01/2010 - RPG byty

Komentáře

Transkript

01/2010 - RPG byty
informační
magazín
pro naše
nájemníky
01
duben 2010
Tak nám před pár dny
začalo jaro. Dalo by se říci:
konečně! Po letošní dlouhé a náročné zimě je to
jistě pro všechny úleva.
Sníh a mráz si nevybírá,
a tak mrazivé počasí zasáhlo
i řadu domů naší společnosti. Chtěl bych proto za letošní
zimou udělat symbolickou
tečku a touto cestou poděkovat všem pracovníkům naší společnosti i externím dodavatelům, kteří především v období ledna
a února téměř nepřetržitě bojovali s nánosy sněhu
a ledu na střechách, se zamrzlými vodovodními
trubkami a dalšími problémy způsobenými mrazivým počasím. Kolik takových problémů museli řešit a jaké byly náklady na jejich odstranění,
se dozvíte na dalších stránkách tohoto magazínu.
Velké poděkování ale patří i vám, našim nájemníkům. Za to, že jste v oněch náročných týdnech
projevili maximální možnou míru trpělivosti
a tolerance a chápali jste, že v tak krizové situaci jsou lidské i technické kapacity limitovány,
že nemůžeme být na všech místech najednou
a že řešení jiných než havarijních situací musí
počkat. Dnes už má snad jaro definitivní vládu
nad počasím a tuhou zimu si připomeneme jen
při řešení pojistných událostí, ale i s těmi se snažíme vypořádat co nejrychleji, abychom se mohli
začít věnovat běžné práci.
Jak víte z prosincového vydání magazínu Bydlíme, máme té práce nejen na letošek, ale na
nejbližší tři roky naplánováno víc než dost.
Další a další domy a byty budou dostávat nová
okna, nové fasády, nové střechy, nové výtahy či
vnitřní rozvody a v jiných domech budou zase
probíhat programy zaměřené na zvýšení bezpečnosti. To vše proto, že neděláme nic jiného, než
že plníme závazek dlouhodobě zvyšovat kvalitu
bydlení pro naše nájemníky. Do konce roku 2012
vynaložíme na zlepšení vašeho bydlení téměř
3 miliardy korun. A i když to ještě stále nebude znamenat konec naší práce, jistě budou její
výsledky opět o poznání patrnější. Koneckonců, sami se na našich internetových stránkách
www.rpgbyty.cz v sekci Informace pro nájemníky
můžete podívat na ten dlouhý seznam domů, kterých se již letos některé z oprav dotknou. Možná
že tam najdete i svou adresu.
Než nám však počasí definitivně dovolí pustit
se do všech prací, které vyžadují lepší klimatické podmínky, pustili jsme se do jarního „gruntování“. Vždyť jarní úklid dělá doma snad každý
z nás, a tak v mnoha lokalitách v těchto dnech
přistavujeme velkoobjemové kontejnery, abyste
měli možnost zbavit se toho, co již nepotřebujete
a co třeba zabírá místo ve sklepích či společných
prostorách domů. Sám jsem se několika takových jarních úklidů letos zúčastnil a mohu proto z vlastní zkušenosti potvrdit, že mnohdy stačí
docela málo a bydlení je hned o něco příjemnější. Těší mě, že stejně to vnímají i mnozí z našich
nájemníků, kteří hned s prvními jarními paprsky
přiložili ruku k dílu, neboť i jim záleží na tom,
v jakém prostředí žijí.
Jak jsem řekl, čeká nás letos opět spousta práce, od komplexních rekonstrukcí až po komunitní programy ve vyloučených lokalitách, a moc se
těším, až budeme na konci roku rekapitulovat.
Věřím totiž, že všechny plány, které na letošek
máme, se nám podaří splnit. A předem děkuji
těm z vás, kterých se naše úsilí o zlepšení bydlení dotkne, za trpělivost a spolupráci. Čím hladší
průběh prací se nám společně podaří zajistit, tím
více toho uděláme. Z konečného výsledku pak
jistě budeme mít radost všichni společně.
Tony Aksich
Generální ředitel RPG Real Estate
Příspěvek na bydlení
Doba vyúčtování
Sušáky na prádlo
str. 2
str. 4
str. 5
www.rpgbyty.cz
2
Požádejte si o příspěvek na bydlení
Již v loňském roce jsme vás informovali o možnosti využít státní příspěvek
na bydlení a mnozí nájemníci této
možnosti také využili. V letošním roce
došlo k výraznému nárůstu normativních nákladů, které mají vliv na to,
zda máte na příspěvek na bydlení
nárok. Vzhledem k této změně dosáhne na příspěvek více lidí a i samotná
výše příspěvku vzroste. Proto jsme
opět připravili souhrn informací,
které vám mohou být k užitku, budete-li chtít zjistit, zda na příspěvek
máte nárok. A pokud zjistíte, že ano,
pak vám poradíme, jak o příspěvek
zažádat.
O příspěvek na bydlení si může
zažádat nájemce bytu, který je
v příslušném bytě hlášen k trvalému
pobytu a jeho příjmy vynásobené koeficientem 0,3 nejsou vyšší než částka normativních nákladů a zároveň
jeho náklady na bydlení přesahují 30
procent jeho příjmu. Normativními
náklady se přitom rozumí průměrné náklady na bydlení stanovené
podle velikosti obce a počtu členů
domácnosti – viz přiložená tabulka.
Zda máte či nemáte nárok na tento
příspěvek, nejlépe zjistíte podáním
žádosti na příslušný úřad práce.
Do nákladů na bydlení se zahrnuje
nájemné dle nájemní smlouvy, nákla-
dy na služby dle nájemní smlouvy
a náklady na další služby spojené
s užíváním bytu hrazené přímo nájemníkem (elektrická energie, plyn).
Za příjem se považuje i přídavek
na dítě a rodičovský příspěvek. Společně jsou posuzovány všechny osoby,
které jsou v předmětném bytě hlášeny
k trvalému pobytu.
Poskytování příspěvku podléhá
testování příjmů rodiny za kalendářní
čtvrtletí, a to vždy zpětně. To znamená, pokud budete např. žádat o příspěvek na bydlení v období od 1. do
30. dubna 2010, budete dokládat výši
příjmů a nákladů za předchozí 3 měsíce (tj. leden, únor, březen).
Příklad
V bytě v Ostravě-Porubě bydlí jedna osoba, a to na základě nájemní
smlouvy. Její normativní náklady na
bydlení činí 4 816 Kč měsíčně. Její
skutečné náklady za bydlení činí
4 256 Kč. Jedná se o důchodce s příjmem (důchodem) 9 500 Kč měsíčně.
Protože jeho skutečné náklady přesáhnou 30 procent čistých příjmů (9 500 x
0,30 = 2 850, tj. méně než 4 816 Kč),
má nárok na příspěvek na bydlení.
Výše příspěvku = normativní náklady
– 0,3 x příjem domácnosti: 4 816 – 0,3
x 9 500 = 4 816 – 2 850 = 1 966 Kč
Jak podat žádost o příspěvek na bydlení.
Žádost o příspěvek na bydlení je
potřeba podat na příslušném formuláři
(k dispozici na klientském centru) na
příslušný úřad státní sociální podpory
dle místa trvalého bydliště. Nejbližší
možný termín podání žádosti je od
1. 4. 2010 do 30. 4. 2010.
Pro vyřízení žádosti je nutné mít
s sebou tyto doklady a formuláře:
l Žádost o příspěvek na bydlení
Základní formulář (4 strany), jehož
prostřednictvím se žádá o příspěvek na bydlení. Vyplňují se zde
základní údaje, které naleznete ve
svém občanském průkaze (jméno,
příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt,
atd.), stejné informace se požadují i po osobách, které jsou spolu
s žadatelem hlášeny v bytě k trvalému
pobytu.
l
Tabulka normativních nákladů na bydlení v bytech užívaných na základě
nájemní smlouvy pro rok 2010.
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Počet osob
v rodině
Ostrava
+ městské
obvody
Frýdek-Místek,
Havířov,
Karviná, Opava
+ městské části
Orlová, Bohumín,
Český Těšín, Hlučín
+ městské části
do 9 999
obyvatel*
jedna
4 816 Kč
4 597 Kč
4 309 Kč
4 016 Kč
dvě
7 037 Kč
6 738 Kč
6 344 Kč
5 943 Kč
tři
9 739 Kč
9 348 Kč
8 832 Kč
8 309 Kč
čtyři a více
12 307 Kč
11 865 Kč
11 213 Kč
10 582 Kč
*Obce, které jsou samostatné a nespadají pod jednotlivá města a městské části, se řadí do velikostní
skupiny do 9 999 obyvatel. Zdroj: www.mpsv.cz
www.rpgbyty.cz
l
oklad o výši čtvrtletního příjmu
D
Tento formulář (4 strany) slouží
jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Doklad musí podat
a vyplnit každá z osob, která je
hlášena v bytě k trvalému pobytu
a pobírá v příslušném období nejčastěji jeden z těchto příjmů (důchod,
podporu v nezaměstnanosti, příjem
ze závislé činnosti, výživné atd.).
V případě seniorů, kteří pobírají
jen důchod (navíc si nepřivydělávají), a občanů pobírajících podporu
v nezaměstnanosti nebo jiné dávky
se do formuláře nevypisují konkrétní částky, tyto budou automaticky
zjištěny od příslušných plátců.
oklad o výši nákladů na bydlení
D
Tento formulář (2 strany) také slouží
jako příloha k žádosti o příspěvek
na bydlení, uvádějí se zde náklady
spojené s bydlením v konkrétním
bytě. Jedná se o platby nájemného,
zálohy na plyn a elektřinu, vodné
a stočné, odvoz odpadu, centrální
vytápění. Pro ověření uvedených
částek je nutné vzít s sebou na
příslušnou pobočku úřadu státní
sociální podpory originály dokladů
3
informační magazín pro naše nájemníky
(SIPO, složenku, výpis z účtu atd.).
Po obdržení celkového vyúčtování
energií (přeplatek nebo nedoplatek)
musíte tyto doklady opět doručit
na příslušnou pobočku úřadu státní
sociální podpory.
!! POZOR !!
Každé čtvrtletí je nutné doložit:
l
Doklad o výši nákladů na bydlení
Doklad o výši čtvrtletního příjmu
(za leden, únor, březen do 30. 4. 2010;
za duben, květen, červen do 31. 7.
2010; za červenec, srpen, září do
30. 10. 2010; za říjen, listopad, prosinec do 31. 1. 2011)
l
Kopie nájemní smlouvy - vystaví na
požádání za poplatek příslušné klientské centrum.
l
Průkaz totožnosti
l
Tuhá zima způsobila stovky
havarijních situací
Letošní výjimečná zima a tuhé mrazy způsobily vážné
komplikace i majitelům domů. Kalamitní situace zasáhla
také bytové portfolio realitní skupiny RPG Real Estate.
Všechny síly našich technických čet se zaměřily na odstraňování sněhu a rampouchů ze střech a na opravy poruch na
zamrzlých vodovodních a odpadních potrubích. Prioritou
bylo vyřešení složitých havarijních situací v co nejkratším
čase. S ohledem na klimatické podmínky jsme samozřejmě nemohli být na všech postižených místech najednou,
přestože jsme využívali nejen všechny vlastní zaměstnance a techniky, kteří byli stále v terénu, ale i řadu externích
firem s potřebnou technikou a vysokozdvižnými plošinami.
Shazovat sníh a rampouchy ze střech nám pomáhali i horolezci. Jelikož ve stejné situaci se samozřejmě ocitli i ostatní
majitelé domů a dalších nemovitostí, kapacity specializovaných firem byly dlouhodobě vyčerpané a na pomoc se
tak muselo čekat. Požadavky nájemníků jsme proto vyřizo-
vali podle míry postižení domů. Naši zaměstnanci i externí
spolupracovníci byli během kalamity v terénu tisíce hodin
a přestože byli nuceni řešit téměř devětset havarijních
situací, vážnější problémy nastaly jen v několika případech. Především šlo o zamrzlé vodovodní trubky, které
způsobily, že bez vody zůstal například celý dům. I zde
se ale havárii podařilo v relativně krátkém čase odstranit.
Finanční náklady spojené s řešením kalamitní situace se
za měsíce leden a únor vyšplhaly k částce přes 2 mil. Kč.
Připomínáme, že v případě jakékoliv poruchy či havárie
mohou naši nájemníci telefonovat na nonstop Havarijní
linku 840 11 33 44. Zákaznická linka 840 29 35 46 je
k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin.
Zdeněk Vozník
Ředitel Správy majetku
www.rpgbyty.cz
4
Opět se blíží doba vyúčtování
Tématice vyúčtování služeb se v magazínu Bydlíme
věnujeme pravidelně a jelikož se opět blíží termín vyúčtování, dovolujeme si zopakovat některé základní informace.
Do konce měsíce dubna bude do vašich schránek doručeno Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2009.
V případě, že budete k doručenému vyúčtování požadovat
jakékoliv vysvětlení, je možno se obrátit na Zákaznickou
linku nebo na příslušné klientské centrum, kde vám naši
zaměstnanci poskytnou vysvětlení k doručenému „letáčku
vyúčtování služeb“. V případě, že budete mít za to, že při
zpracování vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok
2009 došlo k chybnému výpočtu, je nutno podat písemnou
reklamaci.
Reklamace vyúčtování musí být podána písemnou formou,
ve lhůtě uvedené na letáčku vyúčtování a musí obsahovat:
1. Konkrétní reklamační důvody, pro které je reklamace
podávána (nestačí pouze napsat např.: „Nesouhlasím
s vyúčtováním služeb“ nebo „Platím vyšší nedoplatek
než loni“ apod.)
2. Adresu, podpis a kontaktní údaje nájemce (telefon,
e-mail).
Případné reklamace zasílejte na adresu: RPG Byty, s. r. o.,
Administrativní centrum, Gregorova 3, 701 97 Ostrava Moravská Ostrava.
Na základě zkušeností z minulých let uvádíme některé
důvody, které byly při reklamacích uváděny, ale pro které
nebylo možno reklamaci uznat:
1. Jiný stav vodoměru – v případě, že nájemce nezpřístupnil byt k provedení odečtu, popř. nesdělil stav potřebný
pro provedení vyúčtování naší společnosti, byla konečná spotřeba stanovena nikoliv dle skutečného stavu,
ale administrativně v souladu s příslušnými právními
předpisy.
2. Při provádění odečtu nájemce řádně nezkontroloval
údaje uvedené na odečtovém archu a svým podpisem
stvrdil stav vodoměru, který následně reklamoval jako
nesprávný.
3. Ze strany nájemce nedošlo ke splnění ohlašovací povinnosti týkající se změny počtu osob bydlících v bytě, a to
ani přesto, že skutečný počet osob bydlících v bytě bylo
možné nahlásit až do 15. ledna.
4. Nájemce reklamoval náklady účtované pronajímatelem,
které dle příslušného nařízení vlády spadají mezi náklady účtovatelné k tíži nájemce.
Reklamace je v souladu se zákonem vyřízena do 30 dnů,
přičemž v případě oprávněně podané reklamace se nájemci
zašle opravné vyúčtování služeb za rok 2009.
Některým nájemcům může být naopak doručeno
opravné vyúčtování, aniž by jakoukoliv reklamaci podali. Tato skutečnost nastane v případech, kdy oprávněná
reklamace některého z jiných nájemců má vliv na správné
provedení vyúčtování daného nájemce.
K dané problematice je nutno dále uvést, že dalším
důležitým datem v souvislosti s vyúčtováním služeb je
31. červenec, kdy jsou splatné všechny přeplatky a nedoplatky z vyúčtování. V případě oprávněné reklamace se splatnost
přeplatku či nedoplatku z vyúčtování posouvá k 31. srpnu.
Topná sezóna 2009-2010
Tato topná sezóna byla díky enormně chladnému počasí trochu jiná než
ty předešlé. Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či
zanedbanou údržbou topných zařízení, odtahů spalin a také používáním
nevhodného paliva se rok od roku
zvyšuje.
Je proto důležité kontrolovat
skutečný stav topidel, kouřovodů
a komínových těles. Naše společnost dodržuje lhůty čištění komínů
dle vyhlášky č. 111/1981 Sb., bohužel
při používání nevhodných paliv
dochází k poškození kotle, kamen,
kouřovodu či komína, čímž výrazně
roste také nebezpečí vzniku požáru.
Absolutně nevhodné je pro topewww.rpgbyty.cz
ní používat biologický či jiný odpad
(sláma, umělohmotné láhve apod.)
a k zapalování používat hořlavých
kapalin, které jsou častou příčinou
vznícení hořlavých par a následných
škod na majetku či zdraví.
Příčinou požárů bývá zanesený
komín, ve kterém se vznítí dehet
a saze, které vznikly spalováním většího množství nevhodného paliva
(může docházet k otravám jedovatým
oxidem uhelnatým) nebo nedostatečně zajištěná komínová dvířka, ze kterých mohou vylétávat jiskry či žhavé
materiály.
Nedílnou a důležitou součástí údržby komínů je vybírání sazí z čistících
otvorů umístěných u paty komínů,
nejčastěji ve sklepních prostorách.
Pokud není umožněn kominické firmě přístup do těchto prostor nájemníky, vystavují se nájemníci uplatnění
sankce pronajímatele – porušení
povinnosti vyplývající z Občanského zákoníku. V tomto je stanoveno,
že nájemník je povinen zpřístupnit
potřebné prostory. V případě, že tak
neučiní, může se pronajímatel domáhat případné náhrady škody a v neposlední řadě je nutno upozornit na
trestněprávní odpovědnost nájemníků. Zároveň toto může být důvodem
pro podání výpovědi z nájmu.
5
informační magazín pro naše nájemníky
Instalace satelitních přijímačů a sušáků na prádlo
S ohledem na skutečnost, že v poslední době přibývá
dotazů, co je zapotřebí k tomu, aby si nájemce mohl umístit na fasádu domu, popř. na balkon držák satelitního přijímače nebo sušák na prádlo, shrnujeme zde několik zásad,
které je nutno v takovém případě dodržovat.
1. Držák satelitu nebo nástěnný či okenní sušák na prádlo
není možno umisťovat na dům bez souhlasu vlastníka
domu. O udělení souhlasu je nutno požádat písemnou
formou.
2. Pro uchycení satelitu na dům je povoleno pouze využití typizovaného držáku, který je montován autorizovanou firmou na náklady nájemce. Totéž platí o okenních
a fasádních sušácích na prádlo.
3. Písemnou žádost je nutno podat na příslušném klientském centru, které rovněž vyhotoví souhlas pronajímatele s instalací. Vydané souhlasné stanovisko zároveň
obsahuje všechny podmínky, které musí být při montáži
splněny.
4. Písemnou žádost je možno podat po zaplacení administrativního poplatku 500 Kč. Ten je možno uhradit
na pokladně společnosti, Kounicova 5, Ostrava nebo
poštovní složenkou na účet číslo 2072892/0800,
variabilní symbol = systémové číslo nájemce (uvedeno
v evidenčním listu).
5. Dodávka a montáž typizovaného držáku satelitu nebo
sušáku na prádlo bude provedena vybranou odbornou
firmou na náklady nájemce.
6. V případě provádění prací vyžadujících demontáž
uvedeného držáku satelitu či sušáku na prádlo zajistí
demontáž na vlastní náklady nájemce.
7. Instalací satelitu nebude narušen příjem STA.
8. Anténa bude sloužit pouze pro vaše soukromé účely.
9. Bude zajištěna bezpečnost při provozu antény.
10. Nájemce zodpovídá za případné škody na majetku
nebo zdraví způsobené při neodborné montáži nebo
provozu antény.
11. V případě ukončení nájmu je požadováno uvedení do
původního stavu (nátěr zábradlí, oprava fasády atp.).
!! POZOR !!
V případě, že došlo k montáži držáku satelitního přijímače
nebo nástěnného či okenního sušáku na prádlo bez souhlasu vlastníka, je nájemce povinen jej bezodkladně demontovat nebo požádat o povolení umístění dle výše popsaného postupu. S nepovolenou instalací držáku či sušáku dále
souvisí i možnost vlastníka domu domáhat se škod způsobených neodbornou instalací. K vymáhání náhrady škody,
která vznikla neodbornou instalací držáků satelitních antén
nebo sušáků na prádlo, bude společnost přistupovat zejména v případech poškození nových fasád.
www.rpgbyty.cz
6
Informační tabule na klientských centrech
pomáhají předcházet dlouhému čekání
Nájemníci společnosti RPG Byty,
kteří přicházejí vyřizovat své záležitosti související s bydlením na klientská
centra, mají již více než rok k dispozici vyvolávací systém, jehož prostřednictvím se po příchodu na klientská
centra přihlašují do fronty. Jsou to ta
známá čísla, podle nichž jsou čekající
klienti voláni k jednotlivým přepážkám. Tento systém jistě dobře znáte
i z jiných institucí. Vyvolávací systém
však neslouží pouze k určení toho,
v jakém pořadí budou nájemníci
obslouženi. Poskytuje také celou řadu
důležitých statistických údajů. Jedním
z nich je čekací doba. Díky vyvolávacímu systému tak dnes například víme,
že průměrná čekací doba na klientských centrech nepřesahuje 25 minut.
Víme ale také, že návštěvnost a tím i
čekací doba na klientských centrech
v průběhu dne značně kolísá. Jsou
hodiny, kdy přichází lidí více a čekací
doba se díky tomu výrazně prodlužuje, ale jsou i hodiny, kdy jsou přícho-
www.rpgbyty.cz
zí klienti odbaveni téměř bez čekání.
Proto je na každém klientském centru
umístěna informační tabule, ze které
mohou návštěvníci vyčíst, kdy budou
obslouženi nejrychleji. Věnujte proto
prosím těmto informačním tabulím
pozornost a využívejte k návštěvě klientského centra celou otevírací dobu,
nikoli pouze exponované časy. Předejdete tak zbytečnému čekání a budete
obslouženi rychleji. Čas a čekání si
můžete ušetřit také tím, že před cestou na klientské centrum zvážíte, zda
záležitost, kterou potřebujete řešit,
nelze vyřídit telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky. Podle informací z vyvolávacího systému totiž víme,
že 27 % záležitostí, s nimiž naši klienti
na klientská centra přicházejí, by bylo
možno vyřídit telefonicky, bez nutnosti osobní návštěvy.
Někteří návštěvníci klientských center se občas pozastavují nad tím, proč
nejsou najednou otevřeny všechny
přepážky, které jsou tam k dispozici.
Důvod je prostý. Počet přepážek odpovídá počtu pracovníků administrativní
správy na daném klientském centru
a pokud je některá přepážka v danou
chvíli uzavřena, neznamená to, že
by se za touto přepážkou nepracovalo, ale pouze to, že pracovník této
přepážky zpracovává požadavky klientů. Počet otevřených přepážek se
tak v průběhu dne může měnit, stejně jako se mění návštěvnost klientského centra. Naší snahou je samozřejmě obsloužit v průběhu dne co
nejvíce klientů při zachování pokud
možno krátké čekací doby. Tu ale ne
vždy dokážeme ovlivnit, neboť doba
potřebná k obsloužení jednoho klienta je přímo závislá i na tom, jakou
záležitost přichází vyřídit. Proto chceme touto cestou poděkovat všem klientům za trpělivost i za to, že se ohleduplně snaží své záležitosti řešit co
nejpružněji s ohledem na další čekající klienty.
7
informační magazín pro naše nájemníky
Ušetřete tisíce ročně za internet a TV jako nájemníci společnosti RPG
Stáhněte si rychle fotky, písničky
nebo filmy, které máte rádi. Nebo se
doma pohodlně natáhněte u digitální
televize se širokým výběrem TV kaná-
lů a nových filmů z videotéky. K tomu
všemu stovky volných minut pro volání na pevné linky vašim přátelům.
Díky smlouvě mezi společnostmi
RPG Byty a Telefónica O2 máte jedinečnou šanci získat tyto služby ve speciálně zvýhodněných balíčcích:
Kombinace služeb
Služba je nabízena se závazkem na dva roky.
Uvedené ceny platí první rok, poté jsou účtovány dle standardního ceníku.
O2 Internet, O2 Volání 300, O2 Navzájem
Pro vás:
Ušetříte za rok: O2 TV, O2 Volání 300, O2 Navzájem
Pro vás:
Ušetříte za rok: O2 TV, O2 Internet, O2 Volání 300, O2 Navzájem
Pro vás:
Ušetříte za rok: Naše výhodná nabídka se vztahuje
na všechny oslovené nájemníky společnosti RPG Byty, kterým bude služba
technicky dostupná.
„Věříme, že tímto krokem se nám
podaří opět o něco zvýšit úroveň
služeb nabízených našim nájemníkům“, říká Petr Handl, ředitel vnějších
vztahů skupiny RPG Real Estate.
S konkrétními podmínkami zvýhod-
něné O2 nabídky vás rádi seznámíme
v klientských centrech společnosti
RPG Byty, nebo ve vybraných O2 prodejnách.
O2 prodejny:
Frýdek-Místek, 17. listopadu, OD
Albert hypermarket 2262 * Antonínovo nám. 92; Havířov, Fibichova 227/21; Karviná, Poštovní 555;
Nový Jičín, Bohuslava Martinů, OD
500,- Kč
4 440,- Kč
585,- Kč
5 820,- Kč
715,- Kč
6 660,- Kč
Kaufland 30; Ostrava, (centrum)
Zámecká 11 * (Mariánské Hory)
1. máje 3 * (Moravská Ostrava) Novinářská 3178/6a * (Ostrava–Zábřeh)
Avion Shopping Park, Rudná 114/3114
* (Třebovice) TESCO, Sjízdná 5554/2;
Opava, Albert - Hypermarket, Olomoucká ul. * Dolní nám. 22
www.rpgbyty.cz
8
informační magazín pro naše nájemníky
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Havarijní linka
Zákaznická linka
840 11 33 44
840 29 35 46
Po - Pá 7-17 hod.
NONSTOP
e-mail: [email protected]
SOS
112
Klientská centra
Hasiči
150
Havířov, Příčná 327/1
Záchranná služba
155
Karviná, nám. Budovatelů 1306/29
Policie
158
Ostrava, Kounicova 2929/5
Městská policie
156
Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29
840 29 35 46
Otevírací doba
KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná
PONDĚLÍ a STŘEDA
ÚTERÝ a ČTVRTEK
PÁTEK
8.00 - 17.00
8.00 - 16.00
ZAVŘENO
Pokladna
KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava
PO - ČT
PO - ČT
PÁTEK
8.00 - 10.30
12.00 - 13.30
8.00 - 11.00
Informace pro nájemníky na www.rpgbyty.cz
Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky,
aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.
,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, 701 97 Ostrava.
IČ: 27769127, DIČ: CZ 27769127. * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E 17176 * Vedoucí redakční rady: Jana Palová.
Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: [email protected]
Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v dubnu 2010.

Podobné dokumenty

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením srovnalostem nebo že nemusí být v pořádku podklady od dodavatelů jednotlivých služeb. Proto je zde možnost podat v případě pochybností o správnosti výpočtu vyúčtování reklamaci. Reklamace musí být ...

Více