časušéfredaktor
– v neděli
PETR
LUKEŠ,
31. března si ve dvě hodiny ráno posuňte
ručičku hodinek o hodinu vpřed.
Z obsahu:
Z obsahu:
str.
3
Kdeže loňské sněhy jsou
str. 4
str.
4
str. 6
str.
6
str.
12
str. 8
str. 12
str.
9
str. 16
str.
17
PROSINEC
BŘEZEN 2014
2013
-Novosedly.
Obec poskytla sponzorský dar na
setkání
zasloužilých
hasičů Jiho− Obec
podpořila finančně
dvě
moravského
kraje,když
na tuto
akci
kulturní akce konané v obci.
Vánoč−
věnovala
130
výtisků
knihy24.11.2012
„Vinařská
ní jarmark,
který
se konal
obec
Novosedly.
v areálu sokolovny opět za velké
-účasti
Po ukončení
výstavby
kolumbária
občanů, byl
podpořen
částkou
na
místním
hřbitově
bylo
2.000,−Kč a Vánoční koncert,následně
který se
rovněž
nově
postaveno
uskutečnil
v kostele
sv. ohrazení
Oldřicha stabyl
noviště
na hřbitově.
dotovánkontejnerů
částkou 6.000,−Kč.
Předmětné
bylyv soutěži
provedeny
− Obec sepráce
umístila
pro
místními
zedníky,když
garantem
města a obce JmK pod názvem
„My
stavby
kolumbária
byl pan
Dušan
třídíme nejlépe“
ve třídění
odpadů
na
Manda,garantem
stavby
ohrazení
sta6. místě v kategorii obcí do 2000 oby−
noviště
vatel. kontejnerů byl pan Jiří Kaiser.
- Auditorky
z JmKjeprovedly
v měsíci
V této soutěži
hodnocen
celko−
říjnu
dílčí
kontrolu
hospodaření
naší
vý systém odpadového hospodářství
obce
v r.2014.Při
této
kontrole
nebyly
s důrazem na váhová množství vytří−
zjištěny
žádné nedostatky.
děného odpadu
dle jednotlivých dru−
Bez
zjištěných
závad skončila také
hů odpadu.
letošní
provedená
kontrola
matričních
− Za období 1.7.
– 30.9.2012
ob−
knih
a
sbírek
listin
vedených
našim
držela obec od společnosti EKO−
matričním
úřadem.Tuto
u
KOM odměnu
za třídění kontrolu
odpadu ve
nás
provedl
MěÚ
Mikulov.
výši 66.853,−Kč. Mimo odměny od
-EKO−KOMu
Obec umožnila
na svém
pozemku
je obci
pravidelně
hra−
Jednotě
Mikulov
zbudovat
nové
zena s.r.o. Mikulov výkupní cenaparza
koviště
prodejny
Jednoty.V
rámci
vytříděnéu plasty
a papír
dle skutečně
této
stavby dojde
k částečné změně
vytříděného
množství.
umístění
kontejnerů
na tříděný
Za vytříděný plast
získáváodpad.
obec
Při
realizaci
stavby
byly
2,−Kč/kg, za vytříděný papírpokáceny
0,80 Kč/
dvě
kg. vzrostlé břízy,za které obecní rada
požadovala
čtyřibudiž
nové stromy.Jednota
Pro úplnost
dodáno, že za
obci
dodala
čtyři
kusyodpad
kulovitých
nevytříděný komunální
a bio−
javorů(-tytéž
jsou
situovány
odpad naopak obec STKOv parku
hradí
před radnicí),které zaměstnanci obce
SPříměstský
kolem dokola
Novosedel
tábor
2013
Ohlédnutí
za kulturou 2014
Farní okénko
Vánoce
Dunajovické kopce
Zprávy
ze školyfotbalové mládí
Novosedelské
Z obecní
kroniky
Haló,
haló
co se stalo
2
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
Krátké zprávy z radnice
Vánoční a novoroční přání
vysadili na ploše nového dětského hřiště.
- Obecní rada v současné době řeší
pořízení stroje zejména se specializací
na zimní údržbu chodníků jichž máme
v obci více jak pět kilometrů a další
budou zbudovány.
- Rada obce schválila návrh starosty SDH
Novosedly na odměny členů zásahové
jednotky dobrovolných hasičů.Tito budou honorováni částkou 150,-Kč za hodinu své dobrovolné činnosti při zásazích
JSDH.Současně je navýšena odměna pro
dobrovolné hasiče na 10000,-Kč ročně za
péči o techniku JSDH Novosedly.
- Za členky Školské rady ZŠ Novosedly
budou ze stávajících členů OZ Novosedly
navrženy paní Z.Kollmannová a paní
K.Grunertová.
- Obecní rada schválila na návrh předsedkyně sociální komise odměnu ve
výši 2000,-Kč za rok 2014 paní Jitce
Vonáškové za činnost v sociální poradně.
- Odměnu ve výši 6500,-Kč/r.2014
schválila rada pro pana Františka Kubáta za činnost vykonanou při správě
obecních lesů.
- Obci byla po provedené kontrole
schválena výplata dotace za vybudování
nového dětského hřiště.
- Třídit odpad se vyplatí…Naše obec
obdržela odměnu ve výši 20000,-Kč za
druhé místo v soutěži „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí do 2000 obyvatel
v rámci Jihomoravského kraje.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vám všem jménem
zastupitelstva obce i jménem svým popřál
příjemné, ničím nerušené a v pohodě prožité nadcházející svátky vánoční.
Přeji Vám hezké sváteční chvíle v kruhu
Vám nejbližších i v blízkosti Vašich přátel
a známých.
Všem nám potom přeji stálé zdraví,které
nechť je našim největším atributem.
FRANTIŠEK TREFILÍK,
starosta obce
Zastupitelstvo obce Novosedly
Vás srdečně zve na
Novoroční přípitek,
který se bude konat u radnice
1.1.2015 v 0:30 hodin.
Pohárky si přineste s sebou.
FRANTIŠEK TREFILÍK,
starosta obce
Knihovna informuje
Je prosinec, konec roku. Je čas na bilancování. V letošním roce je nejvíc čtenářů
z řad školáků, kteří přečetli 243 knih. Druzí
v pořadí jsou důchodci co do počtu čtenářů,
ale vítězí v počtu přečtených knih 500.
V letošním roce máme od listopadu
čtvrtou řadu knih z VF Břeclav. Jako každý
rok tak i letos jsem nakoupila nové knihy.
V říjnu byla v knihovně beseda na
téma mezigenerační vztahy, jak jsme žili
my v době našeho dětství – seniorky z řad
čtenářek – babičky. A jak žijí dnešní děti
– žáci ze ZŠ – vnoučata.
V letošním roce jsme začaly pracovat
na aktualizaci knihovního fondu – vyřazování poškození knih, také na údržbě knih
– nové značení na hřbetech, nové obaly
na knihách.
Knihovna bude od 19.12.2014 do
4.1.205 uzavřena.
Všem čtenářům přeji hezké svátky a do
nového roku pevné zdraví.
HOFMANNOVÁ,
Knihovnice
Vážený pane Trefilíku,
gratulujeme Vám k opětovnému zvolení
starostou v naší obci. Víme všichni, co
jste všechno udělal pro naši vesnici a jistě
budete v tomto směru pokračovat i nadále.
Poděkování patří i obecní radě.
Zároveň přejeme všem příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce.
Manželé Kubátovi
Poděkování
Svatavě Romančíkové
Jako parťačce „v boji za kulturní
dění v obci Novosedly „ Ti všechny ze
srdce děkujeme za čtyřletou spolupráci.
Budeme na tebe vždy s láskou vzpomínat – né jen na každé přípravné schůzi,
ale i při chystání výzdoby sálu či prostor
pro zdárný průběh každé akce a taktéž na
fašaňku, MDŽ, čarodějnicích, vinobraní,
lampioňáku, zabijačce a dalších akcích.
Bylo nám ctí a věříme, že když bude
nouze o pomocnou ruku , tak nás stejně
nenecháš ve „štychu“ a když budeme
potřebovat, tak se přidáš na některé náročnější akci zas k nám. Tak někdy zas
ve staré sestavě….
Ahoj ……
Andrea, Jarka, Soňa a Zdena
Strašidlo
Jmenuji se (vlastně jsem se jmenoval )
Andrej. Andrej proto, že jsem měl svátek
11.10, kdy tu byla ta dýňová strašidelná
stezka. Procházel jsem jednou přes
dědinu a notně znaven „zaparkoval“ u
sloupu. Moje pivní flaška byla už prázdná, a já usnul. V noci jsem prý vystrašil
odpolední směnu HTS, ale no tož. To
nebylo schválně. Za to se dodatečně
omlouvám. Někteří mi dokonce chtěli
dávat první pomoc a volat sanitku :-)
A za dva dny mi někdo hlavu rozbil,
celého zmuchlal….. Nechal jsem se
ošetřit a opravit, i když se do toho nikomu
nechtělo. Další páteční noc už jsem ale
nepřežil. Utrhli mi nohy, hlavu a ještě mě
„vylepšili“ starým rozbitým bicyklem.
Dál už jsem se opravovat nenechal.
Aspoň, že moji další kámoši po dědině
vydrželi vcelku.
Ale proto, aby si někdo třeba po cestě z hospody vybíjel zlost na dýňovém
panákovi jsme je opravdu nevytvářely.
Chtěly jsme Vás pobavit, rozesmát, pozastavit…….
Příští rok na podzim se můžete s výtvory přidat i Vy :-)
KULTUNÍ KOMISE
Uzávěrka příštího vydání
Novosedelských listů je
6. března 2015.
Své příspěvky zasílejte na
[email protected]
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
3
Výše poplatků na rok 2015
Splatnost poplatků od 1.1.2015:
poplatek za popelnice je snížen na 350,- Kč/osobu/rok
Pes Do konce Března
Výše poplatku je 100,- Kč
za psa/rok
PDO 1/2 do konce Dubna
osobu/rok
Výše poplatku je 350,- Kč
2/2 do konce Října
za
Poplatek za PDO lze platit i na účet obce.
Č.ú. 20225514/0600
Variabilní sym. PDO 1340
Variabilní sym. Pes 1341
Specifický sym. číslo popisné
Ceny vodného a stočného na rok 2015
vodné: bez DPH s 15% DPH
35,60 Kč/m3
stočné: bez DPH s 15% DPH
39,20 Kč/m3
45,08 Kč/m3
Sbor dobrovolných hasičů Novosedly
zve členy na
Výroční valnou hromadu
která se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 od 15:00 hodin
v sále Obecního úřadu.
Diskusní fórum
40,94 Kč/m3
Ceny jsou platné od 1.1.2015.
Změny ve svozu odpadů
svoz BIO odpadu bude v SOBOTU 27. 12. 2014
svoz SMĚSNÉHO komunálního odpadu bude v ÚTERÝ
30. 12. 2014
Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili říjnových komunálních voleb a tím vyjádřili chuť podílet se na dalším rozvoji
obce. Zvláštní poděkování patří voličům, které oslovil volební
program a jednotliví kandidáti našeho sdružení.
Ač vítězové voleb, od vyjednávacího stolu jsme odešli
„poraženi“. O to více nás mrzí fakt, že jsme jednali se všemi
na rovinu a při povolebních vyjednáváních jsme otevřeně a bez
intrik prezentovali naše záměry.
I přes „rozložení sil“ v zastupitelstvu se snažíme naplňovat
naše předvolební sliby. A že to myslíme vážně, ukázalo již druhé
zasedání zastupitelstva, na kterém jsme jako jediní předložili
návrhy, které byly následně zastupitelstvem schváleny. Už nyní
můžete využívat diskuzi na webových stránkách obce, která
by měla zlepšit informovanost a komunikaci mezi občany a
vedením obce. Od jarních měsíců oceníte funkčnost nově zbudovaného oplocení kolem dětského hřiště a díky našemu návrhu
zastupitelstvo pověřilo starostu obce k jednání vedoucímu k zákonnému postupu ve věci užívání foto-pastí. O dalších našich
počinech vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím
Novosedelských listů.
Vážíme si všech, kteří nám zachovají důvěru a budou nás
i nadále podporovat.
Vaši zastupitelé – Nezávislí kandidáti obce Novosedly
Obec Novosedly informuje občany, že na internetových
stránkách obce bylo zřízeno „diskusní fórum“ sloužící pro
komunikaci mezi občany a Obcí.
http://forum.novosedlynamorave.cz
Humanitární šatník
Oznamujeme občanům, že humanitární šatník je opět v provozu. Ošacení, obuv a ostatní ještě použitelné věci můžete nosit
do šatníku každé pondělí, počínaje 5. lednem 2015 v době od
16.00 do 17.00 hod. Pokud vám tato doba nevyhovuje, můžete se domluvit s některou z dobrovolnic, která od vás věci
převezme i v jinou dobu. Chceme tímto přispět k tomu, aby
se u kontejneru na ošacení, pokud je plný, neválely roztrhané
pytle a nehyzdily obec. Když si nebudete přát, převzaté věci
nebudeme vybalovat a tak jak je přivezete je necháme odvést
do Brna, kde je nyní hlavní sklad charity.
HRŮZOVÁ ANNA
4
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
S kolem dokola Novosedel
(pokračování zpravodaje ze září 2014)
3) Muchova cyklostezka
Slavný český malíř, rodák z Ivančic, je tím, po kom nese
cyklostezka název. Alfons Mucha svým talentem zaujal hraběte
Eduarda Khuena-Belassiho, majitele hrušovanského panství,
který si ho najal k provedení freskové výzdoby rodinného letního sídla – Emina zámku. Výsledky Muchovy práce hraběte
tak nadchly, že ho finančně podporoval na studiích v Mnichově. V době prázdnin se student vracel za svým mecenášem do
Hrušovan. I po smrti hraběte však již slavný Alfons Mucha
na Hrušovany nezapomněl a na žádost syna hraběte se v roce
1913 podílel na rekonstrukci Emina zámku. Je škodou, že po
2. světové válce zámek vyhořel a došlo tak ke zničení prvních
význačnějších děl Alfonse Muchy.
Emin zámek není v současnosti přístupný, nebotˇzde sídlí
ústav sociální péče Zámeček s přilehlým lesoparkem Vás přesto
okouzlí při projížďce přiléhající silničkou.
Okruh: Sportcentrum Šanov, Emin zámek, přírodní rezervace Karlov, Hraběcí studánka, polní cesty s výhledem na Pálavu
a vrchovinu regionu Land um Laa, Dvůr Anšov, Šanov. Délka
trasy: 20 km.
Za návštěvu stojí:
Přírodní rezervace (PR) Karlov – vyhlášená v r. 1933 je
jednou z nejstarších na Znojemsku. Předmětem ochrany je
kriticky ohrožený měkkýš – vrkoč bažinný. V PR jde o zbytek
přirozené doubravy a habrové javořiny obklopený akátovým
lesíkem. Stáří porostu mezi 80 – 150 lety. V PR žije mnoho
druhů ryb, obojživelníků, ptáků, ale i zástupců flóry, zasluhujících pozornosti a ochrany.
Naučná stezka „Údolím lásky“ – prochází PR od rybníka
prostřední Karlov, Horní Karlov, údolím Příčního potoka k Božickému rybníku, zastávce ČD Božice a podél železničního
svršku zpět k PR Karlov. Okruh je dlouhý 5,4 km.
Hraběcí studánka – těsně pod hrází rybníka Prostřední
Karlov se nachází klasicistní stavbička z pískovcových kvádrů,
postavená nad studánkou, nesoucí letopočet L.P. 1810. O stavbu se zasloužila hraběnka Maxmiliána z rodu Althanů, tehdy
vládnoucího na hrušovanském panství. Voda zde pramenící je
velmi kvalitní a místní obyvatelé ji pijí dodnes.
4) Cyklostezka „Po rovince”
Název vystihuje krajinu, kterou cyklostezka vede – rovinatá,
osázená poli a vinohrady, lemovaná akátovými lesíky a větrolamy. Na mnoha místech se lze kochat, jedinečnými výhledy
po širokém okolí.
Okruh: Jevišovka, Hrušovany n. Jev., Pravice, Emin zámek,
Nový Dvůr, Šanov, Velký Karlov, Dyjákovice , Hevlín, Travní
Dvůr, Jevišovka. Délka trasy: 44 km.
Za návštěvu stojí:
Jevišovka – od r. 1990 se každoročně druhou neděli v září
scházejí v obci lidé charvátské národnosti z Evropy na slavnosti
KIRITOF, plné folklóru.
Hrušovany n. Jev.- rehabilitační centrum s krytým bazénem a saunou. V srpnu pořádané Vavřinecké slavnosti jsou
v pravém slova smyslu dvoudenní lidovou poutí se širokou
nabídkou zábavy.
Pravice – každý rok 30.4. při „Pálení čarodějnic“ se rozhoří
i největší vatra v kraji (až 15 m), kde je připraveno příjemné
posezení s hudebním doprovodem a občerstvením.
Velký Karlov – nejmladší obec Hrušovanska „postavená
v 50. letech minulého století na „zelené louce“ poskytne turistům příjemný odpočinek v parku u obecního úřadu, vyžití na
víceúčelovém hřišti a dětem na dětském hřišti. Velkou atrakcí
je krokodýlí farma, kterou lze prohlédnout s doprovodným
odborným výkladem.
Dyjákovice – kostel sv. Michala s farou, kaple Panny Marie,
kamenná boží muka a řada soch a sousoší.
Hevlín – přeshraniční informační centrum poskytne mnoho
vědomostí a propagačních materiálů z regionů Hrušovansko i
Land um Laa. Slouží i jako minimuzeum o historii Hevlína a
na panelech fotografiemi propaguje jednotlivé obce regionu,
nachází se zde největší a nejkvalitnější ložisko cihlářské hlíny
v ČR, což podmínilo značný rozvoj cihlářského průmyslu.
5) Cyklostezka „Mezi poli a vinohrady”
Okruh: Hrušovany n./Jev., Pravice, Břežany, Mackovice,
Čejkovice, Borotice, Božice, Velký Karlov, Šanov, Hrabětice,
Hrušovany.
Délka trasy: 32 km.
Za návštěvu stojí:
Břežany – soustava pěti větrných elektráren poblíž železniční zastávky Břežany,
Původní barokní zámek přebudovaný v empírovém slohu
slouží od r. 1926 charitě. To zde započaly svou činnost řádové
sestry sv. Hedviky. V současnosti slouží zámek jako ústav pro
mentálně postižené, je nepřístupný. Obklopuje jej rozsáhlý
anglický park se vzácnými dřevinami.
Mackovice – jsou jednou z nejstarších obcí Hrušovanska,
připomínány již r. 1052. Roku 1390 bylo obci přiděleno horní
viniční právo, což dokládá počátek pěstování vinné révy.
Čejkovice - za zastávku stojí Čejkovický rybník, nacházející se v krásném přírodním prostředí a místní vyhlášená
restaurace nabízející velký výběr jídel a specialit.
Borotice – sklepní uličku nacházející se při silnici z Borotic do Božic, tvoří sklípky vyhloubené v pískovcovém svahu.
Původně podzemní prostory vznikly při těžbě písku a teprve
později z nich byly vybudovány sklepy. Dnes jsou již opuštěné,
přesto tvoří jedinečnou dobovou kulisu podél cyklostezky. Obec
poslední dobou proslulá firmou JATKA, produkující masné a
uzenářské výrobky s vévodícími zabíjačkovými specialitami.
Božice - rehabilitační centrum RELAX s bazének se slanou vodou, saunou a soláriem. Dominantou obce jsou budovy
domova pro seniory, sloužící tomuto účelu od r. 1950. Původně
však byly v letech 1894- 1906 postaveny jako dívčí penzionát. K procházce i poučení lze využít lesopark a ekologické
mokřady „Niva pod Božicemi“ a „Vodní mokřadní biotop u
Božického potoka“.
Hrabětice – kostel sv. Antonína z r. 1863 s přístupovou
cestou lemovanou 6 sochami kapucínských mnichů v nadživotní velikosti.
Závěr: Hrušovansko – region klidu a pohody. Chuť a barvu
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
mu dodává slunce, které je k nám štědré po celý rok. Opírá se
do mírných svahů s vinohrady, do polí s vlnícím se obilím,
pod jeho paprsky dozrávají voňavé plochy ovoce a zeleniny.
Tichem polních cest vede síť cyklostezek, díky nimž poznáte
nejzajímavější místa Hrušovanska.
LEOPOLD ŠROT
Výsledky komunálních voleb 2014
Volební účast 49,57 % z 920 právoplatných voličů.
Platných hlasů bylo rozdáno 6 146.
Nezávislí kandidáti obce Novosedly
35,26 % hlasů 6 mandátů
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
27,43 % hlasů 4 mandáty
KDU-ČSL 26,55 % hlasů
4 mandáty
ODS 1 mandát
10,75 % hlasů
Členové zastupitelstva obce
Ing. Milan Masařík
Ing. Jaromír Mikuška
Marek Ritter
Jiří Hamerník
Hana Krejčová
Kateřina Grunertová
Richard Foltýn
Pavel Lukeš
Bc. Zdenka Kollmannová
Patr Lukeš
František Trefilík
Ing. Petr Lukeš
Bc. Adam Hrůza, DiS.
Petr Malásek
Richard Korenko
Nez. kan. obce Novosedly
Nez. kan. obce Novosedly
Nez. kan. obce Novosedly
Nez. kan. obce Novosedly
Nez. kan. obce Novosedly
Nez. kan. obce Novosedly
Sdr. nez. kandidátů
Sdr. nez. kandidátů
Sdr. nez. kandidátů
Sdr. nez. kandidátů
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
Členové rady obce
František Trefilík
Bc. Adam Hrůza, DiS.
Richard Foltýn
Richard Korenko
Bc. Zdenka Kollmannová
starosta
místostarosta
člen
člen
člen
(Složení komisí a výborů najdete na webových stránkách
obce www.novosedlynamorave.cz)
5
Sněhové vločky se k zemi snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabátek
do něhož se zahalí.
V Á N O Č N Í …
Zase je zde čas adventní, opět jsou tu Vánoce, ten krásný
čas rodinných setkání, radosti z dárečků, čas porozumění, slibů
a předsevzetí … Přichází čas nadějí i splněných přání …
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není co se zlatem
třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není!
Toto přání neumí dát zdraví, neumí dát štěstí nebo lásku.
Toto přání je docela obyčejná věc s neobyčejným posláním. Toto
přání chce udělat radost. A radost, to je kousek štěstí, kousek
lásky a třeba i kousek zdraví.
Bohu díky za čas adventní, který nám jednou v roce na
Vánoce dává zapomenout na každodenní mediální informace
o katastrofách, válečných ohniscích, epidemiích, povodních,
politické situaci u nás i ve světě, krizích, finančních situacích …
Je krásné v tento čas pozorovat tváře lidí, kteří se sejdou
na návsi pod slavnostně rozsvíceným vánočním stromem,
v kostele při vánočním koncertě nebo na půlnoční, či přijdou
před radnici na Silvestra vesele ukončit rok starý a přípitkem
radostně přivítat Nový rok.
Je krásné vidět tolik rozzářených dětských očí, stejně jako
těch zasněných očí dospělých.
Dost možná proto advent také je, aby nám závěrem roku
cosi připomněl …
Přeji Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy
příštího roku ať předstihnou roky minulé. Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů!
LEOPOLD ŠROT
6
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
Ohlédnutí za kulturou 2014
První únorovou sobotu jsme se sešli na sále OÚ. Maškarní
rej na téma -Večerníček. Soutěže děti baví vždy, mají úspěch.
Proto jsme do hry zapojili i rodiče. Kdo nejrychleji složí
Večerníčkovu čepici? Sladkých vstupenek se sešlo hodně, vše
bylo výborné, ale vyhrály jen ty nejlepší.
Opět první, tentokrát březnová sobota, na tu připadl Fašaňk.
Letos s malou změnou. Odpoledne byl před hasičskou zbrojnicí
prodej zabijačkových specialit. Masek se dopoledne sešlo opravdu hodně a mohli jsme vyrazit. Všem, kteří nám maškarám
otevřeli a pohostili nás, moc děkujeme. A slibujeme, že příští
rok nás u Vás máte zas J. Po příchodu maškar k hasičce začaly
hody- zabijačkové. Zábava pokračovala do pozdních hodin.
Děkujeme hasičům za přípravu a prodej výrobků.
A máme tady 8.3. MDŽ. Retro MDŽ. Dámy i pánové v róbách retro stylu jako obvykle, bohatá tombola-taky retro….
Díky patří Honzovi Šestákovi a Ondrovi Šrámkovi za obsluhu
baru, Mirkovi Řešilovi a Petrovi Zemánkovi za pomoc ve
vstupenkách. Sponzorsky nám přispěla paní Denisa Křemečková, děkujeme.
Pozor! Letí čarodějnice! Kdo se jim postaví do cesty, toho
vezmou s sebou. Čarodějnice po cestě na hasičské hřiště plnily
různé úkoly, samozřejmě kouzelnické J. Na hřišti se pak upálila
„velká šéfová“. Na menším ohýnku se opekly špekáčky, při kytaře se zazpívalo…. Hasičům opět díky za spolupráci. Další
akcí byl dětský den. Tento rok jsme trasu protáhli až do školky.
Zastávek s úkoly bylo nepočítaně. Ve školce na nás čekala živá
hudba. Za to děkujeme Duu Simaen. Jen to počasí nás zradilo. Začala bouřka. Někteří se schovali do školky, někteří pod
stany a někdo to vzdal úplně. Ale pršet přestalo a ohýnek byl a
špekáčky se ještě opekly. Bohužel, poručit počasí neumíme :-)
Přes prázdniny jsme všichni načerpali síly. Čekala nás
největší akce- Slavnost vinobraní. Od 11 hodin před radnicí
zpívali Mužáci a Studánka z Březí. Odpoledne přijeli baron
s baronkou na každoroční vizitaci svého panství. Průvod panstva
a poddaných doprovázelo ohromné množství lidí. Rok od roku
víc a víc. Všichni si průvod užívali. Až do okamžiku, než nás
opět vypeklo počasí. Na poslední zastávce u sklepa pana Vlnky
se spustila taková průtrž, že málokdo by na sobě našel suchou
nitku.Ale od dokončení průvodu nás to neodradilo. Před radnicí
zábava pokračovala, hudba hrála až do 22.hodin, zpívalo se.
Tak zase za rok, panstvo….
Strašidelnou dýňovou stezku si 11.10. nenechal ujít snad
nikdo. U školky, kde byl začátek, se řada zdála nekonečná.
Strašidla se snažila, aby se děti moc nebály. Přece jen to byla
stezka pohádková. Na každém stanovišti děti dostaly malou
sladkost. Za odvahu. Bubáci věděli, že si večerní strašení přece
jen užijí víc. Křik a pískot všech-strašidel i strašených se nesl
přes celou vesnici. Velké poděkování všem, co pomáhali s přípravou, dlabáním dýní i strašením. Nová strašidla byla skvělá
a určitě je oslovíme i příště :-)
Lampionový průvod. Tolik dětí i dospělých v průvodu s lampiony. Světýlka byly vidět už z dálky. Čaj pro děti a svařáček
pro rodiče zahřál. A ohňostroj překvapil snad všechny. I ty, co
ho snad přece jen čekali.
Vánoční jarmark se zabijačkou byl poslední listopadovou
sobotu. I počasí tomu nasvědčovalo. Nezklamalo, mžilo a bylo
sychravo. Ale jarmark s prodejem je oblíbená akce a tak se
sokolovna i přes nepřízeň počasí zaplnila. Stánky s vánoční
výzdobou, výrobky dětí z MŠ, bar s teplými nápoji a bohatě
zásobená cukrárna- za tu velké DÍKY všem pekařkám. Ale hlavně zabijačkové speciality a vyhlášený Matějův gulášek. V 11.
hodin vystoupily děti z Mateřské školy se svým pásmem, po
nich kroužek pod vedením paní Gígelové se svým vystoupením.
Ve 12. hodin se nám představila Neovesská cimbálová muzika.
Kluci byli skvělí a i přes nepřízeň počasí a vlezlé vlhko mnozí
zůstali až do konce jejich vystoupení. Zpívali, vrtěli se, cifrovali, někdo si s nimi i zahrál….Všem patří poděkování za výdrž.
Mikulášskou nadílku před radnicí máme ještě všichni v živé
paměti. Nejdřív zazpívaly děti pod vedením paní Gígelové.
Pak přišel Mikuláš a andělé a rozsvítili vánoční strom, krásně
osvícený. Přiběhli i čerti, a že jich bylo…Mikuláš rozdával
balíčky dětem, samozřejmě za básničku nebo písničku. Letos
se u nás Mikuláš zdržel dlouho, dětí bylo opravdu hodně. Za
sladké a slané občerstvení moc děkujeme všem maminkám a
babičkám, které nám napekly.
Ještě mi dovolte poděkovat sponzorům, kteří přispěli na
balíčky pro děti: paní Lenka Foltýnová, paní Věra Bártová,
pan Marek Jurkas, pan Robin Jurkas, pan Jiří Chmelík, pan
Stanislav Labaj.
A na závěr mi dovolte poděkovat všem pomocníkům našich
kulturních akcích. Ať už jsou to „maškary“ na maškarní rej,
na fašaňku , na čarodějnicích, při historickém vinobraní, na
strašidelné stezce. A na konec všech akcí jako třešnička na
dortu Mikuláši, andělům a čertům. Všem ochotným pekařkám
a cukrářkám, co nás zásobují dobrotami. Všem pomocníkům
patří velký DÍK :-)
Ale hlavně Vám všem, kteří na akce chodíte a podporujete
nás pochvalou i připomínkami.
Poděkování patří i kolektivu pracovníků OÚ za pomoc a
přípravě kulturních akcí.
Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků
bez shonu a nervů a do Nového roku všechno nejlepší, zdraví,
spokojenost a pohodu :-)
KULTURNÍ KOMISE
(Fotografie: 3x Fašaňk, 2x Retro MDŽ, 1x Čarodějnice,
1x Strašidelná dýňová stezka)
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
7
PLACENÁ INZERCE
Úvery na bydlení
Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček
Koupě RD nebo bytu
Modernizace RD nebo bytu
Výstavba RD nebo bytu
Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nezávazné modelové propočty jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz
8
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
9
10
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
11
12
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
Vánoce
Zprávy ze školy
Znovu prožíváme adventní dny plné radostného očekávání
a nadějí. To proto, že na horizontu adventu zazáří světlo Božího
narození. Přijde ten, kterého Bůh přislíbil bezprostředně po pádu
člověka do hříchu, protože nechtěl ponechat lidstvo záhubě.
Apoštol Pavel ve 2. listě Korinťanům o Něm píše:”Mějte v
sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou
přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,
nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a
stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk,
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto
ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže
při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na
zemi i v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat:
Ježíš Kristus je Pán.
Toto Boží ponížení, projevené ve vtělení a později ve vykoupení, je projevem jeho lásky a krásy. V řečtině kalos znamená
krásný a kalein volat. Dionýsius Areopagita píše: Bůh volá /
kaloun/ každou věc k sobě, a proto je zván kalos /krása/. Krása
vábí. Nikoho nenechá lhostejným, probouzí touhu. Krása se
staví na odiv a zároveň volá k naslouchání. Je pozváním k odpovědi: obdivovat a oplátkou milovat krásu, jež nás svým zjevem
vábí. Lásku, kterou v nás krása vzbuzuje, si nevytváříme my,
ale je darem, který můžeme přijmout nebo odmítnout.
V každé pravé kráse je - stejně jako v Bohu - čistota, nezištnost, štědrost. Krásná věc není krásná pro sebe samu, ale pro ty,
kdo na ni hledí a těší se z ní. Krása vyzařuje, je ušlechtilá, dává
se druhému pro radost. Volání je nekonečně bohatší než každá
odpověď a je s to v ochotném člověku probudit velkodušnost
bez mezí, naprosté sebedání: mírou lásky k Bohu je milovat ho
bez míry. Vábení krásy nás volá, abychom se stali sami sebou.
Kéž každý z nás se o letošních Vánocích zamiluje do Boží
krásy zjevené v Jezulátku a ztratí v ní sebe, aby sám sebe našel.
Zápis nových žáků do 1. ročníku 2015 / 2016
Dne 4. února 2015 proběhne zápis nových žáků do 1. ročníku školního roku 2015 / 2016. A co s sebou přinést? Výborně
naladěného budoucího prváčka, rodný list dítěte a občanský
průkaz. Zapisovat začneme již ve 14.00 hodin v učebně 3. třídy ZŠ Novosedly, kde se vše potřebné dozvíte. A jak mám být
Vaše dítě připravené? Jaká má rodič (zákonný zástupce práva
a povinnosti? To vše si důkladně pročtěte níže.
Radostné a pokojné Vánoce
a požehnaný nový rok 2015 přeje
P. JIŘÍ KOMÁREK,
farář
(Čerpáno z knihy Jacquese Philippeho Volání k životu.)
Pořad bohoslužeb o Vánocích
24.12. 25.12. 26.12. 31.12. 1.1.
Jevišovka 7.30
7.30 7.30
Novosedly 20.30
9.00
9.00 16.30 9.00
Drnholec 22.00 10.30 10.30 18.00 10.30
Tříkrálová sbírka
Kolednící oznamují, že Tříkrálová sbírka proběhne
v sobotu 3.1.2015 od 13 hodin.
Den otevřených dveří
Dne 4. února 2015 se můžete přijít podívat do naší krásné
barevné a veselé školy. Můžete se zúčastnit výuky, procvičit si
matematiku, češtinu nebo angličtinu, vyzkoušet své znalosti
z vlastivědy či přírodovědy. Návštěvy jsou vítány a žáci páté
třídy všechny s radostí po škole provedou. Škola bude pro veřejnost otevřená od 8.00 do 12.00 hodin.
Pozvánka na Vánoční besídku
Zveme Vás na Vánoční besídku Základní školy Novosedly, která se koná 18. prosince 2014 v 16.00 hodin na sále OÚ
Novosedly. Program je následující: vystoupí žáci ze zájmových
kroužků, zhlédneme pohádku v provedení žáků druhé třídy,
potěšíme se výrobky našich dětí a samozřejmě si můžeme
posedět u dobré kávy, čaje nebo punče. Také i něco dobrého
zamlsat. Věřím, že si předvánoční těšení užijete společně s dětmi
v příjemné atmosféře.
Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 15. ledna do 15. února kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz §
36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené
obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178
odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen
“spádová škola”), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka
jinou než spádovou školu.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo
klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
- pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.
hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče,
v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
- svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
- je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj,
stoluje čistě, používá ubrousek)
- zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se
vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije
splachovací zařízení, uklidí po sobě)
- zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
- postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
- Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
- zvládá odloučení od rodičů
- vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i
nesouhlas
- projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
- ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch,
dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit
konkrétní činnosti či situaci)
- je si vědomé zodpovědnosti za své chování
- dodržuje dohodnutá pravidla
- Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
- vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy,
měkčení)
- mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
- mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu,
čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
- rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
- má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho,
čím je obklopeno
- přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede
rozhovor a respektuje jeho pravidla
- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si
výkres značkou nebo písmenem)
- používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku,
řeč těla, aj.)
- spolupracuje ve skupině
- Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku,
pravolevou orientaci
- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně
otáčí listy v knize apod.)
- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné
stavební prvky apod.)
- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podloženy, s uvolněným zápěstím
- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje,
vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh,
trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může
chybovat)
- řadí zpravidla prvky zleva doprava
- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnos-
13
tech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda
je dítě pravák či levák)
- Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
- rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů
(barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich
společné a rozdílné znaky)
- složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika
tvarů
- rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i
zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
- rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a
dlouhé)
- sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
- najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily
- rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice,
základní dopravní značky, piktogramy)
- postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového,
co chybí)
- reaguje správně na světelné a akustické signály
- Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
- má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka
vyjadřuje počet)
- orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou
řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
- porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu
do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden věší či menší)
- rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
- rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
- třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
- přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
- chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
- rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole,
nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům
označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý,
velký, těžký, lehký)
- Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost
a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
- soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10 – 15
minut)
- „nechá“ se získat pro záměrně učení (dokáže se soustředit i na
ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
- záměrně si pamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno
si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i
zhodnotit
- pamatuje si říkadla, básničky, písničky
- přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
- postupuje podle pokynů
- pracuje samostatně
- Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
14
sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
- uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat,
poděkovat, omluvit se)
- navazuje kontakty s dítětem i dospělým, komunikuje s nimi
zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost
se kamarádí
- nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
- je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry
se domlouvá, rozděluje a mění si role)
- zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech
spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
- vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
- ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla,
pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
- k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí
se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co
si druhý přeje)
- je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat,
vystřídat se, pomoci mladším)
- Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové,
dramatické či hudební představení
- zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografií, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy, apod.
- je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
- svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže
říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
- zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své
oblíbené hrdiny
- zná celou řadu písní, básní a říkadel
- zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např.
vytleskat, na bubínku)
- vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
- hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na
cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
- Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě
- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se
orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školy,
kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když je v nouzi apod.)
- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyjádřit drobný vzkaz, nakoupit a
zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu
nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně
se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat
o rostliny či drobná domácí zvířata)
- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při
setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury,
techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje
se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé
orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím
se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,
k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná
některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům,
jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí
a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti,
cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města,
hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů,
má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa, jeho
řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře),
uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci,
je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla
chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné
signalizaci)
- zná faktory poškozující zdraví (kouření)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např.
šikana, násilí
(Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
Poděkování
Chtěla bych poděkovat sv. Mikulášovi, nádherným Andělům
a i Čertovi, kteří přišli mezi nás a připomenuli tímto co můžeme u sebe zlepšit a zdokonalit. Moc jim děkujeme za krásnou
atmosféru a balíčky pro potěšení z „nebeského obchodu”.
Brigáda aneb “Není mi to jedno, přiložím ruku k dílu”
Před několika lety přišla do školní e-mailové pošty nabídka
zúčastnit se akce (projektu) s názvem Není mi to jedno. Když
jsem si přečetla o co se vlastně jedná, shrnula jsem si vše jedním
slovem - brigáda. Proč ne? A může to jít i bez registrace do výše
zmíněného projektu. Nechápala jsem, proč se máme jako škola
zviditelnit, když si své okolí pomůžeme uklidit, shrabat listí (a
že je ho opravdu mnoho), posbírat nepořádek a připojit můžeme
i část obce, protože v ní přeci žijeme - a Není nám jedno, jak to
tu vypadá. A tak jsme si řekli, že si vytvoříme sami svůj vlastní
projekt - uspořádáme “brigádu” a okolí školy si řádně uklidíme.
Součástí vzdělávání je také enviromentální výchova, takže se
nám to vlastně hodí. Ukážeme dětem, že uklidit před školou
není až tak jednoduché a když budou chtít odhodit papírek
mimo odpadkový koš, možná si uvědomí, že pro podobný se
musely také shýbnout :-) Každý z nás uklízí před svým domem,
zdobíme si vchody, zahrádky, okna a rádi se díváme na tu krásu
kolem. Jak jinak dát vzor dětem - než vlastní prací a chutí mít
útulné prostředí. I to je pro rozvoj osobnosti velmi důležité.
Když jsem nedávno projížděla v zahraničí menšími obcemi,
zaujala mě podzimní výzdoba - tzv. dýňáci. Nápady úžasné,
tvořivost místních lidí byla tak skvělá, že mne ihned docházely
návrhy jak oživit trávníky před školou. Ale vzápětí se dostavil
smutný pocit - jak dlouho vydrží? Nedávná zkušenost s podobnými “panáky” nedaleko školy říkala, že moc dlouho ne. A tak
to “prubnem”. Třeba si děti budou svého vlastního výrobku více
vážit a také si ho hlídat. Není nám přeci jedno, jaké máme naše
prostředí a tak přiložíme rádi ruku k dílu.
Chtěla bych proto poděkovat těm rodičům, kteří své děti
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
připravili na tuto akci a zapůjčili potřebné nářadí. A jak se vše
dařilo - to můžete posoudit sami.
MGR. JANA ZVONKOVÁ
Jablíčkový den
Terezka Franková
V úterý jsme si přinesli dobroty z jablek, protože byl jablíčkový den. Já jsem si donesla buchty s marmeládou s kousky
jablek. V českém jazyce jsme dělali pracovní listy s jablíčky.
Někteří si donesli básničky a pohádky. Mně se líbila Sašina
pohádka O jablíčku. V matematice jsme dělali pracovní listy od
Ladi a Jitky. Bylo to docela lehké. O přestávce jsme se šli podívat
do jiných tříd – k prvňákům, druhákům, třeťákům a páťákům.
Jak jsme se vrátili do naší třídy, pak jsme měli angličtinu. Laďa
a Letti měli slovíčka. Od paní učitelky jsme dostali pracovní
list ke slovíčku apple. Ještě jsme si pustili anglickou abecedu.
V přírodovědě jsme zdobili jablíčka. Udělala jsem si ježečka
a kočičku, která se dala spojit s ježečkem. Ukazovali jsme si
stavbu květu. Po čtvrté hodině mi zmizely všechny buchty až
na jednu, kterou jsme si s Míšou rozpůlili. Po přírodovědě jsme
četli Lovce mamutů. V informatice jsme dodělávali v kreslení
pečenou husu. Potom jsme dostali od paní učitelky Harajové
bonbónky. To byl můj nejkrásnější den!
15
Velká vana v koupelně nesmí chybět. Můj pokoj s velkou postelí,
bílým kobercem, obrovskou skříní a počítačem musí mít velké
okno. Mou oblíbenou místností je“tajná skrýš“. Má růžovou
barvu, je v ní patrová postel pro mě a kamarádku Evu. Vedle
postele stojí trampolína a žebřík na půdu. Půda nesmí chybět
na mé uskladnění nasbíraných pokladů. V zahradě rostou pestrobarevné květiny a na velké travnaté ploše stojí houpačka.
V koruně stromů bych si přála zahradní domek, který by měl
tvar lodě. Odtud bych mohla dalekohledem pozorovat oblohu
a okolí. Ve skleníku bych pěstovala cizokrajné rostliny a na
každém kroku by mě doprovázel můj králík Mumi.
Vodník
Kamilka Veselá
Tento vodní je vysoký jeden metr, je strašně hodný a srandovní. Říkali mu Lojza. Dokázal se přeměnit třeba v žábu,
koně, štiku, kapra a další ryby, pak ještě na pulce a pijavici. Byl
celý zelený, mezi prsty měl plovací blány. Na hlavě měl zelený
klobouk s červenou stuhou. Pak měl ještě zelené kalhoty, košili
s červenými knoflíky a kabát se šosy, ze kterých mu kapala voda.
A když usychal, tak se zmenšoval a slábl. Toho vodníka měli
lidé moc rádi, protože zachraňoval děti, ale i dospělé, kteří se
topili nebo neuměli plavat.
O jablíčku, ovoci a červíkovi
Saška Janatová
Bylo jednou jedno jablíčko. Pořád se koulelo a koulelo, až se
dokoulelo pod hrušeň. Pod hrušní sedí hruška a ptá se jablíčka:
Kam se koulíš, jablíčko? Koulím se přes hory kopce i řeky. A
co tu děláš ty, hruško? Sedím. A proč? To nevím. A nechceš jít
se mnou? Ani ne. Jak chceš, ale nevíš, o co přicházíš. To neva.
Já tu sedím a jsem spokojená. A jablíčko se koulí dál. O chvíli
později se dokoulí k třešni. Vrazí do ní a spadne třešeň. Co je?
Kdo mě to probudil? Ó promiň, třešničko, já nechtělo. Promiň
to nespraví. A co to tedy spraví? Nic a už jdi pryč. A nepůjdu,
dokud mi neodpustíš. No tak ti tedy odpouštím. A jablíčko se
koulí dál. Časem potká motýlka, kobylku a myslí na to, jak
potkalo hrušku a třešeň. A jak tak přemýšlí, vrazí do švestky.
Pardón, švestko. To nevadí. Fakt né? Né. Už tu sedím hodně
dlouho a nikdo mě nesebere. A jak by ne, když jsem celá shnilá.
Švestko, ty nejsi shnilá, ale špinavá. Jak to? Spadla jsi do bláta
a zašpinila se. A dá se to nějak vyléčit? No jasně že jó. Pojď,
půjdeme k řece a tam tě vykoupu. A šli k řece. Došli tam a
jablíčko švestce ukázalo, jak se to má dělat. Až byla švestka
vykoupaná, poděkovala a jablíčko se koulelo dál. Potká červíka
a zastaví se. Červík se doplazí a začne do jablíčka kousat. A
jablíčko si myslí. Tohle je můj konec výpravy, červík se zabydlí
a zůstanu tu stát. Jablíčko i červík byli spokojeni, a dokud se
jablíčko nerozložilo, stojí tam.
Můj dům snů
Letti Koops
Můj dům snů by měl mít bílou barvu, terasu a velkou zahradu. Uvnitř bych ráda měla pět místností. V kuchyni hodně
mixérů, velkou ledničku a stůl. To protože s Evou ráda mixuju
koktejly. V obývacím pokoji by stál pohodlný gauč a televize.
(Fotografie: 2x sv. Mikuláš v ZŠ)
16
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
Z obecní kroniky - rok 2005
Události
- Dne 24. ledna se přehnala vichřice – „orkán KYRIL” – nad
Českou republikou a okrajově zasáhl i naše území, zlomil strom
ü hřbitova.
- Z 24./25. června vznikl požár v rodinném domě, včas byl
lokalizován, takže sousední domy nebyly ohroženy.
- Dne 14. října na polním železničním přejezdu ČD, v lokalitě
„Rybníky”, byla srážka osobního automobilu s osobním vlakem.
Štěstí bylo, že řidič zavolal mobilním telefonem své manželce a
ta zařídila vše potřebné, tj. záchrannou službu, hasiče a policii.
- Dne 21. prosince se Česká republika začlenila do schengenského prostoru v rámci Evropské unie.
(Fotografie: 4x brigáda žáků ZŠ)
Činnost obecního zastupitelstva, výborů a komisí
- Obec vlastní lesy – 20ha akátového lesa a další hektary roztroušeny po celém katastru, ve kterých je povolena samovýroba
palivového dřeva. Občané měli zájem o toto dřevo. Za rok
2005/2006 hospodaření v lesích vyneslo 123 945 Kč a za rok
2007 103 485 Kč.
- V obci proběhla sbírka ošacení pro Diakonii Broumov.
- Obec Brod nad Dyjí požaduje, zda by odpadní vody mohly být
likvidovány v ČOV Novosedly. Souhlas byl vysloven, poplatek
bude dle předpisů VAK.
- Starosta obce dne 3. května zaslal otevřený dopis panu Ing.
Stanislavu Holcovi ve věci péči o vinice v katastrálním území
obce. Tento dopis byl odeslán i redakci periodika Nový Život,
Vinařskému obzoru, Pozemkovému fondu ČR, Vinařskému
fondu ČR, Ministerstvu zemědělství a Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu Brno.
- Pro nové stavebníky zajišťuje obec, zbudování nových vodovodních přípojek.
- Skládka technického komunálního odpadu v Drnholci se
30.9.2007 uzavírá. Odpad z obce bude odvážen do Žabčin.
- Členka OZ paní Jana Zvonková odstupuje z funkce členky
z důvodů přestěhování do Mikulova.
- Odběr podzemních vod z vodního zdroje Novosedly bude
pouze do 31.12.2007. Pitná voda bude přiváděna ze zdroje
v Lednici.
- Přečerpávací stanice Novosedly je již dokončena.
- U příležitosti Pálavského vinobraní měla obec svou prezentaci.
- Kanalizace a ČOV je zkolaudována od 01.07.2007 a je v trvalém provozu. Cena za odběr vody je stanovena na 27,30 Kč
a cena za stočné je 27,83 Kč/m3
- Sbor dobrovolných hasičů obdržel od Jihomoravského kraje
100 000,- Kč na opravu zásahového vozidla.
- Obec vstoupila do Sdružení místních samospráv ČR.
- Obec spolupracuje s poradnou pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy při Městském úřadě Mikulov.
- V blízkosti cihelny byla opravena kaplička, která je zapsána
v seznamu památek obce. Kaplička byla během 16 let již podruhé opravována.
- Konečně po 15 letech byla dokončena jednoduchá pozemková úprava – pozemků, vinic a lesů. Stále ale ještě není vše
dokončeno.
- Stále se vedou obsáhlá jednání ve věci protipovodňového
opatření. Obec trvá na výstavbě stavidla na Polním potoce
proti vzdouvání vody z řeky Dyje do koryta Polního potoka.
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
Požadavek na toto zřízení vychází ze skutečnosti posledních
let 2002 a 2006.
- Občané mohou od 21.12.2007 překračovat státní hranici, na
kterémkoliv místě.
- Viniční trať „Stará hora” má cestu s asfaltovým povrchem,
který financoval Pozemkový ústav Břeclav, dílo je v hodnotě
8 868 176,60 Kč.
- Firma STRABAG dne 15.10.2007 začala s novou asfaltovou
pokládkou na cestě od vinných sklepů až po železniční přejezd
ČD, hodnota díla je 710 768,- Kč, obec hradí 130 768 Kč a
580 000 hradí SÚS.
Finanční výbor připravil finanční rozpočet na rok 2007
Plánované příjmy: 10 987 100 Kč Po změnách: 13 608 000
Kč Skutečnost: 13 859 849 Kč
Plánované výdaje: 9 963 700 Kč Po změnách: 12 337 400
Kč Skutečnost: 11 431 794 Kč
Komise bytového fondu
- Určená částka ve výši 900 000 Kč na léta 1998 – 2008 byla
rozdělena mezi žadatele.
Komise sociální zdravotní
Požadovala po radě konkretizaci činnosti komise, komise má
kontakt s pracovnicí K-centra Oblastní charity Břeclav v oblasti
drogově závislých, rovněž se zajímala o chování žáků dojíždějících do škola na autobusových zastávkách. V době vánoční
bylo připraveno a rozdáno 51 vitaminových balíčků.
Hospodářský život
- Firmy HTS, s.r.o. a NAVARA, a.s. představily obecnímu
zastupitelstvu záměry rozvoje – přístavby haly, výstavba nové
haly, mají zájem o cca 600 pracovních míst.
- Železniční stanice ČD obsloužila během roku 9 268 vlaků
osobních a nákladní dopravy. Cestující zaplatili na jízdném
80 849 Kč.
Vinařství
- V Salónu vín ČR rok 2006/2007 se představili i menší výrobci
jako např. Ing. Miroslav Kováč.
- Vinařská turistika – i naše obec má „Naučná stezka Stará
hora”. Její délka je 3,5 km. Má 11 zastavení. Naučná stezka
je součástí cyklistického okruhu. Celkem 37 km cyklotrasy
vybudovala obec společně s vinařstvím Marcinčák za podpory
Nadace partnerství.
Služby obyvatelstvu
- Obchody: Smíšené zboží František Lukeš, Jednota, Zemědělské a hospodářské potřeby u mlýna a pan Marek Ritter, který
ještě nabízí služby vinařům.
- Hostinec Na radnici, U Adély, U Oldřicha a na nádraží.
- Prodejna levného textilu a kadeřnictví.
Společenský život v obci
- Zajišťují společenské organizace a spolky: Myslivecké sdružení VRH, Sbor dobrovolných hasičů, školy ZŠ a MŠ, Osvětová
beseda, Sbor pro občanské záležitosti a novosedelská Chasa.
17
- SAH bylo v roce 2007 v nejlepší kondici, družstvo žen postupem z okrskového kola přes okresní postoupila do krajského
kola soutěže v hasičském sportu, kde obsadilo 4. místo. V soutěži o pohár starosty městyse Drnholce družstvo mužů obsadilo 6.
místo. Družstvo mladých hasičů v okresním kole „Hry Plamen”
obsadili 2. místo. Obec dotuje činnost hasičů celkovou částkou
299 015,90 Kč.
- Tělovýchovná jednota Sokol, oddíl kopaná. První družstvo
A hraje I. A třídu SKA. Druhé družstvo B mužů hraje okresní
přebor, dále hrají dvě družstva dorostu, žáci do 10 let, přípravka
a žáci do 14 let. TJ obdržela dar od cihelny ve výši 70 000 Kč
na rekonstrukci kabiny. Obec dotuje TJ částkou 300 000,- Kč a
další 160 367,- Kč poskytla na opravy a udržování.
- Místní knihovna a internet – knihovna má 84 čtenářů, kteří
navštívili knihovnu 244krát. Vypůjčili si 2 802 výtisků, celkový knihovní fond je 5 234 výtisků. O internet mělo zájem 171
návštěvníků.
Školy
- Mateřská škola má dvě třídy, 47 dětí, během roku proběhla
v MŠ inspekce ČŠI.
- Základní škola řešila stížnost učitelky na ředitelku ZŠ, touto
stížností se zabýval Oblastní inspektorát práce Brno, který
udělil pokutu ředitelce. Rovněž OIP žádal zřizovatele, tj. obec
Novosedly, aby zamezilo opakování pracovně právních vztahů.
Rodiče žáků ze základní školy podalo petici za konsolidaci
základní školy, tuto petici podepsalo 43 rodičů. Petici obdržel
i zřizovatel, tj. obec Novosedly. Petici projednávala rada obce
a to dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. F zákona č. 128/2000 Sb.
A podle ustanovení zákona č. 85/1990 Sb. Rovněž byla veřejná
diskuze k provozu školy za účasti členů Rady obce, Školské a
pedagogické rady, rodičů podepsaných pod peticí a občanů. Ke
konci roku proběhla z ZŠ inspekce ČŠI. Výsledek inspekce zněl:
„všechny body předmětné kontroly byly kontrolním zjištěním
hodnoceny, nebylo zjištěno porušení právních předpisů”.
Matrika
- Narodilo se 9 dětí: 6 děvčat, 3 chlapci
- Sňatků bylo uzavřeno 6z toho jeden na Staré hoře a v Novém
Přerově
- Během roku jsme se rozloučili s 10 občany
- Během roku se přihlásilo 29 obyvatel a odhlásilo 28
Farní úřad
- charitní Tříkrálová sbírka vynesla: 18 956,50 Kč
- byla hodová mše, kterou celebroval monsignor Pavel Posád,
který dříve byl knězem v Drnholci, nyní je biskup litoměřický
- o Vánocích byla výstava Betlémů.
Pokračování příště.
MILENA KŘIVÁNKOVÁ,
kronikářka
(Fotografie na další straně)
18
NOVOSEDELSKÉ LISTY • PROSINEC 2014
(Fotografie: Pálavské vinobraní, družstvo mladých hasičů)
Vydavatel: Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82. IČO: 283 444. Vychází čtvrtletně v Novosedlech. Šéfredaktor: Ing. Petr
Lukeš. Redakční rada: Milena Křivánková, Anna Hrůzová, František Trefilík, Mgr. Jana Zvonková, Věra Fojtová. Grafická
úprava: Adam Hrůza. Registrační číslo MK ČR E 11688. Ročník XVI. Vyšlo dne: 19.12.2014. Cena zdarma. Náklad:
420 ks. Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav. Redakce si vyhrazuje právo zkracovat a upravovat příspěvky, aniž by byl změněn
jejich obsah. Otištěné názory a stanoviska nemusí vždy odrážet názor redakce. Za případné tiskové chyby se omlouváme.
Za faktickou správnost článků odpovídají jejich autoři. E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty