jak člověk myslí

Komentáře

Transkript

jak člověk myslí
JAK ČLOVĚK MYSLÍ
napsal
JAMES ALLEN
Ramago.net
2011
KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
Allen, James
Jak člověk myslí / James Allen ; [z anglického originálu ... přeložil Petr
Kurfürst]. -- 1. vyd. -- Praha : Ramago.net, 2011. -- 68 s.
Název originálu: As a man thinketh
ISBN 978-80-904861-0-2 (brož.)
159.923.5 * 17.02
- pozitivní myšlení
- sebevýchova
- životní moudrost
- úvahy
159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie [17]
© Ramago.net, 2011 (www.uzasnyzivot.cz)
Překlad © Petr Kurfürst, 2011 (EKO Překlady)
Obálka © Tomáš Petrlík, 2011 (FrogZone.CZ)
Foto na obálce © Stephen Strathdee, 2010 (iStockphoto)
ISBN 978-80-904861-0-2 (brož.)
OBSAH
Poznámka nakladatele............................................. 7
Předmluva autora.................................................... 9
Myšlení a osobnost................................................ 11
Účinky myšlení na okolnosti.................................. 17
Účinky myšlení na zdraví a organismus................. 37
Myšlení a úmysl..................................................... 43
Prvek myšlení v dosahování cílů............................ 49
Vize a ideály........................................................... 57
Vyrovnanost........................................................... 65
PRVEK MYŠLENÍ
V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ
VŠE, čeho člověk dosahuje, a vše, čeho se mu nedaří
dosáhnout, je přímým výsledkem jeho myšlenek. Ve
spravedlivě uspořádaném vesmíru, kde by ztráta
rovnováhy znamenala naprostou zkázu, musí být odpovědnost jednotlivce absolutní. Člověkova slabost a
síla, čistota a nečistota, jsou jen jeho a nikoho jiného;
způsobuje je on sám a nikdo jiný; a změnit je dokáže
jen on sám a nikdo jiný. Jeho stav je také jen jeho a
nikoho jiného. Jeho utrpení a štěstí se vyvíjejí zevnitř.
49
Jak myslí, takovým je; jak myslí stále, takovým zůstává.
Silnější člověk nemůže slabšímu pomoci, pokud ten
slabší není ochoten nechat si pomoci, a i potom musí
ten slabý zesílit sám od sebe; musí vlastní snahou vyvinout sílu, kterou tak obdivuje u druhého. Nikdo
kromě něho samého nedokáže jeho stav změnit.
Stalo se běžným uvažovat a říkat: „Mnozí jsou otroky, protože jeden je utlačovatelem; nenáviďme
tohoto utlačovatele.“ Nyní se však mezi rostoucí
hrstkou lidí šíří sklon tento úsudek obracet a říkat:
„Jeden člověk je utlačovatelem, protože mnozí jsou
otroky; pohrdejme těmito otroky.“
Pravda je taková, že utlačovatel i otrok ve své nevědomosti spolupracují a přestože se zdá, že jeden trpí
díky druhému, ve skutečnosti trpí sami sebou. Dokonalé poznání vidí působení zákonitosti ve slabosti
50
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA
Ohlásila se Vám kontrola z Inspektorátu práce? Přišel inspektor nečekaně a
našel u Vás závady? Dostali jste lhůtu na odstranění závad? Čeká Vás
certifikace ISO 9001? Chcete dát bezpečnost práce do pořádku sami od
sebe?
Lidé v RAMAGO.NET jsou již 13 let připraveni Vám pomoci. Mohou Vám
nabídnout jednotlivé služby, stát Vám po boku jako poradci nebo zajistit úplný
servis. To vše za rozumných a předvídatelných podmínek.
Některé jednorázové úkony, které byste měli mít v pořádku:
• úprava BOZP a PO: směrnice a místní předpisy
• identifikace rizik
• zařazení prací do kategorií
• začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí
• vybavení hasicími přístroji a bezpečnostním značením
• umístění knihy úrazů, požární knihy a knihy kontrol BOZP
• volba závodního lékaře
a pravidelné:
• školení BOZP, PO, řidičů „referentů“, první pomoci (případně další)
• revize elektrických spotřebičů
• pravidelné prověrky BOZP a preventivní prohlídky PO
• vyhledávání dalších rizik
• kontroly hasicích přístrojů
RAMAGO.NET s.r.o.
bezpečnost práce a požární ochrana
Telefony: +420­776.322.626, 776.726.246
E­mail: [email protected]
WWW stránky: http://www.ramago.net
James Allen
Jak člověk myslí
Z anglického originálu As a Man Thinketh
přeložil Petr Kurfürst
Překlad zajistila agentura EKO Překlady s.r.o.
(www.ekopreklady.cz)
Sazbu připravil Roman Masaryk, RAMAGO.NET s.r.o.
(www.ramago.net)
Obálku vytvořil Tomáš Petrlík, FrogZone.CZ (www.frogzone.cz)
Vytiskla společnost Tribun EU s.r.o. (www.knihovnicka.cz)
Vydala společnost RAMAGO.NET s.r.o. v Praze
v roce 2011 jako svou první publikaci
První vydání
Ramago.net
ISBN 978-80-904861-0-2 (brož.)