Proč ší`a? - Al

Komentáře

Transkript

Proč ší`a? - Al
Proč ale Prorok použil takový termín?
Byl prorok Abraham (a.s.) sektář? Nebo Noe (a.s.) a Mojžíš(a.s.)? Pokud je
slovo ší'a sektářský název, Alláh by ho nikdy nepoužil pro své zvláštní proroky
ani by je (ší'ity) Prorok Muhammad (SAWAWS) nechválil.
Je třeba zdůraznit, že Prorok (SAWAWS) si nikdy nepřál rozdělit muslimy do
skupin. Nařídil všem lidem, aby následovali imáma Alího jako jeho zástupce
během svého života a nástupce po své smrti. Bohužel ti, kteří se řídili příkazem
Proroka (SAWAWS), byli v menšině a byli známi jako "ší'atu Alí". Bzli
podrobeni různým typům diskriminace a pronásledování a trpěli od té doby, kdy
prorok Muhammad (SAWAWS) zemřel. Kdyby všichni muslimové uposlechli
Prorokovu nařízení, neexistovaly by v islámu žádné sekty. Prorok řekl:
A držte se pevně, všichni dohromady, provazu Alláhova
a nebuďte mezi sebou rozdělení.
(Qur'án, 3:103)
"Krátce po mně mezi vámi povstane rozkol a nenávist. Až tato situace
nastane, vyhledejte Alího, protože on oddělí pravdu od lži."
Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-'Ummal, (Multan) vol. 2 p. 612, č. 32964
Co se týče veršů citovaných již na začátku, někteří sunnitští učenci vyprávěli od
Dža'fara as-Sádiqa, 6. imáma z rodiny Proroka (SAWAWS):
My jsme provaz Alláhův, o kterém Alláh řekl: "A držte se pevně, všichni
dohromady, provazu Alláhova ne nebuďte mezi sebou rozdělení." (Qur'án,3:103)
Proč ší’a?
- al-Tha'labi, Tafsír al-Kabír, pod komentářem verše 3:103
- Ibn Hadžar al-Haythámi, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Káhira) Ch. 11, sekce 1, p. 233
Jestliže Alláh odsuzuje sektářství, odsuzuje ty, kteří se pustili Jeho provazu a ne
ty, kteří se ho pevně drží!
Závěr
Ukázali jsme, že název ší'a byl v Qur'ánu použit pro stoupence velkých
služebníků Alláha a podle tradice Proroka (SAWAWS) pro stoupence imáma
Alího (a.s.). Kdo následuje Bohem jmenovaného vůdce, je zachráněn od
pochybností v náboženství a chytl se silného lana Božího a dostal dobré zprávy
o ráji.
Více informací naleznete na:
http://al-islam.org/faq/
Termín „ší'a“ je přívlastkem používaným muslimy, kteří
následují imámy (duchovní vůdce) z rodiny Proroka
Muhammada (SAWAWS) - Ahlul Bajt. Neříkají si tak ze
sektářských důvodů ani pro dělání rozdílů mezi muslimy.
Používají tento přívlastek proto, protože ho používá Alláh v
Qur'ánu a používal ho Prorok Muhammad (SAWAWS) a raní
muslimové ještě předtím, než vůbec vznikla slova jako sunni a
salafí.
Ší'a v Qur'ánu
Slovo „ší'a“ znamená „následovník, člen nebo strana“. Alláh v Qur'ánu říká, že
někteří jeho pravověrní služebníci byli ší'a Jeho jiných pravověrných
služebníků.
A vskutku Abraham patřil k jeho následovníkům (ší'atihí)."
(Qur'án, 31:83)
"A (Mojžíš) vstoupil do města v době klidu. Jeho obyvateli nepozorován; a
nalezl v něm dva muže, kteří spolu bojovali - jeden patřil k jeho straně (ší'atihí)
a druhý byl z jeho nepřátel. A ten, který patřil k jeho straně, ho požádal o pomoc
proti tomu, jenž mu byl nepřítelem..."
(Qur'án, 28:15)
Ší'a je tedy oficiální termín použítý Alláhem v Qur'ánu pro Jeho proroky a také
jejich stoupence. Není nic špatného na tom být ší'ou nejpravověrnějších
služebníků Božích. Na druhé straně, pokud se někdo stane ší'ou tyrana nebo
hříšníka, jeho osud bude stejný jako osud jeho vůdce. Qur'án naznačuje, že v
den Zmrtvýchvstání budou liké přicházet ve skupinách a každá skupina bude mít
svého vůdce (imáma). Alláh říká:
"Vzpomeň si na dobu, kdy povoláme každý národ i s jeho vůdcem. Potom ten,
komu bude dána kniha do pravé ruky - ti budou ze své knihy číst a nebudou
ošizeni ani v nejmenším."
(Qur'án, 17:71)
V den Zmrtvýchvstání bude osud stoupenců každé skupiny záviset na osudu
jejich vůdce (imáma), za předpokladu, že jej následovali. Alláh v Qur'ánu říká,
že jsou dva typy imámů:
"A učinili jsme z nich vůdce zvoucí lidi do Ohně; a v den Zmrtvýchvstání jim
nebude pomoženo. A způsobili jsme, aby je na tomto světě pronásledovalo
prokletí; a v den Zmrtvýchvstání budou mezi těmi, kteří jsou všeho dobra
zbaveni."
(Qur'án, 28:41-42)
Qur'án nám také připomíná že jsou imámové, kteří byli jmenováni Alláhem jako
vůdcové pro lidstvo:
"A učinili jsme z nich vůdce, kteří lid vedli podle příkazu Našeho, zatímco sami
byli neochvějní a pevně věřili v naše znamení."
(Qur'án, 32:24)
Praví následovníci -stoupenci (ší'a) takových imámů budou vítězní v den
Zmrtvýchvstání.
Hadith Ší'a v hadíthu
V historii islámu byl termín „ší'a“ specificky použit pro následovníky imáma
Alího (a.s.). Tento termín rozhodně nebyl vynalezen později! První člověk,
který přívlastek „ší'a“ užil, byl sám Posel Boží (SAWAWS). Když byl zjeven
verš:
"Věru ti, kteří věří a dobré skutky konají - to jsou ti nejlepší ze vsšech stvoření,"
(Qur'án, 98:7)
Prorok Muhammad (SAWAWS) řekl Alímu: "To jsi ty a tví ší'a." Dále řekl:
"Přísahám při Tom, Jenž řídí můj život, že tento muž (Alí) a jeho ší'a
budou osvobozeni v den Zmrtvýchvstání."
Džalal al-Din al-Sujuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Cairo) vol. 6, p. 379
Ibn Džarir al-Tabari, Tafsir Džami' al-Bayan, (Cairo) vol. 33, p. 146
Ibn Asákir, Tárích Dimašq, vol. 42, p. 333, p. 371
Ibn Hadžar al-Hajthámi, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, pp
246-247
Prorok (SAWAWS) řekl: "Ó Alí (v den Zmrtvýchvstání) ty, a tví ší'a přijdou
k Bohu nadmíru spokojeni a tví nepřátelé k Němu přijdou zlostní a se
strnulými krky."
Ibn al-'Athir, al-Nihaja fi gharíb al-hadíth, (Beirut, 1399), vol. 4 p. 106
al-Tabarani, Mu'džam al-Kabír, sv. 1 str. 319
al-Haythami, Madžma' al-Zawá'id, vol. 9, č. 14168
Prorok (SAWAWS) pravil: "Dobré zprávy, Alí. Vskutku ty a tví ší'a budou v
Ráji."
Ahmad Ibn Hanbal, Fadhá'il al-Sahaba, (Beirut) sv. 2, str. 655
Abu Nu'ajm al-Isbahíní, Hiljatul Awlijá, sv, 4, str. 329
al-Chátib al-Baghdáíi , Tárích Baghdád, (Beirut) sv. 12, s. 289
al-Tabarani, Mu'džam al-Kabír, sv.. 1, str. 319
al-Haythami, Madžma' al-Zawá'id, sv. 10, str. 21-22
Ibn 'Asákir, Tárích Dimašq,sv.. 42, str. 331-332
Ibn Hadžar al-Hajthámí, al-Sawá'iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, sekce 1, str. 247

Podobné dokumenty

Čtyřletý `hawza` studijní program - Al

Čtyřletý `hawza` studijní program - Al interpretaci Qur’ánu. Po této průpravě studenti začnou studovat samotný ‘ilm al-tafsír. Toto studium zahrnuje nejen tradiční atomistický a tématický přístup k tafsíru, ale také umožní kriticky se z...

Více

dvanáct - Al

dvanáct - Al osvětlena jeho září a jeho moc bude sahat od východu k západu.“ Al-Džuwajní také píše, že Posel Boží (sawaws) řekl: „Já a Alí a Hasan a Husajn a devět potomků z Husajna jsme ti očištění a neomylní....

Více