INSTALAČNÍ NÁVOD DETEKTOR KOUŘE FGSS-001 v2.1

Komentáře

Transkript

INSTALAČNÍ NÁVOD DETEKTOR KOUŘE FGSS-001 v2.1
CZ
UPOZORNĚNÍ
Seznamte se důkladně s obsahem tohoto náv odu před instalací
detektoru. Nedodržení pokynů z tohoto návodu může být nebezpečné,
popřípadě v rozporu s platnou legislativ ou. Výrobce, Fibar Group Sp. z
o.o., není zodpov ědný za žádné ztráty a škody způsobené nedodržením
instalačních pokynů.
5) Přiložte a otoč ením upevněte detektor k zadnímu krytu připevněnému na zdi.
6) Je-li již detektor připojen k síti Z-Wave, aktivujte/probuďte jej trojím
kliknutím na tlačítko B.
7) Otestujte funkčnost detektoru pomocí testovacího spreje na detektory
kouře.
8) Otestujte, je-li detektor v dosahu rádiové sítě Z-Wave..
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci detektoru dodržujte doporučení instalační výčky a ostatních
prav deidel umisťov ání požárního detektoru dle platné místní legislativy.
Při instalaci dbejte na dodržov ání předpisů o bezpečnosti práce, a
použív ejte pouze plně f unkční a odpovídající nářadí a prostředky.
Zkontrolujte funkčnost plošin, žebříků a ostatních prostředků.
UPOZORNĚNÍ
Údržba a prohlídky systému detekce požáru by měly být prov áděny
prav idelně a kv alifikovanými pracov níky. Fibar Group Sp. z o.o.
doporučuje prov ádět f unkční a v izuální kontrolu nejméně jednou
měsíčně. Funkční test obsahuje provedení samotestu detektoru (popsán
níže) a kontrolu detekce kouře testov acím sprejem.
INSTALAČNÍ NÁVOD
DETEKTOR KOUŘE
FGSS-001 v2.1 - v2.3
V záv islosti na stavu detektoru (stav vybití baterie, porucha apod.)
podmínkách instalace nemusí být jeho činnost na 100% přesná.
Detektor významně zvyšuje pravděpodobnost detekce požáru.
Detektory kouře je nutno prav idelně testovat podle v souladu s náv odem
a místní legislativ ou. Vzduchotechnika, komína, topné systémy a ostatní
možné příčiny požáru by rov něž měly být předmětem pravidelné
kontroly/rev ize.
Spotřeba při externím
napájení:
0,4W
Max. proud signalizačních
kontaktů
(SMOKE NC, TAMP NC):
25mA
Max. napětí signalizač ních kontaktů
(SMOKE NC, TAMP NC):
I.
Připojení modulu do sítě Z-Wave
Detektor kouře je možno připojit do sítě Z-Wave dvěma způsoby:
1) A u t o m a t i c k y, s p o u ži t í m f u n k ce a u t o m a t i c ké h o p ři p o j e n í
(d o st u p n é j e n v režimu trvalého externího napájení)
2) Ručně- stiskem tlač ítka B-button (tato možnost je dostupná v obou
Postup připojení detektoru kouře do sítě Z-Wave pomocí funkce automatického
připojení:
1) Zajistěte, aby byl detektor kouře odpojen od napájení a baterie vyjmuta,
detektor musí být v přímém dosahu řídicí jednotky Z-Wave (HC2..).
2) V menu řídicí jednotky aktivujete režim uč ení (přidání / odebrání modulu) viz
návod k řídicí jednotce HC2.
3) Připojte externí zdroj ss napájení
4) Detektor bude automaticky připojen k síti Z-Wave v režimu automatického
přihlášení.
24V (ss nebo stř.)
Certifikace:
EMC 2004/108/EC
R&TTE 199/5/WE
Komunikač ní protokol:
Z - Wave
Komunikač ní frekvence:
Dosah:
868,4 MHz
908,4 MHz
921,4 MHz
869,2 MHz
EU;
US;
ANZ;
RU;
až 50 m v otevřeném terénu, až 30
m v Interiéru, (v závislosti na
použitých stavebních materiálech
a prostředí)
i
POZNÁMKA
V případě, že se detektor nepodaří automaticky identifikovat a
připojit, připojte jej ruč ně (dle popisu níže), popřípadě detektor
resetujte a opakujte přihlašovací postup.
.
Pro deaktivaci funkce automatického přihlášení stiskněte tlačítko B jednou po
připojení detektoru k externímu zdroji napájecího napětí.
Postup ručního připojení k síti Z-Wave:
1) P ři p o j t e e xt e r n í n a p á j e n í , n e b o vl o žt e b a t e rii .
Zajistěte, aby detektor byl v přímém dosahu řídicí jednotky.
2) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu) viz
návod k řídicí jednotce HC2.
3) Třikrát rychle sepněte spínač B na krytu detektoru.
4) Detektor bude řídicí jednotkou identifikován připojen k síti Z-Wave.
II. Odpoj ení detektoru od sítě Z-WAVE
Rozsah pracovních teplot:
0 - 40 C
Rozsah měřené teploty:
-20 až 100 oC
1) Zajistěte, aby byl detektor kouře připojen k napájení (z baterie nebo ext.zdroje).
2) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu) viz
Přesnost měření teploty:
0,5 oC (v rozsahu 0oC - 40 oC)
3) Třikrát rychle sepněte spínač B na krytu detektoru.
Rozměry (průměr x výška):
65 x 28 mm
o
Technické informace
• Modul lze připojit k Z-Wave řídicí jednotce FIBARO a jiných výrobců
• Bezpotenciálový výstupní kontakt umožňuje připojení k libovolné poplachové
ústředně
• Extrémně jednoduchá instalace, stač í upevnit do místa přepokládaného výskytu
kouře.
• Napájení z baterie, nebo externím zdrojem 12/24 V ss.
• Ochranný kontkat proti otevření a sejmutí z podkladu ( Z-Wave nebo kontaktem).
• Poplach hlášen sirénou a indikač ní LED diodou.
• Funkce teplotního požárního hlásič e (detekce nárustu teploty).
• Indikace poplachu při překročení přednastavené teploty.
• 3 úrovně citlivosti detektoru.
• Automatický test detektoru prováděný každých 5 s.
• Vestavěná „černá skříň ka/black box” zaznamenávající hodnoty měření detektoru
kouře umožňující diagnostiku a analýzu.
IV. Způsoby napájení detektoru
Detektor kouře lze napájet dvěma způsoby. Standardní použití je s napájením z dodáv ané
baterie. Druhá možnost je napájení z externího zdroje 12 / 24 V ss připojeného na sv orky
+12/24 a GND (v iz schéma 3). Režim napájení je identifikován a v olen v okamžiku
připojov ání k síti Z-Wave. Při bateriov ém napájení, detektor komunikuje s periodicky řídicí
jednotkou sítě Z-Wav e. Poplachy jsou signalizov ány okamžitě, ale konfigurační parametry
a nastav ení asociací se přenášejí jen v samostatně specifikovaných intervalech, nebo po
ručním probuzení ze stav u spánku (trojitým kliknutím tlačítka B). V režimu napájení
externím zdrojem se konfigurace a nastav ení asociací se přenáší okamžitě, a detektor
také funguje jako repeater signálu Z-Wave.
Obr. 1 – Pohled na detektor seshora.
POZNÁMKA
Veš keré ser visní úkony na detektoru mohou být prováděny pouz e výrobc em.
VIII. DETEKCE ZTRÁTY KOMUNIKACE Z-WAVE
1)
2)
3)
4)
Zde proražte otvory
Odhlaste detektor ze sítě Z-Wave.
Vyjměte baterii
Připojte externí napájecí zdroj na svorky +12/24 a GND dle
schématu č . 3.
Připojte detektor do sítě Z-Wave.
DOPORUČENÍ PRO PROVOZ NA BATERII
Životnost detektoru kouře při provozu na baterii je v optimálním
nastavení cca 3 roky. Stav baterie je indikován v rozhraní řídicí
jednotky HC2. Červená ikona baterie znamená, že baterie
potřebuje vyměnit. Aby jste při výměně baterie předešli hlášení
poplachu od aktivace ochranného kontaktu, vymažte druhou
skupinu asociací a nastavte parametry detektoru na výchozí
hodnoty. Kromě signalizace stavu vybité baterie na řídicí
jednotce detektor signalizuje tento stav žlutým blikáním a
přerušovaným pípáním (interval pípání se nastavuje v parametru
87). Detektor může signalizovat pípáním stav vybité baterie cca
30 dnů.
POZNÁMKA
Nedoporučuje se deaktivovat test síťového spojení.
IX. KONFIGURACE CITLIVOSTI DETEKTORU
POZNÁMKA
1. Nelze napájet detektor současně z baterie a externího
napájecího zdroje. Při použití externího napájecího zdroje je ro
zálohování třeba použít zálohovaný typ napájecího zdroje .
2. Řídicí jednotka HC 2 kontroluje stav baterie jednou za den.
TMP
Detektor umožňuje nastavení citlivosti na kouř ve 3 úrovních.
Ve výchozím nastavení je nastavena prostřední úroveň citlivosti. Citlivost se nastavuje
v parametru č . 82.
POZNÁMKA
V. DETEKCE KOUŘE
Detektor kouře reaguje na fyzickou přítomnost kouřových č ástic vyskytujících se
ve vnitřní detekční komoře detektoru. Detektor kouře provádí každých 5 sekund
test přítomnosti kouře a test funkčnosti detektoru (viz kapitola VII). Při prvním
zachycení přítomnosti kouře detektor opakuje test ještě 3x s periodou jedné
se kundy pro ověření trvalé přítomnosti kouře. Po potvrzení přítomnosti kouře
detektor aktivuje poplach.
Poplach je signalizován posláním příslušené poplachové zprávy řídicí jednotce,
otevřením signalizač ního kontaktu, trvalým zvukovým signálem a červeným
blikáním LED diody. Přestane-li být kouř detekován, detektor opakuje test ještě
3x s periodou jedné sekundy pro ověření trvalé absence kouře. Po potvrzení
absence kouře detektor se vrací do klidového stavu s prováděním testu
přítomnosti každých 5 sec.
.
Nedoporučuje se měnit výchozí nastavení citlivosti detektoru.
SMOKE TA M P
NC
NC
X.
GN D
+
12/24 V ss
ZDROJ
Schéma 1. Připojení k externímu zdroji napájení.
návod k řídicí jednotce HC2.
III. INSTALACE DETEKTORU
i
POZNÁMKA
Je doporuč eno instalovat detektor na strop popřípadě na zeď
blízko stropu a to alespoň 40 cm od rohu nebo jiných velkých
objektů, které omezují proudění vzduchu nebo vytvářejí
vzduchové ka p s y b rá n í cí p ří st u p u v z d u c h u s k o u ř e m k d e t e kt o ru ,
např. trámy, výdechy vzduchotechniky apod. Je doporučeno
instalovat detektory kouře do všech místností, v nichž může
vzniknout požár a rovněž i do spojovacích chodeb.
Instalace detektoru kouře
1) Připojte detektor k síti Z-Wave. UPOZORNĚNÍ: připojení lze provést jen
v přímém dosahu řídicí jednotky (bez použití retranslace).
2) Bude-i detektor připojen vodič i, proražte/provrtejte otvory v prolisech v zadním
upevňovacím krytu. Bezpotenciálový kontkakt umožňuje řipojení k libovolnému
návaznému zařízení (EZS, EPS, odvětrávací systém …).
3) Upevněte detektor na vybrané místo.
4) Je-li detektor napájen z externího zdroje, připojte napájení podle schématu č .3.
Je-li detektor připojen k návaznému signalizačnímu zařízení – připojte jej podle
schématu č .4.
Po připojení do sítě Z-Wav e, detektor otestuje komunikaci. Test spojení/komunikace v síti ZWav e se prov ádí při odesílání hlášení o teplotě a to jak při napájení z baterie tak i zexterního
zdroje napájení. Výchozí nastav ení odesílání zprávy o teplotě je při změně okolní teploty o 2ºC,
viz nastav ení parametrů 10 a 12. Navíc při napájení z baterií je spojení testováno při při každém
periodickém probuzení (polling). Při napájení z externího zdroje je test prov áděn v intervalech
nastav ených v parametru č. 80. Ztráta spojení v síti Z-Wav e je signalizov ána přerušov aným
pískáním a růžovým blikáním indikační LED.
Po zjištění, že detektor hlásí ztrátu spojení sítě Z-Wave, je doporučeno probudit detektor ze
spánku trojitým kliknutím na tlačítko B. Jestliže tento postup neodstraní chybov é hlášení,
zkontrolujte řídicí jednotku a další použité (retranslující) prvky sítě Z-Wav e. Detektor zruší
polachov é hlášení o ztrátě spojení při obnovení komunikace buď po ručním, nebo automatickém
(periodickém) probuzení z režimu spánku.
Obr. 2 – Svorkovnice pro připojení ext.
napájení a ústředny EZS
GND
CR123A
Kouřový detektor umí automaticky detekovat případné poruchy. Detektor provádí
kontrolu funkčnosti (samotest) každých 5 se kund. V případě zjištění poruchy (např.
poškozená detekč ní komora detektoru) detektor zač ne červeně blikat, přerušovaně
pískat a odešle zprávu o poplachu řídicí jednotce Z-Wave a asociovaným zařízením.
Při vyhlášení poruchy detektoru je doporučeno:
• zkontrolovat napájení (vyměňte baterii nebo zkontrolujte zdroj externího napájení)
• zkontrolujte, jestli detektor není vystaven přímému osvícení silným zdrojem světla.
Jestliže se poruchové hlášení opakuje, je doporuč eno vyměnit detektor za nový.
Samotest může bát aktivován ručně:
1) Zkontrolujte, je-li detektor napájen.
2) Stiskněte a držte tlač ítko B, dokud LED nezačne svítit bíle a neozve se krátké
poplachové písknutí.
3) Pokrač ujte v držení tlač ítka B po dobu dalších 3 sec pro spuštění samotestu
detektoru (testu funkč nosti detekční komory).
Změna barvy indikač ní LED diaody na zeleou a pípnutí znamená správnou funkci
testovaných prvků. Červený svit LED indikuje poruchu detektoru.
POZNÁMKA
Při ručním spuštění samotestu posílá detektor řídicí jednotce Z-Wav e a
zařízením asociov aným v 1 skupině. Po 3 sekundách od uvolnění stisku
tlačítka B je poslána zpráv a o zrušení poplachu a test je ukončen.
+12/24
12 - 24 Vss
Typ baterie:
signalizační LED
POZNÁMKA
Kromě prov ádění testu přítomnosti kouře každých 5 sekund, detektor
ještě pravidelně kontroluje funkčnost svých obvodů a testuje funkčnost
spojení Z-Wav e s řídicí jednotkou při každém probuzení (wake up
interv al – v iz kapitola VIII).
RESET DETEKTORU KOUŘE
Reset detektoru vymaže z paměti EPROM nastavení provedená uživatelem, vč etně
informací o připojení k síti Z-Wave.
Postup provádění resetu:
1) Press the B-button briefly to confirm menu level choice
2) Zkontroluje, že je detektor napájen.
3) Stiskněte a držte tlač ítko B na dobu 3 sekund. Indikační LED dioda se rozsvítí bíle
4) Detektor krátce pípne
5) Uvolněte tlač ítko B
6) Poč kejte, dokud se LED nezmění barvu na žlutou žlutě pro potvrzení vstupu do 4té
se kce nastavovacího menu
7) Klikněte na tlač ítko B krátce pro potvrzení požadované volby
TMP
Úspěšné provedení resetu je indikováno změnou barvy LED na červenou a postupným
zhasnutím. Souč asně s tím detektor kráce pípne (stejně jako při připojení k napájení).
POZNÁMKA
Detektor kouře je určen pro opakované použití, ale v případě výskytu
požáru je pro zachov ání vysoké bezpečnosti doporučeno detektory
v prostorách zasažených požárem vyměnit za nov é.
POZNÁMKA
VI. DETEKOVÁNÍ POŽÁRU SLEDOVÁNÍM NÁRŮSTU TEPLOTY
Kromě detekce přítomnosti částic kouře může detektor detekovat požár
vyhodnocením rychlého nárustu teploty. Prahová hodnota teploty se definuje
v parametru č .81. Požární poplach detekovaný pomocí nárůstu teploty je
signalizován přerušovaným zvukovým signálem a č erveným blikáním LED diody.
GND
Externí napájení:
Tlačítko B a
1) Při výběru umístění detektoru dbejte, aby bylo možno slyšet poplach
detektoru i v ostatních místnostech budovy.
2) Je doporuč eno detektor instalovat do již hotových interiérů (s hotovými
malbami), aby se předešlo zanesení detektoru barvou.
3) Je doporučeno instalovat detektor nejméně 1,5m od výdechu z klimatizač ních
jednotek.
4) Neinstalujte detektor v uzavřených prostorách (kapsách). Uržujte vzdálenost
detektoru alespoň 0,5m od svítidel.
5) Neinstalujte detektor do míst náchylných na přítmnost průvanu.
6) Neinstalujte detektor do míst s vy so kou vlhkostí (přítomností vodní páry)
nad sporáky, konvicemi apod.
Postup přepnutí do režimu napájení z externího zdroje:
režimech napájení – bateriovém i z externího zdroje).
PARAMETRY
INSTALAČNÍ POZNÁMKY:
+12/24
* Závisí na nastavení parametrů.
VII. DETEKCE PORUCH
+12V – svorka pro připojení externího napájení 12/24Vss
-GND – svorka pro připojení země napájení
SMOKE NC – bezpotenciálový výstupní kontakt signalizace poplachu při
detekci kouře (pro připojení k ústředně EZS vodiči)
TAMP NC - bezpotenciálový výstupní kontakt signalizace poplachu při
narušení ochranných kontaktů krytu (pro připojení k ústředně EZS vodiči).
UPOZORNĚNÍ
Jestliže je detektor instalov án nespráv ně, nebo v neodpovídajícím
prostředí není zaručena správ nost jeho f unkce. Je doporučeno zajisti
prov edení všech opatření pro zajištění bezpečnosti osob a majetku..
UPOZORNĚNÍ
Detekotor kouře fy Fibaro je univerzální optický detektor s komunikací rádiovým
protokolem Z-Wave. Detektor je možno napájet z externího zdroje trvaléo
napájení (12/24 Vss) nebo z interní baterie (životnost baterie 3 roky*). Poplach je
signalizován interní sirénou a blikáním LED diody. V přpadě pevného připojení a
napájení je mono poplach signalizovat i interním kontatem (NC).
Optický detektor detekuje velmi dobře kouř v raných fázích vývinu požáru,
mnohdy ještě dříve než dojde k vzniku plamenů a rychlému nárustu teploty.
Detektor je rovněž vybaven teplotním snímačem, který může signalizovat
poplach při prekroč ení nastaveného teplotního prahu.
Detektor kouře Fibaro je urč en pro instalaci na zeď nebo na strop. Indikač ní LED
diody slouží k signalizaci poplachu, pracovního režimu detektoru a způsobu
připojení/dostupnosti sítě Z-Wave. Detektor je urč en pro instalaci v interiéru
(v prostředí bez výskytu prachu, kouře a par).
VYSVÉTLIVKY K OBRÁZKŮM:
SMOKE TAMP
NC
NC
Ú st řed n a
EZ S
AUX COM Z1 Z2
XI.
POZNÁMKA
Výchozí hodnota parametru č. 81 je nastav ena na 54ºC. Modif ikace
tohoto parametru by měla být provedena pouze tak aby splňovala
legislativ ní požadavky v místě instalace.
Reset detektoru nezajistí automatické vymazání informací o modulu z
paměti Z - Wave sítě v řídící jednotce. Před resetováním detektoru
odstraňte (vymažte) záznam o detektoru v menu řídicí jednotky, viz
návod k řídicí jednotce HC2.
Schéma 2. Připojení k zabezpečovací ústředně.
O Použití detektoru v síti Z-WAVE
Detektor má v sobě zabudován dvě zařízení – detektor kouře a teplotní snímač , což jej
činí vícekanálovým Z-Wave zařízením. V menu jednotky HC-2 bude zobrazován jako
dvě samostatná zařízení, v závislosti na verzi software*:
4. Uvolněte tlač ítko B
5. Poč kejte, dokud LED nezačne svítit ůžově a pak krátce stiskněte tlačítko B.
6. LED začne barevným svitem signalizovat dosah sítě Z-Wave – významy viz
popis níže.
7. Pro ukonč ení režimu testu s indikací dosahu signálu, krátce stiskněte tlač ítko
B.
Obr. 3 Ik ona detek toru k ouře
v menu je dnot ky
HC2 *
Obr. 4 Ik ona detek toru k ouře
v menu je dnot ky HC2
indik ujíc í de tek ci k ouře a
akt iva ci ta mpe r k ontak t u*
XII. ASOCIACE
Vytvoření přímé vazby mezi moduly (asociace), umožňuje detektoru přímo (bez
účasti řídicí jednotky), ovládat další moduly přihlášené v síti Z-Wave – např.
spínač e, zásuvky, stmívač e, žaluziové moduly, RGBW moduly nebo scény
(Scény pouze prostřednictvím jednotky HC2).
Vytv oření přímé v azby mezi moduly - asociace, umožňuje přímý přenos
pov elů mezi moduly bez účasti řídicí jednotky. Detektor tak může ov ládat
další moduly, i v případě že řídicí jednotka HC2 je vypnuta nebo poškozena.
Detektor umožňuje použít tři nezávislé skupiny vazeb (asociací):
1 skupina asociací je přiřazena stavu zařízení - posílá povely třídy BASIC SET
(ve výchozím nastavení), nebo ALARM control frame při detekci kouře. Typ
posílané poplachové zprávy může být upraven v sekci pokroč ilé konfigurace
parametrů (viz sekce XVII).
2 skupina asociací je přiřazena mikrospínači TMP a signalizci poruchy po
samotestu - ALARM control frame bude poslán při otevření krytu a selhání
detekovaním samotestem.
3 skupina asociací Do této skupiny může být přihlášeno jen jedno zařízení. Ve
výchozím nastavení je nastaveno hlášení stavu na řídicí jednotku HC2. Je
doporuč eno toto nastavení neměnit.
Detektor umožňuje připojení max. 5 jednoprvkových zařízení/modulů a 5
vícekanálových (multichannel) zařízení do každé skupiny asociací. Z těchto pěti je
vždy jedna vazba rezervována pro řídící jednotku HC2.
Pro přidání prvku do skupiny (vytvořen vazby) pomocí jednotky HC2, jděte do
nastavení zařízení a klepněte na následující ikonu:
Poté vyberte záložku "Možnosti zařízení/Device options". V ní specifikujte do které
skupiny a která zařízení mají být spojena. Odeslání příslušné informace (o
konfiguraci zařízení přidaných do skupin - asociací do jednotlivých modulů může
trvat i několik hodin v závislosti na nastavení časů v konfiguraci parametrů.
Signalizované stavy pokrytí sítě Z-Wave:
LED bliká zeleně – Detektor se pokouší vytvořit přímé (bez retranslace dalším
modulem) spojení s řídicí jednotkou. Jestliže se nepodaří spojit přímo s jednotkou,
detektor se pokusí vytvořit spojení, přenášené přes dostupné moduly
(retranslací). Hledání trasy s retranslací je indikováno žlutým blikáním LED.
LED sv ítí zeleně – Detektor úspěšně vytvořil přímé spojení s řídicí jednotkou.
LED bliká žlutě – detektor se pokouší vytvořit nepřímé spojení s řídicí jednotkou
přes dostupné moduly (retranslací).
LED sv ítí žlutě – Detektor úspěšně vytvořil spojení s řídicí jednotkou routované
přes dostupné moduly. Po dvou sekundách se detektor opět pokusí vytvořit přímé
spojení s řídicí jednotkou, což bude indikováno zeleným blikáním LED.
LED bliká fialově – Detektor je umístěn téměř mimo dosah sítě Z-Wave.
Úspěšné vytvoření spojení s řídicí jednotkou bude indikováno žlutým svitem. Je
třeba posílit síť Z-Wave nebo přemístit detektor.
LED sv ítí červeně -neúspěšný pokus dtektoru o připojení k řídicí jednotce přímo i
retranslací
!
65535 – zrušní poplachu neaktivní - Detektor bude hlásit poplach i po ukonč ení
detekce kouře. Poplach může být ukonč en pouze ruč ně, vstupem do druhé sekce
menu (viz kapitola XIII).
!
POZNÁMKA
Nastavení parametru neovlivňuje optickou a akustickou
signalizaci poplachu, ty jsou ukonč eny s koncem detekce kouře.
2. Nastavení Zap/Vyp pro akustickou a vizuální signalizace všech poplachů
Parametr umožňuje vypnout indikač ní LED diodu a bzuč áku při detekci poplachu.
Nastavení parametrů umožňuje snížit spotřebu. Nastavení parametrů neovlivňuje
komunikace Z-Wave , všechny nastavené zprávy budou i nadále posílány.
Možné hodnoty:
0 – Akustická a optická indikace poplachu vypnuta
1 - Akustická indikace vypnuta, optická indikace zapnuta
2 - Akustická indikace zapnuta, optická indikace vypnuta
3 - Akustická a optická indikace poplachu zapnuta
Výchozí nastavení: 3
Délka parametru: 1 [byte]
POZNÁMKA
Během testu pokrytí sítí Z-Wav e a upgrade f irmware, detektor kouře
nehlídá přítomnost kouře. Detektor obnoví normální funkce po ukončení
testu nebo aktualizaci f irmware.
XVI. Záznamník detekovaných hodnot (BLACK BOX)
Detektor kouře má vestavěná záznamník teploty a intenzity kouře. Při zachycení
i nejnižší intenzity kouře je zaznamenána úroveň intenzity, teplota a č as výskytu.
Tato informace je odeslána po síti Z-Wave do řídicí jednotky HC2 každých 60 s.
Řídicí jednotka umožňuje prohlížení zaznamenaných hodnot (viz obr níže).
Detektor přestane posílat informace do záznamníku po ukončení detekce kouře,
ale historické údaje jsou k dispozici k prohlížení prostřednictvím jednotky HC2.
Citlivost záznamníku je možno nastavit změnu parametrů v sekci č. 83.
POZNÁMKA
Záznamník shromažďuje a ukládá informace i po dobu kdy není
vyhlášen poplach.
!
0 – Posílá se povel: detekce kouře ALARM SENSOR (SMOKE)
255 - Posílá se povel: BASIC SET command frame
Výchozí nastavení: 255
Délka parametru: 1 [byte]
7. Vynucení úrov ně jasu / pozice žaluzií při poslání povelu Zapnout/Otev řít
pro zařízení z prv ní skupiny asociací
Možné hodnoty: (1-99) nebo 255
Výchozí nastavení: 255
Délka parametru: 1 [byte]
Hodnota 255 je urč ena pro zapnutí zařízení. V případě stmívač e to zapnutí
znamená nastavení poslední použité hodnoty jasu. Tj. je-li stmívač nastaven na
30% a poté vypnut, pak při zapnutí povelem 255 se nastaví na hodnotu 30%.
V případě poplachových povelů je určena priorita poplachu.
Pro vstup do MENU detektoru stiskněte a držte tlač ítko B na dobu nejméně 3 s.
Poté co LED změní barvu na bílou, uvolněte stisk tlač ítka B. Po vstupu do MENU
se automaticky zač nou měnit barvy LED, každá sekce je indikována vlastní
barvou. Přechod nezi polokami menu je rovněž indikován krátkým pípnutím.
Krátkým stiskem tlač ítka B při stisku požadované barvy vstoupíte do této sekce
menu.
Barvy jednotlivých sekcí menu:
Bílá – potvrzení o vstoupení do MENU + samotest
Zelená – aktualizace stavu poplachu na asociovaných zařízeních
Růžová – Test dosahu Z-Wave sítě
Žlutá - kompletní reset detektoru.
POZNÁMKA
Během testu pokrytí sítí Z-Wave, detektor kouře nehlídá přítomnost
kouře. Detektor obnoví normální f unkce po ukončení testu.
XIV. Ukončení poplachu na asociovaných zařízeních
Detektor kouře automaticky ukončuje hlášení o poplachu posílané sítí Z-Wave do
řídicí jednotky asociovaným zařízením. Je možno vypnout, nebo zpozdit odeslání
zprávy ukonč ující poplach úpravou parametru 1. V tekovém případě bude po
vyhlášení polachu tento trvale signalizován dokud nebude ručně zrušen vstupem
do zelené sekce menu detektoru.
Obr. 5 Graf dat z detektoru zaznamenaných záznamníkem.
Záznamy (Black Box) záznamníku jsou uschovávány po dobu
cca 24 hod, v závislosti na hodnotě nastavení parametru 83 a
podmínkách v místě instalace.
Uživatel může vynutit odeslání informací po síti Z-Wave do řídicí
jednotky (v závislosti na typu verzi sw).
XVII. Pokročilé nastavení
Perioda probuzení: (3 byte)
Možné hodnoty: 300 - 86399 (5min – 24h)
Výchozí nastavení: 14400 (each 4h)
Pro režim napájení z baterií můžete nastavit periodu probuzení detektoru
(v se kundách). Definuje interval v sekundách, po kterém se detektor probudí
(“Wa ke up”) a naváže servisní spojení s řídicí jednotkou pro aktualizaci
parametrů, asociací a aktualizaci software. Detektor se po každém probuzení
vždy pokusí navázat spojení s jednotkou. Po každém selhání pokusu o spojení
se detektor pokusí o spojení s jednotkou po 60 s. Po 3 neúspěšných pokusech
dojde k vyhlášení poplachu „detektor mimo dosah Z-Wave“. Parametr se
vztahuje pouze na režim provozu z baterií. Poplach „detektor mimo dosah ZWave“ je automaticky zrušen po prvním následujícícm úspěšném spojení s
jednotkou. Nastavení parametru „perioda probuzení“ ovlivňuje životnost baterie.
Méně č asté servisní spojení prodlužuje životnost (ale musí se déle čekat na
aktualizaci při změnách nastavení).
Poplach od ochranného kontkatu nelze zrušit z MENU detektoru.
POZNÁMKA
Detektoru kouře obsahuje vestavěnou funkci indikaci dosahu/síly signálu
vysílaného z řídicí jednotky Z-Wave.
Pro otestování dosahu:
1. Zkontrolujte přítomnost napájení detektoru
2. Stiskněte a držte tlač ítko B na 3 sec, dokud se LED nerozsvítí bíle
3. Ozve se krátké pípnutí
Poplachy z 2. skupiny asociací nelze zrušit.
Možné hodnoty: 1 – 17280, 0 (v krocích 5 s) [5s-24h]
Výchozí nastavení: 0 – zprávy o teplotě se neposílají
Délka parametru: 2 [byte]
POZNÁMKA
XV. Testování pokrytí signálem Z-WAVE
POZNÁMKA
10. Nastavení časových parametrů při měření teploty
Nastavuje se interval, v sekundách, po jehož uplynutí se aktivuje měření teploty
vestavěným snímač em. Tento parametr se používá jen při bateriovém napájení
detektoru. Delší intervaly snižují počet vysílání a prodlužují životnost baterií. Nová
hodnota teploty je odesílána do řídicí jednotky pouze, jestliže se její velikost liší od
předchozí naměřené a poslané teploty. Teplotu je rovněž možno vyčítat
periodickým č tením (polling).
1) Detekce kouře – LED bliká červenou barvou.
2) Narušení ochranného kontaktu indikuje krátké blikání červenou barvou.
3) Signalizci poruchy od selhání samotestu - LED bliká červenou barvou.
4) Indikace problému s dosahem Z-Wave sítě indikuje blikání růžovou barvou.
5) Nízké napětí baterie indikuje blikání žlutou barvou.
6) Indikace, ve které sekci nastavovacího menu se detektor nachází, je
indikována příslušnou barvou LED.
Výchozí nastavení hodnoty periody probuzení (Wake Up) v řídicí
jednotce HC2 je 6 hod.
0. Odložení/Zpoždění zrušení poplachu kouře (alarm cancellation delay)
Čas mezi posledním okamžikem detekce kouře a odesláním zprávy pro zrušení
poplachu (uměle prodlužuje dobu signalizace poplachového stavu),
Možné hodnoty: 0 – 17280, 65535 (krok 5s) [ tj. 5s-24h]
Výchozí nastavení: 0 (žádné zpoždění, okamžité zrušení poplachu)
Délka parametru: [2 byte]
12. Nastavení hystereze u teploty
Parametr urč uje minimální nutnou změnu hodnoty teploty (necitlivost) která
způsobí, že bude poslána zpráva s naměřenou teplotou řídicí jednotce podle
č asových parametrů nastavených v parametru 10. Nová hodnota teploty je
odesílána do řídicí jednotky pouze, jestliže se její velikost liší od předchozí
naměřené a poslané teploty o hodnotu hystereze
Možné hodnoty: 0 - 1 00 (každý krok je 0,1°C)
Výchozí nastavení: 50 (0,5°C)
Délka parametru: 1 [byte]
!
!
POZNÁMKA
!
parametru
provádějte s ohledem
na
POZNÁMKA
Zvýšení hodnoty tohoto parametru sníží citlivost detektoru na
přítomnost kouře. Je dopručeno neměnit výchozí nastavení.
Možné hodnoty: 1 - 3
1 – Vysoká citlivost
2 – Střední citlivost
3 – Nízká citlivost
Výchozí nastavení: 2
Délka parametru: 1 [byte]
83. Nastavení citliv osti záznamníku hodnot (Black Box sensitiv ity level).
Tento parametr umožňuje nastavit práh, při kterém začne záznamník
zaznamenávat data. Po překročení nastavených hodnot teploty a intenzity kouře
se zahájí záznam do paměti.
Možné hodnoty: 1 - 3
1 – Vysoká citlivost
2 – Střední citlivost
3 – Nízká citlivost
Výchozí nastavení: 2
Délka parametru: 1 [byte]
84. Indikace poplachu o selhání detektoru (Malfunction alarm)
Perioda, se kterou bude opakováno v případě selhání detektoru optické a
akustické hlášení o poruše.
Možné hodnoty: 1 - 255 (krok 100 ms) [100ms-25,5s]
Výchozí nastavení: 10 (1s)
Délka parametru: 1 [byte]
85. Indikace poplachu o překročení teploty
Perioda, se kterou bude opakováno v případě poplachu „překroč ení teploty“
optické a akustické hlášení poplachu o překroč ení teploty.
Možné hodnoty: 1 - 255 (krok 100 ms) [100ms-25,5s]
Výchozí nastavení: 10 (1s)
Délka parametru: 1 [byte]
86. Indikace poplachu o ztrátě spojení sítí Z-Wav e
Perioda, se kterou bude opakováno v případě selhání spojení sítí Z-Wave
optické a akustické hlášení o poruše.
Možné hodnoty: 1 – 17280, 0 (v krocích 5 s) [5s-24h]
Výchozí nastavení: 360 (30min)
Délka parametru: 2 [byte]
87. Indikace poplachu – v ybité baterie
Perioda, se kterou bude opakováno v případě nízkého napětí baterií optické a
akustické hlášení o poruše.
Možné hodnoty: 1 – 17280, 0 (v krocích 5 s) [5s-24h]
Výchozí nastavení: 360 (30min)
Délka parametru: 2 [byte]
88. Použití kompenzační konstanty (parametr 73) při odesílání zpráv o
teplotě.
Možné hodnoty: 0 - 1
0 – kompenzační konstanta ignorována
1 - kompenzační konstanta započítána
Výchozí nastavení: 0
Délka parametru: 1 [byte]
Tento parametr se použív á jen při bateriov ém napájení detektoru. Delší
interv aly snižují počet vysílání a prodlužují živ otnost baterií.
13. Hromadné v yslání poplachové zpráv y (Alarm BROADCAST)
Nastavení hodnoty jiné než 0 znamená, že poplachy budou posílány v režimu
hromadného vysílání (BROADCAST mode), všem zařízením v dosahu detektoru.
Tyto zprávy mají prioritu před ostatními typy zpráv.
Možné hodnoty: 0-3
0 – hromadné vysílání (broadcasts) vypnuto
1 – hromadné vysílání poplachu kouře (1. Skupina asociací) zapnuto, hromadné
vysílání poplachu tamper (2. Skupina asociací) vypnuto
2 - hromadné vysílání poplachu kouře vypnuto, hromadné vysílání poplachu
tamper(2. Skupina asociací) zapnuto
3 - hromadné vysílání poplachu zaplavení zapnuto, hromadné vysílání poplachu
tamper (2. Skupina asociací) zapnuto
Výchozí nastavení: 0
Délka parametru: 1 [byte]
73. Kompenzační konstanta snímače teploty (offset).
Parametr obsahuje hodnotu (+ či- ), která bude přičtena k aktuální hodnotě
teploty naměřené interním teplotním snímač em. Je určena např. pro
kompenzaci teplotního rozdílu vznikajícího při měření teploty detektorem u
stropu oproti teplotě v požadované výšce.
Možné hodnoty: -1000 až +1000(v krocích 0,1oC)
Výchozí nastavení: 0 (0,0°C)
Délka parametru: 2 [byte]
Změny v nastav ení tohoto
požadav ky lokální legislativy.
!
POZNÁMKA
Změny v nastav ení těchto parametrů provádějte s ohledem na
požadav ky lokální legislativy.
89. Nastavení poplachu od ochranného kontaktu (Tamper alarm)
Možné hodnoty: 0, 1, 2,
0 – ochranný kontakt neaktivní
1 – ochranný kontakt aktivní, možnost zrušení/umlč ení poplachu aktivní
2 – ochranný kontakt aktivní, bez možnosti zrušení/umlč ení poplachu
Výchozí nastavení: 1
Délka parametru: 1 [byte]
XVIII. Zacházení s bateriemi
Detektor kouře je bateriové zařízení. Použití jiného typu než je specifikováno
může vést k poškození nebo explozi baterie. Použité a vybité baterie
odevzdejte k likvidaci a recyklaci na místech zpětného odběru.
XIX.
i
Toto zařízení může spolupracovat se zařízeními
certifikovanými dle standardu Z-Wav e, a mělo by
být kompatibilní i s certifikovanými zařízeními,
v yráběnými j inými výrobci.
Každé zařízení certifikov ané dle standardu ZWave může být začleněno do systému Fibaro.
FIBARGROUP
V případě technických dotazů kontaktujte Vašeho dodavatele.
WWW. YATUN.CZ
POZNÁMKA
82. Nastavení citliv osti detektoru kouře
Detektor je vybaven 3mi úrovněmi citlivosti na přítomnost kouře. Úroveň 1 je
nejvyšší citlivost.
POZNÁMKA
5. Nastavení poplachov ých zpráv pro prv ní skupinu asociací (detekce kouře)
Parametr určuje, jaký typ (třída) poplachové zprávy bude posílán při zachycení a a
ukončení detekce kouře.
Možné hodnoty: 0, 255
!
81. Nastavení teploty pro poplach „vysoká teplota“
Parametr obsahuje mezní hodnotu horní teploty. Když okolní teplota stoupne nad
tuto hodnotu, bude poslána zpráva Poplach teplota
Možné hodnoty: 2 - 100 – (2 - 100 oC), 0 – teplotní poplach vypnut
Výchozí nastavení: 54 (54oC)
Délka parametru: 1 [byte]
Vy pnutí indikační LED diody a bzučáku může v ést k nedostatečně
důraznému hlášení poplachu. Je doporučeno režim hlášení ponechat v e
výchozím nastavení.
XIII. LED indikátory a nastavení
Detektor kouře je vybaven indikační LED diodou, která umožňuje signalizovat
režimy detektoru a poplachy. Dále může indikač ní LED signalizovat pokrytí sítě ZWave a aktuální teplotu.
Stavy indikačních LED a jejich význam:
80. Interval testov ání dosahu sítě Z-Wav e.
Prodleva mezi opakováním testů dosahu spojení (pokrytí sítí Z-Wave).
V režimu napájení z baterií se testování dosahu sítě Z-Wave provádí v intervalu
periody probuzení (wake up interval). Nastavení na hodnotu 0, vypne testování
bez ohledu na použitý režim napájení.
Možné hodnoty: 1 – 144, 0 (v krocích 10min) [10min-24h], 0 – test se neprovádí
Výchozí nastavení: 1 – (10 min)
Délka parametru: 1 [byte]
Záruka
1. Na zřízení je poskytována záruka 24 měsíců
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
Praha 100 00
Česká republika
tel.: +420 222 364 491

Podobné dokumenty

Návod k použití markýzy AMZ Z-Wave FAKRO PP Sp. z o.o. ul. 144A

Návod k použití markýzy AMZ Z-Wave FAKRO PP Sp. z o.o. ul. 144A přidaného zařízení. Tento časový úsek trvá obvykle cca 0,3 s. V praxi se to projevuje zpožděním reakce, která trvá do cca 0,5 sekund. Pro dálkové ovládání markýzy lze využít 5 příkazů: – Zavři – v ...

Více

HP01_2012 - 3457987 B

HP01_2012 - 3457987 B „To bylo, jak je ta věznice jako hvězdice, že jo, tak v jednom z těch trojúhelníků byla nekonečn{ hromada zbytků zamaštěnejch dr{tů a různejch kabelů a my jsme to tam zbavovali těch bužírek, toho o...

Více

katalog vozidel ( 53kB)

katalog vozidel ( 53kB) 116d 115 PS 85 KW / 115 PS 118d 122 PS 90 KW / 122 PS 118d 143 PS vč. Vmax 105 KW / 143 PS 120d 163 PS vč. Vmax 120 KW / 163 PS 120d 177 PS vč. Vmax 130 KW / 177 PS 123d 204 PS 150 KW / 204 PS 130i...

Více

LISTNATÉ DŘEVINY

LISTNATÉ DŘEVINY Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' Hortenzie lat.novinkado 1 m, nakvétá bíle, pak zrůžoví, velké květy Hydrangea paniculata 'Dart's Little Dot' Hortenzie lat.novinkado 0,7 m, nakvétá bíle, pozdě...

Více

září 1999 - MESIT defence, sro

září 1999 - MESIT defence, sro lze sledovat jeho funkci.

Více