výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Komentáře

Transkript

výroční zpráva za školní rok 2014/2015
I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1) název, IZO, IČO,DOČ
2) organizace školy, počty žáků
3) srovnání počtu žáků
4) správní rozhodnutí ředitelky
II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY
A/ PŘEHLED MÍSTNOSTÍ
1. přehled tříd a učeben
2. knihovna
3. kabinety
4. další prostory ZŠ
5. školní kuchyň a jídelna
6. další využívané prostory
7. prostory mateřské školy
III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
A/
B/
C/
D/
VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ŠKOLY
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
NEPOVINNÉ PŘEDMÉTY
IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH
PROSPĚCH ŽÁKŮ
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
POČET NEOMLUVENÝCH HODIN
ÚČAST A UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH
a/ školní kola
b/ oblastní kola
c/ okresní kola
d/ krajská kola
e/ celostátní soutěže
f/ sportovní soutěže
E/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
F/ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
G/ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
H/ VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ
CH/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
I/ SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY
J/ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
K/ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
L/ SROVNÁVACÍ TESTY
M/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
N/ FINANČNÍ GRAMOTNOST
O/ CELOŠKOLNÍ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY
A/
B/
C/
D/
VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
A/ ZÁJMOVÁ ČINNOST
B/ PREZENTACE ŠKOLY
C/ KULTURNÍ PROGRAMY
D/ BESEDY
E/ EXKURZE
F/ ŠKOLNÍ VÝLETY
G/ VYSTOUPENÍ A AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST
H/ OSTATNÍ ŠKOLNÍ AKCE
IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
XI. ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována na základě osnovy podle §7 vyhlášky č.
225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy a podle zákona 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/.
I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní údaje o škole
1. Název, IZO, IČO,VHČ
Školský úřad Žďár nad Sázavou zařadil ZŠ Polnička
zařízení a školských zařízení s účinností od 1.7.1992 s názvem
do
sítě
škol,předškolních
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLNIČKA, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
s identifikačním číslem IZO: 102 931 895
Od 1.9.2003 byl škole v síti škol změněn název na
Základní škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou s kapacitou 200 žáků.
Od 1.1.2006 je do školského rejstříku zapsán název právnické osoby
Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou.
Statutární zástupce: Mgr. Jana Vavřínková, ředitelka školy /[email protected]/
Základní škola sdružuje:
a) školní družinu
IZO: 119 400 146 kapacita 35 dětí
b) školní jídelnu
IZO: 103 131 990 kapacita 250 jídel
c) mateřskou školu IZO: 107 615 983 kapacita 40 dětí
Základní škola Polnička je školou zřizovanou obcí, školou s právní subjektivitou. Od 1.7.1992 je
příspěvkovou organizací. Účtuje v soustavě podvojného účetnictví, je plátcem DPH. IČO základní
školy je 43378641. DIČ 351 - 43378641.
Základní škola provozuje doplňkovou činnost:
a) pronájem ZŠ
b) vaření obědů pro cizí strávníky
c) provoz školního bufetu
d) svačiny pro žáky
Pro doplňkovou činnost jsou zpracovány směrnice.
Školská rada
Zřízena 1. ledna.2006.
Složení od 14.října 2014: zástupce obce: PaedDr. Zdeněk Fňukal
zástupce školy: Mgr. Štěpán Prokop
zástupce rodičů: Božena Krčálová
2. Organizace školy, počty žáků
ZÁKLADNÍ ŠKOLA je úplnou devítiletou školou, která je specifická tím, že 1. stupeň je tvořen
třemi třídami - 2 dvojtřídky a jeden ročník samostatně. Druhý stupeň má po jedné třídě v každém
ročníku.
POČET TŘÍD
POČET ŽÁKŮ
PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ
ODDĚLENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ
INTEGROVANÍ ŽÁCI: 13 /k 30. červnu 2015/
2
7
143
20,43
2
43
Základní škola Polnička je spádovou školou pro obce:
RAČÍN, ŠKRDLOVICE,KARLOV a SVĚTNOV
POLNIČKA
RAČÍN
SVĚTNOV
ŠKRDLOVICE
KARLOV
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
CIKHÁJ
VOJNŮV MĚSTEC
POČÍTKY
SKLENÉ
HAMRY NAD SÁZAVOU
84
12
15
10
2
13
3
1
1
1
1
MATEŘSKÁ ŠKOLA - je školou dvojtřídní s provozní dobou od 6.30 do 15.30
- v letošním roce byly zapsány děti z obcí:
POLNIČKA
RAČÍN
ŠKRDLOVICE
RADOSTÍN NAD OSLAVOU
PRAHA
STRŽANOV, Žďár nad Sázavou
VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ /stav k 30. červnu 2015/:
děti narozené
v roce 2007
2008
2009
2010
2011
2012
CELKEM
27
1
1
1
1
6
1
4
9
6
9
8
37
POČET DĚTÍ S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: 2
INTEGROVANÉ DĚTI V MŠ: 1
3. Srovnání počtu žáků
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Počet žáků
122
128
135
143
Průměr na třídu
17,43
18,43
19,29
20,43
MATEŘSKÁ ŠKOLA
OBEC
POLNIČKA
STRŽANOV
RAČÍN
CIKHÁJ
SVĚTNOV
KARLOV
2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015
38
35
30
27
0
3
6
6
1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
PRAHA
ŠKRDLOVICE
RADOSTÍN NAD
OSLAVOU
ŽĎÁR N.S.
CELKEM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
40
0
40
1
39
0
37
4) Správní rozhodnutí ředitelky školy
Rozhodnutí ředitelky školy
počet
Přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k předškolnímu vzdělávání
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Přestup žáka ZŠ do jiné ZŠ
Odklad povinné školní docházky
Vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu žákovi se
zdravotním postižením
Zařazení dětí do ŠD
Zařazení dětí MŠ do školního
stravování
Zařazení cizích strávníků do
stravování
Zařazení zaměstnanců ZŠ a MŠ do
stravování
Zařazení dětí ZŠ do školního
stravování
odvolání
13
15
5
5
0
0
0
0
0
1
0
42
0
34
0
52
0
24
0
129
0
II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve školní budově je 7 kmenových tříd, odborné učebny pro výuku dějepisu a
zeměpisu, fyziky a chemie, přírodopisu, počítačová učebna s 20 uživatelskými
místy a interaktivní tabulí. Pro rozvoj a výuku výchov slouží keramická dílna,
školní knihovna a cvičná kuchyň. Součástí školy je rovněž školní družina,
sborovna, šatna, malý školní bufet, jídelna s kuchyní, kanceláře a 4 kabinety.
Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajatých prostorách místní sokolovny, která
však neposkytuje úplně vyhovující podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola
využívá k výuce tělesné výchovy hřiště na vybíjenou, hřiště na malou kopanou,
která jsou za budovou školy. V prostorách za školou se nachází také sportovně
naučný relaxační areál, který je vybaven venkovní učebnou, úschovnou kol pro
dojíždějící žáky, naučnými tabulemi a dřevěnými relaxačně sportovními prvky.
Před budovou školy je obecní hřiště na vybíjenou, ve vzdálenosti 150 metrů od
školy se nachází obecní fotbalové hřiště, které škola využívá též pro výuku
tělesné výchovy a pro jiné sportovní aktivity.
Všechny učebny včetně sborovny, školní družiny a cvičné kuchyně jsou
vybaveny novým nábytkem, didaktickou technikou a pomůckami.
Vybavení didaktickou a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni, počítače
jsou umístěny ve třídách i v kabinetech, učebny jsou vybaveny zpětnými
projektory, televizory, přehrávači, dataprojektory a interaktivními tabulemi.
V letošním školním roce byly 2 dataprojektory instalovány v kmenových třídách.
Prioritou školy je příjemné, podnětné a vkusné prostředí. Na výzdobě tříd i
společných prostor se podílejí se svými učiteli také žáci. K výzdobě jsou
využívány práce žáků z hodin výtvarné výchovy a keramického kroužku,
4
prezentovány jsou i výsledky práce z jiných vyučovacích hodin. Dobrý estetický
dojem umocňuje množství zeleně ve třídách, na chodbách a malby na stěnách
vztahující se k našemu regionu. K relaxaci žáků o přestávkách slouží prostorné
chodby s lavičkami a stolem na stolní tenis.
Technický stav budovy je vyhovující, přetrvávajícím problémem staré části
budovy jsou nevyhovující okna, plíseň v přízemí byla částečně řešena
odstraněním obložení a vymalováním. Nevyhovující schodiště ve staré budově
bylo opraveno a stěny nad ním upraveny novým nátěrem. Během školního roku
byly odstraněny také dlouhodobé nedostatky ve školní jídelně vyplývající
z nevhodných střešních oken a rovné střechy.
Hygienické podmínky pro výuku a vzdělávání žáků odpovídají požadavkům
hygienických norem. Škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví a snaží
se naplňovat zásady Zdravých škol ve svém každodenním životě.
A/ Přehled místností
1. Přehled tříd a učeben
1. stupeň: 3 učebny kmenové
1 učebna pro školní družinu
2. stupeň: 4 kmenové třídy
učebna fyziky
učebna přírodopisu
učebna zeměpisu a dějepisu
učebna cvičné kuchyně
počítačová učebna
keramická dílna
2. Knihovna
Žákovská a učitelská knihovna - místnost je využívána jako 2. oddělení školní družiny, při výuce
literární výchovy a cizích jazyků, pro práci s informacemi, pro poslech v hodinách hudební výchovy.
Slouží rovněž jako kabinet českého jazyka a cizích jazyků. Knižní fond je postupně (podle
finančních možností) doplňován.
3. Kabinety
ZŠ má 4 kabinety - pro matematiku, přírodopis a zeměpis, kabinet českého jazyka, kabinet chemie
a fyziky (ve kterém chybí přímé osvětlení) a kabinet učitelů 1 stupně.
4. Další prostory ZŠ
šatny
ředitelna
sborovna
kancelář ZŘŠ a účetní školy
školní bufet
dílna školníka
kotelna
půdní prostory
prostranství za školou (hřiště, sportovně relaxační areál)
5. Školní kuchyň a jídelna
Ve školní kuchyni pracují vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky, doplňková činnost je
zajišťována zkráceným úvazkem další kuchařky. Kromě obědů pro děti ZŠ a MŠ a zaměstnance
školy zajišťuje:
a) pitný režim
b) svačiny pro mateřskou školu
c) obědy pro cizí strávníky
d) doplňkovou činnost – svačiny pro děti základní školy
e) projekt „Ovoce do škol“
5
6. Další využívané prostory
Tělocvična TJ Sokol Polnička (pronájem)
7. Prostory mateřské školy
2 herny, 2 ložnice
2 kuchyňky
4 kabinety pro ukládání hraček, pomůcek, materiálu
2 umývárny a 2x toalety pro děti
2 šatny dětí, šatna pro zaměstnance MŠ
hygienické zařízení dospělých
2 úklidové komory
kancelář
kabinet hraček na zahradě
zahrada pro pobyt dětí venku (pískoviště, dopravní hřiště, pískoviště, hrací prvky, houpačky,
houpadla, skluzavka, dřevěný domeček, plocha na kreslení)
Prostory pro činnost mateřské školy jsou vyhovující, na počátku školního roku bylo provedeno
zateplení budovy MŠ.
III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
A/ Vzdělávací koncepce školy
ZŠ Polnička se snaží být takovou školou, kde by se cítili dobře žáci, učitelé i provozní
zaměstnanci. Postupně chce vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, kde se plně respektuje
individuálnost každého žáka, kde každý žák může prožít pocit úspěchu. Chce vytvořit školu, kde
se používají přitažlivé metody práce, které vedou žáky k uvědomělému a nenásilnému získávání
poznatků a respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům. Škola se snaží o
partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči. Dalším cílem školy je organizovat
mnoho doplňkových aktivit, které vytvářejí pocit sounáležitosti se školou, prezentují školu na
veřejnosti, učí partnerským vztahům a vedou k pocitu zodpovědnosti. Plněním uvedených cílů se
snažíme předcházet větším kázeňským problémům ve škole, vtáhnout do dění školy rodiče
(pravidelné schůzky s rodiči, dny otevřených dveří) a žáky (vytvořen Školní parlament, který se
pravidelně schází s ředitelkou školy, přichází s návrhy a řešením aktuálních úkolů, snaha
vtáhnout třídní kolektivy do činnosti školy - organizování akcí pro ostatní spolužáky.
HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE ŠKOLY
 pohodová škola, kde se cítí dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci
 vytvářet bezpečné klima vedoucí k vnitřní pohodě
 škola je službou pro rodiče a jejich děti
 škola je místem aktivního poznání, kde se plně respektuje individuálnost každého
žáka
 každý žák může prožít pocit úspěchu
 snaha o vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání
 pochopení významu celoživotního vzdělávání
 zapojení dětí a rodičů do chodu školy
 využívání přitažlivých metod práce, které vedou k uvědomělému a nenásilnému
získávání poznatků, respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským
vztahům
 snaha o promyšlené vzdělávání odpovídající dnešním požadavkům
 význam práce třídních učitelů
 provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy
 důležitost spolupráce MŠ a ZŠ
 partnerských vztah mezi žáky, učiteli, rodiči
 bohatá mimoškolní a zájmová činnost
 pocit spoluzodpovědnosti za svou školu
 reprezentace školy na veřejnosti
 součinnost s obcí
 škola bez větších kázeňských problémů
 pokusit se zvýšit zodpovědnost dětí za vlastní chování a jednání
 důraz na vzdělávání všech zaměstnanců
6
B/ Vzdělávací programy
Základní škola
Výuka probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání Škola plná pohody. Pro jednotlivé
vyučovací předměty byly zpracovány tematické a časové plány. V průběhu školního roku byla
problematika ŠVP pravidelně konzultována na pedagogických poradách a radách.
K prioritám ŠVP patří:
 poskytovat kvalitní základní vzdělávání zaměřené na aktivní dovednosti žáků v pohodovém
prostředí
 vychovávat a vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí
 vést a motivovat žáky k četbě, klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a
vyhledávání informací
Mateřská škola
Hlavní cíle vzdělávacích programů:
 důraz na vytváření základů klíčových kompetencí: k učení, řešení problémů, komunikativní,
sociální a personální, činnostní a občanské
 programy byly zpracovány ve formě bloků, témata v nich byla většinou týdenní, podle
potřeby se mohla zkracovat nebo prodlužovat
 názvy vzdělávacích programů – Z pohádky do pohádky /oddělení Medvídek/ a Z cizích
světů přiletěl jsem k vám /třída Beruška/
 důraz kladen:
 individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj
 tvořivou a originální práci pedagogů
 denní nabídku zajímavého programu – objevování a učení
 uplatnění hry ve veškerých činnostech
 vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkového učení
 respektování sociálního učení dětí a potřeb rodiny
 spolupráce pedagogů s rodiči, vytváření důvěry a příjemného klimatu
Prostřednictvím celoroční hry a pohádek byly děti vedeny k úctě k životu, lidem, zvířatům a
životnímu prostředí, byla u nich podněcována chuť objevovat, zkoumat, učit se. Zejména:
 rozlišovat dobro a zlo v pohádkách i v reálném životě
 zlepšovat mezilidské vztahy a pěstovat mezi dětmi přátelství a prosociální cítění
 přípravou a samotným prožitkem tradičních svátků podporovat udržování tradic
 vést k zachovávání kulturního dědictví
 rozvíjet kladný vztah k rodině, přírodě, společnosti
 rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet komunikační schopnosti
 podporovat vyjadřování jazykovými, pohybovými, zvukovými i mimickými projevy
 rozvíjet dětskou fantazii, představivost, estetické cítění, manuální zručnost
C/ Volitelné předměty
6. ročník - cvičení z matematiky
ekologická praktika
7. ročník - anglická konverzace
8. ročník - seminář z českého jazyka
9. ročník - ------
D/ Nepovinné předměty
1.- 4. ročník – náboženství
IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Vedení školy:
Mgr.Jana VAVŘÍNKOVÁ
Mgr.Stanislava TOMKOVÁ
Ředitelka školy
Zástupce ředitelky školy
Výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů
Ing.Dagmar JAITNEROVÁ
7
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ
Mgr. Pavla PROKOPOVÁ
Mgr. Alena KUNCOVÁ
Věra MIFKOVÁ
Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ
Mgr. Štěpán PROKOP
Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ
Mgr. Marie JUDOVÁ
Vychovatelky ŠD
Jana SPĚVÁČKOVÁ
Jana POSPÍCHALOVÁ
Pedagogičtí zaměstnanci MŠ
Bc.Věra VESELÁ
Hana ŠTEIDLOVÁ
DiS. Jana HENZLOVÁ
Ostatní pedagogičtí pracovníci /dohody/
Mgr. Jana MIŠKOVSKÁ
Bc. Markéta HANSLOVÁ
Provozní zaměstnanci
Mgr. Peter TOMKA
Petra LOJKOVÁ
Jitka KRČÁLOVÁ
Hana LUKÁŠKOVÁ
Lenka VAVEROVÁ
Petra BENEŠOVÁ
Naďa KARASOVÁ
Jana ČERNÁ
Iveta KUČEROVÁ
Vedoucí kroužků
Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ
Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ
Věra MIFKOVÁ
Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ
Mgr. Pavla PROKOPOVÁ
Mgr. Alena KUNCOVÁ
matematický
dyslektický, taneční
aerobik, anglický jazyk
český jazyk
sportovní
keramický
V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NÁZEV ŠKOLY
POČET ŽÁKŮ
Gymnázium
Gymnázium osmileté
Střední školy
SOU
Počet žáků přijatých na SŠ
Počet žáků přijatých na učební obory
8
3
8
6
11
6
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Počet žáků zapsaných do 1. třídy
Počet žáků s odkladem
8
5
VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝCHOVNÝCH
OPATŘENÍCH
A/ Prospěch žáků
1. pololetí
Ročník
Počet žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
17
11
21
15
14
17
14
16
17
17
10
20
12
6
5
5
4
7
1
1
3
8
12
8
11
10
1
1
-
Ročník
Počet žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17
11
21
15
14
17
14
16
17
17
10
19
12
6
5
5
4
8
1
3
3
8
12
9
11
9
-1
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2. pololetí
B/ Výchovná opatření za celý školní rok
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Snížená známka z
chování
neuspokojivé 1
uspokojivé 2
uspokojivé 2
-
Důtka
ŘŠ
1
1
2
-
Důtka
TU
1
3
2
2
Napomenutí
TU
2
6
12
4
4
5
Pochvala
TU
14
3
C/ Počet neomluvených hodin ve školním roce: 0
D/ Účast a umístění v soutěžích a olympiádách
a/ Školní kola
Olympiáda z českého jazyka
Matematická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Biologická olympiáda
Matematický klokan
Pythágoriáda
Pohár vědy
I-sejf
Bezpečně na internetu
Finanční gramotnost
8. a 9. ročník
6.ročník.
6.7,8..ročník
8.. a 9.ročník
6.,7, 8.,9. ročník
6.ročník
6.ročník
1.-5. ročník
4. a 7. ročník
5.,7.,9. třída
6.-9. třída
9
20
2
40
17
24
16
15
15
29
45
50
Pochvala
ŘŠ
4
12
1
b/ Oblastní kola
Dopravní soutěž
Recitace
Všeználek
1., 3.místo
bez postupu
2.místo
c/ Okresní kola
Olympiáda z českého jazyka
Jeřabinka
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dopravní soutěž
YPEF
Finanční gramotnost
9.-11.místo
2.místo
31.-34.místo, 53.-60. místo
17., 25.-26.místo
14.,19.,24. místo
8., 26.-29.místo
2.a 4.místo
2.,3.místo
2.místo
d/ Krajská kola
Dopravní soutěž
Kampaň EAZA
Vysočina bezpečně na internetu
Fotoekokomiks
8..místo
bez umístění
3.místo
8.místo
e/ Celostátní kola
Najdi, co neznáš
bez umístění
f/ Sportovní soutěže
Malá kopaná Nížkov
Stolní tenis /okrsek/
Florbal /okrsek/
7 žáků
4 žáci
9 žáků
bez postupu
bez postupu
E/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ



vypracován Minimální preventivní program, průběžně plněn, hodnocen, v závěru
školního roku provedeno celkové hodnocení
činnost podporovatelů v projektu Řešení vrstevnických vztahů
podrobné hodnocení minimálního preventivního programu zahrnuje:
- vytvoření zdravého sociálního prostředí ve škole
- informace z oblasti negativních sociálně patologických jevů a jejich
předcházení, zdravý životní styl, spolupráce s odborníky
- spolupráce s institucemi působícími v oblasti prevence
- aktivity pro rodiče a spolupráce s nimi
- spolupráce s ostatními školami
- využití volného času
- včasné odhalování specifických poruch učení a chování
- další vzdělávání
- závěr a úkoly pro příští školní rok
F/ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ




zapracování jednotlivých témat do předmětů ŠVP
proběhlo branné cvičení na 1. i 2.stupni s cílem ověřit znalosti a dovednosti žáků
v následujících oblastech: první pomoc, OČMÚ, sportovní dovednosti, přírodovědné
znalosti, orientace v terénu. Při zajištění branného cvičení organizačně pomáhali studenti
zdravotnické školy, u branného cvičení 1.stupně žáci 9.třídy
brannému cvičení předcházel cvičný požární poplach s výjezdem SDH Polnička, po kterém
následovala přednáška s demonstrací techniky
jako doplněk výuky byly používány tématické videokazety, při výuce první pomoci proběhla
v 8. třídě beseda a praktická cvičení s pracovníky ČČK, rychlé záchranné služby a
hasičského sboru a na 1. stupni zaměstnání k poskytnutí první pomoci
10
G/ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ



















EVVO jednou z priorit ŠVP
žáci mají základní znalosti a dovednosti podle výstupů ŠVP v oblastech týkajících se
EVVO, problematika byla zařazována vhodně do různých vyučovacích předmětů
využívána venkovní poloodborná učebna
využití různých zdrojů informací /odborná
literatura, klíče, encyklopedie, internet/.
podíl žáků na řešení aktuálních problémů z oblasti ekologie – jarní a podzimní úklid
v okolí školy, třídění odpadů ve škole /v každé třídě i na chodbách umístěny nádoby na
třídění odpadu/
zapojení do projektu Recyklohraní, Globe, Les ve škole
zařazení prací zaměřených na pozorování živé přírody, práce s lupou, mikroskopem,
klíči, v terénu, důraz na využívání dovedností a znalostí v praktickém životě, ve vztahu
k přírodě, zhotovení herbáře
účast v soutěžích / biologická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Globe, lesnická soutěž/
projektové vyučování Od pólu k pólu, Mrkvový den, Zdravé zuby, Normální je nekouřit,
Poznáváme les, V lese s lesními pedagogy, Voda, Citrusy, Vlak do stanice recyklace,
Třídní stromy, Rostliny v okolí školy
exkurze / ČOV Žďár nad Sázavou, Muzeum energetiky/
zapojení do projektu Čistá Vysočina
výukové programy ve Středisku ekologické výchovy v Horní Krupé, Krátké, v Zoo Jihlava
výukový program pro MŠ /pohádka o recyklaci Tři bratři/
květiny na chodbách a ve třídách
filmová projekce Planeta Země
sběr papíru, sběr pomerančové kůry, sběr víček PET lahví, sběr baterií, elektrospotřebičů
rodiče i veřejnost pravidelně o akcích v oblasti EVVO informováni na třídních schůzkách,
www stránkách školy, v kronice i v regionálním tisku
vzdělávání učitelů v oblasti EVVO – badatelsky orientovaná výuka
H/ VÝCHOVA K VOLBĚ K POVOLÁNÍ











předmět Svět práce /volba povolání/ byl vyučován v 9. ročníku
témata učiva též vhodně zařazována ve výuce Ov, Vz a Sp
návštěvy náborových pracovníků a studentů ve škole
9. ročník - Festival vzdělávání
využití nabídek Dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích
průběžné informování o možnostech studia prostřednictvím propagačních materiálů
nástěnka k volbě povolání v 9. třídě
exkurze
technická výuka na SŠT Žďár nad Sázavou
konzultační hodiny a pomoc výchovného poradce
návštěva žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou
CH/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ










vypracován roční plán, seznámení s plánem na pedagogické radě
úkoly průběžně plněny a projednávány na poradách
možnost využití schránky důvěry, běžné problémy aktuálně řešeny třídními učiteli
v jednotlivých třídách
vyhledávání žáků se SPU, zajištění vyšetření v PPP, zajištění kontrolních vyšetření
k prodloužení integrace, práce podle opatření navržených PPP, zajištění práce mimo
vyučování v dyslektickém kroužku
vypracování individuálních plánů pro IŽ jednotlivými vyučujícími, konzultování plánů
s rodiči, kontrola plnění a hodnocení
péče o talentované žáky zaměřena na přípravu a účast na olympiádách a soutěžích
práce dyslektického kroužku
dobrá spolupráce s PPP, CP Oblastní charity Žďár nad Sázavou a CP CéPéčko,Portimo
o.p.s. Nové Město na Moravě
průběžné poskytování informací žákům 9. třídy a jejich rodičům o možnostech studia,
internetových adresách s informacemi k volbě povolání
návštěva poradenského centra pro volbu povolání se žáky 8. ročníku
11
I/ SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY








při tělovýchovných a sportovních činnostech školy rozvíjena tělesná zdatnost a pohybová
výkonnost, houževnatost, vytrvalost, schopnost plnit odpovědně zadaný úkol
účast v okrskových, okresních a krajských soutěžích /uvedeno podrobně v oddíle VI./
tělovýchovné vystoupení /karneval, vystoupení ke Dni matek/
lyžařský výcvik 7. a 8. třídy
kurz plavání 3. a 4.ročníku
kroužek aerobiku, sportovní a taneční
účast v okresním a krajském kole dopravní soutěže
mezitřídní turnaje ve florbale, kopané a přehazované
J/ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ









utváření vztahu žáků ke zdraví jako nejdůležitější životní hodnotě, cílené upevňování
poznatků a dovedností v oblasti péče o zdraví, osobní hygieny, vztahů mezi lidmi,
osobního bezpečí
 preventivní ochrana zdraví
 utváření základních hygienických, stravovacích i jiných zdravotně preventivních návyků
 dovednosti odmítat škodlivé látky
 předcházení úrazům
 získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného
sexuálního chování
 poznávání pravidel soužití v rodině a v partnerských vztazích
 získávání dovedností při poskytování základní první pomoci
 získávání znalostí a dovedností při řešení dopravních situací, návštěva dopravního
hřiště, dopravní soutěž
 získávání znalostí a dovedností při mimořádných událostech
Projekty a celoroční zaměření
pokračování práce v síti Zdravých škol, evaluace za období 2012-2015
projekty Normální je nekouřit, Zdravé zuby, Dětská práva, Prevence úrazů a první pomoci
průběžně cvičení na overbalech
celoročně se žáky hovořeno o jejich osobním bezpečí, výběru kamarádů a upevňování
bezpečného chování při hrách a sportech – preventivní programy Ponorky a Spektra
možnost využívání pitného režimu /čaj v jídelně, balená voda a minerálky v bufetu/
praktická zaměstnání pro 8. ročník se Zdravotnickou záchrannou službou
naplňování potravinového koše ve školní jídelně
za příznivého počasí využití prostranství před školou, vyučovací hodiny v areálu za školou
K/ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

















realizována zejména v předmětech dějepis, zeměpis, občanská výchova, český jazyk,
doplněna ve výtvarné výchově
ve všech oblastech života školy rozvíjena u žáků tolerance, respekt k odlišnostem
zařazení aktuálního dění do výuky /v souvislosti s projevy násilí, xenofobie, extremismu,
neonacismu, rasismu,antisemitismu/
Den jazyků /beseda pro 2. stupeň/
projektové vyučování v 9. třídě – Holocaust
připomínka Dne obětí holocaustu ve třídách na 2.stupni
využití dokumentárních i hraných filmů a spotů
výstavka knih k problematice holocaustu
návštěva Židovské čtvrti v Třebíči /7. třída/
využití výročí konce 2.světové války /návštěva muzeí, výstav/
využití materiálů Národního muzea Dotkni se 20.století
využití materiálů, AV lekcí projektu Člověk v tísni
testování materiálů JSNS
zapojení do projektu Kdo jiný, celoroční realizace
hodina věnovaná novodobému otroctví a Indiánům /7. a 8.třída/
realizace průřezového tématu Multikulturní výchova podle ŠVP
příspěvky žáků, učitelů o akcích do regionálního tisku, kroniky a na www stránky
12


účast na vzpomínkových akcích obětem holocaustu a padlým ve válkách v obci,
program k 70.výročí konce války
účast pedagoga na semináři Extremismus a anticikanismus
L/ SROVNÁVACÍ TESTY





výběrové zjišťování výsledků vzdělávání – společenskovědní a přírodovědný přehled 9.ročník
SCIO průřezová témata - 8.ročník
srovnávací testy žáků ověřující studijní předpoklady, SCIO - 8. a 9. ročník
testy www.pro školy.cz - přijímací zkoušky /8. a 9.ročník/, klima třídy 4.-9..ročník/
testy ČŠI – domácí a školní testování, srovnávací testy /matematika, český jazyk, anglický
jazyk/
M/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST









vedení a motivace žáků k četbě, kladení důrazu na čtení s porozuměním, na práci s textem
a vyhledávání informací je jednou z priorit ŠVP
cílem je naučit žáky učit se, to znamená rozvinout jejich čtenářskou gramotnost, schopnost
porozumět textu, přemýšlet o jeho smyslu a umět jej vyložit. Protože se čtenářská
gramotnost nerozvíjí jenom v hodinách mateřského jazyka, snaží se všichni vyučující ve
všech vyučovacích předmětech podporovat rozvoj čtenářských dovedností
kromě klasické výuky učitelé využívají informační technologie. Stále atraktivní je práce
s internetem, kde žáci nalézají velké množství různých textových materiálů, cíleně
vyhledávají informace, učí se orientovat v kratších a nesouvislých textech
často se do výuky zařazuje práce v týmech, ve kterých se žáci učí prezentovat své
výsledky a hodnotit je
žáci se zapojují do různých projektů souvisejících s čtenářskou gramotností, které navíc
podporují jejich aktivitu a samostatnost, povzbuzují žáky k četbě i tím, že se jim ke
zpracování informací zadávají texty tematicky blízké, něčím zajímavé a poutavé
žáci jsou vedeni k tvůrčímu psaní
nedílnou součástí čtenářské gramotnosti je i sama dětská tvořivost textů, jejichž
interpretace je pro žáky zajímavá a podporuje zdravou soutěživost
žáci mají k dispozici školní knihovnu se 2 PC
problémem zůstává malý zájem o recitační soutěže, kultivovaná reprodukce přečteného
textu, nedostatečná slovní zásoba a orientace v textu, malý zájem o četbu ve volném čase,
nesoustředěnost při práci s textem
N/ FINANČNÍ GRAMOTNOST




stěžejní část realizována v předmětech výchova k občanství a matematika
řešení modelových situací spojených s finančním rozhodováním realizace projektu
Abeceda podnikání v 9. třídě
účast v soutěži Finanční gramotnost /školní, okresní kolo/
vzdělávání pedagogů
O/ CELOŠKOLNÍ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY
 celoškolní projekt Den Země - Čistá Vysočina
 Zdravá škola
 Mrkev, Mrkvička – zapojení do sítě škol
 Ovoce do škol
 Les ve škole 3.,6.,8.třída
 Zdravé zuby, Normální je nekouřit, Dětská práva -1.stupeň
 Globe 2.stupeň
 Badatelsky orientovaná výuka - 2.stupeň
 EAZA, kampaň na záchranu přírody Od pólu k pólu /spolupráce se Zoo Jihlava/ - 6. a



9.třída
Lesní pedagogika - 3. a 6.třída
Kdo jiný - 8. třída
Recyklohraní - 1.-9. třída
13
Zařazování tematické výuky, v rámci které jsou realizovány těsněji mezipředmětové vztahy.
1. JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk
Tvoříme jako Werich
Zpráva do novin
Rozstříhaný text
Dopravní výchova trochu jinak
Jobs
My year
Family
My dad
Knihy srdce v naší rodině
Tiere
Unser Haus
Mein Zimmer
Mein Körper
Wetter und Kleidung
Ich und meine Familie
Im Supermarkt
Film review
My house
9. třída
9. třída
9. třída
9. třída
9. třída
7.třída
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
8.třída
8.třída
9. třída
9..třída
7.třída
9.třída
8.třída
6.třída
2. PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY
Přírodopis, EVVO, zeměpis, fyzika, chemie, matematika,IKT
Teplotní odchylky
Herbář léčivých rostlin
Klimatodiagram
Můj ostrov
Naše obec
Fenologie třídních stromů
Věk stromů
Les ve škole – problémy a konflikty
Půdní bakterie a jejich činnost
Atlas obratlovců na loukách
Jak to funguje
Města z těles
Mezinárodní integrace
Průmysl
Rostliny v okolí školy
Přenosná energie
Abeceda podnikání
7. třída
7. třída
8.třída
6.třída
9.třída
.6. a třída
7.třída
8.třída
7.třída
6.třída
9.třída
9.třída
9.třída
9.třída
6.třída
6.třída
9.třída
3. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
Dějepis /většinou v kombinaci s Vv/
Kufřík legionáře
Klenot na Zelené hoře
Holocaust
Muzejní kufřík
Na hradě a v podhradí
Dotkni se 20.století
Otec vlasti
8., 9. třída
8. třída
9. třída
8.,9.třída
7. třída
7.-9.třída
8. třída
4. 1. stupeň
Moje oblíbená kniha
Zoo
14
VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2014/2015 neproběhla ve škole kontrola ze strany ČŠI.
VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
ZŠ Polnička si pravidelně vede svou školní kroniku, ve které jsou jednotlivé akce blíže popsány
a zdokumentovány fotografiemi, zápisy a hodnoceními, ve výroční zprávě je uveden pouze přehled
akcí. Kroniku vede i MŠ.
A/ Zájmová činnost
Ve školním roce pracovalo v ZŠ 8 zájmových kroužků. Vedoucí kroužků byli zajištěni
z řad učitelů.
Aerobik
Keramický
Matematický
Sportovní
Anglického jazyka
Taneční kroužek
Dyslektický kroužek
Českého jazyka
B/ Prezentace školy
Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně informováni na webových stránkách, které
jsou průběžně aktualizovány. Každý měsíc pravidelně škola seznamovala rodiče i veřejnost o
životě a aktivitách v měsíčníku Novinky. K informovanosti bylo využíváno i místního rozhlasu a
občasníku.
C/ Kulturní programy
Základní a mateřská škola
Divadelní předplatné
E/ Besedy
8., 9.třída
1.-9. třída
6.-9.třída
1.-4. třída
3.,6. třída
9. třída
8.,9.třída
6.,8.třída
Beseda se spisovatelem
Okresní a místní knihovna
Evropský den jazyků
Ekocentrum Horní Krupá
V lese s lesními pedagogy
Volba povolání
O knize Kluci Beránkovi
Velikonoční čas
F/ Exkurze
Elektrická rozvodna
Žďas
Fyzika hrou – regionální muzeum
Ze šatníku našich předků – výstava OÚ
Zoo Jihlava
IQ park, poznávej se
Dopravní hřiště
Hyundai Nošovice
V zákopech 1.světové války – VHÚ Praha
Jak se staví bazilika - Třebíč
Domov za Velké války - MZM
Ave Caesar
9. třída
6.-9.třída
6.,7.třída
1.-9.třída
4.,5.,7.třída
8.třída
4., 5. třída
7.,9.třída
8.třída
7.třída
9. třída
6. a 8. třída
15
Válka a Žďáráci
Zoo Jihlava
HZS Žďár nad Sázavou
Rašeliniště
Model sluneční soustavy
Louky u Černého lesa
Sluneční den v SPŠ
Žďárský deník
8.třída
6.třída
1.-5.třída
7.třída
6.,7.třída
6.třída
6.,7.třída
8.třída
D/ Školní výlety
Základní škola
1.-3. třída
4.,5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Jihlava
Praha
Brno
Doubravské údolí
Tři Studně
Březová
Mateřská škola
Horní Krupá
Zoo Jihlava
Horácké muzeum Nové Město
Velké Dážko- cyklovýlet
Pilská nádrž
Vagón – jízda vláčkem
E/ Vystoupení a akce pro rodiče a veřejnost
Základní škola
Den otevřených dveří
Vánoční výstava s jarmarkem
Vánoční vystoupení s jarmarkem
Karneval
Velikonoční výstava s jarmarkem
Den matek
Beseda pro rodiče Dítě mezi dětmi
Prodejní výstava knih
Vystoupení pro seniory
Vystoupení k 70.výročí osvobození
Oslavy 70.výročí konce války v obci
Výstava Klenot na Zelené hoře
Vyřazování žáků 9. ročníku
Mateřská škola
Den otevřených dveří
Vánoční výstava
Prodejní výstava knih pro rodiče
Karneval
Velikonoční výstava v obci
Velikonoční tvoření pro rodiče
Besídka pro maminky
Vyřazování předškoláků
Zápis do MŠ s dnem otevřených dveří
F/ Ostatní školní akce
Základní škola
Den jazyků
Festival vzdělávání
Halloween
6.-9. třída
9. třída
7. třída
16
Adaptační kurz
Mrkvový den
Drakiáda
Dopravní hřiště
Tři bratři – eko-pohádka pro MŠ a
1.stupeň
Vánoční program
Vánoční jarmark
Andělská výstava
PF 2015
Sběr papíru
Sběr pomerančové kůry
Sběr baterií
Sběr víček
Velikonoční výstava
Knižní bazar
Účast žáků na 2.setkání školních
parlamentů Kraje Vysočina
Běh naděje
Pohádkový les
Olympijský den
Branné cvičení
Mezitřídní zápasy
Barevný týden
6.třída
1.-5.třída
1.-5.třída
4.-5.třída
6.třída
1.-9.třída
1.-9.třída
keramický kroužek
1.-9. třída
1.-9.třída
1.-9.třída
1.-9.třída
1.-9.třída
1.-9.třída
zástupci parlamentu
1.-9.třída
1.-9.třída
1.-9.třída
1.-9.třída
6.-9.třída
1.-9.třída
Mateřská škola
Divadelní předplatné
Plavecký výcvik
Dopravní hřiště
Knihovnická lekce ve Žďáru nad Sázavou
Hasiči Polnička
První pomoc, beseda s ukázkami
Záchranná služba, prohlídka sanitky
Naučná stezka kolem Bránského rybníka
Cecho – exkurze
Školka plná dětí – výtvarná soutěž
Hasiči – výtvarná soutěž
Dětský den v MŠ ve spolupráci se ZŠ
Canisterapie
Sběr pomerančové kůry, kaštanů, víček,
baterií
IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byly využívány nabídky NIDV, Edu
Vysočina a jiných vzdělávacích organizací /Občanské sdružení Pant, EC Chaloupky, Descartes, EPedagog, Tandem, JSNS Praha, Národní muzeum, Tvořivá škola/. Nepedagogičtí zaměstnanci využili
nabídky akcí pořádaných pro oblast jejich pracovního zařazení.
Přehled o účasti na vzdělávacích akcích
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ing. Dagmar JAITNEROVÁ
Schůzky výchovných poradců
Pilotní ověřování přijímacích zkoušek
Chemie je život kolem nás a uvnitř nás
17
Mgr. Štěpán PROKOP
Instruktorský kurz lyžování
OČMÚ
První pomoc
Mgr. Marie JUDOVÁ
OČMÚ
Badatelsky orientované vyučování
Konference EVVO
První pomoc
Badatelský rok
GLOBE - BOV
Dnešní finanční svět
Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ
Rozvíjení čtenářské gramotnosti
První pomoc
OČMÚ
Věra MIFKOVÁ
OČMÚ
První pomoc
Mgr.Ilona Fňukalová
Rozvíjení čtenářské gramotnosti
OČMÚ
První pomoc
Mgr. Pavla PROKOPOVÁ
První pomoc
OČMÚ
Mgr. Alena KUNCOVÁ
OČMÚ
Keramický kurz
Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ
OČMÚ
Badatelé
Fyzika v živé přírodě
Tablety ve škole
První pomoc
Mgr. Stanislava TOMKOVÁ
OČMÚ
Kdo jiný
Problematika extremismu a anticikanismu
Změny právních předpisů 2015
ICT nás baví
Zelená hora
První pomoc
Mgr. Jana VAVŘÍNKOVÁ
Změny právních předpisů 2015
Právní problematika v oblasti řízení škol
Komunikace pro vedoucí pracovníky
OČMÚ
18
Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních
Jak s dětmi na pozemní komunikaci
Současná čeština
Podpora zdravého životního stylu ve školách
Setkání žákovských parlamentů
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jana SPĚVÁČKOVÁ
OČMÚ
První pomoc
Jana POSPÍCHALOVÁ
První pomoc
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bc.Věra VESELÁ
OČMÚ
První pomoc
Práva a povinnosti ředitelky MŠ
Jak úspěšně vést MŠ
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Jitka KRČÁLOVÁ
Závěr roku v účetnictví
Novinky v účetnictví
Naďa KARASOVÁ, Lenka VAVEROVÁ, Petra BENEŠOVÁ, Hana LUKÁŠKOVÁ
Nové trendy v moderním vaření
Jak prakticky na alergeny
X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Ve školním roce 2014/2015 škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.
XI. ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Ve školním roce 2014/2015 byla škola partnerskou školou Gymnázia Žďár nad Sázavou, VOŠ
a SPŠ Žďár nad Sázavou a SŠ technické Žďár nad Sázavou v rámci projektu EU v programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pod názvem Přírodní a technické obory-výzva pro
budoucnost:
XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Odborová organizace
Spolupráce vychází z Kolektivní smlouvy uzavřené 12.12.2012, ve které jsou stanoveny
konkrétní podmínky spolupráce mezi zaměstnavatelem a odbory a tyto podmínky byly bez
problémů naplněny. Příklady spolupráce:
 poskytování prostorů ZŠ pro jednání odborů
 přeposílání elektronické pošty
 společné organizování akcí /jubilea zaměstnanců, setkání u příležitosti Dne učitelů/
 jednání předsedkyně odborů s vedením školy /rozpočet, personalistika, FKSP – rozpočet,
zásady/
19
Obce a školy ze spádového obvodu
 informace o činnosti školy /Novinky, www stránky/
 předávání informací o ŠVP, o přecházejících žácích
 zpětná vazba formou písemných hodnotících zpráv o žácích, kteří přišli na naši školu ze
spádových škol
Místní knihovna
pravidelné návštěvy žáků v místní knihovně s programem knihovnic
Okresní knihovna
 knihovnické lekce a besedy pro 2. stupeň
 výstavy prací našich žáků
Hasičský sbor v Polničce
 spolupráce při akcích
 branné cvičení
 žáci školy členy SDH
SPOZ
 účast zástupců SPOZ na slavnostním vyřazování dětí MŠ a žáků 9. ročníku
Spolupráce se seniory
 programy pro setkání seniorů
 pozvání na akce školy
PPP Žďár nad Sázavou
 začleňování problémových žáků do školy
 konzultace IVP
CP Oblastní charita Žďár nad Sázavou, CP CéPéčko,Portimo, o.p.s. Nové Město na
Moravě
 startovací kurz
 programy prevence
V Polničce, dne 3.7.2014
Mgr.Jana Vavřínková
ředitelka školy
Přílohy výroční zprávy:
 Občasník
 fotodokumentace
 Vlastní hodnocení mateřské školy
 přehledy o klasifikaci
20

Podobné dokumenty