Kombinovaný pH metr/vlhkoměr/luxmetr

Komentáře

Transkript

Kombinovaný pH metr/vlhkoměr/luxmetr
Návod k použžití
Kombinovaný pH metr/vlhkomČr/luxmetr
Kat. þíslo 201.5250
Kombinovaný mČĜicí pĜístroj
mČĜí pH, vhkost a svČtlo
Rostliny potĜebují kvalitní zeminu, vlhkost a svČtlo.
Pomocí tohoto kombinovaného mČĜiþe zjistíte, zda mají vašše rostliny
dostatek vody, svČtla a vhodnou zeminu.
MČĜení vlhkosti (pĜepínaþ v poloze MOIST):
ZabodnČte obČ sondy v polovinČ vzdálenosti mezi stĜedem a
krajem kvČtináþe asi dvČma tĜetinami jejich délky. PĜístroj lze použžít
pro kvČtináþe o výššce maximálnČ 35 cm. Na prostĜední šškále odeþtČte
vlhkost a srovnejte ho s hodnotou uvedenou v tabulce.
MČĜení intenzity svČtla (pĜepínaþ v poloze LIGHT):
Otoþte pĜístroj s nezakrytým þidlem smČrem ke zdroji svČtla
rostliny. Na horní šškále odeþtete intenzitu svČtla. V tabulce jsou pro
rostliny uvedeny dvČ hodnoty: minimální a maximální pro danou
rostlinu.
MČĜení pH (pĜepínaþ v poloze PH)
ZabodnČte obČ sondy do vlhké udusané zeminy. Po uplynutí 1
minuty odeþtete na spodní šškále hodnotu pH. Hodnota 8 odpovídá
zásadité zeminČ, 3,5 kyselé. Pro vČtššinu rostlin je optimální neutrální
hodnota pH, které odpovídá rozmezí 6,5 ažž 7. Ke kyselé zeminČ se
pĜidáváprsĢ, k zásadité raššelina. V pĜípadČ pochybností se poraćte se
zahradníkem.
Údržžba pĜístroje: po kažždém použžití sondy otĜete. Nenechávejte
pĜístroj zabodnutý do zeminy déle, nežž je nezbytnČ nutné.
NeponoĜujte pĜístroj do vody. PĜístroj nepotĜebuje baterie.
____________________________________________________________________________
CONATEX –– DIDACTIC UýEBNÍ POMģCKY s.r.o. –– Velvarská 31 –– 160 00 Praha 6
Tel.: 224 310 671 –– Tel./Fax: 224 310 676
Email: [email protected] –– http: www.conatex.cz
Strana 1 z 2
Návod k použžití
Tabulka:
Rostlina
Aechmea
Afelandra (Aphelandra)
Aglaonema
Aralka (Aralia)
Ardizie (Ardisia)
Begonie (Begonia)
Blahoþet (Araucaria excelsia)
Bromélie (Cryptantus)
Brslen (Eunonymus)
Dífenbachie (Dieffenbachia)
Dichondra
Dizygotheca elegantissima
Draþinec (Dracaena-Cordyline Acalypha)
Episcie (Episcia cupreata)
Fatshedera
Fíkovník pryžžodárný (Ficus elatica)
Filodendron (Philodendron)
Fitonie (Fittonia)
Chrpovník (Saussurea)
Jonatka africká (Saintpaulia)
Juka (Yucca elephantipes)
Kaktus (Cactus)
Kalatea (Calathea zebrina)
Kolopejka (Kalanchoe)
KĜídelnice (Pteris)
„„Králiþí stopa““ (Maranta)
Nepthytis (Syngonium podophyllum)
Nolina (Beaucarnea recurvata)
Pruhovatka (Zebrina pendula)
Papratka (Athyrium filix)
Protažžinka (Gynura)
PepĜinec (Peperomia)
Pilea
Podokarp (Podocarpus)
Pteris - Pelargonium quercifolium
PČniššník (Rhododendron)
„„StČstíþko““ (Helxine)
„„Stromovité zelí““(Cordiline terminalis)
ŠŠeflera (Schefflera)
ŠŠplhavice (Scindapsus)
Tlustice (Crassula aborescens)
Toulcovka (Spathiphyllum)
Toulitka (Athyrium filix)
„„TygĜí tlamiþky““ (Faucaria tigrina)
Užžovník (Caladium)
Vánoþní kaktus (Schlumbergera)
Voskovka (Hoya)
Zelenec (Chlorophytum)
svČtlo
100/1000
100/1000
50/500
100/1000
100/1000
100/1000
500/2000
500/2000
100/1000
100/1000
500/2000
500/2000
100/1000
100/1000
500/2000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
500/2000
500/2000
500/2000
100/1000
500/2000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
500/2000
100/1000
100/1000
500/2000
100/1000
500/2000
100/1000
500/2000
500/2000
100/1000
500/2000
50/500
100/1000
500/2000
100/1000
100/1000
500/2000
100/1000
vlhkost
7
8
7
7
6
7
6
4
6
5
5
7
6
6
7
4
7
6
3
6
3
2
4
4
4
8
7
6
4
6
6
4
4
6
4
6
8
6
6
6
3
6
6
4
8
3
4
4
____________________________________________________________________________
CONATEX –– DIDACTIC UýEBNÍ POMģCKY s.r.o. –– Velvarská 31 –– 160 00 Praha 6
Tel.: 224 310 671 –– Tel./Fax: 224 310 676
Email: [email protected] –– http: www.conatex.cz
Strana 2 z 2

Podobné dokumenty

Měření rychlosti výdechu

Měření rychlosti výdechu ERS93/Polgar, podle Vitalograph® TČlesná výšška (cm) VČk

Více