Život Mnichovic è. 6

Komentáře

Transkript

Život Mnichovic è. 6
Îivot
MNICHOVIC
6/2005
âASOPIS PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ
Roãník XXXIX
OBSAH
4
Z práv a o činn o s t i měs t a
4
Z pr á v y z v ý bo rů
5
Ku lt ura
8
Od našic h cír k ví
9
Š ko la info r muj e
12
Š k o lk a inf o r m uj e
12
Zdrav í
13
Spo r t
15
Můj s v ě t
16
Z e s t a rýc h k ro n i k
18
Info r ma c e o d ...
23
Z v a š ic h př ís p ě v k ů
25
P ř íro da kolem ná s
26
Inzerc e
28
Spo le č e ns ká k ro n i k a
Jak Mnichovičáci kramařili
5. ročník Mnichovické kramaření zažilo svůj největší úspěch
Když jsem stál u pípy a díval jsem se na plné
náměstí, vzpomněl jsem si na příhodu, která
se stala před 5 lety a která byla vlastně počátkem naší tradice Mnichovického kramaření. Stalo se to při příležitosti setkání minulého
zastupitelstva s občany, kdy jsem navrhnul, aby přes
náměstí vedla jen jedna silnice a náměstí bylo přebudované
na místo, kde si rádi jako v parku posedíme, ale zároveň se budeme
setkávat při různých kulturních akcích a ve větším počtu náměstí
zaplníme. Sklidil jsem ironické zdvižení obočí jednoho zastupitele
a bylo mi naznačeno, že poměry v Mnichovicích jako naplavenina
moc neznám, jinak bych věděl, že lidi stejně chodit na různé akce
na náměstí nebudou.
Přiznám se, že mě to nadzvedlo a řekl jsem si, tak to ne. Následovalo setkání s Petrem Dvořákem, Marcelou Černou a Petrem
Kopsou, poté i s dalšími. A začal vznikat 1.ročník Mnichovického
kramaření, jehož cílem bylo nejen zaplnit náměstí, ale i „vydělat“
peníze pro naše děti ze základní školy a školky.
A co se za těch 5 let změnilo?
Hlavně to, že Kramaření připravují pod vedením
města všichni občané. Hlavně děti, které vymýšlí
nejen odpolední program, ale zároveň „obchodují“ ve všech stáncích. Jsou to dále mnichovické
ženy, které připravují sladkosti k prodeji, jsme to my všichni,
kteří přehrabují půdy a nabízí „staré krámy“ a knížky k prodeji.
Naše Kramaření by nebylo finančně úspěšné bez přispění sponzorů,
kteří nabízí zdarma své potraviny, výrobky a služby.
Ale dost vzpomínání. Pátý ročník Kramaření shlédlo postupně celkem asi 1.500 lidí. To bylo letos první překvapení. A bylo se na co dívat.
Hned po mažoretkách (pod vedením Michaely Palečkové) sklidily svůj
úspěch ty nejmladší děti – z mateřských škol z Mnichovic, Struhařova
a Mirošovic. Po kouzelníkovi vystupovaly celých 90 minut naše děti ze
základní školy. Někomu se mohou zdát vystoupení dětí příliš amatérské, ale pro nás rodiče, je to úchvatná a dojemná podívaná. V podvečer po dražbě, jsme ještě viděli aerobic Alice Bardové, břišní tanečnice
a tombolu, která vynesla celkem 12.826,50 Kč. A to už tu je večer.
1
Îivot Mnichovic
Mláděž (nebo spíše děti) ocenily vystoupení finalisty Superstar Juliána
Záhorovského, starší si zavzpomínali při některých písničkách Hanky
Zagorové a nakonec přišla mnichovická stálice – skupina Projekt 76.
A byla půlnoc.
Hezká odpolední a večerní atmosféra a plné náměstí dokazují,
že 1. záměr Kramaření se vydařil. A co ten druhý? Kolik jsme vydělali?
1. naše děti prodaly své výrobky a tombolu ve výši
26.906,50 Kč
2. dražba výrobků a služeb našich sponzorů ve výši
9.000,- Kč
3. prodej starých knih a „krámů“ ve stánku
Petra Kopsy – Rynek
3.475,- Kč
4. letecký trenažér Pragolet
2.100,- Kč
5. prodej sladkostí od mnichovických žen
(Petr Dvořák) ve výši
4.182,50 Kč
6. celá tržba stánku občerstvení Mountfield ve výši
59.784,50 Kč
7. pronájem míst pro cizí stánky a stánek města
(starosta + tajemnice)
12.840,- Kč
8. peněžní dary od sponzorů
72.000,- Kč
Celkem jsme vydělali
pro děti základní školy a školky
190.288,50 Kč
A jak jsme vydělané peníze rozdělili mezi základní a mateřskou
školu?
Na základě dohody, jsme peníze rozdělili dle počtu dětí – to znamená, že základní škola dostala 156.915,- Kč a 33.373,50 Kč dostala
mateřská škola.
A co si děti za vydělané peníze koupí?
Jak nás informovala ředitelka školy paní Erbeková, parlament školy
(to znamená samotné děti) rozhodl, že si koupí odpočinkové sedací
2
soupravy, zařízení do hracích koutků a další školní pomůcky. Mateřská škola (ta ještě parlament nemá) se rozhodla zakoupit si tělocvičné
nářadí.
A co říci na závěr?
Za prvé, nesmíme usnout na vavřínech, je stále co zlepšovat. Například, dražba by se měla přesunout do podvečerních hodin – bude jistě
účinnější než odpoledne, kdy náměstí vládnou děti.
A za druhé, bych chtěl poděkovat všem sponzorům, přestože jsme
o nich již v minulém čísle ŽM psali. Na poslední chvíli se jich ještě tolik
přihlásilo, že si je ještě jednou dovolím zopakovat:
Sponzoři:
město Mnichovice, Mountfield a.s., Rádio Blaník, AUTO Babiš Mnichovice, Winkhaus, Raiffeisen bank, Alltoys, IGRA, Sportovní areál
Šibeniční vrch, ROTO Nové Město, pojišťovna Allianz, Hotel Myšlín
- p. Peřina, Potraviny U Primasů, firma Eltodo, Pragolet s.r.o., Stavebniny-Šindelář, Vávra řeznictví, Pekařství Mnichovice - p. Maršálek, Dr. Kučera - Zelenina Mnichovka, Videopůjčovna - Mnichovka,
Potraviny Pogr - Mnichovka, Vares Mnichovice a.s., fa Ekro, Václav
a Jiří Musilovi - práce lakýrnické a malířské, ČZU-ŠLP Kostelec nad
Černými Lesy, Beton Strančice s.r.o., Zimní stadion Velké Popovice,
Občanské sdružení Mnichovický Rynek, Občanské sdružení v Mnichovicích, Občanské sdružení Sporťáci, OD Mnichovka - THAI CAO VAN,
DKP - pí Dašková.
A za třetí a naposled – chtěl bych zmínit heroický výkon p. Miloše
Hejného, je to vzácný spíkr a odvedl úžasný výkon.
Ing. Ivan Drbohlav
6/2005
3
Îivot Mnichovic
Zpráva o činnosti města a městského úřadu
Období 2. 5. 2005 – 27. 5. 2005
V měsíci květnu 2005
• dne 2. 5. 2005 se uskutečnila schůzka organizačního výboru Mnichovického kramaření
• dne 3. 5. 2005 se konal kontrolní den na postupu rekonstrukčních prací objektu Městského
úřadu a Informačního centra ve dvoře MěÚ
• dne 4. 5. 2005 se uskutečnilo jednání ve věci
postupu Veřejných služeb a MěÚ Mnichovice při
provádění kontrol na zjišťování neoprávněných
napojení či vypouštění odpadních vod
• dne 5. 5. 2005 se uskutečnilo jednání na MěÚ
Mnichovice se zástupci projekční firmy SUDOP
ve věci protihlukových opatření v rámci projektu
Optimalizace trati Benešov – Praha
• dne 7. 5. 2005 se konalo slavnostní otevření
Cesty kocoura Mikeše a na Masarykově nám.
v Mnichovicích, kde je 4. zastavení cesty, se konala malá „Mariánská pouť“
• dne 8. 5. 2005 ku příležitosti 60. výročí
ukončení II. sv. války se v kostele Panny Marie v Mnichovicích sloužila mše obětem války
a představitelé města slavnostně položili věnce
k pomníkům padlých
• dne 11. 5. 2005 se uskutečnilo jednání za
účelem prodeje pozemku Pod Budíkovem
• dne 11. 5. 2005 se uskutečnila schůzka organizačního výboru Mnichovického kramaření
• dne 12. 5. 2005 se uskutečnilo jednání ve věci
prověření stavu kanalizace z důvodu možného
bezúplatného převodu v lokalitě Božkov
• dne 12. 5. 2005 se uskutečnilo jednání na
MěÚ Mnichovice se zástupci projekční kanceláře CR Projekt za účasti města Mnichovice, MěÚ
Mnichovice, správců komunikace Mirošovická SÚS Kutná Hora, orgánů státní správy a majitelů
sousedních nemovitostí ve věci přípravy projektu a stanovení podmínek na akci rekonstrukce
komunikace II/508 Mirošovická od křižovatky
Ondřejovská po křižovatku Skuhrovecká
• dne 13. 5. 2005 se uskutečnilo jednání se zástupci banky ve věci nabídky pomoci občanům
města při financování výstavby vodovodních
a kanalizačních přípojek
• dne 13. 5. 2005 byly zveřejněny veřejné výzvy
na přijetí pracovníků na pracovní místa: pracovníci informačního centra a administrativní pracovnice – uklízečka
• dne 16. 5. 2005 se uskutečnilo jednání se zástupci Rady regionálního rozvoje ve věci kontroly postupu prací na akci „Vytvoření informačního
centra v Mnichovicích“
• dne 17. 5. 2005 se v Obřadní síni MěÚ Mnichovice konalo vítání nových občánků města
• dne 17. 5. 2005 se uskutečnilo jednání s firmou Eltodo ve věci požadavku města Mnichovice na snížení ceny za správu veřejného osvětlení ve městě Mnichovice
• dne 18. 5. 2005 se konalo veřejné projednání
návrhu zadání změny č. 1 ÚP města Mnichovice
• dne 19. 5. 2005 bylo městu Mnichovice vydáno živnostenské oprávnění na průvodcovskou
službu v oblasti cestovního ruchu
• dne 19. 5. 2005 starosta města podepsal na
Krajském úřadu Středočeského kraje smlouvu
na obdržení dotace na rekonstrukci a dovybavení dětských hřišť
• dne 20. 5. 2005 starosta města spolu s tajemnicí poblahopřáli 3 občankám města k významným životním výročím a předali jim dárky
• dne 20. 5. 2005 se uskutečnil kontrolní den
postupu prací na rekonstrukci objektu MěÚ
Mnichovice ve dvoře MěÚ – Informační centrum
a stavební úřad
• dne 21. 5. 2005 se konal 5. ročník Mnichovického kramaření na Masarykově nám. v Mnichovicích
• dne 23. 5. 2005 se uskutečnilo jednání se
zástupci DI Praha – východ ve věci požadavku
sdružení ROSA, na umístění retardéru na státní komunikaci II. třídy, ul. Ondřejovská, před
ZŠ Mnichovice z důvodu bezpečnosti dětí
• dne 24. 5. 2005 se starosta města spolu s tajemnicí zúčastnili jednání v ul. Prudká na Myšlíně, ve věci požadavku města na opravu poškozené komunikace či úhradu za poškození, ke
kterému došlo v důsledku výstavby rod. domu
• dne 24. 5. 2005 zástupci města navštívili Veletrh vodovodů a kanalizací v Praze
• dne 24. 5. 2005 se uskutečnilo jednání ve věci
dopracování smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné části vodovodních a kanalizačních
přípojek
• dne 24. 5. 2005 se starosta města zúčastnil
jednání představenstva Region Jih
• dne 25. 5. 2005 se uskutečnilo jednání ve věci
možnosti a podmínek připojení části katastru
Mirošovic
• dne 26. 5. 2005 se uskutečnilo jednání ve věci
uzavření budoucí darovací smlouvy na převzetí
vodovodu, kanalizace a komunikace od majitelů a investorů a to bezúplatně do majetku města
(oblast Závěrka – Pod Šibeničkami)
• dne 26. 5. 2005 se uskutečnila na MěÚ Mnichovice organizační schůzka ke konání Dětského dne v Mnichovicích
• dne 27. 5. 2005 se uskutečnilo jednání s firmou Telecom ve věci přeložky telekomunikačního kabelu v lokalitě Pod Budíkovem
• dne 27. 5. 2005 starosta města spolu s tajemnicí poblahopřáli občanům města k významným
životním výročím a předali jim dárky.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města Mnichovice
Zprávy z výboru výstavby,
architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí
Informace o stavu plánované výstavby vodovodů a kanalizací ve městě Mnichovice
Vážení občané,
dovolujeme si Vás, tak jako v předchozích číslech Života Mnichovic,
informovat o stavu plánované akce výstavba vodovodů a kanalizací ve
městě Mnichovice. V současné době probíhá zároveň několik dějů na
přípravě akce. Jednak byla na centrální adrese zveřejněna informace
o veřejné zakázce na zhotovitele, jednak probíhá vodoprávní řízení na
stavební povolení a v neposlední řadě vlastní organizační a administrativní práce:
• na zpracování konečných podkladů pro projektanty
• na sumarizaci a zpracovávání podkladů pro uzavírání smluv o spolupráci se žadateli
• na konečné podobě smluv a ostatních administrativních náležitostí
spojených se smlouvami, platební podmínky atd.
4
S většinou prací budeme nepochybně v době, kdy se Vám dostane do
ruky toto číslo ŽM buď hotovi, nebo v etapě realizace – mám na mysli např.
vlastní uzavírání smluv. Uzavírání smluv bude probíhat tak, že postupně
budeme zvát jednotlivé žadatele k návštěvě MěÚ písemnou pozvánkou,
ve které budou informace o tom, jaké doklady mít s sebou, způsob financování. Bude také možno se dohodnout na jiném termínu uzavření smlouvy v případě, že Vám uvedený termín nebude vyhovovat.
Pokud se někdo ještě rozhodne podat přihlášku k napojení na plánovaný vodovod a kanalizaci, prosíme aby tak učinil neprodleně.
V případě jakýchkoliv nejasností či požadavků kontaktujte koordinátora na č. tel.: 323 640 113 nebo 731828485.
Jaroslav Mašín
koordinátor
6/2005
Kultura v Mnichovicích
Co se děje na Myšlíně?
Občanské sdružení“ Myšlín, tedy jsem“,
uspořádalo již tradiční odpolední setkání
v druhou květnovou neděli na Den matek.
Ve 14.00 hod. se Hotel Myšlín se rozezněl
klavírními skladbami Diabelliho, Beethovena, Dusíka, Dvořáka, Prokofjeva a Janáčka v podání malých nadějných klavíristů:
Alexandry Marečkové, Anny Krejčí, Lenky
Mašindové, Petra Marečka, Filipa Schustera a Filipa Němce.
Vyvrcholením programu byl klavírní recitál mladého klavíristy Miroslava Zachara, který si pro nedělní odpoledne vybral
skladby Bacha, Beethovena, Chopina
a Martinů. Jeho vystoupení si vážíme o to
víc, že následující den Mirek úspěšně maturoval na hudebním gymnáziu J. Nerudy právě z oboru klavír. Jeho bezchybný
přednes je příslibem toho, že o něm v budoucnu jistě uslyšíme.
Organizátoři odpoledne se omlouvají
všem návštěvníkům Dne matek za to, že
se pro onemocnění autorky nemohla uskutečnit prodejní výstava užitého umění M.
Jirouchové. V příštím roce tuto výstavu zajistíme a věříme, že bude-li zdraví, sejdeme se v druhou květnovou neděli v Hotelu
Myšlín již počtvrté.
FFF
Členové občanského sdružení „Myšlín,
tedy jsem“, oznamují svým příznivcům,
že termín konání soutěží „O Myšlínskou
buchtu“ a „O Myšlínského frajera“ bude
posunut z května na pozdější období tak,
aby se nabídka kulturních akcí v Mnichovicích nepřekrývala.
FFF
Občanské sdružení „Myšlín, tedy jsem“,
srdečně zve na Slavnostní zahájení výstavy malíře, ilustrátora a režiséra večerníčků pana Zdeňka Smetany, která se bude
konat ve středu 22. 6. 2005 v 18.00 hodin v galerii Hotelu Myšlín. Vernisáž bude
uvádět šéfdramaturg České televize p. Jiří Chalupa a asistovat mu bude sám VEČERNÍČEK v životní velikosti, který bude
slavit narozeniny. Vítány jsou zejména děti
s rodiči a sourozenci a ti, kteří zahájení
osobně nestihnou, uvidí vše na televizních
obrazovkách, protože kamera ČT 1 nebude na Myšlíně chybět. Výstava Zdeňka
Smetany potrvá do poloviny prázdnin.
Anna Celbová
Otevření Cesty kocoura Mikeše a Pohádkových Hrusic
Dne 7. 5. 2005 v 9:30 hod. v Hrusicích byla slavnostně otevřena
„Cesta kocoura Mikeše“.
Každý měl možnost si tuto cestu projít či projet na kole a navštívit tak
12 zastavení. Cesta vede z Hrusic přes Mnichovice, Myšlín, Struhařov,
Klokočnou, Světice až do Říčan. Celá trasa má cca 20 km. Na trase
v tento slavnostní den čekal na putovníky bohatý zábavný program.
Na Masarykově nám. v Mnichovicích u 4. zastavení bylo razítkovací místo, kde bylo možno zakoupit výroční známku s kocourem Mikešem. Na návštěvníky čekalo na náměstí v Mnichovicích překvapení,
a to malá „Mariánská pouť“, na kterou chodil kocour Mikeš s Pašíkem.
Každý účastník obdržel v Hrusicích prospekt „Cesta kocoura Mikeše“,
je to hra, kde Vaším úkolem je po cestě nasbírat co nejvíce razítek. Kde
je dostanete, je na seznamu razítkovacích míst. Razítek můžete dostat
16, ale už 9 stačí na to, abyste se mohli zúčastnit slosování o ceny.
Slosování proběhne na poutích, které se v Ladově kraji pořádají.
Kde najdete razítkovací místa v Mnichovicích?
V nově otevřeném Informačním centru v Mnichovicích razítkovací
místo č. 4, kde bude též k dostání prospekt k Cestě kocoura Mikeše
a turistická výroční známka.
Šibeniční vrch, horský areál – Mnichovice
Hotel Myšlín – Mnichovice
Po celý rok můžete navštívit Cestu kocoura Mikeše, těšíme se na Vás.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
5
Îivot Mnichovic
Výtvarná soutěž O nejkrásnější obrázek Mnichovic
Kategorie „Fotografie“, 17 - 59 let
1. Katka Bergerová, Mnichovice - jaro
2. Jan Klimeš, Božkov a třešeň
6
3. Zdeněk Doležal, Mnichovice
6/2005
Malé hudební okénko
Danuše Trellová-Vlachová - aneb „Život houslistky plný lásky ke svým bližním“ - 2. díl
Život mladé paní Danuše nebyl snadný. Manžel jezdil velmi často do ciziny. Hned v r.1956
se uskutečnilo zajímavé turné, které trvalo celý
rok. Kvarteto navštívilo mnoho zemí-např. Persii, Tanzanii, Austrálii, Rakousko, Belgii a USA.
Vždy, když odjížděl, paní Danuše musela stát
v roli velmi statečné ženy s dítětem pod srdcem. Rok byl velmi dlouhý, o nic kratší nebyl ani
stesk. Když se vrátil, čekala na něj jeho mladá
žena s první dcerou v náručí. Od samého začátku bylo jasné, že ten, který se bude muset vzdát
muziky jako takové a postarat se o rodinný krb,
bude ona. O dva roky později se narodila i druhá dcera. Paní Vlachová nikdy svého činu nelitovala. Přivedla na svět dvě velmi talentované
dívenky, plod jejich lásky, úcty a porozumění.
Manželovi zůstala po celý život věrným kamarádem a v jeho práci nepostradatelnou oporou
a rádcem. Bedlivě dbala nejen o jeho kufry a ka-
riéru, ale i o jeho zdraví. Když byl pryč, a nebylo
to zřídka, nezahálela. Měla přece dvě dcery a ty
potřebovaly cvičit. A tak maminka-houslistka se
jim stala opět prvním učitelem. Když dcery později začaly chodit k prof. Hlouňové, ráda s nimi probírala látku, nejednou i radila, ale hlavně
pozorovala s láskou a napětím obě dcery - jak
jejich rozdílný temperament, přístup k práci, tak
i zhoštění se úkolu samotného.
Dana - mladší dcera - dokázala vždycky silou svého temperamentu a emocemi prorazit
jakoukoli překážku a vyvřít jako čistý pramínek
na světlo Boží, vyšplhat se na nejkrkolomnější hory umění a odtud prýštit jako okouzlující
vodopád, jehož kapky se pak ještě dokázaly
rozplynout v horizontále chápání posluchačů,
aby se uchovaly jako cenné zážitky v jejich životech.
Jana - starší dcera - tichá, poslušná pracovitá. Svou hrou se dokázala vždy odpoutat od
všeho pozemského, zavonět jako vůně kadidla nenásilně stoupajícího k nebi, aby se ve vší
skromnosti zařadila mezi hvězdy, jejichž velikost
jde mimo jakékoliv lidské snahy. Mně osobně,
její hra připomíná jakousi virtuální mlhovinu, ve
které je obsažená veškerá lidská substance
i transcendence bytí.
Paní Vlachová vychovala ještě dalšího žáka,
kterým byl její synovec Václav Vlach.Vystudoval
na konzervatoři violu. Dnes učí v hudební škole
v Ratměřicích. Jako babička-sudička z houslového nebe dnes už jen vzpomíná na první kroky
svých šesti vnoučat.
Co dodat:
Právě v dubnu oslavila paní Danuše své 83
narozeniny. Za MHO ji přeji hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, radost z široké rodiny,
která ji miluje a obklopuje a těšení se z nejmladšího člena-pravnoučka Niclasse.
Za MHO
Marta Marečková
Omluva: Omlouváme se všem čtenářům za
chybně uveřejněné v minulém čísle jméno paní
Danuše Trellové (chybně uvedeno Trellerové).
J. Vlach s dcerami Danou a Janou, říjen 1971
Penguin Quartet
Dne 21. 5. 2005 v Hotelu Myšlín vystoupil „Penquin Quartet“ v obsazení:
F. Souček - 1. housle, P. Střížek - 2. housle,
P. Holman - viola a V. Fortin - violoncello.
První zazněla slavná „Meditace na svatováclavský chorál“ Josefa Suka.
Po velké a bohaté životní dráze hudebního skladatele, který prošel různými
styly, od salonní lyriky, cyklické komorní skladby až k filozofické kontemplaci,
k otázkám smyslu lidského života a smrti,
která tvoří ve zralém věku páteř jeho díla,
se v menších dílech opět vrací k prostšímu výrazu, jak o tom svědčí právě vlastenecky zanícená „Meditace na staročeský
chorál Svatý Václave“(1914). Tato skladba
vychází z klidné lyrické nálady, jako obraz
národa v jeho úžasné kráse české vesnice, ze které i tento genius vyšel a přechází v drama, které burcuje jako celé dějiny našeho slavného národa. Josef
Suk svůj národ bytostně miloval a k tomu směřoval i jeho celoživotní umělecký program. Sám říká: “Moje práce vycházela z lásky k národu, z rodného
kraje a úcty před slavnou minulostí našich dějin i našeho umění …“.
Druhý zazněl „Smyčcový kvartet č. 3“ Bohuslava Martinů, který v sobě
nese jeho originální hudební vyjádření, které se mění jako duha ze snově fantastického až k tragicky dramatické linii.
Na závěr zazněl „Smyčcový kvartet A dur“ Antonína Dvořáka,který opěvuje
dojemné štěstí jeho shledání s vlastí a domovem a vydává jeho nejvelkolepější důkaz o jeho mistrovství a umění. Každý nástroj vyzpívává svoji čistou
radost. Proto se toto dílo řadí k těm nejcennějším.
Škoda, přeškoda, že tento kvartet patří i k jeho dílům posledním. Jeho síla
pocházela z myšlenky: “Až se vrátím do Čech…“. Bylo to povzbuzení a nová
energie, která stále vykazovala obdivuhodnou jarost a sílu bezprostředního
tvoření. Všechno má svou zákonitost. Asi musel odejít, protrpět četná odloučení, aby volné věty, ve kterých se zpovídá světu, byly tak úžasné svou
tesklivostí s klenbou naděje, která se sublimuje do heroického finále, které
má svůj vrchol v závěru skladby, jako definitivní smír a vyrovnanost.
Velký člověk musí hodně ztrácet, aby dosáhl neopakovatelného specifika
jedinečnosti.
Co dodat: Penquin Quartet je mladý talentovaný soubor, který zaujme
svým uměním, lehkou prstovou technikou, čistotou tónů a smyků stejně, jako
citlivými vibráty. Děkujeme všem těmto mladým talentovaným umělcům, že
nám tato úžasná díla předvedli.
Za Mnichovický Rynek
Marta Marečková
7
Îivot Mnichovic
Corinne & Jiří Havrda, Klokočná 9, 251 64 Mnichovice,
tel./fax: 323 641 541, mobil: 602 321 698, www.galerie9.com, [email protected]
4. 6. - 3. 7. 2005 - František Záruba
je původem z Prahy (*1977) v letech 1997 až 2001 studoval na VŠUP a AVU;
nyní studuje dějiny umění na FFUK v Praze.
Otevřeno každou sobotu a neděli od 13 do 18 hodin a kdykoliv po domluvě.
Vernisáž se koná 4. 6. ve 14 hodin.
© František Záruba - Mraky, 2005, akryl, 40 x 50
Odborné klavírní oddělení - Marta Marečková
Dne 8. 5. 2005 jsme byli pozváni občanským
sdružením „Myšlín, tedy jsem“, k spolupráci
při „Svátku matek“, aby se žáci našeho OKA
podíleli na programu, kde v první části zazněly
s převahou Dvořákovy „Slovanské tance“ prokládané malými sóly a v druhé recitál mladého
talentovaného pianisty M. Zachara. Všichni posluchači byli okouzleni a rozhodně bylo co poslouchat. Škoda, že kromě rodičů a rodinných
příslušníků, přišly jenom čtyři starší ženy a dvě
mladé maminky s malými dětmi.Tato skutečnost mě přivedla k zamyšlení. Druhá neděle v květnu, je nejen Svátek matek, ale i den osvobození. Tenkrát to nebyl den odpočinku, smíchu a radosti. Statistiky, které
udávaly 350 tisíc mrtvých, byly nevyčíslitelně překročeny. Na každém
kroku byly slzy, bolest a hroby. Kolik mladých krásných lidí, se v tyto
dny nevrátilo domů ke svým matkám. Vždyť to byla právě tato hrdinství
a oběti, která před 60 lety vynesla náš národ z údělu nacistické popelušky ke svobodě, identitě a důstojnosti před celým světem. Překvapuje mě s jakou ležerností a opomenutím se přechází právě tento den,
zvláště mladými lidmi, kteří už v leckterém případě neví, že se v tento
den nosí maminkám kytičky jako projev vděku a lásky. Je smutné, že
dnes ženy “matky“ nejsou právě populární. Noviny denně píší o ženách na prestižních místech, ve vládě, odkrývají její nahotu, ale nikdo
se nezastaví nad matkou, která vychovala sama čtyři syny, když její
muž padl ve válce nebo nad tou, která vychovala šest dcer jako báječné manželky a matky. Kolik dětí je opuštěno v dětských domovech,
diagnostických ústavech. A právě zde, na těchto místech nejvíce chybí
milující matka se svým stálým strachem a úzkostí, aby byla vždy rychle
na tom správném místě, když je člověku nejvíce zle. A právě toto naše
vystoupení mělo být velikým díkem všem starostlivým maminkám a nabídkou k oddechu ženám, které na nástupištích loučení zůstaly samy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní JUDr. Celbové, že nám
dala důvěru a na tuto slavnost nás pozvala.
Za O.K.O
Marta Marečková
Příspěvky od našich církví
Ze života římskokatolické mnichovické farnosti
V červnu je nejdelší den, nejvíce světla.
Máme z toho radost, ale zároveň můžeme
objevit svou vnitřní tmu. Snažíme se i dívat
do svého nitra, do svého svědomí a nevidíme,
co děláme špatně. Chybí nám tedy ještě jiné
světlo, než je světlo slunce.
Obdivujeme výkony sportovců, třeba i cyklistů na horských kolech v Mnichovicích
a okolí. Ujet 50 km, to samo o sobě už něco
znamená. Obdivujeme výkony sportovců, třeba na mistrovství světa v ledním hokeji nebo
v našem městě, v pozemním hokeji či ve fotbale. Kolik je to však skryté námahy při trénin-
8
ku, aby se jejich slabost proměnila v sílu. Žít
podle Písma svatého, neupadat do špatností,
do hříchu - k tomu nestačí fyzická síla, ale je
potřeba síla duchovní. Bez duchovního cvičení to nejde, a hlavní je pomoc shůry.
Žasneme nad řečníky, kteří umí krásně
mluvit, třeba na pohřbu a utěšovat pozůstalé. Někdy, však taková útěcha postrádá
pravdivé kořeny. A my zatoužíme po pravdivější útěše i po tom, abychom tak dokázali utěšovat druhé - ne lacino, povrchně, ale
hluboce, pravdivě.
Pokud žijeme jen pro tento svět, jistě si vy-
bereme z bohaté nabídky různých kulturních
a sportovních akcí v tomto časopise. Když
objevujeme ještě jiný život, můžeme si vybrat
z duchovního programu naší farnosti na vývěsce kostela.
Světlo, sílu, útěchu v duchovním životě
nám dává Duch Svatý. Pomoc Ducha Svatého nám vyprošuje Panna Maria. Kéž s Pannou Marií objevíme Krista, v němž nalézáme
všechno.
P. Ivan Kudláček
farář
6/2005
Škola informuje
Škola a Mnichovické kramaření
Hlavní myšlenkou Kramaření, je podporovat mnichovickou školu
a školku. Je úžasné, že i samy děti se na úspěšném průběhu této akce
podílejí. A to více než symbolicky.
Již několik týdnů, před vypuknutím dalšího Kramaření, učitelé se
žáky vyrábějí různé dárkové předměty, ať už jsou to keramické domečky, malované skleničky či korálkové náramky. Velká část dětí také
nacvičuje svá představení. Všichni pečlivě zvažují, jaké vystoupení zvolit, aby se opravdu líbili. Na letošním Kramaření se objevily i novinky
– deváťáci připravili výherní losy. Také stánek, ve kterém škola prezentovala některé své aktivity, měl letos svou premiéru. Ačkoli přípravy
na Kramaření poněkud narušují zaběhnutý školní stereotyp, jsou pro
děti velkou školou života: učí se spolupracovat nejen v rámci svého
třídního kolektivu. Musí překonat obavy z veřejného vystoupení před
zaplněným náměstím. Mnoho dětí i učitelů si vyzkouší roli prodavačů.
Řada kluků i dívek pomáhala s přípravou prodejních stánků už od dopoledních hodin. A večer, než zasedli do hlediště, aby mohli poslouchat svého Juliána, zase pomohli vše sklidit.
Myslím, že jsou-li děti samy aktivními spolupořadateli, více si pak
váží věcí, které se za získané finance pořídí. A z letošního výtěžku si
žáci přejí nakoupit odpočinkové sedací soupravy, zařízení do hracích
koutků a další vybavení školních chodeb. Mezi dětskými požadavky, je
i nákup lepších pomůcek na výuku, či rychlejší internet. Je toho mnoho, co by naše škola potřebovala a financí není (a asi nikdy nebude)
dostatek. Ale škola není jen dobře vybavená a krásná budova, ale hlav-
ně její činnost a vztahy, které zde panují. A Mnichovické kramaření je
právě o spolupráci nejen učitelů, žáků a rodičů, ale i dalších občanů
z Mnichovic a okolí.
Mgr. Marcela Erbeková
ředitelka ZŠ
9
Îivot Mnichovic
Fotbal na naší základní škole
Současné krásné počasí znamená naší stoupající aktivitu a děti ze školy, toto tvrzení ještě
znásobují. Snažím se tedy, aby jejich energie
byla smysluplně a prospěšně využita. Zároveň nutno dodat, že sport uvedený v titulku je
mi nejbližší, a proto mohu veřejnost seznámit
s výsledky našich dětí právě z fotbalu. Několik
základních informací na úvod: na druhém stupni naší školy je 83 chlapců, z nichž je aktivních
fotbalistů 35 – 40. Když k tomu připočteme dvě
fotbalistky – Šárku Bohuslavovou a Šárku Buranskou, lehce dojdeme k tomu, že téměř každý druhý kluk ovládá víceméně fotbal.
Při možnosti nominovat maximálně šestnáct
hráčů na turnaj, je skutečně velmi náročné vybrat „ty nejlepší“. Pokud by stanovy školních
fotbalových turnajů umožnily jednomu subjektu
postavit dvě mužstva, s radostí bych vozil obě.
K tomu, aby i ti vybraní mohli reprezentovat školu, potřebují mít kromě fotbalových schopností
také bezproblémové chování a prospěch ve
škole. Pro ty, „na které se nedostalo“ a ostatní,
organizuji letos již čtvrtý ročník školního fotbalového turnaje žáků a žaček II. stupně.
Coca-cola cup 2005
Ve čtvrtek 7. 4. 2005 se naše škola zúčastnila
celorepublikového turnaje pořádaného firmou
Coca – cola ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR. První kolo se uskutečnilo ve Velkých
Popovicích a kromě naší školy, zde byly ještě
školy z Krhanic, Velkých Popovic a Kamenice.
Do dalšího kola postupoval pouze vítěz prvního kola. Do boje vyrazili tito žáci:
7. třída – Jan Burcev, Marek Douda
8. A – Jiří Procházka, Dan Janovský, Ludvík
Jaroš, Jaroslav Vávra, Jakub Šach, Petr Kuneš,
Jakub Šandor
9. A – Lukáš Kabíček, David Lada
9. B – David Matouš, Jan Vyskočil, Jiří Průša,
Pavel Salveguart
Hrálo se systémem každý s každým a kluci
dosáhli těchto výsledků:
Mnichovice – Kamenice 2:1
Mnichovice – Krhanice 0:1
Mnichovice – Velké Popovice 6:0.
Z toho vyplynulo celkové druhé místo za Krhanicemi, a tedy smíšené pocity kluků z dobrého umístění a zároveň zklamání z nepostoupení
do dalších bojů.
Okresní kolo v minifotbalu 2005
Dne 25. 4. 2005 proběhlo, rovněž za naší
účasti, okresní kolo v minifotbalu IV. kategorie
(ročníků 1989 – 1991) na Městském stadionu
v Čelákovicích. Zúčastnilo se ho celkem dvanáct škol a gymnázií z okresu Praha-východ.
10
Protože se jednalo o minifotbal hraný s pěti
hráči v poli a jedním brankářem na čtvrtině fotbalového hřiště, na soupisce jsme mohli mít
maximálně 12 hráčů. Nominováni byli:
7. třída – Jan Burcev, Marek Douda
8. A – Jakub Šach, Jaroslav Vávra, Jiří Procházka, Jakub Šandor, Ludvík Jaroš, Dan Janovský,
Ondřej Urban
9. A – David Lada
9. B – Jan Vyskočil, Pavel Salveguart
Za výbornou reprezentaci školy patří klukům
poděkování – ale nejen jim. Nelze s díky zapomenout na TJ SOKOL HRUSICE, za zajištění
fotbalového vybavení na oba turnaje, na firmu
MOUNTFIELD a pana MARKA ŘEPU za zajištění dopravy na turnaje bez nároku na finanční
náhradu. Věřím, že chlapci neudělali radost jenom mně, ale i těmto sponzorům a naší ZŠ.
Martin Hemelík
Vylosováni jsme byli do skupiny „A“ společně
s Mukařovem, Klecany, Gymnáziem Čelákovice, 5. ZŠ Brandýs n. L. a Gymnáziem Brandýs
n. L. Do semifinále postupovaly první dva celky.
Naše výsledky ve skupině:
Mnichovice – Klecany 1:0
Mnichovice – Mukařov 3:1
Mnichovice – Gymn. Čelákovice 1:0
Mnichovice – 5. ZŠ Brandýs n. L. 0:0,
Mnichovice – Gymn. Brandýs n. L. 1:0.
McDonalďs CUP 2004/2005
okresní kolo soutěže
Celkové pořadí ve skupině „A“:
1. 5. ZŠ Brandýs n. L.
10:0
2. Mnichovice
6:1
3. Klecany
5:6
4. Mukařov
4:8
5. G. Brandýs n. L.
4:8
6. G. Čelákovice
3:9
13 b.
13 b.
7 b.
6 b.
3 b.
1 b.
V prvním semifinále na sebe narazili 5. ZŠ
Brandýs a Odolena Voda s výsledkem 0:2.
Ve druhém se konalo malé derby Mnichovice
– Ondřejov 0:0 (8:7 na penalty). Finále tohoto
turnaje bylo tedy obsazeno celky Odoleny Vody
a Mnichovic, z nichž pouze jeden mohl vyhrát,
a tak postoupit do krajského kola. K naší smůle
kluci dostali na celém turnaji doposud pouze
jeden gól, ale ve finále dva – po výsledku 2:1
postoupilo a vítězem se stalo družstvo Odoleny
Vody.
Dne 5. 5. 2005 se v Čelákovicích konalo
okresní kolo soutěže McDonalďs CUP, kterého
se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy. Přihlášených bylo
13 družstev a naši borci se umístili na výborném 5. místě.
Ze základní skupiny jsme postoupili z 2. místa za Brandýsem, který se stal vítězem celé
soutěže (Mnichovice – Brandýs 0:3). ZŠ Toušeň
jsme porazili 4:0, tu bych chtěla vyzdvihnout výkon Patrika Pazáka, který zajistil vítězství všemi
čtyřmi góly.
V dalším kole soutěže kluci, bohužel, smolně prohráli s Mukařovem 1:2 po penaltě. Střelcem našeho gólu byl David Vávra. Mukařov se
v celé soutěži umístil těsně před námi, tedy na
4. místě. Prohra se ZŠ Říčany (3:1) nás odsunula na boj o 5. – 6. místo, náš jediný gól v tomto
souboji vstřelil opět Patrik Pazák.
V boji o 5. – 6. místo kluci porazili Česlice
a tím si zajistili 5. místo. (Mnichovice – Česlice
1:0).
Zvláštní poděkování patří trenérce žáků Mnichovic, paní Jitce Chaloupkové, za zapůjčení
dresů a výborné koučování našich borců přímo
v Čelákovicích.
Jana Rounová
6/2005
Mezinárodní aktivity školy
Ve školním roce 2004/2005 se naše škola zapojila do evropského vzdělávacího projektu Socrates - Comenius, který podporuje (i finančně)
spolupráci škol z různých evropských států. Tato
spolupráce, umožňuje všem účastníkům poznávat zvyky a kulturu partnerských zemí, jejich
způsob myšlení a zároveň, se jim učit rozumět
a respektovat je.
Součástí projektu jsou tzv. mobility pedagogů
a jejich žáků. První z mobilit je partnerská schůzka, což je mezinárodní setkání zástupců partnerských škol. Na těchto schůzkách se projednává
plánování, organizace, realizace a hodnocení
projektu. K setkání dochází dvakrát ročně vždy
v jedné z partnerských škol.
Druhým typem mobility je výměna učitelů,
to znamená, že vždy jeden z učitelů stráví 1 až
2 týdny na jiné partnerské škole. Práce v zahraniční škole, poskytuje učitelům příležitost zhodnotit
vlastní pedagogické postupy a především navázat
cenné profesionální i osobní vztahy s kolegy.
V listopadu 2004, skupina osmi našich učitelů
navštívila školu ve Varšavě a v květnu 2005, se
šest učitelů zúčastnilo setkání v soukromé škole
v Ankaře, hlavním městě Turecka. Koncem září
příštího školního roku přivítáme naše partnerské
školy u nás v Mnichovicích.
V rámci výměny učitelů, strávil jeden týden
na naší škole turecký učitel tělesné výchovy Alper Abay. Zúčastnil se mnoha sportovních akcí
s našimi žáky, sledoval hodiny tělesné výchovy, naučil nás několik tureckých her a po Praze
jej provázeli žáci v rámci předmětu konverzace
v anglickém jazyce.
Náš společný projekt má jméno TRACHIGAMES – traditional children games (tradiční dětské hry). Bude trvat tři roky a naše partnerské
školy jsou v Polsku, Španělsku a Turecku. Cílem
projektu je najít hry, které hráli naši rodičové či
prarodičové, zkusit je hrát s dětmi, potom přeložit jejich pravidla do angličtiny a vyměnit si je
s ostatními partnerskými školami. Tento proces,
prolínající se všemi vyučovacími předměty, za-
hrnuje mnoho činností, do kterých jsou zapojeni
jak žáci, tak i učitelé: týmová práce, komunikace
v anglickém jazyce, psaní e-mailů, dopisů, vytváření prezentací o České republice, Mnichovicích a naší škole, psaní článků a tvoření časopisů. V neposlední řadě, hraní her nejen našich
předků, ale i našich evropských přátel.
Hra je důležitá pro každé dítě v kterékoli době.
A tak se ukazuje, že i staré zapomenuté hry, si
dnešní děti rády zahrají. Zajímavé je, že ve všech
státech se hrály hry podobné, lišící se pouze názvem či částečně odlišnými pravidly. Českého
„špačka“, kterého jsme dětem v Turecku předvedli, poznávali jak Španělé, tak Turci. A turecká
vybíjená byla také hodně podobná té naší.
Na závěr letošního školního roku, jsme jako výsledek našeho projektu, vydali sborník několika
mezinárodních her. Mohli jste ho vidět na Mnichovickém kramaření a je k dispozici ve škole.
Ivana Drbohlavová
koordinátorka projektu Trachigames
Logo projektu TRACHIGAMES navrhli naši žáci
Turecký učitel Alper Abay s našimi dětmi
Volba dalšího studia na středních školách
Každoročně v jarních měsících vyvstane před
mnoha žáky, a zvláště pak před jejich rodiči,
velký problém s volbou dalšího studia. Nevyhnutelnou skutečností je to pro všechny žáky
v 9. ročníku. V letošním roce, z mnichovické
školy přechází 5 studentů na gymnázia a 21 na
ostatní střední školy, 10 žáků bude pokračovat
ve vzdělávání na středních odborných učilištích. Vyjádřeno v procentech – 72,2% našich
žáků se dostalo na střední školy s maturitou
(včetně gymnázií) a 27,8 se vyučí v některém
řemesle. Většina žáků uspěla již v prvním kole
přijímacího řízení, pouze 3 žáci se nedostali do
první zvolené školy, ale museli si hledat další,
kam byli následně přijati.
Přestup na jiný typ školy si zvolily i některé děti z 5. ročníku. Od příštího školního roku
odcházejí 3 žáci do Masarykova klasického
gymnázia v Říčanech a 2 žáci do třídy s rozšířenou výukou matematiky na 1. ZŠ Říčany.
Celkem se zúčastnilo přijímacích zkoušek
9 našich páťáků. Zájemců o studium je však
několikanásobně více než počet míst na osmiletých gymnáziích. Přijímací zkoušky jsou
sestaveny tak, aby byli vybráni ti nejlepší
z nejlepších. Nelze předpokládat, že jedničky na základní škole automaticky předurčují
úspěch při přijímacím řízení a pak i následně
v dalším studiu. Osmiletá gymnázia kladou na
žáky opravdu vysoké požadavky, a tak je nut-
né pečlivě zvážit, pro které dítě je přechod na
jiný typ vzdělávání tou nejlepší volbou a naopak, kdy je dětem lépe v kolektivu svých spolužáků v místě bydliště.
Z pohledu učitelky školy jsem ráda, když
žáci neopouštějí naší školu v průběhu školní
docházky, jsou u nás spokojeni a v 9. ročníku
úspěšně projdou přijímacím řízením vybrané
střední školy. Letošním (stejně tak i loňským)
deváťákům se to bezpochyby podařilo.
Mgr. Marcela Erbeková
ředitelka ZŠ
11
Îivot Mnichovic
Školka informuje
Jak jsme připravovali Mnichovické kramaření
Za vydělané peníze z loňského Kramaření
a z příspěvku štědrého sponzora pana Vodenky,
jsme si koupili keramickou pec. A tak jsme se
rozhodli, že na letošním Mnichovickém kramaření
předvedeme, co už jsme s našimi dětmi dokázali
zvládnout a vytvořit z keramické hlíny. A věřte, že
to nebylo tak snadné. Mohli se o tom přesvědčit
i někteří rodiče, kteří se spolupodíleli na tvorbě keramiky ve třídě nejmenších dětí. A tak se na pultu
našeho stánku objevila keramická zvířátka, kytičky, domečky a “parádičky“ pro maminky i holčičky. Ale nezůstalo jen u keramiky. Kdo měl zájem,
mohl si koupit pro radost papírové sluníčko, zajíčka či šaška, obrázky malované na skle, ozdobné
květináčky, šneka či pavouka jako živého, malované kamínky pro štěstí, dřevěné korálky… Prostě,
každý si něco mohl vybrat pro radost. Radost měli
určitě i rodiče z vystoupení svých dětí, které jim
předvedly s velkou chutí taneček „Kočky a Veverky“ A že se naše výrobky líbily, o tom svědčí i utržené peníze. Vydělali jsme si 7.000.- Kč. Nesmíme
ale zapomenout poděkovat Adamovi Kubáskovi,
našemu bývalému žáčkovi, který se velice úspěšně podílel na prodeji našich výrobků.
A co si za vydělané peníze chceme koupit? Nějaké nářadí na cvičení.
Alena Hybešová, ředitelka mateřské školy
Jak dopadl zápis do mateřské školy?
Ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2005 proběhl řádný zápis do mateřské školy na školní
rok 2005/06. Celkem bylo zapsáno 51 dětí.
Počet dětí, které lze přijmout dle vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání v souvislosti s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.108/2001
Sb., je 27 dětí, s překročením o jedno dítě v každé třídě. Protože celkový počet
zapsaných dětí překročil počet zájemců o mateřskou školu, které lze přijmout,
rozhodovalo se o přijetí dětí po dohodě s psychologem dle daných kritérií.
Daná kritéria: Předškolák před vstupem do 1.třídy
Trvalé bydliště Mnichovice
Zaměstnaná matka - stálý pracovní poměr (nezkrácený)
Sociální případ
Pořadí
Celkem bylo přijato 27 dětí, z toho 10 předškoláků před vstupem do ZŠ,
1 sociální případ a ostatní děti s pravidelnou celodenní docházkou, jejichž mat-
ky již pracují nebo budou nastupovat do zaměstnání. Ze spádové obce Hrusice
bylo přijato jedno dítě před vstupem do ZŠ.
Děti, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, nebyly přijaty z důvodu nedostatku míst. Jsou však vedeny jako náhradníci. Dále nebyly přijaty děti, které
nemají trvalé bydliště v Mnichovicích a jeden cizí státní příslušník.
Čekání na zápis do mateřské školy, si děti s maminkami krátily v hracím koutku. Měly tak možnost seznámit se a pohrát si s oblíbenými hračkami svých budoucích kamarádů.
Škoda jen, že nemůžeme všechny uspokojit, ale museli jsme upřednostnit
zájemce, kteří už pracují nebo budou pracovat ve stálém pracovním poměru
a děti budou docházet do mateřské školy každý den.
Jestliže bude příliv mladých rodin do Mnichovic pokračovat, bude se muset
zvažovat otevření další třídy za předpokladu, že matky budou zaměstnané ve
stálém pracovním poměru, a že budou splněny další předepsané podmínky.
Alena Hybešová
ředitelka mateřské školy
Zdraví
Co přibalit svým ratolestem na prázdniny
Každý se jistě již těší na dny volna, slunce a odpočinku. Děti i rodiče si zaslouží po náročné zimě
hojnost tepla a relaxace. Víme, že děti se o prázdninách věnují činnostem, při kterých si mohou přivodit drobná zranění. Odřeniny či drobné rány na
kůži nejprve očistíte od nečistot, nejlépe pod tekoucí pitnou vodou a desinfikujete 3% Peroxidem
vodíku nebo použijete dobře tolerovaný Betadine
liq. Po takto ošetřené ráně, na ni přiložíte sterilní
čtverec a převážete obinadlem. Ránu pak převazujete a sledujete, zda nehnisá.
Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc. Vždy u sebe mějte doklady pro zdravotní
pojišťovny! Dalšími častějšími obtížemi jsou různá
poranění pohybového aparátu. Pokud jsou lehčího rázu, můžete použít mast Niflugel 2,5% a různá
pružná obinadla. Končetinu nebudete přetěžovat.
Nejhorší poranění jsou poranění hlavy a smyslových orgánů. Apeluji na všechny rodiče, aby jejich
děti měly helmy při cyklistice i jiných sportech, kde
je větší nebezpečí úrazů hlavy z pádů.
Nejen úrazy nám mohou znepříjemnit dovole-
12
nou. V letním období se často setkáváme s průjmovým onemocněním, zvracením, někdy provázeným teplotou až horečkou. Pro léčbu zvracení
a průjmu se používá např. Smecta pulv, Kinedryl
tbl., ale hlavně netučná dieta. Na teploty, je vhodná kombinace Paralen tbl. a Ibalgin tbl.
Váš lékař Vám poradí, jakými léky, jakou dávkou,
dietním režimem či fyzikálními prostředky, můžete
účinně a včas svému dítěti pomoci. Kromě těchto
volně prodejných léků v lékárně, Vás může lékař
informovat i o dalších léčivech a postupech. Důležité je, vždy zohlednit věk dítěte a předchorobní
obtíže.
Každý ví, že nejlepší je nemoci předcházet, proto zopakuji jen některé obecně známé rady:
- dostatečný přísun tekutin: nejlépe neslazené
minerálky, pitná voda, čaj (předcházíte dehydrataci organizmu)
- nepobývat na slunci přes poledne (nebezpečí
úžehu, solárních ekzémů, spálení pokožky)
- vyvarovat se málo tepelně připraveným pokrmům (opékání uzenin, mletá masa, kupovaná
-
-
grilovaná masa u stánků, majonézové či vaječné saláty - předcházíte zvracení a průjmům)
nepobývat v mokrých plavkách celý den (předcházíte tak zánětům močových cest)
chránit oči před prudkým sluncem (nebezpečí
podráždění spojivek)
včas a správně odstranit přisáté klíště i u očkovaných proti klíšťové encefalitidě (předcházíte
možnosti nákazy lymskou borreliozou)
včasné očkování proti infekčním nemocem
(předcházíte infekční žloutence aj. nemocem).
Pokud Vám výčet těchto rad nebude stačit, můžete se obrátit o radu ke svému lékaři.
Naší ordinaci naleznete ve zdravotním středisku
v Mnichovicích, Pražská 325.
Přeji Vám a Vašim dětem, příjemné a ničím nerušené dny volna a kromě výše uvedených doporučení přibalte dětem dobrou náladu, pytlík štěstí
a velký díl Vaší lásky!
MUDr. Jitka Biskupová
praktický lékař pro děti a dorost
6/2005
Sport v Mnichovicích
Muži si polepšili skore
MNICHOVICE - HC KADAŇ 11:2 (5:0)
Dobře hrající naše družstvo rozstřílelo dosud nebezpečného soupeře, který se také
ukázal na začátku druhého poločasu a rychle
využil našeho spokojeného nástupu a vstřelil
nám nečekaně dvě branky za sebou. Toto va-
rování přišlo včas a tak naši hráči dali soupeři dalších šest branek, takže vedeme soutěž
o sedm bodů před Bohemians B.
Dobré skore bude v závěru soutěže důležité, jak se to ukazuje již u družstva žen, které
bojuje o čelo tabulky s Hradcem a lepší skore
může být při konečném zúčtování rozhodující.
Škoda, že naše ženy nedovedly na vlastním
hřišti Hradec porazit a jenom se štěstím remizovat 2:2.
Antonín Mareček
Obrázky ze zápasu v pozemním hokeji žen Mnichovice - Hradec ze dne 7. 5. 2005, s výsledkem 2:2
Jak holčiny poprvé vyhrály
aneb R.S.C. – Rakovník 3:2 (2:1)
Tak to konečně přišlo! Po celém podzimu,
kdy jsme dostali asi 35 gólů aniž bychom jediný
vstřelili! Už v prvním zápase, s velmi silným celkem Českých Budějovic, byl první poločas vynikající. Pokud naše holky stačily fyzicky, hrály
velice vyrovnaně, čemuž odpovídal i stav zápasu po prvním poločase (1:1), kdy první náš gól
v soutěži padl z nádherné akce na jeden dotek.
Ve druhém poločase holkám už bohužel, nestačily síly a nakonec jsme prohráli 1:6.
Ale i tak, jsem byl moc spokojený. Hlavně
s předvedenou hrou. To je ohromný rozdíl, mezi
podzimními začátky, kdy jsme si nemohli ani nahrát. Druhý zápas se Slávií, také nebyl špatný
– prohráli jsme 0:1, i když Slávia měla spoustu
šancí, my si je už vypracovali také.
A třetí zápas s Rakovníkem? Od rána šlo
všechno špatně – jedna slečna zapomněla, že
hrajeme, druhá odjela s tatínkem na chatu, třetí
nasazovali rovnátka, a tak nesměla hrát atd.
Nakonec se jich místo 16ti sešlo 12! Včetně
náhradní brankářky, která odehrála celý zápas
velmi dobře v poli. Ve třetí minutě, byl na nás roh
a z přemíry snahy, naše vybíhající srazily míček
do naší brány – 0:1.
Pak jsme asi 20minut nepustili soupeře za
půlku. A konečně se projevila naše výhoda,
o které sice vím, ale kterou jsme ještě nemohli
nijak zužitkovat – daleko lépe útočíme, než bráníme. Máme prostě takové typy hráček. Jakmile
se dostane naše záloha na půlce soupeře k balónku, už ví co s ním. A dost často je to pro soupeře nebezpečné.
A tak jsme konečně vstřelili 2 góly a byl poločas. Holky v pohodě – až moc.
Hned na začátku druhé půle opět střílíme gól
a hrajeme tak uvolněně, že Rakovnické holky
neví, kam dřív skočit. Pak asi 4 neproměněné vyložené šance a je po pohodě. Najednou
3 rohy za sebou na nás. A začíná se zmatkovat.
Nejlepší hráčky dělají příšerné chyby. Základní
poučky, které jim vštěpujeme několik let do hlav,
jsou zapomenuty. Dostáváme úplně zbytečný
gól a vypadá to, že zase dostaneme nařezáno.
Naštěstí, se probudily a zase začaly hrát. A dohrály v relativním klidu. Snad pochopily, že už
něco umějí a nemusejí se bát prosadit se i proti
větším soupeřkám. Doufám, že jim to vydrží.
Vždyť, na rozdíl od ostatních týmů, mohou
hrát ještě minimálně 3 roky spolu v této kategorii! Od září budeme už hrát za Mnichovice, letos
jsme museli kvůli „politice“ hrát za náš spřátelený klub RSC Praha.
PS: Další zápas jsme prohráli 0:8. Bude to ještě těžké!!!
Miroslav Vodenka
Aktuální výsledky
Ženy – I. liga
7. 5. 05
Mnichovice – Hradec Králové
Muži – I. liga
7. 5. 05
Mnichovice – President
8. 5. 05
Bohemians B – Mnichovice
21. 5. 05 Mnichovice – Kadaň
Mladší žákyně – turnaj na Hostivaři
Mnichovice - Slavia
Mnichovice – Bohemians
Mnichovice – Hostivař
Mnichovice – RSC
konečné 5. místo
2:2
3:2
3:4
11:2
3:0
2:3
1:4
1:0
Starší žákyně – (družstvo Mnichovic hrající
pod hlavičkou R.S.C. Praha)
15. 5. 05 RSC – Rakovník
3:2
(první vítězství)
22. 5. 05 Vyšehrad – RSC
8:0
Přípravky
Turnaj na Bohemians 5. místo z 9. účastníků
13
Îivot Mnichovic
Mnichovický závod KHS MTB Posázavím 2005
Mnichovický závod KHS MTB Posázavím 2005,
který se konal 1. května v Mnichovicích na náměstí, zahájil sérii Mountfield biketour 2005 skládající se ze čtyř závodů. Generálním sponzorem
celé série, je firma Mountfield, prodejce zahradní
techniky, a hlavním partnerem, americký výrobce
hodinek firma Gant time.
A jak se již třetí ročník mnichovického bikemaratonu vydařil? Zdá se, že dobře. Účast byla svou
kvantitou i kvalitou vysoká. Letošního ročníku se
zúčastnilo 729 závodníků a přibylo i více borců
z české špičky, a tak jsme mohli v cíli zaslechnout
i taková jména , jako např. Novotný, Tvrdík, Hakl,...
Počasí bylo, ke spokojenosti organizátorů
i startujících, skvělé. Vážný úraz žádný (klíční kost,
několik stehů), všechny odřeniny i trhliny (i když
vypadaly nehezky), zvládli ošetřit zdravotníci ve
své pojízdné ambulanci. Trať byla značena svědomitě, až na - pro tento závod typický, osvětlený
tunel, který díky shodě nepříznivých náhod, nebyl
osvětlen, resp. byl osvětlen tunel jiný. Naštěstí byl
závodníky projet, bez větší újmy na zdraví.
Prvním závodníkem, který proťal pomyslnou cílovou pásku, byl, stejně jako vloni, Jan Šubrt z Milovic z týmu Bike and surf team. Díky letošní větší
konkurenci, však na špičce závodu nebyl osamocen a dýchali mu na záda další skvělí závodníci,
kteří na něj měli v cíli ztrátu jen pár sekund. Byl
to tedy boj až do konce. Čas vítěze byl 1 hod.
33 min. 21 sek. Ti nejlepší z jednotlivých kategorií,
jsou uvedeni na výsledkové listině, ale pokud jsme
se zmínili o nejrychlejším muži, jistě si zaslouží zde
14
uvézt i nejrychlejší ženu. Tou se stala Stolařová
Karolína a zvítězila svou kategorii časem 1 hod.
51 min. 35 sek. Celou výsledkovou listinu, naleznete na www.mtb.cenytisku.cz
V cíli pak panovala dobrá atmosféra, která jistě
pramenila z toho, že měli závodníci trasu ve zdraví za sebou. Byla umocněna ještě malým dárkem
v reklamní tašce (ručník, ponožky nebo tričko - to
vše s logem závodu), možností občerstvení nápojem Powerade a skvělým pivem Ferdinand. Netradiční a nečekaně dobré byly i šunkafleky s okurkou. Poměrně velikou šancí, bylo získat nějakou
cenu v bohaté tombole: figurovaly v ní tři horská
kola značky Madison od firmy Author, pro předem
přihlášené, a pro všechny účastníky se losovaly tři kola KHS. Celková cena tomboly byla přes
100 000 korun. V horkém počasí mnozí využili
možnosti nechat se osvěžit sprškou u hasičského vozu, nebo tu alespoň umyli sebe i svá kola.
Celými závody provázel moderátor Radia Blaník.
Vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií pak
bylo zpestřeno módní přehlídkou italské firmy Sportful, která byla provázena hudbou
i komentářem. A bylo se na co dívat i pro ty,
které sportovní oblečení až tolik nezajímá.
Také děti si přišly na své. Dětský okruh si projelo bezmála 60 malých cyklistů od 6 do 15 let.
Startovalo se brzy po startu dospělých. Organizátoři trochu podcenili nedočkavost a nepozornost některých dětí, a tak tři chlapci z kategorie
D2 odstartovali hned s D1. Bohužel, museli být
diskvalifikováni. Jinak i na tomto malém okruhu,
nedošlo k většímu úrazu než odřeninám, a tak
si děti mohly v klidu vychutnat plněné plundrové trojhránky a Fantu, a odnést si poukázku od
McDonald’s. I s vyhlášením vítězů dětí, se vše
stihlo do příjezdu prvního závodníka hlavní tratě.
Pořadatelé závodu Petr Šimera a město Mnichovice, zastoupené starostou Jakubem Žvejkalem,
děkují nejen sponzorům, ale také řediteli závodu
Martinu Šlechtovi, veliteli tratě Josefu Dvořákovi
a Petru Doležalovi, hlavnímu rozhodčímu Karlu
Kučerovi, veliteli startu a cíle Josefu Filingerovi a všem dalším organizátorům a pomocníkům
z řad TJ Mnichovice a o.s. Sporťáci a ostatním
dobrovolníkům za pomoc, bez které by se závod
nemohl uskutečnit.
Na závěr uvádíme celkové náklady na závody, které činily 150 920,- Kč a celkové příjmy ve
výši 212 040,- Kč (včetně sponzorského daru
25 000,- Kč od f. Mountfield). Zisk se dělí mezi
pořadatele s tím, že město svůj podíl převádí na
TJ Mnichovice a o.s. Sporťáci.
Zdá se tedy, že vše klaplo, a pořadatelé závodu Petr Šimera a město Mnichovice, si mohou
oddychnout a pozvat Vás na příští ročník MTB
Posázavím.
Jolana Šimerová a pořadatelé
6/2005
Můj svět
Procházka na Mohylu
Cesta do lesa v Podhorkách vede po navážce hlubokého údolí
Je to zpočátku trochu do kopečka, ale ten pohled seshora za to stojí.
Vyjdeme z Jánského náměstí klidnou, Jánskou ulicí, údolím do Podhorek. Zde bylo ještě nedávno hluboké údolí se starými jabloněmi, které
se skláněly nad bublajícím potůčkem mezi blatouchy. Údolí bylo kdysi zaveženo, potůček Křiváček zmizel v potrubí a nahoře vznikla velká
plošina, kde je nyní dětské hřiště. Vcházíme do lesa a stoupáme tichou
serpentinou vzhůru až k rozcestí, které je věčně zamokřeno vodou ze
studánky v levém úbočí. Odtud kdysi vedlo amatérsky položené potrubí do domků v údolí, které byly postiženy kontaminovanou vodou
z bývalého JZD a takto si postižení obyvatelé na čas pomohli. Také je
třeba připomenout, že touto serpentinou vedla kdysi známá sáňkařská
dráha, která zvláště v době před válkou i během ní, byla oblíbeným
sportovištěm v zimě i pro četné sáňkaře z Prahy. Tenkrát, třeba firma
Rott, sem přivezla spousty saní na prodej i k zapůjčení a když byla dráha pevně umrzlá, jezdilo se krásně až k „Jánu“.
Přejdeme malý močál cestou vpravo a za zatáčkou u prvních domků
se dáme lesní pěšinou vzhůru k mohyle. Kdysi byl celý vrch Šibeniček
zcela holý, jen na spodním svahu byl třešňový sad. Mohyla, postavená
v roce 1919, v radostné euforii ze vzniku samostatné Československé
republiky a trochu z piety nad tragickým úmrtím generála Štefánika,
jednoho z tvůrců československého státu. Tenkráte, stála mohyla na
prázdném prostranství, na kterém bylo dostatek místa pro velké, každoroční shromáždění k výročí 28. října a později na svátek M. J. Husa,
kdy zde hořela velká vatra a zněly národní písně a plamenné projevy.
Dneska, v zarostlém lese a křoví, musíme mohylu chvilku hledat.
Vrátíme se opět na hlavní cestu a asi po sto metrech, je dobré vyjít
doprava na okraj lesa a rozhlédnout se po kraji. Překvapí nás nádherný pohled, jeden z nejhezčích, který nám ukáže přehledně nejen celé
Mnichovice, ale i pohled do dáli, vpravo na Tehovskou Hůru, Strančice a Božkov a hlavně vlevo na Posázaví, kde majestátně trůní Čerčanský Chlum. Při dobrém počastí, dohlédneme až na druhý horizont
kopců v Povltaví. Když jsme se vynadívali, popojdeme ještě kousek
k chatě „Na Káče“, tmavé, dřevěné chatě, typické pro tehdejší trempské časy třicátých let, která byla dlouho jediným stavením na Šibeničkách. Ve válce se zde scházeli ilegální bojovníci proti německému
fašizmu, z nichž se vytvořil základ národního výboru v poválečných
Mnichovicích.
Celé okolí byla už jen pole, která se táhla až k Myšlínu, jen uprostřed
dominovala zarostlá „remízka“, takový malý lesík, kam se sváželo kamení z polí a kde se ukrývala polní zvěř a ptactvo. Nyní je celá plošina
už téměř zastavěná, a tak projdeme vznikající hlavní ulicí, až na druhou
stranu tohoto nového sídliště, až se nám otevře pohled na Myšlín, který
se rovněž utěšeně rozrůstá. Sejdeme rovnou klesající cestou až dolů
k hlavní silnici a doleva dojdeme k novému sportovnímu areálu „Šibeniční vrch“. Bylo by zbytečné popisovat vše, co je zde k vidění, nejlépe bude si jej prohlédnout, odpočinout si a s uznáním konstatovat, jak
nádherná a pro Mnichovice dost neočekávaná stavba, zde v krátkém
čase vyrostla. A aby nebyl omyl v názvu areálu, stojí skutečně na nejvyšším bodě pěkná a skutečná šibenice.
Vyjdeme ven a po krásném chodníku, se přiblížíme ke starému rybníku „Obecník“, z něhož vyvěrá už zmíněný potůček „Křiváček“. Protože
někdy bývá na hlavní silnici dosti čilý automobilový provoz, můžeme se
mu vyhnout a sejít vlevo na lesní pěšinu, kterou se dostaneme zpátky
na pokraj lesa a uzavřeme tak okruh procházky „Kolem Šibeniček“.Odtud se můžeme vrátit původní cestou na Jánské náměstí, nebo Bezručovou ulicí kolem školy do středu města.
Tato procházka pro staré Mnichováky není nic nového, ale je i u nich
oblíbená, a tak ji jistě mohou doporučit pro své známé, kteří ji ještě
neznají a mají zájem se podívat na Mnichovice pěkně shora a poznat
při tom kousek pěkné přírody.
Antonín Mareček
Na vrcholu Šibeniček ve stínu lesa stojí památná mohyla
15
Îivot Mnichovic
Ze starých kronik
Vzpomeňte s námi - 45 let Života Mnichovic
úvodníku byly zde různé rubriky: okénko
zahrádkářů, kam na zájezd, slovo mají
ženy, zprávy z mnichovických podniků
i kritický „Napalováček“. V dalších ročnících mají své místo i zprávy z tělovýchovy,
chovatelé, zahrádkáři a další.
Náš místní časopis Život Mnichovic slaví
letos 45. výročí svého vzniku. Za roky jeho
trvání jsme se přesvědčili, že má své místo, své opodstatnění vedle denního tisku.
Dává možnost sdělit občanům důležité informace o dění v našem městě, o činnosti
orgánů zastupitelstva města, městského
úřadu, škol, místních občanských sdružení i jiných organizací, o kultuře i názory
občanů. Život v našem městě je různorodý a různorodý je i obsah dnešního Života
Mnichovic.
Řekněme si něco z historie časopisu.
První číslo vyšlo dne 16.července 1960.
Bylo vytištěno na lihovém cyklostylovém
přístroji v omezeném počtu. Vydávala jej
Osvětová beseda Mnichovice. Časopis
vycházel zprvu jako týdeník a posléze jako
měsíčník. Do konce roku 1960 vyšlo 10
čísel. Časopis řídila redakční rada s odpovědným redaktorem Janem Blechou.
Kresby a grafickou úpravu prováděl Emil
Šmejkal.
Ročník 1961 přináší velmi zajímavou přílohu statí a obrázků z historie Mnichovic,
pod názvem „Kronika“. Přílohu zpracovala
archivní rada historického archivu Mnichovic, na podkladě materiálů městského archiváře Jaroslava Šimůnka. Od roku 1963,
byl redaktorem Vítězslav Kotík, vydavatelem Osvětová beseda, Místní národní výbor a MV KSČ. Přesto, že měla čísla jen
2 nebo 3 stránky, obsah byl pestrý. Mimo
16
Od poloviny roku 1964 vychází ŽM jako
čtrnáctideník s barevnou tiráží. Tak je tomu
i v roce 1965. Od tohoto roku vydává časopis MNV a MV KSČ. V roce 1967 dochází ke změně tiskárny. Zvětšuje se i rozsah
časopisu - 4 strany. Projevuje se to i na obsahu. Informace jsou zajímavé a na stránkách, byť jen v kostce, se odráží skutečný
život obce. Časopis reaguje na palčivé
problémy občanů a přispívá k jejich řešení. Upraveno předplatné ve volném prodeji
40 haléřů, předplatné roční 4,50 Kčs, na
půl roku 2,25 Kčs. Ročník 1969 má přílohu
o městském znaku a pečetích Mnichovic.
Od roku 1970 řídí redakční radu odpovědný redaktor Jaroslav Pečenka a do čísel,
která vychází jednou měsíčně, je zařazena
rubrika „Kronika naší obce“, kde se blahopřeje novomanželům, narozeným a je zde
i soustrast k úmrtí a blahopřání k životním
jubileím. Cena čísla je upravena na 50 haléřů. Ročník 1972 a 1973 přinesl rozšíření
obsahu na 6 až 8 stran a přílohu „Kronikář“, zpracovanou „Vlastivědným kroužkem OB“. Příloha obsahovala několik statí
z historie Mnichovic.
V jubilejním roce 1984, je v příloze ŽM
„Kronika městečka Mnichovice“, zpracována knihovníkem J.Jelínkem historie Mnichovic, od první zmínky až po rok 1921.
I v dalších ročnících se drží rozsah čísel na
6-8 stran a uváděny jsou informace z různých oblastí života ve městě - z kultury,
sportu, přírody, zájmových organizací.
S velkým zájmem se setkává společenská
kronika, která zveřejňuje u jmen jubilantů
i věk a číslo popisné. Bohaté informace
o kulturním a společenském dění, dává
Střediskové kulturní zařízení.
Konec 80. let a léta 90. přinášejí krizi ve
vydávání časopisu. Úroveň časopisu poklesla. Ročník 1990 nemá úroveň předešlých. Příspěvků je málo a čísla vycházejí
nepravidelně. Nejkritičtější stav je v letech
1992 a 1993. V číslech převažuje inzerce.
Od prosince 1996, kdy převzal řízení časopisu B. Černohlávek, se projevuje zlepšení
obsahu čísel. Snad zásluhou vedení města
a místostarosty Jiřího Rabocha, opravdové
zlepšení nastává od ročníku 2000. Rozsah
čísel je až 10 stran. Nedostatkem je, že
podle zákona o ochraně osobních údajů,
se nemá v rubrice Společenská kronika,
uvádět věk jubilantů a č.p., ani rodiče narozených dětí. Pro jubilanty je blahopřání nezajímavé. Od červnového čísla roku 2001,
má ŽM barevné fotografie. Ročník 2002
přináší oživení v obsahu (básně A. Marečka, příspěvky V. Škvorové, K. Dražila aj.) Od
dubna 2002 byla zavedena rubrika Vzpomeňte s námi k aktuálním výročím.
Dvojčíslem prosinec 2002, leden 2003,
končí působení B. Černohlávka, jako odpovědného redaktora. V lednu 2003, je
ustavena nová redakční rada, vedoucím je
Ing. I. Drbohlav, odpovědnou redaktorkou
J. Šimerová. Mění se vzhled i obsah čísel. Časopis je celobarevný, v rozsahu až
28 stran. Jsou stanoveny pravidelné rubriky a členové redakční rady, kteří za jejich
obsah odpovídají.
V lednu 2005 dochází ke změně v redakční radě. Za odstupující redaktorku,
Jolanu Šimerovou, byla jmenována odpovědnou redaktorkou Linda Vrbíková-Skoumalová. Byla také provedena změna tiskárny. Lednové číslo vytiskla nová tiskárna
PRESS-SERVIS s. r. o.
Karel Dražil
kronikář města
6/2005
Jede, jede poštovský panáček
Již od nepaměti byl v Mnichovicích právní
posel, který přinášel a odnášel úřední spisy
do poštovní stanice v tehdejších Dnespekách. Nosil poštu i pro obyvatele. Další
poštovní stanice byla až v Českém Brodě.
Právní poslové konali úřední cesty hlavně
na Komorní Hrádek, do krajského města
Kouřimi a do Prahy. Roku 1720 vystavěla
obec pro právního posla domek (č.p.11).
Budova pošty v č.p. 32 na náměstí (1870 - 1912)
Od roku 1850 byla pošta dopravována
i po železnici (Vídeň - Olomouc - Praha).
V tomto období byla zřízena pošta v Říčanech. Ta brala v Českém Brodě i poštu pro
Mnichovice. Posel z Mnichovic chodil do
Říčan každý druhý den, od r. 1854 denně,
do Dnespek pak jen v nutných případech.
Pošta v Dnespekách, když měla nějaké dopisy pro Mnichovice, vyslala svého posla.
Za tuto donášku zaplatila zdejší obec
v r. 1885 4 zlaté 32 krejcary. Jestliže chtěl
někdo cestovat vlakem do Vídně, musel jít
na stanici do Českého Brodu. Jedna jízda
stála 7 zlatých 70 krejcarů, na tu dobu mnoho peněz, proto služebná děvčata a řemeslníci chodili do Vídně raději pěšky.
27. 7. 1868 byl vypsán konkurz na místo
poštmistra v Mnichovicích. Uchazeči měli
podat do tří dnů písemné nabídky se všemi náležitostmi i s nabídkou místnosti pro
poštu. Budoucí poštmistr musel být proškolen o poštovní manipulaci a podroben
zkoušce.
O místo poštmistra podal žádost Antonín
Cirmon, majitel domu č.p.32, toho času starosta. Pro vykonávání poštovní služby nabídl svůj dům a požádal o poštovního posla.
12.11.1868 mu Poštovní ředitelství v Praze
propůjčilo místo poštmistra v Mnichovicích
a povolilo ,aby se účastnil výuky o poštovní
manipulaci v Říčanech. Starosta posílal na
výuku svoji manželku! Po delších průtazích
se pak musel sám účastnit výuky, aby mohl
složit zkoušku. Zkoušku složila i Františka
Cirmonová 3.1.1870. Poštovní ředitelství
v Praze rozhodlo, že poštovní úřad v Mnichovicích bude otevřen od 1.dubna 1870
a bude ve spojení s poštovním úřadem
v Říčanech. V Mnichovicích byla v té době
jediná schránka na dopisy na poštovním
úřadě. Pro okolní obce, se pošta přinášela,
ale neodnášela.
V r. 1872 byl přibrán druhý posel. Z okolních obcí si pro poštu chodili jejich poslové
z Hrusic, Mirošovic, Myšlína a Struhařova.
V roce 1872 byly zrušeny cesty poslů do
Říčan a zásilky pro místní poštu byly dopravovány vlakem do železniční stanice Mnichovice-Strančice. Poštovní posel docházel do Strančic dvakrát denně (za poplatek
25 krejcarů).
Při poštovním úřadu, byla v roce 1887
zřízena telegrafní stanice a jako poštovní
výpravčí byl přijat poštmistrův syn (též Antonín Cirmon), který se stal později druhým
poštmistrem. Poštu opatřil acetylénovým
osvětlením, rozšířil provoz o další pracovní
síly a r. 1893, mu byl povolen prodej novin.
Ve Strančicích byla odebírána zdejší poštou
i veškerá pošta pro Ondřejov a Sázavu. Odpadly pěší cesty, které byly nahrazeny ráno
i večer poštovním povozem z Ondřejova.
Poštovním vozem byly dopravovány i osoby. Pošta v Ondřejově měla i poštovní povoznictví a postiliony. Když přijížděl poštovní vůz do Mnichovic troubil známou melodii:
„Jede, jede poštovský panáček...“
Druhý poštmistr, Antonín Cirmon, budovu pošty neustále stavebně upravoval a tak
v říjnu 1900 budovu zcela přestavěl. Vykonával funkci poštmistra do r. 1910. V roce
1911 nebylo místo poštmistra v Mnichovicích obsazeno. Vedením pošty byla pověřena pí. Pekařová. Rekonstruovaná budova sloužila poště až do r. 1912, kdy byla
přemístěna do objektu č.p. 4 na náměstí.
Poštmistrem byl Ottokar Raboch, kterému
dům patřil. Po dostavbě měšťanské školy
a stavebních úpravách v domě č.p. 7 na
náměstí, kde sídlil v levé části obecní úřad,
byl 8. 1. 1933 přestěhován do pravé části
poštovní úřad. Zde byl umístěn až do roku
1987.
Z důvodu výstavby nákupního střediska
na tomto pozemku, bylo nutno poštu přemístit. Byl vybrán objekt bývalé mateřské
školy v Tyršově ulici č.p. 194. Přestěhování
bylo chápáno jako přechodné. MNV v akci
„Z“ - dobrovolnými pracovníky stavěl budovu pro „Dům služeb.“ V rozestavěném
domu služeb, měly být prostory pro služebnu pošty. Dostavba domu služeb se
neuskutečnila pro nedostatek finančních
Dům Ottakara Rabocha č.p. 4 na náměstí (1912 - 1933)
17
Îivot Mnichovic
prostředků, rozestavěný objekt byl prodán
a prozatímní objekt pošty v č.p. 194 byl
převeden České poště s.p. (ČP). ČP měla
v úmyslu budovu přestavět pro své účely.
V lednu 1997 se pošta znovu stěhovala, a to
do uvolněných prostor zdravotního střediska č.p 325 v Pražské ulici. Rekonstrukce
budovy v Tyršově ulici se stále odkládala,
objekt chátral. Služebna pošty byla stále
v pronajatých prostorách nyní Sdruženého
zdravotnického zařízení. S úpravami budovy v Tyršově ulici bylo konečně započato
v roce 2001,kdy byla vyměněna střešní krytina a další práce s vnitřními úpravami probíhaly v letech 2002-2003. Přichází květen
2003 a rekonstruovaná budova září barevnou fasádou. Interiér je vybaven novým zařízením, upraveno okolí a dne 29. 7. 2003
je budova pošty v č.p.194 otevřena veřejnosti. Rekonstrukce si vyžádala náklady ve
výši 6 mil Kč.
Karel Dražil
kronikář města
Budova č.p. 7 na náměstí, kde sídlila pošta od roku 1933 do roku 1987 (dnes zde stojí OD Mnichovka)
Informace od...
...Raiffeisen stavební spořitelny
Nabídka Raiffeisen stavební spořitelny pro občany města Mnichovice
Dotazník pro zájemce o financování přípojek rozvodů vody a kanalizace formou úvěru ze stavebního spoření
Jméno a příjmení majitele nemovitosti:
Adresa nemovitosti:
Kontaktní telefon pevná linka:
Kontaktní mobilní telefon:
Máte již smlouvu o stavebním spoření?
Pokud ano:
Raiffeisen
Jiná - uveďte:
Datum uzavření:
Výše cílové částky:
Předpokládaná výše požadovaného úvěru:
Přibližná délka vodovodních přípojek na vlastním pozemku:
Přibližná délka kanalizačních přípojek na vlastním pozemku:
Poznámka:
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do kanceláře MěÚ Mnichovice, kde bude připravena sběrná schránka Raiffeisen.
Zájemce budeme kontaktovat do 30 dnů od odevzdání tohoto dotazníku.
Milan Beran - Raiffeisenbank, mobil: 603 746 815, [email protected]
Dotazník lze také stahnout na: www.mnichovice.info (rubrika vodovod, kanalizace 05/06).
18
6/2005
Informace od...
...Celní zprávy ČR
Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky
a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob
Celní správa České republiky, ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti, upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona
č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu,
resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí,
skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském
balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost
provést ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa,
kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství, bufety apod.) ke dni
1. července 2005 inventarizaci jejich zásob.
Výsledky této inventury - inventurní soupis
- mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl
líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je osoba – podnikatel, povinna uschovat pro případnou kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní
sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu
Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně
na místně příslušném celním úřadu.
Upozorňujeme dále, že inventarizované
zásoby neznačených („nekolkovaných“) lihovin, lze doprodávat pouze do konce letošního
roku.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území
České republiky po 1. 7. 2005, již musejí být
označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístěnou přes uzávěr lahve.
Kontakt na místně příslušný celní úřad:
Celní úřad Benešov,
Jana Nohy 1237,
256 01 Benešov u Prahy
Kontaktní osoba: Zdeněk Trávníček
Tel.: 317 759 226
Mail: [email protected]
Návrh formuláře inventárního seznamu zásob lihovin
Název subjektu:
Adresa sídla/bydliště:
IČ/DIČ/RČ:
Osoba zodpovědná za inventarizaci:
Celkem stran seznamu:
Informace od...
...stavebního úřadu
...městské knihovny
...Ing. Ivana Drbohlava
Stěhování stavebního úřadu
V knihovně bylo veselo
Upozorňujeme občany města , že ve dnech
20. – 24. 6. 2005 bude uzavřen stavební úřad
MěÚ Mnichovice z důvodu stěhování do
nových prostor.
Ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2005 bude provoz
z důvodu stěhování částečně omezen.
Informujeme tímto občany města, že
s účinností od 4. 7. 2005 bude stavební úřad
MěÚ Mnichovice plně fungovat v nově zrekonstruovaných prostorách, ve dvoře stávajícího
MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83.
5. 5 a 12. 5. odpoledne představila paní
učitelka Hurdová svou knihu a pracovala při
tom s dětmi. Děti byly od 1 roku do 5 let věku.
Dokázaly se smát a bavit 2 hodiny. Ani se jim
nechtělo domů. Kdo pracuje s dětmi ví, jak
těžko se u takto malých dětí udrží pozornost.
K tomu je třeba nadání a láska k dětem.
Hrajte si s dětmi a čtěte jim.
Ila Žáková
V předminulém čísle Života Mnichovic
(z 10. 4. 2005) jsem informoval, že bych rád
pomohl všem starším, sociálně slabým občanům se zaplacením jejich vkladu 35.000,- Kč,
v rámci akce voda + kanalizace. Tuto nabídku
jsem nyní, to je 1. června 2005 ukončil. Celkem se na mě obrátilo 21 občanů a já nyní,
po dohodě s panem starostou, převedu na
město celkovou částku 735.000,- Kč.
Tímto potvrzuji všem, kteří mě o pomoc do
1. 6. 2005 požádali, že jejich žádosti, která mi
byla doporučeně zaslána, bylo vyhověno.
Ing. Ivan Drbohlav
Ing. Andrea Hejná
vedoucí stavebního úřadu
19
Îivot Mnichovic
Informace od...
...MěÚ
Nové informační centrum v Mnichovicích
Slavnostní otevření nově vybudovaného Informačního centra v Mnichovicích, které bylo
spolufinancováno Evropskou unií ze Společného regionálního operační programu Priorita
5. 4. Rozvoj cestovního ruchu, opatření 5.4. 2.
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch se
uskuteční v pátek 24. června v 10.00 hod.,
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice.
Jedná se tak o otevření druhého regionálního informačního centra v mikroregionu
Ladův kraj. Nově otevřené Informační centrum v Mnichovicích, bude podávat informace
o městě, jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj:
o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ, kulturních,
historických a turistických zajímavostech
města, okolí a regionu, telefonních číslech,
o vlakových a autobusových spojích, o úřadech a institucích, o možnostech kulturního
a sportovního vyžití. Vytvořením IC v Mnichovicích dojde k zavedení nových služeb pro
občany města a okolí: průvodcovská služba
v cestovním ruchu, možnost návštěvy stálé
výstavní expozice, veřejný internet, ověřová-
ní listin a podpisů, kopírovací služby, faxová
stanice, prodej pohledů, map, publikací, knih
a upomínkových předmětů, atd.
Otevřením Informačního centra v Mnichovicích, které bude v provozu od pondělí do
soboty a v turistické sezóně se předpokládá
otevření i v neděli, chceme přispět k větší informovanosti občanů.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města
Dětská hřiště na Božkově a v Podhorkách se dočkají rekonstrukce
Jak jsme Vás již v minulém roce informovali, město Mnichovice na
základě vypsaného grantového řízení z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje, podalo v říjnu 2004, žádost o dotaci na projekt
města „Úprava sportovních a dětských hřišť, včetně dovybavení v Mnichovicích“.
Předmětem projektu, je rekonstrukce stávajících hřišť na Božkově
a v Podhorkách tak, aby zde byly upraveny plochy pro realizaci dětských hřišť s umístěním hracích prvků (houpačky, hrací domky, skluzavky atd.).
Cílem města, je upravit a dovybavit sportovní a dětská hřiště tak,
aby byla provozuschopná a odpovídala současným platným normám,
a aby sloužila všem věkovým skupinám (dětem i mládeži).
Velice nás potěšilo, když náš projekt byl Krajským úřadem Středo-
20
českého kraje vybrán k realizaci a obdrželi jsme rozhodnutí o přiznání
dotace na rekonstrukci hřišť ve výši 250.000,- Kč.
Město Mnichovice pro letošní rok má ve svém schváleném rozpočtu
vyčleněny další finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč na rekonstrukci
těchto dětských hřišť, tj. celkem na rekonstrukci budeme mít 450.000,- Kč.
Ihned po obdržení dotace z Krajského úřadu SK, započneme s rekonstrukcí dětských hřišť a předpokládáme, že do září 2005 budou
hřiště pro děti a mládež zrekonstruována tak, aby je všichni mohli využívat k jejich spokojenosti.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města
6/2005
Informace od...
...MěÚ
Dětský den
Město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ Mnichovice, Hasičským sborem Mnichovice, Občanským sdružením Sporťáci a Občanským
sdružením Dunkelheim, pořádalo v neděli
29. května od 13.30 hod. na sportovním hřišti
v Mnichovicích za mediální podpory Rádia Blaník „Dětský den“.
-
-
Na programu byla:
Pěvecká soutěž „Doremi“
s Pavlem Trávníčkem
Historický šerm a ukázka starých řemesel
„Od Říma do gotiky“ – Občanské sdružení
Dunkelheim
Jízda na koních
Pouťové atrakce
Mnoho soutěží pro děti
Bohaté ceny
Nechybělo ani občerstvení, které každé dítě
mohlo dostat zdarma v podobě buřtíka, pití
a jablíčka.
Z důvodu horkého počasí, nebyla tak velká
účast, jak jsme předpokládali, a proto děti, které
se zúčastnily, si mohly vysoutěžit za mnichovickou měnu „Mnichováky“, opravdu velký počet
zajímavých cen ( hračky, autíčka, sportovní věci,
papírnické zboží, cukrovinky atd. )
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří dodali na Dětský den věci
a hračky do soutěží či občerstvení a za jejichž podpory se Dětský den konal:
- Město Mnichovice
- Mountfield a. s.
- Rádio Blaník
- firma Alltoys
- Auto Babiš
- firma A.S.A.
- Pekařství Frydrych
- Allianz pojišťovna
- Fuchs OIL
- OD Mnichovka – Zelenina Dr. Kučera
- Potraviny Pogr
-
OD Mnichovka – THAI CAO VAN
Zámecká výrobna Modletice p. Novák
Pekařství Nenadál Strančice
Benecentrum Benešov
Dále děkujeme touto cestou všem, kteří
se na Dětském dni podíleli:
- panu Pavlu Trávníčkovi – za soutěž Doremi
- panu Beránkovi – za ozvučení soutěže
Doremi
- sl. Černé za projížďky dětí na koních
- a všem spolupořadatelům: zástupcům města, zástupcům ZŠ, Hasičského záchraného
sboru, zástupcům sdružení Dunkelheim, zástupcům sdružení Sporťáci, pracovníkům Veřejných služeb a všem kteří pomáhali.
Zároveň děkujeme touto cestou TJ Mnichovice, za zapůjčení hřiště, stolů a židlí na tuto akci.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města
21
Îivot Mnichovic
Informace od...
...MěÚ
Vítání nových občánků města narozených v roce 2004
Dne 17. 5. 2005 se od 10. 00 hod. a od 10.45 hod. konala slavnostní přivítání 21 nových občánků města Mnichovice v obřadní
síni Městského úřadu v Mnichovicích. Nové občánky slavnostně
přivítal starosta města Mgr. Jakub Žvejkal a každý nový občánek
22
obdržel hračku. Hračky pro děti nám darovala firma Alltoys, za což
jí děkujeme.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
6/2005
Z vašich příspěvků
(redakce se nemusí ztotožňovat s názorem přispěvovatele)
Budíkov
Jak kupka sena, jak malý Říp,
jak oblé bříško, jak říct to líp?
Tak to je Budíkov, známá líc,
malebná kulisa Mnichovic.
Dále jen holý kopec stál,
nad hustým křovím si vítr hrál,
hejna ptáků nad nimi krouží,
pod nimi plno šípkových růží.
Nad hlavou letadlo čáru si kreslí,
stádo srn zastaví u polních jeslí,
chvílemi zaslechneš skřivánka pět,
všude je klid, jak krásný je svět.
Z údolí Koloděj náhle jak na horách,
zdvihá ze do výše strmý svah,
kdys žhavá zem zdvihla nahoru,
ze svého nitra tu kamennou horu.
Stráň co celý den jen slunce vidí,
dnes plná chat, zahrad a lidí,
ta druhá ve stínu lesa a chladu,
tam vidí slunce jen při západu.
Budíkov stvořen je na procházky,
toulání ve dvou, pro veliké lásky,
krásné je při hvězdách zabloudit sem,
pěšinky přes pole tušit tu jen.
Po věky rostl tu hluboký les,
z dubů a buků až do bažin kles,
až přišli pojednou lidé-uhlíři
a lesy zmizely v jejich milíři.
Vystup až nahoru,stojí to za to,
kolem je rozhled za všechno zlato,
Klokočná, Struhařov, Myšlín a Chlum,
přes Božkov na Vráž za poslední dům.
Tyčíš se nad námi od věků,
ukrytý do sněhu, na jaře do květů,
a na tvém úpatí žije tu kolem,
městečko naše pod Budíkovem.
Antonín Mareček
23
Îivot Mnichovic
Děvče z Mnichovic a svatý Jan
Na jaře, cestou z nádraží,
jsem potkal děvče,
vítr čechral vlasy,
běžela kopcem,
k náměstí.
Tam kraluje,
kostel Panny Marie,
vítá dobré,
varuje hříšné.
Pod kostelem,
tulipány koupila,
tulipány dávají,
co tolik milují,
Panna Marie to ví.
Ale tajemství,
je kousek dál,
jmenuje se svatý Jan,
umučen při výslechu,
ten Jan z Pomuku,
zemře,
že neprozradil,
co slíbil.
Tak milenci,
Mnichovic a okolí,
kteří se zalíbili
a lásku tají,
tulipány přinášejí,
tomu svatému,
na počest,
na vědomost všem.
A svatý Jan,
drží stráž,
v Mnichovicích,
co tulipány mají.
Milenci svou lásku už netají,
Děvče z Mnichovic Vám poví.
Jiří Abrahám
Vše pro kramaření
Ve chvíli, když jsem podepisoval minulý
týden požadavek na sponzorství Vašeho
kramaření, ve výši 112.000,- Kč, hodně
jsem váhal. Bral jsem sice na vědomí, kolik
potravin, piva a kotlet se dá za to koupit,
a i jsem věděl, že pan Julián Záhorovský
i Hanka Zagorová jsou haupt trefy, stejně
jsem váhal.
24
Když jsem ale v sobotu viděl ty davy lidí,
snažící se děti, krásnou atmosféru, už jsem
neváhal. Je totiž sponzorství a sponzorství. Jedni jenom natahují ruku bez vlastní
snahy, ti druzí jsou sami schopni se o sebe
postarat, pouze potřebují trochu té finanční
pomoci. A to platí i o Mnichovickém kramaření. Tuto akci si občané zorganizovali
sami, byla to jejich akce. A já si tu sobotu
moc užil. Děkuji.
Ing. Petr Just
náměstek generálního ředitele
Mountfield, a.s.
6/2005
Příroda kolem nás
Zmije obecná
Zmije obecná (Vipera berus), je na našem území již poměrně
vzácná, v některých oblastech se již nevyskytuje, jinde (například
jihočeská, nebo horská rašeliniště, je ještě hojná). Na Mnichovicku
je historicky uváděna z Ondřejova, Vlčího halíře a také z Klokočné
a ze Strančic. V Mnichovicích a okolí, tento druh, autor tohoto příspěvku sleduje již řadu let (od roku 1980) prakticky pravidelně.
Zmije obecná se vyskytuje prakticky po celém území České republiky, s výjimkou některých oblastí (například oblast části horního Povltaví, část Polabí, poměrně velké oblasti jižní Moravy, části
střední a severní Moravy) a je schopná obývat jak nížiny (nálezy
v nadmořské výšce 150 – 200 metrů) i ve vysokých polohách (nálezy ve výšce nad 1000 m.n.m.).
Zmije obecná je víceméně lesní druh, který vyhledává výslunná
místa (paseky, louky u lesních komplexů), ale i vlhká místa, vřesoviště, okolí potoků, porosty borůvek, opuštěné lomy, křovinaté
remízy a velmi často rašeliniště.
V přírodě se zmije objevují (v závislosti na počasí a teplotě) již
v březnu nebo v dubnu. Konec jejich aktivity je zhruba v říjnu, někdy se poslední jedinci vyskytují začátkem listopadu. Za slunečných dní se jedinci přes den vyhřívají, potravu loví vesměs v noci
– jedná se o různé hlodavce a vzácně uloví i drobné ptáky, kteří
hnízdí na zemi a také (rovněž vzácně) ještěrky a obojživelníky. Co
se týče věku, jsou známi jedinci z chovů, kteří se dožili více než
20 let.
Samice jsou viviparní – to znamená, že rodí živá mláďata (zpravidla v srpnu) a mláďat je různý počet (registrované minimum byla
3 mláďata, registrované maximum bylo 24 mláďat). Mláďata po narození měří 150 až 180 milimetrů.
Výskyt zmije obecné je možné charakterizovat jako vzácný. V příloze tohoto příspěvku je uvedena tabulka autorem registrovaných
nálezů na území Mnichovic – tato tabulka je připravena k tisku
v odborné publikaci a je zde (v Životě Mnichovic) publikována jako
zcela prvotní odborná informace z regionu.
Dle různých statistik je možné konstatovat, že na území ČR dojde ročně v průměru k 20-25 uštknutím zmijí a jednou za deset let
dojde k následnému úmrtí. Pro zdravého dospělého člověka nebývá uštknutí výrazně nebezpečné – rizikové skupiny jsou děti, osoby
s nemocným srdcem, astmatici a lidé s alergickými reakcemi na
živočišné jedy. V případě uštknutí je důležité zachovat klid – stres
může stav zhoršit – a vyhledat lékařskou pomoc.
V různých populárních časopisech a jiných tiskovinách se doporučují různé metody, jak postupovat v případě uštknutí – rozhodně
se nedoporučuje ránu rozřezávat, nebo vysávat (osoba, která by
jed z rány vysávala, se vystavuje riziku vlastní otravy, neboť jed
z rány se může dostat do organismu třeba i narušenou dásní). Někdy se doporučují i metody požití většího množství alkoholu a kávy – ani tuto metodu není možné doporučit. Vhodné je místo nad
uštknutím – pokud je to možné – lehce zaškrtit a vyhledat lékaře.
Autor příspěvku byl uštknut již 3x, v prvním případě bylo podáno
sérum po 5 hodinách, v druhém případě po cca 6 hodinách a v posledním případě nebyla lékařská pomoc vyhledána. Místo uštknutí
ve všech případech mírně pobolívalo a trochu oteklo, 1-2 dny byl
poněkud zhoršený stav (lehká nevolnost, zhoršené vidění, nechuť
k jídlu, zvýšená únava).
Lokalita
(místo nálezu)
Rok
Počet
jedinců
Vlčí halíř
1984 - 1986, 1991 - 1995,
2000, 2003
1 ex. ročně
Kožený vrch
1980 - 1986, 1988,
1991 - 1999, 2001, 2004
1 ex. ročně *
Jidášky
2000, 2005
1 ex. ročně **
Cesta vedle
koupadla
2005
1 ex., ***
Vráž
1998
1 ex.
* - 1988 (2 ex.), 1998 (2 ex.), 2001 (3 ex.)
** - 2005 – na cestě přejetý, mrtvý exemplář
*** - uštknutí autora
RNDr. Petr Záruba
Savci Mnichovic a okolí – II. část
Norník rudý (Clethrionomys glareolus),
má na hřbetní části nápadně červenorezavě
zbarvenou srst a zdržuje se hlavně v listnatých lesích a jejich okrajích. Buduje si systém chodeb a zásobárny potravy. Zajímavé
je, že se složení jeho potravy v průběhu
roku mění – na jaře jsou hlavní složkou potravy zelené části rostlin, v létě požírá hou-
by a různé jiné lesní plody. Jako jediný náš
druh ze skupiny hrabošů požírá i hmyz.
Hryzec vodní (Arvicola terrestris), má
velmi dlouhý ocas. Žije poblíž vodních
toků a rybníků a svým skrytým způsobem
života často uniká pozornosti.
Velkým, ale přesto málokdy spatřovaným živočichem je ondatra (Ondatra zi-
bethicus). Obývá okolí vod a vyznačuje se
plochým, dosti mohutným ocasem. Tento
druh pochází ze severní Ameriky a do naší
země byl dovezen a vysazen v roce 1905
(první vysazení proběhlo na Dobříšsku).
Hraboš polní (Microtus arvalis), je na
našem území, tedy i na Mnichovicku,
jedním z nejhojnějších druhů drobných
25
Îivot Mnichovic
savců. Jeho nory jsou propojeny a mezi
jednotlivými vstupy jsou „vyšlapané“ cestičky, z nichž hraboši odstraňují překážky.
Aktivuje i v zimě, kdy se ale přesouvá do
obydlí a sýpek.
Myška drobná (Micromys minutus), je
rozšířená po celém našem území, ale na
Mnichovicku byla zjištěna jen v PP Božkovské jezírko, kde si staví svá specifická
kulovitá hnízda v rákosí. Je to nejmenší evropský hlodavec (dosahuje váhy maximálně 14 gramů).
Na Mnichovicku byly zjištěny i dvě vzájemně hůře rozlišitelné myšice – myšice
lesní (Apodemus flavicollis) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus). Podle dosavadních výsledků průzkumu se zdá, že
myšice křovinná je zde hojnější.
Velmi hojným a patrně všem běžně známým druhem je myš domácí (Mus musculus). Tento druh byl původní jen v oblasti
středomoří, ale vlivem člověka byl zavlečen do prakticky celého světa. Jako zajímavosti je možné uvést, že myš domácí je
schopná dlouhodobě přežívat ve chladících zařízeních (v mrazírnách) či v hlubinných dolech.
V souvislosti s budováním kanalizace, se
hojně rozšířil potkan (Raptus norvegicus),
který na mnoha místech silně, nebo zce-
la potlačil populace krysy (Rattus rattus).
Mnohdy je potkan za krysu zaměňován, ale
potkan je celkově agresivnější a má vyšší
schopnost rozmnožování. Na Mnichovicku
již 15 let nebyla krysa zjištěna.
Roztomilým drobným savcem je plšík
lískový (Muscardinus avellanarius), žlutavorezavě zbarvený živočich, trochu připomínající „miniaturu“ veverky.
Člověkem hodně ovlivněný je výskyt zajíce polního, který je na našem území považován za lovnou zvěř (stejně jako řada
dalších druhů, které budou uváděny dále).
V minulosti se na Mnichovicku vyskytoval
i králík divoký (Oryctolagus cuniculus), ale
autor nemá v současné době údaje o jeho
výskytu zde.
V této další stati se budeme seznamovat
se šelmami, které se v našem regionu vyskytují. Kromě domácích mazlíčků – kočky
domácí a psů - se v našem okolí vyskytuje
lasice hranostaj (Mutsela erminea), která
umí mimo jiné velmi dobře plavat a díky
schopnosti šplhat po stromech je schopná lovit i ptáky v korunách, hojná lasice
kolčava (Mustela nivalis), která denně při
shánění potravy uběhne až 2,5 km, na Mnichovicku vzácná kuna lesní (Martes martes), která se zdržuje především ve větších
lesních komplexech. Známou šelmou, kte-
rá je u nás hojná, je liška obecná (Vulpes
vulpes).
Ze sudokopytníků, známých z území
České republiky, se v Mnichovicích a okolí
vyskytuje jen 1/3. Jedná se o prase divoké (Sus scrofa), srnce obecného (Capreolus capreolus) a introdukovaného muflona
(Ovis musimon).
Jak bylo uvedeno v první části příspěvku, byly z řady druhů v rámci výzkumu
odebrány vzorky blech – v tuto dobu již
bylo identifikováno 21 druhů, což je poměrně vysoký počet (s ohledem na to,
že průzkum je zatím vlastně v polovičce).
Odebrané vzorky jsou konzervovány v lihovém roztoku různé koncentrace (60%
- 80%). Jako zajímavost uvedu, že bylo
zjištěno, že velmi dobré konzervační vlastnosti vykazují některé méně kvalitní druhy konzumní vodky s obsahem glycerinu,
kdy při koncentraci 37,5% - 40% je konzervační účinek větší, než je tomu u výše
uvedených koncentrací čistého, nebo denaturovaného lihu. Po dalších ověřovacích
pokusech bude tato skutečnost publikována v odborném časopise.
Pokračování v dalším čísle.
RNDr. Petr Záruba
Obec Hrusice, Hrusice čp.142, 251 66 Senohraby, tel./fax 323 655 326, e-mail:[email protected]
vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Mateřské školy Hrusice
Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona MŠMT č.563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
- znalost školských předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce na PC
- dobrý zdravotní stav
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené doklady o dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- písemnou koncepci řízení MŠ
- výpis z rejstříku trestů/ne starší 3 měsíců/, nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky/ /ne starší 2 měsíců/
Předpokládaný nástup do funkce je srpen 2005
Přihlášky zasílejte do 30.června 2005 na adresu: Obecní úřad Hrusice, 251 66 Senohraby
Obálku označte textem: „Výběrové řízení MŠ“
Lad. Tesařík, starosta obce
26
6/2005
ŠIBENIČNÍ VRCH v Mnichovicích Vás zve na letní slavnost
S VAT O J Á N S K Á N O C
S VEČERNÍM OHŇOSTROJEM
• živá hudba ve stylu country
• steaky na dřevěném uhlí
• posezení na letní terase
• vatra
• dětské hřiště
• nyní již dva výčepy piva
- srubový a terasový!
PÁTEK 24. ČERVNA od 19. HODIN
REZERVACE STOLU NA TERASE : 323 640 975 (po 16. hodině)
Cestovní agentura Mnichovice
Taneční škola Blanky Vášové pořádá
Po celou letní sezonu 2005 denně k dispozici nabídky zájezdů
NA POSLEDNÍ CHVÍLI do
ŘECKA - ŠPANĚLSKA - ITÁLIE - FRANCIE - CHORVATSKA - TURECKA
BULHARSKA - KYPRU - EGYPTA - TUNISU - DJERBY - MALTY - SARDINIE
Speciální typ : Francie - luxusní mobilhomy v Port Grimaud
Chorvatsko - Vodice pav. Punta s polopenzí bufet
Kréta - Plakias hotel Alianthos Garden, Platanias - hotel Apladas Beach
Španělsko - La Manga del Mar Menor, Peníscola
TANEČNÍ
PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ
(2.sezóna)
PODZIM 2005
Taneční škola je
akreditovaná Svazem učitelů tance
SOKOLOVNA STRANČICE
Přijďte si vybrat!
Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V. Mikolášová MNICHOVICE
ÚTERÝ - PÁTEK 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod., SOBOTA 9.30 - 12.00 hod.
Telefon 323 640 505, mobil: 602 280 943
Prodám pozemek
1100 m2 pro výstavbu RD v Myšlíně.
Zaveden plyn, elektřina a příjezdová cesta.
Tel.: 603 442 474
od neděle 25. září 2005
Mládež – začátečníci
(Z1)
16:00 – 18:00
1750,- Kč/dáma
1550,- Kč/pán
350,- Kč/garde
Mládež a dospělí
pokročilí (P2)
18:15 – 20:15
1650,- Kč/osoba
3100,- Kč/pár
Dospělí –začátečníci
(D1)
20:30 – 22:10
3100,-Kč/pár
V ceně je 13 večerů (10 lekcí a 3 prodloužené)
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: [email protected]
Platba: v hotovosti v neděli 1.5.05 a 12.6.05, 19:00 – 21:00 h
v sokolovně Strančice
Pánové, kteří budou chodit do kurzu mládež pokročilí (P2) a zároveň do kurzu mládež začátečníci
(Z1) mají kurz Z1 za 100,-. Absolventi kurzu mládež začátečníci podzim 04 mají kurz Z1 za 350,-.
www.tanecni.net
27
Îivot Mnichovic
Společenská kronika
Naši jubilanti od 70 let:
červen
Skála František
Čížek Oldřich
Rodová Milena
Chaloupka Karel
Nováková Marie
Kačínová Hana
Marečková Eva
Martínková Jiřina
Lacina Václav
Polesná Alena
Bezděková Helena
Coňk Jiří
Teršová Věra
Barták Oldřich
Povejšil Jiří
Mikoláš Otta
Mašek Václav
Podholová Slavomila
Poslušná Hana
Horáčková Anna
Slavíčková Jarmila
Springerová Danuše
Štorc Karel
Kočí Karel
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let.
Úmrtí
březen
květen
Karel Škvor
Josef Vodička
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Naše květnové jubilanty, pí Martu Grusovou (95 let), pí Janu
Duškovou (91), pí Silvu Brchaňovou (80), pí Marii Uhlíkovou (80)
a p. Vlastimila Indráka (80), osobně navštívili a poblahopřáli pan
starosta s tajemnicí MěÚ.
pí Dušková
pí Brchaňová
pí Uhlíková
p. Indrák
Gratulace
S radostí oznamujeme, že dne 22. 5. 2005 se naší kolegyni-šéfredaktorce paní Lindě Vrbíkové Skoumalové narodila holčička Emma.
Rodičům gratulujeme a přejeme:
ať je jejich holčička,
krásná jako růžička,
ať jim roste jako z vody,
celý život bez nehody.
Celý tým redakční rady
Narození
březen
Niclass Klinecký
květen
Klára Klečková
Nikola Heřmanová
Rodičům i dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti.
Sňatky
duben
Václav Galambica – Martina Kardová
Novomanželům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
•
•
•
•
•
W W W. E K O T E S . C O M
SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ - do drážky, pro všechny typy oken
VÝMĚNA TĚSNĚNÍ - plastových oken a eurooken
SEŘIZOVÁNÍ - plastových oken a eurooken
SPASOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ
30 % ÚSPORA TEPLA; ŽIVOTNOST 20 LET
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA DENNĚ OD 10:00 DO 22:00 HOD.
606 888 525, 321 698 698
Politických vězňů 1425, 251 01 ŘÍČANY
Z A LU Z I E
D O VŠ E C H TY P Ů OK E N A DV E Ř Í
- od 185,-/m
• HLINÍKOVÉ
• LÁTKOVÉ - od 340,-/m
- sklopné, výsuvné, kazetové
• MARKÝZY
PROTI HMYZU - rámečkové, rolovací
• SÍTĚ
- látkové
• OPRAVY - žaluzií, rolet
• ROLETKY
• PLASTOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU
• PRODEJ A MONTÁŽ DOPLŇKŮ VELUX
2
2
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA DENNĚ OD 10:00 DO 22:00 HOD.
606 888 525, 321 698 698
Politických vězňů 1425, 251 01 ŘÍČANY
Život MNICHOVIC, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E 13288.
Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005. Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Linda Vrbíková Skoumalová
členové: Mgr. Jakub Žvejkal, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Antonín Mareček, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová.
Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, A. Mareček, K. Špringer, J. Šimerová, archiv.
Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PRESS SERVIS, s.r.o., Jílovská 1167/71A, Praha 4.
Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: [email protected]
28

Podobné dokumenty