Aukcni katalog31 pro web.indd

Komentáře

Transkript

Aukcni katalog31 pro web.indd
31. aukce, 24. května 2008
14.00 hod., Hotel EXPO
Přehled katalogu a program aukce
Auction program
I.
Fotografie - Photography ............................................................... 1 – 15
II.
Umění Art ................................................................................... 16 – 53
III. Grafika a kresby - Graphic art and drawings ............................. 54 – 98
IV. Avantgarda - Avant-garde ............................................................ 99 – 133
– platební pauza –
............................................................................................... 134 – 157
V.
Časopisy – Journals and magazines ........................................... 158 – 187
VI. Iudaica a antisemitika ................................................................ 188 – 209
VII. Politika a odboj ........................................................................ 210 – 226
VIII. Varia ......................................................................................... 227 – 258
IX.
Bibliofilie – Bibliophily .......................................................... 259 – 274
– platební pauza –
................................................................................................. 275 – 348
X. Knihy – Books ............................................................................ 349 – 409
– ukončení aukce –
Prameny – References
S., Sáňka – Sáňka, A. - Bubla, V.: České bibliofilské tisky I - V
Odeon – Odeon, dříve SNKLHU, 1967
Primus – Primus, Z.: Tschechische avant-garde 1922-1940
Novotný – Novotný J. A. Ladova ilustrace, 1957
CA – aukce Českého antikvariátu s dosaženou cenou
ATA
Jitka Trmalová
160 00 Praha 6, Bubenečská 9
tel./fax: +420 224 318 713
e-mail: [email protected] cz
www.trmal.cz
ČSOB, Praha 1, Na Příkopě 18
Č.ú.: 175711082/0300, SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ24 0300 0000 0001 7571 1082
31. aukce
31th auction
umění, grafika a kresby, avantgarda,
art, graphic art and drawings,
časopisy, bibliofilie, knihy
avant-garde, journals, bibliophily, books
sobota 24. května 2008
Saturday, May 24th 2008
14.00 hod.
2 p.m.
Výstava
Exhibition
pátek, 23. května
Friday, May 23rd
11 – 18 hod.
11a.m. – 6 p.m.
sobota, 24. května
Saturday, May 24th
10 – 11.30 hod.
10 – 1/2 12 a.m.
Výstava i aukce se konají v hotelu EXPO
Hotel EXPO, Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7
Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků
1
Aukční řád
pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce
prokáže svou totožnost a je povinnen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou
být účastníky aukce. Po té oproti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání
všech závazků mu bude záloha vrácena.
1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků
a na podkladě smlouvy uzavřené mezi
aukční agenturou a Sdružením přátel
krásných tisků. Členy SPKT jsou v souladu se Stanovami SPKT všichni Ti, kteří
se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního
řádu zapíší do seznamu účastníků dražby
a projeví souhlas se stanovami SPKT
Věci jsou draženy v pořadí stanoveném
v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou
uvedeny včeské měně. K dražbě konkrétní
věci dochází tehdy, učiní-li kterýkoli z dražitelů podání. Podáním (příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla.
Dražit se počíná od ceny vyvolávací.
Příhozy se počítají takto:
20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč
do ceny 1 000, 100Kč do ceny 4 000,
500 Kč do 10 000, 1 000Kč do 30 000,
2000Kč do 50 000 a 5 000Kč je příhoz
vyšší než 50 000.
2. Aukce je formou prodeje movitých
věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu
s živnostenským listem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn.
Aukce se koná s přestávkami. Průběh
aukce se řídí ustanoveními občanského
zákoníka, tímto aukčním řádem jakož
i přiměřeně těmi ustanoveními zák. 26/
2000 Sb., která lze použít pro hromadné
společné dražby věcí movitých.
Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není
přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou
posledním příhozem) a přiklepne věc
dražiteli, který toto poslední podání
učinil a který se tak stává vydražitelem.
Ke shodě příhozů účastníka dražícího
osobně s limitem tudíž k upřednostnění
prvního dojít nemůže, každý další příhoz
je vyšším podáním.
3. Účast na aukci je možná jen pro členy
Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou
držiteli aukčního katalogu a jejich účast
na aukci není vyloučena pro nezletilost
nebo nesvéprávnost. Účastníci aukce
jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování
může mít za následek vyloučení účastníka
z účasti na aukci, popř. i závažnější občanskoprávní následky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého hosta, který je
však povinnen akceptovat aukční pravidla
ve stejném rozsahu jako člen SPKT.
6. Vlastnictví k věci přechází na základě
příklepu licitátora jejím převzetím oproti
zaplacení vydražitelem. Až do okamžiku
jejího převzetí vydražitelem je k výkonu
vlastnického práva přechodně oprávněna aukční agentura.
Původní vlastník věci, který pozbyl
svého vlastnického práva příklepem licitátora na jehož základě mu agentura
proplatí podíl z ceny stanovený percentuelně ve smlouvě obstaravatelské, kterou uzavřel s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů.
Až do okamžiku převzetí věcí jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlast-
4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci nesmí pocházet
z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem zpochybnitelné.
5. Datum, místo a předmět aukce budou
předem oznámeny vyhláškou o neveřejné
dražbě, jejíž funkci plní i aukční katalog
2
nické právo vůči všem třetím osobám
agentura. (Má věc u sebe až do okamžiku
jejího zaplacení a převzetí vydražitelem).
uzavřena pouze pro dražbu položek, jejichž vyvolávací cena je vyšší než 10 000,–
kč, nedohodnou –li se strany jinak. Při
zajišťování limitů je v souladu s obecnými
zvyklostmi postupováno tak, aby zájemce
získal věc co nejvýhodněji. Při shodě limitů má přednost ten, který došel agentuře dříve. Obdrží-li agentura k jedné katalogové položce více limitů, počítá se dražit
od druhého nejvyššího limitu zvýšeného
o následující příhoz. Tato skutečnost bude
účastníkům aukce oznámena při vyvolání
té které položky.
Bude-li věc vydražena pro osobu, která
zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto úspěšnému vydražiteli předá
buď osobně oproti uhrazení kupní ceny
s aukční provizí anebo vydražiteli zašle
účet, obsahující cenu dosaženou, aukční
přirážku, poštovné a balné. Vydražitel pak
uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní
účet agentury. Po obdržení platby zašle
agentura bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty.
7. Vydražitel je povinnen uhradit v aukci
dosaženou cenu včetně aukční provize.
Aukční provize činí 15%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouza platbu
zaslanou na účet, nikoli platební kartou
nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící
osobně) je povinnen uhradit vydraženou
cenu spolu s aukční provizí při nejbližší
přestávce, uvedené v katalogu (platební
pauza), není-li dohodnuto jinak. Věci,
které nebyly v této pauze zaplaceny budou
draženy znovu počátkem příštího kola.
Po skončení posledního dražebního kola
může zájemce požádat o dražbu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele,
který nezaplatil o platební pauze vydraženou věc nemohou být v druhém kole akceptovány. Námitky proti přiklepnutí musí
dražitel uplatnit ihned, k pozdějším se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli vydáno osvědčení, kterým je deklarován přechod vlastnického práva k věci se všemi
důsledky pro vydražitele. Za vady věci,
které jsou skryté odpovídá s ust. Smlouvy
o obstarání záležitostí formou prodeje
prostřednictvím dražby vlastník věci.
9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou –li na výstavě
předváděny věci, u nichž hrozí nebezpečí
poškození vzhledem k jejich vzácnosti či
stavu, je agentura oprávněna odmítnout
účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídve.
Takové věci lze na speciální požádání
předvést vážnému zájemci zvlášť. Všechny
přítomné osoby jsou povinny podřídit
se opatřením podniknutým na ochranu
vystavených věcí. Během konání výstavy
i dražby je zakázáno prodávat, vystavovat
i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího souhlau
je rovněž zakázáno.
8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci
se může dát zájemce na základě plné moci
zastoupit agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při
aukci a je i přihláškou zájemce do SPKT.
V plné moci (limitu) musí zájemce uvést
jednak osobní identifikační údaje, jednak
musí uvést maximalnícenu, za kterou je
ochoten věc vydražit; v této ceně není uvedena aukční provize. Plná moc musí být
předána agentuře nejpozději 24 hodin
před konáním aukce. Na limity později
došlé nemusí být brán zřetel, nedohodnou –li se účastníci jinak. V odůvodněných
případech se zájemce může po předchozí
písemné dohodě s agenturou zúčastnit
aukce po telefonu. Tato dohoda může být
10. O průběhu neveřejné dražby sepíše
pořadatel za účasti nestranného svědka
protokol
1. 10. 2007
3
ATA – Český antikvariát
Auction Regulations
the sum of the final bid plus a 15% auction premium (the sum will be rounded
up to the nearest 10 Kc). The auction
agency will provide receipts for all items
paid for. A cummulative payment immediatelly after the auction is possible
after a previous arrangement with the
agency. Unless a previous arrangement
has been made, all lots which remain
unpaid for after tha payment breaks will
be put back up for sale at the beginning
of the next session.
GENERAL.All items will be auctioned
by lot as described in the catalogue.
They will be made available to bidders
in a preview exhibit before the auction,
as posted. Should conservation concerns
arise, the auction agency reserves the
right to treat fragile items accordingly.
BIDDING. During the auction, bidding
will proceed in increments as follows:
20 Kc increments up to 400 Kc; 50 Kc increments up to 1, 000 Kc; 100 Kc increments up to 4, 000 Kc; 500 Kc increments
up to 10, 000 Kc; 1, 000 kc increments up
to 30, 000 Kc; 2, 000 increments up to
50, 000 Kc; and 5, 000 Kc increments thereafter. If several advance bids are placed for the same lot, bidding will start
with the second highest bid received.
ADVANCE and absentee bids. Advance
and absentee bids must be received in
writing no later than two days before the
date of the auction. The auction premium for advance and absentee bids
is also 12% if payment is not made in
cash.
If the bid is succesful, the agency will notify the client of the final price which includes the auction premium and shipping
expenses. After receiving the payment, the
agency will send the things to the client.
PAYMENT. Bidders who are physically
present in the auction are asked to pay
in cash during the auction. Checks and
credit cards cannot be accepted. All
prices are started in Czech crowns. Several breaks will be sheduled between
auction sessions, during which payment
must be made for all items purchased
up until that point. The purchase price
paid by the succesful bidder shall be
ADMISSION. The catalogue serves as
an entry ticket to the auction. Bidders
are asked to place a 100 Kc deposit in
order to receive a paddle with their
bidding number.
4
Rejstřík – Register
Augustinus, Aurelius 375
Balzac, Honoré de 261,
262
Bauch, Jan 55
Bechetoille, R. S. 342
Bělohlávek, Bedřich 148
Benda, Jaroslav 45, 366
Bezruč, Petr 264
Biebl, Konstantin 127,
140, 143
Bílek, František 94, 269,
270
Birgus, Vladimír 14
Blažek, Ota 293
Blok, Alexandr 145
Bloy, Leon 265
Bouda, Cyril 266, 285,
319, 369, 404
Boutmy, N.L. a G. 233
Boylesve, René 266
Bradáč, Ludvík 267, 277,
284, 361
Brantome 268
Braunerová, Zdenka 295,
314, 315
Brouk, Bohuslav 131
Brömse, August 56, 57
Brunner, V.H. 34, 162,
181, 277, 284, 357, 365,
376, 377
Brunton, Paul 228
Březina, Otokar 269
Burian, E. F. 129
Caroll, Lewis 409
Coester, Otto 296, 325
Čapek, Josef 58-60, 99112, 181, 259
Čapek, Karel 109, 110,
370,
Čechová, Olga 388
Demel, Karel 348
Deml, Jakub 270-274,
Desnos, Robert, 400
Drtikol, František 14, 179
Dvořák, Arnošt 356
Dvořák, Xaver 275
Dyk, Viktor 276, 277
Dyrynk, Karel 117, 324,
326
Ehm, Josef 9
Eisner, Pavel 198
Eliáš, Oldřich 231
Erben, K.J. 278, 279, 404
Erenburg, Ilja 137
Ewers, H.H. 280
Fára, Libor 11-13, 113,
114
Feuerstein, Bedřich 100
Feyfar, Zdenko 7
Field, T. R. 372
Filla, Emil 178, 338
Fischerová-Kvěchová, M.
243
Florian, Josef 282
Florian, Michael 282, 323
Foltýn, Josef 329
Frejka, Jiří 283
Friml, Jiří 146
Fry, Christopher 382
Fulla, Ludovít 31, 61, 173
Funke, Jaromír 1, 2, 178
Galanda, Mikuláš 41,
Garnett, David 106,
Gellner, František 364
Gende-Rote, Valerij 13
Gross, František 48
Grosz, Georg 173
Guérin, Maurice de 284
Guth, Jiří 246, 247
Guth, Zdeněk 268
Hackenschmied, Hugo
337
Hák, Miroslav 129
Hála, Rudolf 109
Halas, František 263
Hamera, Oldřich 157
Hašek, Jaroslav 6, 368
Hašková, Eva 382
5
Haussmann, Jiří 101
Havlíček-Borovský, Karel
285
Hegar, Milan 245
Hello, Arnošt 286
Heythum, Antonín 172
Hlaváček, Karel 269, 287,
335
Hlaváček, Zdeněk 31
Hlavsa, Oldřich 6, 387,
388, 392, 409
Hodek, Josef 278
Hofman, Vlastislav 355
Hoffmeister, Adolf 135,
150, 151, 182
Holan, Vladimír 388
Holas, Miloš 290
Honzl, Jindřich 130, 146
Hora, Josef 288
Hrabal, Bohumil 393
Hron, Jakub 373, 374
Hrska, A.V. 179, 180
Hrubín, František 4, 253
Hruška, E.A. 173, 289
Chamberlein, H.S. 206
Chateaubriand, F. R. 291
Chenneviere 292
Chesterton, G.K. 135, 293
Chochola – Kolín 351
Chvála, Alois 35, 121, 145,
338
Istlerová, Clara 394
Jahoda, Josef 294
Janeček, Ota 62-65, 339
Jaška, Jiří 306
Jenewein, Felix 271
Jesenin, Sergej 147
Jesenská, Růžena 295
Jiránek, Miloš 307
Jirout, Alois 287
Jiřík, F.X. 17
Jiřincová, Ludmila 66-68,
288, 338, 400
Justitz, Alfréd 33
Kafka, Franz 296
Kaláb, Method 30, 340
Kalvoda, Alois 35, 40
Kamínek, Karel 297
Karásek, ze Lvovic, Jiří
298-305
Kaulbach, F.A. von 194
Keller, Gotfried 306
Kerning, J.B. 230
Ketzek, František 98
Klas, Edvard 307
Klicman, Miloš 328
Klíma, Ladislav 354-356
Koblic, Přemysl 1
Kobliha, František 69,
165, 166, 261, 291, 300304, 324, 367
Kohout, Stanislav 132
Kolář, Jiří 157, 391
Kolíbal, Stanislav 28, 390,
391
Konůpek, Jan 70, 97, 98,
273, 311, 326, 346
Kotěra, Jan 23
Kotík, Pravoslav 171
Kouřil, Miroslav 129, 134
Kožíšek, Josef 402
Krajc, Rudolf 294
Král, Jaroslav 151
Krasko, Ivan 358
Kratochvíl, Zdeněk 154,
155, 181, 182
Krčma, František 363
Krejčí, Iša 125
Kroha, Jiří 356
Kroutvor, Josef 26
Krpelec, Bartoloměj 216
Kubelík, Rafael 124
Kubišta, Bohumil 71
Kulhánek, Oldřich 72
Kundera, Ludvík 380
Kupka, František 46, 281
Kysela, František 93, 276
Lacina, Bohdan 47
Lada, Josef 338, 405, 406
Laforgue, Jules 139
Lamač, Miroslav 28
Langer, František 359
Lauschmann, Jan 11
Lazecký, František 379
Léland 308
Lelek, František 201
Lhoták, Kamil 50, 73-75,
407
Linhart, Lubomír 2, 9
Loukota, F.K. 163
Louys, Pierre 352
Mac Callum, T.W. 401
Mahen, Jiří 104, 138
Mach, Josef 311
Mácha, K. H. 122, 157,
362, 363
Machado, Antonio 134
Machar, J.S. 312
Malíková 309, 347
Marek, Josef 270
Maria, Jaroslav 367
Marold, Luděk 29
Marten, Miloš 314, 315
Mařánek, Jiří 149
Mašek, Václav 145
Mates, Rudolf 402
Medek, Rudolf 215
Merežkovský, D.S. 227
Mézl, Zdeněk 76
Michaelis, Sophus 316
Micheli, Mario de 114
Moholy-Nagy 178
Morstadt, Vincenc 30
Moser, Koloman 77
Motté-Fouqué, de la 350
Mrkvička, Otakar 137,
138, 139, 178, 181, 182
Muzika, František 149,
152, 181, 182,
Müller, F.J. 152
Nopoleon Bonaparte 317
Navrátil, Josef 244
Němcová, Božena 318
Nerval, Gérard de 319
Neumann, S.K. 99, 105,
320
Nevan, Evžen 292
Nezval, Vítězslav 117-121,
152, 263, 321
6
Nietsche, Friedrich 357
Novotný, Miloslav 322
Obrtel, Vít 128, 394
Opolský, Jan 324, 365
Orten, Jiří 381
Panuška, Jaroslav 160
Pegrassi, Miro 322
Pekař, Josef 236, 237
Pileček, Jindřich 96
Plicka, Karel 3
Poe, E. A. 326
Poláček, Karel 112, 371
Prachatická, Markéta 409
Preissig, Vojtěch 97, 160,
161, 260, 264, 326, 344
Procházka, Antonín 279
Procházka, Arnošt 167,
327, 360, 361
Procházka, F. F. 349
Procházka, Jaroslav 225
Procházková, Linka 32, 48
Rajman, Jenda 271
Rambousek, Jan 27, 165,
166, 167
Rašín, Jaromír 94
Régnier, Henri de 327,
328
Reichmann, Vilém 12
Rélink, Karel 202
Renaud, Susanne, 329
Reynek, Bohuslav 329,
330, 336
Rezende, J. S. de 331
Richter, Hanuš 189
Rittstein, Michael 280
Roch, Stanislav 148
Ronovský, František 78
Rops, Felicien 332
Rossmann, Zdeněk 45, 176
Roubík, František 241
Ruml, Jiří 39ý
Růžička, Ladislav 291,
263, 318
Ryba, Jakub Jan 244
Rys, Jan 199
Řehoř Veliký 376
Seifert, Jaroslav 4, 128,
263, 333, 334, 383-387,
Seydl, Zdeněk 111, 386
Shaw, G.B. 153- 156
Schwarzenberg, Karel 234
Schwarzenberg, Bedřich
235
Schwetz, Karel 331, 378
Schwob, Marcel 123
Silovský, Vladimír 93
Sklenář, Zdeněk 47, 407
Sládek, Jan 408
Solženicyn, Alexandr 390
Souček, Jan 51
Sova, Antonín 335
Sozanský, Jiří 52
Stalin, J.V. 245
Stifter, Adalbert 336
Stritzko, Oto 235
Stuckenberg, Viggo 337
Sudek, Josef 9
Suchánek, Jiří 338
Suchý, Jiří 392
Suk, V.F. 243
Supervielle, Jules 144
Sutnar, Ladislav 153-156
Svolinský, Karel 263, 290,
312, 385
Šeda, Jaroslav 339
Šíma, Josef 151, 172, 318
Šimon, Pavel 95
Šimon, T.F. 79, 98, 165167,
Šimůnek, Karel 80
Šlitr, Jiří 392
Šrámek, Fráňa 100, 102
Štika, Karel 363
Štorm, Břetislav 234, 236,
238-240, 310, 379
Štyrský, Jindřich 81, 118,
126, 127, 130-133, 171,
172, 263
Švabinský, Max 49, 166, 384
Teige, Karel 82, 113, 116,
119, 136-138, 140-144, 172,
174, 212
Terezie Ježíškova 377
Tesař, František, 340
Thiele, Vladimír 111
Tichý, František 9, 83-85,
338
Tinan, Jean de 141
Tmej, Zdeněk 5
Toman, Prokop 37
Toyen 42, 43, 120, 122126, 142
Trier, Walter 401
Trnka, Jiří 36, 86, 121,
283, 386, 403
Tusar, Slavoboj 270, 313
Tvrdý, Antonín 260, 266,
313, 319
Ungaretti, Giuseppe 126
Úprka, Joža; 40
Urban, B. S. 340
Urbanová, Alexandra 5
Váchal, Josef 87-90, 341
Vančura, Vladislav 136,
142
Vávra, J.R. 16
Veris, Jaroslav 91, 343
Verlaine, Paul 342
Veselý, Josef 190
Vik, František 305, 309,
347
Volavková, Hana 195
Vodrážka, Jaroslav 3, 322
Vondrouš, J.C. 93
Waugh, Evelyn 150
Weinfurter, Karel 229
Whitman, Walt 344
Wiesner, Richard 92
Wilde, Oscar 345, 346,
366
Woolfová, Virginia 398
7
Yeats, W. B. 347
Zábranský, Adolf 4,
Zamazal, Josef 171
Zápotocký, Antonín 389
Zíbrt, Čeněk 351
Zrzavý, Jan 172, 338
Zykmund, Václav 380
30. Aukce Český antikvariát - Jitka Trmalová, 1. XII. 2007
Pol. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
11
13
14
15
18
21
22
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
38
40
41
44
47
48
49
50
51
52
55
57
58
62
63
64
66
67
69
70
71
72
76
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
Dosažená
Dosažená
Dosažená
Dosažená
Dosažená
Pol. číslo
Pol. číslo
Pol. číslo
Pol. číslo
cena
cena
cena
cena
cena
1300
450
19000
6000
750
99
190
281
394
1000
900
950
500
3000
101
191
284
396
1300
1600
3000
550
750
102
195
285
397
1800
600
2200
850
600
103
197
286
399
2600
1800
700
450
360
104
198
287
400
1900
1400
1200
450
1200
105
199
288
401
300
400
1600
450
450
106
200
289
402
500
2200
950
400
7500
107
201
290
404
300
800
1000
1200
950
110
202
291
405
500
550
750
600
800
111
203
295
406
700
2100
3000
1500
1500
113
204
298
407
1300
2100
2500
360
1000
114
205
299
408
700
2000
4500
1600
400
116
206
300
409
1300
1200
1400
3300
117
207
302
550
550
1800
400
119
208
307
950
1500
2100
650
120
210
308
1300
1400
2400
650
121
214
309
900
1800
3400
1500
122
216
310
7500
650
280
280
123
217
314
900
500
240
500
124
218
316
2100
800
3200
450
125
219
317
1500
2700
450
400
126
221
319
1700
240
1200
500
127
223
320
400
3000
900
800
129
224
324
700
1900
1000
300
130
225
326
3800
800
2100
360
131
226
329
360
400
1200
700
132
227
332
600
1500
1200
10000
133
229
333
600
900
750
450
134
230
334
1000
360
550
900
135
231
335
2800
400
800
500
137
232
336
5000
1800
3600
500
138
233
339
7500
500
600
2100
140
234
342
5500
500
550
240
141
235
343
800
360
600
1000
144
236
344
5000
300
200
2000
146
237
348
3200
1100
320
300
149
238
350
1400
1600
850
9500
151
239
354
1100
2000
500
950
152
240
355
295000
320
850
360
153
241
356
6500
1800
850
1300
154
242
358
6000
24000
360
450
157
243
361
8000
260
1200
2200
159
246
362
4000
850
240
700
160
247
363
38000
3100
1100
2200
163
249
364
5500
800
900
500
164
250
366
6500
450
1800
700
166
253
368
18000
2000
900
360
167
254
369
6000
1400
1100
1200
168
255
373
29000
400
1400
2100
169
256
374
4000
1000
1000
1100
171
257
375
850
1100
1200
1000
172
259
376
450
1300
800
1000
173
264
377
200
2000
240
950
174
265
378
3100
1000
1100
5000
175
266
379
360
6000
600
1200
176
267
381
240
400
550
300
177
268
382
280
2100
650
900
178
269
383
700
2100
600
550
179
271
384
260
360
400
3900
180
272
385
400
200
320
300
181
274
387
650
400
400
500
182
275
388
200
500
280
950
183
276
389
700
500
6000
300
186
278
390
380
240
6000
550
187
279
392
650
2900
5000
300
189
280
393
8
I. Fotografie – Photography
7. FEYFAR, Zdenko: Konvolut tří
katalogů.
- Krkonoše ve fotografii Zdenko
Feyfara 1957. Jako front. orig. sign.
fotografie s číslem 1. Orig. brož. Tisk
je opatřen dedikací Z. Feyfara.
- Krkonoše 1959. Podpis fotografa.
- Krkonoše 1960. Vše orig. brož.
400.-
1. KOBLIC, Přemysl: Zvětšování.
Fotografova praxe – zvětšovací přístroje
– výřez…Praha Odeon 1938. Ed.
Fotografie objevuje svět sv. 3. Se 14
fotografiemi. Upr. F. Knapp. Red.
Jaromír Funke. 96 s. Orig. brož. Zadní
strana ob. popsána. Odeon 196.
800.-
8. Die Witkowitzer Bergbau und
Eisenhütten Gewerkschaft. Witkowitz
Eisenhütten b.d. (kol 1900?).
Text s nalepenými hlubotiskovými
fotografiemi průmyslových objektů.
95 s. Vložen barev. Lageplan. Orig.
ppl. vazba, která dole ve hřbetě
poškoz. Výpravná publikace. Jedinečné,
nevyskytující se dílo.Wonderful work.
4 500.-
2. LINHART, Lubomír: Sociální
fotografie. Praha Prokopová 1934.
Knihovna Levé fronty sv. 3. Množství
foto v textu mj. J. Funke, R. Kohn, G.
Popper. 111 s. Orig. brož. Rozpadlé
ve hřbetě. Damaged, inside O.K. Very rare.
Primus 360
1 300.3. /Plicka, Karel/ Praha ve fotografii
Karla Plicky. Úvod Zdeněk Wirth. Praha
ČGU 1940. Ob. a 208 hlubotiskových
fotografií Karel Plicka. Upr. Jaroslav
Vodrážka. 208 s. Váz. v orig. ob.
300.4. Památník pražského povstání 1945.
Praha Altrichter 1947. Sborník fotografií
a textů.Množství celostr. fotografií.
Texty mj. J. Drda, F. Hrubín, J. Seifert.
Ob. a front. Adolf Zábranský. 80 s. Váz.
v orig. ob.
400.5. URBANOVÁ, Alexandra; TMEJ,
Zdeněk: Abeceda duševního prázdna.
Praha Zádruha 1946. Ob. Zdeněk
Tmej. Upr. Rudolf Šabach. Nestr.
Brož. Obálka reprodukována a ke knize
přiřazena. Vynikající stav knihy
i fotografií. Legendární kniha, bohužel
s reprodukcí ob. Famous book. The wrapper
is unfortunately a reproduction only.
Wonderful condition inside.
8 000.6. Jaroslav Hašek ve fotografii. Praha
ČS 1959. Vazba, ob. a upr. Oldřich
Hlavsa. S mnoha převážně celostr.
fotografiemi. 144 s. Váz. v orig. ob.
400.-
2. Linhart - Sociální fotografie
9
9. SUDEK, Josef: Fotografie. S úvodní
studií Lubomíra Linharta. Praha
SNKLHU 1956. Front. fotografie J.
Sudka Josef Ehm. S básněmi V. Holana
a J. Seiferta. Upr. František Tichý. 232
fotografií Josef Sudek. Orig. cpl. vazba.
Orig. ob. poškozena, vložena.
1 500.-
13. GENDE – ROTE, Valerij: Soubor
12 fotografií. Praha Pressfoto 1985.
Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie
v orig. ob.
800.14. BIRGUS, Vladimír: František
Drtikol. Praha Odeon 1989. Edice
Fotografie. 89 foto F. Drtikol. 155 s.
Orig. brož.
300.-
10. Femina. Výběr a redakce Leoš
Nebor. Text Pavel Šoltéz. Graf. upr.
V. Rytina. Praha Novinář 1969. Se 76
fotografiemi žen od různých umělců.
Orig. brož. Výborně zachováno.
300.-
15. Co je fotografie. What is
photography. 150 let fotografie. 150
years of photography. Praha Videopress
1989. 391 s. Orig. brož.
500.-
II. Umění – art
11. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12
fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob.
a upr. Libor Fára. Volné fotografie
v orig. ob.
900.-
16. Vávra, J. R. : Pět tisíc let sklářského
díla. Čtení z dějin skla. Praha Orbis 1953.
201 s. textu, 405 hlubotiskových příloh,
32 barev. Orig. cpl. vazba
2 500.-
12.REICHMANN, Vilém: Soubor 12
fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob.
a upr. Libor Fára. Volné fotografie
v orig. ob.
1 000.-
17. JIŘÍK, F. X.: České sklo. K 50.
výročí založení Umělecko-průmyslového
musea… Praha Umprum 1935. 117 s. 50
fotopříloh. Ex. 293/500. Orig. cpl. vazba
1 900.18. České sklo 1800 – 1860. Katalog
sbírek. Praha Umprum b.d. Nestr. 184
reprodukcí děl. Orig. brož.
300.19. Otto Eckert – keramické dílo.
Katalog výstavy. Praha NG 1980. Upr.
Libor Fára. 16 vyobr. 33 s. Orig. brož.
140.20. PLICKOVÁ, Ester: Pozdišovské
hrnčiarstvo. Bratislava Slovenské vyd.
krásnej literatury 1959. 122 s textu
s kresbami, 156 fotografií. ( 2500 výt.)
Cpl. vazba s orig. ob.
800.21. VÁCLAVÍK, Antonín: Výroční
obyčeje a lidové umění. Praha ČSAV
1959. 580 s. textu s kresbami, 128 čb.
a barev. příloh. Cpl. vazba v orig. ob.
Obsažné dílo
500.-
5. Zdeněk Tmej
10
22. CIMBUREK, F.: Dějiny nábytkového
umění. Brno Rovnost 1948. Historické
pojednání J. Halák. 667 s. 801
vyobrazení. Cpl. vazba, s použitím orig.
ob.
700.-
26. RAMBOUSEK, Jan: Dřevořez,
dřevoryt a příbuzné techniky. Praha
NČVU 1957. Vazba, ob. a upr. Jan
Rambousek. S mnoha reprodukcemi a 1
orig. barev. dřev. Karel Vik. 206 s. Váz.
v orig. ob.
260.-
23. NOVOTNÝ, Otakar: Jan Kotěra
a jeho doba. Praha SNKLHU 1958. Ob.,
vazba a upr. František Muzika. 287 s.
330 fotografií děl (2000 výt.). Cpl. vazba
v orig. ob.
800.-
27. VÁROSS, Marian: Slovenské výtvarné
umenie 1918-1945. Bratislava SVKL 1960.
663 s, 45 celostr. barev. příloh a velké
množství čb. reprodukcí. (3000 výt.) Cpl.
vazba v orig. ob.
2 000.28. LAMAČ, Miroslav: Osma a Skupina
výtvarných umělců 1907-1917. Praha
Odeon 1988. Vazba, ob. a upr.
Stanislav Kolíbal. 537 s. 559 barev. a čb.
reprodukcí děl. Cpl. vazba v orig. ob.
Nepostradatelné dílo pro sběratele obrazů
2 600.29. MAROLD, Luděk: Album. München
Braun –Schneider b.d. Front. portrét
Marolda. Nestr. (cca 50 listů). Celostr.
ilustrace s německým textem Luděk
Marold. Orig. cpl. vazba. Nádherná
secesní zlacená vazba
900.30. BUŽGOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, Eva:
Vincenc Morstadt. Popisný seznam
grafického díla. Praha SNKLHU 1958.
Vazba, ob. a upr. Method Kaláb. 179
s. 92 příloh s reprodukcemi děl. Cpl.
vazba v orig. ob.
400.-
8. Die witkowitzer Bergbau
24. KROHA, Jiří – HRUZA, Jiří:
Sovětská architektonická avantgarda,
Praha Odeon 1973. 185 s. 331
reprodukcí. (3000 výt.). Cpl. vazba
v orig. ob.
500.-
31. HLAVÁČEK, Zdeněk: Ludovít Fulla.
Praha NČSVU 1962. Vazba, ob. a upr.
Milan Hegar. 60 s. barev. i čb. reprod.
Ludovít Fulla. 119 s. textu. Cpl. vazba
v orig. ob.
400.-
25. ( posters) KROUTVOR, Josef:
Poselství ulice. Z dějin plakátu
a proměn doby. Praha Comet 1991.
Nestr. 250 barevných reprod. plakátů.
Cpl. vazba v orig. ob.
1 400.-
32. SVRČEK, J. B.: Linka Procházková.
Praha nakl. ČVU 1960. Edice Nové
Prameny sv. 28. Text 24 s. a 30 čb.
a barev. reprodukcí. Ppl. vazba v orig.
ob.
200.-
11
33. FILLA, Emil – NOVOTNÝ,
Vladimír: Alfréd Justitz. Praha SVU
Mánes 1935. Přednáška, korespondence
a ilustr. Alfred Justitz. Ostatní text J.
Pečírka a V. Nezval. 52 s. Orig. brož.
300.-
40. Výtvarníci S.V.U.M. B. Jaroněk,
A. Kalvoda, F. Ondrúšek, J. Úprka.
Hodonín Sdruž. Výt. umělců
moravských 1935. Ob. Fr. Hoplíček, se 4
barev. přílohami a řadou příloh čb. 138
s. Orig. brož.
300.-
34. Tvůrce české knihy V. H. Brunner.
Praha NČVU 1961. Úvod Ludmila
Kybalová, soupis knižní grafiky B.
Polívková. Vazba, ob. a upr. Jiří Šindler.
Čb. a barev. reprod. grafiky. 138 s. Cpl.
vazba v orig. ob.
300.-
41. POSPÍŠIL, J.: - ZATLOUKAL,
J.: Mikuláš Galanda. Monografie
o slovenskom modernom maliarovi.
Praha ČGU 1934. Vyzd. 25 pracemi
Mikuláš Galanda. Dedikace z r. 1934
M.Galanda. Ex. 39/500. Orig. brož.
600.-
35. KALVODA, Alois: Vzpomínky.
Praha Kalvoda 1932. Upr. Alois Chvála.
S dokument. fotografiemi. 91 s.
Datovaný podpis Kalvoda. Ppl. vazba
300.36. BOČEK, Jaroslav: Jiří Trnka.
Historie díla a jeho tvůrce. Praha
SNKLU 1963. Front. autoportrét
Jiřího Trnky. Foto na ob. Emil Ludwig.
Množství barev. a čb. reprodukcí. 292 s.
Cpl. vazba v orig. ob., v ochr. pouzdře.
300.37. TOMAN, Prokop: Nový slovník
československých výtvarných umělců.
Díl I.-II. + Dodatky. Ostrava Výt. centrum
Chagall 1993-94. 605+782+224 s.
3 svazky cpl. vazby v orig.ob.
2 500.38. 50 let československého malířství
1918-1968. Sborník k výstavě pořádané
českými a slovenskými galeriemi. Praha
NG 1969. Úvod J. Kotalík a K. Vaculík.
319 reprodukcí vystav. děl, medailonky
českých a slov. malířů. Nestr. Orig. brož.
300.-
42. BISCHOF, Rita: Toyen. Das
malerische Werk. Frankfurt am Mein
1987. 158 s. 143 čb. a barev. reprodukce.
Orig. brož.
650.-
39. 300 malířů, sochařů, grafiků 5
generací k 50 letům republiky. Praha
SČVU 1968. 135 s. Orig. brož. Malá
encyklopedie čs. výtvarníků
240.-
43. Toyen – výstavní katalog. Praha
Topič 1945. Ob. Toyen. Úvodní báseň
Jindřich Heisler. Doslov Karel Teige.
Reprod. Toyen. Nestr. Orig. brož.
400.-
43. TOYEN
12
44. DADA 1916 – 1966. Dokumenty
mezinárodního hnutí Dada. Katalog
výstavy. München Goethe Institut 1969.
104 s. Texty a fotografie. Orig. brož.
300.-
50. Kamil Lhoták. 15 barev. reprod.
ilustrací na volných listech. Text Zd.
Pilař. Praha Pressfoto 1979. Volné listy
v orig. ob.
260.51. Jan Souček – Malerei und Grafik.
Heidelberg Grewenig b.d. 10 volných
listů v orig. ob.
300.-
45. Výtvarná výchova 1. Sborník pro
užité umění, kreslení a zrakovou
výchovu. Praha ČGU 1936.
Spolupracovníci mj. Jaroslav Benda,
Zdeněk Rossmann, Jar. Vodrážka.
Text mj. V.V. Štech. Ob. Zdeněk
Rossmann(?). 56s s. Orig. brož. Zajímavá
úprava i obsah.
700.-
52. SOZANSKÝ, Jiří: Kresby. Brno
soukr. tisk. 1986. Vloženo 10 reprod.
kreseb spolu s úvodem, biografickými
údaji. První katalog díla Sozanského.
Nedostupné
800.-
46. KUPKA, F. : Illustrations to the
Song of Songs. Jerusalem The Israel
Museum 1980. Katalog výstavy. Ilustr.
Francois Kupka. 23 s. textu anglicky, 19
s. hebrejsky. Orig. brož.
1 200.-
53. Paříž přelomu 20. století – konvolut
2 svazků
- Guide de étranger á Montmartre
- Les Plaisirs de Paris, ilustr. Orig. brož.
500.-
47. Edice Obolos – konvolut 2 svazků
- Knižní grafika Bohdana Laciny. Praha
NČVU 1963. 2 orig. dřev. Bohdan
Lacina. 23 s. Nerozřez. orig. brož.
- Zdeněk Sklenář a kniha. Praha NČVU
1965. Upr. Stanislav Odvárko. Ob.
a ilustr. Zdeněk Sklenář. 21 s. Orig.
brož.
400.-
III. Grafika a kresby – Graphic
art and drawings
48. Výstavní katalogy – konvolut 3
svazků
- František Gross. Praha Vilímkova
galerie 1947. S reprod. a portrét
Frant. Gross s podpisem.
- Linka Procházková. Brno soukr. tisk
1935.Reprod. děl, 23 s.
- Původní grafika v krásné knize.
Praha SČVU Hollar 1943. S mnoha
přílohami
400.-
55. BAUCH, Jan: Sonety paní. 1943.
Orig. barev. litografie 200x140. Sign.
PD. List na papíře velkého formátu,
vydaný pravděpodobně jako zkušební tisk.
Ve formátu A5 je litografie umístěna na ob.
stejnojmenného tisku Lumíra Čivrného.
1 200.-
54. Bájeslovná zvířata. 6 ručně kolor.
mědirytů mytických zvířat. Pochází
pravděpodobně z přelomu 16 a 17 stol.,
z alba, označeno č. VII. PN. Volný list
238x180, paspart.
1 000.-
56. BRÖMSE, August: Kristus. Nedat.
Akvarel 208x100. Sign. pozůstalostním
štítkem na rubu. Nalepeno na papíře.
Volný list.
3 000.-
49. Malíř Max Švabinský. 25 obrazů
s poznámkami o době a díle. Praha
ELK 1945. Text , 24 světlostisk tabulí a 1
celostr. orig. sign. litografie. Vloženo
v orig. pap. ob.
300.-
57. BRÖMSE, August: Zuzana a starci.
Nedat. Kresba,tempera a křída 100x70.
Sign. na rubu pozůstalostním štítkem.
Nalepeno na papíře.
2 400.-
13
58. ČAPEK, Josef: Muž s kloboukem
v ruce. (1918). Čb. linoryt 230x180.
Černý otisk. Nesign. Paspart.
5 000.-
68. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Lodička
s očima. 1958. Orig. lept kolor.
akvarelem 62x90. Č. tisku 20. Sign.
a dat. tužkou PD.
2 500.-
59. ČAPEK, Josef: Děti. (1918). Čb.
linoryt 250x170. Černý otisk. Nesign.
Paspart.
6 000.-
69. KOBLIHA, František: Deset
originálních dřevorytů k básni K.H.
Máchy – Máj. 1911. Každý 260x230,
sign. v desce PD. Volné listy, vše
vloženo v orig. dřevoryt. ob. a vydáno
jako 53. sv. Knihovny Moderní
revue. Orig. brož., listy nepoškozeny,
ve výborném stavu. Tento kompletní
svazek MR je v současné době téměř
nedostupný, neboť listy v původní obálce
vložené jsou rozprodávány za cenu cca
5 tisíc samostatně. Na toto dílo bude
odkázáno i v oddíle bibliofilie. Možnost
k zakoupení tohoto kompletního díla
se stále snižuje jeho rozebíráním. Jedná
se o převzácný svazek knihovny Moderní
Revue
16 000.-
60. ČAPEK, Josef: Žena (1918). Čb.
linoryt 230x175. Hnědý otisk. Nesign.
Paspart.
5 500.61. FULLA, Ludo: Ex libris Dr. Ing. Jar.
Polívka. ( 1926?) Kolor linoryt 122x82.
Sign. tužkou PD. Paspart.
2 200.62. JANEČEK, Ota: Králíček. 1983.
Pastel s akvarelem 160x205. Sign.
a dat tuší v obraze LD. Paspart., rám.,
zaskl. Dílo pochází z významné sbírky.
18 000.63. JANEČEK, Ota: Ptáče a sluníčko.
Nedat. Barev. lept 98x60. sign. tužkou
pod obrazem. Volný list.
1 800.-
70. KONUPEK, Jan: Zátiší. 1941. Kresba
s akvarelem 405x295. Sign. v obraze PD.
Paspart., rám., zaskl. Atypická, vzácně
se vyskytující poloha K. díla, vytvořeno pro
blízkého přítele.
4 000.-
64. JANEČEK, Ota: Dívka s ptáčkem.
Nedat. Serigrafie 200x205. Sign. tužkou
PD. Volný list.
900.-
71. KUBIŠTA, Bohumil: Prosba. (1918).
Dřevoryt 245x156.(Novotisk) Nesign.
Paspart.
9 000.-
65. JANEČEK, Ota: Milenci. 1984.
Serigrafie 125x135. Sign. a dat. tužkou
dole uprostřed. Volný list.
900.
66. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Lodička
s terasou a slunečníkem. 1958. Orig.
lept, kolor. akvarelem 75x113. Č. tisku
20/50. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart.
2 500.67. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Lodička
s domkem a májkou. 1958. Orig. lept.
Kolor. akvarelem 75x110. Č. tisku
20/50. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart.
2 500.-
45. Výtvarná výchova
14
72. KULHÁNEK, Oldřich: Blick. 1984.
Barev. lept 285x210. Autorský tisk. Sign.
a dat tužkou PD. Volný list.
3 500.-
nedopatřením soudu v Jindřichově Hradci
zabaveny a opatřeny slepotisk. razítkem
Alšovy galerie vHluboké; novým soudním
rozhodnutím vráceny majiteli zpět, ovšem už
s vyraženou značkou.
24 000.-
73. LHOTÁK, Kamil: Ponorka
na hladině. 1954. Orig. lept kolor.
akvarelem 55x100. Sign. a dat. tužkou
dole uprostřed. Paspart.
3 000.-
80. ŠIMŮNEK, Karel: Žebráci. Nedat.
Ilustrační kresba tuší 225x165. Nesign.
Volný list.Text tužkou ve francouzštině
s autorovými poznámkami pro vydavatele.
800.-
74. LHOTÁK, Kamil: Balon. 1942.
Akvarel, tempera 95x158. Sign.
a dat. tužkou PD. Paspart., zaskl.
Nádherné dílo ze skvělého autorova období,
pocházející z pražské intelektualské rodiny.
17 000.-
81. ŠTYRSKÝ, Jindřich: PF 1935 Jindřich
Štyrský. Reprodukce kresby 140x80.
Paspart. Wonderful work.
2 800.-
75. LHOTÁK, Kamil: Hudební trio. 1953.
Suchá jehla 78x123. Sign a dat tužkou
PD. Volný list.
1 400.76. MÉZL, Zdeněk – konvolut 5 orig.
dřevorytů
Nedat. 2x 190x110 – autor.tisky,
230x105, 150x100, 120x60. vše sign.
tužkou, volné listy
900.77. MOSER, Kolo: Hymne. Nedat.
(1908). Barev. litografie 330x245. Sign.
PD v desce. Paspart. Nádherná secesní
barevná litografie.
4 000.78. RONOVSKÝ, František: Postava.
1997. Litografie 373x480. Sign. tužkou
PD. Č. tisku 33/150. Volný list. Členská
prémie S. V. U. Mánes 1997.
800.-
69. František Kobliha
82. TEIGE, Karel: Lodička. (1919).
Ručně kolor. linoryt 200 x 270.
Věnováno, sign. a dat. perem
PD. Paspart., rám. zaskl. Dedikace
„Kamarádu Ivanu Sukovi Karel Teige
9/7/19“. (I.Suk - autor knihyLesy a ulice
s 3 Teigovými linoryty) Rané autorovo dílo
věnované příteli I. S. Velmi vzácné. Hand
coloured original linocut, which is inscripted
Teige’s best friend czech poet I. Suk. Eirly
work. Beatiful.
38 000.-
79. ŠIMON, T. F.: Hradčanské motivy.
Serie 10 barev. leptů. Praha Štencův
graf. kabinet 1920. Ex 19/150. Každý
list opatřen sign. tužkou a suchou
pečetí autorovou a paspart. Vložen
titulní list s dřevorytem, obsahem
a tiráží. Vše v orig. ppl. deskách.
Na předsádce nalepeno potvrzení, že i toto
album stejně jako řada jiných graf. listů byly
15
83. TICHÝ, František: Provazochodec.
1954. Kolor. kresba 160x230. Sign. a dat.
tužkou dole uprostřed. Dedikace Hele.
Paspart. Známky původního přeložení
papíru. Z významné pražské sbírky.
18 000.-
91. VERIS, Jaroslav: Dívka. 1950. Barev.
kresba 500x350. Sign a dat. PD. Volný
list.
2 000.92. WIESNER, Richard: Múza. 1939.
Kresba s akvarelem 200x100. Sign. LD,
oraženo slepotisk razítkem PH. Volný
list nalepený na papíře.
1 500.-
84. TICHÝ, František: Triptych kreseb
ke knize Vladimíra Holana „Tři“.
1954. Tři kresby tužkou a uhlem,
každá 210 x 145. Sign. na rubu Tichý
1954. Paspart., rám., zaskl. u A. Jelínka
na Uhelném trhu. Kniha Tři vyšla
až v r. 1957 ( SČB – Ráj knihomilů).
Nádherné kresby vystihující náladu
Holanových veršů. Galerijní dílo. Ze sbírky
blízké F.T.
24 000.-
93. (Štencovo album): Jan Štenc 1908
– 1928. Ob. František Kysela. Vloženy 2
orig. lepty 195 x 145 Vladimír Silovský,
J.C. Vondrouš. V orig. pap. deskách.
600.94. (Bílek, František) RAŠÍN, Jaromír:
Život Ježíšův. Praha Topič 1927. Sborník
10 orig. sign. dřevorytů František Bílek.
Volné listy v orig. ob. 200 ex. Kompletní
již vzácné. V nádherném stavu.
1 600.-
85. TICHÝ, František: Novoročenka A.
Müllera na rok 1945. 1944. Suchá jehla
130x70. Sign. a dat. tužkou LD. Dvořák
124
2 200.-
95. ŠIMON, Pavel: Umění. Sedm
akvatint. Ed. Malé grafické soubory sv. 3.
Cyklus 7 akvatint a viněta v titulu. Každý
list podepsán tužkou PD. Ex. 96/99.
Volné listy v orig. pap. přebalu
900.-
86. TRNKA, Jiří: Skřítek. Nedat.
Litografie 95x55. Nesign. Paspart.
1 900.87. VÁCHAL, Josef – konvolut 3 barev.
ex libris
Barev. dřevoryty, nesign., volné listy
nalepeny na papíře.
750.-
96. (Pileček, Jindřich) SAMŠIŇÁK,
Karel – ŽIŽKOVSKÝ, Karel: O vztahu
aeronautiky k počtu holičů v Sobotce.
Praha soukr. tisk 1978. Front. orig. lept
130x95 Jindřich Pileček. Orig. brož.
400.-
88. VÁCHAL, Josef: Ex libris Milada
Hirschová. 1951. Orig. barev. dřev.
205x145. Sign. a dat. PD. Volný list.
2 500.-
97. (Preissig, Vojtěch a Konůpek, Jan )
Středočeský kult. Úvaly, Rytíř 1938. Roč. I.
- č. 2. Preissigovy ex libris. Obsahuje 7
ex libris V.P. v textu a 2 volné přílohy.
Obsahuje soupis ex libris V.P. vytvořený
V. Rytířem do r. 1938 ( 47 ex libris )
- č. 3 – 4. Jan Konůpek a jeho ex libris.
Obsahuje soupis ex libris J.K. do r.
1938 (177 ks) a přehled rozdílných K.
podpisů od počátků do r. 1938. 3 volné
89. VÁCHAL, Josef: Ex libris J. Votava.
( Klečící postava ). 1950. Barev. dřevoryt
140x125. Sign. a dat tužkou PD. Volný
list.
1 400.90. VÁCHAL, Josef: Ex libris Máni
Jančákové. ( Dívka s knihou ). Nedat.
Barev. dřev. 105x105. Sign. v obraze LD
a tužkou PD. Volný list.
1 200.-
16
přílohy a 5 ex libris v textu. Na ob.
celého tisku kresba Jana Konůpka. Orig.
brož. Útlý, mimořádně důležitý spisek.
1 000.-
100. ŠRÁMEK, Fráňa: Plačící satyr.
Komedie o třech dějstvích. Praha Zátiší
1923. Ob. orig. linoleum Josef Čapek.
Obrázky scén Bedřich Feuerstein. 81 s.
Orig. brož.
300.-
98. Novoročenky 1934. Praha Chvála
1934. Ob. František Ketzek. Front. orig.
lept T. F. Šimon. Příloha orig. lito Jan
Konůpek. Text J. Stocký.Velké množství
dalších i orig. čb. a barev. příloh. 65 s.
textu. Ex. 53/150. Orig. brož.
500.-
101. HAUSSMANN, Jiří: Občanská
válka. Politické verše. Praha Čin 1923.
Ob. linoleum Josef Čapek. 75 s. Orig.
brož.
300.102. ŠRÁMEK, Fráňa: Červen. Hra
o jednom dějství. Praha Zátiší 1923. Ob.
orig. lino. Josef Čapek. 18 s. Orig. brož.
200.103. ČAPEK, Josef: Málo o mnohém.
Praha Aventinum 1923. Ob., titul a upr.
Josef Čapek. 51 s. Orig. brož.
280.104. MAHEN, Jiří: Knížka o českém
charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob.
a upr. Josef Čapek. 137 s. Orig. brož.
240.105. NEUMANN, S.K.: Horký van
a jiné básně. /1910 – 1914/. Král.
Vinohrady Bradáč 1918. Vybrané
knihy sv. 13. Ob. a čtyři předsádky
orig. linoryty a frontispice / orig.
dvoubarev. litografie/ Josef Čapek. 28
s. 670 ex. Orig. pap. vazba. Ve velmi
dobrém stavu.
3 900.106. GARNETT, David: Člověk
v zoologické zahradě. Praha Čin
1925. Ob. Josef Čapek. 102 s. Orig.
brož.,poškoz. ve hřbetě.
81. Jindřich Štyrský
IV. Avantgarda – Avant-garde
160.-
99. NEUMANN, S.K.: Ať žije život. Nové
úvahy o volném umění. Praha Borový
1920. Ob. a 14 ilustr. Josef Čapek. 246 s.
Orig. brož.
700.-
107. ČAPEK, Josef: Lelio. Pro delfína.
Praha Aventinum 1925. Ob. a upr. Josef
Čapek. 87 s. Ex. 635/1000. Orig. brož.
Vzácné.
450.-
17
108. Čapkové, bratři: Adam Stvořitel.
Komedie. Praha Aventinum 1927. Ob.
a upr. Josef Čapek. 92 s. Orig. brož.
180.109. ČAPEK, Karel: Poslední epos.
Román pro služky. Praha SČB 1927.
Upr. Rudolf Hála. Vytiskl Orbis. 25 s.
400 ex. Na předsádce exlibris. Orig.
plpap. vazba.
300.110. ČAPEK, Karel: O nejbližších
věcech. Feueilletony. Praha Aventinum
1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 21 s. Orig.
brož. Poškoz. zašpiněním.
120.111. THIELE, Vladimír: Josef Čapek
a kniha. Soupis knižní grafiky. Praha
MČVU 1958. Vazba a upr. Zdeněk Seydl.
S mnoha ilustracemi Josefa Čapka. 290
s. Orig. cpl. vazba.
950.-
86. Jiří Trnka
116. TEIGE, Karel: Mezinárodní
soudobá architektura – MSA 1. Sborník.
Praha Odeon 1929. Architektura
a urbanismus – Architekt a konstruktér
– Industriální stavební metody – Dům
a palác – Jak se má bydlet – Stavitelství
budoucnosti – Město zítřků. Ob.
a upr. Karel Teige. S velkým množstím
fotografií a plánků. 176 s. Orig. brož.
Odeon 88, Primus 111
3 000.-
112. POLÁČEK, Karel: Okolo nás.
Praha Čin 1927. Ob. Josef Čapek. 156 s.
Orig. brož.
360.113. TEIGE, Karel: Vývojové proměny
v umění. Praha NČSVU 1966. K vydání
připravil V. Effenberger. Ob. Libor Fára.
S mnoha fotografiemi. 486 s. Váz. v orig.
ob.
300.114. MICHELI, Mario de: Umělecké
avantgardy 20. století. Praha SNKLU
1964. Ob., vazba a upr. Libor Fára.
Doslov M. Míčko. 377 s. Váz. v orig. ob.
360.-
117. NEZVAL, Vítězslav: Dobrodružství
noci a vějíře. Praha edice Viola 1927.
Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla typy
Goudyho s akcenty V. Preissiga Státní
tiskárna. Ex. 36 /parafa nakladatele
Žikeše/ 20 s. Datovaná dedikace Vítězslav
Nezval. Na předsádce exlibris pův.
majitele ing. Cermana, který na třech
zadních stranách svým rukopisem
popsal situaci vzniklou při inscenaci
Nezvalovy hry v době okupace. Orig.
plperg. vazba. Naprosto neznámé historické
údaje v rukopise pův. vlastníka.
500.-
115. Žijeme 1932. Díl 2. Obrázkový
magazín dnešní doby. Praha Družstevní
práce 1932. 10 čísel /komplet/.
S mnoha fotografiemi a ilustracemi.
Obálky přivázány. 315 s. a inzeráty.
Orig. cpl. vazba. Ob. příliš seříznuty. With
original wrappers. Complete.
2 000.-
18
118. NEZVAL, Vítězslav: Hra v kostky.
Básně 1927 a 1928. Praha Plejada 1929.
Ob. s otiskem básníkovy levé ruky.
Jindřich Štyrský. 139 s. Orig. brož.
Ve výborném stavu. Primus 265
400.-
126. UNGARETTI, Giuseppe:
Pohřbený přístav. Praha Jirout a Teytz
1934. Edice Pásmo svazek 2. Ob.,
front. a titul Toyen. Upr. Jindřich
Štyrský. 58 s. Nerozřez. Ex. 44/99.
Orig. brož. Rare book. 99 copies only.
Very nice drawings by Toyen. Primus 154
5 000.-
119. NEZVAL, Vítězslav: Pantomima.
Nové vydání. Praha Borový 1935. Ob.,
titul a upr. Karel Teige. 226 s. Nerozřez.
Orig. brož. Exquisite condition. Uncut.
Primus 367
950.-
127. BIEBL, Konstantin: Plancius.
Praha Sfinx 1930. Front. a upr. Jindřich
Štyrský. 26 s. Datovaná dedikace
Konstantin Biebl. Orig. brož. Primus 137
200.-
120. NEZVAL, Vítězslav: Řetěz štěstí.
Praha Dobré knihy V. Čejka 1936. Ob.
a front. Toyen. Upr. Alois Chvála. 178
s. Orig. brož. Very good condition. Rare.
Primus 271
750.-
128. SEIFERT, Jaroslav: Poštovní holub.
Básně 1928 – 1929. Praha Plejada 1929.
Ob. a upr. Vít Obrtel. 75 s. Dedikace J.
Seifert. Orig. brož. Primus 113
550.-
121. NEZVAL, Vítězslav: Dobrodružství
Aničky Skřítka a Slaměného Huberta.
Devět kapitol z díla V. Nezvala. Praha
SNDK 1959. 12 kreseb Jiří Trnka. 48 s.
Nerozřez. Volné archy v orig. ob.
300.-
129. BURIAN, E. F. a KOUŘIL,
Miroslav: Dejte nám divadlo. Knížka
dokumentů. Praha autoři 1939.
Upr. Miroslav Kouřil. S fotografiemi
a projekty budov a inscenací. Fotografie
mj. Miroslav Hák. 40 s. Orig. brož.
Primus 396
500.-
122. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Báseň.
Praha Družstevní práce. 1936. Se čtyřmi
celostr. kresbami Toyen. 69 s. Cpl.
vazba.
1 000.-
130. HONZL, Jindřich: Sláva a bída
divadel. Režisérův zápisník. Praha
Družstevní práce 1937. Ob. a upr.
Jindřich Štyrský. Se 45 obrázky / foto
a ilustr. / 219 s. Orig. brož. Primus 389
500.-
123. SCHWOB, Marcel: Král se zlatou
maskou. Povídky. Brno Pojer 1934. Ed.
Atlantis. Svazek 25. Front. orig. barev.
litografie Toyen. 172 s. Ex. 13/50. Orig.
brož. Ve výborném stavu.
1 800.-
131. BROUK, Bohuslav: Patologie
životní zdatnosti. Praha Srdce 1937. Ob.
a upr. Jindřich Štyrský. 218 s. Nerozřez.
Orig. brož. Primus 386
450.-
124. KUBELÍK, Rafael: Veronika.
Výňatky ze zpěvohry. Praha Novák 1943.
Ob. Toyen. 66 s. Na titulu podpis Rafael
Kubelík. Orig. brož.
500.-
132. PITKIN, W. B.: Využijte svých
sil. Praktická metoda jak zužitkovat co
nejlépe lidskou energii. Praha Sfinx
1941. Ob. a vazba Jindřich Štyrský. Upr.
Stanislav Kohout. 237 s. Váz. v orig. ob.
400.-
125. KREJČÍ, Iša: Pozdvižení v Efesu.
Výňatky ze zpěvohry. Praha Novák 1944.
57 s. Ob. Toyen. Na titulu podpis Iša
Krejčí. Orig. brož.
500.-
19
133. NEZVAL, Vítězslav: Sexuální
nokturno. Příběh demaskované iluse.
Praha Štyrský 1931. Ed. 69 sv. I. 10
celostr. ilustr. a upr. Jindřich Štyrský.
60 s. Společná dedikace V. Nezval i J.
Štyrský. Ex. 127/138. na domácím
simili japanu. Volné archy v orig. ob.
Převzácný exemplář s dedikací Štyrského
i Nezvala v nádherném stavu. With ten
ilustrations by J. Štyrský. Ed. 69. Overcopy
contains two inscriptions by V. Nezval and
J. Štyrský. Wonderful condition. Exquisite.
AP 75- 55. 000 CZK without inscriptions.
The best copy we have ever seen. The first
owner was famous Czech surrealist.
65 000.-
1926. Ob. Karel Teige a Otakar
Mrkvička. Upr. Karel Teige. 115 s.
Nerozřez. Orig. brož. Primus 226
400.139. LAFORGUE, Jules: Hamlet.
Následky synovské lásky. Praha Odeon
1927. Bibliofilská edice Odeon sv. 3.
Ob., ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 67 s.
Ex. 317/500. Orig. brož. Odeon 37
600.140. BIEBL, Konstantin: Zlom. Kniha
veršů 1923 – 1928. Nové vydání.
Praha Odeon 1928. Ob., konfigurace
barevně vytištěné na barevných
podkladových papírech a upr. Karel
Teige. 64 s. Nerozřez. Orig. brož.
Beautiful condition. Uncut. Odeon 56,
Primus 79,80
8 500.-
-platební pauza134. MACHADO, Antonio: Země
Alvargonzálezova. Praha Kohoutek b.d.
Ob. Miroslav Kouřil. Edice Blok 2. 60 s.
Orig. brož. Zajímavě upravená kniha.
200.-
141. TINAN, Jean de: Příklad Ninony
de Lenclos milovnice. Praha Odeon
1928. Bibliofilská ed. Odeon sv. 7. Ob.
a upr. Karel Teige. 97 s. Ex. 409/500.
Odeon 76
450.-
135. CHESTERTON, G. K.: Anarchista
Čtvrtek. Praha Kuncíř 1928. Ob. a ilustr.
Adolf Hoffmeister. 205 s. Nerozřez.
Náš exemplář č. 30 ze 40 ex. na imitaci
japanu. Orig. brož. V nádherném stavu.
400.-
142. VANČURA, Vladislav: Pekař Jan
Marhoul. Román. Praha Odeon 1929.
Ob. Karel Teige. Ilustr. a upr. Toyen.
134 s. Na titulním listě dedikace Vančura.
Orig. brož. Mír. poškoz. /zašpiněno /
Odeon 103, Primus 105
600.-
136. VANČURA, Vladislav: Pole orná
a válečná. Praha Odeon 1925. Ob.
a vazba Karel Teige. 212 s. Orig. cpl.
vazba. Odeon 7, Primus 24
300.-
143. BIEBL, Konstantin: S lodí jež
dováží čaj a kávu. Poesie 1926 –
1927. Praha Odeon 1928. 2. vydání.
Ob. a typografické montáže Karel
Teige. 63 s. Orig. brož. One of the most
beautiful Teige´s books. Odeon 55, Primus
84, 85
12 000.-
137. ERENBURG, Ilja: Život a smrt
Nikolaje Kurbova. Román. Praha
Odeon 1926. Ob. Karel Teige. a Otakar
Mrkvička. Titulní list Karel Teige. 126 s.
Orig. brož. Odeon 16
600.138. MAHEN, Jiří: Husa na provázku.
Šest filmových libret. Praha Aventinum
144. SUPERVIELLE, Jules: Muž divokých
krajů. Román. Praha Odeon 1927. Ob.
20
a titul Karel Teige. 89 s. Orig. brož. Very
good condition. CA 26 3. 000.- Odeon 46
1 800.-
151. Sborník Literární skupiny
Spolku Českých básníků a spisovatelů
soustředěných kolem revue „Host“ 1923.
Vyškov Obzina 1923. Ob. Josef Zamazal.
Ilustr. mj. Josef Šíma, A. Hoffmeister, J.
Král, B. Kubišta. Redakce Blatný, Götz,
Jeřábek, Kalista a Zamazal. Nerozřez.
109 s. Ex. 195/1950. Orig. brož.
Wonderful condition. Uncut. Primus 255
1 200.-
145. BLOK, Alexandr: Dvanáct.
Revoluční epos. Praha Plamja 1925. Ob.
a ilustr. Václav Mašek. Upr. Alois Chvála.
41 s. Nerozřez. Podpis Mašek. Orig.
brož. Krásná klasická úprava.
400.146. HONZL, Jindřich: Sovětské
divadlo. Z monografie SSSR. Praha
Prokop 1936. Ob. Jiří Friml. S mnoha
fotografiemi. Orig. brož.
500.-
152. / Nezval, Vítězslav / Orfeus
a Eurydika. Libreto k opeře Ch.
Glucka. Praha Müller 1940. Ed.
Lis knihomilův sv. 10. Třemi ručně
kolorovanými kresbami ilustr.
František Muzika. Upr. F. J. Müller.
Nestr. Podpisy Nezval, Muzika
i Müller. Ex. 37/70. Orig. pap.
vazba. Nádherná drahocenná kniha.
Jedna z nejkrásnějších českých bibliofilií.
Wonderful condition. Seventy copies only.
With three handcoloured fullpage drawings
by František Muzika. CA 28- 32. 000., CA 17- 30. 000.- Primus 75 (Primus
hybně uvádí jako autora výzdoby Jindřicha
Štyrského)
28 000.-
147. JESENIN, Sergej: Triptych. Poemy.
Berlin „Skythen“ 1920. 29 s. E. A. Orig.
brož. Very rare. First edition of famous
Soviet poet.
3 000.148. BĚLOHLÁVEK, Bedřich:
Kaleidoskop. Praha Rejman 1927.
Epigramy, satiry a smutky z let 1923 –
1927. Ob. a upr. Stanislav Roch. Nestr.
Orig. brož. Typograficky zajímavý tisk.
300.149. MAŘÁNEK, Jiří: Kouzelný deštník.
Groteskní romanetto. Praha Aventinum
1928. Ob. a kresby František Muzika. 88
s. Na patitulu i titulu razítka. Orig. brož.
Krásná obálka.Primus 303
450.-
153. SHAW, G.B.: Ženění a vdávání.
Praha Družstevní práce 1931. Ob.
Ladislav Sutnar. Titul Zdeněk Kratochvíl.
Orig. brož. Hřbet rekonstruován, mír. poškoz.
200.-
150. WAUGH, Evelyn: Neřestníci.
Praha SVU Mánes 1933. Ob. Adolf
Hoffmeister. 263 s. Orig. brož.
Nevyskytuje se.
400.-
154. SHAW, G. B.: Trakař jablek.
Americký císař. Praha Družstevní práce
1932. Ob. Ladislav Sutnar. Titul Zdeněk
Kratochvíl. 159 s. Orig. brož. Primus 352
500.155. SHAW, G. B.: Drobnosti. Praha
Družstevní práce 1933. Ob. Ladislav
Sutnar. Titul Zdeněk Kratochvíl. 221 s.
Orig. brož. Primus 354
400.-
94. František Bílek
21
156. TETAUER, Frank: Shaw. Ideologie
a dramatika. Praha Družstevní práce
1929. Ob. Ladislav Sutnar. S 26 obrázky.
166 s. Orig. brož.
400.157. MÁCHA, Karel Hynek: Deník
z roku 1835. Praha Hamera 1976.
Ob. a čb. ilustr. Jiří Kolář. Vazba
a upr. Oldřich Hamera. 40 s. 20
neprodejných exemplářů. Váz.
v orig. ob. První reprezentativní vydání
necenzurovaného Máchova deníku
s jedinečnými Kolářovými ilustracemi. 20
výtisků pouze pro přátele. Twenty copies
of very rare book with ilustrations by Jiří
Kolář.
6 000.-
V. Časopisy – Journals and
magazines
133. Jindřich Štyrský
corbeille de noces des jeunes maries par
V. Preissig. Str. průběžně. Orig sešit.
1 200.-
158. Šípy – konvolut 2 ročníků
Satyricko-politický obrázkový týdeník
pro lid. Praha J.V. Frič 1888, Starec
1889 Roč. I. a II. Ilustr., nestr., insertní
příloha. Ppl. vazby. Komplet.
600.-
162. Kopřivy – konvolut 2 svazků
List satyrický. Praha J. Süss 191012. Barev. a čb.ilustr. mj.: Zdeněk
Kratochvíl, V.H. Brunner, K. Nejedlý, V.
Hübschmann. Str. průběžně. Ppl. vazby
- 1910, roč. II, č.1-26
- 1911, roč. III, č. 1-26 + 1912, roč. IV.č.
1-24
800.-
159. Kalendář Zlaté Prahy 1894.
Almanach I. Praha Otto 1894. Titul F.
Urban. Čb. i barev. ilustr. 105 s. Orig
cpl. „lipská“ vazba, výborný stav.
500.-
163. Mládeneček vydaný pro mládence
i panny. Jemně pikantní list. Týdeník, č.
1-52. Praha Ratolíska 1913. Dvoubarev.
ob., ilustr., mj. F.K. Loukota. Str.
průběžně. Ppl. vazba. Chybí str. 1-6 z č.51.
400.-
160. Petrklíče. Satyrická revue.
Čtrnáctideník. Praha Hrbek 1898. Roč.
I. č. 1-12. Záhlaví obálek a ilustr. ( str.
28, 35, 38 )Vojtěch Preissig, Jaroslav
Panuška ( J.Panoha, str. 1, 17, 60). 92
s., vložena insertní příloha. Ppl. vazba.
Rané Preissigovy ilustrace.
1 200.-
164. Česká kultura. Kritický list umělecký
a vědecký. Praha F.X. Šalda 1913-14.
Roč. II. č. 1-19. Redig. F.X. Šalda a Zd.
Nejedlý. Články, recenze, feulletony. 303.
s. 14 sešitů orig. brož. Vzhledem k datu
pravděpodobně komplet.
400.-
161. (Preissig, Vojtěch) L‘ Assiette au
Beurre. Paris 1902, No 100. Les joies
du foyer. Panneaux décoratifs pour la
22
I
82. Karel Teige
74. Kamil Lhoták
57. August Brőmse
63. Ota Janeček
II
105. Josef Čapek
119. Karel Teige
157. Jiří Kolář
138. K. Teige + O. Mrkvička
III
���������������������
����������������
�����������������
���������������
��
165. Moderní revue. Pro literaturu,
umění a život. Praha Moderní revue
1923. Roč. XXXVIII. 11 orig. graf.
příloh: F. Horký, K.Vik, P. Dillinger,
F.Kobliha, J. Rambousek, T. F. Šimon,
J.Honsa. 307 s. Orig. ppl. vazba
700.-
172. Host. Měsíčník pro moderní
kulturu. Praha Petr 1924-27. Roč.
IV.,V., VI. Red. mj. L. Blatný, K. Teige,
J. Seifert. Výtvarná část Antonín
Heythum. Básně, prosy, polemiky.
Přiváz. reprodukce obr. mj.: Štyrský,
Šíma, Teige, Zrzavý. 312+316+271 s. V 1
svazku. Ppl. vazba
1 400.-
166. Moderní revue. 1924. Roč.
XXXIX. 11 orig. grafických příloh: T.F.
Šimon, P. Dillinger, Max Švabinský,
J.Rambousek, F.Kobliha, Ant. Majer, Fr.
Horký, K.Vik, J.Honsa. 308 s. Orig. ppl.
vazba
700.-
173. Apollon. Praha Horák 1923-24. Roč.
I. Redig. F.X. Heppner. Básně, essaye,
rubriky, výtvarné přílohy. 372 s. Mnoho
i orig čb. a barev. příloh, mj. Ludo Fulla
(linoryt), Georg Grosz, E.A. Hruška,
Vlad. Sychra. Pap.(orig.?) vazba. Málo
známý vzácný časopis.
1 800.-
167. Moderní revue. 1925. Roč.
XL. Orig. graf. přílohy: T.F. Šimon,
P. Dillinger, J. Rambousek, A.Naumann,
Ant. Majer. 6 příloh + 4 fotopřílohy
( zobrazen Arnošt Procházka). 120 s.
Orig.ppl. vazba
700.-
174. Trn. Satirický časopis studentů.
Praha Sdružení Trnu. Roč. I. a II. Ob.
a šéfredaktoři různí, různé formáty.
Ob. u I. roč. 6x Karel Teige.
- I. roč.( year ) 1924. 7 seš. Obsahující
10 čísel – komplet. In seven issues – ten
numbers. Complete.
- II. roč. ( year) 1925. 11 sešitů,
obsahující 10 čísel – komplet. Eleven
issues, twelwe numbers. Complete. Very
wonderful condition. Rare. Roč. I.-V.
prodány v 5. aukci CA za 41 000.-CZK
4 000.-
168. Akord. Měsíčník pro literaturu,
umění a život. Praha Kuncíř 1928.
Roč. I. Hlavní spolupracovníci Jaroslav
Durych a Josef Dostál. 308 s., řada
příloh. Ppl. vazba
300.169. Akord. 1930. Roč. III. Texty mj.:
Alois Lang, Jar. Durych, Josef Vašica.
414 s. Ppl. vazba. Na předsádce ex libris
Karla Němce pro řád augustiniánů.
300.-
175. Bytová kultura. Sborník
průmyslového umění. Brno Vaněk 192425. Redakce A. Loos, B. Markalous,
J.Vaněk, A.Wiesner. Množství fotografií
a ilustr.v textu. 160 s. + 14 s. inserce.
Poškoz. razítky Ppl. vazba
1 800.-
170. Vitrinka na krásné knihy, vazby
a jiné hezké věci. Praha Arthur Novák
1931-1933. Roč. VIII – X. 296+248+232
s. ve 3 svazcích, orig. ob. přiváz. Ppl.
vazby
550.-
176. Index. List pro kulturní politiku.
Roč. III. 12 čísel v 10 sešitech. Brno
Index 1931. Redig. J.L. Fischer, Jiří
Mahen, B. Václavek. Typo Zdeněk
Rossmann. S množstvím ilustr. a foto.
139 s. Komplet. Twelwe numbers in ten
issues.
4 500.-
171. Host. Měsíčník „Literární skupiny“.
Praha Petr 1923-24. Roč. III. Red. L.
Blatný. Dřev. Pravoslav Kotík, kresba
k Wolkerově baladě Jindřich Štyrský,
linoryt. obálka č. 4-5 Josef Zamazal. 228
s. Cpl. vazba
700.-
23
177. Dělnická tělovýchova. Obrázkový
čtrnáctideník pro tělocvik, sport,
skauting a hry pracujících. Praha
Federace Proletářské tělovýchovy 1928.
č. 1-25. Str. průběžně. Četné fotografie
Ppl. vazba. Od Manin k Letenské pláni.
Po r. 1921 r. 1928 – II. spartakiáda.
500.-
čb. a barev. ilustrací mj.: Z. Kratochvíl,
F. Muzika, J. Čapek, O. Mrkvička,
Ant. Pelc, V.H. Brunner, Texty: Karel
Poláček, Karel Čapek, Jarmila Hašková.
Nestr. Ppl vazba, výborný stav. Mimořádně
zajímavé.
1 500.182. Dobrý den. Praha Čin 1929. Roč.
III. č. 1-24.Čb. a barev. ilustr. mj.: Ot.
Mrkvička, Zd. Kratochvíl, Frant. Muzika,
Ant. Pelc, A. Hoffmeister. Texty: K.
Poláček- Hedvika a Ludvík, Paměti pánů
Voskovce a Wericha. Nestr. Ppl. vazba,
výborný stav.
1 500.-
178. Plán. Revue pro literaturu, umění
a vědu. Měsíčník, Praha Borový 192930. Roč. I. Red. Josef Hora. Upr. Ot.
Mrkvička. Fotoreprodukce ograzů mj. E.
Filla, K. Leger, P. Klee, P. Picasso, autorké
fotografie J. Funke, Moholy-Nagy. Texty
mj.: Fr. Halas, Konst. Biebl, J. Seifert. 735
s. Cpl. vazba
1 200.-
183. Prospekt. Literatura, umění
výtvarné, divadlo a film. Praha Kvasnička
a Hampl 1930. Roč. I. č. 1-10, komplet.
Upr. Emanuel Frinta. Ilustrace, kresby,
foto. Str. průběžně. Ppl. vazba
1 000.-
179. Gentleman. Revue moderního
muže. Móda, tělesná kultura,
automobilismus, sport, umění,
osobnosti, inserce. Praha Hladík 1924
– 26. Roč. I., II., III. Každý z nich
kompletní. Ob. A.V. Hrska, ilustr.,
fografie, mj. 9x František Drtikol (5x
mužské, 2x ženské akty). Přispěvatelé
mj.: Quido Palička, Jarmila Hašková,
P. Radkovský, K. Čapek. Str. průběžně.
Barev. ob. všech 36 čísel přiváz. Cpl.
vazba. 3 ročníky v 1svazku. Mimořádně
nádherný, vkusný, moderní časopis pro
muže. With nine Drtikol’s photographesfive men and two ladies nude. Three yearscomplete. Very beautiful journal for men
from twentieths. Exquisite.
6 000.180. Gentleman. Praha Hladík 1927.
Roč. IV. č. 1-12. Komplet. Ilustr. a barev.
ob. A.V. Hrska. Fotografie, ilustrace.
275 s. Ppl. vazba, uvolněno ve hřbetě.
Beautiful. The fourth year, partially
demaged.
600.181. Dobrý den. Čtrnáctideník. Praha
Čin 1928. Roč. II., č.1-24. Komplet. Ved.
Redaktor Karel Poláček. Velké množství
147. Sergej Jesenin
24
184. Mladá kultura. Měsíčník čs.
pokrokového studentstva. Praha Rataj
1935-37. Roč. II. č. 1-10, Roč. III. č. 110. Kompletní. Str. průběžně. Ilustrace
a fotografie. Ppl. vazba. 2 roč. v 1 svazku
600.-
187. Le journal de Mickey – konvolut 5
čísel. Nouvelle série 1968. Čísla: 822,
826, 827, 829, 830. 5 sešitů z různou
mírou poškoz. 400.-
VI. Iudaica a antisemitika
185. Národní myšlenka. Revue českého
nacionalismu. Praha V. Klíma 1923-24.
Roč. II. 320 s. Ppl. vazba
400.-
Antisemitské texty, zde zařazené svědčí
pouze o tom, že xenofobie je všudypřítomná.
Autoři katalogu xenofobní názory nesdílejí,
ale považují za vhodné dát těmto názorům
potřebný prostor.
186. Signal. Berlin Deutscher Verlag
1943. Roč. IV. č. 1-24, mimo č.14
a 18. Pronacistický časopis vydávaný
v slovenské a německé versi. Barev.
a čb. fotografie. Str. průběžně. Ppl.
vazba. Rare journal in slovakien and
german version. With many interesting
war photographes.Two numbers missing.
2 000.-
188. KARO, Josef: Šulchan aruch.
Vídeň Ben Moses Menerhofferen
1825. První ze čtyř dílů. V hebrejštině.
Nestr. Plkž. vazba /orig./ / První díl
– Orech chojim – pojednává o zákonech
pro každodenní židovský život doma
i v synagoze, o zákonech, jimiž se řídí
modlitba a požehnání a o zákonech pro
šabat a svátky./ Vzácný hebrejský tisk.
2. 000.189. RICHTER, Hanuš: Talmud
a Šulchan aruch v nežidovském zrcadle.
Praha Mazáč 1942. 425 s. Váz. v orig. ob.
450.190. VESELÝ, Josef: Zánik pražského
ghetta. Praha Švejda 1917. 95 s. Orig.
pap. vazba
240.191. ZANGWILL, Israel: Tragédie
ghetta. Praha Otto 1910. 221 s. Orig.
cpl. vazba.
160.192. LONDRS, Albert: Jude wohin? Ein
Reisebericht aus den Ghettos der Welt.
Wien Phaidon Verlag 1931. 278 s. Brož.
300.193. KOHOUT, F.: S maximy v boji
o zítřek. Praha strojopis 1938. 74 s.
Orig. cpl. vazba. Knižně nevydané vzácné
dílo protinacistického obsahu. Unikát.
400.-
174. Václav Mašek
25
194. KAULBACH, F. A. von: Karlsbader
Karikaturen und andere Zeichnungen.
Munchen Franz Wolter b.d. 22 čb.
i barev. reprodukcí návštěvníků
Karlových Varů. Orig. cpl. vazba.
Wonderful condition.
900.-
199. RYS, Jan: Hilsneriáda a TGM.
1839 – 1939. K čtyřicátému výročí vražd
polenských. Praha Wiesner 1939. 293 s.
Orig. brož.
400.200. Protižidovská čítanka. Příručka
k židovské otázce v zemích českých.
Praha Holinkova tiskárna 1944. 308 s.
Orig. brož.
600.-
195. VOLAVKOVÁ, Hana: The synagogue
treasures in Bohemia and Moravia.
Prague Sfinx 1949. 38 s. textu. 97 s. čb.
i barev. reprodukcí. Orig. cpl. vazba v ob.,
která mír. poškoz.
300.-
201. LELEK, František: Pravá tvář
židovstva. Židovský problém ve světle
původních pramenů. Praha Národní
árijská kulturní jednota 1941. 239 s.
Orig. brož.
500.202. RÉLINK, Karel: Židovské zrcadlo.
Žid podle Talmudu. Praha Vlastenecká
akce 1938. 42 obrazy doprovází Karel
Rélink. Nestr. Orig. brož.
600.203. ALBERTOV, M.: Birobidschan, die
Judenrepublik. Wien E. Prager-Verlag
1932. 286 s. Orig. brož. Ob. poškoz.
220.204. BARTHA, M.: V zemi Chazarů.
Mukačevo soukr. tisk 1927. 175 s. Orig.
brož.
240.205. MOUSSEAUX, Gougenot de: Židé.
Jich filosofie, dějiny, politika. Praha
Francl 1910. 104 s. Orig. brož.
240.-
176. Zdeněk Rossmann
196. VANČURA, B.: Židé mezi námi.
Rozhovor z našich dnů. Praha Jednota
bratrská b.d. 30 s. Orig. brož.
120.-
206. CHAMBERLAIN, H. S.: Základy
19. století. Díl I.-II. Praha Hain 1910.
503+446 s. Dva svazky v Orig. Cpl.
vazbách
600.-
197. PETRBOK, Jaroslav: Palestina
a židovská práce i mravnost. Praha
Rejman 1924. 205 s. S fotografiemi.
Orig. ppl. vazba.
240.-
207. ŠILHA, Antonín: Židé v minulosti
i přítomnosti a jich poměr k českému
národu. Příbram soukr. tisk b. d. 20 s.
Orig. brož.
180.-
198. EISNER, Pavel: Mythus XX. století.
Alfréd Rosenberg a jeho dílo. Praha
Vilímek 1947. 67 s. Orig. brož.
200.-
208. ECKER, Karel: Židovské zrcadlo
v světle pravdy. Praha Francl 1907. 83 s.
Orig. brož.
300.-
26
212. Marx, Engels, Lenin, Stalin:
O Rakousku a České otázce. Sborník
k 50. výročí K. Marxe. Praha Borecký
1933. Front. foto K. Marxe. Ob. a upr.
Karel Teige ? 306 s. Orig. brož., mír.
poškoz.
300.213. Illustrierte Kriegs –Chronik 191415 –16. Bez nakl. údajů. S fotografiemi
osobností. 62 s. Orig. brož.
200.214. Schema historických momentů
československých vojenských operací
na Sibiři 1918 – 1919. Irkutsk 1919. 9
schémat s úvodním textem. Vloženo
v orig. ob. Nedostupné.
800.215. MEDEK, Rudolf: Zborov. K 1.
výročí zborovského vítězství. Čeljabinsk
Odbočka Českoslov. Nár. Rady
1918. Vloženo v orig. cpl. deskách.
S rukopisnými poznámkami prof. Cermana,
jehož 2 ex libris v knížce nalepena.
400.-
179. František Drtikol
209. Slovanská strana protižidovská.
Král. Vinohrady Štít národa b.d. 96 s.
Orig. brož. Na ob. rukopisná poznámka
se jménem majitele a datem 1922. Na zadní
str. obálky výzva k přihlášce za člena
slovanské strany protižidovské.
400.-
216. KRPELEC, Bartoloměj: Vpád
maďarských bolševikov na Slovensko
v roku 1919. Pamätný spis domáceho
odboja. Bratislava Zimák 1936.
S fotografiemi. 315 s. Ppl. vazba
600.-
VII. Politika a odboj
217. ŘEPKA, Joža: II. sjezd
československého vojska na Rusi.
Události a dokumenty. Praha Pokrok
1928. Upr. V. Kaplický. S fotografiemi.
286 s. Nerozřez. Orig. brož.
600.-
210. Pamětní list Československé
sociálně demokratické strany dělnické
1872-1922. Praha Svěcený 1922. Red.
František Soukup. 155 s. Orig. brož.
Zajímavé
400.211. Boj za všeobecné rovné hlasovací
právo v Praze. V Praze ve dnech 10.
října a 5., 8. a 28. listopadu 1905.
Praha Obrazový zpravodaj 1905. Dle 47
fotografických momentních snímků.
S původní básní F.S. Procházky. Nestr.
Orig. brož. Ob. vážně poškoz. Zajímavé
a vzácné.
400.-
218. VANĚK, F. B.: Pelhřimov za války.
Pelhřimov Šprongl 1938. Četné
fotografie a kresby. 251 s. Orig. brož.
400.219. K vítězné svobodě 1914 – 1918
– 1928. Praha Památník odboje 1928.
Úvod Rudolf Medek. Velké množství
27
VIII. Varia
dokument. fotografií, 4 listy barev.
příloh. 461 s. Orig. cpl. vazba. Vzácné,
výborný stav.
1 200.-
227. MEREŽKOVSKÝ, D. S.: Tajemství
Západu. Atlantis-Evropa. Díl I. Atlantis,
díl II. Bohové Atlantidy. Praha
Kvasnička a Hampl 1933. 237+409 s. 2
sv. cpl. vazby
300.-
220. Druhý pluk vzpomíná… Sborník
vzpomínek starých vojáků pěšího pluku
2. „Jiřího z Poděbrad“. Uspoř. Vlad.
Roubal. Praha Vaněk 1936. S velkým
množstvím fotografií. 251 s. Orig. cpl.
vazba
900.-
228. BRUNTON, Paul: Tajnosti
Egyptské. Praha Vinohrady Psyché 1937.
273 s. Orig. cpl. vazba
240.-
221. BENDA, Josef: Kdo je vinen?
(Doklady o zániku ČSR). Brno soukr.
tisk 1941. 58 s. Orig. brož.
200.-
229. WEINFURTER, Karel: Mystický
sborník. Praha Psyche 1936. 156 s. Ex.
106/600. Ppl. vazba
300.-
222. Slovanští vojáci vpřed, k vítězství!
Sbírka projevů na shromáždění
slovanských vojáků 24.2. 1944. Moskva
Všeslovanský výbor 1944. 58 s. Orig.
brož.
200.-
230. KERNING, J. B.: Klíče
k duchovnímu světu. Nebo umění
života. Praha Kroftová-Kočová 1940.
Překl. Ant. Bayer. 116 s. Orig. brož.
Velmi dobrý stav.
400.-
223. Velký čin malé církve. Od sklepení
pravoslavného chrámu k Lidicům. Praha
1945. S otiskem přednášky „O odboji
biskupa Gorazda“. Brož., vlepeno v pap.
deskách 32 s. Obsahuje seznam osob,
odsouzených a popravených pro ukrývání
nebo účast na úkrývání národních mstitelů.
240.224. VESELÝ- ŠTANER, Karel: Cestou
národního odboje. Bojový vývoj
domácího odbojového hnutí v letech
1938-45. Praha Sfinx 1947. Upr. Stan.
Kohout. 295 s. Váz. v orig. ob.
240.225. (Mašínovi) PROCHÁZKA, Jaroslav:
Sestupme ke kořenům..! Příspěvek
ke kronice rodu Mašínů. Lošany
u Kolína MNV 1947. S fotografiemi,
celostr. foto gen. Mašína. 154 s. Orig.
brož. Vzácné.
600.-
183. časopis Prospekt
226. PALKOVSKÝ, K.B.: Lidice, zkáza
německé spravedlnosti. Londýn soukr.
tisk 1942. První vydání vyšlo v New
Yorských listech v New Yorku. Ex. č. 30
z neudaného počtu. 14 s. Orig. brož.
400.-
231. ELIÁŠ, Oldřich: Kabbala. Pojem,
dějiny a prameny. Praha Zmatlík
a Palička 1938. 79 s. Cpl. vazba.
160.-
28
232. KRÁLÍK, K.-HRDLIČKA, J.: OZ.:
Poznání. Olomouc 1934. 18 s. 300 výt.
Orig. brož.
120.-
240. Erbovní knížka na rok 1940. Praha
Řád 1940. Red. Bohumil Lifka. 131 s.
Nerozřez. 500 ex. Orig. brož.
360.-
233. BOUTMY, N.L. a G.: Svobodné
zednářství a velezráda. Praha autor
1907. 70 s. Orig. brož.
300.-
241. ROUBÍK, František: Soupis
a mapa zaniklých osad v Čechách.
Praha nakl.ČSAV 1959. 161 s. textu a 9
mapových příloh. Pouze 950 výt. Orig.
cpl. vazba. Velmi vzácné.
1 000.-
234. SCHWARZENBERG, Karel: Obrazy
českého státu od r. 1526 do 1918. Praha
Melantrich, Knihy Řádu 1939. Orig. cpl.
vazba s Českým lvem a upr. Břetislav
Štorm. Četné fotografie, 247 s. Orig.
cpl. vazba s orig. ob., v ochr. pouzdře.
400.-
242. PETŘÍK, Jan: Album krojů.
Pro dobové oblékání loutek. Praha
Münzberger 1937. Obrázky zbroje,
korun a krojů. 91 s. Ppl. vazba
235. Lancknechta Bedřicha
Schwarzenberga Fragmenty vybrané
z jeho Předpotopních ústřižků…
Praha Řád 1934. Předmluva Jos. Pekař,
překl. Karel Schwarzenberg, upr. Oto
Stritzko. S fografiemi. 94 s. Ex. 221/300
na dílovém papíře. Orig. brož.
360.-
200.243. POSPÍŠIL, O. – SUK, V. F.: Dětská
literatura česká. Praha Stát. nakl. 1924.
Ob. M. Fischerová-Kvěchová. 17 barev.
příloh a četné obr. v textu. 308 s. Orig.
ppl. vazba. Nepostradatelná základní
příručka
500.-
236. PEKAŘ, Josef: O povstání kralevice
Přemysla proti králi Václavovi I. Praha
Vyšehrad 1941. Český a moravský znak
na ob. a titulu Břetislav Štorm. 25 s.
Nerozřez. Orig. brož.
300.-
244. RYBA, Jakub Jan: Zastaveníčko.
Píseň s průvodem klavíru. S litografií
Josefa Navrátila. Praha ČAVU 1948. Text
V.V. Štecha a J. Němeček. Nestr. Orig.
brož.
180.-
237. Na paměť Josefa Pekaře národního
historika. Projevy a proslovy při pohřbu
J. Pekaře. Praha Novina 1937. Red. V.
Černý. Dokument. foto. 67 s. Orig. brož.
260.-
245. DORŮŽKA, Lubomír-POLEDŇÁK,
Ivan: Československý jazz. Minulost
a přítomnost. Praha-Bratislava Editio
Supraphon 1967. 109 fotografií, 309 s.
Váz. v orig. ob.
400.-
238. Erbovní knížka na rok 1936. Praha
Řád 1937. Red., upr. a kresba znaků
Břetislav Štorm. 68 s. Ex. 251/500. Orig.
brož.
400.-
246. GUTH, Jiří: Společenský
katechismus I-II. Ve 3 svazcích.
Ve společnosti. Mezi lidmi a s lidmi.
Praha Hejda a Tuček b.d. 347+706 s.
Orig. cpl. vazby
450.-
239. Erbovní knížka na rok 1938. Praha
Řád 1938. Red., upr. a kresby Břetislav
Štorm. 53 s. Nerozřez. Ex. 374/500.
Orig. brož.
400.-
247. GUTH, Jiří: Turistika. Turistický
katechismus. Praha Hejda a Tuček b.d.
329 s. Orig. ppl. vazba
240.-
29
248. KOLÁŘ, Josef: Petrohrad a okolí
jeho. Se 234 illustracemi od předních
umělců, z největší části ruských. Praha
Šimáček 1887. 240 s. Orig. plkž. vazba.
Zajímavé.
500.-
256. (vyhláška) Oznámení o opatřeních
při nebezpečí povodní. Praha 1815. 14
s. textu. Velmi dobře zachovalé.
450.257. (vládní nařízení) O ochraně zdraví
a života dělníků při živnostenském
provádění staveb ze dne 26. března
1931. Volný list. Aktuální!
200.-
249. Deutsche Kulturbilder. Deutsches
Leben in 5 Jahrhunderten 1400 – 1900.
Hamburg Cigaretten-Bilderdienst 1934.
Nestr. 296 barev. vlepených obr. Orig.
pap. album
900.-
258. ( typografie ) Knihkupecké
prospekty – konvolut 5 letáků nakl.
Orbis. Volné listy. Typograficky zajímavé
400.-
250. Insel Almanach auf das Jahr 1939.
Leipzig Insel 1938. Kalendárium, texty
a soupis vydaných knih za r. 1938. 198 s.
Orig. brož.
240.-
IX. Bibliofilie – Bibliophily
251. Der Freund des schönen
Geschlechtes. Taschenbuch für
das Jahre 1835. Wien Buchholz. 13
mědirytin, z toho 6x ručně kolor. módy.
131 s. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře.
Se zrcátkem na přídeští.
1 800.-
259. Die Aktionslyrik herausgegeben
von Franz Pfemfert. Jüngste
tschechische lyrik. Eine Anthologie.
Berlin – Wilmersdorf Verlag Die
Aktion 1916. Titelblatt Josef Čapek.
120 s. Orig. plperg. vazba. Převzácný
berlínský tisk na jehož vazbě je v roce 1916
reprodukována raná kresba Josefa Čapka.
1 500.-
252. (Rukopis) Katholisches Gebett
Büchlein 1742. Ručně opsané modlitby.
15 veváz. mědirytin s náboženskou
tématikou. 380 s. Ckž. vazba, mír.
poškoz.
1 200.-
260. Aucassin and Nicolette. Prague
Limited editions club b.d. Designed and
illustrated by Vojtěch Preissig. Tištěno
Preissigovým písmem. Tiskla Státní
tiskárna v Praze. 77 s. Vytištěno na ručním
papíře Zanders. Podpis Vojtěch Preissig.
Číslo J.D.A. Cpap. Vazba Antonín Tvrdý.
Ob. a ochr. pouzdro. Ob. mír. poškoz.
1 600.-
253. Umění kořalku bez násilí
potlačiti. Praha Knížecí arcibiskupská
knihtiskárna 1847. 162 s. a notový
záznam + text písně „Chvála kořalky“.
Sešité archy, poškoz.
200.254. Stříbrné doly Příbramské
v plamenech! Praha Hynek b.d.
Podrobné vylíčení děsného neštěstí
s množstvím vyobrazení dle fotografií
a kreseb ze skutečnosti. 55 s. Ppl. vazba
200.-
261. BALZAC, Honoré de: Dívka
se zlatýma očima. Praha Neumannová
1913. Knihy pro bibliofily. Ob., front.,
titul, iniciály a upr. František Kobliha.
110 s. Orig. brož. S 165
600.-
255. Nás vychoval Stalin. Vyprávění
laureátů Stalinových cen. Praha Svět
Sovětů 1952. Vazba a upr. Milan Hegar.
Front. barev. portrét Stalina. 253 s. Orig.
cpl. vazba
240.-
262. BALZAC, Honoré de: Úvaha
o elegantním životě. Brno edice „ON“
30
a upr. V. Preissiga. Ex. neočíslován.
Orig. jelenicová vazba. Vloženo v orig.
ochr. krabici. Převzácná bibliofilie se všemi
atributy, jaké k ní přináleží. S 7, 8
3 300.-
1930. ON svazek 2. Př. Otakar Nováček.
Nerozřez. 68 s. Ex. 11/100 na papíře
Chamois. Orig. brož. Nevyskytuje se.
S 5593
300.-
265. BLOY, Leon: Obviňuju se…Stará
Říše Stříž 1910. Studium sv. 26. 150
s. Podpis Florian. Orig. brož. Brožura
vložena v poškoz. přebalu s natištěnými nakl.
údaji. S 351
600.266. BOYLESVE, René: Boticelli maluje
dobrodružství… Praha Janský 1921.
Hyperion sv. IX. Návrh vazby, front.
a upr. Cyril Bouda. 39 s. Orig. ckž. vazba
Antonín Tvrdý. V ochr. pouzdře. S 171
600.267. BRADÁČ, Ludvík: Hrst
knihařových poznámek. Král. Vinohrady
Bradáč 1923. S mnoha vyobr. 40 s. Ex.
326/450. Orig. pap. vazba. S neuvádí
180.268. BRANTOME, de: Galantní
paměti pana Petra de Bourdelle. Praha
Nožička 1926. Ed. Rajská zahrada sv. 1.
Vazba, ilustr. a upr. Zdeněk Guth. 88
s. Ex. 291/300. Orig. cpl. vazba v ochr.
pouzdře. P 1286
200.-
207. A. Šilha - Židé
263. Básně o vazbách. Praha A. a L.
Jiroutovi 1936. Front. Karel Svolinský.
Upr. Jindřich Štyrský. 28 s. Dodatečně
vevázány 2 kresby Jiřího Jašky. Podpisy
10 českých básníků: J. Hořejší, Z.
Kalista, F. Halas, F. Hrubín, V. Závada,
B. Novák, M. Novotný, J. Seifert, V.
Nezval a J. Hora. Pap. vazba sign.
Ladislav Růžička, v ochr. pouzdře.
Na vazbu použit papír na karagenovém
mechu vlastní výroby, vícebarevná ořízka.
Rohy vyztuženy pergamenem. S 2309
650.-
269. BŘEZINA, Otokar: Větry od pólů.
Praha Moderní revue 1897. Knihovna
Moderní revue sv. 17. Ornamentace
Karel Hlaváček. Nestr. (42 s.), poslední
zašpiněna. Přiváz.: Březina: Hudba
pramenů. S 5 orig. dřev. a světlotisky
Františka Bílka. 51 s. Obě knihy v 1 sv.
s ob. Hudby pramenů. S 19
1 000.270. DEML, Jakub: Tanec smrti. Tasov
Deml 1914. Front. portrét autora
Slavoboj Tusar. Titul a upr. Josef Marek.
Portrét E. Wiesenbergerové světlotiskem
František Bílek. 103 s. Ex. 133/320. 1.
vydání. Orig. plperg. vazba. S 27
1 100.-
264. BEZRUČ, Petr: Slezské písně.
Praha SČB 1909. Vyzd. 1 barev. a 2 čb.
orig. dřev., iniciálami a upr. Vojtěch
Preissig. 93 s. Ex. 302/500. Datované
podpisy V. Preissig a P. Bezruč. Přivázány
dodatky ke Slezským písním s 1 čb. dřev.
31
-platební pauza-
271. DEML, Jakub: Dílo Felixe
Jeneweina. Praha Výtv. odbor UB 1928.
66 čb. i barev. reprodukcí F. Jenewein.
182 s. textu. Redakce a upr. Čeněk
Vořech. Orig. ckž. vazba Jenda Rajman,
Rožďalovice. Jediná reprezentativní
monografie F. Jeneweina. S 1353
2 000.-
275. DVOŘÁK, Xaver: Eucharistia.
Sonety. Praha soukr. tisk 1918. 94
s. Podpis Dvořák. Orig. cpl. vazba.
S neuvádí
200.276. DYK, Viktor: Giuseppe Moro.
Praha Nová edice 1911. Nová edice sv. 9.
Front., titul a upr. František Kysela. 65 s.
Orig. brož. S 397
200.277. DYK, Viktor: Zmoudření Dona
Quijota. Tragedie o pěti aktech. Praha
SČB 1913. SČB sv. IV. Ilustr. a upr. V. H.
Brunner. 136 s. 550 ex. Orig. ckž. vazba
Ludvík Bradáč. Na předsádce nalepeno
exlibris, které možno odstranit. S 194
450.278. ERBEN, K. J.: Zlatý kolovrat.
Hranice n. Mor. Hladký 1930. Ed.
Rozmarýn sv. 6. Vyzd. barev. dřev. a upr.
Josef Hodek. 22 s. Dat. podpis Josef
Hodek. Ex. 60/180. Orig. brož., v ochr.
pouzdře. S 3059
400.279. ERBEN, K. J.: Kytice. Brno Pojer
1941. Ed. Atlantis sv. 54. Vyzd. 30
kresbami Ant. Procházka. 148 s. Ex. 45/
100 na ručním pap. Plperg. vazba. Orig.
ob. přiváz. v ochr. pouzdře. Sáňka 3044.
550.-
222. Slovanští vojáci ...
272. DEML, Jakub: Pozdrav Tasova.
Tasov Deml 1932. 22 s. Nerozřez.
Dedikace Deml. Orig. brož. S 2874
450.273. DEML, Jakub: Cesta k jihu. Tasov
Deml 1934. Front. a ručně kolor. kresba
v titulu Jan Konůpek. 33 s. Podpis Deml.
Orig. brož. S 2854
300.-
280. EWERS, H. H.: Srdce Králů.
Praha Trigon 1991. Ob. a vyzd. 6 orig.
barev. sign. celostr. litografiemi Michael
Rittstein. Upr. Vladislav Zadrobílek. Ex.
A/25. Se 6 litografiemi. Orig. brož.
4 000.-
274. DEML, Jakub: Jugo. Tasov Deml
1936. Ob., ruč. kolor. titul a čb. dřev.
Marko Rašica. 91 s. Nerozřez. Celostr.
dedikace Jakub Deml. Orig. brož. S 2859
500.-
281. (Kupka, Francois) FAGUS: Frere
Tranquille a Elseneur. Paris Le Bouquet
d´oeilets 1932. Ob. a titul. dřevoryt
Francois Kupka. 78 s. Ex. 635/970.
Orig. brož.
1 200.-
32
282. (Florian, Josef) K stému výročí
narození J. Floriana šest barevných
linorytů z jeho rodné Staré Říše vyryl
Michael Florian. Stará Říše Florian
1973. Volné listy v orig. přebalu. Nestr.
S obsahem. Ex. 86/100. Každý list
signován tužkou. Nevyskytující se soukr.
tisk.
300.-
zachovalá kubistická Brunnerova vazba
z knihovny L. Kuncíře. S 40
1 500.285. HAVLÍČEK – BOROVSKÝ,
Karel: Tyrolské elegie v rozmluvách
s měsíčkem. Hranice n. Mor. Hladký
1931. Ed. Rozmarýn sv. 8. Vazba, 3 orig.
celostr. čb. dřev. a 1 malý v textu Cyril
Bouda. Podpis Bouda v tiráži. 26 s. Ex.
40/160. Orig. plperg. vazba v ochr.
pouzdře. S 3300
500.-
283. FREJKA, Jiří: Outěchovice.
Vyprávění o rodu dědičných svobodných
myslivců…Praha Vyšehrad 1942. Ob.,
vazba, 4 barev. litografie a četné kresby
Jiří Trnka. 243 s. Váz. v orig. ob. Sáňka
neuvádí
1 400.-
286. HELLO, Arnošt: P. Rénan,
Německo a atheismus 19. století. Stará
Říše Florian 1908. Studium Stará Říše.
189 s. Orig. brož. Kniha v mimořádně
nádherném stavu. S neuvádí
1 000.-
287. HLAVÁČEK, Karel: Pozdě k ránu.
Praha Moderní revue 1896. Knihovna
Moderní revue sv. 10. Ob. a front.
Karel Hlaváček. I. vydání. 45 s. 200 ex.
tento neočíslován /číslováno je pouze
prvních deset ex./. Autorská zdobená
vazba A. Jirout. Orig. ob. přiváz.,
v ochr. pouzdře. Pochází ze sbírky
jednoho ze zakladatelů SČB. Krásná vazba
na velmi významné české bibliofilii. S 427
5 000.288. (Hora, Josef): Vybrané básně
Josefa Hory 1918 – 1941. Praha Müller
1942. Lis knihomilův sv. 15. Vyzd. 4
orig. ruč. kolor. litografiemi Ludmila
Jiřincová. Upr. F.J. Müller. 34 s. Ex.
46/200. Podpisy Hora i Jiřincová,
na patitulu nesouvisející dedikace. Orig.
pap. vazba. S 3383
1 200.-
243. M. Fischerová-Kvěchová
284. GUÉRIN, Maurice de: Kentaur
a bakchantka. Praha Janský 1913. Ed.
Hyperion sv. 2. Návrh vazby, ilustr.
a upr. V. H. Brunner. 54 s. Na přídeští
dřevorytové exlibris Ladislava Kuncíře,
jež byl 1. majitelem tohoto ex. Ex. 12.
Orig. ckž vazba Ludvík Bradáč. Nádherně
289. HRUŠKA, E. A.: Malá ročenka 1929.
Praha Hruška 1928. Ob., 2 celostr. barev.
a 7 celostr. čb. a řada menších dřev. E.
A. Hruška. Nestr. 60 ex. Ex. 5/60. Orig.
brož. S 1527
300.-
33
157 s. Dat. dedikace Růžena Jesenská.
S 449
450.-
290. HOLAS, Miloš: Hodiny na krbu.
Verše z let 1924 – 1932. Hranice n. Mor.
Hladký 1933. Amfora sv. 27. Vyzd. 4
rytinami Karel Svolinský. 50 s. Podpis
Holas. Ex. 13/170. Orig. brož. S 3361
200.-
296. KAFKA, František (Franz):
Proměna. Stará Říše Florianová 1929.
Ilustr. Otto Coester. 82 s. Nerozřez.
Ex. 84B. Orig. brož. Náš ex. je
z přednostních 150 ex. na velinu
Chamois. První ilustrace Proměny
od grafika Otty Coestera. Good condition.
Uncut. S 1602
2 000.-
291. CHATEAUBRIAND: Atala. Král.
Vinohrady Bradáč 1918. Front. a titul
orig. dřevoryty František Kobliha. 81
s. Pap. vazba s koženým štítkem sign.
Ladislav Růžička. Orig. ob. přiváz.
V ochr. pouzdře. Popis techniky vazby jako
u Básní o vazbách. S 215
550.-
297. KAMÍNEK, Karel: Dissonance.
Praha Kosterka b.d. Symposion III –
Knihy nové doby. 81 s. Vzadu prospekty
na významné knižní edice té doby. Orig.
brož. Krásné. S neuvádí
400.-
292. CHENNEVIÉRE: Maličko hudby
vzdálené. Přel. V. Holan. Praha Kruh
Krásné Kniky 1948. KKK sv. 8. 2 orig.
sign lepty vyzd. Evžen Nevan. 26 s.
350 ex. na ručním losinském papíře.
Část. nerozřez. Orig. brož. Nevyskytující
se kniha. S 6144
400.-
298. KARÁSEK, Jiří: Zazděná okna.
Básně 1892-1893. Valašské Meziříčí
Šašek a Frgal 1894. Šaškova moravská
bibliotéka. 66 s. Ppl. vazba. Vzácná
Karáskova prvotina.
1 000.-
293. CHESTERTON, G. K.: Heretikové.
Stará Říše Stříž 1915. Dobré Dílo sv. 19.
274 s. Plkž. vazba Ota Blažek (nesign.).
Přední i zadní str. obálky včetně hřbetu
přiváz. Raná Blažkova vazba, vytvořená
s příslovečnou péčí. S 439
3 000.-
299. KARÁSEK, Jiří: Gothická duše.
Román. Praha Moderní revue 1900.
Knihovna Moderní revue sv. 31. 170 s.
Plkž vazba. S 454
900.300. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Ostrov
vyhnanců. Básně. Praha Neumannová
1912. Ed. Čeští autoři sv. 21. Ob., orig.
dřev. a upr. František Kobliha. 85 s.
Nerozřez. Orig. brož. S 461
500.-
294. JAHODA, Josef: Pazderna. Román.
Praha Plamja 1931. Vyzd. 6 orig. sign.
dřev. a upr. Rudolf Krajc. 336 s. Ex.
označen č. 41, přestože je svázán
v kožené vazbě podle návrhu R. Krajce
kterých mělo být pouze 30. Na titulním
listě podpisy J. Jahody i R. Krajce.
Překrásná kožená vazba mírně poškozena
a zašpiněna. V tiráži hrubá chyba. /Rudolf
Krajc je označen jako František a tento
ex. svázaný v kůži nemůže mít. č. 41/
S neuvádí.
1 400.-
301. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic:
Endymion. Básně. Praha Neumannová
1912. Ed. Čeští autoři sv. 10. Ob., orig.
dřev. a upr. František Kobliha. 2. vyd.
60s. Orig. brož. S 453
500.302. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Zazděná
okna. Básně. Praha Neumannová 1912.
Ed. Čeští autoři sv. 22. Ob., orig. dřev.
a upr. František Kobliha. 3. vyd. 107 s.
Orig. brož. S 466
550.-
295. JESENSKÁ, Růžena: Román dítěte.
Praha Leschinger b. d. Ob. a titul
Zdenka Braunerová. Červenočerný tisk.
34
303. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Obrácení
Raymunda Lulla. Novella. Praha Srdce
1919. Ob., titul a upr. František Kobliha.
40 s. Dat. dedikace J. Karáska. Orig. brož.
S 460
500.-
307. KLAS, Edvard: Povídky o ničem.
Praha Moderní revue 1902. Knih.
Moderní revue sv. 42. Ob. Miloš Jiránek.
73 s. Orig. brož., ob. poškoz. Sáňka 471.
360.-
304. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic:
Legenda o Sodomovi. Král. Vinohrady
Bradáč 1920. Vybrané knihy sv. XXIV.
Vazba, front., titul, ručně kolorovaná
iniciála a upr. František Kobliha. 35 s.
Na přídeští exlibris sběratele Lisého.
Orig. plperg. vazba. S 222
320.-
308. (erotika) LÉLAND: Fanny Hill.
Memoáry nevěstky I, II. Ve dvou
svazcích. Praha Obrátil b.d. Kulturně
historických a literárních kuriosit sv. III,
IV. 127 + 113 s. Ex. 143. Orig. brož. 2
svazky.
900.309. Lancelot a Alexandrina. Středověká
hra. Brno Pojer 1929. Ed. Atlantis sv.
5. Front., titul a upr. František Vik. 64
s. Ex. 71/ 150 na tuzemském japanu.
Ckž. vazba sign. Malíková Praha. V ochr.
pouzdře. S 3838
550.310. Letopisy rytířského řádu sv. Lazara
Jeruzalémského. Praha Chvála 1947.
Kresby a upr. Břetislav Štorm. 96 s. 50
ex. Orig. brož. Pouze v 50 výtiscích. Řád
dodnes existuje.
500.311. MACH, Josef: Robinson Krusoe.
Praha Časopis pokrokového studentstva
b.d. Knihovna Vlny sv. 1. Ob. a upr. Jan
Konůpek. 91 s. Na titulu dedikace Josef
Mach. Orig. brož. Nádherná Konůpkova
obálka.
400.-
261. František Kobliha
305. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Legenda
o ctih. Marii Elektě z Ježíše. Praha
Kuncíř 1922. Titul., front., vigneta a upr.
František Vik. 92 s. Podpis J. Karásek.
Orig. ckž. vazba. Skvostná vazba. S 459
800.-
312. MACHAR, J.S.: Ti kdož mluví
z minulosti. Kladno Klírovi 1928. Zodiak
sv. 6. Ob. , 13 dřev., značka a upr.
Karel Svolinský. Vytiskla Státní tiskárna
za vedení Karla Dyrynka. 73 s. Ex. 10/45
na ručním Fabriano. Podpis Svolinský
i Machar. Orig. brož. S 1714
800.-
306. KELLER, Gottfried: Taneční
legendička. Praha Reimoser 1933. Ed.
Terpsichor sv. 8. Front. orig. sign. lept
Jiří Jaška. 15 s. Ex. 35/60. Na přídeští
barev. dřev. exlibris od M. Floriana. Pap.
vazba s koženým štítkem. Vydáno pouze
v 60 ex. S 3598
300.-
313. Mastičkář. Praha Janský 1920.
Hyperion sv. 6. Vazba, front., titul a upr.
Slavoboj Tusar. 55 s. 800 ex. Orig. ckž.
vazba Antonín Tvrdý. Tisk se vyskytuje
zřídka. S 90
1 800.-
35
314. MARTEN, Miloš: Cyklus rozkoše
a smrti. Praha Kočí 1907. Vazba, front.orig. lept, titul, ornamentace a upr.
Zdenka Braunerová. 213 s. Orig. ppl.
vazba s barev. dřevorytem. Nevyskytující
se vazba. S 251
1 000.-
S ilustracemi. 145 s. 200 ex. Kniha
vydaná na počest 50. narozenin Judr. J.
Hatláka. Dedikace Hatlák. Orig. pap.
vazba se zlatým erbem, v ochr. pouzdře.
400.318. (Němcová, Božena ) Au Temps
de Jesus-Christ. Contes populaires
tchécoslovaques. Préface de Charles
Vildrac. Paris soukr. tisk 1922. Ob.,
titul, 10 celostr. orig. čb. dřevorytů,
koncovky a upr. Josef Šíma. Nestr.
Ex. 209/300 na hollandu. Plkž. vazba
sig. Ladislav Růžička, obě strany ob.
přiváz., v ochr. pozdře. Slavné rané
Šímovo dílo. Nádherný artefakt.
17 000.-
315. MARTEN, Miloš: Dvě novely.
Cortigiana. V aleji. Praha Kuncíř 1927.
Ob., ručně kolor. titul, 2 ruč. kolor.
iniciály a upr. Zdenka Braunerová.
49 s. Nerozřez. Ex. 86/100. Orig.
brož. Po srovnání s exemplářem, jehož
kolor. Braunerovou je potvrzeno, je jisté,
že i v našem ex. kolor. Braunerová provedla.
S 1732
450.-
319. NERVAL, Gerarde: Očarovaná
ruka. Praha Janská 1927. Hyperion
sv. 30. Návrh vazby, front. a upr. Cyril
Bouda. 108 s. Orig. ckž. vazba Ant.
Tvrdý, v ochr. pouzdře. S 1816
450.320. NEUMANN, S.K.: Jsem apoštol
nového žití a žádné se nelekám rány,
jsem rytíř Nového Graalu jsem rytíř
bez bázně i hany. Praha Moderní
revue 1896. Knihovna Moderní revue
sv. 4. Po konfiskaci nové vydání. XX
s. Orig. brož. Atypický ležatý formát.
Básně I. a V. byly při prvním vydání této
knihy zabaveny. Velmi vzácný raný svazek
Moderní revue. S 535
1 800.-
292. Evžen Nevan
316. MICHAELIS, Sophus: Aebeloe.
Román. Král.Vinohrady Kosterka 1904.
Ed. Symposion sv. 25. 151 s. Nerozřez.
Orig. brož. Obsahuje soupis tisků ed.
Symposion od 1-25 sv. Nevyskytující se tisk,
v nádherném stavu. Vzácnost. S neuvádí.
900.-
321. NEZVAL, Vítězslav: Balady
Manoně. Básně z let 1939-1940.
Praha Melantrich 1945. Krásné tisky
Melantricha sv. 5. Upr. František
Muzika. 71 s. Podpis Nezval. Ex. 5/500.
Orig. ckž. vazba v ochr. pouzdře.
Do celokůže svázáno pravděpodobně pouze 20
prvních exepmlářů.
800.-
317. Napoleon ve svých projevech.
Praha Čs. akciová tiskárna 1936.
36
322. NOVOTNÝ, Miloslav: Karel Hynek
Mácha poutník romantický. Hořice ed.
Odkazy 1944. Vyzd. 6 orig. lepty Jaroslav
Vodrážka. Lepty vytiskl Miro Pegrassi.
34 s. Lept ve front. signován. Orig. brož.
S 4368
240.-
328. RÉGNIER, Henri de: Básně. Praha
Moderní revue 1917. Knihovna Moderní
revue sv. 63. Ob., front., titul a upr.
Miloš Klicman. 30 s. 200 ex. Orig. brož.
S 119
400.329. RENAUD, Susanne: Chvála oběti.
Brno Pojer 1948. Ed. Atlantis sv. 76.
Překl. Bohuslav Reynek. Orig. sign. lept
ve front. František Foltýn. 43 s. Ex. 244/
500. Nerozřez. Podpisy Renaud i Reynek.
Archy v orig. ob. S 6842
400.-
323. Okolo našich. Výběr ze vzpomínek
Josefa Floriana. Stará Říše Florian 1945.
Dobré Dílo 144. Rámcové dřevořezy
a linoleoryty Michael Florian, lino ruč.
kolor. Nestr. Ex. 62/140. Orig. brož.
Linoryty velmi jemně kolorovány, vložen
prospekt „Kalendář 1946“ se dřevorytem M.
Floriana „Advent“. S neuvádí.
1 000.-
330. REYNEK, Bohuslav – 5 orig.
linorytů v časopise Nova et vetera
Sv. 36 a 37. Stará Říše 1920. Orig. brož.
Reynkovy rané práce.
500.-
324. OPOLSKÝ, Jan: Stradivari. Kladno
Klírovi 1928. Ed. Zodiak sv. 4. Front.,
titul, 5 iniciál, značka a vigneta František
Kobliha. Vytiskla Státní tiskárna v Praze
pod Vedením Karla Dyrynka. 58 s. Ex.
99/104. Orig. brož. Iniciála ručně kolor.
S 1857
450.-
331. REZENDE, J. S. de: Můj Flos
Sanctorum. Stará Říše Stříž 1914. Dobré
Dílo sv. 14. Vyzd. Karel Schwetz. 333 s.
Na patitulu podpis tužkou Florian. Orig.
brož., ob. mír. poškoz. Převzácné dílo
s nádhernou výzdobou. S 284
2 500.-
325. Píseň veselé chudiny. Staročeská
báseň. Stará Říše Florianová 1932.
Dobré Dílo sv. 111. Front. orig.
lept Otto Coester (pouze u 100
přednostních ex. na ručním papíře).
18 s. Ex. 21A/100. Orig. brož. Otto
Coester je první ilustrátor Kafkovy Proměny
a slavný švábský grafik, který vyzd. několik
Staroříšských tisků. S 4530
900.-
332. ROPS, Félicien: Dopisy a zápisky.
Král.Vinohrady Bradáč 1924. Ob. a 12
reprod. Felicien Rops. 60 s. Ex. 309/400.
Orig. brož. S 1076
400.333. SEIFERT, Jaroslav: Sníh
na střechách. PF 1951. Pavel
a Mahulena Parmovi, bližší údaje chybí.
Vyzd. anonym. Dvojlist.
240.-
326. POE, E.A.: Havran. Brno Sáňka
1925. Front. orig. lept Jan Konůpek.
Vytiskla Státní tiskárna, českými akcenty
doplnil Vojtěch Preissig. Upr. Karel
Dyrynk. 19 s. Ex. 121/200. Orig. kart.
S 1039
600.-
334. SEIFERT, Jaroslav: Ukolébavka pro
Petřičku. PF 1955. Vyzd. anonym. Podpis
Seifert. Dvojlist
360.335. SOVA, Antonín: Prosa. Král.
Vinohrady Kosterka 1898. Symposion,
Knihy Nové doby sv. 1. Portrét Ant.
Sovy Karel Hlaváček. 93 s. Orig. brož.,
pravý dolní růžek ob. utržen. Naprosto
nedostupný 1. svazek Symposionu. S neuvádí
1 000.-
327. RÉGNIER, Henri de: Krátký život
Baltazara Aldramina, Benátčana. Král.
Vinohrady Kosterka 1904. Symposion,
Knihy Nové doby XVI. Překl. Arnošt
Procházka. 46 s. Orig. brož. S neuvádí.
700.-
37
336. STIFTER, Adalbert: Lesní poutník.
Brno Pojer 1935. Ed. Atlantis sv.
28. Překl. a orig. sign. lept ve front.
Bohuslav Reynek. 163 s. Ex. 35/40
na van Gelderu. Orig. brož. S 4971
1 100.-
R.S. Bechetoille. 116 s. Ex. XXV/50
na japanu rotterdamském. Podpisy
Bechetoille i Reynek. Orig. brož.
Nejvzácnější svazek Atlantidy, náš z 50
přednostních z celkového nákl. 150 výtisků.
S 2117
700.-
337. STUCKENBERG, Viggo:
Slunce. Král. Vinohrady Kosterka b.d.
Symposion, Knihy Nové doby sv. 5. Ob.
a ornament H. Hackenschmied. 96 s.
Orig. brož. Krásně upravená knížka ve
vynikajícím stavu.
1300.-
343. VERIS, Jaroslav – konvolut 2
svazků
- U Bourdellova katafalku. Paříž
soukr. tisk 1931. Paříž soukr. tisk 1930.
Dedikace Veris
- Pod Pyrenejemi. Paříž soukr. tisk 1931.
100 ex. Dedikace Veris. Oba sv. orig.
brož.
180.-
338. SUCHÁNEK, Jiří: Palety. Básně
opěvující tvorbu čes. umělců výtvarných.
Praha Chvála 1948. Listů z palety sv. 4.
S reprod. děl autorů mj. Fr. Tichý, L.
Jiřincová, Em. Filla, Jos. Lada, J. Zrzavý.
56 s. 50 ex. Dedikace Alois Chvála. Orig.
brož.
400.-
344. WHITMAN, Walt: Salut au Monde.
From „Leaves of grass“. New York
Random house 1930. The New fine
book series Number I. Ilustr a upr.
Vojtěch Preissig, vytiskla Státní tiskárna
v Praze Preissigovými typy. 25 s. Ex.
224/390. Podpis Pressig. Orig. pap.
vazba. Světová bibliofilie v krásném stavu
5 500.-
339. ŠEDA, Jaroslav: Žena. Ke grafice Oty
Janečka. Praha různí vyd. 1985. Ob. a 5
orig. barev. komb. technik Ota Janeček.
29 s. Komb. techniky vytiskl Pavel Dřímal.
Podpis Janeček. Ex. 28/200. Orig. brož.
3 500.-
345. WILDE, Oscar: Sfinga bez
tajemství. Praha Šimek 1922. 206 s.
Na přídeští dobové ex libris. Ckž. vazba.
S neuvádí
300.-
340. TESAŘ, František: Sonety Vltavě.
Praha Kmoch 1948. Ed. Klub 777
bibliofilů. Vyzd. 7 orig. litografiemi
B.S. Urban. Upr. Method Kaláb. 60 s.
Nerozřez. Ex. 210/777. Podpis Tesař.
Volné archy v orig. ob. S 7097
200.-
346. WILDE, Oscar: Sobecký obr.
Daňkovice Verner 1946. Ob., front.,
titul a kresby v textu Jan Konůpek. 23 s.
Nerozřez. Orig. brož. S 5394
300.-
341. (Váchal, Josef) Písně o posledních
věcech člověka. Praha Pour 1944. Usp.
Josef Vašica. Ob. a 14 orig. dřev. Josef
Váchal. Upr. Oldřich Menhart. 39 s.
Ex. 71/200. Podpis Váchal. Se suchou
pečetí. Orig. brož. S neuvádí
850.-
347. YEATS, W. B.: Per amica silentia
lunae. Brno Pojer 1929. Ed. Atlantis
sv. 4. Front. ruč. kolor. kresba sign.
František Vik. 82 s. Ex. 48/50 na van
Gelderu. Ckž. vazba sign. Malíková
Praha. V ochr. pouzdře. S 2174
600.-
342. VERLAINE, Paul: Moudrost. Brno
Pojer 1929. Ed. Atlantis sv. 3. Překl.
Bohuslav Reynek. Dřevoryty vyzd.
348. Zápisník zmizelého. Praha Pražské
jaro 1988. Vyzd. 3 orig. sign. komb.
38
technikami Karel Demel. Graf. listy
vytiskl Pavel Dřímal. 44 s. Ex. 119/200.
Orig. ckž. vazba Obchodní tiskárny
Kolín.
400.-
354. (Klíma, Ladislav) Svět jako vědomí
a nic. Jako autor uveden na titulním
listě „L“. Praha Stivín 1904. 1. vydání.
103 s., poškoz. Převzácná první Klímova
kniha.
800.-
X. Knihy – Books
349. PROCHÁZKA, F. F.: Kronyka
česká od Přibíka Pulkavy z Tradenína
na poručení Karla IV. latině sepsaná…
Praha Diesbach 1786. 479 s. Plkž. vazba.
V dobrém stavu
600.350. de la MOTTE-FOUQUÉ, F.:
Undina. Praha Mourek 1872. Překl.
Jakub Malý. 89 s. Orig. plkž. vazba,
hřbet poničen. První české vydání legendy
o vodní víle.
180.296. Otto Coester
351. ZÍBRT, Čeněk: Kuchařstwij.
O rozličných krmích kterak
se užitečnie s chutij strogiti magij…
Nové Město Pražské Šimáček 1891.
Červenočerný tisk.LXXVIII s. Plkž
vazba sig. Chochola Kolín, orig. ob.
veváz. Nádherná „předbradáčovská vazba“
z konce 19. stol., mramorovaná ořízka,
lakované předsádky, (turecký mramor).
Nové vydání jednoho ze základních děl
české gastronomie. Exkluzivní exemplář.
1 900.-
355. KLÍMA, Ladislav: Traktáty
a diktáty. Filosofické úvahy. Praha
Štorch-Marien 1922. Ob. Vlastislav
Hofman. 219 s. Orig. brož. Zcela intaktní
i se slavnou Hofmanovou obálkou.
450.356. KLÍMA, Ladislav – DVOŘÁK,
Arnošt: Matěj Poctivý. Fantastická lidová
veselohra o 3 dějstvích. Praha Kočí
1922. Ob. arch. Jiří Kroha. 106 s. Orig.
brož.
400.-
352. LOUYS, Pierre: Aphrodita. Mravy
antické. Praha Nový kult bd. Sv. I.
Překl. S.K. Neumann. Titulní list Felix
Valloton. Po konfiskaci nové vydání.
66 s. Za titulem podpis vlastníka z r.
1899. Ppl. vazba. Nedostupný první svazek
Nového kultu.
1000.-
357. NIETSCHE, Fridrich: Antikrist.
Pokus o kritiku křesťanství. Praha
Neumannová 1905. Ob. a upr. V.H.
Brunner. 86 s, Orig. brož. Značně poškoz.,
vzácná obálka zachována.
200.-
353. DAVE, Viktor: Michal Bakunin
a Karel Marx. Praha Nový kult 1902.
Sv. V. Titul a upr. S.K. Neumann. 41
s. Poškoz. vlast. razítky. Pap. vazba.
Legendární svazek Nového kultu.
700.-
358. KRASKO, Ivan – konvolut 2 svazků
- Nox et solitudo. Turč. Sv. Martin soukr.
tisk 1909. 1. vydání 40 s. Orig. brož.
- Verše. Turč. Sv. Martin soukr. tisk 1912.
35 s. Orig. brož.
300.-
39
359. LANGER, František: Za cizí město.
Irkutsk Osvětový odbor čsl. vojska
na Rusi 1919. 80 s. Na přídeští ex
libris prvního majitele prof. Cermana
a na patitulu jeho poznámky. Plkž. vazba
200.-
367. MARIA, Jaroslav: Werther. Vyškov
Obzina 1925. Ob., a vyzd. 12 dřevoryty
František Kobliha. 178 s. Orig. brož.
300.368. HAŠEK, Jaroslav: Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války. Díl I. a II.
(ostatní díly chybí) Praha Hašek-Synek
b.d. Oba svazky podepsány Jaroslavem
Haškem. 255+255 s. Orig. cpl. vazby.
Ověřené podpisy Haškovy.
1 200.-
360. PROCHÁZKA, Arnošt – konvolut
2 svazků
- Rozhovory s knihami, obrazy a lidmi.
Praha Borový 1916. 129 s. Nerozřez.
Orig.brož.
- Na okraj doby. Praha Bradáč 1919.
Edice Vybrané knihy. 131 s. Orig. brož.
300.-
369. ZÁRUBA, Hynek-VOTOČEK, Jiří:
Ilustrované dějiny lásky I.-VI. Praha
Šotek 1925-27. S mnoha ilustracemi. Str.
každý díl zvlášť. 5 svazků, chybí díl III.
V našem konvolutu je obsažen zásadní
privátní tisk – díl VI. Vše v orig. cpl.
vazbách. CA 30- samostatný VI. díl brož.
a poškoz. vydražen za 1500.1 800.-
361. PROCHÁZKA, Arnošt: Diář
literární a umělecký. Praha Bradáč 1919.
Ed. Vybrané knihy. 427 s. Plkž. vazba L.
Bradáče (dílna).
400.362. (Mácha, K.H.) Dílo K. H. Máchy.
Praha Borový 1929. S podobiznami
K. H. Máchy. Upr. Cyril Bouda.
Na biblovém papíře, tři díly v jednom
svazku 356+381+454 s. Orig. cpl. vazba
200.-
370. Knihovna Dobrá četba – konvolut
4 svazků
Praha Pokrok, různá vročení. Delluc-
363. (Mácha, K.H.) KRČMA, František:
Máchova oblíbená píseň „Vale lásko
ošemetná“. Železný Brod Grafia 1941.
Titul dřev. Karel Štika. 24 s. Dedikace
Krčma. Orig. brož.
140.364. GELLNER, František: Nové verše.
Praha Borový 1919. Ob. František
Gellner. Ve front. Gellnerův autoportrét.
76 s. Orig. brož. Na předsádce originální
dřevoryt. ex libris Anny Mackové ve tvaru
trojúhelníka
600.365. OPOLSKÝ, Jan: Muka a zdání.
Praha Minařík 1921. Ob. V.H. Brunner.
82 s. orig. brož.
160.366. WILDE, Oscar: Pro lásku královu.
Praha Boš 1923. Ob. dřev. a upr. Jaroslav
Benda. 58 s. Orig. brož.
240.-
311. Jan Konůpek
40
Charlie Chaplin, Kubka – Básníci…,
Čapek – Skandální aféra.., Zamjatin –
My. Vše orig. brož., ve výborném stavu.
600.-
375. Vyznání svatého Augustina.
S množstvím initial a obrazů různých
mistrů. Praha Stoklas (1906?). Upr. K.
Traspe, iniciály Kleukens. 140 s. Orig.
brož. („Vedle vydání bibliofilského vyšla
kniha současně ve vydání přepychovém,
tištěna na kvartu dvoubarevně s ornament.
barev. ozdobami stran.“ Náš ex. je z vyd.
přepychového. Nádherná typografie.
1700.-
371. POLÁČEK, Karel – konvolut 3
svazků
- Mariáš a jiné živnosti. Obelisk 1924,
s mnoha vyobr. 86 orig. brož.
- Žurnalistický slovník. Borový 1934, 60
s. Orig. brož.
- Otec svého syna. Čsl. Kompas 1946.
Veselohra o 4 jednáních. Orig. brož.
360.-
376. ŘEHOŘ Veliký: Čtyři knihy
rozmluv čili o životě a zázracích… Praha
Družst. přátel studia 1924. Ob. a upr.
V.H. Brunner. 279 s. Nerozřez- Orig.
brož.
200.-
372. FIELD, T. R.: Kosočtverce
na ohradách. Praha Novák 1930.
Uspořádal Karel Prach. 46 s. Dat.
dedikace T.R. Field. Cpl. vazba
377. Svatá Terezie Ježíškova: Kniha
zpráv. Praha Družst. přátel studia
1924. Ob. a upr. V.H. Brunner. 102 s.
Nerozřez. Orig. brož.
200.-
450.373. HRON, Jakub: Přítaž i odpud
hvězd. Jako doplněk soustavy
Koperníkovy a zevšeobecněnost tohoto
pojma. Hradec Králové nakl. autor
1900. 149 s. Orig. brož. Nádherný
exemplář. Nedostupné.
1. 800.-
378. Kázání ptáčkům. Výbor statí, kázání
a obrázků. Uspoř. Ant. Šorm. Praha
Šorm 1930. Ob. Arnošt Hrabal, titul
Karel Schwetz. 60 s. S mnoha vyobr.
Orig. brož.
200.-
374. (Hron, Jakub) ZAPLETAL, Tomáš:
Profesor Jakub Hron Metánovský,
sepisovatel, libomudrun, výslužník.
Počátky soukr. tisk 1937. 21 s. Orig.
brož.
950.-
379. LAZECKÝ, František: Odění
královské. Praha Řád 1937. Ob., front.
a upr. Břetislav Štorm. 92 s. Dedikace
Lazecký. Orig. brož.
200.380. KUNDERA, Ludvík: Konstantina.
Liberec ed. Pochod 1946. Ob. a kresby
Václav Zykmund. 64 s. Dedikace
Kundera. Orig. brož.
200.381. (Orten, Jiří) JAKUB, Jiří: Ohnice.
Praha Melantrich 1941. Poesie sv. 46.
113 s. Orig. brož. ( Jiří Jakub – pseudonym
Jiřího Ortena)
300.382. FRY, Christopher: Věta o větě.
Úryvek z 2. jednání 2. scény Hry
o Venuši. Praha Lyra pragensis 1993.
320. S. K. Neumann - Jsem apoštol...
41
390. SOLŽENICYN, Alexandr: Jeden
den Ivana Denisoviče. Praha Nakl.
politické literatury 1963. Překl. Sergej
Machonin. Ob. a ilustr. Stanislav
Kolíbal. 1. české vydání. 87 s. Orig. brož.
240.-
Front. orig. barev. sign. komb. technika
Eva Hašková. 12 s. Ex. 68/200. Se
suchou pečetí. Orig. brož.
200.383. Krajiny dětství. České básně
o dětech. Uspoř. a úvod L. Jedlička.
Praha Vyšehrad 1944. Výtv. doprovod
Vilma Vrbová-Kotrbová. 127 s. Podpisy
2x J. Seifert, 3x J. Urbánková, F.
Lazecký, L. Stehlík, V. Závada. Orig.
brož.
500.-
391. KOLÁŘ, Jiří: Gersaintův vývěsní
štít. Praha soukr. tisk. 1966. Upr.
Stanislav Kolíbal. Nestr. Volné archy
v orig. ob.
300.-
384. SEIFERT, Jaroslav: Milostná píseň.
Vybrané básně. Praha Československý
spisovatel 1954. Ob. a front. Max
Švabinský. 87 s. Podpis Seifert. Váz.
v orig. ob.
260.385. SEIFERT, Jaroslav: Vějíř Boženy
Němcové. Praha Borový 1940. Ob.
a kresba Karel Svolinský. 56 s. Orig.
brož. Obsahuje 2 dedikace z let 1969
a 1977 témuž obdarovanému. Kuriozita.
450.386. SEIFERT, Jaroslav: Maminka.
Praha ČS 1954. Ob., vazba a barev.
kresby Jiří Trnka. Upr. Zdeněk Seydl.
91 s. Dat. podpis Seifert na titulu. Váz.
v orig. ob.
260.387. SEIFERT, Jaroslav: Všecky krásy
světa. Praha ČS 1992. Upr. Oldřich
Hlavsa. 638 s. Dat. podpis Seifert
na patitulu. Váz. v orig. ob.
360.-
346. Jan Konůpek
388. HOLAN, Vladimír: Na sotnách.
Verše z let 1961 – 1965. Praha
Československý spisovatel 1968. Ob.
a kresby Olga Čechová. Upr. Oldřich
Hlavsa. 206 s. Podpis Holan. Váz. v orig.
ob.
360.-
392. Jiří Šlitr – sborník textů, fotografií
a kreseb. Uspoř. Jiří Suchý. PrahaBratislava Editio Supraphon 1970.
Kresby Jiří Šlitr. Upr. Oldřich Hlavsa.
106 s. 2 gramof. desky, faksimile dopisu.
Orig. brož.
400.-
389. ZÁPOTOCKÝ, Antonín: Vstanou
noví bojovníci. Praha SNKLHU 1954.
343 s. Podpis Zápotocký. Orig. ckž. vazba
Jihočes. tiskárny Vimperk.
240.-
393. HRABAL, Bohumil: Obsluhoval
jsem anglického krále. Praha Jazzová
sekce 1982. Jazzpetit č. 9. Ob. a upr.
Joska Skalník. Front. foto Hrabala
42
Taras Kuščynskij. 301 s. Orig. brož.
Legendární 1. vydání slavné Hrabalovy
knihy v nádherném stavu.
800.-
397. RUML, Jiří: Znamínko na duši.
Strojopisné vyd. S autorovými
karikaturami. Bez. Nakl. údajů. 286 s.
Orig. cpl. vazba
140.-
394. Obrtel Vít: Vlaštovka, která má
geomerické hnízdo. Povídky a texty.
Praha Odeon, 1985, ob., vazba a upr.
Clara Istlerová, 384 s., dat. podpis
Obrtel, váz. v orig. ob.
450.-
398. Woolfová, Virginia: Flush. Životopis
psíka, básnířky Barettové-Browningové.
Praha Laichter, 1938, 178 s., neozřez.,
orig. brož
200.399. RABIER, Benjamin: Scénes de la
vie privée des animaux. Paris Librairie
garnier Fréres b.d. 40 barev. tabulí –
comics. Ppl vazba. Vazba značně poškoz,
obr. tabule velmi dobře zachovány.
300.-
395. Excentrici v přízemí. Sborník.
Praha Panton 1989. Edice Impuls. Různí
autoři, il. Karel Haloun. S fotografiemi.
270 s. Orig. brož.
300.396. A co socialismus? Samizdatový
sborník k 30. výročí smrti Františka
Halase. Praha Opus 1979. Front. portrét
F. Halase. Opus sv. I. 36 s. Orig. cpl.
vazba. Vzácné.
360.-
400. DESNOS, Robert: Chantefables et
chantefleurs. Paris Gründ 1970. Ilustr.
Ludmila Jiřincová. 62 s. Podpis Jiřincová.
Orig. vazba. S podpisem Jiřincové.
400.401. Mac CALLUM, T.W.: English for
the Young. Zürich Rascher co Publishers
1940. Vazba, barev. a čb. ilustr. Walter
Trier. 64 s. Orig. ppl. vazba. Velmi dobrý
stav.
800.402. KOŽÍŠEK, Josef: Na sluníčku.
Praha Státní nakl. 1929. Vazba,
předsádky a barev. ilustr. Rudolf Mates.
Nestr. Podpisy Kožíšek i Mates. Orig. ppl.
vazba. Va výborném stavu.
200.403. KUBÍN, J.Š.: V čarodějném kole.
Praha Otto 1941. Čb. a celostr. barev.
ilustrace Jiří Trnka. 75 s. Váz. v orig. ob.,
která mír. poškoz.
200.404. Erben, K.J.: Pohádky. Praha Čsl.
spisovatel 1976. Vazba, ob., předsádky,
ilustr. a upr. Cyril Bouda, 185 s., podpis
Bouda, váz. v orig. ob.
260.-
356. arch. Jiří Kroha
43
Praha SNDK 1956. Doslov Jos. Hiršal.
Dokument. dobové obr. a fotografie.
Vazba a ob. Zdeněk Sklenář. 186 s. Váz.
v orig. ob.
1 400.-
405. LADA, Josef: Halekačky naší Kačky.
Praha Melantrich 1932. Ob., titul,
ornamentace a 23 barev. kreseb Josef
Lada. Nestr. Orig. brož. Značně ušpiněno.
Novotný str.44
2 800.-
408. Romské pohádky. Praha Odeon
1973. Sebrala a přeložila Milena
Hübschmanová. Ob. vazba a upr. Jan
Sládek. 319 s. (3500 výt.) Váz. v orig. ob.
320.-
406. LADA, Josef: Iha! Zvířátek plná
kniha! Praha Synek 1930. Verše Josef
Foltýn. Ob., titul, ornamentace a 12
ilustrací Josef Lada. Nestr. Orig. brož.
V krásném stavu. Novotný str. 42.
6 000.-
409. Carol, Lewis: Alenka v říši divů ... a
za zrcadlem. Praha Albatros 1973, ob. a
ilustr. Markéta Prachatická, upr. Oldřich
Hlavsa,161 s., váz. v orig. ob. nádherně
ilustrováno
300.-
407. LHOTÁK, Kamil: Z dějin ponorky,
torpeda a potápěcích přístrojů.
konec aukce
zapravte, prosím, své závazky
44
���������������������������
������������������������������������
��
�������
�������������
������
���������
�����
�����
�����
����������
���������
������
����
�������
������
�������������
������������
�������
�����
��������������
�����������������
�������������
��������
����
���������
�������
���������
����
���������
��������������
�����
������
�������
��������
�����
�����
�������������
��������
������������
�����
������
�����
����
�����
�����
������������
�����
�������
������
�������
��
��������
���������
����������
������������
������������
�����������
����������
�����������������
���������
�����������������
���������
������������
�
����������
�
�
�
�
�
����������������
�
����������
������������
��������������
��������
�������
�
��������������
���������
�����������
�
����������
������������
�������
�
�������
�
������
����������
������������
������������
����������������
��������������
�
������������������
�����������
���������
�
����
�������
����������
�����������
�����������
���������
������
�������������
�������������������
�����������
������������
���������
������������
�����������
�������������
�������������
����������
����������
����������������
�������������
������������������
������������
��������������
�������������������
����������������
���������
���������
�����������
��������
�������
����������
�������������
�����������
�������������
���������
���������������
�������
��������
�����
����������
����������
������������
������������
��������
������������
��������
����������
������������
�������
���
�����������������
�������
���������������
���������
�����������
��������������������
�����������
���������������
�����������
�������
����
������������
�����
������������
��������
�������
�������
��������
�������������
������������������
����������
��������������������
�����
���������
��������
�������
���������������
��������������
�����
������������������
�����������������
�������
����������������
����
�������������
�����
����������
�����
������
���������
����������
�������������
�����
����������
���������������
������������
����������
����
Na obálce typografická montáž Karel Teige (k pol. č. 143)
Výběr provedl a katalog zpracoval JUDr. Vilém Trmal
Grafická úprava: Informica Graphics, s. r. o.
Tisk: Pematisk, s. r. o.

Podobné dokumenty

Květen – červen

Květen – červen Ještě večer mi tenhle můj výkřik zněl v hlavě! Kolikrát to já na Vltavské od šesti ráno do jedenácti na kolemjdoucí z metra zavolala! Nejde to spočítat stejně jako hvězdy na nebi. „Dvacáté výročí p...

Více

obsah - Starokatolická církev v ČR

obsah - Starokatolická církev v ČR pravý smysl Vánoc a prožívali úžas a radost z této události Boží lásky. Abyste důvěřova‑ li Bohu, i když se zdá být „betlémsky“ bez‑ mocný a nejedná podle vašich představ. Není daleko nebo vysoko, ...

Více