Informace o studiu 2010/2011 - Fakulta umění

Komentáře

Transkript

Informace o studiu 2010/2011 - Fakulta umění
Ostravská univerzita v Ostravě
University of Ostrava
Informace o studiu
Information Package / Course Catalogue
ECTS
Akademický rok 2010/2011
Academic Year 2010/2011
© Ostravská univerzita v Ostravě
OBSAH
1
INFORMACE O UNIVERZITĚ ........................................................................................... 4
1.1
Jméno a adresa .............................................................................................................. 4
1.2
Harmonogram akademického roku 2010/2011 ............................................................. 5
1.3
Orgány Ostravské univerzity v Ostravě ........................................................................ 6
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8
2
Samosprávní akademické orgány Ostravské univerzity v Ostravě ..................................................... 6
Další orgány Ostravské univerzity v Ostravě ..................................................................................... 8
Obecný popis instituce (včetně typu a statutu) ............................................................. 8
Seznam nabízených studijních programů ..................................................................... 8
Průběh přijímacího řízení/registrace ............................................................................. 9
Relevantní univerzitní předpisy .................................................................................... 9
ECTS koordinátor za instituci ....................................................................................... 9
FAKULTA UMĚNÍ .................................................................................................... 10
Jméno a adresa ................................................................................................................................. 10
Harmonogram akademického roku 2010/2011 ................................................................................ 11
Akademické orgány........................................................................................................................... 12
Obecný popis fakulty (včetně typu a statutu) .................................................................................... 16
Seznam nabízených studijních programů ......................................................................................... 39
Průběh přijímacího řízení/registrace................................................................................................ 45
Relevantní fakultní předpisy ............................................................................................................. 46
ECTS koordinátor za fakultu ............................................................................................................ 70
Informace o studijních programech ..................................................................................... 71
2.1
Informace o studijních programech – obecný popis ................................................... 71
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
Udělované tituly................................................................................................................................ 71
Požadavky k přijetí ........................................................................................................................... 71
Výukové a odborné cíle..................................................................................................................... 71
Možnost dalšího studia ..................................................................................................................... 72
Schéma struktury studijního programu včetně kreditů ..................................................................... 72
Závěrečné zkoušky ............................................................................................................................ 72
Pravidla zkoušení a hodnocení ......................................................................................................... 73
ECTS oborový koordinátor ............................................................................................................... 73
Moduly .............................................................................................................................................. 73
Studijní plány .................................................................................................................................... 74
2.2
Informace o studijních programech – popis jednotlivých kurzů .............................. 172
3
VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO STUDENTY ............................................................ 173
3.1
Ţivotní náklady ......................................................................................................... 173
3.2
Ubytování .................................................................................................................. 173
3.3
Stravování ................................................................................................................. 174
3.4
Zdravotnická zařízení ................................................................................................ 174
3.5
Zařízení pro studenty se speciální potřebami ............................................................ 176
3.6
Pojištění..................................................................................................................... 177
3.7
Finanční podpora studentů ........................................................................................ 178
3.8
Studijní oddělení ....................................................................................................... 179
3.9
Vybavení školy ......................................................................................................... 179
3.9.1
3.9.2
3.9.2
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.17.1
3.17.2
Univerzitní knihovna....................................................................................................................... 179
Centrum informačních technologií ................................................................................................. 180
Prodejna skript ............................................................................................................................... 181
Mezinárodní programy.............................................................................................. 181
Praktické informace pro „mobilní“ studenty ............................................................ 182
Jazykové kurzy.......................................................................................................... 182
Stáţe a pobyty ........................................................................................................... 182
Sportovní moţnosti ................................................................................................... 183
Aktivity pro volný čas ............................................................................................... 183
Studentské spolky ..................................................................................................... 183
Další informace ......................................................................................................... 183
Rozdělení výukového času .............................................................................................................. 183
Seznam budov ................................................................................................................................. 184
3
1 INFORMACE O UNIVERZITĚ
1.1
Jméno a adresa
Oficiální název:
Zkrácený název:
Zkratka:
Latinský název:
Anglický název:
Ostravská univerzita v Ostravě
Internet:
http://www.osu.cz
Adresa:
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Česká republika
61988987
CZ61988987
+420 597 091 000
+420 596 118 219
IČ:
DIČ
Telefon:
Fax:
Bankovní spojení:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Logo:
Ostravská univerzita
OU
Universitas Ostraviensis
University of Ostrava
ČNB Ostrava, číslo účtu 931761/0710
CZ 650710 0000 0000 0093 1761
CNBA CZ PP
Ostravská univerzita v Ostravě má šest fakult a dva vysokoškolské ústavy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fakulta sociálních studií/FSS
Fakulta umění/FU
Filozofická fakulta/FF
Fakulta zdravotnických studií/FZS (od 1.9.2010 Lékařská fakulta/LF)
Pedagogická fakulta/FPD
Přírodovědecká fakulta/FPR
a)
b)
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování/UVAFM
Evropský výzkumný institut sociální práce/EVIS
4
1.2
Harmonogram akademického roku 2010/2011
Akademický rok 2010/2011 trvá od 1. září 2010 do 31. srpna 2011
Zimní semestr
(13 výukových týdnů, obory LF 14 výukových týdnů – nelékařské, obory *LF 15
výukových týdnů – lékařské obory)
Zápis do prvního roku studia
Elektronický zápis do dalšího roku studia
Pravidelná výuka
Pravidelná výuka (LF)
Akademický den –Slavnostní zahájení AR
Imatrikulace
Zadání témat
vysokoškolských kvalifikačních prací
Podání ţádostí o sociální stipendia
pro AR 2010/2011
Podání ţádosti o ubytovací stipendium
pro AR 2010/2011
Zimní prázdniny
Zkouškové období
Státní závěrečné zkoušky
červenec – září 2010
1. 9. 2010 – 11. 9. 2010
20. 9. 2010– 17. 12. 2010
13. 9. 2010 – 17. 12. 2010 *(7.1.2011)
6. 10. 2010
září – říjen 2010
do 29. 10. 2010
do 29. 10. 2010
do 22. 10. 2010
20. 12. 2010 – 2. 1. 2011
3. 1. 2011 – 11. 2. 2011 *(10.1. – 11.2.)
3. 1. 2011 – 11. 2. 2011
Letní semestr
(neabsolventské ročníky 13 výukových týdnů, obory LF 14 výukových týdnů – nelékařské,
obory *LF 15 výukových týdnů – lékařské obory)
Pravidelná výuka
Pravidelná výuka LF
Velikonoční prázdniny
Zkouškové období
Zkouškové období LF
Státní závěrečné zkoušky
Státní závěrečné zkoušky LF
Státní závěrečné zkoušky
Promoce
Hlavní prázdniny
Mezní termín pro splnění povinností za AR
14. 2. 2011 – 13. 5. 2011
14. 2. 2011 – 20. 5. 2011 *(27.5.2011)
21. 4. 2011 – 25. 4. 2011
16. 5. 2011 – 24. 6. 2011
23. 5. 2011 – 1. 7. 2011 *(30.5. – 1.7.)
16. 5. 2011 – 17. 6. 2011
23. 5. 2011 – 24. 6. 2011
22. 8. 2011 – 29. 8. 2011
20. 6. 2011 – 15. 7. 2011
4. 7. 2011– 31. 8. 2011
31. 8. 2011
Přijímací řízení pro AR 2011/2012
Talentové zkoušky
březen – duben 2011
Řádný termín přijímacích zkoušek na FPD
23. 5. 2011 – 27. 5. 2011
Řádný termín přijímacích zkoušek na FF
30. 5. 2011 – 3. 6. 2011
Řádný termín přijímacích zkoušek na PřF, FSS, LF květen – červen
Termíny přijímacích zkoušek (NSZ)
dle termínů externí firmy
Náhradní termín
do 24. 6. 2011
Den otevřených dveří na pěti fakultách
7. a 8. 1. 2011
na FAU
5.1.2011
Schváleno 4.1.2010 Kolegiem rektora Ostravské univerzity v Ostravě.
5
1.3
Orgány Ostravské univerzity v Ostravě
1.3.1 Samosprávní akademické orgány Ostravské univerzity v Ostravě
a) Akademický senát
Akademický senát (AS) veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským
akademickým orgánem. Kaţdá fakulta má v AS čtyři zástupce v učitelské komoře a dva
zástupce ve studentské komoře. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové
akademické obce veřejné vysoké školy (tedy všichni vyučující a studenti).
Předseda AS:
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., katedra biologie a ekologie (FPR)
Aktuální sloţení Akademického senátu je zveřejněno na: www.osu.cz, orgány OU
b)
Rektor
V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy. Rektora jmenuje a
odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Funkční
období rektora je čtyřleté. Ve funkčním období v letech 2007 – 2011 je rektorem OU:
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor
E-mail:
Tel.:
[email protected]
+420 597 091 001
Kancelářka rektora
Vedoucí kanceláře:
E-mail:
tel.:
fax:
Zuzana Tesarčíková Moškoř
[email protected]
+420 597 091 003
+420 596 118 219
Sekretářka rektora:
E-mail:
tel.:
fax:
Helena Vávrová
[email protected]
+420 597 091 002
+420 596 118 219
6
Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a odvolává rektor.
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
prorektorka pro studium a celoţivotní vzdělávání
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 091 010
Fax.: +420 596 118 219
Mgr. Igor Fojtík, Ph.D.
prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 091 013
Fax.: +420 596 118 219
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
prorektor pro rozvoj a informatizaci
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 092 170
Fax.: +420 596 118 219
c) Vědecká rada
Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichţ vysoká
škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost. Projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a vykonává působnost v řízení ke
jmenování profesorem a v habilitačních řízeních.
Předsedou vědecké rady OU je rektor.
d) Disciplinární komise
Disciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky studentů veřejné
vysoké školy, pokud nejsou zapsáni na ţádné z jejích fakult, a předkládá návrh na rozhodnutí
rektorovi. OU od akademického roku 2007/08 nemá studenty, kteří nejsou zapsáni na ţádné
z fakult, tudíţ Disciplinární komise na úrovni univerzity není ustanovena.
7
1.3.2 Další orgány Ostravské univerzity v Ostravě
a) Správní rada
Členy správní rady (SR) OU po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní
byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného ţivota, územní samosprávy a státní
správy.
Předsedkyně SR:
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, ředitel pobočky ČNB v Ostravě
b) Kvestorka
Kvestrorka řídí hospodaření a vnitřní správu OU a vystupuje jejím jménem v rozsahu
stanoveném opatřením rektora.
Ing. Jana Poloková
Kvestorka
E-mail:
Tel.:
1.4
[email protected]
+420 597 091 004
Obecný popis instituce (včetně typu a statutu)
Podle české legislativy se rozeznávají tři typy vysokých škol: státní (policejní a vojenské
vysoké školy), veřejná nebo soukromá. Veřejné vysoké školy mají vysokou míru samostatnosti
na státních orgánech. Poplatek za studium se při standardním studiu neplatí. Dále se vysoké
školy rozdělují na univerzitní nebo neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy se mohou dělit na
fakulty a nabízejí všechny typy studijních programů a pěstují na vysoké úrovni vědeckou,
výzkumnou nebo uměleckou činnost.
Ostravská univerzita v Ostravě (OU) je tedy veřejnou vysokou školou univerzitního typu. OU je
členem Asociace evropských univerzit / European university Association.
1.5 Seznam nabízených studijních programů
OU uskutečňuje všechny typy studijních programů – bakalářský, magisterský, navazující
magisterský a doktorský – a programy celoţivotního vzdělávání.
Aktuální seznam akreditovaných studijních programů a jejich studijních oborů je zveřejněn na
úřední desce univerzity – http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1106.
8
1.6
Průběh přijímacího řízení/registrace
Přijímací řízení se zahajuje podání elektronické přihlášky ke studiu. Přihláška se podává
pomocí internetové aplikace – https://stag.osu.cz/eprihlaska/index. Za úkony spojené
s přijímacím řízením se platí poplatek (jeho výše pro kaţdý akademický rok je uvedena na
www.osu.cz). U většiny oborů musí vykonat uchazeč přijímací zkoušku. Kaţdá fakulta na
svých internetových stránkách zveřejňuje konkrétní a úplné informace. V případě úspěchu
u přijímací zkoušky je uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí, a tím získává právo na zápis do
studia.
1.7
Relevantní univerzitní předpisy
Základní legislativní normou v České republice je zákon o vysokých školách (zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách) – http://www.msmt.cz/vzdelavani/legislativni-normy-a-souvisejici-informace.
Základní řídicí normou na OU v oblasti studia je Studijní a zkušební řád OU –
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=56 nebo viz kap. 1.9.7. Studijní a zkušební řád OU také
upravuje moţnosti uznávání předmětů získaných na jiné vysoké škole (jak v České republice,
tak v zahraničí) v případě, ţe se student zapíše do studia akreditovaného studijního programu na
OU.
Oblast finanční podpory studentů je upravena Stipendijním řádem OU – zveřejněn na Portále
OU https://portal.osu.cz/wps/PA_mrh4bn5/Zobrazeni?documentId=3000&tmp=dtp15557.tmp422
nebo viz kap. 1.9.7. Mezi základní podpory patří prospěchové, ubytovací, sociální a doktorské
stipendium.
Podmínky zahraničního pobytu prostřednictvím programu ERASMUS a následné uznávání
předmětů/kreditů z tohoto programu upravuje směrnice rektora. Základním předpokladem je
uzavření smlouvy mezi univerzitou/fakultu a zahraniční univerzitou/fakultu. Seznam
partnerských vysokých škol je k dispozici na:
http://www.osu.cz/index.php?kategorie%2027&id=2391.
Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole můţe podle zákona o
vysokých školách u většiny zemí světa provádět OU – http://www.osu.cz/index.php?id=924
1.8
ECTS koordinátor za instituci
ECTS koordinátor za OU je prorektorka pro studium doc. dr. Iva Málková, Ph.D.
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 091 010
fax.: +420 596 118 219
Institucionální koordinátor za program Erasmus je Pavla Glacová.
E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 091 015
fax.: +420 596 113 146
9
1.9
FAKULTA UMĚNÍ
1.9.1 Jméno a adresa
Oficiální název:
Zkrácený název:
Zkratka:
Latinský název:
Anglický název:
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
Internet:
http://fu.osu.cz
Adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta umění
Podlahova 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
61988987
CZ61988987
+420 597 09 kl., +420 738 51 kl.
Bankovní spoj.:
IBAN:
BIC (SWIFT):
ČNB Ostrava, číslo účtu: 931761/0710
CZ 650710 0000 0000 0093 1761
CNBA CZ PP
Logo:
10
Fakulta umění Ostravské univerzity
FU OU
Facultas Bone Artis
Faculty of Fine Arts of the University of Ostrava
1.9.2 Harmonogram akademického roku 2010/2011
Akademický rok 2010/2011 trvá od 1. září 2010 do 31. srpna 2011
Zimní semestr
Zápis do studia (1. ročníky)
Elektronický zápis do dalšího ročníku
Pravidelná výuka
Akademický den –Slavnostní zahájení AR
Imatrikulace
Zadání témat
vysokoškolských kvalifikačních prací
Podání ţádostí o sociální stipendia
pro AR 2009/2010
Podání ţádosti o ubytovací stipendium
pro AR 2009/2010
září 2010
1. – 11. 9. 2010
20. 9. – 17. 12. 2010
6. 10. 2010
září – říjen 2010
do 29. 10. 2010
do 29. 10. 2010
do 22. 10. 2010
Zimní prázdniny
Odevzdání závěrečných prací k SZZ v ZS
Zkouškové období
Státní závěrečné zkoušky
20. 12. 2010 – 2. 1. 2011
do 18. 12. 2010
3. 1. – 11. 2. 2011
3. 1. – 11. 2. 2011
Letní semestr
Pravidelná výuka – neabsolventské ročníky
Pravidelná výuka – absolventské ročníky
Velikonoční prázdniny
Odevzdání závěrečných prací
Uzavření studia pro absolventské ročníky
Zkouškové období
Státní závěrečné zkoušky
Promoce
Hlavní prázdniny
Opravný termín SZZ
Mezní termín pro splnění povinností za AR
14. 2. – 13. 5. 2011
14. 2. – 29. 4. 2011
21. 4. – 25. 4. 2011
do 22. 4. 2011
do 6. 5. 2011
16. 5. – 24. 6. 2011
16. 5. – 10. 6. 2011
20. – 30. 6. 2011
4. 7. – 31. 8. 2011
29. - 31 .8. 2011
31. 8. 2011
Přijímací řízení pro AR 2010/2011
Den otevřených dveří
Talentové zkoušky
Náhradní termín
5.1.2011
březen – květen 2011
duben – květen 2011
Schváleno Kolegiem děkana Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě dne 10. 5. 2010.
11
1.9.3 Akademické orgány
a) AKADEMICKÝ SENÁT
Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 12
členů, z toho 4 tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové
akademické obce fakulty (tedy všichni studenti a akademičtí pracovníci). Zasedání akademického
senátu fakulty jsou veřejně přístupná.
Sloţení Akademického senátu FU OU viz na http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34697
b) DĚKAN
V čele fakulty je děkan; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana jmenuje a odvolává na návrh
akademického senátu fakulty rektor. Funkční období děkana je čtyřleté. Ve funkčním období
v akademických letech 2007 – 2011 je děkanem fakulty:
e-mail:
telefon:
Doc.PhDr.Zbyněk Janáček
děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
[email protected]
+420 597 092 901
sekretariát děkana:
e-mail:
telefon:
Hana Koudelná
[email protected]
+420 597 092 902
Děkana zastupují v jeho určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan.
Mgr.Marek Sibinský, Ph.D.
statutární zástupce děkana
proděkan pro studium
e-mail:
[email protected]
telefon:
+420 597 092 905
e-mail:
telefon:
Mgr. Lukáš Michel
proděkan pro umění, vědu a zahraniční vztahy
[email protected]
+420 597 092 910
Organizačně zajišťuje chod fakulty jeho děkanát, který tvoří:
tajemnice:
Ing.Jana Klimešová
e-mail:
[email protected]
telefon:
+420 597 092 904
personální oddělení:
e-mail:
telefon:
Hana Koudelná
[email protected]
+420 597 092 902
studijní oddělení:
e-mail:
telefon:
úřední hodiny:
Mária Šolonková
[email protected]
+420 597 092 903
úterý:
13.00 – 16.00 hod.
12
středa:
čtvrtek:
8.00 – 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
oddělení pro vědu,výzkum a
zahraniční vztahy:
referát pro umění, vědu
a projektovou činnost
Pavla Telčerová
e-mail:
[email protected]
telefon:
+420 597 092 906
referát pro zahraniční
vztahy
e-mail:
telefon:
úřední hodiny:
Komise děkana:
Stipendijní komise
Veronika Voráčová
[email protected]
+420 597 092 907
úterý:
13.00 – 16.00 hod.
středa:
8.00 – 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
čtvrtek:
8.00 – 11.00 hod.
Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. - předseda
Doc. Mga.Dušan Foltýn - člen
Mgr. Hana Vorlová – členka
Barbora Štěpánová – členka, studentka katedry grafiky a kresby
Nela Jelínková – členka, studentka katedry dechových nástrojů
c/) UMĚLECKÁ RADA FU OU
Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichţ fakulta uskutečňuje
vzdělávací a uměleckou, výzkumnou, vývojovou, vědeckou nebo další tvůrčí činnost.
Interní členové
Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
proděkan pro studijní a sociální věci FU OU
Doc. Daniel Balabán, akad.malíř
vedoucí katedry malby
Doc. MgA. Dušan Foltýn
vedoucí katedry dechových nástrojů
Mgr. Igor Františák, Ph.D.
katedra dechových nástrojů
Doc. MgA. Jan Grossmann
katedra teorie a dějin umění
13
Doc. Eduard Halberštát, akad.malíř
katedra grafiky a kresby
Prof. Jan Hališka
katedra strunných nástrojů
MgA. Jiří Hanousek
katedra strunných nástrojů
Doc. Marius Kotrba, akad.sochař
vedoucí katedry sochařství
Prof. Vítězslav Kuzník
katedra strunných nástrojů
Doc. Mgr. Petr Lysáček
katedra intermédií
Mgr. Lukáš Michel
proděkan pro umění, vědu a zahraniční vztahy FU OU
Doc. Drahomíra Míčková
katedra sólového zpěvu
Mgr. Vladimír Mráz
katedra intermédií
Prof. Eduard Ovčáček, akad.malíř
vedoucí katedry grafiky a kresby
Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CsC.
vedoucí katedry teorie a dějin umění
Externí členové
Prof. Rudolf Bernatík
profesor klavírní hry
Prof. Kurt Gebauer
VŠUP Praha
Prof. Jiří Hlaváč
AMU Praha
Mgr. Soňa Javůrková
Janáčkova konzervatoř Ostrava
Mgr. Jiří Jůza, PhD.
GVU Ostrava
14
MgA. Peter Krajniak
JFO Ostrava
Doc. Petr Kvíčala
VU VUT Brno
Prof. Ivo Medek
JAMU Brno
Prof. Miloš Michálek
UJEP Ústí nad Labem
Prof. Jan Pěruška
AMU Praha
Doc. Jana Ševčíková
AVU Praha
Doc. Valter Vítek
docent v oboru hra na klarinet
PhDr. Jaroslava Wenigerová
předsedkyně Komise rady asociace krajů ČR pro školství a sport
d) DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a
předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
Členové:
Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. - předseda
Doc. Mga.Dušan Foltýn - člen
Mgr. Hana Vorlová – členka
Barbora Štěpánová – členka, studentka katedry grafiky a kresby
Nela Jelínková – členka, studentka katedry dechových nástrojů
15
1.9.4 Obecný popis fakulty (včetně typu a statutu)
FU OU je součástí Ostravské univerzity v Ostravě. Fakulta uskutečňuje bakalářské a
magisterské akreditované studijní programy a vykonává uměleckou, vědeckou, výzkumnou,
vývojovou a další tvůrčí činnost.
FU OU byla zřízena ke dni 1. srpna. 2007 na základě rozhodnutí o zřízení
Akademickým senátem Ostravské univerzity. FU vznikla transformací Institutu pro umělecká
studia OU, jehoţ vznik se datuje do roku 2001.
K 31. 10. 2009 měla FU OU 63 akademických pracovníků, z toho 4 univerzitní
profesoři. Ke stejnému datu studuje na fakultě ve všech typech akreditovaných studijních
programů 377 studentů, všichni v prezenční formě studia.
Na fakultě jsou pro akademický rok 2010/2011 akreditovány 2 bakalářské studijní
programy s 22 studijními obory, 2 navazující magisterské studijní programy se 18 obory a 1
magisterský studijní program, do něhoţ fakulta jiţ nové studenty nepřijímá.
Na fakultě působí devět kateder:
1. Katedra dechových nástrojů
2. Katedra klávesových nástrojů
3. Katedra strunných nástrojů
4. Katedra sólového zpěvu
5. Katedra grafiky a kresby
6. Katedra intermédií
7. Katedra malby
8. Katedra sochařství
9. Katedra teorie a dějin umění
10. Detašované pracoviště FU ve Zlíně
1.9.4.1 Katedra dechových nástrojů
A.
B.
C.
16
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Doc. Dušan Foltýn
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092930
SEKRETARIÁT:
Sekretářka katedry: Zdenka Adamovská
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092909
Adresa:
Sokolská tř. 17, 701 03 Ostrava
ČLENOVÉ KATEDRY:
Docenti:
Doc. Dušan Foltýn
E-mail: [email protected],
hra na hoboj
telefon: +420 597092930
Odborní asistenti:
MgA. Jiří Bystroň
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na flétnu
Mgr. Karel Doleţil
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na lesní roh
Mgr. Zdeněk Fintes
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na fagot
Mgr. Igor Františák, Ph.D.
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na klarinet
Mgr. Vladislav Maceček
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra na pozoun
Ostrý Jan
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na flétnu
Mgr. Marcela Šindelová
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra na flétnu
Externisté:
MgA. Martin Petrák
hra na fagot
Petr Pícha
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra z listu - flétna
MgA. Masný Jiří
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na klarinet
Grigoriadis Nikolaos, MgA.
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra na trubku
Kaleta Zbigniew, Mgr.
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra na saxofon
D.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Umělecká a pedagogická výchova k interpretaci hudební instrumentální literatury všech
historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího
a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k jeho vnitřní a vnější významovosti,
k zákonitostem hudebního vývoje, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné dovednosti tuto
problematiku přenášet do interpretačního projevu a pedagogické činnosti. Cílem studia je
dosaţení takové umělecko-interpretační úrovně ve hře na výše uvedené nástroje, aby posluchač
po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká nebo
pedagogická praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním a pedagogickým poţadavkům.
E.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
- fagot
- flétna
- hoboj
17
- lesní roh
- pozoun
- klarinet
- trubka
- saxofon
NMgr.
F.
- fagot
- flétna
- hoboj
- lesní roh
- pozoun
- klarinet
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě,
Český rozhlas Ostrava, Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Svatováclavský
hudební festival, konzervatoře a gymnázia ČR, Ministerstvo kultury ČR pro klasickou
hudbu, ZUŠ Třeboň, Praţská konzervatoř, ZUŠ Orlová, Hranice, ZUŠ Vysoké Mýto,
G.
VĚDECKO -VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
- umělecká koncertní činnost sólová i komorní
- natáčení CD
- rozhlasová a televizní natáčení
- uvádění premiér nových skladeb českých autorů
- účast v uměleckých porotách celostátních i mezinárodních soutěţí
- účast v odborných komisích
- účast v uměleckých radách významných kulturních institucí
- aktivní (i organizační) účast na koncertním dění v regionu
- spoluúčast také na jiných neţ koncertních uměleckých projektech
- spolupráce s ostatními katedrami Fakulty umění OU při zajišťování koncertní činnosti
- pořádání pravidelných mezinárodních interpretačních kurzů
- vytváření metodických či jiných pedagogických prací souvisejících s oborem
- sebevzdělávání v doktorských programech a příprava na habilitační řízení
1.9.4.2 Katedra klávesových nástrojů
A.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Mgr. Lukáš Michel, hra na klavír, klavírní korepetice
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092910
B.
SEKRETARIÁT:
Sekretářka katedry:
Adresa:
18
Zdenka Adamovská
E-mail: [email protected], tel.: +420 597092909
Sokolská tř. 17, 70103 Ostrava
C.
ČLENOVÉ KATEDRY:
Docenti:
Doc. MgA. Eliška Novotná
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na klavír, klavírní korepetice
Odborní asistenti:
BcA. Matej Arendárik
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
klavírní korepetice
Mgr. Xenie Hranická
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na klavír
MgA. Jakub Hypš
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
klavírní korepetice
MgA. Ivo Kahánek
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na klavír
MgA. Monika Knoblochová
E-mail: [email protected], tel.: 420 597092900
hra na cembalo
Mgr. Pavel Motloch
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
klavírní korepetice
Mgr. Marta Toaderová
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra na klavír
MgA. Jana Vondráčková
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra na klavír, klavírní korepetice
Externisté:
MgA. Kateřina Honová
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
klavírní korepetice
Igor Vitaljevič Katajev
E-mail: [email protected], telefon: 597092900
hra z listu a improvizace, komorní hra
D.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní program katedry se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který
je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveným děkanem FU OU. Cíle
a koncepce výuky směřují k výchově sólistů, profesionálních korepetitorů, členů komorních
souborů či orchestrů a učitelů všech stupňů uměleckých škol či kulturně organizačních
pracovníků ve veřejných institucích, v rozhlase, televizi, koncertních agenturách apod.
Smyslem vyučování Katedry klávesových nástrojů je získání takové umělecké a pedagogické
úrovně absolventů ve hře na nástroj (nyní pouze klavír), aby bakaláři a magistři byli garancí
samostatné aktivní orientace v problematice oboru a aby byli způsobilí získané znalosti
a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.
Studijní plány si vyučující vypracovávají samostatně na základě jasně definovaných pravidel
pro studium v příslušném roce studia samozřejmě s přihlédnutím ke schopnostem a individuální
prospěšnosti studentů. Výsledky studia hlavního oboru jsou hodnoceny dvakrát ročně
zápočtovým nebo známkovým systémem. Nastudované skladby musí kaţdý student předvést
19
v jednotlivých semestrech na seminářích a veřejných koncertech katedry (polorecitál,
celovečerní koncert, koncert komorní hudby aj.).
E.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
- klavír
- cembalo
NMgr. - klavír
F.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava při konkurzech a koncertech studentů
katedry, spolupráce s Janáčkovou konzervatoří Ostrava při organizaci společných
klavírních seminářů pianistů a významných uměleckých osobností, koncertů či jiných
akcí, spolupráce a výměnné koncerty s Akademií muzycznou v Katovicích, spolupráce s
řadou Základních uměleckých škol při přípravě vystoupení studentů katedry na
koncertech těchto škol, Universität für Musik Vídeň, Rakousko, Menu Fakultetas
Klaipéda, Litva, Akademia muzyczna Katovice,
G.
VĚDECKO -VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
- umělecká koncertní činnost sólová i komorní.
- Natáčení CD.
- Účast v uměleckých porotách celostátních i mezinárodních soutěţí v oboru.
- Aktivní (i organizační) účast na koncertním dění v regionu.
- Premiéry nových skladeb ostravských skladatelů.
- Spoluúčast na dalších koncertních či jiných uměleckých projektech.
- Spolupráce s ostatními katedrami Fakulty umění OU při zajišťování koncertní činnosti.
- Vytváření metodických či jiných pedagogických prací souvisejících s oborem.
- Sebevzdělávání v doktorských programech nebo habilitační řízení.
1.9.4.3 Katedra strunných nástrojů
A.
B.
C.
20
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
MgA. Alena Čechová
E-mail: [email protected],
hra na housle
SEKRETARIÁT:
Sekretářka katedry:
telefon: +420 597092900
Zdenka Adamovská
E-mail: [email protected], telefon: 597092909
Adresa:
Sokolská tř. 17, 70103 Ostrava
ČLENOVÉ KATEDRY:
Profesoři:
Prof. Jan Hališka
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na violoncello
Prof. Vítězslav Kuzník,
E-mail: [email protected], telefon: 597092920
hra na housle
Odborní asistenti:
D.
MgA. Luděk Cap
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na housle
MgA. Jiří Hanousek
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na violoncello
Mgr. Jan Krček
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na kontrabas
MgA. Petr Maceček
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na housle
Mgr. Pavel Vítek
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na violu
Mgr. Irena Vítková
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092900
hra na housle
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní program katedry smyčcových nástrojů se řídí akreditovaným bakalářským a
magisterským programem, realizovaným dle harmonogramu akademického roku a schváleného
děkanem FU OU. Umělecky a pedagogicky orientovaná výuka se zabývá především hudební
interpretací skladeb od minulých staletí aţ po dobu současnou: Rozvíjí intelektuální schopnosti
a tvůrčí dovednosti; preferuje umělecky osobitý přístup k formě i obsahu hudebního díla při
respektování přirozených hudebně vývojových - stylových zákonitostí. Motivuje studenta ke
schopnosti aplikovat získaný vědomostní potenciál a praktické dovednosti v interpretačním
projevu v rámci koncertní i výukové činnosti. Cílem studia je dosaţení optimální kvality ve hře
na níţe uvedené nástroje. Posluchač je schopen po absolvování studia ve svém profesním
zařazení naplnit v nejvyšší míře poţadavky současného interpretačního a pedagogického
procesu.
E.
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
- housle
- viola
- violoncello
- kontrabas
NMgr
-housle
- viola
- violoncello
- kontrabas
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
- Janáčkova filharmonie Ostrava
- Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Slovensko)
- Karol Lipiński Academy of Music Wroclaw (Polsko)
- Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Německo)
21
- Academy of Music and Music Communication Esbjerg (Dánsko)
- Conservatorio di Musica G.B.Martini Bologna (Itálie)
- Conservatorio Stefani Castelfranco Veneto (Itálie)
G.
VĚDECKO - VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
-
umělecká koncertní činnost sólová a komorní
realizace CD snímků
sebevzdělávání v doktorských programech a habilitačních řízeních
členství v národních i mezinárodních porotách
spolupráce s ostatními katedrami FU při realizaci koncertních a jiných uměleckých
projektů
pedagogická a metodická činnost v daném oboru
1.9.4.4 Katedra sólového zpěvu
A.
B.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Mgr. art., Artd. Alexandr Vovk
E-mail: [email protected],
sólový zpěv
SEKRETARIÁT:
Sekretářka katedry:
Adresa:
C.
22
telefon: +420 597092920
Zdenka Adamovská
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092909
Sokolská tř. 17, 70103 Ostrava
ČLENOVÉ KATEDRY:
Odborní asistenti:
Doc. Drahomíra Míčková, sólový zpěv
E-mail: [email protected], telefon:597092932
MgA. Eva Dřízgová
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092920
sólový zpěv
Mgr. Klemens Slowioczek
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092920
sólový zpěv
MgA. Jakub Ţídek
E-mail: j[email protected],
telefon: +420 597092920
Operní studio a korepetice
Externisté:
Alţběta Pappová
E-mail: [email protected], telefon: 420 597092900
sólový zpěv
MUDr. Zdeňka Skeřilová
E-mail: [email protected], tel.:+420 597092900
fonetika, fyziologie hygiena hlasu
D.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní obor Zpěv umoţňuje absolventům uplatnění v těchto uměleckých činnostech:
-
E.
sólista operního, operetního a muzikálového souboru nebo člen sboru v příslušném
divadle,
člen koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu,
pedagog pěveckého oboru všech uměleckých škol poskytujících úplné základní,
střední, vyšší a vysoké vzdělání, včetně gymnázií s hudebním zaměřením,
umělecký a produkční pracovník ve veřejných hudebně-kulturních institucích,
rozhlase, televizi, koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích apod.
Výchova osobnosti studenta navazuje na předchozí pěvecké vzdělání s výhradním
ohledem na jeho stupeň. V tomto smyslu je vypracován individuální studijní plán
s přihlédnutím ke schopnostem, hlasovému oboru a typu pěvce – to vše v souladu
akreditovaného bakalářského a magisterského programu Fakulty umění Ostravské
univerzity v Ostravě.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
- zpěv
NMgr. - zpěv
F.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Soláň - Bzové – Sdruţení pro rozvoj Soláně – Zvonice IC, Olomouc ZUŠ
Ţerotín, Hukvaldy – Památník Leoše Janáčka, Hradec Králové – Filharmonice,
Hukvaldy – Památník Leoše Janáčka, NDM Ostrava, Ostrava-Polský dům,
Slezská Ostrava – Radnice, Slezská Ostrava – Kostel církve Československé
Husitské, Ostrava – Janáčkova filharmonie, Ostrava – Magistrát města Ostravy,
DK Ostrava, Slezské divadlo v Opavě
G.
VĚDECKO - VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
- umělecká koncertní činnost sólová i komorní
- natáčení CD
- účast v uměleckých porotách celostátních i mezinárodních soutěţí v oboru
- aktivní (i organizační) účast na koncertním dění v regionu
- premiéry nových skladeb ostravských skladatelů
- spoluúčast na dalších koncertních či jiných uměleckých projektech
- spolupráce s ostatními katedrami Fakulty umění OU při zajišťování koncertní
činnosti
23
1.9.4.5 Katedra grafiky a kresby
A.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Prof. Eduard Ovčáček, akad. mal., ateliér volné grafiky
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092960
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
C.
telefon: +420 597092908
ČLENOVÉ KATEDRY:
Docenti:
Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092961
ateliér volné grafiky
Doc. PhDr. Eliška Čabalová
E-mail:[email protected],
telefon: +420 597092962
vedoucí ateliéru papír – kniha
Doc. Eduard Halberštát, akad. mal.
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092964
vedoucí ateliéru kresby
Odborní asistenti:
D.
Hana Kuchtová
E-mail: [email protected],
Podlahova 3, 701 03 Ostrava
MgA. Petra Krupíková
E-mail: [email protected],
ateliér papír – kniha
MgA. Pavel Noga, ArtD.
E-mail: [email protected],
vedoucí ateliéru grafického designu
Mgr. Pavel Albert
E-mail: [email protected],
ateliér volné grafiky
MgA. Libor Novotný
E-mail: [email protected],
ateliér kresby
Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
E-mail: [email protected],
ateliér volné grafiky
MgA. Ondřej Chorý
E-mail: [email protected],
ateliér grafického designu
Lubomír Dvořák
tiskař
telefon: +420 597092962
telefon: +420 597092963
telefon: +420 597092963
telefon: +420 597092964
telefon: +420 597092905
telefon: +420 597092965
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní program katedry se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který
je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveným děkanem FU OU.
Studenti se během studia seznámí se všemi grafickými technikami. Budou uvedeni do
technologie všech tiskových procesů s ohledem na tvořivé úsilí, technickou zručnost a talent.
24
Studenti budou zcela svobodně ztvárňovat své představy o světě na základě maximálního
poznání a v diskusích budou s pedagogem tříbit a stimulovat svůj vlastní postoj, výtvarný
názor. Důraz bude kladen na rozvoj vlastní samostatné orientace v grafice s maximálním úsilím
experimentovat v širších výtvarných souvislostech a s vyuţitím moţností přesahů k jiným
médiím a s moţností orientovat grafiku i v prostorových souvislostech. Seznámí se s dějinami
a vývojem grafiky původní a reprodukční a se vznikem grafiky volné a uţité. Dále se klade
důraz na vyuţití znalostí grafických počítačových programů ve volné a uţité grafice. V rámci
ateliéru je grafika rozdělena na grafický design a písmo, kniha. Obsahem výuky ateliéru kresby
je osvojení základů kresby a různých kresebných technik, zvládnutí prostorových vztahů
a studium klasické kresby podle modelu. Prostřednictvím kresby nalézá posluchač výtvarné
koncepce a osvojuje si strukturu tvůrčího procesu. Učí se vnímat kresbu v kontextu času jako
způsob výtvarného uvaţování s důrazem na samostatný přístup pro vlastní uměleckou tvorbu.
Kaţdý má moţnost svobodného pohybu, kdy můţe volně pracovat s fotografií, malířským
i trojrozměrným vyjádřením. Mezioborový model nejen rozšiřuje hranice působení ateliéru
kresby, ale vyţaduje i zvýšený intelektuální potenciál. Individuální studijní programy vznikají
z podnětu posluchačů, respektují jejich osobní dispozice a spolu s pravidelnými konzultacemi
přispívají k utváření optimálního výsledku. Do ateliéru jsou průběţně zváni formou přednášek
a diskusí další odborníci, teoretici a umělci z výtvarného prostředí. Doplňkem studia jsou
pravidelné plenérové praxe a workshopy kresby se speciálním zaměřením.
E.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
-
grafika
kresba
NMgr.
-
grafika
kresba
F.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Spolupráce v tuzemsku:
AVU v Praze
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
VŠUP v Praze
Fakulta uţitého umění a designu UJEP v Ústí n. L.
Dům umění Opava
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
České muzeum výtvarného umění v Praze
Galerie MXM v Praze
Galerie Navrátil v Praze
Galerie 761 v Ostravě
Galerie Fiducia v Ostravě
IKG v Praze
Nová radnice v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Sokolská 26
Galerie Magna v Ostravě
Galerie Slezské univerzity v Karviné
Centrum současného umění v Praze
25
Velké Losiny – ruční papír (ředitel Duksa)
Městský úřad Třinec
Spolupráce v zahraničí:
Akademie umění v Banské Bystrici, SR
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR
Instytut Sztuki Universytetu Slaskiego v Katovicích, Polsko
Instytut Sztuki Universytetu Opolskiego, Polsko
ASP Lodz, Filia v Cieszynie, Polsko
ASP Krakov, Polsko
ASP Katovice
Galerie Burzizone v Bratislavě, SR
Galerie Arzenal v Bialystoku, Polsko
Gallery of the University of Memphis TN, USA
G.
VĚDECKO -VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Mezi úkoly akademických pracovníků katedry grafiky a kresby patří:
 pravidelná individuální a kolektivní výstavní činnost pedagogů v rámci regionu, České
republiky a zahraničí
 účast na tuzemských a zahraničních výtvarných sympoziích
 účast ve výtvarných soutěţích doma a v zahraničí
 práce v uměleckých porotách
 realizace přednášek a pracovních dílen na vyţádání pro odbornou veřejnost
 vlastní umělecká tvůrčí práce a práce s komerčním zaměřením (u některých pedagogů
souběţná samostatně výdělečná činnost související s osobní uměleckouodborností,
vztahující se ke studijnímu programu)
 organizace tuzemských a zahraničních studentských workshopů a výstav v rámci školy i
pro jiné zadavatele
 výměnná spolupráce s jinými školami obdobného uměleckého zaměření
 ohlasy tvůrčích výsledků pedagogů a studentů v médiích
 vlastní publikační činnost (katalogy výstav, recenze apod.)
Aktivita ve zvolené odbornosti mimo rámec výuky:
 Účast ve výtvarných soutěţích a na sympoziích, snaha pravidelně prezentovat svou
tvůrčí práci nejen na školních výstavách, ale také v rámci vlastní iniciativy formou
skupinových a individuálních výstav a na internetu prostřednictvím vlastních stránek
atp.
 Rozšiřování své odbornosti napříč ateliéry.
 Vyuţívání moţností odborných stáţí na jiných školách uměleckého zaměření.
 Vyuţívání moţnosti výtvarné praxe formou prázdninové brigády v grafickém nebo
obalovém studiu, nakladatelství.
26
1.9.4.6 Katedra intermédií
A.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Mgr. Michal Kalhous, kabinet fotografie
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092936
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
C.
ČLENOVÉ KATEDRY:
Profesoři:
Prof. Jiří Kubíček
E-mail: [email protected],
ateliér animované tvorby
telefon: +420 597092908
telefon: +420 327595551
Docenti:
Doc. Mgr. Jiří Surůvka
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092954
vedoucí ateliéru nová média
Doc. Mgr. Petr Lysáček, ateliér intermédiální
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092952
vedoucí intermédiálního ateliéru
Odborní asistenti:
Mgr. Martin Egert
E-mail: [email protected],
ateliér intermédiální
Mgr. Denisa Fialová
E-mail: [email protected],
ateliér nová média
Ing. Milan Lesniak
E-mail: [email protected],
vedoucí ateliéru animované tvorby
Mgr. Ilja Novák
E-mail: [email protected],
ateliér animované tvorby
Mgr. Denisa Jánská
E-mail: [email protected],
ateliér animované tvorby
Mgr. Vladimír Mráz
E-mail: [email protected],
ateliér animované tvorby
Externisté:
D.
Hana Kuchtová
E-mail: [email protected],
Podlahova 3, 701 03 Ostrava
Mgr. Lukáš Najbrt
E-mail: [email protected],
ateliér animované tvorby
telefon: +420 597092952
telefon: +420 597092954
telefon: +420 603269441
telefon: +420 597092955
telefon: +420 776590595
telefon: +420 602753866
telefon: +420 777586816
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní program katedry se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který
je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveným děkanem FU OU.
27
Obsah výuky vychází z názvu INTERMEDIA - spojení médií. Médium zde není vnímáno jen
jako umělecká forma na bázi konceptuálního umění, ale jako výsledek smyslového vnímání
a počínání (zrak, sluch, hmat, čich, myšlenka). Společným výchozím bodem ve kterém je
umístěno výsledné umělecké dílo je PROSTOR (interiér, exteriér, duchovní místo). Ten je
"vyplňován" škálou kombinací uměleckých forem: instalace, objekt, text, video, fotografie,
projekce, počítač, performance. Navazuje na tradice světového umění po roce 1945. S vývojem
komunikačních technologií a jejich uplatnění v oblasti umělecké tvorby logicky směřuje
k rozdělení na dvě části: ateliér - "klasický" koncept, ateliér - nová média (počítač-digitální
podoba obrazu a zvuku, interaktivní umění, počítačová animace a projekce). Nedílnou součástí
výuky je komunikace - diskuse období od původního nápadu (zadání) ke konečné realizaci díla
formou demokratického vztahu: učitel - ţák - skupina. Během studia oboru animované tvorby
se posluchači seznamují s oborem jak po stránce teoretické, tak - a to hlavně - praktické.
Seznamují se s filmovou technikou a technologií a s historií animovaného filmu. Teoretické
poznatky aplikují ve svých vlastních projektech. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčího potenciálu
osobnosti posluchače budoucího animátora, který dokáţe zvládnutím řemeslné stránky
realizovat své tvořivé představy. V tomto kontextu je schopnost a dovednost "kreslit"
samozřejmým a nutným předpokladem pro rozvoj schopnosti kresbou hrát, mít cit pro pohyb
i rytmus. Výukový program zaručuje talentovaným posluchačům postupné zvládnutí všech
stupňů vývoje osobnosti animátora - od základních pouček přes fázování aţ k vlastní reţii
a animaci výtvarných představ. Výuka animovaného filmu jako tvůrčí disciplíny na ostravské
univerzitě je těsně spjata s QQ-studiem Vladimíra Mráze v Ostravě, kde se studenti seznamují
se základy elektronické animace. Toto studio umoţňuje našim studentům vyuţívat své
technologické a personální zázemí.
Cílem studijního oboru tvůrčí fotografie je nabídnout studentům studium zaměřené na
svobodnou a otevřenou práci s médiem (technickým obrazem) spolu s důkladnou teoretickou a
praktickou průpravou. Studium je zaměřeno především na práci uměleckou, ta je zde chápána
jako nadstavba nad dokonalým praktickým teoretickým zvládnutím oboru. Úkolem je vychovat
absolventy, kteří se prokazují kvalitní autorskou prací s novátorským přístupem, s vysokou
teoretickou a praktickou vybaveností, s všeobecným přehledem a znalostí jazyků, kteří mají
schopnost kritické reflexe, ne jen okolního světa a umění, ale i své vlastní práce. Je jim vlastní
opravdové tvůrčí a hledačské nasazení a jejich práce se podílí na spoluutváření jak současného
uměleckého provozu, tak i společenského, mediálního a virtuálního prostoru. Z praktického
hlediska je cílem vychovat absolventy flexibilní pro zvládnutí tvůrčích profesí pracujících
s obrazem, kteří mají aktivní, kultivovaný a kultivační vztah ke svému okolí a mají schopnost
své poznatky dále předávat. Komunikovat a orientovat se i v mezinárodním měřítku jim bude
samozřejmě vlastní.
E.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
animovaná tvorba
intermediální umění
tvůrčí fotografie
Bc.
-
NMgr.
- animovaná tvorba
- intermediální umění
28
F.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Spolupráce v tuzemsku:
AVU v Praze
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
VŠUP v Praze
FUD UJEP Ústí nad Labem
Dům umění Opava
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Galerie Fiducia v Ostravě
Muzeum v Bruntále
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Sokolská 26
Centrum současného umění v Praze
Galerie NoD
Galerie 35m2
Galerie Futura
Galerie Skutečnost
Galerie AM 180
Galerie Jelení
Galerie Display/Tranzit
Spolupráce v zahraničí:
Akademie umění v Banské Bystrici, SR
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR
Instytut Sztuki Universytetu Slaskiego v Katovicích, Polsko
Instytut Sztuki Universytetu Opolskiego, Polsko
ASP Lodz, Filia v Cieszynie, Polsko
Galerie Burzizone v Bratislavě, SR
Galerie Arzenal v Bialystoku, Polsko
Gallery of the University of Memphis TN, USA
Vstup do mezinárodního projektu DANTE TV
Spolupráce škol Německa, Svýcarska, Rakouska a ČR v oblasti nových médií
Mezinárodní grant EU – Inrerreg IIIC
G.
VĚDECKO -VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Mezi úkoly akademických pracovníků katedry intermédií patří:
 pravidelná individuální a kolektivní výstavní činnost pedagogů v rámci regionu, České
republiky a zahraničí
 účast na tuzemských a zahraničních výtvarných sympoziích
 účast ve výtvarných soutěţích doma a v zahraničí
 práce v uměleckých porotách
 realizace přednášek a pracovních dílen na vyţádání pro odbornou veřejnost
 vlastní umělecká tvůrčí práce a práce s komerčním zaměřením (u některých pedagogů
souběţná samostatně výdělečná činnost související s osobní uměleckou odborností,
vztahující se ke studijnímu programu)
 organizace tuzemských a zahraničních studentských workshopů a výstav v rámci školy i
pro jiné zadavatele
 výměnná spolupráce s jinými školami obdobného uměleckého zaměření
 ohlasy tvůrčích výsledků pedagogů a studentů v médiích
29

vlastní publikační činnost (katalogy výstav, recenze apod.)
Aktivita ve zvolené odbornosti mimo rámec výuky:
 Účast ve výtvarných soutěţích a na sympoziích, snaha pravidelně prezentovat svou
tvůrčí práci nejen na školních výstavách, ale také v rámci vlastní iniciativy formou
skupinových a individuálních výstav a na internetu prostřednictvím vlastních stránek
atp.
 Rozšiřování své odbornosti napříč ateliéry.

Vyuţívání moţností odborných stáţí na jiných školách uměleckého zaměření.
1.9.4.7 Katedra malby
A.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Doc. Daniel Balabán, akad. malíř, ateliér malby I.
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092970
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
C.
Hana Kuchtová
E-mail:[email protected],
ČLENOVÉ KATEDRY:
Odborní asistenti:
MgA. František Kowolowski
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092971
vedoucí ateliéru malby II.
MgA. Jiří Kuděla
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092971
ateliér malby II.
MgA. Václav Rodek
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092970
ateliér malby I.
Technický pracovník: Ivo Sumec
E-mail: [email protected],
ateliér malby I.
D.
telefon: +420 597092908
telefon: +420 597092970
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní program katedry se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který
je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveným děkanem FU OU. V
ateliéru malby se studenti seznamují s malbou zcela konkrétně na základě studia podle modelu,
zátiší, plenéru na plenérových soustředěních. Kromě této průběţně pěstované klasické výuky se
studenti učí pracovat s barvou, barevnými pigmenty, barevnými jevy v nejširším slova smyslu.
Pěstují barevnou citlivost, smysl pro harmonii, kompozici, měřítko. Seznamují se s psychologií
barev, symbolickou řečí barev, hudební a optickou stránkou barev. Během studia se posluchači
zabývají technologií barev a technikami malby. Učí se teorii barev a práci s barvou v prostoru.
Důraz je kladen na vytváření osobnosti posluchače. Posluchači pěstují výtvarné myšlení
a citlivost, prostřednictvím tvorby poznávají sami sebe a hledají své místo v kontextu
současného umění. Výuka je vedena tak, aby byl absolvent schopen samostatně kriticky myslet
30
a vyjadřovat se různými médii, především pak malbou. Aby se orientoval v kulturních
a společenských vědách i v ţivotě v celé jeho vrstevnatosti.
E.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
-
malba
NMgr.
-
malba
F.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Spolupráce v tuzemsku:
AVU v Praze
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
VŠUP v Praze
Fakulta uţitého umění a designu UJEP v Ústí n. L.
Dům umění Opava
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
České muzeum výtvarného umění v Praze
Galerie MXM v Praze
Galerie Navrátil v Praze
Galerie 761 v Ostravě
Galerie Fiducia v Ostravě
IKG v Praze
Nová radnice v Ostravě
Muzeum Sovinec v Bruntále
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Sokolská 26
Galerie Slezské univerzity v Karviné
Centrum současného umění v Praze
Spolupráce v zahraničí:
Akademie umění v Banské Bystrici, SR
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR
Instytut Sztuki Universytetu Slaskiego v Katovicích, Polsko
Instytut Sztuki Universytetu Opolskiego, Polsko
ASP Lodz, Filia v Cieszynie, Polsko
Galerie Burzizone v Bratislavě, SR
Galerie Arzenal v Bialystoku, Polsko
Gallery of the University of Memphis TN, USA
Spolupráce škol Německa, Svýcarska, Rakouska a ČR v oblasti nových médií
Mezinárodní grant EU – Inrerreg IIIC
G.
VĚDECKO -VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Mezi úkoly akademických pracovníků katedry malby patří:
 pravidelná individuální a kolektivní výstavní činnost pedagogů v rámci regionu, České
republiky a zahraničí
 účast na tuzemských a zahraničních výtvarných sympoziích
31








účast ve výtvarných soutěţích doma a v zahraničí
práce v uměleckých porotách
realizace přednášek a pracovních dílen na vyţádání pro odbornou veřejnost
vlastní umělecká tvůrčí práce a práce s komerčním zaměřením (u některých pedagogů
souběţná samostatně výdělečná činnost související s osobní uměleckou odborností,
vztahující se ke studijnímu programu)
organizace tuzemských a zahraničních studentských workshopů a výstav v rámci školy i
pro jiné zadavatele
výměnná spolupráce s jinými školami obdobného uměleckého zaměření
ohlasy tvůrčích výsledků pedagogů a studentů v médiích
vlastní publikační činnost (katalogy výstav, recenze apod.)
Aktivita ve zvolené odbornosti mimo rámec výuky:
 Účast ve výtvarných soutěţích a na sympoziích, snaha pravidelně prezentovat svou
tvůrčí práci nejen na školních výstavách, ale také v rámci vlastní iniciativy formou
skupinových a individuálních výstav a na internetu prostřednictvím vlastních stránek
atp.
 Rozšiřování své odbornosti napříč ateliéry.
 Vyuţívání moţností odborných stáţí na jiných školách uměleckého zaměření.
1.9.4.8 Katedra sochařství
A.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Prof. Marius Kotrba, akad. sochař
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092972
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
C.
D.
Hana Kuchtová
E-mail: [email protected],
Podlahova 3, 701 03 Ostrava
ČLENOVÉ KATEDRY:
Odborní asistenti:
MgA. Robert Buček
E-mail: [email protected],
Mgr. Jaroslav Koléšek
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597092908
telefon: +420 597092972
telefon: +420 597092974
CHARAKTERISTIKA KATEDRY:
Studijní program katedry se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který
je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveným děkanem FU OU.
Škola spočívá v poznávání sochařských principů, pouţívaných od nepaměti. Studium, ať
prakticky řemeslně technologické, tak i teoretické v různých dějinných souvislostech povaţuji
za nezbytnost. Vím o problémech velké zátěţe a někdy aţ bezvýchodném zapletení se do
nekonečných problémů a relativnosti všeho. Jde o to, hledajícího mladého člověka někdy
rozebrat na součástky a pokusit se ho přivést ke znovuobjevování. Vyuţívá rozumu, citu ale
i fyzické síly. Návyky, které do sebe vstřebává jsou mu k dobru tak, aby je v budoucnu pouţíval
a byl svobodný ve své sochařské tvorbě. Pečlivé hledání, zpochybňování a nakonec předvedení
32
samotného tvůrčího počinu, by mělo být v té nejpřesvědčivější podobě, jaké je mladý tvůrce
schopen. Sochařské principy jsou limitovány, ale v moţnostech jednoho lidského ţivota jsou
nevyčerpatelné. Řeč tvaru od pravěku po současnost je tak bohatá a její obsahové
monumentální působení je tak nezměrné, ţe mladý člověk po letech studia můţe být šťasten, ţe
mu bylo dovoleno si aspoň šáhnout a pokusit se znovu navázat dalším tvarem v jiné asociaci
a zapojit se svým snaţením, svou špetkou s vírou v naší lidskou a duchovní existenci na naší
Zemi.
Program výuky:
Práce studentů je rozdělena zhruba takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
Studijní práce
Vlastní tvorba
Úkoly z vnějšku
Referát
Práce v materiálech
Kresba
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY - jednooborové
Bc.
-
sochařství-volná tvorba
NMgr.
-
sochařství-volná tvorba
F.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A V ZAHRANIČÍ
Spolupráce v tuzemsku:
AVU v Praze
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
VŠUP v Praze
Fakulta uţitého umění a designu UJEP v Ústí n. L.
Dům umění Opava
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
České muzeum výtvarného umění v Praze
Galerie 761 v Ostravě
Galerie Fiducia v Ostravě
Nová radnice v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Sokolská 26
Galerie Magna v Ostravě
Galerie Slezské univerzity v Karviné
Centrum současného umění v Praze
Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí
Galerie Červený kostel v Hlučíně
Spolupráce v zahraničí:
Akademie umění v Banské Bystrici, SR
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR
ASP Lodz, Lodz
Centrum Rzezby Polskiej v Oronsku
33
G.
VĚDECKO -VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Mezi úkoly akademických pracovníků katedry sochařství patří:
 pravidelná individuální a kolektivní výstavní činnost pedagogů v rámci regionu, České
republiky a zahraničí
 účast na tuzemských a zahraničních výtvarných sympoziích
 účast ve výtvarných soutěţích doma a v zahraničí
 práce v uměleckých porotách
 realizace přednášek a pracovních dílen na vyţádání pro odbornou veřejnost
 vlastní umělecká tvůrčí práce a práce s komerčním zaměřením (u některých pedagogů
souběţná samostatně výdělečná činnost související s osobní uměleckou odborností,
vztahující se ke studijnímu programu)
 organizace tuzemských a zahraničních studentských workshopů a výstav v rámci školy i
pro jiné zadavatele
 výměnná spolupráce s jinými školami obdobného uměleckého zaměření
 ohlasy tvůrčích výsledků pedagogů a studentů v médiích
 vlastní publikační činnost (katalogy výstav, recenze apod.)
Aktivita ve zvolené odbornosti mimo rámec výuky:
 Účast ve výtvarných soutěţích a na sympoziích, snaha pravidelně prezentovat svou
tvůrčí práci nejen na školních výstavách, ale také v rámci vlastní iniciativy formou
skupinových a individuálních výstav a na internetu prostřednictvím vlastních stránek
atp.
 Rozšiřování své odbornosti napříč ateliéry.
 Vyuţívání moţností odborných stáţí na jiných školách uměleckého zaměření.
1.9.4.9 Katedra teorie a dějin umění
A.
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Doc. PhDr. Miroslav Zelinský
estetika
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092913
B.
SEKRETARIÁT:
Sekretářka katedry:
(hudební)
Adresa:
Zdenka Adamovská
E-mail: [email protected], telefon: +420 597092909
Sokolská tř.17, 70103 Ostrava
Sekretářka katedry:
(výtvarná)
Adresa:
Hana Kuchtová
E-mail: [email protected],
Podlahova 3, 701 03 Ostrava
telefon: +420 597 092 908
C.
ČLENOVÉ KATEDRY:
Interní:
Docenti:
Doc. MgA. Jan Grossmann
hudební teorie, komplexní analýza skladeb, soudobá hudba,
diplomový seminář, hudební kompozice
34
E-mail:[email protected],
Odborní asistenti:
Externí:
Profesoři:
Odborní asistenti:
telefon: +420 597 092 935
Mgr. Jozef Cseres
soudobá hudba, estetika hudby, úvod do estetiky a základy teorie
umění, konceptuální tendence v umění 20. stol.
E-mail:[email protected],
telefon: +420 597 092 937
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph. D.
dějiny výtvarného umění
E-mail: [email protected], telefon: +420 597 092 937
Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph. D.
dějiny evropské a světové hudební kultury, dějiny evropské a
světové hudební kultury 20. stol., úvod do metodologie dějin
umění, hudební myšlení – starověk, středověk, hudební myšlení –
renesance, hudební myšlení – baroko, hudební myšlení –
klasicismus, hudební myšlení – romantismus, kompoziční styly
20. stol., psychologie hudební interpretace
E-mail:[email protected],
telefon: +420 597 092 935
Mgr. Hana Vorlová
dějiny výtvarného umění, dějiny umění po r. 1945
E-mail: [email protected],
telefon:+420 597 092 937
Prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
anatomie
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597 092 950
Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
dějiny české hudební kultury
Mgr. art. Peter Krajniak
úvod do autentické interpretace
E-mail: [email protected],
telefon: +420 597 092 900
mobil: +420 603 221 968
PaedDr. Věra Philippová
pedagogika, hudební pedagogika a didaktika, hudební
psychologie, komparační estetika telefon: +420 597 092 900
Jan Rokyta
Lidová píseň a hudba
telefon: +420 597 092 900
D.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
KTD je jediná společná katedra na Fakultě umění OU. Je tvořena oddělením teorie
a dějin hudebního umění, oddělením teorie a dějin výtvarných umění a oddělením všeobecné
a jazykové přípravy.
Společným úkolem KTD je:
- zajištění výuky povinných a povinně volitelných teoretických, uměnovědných,
všeobecných a vybraných jazykových předmětů pro studenty studijních
programů Hudební umění a Výtvarná umění;
- permanentní aktualizace nabídky výběrových teoretických předmětů;
- spolupráce s obdobnými uměnovědně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti
a kulturními institucemi v ČR a zahraničí;
- organizace mimořádných přednášek na uměnovědná a interdisciplinární témata.
35
Ostatní činnost KTD se větví podle individuálního oborového zaměření jejích
akademických pracovníků.
E.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
KTD zabezpečuje teoretickou výuku pro všechny akreditované umělecké studijní obory
na Fakultě umění OU.
F.
VĚDECKO-VÝZKUMNÉ, UMĚLECKÉ A JINÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Mezi specifické úkoly akademických pracovníků KTD, v závislosti na jejich
oborovém zaměření, patří především:
- vědecko-výzkumná činnost;
- řešení, resp. spoluúčast na vědecko-výzkumných, rozvojových a uměleckotvůrčích projektech (grantech);
- vědecko-výzkumná a recenzentská publikační činnost v ČR a zahraničí;
- aktivní účast na konferencích v ČR a zahraničí;
- (spolu)kurátorská činnost a organizace výstav;
- organizace uměnovědných exkurzí pro studenty výtvarných oborů na FU OU;
- aktivní skladatelská činnost a její publikování v ČR a zahraničí;
- spoluúčast na dalších uměleckých projektech.
G.
36
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR A ZAHRANIČÍ
- výuková spolupráce se Seminářem dějin umění při Katedře české literatury,
literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty OU;
- výuková a další odborná spolupráce s Katedrou hudby na Ţilinské univerzitě;
- vědecká spolupráce s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci;
- vědecká spolupráce s Moravskou galerií v Brně a kurátorská spolupráce s
galeriemi v ČR;
- vědecká spolupráce s Ústavem Dějin umění AV ČR;
- lektorská spolupráce s Asociací hudebních umělců a vědců a Společností
českých skladatelů na výběru skladeb pro kaţdoroční přehlídky Dny soudobé
hudby v Praze;
- činnost ve správní radě Mezinárodního festivalu soudobé hudby a výtvarného
umění s duchovním zaměřením FORFEST Kroměříţ;
- členství v odborných porotách celostátních a mezinárodních hudebněuměleckých soutěţí;
- náborová spolupráce se středními výtvarnými školami.
1.9.4.10
Detašované pracoviště FU ve Zlíně
Adresa: Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta umění
Detašované pracoviště ve Zlíně
Dřevnická 1788
760 01 ZLÍN
Sekretářka detašovaného pracoviště: Jarmila Habáňová
Tel.: 577 143 580
e-mail: [email protected]
Uskutečňované obory:
Bakalářský studijní obor Grafika
Bakalářský studijní obor Kresba
Bakalářský studijní obor Malba
37
Partneři Fakulty umění v projektu Erasmus:
DÁNSKO
FRANCIE
ITÁLIE
LITVA
LOTYŠSKO
NĚMECKO
POLSKO
RAKOUSKO
RUMUNSKO
SLOVENSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÝCARSKO
TURECKO
38
Copenhagen
Bourges
Clermont
NANCY cédex
Castelfranco Veneto
Catania
Perugia
Pescara
Bologna
Frosinone
Monopoli
Udine
Klaipéda
Riga
Braunschweig
Dresden
Dresden
Erfurt
Mnichov
Weimar
Trossingen
Katowice
Katowice
Katowice
Lodz
Lodz
Lodz
Opole
Poznan
Warszawa
Warszawa
Wroclaw
Wien
Cluj-Napoca
Banská Bystrica
Bratislava
Žilina
Barcelona
Castilla la Mancha, Cuenca
Corupa
Málaga
Lugano
Bern
Istanbul
Istanbul
Mecidiyekoy-Istanbul
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
École nationale supérieure
Ecole supérieure d´Art de Clermont Communaute
Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy
Conservatorio Statale di Musica Agostino Steffani
Accademia Di Belle Arti Di Catania
Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”
Conservatorio statale di musica Luisa D´Annunzio
Conservatorio di Musica "G.B.Martini"
Accademia di Belle Arti di Frosinone
Conservatorio Statale di Musica "Nino Rota"
Conservatorio Statale di Musica "J. Tomadini" di Udine
Klaipeda university
Latvijas Mākslas Akadēmija
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Hochschule Fuer Musik Carl Maria Von Weber Dresden
Universität Erfurt
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUNCHEN
Hochschule für Musik Franz Liszt
Staatliche Hochschule für Musik
Uniwersytet Śląski
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna
Akademia sztuk pieknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemioskiego
Akademia Muzycna im.Grazyny I Kiejstuta Bacewiczow
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Unywersytet Opolski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Uniwersytet Muzyczny Im. Fryderyka Chopina
Akademia sztuk pieknych w Warszawie
Akademia Muzyczna imienia Karola Lipinskiego
Universitat für Musik and derstellende Kunst Wien
Universitatea De ArtẪ Şi Design Din Cluj-Napoca
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Vysoká škola múzických umení
Žilinská univerzita v Žiline
Universitat de Barcelona
Univesidada de Castilla la Mancha, Campus de Cuenca
Conservatorio Superior de Música de A Corupa
Univesidad de Málaga
Conservatorio della Svizzera Italiana
Hochschule der Künste Bern
Istanbul Űniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
1.9.5 Seznam nabízených studijních programů
FU OU uskutečňuje bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program.
1. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 3 roky)
Studijní program
Studijní obor
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Hudební umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Cemballo
Fagot
Flétna
Hoboj
Housle
Klarinet
Klavír
Kontrabas
Lesní roh
Pozoun
Saxofon
Trubka
Viola
Violoncello
Zpěv
Animovaná tvorba
Grafika
Intermediální umění
Kresba
Malba
Sochařství – volná tvorba
Tvůrčí fotografie
Forma
studia
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 2 r.)
Studijní program
Studijní obor
Forma
studia
Hudební umění
P
Fagot
Hudební umění
P
Flétna
Hudební umění
P
Hoboj
Hudební umění
P
Housle
Hudební umění
P
Klarinet
Hudební umění
P
Klavír
Hudební umění
P
Kontrabas
Hudební umění
P
Lesní roh
Hudební umění
P
Pozoun
Hudební umění
P
Viola
Hudební umění
P
Violoncello
Hudební umění
P
Zpěv
Výtvarná umění
P
Animovaná tvorba
Výtvarná umění
P
Grafika
Výtvarná umění
P
Intermediální umění
39
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění
Malba
Sochařství – volná tvorba
Kresba
3. MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 4 roky)
Pozn.: Obor se jiţ nenabízí, jen na dostudování stávajících studentů.
Studijní program
Studijní obor
Hudební umění
Umělecko-pedagogické studium – hudební
zaměření, spec. nástroj a zpěv
P
P
P
Forma
studia
P
1.9.5.1 Bakalářské studijní programy
Charakteristika bakalářského studijního programu Hudební umění:
Bakalářský studijní program Hudební umění je 3-leté jednooborové vysokoškolské studium
hudby a hudebního nástroje nebo sólového zpěvu, které obsahuje specifické studijní plány pro
jednotlivé nástroje nebo sólový zpěv. Je zaměřený na získání teoretických a praktických
poznatků v souladu se současným stavem vědy a umění, jejich vyuţití v praxi a uplatnění při
pokračování v magisterském studiu. Studijní program se řídí kreditním systémem. Studijní plán
je rozvrţen do šesti semestrů. V jednotlivých semestrech získávají studenti teoretické a
praktické znalosti v daném oboru. Podmínkou pro završení bakalářského studia je absolvování
celého studijního programu, obhajoba bakalářské práce a absolventského koncertu a vykonání
státní závěrečné zkoušky.
Profil absolventa – nástroj:
Absolvent bakalářského studijního programu dokonale profesionálně zvládá zvolený obor a
jeho technickou stránku, vysokoškolské základy vědních disciplin historických, hudebně
teoretických, estetických i všeobecně kulturně vzdělávacích. Teoretický i praktický základ,
získaný bakalářským studiem, umoţňuje jeho absolventu uplatnění na poli uměleckém v rámci
orchestrů i komorních těles, kulturně organizačním i pedagogickém. Kvalifikace bakaláře je
garancí jeho schopnosti samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplin a
způsobilost získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat. Je schopen pruţné
adaptace a orientace v současném hudebním provozu, aplikuje získané znalosti a dovednosti
v co nejširším záběru. Absolvent se můţe uplatnit jako samostatný tvůrčí umělec, sólista, člen
uměleckých těles a souborů, jako umělecký, umělecko - koncepční a produkční pracovník ve
veřejných kulturních institucích, v rozhlase, v televizi, v koncertních agenturách, v hudebních
vydavatelstvích apod. nebo jako umělecko-pedagogický pracovník na základních školách
hudebního zaměření, kde se vyţaduje první stupeň vysokoškolského vzdělání.
Profil absolventa - zpěv:
Absolvent bakalářského studijního oboru Zpěv dokonale profesionálně zvládá zvolený obor a
jeho technickou stránku, vysokoškolské základy vědních disciplin historických, hudebně
teoretických, estetických i všeobecně kulturně vzdělávacích. Teoretický i praktický základ,
získaný bakalářským studiem, umoţňuje jeho absolventu uplatnění na poli pedagogickém a
kulturně organizačním i uměleckém.
Absolvent získá co nejširší stupeň adaptability při práci v uměleckém nebo koncertním
kolektivu na základě partnerské rovnocennosti nebo ve vztahu dirigent (sbormistr, korepetitor)
– sólista, sbor a dále v dětském kolektivu na ZUŠ. Po zvládnutí práce s odbornou literaturou je
40
schopen přesného odborného vyjadřování v písemném i ústním projevu, samostatně pracuje
s daným hudebním materiálem, ať jiţ pod vedením dirigenta, sbormistra, korepetitora či
v domácí přípravě. Ovládá na úrovni hlasové kvality znějícího fondu vybrané role, dovede
zpívat přiměřeně podle poţadavků divadelního či koncertního kolektivu partie z listu.
Absolvent se můţe uplatnit jako samostatný tvůrčí umělec, sólista, člen operního, operetního
nebo muzikálového souboru, jako umělecko-pedagogický pracovník na všech základních
školách hudebního zaměření, kde se vyţaduje první stupeň vysokoškolského vzdělání, jako
umělecký, umělecko - koncepční a produkční pracovník ve veřejných kulturních institucích, v
rozhlase, v televizi, v koncertních agenturách, v hudebních vydavatelstvích apod.
Charakteristika bakalářského studijního programu Výtvarná umění:
Studijní obor Animovaná tvorba
Studijní obor animovaná tvorba přesahuje vzhledem ke spektru získaných znalostí rámec
pojímání výuky výtvarných disciplín na této IPUS. Výtvarná stránka je totiţ jen jednou z více
stránek tohoto multidisciplinárního oboru. Dalšími nedílnými disciplínami, jejichţ zásady si
posluchači musí osvojit v průběhu studia, jsou dramaturgická a scénáristická příprava různých
ţánrů audiovizuální tvorby, zásady animační hry, specifika animace u různých technologií
(kreslená, papírková, poloplastická, plastelínová, loutková a počítačová) a v neposlední řadě
příprava a realizace zvukové stránky audiovizuálního díla, a to především z pozice reţiséra.
Posluchači zároveň absolvují exkurzi do dějin animace a získají základní znalosti
z produkčního zajištění různých typů audiovizuálních pořadů.
Studijní obor Intermediální umění
Studijní obor intermediální - obsah výuky vychází z názvu INTERMEDIA - spojení médií.
Médium zde není vnímáno jen jako umělecká forma na bázi konceptuálního umění, ale jako
výsledek smyslového vnímání a počínání (zrak, sluch, hmat, čich, myšlenka). Společným
výchozím bodem, ve kterém je umístěno výsledné umělecké dílo, je PROSTOR (interiér,
exteriér, duchovní místo). Ten je "vyplňován" škálou kombinací uměleckých forem: instalace,
objekt, text, video, fotografie, projekce, počítač, performance. Obor navazuje na tradice
světového umění po roce 1945. S vývojem komunikačních technologií a jejich uplatněním
v oblasti umělecké tvorby logicky směřuje k rozdělení na dvě části: ateliér - "klasický" koncept,
ateliér - nová média (počítač - digitální podoba obrazu a zvuku, interaktivní umění, počítačová
animace a projekce). Nedílnou součástí výuky je komunikace - diskuse v období od původního
nápadu (zadání) ke konečné realizaci díla formou demokratického vztahu: učitel-ţák-skupina.
Studijní obor Grafika
Obor grafika je především zaměřen na studium nových grafických technik (serigrafie, ofset,
počítačová grafika) a samozřejmě i na studium klasických grafických technik. Dále jsou
kreativně studovány všechny dostupné experimentální formy tisku a rozmnoţovací techniky.
Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody počítačových programů a práce
s fotografií.
Studijní obor Kresba
Obsahem výuky tříletého bakalářského studia je osvojení základů kresby a různých kresebných
technik, zvládnutí prostorových vztahů, kresba podle ţivého modelu, zátiší, volné a figurální
kompozice. Studenti se učí vnímat kresbu v kontextu času jako způsob výtvarného uvaţování
s důrazem na individuální přístup pro samostatnou tvorbu. Kresba je povinným předmětem
a kaţdý semestr je uzavřen zadáním klauzurního úkolu.
Studijní obor Malba
Seznámení se s malbou zcela konkrétně na základě studia podle modelu, zátiší, plenéru na
plenérových soustředěních. Kromě této průběţně pěstované klasické výuky se studenti učí
pracovat s barvou, barevnými pigmenty, barevnými jevy v nejširším slova smyslu. Pěstují
41
barevnou citlivost, smysl pro harmonii, kompozici, měřítko. Seznamují se s psychologií barev,
symbolickou řečí barev, hudební a optickou stránkou barev. Během studia se posluchači
zabývají technologií barev a technikami malby. Učí se teorii barev a práci s barvou v prostoru.
Důraz je kladen na vytváření osobnosti. Posluchači pěstují výtvarné myšlení a citlivost,
prostřednictvím tvorby poznávají sami sebe a hledají své místo v kontextu současného umění.
Výuka je vedena tak, aby byl absolvent schopen samostatně kriticky myslet a vyjadřovat se
různými médii, především malbou, aby se orientoval v kulturních a společenských vědách
i v ţivotě v celé jeho vrstevnatosti.
Studijní obor Sochařství-volná tvorba
Studium sochařství je zde postaveno na klasických základech, vycházejících převáţně
z evropských tradic. Zprvu studenti pracují s odlitky starších děl, studují portrét a figuru podle
ţivého modelu ať lidského či zvířecího. Snaţí se takto pochopit hmotu, prostor, vnitřní stavbu
a celkovou architekturu sochy. Učí se nejen pozorovat, ale i myslet geometricky – abstraktně.
Nahlíţet pod povrch věcí, chápat podstatu, a nejen slepě opisovat. Studenti se takto dostávají
i teoreticky do dějinných souvislostí formou zadávaných referátů. Střídavě se studiemi
přicházejí s vlastními náměty, nebo jsou jim zadávány úkoly tak, aby dokázali reflektovat sebe
i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky. Učí se zacházet s všemoţnými sochařskými
materiály (hlína, sádra, dřevo, kov, beton, kámen, umělé pryskyřice). Pracuje na hledání svého
vlastního Já.
Studijní obor Tvůrčí fotografie
Fotografie-technický obraz je brán jako integrující a klíčové médium současného výtvarného
umění a veškeré obrazové tvorby a komunikace. Toto médium lze pouţít ne jen jako výsledné
dílo, ale i jako prostředek ke konečné realizaci v médiu jiném. K fotografii je přistupováno jako
ke svobodnému obrazu umoţňujícímu libovolný zásah do procesu vzniku i výsledné instalace.
Fotografická tvorba je vnímána jako nedílná součást výtvarného umění a je probírána z pohledu
jak společenských věd tak odborné techniky a teorie, které mají zajistit studentovi kvalitní
technickou i teoretickou výbavu. Fotografie není limitem, ale inspirující výzvou k překročení a
rozšíření pojmu. Její studium je chápáno i jako otevření se moţnostem, které vznikají na
hranicích s ostatními medii, ţánry a obory. Intermediální spojení je v rámci ateliérové práce
samozřejmě moţné.
Studium má ateliérovou formu se společnými obecnými základy. S cílem připravit samostatné
tvůrčí osobnosti, které se v průběhu studia odborně teoreticky a technicky zdokonalí a tvůrče
profilují. Výuka v ateliéru je zaloţena na otevřeném partnerském vztahu osobností studentů a
učitelů. V ateliérové práci a v diskusích si studenti tříbí a formují vlastní umělecký názor a
usilují o nové tvořivé reflexe a inovace. Ateliérové debaty a konzultace mají napomoci
rozpoznat a korigovat také vlastní názorové bloky a výtvarná umělecká a myšlenková klišé i
předpoklady vlastní umělecké práce. V ateliéru je utvářen kritický diskurz, jeţ umoţňuje
konfrontace a názorové střety, jeţ nutí k vysoké koncentraci a vysokému pracovnímu a
intelektuálnímu nasazení. Ateliér je laboratoří, kde je experiment pracovní metodou vedoucí
třeba aţ ke smazávání hranic mezi uměleckou a neuměleckou praxí.
Profil absolventa:
Absolventi při ukončení bakalářského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností
samostatně kreativně myslet a tvořit. Tyto vlastnosti dokumentují bakalářskou prací, která má
část teoretickou a část praktickou. Absolvent - bakalář má uplatnění v oblasti volné tvorby.
Spektrum profesí, pro jejichţ výkon je absolvent připravován, je velmi široký. Důraz na
kreativitu a variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti,
v nichţ by absolvent nalezl uplatnění, jsou především kreativní oddělení reklamních agentur,
DTP, oblast multimédií, televize, prostorového designu atd...
42
1.9.5.2 Navazující magisterské studijní programy
Charakteristika navazujícího magisterského studijního programu Hudební umění
Magisterský navazující studijní program Hudební umění je 2leté jednooborové vysokoškolské
studium hudby a hudebního nástroje nebo sólového zpěvu, které obsahuje specifické studijní
plány pro jednotlivé nástroje nebo sólový zpěv se sólovým a komorní repertoárem nejvyšší
náročnosti, hudebně teoretické předměty, praktické semináře a cvičení, veřejnou prezentaci
uměleckých výkonů, pedagogické a psychologické předměty, pedagogickou praxi.
Je zaměřený na prohloubení teoretických a praktických poznatků v souladu se současným
stavem vědy a umění, jejich vyuţití v praxi. Studijní program se řídí kreditním systémem.
Studijní plán je rozvrţen do čtyř semestrů. V jednotlivých semestrech prohlubují studenti
teoretické a praktické znalosti v daném oboru. Podmínkou pro završení magisterského studia je
absolvování celého studijního programu, obhajoba závěrečné diplomové práce a
absolventského koncertu a vykonání státní závěrečné zkoušky.
Profil absolventa:
Absolvent magisterského studijního programu je samostatná tvůrčí individualita. Technické
dovednosti jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro
osobnostní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty při získání
nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí.
Spektrum profesí, pro jejichţ výkon je absolvent připravován je velmi široký, v průběhu studia
je kladen důraz na kreativitu, variabilnost a flexibilitu. Absolvent je schopen uplatnit se v
současném hudebním dění na vrcholových tvůrčích i realizačních pozicích a aplikovat získané
znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Celá koncepce studia je zaměřená na výchovu
sólistů, členů komorních souborů, koncertních mistrů, prvních hráčů a členů symfonických
nebo operních souborů a také pedagogů na všech stupních uměleckých škol.
Charakteristika navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění
Studijní obor Animovaná tvorba
Tento studijní obor poskytuje široké spektrum znalostí nad rámec pojímání výuky výtvarných
disciplín na této škole. Opírá se o tradiční výtvarné disciplíny a rozšiřuje je o obory, související
s jejich audiovizuálním pojímáním v celém rozsahu přípravy a realizace audiovizuálního
projektu v celé různorodosti jeho ţánrových poloh.
Nedílnými disciplínami, jejichţ zásady si posluchači osvojují v průběhu studia, jsou
dramaturgická a scénáristická příprava různých ţánrů audiovizuální tvorby, zásady přípravy a
tvorby vizuální stránky - animační herecké akce, specifika animace u různých technologií
(kreslená, papírková, poloplastická, plastelínová, loutková, kombinovaná a počítačová a jejich
kombinace) a s ní související příprava a realizace zvukové stránky audiovizuálního díla, a to
především z pozice reţiséra. Posluchači zároveň absolvují exkurzi do dějin animace a získají
základní znalosti z produkčního zajištění různých typů audiovizuálních pořadů. V rámci
bakalářské části studia se seznámili s teoretickými i praktickými aspekty přípravy a realizace,
nahlíţené z pozic jednotlivých štábových profesí. Magisterské studium klade důraz na pozici
reţiséra-tvůrce a reţiséra-producenta, rozšiřuje znalosti z oblasti specifik jednotlivých
audiovizuálních formátů a seminární formou seznamuje posluchače s aktuálními
autorskoprávními a ekonomickými aspekty přípravy a realizace projektů. Velká pozornost je
věnována magisterskému absolventskému projektu.
Studijní obor Grafika
Ateliér grafiky je především zaměřen na studium nových grafických technik (serigrafie, ofset,
počítačová grafika) a samozřejmě i na studium klasických grafických technik. Dále jsou
43
kreativně studovány všechny dostupné experimentální formy tisku a rozmnoţovací techniky.
Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody počítačových programů a práce
s fotografií.
Studijní obor Intermediální umění
Intermedialitu si představujeme jako prostor, ve kterém můţe organicky, ze setkání s druhým
i se sebou samým, vyrůst a dozrát celistvá tvůrčí potence. Jako prostor pro hledání a nalézání
společných styčných ploch a moţností tvorby. Médii rozumíme jak zcela základní, například
hlasové a pohybové výrazové prostředky, tak řemeslné, či technologické vybavení, kterým
jednotlivec vládne, tj. vše, co směřuje k celku kompaktního tvůrčího činu suverénní autorské
osobnosti – studenta a potaţmo absolventa magisterského studia daného oboru.
Studijní obor Kresba
V prvním roce magisterského studia řeší posluchači v dialogu s vedoucím ateliéru vlastní
kresebný projekt s vyhraněným zaměřením (volná kresba, ilustrace, velký formát, koncept pro
instalaci aj.). V dalším ročníku mohou zájemci uzavřít magisterský program diplomovou prací
z kresby.
Studijní obor Malba
Kaţdý student má víceméně individuální plán a program. Ten vzniká a upřesňuje se na základě
dialogu a konsenzu s vyučujícím s příklonem k studentovým konkrétním výtvarným sklonům,
dovednostem, aspiracím a danostem. Práci na vytyčených projektech konzultuje průběţně
s vyučujícím, výsledky se učí formalizovat v písemných obhajobách. Seznamuje se
s současným výtvarným provozem, moţnostmi a způsoby jak se do něj zapojit. Po technické a
technologické stránce práce studenta gravituje kolem malby – tedy aplikace barevného média
na plochu. Přirozené však jsou i přesahy do jiných médií.
Studijní obor Sochařství-volná tvorba
V magisterském studiu sochařství se počítá se studentovou dobrou vybaveností technickou
a teoretickou. Důleţitá je silná tvůrčí potence a osobnost nejen zajímavá, ale osobnost schopná
samostatně přicházet na podstatu problémů před něj stavěných. Neplésti si příběh se slepou
popisností.
Profil absolventa:
Všestranně výtvarně vzdělaná osobnost, schopná na profesionální úrovni pracovat s barevným
médiem. Osobnost orientující se v současném výtvarném provozu. Osobnost schopná
komunikace, sebereflexi a kritického a invenčního pohledu. Absolvent po ukončení
magisterského studia je znovu postaven na pomyslnou startovní čáru. Je jen na jeho rozhodnutí
(závislém většinou na materiální situaci), v jaké míře se projeví na výtvarné scéně. Zda získané
praktické a teoretické vědomosti uplatní ve volné tvorbě, nebo se zaměří na jejich praktičtější
vyuţití, práce v reklamě etc. Duchovní vybavenost by ho měla vést k vytrvání na započaté
cestě, podpořit chuť k práci a usnadnit počáteční střet s realitou.
44
1.9.6 Průběh přijímacího řízení/registrace







Fakulta na svých internetových stránkách zveřejňuje konkrétní a úplné informace, včetně
nabízených studijních oborů, vţdy v listopadu daného roku. U všech oborů na FU OU musí
vykonat uchazeč přijímací zkoušku.
Na počátku ledna kaţdého roku pořádá fakulta ve svých budovách den otevřených dveří.
Přijímací řízení se zahajuje podání elektronické přihlášky ke studiu. Přihláška se podává
pouze pomocí internetové aplikace – https://stag.osu.cz/eprihlaska/index.
Přihlášky do bakalářských výtvarných studijních oborů se podávají vţdy do konce ledna
daného roku, do ostatních studijních oborů vţdy do konce února daného roku.
Za úkony spojené s přijímacím řízením se platí poplatek (jeho výše pro kaţdý akademický
rok je uvedena na www.osu.cz).
Termíny přijímcích zkoušek jsou vyhlašovány vţdy v harmonogramu daného
akademického roku, zpravidla duben – květen daného roku.
V případě úspěchu u přijímací zkoušky je uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí, a tím
získává právo na zápis do studia.
45
1.9.7 Relevantní fakultní předpisy
1.9.7.1 Studijní a zkušební řád
Část první
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Platnost studijního a zkušebního řádu
(1) Tento Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen ”studijní a zkušební
řád”) se vztahuje na studium ve studijních programech, které uskutečňuje Ostravská univerzita
v Ostravě (dále jen „OU“) a její součásti, studenty a zaměstnance, jakoţ i na jiné osoby, o
nichţ ustanovení tohoto studijního a zkušebního řádu hovoří.
(2) Studijní a zkušební řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
”zákon”).
(3) Tento studijní a zkušební řád je vnitřním předpisem OU.
(4) Studium v programech celoţivotního vzdělávání upravuje Řád celoţivotního vzdělávání
OU.
Část druhá
STUDIUM NA OU
Článek 2
Studijní program
(1) Vysokoškolské vzdělání se na OU získává studiem v akreditovaných studijních programech
podle jejich standardních studijních plánů stanovenými formami studia. Součásti studijních
programů vymezuje zákon v § 44 odst. 2.
(2) Na OU se uskutečňují tyto typy studijních programů:
a) bakalářský studijní program,
b) magisterský studijní program:
ba) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský studijní program
baa) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský studijní program čtyřletý
(dále jen „magisterský studijní program čtyřletý“),
bab) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský
pětiletý (dále jen „magisterský studijní program pětiletý“),
studijní program
bb) magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program (dále jen
„navazující magisterský studijní program“),
c) doktorský studijní program.
(3) Seznam akreditovaných studijních programů OU je aktuálně zveřejňován na úřední desce
OU.
(4) Studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech se na OU
uskutečňuje na základě kreditního systému studia. Kredit odráţí průměrnou studijní zátěţ
studenta měřenou časem vzhledem k učebnímu výstupu. Kreditní systém je zaloţen na
zásadách Evropského systému převodu a akumulace kreditů. Pravidla a podmínky pro
uplatňování kreditního systému studia jsou stanoveny směrnicemi rektora.
46
(5) Studijním předmětem (dále jen „předmětem“) zařazeným do studijního programu se rozumí
jednosemestrální kurz. Kaţdý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Kreditní
ohodnocení předmětu platí pro všechny typy studia, bez ohledu na statut předmětu. Kredity za
předmět získá student jeho absolvováním, tj. splněním všech podmínek, které jsou pro
absolvování předmětu předepsány.
(6) Předmět zařazený do studijního programu můţe mít tento statut:
a) povinný předmět - jeho absolvování je podmínkou absolvování dané etapy studia nebo
daného studijního oboru,
b) povinně volitelný předmět - předměty jsou zpravidla seskupeny do bloků a student si je
volí tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného
bloku,
c) výběrový předmět - doporučený předmět, jehoţ volbou a absolvováním student doplňuje
získaný počet kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů na poţadovaný počet
potřebný k absolvování etapy studia nebo daného studijního oboru. Student si můţe jako
výběrový předmět zapsat kterýkoliv předmět vyučovaný na OU, pokud tomu nebrání
omezující podmínky.
(7) Základní charakteristika předmětu je uvedena v Popisu předmětu, zveřejněném
v elektronickém informačním systému studijní agendy. Popis předmětu obsahuje zejména:
a) zkratku předmětu, název předmětu, rozsah výuky (časová dotace), formu výuky, kreditní
hodnocení a způsob zakončení, vyučovací jazyk, jméno garanta/vyučujícího předmětu,
podmiňující a vylučující předměty,
b) cíle předmětu, obsah předmětu (přehled probírané látky), podrobné poţadavky na
zakončení předmětu, studijní literaturu.
(8) Modul je obsahově ucelený soubor předmětů, který vede k získání určité kompetence.
Kaţdý modul je zakončen zkouškou, která prověřuje vědomosti studenta z příslušných
předmětů modulu a jeho schopnost je tvořivě a komplexně uplatňovat. Pravidla a podmínky
související s výukou modulů určuje směrnice rektora.
(9) Časová a obsahová posloupnost předmětů studijního programu a způsob ověřování
studijních výsledků jsou stanoveny standardním studijním plánem. Student si volí svůj postup
studiem individuálně a vytváří si tak svůj osobní studijní plán pro příslušný akademický rok.
Musí dodrţet podmíněnost předmětů a podmínky zápisu. Výuka povinných předmětů
v doporučeném akademickém roce a semestru studia u jednooborových studií a preferovaných
kombinací studia dvouoborového je studentovi zajišťována rozvrhově tak, aby nedocházelo
k rozvrhovým kolizím.
(10) Charakteristiky studijních programů a studijních oborů pro daný akademický rok jsou
zveřejněny v dokumentu „Informace o studiu“ příslušné fakulty. Standardní studijní plány,
popisy předmětů jsou zveřejněny nejpozději před zahájením zápisu předmětů pro daný
akademický rok.
(11) Studium na OU se uskutečňuje formou:
a) prezenční,
b) distanční,
c) kombinovanou.
Článek 3
Doba studia a jeho etapy
(1) Pro kaţdý typ studijního programu je stanovena standardní doba studia, určující počet
akademických roků potřebný pro splnění standardního studijního plánu příslušného studijního
programu, a maximální doba studia.
(2) Na OU jsou stanoveny tyto doby studia:
47
a) bakalářský studijní program - standardní doba studia 3 roky, maximální doba studia 5
let,
b) magisterský studijní program čtyřletý - standardní doba studia 4 roky, maximální doba
studia 6 let,
c) magisterský studijní program pětiletý - standardní doba studia 5 let, maximální doba
studia 7 let,
d) magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program - standardní doba
studia 2 nebo 3 roky, maximální doba studia 4 roky nebo 5 let,
e) doktorský studijní program - standardní doba studia 3 nebo 4 roky, maximální doba
studia 5 nebo 6 let.
(3) Pokud se magisterský studijní program pětiletý člení na dvě etapy, pak je standardní doba
studia první etapy 3 roky a maximální doba studia první etapy je 4 roky.
(4) Do maximální doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.
Článek 4
Akademický rok
(1) Akademický rok na OU začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Začátek výuky v akademickém roce a harmonogram akademického roku stanovuje rektor.
V souladu s harmonogramem akademického roku na OU stanovují děkani jednotlivých fakult
harmonogramy akademického roku fakult.
(2) Akademický rok se člení na dva semestry - zimní a letní. Zimní semestr sestává z období
zápisu do akademického roku, období výuky, období zimních (vánočních) prázdnin a období
zkoušek. Letní semestr sestává z období výuky, období zkoušek a období hlavních (letních)
prázdnin. Doba trvání jednotlivých období je na OU stanovena harmonogramem akademického
roku. Po dobu hlavních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy a odborné praxe. Volný čas
studentů však nesmí být těmito činnostmi zkrácen na méně neţ čtyři týdny.
Článek 5
Přijímací řízení
Podmínky přijímání ke studiu a průběh přijímacího řízení stanovuje Řád přijímacího řízení na
OU, který tvoří přílohu č. 2 Statutu OU.
Článek 6
Výuka
(1) Základní způsoby výuky na OU jsou zejména přednášky, cvičení, semináře, exkurze, praxe,
speciální kurzy, konzultace, tutoriály, off-line a on-line výuka prostřednictvím Learning
Management System, samostatné studium.
(2) V přednáškách se studenti seznamují se základními poznatky a metodami příslušného
vědního oboru, uvádějí se do samostatného studia a připravují se k aplikacím přednášené látky.
Přednášejícího určuje vedoucí garantující katedry.
(3) Ve cvičeních si studenti upevňují a prohlubují vědomosti získané z přednášek
a samostatného studia, aplikují teoretické poznatky a rozvíjejí dovednosti. Vedoucího cvičení
určuje vedoucí garantující katedry.
(4) V seminářích se za aktivní účasti studentů teoreticky a metodicky rozvíjejí a prohlubují
poznatky předmětů. Vedoucího semináře určuje vedoucí garantující katedry.
(5) Praxe slouţí k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na
základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Praxe je součástí studijního programu
a způsob její organizace, zajištění a provádění je dán vnitřním předpisem, směrnicemi nebo
pokynem příslušného zaměstnance fakulty nebo katedry.
48
(6) Exkurze slouţí zejména k tomu, aby si studenti v reálných objektech ověřovali teoretické
vědomosti získané výukou některých předmětů a seznamovali se s metodami práce v praxi.
Jsou zpravidla organizovány blokově.
(7) Speciální kurz slouţí zejména k získání vědomostí a praktických dovedností ve speciálně
vybrané oblasti studijního programu.
(8) Konzultace pomáhá studentovi při samostatném studiu. Můţe být individuální nebo
skupinová. Její poskytování je vţdy podmíněno aktivní účastí studenta v ostatních způsobech
výuky předmětu. Konzultacemi mohou být nahrazeny i některé způsoby a části výuky, zejména
v kombinované formě studia.
(9) Tutoriály, off-line a on-line výuka prostřednictvím Learning Management System jsou
základními způsoby výuky pro distanční formy studia.
(10) Těţiště výuky spočívá v samostatném studiu, které má zejména u studentů magisterského
studijního programu a doktorského studijního programu vyústit v samostatnou tvůrčí práci. Její
výstupy mohou být realizovány jako seminární, diplomové, disertační nebo i jako práce
v soutěţích studentské vědecké činnosti.
(11) Účast studenta na přednáškách je nepovinná, pokud děkan nestanoví jinak. Povinnost
studentů účastnit se cvičení, seminářů, exkurzí, praxí a kurzů vyplývá z poţadavků pro
absolvování daného předmětu.
(12) Studentovi, který se z váţných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, můţe vyučující
určit náhradní způsob splnění studijních povinností.
(13) Garant/vyučující předmětu nejpozději před zahájením zápisu předmětů zpřesní a
zveřejní Popis předmětu ( čl. 2 odst. 8). Student je povinen se s tímto Popisem předmětu
seznámit, zvláště s podrobnými poţadavky na studenta v průběhu semestru, s podrobnými
podmínkami pro hodnocení studenta.
(14) Písemné práce, které jsou součástí realizace studijního oboru (zejména seminární,
ročníkové, klauzurní, vysokoškolské kvalifikační), jsou vţdy původní prací studenta, v níţ jsou
v souladu s tradicemi oboru přesně označeny zejména parafráze, citace, pouţití jiného zdroje.
Zanedbání těchto pravidel můţe být důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
Článek 7
Pedagogický poradce
(1) Vedoucí katedry určuje z řad akademických pracovníků katedry pedagogické poradce pro
jednotlivé studijní obory, garantované příslušnou katedrou.
(2) Úkolem pedagogického poradce je zejména:
a) informovat studenty o struktuře příslušného studijního programu a studijního oboru a o
moţnostech volby předmětů,
b) poskytovat studentům konzultace při vytváření jejich osobních studijních plánů,
c) organizačně se podílet na zabezpečování zápisů předmětů (registrace, zápis na
rozvrhovou akci) v souladu se směrnicí rektora, nebo děkana,
d) upozorňovat vedoucího katedry nebo děkana na případné problémy ve výuce a ostatních
studijních záleţitostech,
e) vyjadřovat se k některým ţádostem studentů, pokud je k tomu děkanem vyzván,
f) spolupracovat se studijním oddělením fakulty a s proděkanem pro studium.
Článek 8
Oborová rada
(1) Studium v doktorském studijním programu na OU sleduje a hodnotí oborová rada ustavená
podle vnitřního předpisu té fakulty OU, na níţ je příslušný doktorský studijní program
uskutečňován.
(2) Vnitřní předpis fakulty stanovuje práva a povinnosti oborové rady.
49
Část třetí
KONTROLA A HODNOCENÍ STUDIA NA OU
Článek 9
Kontrola studia
(1) Základními formami kontroly studia jsou zápočet, zkouška, souborná postupová zkouška,
státní závěrečná zkouška s obhajobou bakalářské nebo diplomové práce, státní doktorská
zkouška s obhajobou disertační práce.
(2) V průběhu semestru lze uskutečňovat průběţnou kontrolu studia dalšími formami kontroly,
které nejsou uvedeny v odstavci 1. Všechny průběţné kontroly musí být uvedeny v Popisu
předmětu. Výsledky těchto průběţných kontrol mohou být zohledněny při závěrečném
hodnocení studenta v předmětu.
(3) Evidence a kontrola studijních výsledků se řídí směrnicí rektora.
(4) Údaje o všech studijních výsledcích jsou povinně evidovány současně na dvou místech:
v zápočtovém a zkouškovém katalogu a v elektronickém informačním systému studijní agendy.
Za výkaz o studiu je povaţován výpis z elektronického informačního systému studijní agendy
úředně potvrzený zaměstnancem studijního oddělení fakulty.
(5) U všech kontrol studia (zejména zápočtu, zkoušky, průběţného testu jsou studenti OU
povinni prokazovat se na vyzvání vyučujícího studentským průkazem.
Článek 10
Zápočet
(1) Zápočet se uděluje za splnění poţadavků, které pro jeho získání stanovuje ve shodě s
programem oboru Popis předmětu.
(2) Udělení zápočtu zapíše vyučující, případně i jiný učitel/garant určený vedoucím katedry
slovem „započteno“ do zápočtového katalogu a připojí datum konání zápočtu a svůj podpis,
zároveň udělení zápočtu vloţí do elektronického informačního systému studijní agendy.
(3) Udělením zápočtu splnil student podmínky stanovené pro absolvování předmětu a získává
tím předepsaný počet kreditů.
(4) Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, můţe učitel
v odůvodněných případech povolit dodatečné splnění podmínek zápočtu, nejpozději však do
termínu stanoveného harmonogramem akademického roku příslušné fakulty.
Článek 11
Zkouška
(1) Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnost je
tvořivě uplatňovat. Zkouška můţe být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná. Její forma
a podmínky, které opravňují studenta přistoupit ke zkoušce, jsou určeny v Popisu předmětu.
(2) Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání jedné opravné zkoušky v rámci
vypsaných termínů daného zkouškového období. Neuspěje-li student v tomto opravném
termínu, můţe zkoušku mimořádně opakovat podruhé v rámci vypsaných zkušebních termínů
daného zkouškového období. Této moţnosti však můţe vyuţít ve studiu nejvýše třikrát.
(3) Zkoušku a opravnou zkoušku koná student zpravidla u vyučujícího daného předmětu, ve
výjimečných případech i u jiného učitele garantující katedry určeného vedoucím této katedry
(dále jen ”zkoušející”). Na ţádost studenta nebo zkoušejícího můţe vedoucí katedry nebo děkan
určit konání zkoušky před komisí, přičemţ konání zkoušky před komisí není důvodem pro
povolení dalšího opravného termínu zkoušky.
(4) Výsledek zkoušky se hodnotí čtyřstupňovou klasifikační stupnicí:
a) ”výborně” (1),
b) ”velmi dobře” (2),
c) ”dobře” (3),
d) ”nevyhověl” (4).
50
Výsledné hodnocení zkoušky ”výborně”, ”velmi dobře”, ”dobře”, ”nevyhověl” se zapisuje do
zkouškového katalogu a připojí se datum konání zkoušky a podpis zkoušejícího. Výsledek
zkoušky se zapisuje do databáze elektronického informačního systému studijní agendy.
(5) Student, který je u zkoušky klasifikován minimálně ”dobře”, splnil podmínky pro
absolvování předmětu a získává příslušný počet kreditů.
(6) Zkoušky a opravné zkoušky se konají zpravidla v období zkoušek stanoveném
harmonogramem akademického roku. Zkoušející určí termíny pro konání zkoušek v
dostatečném počtu s nejméně dvojnásobnou kapacitou vzhledem k počtu studentů v daném
předmětu zapsaných a nejméně dva týdny před začátkem zkouškového období je vloţí do
elektronického informačního systému studijní agendy.
(7) Student je povinen se přihlašovat na termín zkoušky prostřednictvím elektronického
informačního systému studijní agendy. Student má právo se od zkoušky prostřednictvím
elektronického informačního systému studijní agendy odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím
začátkem, pokud zkoušející nestanoví jinak. Student, který se od zkoušky odhlásil, je
posuzován jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky později,
nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy nebo poruší-li závaţným způsobem pravidla
zkoušky, je klasifikován ”nevyhověl”.
Student se můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, omluvit i dodatečně, nejpozději
do pátého dne od určeného termínu pro konání zkoušky. O dostatečnosti omluvy rozhoduje
zkoušející.
(8) Děkan můţe na návrh vedoucího příslušné katedry stanovit, aby se zkouška z některého
předmětu studijního programu konala před zkušební komisí jím jmenovanou.
Článek 12
Váţený studijní průměr
(1) Jako kritérium hodnocení kvality studentových studijních výsledků slouţí váţený studijní
průměr (dále jen ”VSP”), který se zpracovává pro kaţdého studenta za kaţdý akademický rok,
za první etapu pětiletého magisterského studijního programu a za celkové studium před
absolvováním státní závěrečné zkoušky.
k z  k 2 z 2  k n z n
VSP  1 1
(2) VSP se vypočte pomocí vztahu
+
k1  k 2   k n
kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při zkoušce daného kurzu a n je
celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou.
VSP se vypočte jako podíl součtu výsledných známek (číselně vyjádřených) ze zapsaných
předmětů, u nichţ je předepsána zkouška, násobených jejich kreditním ohodnocením
a celkového součtu kreditů těchto předmětů za hodnocené období. Jestliţe v některém takovém
předmětu byl student klasifikován ”nevyhověl”, do VSP se započítává známka nevyhověl.
Do VSP se nezapočítává hodnocení uznaných předmětů podle čl. 21 a hodnocení předmětů v
rámci studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou
školou.
(3) K VSP se přihlíţí při rozhodování o přiznání stipendia, při kontrole splnění podmínky pro
postup do dalšího roku studia a pro řádné ukončení studia a dále při rozhodování u výběrových
řízení.
Článek 13
Souborná postupová zkouška
(1) Součástí první etapy pětiletého magisterského studijního programu je souborná postupová
zkouška, která představuje komplexní hodnocení vybraných předmětů studijního oboru. U
víceoborových studií má kaţdý obor předepsanou samostatnou soubornou postupovou zkoušku.
Souborná postupová zkouška se můţe skládat z více částí, které jsou definovány v jejím Popisu
předmětu. Souborná postupová zkouška nemá kreditní ohodnocení.
51
(2) Souborná postupová zkouška nebo její část se koná před zkušební komisí. Právo zkoušet při
souborné postupové zkoušce nebo její části mají pouze profesoři nebo docenti a odborníci
schválení vědeckými nebo uměleckými radami fakult. Zkušební komise je jmenována děkanem
na základě doporučení vedoucího příslušné katedry. Průběh souborné zkoušky a nebo její části
a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
(3) Organizace konání souborných postupových zkoušek, včetně podmínek pro přihlašování
a odhlašování se, je stanovena ve směrnici děkana.
(4) O uznání souborné postupové zkoušky můţe zaţádat student, který splnil tyto podmínky:
a) získal ve standardní době první etapy studia ve skladbě předmětů předepsaných studijním
plánem pro první etapu studijního oboru (kombinaci studijních oborů) 180 kreditů;
b) dosáhl prostého studijního průměru ze všech povinných předmětů studijního oboru a
výjimečně dalších děkanem předepsaných předmětů studijního oboru do hodnoty 1,50
včetně; seznam předepsaných předmětů vyhlašuje děkan v prvním týdnu akademického
roku.
V případě schválení ţádosti děkanem je souborná postupová zkouška klasifikována stupněm:
”výborně”.
(5) Souborná postupová zkouška nebo její část, se klasifikují čtyřstupňově: ”výborně”, ”velmi
dobře”, ”dobře”, ”nevyhověl”. Výsledek nejhůře ”dobře” souborné postupové zkoušky nebo
její části zaznamená předseda příslušné zkušební komise a připojí datum konání a svůj podpis.
Klasifikace ”nevyhověl” se rovněţ do povinné evidence zapisuje.
(6) Student, který je u souborné postupové zkoušky nebo její části klasifikován stupněm
”nevyhověl”, má právo jednou tuto zkoušku nebo její část opakovat, a to nejpozději do konce
čtvrtého roku studia. Jestliţe student uspěl u všech částí souborné postupové zkoušky, je její
celková klasifikace stanovena prostřednictvím průměru hodnocení jednotlivých jejich částí
takto:
Hodnota průměru
KLASIFIKACE
1, 00 – 1, 50
”výborně”
1, 51 – 2, 50
”velmi dobře”
2, 51 – 3, 00
”dobře”
(7) Absolvováním souborné postupové zkoušky (u víceoborových studií souborných
postupových zkoušek) se ukončuje první etapa pětiletého magisterského studijního programu.
Článek 14
Státní závěrečná zkouška
(1) Studium v bakalářském a magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní
závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je jedinou zkouškou, která se skládá se
z těchto odděleně klasifikovaných částí:
a) obhajoba bakalářské nebo diplomové práce,
b) další části vymezené studijním programem a studijním oborem.
(2) Student jednooborového studijního programu má státní závěrečnou zkoušku sloţenu z
odděleně klasifikovaných částí: obhajoby diplomové nebo bakalářské práce a zkoušky, nebo
zkoušek z oboru.
(3) Student jednooborového studijního programu můţe konat státní závěrečnou zkoušku,
jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního oboru počet kreditů
rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia,
b) úspěšně vykonal do stanoveného termínu soubornou postupovou zkoušku nebo všechny její
části (pokud je předepsána),
c) vypracoval a v určeném termínu odevzdal bakalářskou nebo diplomovou práci.
52
(4) Student jednooborového učitelského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní
školy můţe konat státní závěrečnou zkoušku, jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního oboru počet
kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia,
b) absolvoval pedagogické praxe v rozsahu stanoveném standardním studijním plánem
studijního oboru,
c) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci.
(5) Student dvouoborového studijního programu má státní závěrečnou zkoušku sloţenu ze tří
odděleně klasifikovaných částí: obhajoby diplomové nebo bakalářské práce, zkoušky z jednoho
oboru a zkoušky z druhého oboru.
(6) Student dvouoborového studijního programu můţe konat státní závěrečnou zkoušku,
jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního oboru počet
kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia,
b) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou nebo bakalářskou práci, pokud se
vztahuje k dané části státní závěrečné zkoušky.
(7) Student jednooborového a dvouoborového učitelského studijního programu má státní
závěrečnou zkoušku sloţenu ze tří, nebo čtyř odděleně klasifikovaných částí: obhajoby
diplomové práce, zkoušky z pedagogiky a psychologie, zkoušky z prvního oboru s didaktikou a
zkoušky z druhého oboru s didaktikou.
(8) Student jednooborového a dvouoborového učitelského studijního programu můţe konat
státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie jako součásti státní závěrečné zkoušky,
jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných standardním studijním plánem pro společný
základ studia příslušný počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty;
b) absolvoval pedagogické praxe v rozsahu stanoveném standardním studijním plánem
studijního oboru;
c) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, pokud je tato tematicky
zaměřená na oblast pedagogiky, nebo psychologie.
(9) Student dvouoborového učitelského studijního programu můţe konat státní závěrečnou
zkoušku z jednoho oboru s didaktikou, jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných standardním studijním plánem studia příslušný
počet kreditů za povinné, povinně volitelné a výběrové předměty;
b) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, pokud se tato váţe
k danému studijnímu oboru.
(10) Jazyk, v němţ je vypracována, popřípadě obhajována a hodnocena vysokoškolská
kvalifikační práce (český, anglický, francouzský, španělský, ruský, polský, slovenský), je
určen zpravidla akreditačním spisem studijního oboru.
(11) Termíny konání státní závěrečné zkoušky, její organizace, způsob přihlašování
a odhlašování se, jakoţ i postup při zadávání, vypracovávání, odevzdávání bakalářských nebo
diplomových prací stanoví směrnice děkana.
(12) Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí, která je včetně předsedy nejméně
tříčlenná. Státní závěrečnou zkoušku lze konat za přítomnosti nejméně tří členů komise. Právo
zkoušet u státní závěrečné zkoušky mají pouze profesoři nebo docenti nebo odborníci schválení
vědeckou nebo uměleckou radou fakulty. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan.
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen ”ministerstvo”) můţe jmenovat další
členy zkušební komise z významných odborníků v daném studijním oboru. Průběh státní
závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.
53
(13) Na odevzdanou bakalářskou práci vypracuje posudek oponent práce ve trojím vyhotovení.
Vedoucí práce vypracuje písemné Stanovisko s vyjádřením, zda doporučuje nebo nedoporučuje
práci k obhajobě a návrhem hodnocení. Na odevzdanou diplomovou práci vypracuje vedoucí
práce a určený oponent posudek ve trojím vyhotovení. V posudku se výslovně uvede, zda je
práce doporučená k obhajobě a návrh klasifikace. Posudky i Stanovisko jsou zveřejněny
nejpozději týden před obhajobou v databázi s názvem Vysokoškolské kvalifikační práce.
(14) Zveřejňování závěrečných prací se řídí § 47b zákona.
(15) Je-li bakalářská nebo diplomová práce hodnocena jako nevyhovující vedoucím práce i
oponentem, rozhodne vedoucí katedry po dohodě s vedoucím práce o způsobu přepracování a
určí nový termín jejího odevzdání. Třetí zpracování téhoţ tématu je nepřípustné.
(16) Student jednooborového studijního programu, který bakalářskou nebo diplomovou práci
neobhájil (ač měl dva kladné, nebo jeden kladný posudek), můţe konat další část státní
závěrečné zkoušky. Student dvouoborového studijního programu, který bakalářskou nebo
diplomovou práci neobhájil, můţe konat další část státní závěrečné zkoušky jíţ je bakalářská
nebo diplomová práce součástí. Obhajoba se koná v nejbliţším moţném termínu.
(17) Délka ústního zkoušení jedné části státní závěrečné zkoušky je maximálně 60 minut.
Zkušební komise poskytne studentovi přiměřený čas k přípravě odpovědí na otázky; čas na
přípravu se do délky zkoušky nezapočítává.
(18) Státní závěrečná zkouška nebo její části se klasifikují čtyřstupňově: ”výborně”, ”velmi
dobře”, ”dobře”, a ”nevyhověl”.
(19) Státní závěrečnou zkoušku nebo některou její část lze v případě neúspěchu jednou
opakovat. Pokud je státní závěrečná zkouška nebo některá její část i po případném opakování
klasifikována stupněm ”nevyhověl”, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován
”nevyhověl”.
(20) Jestliţe student uspěl u všech částí státní závěrečné zkoušky, je její celková klasifikace
stanovena prostřednictvím průměru hodnocení jednotlivých jejich částí takto:
Hodnota průměru
KLASIFIKACE
1, 00 – 1, 49
”výborně”
1, 5 – 2, 49
”velmi dobře”
2, 5 – 3, 00
”dobře”
(21) Státní závěrečnou zkoušku musí student úspěšně vykonat nejpozději do maximální doby
studia. Vykonáním státní závěrečné zkoušky se řádně ukončuje studium.
(22) Státní závěrečná zkouška nemá kreditní ohodnocení.
Článek 15
Státní rigorózní zkouška
Konání státní rigorózní zkoušky upravuje Řád udělování akademického titulu ”doktor filozofie”
nebo ”doktor přírodních věd” na OU, který je vnitřním předpisem OU.
Článek 16
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
(1) Státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce se řádně ukončuje studium
v doktorském studijním programu. Státní doktorská zkouška se můţe skládat z více částí.
(2) Student můţe konat státní doktorskou zkoušku nebo některou její část a obhajovat disertační
práci, jestliţe absolvoval všechny předměty předepsané v jeho osobním studijním plánu.
(3) Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí. Sloţení
zkušební komise, její jmenování a svolávání upravuje vnitřní předpis fakulty.
(4) Státní doktorská zkouška, její části, a obhajoba disertační práce se klasifikují
dvojstupňově:
a) ”vyhověl”,
b) ”nevyhověl”.
54
(5) Státní doktorskou zkoušku nebo některou její část lze v případě neúspěchu jednou opakovat.
Postup při hodnocení disertační práce a její obhajoby stanovuje vnitřní předpis fakulty. Pokud
je státní doktorská zkouška nebo některá její část i po případném opakování klasifikována
stupněm ”nevyhověl”, je celkový výsledek státní doktorské zkoušky klasifikován stupněm
”nevyhověl”. V opačném případě, je-li státní doktorská zkouška sloţena z více částí, je její
celkový výsledek ”vyhověl”.
(6) Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce musí student úspěšně vykonat do
maximální doby studia. Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační
práce se řádně ukončuje studium.
(7) Organizace, průběh studia a státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce
v doktorském studijním programu stanovuje vnitřní předpis fakulty.
Článek 17
Celkové hodnocení studia
(1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia
ve studijním programu uskutečňovaném příslušnou fakultou. Uzavírá se po ukončení státních
závěrečných zkoušek v bakalářském a magisterském studijním programu a klasifikuje se
trojstupňově:
a) ”prospěl s vyznamenáním”,
b) ”prospěl”,
c) ”neprospěl”.
(2) Student je klasifikován stupněm ”prospěl s vyznamenáním”, jestliţe ukončil studium ve
standardní době, jeho VSP za celou dobu studia je menší neţ 1,5 a jestliţe státní závěrečnou
zkoušku i soubornou postupovou zkoušku (u víceoborových studií souborné postupové
zkoušky) vykonal s celkovým prospěchem ”výborně” a ţádná část souborné postupové
zkoušky a státní závěrečné zkoušky nebyla hodnocena známkou dobře. V ostatních případech,
kdy student úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku i soubornou postupovou zkoušku, je
celkově klasifikován stupněm ”prospěl”. Je-li student neúspěšný i při opakované státní zkoušce,
je celkově hodnocen stupněm ”neprospěl”.
Část čtvrtá
PRUBĚH STUDIA NA OU
Článek 18
Zápis do studia
(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia.
(2) Zápis do studia se koná na fakultě, na níţ se uskutečňuje studium v příslušném studijním
programu, v termínu, který stanoví děkan a který je uchazeči oznámen současně s rozhodnutím
o přijetí a se sdělením o úspěšném absolvování přijímacího řízení.
(3) Uskutečněným zápisem do studia se uchazeč stává studentem příslušné fakulty a nabývá
práva a povinnosti podle § 62 a 63 zákona.
(4) Uchazeč, který se ve stanoveném termínu nezapíše do studia a do pěti dnů od tohoto
termínu se řádně neomluví, se nestal studentem OU.
(5) Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká právo na opětovný zápis do
studia.
Článek 19
Zápis do studia v akademickém roce
(1) Zápis do studia v celém akademickém roce se koná prostřednictvím elektronického
informačního systému studijní agendy.
(2) Podmínkou pro zápis do akademického roku je:
55
a) zápis předmětů na zimní semestr,
b) kontrola výsledků studia za předcházející akademický rok studentem.
Článek 20
Zápis předmětů
(1) Z hlediska tvorby studijního plánu studenta se předměty uvedené ve studijním programu
člení na:
a) Předměty bez jakýchkoliv povinných návazností na ostatní předměty nebo jiných
omezení. Můţe si je zapsat kterýkoliv student OU.
b) Předměty podmíněné prerekvizitami (podmiňujícími předměty). Tyto předměty lze zapsat
nejdříve v semestru, v němţ je zapsán i předmět podmiňující. Přitom absolvování
podmiňujícího předmětu je nutnou podmínkou pro závěrečné hodnocení a přiznání
kreditů z předmětu podmíněného prerekvizitou.
c) Předměty podmíněné absolvováním prerekvizity (podmiňujícího předmětu). Tento
předmět lze zapsat nejdříve po úspěšném absolvování podmiňujícího předmětu.
d) Předměty vylučující (kontraindikační). Je-li u některého předmětu uveden jiný předmět
nebo skupina předmětů jako vylučující předměty, lze tento předmět zapsat pouze tehdy,
není-li zapsán ţádný předmět vylučující.
e) Předměty vyhrazené jen pro určitou specifickou skupinu studentů.
Uvedené charakteristiky předmětů jsou uvedeny v Popisech předmětů.
(2) Student si můţe v průběhu první etapy studia zapsat i některé povinné nebo povinně
volitelné předměty ze standardního studijního plánu druhé etapy.
(3) Za daný předmět lze na OU v průběhu studia získat kredity jen jednou.
(4) Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů za zapsaný předmět, můţe si tento předmět
zapsat nejvýše ještě jednou. Je-li předmět vyučován v zimním i letním semestru, můţe si jej
student v případě neúspěchu zapsat v témţe akademickém roce podruhé při platnosti podmínky
uvedené v první větě. Do VSP příslušného akademického roku se pak započítávají oba
výsledky za zimní i letní semestr.
(5) Student, který úspěšně nevykoná zkoušku, nebo nezíská zápočet v předmětu, který není
vyučován v po sobě následujících semestrech, můţe poţádat o druhý zápis tohoto předmětu
v semestru bezprostředně následujícím, a to pouze se souhlasem vyučujícího, za účelem
vykonání zkoušky, nebo za účelem ověření podmínek pro udělení zápočtu. V případě
neúspěšného ukončení takto podruhé zapsaného předmětu je postupováno podle čl. 23 odst. 4
písm. g).
(6) Student nesmí překročit v průběhu studia limitní počet neúspěšně absolvovaných povinně
volitelných a výběrových předmětů:
a) u bakalářského studijního programu - 6 absolvování předmětů,
b) u magisterského studijního programu čtyřletého - 8 absolvování předmětů,
c) u magisterského studijního programu pětiletého, neděleného na etapy – 10 absolvování
předmětů,
d) u první etapy magisterského studijního programu pětiletého - 6 absolvování předmětů,
e) u druhé etapy magisterského studijního programu pětiletého - 4 absolvování předmětů,
f) u dvouletého magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní
program - 4 absolvování předmětů.
g) u tříletého magisterského studijního programu
program - 6 absolvování předmětů.
56
navazujícího na bakalářský studijní
Překročení uvedených limitů je důvodem pro ukončení studia pro neplnění poţadavků
vyplývajících ze studijního programu.
(7) Zápis předmětů se skládá ze dvou kroků – registrace a zápisu na rozvrhovou akci.
Organizace a harmonogram zápisu předmětů se řídí směrnicí rektora vydanou aktuálně pro
kaţdý akademický rok.
(8) V zimním semestru prvního roku studia si musí student zapsat všechny povinné předměty
standardního studijního plánu prvního ročníku a tolik předmětů povinně volitelných
a výběrových, aby splnil podmínky pro úspěšné ukončení prvního semestru studia, tj. získal
nejméně 20 kreditů; pro letní semestr si zaregistruje a zapisuje na rozvrhové akce tolik
předmětů, aby splnil podmínky pro zakončení prvního roku studia, tj. získal minimálně 40
kreditů.
(9) Student si musí zapsat předměty tak, aby dodrţel strukturu předmětů danou standardním
studijním plánem studijního oboru, aby vyhověl podmínkám návaznosti a volitelnosti předmětů
z hlediska jejich charakteru podle odstavce 1 a zároveň aby splnil podmínky o době studia a o
počtu zapsaných kreditů.
(10) Katedra stanoví minimální a maximální počet studentů, pro něţ jsou jednotlivé předměty
otevřeny.
(11) Zrušení zápisu (a to jak v kroku registrace, tak v kroku zápisu na rozvrhovou akci)
některého předmětu je moţné jen v případě, ţe:
a) daný předmět nebude vyučován,
b) student nebyl ke studiu předmětu vybrán pro nadměrný počet zájemců s výjimkou
předmětu, který je povinný,
c) předměty zvolené studentem v rozvrhu vzájemně časově kolidují,
d) studentovi se nepodařilo získat kredity z některého podmiňujícího předmětu,
e) zapsání předmětu bylo v rozporu s tímto studijním a zkušebním řádem,
f) jeho zrušení povolil děkan po konzultaci s vedoucím garantující katedry nebo
s pedagogickým poradcem.
(12) V případě, ţe student neprovede ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem zápis
předmětů a do pěti dnů se písemně, s doloţením závaţného důvodu, neomluví a nepoţádá o
změnu termínu nebo nepoţádá o přerušení studia, posuzuje se, jako by nesplnil poţadavky
vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
Článek 21
Uznání zápočtů, zkoušek a částí studia
(1) Studentovi můţe děkan po vyjádření učitelů příslušné katedry uznat předměty (s výjimkou
státní závěrečné zkoušky) z předchozího, respektive souběţného vysokoškolského studia, a to
v případě, ţe neuplynulo více neţ pět let od ukončení studia.
(2) Pro rozhodnutí o uznání předmětů a odpovídajících kreditů je student povinen předloţit
doklady, potvrzující absolvování předmětu a informující o jeho rozsahu a obsahu.
(3) Ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu nelze uznat jako předměty
výběrové takové předměty, které student absolvoval ve studiu v bakalářském studijním
programu.
(4) Rozhodování o uznání kreditů za dříve absolvované předměty se děje na základě písemné
ţádosti studenta, kterou musí předloţit nejpozději do jednoho měsíce od data zahájení výuky
v akademickém roce.
(5) Při uznání absolvování některých předmětů nebo celé první etapy studia děkan stanoví míru
zkrácení maximální doby studia a jeho zařazení do etapy studia.
57
Článek 22
Přerušení studia
(1) Student můţe, s výjimkou prvního semestru, poţádat děkana o přerušení studia, na základě
písemné ţádosti doručené na studijní oddělení fakulty, a to nejpozději před začátkem semestru.
V této ţádosti zároveň uvede dobu, na kterou studium přerušuje. Přerušení studia je moţné jen
na celé semestry, a to nejvýše na čtyři souvislé semestry. Studium se zpravidla přerušuje na
celý akademický rok. Během celého studia můţe být na ţádost studenta studium přerušeno
nejvýše dvakrát; celková doba přerušení je nejvýše čtyři semestry.
(2) Ze závaţných důvodů můţe děkan povolit studentovi přerušení studia na základě řádně
zdůvodněné a doloţené ţádosti i v průběhu semestru. Zároveň určí konec přerušení studia při
zachování podmínek pro celkovou dobu přerušení.
(3) Studentovi, který v daném akademickém roce splnil podmínky stanovené v čl. 14 odst. 3
písm. a) a b), odst. 4 písm. a) a b), odst. 6 písm. a), odst. 8 písm. a) a b), odst. 9 písm. a), ale
nevykonal státní závěrečnou zkoušku, nebo její poslední část, můţe být rozhodnutím děkana,
počínaje následujícím akademickým rokem, přerušeno studium aţ do termínu přihlášení se ke
státní závěrečné zkoušce, nebo do termínu nezbytně nutného pro činnost na fakultě související
s dokončením bakalářské nebo diplomové práce. Rozhodnutí děkana nemá odkladný účinek.
(4) Přerušení studia není moţné v případě, kdy dosaţené studijní výsledky neumoţňují
opětovný zápis do studia po přerušení, kdy je omezena akreditace studijního oboru, nebo
studijní obor jiţ nebude dále realizován.
(5) Doba přerušení studia se nezapočítává do doby studia.
(6) Přerušením studia ztrácí student moţnost přístupu do elektronického informačního systému
studijní agendy.
(7) Pomine-li důvod pro přerušení studia, můţe děkan na ţádost studenta přerušení studia
ukončit i před uplynutím stanovené doby přerušení.
(8) Po ukončení přerušení studia má osoba právo zapsat se do dalšího studia. Nezapíše-li se do
pěti dnů po ukončení přerušení studia nebo nepoţádá-li o jiný termín zápisu, je posuzována
jako kdyby nesplnila poţadavky vyplývající ze studijního programu a je jí studium ukončeno
podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(9) Fakulta nezaručuje, ţe během přerušení nedojde ke změně standardních studijní plánů
studijních programů.
(10) V době přerušení studia není osoba studentem. Studentem se stává dnem opětovného
zápisu do studia. Přerušení studia se zaznamenává do elektronického informačního systému
studijní agendy.
Článek 23
Ukončení studia
(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia ve studijním programu. Dnem řádného
ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její
poslední část, případně obhájena disertační práce (čl. 14 a 16).
(2) Dokladem o řádném ukončení studia a o získání akademického titulu je vysokoškolský
diplom a dodatek k diplomu.
(3) Studium se dále ukončuje podle § 56 odst. 1 zákona:
a) zanecháním studia,
b) nesplní-li student poţadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto studijního
a zkušebního řádu,
c) odnětím akreditace studijního programu,
d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona,
e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) zákona nebo podle § 67 zákona.
58
(4) Děkan rozhodne o ukončení studia pro neplnění poţadavků vyplývajících ze studijního
programu, jestliţe student:
a) nesplnil podmínky prvního semestru studia (čl. 20 odst. 8),
b) za první rok studia nezískal aspoň čtyřicet kreditů,
c) neprovedl elektronický zápis do akademického roku,
d) neprovedl ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, tj. v souladu se směrnicí
rektora, nebo děkana zápis předmětů ve všech jeho jednotlivých krocích podle čl. 20
odst. 7,
e) nezískal v některých čtyřech po sobě jdoucích semestrech v posloupnosti lichý aţ sudý
alespoň osmdesát kreditů s výjimkou případu, kdy student v této době splnil podmínky
pro konání státní závěrečné zkoušky,
f) za poslední ukončený akademický rok měl VSP horší neţ 3,40,
g) ani po druhém zapsání nezískal kredity za některý povinný předmět,
h) v některém bloku povinně volitelných předmětů jiţ nemá moţnost získat předepsaný
počet kreditů,
i) nesplnil podmínky souborné postupové zkoušky (čl. 13),
j) nevykonal státní zkoušku ani v opravném termínu nebo v časovém limitu,
k) nesplnil ve stanovené maximální době studia podmínky pro absolvování studia,
s výjimkou studentů se speciálními potřebami při studiu, na základě směrnice děkana,
l) překročil limitní počet neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a výběrových
předmětů,
m) po přerušení studia se nezapsal a do pěti dnů neomluvil,
n) překročí počet moţností opravného termínu u zkoušky (čl. 11 odst. 2).
(5) Dnem ukončení studia podle odstavce 3 písm. a) je den, kdy bylo fakultě, kde je
student zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia
podle odstavce 3 písm. b) je den, kdy rozhodnutí děkana o ukončení studia v souladu
s odstavcem 4 nabylo právní moci. Dnem ukončení studia podle odstavce 3 písm. c) je
nejpozději den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva. Dnem ukončení studia
podle odstavce 3 písm. d) je den, ke kterému OU oznámila zrušení studijního programu. Dnem
ukončení studia podle odstavce 3 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo
právní moci.
Část pátá
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 24
Rozhodování o právech a povinnostech studentů
(1) Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se vztahuje § 68 a 69 zákona.
(2) V případě, ţe dojde ke ztrátě doručovaného rozhodnutí, vystaví se studentovi a odešle do
jeho vlastních rukou v případech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) aţ i) zákona duplikát
rozhodnutí a to bezprostředně po uplatnění oprávněného nároku studenta. Studentovi, jehoţ
pobyt není znám nebo studentovi, kterému nelze rozhodnutí doručit do vlastních rukou z jiných
důvodů, se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty, a to i způsobem umoţňující
dálkový přístup. Datum vyvěšení na úřední desce se povaţuje za datum doručení rozhodnutí.
(3) K ţádosti o přezkum rozhodnutí je student povinen doloţit listinné důkazy, potvrzující
skutečnosti uváděné v ţádosti o přezkum rozhodnutí.
59
Článek 25
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád OU zaregistrovaný ministerstvem dne 30. června 2008
pod
čj. 10 058/2008-30.
(2) Tento studijní a zkušební řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen
Akademickým senátem OU dne 23. března 2009.
(3) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
ministerstvem.
(4) Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r.
rektor
60
1.9.7.2 Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen „OU”) zřizuje stipendijní fond a vyčleňuje z něj
stipendijní fondy svých fakult.
(2) Tento stipendijní řád určuje zásady pro poskytování stipendií studentům OU a všech fakult
OU z prostředků stipendijního fondu OU nebo dané fakulty a z dotace nebo příspěvku
Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) podle § 91 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”).
Článek 2
Stipendia
(1) Studentům můţe být z prostředků stipendijního fondu přiznáno stipendium:
a) podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové
stipendium”),
b) podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona za vynikající výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dále jen
„mimořádné stipendium”),
c) podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu1 (dále jen „výzkumné stipendium”),
d) podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona v případě tíţivé sociální situace (dále jen “sociální
stipendium”),
e) podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen
„zvláštní stipendium”).
(2) Z dotace nebo příspěvku ministerstva se poskytují stipendia:
a) podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona studentům doktorských studijních programů,
b) podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona studentům ubytovací stipendium,
c) podle § 91 odst. 3 zákona sociální stipendium.
1)
Zákon č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
61
Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Prospěchové stipendium můţe přiznat děkan studentům studijních programů
uskutečňovaných fakultou (dále jen „děkan“) v prezenční formě studia v bakalářském studijním
programu, v magisterském studijním programu ve všech typech studia uskutečňovaných na OU,
kteří získali v předchozích dvou semestrech alespoň 50 kreditů, a jejichţ váţený studijní průměr
(dále jen „VSP”) dosáhl hodnoty stanovené podle odstavce 3 a 4. Hodnocení se provádí po
ukončení kaţdého sudého semestru.
(2) Ke studijním výsledkům dosaţeným ve studiu studijního programu na jiné fakultě nebo
vysoké škole se při posuzování nároku na přiznání prospěchového stipendia nepřihlíţí.
(3) VSP studenta se určuje z hodnot známek, které student získal ze všech kurzů, které
absolvoval a ukončil zkouškou během hodnoceného období podle odstavce 1. Zapsané, ale
neabsolvované kurzy jsou pro potřeby VSP hodnoceny známkou “nevyhověl”.
(4) VSP se vypočte pomocí vztahu
k z  k 2 z 2  k n z n
VSP  1 1
k1  k 2   k n
+
kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při závěrečné zkoušce daného kurzu a
n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou.
(5) Výše prospěchového stipendia se určuje na základě dosaţené hodnoty VSP, stanoveného
podle odstavce 4, ve dvou pásmech:
a) první pásmo: VSP 1,00 – 1,2
b) druhé pásmo: VSP 1,21 – 1,5.
(6) Výši prospěchového stipendia v jednotlivých pásmech na běţný rok vyhlašuje děkan.
(7) Prospěchové stipendium se studentu vyplácí bez jeho ţádosti jednorázově po standardní
dobu daného typu studijního programu.
(8) Výplata prospěchového stipendia se zastavuje, je-li proti studentu zahájeno disciplinární
řízení, a to do doby jeho ukončení. Není-li studentovi disciplinární přestupek prokázán, výplata
se obnoví zpětně ode dne přerušení.
(9) Nárok na prospěchové stipendium zaniká:
a) nesplnil-li student některou z podmínek uvedených v tomto článku,
b) překročil-li student standardní dobu daného typu studijního programu.
Článek 4
Výzkumné stipendium
(1)Výzkumná stipendia jsou určena na podporu domácích a zahraničních výzkumných aktivit a
mohou být poskytnuta mimo jiné na úhradu nákladů spojených s pobytem na zahraniční
vysoké škole, aktivní účasti na konferenci, terénním výzkumem a to při řešení projektu
specifického výzkumu ve Studentské grantové soutěţi (dále jen „projekt SGS“)
(2) Výzkumné stipendium můţe přiznat děkan studentům studijních programů
uskutečňovaných fakultou v prezenční formě studia v magisterském a doktorském studijním
programu, kteří se aktivně podílejí na realizaci projektů SGS, zejména tím, ţe prohlubují
znalosti ve výzkumu a dosahují mimořádných výzkumných výsledků.
(3) Přiznané výzkumné stipendium se vyplácí zpravidla dvakrát ročně.
62
Článek 5
Mimořádné, sociální nebo zvláštní stipendium
(1) Ve zvláště odůvodněných případech můţe děkan přiznat zpravidla jednorázově mimořádné,
sociální nebo zvláštní stipendium. Ţádost o mimořádné nebo zvláštní stipendium můţe
předloţit vedoucí katedry, ţádost o sociální stipendium předkládá student. Důvody pro přiznání
stipendia posuzuje stipendijní komise, která předkládá své stanovisko děkanovi.
(2) Stipendijní komisi zřizuje děkan jako svůj poradní orgán z akademických pracovníků
fakulty a ze zástupců studentů.
Článek 6
Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona
(1) Student má nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona po standardní dobu
studia za kaţdý celý kalendářní měsíc akademického roku, po který splňuje podmínky pro
přiznání stipendia, s výjimkou měsíce srpna a září.
(2) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona činí měsíčně 1 620 Kč.
(3) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává na základě ţádosti studenta o
přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona; na přiznávání stipendia se vztahuje čl.
8.
(4) Ţádost o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona podává student písemně na příslušné
studijní oddělení. Termíny pro podání ţádosti jsou určeny harmonogramem akademického
roku. Dojde-li ke změně v rozhodných skutečnostech pro přiznání sociálního stipendia podle §
91 odst. 3 zákona, můţe student podat písemnou ţádost na příslušné studijní oddělení.
(5) K ţádosti o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona student přiloţí písemné potvrzení
vydané na jeho ţádost orgánem státní sociální podpory v České republice, který studentovi
přiznal přídavek na dítě, ţe příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní
rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky ţivotního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl
příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium můţe student uplatnit za určité časové období
pouze jednou.
(6) O vyplácení sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona, které se vyplácí zpravidla za tři
měsíce zpětně, rozhoduje rektor.
Článek 7
Stipendia v doktorském studijním programu
(1) Studentům doktorských studijních programů můţe děkan přiznat stipendia podle čl. 5 a 6.
(2) Stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona děkan přiznává studentům doktorských
studijních programů pouze studují-li v prezenční formě studia a nepřekročili standardní dobu
studia.
(3) V případě neplnění studijních povinností můţe děkan na základě písemného oznámení
předsedy oborové rady rozhodnout o odnětí stipendia uvedeného v odstavci 2.
(4) Stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona se vyplácí v daném měsíci za daný měsíc.
Článek 8
Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentům, kteří splňují tyto podmínky:
a) jsou studenty akreditovaného bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního
programu v prezenční formě studia; v případě souběţně studovaných studijních programů
je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do
studia zapsán dříve,
b) nepřekročili standardní dobu studia a to ani v případě souběţně studovaných studijních
63
programů,
c) jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby s povoleným trvalým
pobytem v ČR, nebo jsou státními příslušníky členského státu EU nebo jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo
kteří jsou rodinnými příslušníky takové osoby,
d) nemají místo trvalého bydliště v okrese Ostrava a v obcích a městských částech, které
jsou uvedeny v příloze č. 1, s výjimkou studentů studujících v místě detašovaného
pracoviště,
e) studují v místě detašovaného pracoviště OU, nemají místo trvalého bydliště v okrese sídla
detašovaného pracoviště OU,
f) jsou studenty přijatými na OU v Ostravě, respektive její fakultu v rámci programu
Socrates-Erasmus do studijního programu a jsou zapsáni v matrice studentů,
g) nejsou studenty studujícími v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté),
mezinárodních smluv, programu AKTION a CEEPUS, a poţádají elektronicky o přiznání
ubytovacího stipendia na počátku studia nebo v okamţiku, kdy nastanou rozhodné
skutečnosti pro přiznání ubytovacího stipendia, podle harmonogramu akademického roku
a pravidel zveřejněných na počátku kaţdého akademického roku. Ţádost platí pro celou
dobu studia na OU v určitém studijním oboru. Zahraniční studenti v rámci programu
Erasmus podají ţádost o ubytovací stipendium také elektronicky.
(2) Ubytovací stipendium se vyplácí zpravidla zpětně po uplynutí tří měsíců (čtvrtletí). Za
období třetího čtvrtletí kalendářního roku se ubytovací stipendium neposkytuje.
(3) Podklady pro udělení ubytovacího stipendia zaregistrované v matrice studentů k 31. březnu
jsou rozhodné pro vyplácení stipendia za I. čtvrtletí, k 30. červnu pro II. čtvrtletí, k 31. říjnu
daného kalendářního roku pro IV. čtvrtletí.
(4) Nesplněním některé z podmínek uvedených v odstavci 1 ztrácí student nárok na ubytovací
stipendium.
(5) Ubytovací stipendium za příslušné posuzované čtvrtletí nelze vyplácet:
a) za období, kdy měl student přerušené studium,
b) pokud v posuzovaném čtvrtletí ukončil studium,
c) pokud v posuzovaném čtvrtletí nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání
ubytovacího stipendia.
Článek 9
Společná ustanovení
(1) Při stanovování výše stipendií vychází OU, fakulty i ostatní její součásti ze svých finančních
zdrojů a moţností, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří
splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2.
(2) Rozhodnutí o přiznání stipendií se doručuje studentům do vlastních rukou.
(3) Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, je vyvěšeno na úřední desce fakulty nebo OU a způsobem
umoţňujícím dálkový přístup. Datum vyvěšení na úřední desce se povaţuje za datum doručení
rozhodnutí.
(4) Student je povinen příslušnému studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností
pro přiznání stipendia písemně do 8 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
(5) Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů vedené ve finančních
ústavech v České republice. K tomuto účelu jsou studenti povinni zadat elektronicky
prostřednictvím Portálu OU své bankovní spojení. Pokud tuto povinnost nesplní, stipendium
studentům není vyplaceno.
64
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě registrovaný ministerstvem dne
27. dubna 2009 pod čj. 7 473/2009-30.
(2) Tento stipendijní řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem
OU dne 18. ledna 2010.
(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
ministerstvem.
(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2010.
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r.
rektor
Příloha č. 1 ke Stipendijnímu řádu OU
Výčet obcí a městských částí mimo okres Ostrava,
na něţ se také nevztahuje udílení ubytovacího stipendia:
Bohumín
Brušperk
Děhylov
Havířov - Město
Havířov - Podlesí
Havířov - Šumbark
Hlučín
Krmelín
Lískovec u Frýdku
Ludgeřovice
Markvartovice
Mošnov
Orlová - Lutyně
Orlová - Město
Orlová - Poruba
Paskov
Petřvald (NJ)
Petřvald (KI)
Rychvald (KI)
Řepiště
Sviadnov (F-M)
Šilheřovice
Ţabeň (F-M)
65
1.9.7.3 Disciplinární řád Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě
§1
Úvodní ustanovení
1. Ustanovení Disciplinárního řádu Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen
DŘ FU OU) se vztahují na studenty FU OU.
2. Naplňování ustanovení DŘ FU OU má v náplni své činnosti disciplinární komise FU
OU (dále jen DK FU OU, zkráceně DK).
3. DK FU OU patří podle § 25 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen
zákon) mezi samosprávné akademické orgány fakulty.
§2
Disciplinární přestupek
1. Disciplinárním přestupkem se rozumí porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy OU a jejích součástí, a to zejména:
a) chování budící obecné pohoršení nebo uráţející jiného člena akademické obce
nebo pracovníka OU;
b) úmyslné poškození zařízení FU OU nebo jiné součásti OU;
c) podvodné chování v souvislosti se studiem nebo s účastí na tvůrčí činnosti;
d) neuhrazení předepsaných poplatků za studium (viz čl. 1, odst. 3 nebo 4 Přílohy
č. 4 ke Statutu Ostravské univerzity Poplatky spojené se studiem)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§3
Disciplinární trest
Za disciplinární přestupek lze uloţit některý z následujících trestů:
a) napomenutí;
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení;
c) vyloučení ze studia
Za disciplinární přestupek lze uloţit jen jeden disciplinární trest.
Při ukládání disciplinárního trestu se přihlíţí k charakteru jednání, jímţ byl disciplinární
přestupek spáchán, k okolnostem, za nichţ k němu došlo, ke způsobeným následkům,
k míře zavinění, jako i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního
přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.
Od uloţení disciplinárního trestu lze upustit, jestliţe samotné projednání disciplinárního
přestupku vede k nápravě.
Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného nebo opakovaného spáchání
disciplinárního přestupku. Ze studia bude rovněţ vyloučen student, který byl ke studiu
přijat v důsledku podvodného jednání.
Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliţe uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání.
I při neuloţení trestu vzniká studentovi povinnost nahradit FU OU, resp. OU škody,
které jí svým chováním nebo jednáním způsobil.
§4
Disciplinární komise
1. DK projednává podněty o disciplinárních přestupcích studentů FU OU, předkládá
děkanovi FU OU rozhodnutí, zda jednotlivé podněty byly oprávněné, a v případě
oprávněných podnětů návrhy disciplinárních trestů.
2. Členy DK jmenuje a odvolává děkan FU OU z řad akademické obce FU OU po
schválení AS FU OU.
3. DK je čtyřčlenná. Polovinu členů tvoří studentská komora, polovinu členů učitelská
komora.
66
4. Studenty do studentské komory DK navrhuje děkanovi studentská komora AS FU OU.
5. Jednoho ze členů DK, zpravidla proděkana pro studijní a sociální věci, jmenuje děkan
FU OU předsedou DK FU OU.
6. Funkční období členů DK je nejvýše dvouleté.
§5
Jednací řád Disciplinární komise FU OU
1. DK FU OU vede řízení o disciplinárním přestupku studenta FU OU na návrh děkana FU
OU.
2. Podnět k projednání disciplinárního přestupku studenta FU OU můţe podat písemně
děkanu FU OU kterýkoliv člen akademické obce OU.
3. Podnět k zahájení disciplinárního řízení musí obsahovat popis přestupku, relevantní
důkazy a zdůvodnění, proč je chování nebo jednání studenta hodnoceno jako
disciplinární přestupek. V případě, ţe podnět uvedené náleţitosti neobsahuje, děkan ho
vrátí k doplnění. V případě, ţe ani potom není podnět úplný, děkan ho odloţí.
4. Disciplinární řízení lze v případě porušení zákonů a dalších právních předpisů zahájit aţ
po právoplatném rozhodnutí příslušného orgánu. V případě takové délky trvání
soudního řízení, která je neslučitelná se zbývající dobou studia studenta, podá DK
děkanovi FU OU návrh na rozhodnutí se zpětnou platností k datu, kdy by byl
disciplinární přestupek v DK standardně projednán.
5. Disciplinární přestupek studenta se v DK projednává v jeho přítomnosti a neveřejně.
6. Pozvání studenta na jednání DK, na kterém má být obvinění z disciplinárního přestupku
projednáno, musí být písemné a doručeno obviněnému studentovi do vlastních rukou.
Studentovi, kterému prokazatelně nelze pozvání na jednání DK doručit do vlastních
rukou, se pozvání doručuje vyvěšením na úřední desce OU. Datum vyvěšení na úřední
desce se povaţuje za datum doručení pozvání.
7. Disciplinární řízení lze konat v nepřítomnosti studenta v případě, ţe se k němu student
bez řádné omluvy nedostavil, ačkoliv byl pozván podle § 5, odst. 6 DŘ FU OU.
V případě opakované omluvené nepřítomnosti obviněného studenta na jednání DK se
disciplinární řízení můţe konat v jeho nepřítomnosti.
8. K projednání přestupku mohou být pozvány i další osoby, které k němu mají co říct
(svědkové ţalující a ţalované strany, postiţené osoby apod.).
9. V úvodu jednání musí být student seznámen s důvody, pro které byl proti němu podán
podnět k zahájení disciplinárního řízení, a s důkazy podanými v této souvislosti. Student
má právo se k návrhu vyjádřit a předkládat důkazy ve svůj prospěch. Po zjištění všech
okolností přestupku je jeho další projednávání neveřejné a v nepřítomnosti obviněného
studenta.
10. Návrh na rozhodnutí je přijímán hlasováním, které je proklamativní nebo tajné. O
způsobu hlasování se musí DK dohodnout předem.
11. O průběhu jednání DK, o jejím rozhodnutí, zda podnět k disciplinárnímu řízení byl
podán oprávněně a jaký je návrh na rozhodnutí, vypracuje DK písemný protokol, který
podepíší všichni přítomní členové DK a předseda DK jej bezodkladně předá děkanovi
FU OU.
12. Jestliţe vyjde najevo, ţe projednávaný podnět nelze kvalifikovat jako důvod k zahájení
disciplinárního řízení nebo jestliţe se neprokáţe, ţe se student disciplinárního přestupku
dopustil nebo jestliţe obviněná osoba přestala být studentem FU OU, disciplinární řízení
se zastavuje.
13. Administrativu spojenou s jednáním DK zajišťuje útvar proděkana pro studium a
sociální věci.
§6
67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
Rozhodnutí o disciplinárním řízení
V případě porušení zákonů a dalších právních předpisů platí ustanovení § 5, odst. 4
tohoto řádu.
Důvody, pro které se disciplinární řízení zastavuje, jsou uvedeny v § 5, odst. 12 tohoto
řádu.
Na základě rozhodnutí DK o oprávněnosti podnětu k zahájení disciplinárního řízení a
eventuálního návrhu na formu disciplinárního trestu rozhodne děkan FU OU buď o
zamítnutí podnětu, nebo o udělení disciplinárního trestu.
Nepodá-li student, proti němuţ je vedeno disciplinární řízení, v zákonném termínu
ţádost o přezkoumání rozhodnutí v jeho věci, je po uplynutí zákonné lhůty rozhodnutí
děkana zveřejněno vyvěšením na úřední desce OU nebo jiným způsobem obvyklým na
FU OU.
Je-li uloţeným disciplinárním trestem podmínečné vyloučení ze studia, musí toto
rozhodnutí obsahovat lhůtu, na kterou se podmínečné vyloučení ukládá.
Dopustí-li se student ve lhůtě stanovené podmínečným vyloučením ze studia dalšího
disciplinárního přestupku, za který mu má být na základě návrhu DK a rozhodnutí
děkana FU OU udělen disciplinární trest, vyloučí děkan studenta ze studia.
Rozhodnutí o udělení disciplinárního trestu se zařadí do dokumentace FU OU vedené o
studentech.
Rozhodnutí děkana ve věci disciplinárního řízení musí být vyhotoveno písemně
v originále, který je určen studentovi, a minimálně jedné kopii určené k zařazení do
dokumentace FU OU, musí obsahovat zdůvodnění, detailní poučení studenta o moţnosti
podat ţádost o přezkoumání rozhodnutí a musí být doručeno do vlastních rukou
studenta. Studentovi, kterému prokazatelně nelze rozhodnutí doručit do vlastních rukou,
se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce OU. Datum vyvěšení na úřední desce
se povaţuje za datum doručení rozhodnutí.
Studentu, proti němuţ bylo zahájeno disciplinární řízení, se zastavuje od data zahájení
disciplinárního řízení podle čl. 3, odst. 9 Stipendijního řádu Ostravské univerzity
v Ostravě výplata prospěchového stipendia, a to do doby ukončení řízení. Není-li
studentovo provinění prokázáno, výplata prospěchového stipendia se obnoví zpětně ode
dne přerušení.
§7
Přezkoumání rozhodnutí
Ţádost o přezkoumání rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení je nutno podat písemně
děkanu FU OU do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Ţádost má odkladný účinek.
Další termíny pro její projednání se řídí Řádem přijímacího řízení a rozhodování o
právech a povinnostech studentů na OU.
Pokud děkan uzná oprávněnost takové ţádosti o přezkoumání rozhodnutí, ţádosti
vyhoví a předchozí rozhodnutí změní nebo zruší. V opačném případě ji předá
k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.
Vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by bylo spravedlivé disciplinární
řízení zastavit nebo vůbec nekonat, rozhodnutí o disciplinárním trestu se zruší anebo se
disciplinární řízení obnoví.
V případě zrušení disciplinárního trestu jsou orgány OU a FU OU povinny přijmout
taková opatření, která práva studenta obnoví a následky, které chybné rozhodnutí
způsobilo, odstraní nebo alespoň zmírní.
§8
Závěrečná ustanovení
1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem OU dne 2. 7. 2007 a téhoţ dne nabyl
platnosti.
68
1.9.7.4 Poplatky spojené se studiem
SMĚRNICE REKTORA
č. 145/2010
o poplatcích spojených se studiem
Podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (dále zákon o VŠ) ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo MŠMT ČR
dne 12. ledna 2010 základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický
rok 2010/2011 (dále základ) ve výši 2 952,- Kč (slovy dvatisícedevětsetpadesátdvě
koruny české).
Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen OU) zveřejňuje poplatky spojené se studiem
pro akademický rok 2010/2011 v souladu s § 58 odst. 6 zákona o VŠ.
1. Poplatky spojené s přijímacím řízením v roce 2011 (§ 58 odst. 1 zákona o VŠ)
a) 350,- Kč poplatek spojený s přijímacím řízením pro AR 2011/2012, kdy zkouška je
zajišťována externí agenturou,
b) 550- Kč v případě, je-li přijímací řízení zajišťováno pouze Ostravskou univerzitou v
Ostravě.
2. Poplatky za studium v akademickém roce 2010/2011:
a) Jestliţe student studuje déle, neţ je standardní doba studia v bakalářském nebo
magisterském studijním programu zvětšená o jeden rok (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ),
činí poplatek za kaţdých započatých 6 měsíců nejméně 4.500,- Kč po zaokrouhlení
na stokoruny nahoru (viz příloha č. 1). Stejně se postupuje při překročení standardní
doby studia, jde-li o souběh řádných bakalářských nebo magisterských studijních
programů nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho,
b) jestliţe absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje
v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, (§ 58 odst. 4 zákona o
VŠ) činí poplatek za rok 2 950,- Kč za kaţdý další započatý jeden rok studia,
c) pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, platí odst. a),
d) student je povinen hradit poplatek za studium v kaţdém studijním programu, ve
kterém mu povinnost hradit poplatek vznikla. Je-li student ke studiu téhoţ studijního
programu zapsán vícekrát, povaţuje se to za studium ve více studijních programech.
3. Poplatek 5 900,- Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce
a
s konáním státní rigorózní zkoušky (§ 46 odst. 5 zákona o VŠ).
4. Poplatek za studium v akademickém roce 2010/2011 pro studenty studující v
cizím
jazyce činí ročně 2 000,- € (§ 58 odst. 5 zákona o VŠ).
Formu úhrady a splatnost poplatků a případné úlevy v placení poplatků určují vnitřní
předpisy OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném
znění.
Tato směrnice rektora ruší Směrnici rektora č. 125/09 ze dne 9.3.2009. Kontrolou
směrnice pověřuji prorektorku pro studium a celoţivotní vzdělávání.
Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od 1. září 2010.
69
Rozpis plateb za kaţdých započatých 6 měsíců podle akreditovaných studijních
programů pro akademický rok 2010/2011 na Fakultě umění Ostravské univerzity:
B8201
Hudební umění
20.600,-
B8206
Výtvarná umění
20.600,-
M8201
Hudební umění
20.600,-
N8201
Hudební umění
20.600,-
N8206
Výtvarná umění
20.600,-
1.9.8 ECTS koordinátor za fakultu
Fakultní koordinátor za program Erasmus je Veronika Voráčová.
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 907
70
2 Informace o studijních programech
2.1
Informace o studijních programech – obecný popis
2.1.1 Udělované tituly
OU realizuje systém studijních programů podle poţadavků tzv. boloňského procesu (Bologna
Process). Ten rozlišuje tři cykly vysokoškolského studia realizované třemi typy studijních
programů:
cyklus
studijní program
délka studia
počet kreditů
1.
bakalářský
3
180
2.
magisterský
2
120
3.
doktorský
3
180
udělovaný titul
Bc. („bakalář“)
BcA. („bakalář umění“)
Mgr. („magistr“)
MgA. („magistr
umění“)
Ph.D. („doktor“)
Poznámka: U minima studijních oborů student nestuduje ve strukturovaném studiu – jedná se studijní obory
Učitelství pro 1. stupeň základních školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy a
Sociální práce se zdravotním profilem. Student studuje 5leté studium vedoucí k akademickému titulu Mgr.
2.1.2 Požadavky k přijetí
1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosaţení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání, tj. maturita.
Uchazeči, kteří získali maturitu v zahraničí, musí doloţit osvědčení nebo nostrifikační doloţku
o tom, ţe doklad o ukončení středoškolského vzdělání v zahraničí je rovnocenný s maturitním
vysvědčením vydávaným v ČR. Tato podmínka neplatí pro uchazeče, kteří získali středoškolské
vzdělání na Slovensku a v Polsku.
2. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na
bakalářsky studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním
programu.
Uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program v zahraničí, musí doloţit osvědčení o
uznání vysokoškolského vzdělání. Tato podmínka neplatí pro uchazeče, kteří absolvovali
bakalářský studijní program na Slovensku a v Polsku.
3. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia
v magisterském studijním programu.
Uchazeči, kteří absolvovali magisterský studijní program v zahraničí, musí doloţit osvědčení o
uznání vysokoškolského vzdělání. Tato podmínka neplatí pro uchazeče, kteří absolvovali
magisterský studijní program na Slovensku a v Polsku.
2.1.3 Výukové a odborné cíle
1. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu
v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně
vyuţívají soudobé poznatky a metody; obsahuje téţ v potřebném rozsahu teoretické
poznatky.
71
2. Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků zaloţených na
soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na
rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou
přípravu a rozvíjení talentu..
3. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost
v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti
umění.
2.1.4 Možnost dalšího studia
1. Absolventi bakalářského studijního programu mohou studovat v magisterském studijním
programu.
2. Absolventi magisterského studijního programu mohou studovat v doktorském studijním
programu.
3. Absolventi doktorského studijního programu získávají nejvyšší typ vysokoškolského
vzdělání.
2.1.5 Schéma struktury studijního programu včetně kreditů
cyklus
1.
2.
3.
studijní program
bakalářský
magisterský
doktorský
délka studia
3
2
3 (4)
počet kreditů za rok celkem kreditů
180
60
120
60
180
60
Kredit odráţí průměrnou studijní zátěţ studenta měřenou časem, která vede k dosaţení očekávaného studijního/učebního výstupu. Kreditní systém je zaloţen na zásadách Evropského
systému převodu a akumulace kreditů.
2.1.6 Závěrečné zkoušky
1. Studium v bakalářském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou,
jejíţ součástí je obhajoba bakalářské práce.
2. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíţ součástí je obhajoba diplomové práce.
3. Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a
obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné
činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké
činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky
přijaté k uveřejnění.
72
2.1.7 Pravidla zkoušení a hodnocení
Základními formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška.
Zápočet se uděluje za splnění poţadavků, které pro jeho získání stanovuje ve shodě s programem oboru sylabus předmětu. Udělením zápočtu splnil student podmínky stanovené pro
absolvování předmětu a získává tím předepsaný počet kreditů.
Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnost je
tvořivě uplatňovat. Zkouška můţe být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná. Její forma
a podmínky, které opravňují studenta přistoupit ke zkoušce, jsou určeny v sylabu předmětu a
uvedeny v programu výuky předmětu. Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání
jedné opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období. Neuspěje-li
student v tomto opravném termínu, můţe zkoušku mimořádně opakovat podruhé v rámci
vypsaných zkušebních termínů daného zkouškového období. Této moţnosti však můţe vyuţít
ve studiu nejvýše třikrát. Výsledek zkoušky se hodnotí čtyřstupňovou klasifikační stupnicí:
a) „výborně“ (1),
b) „velmi dobře“ (2),
c) „dobře“ (3),
d) „nevyhověl“ (4).
2.1.8 ECTS oborový koordinátor
Mobility studentů zajišťují na fakultách referentky pro zahraniční vztahy (viz kap. 1.9.8)
2.1.9 Moduly
Studenti OU, kteří budou mít zájem moduly absolvovat, si zapíší jednotlivé předměty v rámci
svého studia jako výběrové „C“ předměty.
73
2.1.10
Studijní plány
Návod pro orientaci ve studijních plánech studijních programů, včetně vysvětlivek
Studium na Fakultě umění OU v prezenční formě v bakalářských a magisterských studijních
programech je charakterizováno uplatněním tzv. kreditního systému (viz příloha D).
Studijní plány studijních programů uskutečňovaných na Fakultě umění OU, se kterými je
moţno se seznámit v kap. , jsou vytvořeny jako standardní plány.
Tzn. ţe student, který je dodrţuje, má zaručen bezproblémový rozvrh a návaznost předmětů
s ohledem na jejich podmíněnost.
V těchto standardních studijních plánech studijních programů jsou předměty řazeny v pořadí:

povinné předměty;

povinně volitelné předměty, příp. bloky povinně volitelných předmětů s uvedením minimálního počtu kreditů, které student musí za povinně volitelné předměty,
případně za bloky získat;

výběrové předměty.
Jako výběrové předměty si můţe student zapisovat nejen předměty z uvedené nabídky
doporučených výběrových předmětů (pokud je uvedena), ale i povinné předměty ze studijního
plánu jiného studijního programu nebo další předměty z nabídky povinně volitelných předmětů
nad rámec povinné volby, ale i předměty jiných fakult OU, kromě předmětů, jejichţ zápis je
„zablokován“ z důvodu existence podmiňujících nebo vylučujících předmětů. Studentům se
samozřejmě doporučuje, aby si jako výběrové předměty volili především předměty související
se studovaným studijním programem.
Předmět je v databázi jednoznačně uveden rokem zavedení /zkratkou katedry/ zkratkou
předmětu.
Dále je u kaţdého předmětu uveden:

počet kreditů, které student získá po úspěšném absolvování předmětu. Za
údajem v počtu kreditů se můţe vyskytnout symbol *. V takovém případě jsou
s předmětem svázány podmiňující nebo vylučující předměty (viz anotace předmětů);

rozsah výuky v semestru, který je uváděn buď v týdenním počtu hodin
v podobě

x + y (počet hodin přednášek + počet hodin cvičení), nebo v počtu týdnů za
semestr, je-li za údajem o rozsahu výuky uveden symbol T, nebo v počtu dnů za
semestr se symbolem D, nebo v celkovém počtu hodin za semestr se symbolem S;

způsob zakončení, přičemţ symbol zp značí, ţe předmět je ukončen
zápočtem, symbol zk značí, ţe předmět je ukončen zkouškou;

doporučený rok standardní cesty studia;

doporučený semestr (Z – zimní, L – letní).
Anotace kaţdého předmětu jsou uvedeny na www.osu.cz a obsahují tyto nejdůleţitější
informace:

rozvrhová zkratka předmětu (zkratka katedry / zkratka předmětu);

rok zavedení nebo aktualizace předmětu;

název předmětu;

příjmení garanta - učitele;

počet kreditů za absolvování předmětu;

rozsah předmětu a způsob jeho zakončení;

semestr, v němţ je předmět vyučován;

stručný obsah předmětu;
74

podmiňující předměty (jejich absolvování musí předcházet zakončení
aktuálního předmětu);

vylučující předměty (zápis aktuálního předmětu je vyloučen absolvováním
nebo zápisem jeho vylučujícího předmětu).
Nejsou-li poslední dva údaje uvedeny, nejsou na zápis předmětu kladeny ţádné předpoklady
nebo omezující podmínky.
Studenti, kteří z různých důvodů nevolí „standardní cestu studia“, musejí počítat s tím, ţe jim
není zaručen bezproblémový rozvrh. Dále musejí dbát na získání poţadovaného počtu kreditů,
sledovat návaznost předmětů, aby jim zvolená cesta nebyla při zápisu „zablokována“, a samozřejmě dodrţet maximální dobu studia.
75
Bakalářské studijní programy
2.1.10.1
Fakulta umění OU realizuje v akademickém roce 2010/2011 jednooborové studium
v následujících bakalářských studijních programech v prezenční formě studia:

program Hudební umění se studijními obory:
 Cemballo
 Fagot
 Flétna
 Hoboj
 Housle
 Klarinet
 Klavír
 Kontrabas
 Lesní roh
 Pozoun
 Trubka
 Saxofon
 Viola
 Violoncello
 Zpěv

program Výtvarná umění se studijními obory
 Animovaná tvorba
 Tvůrčí fotografie
 Grafika
 Intermediální umění
 Malba
 Sochařství-volná tvorba
 Kresba
Posluchači studují standardně tři roky. Bakalářský studijní programy se nedělí na etapy. Během
studia musí student získat 180 kreditů. Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické
závěrečné bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Bc. jednooborové studium
76
Počet kreditů
(1. – 3. rok)
Povinné předměty
144
Povinně volitelné předměty
18
Výběrové předměty
18
Celkem
180
Studijní program: B8201 – Hudební umění
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Cembalo
Prezenční
první
Kreditní limit: 180 kr.
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/CEMB1
KKN/GENB1
KKN/ISKL1
KKN/CEMB2
KKN/GENB2
KKN/ISKL2
KKN/CEMB3
KKN/GENB3
KKN/ISKL3
KKN/KOMH1
KKN/CEMB4
KKN/GENB4
KKN/ISKL4
KKN/KOMH2
KKN/SZZ1
KKN/SZZ2
KKN/CEMB5
KKN/GENB5
KKN/ISKL5
KKN/KOMH3
KKN/CEMB6
KKN/GENB6
KKN/ISKL6
KKN/KOMH4
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra na cembalo 1
Generálbas 1
Interpretační seminář 1
Hra na cembalo 2
Generálbas 2
Interpretační seminář 2
Hra na cembalo 3
Generálbas 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Hra na cembalo 4
Generálbas 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Hra na cembalo 5
Generálbas 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Hra na cembalo 6
Generálbas 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
kred.
Př+Cv+Sem
11
3
2
14*
3*
2*
11*
3*
2*
3
14*
3*
2*
3*
0
0
14*
4*
3*
3*
11*
5*
3*
3*
2+0+0
0+1+0
0+0+2
2+0+0
0+1+0
0+0+2
2+0+0
0+1+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+1+0
0+0+2
1+0+0
0+0+0
0+0+0
2+0+0
0+1+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+1+0
0+0+2
1+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/INSH1
KKN/INSH2
KKN/LACEM
KKN/INSH3
KKN/INSH4
KKN/VEPKL
KKN/VERKL
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Szv
Szv
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretace staré hudby
Interpretace staré hudby
Ladění
Interpretace staré hudby
Interpretace staré hudby
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Zakonč.
1
2
3
4
kred.
Př+Cv+Sem
1
1*
3
1*
1*
4
7
1+0+0
1+0+0
0+1+0
1+0+0
1+0+0
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
Z
L
L
Z
L
Z/L
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/POKL1
Název předmětu
Povinný klavír 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
2
77
Z
KKN/POKL2
KKN/HRAKS
KKN/VVPKL
KKN/VVRKL
Povinný klavír 2
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
2*
3
4
7
1+0+0
1+0+0
0+0+0
0+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
2
L
Z/L
Z/L
Z/L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zk
Zp
Zp
Zp
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
78
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zk
Zp
Zp
L
L
L
79
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Fagot
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/FAGT1
KDN/ISDE1
KDN/ORCH1
KKN/KORE1
KDN/FAGT2
KDN/ISDE2
KDN/ORCH2
KKN/KORE2
KDN/FAGT3
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/ORCH3
KKN/KORE3
KDN/FAGT4
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/ORCH4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/FAGT5
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/ORCH5
KKN/KORE5
KDN/FAGT6
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/ORCH6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra na fagot 1
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 1
Hra na fagot 2
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 2
Hra na fagot 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Korepetice 3
Hra na fagot 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Hra na fagot 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Korepetice 5
Hra na fagot 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
11
2
1
1
14*
2*
1*
1*
11*
2*
3
2*
2*
14*
2*
3*
2*
2*
0
0
15*
3*
3*
2*
2*
11*
3*
3*
2*
2*
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPFG1
KDN/LPFG2
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
KDN/LPFG3
KDN/LPFG4
KDN/LPFG5
KDN/LPFG6
80
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
Szv
Szv
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
81
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
82
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Flétna
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/FLTA1
KDN/ISDE1
KDN/ORCH1
KKN/KORE1
KDN/FLTA2
KDN/ISDE2
KDN/ORCH2
KKN/KORE2
KDN/FLTA3
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/ORCH3
KKN/KORE3
KDN/FLTA4
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/ORCH4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/FLTA5
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/ORCH5
KKN/KORE5
KDN/FLTA6
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/ORCH6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra na flétnu 1
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 1
Hra na flétnu 2
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 2
Hra na flétnu 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Korepetice 3
Hra na flétnu 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Hra na flétnu 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Korepetice 5
Hra na flétnu 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
11
2
1
1
14*
2*
1*
1*
11*
2*
3
2*
2*
14*
2*
3*
2*
2*
0
0
15*
3*
3*
2*
2*
11*
3*
3*
2*
2*
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPFL1
KDN/LPFL2
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
KDN/LPFL3
KDN/LPFL4
KDN/LPFL5
KDN/LPFL6
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
Szv
Szv
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
83
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
84
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
85
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Hoboj
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/ISDE1
KDN/OBOE1
KDN/ORCH1
KKN/KORE1
KDN/ISDE2
KDN/OBOE2
KDN/ORCH2
KKN/KORE2
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/OBOE3
KDN/ORCH3
KKN/KORE3
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/OBOE4
KDN/ORCH4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/OBOE5
KDN/ORCH5
KKN/KORE5
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/OBOE6
KDN/ORCH6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretační seminář 1
Hra na hoboj 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 1
Interpretační seminář 2
Hra na hoboj 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 2
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Hra na hoboj 3
Orchestrální praxe 3
Korepetice 3
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Hra na hoboj 4
Orchestrální praxe 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Hra na hoboj 5
Orchestrální praxe 5
Korepetice 5
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Hra na hoboj 6
Orchestrální praxe 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
2
11
1
1
2*
14*
1*
1*
2*
3
11*
2*
2*
2*
3*
14*
2*
2*
0
0
3*
3*
15*
2*
2*
3*
3*
11*
2*
2*
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPHB1
KDN/LPHB2
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
KDN/LPHB3
KDN/LPHB4
KDN/LPHB5
KDN/LPHB6
86
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
87
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
88
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Housle
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/KORE1
KSN/HSLE1
KSN/ISSM1
KSN/ORCH1
KKN/KORE2
KSN/HSLE2
KSN/ISSM2
KSN/ORCH2
KKN/KORE3
KSN/HSLE3
KSN/ISSM3
KSN/KOMH1
KSN/ORCH3
KKN/KORE4
KSN/HSLE4
KSN/ISSM4
KSN/KOMH2
KSN/ORCH4
KSN/SZZ1
KSN/SZZ2
KKN/KORE5
KSN/HSLE5
KSN/ISSM5
KSN/KOMH3
KSN/ORCH5
KKN/KORE6
KSN/HSLE6
KSN/ISSM6
KSN/KOMH4
KSN/ORCH6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Korepetice 1
Hra na housle 1
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 2
Hra na housle 2
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 3
Hra na housle 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Korepetice 4
Hra na housle 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Korepetice 5
Hra na housle 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Korepetice 6
Hra na housle 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
kred.
Př+Cv+Sem
1
11
2
1
1*
14*
2*
1*
2*
11*
2*
3
2*
2*
14*
2*
3*
2*
0
0
2*
15*
3*
3*
2*
2*
11*
3*
3*
2*
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
2+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPHO1
KSN/LPHO2
KSN/VEPSM
KSN/VERSM
KSN/LPHO3
KSN/LPHO4
KSN/LPHO5
KSN/LPHO6
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
89
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/HRAKS
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
90
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
91
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Klarinet
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/ISDE1
KDN/KLAR1
KDN/ORCH1
KKN/KORE1
KDN/ISDE2
KDN/KLAR2
KDN/ORCH2
KKN/KORE2
KDN/ISDE3
KDN/KLAR3
KDN/KOMH1
KDN/ORCH3
KKN/KORE3
KDN/ISDE4
KDN/KLAR4
KDN/KOMH2
KDN/ORCH4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/ISDE5
KDN/KLAR5
KDN/KOMH3
KDN/ORCH5
KKN/KORE5
KDN/ISDE6
KDN/KLAR6
KDN/KOMH4
KDN/ORCH6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretační seminář 1
Hra na klarinet 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 1
Interpretační seminář 2
Hra na klarinet 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 2
Interpretační seminář 3
Hra na klarinet 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Korepetice 3
Interpretační seminář 4
Hra na klarinet 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Interpretační seminář 5
Hra na klarinet 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Korepetice 5
Interpretační seminář 6
Hra na klarinet 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
2
11
1
1
2*
14*
1*
1*
2*
11*
3
2*
2*
2*
14*
3*
2*
2*
0
0
3*
15*
3*
2*
2*
3*
11*
3*
2*
2*
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPKL1
KDN/LPKL2
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
KDN/LPKL3
KDN/LPKL4
KDN/LPKL5
KDN/LPKL6
92
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
93
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
94
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Klavír
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/DPRA1
KKN/ISKL1
KKN/KLAV1
KKN/DPRA2
KKN/ISKL2
KKN/KLAV2
KKN/DPRA3
KKN/ISKL3
KKN/KLAV3
KKN/KOMH1
KKN/DPRA4
KKN/ISKL4
KKN/KLAV4
KKN/KOMH2
KKN/SZZ1
KKN/SZZ2
KKN/DPRA5
KKN/ISKL5
KKN/KLAV5
KKN/KOMH3
KKN/DPRA6
KKN/ISKL6
KKN/KLAV6
KKN/KOMH4
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Doprovazečská praxe 1
Interpretační seminář 1
Hra na klavír 1
Doprovazečská praxe 2
Interpretační seminář 2
Hra na klavír 2
Doprovazečská praxe 3
Interpretační seminář 3
Hra na klavír 3
Komorní hra 1
Doprovazečská praxe 4
Interpretační seminář 4
Hra na klavír 4
Komorní hra 2
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Doprovazečská praxe 5
Interpretační seminář 5
Hra na klavír 5
Komorní hra 3
Doprovazečská praxe 6
Interpretační seminář 6
Hra na klavír 6
Komorní hra 4
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
11
3*
2*
14*
3*
2*
11*
3
3*
2*
14*
3*
0
0
4*
3*
15*
3*
4*
3*
11*
3*
0+2+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+2+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
0+1+0
0+0+2
2+0+0
1+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/VEPKL
KKN/VERKL
KKN/KLIM1
KKN/KLIM2
KKN/KLIM3
KKN/KLIM4
a
a
a
a
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Klavírní improvizace
Klavírní improvizace
Klavírní improvizace
Klavírní improvizace
Zakonč.
hra
hra
hra
hra
z
z
z
z
listu
listu
listu
listu
1
2
3
4
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
2
3*
2*
3*
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
2
2
2
2
3
3
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/HRAKS
KKN/VVPKL
KKN/VVRKL
KKN/POSE1
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Poslechový seminář 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
1+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Z/L
Z/L
Z/L
Z
95
KKN/POSE2
Poslechový seminář 2
2
0+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zp
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
96
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Kontrabas
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/KORE1
KSN/ISSM1
KSN/KTBS1
KSN/ORCH1
KKN/KORE2
KSN/ISSM2
KSN/KTBS2
KSN/ORCH2
KKN/KORE3
KSN/ISSM3
KSN/KOMH1
KSN/KTBS3
KSN/ORCH3
KKN/KORE4
KSN/ISSM4
KSN/KOMH2
KSN/KTBS4
KSN/ORCH4
KSN/SZZ1
KSN/SZZ2
KKN/KORE5
KSN/ISSM5
KSN/KOMH3
KSN/KTBS5
KSN/ORCH5
KKN/KORE6
KSN/ISSM6
KSN/KOMH4
KSN/KTBS6
KSN/ORCH6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Korepetice 1
Interpretační seminář 1
Hra na kontrabas 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 2
Interpretační seminář 2
Hra na kontrabas 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Hra na kontrabas 3
Orchestrální praxe 3
Korepetice 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Hra na kontrabas 4
Orchestrální praxe 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Korepetice 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Hra na kontrabas 5
Orchestrální praxe 5
Korepetice 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Hra na kontrabas 6
Orchestrální praxe 6
kred.
Př+Cv+Sem
1
2
11
1
1*
2*
14*
1*
2*
2*
3
11*
2*
2*
2*
3*
14*
2*
0
0
2*
3*
3*
15*
2*
2*
3*
3*
11*
2*
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPKT1
KSN/LPKT2
KSN/VEPSM
KSN/VERSM
KSN/LPKT3
KSN/LPKT4
KSN/LPKT5
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party 3
party 4
party 5
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
2
2
2
2
3
97
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
KSN/LPKT6
Hra z listu a orchestrální party 6
2*
0+1+0
Zk
3
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/HRAKS
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
98
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
99
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Lesní roh
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/ISDE1
KDN/LESR1
KDN/ORCH1
KKN/KORE1
KDN/ISDE2
KDN/LESR2
KDN/ORCH2
KKN/KORE2
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/LESR3
KDN/ORCH3
KKN/KORE3
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/LESR4
KDN/ORCH4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/LESR5
KDN/ORCH5
KKN/KORE5
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/LESR6
KDN/ORCH6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretační seminář 1
Hra na lesní roh 1
Orchestrální praxe 1
Korepetice 1
Interpretační seminář 2
Hra na lesní roh 2
Orchestrální praxe 2
Korepetice 2
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Hra na lesní roh 3
Orchestrální praxe 3
Korepetice 3
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Hra na lesní roh 4
Orchestrální praxe 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Hra na lesní roh 5
Orchestrální praxe 5
Korepetice 5
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Hra na lesní roh 6
Orchestrální praxe 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
2
11
1
1
2*
14*
1*
1*
2*
3
11*
2*
2*
2*
3*
14*
2*
2*
0
0
3*
3*
15*
2*
2*
3*
3*
11*
2*
2*
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
2+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPLR1
KDN/LPLR2
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
KDN/LPLR3
KDN/LPLR4
KDN/LPLR5
KDN/LPLR6
100
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
101
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
102
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Pozoun
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/ISDE1
KDN/ORCH1
KDN/PZON1
KKN/KORE1
KDN/ISDE2
KDN/ORCH2
KDN/PZON2
KKN/KORE2
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/ORCH3
KDN/PZON3
KKN/KORE3
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/ORCH4
KDN/PZON4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/ORCH5
KDN/PZON5
KKN/KORE5
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/ORCH6
KDN/PZON6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Hra na pozoun 1
Korepetice 1
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Hra na pozoun 2
Korepetice 2
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Hra na pozoun 3
Korepetice 3
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Hra na pozoun 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Hra na pozoun 5
Korepetice 5
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Hra na pozoun 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
2
1
11
1
2*
1*
14*
1*
2*
3
2*
11*
2*
2*
3*
2*
14*
2*
0
0
3*
3*
2*
15*
2*
3*
3*
2*
11*
2*
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPPZ1
KDN/LPPZ2
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
KDN/LPPZ3
KDN/LPPZ4
KDN/LPPZ5
KDN/LPPZ6
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
103
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
104
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
105
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Trubka
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/ISDE1
KDN/ORCH1
KDN/TRUB1
KKN/KORE1
KDN/ISDE2
KDN/ORCH2
KDN/TRUB2
KKN/KORE2
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/ORCH3
KDN/TRUB3
KKN/KORE3
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/ORCH4
KDN/TRUB4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/ORCH5
KDN/TRUB5
KKN/KORE5
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/ORCH6
KDN/TRUB6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Hra na trubku 1
Korepetice 1
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Hra na trubku 2
Korepetice 2
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Hra na trubku 3
Korepetice 3
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Hra na trubku 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Hra na trubku 5
Korepetice 5
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Hra na trubku 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
2
1
11
1
2*
1*
14*
1*
2*
3
2*
11*
2*
2*
3*
2*
14*
2*
0
0
3*
3*
2*
15*
2*
3*
3*
2*
11*
2*
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPTR1
KDN/LPTR2
KDN/LPTR3
KDN/LPTR4
KDN/LPTR5
KDN/LPTR6
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
106
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Zakonč.
party
party
party
party
party
party
1
2
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
2*
2*
2*
4
6
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp,Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
2
2
3
3
Z
L
Z
L
Z
L
Z/L
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
107
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
108
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Viola
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/KORE1
KSN/ISSM1
KSN/ORCH1
KSN/VIOL1
KKN/KORE2
KSN/ISSM2
KSN/ORCH2
KSN/VIOL2
KKN/KORE3
KSN/ISSM3
KSN/KOMH1
KSN/ORCH3
KSN/VIOL3
KKN/KORE4
KSN/ISSM4
KSN/KOMH2
KSN/ORCH4
KSN/VIOL4
KSN/SZZ1
KSN/SZZ2
KKN/KORE5
KSN/ISSM5
KSN/KOMH3
KSN/ORCH5
KSN/VIOL5
KKN/KORE6
KSN/ISSM6
KSN/KOMH4
KSN/ORCH6
KSN/VIOL6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Korepetice 1
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Hra na violu 1
Korepetice 2
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Hra na violu 2
Korepetice 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Hra na violu 3
Korepetice 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Hra na violu 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Korepetice 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Hra na violu 5
Korepetice 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Hra na violu 6
kred.
Př+Cv+Sem
1
2
1
11
1*
2*
1*
14*
2*
2*
3
2*
11*
2*
2*
3*
2*
14*
0
0
2*
3*
3*
2*
15*
2*
3*
3*
2*
11*
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPVL1
KSN/LPVL2
KSN/VEPSM
KSN/VERSM
KSN/LPVL3
KSN/LPVL4
KSN/LPVL5
KSN/LPVL6
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
109
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/HRAKS
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
110
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
111
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Violoncello
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/KORE1
KSN/ISSM1
KSN/ORCH1
KSN/VCLO1
KKN/KORE2
KSN/ISSM2
KSN/ORCH2
KSN/VCLO2
KKN/KORE3
KSN/ISSM3
KSN/KOMH1
KSN/ORCH3
KSN/VCLO3
KKN/KORE4
KSN/ISSM4
KSN/KOMH2
KSN/ORCH4
KSN/VCLO4
KSN/SZZ1
KSN/SZZ2
KKN/KORE5
KSN/ISSM5
KSN/KOMH3
KSN/ORCH5
KSN/VCLO5
KKN/KORE6
KSN/ISSM6
KSN/KOMH4
KSN/ORCH6
KSN/VCLO6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Korepetice 1
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Hra na violoncello 1
Korepetice 2
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Hra na violoncello 2
Korepetice 3
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Hra na violoncello 3
Korepetice 4
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Hra na violoncello 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Korepetice 5
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Hra na violoncello 5
Korepetice 6
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Hra na violoncello 6
kred.
Př+Cv+Sem
1
2
1
11
1*
2*
1*
14*
2*
2*
3
2*
11*
2*
2*
3*
2*
14*
0
0
2*
3*
3*
2*
15*
2*
3*
3*
2*
11*
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPVC1
KSN/LPVC2
KSN/VEPSM
KSN/VERSM
KSN/LPVC3
KSN/LPVC4
KSN/LPVC5
KSN/LPVC6
112
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Zakonč.
party 1
party 2
party
party
party
party
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
4
6
2*
2*
2*
2*
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
Z/L
Z/L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/HRAKS
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
113
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
114
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Zpěv
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/KORE1
KSZ/HERV1
KSZ/INSE1
KSZ/JRVP1
KSZ/KLTA1
KSZ/NAOM1
KSZ/POHP1
KSZ/SOLZ1
KSZ/ZPEL1
KKN/KORE2
KSZ/HERV2
KSZ/INSE2
KSZ/JRVP2
KSZ/KLTA2
KSZ/NAOM2
KSZ/POHP2
KSZ/SOLZ2
KSZ/ZPEL2
KKN/KANS1
KKN/KORE3
KSZ/FONA1
KSZ/FYHL1
KSZ/HERV3
KSZ/INSE3
KSZ/LITA1
KSZ/POHP3
KSZ/SOLZ3
KSZ/ZPEL3
KKN/KANS2
KKN/KORE4
KSZ/FONA2
KSZ/FYHL2
KSZ/HERV4
KSZ/INSE4
KSZ/LITA2
KSZ/POHP4
KSZ/SOLZ4
KSZ/ZPEL4
KSZ/SZZ1
KSZ/SZZ2
KKN/KANS3
KKN/KORE5
KSZ/HERV5
KSZ/INSE5
Název předmětu
Korepetice 1
Herecká výchova 1
Interpretační seminář 1
Jevištní řeč a vytváření postav 1
Klasický tanec 1
Nauka o masce 1
Pohybová průprava 1
Sólový zpěv 1
Zpěv z listu 1
Korepetice 2
Herecká výchova 2
Interpretační seminář 2
Jevištní řeč a vytváření postav 2
Klasický tanec 2
Nauka o masce 2
Pohybová průprava 2
Sólový zpěv 2
Zpěv z listu 2
Korepetice ansámblů 1
Korepetice 3
Fonetika 1
Fyziologie a hygiena hlasu 1
Herecká výchova 3
Interpretační seminář 3
Lidový tanec 1
Pohybová průprava 3
Sólový zpěv 3
Zpěv z listu 3
Korepetice ansámblů 2
Korepetice 4
Fonetika 2
Fyziologie a hygiena hlasu 2
Herecká výchova 4
Interpretační seminář 4
Lidový tanec 2
Pohybová průprava 4
Sólový zpěv 4
Zpěv z listu 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Korepetice ansámblů 3
Korepetice 5
Herecká výchova 5
Interpretační seminář 5
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
1
1
2
1
1
1
1
7
1
1*
1*
2*
2*
1*
1*
2*
9*
1*
1
2*
1
1
2*
2*
1*
1*
8*
1*
1*
2*
1*
1*
2*
2*
1*
2*
10*
1*
0
0
1*
2*
2*
2*
0+10S+0
0+2+0
0+0+2
0+1+0
0+1+0
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+1+0
0+10S+0
0+2+0
0+0+2
0+1+0
0+1+0
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+1+0
0+1+0
0+10S+0
0+1+0
1+0+0
0+3+0
0+0+2
0+1+0
0+2+0
2+0+0
0+1+0
0+1+0
0+10S+0
0+1+0
1+0+0
0+3+0
0+0+2
0+1+0
0+2+0
2+0+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+12S+0
0+3+0
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
115
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
KSZ/POHP5
KSZ/SOLZ5
KSZ/VPJR1
KSZ/ZPEL5
KKN/KANS4
KKN/KORE6
KSZ/HERV6
KSZ/INSE6
KSZ/POHP6
KSZ/SOLZ6
KSZ/VPJR2
KSZ/ZPEL6
Pohybová průprava 5
Sólový zpěv 5
Vytváření dramatických postav 1
Zpěv z listu 5
Korepetice ansámblů 4
Korepetice 6
Herecká výchova 6
Interpretační seminář 6
Pohybová průprava 6
Sólový zpěv 6
Vytváření dramatických postav 2
Zpěv z listu 6
2*
12*
1
1*
1*
2*
2*
2*
2*
9*
1*
1*
0+3+0
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+1+0
0+12S+0
0+3+0
0+0+2
0+3+0
2+0+0
0+2+0
0+1+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSZ/VEPSZ
KSZ/VERSZ
KSZ/KOMZ1
KSZ/KOMZ2
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Komorní zpěv 1
Komorní zpěv 2
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
6
3
3
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
2
2
3
3
Z/L
Z/L
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSZ/VVPSZ
KSZ/VVRSZ
KSZ/ZKOSA
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Zpěv v komorních souborech
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
6
3
2
2*
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
116
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Z
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
1
1
117
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Saxofon
Prezenční
první
Specializace: 00
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/ISDE1
KDN/ORCH1
KDN/SAXF1
KKN/KORE1
KDN/ISDE2
KDN/ORCH2
KDN/SAXF2
KKN/KORE2
KDN/ISDE3
KDN/KOMH1
KDN/ORCH3
KDN/SAXF3
KKN/KORE3
KDN/ISDE4
KDN/KOMH2
KDN/ORCH4
KDN/SAXF4
KKN/KORE4
KDN/SZZ1
KDN/SZZ2
KDN/ISDE5
KDN/KOMH3
KDN/ORCH5
KDN/SAXF5
KKN/KORE5
KDN/ISDE6
KDN/KOMH4
KDN/ORCH6
KDN/SAXF6
KKN/KORE6
Počet kreditů: 122
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Interpretační seminář 1
Orchestrální praxe 1
Hra na saxofon 1
Korepetice 1
Interpretační seminář 2
Orchestrální praxe 2
Hra na saxofon 2
Korepetice 2
Interpretační seminář 3
Komorní hra 1
Orchestrální praxe 3
Hra na saxofon 3
Korepetice 3
Interpretační seminář 4
Komorní hra 2
Orchestrální praxe 4
Hra na saxofon 4
Korepetice 4
Interpretace hudby
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Interpretační seminář 5
Komorní hra 3
Orchestrální praxe 5
Hra na saxofon 5
Korepetice 5
Interpretační seminář 6
Komorní hra 4
Orchestrální praxe 6
Hra na saxofon 6
Korepetice 6
kred.
Př+Cv+Sem
2
1
11
1
2*
1*
14*
1*
2*
3
2*
11*
2*
2*
3*
2*
14*
2*
0
0
3*
3*
2*
15*
2*
3*
3*
2*
11*
2*
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+10S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
0+0+2
1+0+0
0+2+0
2+0+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPSX1
KDN/LPSX2
KDN/LPSX3
KDN/LPSX4
KDN/VEPDE
KDN/VERDE
118
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Hra z listu a orchestrální
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Zakonč.
party
party
party
party
1
2
3
4
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
2*
4
6
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp,Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
1
1
2
2
Z
L
Z
L
Z/L
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/HRAKS
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
KKN/POKL1
KKN/POKL2
Název předmětu
Hra v komorním souboru
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Povinný klavír 1
Povinný klavír 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
7
2
2*
1+0+0
0+0+0
0+0+0
1+0+0
1+0+0
Povinné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KTD/UETU1
KTD/KOAS1
KTD/UETU2
KTD/KASEH
KTD/KOAS2
KTD/DESHK
KTD/KOAS3
KTD/BCDIS
KTD/KASCH
Název předmětu
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Komplexní analýza skladeb 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Kapitoly ze soudobé evr.a svět.hudby
Komplexní analýza skladeb 2
Dějiny hudební kultury 20.století
Komplexní analýza skladeb 3
Bakalářský seminář
Kapitoly ze soudobé české hudby
KRO/ITAH1
KRO/ITAH3
KTD/HUMST
KTD/KOM20
KTD/UDAI1
KRO/ITAH2
KRO/ITAH4
KTD/HUMBA
KTD/UDAI2
Název předmětu
Italština pro hudební obory 1
Italština pro hudební obory 3
Hudební myšlení do 1600
Hudební myšlení po 1900
Úvod do autentické interpretace 1
Italština pro hudební obory 2
Italština pro hudební obory 4
Hudební myšlení 1600 - 1900
Úvod do autentické interpretace 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Z/L
Z/L
Z/L
Z
L
Počet kreditů: 22
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
2
3*
3
3*
1
2
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
4S+0+0S
1+0+1
Povinně volitelné předměty - společný základ
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Volba min.: 9 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
3
3
2
2
2
3
2*
0+2+0
0+2+0
1+0+1
1+0+1
0+0+2
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+0+2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Výběrové předměty - společný základ
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KTD/RDESK
KTD/RHTH1
KTD/RDCHK
KTD/RHTH2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Repetitorium dějin hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 1
Repetitorium dějin české hudební kultury
Repetitorium hudební teorie a harmonie 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
2
2
2
2
2
2
1D+20S+0D
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
119
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
KAA/ANG7U
KTD/HKOM1
KTD/LIPH1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KTD/HKOM2
KTD/LIPH2
120
Angličtina pro pokročilé 1
Hudební kompozice 1
Lidová píseň a hudba 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Hudební kompozice 2
Lidová píseň a hudba 2
2
2
2
2
2
2
2
2*
2*
0+2+0
0+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+0
1+0+1
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Studijní program: B8206 – Výtvarná umění
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Animovaná tvorba
Prezenční
první
Kreditní limit: 180 kr.
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/UOCG1
KIM/BUDSA
KIM/UADR1
KIM/UBRTV
KIM/UFOT1
KIM/UIKR1
KIM/ULEA1
KIM/UNIM1
KIM/UTTV1
KTD/ANAT1
KTD/DEJI1
KGK/UOCG2
KIM/BSOP1
KIM/UADR2
KIM/UIKR2
KIM/ULEA2
KIM/UNIM2
KIM/UTTV2
KIM/UVKTV
KTD/ANAT2
KTD/DEJI2
KIM/BSKS1
KIM/ULEA3
KIM/UNIM3
KIM/UTRSK
KIM/UTTV3
KTD/DEJI3
KIM/BSKS2
KIM/UATEV
KIM/ULEA4
KIM/UNIM4
KIM/UTTV4
KTD/DEJI4
KIM/BSZZA
KTD/BSZZD
KIM/BPPP1
KIM/BSPB1
KIM/UAREZ
KIM/ULEA5
KIM/UNIM5
KIM/UTTV5
Název předmětu
Počítačová grafika 1
Úvod do studia animace
Základy dramaturgie a scénáristiky 1
Obraz v animaci
Základy fotografické tvorby 1 - 2
Kinetická kresba 1
Elektronická animace 1
Animační ateliér 1
Ateliérová tvorba 1
Plastická anatomie 1
Dějiny umění 1
Počítačová grafika 2
Seminář o přípravě projektu 1
Základy dramaturgie a scénáristiky 2
Kinetická kresba 2
Elektronická animace 2
Animační ateliér 2
Ateliérová tvorba 2
Zvuk v animaci
Plastická anatomie 2
Dějiny umění 2
Seminář ke střihové skladbě 1
Elektronická animace 3
Animační ateliér 3
Střihová skladba
Ateliérová tvorba 3
Dějiny umění 3
Seminář ke střihové skladbě 2
Zákl. televizní techniky a videotechniky
Elektronická animace 4
Animační ateliér 4
Ateliérová tvorba 4
Dějiny umění 4
Animovaná tvorba
Dějiny umění
Producentská příprava projektu 1
Seminář k bakalářskému projektu 1
Základy režie
Elektronická animace 5
Animační ateliér 5
Ateliérová tvorba 5
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
2
2
6
4
3
6
4
2
2
3*
2
2*
4*
3*
6*
4*
2
3*
2*
2
3*
6*
2
4*
2*
2*
1
3*
6*
4*
2*
0
0
2
2
2
3*
7*
4*
0+2+0
2+0+0
2+0+0
2+0+0
0+4+0
0+4+0
0+3+0
0+6+0
0+4+0
0+0+2
1+1+0
0+2+0
0+2+0
2+0+0
0+4+0
0+3+0
0+6+0
0+4+0
2+0+0
0+0+2
1+1+0
0+2+0
0+3+0
0+6+0
2+0+0
0+4+0
1+1+0
0+2+0
1+0+0
0+3+0
0+6+0
0+4+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+3+0
0+6+0
0+4+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
121
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
KTD/DEJI5
KIM/BSPB2
KIM/ULEA6
KIM/UNIM6
KIM/UTTV6
KTD/DEJI6
Dějiny umění 5
Seminář k bakalářskému projektu 2
Elektronická animace 6
Animační ateliér 6
Ateliérová tvorba 6
Dějiny umění 6
2
2*
3*
7*
4*
2*
1+1+0
0+2+0
0+3+0
0+6+0
0+4+0
1+1+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KIM/UAFM1
KIM/UAFM2
KIM/UAFM3
KTD/DEJA1
KTD/UETU1
KIM/UAFM4
KIM/UYFO1
KTD/DEJA2
KTD/UETU2
KIM/UAFM5
KTD/DEJA3
KIM/UAFM6
KTD/DEJA4
KTD/BSED1
KTD/BSED2
Název předmětu
Dějiny animovaného filmu 1
Dějiny animovaného filmu 2
Dějiny animovaného filmu 3
Dějiny umění po r. 1945 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Dějiny animovaného filmu 4
Výtvarná fotografie 1-2
Dějiny umění po r. 1945 2
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Dějiny animovaného filmu 5
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny animovaného filmu 6
Dějiny umění po r.1945 4
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
3
3
3
3
3
3
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
2
2
2*
6
2*
3*
2*
2*
2*
2*
1
1
1+0+1
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+0+1
0+4+0
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+1+0
1+0+1
1+1+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KGK/URTE3
KGK/URTE4
KGK/UAKA3
KGK/URTE5
KTD/BIVV1
KGK/UAKA4
KGK/URTE6
KTD/BIVV2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KAM/BMAR1
KGK/UAKA1
KIM/BDFO1
KIM/BDFO2
KIM/UINK1
KMB/BKUR1
KMB/UAPR1
122
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Grafické techniky 3
Grafické techniky 4
Papír - kniha 3
Grafické techniky 5
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 1
Papír - kniha 4
Grafické techniky 6
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Marketing reklamní agentury 1
Papír - kniha 1
Dějiny fotografie 1
Dějiny fotografie 2
Ateliér intermediální - kurz 1
Kurátorství 1
Barva - prostor 1
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3*
3
3
2
3*
3*
2*
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
1D+20S+0D
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
2
2
3
3
3
3
3
3
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
KSO/BMODE
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KAM/BMAR2
KGK/UAKA2
KIM/UINK2
KMB/BKUR2
KMB/UAPR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
KTD/ODEXB
Modelování 1
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Marketing reklamní agentury 2
Papír - kniha 2
Ateliér intermediální - kurz 2
Kurátorství 2
Barva - prostor 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Odborná exkurze
3
2
2
2
2
2
2
2*
3*
3*
1
3*
2
2*
3
0D+5D+0D
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
0+2+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
0D+3D+0D
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
123
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Tvůrčí fotografie
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KIM/BATP1
KIM/BDFO1
KIM/BDZO1
KIM/BFOT1
KIM/BTFO1
KIM/BATP2
KIM/BDCF1
KIM/BDZO2
KIM/BFOT2
KIM/BTFO2
KIM/BATP3
KIM/BDFO2
KIM/BDZO3
KIM/BFOT3
KIM/BTFO3
KTD/DEJA1
KIM/BDCF2
KIM/BDZO4
KIM/BFOT4
KIM/BTFO4
KTD/DEJA2
KIM/BSZZF
KTD/BSZZD
KIM/BATP4
KIM/BDFO3
KIM/BDZO5
KIM/BFOT5
KIM/BTFO5
KTD/DEJA3
KTD/DEJI5
KIM/BDZO6
KIM/BFOT6
KIM/BSFTG
KIM/BTFO6
KTD/DEJA4
KTD/DEJI6
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
Název předmětu
Ateliérová praxe 1
Dějiny fotografie 1
Digitální zpracování obrazu 1
Ateliér fotografie 1
Tech.vzniku a výroby fotogr.obrazu
Ateliérová praxe 2
Dějiny české fotografie 1
Digitální zpracování obrazu 2
Ateliér fotografie 2
Tech.vzniku a výroby fotogr.obrazu
Ateliérová praxe 3
Dějiny fotografie 2
Digitální zpracování obrazu 3
Ateliér fotografie 3
Tech.vzniku a výroby fotogr.obrazu
Dějiny umění po r. 1945 1
Dějiny české fotografie 2
Digitální zpracování obrazu 4
Ateliér fotografie 4
Tech.vzniku a výroby fotogr.obrazu
Dějiny umění po r. 1945 2
Fotografie
Dějiny umění
Ateliérová praxe 4
Dějiny fotografie 3
Digitální zpracování obrazu 5
Ateliér fotografie 5
Tech.vzniku a výroby fotogr.obrazu
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny umění 5
Digitální zpracování obrazu 6
Ateliér fotografie 6
Současná fotografie
Tech.vzniku a výroby fotogr.obrazu
Dějiny umění po r.1945 4
Dějiny umění 6
1
2
3
4
5
6
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
2
13
2
2
3
2*
13*
2*
2
3
2*
13*
3*
2
3*
2*
13*
3*
2*
0
0
2
2
2*
13*
3*
2*
2
2*
14*
3
3*
2*
2*
0+2+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+2+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
0+0+2
1+1+0
1+1+0
Povinně-volitelné předměty
Kat./Zkr.
KGK/URES1
KIM/BPKS1
KTD/DEJI1
124
Název předmětu
Speciální kresba 1
Polemicko kritický seminář 1
Dějiny umění 1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
3
2
0+5+0
0+0+2
1+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
1
1
1
Z
Z
Z
KGK/URES2
KTD/DEJI2
KGK/URES3
KIM/BDOF1
KTD/DEJI3
KTD/UETU1
KGK/URES4
KIM/BDOF2
KIM/BPKS2
KTD/DEJI4
KTD/UETU2
KTD/BSED1
KTD/BSED2
Speciální kresba 2
Dějiny umění 2
Speciální kresba 3
Dokumentární fotografie 1
Dějiny umění 3
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Speciální kresba 4
Dokumentární fotografie 2
Polemicko kritický seminář 2
Dějiny umění 4
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
4*
2*
4*
3
2*
2
5*
3
3
2*
3*
1
1
0+5+0
1+1+0
0+5+0
0+2+0
1+1+0
1+0+1
0+5+0
0+2+0
0+0+2
1+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/UPOG1
KGK/UPOG2
KGK/UOCG1
KGK/URTE3
KGK/URTE5
KGK/UOCG2
KGK/URTE4
KGK/URTE6
KGK/UOCG3
KGK/UOCG4
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KIM/UINK1
KMB/BKUR1
KMB/UAPR1
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KIM/UINK2
KMB/BKUR2
KMB/UAPR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
Název předmětu
Základy počítačové grafiky 1
Základy počítačové grafiky 2
Počítačová grafika 1
Grafické techniky 3
Grafické techniky 5
Počítačová grafika 2
Grafické techniky 4
Grafické techniky 6
Počítačová grafika 3
Počítačová grafika 4
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Ateliér intermediální - kurz 1
Kurátorství 1
Barva - prostor 1
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Ateliér intermediální - kurz 2
Kurátorství 2
Barva - prostor 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3*
3
3
3
3*
3*
3*
3*
3*
2
2
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2
2
3*
1
3*
2
2*
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
125
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Grafika
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/UISM1
KGK/URES1
KGK/UUGR1
KTD/ANAT1
KTD/DEJI1
KGK/UISM2
KGK/URES2
KGK/UUGR2
KTD/ANAT2
KTD/DEJI2
KGK/UOCG1
KGK/URES3
KGK/UUGR3
KTD/DEJA1
KTD/DEJI3
KGK/UOCG2
KGK/URES4
KGK/UUGR4
KTD/DEJA2
KTD/DEJI4
KGK/BSZZG
KTD/BSZZD
KGK/UOCG3
KGK/UUGR5
KTD/DEJA3
KTD/DEJI5
KGK/UOCG4
KGK/UUGR6
KTD/DEJA4
KTD/DEJI6
Název předmětu
Písmo 1
Speciální kresba 1
Ateliér grafiky 1
Plastická anatomie 1
Dějiny umění 1
Písmo 2
Speciální kresba 2
Ateliér grafiky 2
Plastická anatomie 2
Dějiny umění 2
Počítačová grafika 1
Speciální kresba 3
Ateliér grafiky 3
Dějiny umění po r. 1945 1
Dějiny umění 3
Počítačová grafika 2
Speciální kresba 4
Ateliér grafiky 4
Dějiny umění po r. 1945 2
Dějiny umění 4
Grafika
Dějiny umění
Počítačová grafika 3
Ateliér grafiky 5
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny umění 5
Počítačová grafika 4
Ateliér grafiky 6
Dějiny umění po r.1945 4
Dějiny umění 6
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
4
13
2
2
3*
4*
13*
3*
2*
3
4*
13*
2
2*
3*
5*
13*
2*
2*
0
0
3*
16*
2*
2
3*
16*
2*
2*
0+2+0
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+2+0
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+2+0
0+5+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+5+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KGK/UPOG1
KGK/URTE1
KGK/UPOG2
KGK/URTE2
KGK/URTE3
KTD/UETU1
KGK/URTE4
KTD/UETU2
KGK/URTE5
126
Název předmětu
Základy počítačové grafiky 1
Grafické techniky 1
Základy počítačové grafiky 2
Grafické techniky 2
Grafické techniky 3
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Grafické techniky 4
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Grafické techniky 5
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3*
3*
3
2
3*
3*
3
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
1+0+1
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
2
2
2
2
3
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
KGK/URTE6
KTD/BSED1
KTD/BSED2
Grafické techniky 6
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
3*
1
1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zp
Zp
Zp
3
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KIM/UFOT1
KGK/UAKA1
KGK/UISM3
KGK/UAKA2
KGK/UISM4
KIM/UYFO1
KGK/UAKA3
KTD/BIVV1
KGK/UAKA4
KTD/BIVV2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KAM/BMAR1
KGK/BDGD1
KIM/BDFO1
KIM/BDFO2
KIM/UINK1
KMB/BKUR1
KMB/UAPR1
KSO/BMODE
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KAM/BMAR2
KGK/BDGD2
KGK/TVPL1
KGK/TVPL2
KIM/UINK2
KMB/BKUR2
KMB/UAPR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
KTD/ODEXB
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Základy fotografické tvorby 1 - 2
Papír - kniha 1
Písmo 3
Papír - kniha 2
Písmo 4
Výtvarná fotografie 1-2
Papír - kniha 3
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 1
Papír - kniha 4
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Marketing reklamní agentury 1
Dějiny grafického designu 1
Dějiny fotografie 1
Dějiny fotografie 2
Ateliér intermediální - kurz 1
Kurátorství 1
Barva - prostor 1
Modelování 1
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Marketing reklamní agentury 2
Dějiny grafického designu 2
Tvorba v plenéru 1
Tvorba v plenéru 2
Ateliér intermediální - kurz 2
Kurátorství 2
Barva - prostor 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
6
3
3*
3*
3*
6
3
2
3*
2*
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2*
2*
3
3
3*
1
3*
2
2*
3
1D+20S+0D
0+4+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+4+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+0+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
0D+5D+0D
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+0+0
0+5D+0
0+5D+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
127
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Intermediální umění
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/URES1
KIM/UNTM1
KTD/ANAT1
KTD/DEJI1
KGK/URES2
KIM/UNTM2
KTD/ANAT2
KTD/DEJI2
KGK/URES3
KIM/UEIN1
KIM/UNTM3
KTD/DEJA1
KTD/DEJI3
KGK/URES4
KIM/UEIN2
KIM/UNTM4
KTD/DEJA2
KTD/DEJI4
KIM/BSZZI
KTD/BSZZD
KIM/UEIN3
KIM/UNTM5
KTD/DEJA3
KTD/DEJI5
KIM/UEIN4
KIM/UNTM6
KTD/DEJA4
KTD/DEJI6
Název předmětu
Speciální kresba 1
Ateliér intermediální 1
Plastická anatomie 1
Dějiny umění 1
Speciální kresba 2
Ateliér intermediální 2
Plastická anatomie 2
Dějiny umění 2
Speciální kresba 3
Technologie všeobecná 1
Ateliér intermediální 3
Dějiny umění po r. 1945 1
Dějiny umění 3
Speciální kresba 4
Technologie všeobecná 2
Ateliér intermediální 4
Dějiny umění po r. 1945 2
Dějiny umění 4
Intermediální tvorba
Dějiny umění
Technologie všeobecná 3
Ateliér intermediální 5
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny umění 5
Technologie všeobecná 4
Ateliér intermediální 6
Dějiny umění po r.1945 4
Dějiny umění 6
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
14
2
2
4*
14*
3*
2*
4*
3
15*
2
2*
5*
3*
15*
2*
2*
0
0
3*
16*
2*
2
3*
16*
2*
2*
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+5+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+5+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KGK/UPOG1
KGK/UPOG2
KIM/UMPR1
KTD/UETU1
KIM/UMPR2
KTD/UETU2
KIM/PPPK1
KIM/PPPK2
KIM/UMPR3
KTD/BSED1
KTD/BSED2
128
Název předmětu
Základy počítačové grafiky 1
Základy počítačové grafiky 2
Materiálová praxe 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Materiálová praxe 2
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Práce s poloprofesionální kamerou 1
Práce s poloprofesionální kamerou 2
Materiálová praxe 3
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3*
3
2
3
3*
3
3
3
1
1
0+2+0
0+2+0
0+5D+0
1+0+1
0+5D+0
1+0+1
0+3+0
0+3+0
0+5D+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
2
2
2
3
3
3
Z
L
L
Z
L
L
Z
L
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KIM/BDZO1
KIM/UFOT1
KIM/BDZO2
KGK/UOCG1
KGK/URTE3
KIM/BDZO3
KGK/UOCG2
KGK/URTE4
KIM/BDZO4
KIM/UYFO1
KGK/UOCG3
KGK/URTE5
KIM/BDZO5
KIM/UYFO3
KTD/BIVV1
KGK/UOCG4
KGK/URTE6
KIM/BDZO6
KIM/UYFO4
KTD/BIVV2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KAM/BMAR1
KIM/BDFO1
KIM/BDFO2
KMB/BKUR1
KMB/UAPR1
KSO/BMODE
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KAM/BMAR2
KMB/BKUR2
KMB/UAPR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
KTD/ODEXB
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Digitální zpracování obrazu 1
Základy fotografické tvorby 1 - 2
Digitální zpracování obrazu 2
Počítačová grafika 1
Grafické techniky 3
Digitální zpracování obrazu 3
Počítačová grafika 2
Grafické techniky 4
Digitální zpracování obrazu 4
Výtvarná fotografie 1-2
Počítačová grafika 3
Grafické techniky 5
Digitální zpracování obrazu 5
Výtvarná fotografie 3
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 1
Počítačová grafika 4
Grafické techniky 6
Digitální zpracování obrazu 6
Výtvarná fotografie 4
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Marketing reklamní agentury 1
Dějiny fotografie 1
Dějiny fotografie 2
Kurátorství 1
Barva - prostor 1
Modelování 1
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Marketing reklamní agentury 2
Kurátorství 2
Barva - prostor 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
6
2*
3
3
2*
3*
3*
2*
6
3*
3
2*
3
2
3*
3*
2*
3*
2*
2
2
2
2
2
3
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2*
1
3*
2
2*
3
1D+20S+0D
0+2+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+1+0
1+1+0
1+0+0
1+1+0
0D+5D+0D
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+0+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
129
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Malba
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/URES1
KMB/UALB1
KTD/ANAT1
KTD/DEJI1
KGK/URES2
KMB/UALB2
KTD/ANAT2
KTD/DEJI2
KGK/URES3
KMB/UALB3
KMB/UEMA1
KTD/DEJA1
KTD/DEJI3
KGK/URES4
KMB/UALB4
KMB/UEMA2
KTD/DEJA2
KTD/DEJI4
KMB/BSZZM
KTD/BSZZD
KMB/UALB5
KMB/UEMA3
KTD/DEJA3
KTD/DEJI5
KMB/UALB6
KMB/UEMA4
KTD/DEJA4
KTD/DEJI6
Název předmětu
Speciální kresba 1
Ateliér malby 1
Plastická anatomie 1
Dějiny umění 1
Speciální kresba 2
Ateliér malby 2
Plastická anatomie 2
Dějiny umění 2
Speciální kresba 3
Ateliér malby 3
Technologie malby 1
Dějiny umění po r. 1945 1
Dějiny umění 3
Speciální kresba 4
Ateliér malby 4
Technologie malby 2
Dějiny umění po r. 1945 2
Dějiny umění 4
Malba
Dějiny umění
Ateliér malby 5
Technologie malby 3
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny umění 5
Ateliér malby 6
Technologie malby 4
Dějiny umění po r.1945 4
Dějiny umění 6
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
14
2
2
4*
14*
3*
2*
4*
15*
3
2
2*
5*
15*
3*
2*
2*
0
0
16*
3*
2*
2
16*
3*
2*
2*
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+5+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+5+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KIM/UFOT1
KMB/UAPR1
KTD/UETU1
KIM/UYFO1
KMB/UAPR2
KTD/UETU2
KTD/BSED1
KTD/BSED2
130
Název předmětu
Základy fotografické tvorby 1 - 2
Barva - prostor 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Výtvarná fotografie 1-2
Barva - prostor 2
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
3
2
6
3*
3*
1
1
0+4+0
1+1+0
1+0+1
0+4+0
1+1+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
1
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KGK/UISM1
KGK/UPOG1
KGK/URTE3
KGK/UISM2
KGK/UPOG2
KGK/URTE4
KGK/UISM3
KGK/URTE5
KIM/UYFO3
KTD/BIVV1
KGK/UISM4
KGK/URTE6
KIM/UYFO4
KTD/BIVV2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KAM/BMAR1
KIM/BDFO1
KIM/BDFO2
KIM/UINK1
KMB/BKUR1
KSO/BMODE
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KAM/BMAR2
KIM/UINK2
KMB/BKUR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
KTD/ODEXB
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Písmo 1
Základy počítačové grafiky 1
Grafické techniky 3
Písmo 2
Základy počítačové grafiky 2
Grafické techniky 4
Písmo 3
Grafické techniky 5
Výtvarná fotografie 3
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 1
Písmo 4
Grafické techniky 6
Výtvarná fotografie 4
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Marketing reklamní agentury 1
Dějiny fotografie 1
Dějiny fotografie 2
Ateliér intermediální - kurz 1
Kurátorství 1
Modelování 1
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Marketing reklamní agentury 2
Ateliér intermediální - kurz 2
Kurátorství 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
3
3
3
3*
3*
3*
3*
3
3
2
3*
3*
3*
2*
2
2
2
2
2
3
3
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2*
3*
1
2
2*
3
1D+20S+0D
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+1+0
1+1+0
0+2+0
1+0+0
0D+5D+0D
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
0+2+0
1+0+0
1+1+0
1+1+0
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
131
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Sochařství-volná tvorba
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/URES1
KSO/UOCH1
KTD/ANAT1
KTD/DEJI1
KGK/URES2
KSO/UOCH2
KTD/ANAT2
KTD/DEJI2
KGK/URES3
KSO/UECH1
KSO/UOCH3
KTD/DEJA1
KTD/DEJI3
KGK/URES4
KSO/UECH2
KSO/UOCH4
KTD/DEJA2
KTD/DEJI4
KSO/BSZZS
KTD/BSZZD
KSO/UECH3
KSO/UOCH5
KTD/DEJA3
KTD/DEJI5
KSO/UECH4
KSO/UOCH6
KTD/DEJA4
KTD/DEJI6
Název předmětu
Speciální kresba 1
Ateliér sochařství 1
Plastická anatomie 1
Dějiny umění 1
Speciální kresba 2
Ateliér sochařství 2
Plastická anatomie 2
Dějiny umění 2
Speciální kresba 3
Technologie 1
Ateliér sochařství 3
Dějiny umění po r. 1945 1
Dějiny umění 3
Speciální kresba 4
Technologie 2
Ateliér sochařství 4
Dějiny umění po r. 1945 2
Dějiny umění 4
Sochařství
Dějiny umění
Technologie 3
Ateliér sochařství 5
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny umění 5
Technologie 4
Ateliér sochařství 6
Dějiny umění po r.1945 4
Dějiny umění 6
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
14
2
2
4*
14*
3*
2*
4*
3
15*
2
2*
5*
3*
15*
2*
2*
0
0
3*
16*
2*
2
3*
16*
2*
2*
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+5+0
0+8+0
0+0+2
1+1+0
0+5+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+5+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KSO/BSOK1
KSO/UMAT1
KSO/BSOK2
KTD/UETU1
KSO/BSOK3
KSO/UMAT2
KTD/UETU2
KSO/BSOK4
KSO/BSOK5
KSO/UMAT3
KSO/BSPL1
132
Název předmětu
Sochařská kresba 1
Práce v materiálu 1
Sochařská kresba 2
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Sochařská kresba 3
Práce v materiálu 2
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Sochařská kresba 4
Sochařská kresba 5
Práce v materiálu 3
Sochařský plenér 1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
6
4
2
4
6
3*
4
4
6
3
0+5D+0
0+12D+0
0+5D+0
1+0+1
0+5D+0
0+12D+0
1+0+1
0+5D+0
0+5D+0
0+12D+0
0+12D+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
L
L
Z
KTD/BSED1
KSO/BSPL2
KTD/BSED2
Seminář z dějin umění 1
Sochařský plenér 2
Seminář z dějin umění 2
1
3
1
0+2+0
0+12D+0
0+2+0
Zp
Zp
Zp
Z
L
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KIM/UFOT1
KSO/BPCM1
KSO/BPCM2
KGK/UAKA1
KGK/UISM1
KGK/UPOG1
KGK/URTE1
KGK/UAKA2
KGK/UISM2
KGK/UPOG2
KGK/URTE2
KIM/UYFO1
KSO/BPCM4
KGK/UISM3
KGK/URTE3
KTD/BIVV1
KGK/UISM4
KGK/URTE4
KTD/BIVV2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KAM/BMAR1
KIM/BDFO1
KIM/BDFO2
KIM/UINK1
KMB/BKUR1
KMB/UAPR1
KSO/BPCM3
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KAM/BMAR2
KIM/UINK2
KMB/BKUR2
KMB/UAPR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Základy fotografické tvorby 1 - 2
Počítačové modelování 1
Počítačové modelování 2
Papír - kniha 1
Písmo 1
Základy počítačové grafiky 1
Grafické techniky 1
Papír - kniha 2
Písmo 2
Základy počítačové grafiky 2
Grafické techniky 2
Výtvarná fotografie 1-2
Počítačové modelování 4
Písmo 3
Grafické techniky 3
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 1
Písmo 4
Grafické techniky 4
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Marketing reklamní agentury 1
Dějiny fotografie 1
Dějiny fotografie 2
Ateliér intermediální - kurz 1
Kurátorství 1
Barva - prostor 1
Počítačové modelování 3
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Marketing reklamní agentury 2
Ateliér intermediální - kurz 2
Kurátorství 2
Barva - prostor 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
6
3
3
3
3
3
3
3*
3*
3*
3*
6
3
3*
3
2
3*
3*
2*
2
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2*
3*
1
3*
2
2*
1D+20S+0D
0+4+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+1+0
1+1+0
0+2+0
1+0+0
1+1+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
0+2+0
1+0+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
133
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
KTD/ODEXB
134
Odborná exkurze
3
0D+3D+0D Zp
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Kresba
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 180 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/BKRS1
KGK/UPOG1
KTD/ANAT1
KTD/DEJI1
KGK/BKRP1
KGK/BKRS2
KGK/UPOG2
KTD/ANAT2
KTD/DEJI2
KGK/BKRS3
KGK/UOCG1
KTD/DEJA1
KTD/DEJI3
KGK/BKRP2
KGK/BKRS4
KGK/UOCG2
KTD/DEJA2
KTD/DEJI4
KGK/BSZZK
KTD/BSZZD
KGK/BKRS5
KGK/UOCG3
KTD/DEJA3
KTD/DEJI5
KGK/BKRP3
KGK/BKRS6
KGK/UOCG4
KTD/DEJA4
KTD/DEJI6
Název předmětu
Ateliér kresby 1
Základy počítačové grafiky 1
Plastická anatomie 1
Dějiny umění 1
Kresba v plenéru-kurz 1
Ateliér kresby 2
Základy počítačové grafiky 2
Plastická anatomie 2
Dějiny umění 2
Ateliér kresby 3
Počítačová grafika 1
Dějiny umění po r. 1945 1
Dějiny umění 3
Kresba v plenéru-kurz 2
Ateliér kresby 4
Počítačová grafika 2
Dějiny umění po r. 1945 2
Dějiny umění 4
Kresba
Dějiny umění
Ateliér kresby 5
Počítačová grafika 3
Dějiny umění po r.1945 3
Dějiny umění 5
Kresba v plenéru-kurz 3
Ateliér kresby 6
Počítačová grafika 4
Dějiny umění po r.1945 4
Dějiny umění 6
Počet kreditů: 144
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
15
3
2
2
3
15*
3*
3*
2*
15*
3
2
2*
3
16*
3*
2*
2*
0
0
15*
3*
2*
2
3
16*
3*
2*
2*
0+10+0
0+2+0
0+0+2
1+1+0
0+5D+0
0+10+0
0+2+0
0+0+2
1+1+0
0+10+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+5D+0
0+10+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
0+5D+0
0+8+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KGK/BATK1
KGK/URTE1
KTD/UETU1
KGK/BATK2
KGK/URTE2
KIM/UYFO1
KTD/UETU2
KGK/URTE3
KGK/URTE4
KTD/BSED1
Název předmětu
Ateliérová tvorba 1
Grafické techniky 1
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
Ateliérová tvorba 2
Grafické techniky 2
Výtvarná fotografie 1-2
Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
Grafické techniky 3
Grafické techniky 4
Seminář z dějin umění 1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Volba min.: 18 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
5
3
2
5*
3*
6
3*
3
3*
1
0+4+0
0+2+0
1+0+1
0+4+0
0+2+0
0+4+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
2
2
2
2
2
2
2
3
3
135
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Z
KTD/BSED2
Seminář z dějin umění 2
1
0+2+0
Zp
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KIK/INPOG
KIM/UFOT1
KGK/UAKA1
KGK/UISM1
KIM/UINK1
KMB/UAPR1
KGK/UAKA2
KGK/UISM2
KIM/UINK2
KMB/UAPR2
KGK/UAKA3
KGK/UISM3
KTD/BIVV1
KGK/UAKA4
KGK/UISM4
KTD/BIVV2
KAA/ANG1U
KAA/ANG3U
KAA/ANG5U
KAA/ANG7U
KAM/BMAR1
KIM/BDFO1
KIM/BDFO2
KMB/BKUR1
KSO/BMODE
KTD/BDCD1
KTD/BDCE1
KAA/ANG2U
KAA/ANG4U
KAA/ANG6U
KAA/ANG8U
KAM/BMAR2
KMB/BKUR2
KTD/BDCD2
KTD/BDCE2
KTD/ODEXB
136
Název předmětu
Informační a počítačová gramotnost
Základy fotografické tvorby 1 - 2
Papír - kniha 1
Písmo 1
Ateliér intermediální - kurz 1
Barva - prostor 1
Papír - kniha 2
Písmo 2
Ateliér intermediální - kurz 2
Barva - prostor 2
Papír - kniha 3
Písmo 3
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 1
Papír - kniha 4
Písmo 4
Novodobé interpr. přístupy k výtv.dílu 2
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 1
Marketing reklamní agentury 1
Dějiny fotografie 1
Dějiny fotografie 2
Kurátorství 1
Modelování 1
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.1
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro pokročilé 2
Marketing reklamní agentury 2
Kurátorství 2
Kapitoly z dějin čs.výtv.umění 20.stol.2
Kapitoly z dějin čs. výtvarného umění 2
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
6
3
3
3
3
3*
3*
3*
3*
3
3*
2
3*
3*
2*
2
2
2
2
2
3
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2*
1
2
2*
3
1D+20S+0D
0+4+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
1+0+1
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+1+0
1+1+0
1+0+0
0D+5D+0D
1+1+0
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+1+1
1+0+0
1+1+0
1+1+0
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
137
Navazující magisterské studijní programy
2.1.10.2
Fakulta umění OU realizuje v akademickém roce 2009/2010 jednooborové studium v následujících navazujících magisterských studijních programech v prezenční formě studia:

program Hudební umění se studijními obory:
 Fagot
 Flétna
 Hoboj
 Housle
 Klarinet
 Klavír
 Kontrabas
 Lesní roh
 Pozoun
 Viola
 Violoncello
 Zpěv

program Výtvarná umění se studijními obory:
 Animovaná tvorba
 Grafika
 Intermediální umění
 Malba
 Sochařství-volná tvorba
 Kresba
Posluchači studují standardně 2 roky a musí získat 120 kreditů v předepsané skladbě
povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů podle studijního plánu. Studium je
ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
NMgr. jednooborové studium
138
Počet kreditů
(1. – 2. rok)
Povinné předměty – Výtvarná umění
84
Povinné předměty – Hudební umění umění
96
Povinně volitelné předměty – Výtvarná umění
24
Povinně volitelné předměty – Hudební umění
12
Výběrové předměty
12
Celkem
120
Studijní program: N8201 – Hudební umění
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Fagot
Prezenční
první
Kreditní limit: 120 kr.
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/MCRFG
KDN/DLFG1
KDN/DMFG1
KDN/FAGTA
KDN/ISDEA
KDN/ORCHA
KDN/PGPRA
KKN/KOREA
KDN/DLFG2
KDN/DMFG2
KDN/FAGTB
KDN/ISDEB
KDN/ORCHB
KDN/PGPRB
KKN/KOREB
KDN/MSZZD
KDN/SZZ3
KDN/SZZ4
KDN/FAGTC
KDN/ISDEC
KDN/ORCHC
KKN/KOREC
KDN/FAGTD
KDN/ISDED
KDN/ORCHD
KKN/KORED
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Hra na fagot A
Interpretační seminář A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Hra na fagot B
Interpretační seminář B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Korepetice B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Hra na fagot C
Interpretační seminář C
Orchestrální praxe C
Korepetice C
Hra na fagot D
Interpretační seminář D
Orchestrální praxe D
Korepetice D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
11
2
1
1
1
2*
2*
12*
2*
1*
2*
1*
0
0
0
14*
2*
1*
1*
12*
2*
1*
1*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
3+0+0
0+0+2
0+2+0
0+12S+0
3+0+0
0+0+2
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPFGA
KDN/LPFGB
KDN/LPFGC
KDN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Szv
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/VVPDE
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Z/L
139
KDN/VVRDE
Veřejný recitál
7
0+0+0
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Z/L
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
Zp
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
140
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Flétna
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/MCRFL
KDN/DLFL1
KDN/DMFL1
KDN/FLTAA
KDN/ISDEA
KDN/ORCHA
KDN/PGPRA
KKN/KOREA
KDN/DLFL2
KDN/DMFL2
KDN/FLTAB
KDN/ISDEB
KDN/ORCHB
KDN/PGPRB
KKN/KOREB
KDN/MSZZD
KDN/SZZ3
KDN/SZZ4
KDN/FLTAC
KDN/ISDEC
KDN/ORCHC
KKN/KOREC
KDN/FLTAD
KDN/ISDED
KDN/ORCHD
KKN/KORED
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Hra na flétnu A
Interpretační seminář A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Hra na flétnu B
Interpretační seminář B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Korepetice B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Hra na flétnu C
Interpretační seminář C
Orchestrální praxe C
Korepetice C
Hra na flétnu D
Interpretační seminář D
Orchestrální praxe D
Korepetice D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
11
2
1
1
1
2*
2*
12*
2*
1*
2*
1*
0
0
0
14*
2*
1*
1*
12*
2*
1*
1*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
3+0+0
0+0+2
0+2+0
0+12S+0
3+0+0
0+0+2
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPFLA
KDN/LPFLB
KDN/LPFLC
KDN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Szv
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
1
1
141
Z/L
Z/L
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
142
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Hoboj
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/MCRHB
KDN/DLHB1
KDN/DMHB1
KDN/ISDEA
KDN/OBOEA
KDN/ORCHA
KDN/PGPRA
KKN/KOREA
KDN/DLHB2
KDN/DMHB2
KDN/ISDEB
KDN/OBOEB
KDN/ORCHB
KDN/PGPRB
KKN/KOREB
KDN/MSZZD
KDN/SZZ3
KDN/SZZ4
KDN/ISDEC
KDN/OBOEC
KDN/ORCHC
KKN/KOREC
KDN/ISDED
KDN/OBOED
KDN/ORCHD
KKN/KORED
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Hra na hoboj A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Hra na hoboj B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Korepetice B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Interpretační seminář C
Hra na hoboj C
Orchestrální praxe C
Korepetice C
Interpretační seminář D
Hra na hoboj D
Orchestrální praxe D
Korepetice D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
2
11
1
1
1
2*
2*
2*
12*
1*
2*
1*
0
0
0
2*
14*
1*
1*
2*
12*
1*
1*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPHBA
KDN/LPHBB
KDN/LPHBC
KDN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
1
1
143
Z/L
Z/L
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
144
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Housle
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/MCRHS
KKN/KOREA
KSN/DLHO1
KSN/DMHO1
KSN/HSLEA
KSN/ISSMA
KSN/ORCHA
KSN/PGPRA
KKN/KOREB
KSN/DLHO2
KSN/DMHO2
KSN/HSLEB
KSN/ISSMB
KSN/ORCHB
KSN/PGPRB
KSN/MSZZS
KSN/SZZ3
KSN/SZZ4
KKN/KOREC
KSN/HSLEC
KSN/ISSMC
KSN/ORCHC
KKN/KORED
KSN/HSLED
KSN/ISSMD
KSN/ORCHD
Název předmětu
Celovečerní recitál
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Hra na housle A
Interpretační seminář A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice B
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Hra na housle B
Interpretační seminář B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Korepetice C
Hra na housle C
Interpretační seminář C
Orchestrální praxe C
Korepetice D
Hra na housle D
Interpretační seminář D
Orchestrální praxe D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
1
11
2
1
1
1*
2*
2*
12*
2*
1*
2*
0
0
0
1*
14*
2*
1*
1*
12*
2*
1*
0+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
2+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
3+0+0
0+0+2
0+2+0
0+12S+0
3+0+0
0+0+2
0+2+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPHOA
KSN/LPHOB
KSN/LPHOC
KSN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Doporuč.
Zakonč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp,Szv
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
1
1
145
Z/L
Z/L
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
146
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Klarinet
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/MCRKR
KDN/DLKR1
KDN/DMKR1
KDN/ISDEA
KDN/KLARA
KDN/ORCHA
KDN/PGPRA
KKN/KOREA
KDN/DLKR2
KDN/DMKR2
KDN/ISDEB
KDN/KLARB
KDN/ORCHB
KDN/PGPRB
KKN/KOREB
KDN/MSZZD
KDN/SZZ3
KDN/SZZ4
KDN/ISDEC
KDN/KLARC
KDN/ORCHC
KKN/KOREC
KDN/ISDED
KDN/KLARD
KDN/ORCHD
KKN/KORED
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Hra na klarinet A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Hra na klarinet B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Korepetice B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Interpretační seminář C
Hra na klarinet C
Orchestrální praxe C
Korepetice C
Interpretační seminář D
Hra na klarinet D
Orchestrální praxe D
Korepetice D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
2
11
1
1
1
2*
2*
2*
12*
1*
2*
1*
0
0
0
2*
14*
1*
1*
2*
12*
1*
1*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPKLA
KDN/LPKLB
KDN/LPKLC
KDN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
1
1
147
Z/L
Z/L
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
148
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Klavír
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/MCRKL
KKN/DLKL1
KKN/DMKL1
KKN/DPRXA
KKN/ISKLA
KKN/KLAVA
KKN/PGPRA
KKN/DLKL2
KKN/DMKL2
KKN/DPRXB
KKN/ISKLB
KKN/KLAVB
KKN/PGPRB
KKN/MSZZK
KKN/SZZ3
KKN/SZZ4
KKN/DPRXC
KKN/ISKLC
KKN/KLAVC
KKN/DPRXD
KKN/ISKLD
KKN/KLAVD
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Doprovazečská praxe A
Interpretační seminář A
Hra na klavír A
Pedagogická praxe A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Doprovazečská praxe B
Interpretační seminář B
Hra na klavír B
Pedagogická praxe B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Doprovazečská praxe C
Interpretační seminář C
Hra na klavír C
Doprovazečská praxe D
Interpretační seminář D
Hra na klavír D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
7
1
1
2
2
11
1
2*
2*
2*
2*
12*
1*
0
0
0
2*
2*
14*
2*
2*
12*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
0+1+0
0+0+2
2+0+0
0+1+0
1+0+0
1+0+0
0+1+0
0+0+2
2+0+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+1+0
0+0+2
3+0+0
0+1+0
0+0+2
3+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/KLIMA
KKN/KLIMB
KKN/KLIMC
KKN/KOMH
Název předmětu
Klavírní improvizace a hra z listu A
Klavírní improvizace a hra z listu B
Klavírní improvizace a hra z listu C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zk
Szv
Szv
Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KKN/VVPKL
KKN/VVRKL
KKN/DKINA
KKN/DKINB
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Dějiny klavírní interpretace A
Dějiny klavírní interpretace B
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
2
2*
0+0+0
0+0+0
1+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
149
Z/L
Z/L
Z
L
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
150
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Kontrabas
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/MCRKT
KKN/KOREA
KSN/DLKT1
KSN/DMKT1
KSN/ISSMA
KSN/KTBSA
KSN/ORCHA
KSN/PGPRA
KKN/KOREB
KSN/DLKT2
KSN/DMKT2
KSN/ISSMB
KSN/KTBSB
KSN/ORCHB
KSN/PGPRB
KSN/MSZZS
KSN/SZZ3
KSN/SZZ4
KKN/KOREC
KSN/ISSMC
KSN/KTBSC
KSN/ORCHC
KKN/KORED
KSN/ISSMD
KSN/KTBSD
KSN/ORCHD
Název předmětu
Celovečerní recitál
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Hra na kontrabas A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice B
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Hra na kontrabas B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Korepetice C
Interpretační seminář C
Hra na kontrabas C
Orchestrální praxe C
Korepetice D
Interpretační seminář D
Hra na kontrabas D
Orchestrální praxe D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
1
2
11
1
1
1*
2*
2*
2*
12*
1*
2*
0
0
0
1*
2*
14*
1*
1*
2*
12*
1*
0+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPKTA
KSN/LPKTC
KSN/LPKTB
KSN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party C
Hra z listu a orchestrální party B
Komorní hra
Doporuč.
Zakonč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp,Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
1
Z
Z
L
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Z/L
Z/L
151
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
152
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Lesní roh
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/MCRLR
KDN/DLLR1
KDN/DMLR1
KDN/ISDEA
KDN/LESRA
KDN/ORCHA
KDN/PGPRA
KKN/KOREA
KDN/DLLR2
KDN/DMLR2
KDN/ISDEB
KDN/LESRB
KDN/ORCHB
KDN/PGPRB
KKN/KOREB
KDN/MSZZD
KDN/SZZ3
KDN/SZZ4
KDN/ISDEC
KDN/LESRC
KDN/ORCHC
KKN/KOREC
KDN/ISDED
KDN/LESRD
KDN/ORCHD
KKN/KORED
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Hra na lesní roh A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Hra na lesní roh B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Korepetice B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Interpretační seminář C
Hra na lesní roh C
Orchestrální praxe C
Korepetice C
Interpretační seminář D
Hra na lesní roh D
Orchestrální praxe D
Korepetice D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
2
11
1
1
1
2*
2*
2*
12*
1*
2*
1*
0
0
0
2*
14*
1*
1*
2*
12*
1*
1*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
2+0+0
0+2+0
0+1+0
0+12S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPLRA
KDN/LPLRB
KDN/LPLRC
KDN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zk
Zp
Szv
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Z/L
Z/L
153
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
154
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Pozoun
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/MCRPZ
KDN/DLPZ1
KDN/DMPZ1
KDN/ISDEA
KDN/ORCHA
KDN/PGPRA
KDN/PZONA
KKN/KOREA
KDN/DLPZ2
KDN/DMPZ2
KDN/ISDEB
KDN/ORCHB
KDN/PGPRB
KDN/PZONB
KKN/KOREB
KDN/MSZZD
KDN/SZZ3
KDN/SZZ4
KDN/ISDEC
KDN/ORCHC
KDN/PZONC
KKN/KOREC
KDN/ISDED
KDN/ORCHD
KDN/PZOND
KKN/KORED
Název předmětu
Celovečerní recitál
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Hra na pozoun A
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Hra na pozoun B
Korepetice B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Interpretační seminář C
Orchestrální praxe C
Hra na pozoun C
Korepetice C
Interpretační seminář D
Orchestrální praxe D
Hra na pozoun D
Korepetice D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
2
1
1
11
1
2*
2*
2*
1*
2*
12*
1*
0
0
0
2*
1*
14*
1*
2*
1*
12*
1*
0+0+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
2+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
2+0+0
0+12S+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+2
0+2+0
3+0+0
0+12S+0
0+0+2
0+2+0
3+0+0
0+12S+0
Povinné-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/LPPZA
KDN/LPPZB
KDN/LPPZC
KDN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Szv
Szv
Szv
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KDN/VVPDE
KDN/VVRDE
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Z/L
Z/L
155
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
156
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Viola
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/MCRVL
KKN/KOREA
KSN/DLVI1
KSN/DMVI1
KSN/ISSMA
KSN/ORCHA
KSN/PGPRA
KSN/VIOLA
KKN/KOREB
KSN/DLVI2
KSN/DMVI2
KSN/ISSMB
KSN/ORCHB
KSN/PGPRB
KSN/VIOLB
KSN/MSZZS
KSN/SZZ3
KSN/SZZ4
KKN/KOREC
KSN/ISSMC
KSN/ORCHC
KSN/VIOLC
KKN/KORED
KSN/ISSMD
KSN/ORCHD
KSN/VIOLD
Název předmětu
Celovečerní recitál
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Hra na violu A
Korepetice B
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Hra na violu B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Korepetice C
Interpretační seminář C
Orchestrální praxe C
Hra na violu C
Korepetice D
Interpretační seminář D
Orchestrální praxe D
Hra na violu D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
1
2
1
1
11
1*
2*
2*
2*
1*
2*
12*
0
0
0
1*
2*
1*
14*
1*
2*
1*
12*
0+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
2+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
2+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
0+0+2
0+2+0
3+0+0
0+12S+0
0+0+2
0+2+0
3+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPVLA
KSN/LPVLB
KSN/LPVLC
KSN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Doporuč.
Zakonč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp,Szv
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
1
1
157
Z/L
Z/L
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
158
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Violoncello
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/MCRVC
KKN/KOREA
KSN/DLVC1
KSN/DMVC1
KSN/ISSMA
KSN/ORCHA
KSN/PGPRA
KSN/VCLOA
KKN/KOREB
KSN/DLVC2
KSN/DMVC2
KSN/ISSMB
KSN/ORCHB
KSN/PGPRB
KSN/VCLOB
KSN/MSZZS
KSN/SZZ3
KSN/SZZ4
KKN/KOREC
KSN/ISSMC
KSN/ORCHC
KSN/VCLOC
KKN/KORED
KSN/ISSMD
KSN/ORCHD
KSN/VCLOD
Název předmětu
Celovečerní recitál
Korepetice A
Dějiny a literatura nástroje 1
Didaktika a metodika nástroje 1
Interpretační seminář A
Orchestrální praxe A
Pedagogická praxe A
Hra na violoncello A
Korepetice B
Dějiny a literatura nástroje 2
Didaktika a metodika nástroje 2
Interpretační seminář B
Orchestrální praxe B
Pedagogická praxe B
Hra na violoncello B
Absolventský koncert a jeho obhajoba
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Korepetice C
Interpretační seminář C
Orchestrální praxe C
Hra na violoncello C
Korepetice D
Interpretační seminář D
Orchestrální praxe D
Hra na violoncello D
Počet kreditů: 80
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
6
1
1
1
2
1
1
11
1*
2*
2*
2*
1*
2*
12*
0
0
0
1*
2*
1*
14*
1*
2*
1*
12*
0+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
2+0+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+2+0
0+1+0
2+0+0
0+0+0
0+0+0
0+0+0
0+12S+0
0+0+2
0+2+0
3+0+0
0+12S+0
0+0+2
0+2+0
3+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/LPVCA
KSN/LPVCB
KSN/LPVCC
KSN/KOMH
Název předmětu
Hra z listu a orchestrální party A
Hra z listu a orchestrální party B
Hra z listu a orchestrální party C
Komorní hra
Doporuč.
Zakonč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp,Szv
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2*
2*
3
0+1+0
0+1+0
0+1+0
1+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
1
1
2
Z
L
Z
Z/L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSN/VVPSM
KSN/VVRSM
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
7
0+0+0
0+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Z/L
Z/L
159
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
160
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Zpěv
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSZ/MCRSZ
KKN/KANSA
KKN/KOREA
KSZ/DEDI1
KSZ/DEOP1
KSZ/DLSZ1
KSZ/DMSZ1
KSZ/INSEA
KSZ/JRVPA
KSZ/PGPRA
KSZ/POHPA
KSZ/SOLZA
KKN/KANSB
KKN/KOREB
KSZ/DEDI2
KSZ/DEOP2
KSZ/DLSZ2
KSZ/DMSZ2
KSZ/INSEB
KSZ/JRVPB
KSZ/PGPRB
KSZ/POHPB
KSZ/SOLZB
KSZ/SZZ3
KSZ/SZZ4
KKN/KANSC
KKN/KOREC
KSZ/INSEC
KSZ/JRVPC
KSZ/POHPC
KSZ/SOLZC
KKN/KANSD
KKN/KORED
KSZ/INSED
KSZ/JRVPD
KSZ/POHPD
KSZ/SOLZD
Název předmětu
Celovečerní recitál
Korepetice ansámblů A
Korepetice A
Dějiny divadla 1
Dějiny opery 1
Dějiny a literatura sólového zpěvu 1
Didaktika a metodika sólového zpěvu 1
Interpretační seminář A
Jevištní praxe A
Pedagogická praxe A
Pohybová výchova A
Sólový zpěv A
Korepetice ansámblů B
Korepetice B
Dějiny divadla 2
Dějiny opery 2
Dějiny a literatura sólového zpěvu 2
Didaktika a metodika sólového zpěvu 2
Interpretační seminář B
Jevištní praxe B
Pedagogická praxe B
Pohybová výchova B
Sólový zpěv B
Dějiny a literatura hlavního oboru
Didaktika a metodika hlavního oboru
Korepetice ansámblů C
Korepetice C
Interpretační seminář C
Jevištní praxe C
Pohybová výchova C
Sólový zpěv C
Korepetice ansámblů D
Korepetice D
Interpretační seminář D
Jevištní praxe D
Pohybová výchova D
Sólový zpěv D
Počet kreditů: 84
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1*
1*
1
1*
2*
2*
2*
1*
1*
1*
11*
0
0
1*
1*
2*
1*
1*
13*
1*
1*
2*
1*
1*
11*
0+0+0
0+2+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+4+0
1+0+0
0+3+1
2+0+0
0+2+0
0+12S+0
1+0+0
1+0+0
1+0+0
1+0+0
0+0+2
0+4+0
1+0+0
0+3+1
2+0+0
0+0+0
0+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
0+4+0
0+3+0
3+0+0
0+2+0
0+12S+0
0+0+2
0+4+0
0+3+0
3+0+0
Povinně-volitelné předměty oborové
Kat./Zkr.
KSZ/ZPELA
KSZ/ZPELB
Název předmětu
Zpěv z listu A
Zpěv z listu B
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp,Zk
Zk
Zk
Zp
Zp
Zk
Zp
Zk
Szv
Szv
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
2
2
0+1+0
0+1+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
1
1
161
Z
L
KSZ/KOMZA
KSZ/KOMZB
Komorní zpěv A
Komorní zpěv B
3
3
1+0+0
1+0+0
Zp
Zk
2
2
Z
L
Výběrové předměty oborové
Kat./Zkr.
KSZ/VVPSZ
KSZ/VVRSZ
KSZ/ZKOSA
Název předmětu
Veřejný polorecitál
Veřejný recitál
Zpěv v komorních souborech
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
4
6
3
0+0+0
0+0+0
1+0+0
Povinné předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/ESTET
KTD/METVU
KTD/KOMEA
KTD/DIPSE
KTD/RECEA
KTD/RECEB
Název předmětu
Estetika
Metodologie věd o umění
Komparační estetika
Diplomový seminář
Recepční estetika
Recepční hudební estetika
KTD/HPAD1
KTD/HUPS1
KTD/HPAD2
KTD/HUPS2
Název předmětu
Hudební
Hudební
Hudební
Hudební
pedagogika a didaktika 1
psychologie 1
pedagogika a didaktika 2
psychologie 2
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
1
1
Z/L
Z/L
Z/L
Počet kreditů: 16
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
1
3
3*
1+0+1
12S+0+6S
12S+0+6S
2S+0+8S
12S+0+6S
12S+0+6S
Povinně-volitelné předměty společného základu
Kat./Zkr.
Zakonč.
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zp
Zk
Zk
1
1
1
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
L
Volba min.: 6 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
3
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z
L
L
Výběrové předměty společného základu
Kat./Zkr.
KTD/FILAS
KTD/UMVE1
KTD/FILPH
KTD/UMVE2
162
Název předmětu
Filozofické aspekty umění A
Umění a věda 1
Filozofické aspekty umění B
Umění a věda 2
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
2
1+0+1
12S+0+0
1+0+1
12S+0+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zk
Zp
Zk
Zp
Z
Z
L
L
Studijní program: N8206 – Výtvarná umění
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Animovaná tvorba
Prezenční
první
Kreditní limit: 120 kr.
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KIM/MANI7
KIM/MAVIZ
KIM/MDAF1
KIM/MFLR1
KIM/MAFM7
KIM/MANI8
KIM/MDAF2
KIM/MFLR2
KIM/MHAF1
KIM/MSZZA
KTD/MSZZD
KIM/MAFM8
KIM/MANI9
KIM/MAPGR
KIM/MHAF2
KIM/MSTAF
KIM/MANI0
KIM/MDAAF
KIM/MUPAP
Název předmětu
Animační ateliér 7
Animace jako způsob vizualizace
Dramaturgie animovaného filmu 1
Filmová režie 1
Dějiny animovaného filmu 7
Animační ateliér 8
Dramaturgie animovaného filmu 2
Filmová režie 2
Profilové semináře z historie AF 1
Animovaná tvorba
Dějiny umění
Dějiny animovaného filmu 8
Animační ateliér 9
Animovaná pohádka a groteska
Profilové semináře z historie AF 2
Současné tendence v animovaném filmu
Animační ateliér 10
Diskurzní analýza animovaného filmu
Úvod do produkce a autorského práva
Počet kreditů: 90
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
10
2
5
6
3
10*
5*
6*
3
0
0
3*
10*
3
3*
3
10*
6
2
0+6+0
0+2+2
0+2+2
1+1+0
1+0+1
0+6+0
0+2+2
1+1+0
0+0+4
0+0+0
0+0+0
1+0+1
0+6+0
1+0+1
0+0+4
1+0+1
0+6+0
1+0+1
0+0+4
Povinně-volitelné předměty
Kat./Zkr.
KIM/MFLS1
KTD/MEJA5
KTD/MEJI7
KIM/MFLS2
KTD/MEJA6
KTD/MEJI8
KIM/MSMP1
KTD/MEJI9
KIM/MSMP2
KIM/MUEAF
KTD/MSED1
KTD/KOMEA
KTD/MSED2
Název předmětu
Filmový seminář 1
Dějiny umění po r.1945 5
Dějiny umění 7
Filmový seminář 2
Dějiny umění po r.1945 6
Dějiny umění 8
Seminář k magisterskému projektu 1
Dějiny umění 9
Seminář k magisterskému projektu 2
Úvod do estetiky animovaného filmu
Seminář z dějin umění 1
Komparační estetika
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zk
Zp
Szv
Szv
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Volba min.: 24 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
2
3
3
2*
3*
2
3*
2*
3
1
3
1
2+2+2
1+1+0
1+1+0
2+2+2
1+1+0
1+1+0
0+0+2
1+1+0
0+0+2
1+0+1
0+2+0
12S+0+6S
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
163
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
L
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/MOCG5
KGK/MOLY1
KTD/MDES1
KTD/MKON1
KTD/MSAR1
KGK/MOCG6
KGK/MOLY2
KTD/MDES2
KTD/MKON2
KTD/MSAR2
KTD/ESTET
KTD/FILAS
KTD/FILPH
KTD/ODEXB
164
Název předmětu
Počítačová grafika 5
Polygrafické techniky 1
Podoby světového designu 1
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 1
Světová architektura 20.století 1
Počítačová grafika 6
Polygrafické techniky 2
Podoby světového designu 2
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 2
Světová architektura 20.století 2
Estetika
Filozofické aspekty umění A
Filozofické aspekty umění B
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
2
1
2
3*
3*
2
1
2
3
3
3
3
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+0+1
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Grafika
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/MUGR7
KTD/MEJA5
KTD/MEJI7
KGK/MUGR8
KTD/MEJA6
KTD/MEJI8
KGK/MSZZG
KTD/MSZZD
KGK/MUGR9
KTD/MEJI9
KGK/MUGR0
Název předmětu
Ateliér grafiky 7
Dějiny umění po r.1945 5
Dějiny umění 7
Ateliér grafiky 8
Dějiny umění po r.1945 6
Dějiny umění 8
Grafika
Dějiny umění
Ateliér grafiky 9
Dějiny umění 9
Ateliér grafiky 10
Počet kreditů: 84
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
16
2
3
16*
2*
3*
0
0
18*
3*
21*
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
1+1+0
0+8+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KGK/MVUG1
KGK/MVUG2
KTD/KOMEA
KGK/MVUG3
KGK/MVUG4
KTD/MSED1
KTD/MSED2
Název předmětu
Ateliérová tvorba 1
Ateliérová tvorba 2
Komparační estetika
Ateliérová tvorba 3
Ateliérová tvorba 4
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
L
Volba min.: 24 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
8
8
3
8
8*
1
1
0+4+0
0+4+0
12S+0+6S
0+4+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
4
4
4
5
5
Z
L
L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/MAKA5
KGK/MOCG5
KGK/MOLY1
KTD/MDES1
KTD/MKON1
KTD/MSAR1
KGK/MAKA6
KGK/MOCG6
KGK/MOLY2
KTD/MDES2
KTD/MKON2
KTD/MSAR2
KTD/ESTET
KTD/FILAS
KTD/FILPH
KTD/ODEXB
Název předmětu
Papír - kniha 5
Počítačová grafika 5
Polygrafické techniky 1
Podoby světového designu 1
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 1
Světová architektura 20.století 1
Papír - kniha 6
Počítačová grafika 6
Polygrafické techniky 2
Podoby světového designu 2
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 2
Světová architektura 20.století 2
Estetika
Filozofické aspekty umění A
Filozofické aspekty umění B
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
2
1
2
3*
3*
3*
2
1
2
3
3
3
3
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+0+1
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
165
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Intermediální umění
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KIM/MINT7
KTD/MEJA5
KTD/MEJI7
KIM/MINT8
KTD/MEJA6
KTD/MEJI8
KIM/MSZZI
KTD/MSZZD
KIM/MINT9
KTD/MEJI9
KIM/MINT0
Název předmětu
Ateliér intermediální 7
Dějiny umění po r.1945 5
Dějiny umění 7
Ateliér intermediální 8
Dějiny umění po r.1945 6
Dějiny umění 8
Intermediální tvorba
Dějiny umění
Ateliér intermediální 9
Dějiny umění 9
Ateliér intermediální 10
Počet kreditů: 84
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
16
2
3
16*
2*
3*
0
0
18*
3*
21*
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
1+1+0
0+8+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KIM/MINE1
KIM/MINE2
KTD/KOMEA
KIM/MINE3
KIM/MINE4
KTD/MSED1
KTD/MSED2
Název předmětu
Ateliérová tvorba 1
Ateliérová tvorba 2
Komparační estetika
Ateliérová tvorba 3
Ateliérová tvorba 4
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
L
Volba min.: 24 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
8
8*
3
8*
8*
1
1
0+4+0
0+4+0
12S+0+6S
0+4+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
4
4
4
5
5
Z
L
L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/MOCG5
KGK/MOLY1
KTD/MDES1
KTD/MKON1
KTD/MSAR1
KGK/MOCG6
KGK/MOLY2
KIM/MPDT1
KTD/MDES2
KTD/MKON2
KTD/MSAR2
KTD/ESTET
KTD/FILAS
KTD/FILPH
166
Název předmětu
Počítačová grafika 5
Polygrafické techniky 1
Podoby světového designu 1
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 1
Světová architektura 20.století 1
Počítačová grafika 6
Polygrafické techniky 2
Materiálová praxe digitálních tech.
Podoby světového designu 2
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 2
Světová architektura 20.století 2
Estetika
Filozofické aspekty umění A
Filozofické aspekty umění B
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
2
1
2
3*
3*
3
2
1
2
3
3
3
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0D+5D+0D
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+0+1
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
KTD/ODEXB
Odborná exkurze
3
0D+3D+0D Zp
L
167
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Malba
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KMB/MALB7
KTD/MEJA5
KTD/MEJI7
KMB/MALB8
KTD/MEJA6
KTD/MEJI8
KMB/MSZZM
KTD/MSZZD
KMB/MALB9
KTD/MEJI9
KMB/MALB0
Název předmětu
Ateliér malby 7
Dějiny umění po r.1945 5
Dějiny umění 7
Ateliér malby 8
Dějiny umění po r.1945 6
Dějiny umění 8
Malba
Dějiny umění
Ateliér malby 9
Dějiny umění 9
Ateliér malby 10
Počet kreditů: 84
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
16
2
3
16*
2*
3*
0
0
18*
3*
21*
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
1+1+0
0+8+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KMB/MMAL1
KMB/MMAL2
KTD/KOMEA
KMB/MMAL3
KMB/MMAL4
KTD/MSED1
KTD/MSED2
Název předmětu
Ateliérová tvorba 1
Ateliérová tvorba 2
Komparační estetika
Ateliérová tvorba 3
Ateliérová tvorba 4
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
L
Volba min.: 24 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
8
8*
3
8*
8*
1
1
0+4+0
0+4+0
12S+0+6S
0+4+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
4
4
4
5
5
Z
L
L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/MAKA5
KGK/MOCG5
KGK/MOLY1
KTD/MDES1
KTD/MKON1
KTD/MSAR1
KGK/MAKA6
KGK/MOCG6
KGK/MOLY2
KTD/MDES2
KTD/MKON2
KTD/MSAR2
KTD/ESTET
KTD/FILAS
KTD/FILPH
KTD/ODEXB
168
Název předmětu
Papír - kniha 5
Počítačová grafika 5
Polygrafické techniky 1
Podoby světového designu 1
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 1
Světová architektura 20.století 1
Papír - kniha 6
Počítačová grafika 6
Polygrafické techniky 2
Podoby světového designu 2
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 2
Světová architektura 20.století 2
Estetika
Filozofické aspekty umění A
Filozofické aspekty umění B
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
2
1
2
3*
3*
3*
2
1
2
3
3
3
3
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+0+1
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Sochařství-volná tvorba
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KSO/MSCH7
KTD/MEJA5
KTD/MEJI7
KSO/MSCH8
KTD/MEJA6
KTD/MEJI8
KSO/MSZZS
KTD/MSZZD
KSO/MSCH9
KTD/MEJI9
KSO/MSCH0
Název předmětu
Ateliér sochařství 7
Dějiny umění po r.1945 5
Dějiny umění 7
Ateliér sochařství 8
Dějiny umění po r.1945 6
Dějiny umění 8
Sochařství
Dějiny umění
Ateliér sochařství 9
Dějiny umění 9
Ateliér sochařství 10
Počet kreditů: 84
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
16
2
3
16*
2*
3*
0
0
18*
3*
21*
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
1+1+0
0+8+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KSO/MSOC1
KSO/MSOC2
KTD/KOMEA
KSO/MSOC3
KSO/MSOC4
KSO/MSPL3
KTD/MSED1
KSO/MSPL4
KTD/MSED2
Název předmětu
Ateliérová tvorba 1
Ateliérová tvorba 2
Komparační estetika
Ateliérová tvorba 3
Ateliérová tvorba 4
Sochařský plenér 3
Seminář z dějin umění 1
Sochařský plenér 4
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
L
Volba min.: 24 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
8
8*
3
8*
8*
3
1
3
1
0+4+0
0+4+0
12S+0+6S
0+4+0
0+4+0
0+12D+0
0+2+0
0+12D+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
4
4
4
5
5
Z
L
L
Z
L
Z
Z
L
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/MAKA5
KGK/MOCG5
KGK/MOLY1
KSO/MSOK6
KTD/MDES1
KTD/MKON1
KTD/MSAR1
KGK/MAKA6
KGK/MOCG6
KGK/MOLY2
KSO/MMAT4
KSO/MSOK7
Název předmětu
Papír - kniha 5
Počítačová grafika 5
Polygrafické techniky 1
Sochařská kresba 6
Podoby světového designu 1
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 1
Světová architektura 20.století 1
Papír - kniha 6
Počítačová grafika 6
Polygrafické techniky 2
Práce v materiálu 4
Sochařská kresba 7
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
4
2
1
2
3*
3*
3*
6
4
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+5D+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
0+12D+0
0+5D+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
169
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
KTD/MDES2
KTD/MKON2
KTD/MSAR2
KTD/ESTET
KTD/FILAS
KTD/FILPH
KTD/ODEXB
170
Podoby světového designu 2
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 2
Světová architektura 20.století 2
Estetika
Filozofické aspekty umění A
Filozofické aspekty umění B
Odborná exkurze
2
1
2
3
3
3
3
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+0+1
0D+3D+0D
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
4
4
4
L
L
L
Z
Z
L
L
Studijní obor:
Studium:
Etapa:
Kresba
Prezenční
první
Specializace: 0
Kreditní limit: 120 kr.
Povinné předměty
Kat./Zkr.
KGK/MKRS7
KTD/MEJA5
KTD/MEJI7
KGK/MKRS8
KTD/MEJA6
KTD/MEJI8
KGK/MSZZK
KTD/MSZZD
KGK/MKRS9
KTD/MEJI9
KGK/MKRS0
Název předmětu
Ateliér kresby 7
Dějiny umění po r.1945 5
Dějiny umění 7
Ateliér kresby 8
Dějiny umění po r.1945 6
Dějiny umění 8
Kresba
Dějiny umění
Ateliér kresby 9
Dějiny umění 9
Ateliér kresby 10
Počet kreditů: 84
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
16
2
3
16*
2*
3*
0
0
18*
3*
21*
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+8+0
1+1+0
1+1+0
0+0+0
0+0+0
0+8+0
1+1+0
0+8+0
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
KGK/MAKR3
KGK/MAKR4
KTD/KOMEA
KGK/MAKR5
KGK/MAKR6
KTD/MSED1
KTD/MSED2
Název předmětu
Ateliérová tvorba 3
Ateliérová tvorba 4
Komparační estetika
Ateliérová tvorba 5
Ateliérová tvorba 6
Seminář z dějin umění 1
Seminář z dějin umění 2
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Szv
Szv
Zp
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
L
L
L
Z/L
Z/L
Z
Z
L
Volba min.: 24 kr.
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
8
8*
3
8*
8*
1
1
0+4+0
0+4+0
12S+0+6S
0+4+0
0+4+0
0+2+0
0+2+0
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zk
Zk
Zp
Zk
Zp
Zp
4
4
4
5
5
Z
L
L
Z
L
Z
L
Výběrové předměty
Kat./Zkr.
KGK/MAKA5
KGK/MOCG5
KGK/MOLY1
KTD/MDES1
KTD/MKON1
KTD/MSAR1
KGK/MAKA6
KGK/MOCG6
KGK/MOLY2
KTD/MDES2
KTD/MKON2
KTD/MSAR2
KTD/ESTET
KTD/FILAS
KTD/FILPH
KTD/ODEXB
Název předmětu
Papír - kniha 5
Počítačová grafika 5
Polygrafické techniky 1
Podoby světového designu 1
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 1
Světová architektura 20.století 1
Papír - kniha 6
Počítačová grafika 6
Polygrafické techniky 2
Podoby světového designu 2
Konceptuální tendence v umění 20.stol. 2
Světová architektura 20.století 2
Estetika
Filozofické aspekty umění A
Filozofické aspekty umění B
Odborná exkurze
Počet Rozsah výuky
kred.
Př+Cv+Sem
3
3
3
2
1
2
3*
3*
3*
2
1
2
3
3
3
3
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
0+2+0
0+2+0
0+2+0
1+1+0
1+1+0D
1+1+0
1+0+1
1+0+1
1+0+1
0D+3D+0D
Zakonč.
Doporuč.
Rok Sem.
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zk
Zk
Zp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
171
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
2.2
Informace o studijních programech – popis jednotlivých kurzů
Popis jednotlivých předmětů (kurzů) je k dispozici na http://stag.osu.cz/prohlizeni/index
172
3 VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO STUDENTY
3.1
Životní náklady
Doprava – v rámci Ostravy a nejbliţšího okolí lze cestovat prostřednictvím Dopravního
podniku Ostrava – www.dpo.cz .
Odkazy na internetové stránky týkající se jízdních řádů a dopravy:
 http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
 http://www.cd.cz/
 http://www.scpendolino.cz/
 http://www.airport-ostrava.cz/
 http://www.studentagency.cz/
3.2
Ubytování
Ubytování je studentům umoţněno ve vysokoškolských kolejích Ostravské univerzity v
Ostravě. Koleje disponují 170 pokoji 3-lůţkovými, 22 pokoji 2-lůţkovými, 2 pokoji
4-lůţkovými a 2 pokoji 1-lůţkovými.
Dále je moţné vyuţít ubytování v 6 pokojích 2-lůţkových hostovského typu.
Adresa:
Koleje J.Opletala
Kranichova 8/1433
Slezská Ostrava
710 00
Kontakt
telefon: 596 245 578, 596 243 791
fax: 596 243 792
Kontaktní osoba: Dana Mamicová, vedoucí provozu kolejí
E-mail: [email protected]
Přihlášky k ubytování v kolejích se podávají elektronickou formou na kaţdý akademický rok studenti vyšších ročníků do 15. 4., studenti budoucích prvních ročníků do 31. 7.
Placení kolejného se provádí inkasní platbou.
V souvislosti s provozem vysokoškolských kolejí se vybírá vratná kauce ve výši 3 000,- Kč.
Podávání přihlášek a ubytování probíhá dle harmonogramu uvedeného na stánkách Ostravské
univerzity www.osu.cz v sekci koleje a menzy.
Jak se na koleje dostanete?
z centra Ostravy: směr ZOO, Michálkovice, Heřmanice - trolejbusy č. 101, 104, 106, 108, 109
– zastávka Důl Petr Bezruč,
z hlavního vlakového nádraţí: trolejbus č.108 – zastávka Gymnázium,
z autobusového nádraţí: trolejbus č.104 – zastávka Důl Petr Bezruč.
173
3.3
Stravování
Studenti a zaměstnanci univerzity mají moţnost vyuţívat stravování v univerzitní menze,
které se nachází v budově D na ulici Reální v centru Ostravy. Menza připravuje obědy a
večeře. Obědy se podávají od 11.00 do 14.00 a denně se připravuje 4 hlavních jídel včetně
moučné a vegetariánské stravy. Večeře formou teplé nebo studené kuchyně se realizují od
15.00 do 17.00 hod. ceny za jídlo se pochybují mezi 30,- a 40,- Kč. Jídla se objednávají
pomocí informačního systému – Studenti a zaměstnanci univerzity mají moţnost vyuţívat
stravování v univerzitní menze, která se nachází v budově D na ulici Reální 5 v centru
Ostravy. Menza připravuje obědy, večeře a studené večeře. K hlavnímu jídlu je moţno
přiobjednat polévku a salát, které nejsou součástí oběda, ale objednávají se a platí zvlášť.
Cena polévky se pohybuje okolo 5,- Kč a salátu kolem 6,- Kč. Ceny obědů a večeří bez
polévky a salátu jsou v průměru 30,- aţ 40,- Kč. K obědu se připravuje 5 druhů hlavních jídel,
včetně vegetariánských, k večeři je moţnost
výběru ze dvou teplých jídel a jedné studené večeře. Výdejní doby, způsob registrace,
objednávací schéma a jiné důleţité informace o provozu menzy včetně jídelních lístků najdete
na internetové adrese:
www.osu.cz → Součástí OU → Koleje a menzy → Menza.
Studenti ubytovaní na kolejích J. Opletala mají moţnost vyuţít menzy a bufetu přímo
v objektu kolejí. Provozní doba je pondělí – čtvrtek od 10,00 do 18,00 hodin. V pátek od 6,30
do 14,00 hodin. Denně se připravuje pět druhů teplých jídel jak k obědu, tak i k večeři.
3.4
Zdravotnická zařízení
Podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění je občanům České
republiky, studenty nevyjímaje, garantována svobodná volba lékaře. Z toho vyplývá, ţe
student můţe být dále registrován u svého praktického lékaře, u něhoţ se léčil v době před
započetím VŠ studia. Můţe se rovněţ zaregistrovat u jakéhokoliv praktického lékaře v místě
studia, zejména pokud studuje daleko od svého trvalého bydliště. Totéţ platí i v případě
lékařů – specialistů.
Zdravotní pojištění studentů
Student - občan ČR, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (pojištěncem) jako kaţdá
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Student vysoké školy je
povaţován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání i pro
účely zdravotního pojištění, pouze však do 26-ti let.
Pokud student je současně osobou samostatně výdělečně činnou, pak musí z příjmu ze
samostatné výdělečné činnosti platit pojistné. Vysoká škola plní za studenta oznamovací
povinnost a to:




nástup do školy
ukončení studia
přerušení studia
první den pokračování ve studiu po přerušení studia
V souladu s § 54 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění přestává být
v době přerušení studia osoba studentem vysoké školy. Doba přerušení studia se nepovaţuje
174
za soustavnou přípravu nezaopatřeného dítěte na budoucí povolání a stát proto v době
přerušení studia neplatí za tuto osobu pojistné.
Zahraniční studenti (vč. slovenských studentů) si zajišťují zdravotní pojištění ve své zemi
nebo si sjednávají samostatně zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.
Informace o smluvním pojištění pro občany s dlouhodobým pobytem u Všeobecné zdravotní
pojišťovny získají zájemci na adrese VZP: http://www.vzp.cz. Výši pojistného a způsob
placení stanoví zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Důleţitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor ČR: 150
Zdravotnická záchranná sluţba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Tísňové volání – jednotné evropské číslo: 112
Kontakty na nemocnice v Ostravě
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 371 111
http://www.fnspo.cz
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Tel.: 596 191 111
http://www.mnof.cz
Vítkovická nemocnice a.s., Zaluţanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 595 633 111
http://www.nemvitkovice.cz
Lékařská pohotovost pro dospělé
LSPP dospělí - Ostrava centrum
Areál Městské záchranné sluţby Ostrava, Varenská 5. Moravská Ostrava
Tel: 596 618 865, kl. 135
Ordinační hodiny
Po-Pá: nepřetrţitě
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
Pro pacienty s váţným zdravotním stavem, kteří jsou imobilní, zajišťujeme výjezdovou
pohotovostní sluţbu LSPP v nepřetrţitém reţimu:
dispečink LSPP 596 612 111 nebo 731 446 690
Lékařská pohotovost Ostrava Poruba
LSPP dospělí - Ostrava Poruba
MEPHACENTRUM PORUBA
Opavská 962
Tel: 596 973 155
Ordinační hodiny
Po-Pá: 18:00 - 6:00
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
175
Pro pacienty s váţným zdravotním stavem, kteří jsou imobilní, zajišťujeme výjezdovou
pohotovostní sluţbu LSPP v nepřetrţitém reţimu:
dispečink LSPP 596 612 111 nebo 731 446 690
Lékařská pohotovost Ostrava Hrabůvka
LSPP dospělí - Ostrava Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka
Dr. Martínka 7
Tel: 596 784 872
Ordinační hodiny
Po-Pá: 18:00 - 6:00
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
Pro pacienty s váţným zdravotním stavem, kteří jsou imobilní, zajišťujeme výjezdovou
pohotovostní sluţbu LSPP v nepřetrţitém reţimu:
dispečink LSPP 596 612 111 nebo 731 446 690
Zubní pohotovost - Ostrava centrum
LSPP stomatologická - Ostrava centrum
Areál Městské záchranné sluţby Ostrava
Varenská 5
Moravská Ostrava
Tel: 596 618 865 , kl. 152
Ordinační hodiny
Po-Pá: 18:00 - 6:00
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
Pohotovostní lékárny
Pohotovostní lékárny v Ostravě (nepřetrţitý provoz)
Pohotovostní lékárna Městská nemocnice Ostrava p.o.
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
Tel: 596 192 331, 594 194 331
Pohotovostní lékárna FN Ostrava
tř. 17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Tel: 596 914 989
3.5
Zařízení pro studenty se speciální potřebami
Pro znevýhodněné skupiny uchazečů a studentů na Ostravské univerzitě bylo zřízeno Centrum
podpory studentů se speciálními potřebami. Centrum má jméno Pyramida, na www
stránkách zájemci najdou informace o sluţbách centra Pyramida – http://pyramida.osu.cz/.
176
Na kontaktní osobu Pyramidy se mohou obracet uchazeči o studium a studenti se zrakovým,
sluchovým a těţkým tělesným postiţením se svými dotazy, týkajícími se moţností studia, či
pomoci při studiu na Ostravské univerzitě.
Referentka centra Pyramida:
Markéta Vaisarová
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 091 234
Činnosti zabezpečované Centrem Pyramida






Pomoc při informování veřejnosti
o Získávání a správa kontaktů na školy.
o Získávání a správa kontaktů na organizace.
o Pomoc při organizaci informačních seminářů.
Pomoc uchazečům o studium
o Poskytování základních informací o sluţbách studentům se speciálními
potřebami.
o Pomoc při organizaci přípravných kurzů a dalších kurzů pro uchazeče a
studenty se speciálními potřebami.
Pomoc studentům
o Viz. Specifikace poskytovaných sluţeb Centrem při UK.
Osvětové aktivity
o Pomoc při zajišťování aktivit typu kurzy znakového jazyka (ZJ) pro
zaměstnance, kurzy ZJ pro studenty OU, semináře správné komunikace, atd.
On-line centrum znakového překladu. Základní obsluha video telefonu s navázáním
spojení se vzdáleným tlumočníkem a zajišťování této komunikaci pro studenty a
uchazeče, kteří komunikují ve ZJ.
www stránky
o Aktualizace www stránek OU, zaměřených na studenty se speciálními
potřebami.
o Návrhy změny struktury dle poţadavků Centra a kontaktních osob.
o Sběr příspěvků kontaktních a jiných zainteresovaných osob.
Dále Ostravská univerzita spolupracuje
s Technickou univerzitou, VŠB v projektu
Slunečnice na budování webové komunity, kde webové stránky slouţí znevýhodněným
skupinám studentů a jsou zároveň místem pro ty, kteří jim chtějí pomáhat.
3.6
Pojištění
Ostravská univerzita v Ostravě má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z
právních předpisů upravujících odpovědnost provozovatele školského zařízení. V případě
pojistné události má pojištěný (dále jen OU) právo, aby za něho pojistitel poskytl náhradu
škody, ke které je OU povinna z titulu odpovědnosti za škodu vyplývající z právních předpisů
v důsledku škody na ţivotě nebo zdraví, škody na věci nebo jiné majetkové újmy.
177
Toto pojištění se vztahuje také na odpovědnost:
1)
OU za ztrátu nebo odcizení věcí studentů, které se nacházely v uzamčených šatnách,
pokud ke ztrátě nebo odcizení věcí došlo násilným překonáním překáţky. OU je povinna
ztrátu nebo odcizení věcí ihned po zjištění nahlásit Policii ČR za účelem zahájení šetření.
2)
studenta OU za škodu vůči třetím osobám, které způsobí v době školního vyučování
v budově či prostorách slouţících k vyučování, a dále mimo budovy a prostory OU při akcích
pořádaných OU, pokud je zajištěn dozor odpovědné osoby (např. odborné praxe studentů,
zimní a letní výcvikové kurzy).
Právně je zakotvena odpovědnost studentů a OU v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, konkrétně § 391:
Ad (1) a (4 první věta) je ošetřeno pojistnou smlouvou,
Ad (4) druhá věta: Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické
nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo
fyzická osoba, u níţ se výuka (odborná praxe) konala.
Všem studentům, vč. praktikujících, OU doporučuje uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu
odpovědnosti v občanském ţivotě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů) a samostatnou
pojistnou smlouvu řešící úrazové pojištění.
V případě, ţe se studentovi při výkonu praxe nebo v souvislosti s ní stane úraz či student
způsobí škodu, je povinností studenta o tom sepsat s příslušným vyučujícím či zodpovědnou
osobou zápis a povinností této osoby neprodleně informovat zástupce škodní a odškodňovací
komise OU.
3.7
Finanční podpora studentů
OU poskytuje studentům několik typů stipendií:





178
prospěchové – můţe získat student v prezenční formě bakalářského nebo
magisterského studijního programu, který za uplynulý akademický rok získal min. 50
kreditů a který dosáhl váţeného studijního průměru do 1,5. Prospěchové stipendium se
vyplácí podle výše váţeného studijního průměru podle finančních moţností
jednotlivých fakult;
ubytovací – se přiznává studentům prezenční formy studia, kteří nepřekročili
standardní dobu studia, kteří jsou státními občany ČR (nebo státu EU, EHS), kteří
nemají trvalé bydliště v Ostravě a okolí, v případně studujících v místě detašovaného
pracoviště OU, nemají místo trvalého bydliště tamtéţ. Povinností studenta je o toto
stipendium zaţádat prostřednictvím Portálu OU;
sociální podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách – tento typ stipendia je svázán
s přiznáním dávky sociální podpory – přídavek na dítě. Kdo pobírá tento případek,
můţe poţádat (deklarovaným způsobem podle harmonogramu) o přiznání tohoto typu
stipendia. Stipendium dosahuje výše 1620,- Kč a vyplácí se měsíčně, kromě měsíců
srpna a září;
sociální z prostředků veřejné vysoké školy – tento typ sociálního stipendia můţe na
základě řádně zdůvodněné a doloţené ţádosti udělit děkan na základě návrhu
stipendijní komise v případě mezní ţivotní situace studenta (např. úmrtí rodiče);
mimořádné, zvláštní – se přiznává na návrh vedoucího katedry.
Veškerá stipendia se na OU vyplácejí bezhotovostně, proto kaţdý student má povinnost sdělit
prostřednictvím Portálu OU číslo účtu u peněţního ústavu v ČR, na který budou stipendia
zasílána.
Stipendia se udělují na základě Stipendijního řádu OU, který přesně a v úplnosti stanovuje
podmínky pro přiznání a vyplacení stipendií –
https://portal.osu.cz/wps/PA_mrh4bn5/Zobrazeni?documentId=3000&tmp=dtp15557.tmp422
3.8
Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení
Mária Šolonková
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 903
Úřední hodiny
úterý
13.00 - 16.00
středa
08.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00
čtvrtek
08.00 - 11.00
3.9
Vybavení školy
3.9.1 Univerzitní knihovna
Internetová adresa: http://knihovna.osu.cz/.
Dislokace pracovišť
Pracoviště, adresa
Telefon
Provoz. doba
Ústřední budova UK OU, Bráfova 3,
597 091 202 po-čt 8-18, pá 8-14
Mor.Ostrava
= půjčovna, studovna časopisů, mediotéka a
hudební oddělení, odd. mezikmih.sluţby,
Centrum podpory stud. se spec.potřebami 597 091 234 po-pá 10-14
Fakultní studovny
FF, Čs. Legií 9, Mor. Ostrava
597 091 207 po-čt 8-20, pá 8-13
PDF, vchod z ústřední budovy
597 091 206 po-čt 8-19, pá 8-14
PŘF, 30. dubna, Mor. Ostrava
597 091 205 po-čt 8-20, pá 8-13
PŘF, Chittussiho 10, Slezská Ostrava
597 091 210 8-12,13-17, sudý pá8-12
FSS, Fr. Šrámka 3, Ostrava.-Mar. Hory
597 091 208 8,30-12,13-17,pá 8,30-12
LF, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh
597 091 209 8,30-12,13-17,pá8,30-12
podrobněji viz http://knihovna.osu.cz/index.php?id=24&kategorie=209
Sluţby UK OU na pracovištích – viz téţ http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=209
 výpůjční (absenční, prezenční, meziknihovní)
 informační a referenční sluţby (o fondech a e-zdrojích, vyhledávání informací
a dokumentů, bibliografické citace, katedrové/ústavní knihovny)
179
 poradenské sluţby (práce s e-zdroji, vyhledávání informací)
 reprografické sluţby (kopírování, tisk, skenování)
Online sluţby UK OU – objednávky viz téţ
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=34605
 vyhledávání v online katalogu UK OU + katalozích jiných knihoven
 novinková sluţba (nové přírůstky v katalogu)
 samoobsluţné sluţby výpůjčního protokolu (objednávky, rezervace,
prodluţování výpůjček)
 zpřístupňování databází odborných informací (via internet, WIFI)
 rešeršní sluţby (vyhledávání odkazů na dokumenty + na připojené plné texty v
databázích)
 Zeptejte se knihovny (informační rozcestník, zpětná vazba)
http://knihovna.osu.cz/index.php?id=1201&kategorie=34597
 Sluţby studentům se speciálními potřebami – viz téţ
http://kiqi.osu.cz/naplno/index.php?id=67
3.9.2 Centrum informačních technologií
Centrum informačních technologií
Ostravská univerzita v Ostravě
Bráfova 5 (budova IT)
701 03 Ostrava
Internetová adresa:
http://cit.osu.cz/
Základní charakteristika
CIT OU je specializovaným
pracovištěm, jehoţ posláním je
zabezpečení provozu a správa
informačních a telekomunikačních
prostředků a systémů na všech
pracovištích univerzity. Jedná se
zejména
o telefonii,
on-line
internet a e-mail, Web OU, studijní
agendu, agendu vědy a výzkumu,
ekonomiku,
personalistiku,
studentské a knihovní systémy,
bezpečnost a Videocentrum OU. CIT OU je rozčleněno na 3 oddělení, která podle povahy
a specifických potřeb popsané úkoly řeší.
Sluţby CIT OU
- administrace centrálního poštovního serveru, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34426
- e-mailový systém pro zaměstnance a servery Novell,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34427
- identifikační karty Ostravské univerzity, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34471
180
- přípojení k internetu, správa sítí, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34424
- tvorba a správa WWW stránek Ostravské univerzity,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34428
- administrace Portálu Ostravské univerzity, tvorba portletů atd.,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34429&id=1518
- telefonní sluţby, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34425
- výroba vzdělávacích, výukových, odborných videopořadů,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34430
- výroba broţur, skript, propagačních materiálů, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34432
- školení informačních systémů, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34436
- technická a servisní podpora uţivatelům výpočetní techniky,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34434
Kompletní seznam sluţeb a jejich charakteristiky naleznete zde:
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
3.9.2 Prodejna skript
Internetová adresa:
http://www.osu.cz/prodejnaskript/
Otvírací hodiny: pondělí – pátek 10.00 – 15.00
Adresa prodejny:
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
Tel: +420 597 091 034, tel/fax: +420 597 091 049
E-mail: [email protected]
Prodejna se nachází v přízemí budovy G – děkanátu Pedagogické fakulty.
Nabízí tyto sluţby:
- prodej produkce Ostravské univerzity v Ostravě
- prodej titulů jiných nakladatelů odborné literatury
- objednávání alternativních titulů, dle zájmu studentů
- kopírování
- internetový obchod (www.osu.cz/prodejnaskript)
3.10 Mezinárodní programy
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP – www.naep.cz ) jako součást
Domu zahraničních sluţeb MŠMT (www.dzs.cz) koordinuje vzdělávací programy
mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013
(Program celoţivotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a
Leonardo da Vinci.
Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných
mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační sluţby týkající se svěřených
programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství
v zahraničí a vydává informační materiály.
181
3.11 Praktické informace pro „mobilní“ studenty
Měna
kurz: http://www.cnb.cz
Banky:
Česká spořitelna, http://www.csas.cz
Komerční banka, http://www.kb.cz
Československá obchodní banka,http://www.csob.cz
Poštovní spořitelna, http://www.postovnisporitelna.cz
Ţivotní náklady
Ţivotní náklady v České republice jsou niţší neţ ve starých členských zemích Evropské unie.
K pokrytí základních výdajů na stravu, ubytování a dopravu potřebuje student 250 - 300 EUR
na měsíc.
Přibliţné ceny některých potravin a zboţí v Českých korunách (EUR):









Bochník chleba: 25 (1)
Mléko (1 l): 15 (0,5)
Jogurt: 8 (0,3)
Pivo (0,5 1): 15-20 (0,5-0,7)
Menu u McDonalda: 100 (3,7)
Lístek do kina: 80-150 (3-5,5)
Pohlednice, dopis do USA (letecky): 18 (0,6)
Pohlednice, dopis do evropských zemí: 17 (0,6)
Pohlednice, dopis v rámci České republiky: 10 (0,4)
3.12 Jazykové kurzy
Katedra českého jazyka FF OU nabízí, především pro cizince, výuku předmětu Čeština pro
cizince (KCJ/CECI1):
(http://stag.osu.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.sylabus?kat=KCJ&predm=CECI1&rok=2008)
Katedra českého jazyka pořádá také Letní školu slavistických studií
http://www.osu.cz/index.php?id=758
Garant:
E-mail:
tel.:
fax:
PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D.
[email protected]
+420 597 091 862
+420 596 118 219
3.13 Stáže a pobyty
Student OU můţe vyuţívat kromě programů uvedených v kap. 3.12 další stáţe a pobyty.
Bliţší informace poskytnou fakultní oddělení pro zahraniční vztahy.
182
3.14 Sportovní možnosti
TEP - program pohybových aktivit Ostravské univerzity, který nabízí všem studentům
moţnost ovlivnit pravidelným pohybovým reţimem své zdraví a ţivotní styl. Název programu
TEP je tvořen zkratkou slov Tělo - Energie - Pohyb, která vyjadřuje rovnováhu vztahu mezi
tělesnou schránkou člověka, formami jeho vnitřní energie a pohybem, jako nezbytné součásti
ţivota. Studenti se prostřednictvím internetové aplikace https://www.osu.cz/tep přihlašují na
jednotlivé pohybové aktivity (např. aerobik, badminton, fitbox, florbal, jezdectví, MTV
dance, squash, spinning, plavání, volejbal …).
3.15 Aktivity pro volný čas
http://www.ostravainfo.cz/
3.16 Studentské spolky
International Student Club
http://isc.osu.cz/index.php?id=11
Stavovská unie student
http://sus.osu.cz/
3.17 Další informace
3.17.1
Rozdělení výukového času
Číslo rozvrhové hodiny
Od:
Do:
0
6:30
7:15
1
7:30
8:15
2
8:20
9:05
3
9:10
9:55
4
10:00
10:45
5
10:50
11:35
6
11:40
12:25
7
12:30
13:15
8
13:20
14:05
9
14:10
14:55
183
3.17.2
10
15:00
15:45
11
15:50
16:35
12
16:40
17:25
13
17:30
18:15
14
18:20
19:05
15
19:10
19:55
16
20:00
20:45
Seznam budov
Označení
Adresa
budovy
30. dubna 22, Moravská Ostrava
A
Českobratrská 16, Moravská Ostrava
B
Bráfova 7, Moravská Ostrava
C
D
Reální 3, Moravská Ostrava
DD
Reální 5 (dvůr), Moravská Ostrava
DM
Reální 5, Moravská Ostrava
E
Tř. Československých legií 9, Moravská Ostrava
F
Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava
G
H
I
IS
Mlýnská 5, Moravská Ostrava
Zahradní 1, Moravská Ostrava
Slívova 32, Slezská Ostrava
Slívova 32 (skleníky), Slezská Ostrava
IT
Bráfova 5, Moravská Ostrava
J
K
L
N
Pronajatá tělovýchovná zařízení
Hladnovská 9, Slezská Ostrava
Chitussiho 10, Slezská Ostrava
Kranichova 8, Slezská Ostrava
P
Podlahova 3, Ostrava - Mariánské Hory
PD
R
S
184
Sídlo pracoviště
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta,
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta,
Menza - ul. Reální
Filozofická fakulta
Fakulta umění,
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Centrum informačních
technologií
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Koleje
Fakulta umění,
Pedagogická fakulta
Podlahova 3 (sochařské dílny), Ostrava - Mariánské
Fakulta umění
Hory
Dvořákova 7, Moravská Ostrava
Rektorát
Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Fakulta sociálních studií,
UK
V
X
ZA
ZO
ZU
ZW
ZZ
Bráfova 3, Moravská Ostrava
Varenská 40a, Moravská Ostrava
17. listopadu 1790, Ostrava Poruba
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Rozmístění fakult a institutů
zkr.
název fakulty / institutu
FSS
Fakulta sociálních studií
FU
Fakulta umění
LF
Lékařská fakulta
FF
Filozofická fakulta
FPD
Pedagogická fakulta
FPR
Přírodovědecká fakulta
EVIS
Evropský výzkumný institut sociální práce
ÚVAFM Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Pedagogická fakulta,
Evropský výzkumný institut
soc. práce
Univerzitní knihovna
Pedagogická fakulta
Lékařská fakulta
Archív a CO
Lékařská fakulta
Lékařská fakulta
Lékařská fakulta
Lékařská fakulta
označení budovy
S (děkanát)
F, P (děkanát), PD
X, ZO, ZU, ZW, ZZ (děkanát)
D, DM (děkanát), DD, E, H
B, D, G (děkanát), P, V
A (děkanát), C, I, K, L
S
A
185
Název:
Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta umění
INFORMACE O STUDIU
Redaktor:
Mária Šolonková
Techničtí redaktoři: Ing. Petr Brzezny
Mária Šolonková
Vydavatel:
Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta umění
Určeno:
studentům FU OU
Vydání:
první
Místo a rok:
Ostrava 2010
Stran:
186
Náklad:
200 ks

Podobné dokumenty

informační a počítačová gramotnost - INPOG

informační a počítačová gramotnost - INPOG • práce s operačním systémem Microsoft Windows, • práce s textovým editorem Microsoft Word, • práce s tabulkovým procesorem Microsoft Excel, • tvorba jednoduchých prezentací v prostředí Microsoft P...

Více

Hudba

Hudba Nutné uvést název (akce, pořadatele, kulturního zařízení, vydavatelského domu, instituce, sálu) a místo realizace výkonu nebo díla. Instituci lze vybrat z předem nastavených možností. Pokud institu...

Více

Podrobný popis předmětů oboru Matematika - FuzzyMCDM

Podrobný popis předmětů oboru Matematika - FuzzyMCDM 7. Makroekonomická rovnováha - určení rovnovážné produkce v modelu "důchod-výdaje", v modelu ISLM a v modelu AS-AD. 8. Makroekonomická nerovnováha - inflace a nezaměstnanost. 9. Úloha státu v ekono...

Více

první pomoc prváka - Fakulta sociálních studií

první pomoc prváka - Fakulta sociálních studií spolupracovníků. Má své prorektory, kteří řídí ucelený úsek své problematiky. Hospodaření a vnitřní správu univerzity řídí kvestor. Doporučujeme vám seznámit se s konkrétními jmény osob na výše uve...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Panevropské a globální řetězce. Rizika logistických řetězců. Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Více

Ceník čerpadel DAB

Ceník čerpadel DAB Pro snadnou výměnu čerpadla s odlišnou stavební délkou či způsobem připojení, oproti čerpadlu stávájícímu bez úpravy potrubí. TYP DAB.Sada A prodlužovací 6/4" DAB.Sada B včetně přechodu 6/4" x 2" D...

Více

1 B1101–Matematika 2 1.1 1101R023

1 B1101–Matematika 2 1.1 1101R023 6.4 3902R053-Inteligentní komunikace člověk - stroj (prezenční) . . . . . . . 6.5 3902R054-Počítačové řízení strojů a procesů (prezenční) . . . . . . . . . . 6.6 3902R055-Systémy pro identifikaci, ...

Více