zobrazit/uložit PDF

Komentáře

Transkript

zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě
Číslo listu NAD: 2817
Číslo pomůcky: 1615
Podpůrný spolek německého
arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále
1917 - 1940
Inventář
Zpracoval: Mgr. Petr Tesař
O p a v a 2008
I. Vývoj původce archivního fondu
V roce 1919 rozhodl arcibiskupský ordinariát v Olomouci, že od školního roku
1919/1920 bude vyučovacím jazykem arcibiskupského gymnázia s právem veřejnosti
v Kroměříži jazyk český. K zajištění výuky studentů německé národnosti přislíbil
arcibiskup kardinál Skrbenský zřídit druhý samostatný ústav. K tomuto účelu jmenoval
pětičlenný výbor ze zástupců vyššího kléru diecéze. Menší počet německy mluvících
studentů neumožňoval zřízení nového gymnázia, ale bylo nutné situovat nový
arcibiskupský chlapecký seminář do města se státním gymnáziem a dalšími vhodnými
prostory pro seminaristy. Z užšího výběru tří měst v německé jazykové oblasti vyšel
vítězně Bruntál, a to zejména s ohledem na podporu Řádu německých rytířů deklarovanou
jedním ze členů výboru a současně opavským proboštem Paulem Heiderem. Řád, na jehož
valnou část majetku byla uvalena nucená správa, zde nabídl k dispozici prostory
bruntálského zámku, kláštera a Domova sv. Josefa. Přes veškerou podporu ze strany řádu,
arcibiskupství i města byly počátky semináře velmi skromné a záhy bylo jasné, že se
z dlouhodobého hlediska jedná o provizorní řešení. Proto v roce 1921 svěřil arcibiskup
Stojan proboštu Msgre. Paulu Heiderovi úkol zorganizovat a vést akci k získání prostředků
pro výstavbu vlastní budovy semináře. Není divu, že velký organizátor katolického
spolkového života v místech svého působení se rozhodl pro založení spolku, který by
naplnil tento úkol. Proto svolal přípravný výbor, z jehož činnosti vzešly první spolkové
stanovy ze dne 14. 7. 1921. Jejich schválením Zemskou správou politickou v Opavě dne
26.8.1921 pod č. j. XII-1982 bylo stvrzeno založení nového spolku pod názvem
Hilfsverein zur Errichtung eines deutsches Knabenseminars in der Olmützer Erzdiözese.
Úkolem spolku byla pomoc při opatřování finančních prostředků nutných ke zřízení a
stavbě chlapeckého semináře z členských příspěvků, darů, odkazů, sbírek, výtěžků
hudebních a divadelních představení a dotacemi z veřejných i soukromých prostředků.
Spolek zastupoval na dvouleté období volený výbor, z jehož středu byl volen předseda. Za
dobu existence spolku se na tomto postu vystřídaly tři osoby – opavský probošt,
organizátor katolického spolkového a politického života v olomoucké diecézi a pozdější
velmistr Řádu německých rytířů Msgre. Paul Heider (1921-1928, 1930-1936),
velkostatkář, poslanec a pozdější senátor za německé křesťanské sociály Friedrich hrabě
Stolberg (1928-1930) a kněz, poslanec za německé křesťanské sociály a pozdější velmistr
Řádu německých rytířů Robert Schälzky (1936-zánik). Členská základna spolku se
rekrutovala napříč německým obyvatelstvem Moravy a Slezska. Můžeme zde nalézt široké
spektrum takřka ze všech sociálních i profesních skupin. Zvláště zajímavým je v tomto
směru seznam členů pro volbu výboru zahrnující politickou, ekonomickou, kulturní i
církevní elitu z německé menšiny povětšinou severní Moravy a Slezska.
Spolek vedle získávání prostředků na stavbu semináře inicioval vznik a zajišťoval
činnost tzv. stavebního výboru, který připravoval vlastní stavbu – výběr projektanta,
vyhotovení plánové dokumentace, schvalování projektu, výběr prováděcích firem aj. Na
pokyn arcibiskupa Prečana se na počátku roku 1924 spolek ujal prostřednictvím stavebního
výboru vedení stavby seminární budovy, v zastoupení prováděného tvůrcem projektu
a členem výboru stavebním radou ing. arch. Adolfem Müllerem. Takřka v samém závěru
výstavby chlapeckého semináře (1926) došlo k pozměnění účelu i názvu spolku na Verein
zur Erbauung und Erhaltung eines deutschen Knabenseminars in Freudenthal, které ve
skutečnosti znamenalo aktualizaci spolkové činnosti v této podobě provozované již od
roku 1924. Staronovým cílem se tak vedle získávání prostředků na stavbu stalo rovněž její
provedení, starost o vedení, udržování a provoz semináře. Upravené stanovy ze
dne 21. 6. 1926 vzala na vědomí Zemská správa politická v Opavě až o bezmála
půldruhého roku později pod č. j. XII-2691. Stanovami nedeklarovanou nicméně nedílnou
2
součástí spolkových záměrů bylo zajištění úhrady dluhů na budově a podpora chudých
studentů.
Dokončení výstavby budovy i celého areálu, jeho vybavení a postupně i umoření
pohledávek vedlo postupně ke korekci spolkových cílů. Jejich kodifikace nastala opětovně
s časovým zpožděním až v roce 1934. Stanovy ze dne 16.5.1934 schválené Zemským
úřadem v Brně dne 20. 10. 1934 pod č.j. 40.405/V-13 deklarovaly jakožto nový spolkový
cíl zajišťování prostředků pro udržování semináře a podporu studentů z chudých poměrů.
Novým sídlem spolku se stal Bruntál a změny doznal i název Verein zur Unterstützung des
erzbischöflichen deutschen Knabenseminars in Freudenthal.
Začátek konce odstartoval výnos č. 1/38 ze dne 15. 10. 1938 říšského komisaře pro
Sudetskou župu, kterým byl „seminární spolek“ společně s desítkami jiných podřízen
likvidačnímu komisaři pro organizace v Sudetské župě. Sítem „glajchšaltace“ však
neprošel a patrně s poukazem na jeho zbytečnost v době zastavení činnosti semináře byl
zrušen a spolkové jmění převedeno na olomoucké arcibiskupství, respektive na generální
vikariát pro sudetskou a pruskou část olomoucké arcidiecéze se sídlem v Bránici.
Strana 1/79
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Díky vedoucí osobnosti spolku, mj. dlouholetému předsedovi a současně opavskému
proboštovi Paulu Heiderovi byly písemnosti spolku od počátku jeho existence ukládány ve
farním archivu opavského proboštství, jak dokládá užívání spis. zn. V.e) Kohnovy spisové
normy. Dochované štítky na fasciklech s kancelářskými značkami poukazují na pozdější
vyčlenění a dvojí manipulaci snad v rámci proboštství či opavského kněžského konventu
Německého řádu podle uložení tematických skupin (fascikl, přihrádka). Patrně v polovině
30. let 20. století byl materiál převezen do Bruntálu. Zde již pod patronací předsedy spolku
a velmistra Německého řádu Roberta Schälzkého proběhla další manipulace podle nového
alfabetického spisového plánu, která ovšem nezahrnula novější část korespondence. Po
zastavení činnosti spolku likvidačním komisařem, časově odpovídající i zrušení
Německého řádu, byla část spolkových písemností předána dne 7. 5. 1939 Generálnímu
vikariátu pro pruskou a sudetskou část olomoucké arcidiecéze se sídlem v Bránici a zbytek
společně s bruntálským velmistrovským archivem převezen do Opavy, patrně na
proboštství či do konventu. Dne 9. 6. 1940 převzal generální vikariát v Bránici další
písemnosti týkající se Heiderovy nadace. Z budovy konventu byl materiál společně
s dalšími řádovými písemnostmi v roce 1950 převzat do Zemského archivu a zde v roce
1965 byl archivářem promovaným historikem Ivo Stratilem inventarizován jako součást
fondu Němečtí rytíři – úřad velmistra v Opavě. V rámci jeho reinventarizace byly v roce
2008 písemnosti spolku vyčleněny jako samostatný fond.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Při pořádání fondu byl respektován poslední známý spisový plán:
spis. zn. A Protokoly ze spolkových zasedání
spis. zn. B Sbírka na stavbu semináře
spis. zn. C Bankovní konto u Kreditanstalt der Deutschen
spis. zn. D Loterie pro výstavbu semináře
spis. zn. E Projekt na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
spis. zn. F Výstavba semináře a protokoly
3
spis. zn. G Právní záležitosti semináře
spis. zn. J Podpůrný výbor studentů kněžství
spis. zn. K Zakládací listina německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
spis. zn. L Vyměření úředních poplatků ze spolkového jmění
spis. zn. M Spolkové záležitosti
spis. zn. N Protokoly ze zasedání výboru spolku
spis. zn. O Účetní doklady
Nemanipulované spisy byly dořazeny dle možností tématicky za spisy manipulované.
Pouze ve dvou případech, kdy se jak tematicky, tak časově dubloval manipulovaný
a nemanipulovaný materiál, byly nemanipulované písemnosti do manipulovaných přímo
vřazeny. Plánová dokumentace v počtu 17 ks je detailizována v příloze archivní pomůcky.
Fond se sestává ze 27 inventárních, v rozsahu 6 evidenčních jednotek (3 kartonů
a 3 fotografií). Fotografie jsou uloženy v kartonu č. 3.
Užívaným jazykem archiválií je v drtivé většině německý, výjimečně český
a latinský, a to zejména v úředním styku v prvním případě s československými úřady a ve
druhém případě s církevní vrchností.
Skartováno nebylo nic, pouze byla vyčleněna a jako vnitřní přírůstek dořazena do
fondu Arcibiskupský chlapecký seminář Bruntál korespondence ředitele semináře Msgre.
Franze Hobicha o rozsahu cca 0,01 bm.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Písemnosti spolku se dochovaly v poměrně dobrém, nicméně zjevně v mezerovitém
stavu. Jedná se zejména o druhé funkční období předsedy spolku a senátora za německé
křesťanské sociály Fridricha hraběte Stolberga (1934-1936), ze kterého se ve fondu
dochoval patrně jen zlomek písemností. Další nenahraditelné ztráty způsobilo převzetí
spolkových písemností generálním vikariátem v Bránici, kde patrně v poválečných
zmatcích podlehly zkáze. Přesto je dochovaný materiál cenným pramenem o fungování
spolku v meziválečném období, o počátcích a existenci arcibiskupského chlapeckého
semináře v Bruntále, výstavbě budovy semináře apod., o to cennějším, že otázka
chlapeckého semináře byla jednou z priorit německých křesťanských sociálů na Moravě
a v československém Slezsku a současně znamenala důležitý moment při tvorbě
a udržování národnostní stability v olomoucké arcidiecézi. Vyzdvihnout lze zejména
materiály k organizaci věcné loterie na výstavbu budovy semináře a potom i materiály přímo
k její výstavbě.
Doplňující materiály lze hledat v písemnostech předsedů spolku, v případě Paula
Heidera a Roberta Schälzkého ve fondech Němečtí rytíři – úřad velmistra Opava a v
případě Fridricha Stolberga v jeho korespondenci ve fondu Velkostatek Kyjovice, dále ve
fondu Arcibiskupský chlapecký seminář Bruntál a pochopitelně ve fondech Arcibiskupství
Olomouc a Arcibiskupská konzistoř Olomouc.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond v roce 2008 uspořádal, inventář sestavil a úvodem opatřil archivář Mgr. Petr Tesař.
4
Seznam literatury a pramenů:
Zemský archiv v Opavě, fondy:
Arcibiskupský chlapecký seminář Bruntál
Němečtí rytíři – úřad velmistra Opava
Velkostatek Kyjovice
Strana 2/79
Zemská vláda slezská Opava
Heinrich DONAT (ed.), Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowakischen Republik.
Varnsdorf 1934.
Adolf MÜLLER, Technik, Gewerbe, Kunst beim Seminarbau. Das Volk, 15.8. 1926, č.
2261, roč. 8, Seminarfestschrift.
5
Příloha:
Inv. č. 9
Projekty na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
1.
Situation. [Situační plán budovy něm. arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:1000
něm., tisk na modrém papíře
33,8x23,7 cm
počet listů: 1
2.
Projekt für ein Knabenseminar. Keller. [Půdorys sklepa budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,4x48,6 cm
počet listů: 1
3.
Projekt für ein Knabenseminar. Parterre. [Půdorys přízemí budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49x48,5 cm
počet listů: 1
4.
Projekt für ein Knabenseminar. 1 Stock. [Půdorys prvního patra budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
48,3x48,3 cm
počet listů: 1
10
5.
Projekt für ein Knabenseminar. 2 Stock. [Půdorys druhého patra budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
6.
Nordseite. [Severní pohled na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
7.
Südseite. [Jižní pohled na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
Strana 3/79
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
8.
Westseite. [Západní pohled na budovu Arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
11
9.
Ostseite. [Východní pohled na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
51x23,2 cm
počet listů: 1
10.
Knabenseminar in Freudenthal. Lageplan. [Německý arcibiskupský chlapecký semináře
v Bruntále, situační plán]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:1000
něm., tisk na papíře
50,5x39,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
11.
Knabenseminar in Freudenthal. Untergeschoss. [Půdorys suterénu německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
12.
Knabenseminar in Freudenthal. Erdgeschoss. [Půdorys přízemí německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
12
13.
Knabenseminar in Freudenthal. Erster Stock. [Půdorys prvního patra německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
14.
Knabenseminar in Freudenthal. Zweiter Stock. [Půdorys druhého patra německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
Strana 4/79
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
15.
Knabenseminar in Freudenthal. Dachgeschoss. [Půdorys střešního patra německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
16.
Knabenseminar in Freudenthal. Nordseite. [Pohled ze severní strany na německý
arcibiskupský chlapecký seminář v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,4x28,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
13
17.
Knabenseminar in Freudenthal. Schnitt nach der Süd-Nordaxe. [Řez budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále podle osy jih-sever]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,5x28,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
14
Název fondu: Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého semináře Bruntál
Značka fondu: Podpůrný spolek ACHS Bruntál
Časové rozmezí: 1917-1940
Počet evidenčních jednotek: 6 (3 kartony, 3 fotografie)
Počet inventárních jednotek: 27
Rozsah v bm: 0,36
Stav ke dni: 1.12.2008
Archivní fond zpracoval: Mgr. Petr Tesař
Pomůcku sestavil: Mgr. Petr Tesař
Počet stran: 15
Pomůcku schválil: PhDr. Karel Müller ZA/1773/2008
15
Strana 5/79
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Ukázka hlavičkového papíru
Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf
Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic
Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du
Verre Européennes
Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla
Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského
kartelu
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r.
o., Teplice
Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie,
vorm. Friedrich Siemens, Dresden
Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann
synové, spol. s r. o.,Teplice
Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech
TRIPTIS, A. G. v Rakousku
Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice
(společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní
zpráva, koupě pozemků aj.)
Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách
Pálfalva a Pančevo
Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo
(výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní
zprávy, korespondence)
Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť
(výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.)
Korespondence s krajskými soudy
Korespondence s okresními soudy
Totéž
Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích Šanově
Korespondence s místními úřady
(Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka)
Korespondence s finančními a daňovými úřady
Korespondence se živnostenskými úřady
Korespondence s revírními báňskými úřady
Korespondence s ostatními úřady
Korespondence s
Korespondence s
Korespondence s
Praze (B.U.B.)
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s
Totéž
Totéž
Ústředním svazem čs. průmyslníků
Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR
lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v
advokáty a notáři
Strana 6/79
b.d.
[1907]
1929-1931
1933
kt
kt
kt
kt
1
1
1
1
1933-1934
1936-1938
1908-1920
kt 1
kt 1
kt 1
1908-1920
kt 2
1936
kt 3
1918
kt 3
1930
kt 3
1914
kt 3
1918
kt 3
1916-1931
kt 3
19301934-19
35
1935-1936
kt 3
1935-1936
kt 4
19271933193
6
1927
19331936
1927
kt 4
1927-1936
kt 4
1923-1936
1927
1927-1936
19271935-19
36
1935-1936
1936
1926-1928
kt
kt
kt
kt
1930
1933
1935
1930
1931
1935
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt 4
kt 4
kt 4
kt 4
5
5
5
5
kt 5
kt 5
kt 6
6
6
6
7
7
7
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích
Korespondence pražského sekretariátu
Korespondence ředitele Ernsta Schmolky
Totéž
Korespondence Hanse Fischmanna
Korespondence Julia Fischmanna
Korespondence Willyho Fischmanna
Totéž
Korespondence Waltera Fischmanna
Korespondence Arnolda Fischmanna
Běžná korespondence
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům
1935
1936
1930
1935
1930-1931
1931-1932
1931
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1927
1927
1930
1930
1933
1934
1935
1936
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
1857-1926
18911907193
41941
1897-1914
kt 14
kt 14
1919-1928
kt 14
19271930-19
32
1928-1931
kt 14
1926-1938
kt 14
1937-1938
kt 15
1938
kt 15
1927-1937
kt 15
1929-1931
kt 15
1931-1935
kt 15
1934-1935
kt 15
1892-1927
kt 16
1907-1923
kt 16
1919-1944
kt 16
18871930-19
34
kt 16
B. Majetkoprávní záležitosti
55
56
Kupní a směnné smlouvy
Výpisy z pozemkových knih
57
Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových
záležitostech
(k. ú. Mstišov a Pozorka)
Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti
Triptis
(kvitance, smlouva, korespondence)
Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer
Glashüttenwerke A.G.
Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí
(popis objektu, parcelování, korespondence)
Pobočka v Jablonci n. Nisou
(výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo,
korespondence)
Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech
nad Nisou
Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad
Nisou
Glashüttenwerke Leopold Stiassny
(prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence)
Brüxer Glashütte Ignatz Glaser
(odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.)
Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice
(seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence,
korespondence aj.)
Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení
kartelem
(darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž
hutě, podpora dělníkům)
Důl Svornost v Pozorce
(smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení,
majetko-právní záležitosti)
Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice
(smlouvy, protokoly aj.)
Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích
(výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační
bilance aj.)
Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku
důlní činnosti dolu Emilie
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Strana 7/79
kt 14
kt 14
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
(1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly)
Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole
Svornost v k. ú. Mstišov
Obytný dům č. p. 53 v Košťanech
(pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.)
Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech
(kupní smlouva, rozhodnutí soudu)
Obytný dům č. p. 284 v Dubí
(stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu)
Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově,
Košťanech a Novosedlicích
( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby)
Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise
(Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice)
Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce
( 1 plán, 6 ks skic)
Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček
(3 ks plánů)
Vlečkové záležitosti
(2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky,
korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku)
Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a
Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu
do Mstišova
Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku
Ocenění důlního majetku
Hodnota majetku k 1.1.1927
Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost
Odhad realit s příslušenstvím
Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového
ekvivalentu k 1.1.1931
Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov,
Pozorka, Mstišov, Novosedlice
(21 ks plánů)
Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v
Teplicích-Šanově
(směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence)
Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně
Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky
ve Vídni a spolumajiteli firmy
(obsaženy též zápisy z valných hromad)
Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově
(1 plán)
Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v
Lučanech nad Nisou
Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky
domu č. p. 571 v Pozorce
Různé soudní spory u okresních soudů
Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s.,
Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy
lahvárenského kartelu
Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt
Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým
ředitelem Miloslavem Taubenestem
(přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání)
Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce
Owensův stroj na výrobu lahví
(dohody o užívání patentu)
Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe
Continentale D´Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf
ohledně patentu na Roirantův stroj
Patentové záležitosti
Dávka z majetku a z přírůstku na majetku
Strana 8/79
19191926-19
30
1895-1909
kt 16
1902-1906
kt 16
1906-1925
kt 16
1920-1933
kt 16
1926-1931
kt 16
1937
kt 16
1938
kt 16
18951908-19
37
kt 16
1929-1930
kt 16
1933
1907
1927
1927-1930
1929-1930
1935
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1941
kt 17
18941926-19
31
kt 17
1927-1928
1927-1929
kt 17
kt 17
1927-1931
kt 17
19281930
kt 17
1928-1931
kt 17
1930
1930-1931
kt 17
kt 18
1930-1932
1932-1933
kt 18
kt 18
1936-1938
1907-1908
kt 18
kt 18
1929-1930
kt 18
1930
1919-1928
kt 18
kt 18
kt 16
16
17
17
17
17
17
104
105
106
107
108
109
110
(výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou)
Daňové záležitosti - daň z obratu
(daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence)
Daňové záležitosti - daň výdělková
(daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence)
Poplatky za emise
(platby, odvolání, korespondence)
Poplatkový ekvivalent
(přiznání, projednání, korespondence)
Daň výdělková
(daňové přiznání, podklady pro výpočet)
Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani
Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech
1925-1937
kt 19
1929-1937
kt 19
1929-1936
kt 19
1930
kt 20
1933
kt 20
1937
19271931-19
32
kt 20
kt 20
1931
kt 20
1933
1936
kt 20
kt 21
b.d.
1927-1931
kt 21
kt 21
19301933
kt 21
19311941
kt 21
19361938
kt 21
19361938
kt 21
1940
1927-1931
kt 21
kt 21
1922
kt 21
1922
1924
kt 21
kt 21
1926-1928
kt 21
1898
1919
kt 21
kt 21
1919
1874-1920
kt 21
kt 21
1900-1917
kt 21
1901-1925
kt 21
C. Organizační
111
112
113
Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků
(oběžníky, korespondence)
Totéž
Totéž
D. Investice
114
115
116
117
118
119
120
121
Projekt k opravě vany VII
Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny
(14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace)
Zřízení balírny v závodě v Újezdečku
(1 plán, stav. povolení, stat. výpočet)
Projekt na novou úpravnu napájecí vody
(5 ks plánů, rozpočet)
Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov
(rozpočet, přehled režijní práce, korespondence)
Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku
(5 ks plánů, technická zpráva)
Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II
Investiční majetek
(Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou)
E. Revize
122
123
124
125
Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené
štěstí, spol. s r.o. cvTeplicích v letech 1915-1921
Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech
Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v
Košťanech
Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v
Praze
II. ZAMĚSTNANCI
126
127
128
129
130
131
Nájemní listy
Seznam nájemníků k 1.8.1919
(Mstišov, Košťany, Pozorka)
Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig)
Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce
(3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného,
hypoteční záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici
(kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.)
Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku
(4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní
rozhodnutí aj.)
Strana 9/79
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách
(kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz.
knihy aj.)
Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce
(3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové
záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku
(1 plán, stavební povolení, domovní daň)
Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově
(4 ks plánů, stavební povolení k úpravám)
Dělnický dům č. p. 1054 v Teplicích
(stavební povolení, soupis ploch)
Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku
(2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí)
Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a
zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs.
obcí dělnickou v Praze
Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění
Úrazové pojištění
(korespondence, přehled prémií, výpočty)
Personální obsazení jednotlivých kanceláří
1903-1920
kt 22
1905-1920
kt 22
19091925
kt 22
1919-1924
22
1920-1923
kt 22
1920-1924
kt 22
1920
kt 22
1926-1927
1932-1933
kt 22
kt 22
1942
kt 22
1916-1929
1918-1923
1922-1923
1927
1931
1927
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
22
22
22
22
22
23
23
1931
1932-1933
19351937
1931
1923
1924
kt
kt
kt
kt
kt
kt
23
23
23
23
23
24
1925-1935
1931-1932
1929-1930
1931
1931-1932
1938
kt
kt
kt
kt
kt
kn
24
24
24
24
24
1
b.d.
b.d.
kt 24
kt 24
1907
1914
kt 24
kt 24
1928
kt 24
[1928]
kt 24
1929
19331936
1922-1927
kt 24
kt 25
kt 25
III. ÚČETNICTVÍ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Bilance pískovny Sylvestr
Zprávy o změnách v bilanci
Bilance včetně podkladů
Bilance včetně podkladů
Bilance
Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank
Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B.
(revizní zpráva, tabulky, korespondence)
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Hrubá rozvaha
Inventura k 31. 12. 1922
Inventura k 31. 12. 1923
(lahve, skleněné tyče, tabulové sklo)
Měsíční výkazy obratu
Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček
Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B.
Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci 1931
Přehled rezerv
Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch)
IV. NÁKUP A ODBYT
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje
Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in
Prag, G.m.b.H.
Rakouský lahvářský kartel
Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní
sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim
Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen
Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest
Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken,
A.G., Prag s výrobci tabulového skla
Návrh kartelové dohody výrobců lahví
Dohoda výrobců tyčového skla
Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi
Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu
(zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót)
Strana 10/79
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l´
Industria del Vetro, Fiumicino
(zápisy z jednání, dohody)
Dodávky lahví do Turecka
(poskytnutí státní záruky, smlouva)
Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek
Konvenium čsl. továren na láhve
(kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v
prodeji, náhrady za mléčné láhve)
Seznam odběratelů
Přehledy dodacích cen
Ceník tyčového skla
Základní ceník lahví
Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer
Tafelglasfabriken, A.G., Prag
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen
Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se
exportu lahví
1926-1929
kt 25
1931-1932
kt 25
1931-1935
1937-1938
kt 25
kt 25
1927-1929
1928-1937
1933
1933
1928-1929
kt
kt
kt
kt
kt
25
25
26
26
26
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1933
1936-1937
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
26
27
27
28
28
28
29
29
29
1913
1931-1939
kt 30
kt 30
1931
1935
kt 30
kt 30
1942
kt 30
1919-1940
1926-1934
1934-1941
kt 30
kt 30
kt 30
1926-1927
1935-193619
40
19361940
1928-1943
1925-1946
1929-1938
1929-193119
40
kt 30
kt 30
V. VÝROBA
188
189
190
191
192
Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví
Pittsburgh - technologie tažení skla
(popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem,
patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví)
Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna
Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově
v období 1.1.1931-28.5.1935
Provozní zpráva za rok 1941
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
193
194
195
Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks)
Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks)
Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks)
2. Provozní budovy
a.) Vany
196
197
Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks)
Vana I (9 ks)
198
199
200
201
202
Vana
Vana
Vana
Vana
Vana
II (4 ks)
III (17 ks)
IV (56 ks)
V (32 ks)
VI (11 ks)
Strana 11/79
kt
kt
kt
kt
kt
30
30
31
31
31
203
Vana VII
(22 ks)
1925-1940
kt 31
1897
19121931193
3
1912-192919
39
19121939194
1
1925-1941
19261930193
5
1927
1927
1929-1945
19301935193
8
1935
19381941
1941-1946
kt 32
kt 32
1926-1940
1927-1944
19281940
1928-1940
19281946
19291940
1929-1940
1929-1940
1930
1935
1937-1938
1939-1940
1940
1942
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1912-1948
1930-1944
1934-1943
kt 33
kt 34
kt 34
b.d.
b.d.
1908-1934
1920-193519
44
1923
1933-1944
1935
1942
1942
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
kt
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
34
18971910192
7-1939
kt 35
b.) Výrobní prostory
204
205
Pánvová pec (2 ks)
Chladicí věž (5 ks)
206
Chladicí pec (8 ks)
207
Míchárna (8 ks)
208
209
Řezárna (6 ks)
Huť Mstišov (4 ks)
210
211
212
213
Laboratoř (7 ks)
Řezárna a balírna (2 ks)
Pánvárna (11 ks)
Balírna (7 ks)
214
215
216
Nákladiště (1 ks)
Třídírna (2 ks)
Kulovací mlýn (5 ks)
kt 32
kt 32
kt 32
kt 32
kt
kt
kt
kt
32
32
32
32
kt 32
kt 32
kt 32
c.) Jiné prostory
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Generátorová stanice (8 ks)
Skladovací prostory a kolny (40 ks)
Sklad písku (5 ks)
Kotelna (8 ks)
Truhlárna a tesařská dílna (2 ks)
Strojovna a kovárna (2 ks)
Vrátnice (6 ks)
Garáže (7 ks)
Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks)
Kotelna a strojovna (3 ks)
Strojovna turbíny (5 ks)
Kryt protiletecké obrany (2 ks)
Vstup do závodu Lesní brána (1 ks)
Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks)
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
3. Dělnické domy a kanceláře
231
232
233
Dělnické domy a byty (32 ks)
Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks)
Kanceláře (11 ks)
4. Doly
234
235
236
237
Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks)
Franz Josef Pozorka (1 ks)
Heribert Košťany (10 ks)
Svornost Pozorka (9 ks)
238
239
240
241
242
Korunní princ Košťany (1 ks)
Otakar Košťany (22 ks)
Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks)
Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks)
Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks)
5. Ostatní
243
Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks)
Strana 12/79
244
245
246
247
Komíny (9 ks)
Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení
(23 ks)
Sloupy a konstrukce (5 ks)
Střechy a střešní konstrukce (17 ks)
248
Rybník (3 ks)
249
250
Oplocení a hrazení (4 ks)
Můstky a přemostění (10 ks)
1909-1930
1910-1936
kt 35
kt 35
19131938
1919-1944(1
951)
19221927193
3
1930-1938
1932-1938
kt 35
kt 35
19081914
1909-1915
19201954
1928
1941
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
b.d.
1911-1941
1914
1925-1938
1929
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
1902-1929
1905-1928
1907-1931
19201923192
7
19211926
1926
1926-1937
1938
kt
kt
kt
kt
36
37
37
37
kt
kt
kt
kt
37
37
37
37
1902-1943
kt 37
kt 35
kt 35
kt 35
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
251
252
253
254
255
Drtič kamene v míchárně (3 ks)
Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks)
Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks)
Tažný sklářský stroj (10 ks)
Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks)
2. Stroje těžební a přepravní
256
257
258
259
260
Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks)
Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks)
Mostní váha (1 ks)
Vlečka a lanovka (10 ks)
Ruční jeřáb (2 ks)
3. Stroje elektrické a parní
261
262
263
264
Kotle (14 ks)
Generátory (24 ks)
Pumpy (34 ks)
Kompresory (5 ks)
265
266
267
268
Ventilátory (15 ks)
Vodní torpédo (1 ks)
Turbíny (5 ks)
Brown-Boveri (3 ks)
C. NEZAŘAZENÁ
269
Technická dokumentace nezařazená a bez popisu
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
(65 ks)
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
B. Majetkoprávní záležitosti
C. Organizační
D. Investice
Strana 13/79
E. Revize
II. ZAMĚSTNANCI
III. ÚČETNICTVÍ
IV. NÁKUP A ODBYT
V. VÝROBA
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
2. Provozní budovy
a.) Vany
b.) Výrobní prostory
c.) Jiné prostory
3. Dělnické domy a kanceláře
4. Doly
5. Ostatní
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
2. Stroje těžební a přepravní
3. Stroje elektrické a parní
C. NEZAŘAZENÁ
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
Strana 14/79
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ukázka hlavičkového papíru
Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf
Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic
Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du
Verre Européennes
Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla
Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského
kartelu
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r.
o., Teplice
Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie,
vorm. Friedrich Siemens, Dresden
Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann
synové, spol. s r. o.,Teplice
Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech
TRIPTIS, A. G. v Rakousku
Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice
(společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní
zpráva, koupě pozemků aj.)
Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách
Pálfalva a Pančevo
Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo
(výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní
zprávy, korespondence)
Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť
(výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.)
Korespondence s krajskými soudy
Korespondence s okresními soudy
Totéž
Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích Šanově
Korespondence s místními úřady
(Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka)
Korespondence s finančními a daňovými úřady
Korespondence se živnostenskými úřady
Korespondence s revírními báňskými úřady
Korespondence s ostatními úřady
Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků
Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR
Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v
Praze (B.U.B.)
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s advokáty a notáři
Totéž
Totéž
Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích
Korespondence pražského sekretariátu
Korespondence ředitele Ernsta Schmolky
Strana 15/79
b.d.
[1907]
1929-1931
1933
kt
kt
kt
kt
1
1
1
1
1933-1934
1936-1938
1908-1920
kt 1
kt 1
kt 1
1908-1920
kt 2
1936
kt 3
1918
kt 3
1930
kt 3
1914
kt 3
1918
kt 3
1916-1931
kt 3
19301934-19
35
1935-1936
kt 3
1935-1936
kt 4
19271933193
6
1927
19331936
1927
kt 4
1927-1936
kt 4
1923-1936
1927
1927-1936
19271935-19
36
1935-1936
1936
1926-1928
kt
kt
kt
kt
1930
1933
1935
1930
1931
1935
1935
1936
1930
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt 4
kt 4
kt 4
kt 4
5
5
5
5
kt 5
kt 5
kt 6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Totéž
Korespondence Hanse Fischmanna
Korespondence Julia Fischmanna
Korespondence Willyho Fischmanna
Totéž
Korespondence Waltera Fischmanna
Korespondence Arnolda Fischmanna
Běžná korespondence
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům
1935
1930-1931
1931-1932
1931
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1927
1927
1930
1930
1933
1934
1935
1936
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
1857-1926
18911907193
41941
1897-1914
kt 14
kt 14
1919-1928
kt 14
19271930-19
32
1928-1931
kt 14
1926-1938
kt 14
1937-1938
kt 15
1938
kt 15
1927-1937
kt 15
1929-1931
kt 15
1931-1935
kt 15
1934-1935
kt 15
1892-1927
kt 16
1907-1923
kt 16
1919-1944
kt 16
18871930-19
34
kt 16
19191926-19
30
kt 16
B. Majetkoprávní záležitosti
55
56
Kupní a směnné smlouvy
Výpisy z pozemkových knih
57
Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových
záležitostech
(k. ú. Mstišov a Pozorka)
Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti
Triptis
(kvitance, smlouva, korespondence)
Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer
Glashüttenwerke A.G.
Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí
(popis objektu, parcelování, korespondence)
Pobočka v Jablonci n. Nisou
(výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo,
korespondence)
Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech
nad Nisou
Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad
Nisou
Glashüttenwerke Leopold Stiassny
(prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence)
Brüxer Glashütte Ignatz Glaser
(odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.)
Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice
(seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence,
korespondence aj.)
Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení
kartelem
(darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž
hutě, podpora dělníkům)
Důl Svornost v Pozorce
(smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení,
majetko-právní záležitosti)
Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice
(smlouvy, protokoly aj.)
Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích
(výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační
bilance aj.)
Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku
důlní činnosti dolu Emilie
(1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly)
Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole
Svornost v k. ú. Mstišov
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Strana 16/79
kt 14
kt 14
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Obytný dům č. p. 53 v Košťanech
(pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.)
Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech
(kupní smlouva, rozhodnutí soudu)
Obytný dům č. p. 284 v Dubí
(stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu)
Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově,
Košťanech a Novosedlicích
( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby)
Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise
(Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice)
Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce
( 1 plán, 6 ks skic)
Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček
(3 ks plánů)
Vlečkové záležitosti
(2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky,
korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku)
Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a
Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu
do Mstišova
Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku
Ocenění důlního majetku
Hodnota majetku k 1.1.1927
Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost
Odhad realit s příslušenstvím
Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového
ekvivalentu k 1.1.1931
Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov,
Pozorka, Mstišov, Novosedlice
(21 ks plánů)
Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v
Teplicích-Šanově
(směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence)
Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně
Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky
ve Vídni a spolumajiteli firmy
(obsaženy též zápisy z valných hromad)
Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově
(1 plán)
Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v
Lučanech nad Nisou
Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky
domu č. p. 571 v Pozorce
Různé soudní spory u okresních soudů
Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s.,
Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy
lahvárenského kartelu
Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt
Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým
ředitelem Miloslavem Taubenestem
(přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání)
Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce
Owensův stroj na výrobu lahví
(dohody o užívání patentu)
Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe
Continentale D´Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf
ohledně patentu na Roirantův stroj
Patentové záležitosti
Dávka z majetku a z přírůstku na majetku
(výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou)
Daňové záležitosti - daň z obratu
(daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence)
Strana 17/79
1895-1909
kt 16
1902-1906
kt 16
1906-1925
kt 16
1920-1933
kt 16
1926-1931
kt 16
1937
kt 16
1938
kt 16
18951908-19
37
kt 16
1929-1930
kt 16
1933
1907
1927
1927-1930
1929-1930
1935
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1941
kt 17
18941926-19
31
kt 17
1927-1928
1927-1929
kt 17
kt 17
1927-1931
kt 17
19281930
kt 17
1928-1931
kt 17
1930
1930-1931
kt 17
kt 18
1930-1932
1932-1933
kt 18
kt 18
1936-1938
1907-1908
kt 18
kt 18
1929-1930
kt 18
1930
1919-1928
kt 18
kt 18
1925-1937
kt 19
16
17
17
17
17
17
105
106
107
108
109
110
Daňové záležitosti - daň výdělková
(daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence)
Poplatky za emise
(platby, odvolání, korespondence)
Poplatkový ekvivalent
(přiznání, projednání, korespondence)
Daň výdělková
(daňové přiznání, podklady pro výpočet)
Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani
Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech
1929-1937
kt 19
1929-1936
kt 19
1930
kt 20
1933
kt 20
1937
19271931-19
32
kt 20
kt 20
1931
kt 20
1933
1936
kt 20
kt 21
b.d.
1927-1931
kt 21
kt 21
19301933
kt 21
19311941
kt 21
19361938
kt 21
19361938
kt 21
1940
1927-1931
kt 21
kt 21
1922
kt 21
1922
1924
kt 21
kt 21
1926-1928
kt 21
1898
1919
kt 21
kt 21
1919
1874-1920
kt 21
kt 21
1900-1917
kt 21
1901-1925
kt 21
1903-1920
kt 22
C. Organizační
111
112
113
Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků
(oběžníky, korespondence)
Totéž
Totéž
D. Investice
114
115
116
117
118
119
120
121
Projekt k opravě vany VII
Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny
(14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace)
Zřízení balírny v závodě v Újezdečku
(1 plán, stav. povolení, stat. výpočet)
Projekt na novou úpravnu napájecí vody
(5 ks plánů, rozpočet)
Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov
(rozpočet, přehled režijní práce, korespondence)
Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku
(5 ks plánů, technická zpráva)
Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II
Investiční majetek
(Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou)
E. Revize
122
123
124
125
Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené
štěstí, spol. s r.o. cvTeplicích v letech 1915-1921
Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech
Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v
Košťanech
Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v
Praze
II. ZAMĚSTNANCI
126
127
128
129
130
131
132
Nájemní listy
Seznam nájemníků k 1.8.1919
(Mstišov, Košťany, Pozorka)
Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig)
Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce
(3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného,
hypoteční záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici
(kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.)
Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku
(4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní
rozhodnutí aj.)
Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách
(kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz.
knihy aj.)
Strana 18/79
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce
(3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové
záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku
(1 plán, stavební povolení, domovní daň)
Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově
(4 ks plánů, stavební povolení k úpravám)
Dělnický dům č. p. 1054 v Teplicích
(stavební povolení, soupis ploch)
Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku
(2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí)
Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a
zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs.
obcí dělnickou v Praze
Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění
Úrazové pojištění
(korespondence, přehled prémií, výpočty)
Personální obsazení jednotlivých kanceláří
1905-1920
kt 22
19091925
kt 22
1919-1924
22
1920-1923
kt 22
1920-1924
kt 22
1920
kt 22
1926-1927
1932-1933
kt 22
kt 22
1942
kt 22
1916-1929
1918-1923
1922-1923
1927
1931
1927
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
22
22
22
22
22
23
23
1931
1932-1933
19351937
1931
1923
1924
kt
kt
kt
kt
kt
kt
23
23
23
23
23
24
1925-1935
1931-1932
1929-1930
1931
1931-1932
1938
kt
kt
kt
kt
kt
kn
24
24
24
24
24
1
b.d.
b.d.
kt 24
kt 24
1907
1914
kt 24
kt 24
1928
kt 24
[1928]
kt 24
1929
19331936
1922-1927
kt 24
kt 25
kt 25
1926-1929
kt 25
III. ÚČETNICTVÍ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Bilance pískovny Sylvestr
Zprávy o změnách v bilanci
Bilance včetně podkladů
Bilance včetně podkladů
Bilance
Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank
Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B.
(revizní zpráva, tabulky, korespondence)
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Hrubá rozvaha
Inventura k 31. 12. 1922
Inventura k 31. 12. 1923
(lahve, skleněné tyče, tabulové sklo)
Měsíční výkazy obratu
Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček
Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B.
Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci 1931
Přehled rezerv
Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch)
IV. NÁKUP A ODBYT
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje
Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in
Prag, G.m.b.H.
Rakouský lahvářský kartel
Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní
sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim
Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen
Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest
Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken,
A.G., Prag s výrobci tabulového skla
Návrh kartelové dohody výrobců lahví
Dohoda výrobců tyčového skla
Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi
Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu
(zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót)
Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l´
Industria del Vetro, Fiumicino
(zápisy z jednání, dohody)
Strana 19/79
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Dodávky lahví do Turecka
(poskytnutí státní záruky, smlouva)
Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek
Konvenium čsl. továren na láhve
(kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v
prodeji, náhrady za mléčné láhve)
Seznam odběratelů
Přehledy dodacích cen
Ceník tyčového skla
Základní ceník lahví
Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer
Tafelglasfabriken, A.G., Prag
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen
Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se
exportu lahví
1931-1932
kt 25
1931-1935
1937-1938
kt 25
kt 25
1927-1929
1928-1937
1933
1933
1928-1929
kt
kt
kt
kt
kt
25
25
26
26
26
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1933
1936-1937
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
26
27
27
28
28
28
29
29
29
1913
1931-1939
kt 30
kt 30
1931
1935
kt 30
kt 30
1942
kt 30
1919-1940
1926-1934
1934-1941
kt 30
kt 30
kt 30
1926-1927
1935-193619
40
19361940
1928-1943
1925-1946
1929-1938
1929-193119
40
1925-1940
kt 30
kt 30
V. VÝROBA
188
189
190
191
192
Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví
Pittsburgh - technologie tažení skla
(popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem,
patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví)
Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna
Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově
v období 1.1.1931-28.5.1935
Provozní zpráva za rok 1941
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
193
194
195
Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks)
Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks)
Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks)
2. Provozní budovy
a.) Vany
196
197
Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks)
Vana I (9 ks)
198
199
200
201
202
Vana
Vana
Vana
Vana
Vana
203
Vana VII
II (4 ks)
III (17 ks)
IV (56 ks)
V (32 ks)
VI (11 ks)
(22 ks)
b.) Výrobní prostory
Strana 20/79
kt
kt
kt
kt
kt
30
30
31
31
31
kt 31
204
205
Pánvová pec (2 ks)
Chladicí věž (5 ks)
206
Chladicí pec (8 ks)
207
Míchárna (8 ks)
208
209
Řezárna (6 ks)
Huť Mstišov (4 ks)
210
211
212
213
Laboratoř (7 ks)
Řezárna a balírna (2 ks)
Pánvárna (11 ks)
Balírna (7 ks)
214
215
216
Nákladiště (1 ks)
Třídírna (2 ks)
Kulovací mlýn (5 ks)
1897
19121931193
3
1912-192919
39
19121939194
1
1925-1941
19261930193
5
1927
1927
1929-1945
19301935193
8
1935
19381941
1941-1946
kt 32
kt 32
1926-1940
1927-1944
19281940
1928-1940
19281946
19291940
1929-1940
1929-1940
1930
1935
1937-1938
1939-1940
1940
1942
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1912-1948
1930-1944
1934-1943
kt 33
kt 34
kt 34
b.d.
b.d.
1908-1934
1920-193519
44
1923
1933-1944
1935
1942
1942
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
kt
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
34
18971910192
7-1939
1909-1930
1910-1936
kt 35
kt 32
kt 32
kt 32
kt 32
kt
kt
kt
kt
32
32
32
32
kt 32
kt 32
kt 32
c.) Jiné prostory
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Generátorová stanice (8 ks)
Skladovací prostory a kolny (40 ks)
Sklad písku (5 ks)
Kotelna (8 ks)
Truhlárna a tesařská dílna (2 ks)
Strojovna a kovárna (2 ks)
Vrátnice (6 ks)
Garáže (7 ks)
Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks)
Kotelna a strojovna (3 ks)
Strojovna turbíny (5 ks)
Kryt protiletecké obrany (2 ks)
Vstup do závodu Lesní brána (1 ks)
Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks)
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
3. Dělnické domy a kanceláře
231
232
233
Dělnické domy a byty (32 ks)
Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks)
Kanceláře (11 ks)
4. Doly
234
235
236
237
Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks)
Franz Josef Pozorka (1 ks)
Heribert Košťany (10 ks)
Svornost Pozorka (9 ks)
238
239
240
241
242
Korunní princ Košťany (1 ks)
Otakar Košťany (22 ks)
Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks)
Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks)
Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks)
5. Ostatní
243
Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks)
244
245
Komíny (9 ks)
Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení
(23 ks)
Strana 21/79
kt 35
kt 35
246
247
Sloupy a konstrukce (5 ks)
Střechy a střešní konstrukce (17 ks)
248
Rybník (3 ks)
249
250
Oplocení a hrazení (4 ks)
Můstky a přemostění (10 ks)
19131938
1919-1944(1
951)
19221927193
3
1930-1938
1932-1938
kt 35
kt 35
19081914
1909-1915
19201954
1928
1941
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
b.d.
1911-1941
1914
1925-1938
1929
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
1902-1929
1905-1928
1907-1931
19201923192
7
19211926
1926
1926-1937
1938
kt
kt
kt
kt
36
37
37
37
kt
kt
kt
kt
37
37
37
37
1902-1943
kt 37
kt 35
kt 35
kt 35
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
251
252
253
254
255
Drtič kamene v míchárně (3 ks)
Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks)
Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks)
Tažný sklářský stroj (10 ks)
Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks)
2. Stroje těžební a přepravní
256
257
258
259
260
Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks)
Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks)
Mostní váha (1 ks)
Vlečka a lanovka (10 ks)
Ruční jeřáb (2 ks)
3. Stroje elektrické a parní
261
262
263
264
Kotle (14 ks)
Generátory (24 ks)
Pumpy (34 ks)
Kompresory (5 ks)
265
266
267
268
Ventilátory (15 ks)
Vodní torpédo (1 ks)
Turbíny (5 ks)
Brown-Boveri (3 ks)
C. NEZAŘAZENÁ
269
Technická dokumentace nezařazená a bez popisu
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
(65 ks)
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
B. Majetkoprávní záležitosti
C. Organizační
D. Investice
E. Revize
Strana 22/79
II. ZAMĚSTNANCI
III. ÚČETNICTVÍ
IV. NÁKUP A ODBYT
V. VÝROBA
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
2. Provozní budovy
a.) Vany
b.) Výrobní prostory
c.) Jiné prostory
3. Dělnické domy a kanceláře
4. Doly
5. Ostatní
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
2. Stroje těžební a přepravní
3. Stroje elektrické a parní
C. NEZAŘAZENÁ
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod
Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
Strana 23/79
I. Spisový materiál
a) Vedení a správa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Korespondence J. Velinského se starostou obce a Obecním
úřadem v Jablůnce n. B. v záležitosti výkupu pozemků pro
výstavbu továrny, jednání o cenách pozemků a možnosti
postavit továrnu v jiné lokalitě
Pamětní zápis obce o dočasném pozastavení výstavby silnice
vedoucí k továrně, rozpočet na stavbu, spory o příjezdovou
cestu k polnostem mezi firmou a majiteli pozemků
Korespondence J.Velinského s ředitelem továrny Ladislavem
Velinským v záležitostech provozu továrny, výroby a odbytu,
zaměstnanců, obsazení závodu německým vojskem
Výměr Okresního úřadu ve Vsetíně povolující výstavbu
pyrotechnické továrny v Jablůnce n.B. za dodržení stanovených
podmínek
Žádost J. Velinského Okresnímu úřadu ve Vsetíně o udělení
koncese k pyrotechnické výrobě a prodeji ohněstrojného
materiálu, prodloužení platnosti koncesních dekretů, koncesní
listina na zřízení a provozování radiofonní a telefonní
stanice
Jednání J. Velinského na Ministerstvu národní obrany v Praze
o možnosti rozšíření závodu a zvětšení kapacity výroby
ručních granátů, stanovení územního obvodu podniku a návrh
bezpečnostních podmínek pro továrnu a její okolí
Úřední potvrzení Krajského soudu v Moravské Ostravě a v Novém
Jičíně o bezúhonnosti firmy
Zápisy o vstupu J. Velinského jako tichého společníka do
firem Prajzler, Praha a Rožnovjak, Jablůnka n.B., oznámení o
odchodu tichého společníka dr. Janečka z firmy Velinský,
vyrovnání podílů mezi společníky
Periodické úřední prohlídky objektu závodu prováděné dozorčím
orgánem Ministerstva vnitra v Praze zaměřené na kontrolu
výroby, uskladnění materiálu, zabezpečení skladu výbušnin,
korespondence vedená k výsledkům kontrol a odstranění
nahlášených závad
Korespondence vedená právními zástupci firmy a
Československou bankou v Praze ve věci převedení podniku na
akciovou společnost, koncepty žádostí o udělení
živnostenského oprávnění pro nově založenou akciovou
společnost
Zápis akciové společnosti "Ing. Jaroslav Velinský" se sídlem
v Praze do obchodního rejstříku Krajského soudu obchodního v
Praze, oznámení o provedení změny sídla podniku a zápisy
prokuristů
Notářský zápis z ustavující valné hromady akciové
společnosti, protokoly z mimořádné valné hromady a valné
hromady akcionářů
Stanovy akciové společnosti, korespondence s právním
zástupcem o změně stanov
Protokoly ze schůzí správní rady, seznam členů správní a
dozorčí rady, korespondence se členy dozorčí rady v
záležitosti jejich jmenování do funkce
Hlášení o stavu podniku a počtu zaměstnanců, interní sdělení
vedoucích oddělení řediteli závodu
Žádost Velinského úřadu říšského protektora v Praze o
přednostní odprodej závodu Kyšer v Bojkovicích (fotokopie)
Smlouva o přínosu majetku J.Velinského do akciové
společnosti, usnesení Okresního soudu ve Vsetíně o zápisu a
Strana 24/79
(1934)19351936
karton 1
1935-1936
karton 1
1935-1943
karton 1
1936
karton 1
1936-1940
karton 1
1938
karton 1
1938-1939
karton 1
1938-1940
karton 1
1938-1946
karton 1
1941-1943
karton 1
1941-1942
karton 1
1941-1942
karton 1
1941-1944
karton 1
1941-1942
karton 1
1941-1943
karton 1
1942
karton 1
1942
karton 2
18
19
20
21
22
23
24
25
převodu vlastnického práva k pozemkům a nemovitostem na firmu
J. Velinský, a.s. se sídlem v Praze
Koncesní listiny pro výrobu pyrotechnického zboží v pobočném
závodě v Praze - Bohnicích
Periodické úřední prohlídky prováděné dozorčím orgánem
Ministerstva vnitra v Praze v pobočném závodě v Praze Bohnicích
Vyhláška Národního výboru obce Jablůnky n.B. vyzývající
zaměstnance k obnově válkou poškozeného podniku, jmenování
vojenského velitele podniku
Soupis soukromého majetku J.Velinského pořízený Národní
bezpečnostní stráží v jeho bytě v Jablůnce n.B.
Dotazník Ministerstva národní obrany v Praze k zjištění stavu
provozu a výrobních kapacit v závodě
Hlášení o válečných škodách na objektech, pozemcích a dalším
hmotném majetku firmy, soupisy škod s vyčíslením pořizovací
ceny, zápis o prohlídce závodu, žádost o odškodnění
Žádost národní správy podniku k Okresnímu národnímu výboru ve
Vsetíně o přenesení výroby a výrobního zařízení z pobočného
závodu v Praze - Bohnicích do hlavního závodu v Jablůnce
n.B., soupis strojního zařízení závodu a surovin, jmenování
nových vedoucích výroby
Oznámení firmy Ministerstvu vnitra v Praze o jmenování
národního správce
1943
karton 2
1944-1946
karton 2
1945
karton 2
1945-1946
karton 2
1945
karton 2
1945-1946
karrton 2
1946
karton 2
1946
karton 2
(1916-1930)
karton 2
1935
karton 2
1935-1938
karton 2
1939-1941
karton 2
1944
karton 2
1935-1936
karton 2
1935-1939
karton 2
1935-1940
karton 3
1935-1943
karton 3
1936-1938
karton 3
(1909)19361941
karton 3
b) Patenty a vynálezy
26
27
28
29
30
Patentové vynálezy přihlášené Ing. Janečkem, majitelem
Zbrojovky v Praze u Patentového úřadu tamtéž
Patentový předpis pro veškeré vynálezy podané zaměstnanci
firmy
Korespondence s Vojenským technickým a leteckým ústavem v
Praze o vývoji výrobků
Patentová listina na "Svítící obrázky a způsob jejich
přípravy" autorů J. Velinského a Hromádky zaregistrovaná
Patentovým úřadem v Praze
Osvědčení Obchodní a živnostenské komory v Praze o obnovení
registrace ochranné známky Polar, korespondence právního
zástupce s firmou Velinský v této záležitosti
c) Majetkové záležitosti
31
32
33
34
35
36
Smlouvy uzavřené J. Velinským s Českobratrskou církví
evangelickou na koupi pozemků v Jablůnce n. B., rozhodnutí
soudu o zápisu pozemků do pozemkových knih, spory o hranice
pozemků
Smlouvy kupní a trhové uzavírané J.Velinským s obcí Jablůnkou
n.B. a soukromými vlastníky
Seznamy parcel náležejících k továrně, soupis parcel a
nemovitostí v blízkém okolí továrních objektů, výpisy z
pozemkové knihy katastrálního území Jablůnka n.B., soupis
výškových bodů na továrních objektech
Usnesení Okresního soudu ve Vsetíně k zápisu parcel a
služebností na těchto parcelách do pozemkových knih,
prohlášení Banky československých légií v Praze o vynětí
pozemků ze zástavy odkoupených Velinským pro výstavbu továrny
Sdělení firmy jednotlivým osobám o provedení ohraničení
vykoupených nebo vyvlastněných pozemků
Vyvlastňovací řízení vedené státem proti Českobratrské
církvi evangelické, dále proti soukromým osobám - manželé
Kuropatovi, Macháčkovi, Fabiánovi, odvolání proti
vyvlastnění, usnesení soudu k zápisu parcel do pozemkových
knih katastrálního území Jablůnka n.B. (přiložena kupní
Strana 25/79
37
38
smlouva na chalupu a pozemky náležející Anně Fabiánové)
Nájemní smlouva na pronájem závodní kantýny a hostince,
vypovězení smlouvy a odvolání nájemkyně, soudní rozhodnutí o
platnosti výpovědi
Smlouva o propachtování honitby pro J. Velinského a povolení
k odstřelu zvěře na těchto pozemcích Nižším mysliveckým
úřadem ve Valašském Meziříčí
1939-1945
karton 3
1942-1943
karton 3
1935-1939
karton 3
1937-1943
karton 3
1937-1943
karton 3
1939
karton 3
1939-1944
karton 4
1940-1943
karton 4
1940-1941
karton 4
1941-1944
karton 4
1941-1945
karton 4
1942-1945
karton 4
1935-1945
karton 4
1936-1938
karton 5
1937-1940
karton 5
1938
karton 5
1938
karton 5
1939
karton 5
1942-1943
karton 5
d) Obchod
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Korespondence firmy s Ministerstvem národní obrany v Praze o
dodávkách ostrých útočných granátů, o předávání výrobní
dokumentace a státní spolehlivosti civilních zaměstnanců,
výstavbě továrny, aj.
Ceníky výrobků značky Vepyr a Pyrha určené pro cvičení
civilní obrany a hasičských sborů
Obchodní korespondence v záležitostech exportu zboží a
dodávek materiálu
Jednání s Úřadem zbrojního hospodářství v Brně o pomoci firmě
při zajišťování zakázek a zavádění nových druhů výrobků
Zprávy ze služebních cest do Berlína a jiných německých měst
v záležitosti získávání nových zakázek pro německou armádu,
korespondence s Vrchním velitelstvím vojsk v Berlíně a
evidence korespondence vedená se správou německého vojenského
velitelství v Brně
Korespondence s firmami Sandrik, Dolné Hámre a Ocelový dům,
Bratislava o dodávkách mechanických součástek k laboraci
ručních granátů a jejich dalšího exportu do zahraničí
Měsíční výkazy odbytu a výroby vojenské munice, požadavky na
dodávku materilálu
Jednání s Ministerstvem národní obrany v Bratislavě a
ředitelem Zbrojovky v Brně o dodávce výbušnin, pistolových
osvětlovacích raket a jiné munice na Slovensko, korespondence
v této záležitosti
Zakázky Říšského ministerstva leteckých sil a Vrchního
velitelství vojsk v Berlíně na dodávky dýmovnic a jiného
vojenského materiálu
Oběžníky a pokyny Hlavního výboru pro prachy a výbušniny při
Říšském ministerstvu pro výzbroj a munici a jemu podřízených
složek se sídlem v Berlíně
e) Zaměstnanci
49
50
51
52
53
54
55
Osobní spisy ředitele firmy Ing. Ladislava Velinského,
hlavního konstruktéra Jaroslava Jedličky a řadových
zaměstnanců (žádosti o přijetí do firmy, služební smlouvy,
navýšení platu aj.)
Intervence poslance Chloupka o přijetí příslušníků Odborové
jednoty republikánských zaměstnanců do pracovního poměru u
firmy J.Velinský
Hlášení o explozích v továrně a počtu zemřelých nebo
zraněných osob Živnostenskému komisariátu v Kroměříži,
Slavii, vzájemně pojišťovací bance v Brně a jiným institucím,
žádosti pozůstalých o finanční odškodnění, soudní žaloba
poškozeného proti zaměstnavateli
Povolení Živnostenského inspektorátu v Olomouci k práci přes
čas zaměstnancům firmy na dobu určitou
Pracovní řád firmy, vyhláška ředitelství k porušení zákazů
na pracovišti
Prohlášení zaměstnanců o zachování státního tajemství, výtah
z trestního zákona o zemské zradě a porušení povinnosti
udržení tajemství
Přehledy mezd zaměstnanců za jednotlivé měsíce
Strana 26/79
56
Závodní průkaz a osobní páska příslušníka závodní stráže
(ukázka)
1944
karton 5
1935-1938
1935-1945
karton 5
karton 5
1942
karton 5
1945
1945
karton 5
karton 5
1936
plán
1936
plán
1938
plán
1942
plán
II. Účetní materiál
a) Účetní spisy
57
58
59
60
61
Kalkulace cen výrobků, materiálu a mezd zaměstnanců
Daňové záležitosti - jednání s Berním úřadem ve Vsetíně, s
Ministerstvem financí v Praze, platební rozkazy
Pojištění obytných domů proti povodním a jiným škodám
způsobených vodou u První české vzájemné pojišťovny v Praze
Bilance firmy k 30.6.1945
Přihláška vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních
ústavů, přihláška cenných papírů uložených v tuzemsku, seznam
vkladních knížek deponovaných u Legiobanky v Praze
III. Stavební dokumentace
a) Stavební plány
62
63
64
65
66
67
Plán mechanické výrobny a ocelové hrázděné konstrukce v
objektu, půdorysy ocelových sloupů (přiložena korespondence s
firmou A. Ippen v Hradci Králové k platebním podmínkám,
dodací lhůtě, montáži železné konstrukce, půdní rozbor
podloží ke stavbě)
Autor: Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, 88 x 41 cm, 45 x 29 cm, 8
listů
Plán tovární budovy, půdorysy jednotlivých částí objektu
(přiložena nabídka Vítkovického horního a hutního těžířstva v
Moravské Ostravě k dodání ocelové konstrukce budovy)
Autor: Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, modrotisk, 115 x 52 cm, 45 x
39 cm, 5 listů
Skladiště pro rozšíření pyrotechnické výroby, pomocná výrobna
pro pyrotechniku (přiložen výkaz stavebních prací firmy
Dřevokonstrukce Netrval Praha - Strašnice)
Autor: Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, 60 x 39 cm, 37 x 34 cm, 2
listy
Soubor plánů k přístavbě objektů v závodě - sklad surovin,
sklad pro chlorat draselný, kotelna a šatna, mísírna,
lisovna, sklad hotových výrobků, drenáže, oprava příjezdové
silnice (přiloženy návrhy rozpočtů, stavební rozvrh)
Měř.: 1 : 100, 1 : 2800, něm., světlotisk, 48 x 29 cm, 21 x
29 cm, 20 listů
Situační plány závodu v Jablůnce n.B.
1943-1944
Autor:Měř.: 1 : 2800, čes., světlotisk, 43 x 29 cm, 29 x 21 cm, 3
listy
Soubor plánů k přístavbě objektů v závodě Jablůnka n.B.
1943
schválený Ministerstvem hospodářství a práce v Praze pomocná výrobna pro pyrotechniku, skladiště hotových výrobků,
skladiště výbušnin a manipulačního prostoru, pracoviště
ručních granátů, kotelna a rekreační dům, skladiště surovin
se sociálním zařízením, sklad černého prachu a nábojů, sklad
rozbušek, sklad žlutého prachu
Autor: Měř.: 1 : 50, 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 83 x 59 cm,
Strana 27/79
plán
plán
68
69
37 x 34 cm, 32 plánů
Výstavba protileteckého krytu, velitelského stanoviště a
vodní nádrže, polohopisný plán s vyznačením místa krytu
(přiložena žádost o výjimku ze zákazu staveb, technická
zpráva, finanční rozpočet)
Autor: Měř.: 1 : 50, 1 : 1000, něm., světlotisk kolor., 59 x 42 cm,
21 x 28 cm, 8 listů
Mořírna kovů
Autor: Pendrůšík
Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, 60 x 42 cm, 29 x 42 cm, 3
listy
1944
plán
1946
plán
1936-1937
plán
b) Provozní plány
70
Plány ústředního topení v kancelářích a dalších budovách
(přiložena nabídka a rozpočet firmy Ing. Jan Porges)
Autor: Ing. J. Porges
Měř.: 1 : 100, 1 : 200, čes., světlotisk kolor., 21 x 29 cm,
41 x 29 cm, 15 listů
IV. Jiný materiál
71
72
Letáčky výrobků firmy
Razítka firemní (10 ks)
s.d.
6
6
B) Písemnosti Podpůrného fondu úředníků firmy Ing. Jaroslav
Velinský
I. Spisový materiál
a) Písemnosti podpůrného fondu
73
74
75
76
77
78
79
Pozvánky na schůzi úředníků k založení úřednického
podpůrného fondu, závazná prohlášení nových členů, zápis z
valné hromady, zpráva jednatele o činnosti fondu, prezenční
listina
Zápis z ustavující schůze správního výboru, prezenční listina
členů, oběžníky ke schůzím, usnesení výboru, volební listina
Pravidla podpůrného fondu, žádost Zemskému úřadu v Brně o
jejich schválení
Korespondence s Jednotou soukromých zaměstnanců v průmyslu a
výrobních živnostech v Praze a s Národní odborovou ústřednou
zaměstnanců v Praze v záležitosti zřízení podpůrného fondu a
schválení stanov
Pokladní zprávy o hospodaření s financemi fondu
Usnesení členů správního výboru o vyplacení podpor některým
zaměstnancům v době nemoci a dovolených, žádosti úředníků o
podpory - ukázky
Poděkování Jaroslava Velinského za přání k 50. narozeninám a
jeho finanční příspěvěk fondu
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod
Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál
Strana 28/79
1940-1944
karton 6
1940
karton 6
1941
karton 6
1941-1942
karton 6
1941-1945
1941-1944
karton 6
karton 6
1942
karton 6
a) Vedení a správa
b) Patenty a vynálezy
c) Majetkové záležitosti
d) Obchod
e) Zaměstnanci
II. Účetní materiál
a) Účetní spisy
III. Stavební dokumentace
a) Stavební plány
b) Provozní plány
IV. Jiný materiál
B) Písemnosti Podpůrného fondu úředníků firmy Ing. Jaroslav
Velinský
I. Spisový materiál
a) Písemnosti podpůrného fondu
Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno pod Pradědem
I. Spisový materiál
1.Spisy
a) Vedení a správa
1
2
3
Vyrovnávací soudní řízení ve věci neproplacení směnek
dlužníkem Josefem Hellmannem
Smlouva o odkupu podniku Josefa Hellmanna, mechanická výroba
obuvi, Paulem Hellmannem se seznamem strojního vybavení
firmy
Povolení okresního úřadu ochrany práce v Krnově k
zaměstnávání cizinců u podniku Josef Hellmann, mechanická
výroba obuvi
Strana 29/79
(1932)
karton 1
(1933)
karton 1
1945-1947
karton 1
4
5
6
7
Zápisy ze schůzí závodní rady podniku Josef Hellmann,
mechanická výroba obuvi, směrnice, korespondence
Stavební řízení ve věci rozšíření výlohy na vystavení
obuvnických výrobků podniku, přiložen rozpočet stavebních
prací
Nemocenské pojištění zaměstnanců podniku Josef Hellmann,
mechanická výroba obuvi, seznamy zaměstnanců, korespondence
Začlenění majetkové podstaty podniku Josef Hellmann,
mechanická výroba obuvi do národního podniku Svit, mimo jiné
přehledy dodavatelů a odběratelů, seznamy zaměstnanců,
korespondence
1945-1948
karton 1
1947
karton 1
1948
karton 1
1948-1949
karton 2
b) Výroba a obchod
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
Korespondence a oběžníky hospodářské skupiny československého
kožedělného průmyslu Praha
Poukazy k odběru obuvi u podniku Josef Hellmann
Seznam zaměstnanců podniku Josef Hellmann a jejich pracovní
zařazení
Objednávka pracovního nářadí pro výrobnu obuvi u firmy
Grohmann a syn, továrna na kovové zboží, Vrbno ve Slezsku
Obchodní korespondence s cizinou
Hlášení o počtu vyrobené obuvi
Příděly usní a textilu pro výrobnu obuvi
Hlášení o plnění plánů výroby zboží
Obchodní korespondence s domácími odběrateli a dodavateli
Obchodní korespondence s domácími odběrateli a dodavateli
Hlášení vyrobeného zboží odeslaného do národního podniku
Baťa, Zlín
Výkazy vyrobeného zboží
1945
2
1945
1946
karton 2
karton 2
1946
karton 2
1946
1946-1947
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1947-1948
1948
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
1948
karton 4
1945-1946
1947
1948
kniha
kniha
kniha
(1928)
(1929)
1945
1946-1948
1946-1948
1947
1947
1948
5
5
karton
karton
karton
karton
karton
karton
2
2
2
2
4
3
4
II. Účetní materiál
1. Účetní knihy
19
20
21
Pomocná kniha pokladní
Pokladní kniha
Pokladní kniha
2. Účetní spisy
22
23
24
25
26
27
28
29
Pojistné smlouvy na objekt výrobny obuvi Josefa Hellmanna
Vkladní knížka Josefa Hellmanna u spořitelny ve Vrbně
Bilance a inventura majetku
Přiznání k dani z obratu
Mzdové účty zaměstnanců
Přehled podnikových kont
Bilance a inventura majetku
Bilance a inventura majetku
Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno pod Pradědem
I. Spisový materiál
1.Spisy
a) Vedení a správa
Strana 30/79
5
5
5
5
6
6
b) Výroba a obchod
II. Účetní materiál
1. Účetní knihy
2. Účetní spisy
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál
1. Vedení a správa muzea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Návrh stanov Říšského župní muzea v Opavě
Potvrzení magistrátního úředníka Stellwaga von Carion o
převzetí několika kapitol Runcimanova memoranda od Wernera
Kudlicha dne 19.10.1938
Zpráva Wernera Kudlicha ze služební cesty do Krnova a do
Liberce ve dnech 30.11. - 2.12.1938
Spolupráce muzea a opavského magistrátu při přejmenovávání
ulic a náměstí a odstraňování památníků v Opavě
Spolupráce muzea s rozhlasem Reichsrundfunk Berlin Reichssender Breslau ve Vratislavi
Příprava kulturní akce "Gaukulturwoche" v Opavě ve dnech 12.
- 19.2.1939
Příprava výročního setkání "Jahrestagung der Vereinigung für
Heimatkunde" spolu s Amt für Oberschlesische Landeskunde
Oppeln, konaného v Opavě ve dnech 5. - 7.5.1939
Korespondence s pokladnou říšského komisariátu pro
sudetoněmecká území v Liberci v organizačních a provozních
záležitostech
Nasazení Wernera Kudlicha na území Generálního Gouvernementu
Výlet zaměstnanců muzea do Krnova a okolí
Zpráva o jednání spolku Verband der deutschen Heimatmuseen,
Gauverband Sudetenland, ve dnech 6.-8.7.1941 v Chebu,
Chomutově a Žatci
Záležitost demolice kapličky v Králíkách (3 ks fotografií)
Hlášení pro NSDAP - okresní vedení v Opavě o mužském
osazenstvu muzea k 20.2.1945
Stillhaltekommissar für Organisationen, zrušení spolku
Vereinigung bildender Künstler Schlesien
Stillhaltekommissar für Organisationen, zrušení zemědělského
muzea, přehled o majetku, pojednání o významu muzea
Stillhaltekommissar für Organiasationen, zrušení
Přírodovědeckého spolku v Opavě
Stillhaltekommissar für Organisationen, zrušení spolku
Heimat- und Familienkundlicher Verein im Odergebirge
Běžná provozní korespondence muzea
Fotodílna muzea, běžná odborná a provozní korespondence
Příspěvek o Říšském župním muzeu v Opavě pro příručku
Handbuch der Deutschen Kunst
Zprávy o Říšském župním muzeu v Opavě pro regionální tisk
Spolupráce muzea s Kunstsammlungen der Stadt Breslau na
přípravě sborníku "Die Hohe Strasse"
Oběžník sdružení Vereinigung für Heimatkunde Oppeln o významu
Horního Slezska
Strana 31/79
1941 - 1942
1938
1
1
1938
1
1938
1
1938 - 1939
1
1938 - 1939
1
1939
1
1938 - 1939
1
1940
1941 - 1942
1941
1
1
1
1944 - 1945
1945
1
1
1938 - 1940
1
1938 - 1939
1
1938
1
1938
1
1938 - 1939
1940 - 1942
1939
1
1
1
1938 - 1939
1939
1
1
1939
1
24
25
26
27
28
29
Werner Kudlich, příprava článku o sudetoněmeckém muzejnictví
Popis objektu budovy Umělecko-historického institutu
Jagellonské univerzity v Krakově (zřejmě od W. Kudlicha)
Pojednání o zřízení hornického muzea v Ostravě včetně odhadu
provozních nákladů (neúplné)
Pojednání o umělcích na Svitavsku pro Künstlerlexikon
Zpráva o stavu městského muzea v Lipníku
Soupis církevních památek v olomouckých kostelích
1938 - 1939
s. d.
1
1
1942
1
1944
s. d.
s. d.
1
1
1
1939
1939
1939
2
2
2
1938
(1935)
1939
1939
1938
1938
1939
1938
1939
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1938
1939
1938 - 1939
2
2
2
1939
1939
1938
1939
1938 - 1939
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1938 - 1939
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1938 - 1939
1939
1939
1939
1939
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1939
2
2. Úřední korespondence
a. Werner Kudlich - korespondence s osobami
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Appel, Karl, ředitel školy, Jilešovice (2 ks)
Augst, Johann, zubní lékař, Opava (1 ks)
Barthel, Dr., ředitel Kunstsammlungen der Stadt Breslau,
Vratislav (6 ks)
Bartussek, Hans Erwin, akademický malíř, Jeseník (2 ks)
Becker - Strube, Marie-Luise, Berlín (7 ks)
Berger, Siegfried, Dr. phil., Messeburg a. d. Saale (2 ks)
Birkenbihl, Michael, Prof. Dr., Mnichov (4 ks)
Brackmann, Dr., Obchodní a živnostenská komora Opava (2 ks)
Braun, Edmund Wilhelm, Opava (2 ks)
Brehm, Bruno, Dr., spisovatel, Vídeň (2 ks)
Černín, Lev, hrabě, Vacenovice (4 ks)
Diesterweg, Moritz, nakladatel a knihkupec, Frankfurt nad
Mohanem (2 ks)
Feller, Alfred, Vídeň (5 ks)
Ferenz, Albert, akademický malíř, Opava (1 ks)
Feulner, Dr., generální ředitel, Kunstgewerbliche Museen der
Hansestadt Köln, Kolín nad Rýnem (6 ks)
Franz, Leonhard, Prof., Lipsko (5 ks)
Freising, Hans, Ing., Moravská Třebová (3 ks)
Gessner, Karl, Dr., Liberec (1 ks)
Graditzky, Hela, Nový Jičín (2 ks)
Gröger, Hans, Dr., právník, Jeseník (3 ks)
Gross, Adolf, Jindřichov (2 ks)
Haberstock, Karl, Berlín (2 ks)
Hellmann, Richard, knihkupec, Luxemburg (2 ks)
Hérink, Hanuš, akademický malíř, Moravská Ostrava (4 ks)
Hirt, Luise, Zlaté Hory (2 ks)
Jarosch, Günther, Dr., Chomutov (3 ks)
Kaps, Engelbert, akademický malíř a sochař, Supíkovice (8 ks)
Karger, Viktor, Ing., Těšín (1 ks)
Katholinigg, Franz, Prof. Dr., Krnov (2 ks)
Kiegler, Franz, Ing., Vidnava (8 ks)
Klösel, Franz, Liberec (2 ks)
Königer, Ernst, Vratislav (3 ks)
Korgel, Herbert, Dr., Bytom (7 ks)
Krüger, Jochen, Dr., Berlín (2 ks)
Lamatsch, Paul, SS - Sturmbannführer, Berlín (1 ks)
Mallener, Theodor, akademický sochař, Liberec (2 ks)
Maneth, Maria, kustodka muzea, Uničov (3 ks)
Metzner, Leo, Dr., Krnov (1 ks)
Milaček, Otto, Ing. továrník, Opava (2 ks)
Obeth, Josef, sochař, Velká Kraš (5 ks)
Oppersdorf, Wilhelm Hans, Horní Hlohov (2 ks)
Parthey, Josef, Prof. Ing., Týn nad Vltavou (2 ks)
Paupie, Willi, akademický malíř, Franková u Jeseníku (2 ks)
Peschel, Richard, nakladatel "Hultschiner Zeitung", Hlučín (2
ks)
Piffl, Norbert, Prof. a. D., Opava (2 ks)
Strana 32/79
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Preibsch, Hubert, Šumperk (4 ks)
1938
Raschke, Dr., ředitel, Landesamt für Vorgeschichte
1939
Oberschlesiens, Ratiboř (4 ks)
Rohrer, Rudolf, nakladatel, Brno (8 ks)
1938 - 1939
Schindler, Ernst, Vratislav (3 ks)
1938
Schlenger, Herbert, Dr., Vratislav (3 ks)
1939
Schmidt, Eva, Dr., Kunstsammlungen der Stadt Breslau,
1939
Vratislav (5 ks)
Schubert, Franz, správce muzea, Böhmerwaldmuseum Oberplan,
1938 - 1939
Horní Planá (2 ks)
Schürer, Prof. Dr., Mnichov (5 ks)
1939
Stollberg - Stollberg, Friedrich, Kyjovice (2 ks)
1938
Stona, Maria, Třebovice (3 ks)
1938
Teltschik, Richard, majitel dědičné rychty, Dolejší Kunčice u 1939
Fulneka (2 ks)
Teubner, G. B., Lipsko (4 ks)
1939
Vilímek, J. R., knihkupec, Praha (2 ks)
1938
Wachsmann, Eduard, výrobce sladu, Ratiboř (10 ks)
1939
Walloschke, Alfred, finanční úředník, Hlučín (2 ks)
1939
Wann, Wolfgang, archivář, Opava (5 ks)
1938 - 1939
Weinelt, Herbert, Dr., Seminar für deutsche Philologie der
1938
deutschen Universität in Prag, Praha (4 ks)
Weiss, Franz, odborný učitel, Zvíkov (3 ks)
1938 - 1939
Wieser, Erwin, redaktor, Bruntál (2 ks)
1939
Zdrazila, Adolf, malíř, Opava (1 ks)
1938
Zink, Karel, knihkupec, Praha (3 ks)
1938
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
b. Werner Kudlich - korespondence s institucemi
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Arbeitsgemeinschaft für oberschlesische Vorgeschichte
Ratibor, Ratiboř (3 ks)
"Das Bild", redakce časopisu, Karlsruhe (9 ks)
Bund deutscher Osten, Jablonec nad Nisou (6 ks)
Deutsch - Ausländischer Akademikerklub Breslau, Vratislav (6
ks)
"Deutsche Post", redakce novin, Opava (6 ks)
Deutsche Volkshochschule, Olomouc (2 ks)
Deutsches Nachrichtenbüro Berlin, Zweigstelle Breslau,
Vratislav (7 ks)
Divadelní a ochotnická jednota Hradec - Podolí (10 ks)
"Drei Schilde", redakce časopisu, Lipsko (6 ks)
"Frau von heute", redakce měsíčníku, Uničov (2 ks)
Gestapo, služebna Opava (4 ks)
Geyer & Co. Breslau, Vratislav (2 ks)
Institut für Vor - und Frühgeschichte der Universität
Breslau, Vratislav (1 ks)
Jägerndorfer Zeitung, redakce novin, Krnov (3 ks)
Katolický farní úřad Odry (1 ks)
Kunstgewerbemuseum der Handels- u. Gewerbekammer Prag, Praha
(4 ks)
Landesbauernschaft Sudetenland, Verwaltungsamt Reicheberg,
Liberec (8 ks)
Landesbücherei Beuthen, Bytom (4 ks)
Landesversicherungsanstalt Brünn, Brno (9 ks)
"Minerva", redakce časopisu, Berlín (1 ks)
Muzeum města Moravská Ostrava (4 ks)
"Neue Tageszeitung", redakce novin, Krnov (3 ks)
Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft, Stelle Breslau,
Vratislav (4 ks)
NSDAP, okresní vedení Opava (11 ks)
NSDAP, župní úřad propagandy, Liberec (1 ks)
NSDAP, župní vedení Sudety, Liberec (5 ks)
"Der Oberschlesier", redakce měsíčníku, Opolí (3 ks)
Strana 33/79
1939
2
1938
1939
1939
2
2
2
1939
1939
1939
2
2
2
1939
1939
1939
1939
1939
1939
2
2
2
2
2
2
1939
1939
1939
2
2
2
1939
2
1939
1939
1939
1939
1938
1939
2
2
2
2
2
2
1939
1938
1938 - 1939
1938
2
2
2
2
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Oberschlesisches Landesmuseum Beuthen, Bytom (2 ks)
Ostdeutsche Verlagsanstalt Breslau, Vratislav (5 ks)
Referendararbeitsgemeinschaft beim Landgericht Breslau,
Vratislav (9 ks)
Regierungspräsident Oppeln, Opolí (2 ks)
Regierungspräsident Troppau, Opava (2 ks)
Reichsbauernführer - Stabsamt Berlin, Berlín (1 ks)
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Prag, Praha (2 ks)
Reichstatthalter im Sudetengau, Liberec (4 ks)
"Schlesien", redakce čtvrtletníku, Vratislav (24 ks)
Schlesische Geschichtsblätter, redakce sborníku,Vratislav (10
ks)
Schlesischer Altertumsverein Breslau, Vratislav (18 ks)
Schlesischer Bund für Heimatschutz Breslau, Vratislav (2 ks)
Sparkassa Troppau, Opava (1 ks)
Staatlicher Museumspflefer Oberschlesiens Ratibor, Ratiboř (2
ks)
Städtisches Verkehrsamt Troppau, Opava (2 ks)
Stillhaltekommissar für Organisationen Reichenberg, Liberec
(6 ks)
"Sudetenland", měsíčník župní samosprávy, Liberec (6 ks)
Velitelství vojenské posádky Opava (1 ks)
Verein für Geschichte Schlesiens Breslau, Vratislav (14 ks)
"Die Zeit", redakce novin, Liberec (2 ks)
1939
1939
1939
2
2
2
1938 - 1939
1939
1939
1939
1939
1938 - 1939
1939
2
2
2
2
2
2
2
1939
1938
1938
1938
2
2
2
2
1939
1939
2
2
1939
1939
1939
1939
2
2
2
2
1939
2
1939 - 1940
2
1939
2
1939
2
1939
2
1939
2
1939
1940
1941
1942
1942
1942
1943 - 1944
2
2
2
2
2
2
2
1944
s. d.
2
2
1940 - 1941
1940
1941
1940 - 1941
2
2
2
2
1940
1940 - 1941
1940 - 1941
2
2
2
c. Werner Kudlich - tajná korespondence
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Nařízení říšského místodržitele v župě Sudety o podřízení
státních úřadů vojenskému velení z 28. a 29.8.1939 a opatření
muzea v této souvislosti (8 ks)
Pokyny říšského místodržitelství v Liberci k vedení tajné
korespondence, Kudlichův "závazek" (Verpflichtung) z
25.9.1939 (5 ks)
Opatření v muzeích v souvislosti s vypuknutím války 1.9.1939
(6 ks)
Zjišťování vojenské povinnosti zaměstnanců muzea, jmenný
přehled o stavu (1 ks)
Branná povinnost pracovníků muzeí a jejich zastupování v
případě narukování (25 ks)
Záležitost Dr. Margarethe Klante a jejích vzpomínek - knihy o
českých legionářích (1 ks)
Pokyny a opatření pro ochranu před leteckým nebezpečím (1 ks)
Omezení využívání vědeckých knihoven a archivů (1 ks)
Opatření pro dobu po skončení války (1 ks)
Plán válečných opatření muzea pro rok 1942 (2 ks)
Stavba telekomunikačního zařízení na Pradědu (2 ks)
Využití zámku Sovinec pro vojenské účely (10 ks)
Přestěhování zámecké knihovny ze zámku Sovinec do zámku
Bruntál (2 ks)
Uzavření přírodovědného oddělení pro návštěvy (1 ks)
Koncept vlastního životopisu, neúplný; koncept pojednání u
muzeu, neúplný (2 ks)
d. Fotodílna
158
159
160
161
162
163
164
AGFA - Photo GmbH, Breslau, Vratislav (7ks)
Bayerisches Nationalmuseum München, Mnichov (2 ks)
Berg - und Hüttewerks Gesellschaft, Karviná (1 ks)
Blödner, August, Spezialfabrik für Stahlmöbel und Eisenbau,
Gotha (2 ks)
Foto - Clark, Bonn (9 ks)
Dworak, Karl, drogista, Opava (16 ks)
Dedek, Florian, farář, Velké Hoštice (5 ks)
Strana 34/79
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Gebauer, Paul, sochař, Sosnová (2 ks)
Gesellschaft von Freunden des Kunstgeschichtlichen Seminars,
Marburg a. d. Lahn (2 ks)
Hadwiger, Alois, kovář, Malá Véska u Bruntálu (2 ks
Haupt, Robert, Dottingen (2 ks)
Heimatsmuseum Lansdkron, Lanškroun (1 ks)
Heinz, Karl, stolař, Opava (2 ks)
Hoffmann, Oskar, sochař, Mnichov (2 ks)
Klaudy, Kurt, architekt, Vídeň (2 ks + 1 ks foto)
Kletzl, Otto, Dr., frontový voják, Siegen (1 ks)
Kudlich, Werner, ředitel muzea, Opava (1 ks)
Kullil, Laurenz, knihtiskař a vazač, Olomouc (4 ks)
Kunsthistorisches Institut, Marburg a. d. Lahn (3 ks)
Kupka, Ferdinand, obchodník, Javorník (2 ks)
Landesamt für Denkmalpflege München, Mnichov (3 ks)
Müller, Max, důchodní, Javorník (2 ks)
Der Reichsstatthalter im Sudetengau, Gauselbstverwaltung,
Liberec (36 ks)
M. Schulz & Co., Adressograph - Multigraph, Praha (1 ks)
Smetana, Robert, Dr., muzejní pracovník, Olomouc (2 ks)
Sobek - Skal, Viktorin, Štáblovice (2 ks)
Städtisches Fremdverkehrs- und Propagandabüro, Moravská
Ostrava (3 ks + 1 ks foto)
Stanke, Karl, Ing., Opava (3 ks)
Taraba, Josef, Špindlerův Mlýn (5 ks)
Traut, H., Spezialgeräte für Photographie und Reproduktion
München, Mnichov (26 ks)
Ullrich, Elfriede, Dr., Mikulovice (1 ks)
Velitelství vojenské posádky, Opava (3 ks)
1942
1940
2
2
1940
1941
1942
1941
1940
1941
1940
1940
1941
1941
1940
1940 - 1941
1940
1940 - 1942
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1941
1941
1941
1940
2
2
2
2
1940 - 1941
1941
1940 - 1941
2
2
2
1941
1940
2
2
1941 - 1944
1938
s. d.
1938 - 1939
(1894)1938
- 1945
(1909)1938
- 1945
1943 - 1944
1942 - 1943
1941 - 1944
1941 - 1942
1941
1939 - 1942
1938 - 1945
1939 - 1944
(1929)
(1922)1938
- 1945
1939 - 1940
1942 - 1943
1941
1941 - 1944
1939 - 1944
1940 - 1941
1941 - 1942
1942
1939 - 1940
1941 - 1943
1942
(1928)
3
3
3
3
3
3. Osobní záležitosti zaměstnanců muzea
190
191
192
193
194
Baron Anton
Bartsch Stefanie
Beck Franziska
Bernt Waltraud
Braun Edmund Wilhelm (19 ks fotografií)
195
Domes Johann
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
Felzmann Hans
Granzer Alois
Haupt Robert
Chodura Rudolf
Kirchner Helmut
Kobiela Adolf
König Gustav
Krommer Walther
Kudlich Werner
Lichy Johann
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Moraw Elisabeth
Mückstein Margarethe
Přibylsky Anton
Přibylsky Leokadia
Prihoda Rudolf
Piffl Norbert
Podlasek Jacob
Porubek Antonia
Rieger Josef
Sedlaczek Aloisie
Schmolik Hedwig
Slípek Arnošt, bývalé zemědělské muzeum
Strana 35/79
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
218
219
Titze Wilfried
Trač Raimund
220
221
222
Ullrich Elfriede
Pracovní knížky zaměstnanců říšského župního muzea
Legitimace říšské pracovní služby (Deutsche Arbeitsfront)
zaměstnanců říšského župního muzea
Soupis zaměstnanců Říšského župního muzea Opava v podobě
lístkovnice, česky
223
1940 - 1944
(1929)1938
- 1941
1938 - 1944
1938 - 1945
1938 - 1944
5
5
/1945/
6
1938
7
1938 - 1939
7
1938 - 1940
7
1938
1938 - 1939
7
7
1938 - 1939
7
1939 - 1940
7
1939 - 1942
7
1939
1939 - 1944
(1921)1938
- 1942
1940
8
8
8
1942 - 1944
1942 - 1944
1942 - 1945
8
8
8
1942 - 1944
1943
1942 - 1945
(1912)1938
- 1944
1939 - 1944
1942 - 1945
1941 - 1944
1943
1938 - 1939
1939
1939
1940
8
8
8
8
1940 - 1941
1941
1941 - 1942
9
9
9
1942
1941 - 1943
9
9
5
6
6
4. Inventáře sbírek, depoty muzea, přírůstky
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Příprava evakuace sbírkových předmětů Zemského muzea Opava do
Moravského zemského muzea Brno, soupisy evakuovaných
předmětů, mincí, medailí aj. dne 28.9.1938, protokol sepsaný
dne 10.10.1938 s dozorcem J. Lichým o průběhu evakuačních
příprav v týdnu od 25.9. do 8.10.1938, potvrzení o převzetí
vedení muzea pro E. W. Brauna a Luise Hirt 7.10.1938
Korespondence ve věci navrácení sbírkových předmětů z území
Česko - Slovenska do Sudet
Korespondence ve věci navrácení muzejních sbírek evakuovaných
z Opavy do Brna a jejich opětné převzetí muzeem, protokoly o
opětném přebírání sbírek
Soupisy a ocenění sbírek převezených z Opavy do Brna
Krádež evakuovaných opavských sbírek v Brně, zpráva o
krádeži, protokol a soupis ukradených předmětů
Novinové výstřižky českého a německého tisku týkající se
krádeže evakuovaných sbírek z Opavy do Brna a jejich vrácení
do Opavy
Korespondence ve věci sbírkových předmětů odvezených v roce
1936 z Opavy do Frýdku
Korespondence a protokol o převzetí "zavlečených" muzejních
sbírek městského muzea ve Štramberku
Inventář sbírek bývalého Zemědělského muzea Opava
Inventáře sbírek Muzea Pěšího pluku č. I "Kaiser" Opava
Inventáře sbírek a listin Matice opavské, korespondence ve
věci opětného převzetí sbírek říšským župním muzeem
Korespondence ve věci převzetí sbírek Legionářského muzea
Opava
Inventář sbírek muzea, přírůstky za roky 1942 a 1944
Inventáře grafik, přírůstky za léta 1942 - 1944
Inventáře národopisného oddělení, přírůstky za léta 1942 1945
Inventář sbírky zbraní, přírůstky za léta 1942 - 1943
Soupis časopisů v studijní knihovně muzea
Sbírkové předměty odevzdané pro Winterhilfswerk
Depozita a zápůjčky soukromých osob, zabavené umělecké
předměty
Zápůjčky a depozita státních institucí
Depoty v muzejní budově
Depoty na zámku Hradec nad Moravicí
Depot u firmy Julius Duschek "SOLO" na Krnovské ulici v Opavě
Nákup zlatých mincí od Anny Gross z Vrbna pod Pradědem
Soupis předmětů darovaných muzeu hrabětem Hansem Wilczkem
Plánované nákupy uměleckých předmětů pro muzeum
Seznam předmětů zakoupených pro župní samosprávu na umělecké
výstavě v Ostravě 28.12.1940
Sbírkové předměty získané pro muzeum z muzea Kunín
Nákupy sbírkových předmětů v Holandsku a v Paříži
Nákupy uměleckých předmětů pro ministra vnitra na výstavě
Metznerbund Kunstausstellung v Opavě v dubnu 1941
Nákup portrétu muže od Kupeckého
Převody sbírkových předmětů z přírodovědného oddělení na
Strana 36/79
8
8
9
9
9
9
9
9
9
256
257
258
259
260
261
262
263
župní muzeum
Nákupy a dary pro sbírky muzea
Nákupy mincí a medailí
Seznam muzejních předmětů převzatých do správy muzea ze zámku
Fulnek
Soupis knih ze zámku Štemplovec
Seznam předmětů a knih z minoritského kláštera v Opavě
Seznam muzejních předmětů a knih ze zámku Sovinec
Soupis obrazů z františkánského kláštera v Moravské Třebové
Seznam muzejních předmětů ze zámku Dlouhá Loučka
1942 - 1944
1939 - 1944
1942
9
9
9
1942
1942 - 1943
1942 - 1943
1943
1943
9
9
9
9
9
1938 - 1939
1939
10
10
1939
10
1939
10
1939 - 1941
10
1939
1939
1939
1939
1939
1939
10
10
10
10
10
10
5. Muzejní výstavy
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Výstava "Dr. R. Netolitzky" 9.1. - 19.1.1939
Výstava "Hilf mit" 11.2. - 19.2.1939, přehled návštěv,
vyúčtování, dětská soutěž
Výstava "Deutsche Entscheidung im Osten" 15.3. - 11.4.1939,
vyúčtování
Výstava "Einser Gedenkausstellung" 20.5 - 25.5.1939,
potvrzení o převzetí exponátů
Putovní výstava divadelních kulis a obrazů Alfreda Rollera
27.5. - 4.6.1939
Výstava "Die schöne Stadt"
Putovní výstava "Mathias Braun"
Výstava "Werke der Meister"
Vánoční výstava "Kunstaustellung Weihnachten 1939"
Výstava "Winterhilfswerk 1939"
Jednání o zapůjčení výstavy "Deutsche Kunstdenkmäler im
ehemaligen Polen" z Vratislavi do Opavy
Jednání o zapůjčení putovní výstavy "Deutsche Kunst im Osten
und Südosten" do Opavy
Výstava tvorby malíře Paula Gebauera
Výstava "Kunstaustellung des Landschaftsvereins Troppau des
Metznerbundes" květen - 16.6.1940, nákupy výstavních exponátů
Výstava "Ostdeutsche Lauben"
Výstava "Schöne Dinge für Dein Haus"
- 1941
- 1940
- 1940
- 1940
1940
10
1940
1940
10
10
1940 - 1941
1941
10
10
1943 - 1945
11
1943
11
1943
1943 - 1944
11
11
1943
12
1944 - 1945
12
1944 - 1945
12
1944
12
1944
1944
1945
12
12
12
1945
12
6. Záchranné akce
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Příprava záchranných akcí uměleckých předmětů z muzea,
soupisy předmětů a jejich nová lokace, korespondence s
nadřízenými úřady
Záchranné akce I, II, III, evakuace sbírek ve dnech 25.5.1943
a 2.8.1943 na zámek Raduň a 14.8.1943 na zámek Štáblovice
Záchranná akce IV dne 25.8.1943 na zámek Štáblovice
Záchranné akce V, VI, VII ve dnech 28.11.1943 a 30.8.1944 do
sklepa muzejní budovy
Záchranná akce VIII týkající se uměleckého nábytku 26.11.1943
na zámek Velké Heraltice
Záchranná akce IX dne 15.5.1944 na zámek Velké Heraltice,
předána prostřednictvím Říšského archivu v Opavě 10.2.1945 na
zámek Kolešovice u Žatce
Záchranná akce X dne 12.8.1944 na zámek Velké Heraltice,
předána prostřednictvím Říšského archivu v Opavě 10.2.1945 na
zámek Kolešovice u Žatce
Záchranná akce XI ve dnech 26.9.1944 a 28.9.1944 na zámek
Velké Heraltice
Záchranná akce XII dne 2.11.1944 do sklepa muzejní budovy
Záchranná akce XIII dne 16.11.1944 na zámek Raduň
Záchranná akce XIV ve dnech 31.1.1945 a 19.2.1945 do sklepa
muzejní budovy
Záchranná akce XV dne 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce
prostřednictvím Říšského archivu v Opavě
Strana 37/79
292
293
294
295
296
Záchranná akce XVI dne 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce
prostřednictvím Říšského archivu v Opavě, zahrnující sbírky
mincí a medailí
Záchranná akce XVII dne 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce
prostřednictvím Říšského archivu v Opavě, zahrnující válečné
paměti a vyznamenání polního maršála Böhm - Ermolli
Záchranná akce XVIII do sklepa muzejní budovy
Záchranná akce XIX dne 16.2.1945 ze zámku Raduň
prostřednictvím župní léčebny v Dobřanech u Plzně
Záchranná akce XX dne 21.3.1945 do sklepa muzejní budovy
1945
12
1945
12
/1945/
1945
12
12
1945
12
7. Kulturní akce - pozvánky a programy
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Berlín, Anthropologische Gesellschaft (17 ks)
Berlín, Reichsbund für deutsche Vorgeschichte (4 ks)
Bytom, Oberschlesisches Landesmuseum (1 ks)
Bytom, Geologische Vereinigung Oberschlesiens (2 ks)
Hamburk, Verein für Hamburger Geschichte (2 ks)
Cheb, Mittelstelle deutscher Bauernhof (1 ks)
Londýn, mezinárodní kongres dějin umění ve dnech 24. 29.7.1939
Moravská Ostrava, Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců
(1 ks)
Moravská Ostrava, Vereinigung deutscher bildender Künstler in
Böhmen und Mähren (2 ks)
Opava, Reichsgaumuseum (5 ks)
Opava, okresní vedení NSDAP (10 ks)
Opava, akce pořádané posádkovým velitelstvím Wehrmachtu (9
ks)
Opava, slavnostní otevření Verwaltungs - Akademie 17.3.1939
Opava, letecká akce "Luftwaffen Sportschau" (1 ks)
Praha, Verein für die Geschichte der Deutschen in den
Sudetenländern (1 ks)
Ratiboř, Heimatmuseum der Stadt Ratibor (1 ks)
Ratiboř, Landesamt für Vorgeschichte (3 ks)
Ratiboř, Der Staatliche Vertrauensmann für
kulturgeschichtliche Bodenaltertümer (2 ks)
Vídeň, Numismatische Gesellschaft (1 ks)
Vídeň, Reichshochschule für angewandte Kunst (1 ks)
Vratislav, Kunstsammlungen der Stadt Breslau (18 ks)
Vratislav, Landesamt für Vorgeschte (1 ks)
Vratislav, Schlesisches Altertumsverein (13 ks)
Vratislav, Schlesisches Museum der bildenden Künste (11 ks)
1939
1939
1943
1939
1939
1939
1939
- 1943
- 1943
- 1942
- 1943
13
13
13
13
13
13
13
1939
13
1942
13
1939 - 1942
1939 - 1943
1939 - 1943
13
13
13
1939
1942
1943
13
13
13
1939
1939 - 1940
1939
13
13
13
1942
1941
1938 - 1943
1939
1939 - 1943
1940 - 1943
13
13
13
13
13
13
(1936)
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
(1933)
13
s. d.
13
8. Odborné články a novinové výstřižky
321
322
323
324
325
326
327
Becker, Marie Luise: Kunst in den Sudeten. Oestergards
Monatshefte, 7, Juli 1936 (separát)
Braun, Edmund Wilhelm: Aus den Schätzen des Reichsgaumuseums
Troppau. Ferdinand Krumpholz, ein Spätbiedermeiermaler aus
Hof (výstřižek, blíže neurčeno)
Cerroni, J.P.: Historische - artistische Notizen über Kirchen
in Mähren und Schlesien (opis článku)
Glück, Guido: Troppau vor hundert Jahren, seriál Deutsche
Post, části III, IV, V
Houdek, Vítězslav: Das steinerne Altarbild des hl. Jacob d.
Aelteren aus dem XV. Jahrh. in Roketnice /b. Prerau/, Časopis
Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, r. 31, 1914, s. 1
- 4 (opis)
Just, Ernst: Die St. Hedwig - Kriegergedächtniskirche in
Troppau, Deutche Post, 13.8.1933
Kletzl, Otto: Troppau. Sudetendeutsche Kulturbilder
(výstřižek, blíže neurčeno)
Strana 38/79
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
Kürschner, Gottlieb: Zur Herstellung der Propsteikirche
(separát článku)
Nather, Rudolf: Vom Berge Grüsst die Cimburg, Deutsche Post,
18.2.1944
Peschke, Adolf: Ein Querschnitt durch den Kulturzustand des
Oppatales. Auf Grund der beiden Brandenburger Urbarien aus
dem Jaegerndorfer Schlossarchiv (opis článku)
Prasek, Vincenc: Beiträge zur Topographie und Geschichte von
Troppau, 34. Der Name Troppau, Troppauer Zeitung, č. 231,
232, 1884 (opis článku)
Prasek, Vincenc: Beiträge zur Topographie und Geschichte von
Troppau, 36. Die Johanneskirche in Troppau, Troppauer
Zeitung, č. 201, 1885 (opis článku)
Prasek, Vincenc: Krawarn, Vlastivěda slezská II, (opis
článku)
Scholz, Alfred: Der Köhlerberg bei Freudenthal in österr.
Schlesien. Aus allen Welttheilen, Leipzig 1884, Troppauer
Zeitung, č. 26 a 28, 1885 (opis článku)
Schwerdfeger, Josef: Die dreifalltigkeitskirche in Troppau
(výstřižek, blíže neurčeno)
Tiller, Franz: Der Burgberg bei Jägerndorf. Illustrierter
Volkskalender, 1854 (opis článku)
Wenzelides, Otto: Heimatchronik in Strassenbezeichnungen,
seriál Deutsche Post 1941, části I, III, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI
Wenzelides, Otto: Alt-Troppauer Gaststätten, seriál Deutsche
Post, části III a IV (výstřižky, blíže neurčeno)
Dem Untergange geweiht. Troppauer Zeitung, č. 57, 1890 (opis
článku, autor neuveden)
Schlesische Hausindustrie (opis článku, autor neuveden)
Schellenburg, pojednání o hradu
Přírodopisné poznámky a nákresy prof. Hugo Zukala
(1902)
13
1944
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
13
1941
13
s. d.
13
s. d.
13
s. d.
s. d.
/1944/
13
13
13
B. Účetní materiál
1. Účetní knihy
343
Kniha příjmů ze vstupného do muzea
1940 - 1943
2. Účetní spisy
344
345
346
347
347
347
347
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
Sestavení rozpočtu říšského župního muzea
Dílčí rozpočet na rok 1945
Korespondence s Úřadem župního místodržitelství Liberec v
provozních a účetních záležitostech
Opisy účtů zaslané do Liberce župní samosprávě, účetní rok
1939 (D 1)
Totéž, účetní rok 1940 (D 2)
Totéž, účetní rok 1941 (D 3)
Totéž, účetní rok 1942 (D 4)
Pokladní doklady
Pokladní doklady - příjmy 1941 za účetní období 1.4.1941 31.3.1942
Totéž za rok 1942, účetní období 1.4.1942 - 31.3.1943
Pokladní doklady - výdaje za účetní období 1.4.1941 31.3.1942
Totéž, účetní období 1.4.1942 - 31.3.1943
Měsíční uzávěrky za účetní období 1.4.1941 - 31.3.1942
Totéž za účetní období 1.4.1942 - 31.3.1943
Totéž za účetní období 1.4.1942 - 31.3.1943
Vyplacené zálohy účetní období 1.4.1941 - 31.3.1942
Totéž za účetní období 1.4.1942 - 31.3.1943
Strana 39/79
1939 - 1941
1945
1939
14
14
14
1939 - 1940
14
1940
1941
1942
1939
1941
1941
1942
1943
1940
1942
14
15
15
16
16
1942 - 1943
1941 - 1942
16
16
1942
1941
1942
1942
1941
1942
17
17
17
17
17
17
-
-
1943
1942
1943
1943
1942
1943
353
353
354
354
354
355
355
356
357
358
359
359
359
359
359
359
359
359
359
359
359
359
360
360
360
360
361
362
363
364
365
366
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
Totéž za účetní období 1.4.1941 - 31.3.1942
Výkazy o zaplacení nákladů za provoz budovy muzea a
Blücherova paláce za účetní období 1.4.1940 - 31.3.1941
Dohled nad rozpočtem a správou budov, účetní rok 1939 a 1940
Totéž, účetní rok 1941
Totéž, účetní rok 1942
Věcné výdaje, zaplacené účty 1 - 95 za říjen až prosinec 1938
Totéž, zaplacené účty 98 - 280 za leden až březen 1939
Vyúčtování a zálohy na služební cesty, účetní roky 1940 1941
Pojištění přepravovaných sbírkových předmětů
Služební auto, knihy jízd
Totéž, Erika Preisenhammer
Vyúčtování služebních cest, E. W. Braun
Totéž, Karl Hell
Totéž, Rudolf Chodura
Totéž, Adolf Kobiela
Totéž, Gustav König
Totéž, Werner Kudlich
Totéž, Johann Schimeczek
Totéž, Karl Taschner
Totéž, Wilfried Titze
Totéž, Elfriede Ullrich
Totéž, Johann Lichy
Totéž, gymnaziální knihovna (bývalý minoritský klášter)
Totéž, tzv. Müllerův dům (1 ks plán)
Provozní a stavební záležitosti muzejní budovy
Totéž, muzejní knihovna
Rekonstrukce Blücherova paláce
Provoz garáží muzea
Údržba a úpravy muzejního parku
Instalace a provoz telefonní sítě v říšském župním muzeu
Služební byty říšského župního muzea, Domovní řád župní
samosprávy pro služební byty
Depot v Hradci nad Moravicí - nájem
Blücherův palác - nájem
Propočty a zajištění potřebného paliva pro provoz muzea
Nákupy věcného vybavení muzea a knihovny
Nákup ochranných oděvů pro zaměstnance
Žádosti o přídělové lístky pro zaměstnance
Provoz a údržba bleskosvodu
Pojištění zaměstnanců proti úrazu, proti požáru, proti
povinnému ručení
Pojištění budov proti požáru
Vodné - Blücherův palác
Pozemková daň
Daň z obratu
Daň ze služebního psa
Doklady o splácení hypotéky u Opavské spořitelny
Inventáře zařízení objektů muzea
Inventáře vybavení místností: kanceláře, knihovna,
gymnaziální knihovna, zemědělské oddělení, prehistorické
oddělení, přírodovědné oddělení, fotodílna
Inventáře přístrojů a domácího vybavení
Opatření pro ochranu před leteckým nebezpečím (Luftschutz) předpisy, organizace, provozní náklady; zprávy o poradách k
protináletovým opatřením s ohledem na ochranu památek v
muzeích a knihovnách z 8. - 10.6.1942
Náklady na provedená opatření pro ochranu před leteckým
nebezpečím na zámcích Raduň, Štáblovice a Velké Heraltice
Říšské župní muzeum Opava
Strana 40/79
1941 - 1942
1940 - 1941
17
17
1939
1941
1942
1938
1939
1940
- 1940
- 1942
- 1943
18
18
18
18
19
19
1942
1941
1940
1940
1941
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1940
1940
1940
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1939
1940
1940
- 1944
- 1943
1940
1940
1940
1941
1940
1940
1941
1940
1942
1940
1940
1940
1940
1939
1940
1943
- 1942
- 1941
- 1942
-
1941
1941
1941
1942
1942
- 1941
-
1940
1942
1941
1942
- 1942
- 1942
- 1942
-
1942
1942
1945
1941
1941
- 1941
- 1945
- 1941
- 1940
- 1945
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
/1941/
1939 - 1942
21
21
1942 - 1945
21
A. Spisový materiál
1. Vedení a správa muzea
2. Úřední korespondence
a. Werner Kudlich - korespondence s osobami
b. Werner Kudlich - korespondence s institucemi
c. Werner Kudlich - tajná korespondence
d. Fotodílna
3. Osobní záležitosti zaměstnanců muzea
4. Inventáře sbírek, depoty muzea, přírůstky
5. Muzejní výstavy
6. Záchranné akce
7. Kulturní akce - pozvánky a programy
8. Odborné články a novinové výstřižky
B. Účetní materiál
1. Účetní knihy
2. Účetní spisy
Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého
semináře v Bruntále
I. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky
1
Spisový plán s přiloženým seznamem spisů předaných ve dnech
7.5.1939 a 9.6.1940 generálnímu vikáři v Bránici
2. Spisy
Strana 41/79
s.d.
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
-
9
E
10
11
F
-
12
-
13
-
14
15
G
-
16
-
17
18
19
20
J
K
21
22
23
24
L
M
N
25
26
O
-
Protokoly ze zasedání
Vedení spolku
Nábor členů
Sbírka na stavbu semináře
Bankovní konto spolku u Kreditanstalt der Deutschen
Loterie pro výstavbu semináře
Výzva probošta Paula Heidera k věřícím o finanční podporu
německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
Projekty na budovu německého arcibiskupského chlapeckého
semináře v Bruntále
Výstavba semináře a protokoly z jednání stavební komise
Vyúčtování stavby semináře od stavební firmy Oskara Mildnera
z Bruntálu
Exemplář novin Das Volk z 15. 8. 1926 věnovaný městu Bruntálu
a zejména nové budově arcibiskupského chlapeckého semináře
(Seminarfestschrift)
Úhrada výloh a odměny za právní zastupování JUDr. Ernstovi
Justovi, mj. v kauze Beywl
Právní záležitosti semináře
Korespondence s generálním vikářem v Bránici v záležitostech
spolku
Memorandum likvidačnímu komisaři v záležitosti
Arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
Ustanovení "Treuhändera" pro spolek
Podpora studentů kněžství
Intenční závazky seminární kaple
Zakládací (zřizovací) listina arcibiskupského chlapeckého
semináře v Bruntále
Vyměření úředních poplatků ze spolkového jmění
Spolkové záležitosti
Stanovy spolku
Protokoly ze zasedání spolkového výboru, stavebního výboru a
valných hromad (mj. finanční záležitosti výstavby budovy,
výběr stavebních firem)
Účetní doklady
Ekonomické záležitosti
1921
1930-1938
1936
1925-1931
1927-1935
1924-1933
s.d.
karton
karton
1
karton
karton
karton
karton
1
1
1923
karton 1
1924-1934
1924-1926
karton 1
karton 2
1926
karton 2
1939-1940
karton 2
1926-1936
1939-1940
karton 2
karton 2
1939
karton 2
1939
1917-1938
1925-1928
1928
karton
karton
karton
karton
1929-1938
1921-1934
1921-1934
1921-1930
karton 3
karton 3
3
3
1930-1938
1938-1940
karton 3
karton 3
[1926]
fotografie
1
1
1
1
2
2
3
3
II. Jiné
1. Fotografie
27
-
Fotografie interiéru seminární kaple (3ks)
Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého
semináře v Bruntále
I. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky
2. Spisy
II. Jiné
1. Fotografie
Strana 42/79
Rejstříkové heslo
Odkaz na inventární číslo
1857-1926
1874-1920
1887
1891
1892-1927
1894
1895
1895-1909
1897
1897-1914
1898
1900-1917
1901-1925
1902-1906
1902-1929
1902-1943
1903-1920
1905-1920
1905-1928
1906-1925
1907
1907-1908
1907-1923
1907-1931
1908
1908-1920
1908-1934
1908-1937
1909
1909-1915
1909-1930
1910
1910-1936
1911-1941
1912
1912-1929
1912-1948
1913
1914
1916-1929
1916-1931
1918
1918-1923
1919
1919-1924
1919-1928
1919-1940
1919-1944
1920
1920-1923
1920-1924
1920-1933
1920-1935
1921
1922
1922-1923
1922-1927
1923
1923-1936
1924
1925
1925-1935
55
129
71
56
68
89
80
73
204, 243
57
126
130
131
74
261
269
132
133
262
75
56, 83, 163
100
69
263
251
7, 8
236
80
134
252
244
243
245
257
207, 205
206
231
188, 246
251, 258, 12, 164
142
14
10, 13
143
127, 128, 72
135
58, 103
193
247, 70
138, 253, 264
136
137
76
237
265
122, 123, 248
144
169
153, 238, 264
23
154, 124
134
155
Strana 43/79
1925-1937
1925-1938
1925-1940
1925-1941
1925-1946
1926
1926-1927
1926-1928
1926-1929
1926-1930
1926-1931
1926-1934
1926-1937
1926-1938
1926-1940
1927
104
259
203
208
200
265, 266, 209
139, 196
125, 29
170
72
77, 89
194
267
61
217
147, 145, 248, 264, 210, 211, 19, 21,
24, 46, 47, 84, 110, 59, 18, 26
110
90
174, 91
85
115, 92, 121
22, 25
64
243
218
254, 219, 221, 93, 165
178
60, 94
175
220
199
167, 260, 222
157, 81, 86, 101
202, 65, 3
106
105
201
223, 224
212
209, 213, 225, 179, 180, 30, 33, 38,
116, 48, 49, 93, 95, 102, 107, 11, 15
148, 96, 40, 54
97, 59
71
249
232
190, 149, 146, 158, 152, 117, 111, 181,
34, 205, 110, 42
171, 156, 41, 159
172, 66
189
110, 182
140, 150, 98
250
176, 112, 248, 4, 31, 116, 50, 205, 82,
108, 186, 168, 183, 18, 20, 177
5
239
51, 56, 184
67, 15
195
233
1927,1931-1932
1927-1928
1927-1929
1927-1930
1927-1931
1927-1936
1927-1937
1927-1939
1927-1944
1928
1928-1929
1928-1931
1928-1937
1928-1940
1928-1943
1929
1929-1930
1929-1931
1929-1936
1929-1937
1929-1938
1929-1940
1929-1945
1930
1930-1931
1930-1932
1930-1934
1930-1938
1930-1944
1931
1931-1932
1931-1935
1931-1939
1932
1932-1933
1932-1938
1933
1933-1934
1933-1944
1934
1934-1935
1934-1941
1934-1943
Strana 44/79
1935
191, 151, 240, 209, 213, 32, 35, 36, 39,
52, 87, 185, 226, 214
197, 16, 17, 27, 26, 43, 44, 45
118, 119, 113, 198, 9, 37, 28, 53, 168,
18, 20
187
6, 99
151, 78, 109
173, 227, 62
118, 119, 246, 268, 213, 215, 63, 79,
160
206, 207
228
120, 197, 198, 202, 222, 229, 219
117, 207, 56, 255, 88, 215
216
192, 141, 241, 242, 230
237
221
247
253
2
166
162, 114, 234, 235, 256, 1, 161
Odkaz na inventární číslo
55
129
71
56
68
89
80
73
204, 243
57
126
130
131
74
261
269
132
133
262
75
56, 83, 163
100
69
263
251
7, 8
236
80
134
252
244
243
245
257
207, 205
206
231
188, 246
1935-1936
1936
1936-1937
1936-1938
1937
1937-1938
1938
1939
1939-1940
1940
1941
1941-1946
1942
1944
1946
1951
1954
[1907]
[1928]
b.d.
Rejstříkové heslo
1857-1926
1874-1920
1887
1891
1892-1927
1894
1895
1895-1909
1897
1897-1914
1898
1900-1917
1901-1925
1902-1906
1902-1929
1902-1943
1903-1920
1905-1920
1905-1928
1906-1925
1907
1907-1908
1907-1923
1907-1931
1908
1908-1920
1908-1934
1908-1937
1909
1909-1915
1909-1930
1910
1910-1936
1911-1941
1912
1912-1929
1912-1948
1913
Strana 45/79
1914
1916-1929
1916-1931
1918
1918-1923
1919
1919-1924
1919-1928
1919-1940
1919-1944
1920
1920-1923
1920-1924
1920-1933
1920-1935
1921
1922
1922-1923
1922-1927
1923
1923-1936
1924
1925
1925-1935
1925-1937
1925-1938
1925-1940
1925-1941
1925-1946
1926
1926-1927
1926-1928
1926-1929
1926-1930
1926-1931
1926-1934
1926-1937
1926-1938
1926-1940
1927
251, 258, 12, 164
142
14
10, 13
143
127, 128, 72
135
58, 103
193
247, 70
138, 253, 264
136
137
76
237
265
122, 123, 248
144
169
153, 238, 264
23
154, 124
134
155
104
259
203
208
200
265, 266, 209
139, 196
125, 29
170
72
77, 89
194
267
61
217
147, 145, 248, 264, 210, 211, 19, 21,
24, 46, 47, 84, 110, 59, 18, 26
110
90
174, 91
85
115, 92, 121
22, 25
64
243
218
254, 219, 221, 93, 165
178
60, 94
175
220
199
167, 260, 222
157, 81, 86, 101
202, 65, 3
106
105
201
223, 224
1927,1931-1932
1927-1928
1927-1929
1927-1930
1927-1931
1927-1936
1927-1937
1927-1939
1927-1944
1928
1928-1929
1928-1931
1928-1937
1928-1940
1928-1943
1929
1929-1930
1929-1931
1929-1936
1929-1937
1929-1938
1929-1940
Strana 46/79
1929-1945
1930
212
209, 213, 225, 179, 180, 30, 33, 38,
116, 48, 49, 93, 95, 102, 107, 11, 15
148, 96, 40, 54
97, 59
71
249
232
190, 149, 146, 158, 152, 117, 111, 181,
34, 205, 110, 42
171, 156, 41, 159
172, 66
189
110, 182
140, 150, 98
250
176, 112, 248, 4, 31, 116, 50, 205, 82,
108, 186, 168, 183, 18, 20, 177
5
239
51, 56, 184
67, 15
195
233
191, 151, 240, 209, 213, 32, 35, 36, 39,
52, 87, 185, 226, 214
197, 16, 17, 27, 26, 43, 44, 45
118, 119, 113, 198, 9, 37, 28, 53, 168,
18, 20
187
6, 99
151, 78, 109
173, 227, 62
118, 119, 246, 268, 213, 215, 63, 79,
160
206, 207
228
120, 197, 198, 202, 222, 229, 219
117, 207, 56, 255, 88, 215
216
192, 141, 241, 242, 230
237
221
247
253
2
166
162, 114, 234, 235, 256, 1, 161
Odkaz na inventární číslo
55
42, 54
71
56
68
89
80
73
204, 243
57
38, 55
46, 13, 78
47, 77
74
1930-1931
1930-1932
1930-1934
1930-1938
1930-1944
1931
1931-1932
1931-1935
1931-1939
1932
1932-1933
1932-1938
1933
1933-1934
1933-1944
1934
1934-1935
1934-1941
1934-1943
1935
1935-1936
1936
1936-1937
1936-1938
1937
1937-1938
1938
1939
1939-1940
1940
1941
1941-1946
1942
1944
1946
1951
1954
[1907]
[1928]
b.d.
Rejstříkové heslo
1857-1926
1874-1920
1887
1891
1892-1927
1894
1895
1895-1909
1897
1897-1914
1898
1900-1917
1901-1925
1902-1906
Strana 47/79
1902-1929
1902-1943
1903-1920
1905-1920
1905-1928
1906-1925
1907
1907-1908
1907-1923
1907-1931
1908
1908-1920
1908-1934
1908-1937
1909
1909-1915
1909-1930
1910
1910-1936
1911-1941
1912
1912-1929
1912-1948
1913
1914
1916-1929
1916-1930
1916-1931
1918
1918-1923
1919
1919-1924
1919-1928
1919-1940
1919-1944
1920
1920-1923
1920-1924
1920-1933
1920-1935
1921
1922
1922-1923
1922-1927
1923
1923-1936
1924
1925
1925-1935
1925-1937
1925-1938
1925-1940
1925-1941
1925-1946
1926
1926-1927
1926-1928
1926-1929
1926-1930
1926-1931
1926-1934
1926-1937
1926-1938
261
269
44
51
262
75
56, 83, 163
100
69
263
251
7, 8
236
80
36
252
244
243
245
257
207, 205
206
231
57, 28
251, 258, 12, 164
43
26
14
10, 13
74
40, 41
26
58, 103
193
247, 70
66
48
62, 63, 4
76
237
265
36
73
60, 61, 20, 22
71
23
1
49, 58
155
104
259
203
208
200
265, 266, 209
27
36
67, 18
72
77, 89
194
267
61
Strana 48/79
1926-1940
1927
1927,1931-1932
1927-1928
1927-1929
1927-1930
1927-1931
1927-1936
1927-1937
1927-1939
1927-1944
1928
1928-1929
1928-1931
1928-1937
1928-1940
1928-1943
1929
1929-1930
1929-1931
1929-1936
1929-1937
1929-1938
1929-1940
1929-1945
1930
217
45
110
90
29
85
115, 92, 121
22, 25
64
243
218
65, 59, 17, 79, 16
178
60, 94
10, 15
220
199
8
5
202, 65, 3
106
105
201
223, 224
212
209, 213, 225, 179, 180, 30, 33, 38,
116, 48, 49, 93, 95, 102, 107, 11, 15
70
97, 59
71
249
232
32, 39
30, 56, 68
172, 66
33
34, 3
37
250
11, 12, 14, 76
5
239
1
67, 15
195
233
27
31, 2, 1
57, 28
32, 39
33
34, 3
49, 58
62, 63, 4
70
35, 50
5
36
75
69, 24, 25
51
40, 41
52, 53, 64, 6
1930-1931
1930-1932
1930-1934
1930-1938
1930-1944
1931
1931-1932
1931-1935
1931-1939
1932
1932-1933
1932-1938
1933
1933-1934
1933-1944
1934
1934-1935
1934-1941
1934-1943
1935
1935-1936
1935-1938
1935-1939
1935-1940
1935-1943
1935-1945
1936
1936-1937
1936-1938
1936-1940
1936-1941
1937
1937-1938
1937-1940
1937-1943
1938
Strana 49/79
1938-1939
1938-1940
1938-1946
1939
1939-1940
1939-1941
1939-1944
1939-1945
1940
1940-1941
1940-1943
1940-1944
1941
1941-1942
1941-1943
1941-1944
1941-1945
1941-1946
1942
1942-1943
1942-1945
1943
1943-1944
1944
1944-1946
1945
1945-1946
1946
1951
1954
Banka československých légií v Praze
Berlín
Berní úřad ve Vsetíně
Bojkovice
Bratislava
Brno
Chloupek - poslanec
Dolné Hámre
Dřevokonstrukce Netrval Praha - Strašnice
Fabiánovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Hromádka František, konstruktér
Jablůnka n.B.
Janeček Ing., ředitel Zbrojovky v Praze
Jedlička Jaroslav, hlavní konstruktér závodu
Krajský soud obchodní v Praze
Krajský soud v Moravské Ostravě
Krajský soud v Novém Jičíně
Kroměříž
Kuropatovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Legiobanka v Praze
Macháčkovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Ministerstvo financí v Praze
Ministerstvo hospodářství a práce v Praze
Ministerstvo národní obrany v Bratislavě
Ministerstvo národní obrany v Praze
Ministerstvo vnitra v Praze
Moravská Ostrava
Nižší myslivecký úřad ve Valašském Meziříčí
Nový Jičín
Národní bezpečnostní stráž v Jablůnce n.B.
Národní výbor v Jablůnce n.B.
Obchodní a živnostenská komora v Praze
Obecní úřad v Jablůnce n.B.
7
8
9
42, 54
228
29
43
37
74
45
44
73
75
11, 12, 14, 76
10, 15
46, 13, 78
47, 77
216
65, 59, 17, 79, 16
38, 55
48
67, 18
66
30, 56, 68
19
60, 61, 20, 22
21, 23
69, 24, 25
247
253
34
43, 47, 48
58
16
44, 46
42, 46, 51
50
44
64
36
29
8, 20, 24, 1, 31, 32, 33, 34
26, 8
49
11
7
7
51
36
61
36
58
67
46
6, 22, 39
9, 19, 25
63, 7
38
7
21
20
30
1
Strana 50/79
Ocelový dům Bratislava
Odborová jednota republikánských zaměstnanců
Okresní národní výbor ve Vsetíně
Okresní soud ve Vsetíně
Okresní úřad ve Vsetíně
Olomouc
Patentový úřad v Praze
Praha
Praha - Bohnice
Praha - Strašnice
Prajzler, majitel firmy
První česká vzájemná pojišťovna v Praze
Rožnovjak, majitel firmy
Sandrik Dolné Hámre
Slavia, vzájemně pojišťovací banka v Brně
Valašské Meziříčí
Velinský Jaroslav, majitel zbrojovky v Jablůnce n.B.
Velinský Ladislav, ředitel závodu
Vojenský technický a letecký ústav v Praze
Vrchní velitelství vojsk v Berlíně
Vsetín
Vítkovické horní a hutní těžířstvo v Moravské Ostravě
Zbrojovka Brno
[1907]
[1928]
akcionáři
armáda německá
b.d.
bilance
ceny výrobků
ceníky
cesty služební
daně
dotazník
dýmovnice
exploze
export
firma Prajzler
firma Rožnovjak
granáty
honitba
hostinec
kantýna
kniha pozemková
knížky vkladní
koncese pyrotechnická
korespondence obchodní
korespondence ředitele
kryt protiletecký
listina patentová
mzdy
nemovitosti
nádrž vodní
oběžníky
odbyt
odškodnění
oprávnění živnostenské
papíry cenné
parcely
patenty
platy
plány situační
Strana 51/79
44
50
24
17
4, 5
52
26, 29
6, 8, 9, 10, 11, 25, 22, 26, 28, 29, 30,
34, 59, 61
18, 19, 24
64
8
59
8
44
51
38
3, 1, 5, 6, 21, 29, 31, 32
49, 3
28
47, 43
4, 5, 17, 24
63
46
2
166
12
43
7
60
57
40
43
58
22
47
51
41
8
8
39, 44, 6
38
37
37
33, 31, 34, 36
61
5, 18
41
3
68
29
55, 57
17, 33
68
48
45
23, 51
10
61
33, 34
26
49
66
plány stavební
pohledávky peněžní
pojištění
poslanec
pozemky
prohlídky periodické
prokuristé
prospekty
protokoly ze schůzí
práce přes čas
předpis patentový
rada dozorčí
rada správní
rakety osvětlovací
razítka
rejstřík obchodní
s.d.
silnice
smlouvy kupní
smlouvy nájemní
smlouvy služební
smlouvy trhové
soupis majetku Ing. Velinského
spisy osobní
společnost akciová
společník tichý
správce národní
stanice radiofonní
stanice telefonní
stanovy
starosta
stráž závodní
tajemství státní
topení ústřední
valná hromada
vyhláška
vyvlastnění pozemků
výbušniny
výměr stavební
výroba zbrojní
výstavba závodu
zakázky
zaměstnanci
zařízení strojní
známka ochranná
zvěř
zákon trestní
závod Kyšer
závod pobočný
Úřad zbrojního hospodářství v Brně
Českobratrská církev evangelická v Jablůnce n.B.
Československá banka v Praze
Říšské ministerstvo leteckých sil v Berlíně
Říšské ministerstvo pro výzbroj a munici v Berlíně
řád pracovní
škody válečné
Živnostenský inspektorát v Olomouci
Živnostenský komisariát v Kroměříži
Rejstříkové heslo
(1928)-1948
(1929)-1944
1857-1926
1874-1920
Strana 52/79
62, 63, 64, 65, 67, 69
61
59
50
1, 17, 31, 34, 38, 35
9, 19
11
71
14
52
27
14
14
46
72
11
71
2, 65
32, 36
37
49
32
21
49
10, 11, 17
8
25
5
5
13
1
56
54
70
12
20, 53
36
46
4
28, 45
6, 1
42, 43, 47
15
24
30
38
54
16
24
42
31, 36
10
47
48
53
23
52
51
Odkaz na inventární číslo
22
23
55
42, 54
1887
1891
1892-1927
1894
1895
1895-1909
1897
1897-1914
1898
1900-1917
1901-1925
1902-1906
1902-1929
1902-1943
1903-1920
1905-1920
1905-1928
1906-1925
1907
1907-1908
1907-1923
1907-1931
1908
1908-1920
1908-1934
1908-1937
1909
1909-1915
1909-1930
1910
1910-1936
1911-1941
1912
1912-1929
1912-1948
1913
1914
1916-1929
1916-1930
1916-1931
1918
1918-1923
1919
1919-1924
1919-1928
1919-1940
1919-1944
1920
1920-1923
1920-1924
1920-1933
1920-1935
1921
1922
1922-1923
1922-1927
1923
1923-1936
1924
1925
1925-1935
1925-1937
1925-1938
71
56
68
89
80
73
204, 243
57
38, 55
46, 13, 78
47, 77
74
261
269
44
51
262
75
56, 83, 163
100
69
263
251
7, 8
236
80
36
252
244
243
245
257
207, 205
206
231
9, 24, 8
251, 258, 12, 164
43
26
14
10, 13
74
40, 41
26
58, 103
193
247, 70
66
48
62, 63, 4
76
237
265
36
73
23
71
23
1
49, 58
155
104
259
Strana 53/79
1925-1940
1925-1941
1925-1946
1926
1926-1927
1926-1928
1926-1929
1926-1930
1926-1931
1926-1934
1926-1937
1926-1938
1926-1940
1927
1927,1931-1932
1927-1928
1927-1929
1927-1930
1927-1931
1927-1936
1927-1937
1927-1939
1927-1944
1928
1928-1929
1928-1931
1928-1937
1928-1940
1928-1943
1929
1929-1930
1929-1931
1929-1936
1929-1937
1929-1938
1929-1940
1929-1945
1930
203
208
200
265, 266, 209
27
36
2
72
77, 89
194
267
61
217
45
110
90
25, 26
85
115, 92, 121
22, 25
64
243
218
10, 11, 12
178
60, 94
6, 21, 17, 18, 29
220
199
5, 20, 27, 28
5
202, 65, 3
106
105
201
223, 224
212
209, 213, 225, 179, 180, 30, 33, 38,
116, 48, 49, 93, 95, 102, 107, 11, 15
70
97, 59
71
249
232
32, 39
1
172, 66
33
1
37
250
2
5
239
1
67, 15
195
233
27
3
9, 24, 8
32, 39
33
1930-1931
1930-1932
1930-1934
1930-1938
1930-1944
1931
1931-1932
1931-1935
1931-1939
1932
1932-1933
1932-1938
1933
1933-1934
1933-1944
1934
1934-1935
1934-1941
1934-1943
1935
1935-1936
1935-1938
1935-1939
1935-1940
Strana 54/79
1935-1943
1935-1945
1936
1936-1937
1936-1938
1936-1940
1936-1941
1937
1937-1938
1937-1940
1937-1943
1938
1938-1939
1938-1940
1938-1946
1939
1939-1940
1939-1941
1939-1944
1939-1945
1940
1940-1941
1940-1943
1940-1944
1941
1941-1942
1941-1943
1941-1944
1941-1945
1941-1946
1942
1942-1943
1942-1945
1943
1943-1944
1944
1944-1946
1945
1945-1946
1945-1947
1945-1948
1946
1946-1947
1946-1948
1947
1947-1948
1948
1948-1949
1951
1954
Banka československých légií v Praze
Berlín
Berní úřad ve Vsetíně
Bojkovice
Bratislava
Brno
Chloupek - poslanec
Dolné Hámre
Dřevokonstrukce Netrval Praha - Strašnice
Fabiánovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Hromádka František, konstruktér
Jablůnka n.B.
Janeček Ing., ředitel Zbrojovky v Praze
13, 14
49, 58
62, 63, 4
70
35, 50
5
36
75
22
51
40, 41
52, 53, 64, 6
4
5, 20, 27, 28
15, 16
42, 54
228
25, 26
43
37
74
45
44
73
75
7, 16
6, 21, 17, 18, 29
46, 13, 78
47, 77
216
10, 11, 12
38, 55
48
2
66
1
19
9, 24, 8
19
3
4
10, 11, 12
13, 14
25, 26
5, 20, 27, 28
15, 16
6, 21, 17, 18, 29
7, 16
247
253
34
43, 47, 48
58
16
44, 46
42, 46, 51
50
44
64
36
29
8, 20, 24, 1, 31, 32, 33, 34
26, 8
Strana 55/79
Jedlička Jaroslav, hlavní konstruktér závodu
Krajský soud obchodní v Praze
Krajský soud v Moravské Ostravě
Krajský soud v Novém Jičíně
Kroměříž
Kuropatovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Legiobanka v Praze
Macháčkovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Ministerstvo financí v Praze
Ministerstvo hospodářství a práce v Praze
Ministerstvo národní obrany v Bratislavě
Ministerstvo národní obrany v Praze
Ministerstvo vnitra v Praze
Moravská Ostrava
Nižší myslivecký úřad ve Valašském Meziříčí
Nový Jičín
Národní bezpečnostní stráž v Jablůnce n.B.
Národní výbor v Jablůnce n.B.
Obchodní a živnostenská komora v Praze
Obecní úřad v Jablůnce n.B.
Ocelový dům Bratislava
Odborová jednota republikánských zaměstnanců
Okresní národní výbor ve Vsetíně
Okresní soud ve Vsetíně
Okresní úřad ve Vsetíně
Olomouc
Patentový úřad v Praze
Praha
Praha - Bohnice
Praha - Strašnice
Prajzler, majitel firmy
První česká vzájemná pojišťovna v Praze
Rožnovjak, majitel firmy
Sandrik Dolné Hámre
Slavia, vzájemně pojišťovací banka v Brně
Valašské Meziříčí
Velinský Jaroslav, majitel zbrojovky v Jablůnce n.B.
Velinský Ladislav, ředitel závodu
Vojenský technický a letecký ústav v Praze
Vrchní velitelství vojsk v Berlíně
Vsetín
Vítkovické horní a hutní těžířstvo v Moravské Ostravě
Zbrojovka Brno
[1907]
[1928]
akcionáři
armáda německá
b.d.
bilance
ceny výrobků
ceníky
cesty služební
daně
dotazník
dýmovnice
exploze
export
firma Prajzler
firma Rožnovjak
granáty
honitba
hostinec
Strana 56/79
49
11
7
7
51
36
61
36
58
67
46
6, 22, 39
9, 19, 25
63, 7
38
7
21
20
30
1
44
50
24
17
4, 5
52
26, 29
6, 8, 9, 10, 11, 25, 22, 26, 28, 29, 30,
34, 59, 61
18, 19, 24
64
8
59
8
44
51
38
3, 1, 5, 6, 21, 29, 31, 32
49, 3
28
47, 43
4, 5, 17, 24
63
46
2
166
12
43
4
60
57
40
43
58
22
47
51
41
8
8
39, 44, 6
38
37
kantýna
kniha pozemková
knížky vkladní
koncese pyrotechnická
korespondence obchodní
korespondence ředitele
kryt protiletecký
listina patentová
mzdy
nemovitosti
nádrž vodní
oběžníky
odbyt
odškodnění
oprávnění živnostenské
papíry cenné
parcely
patenty
platy
plány situační
plány stavební
pohledávky peněžní
pojištění
poslanec
pozemky
prohlídky periodické
prokuristé
prospekty
protokoly ze schůzí
práce přes čas
předpis patentový
rada dozorčí
rada správní
rakety osvětlovací
razítka
rejstřík obchodní
s.d.
silnice
smlouvy kupní
smlouvy nájemní
smlouvy služební
smlouvy trhové
soupis majetku Ing. Velinského
spisy osobní
společnost akciová
společník tichý
správce národní
stanice radiofonní
stanice telefonní
stanovy
starosta
stráž závodní
tajemství státní
topení ústřední
valná hromada
vyhláška
vyvlastnění pozemků
výbušniny
výměr stavební
výroba zbrojní
výstavba závodu
zakázky
zaměstnanci
37
33, 31, 34, 36
61
5, 18
41
3
68
29
55, 57
17, 33
68
48
45
23, 51
10
61
33, 34
26
49
66
62, 63, 64, 65, 67, 69
61
59
50
1, 17, 31, 34, 38, 35
9, 19
11
71
14
52
27
14
14
46
72
11
71
2, 65
32, 36
37
49
32
21
49
10, 11, 17
8
25
5
5
13
1
56
54
70
12
20, 53
36
46
4
28, 45
6, 1
42, 43, 47
15
Strana 57/79
zařízení strojní
známka ochranná
zvěř
zákon trestní
závod Kyšer
závod pobočný
Úřad zbrojního hospodářství v Brně
Českobratrská církev evangelická v Jablůnce n.B.
Československá banka v Praze
Říšské ministerstvo leteckých sil v Berlíně
Říšské ministerstvo pro výzbroj a munici v Berlíně
řád pracovní
škody válečné
Živnostenský inspektorát v Olomouci
Živnostenský komisariát v Kroměříži
Rejstříkové heslo
(1902)
(1928)
(1928)-1948
(1929)
(1929)-1944
(1933)
(1935)
(1936)
1857-1926
1874-1920
1887
1891
1892-1927
1894
1895
1895-1909
1897
1897-1914
1898
1900-1917
1901-1925
1902-1906
1902-1929
1902-1943
1903-1920
1905-1920
1905-1928
1906-1925
1907
1907-1908
1907-1923
1907-1931
1908
1908-1920
1908-1934
1908-1937
1909
1909-1915
1909-1930
1910
1910-1936
1911-1941
1912
1912-1929
1912-1948
1913
Strana 58/79
24
30
38
54
16
24
42
31, 36
10
47
48
53
23
52
51
Odkaz na inventární číslo
328
217
205
204
217
326
34
321
55
42, 54
71
56
68
194
80
73
204, 243
57
326
46, 13, 78
47, 77
74
261
269
44
51
262
75
56, 83, 163
100
69
263
251
7, 8
236
80
195
252
244
243
245
257
242
206
231
1, 10, 11, 151, 158, 160, 161, 163, 164,
168, 170, 172, 175, 176, 178, 181, 182,
183, 185, 186, 187, 188, 190, 198, 199,
200, 208, 209, 211, 212, 215, 219, 245,
251, 252, 253, 255, 268, 269, 278, 279,
316, 337, 344, 347, 347, 349, 350, 351,
352, 353, 353, 354, 358, 359, 359, 359,
359, 359, 359, 359, 360, 368, 369, 370,
371, 372, 374, 381
251, 258, 12, 164
43
26
14
10, 13
74
328
26
58, 103
193
247, 70
66
48
62, 63, 4
76
237
234
205
73
217
71
23
1
49, 58
155
104
259
203
208
200
265, 266, 209
27
36
204
72
77, 89
194
267
61
217
45
110
90
194
85
115, 92, 121
22, 25
64
243
218
12, 13, 194, 195, 202, 205, 221, 223,
238, 241, 244, 280, 285, 286, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 345, 368, 373,
379, 383
178
60, 94
1914
1916-1929
1916-1930
1916-1931
1918
1918-1923
1919
1919-1924
1919-1928
1919-1940
1919-1944
1920
1920-1923
1920-1924
1920-1933
1920-1935
1921
1922
1922-1923
1922-1927
1923
1923-1936
1924
1925
1925-1935
1925-1937
1925-1938
1925-1940
1925-1941
1925-1946
1926
1926-1927
1926-1928
1926-1929
1926-1930
1926-1931
1926-1934
1926-1937
1926-1938
1926-1940
1927
1927,1931-1932
1927-1928
1927-1929
1927-1930
1927-1931
1927-1936
1927-1937
1927-1939
1927-1944
1928
1928-1929
1928-1931
Strana 59/79
1928-1937
9, 14, 19, 144, 150, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 177,
178, 179, 180, 184, 185, 187, 189, 206,
211, 214, 218, 226, 230, 235, 250, 251,
271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 313,
320, 343, 347, 347, 348, 353, 354, 356,
359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359,
359, 359, 360, 360, 361, 362, 364, 365,
366, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 379
220
199
219
5
202, 65, 3
106
105
201
223, 224
212
209, 213, 225, 179, 180, 30, 33, 38,
116, 48, 49, 93, 95, 102, 107, 11, 15
70
97, 59
71
249
232
234
195
172, 66
242
195
37
250
204
5
239
1
67, 15
195
233
27
1, 10, 19, 26, 152, 153, 154, 165, 169,
180, 197, 199, 201, 207, 212, 213, 216,
231, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 244,
253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 300,
305, 306, 310, 315, 347, 347, 349, 349,
350, 350, 351, 351, 352, 352, 353, 353,
354, 354, 356, 357, 359, 359, 359, 360,
361, 363, 364, 365, 366, 367, 373, 382,
383
1, 10, 11, 151, 158, 160, 161, 163, 164,
168, 170, 172, 175, 176, 178, 181, 182,
183, 185, 186, 187, 188, 190, 198, 199,
200, 208, 209, 211, 212, 215, 219, 245,
251, 252, 253, 255, 268, 269, 278, 279,
316, 337, 344, 347, 347, 349, 350, 351,
352, 353, 353, 354, 358, 359, 359, 359,
359, 359, 359, 359, 360, 368, 369, 370,
371, 372, 374, 381
234
242
25, 28, 29, 157, 192, 322, 323, 324,
1928-1940
1928-1943
1929
1929-1930
1929-1931
1929-1936
1929-1937
1929-1938
1929-1940
1929-1945
1930
1930-1931
1930-1932
1930-1934
1930-1938
1930-1944
1931
1931-1932
1931-1935
1931-1939
1932
1932-1933
1932-1938
1933
1933-1934
1933-1944
1934
1934-1935
1934-1941
1934-1943
1935
1935-1936
1935-1938
1935-1939
1935-1940
1935-1943
Strana 60/79
325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 338, 339, 340, 341
49, 58
62, 63, 4
70
321
5
36
75
205
51
328
2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 47,
49, 50, 61, 62, 69, 75, 77, 78, 81, 83,
84, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 117,
120, 121, 122, 126, 131, 134, 135, 136,
191, 193, 194, 195, 202, 204, 205, 217,
219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 234, 242, 247, 264, 317, 355
2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 47,
49, 50, 61, 62, 69, 75, 77, 78, 81, 83,
84, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 117,
120, 121, 122, 126, 131, 134, 135, 136,
191, 193, 194, 195, 202, 204, 205, 217,
219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 234, 242, 247, 264, 317, 355
5, 6, 7, 8, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 193, 201,
203, 206, 210, 214, 225, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 243, 247, 248, 249, 257,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 297, 298, 300, 301, 302,
303, 304, 306, 307, 308, 309, 312, 313,
314, 318, 319, 344, 346, 347, 348, 354,
355, 360, 360, 360, 363, 378, 382
34
5, 6, 7, 8, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 193, 201,
203, 206, 210, 214, 225, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 243, 247, 248, 249, 257,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
1935-1945
1936
1936-1937
1936-1938
1936-1940
1936-1941
1937
1937-1938
1937-1940
1937-1943
1938
1938-1939
1938-1940
1938-1946
1939
Strana 61/79
272, 273, 274, 297, 298, 300, 301, 302,
303, 304, 306, 307, 308, 309, 312, 313,
314, 318, 319, 344, 346, 347, 348, 354,
355, 360, 360, 360, 363, 378, 382
228
194
43
37
9, 14, 19, 144, 150, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 177,
178, 179, 180, 184, 185, 187, 189, 206,
211, 214, 218, 226, 230, 235, 250, 251,
271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 313,
320, 343, 347, 347, 348, 353, 354, 356,
359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359,
359, 359, 360, 360, 361, 362, 364, 365,
366, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 379
45
44
73
1, 10, 11, 151, 158, 160, 161, 163, 164,
168, 170, 172, 175, 176, 178, 181, 182,
183, 185, 186, 187, 188, 190, 198, 199,
200, 208, 209, 211, 212, 215, 219, 245,
251, 252, 253, 255, 268, 269, 278, 279,
316, 337, 344, 347, 347, 349, 350, 351,
352, 353, 353, 354, 358, 359, 359, 359,
359, 359, 359, 359, 360, 368, 369, 370,
371, 372, 374, 381
12, 27, 155, 156, 190, 196, 198, 203,
209, 210, 218, 220, 222, 233, 236, 237,
239, 242, 243, 245, 256, 257, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 329, 342, 357
9, 14, 19, 144, 150, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 177,
178, 179, 180, 184, 185, 187, 189, 206,
211, 214, 218, 226, 230, 235, 250, 251,
271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 313,
320, 343, 347, 347, 348, 353, 354, 356,
359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359,
359, 359, 360, 360, 361, 362, 364, 365,
366, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 379
46, 13, 78
47, 77
216
1, 10, 19, 26, 152, 153, 154, 165, 169,
180, 197, 199, 201, 207, 212, 213, 216,
231, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 244,
253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 300,
305, 306, 310, 315, 347, 347, 349, 349,
350, 350, 351, 351, 352, 352, 353, 353,
354, 354, 356, 357, 359, 359, 359, 360,
361, 363, 364, 365, 366, 367, 373, 382,
383
326
48
155, 196, 197, 207, 215, 240, 246, 255,
260, 261, 262, 263, 280, 281, 282, 283,
284, 297, 298, 299, 301, 307, 308, 311,
317, 319, 320, 343, 347, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 358, 380
1939-1940
1939-1941
1939-1944
1939-1945
1940
1940-1941
1940-1943
1940-1944
1941
1941-1942
1941-1943
1941-1944
1941-1945
1941-1946
1942
1942-1943
1942-1945
1943
Strana 62/79
1943-1944
1944
66
12, 27, 155, 156, 190, 196, 198, 203,
209, 210, 218, 220, 222, 233, 236, 237,
239, 242, 243, 245, 256, 257, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 329, 342, 357
155, 196, 197, 207, 215, 240, 246, 255,
260, 261, 262, 263, 280, 281, 282, 283,
284, 297, 298, 299, 301, 307, 308, 311,
317, 319, 320, 343, 347, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 358, 380
12, 13, 194, 195, 202, 205, 221, 223,
238, 241, 244, 280, 285, 286, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 345, 368, 373,
379, 383
155, 196, 197, 207, 215, 240, 246, 255,
260, 261, 262, 263, 280, 281, 282, 283,
284, 297, 298, 299, 301, 307, 308, 311,
317, 319, 320, 343, 347, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 358, 380
1, 10, 19, 26, 152, 153, 154, 165, 169,
180, 197, 199, 201, 207, 212, 213, 216,
231, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 244,
253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 300,
305, 306, 310, 315, 347, 347, 349, 349,
350, 350, 351, 351, 352, 352, 353, 353,
354, 354, 356, 357, 359, 359, 359, 360,
361, 363, 364, 365, 366, 367, 373, 382,
383
2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 47,
49, 50, 61, 62, 69, 75, 77, 78, 81, 83,
84, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 117,
120, 121, 122, 126, 131, 134, 135, 136,
191, 193, 194, 195, 202, 204, 205, 217,
219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 234, 242, 247, 264, 317, 355
12, 13, 194, 195, 202, 205, 221, 223,
238, 241, 244, 280, 285, 286, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 345, 368, 373,
379, 383
25, 28, 29, 157, 192, 322, 323, 324,
325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 338, 339, 340, 341
194
5, 6, 7, 8, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 193, 201,
203, 206, 210, 214, 225, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 243, 247, 248, 249, 257,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 297, 298, 300, 301, 302,
303, 304, 306, 307, 308, 309, 312, 313,
314, 318, 319, 344, 346, 347, 348, 354,
355, 360, 360, 360, 363, 378, 382
1944-1946
1945
1945-1946
1945-1947
1945-1948
1946
1946-1947
1946-1948
1947
Strana 63/79
1947-1948
1948
34
9, 14, 19, 144, 150, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 177,
178, 179, 180, 184, 185, 187, 189, 206,
211, 214, 218, 226, 230, 235, 250, 251,
271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 313,
320, 343, 347, 347, 348, 353, 354, 356,
359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359,
359, 359, 360, 360, 361, 362, 364, 365,
366, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 379
12, 27, 155, 156, 190, 196, 198, 203,
209, 210, 218, 220, 222, 233, 236, 237,
239, 242, 243, 245, 256, 257, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 329, 342, 357
247
253
30
31
34
190
32
191
33
192
321, 34
35
11
34, 51, 63, 64, 115, 297, 298, 128, 5,
102
193
58
36
161
30
162
37
12
38, 194, 224, 322, 359
270
39
77, 114, 224, 226, 227, 228, 229
93, 167, 155
62, 113, 123, 299, 300
293
2
323
11, 302, 112
38, 194, 224, 322, 359
199, 359
11, 55
164
41
263
295
85
33, 49, 72
195
168
246
163
64
2, 3, 9, 24, 25, 144, 204, 359, 174
1948-1949
1951
1954
Appel Karl
Augst Johann
Banka československých légií v Praze
Baron Anton
Barthel Dr.
Bartsch Stefanie
Bartussek Hans Erwin
Beck Franziska
Becker Marie Luise
Berger Siegfried Dr. phil.
Berlín
Berlín (Německo)
Bernt Waltraud
Berní úřad ve Vsetíně
Birkenbihl Michael Prof. Dr.
Blödner August
Bojkovice
Bonn (Německo)
Brackmann Dr.
Bratislava
Braun Edmund Wilhelm
Braun Matyáš
Brehm Bruno Dr.
Brno
Bruntál
Bytom (Polsko)
Böhm - Ermolli Eduard maršál
Carion Stellwag von
Cerroni J.P.
Cheb
Chloupek - poslanec
Chodura Rudolf
Chomutov
Dedek Florian
Diesterweg Moritz
Dlouhá Loučka (o. Olomouc)
Dobřany (o. Plzeň - jih)
Dolejší Kunčice (o. Nový Jičín)
Dolné Hámre
Domes Johann
Dottingen (Německo)
Duschek Julius
Dworak Karl
Dřevokonstrukce Netrval Praha - Strašnice
Fabiánovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Strana 64/79
Feller Alfred
Felzmann Hans
Ferenz Albert
Feulner Dr.
Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Franková (o. Jeseník)
Franz Leonhard Prof.
Freising Hans Ing.
Frýdek (o. Frýdek-Místek)
Fulnek (o. Nový Jičín)
Gebauer Paul
Gessner Karl Dr.
Glück Guido
Gotha (Německo)
Graditzky Hela
Granzer Alois
Gross Adolf
Gröger Hans Dr.
Haberstock Karl
Hadwiger Alois
Hamburk (Německo)
Haupt Robert
Heinz Karl
Hell Karl
Hellmann Richard
Hirt Luise
Hlučín (o. Opava)
Hoffmann Oskar
Holandsko
Horní Hlohov (Głogów, Polsko)
Horní Planá (o. Český Krumlov)
Horní Slezsko
Houdek Vítězslav
Hradec nad Moravicí (o. Opava)
Hradec nad Moravicí - Podolí (o. Opava)
Hromádka František, konstruktér
Hérink Hanuš
Jablonec nad Nisou
Jablůnka n.B.
42
196
43
44
41
72
45
46
230
258
165, 276
47
324
161
48
197
50
49
51
167
301
168, 198
170
359
52
224, 54
73, 89
171
252
70
81
23
325
245, 366
103
37
53
98
5, 274, 32, 61, 78, 79, 80, 133, 134,
141, 99, 102, 107, 108, 118, 124, 125,
131, 132, 158, 317, 318, 319, 320
32
55
177, 179
30
33, 49, 72
30
50
326
56
57
97
160
58
59
200
148
172
327, 173
60
201, 359
285, 286, 291, 292, 293
44
Janeček Ing., ředitel Zbrojovky v Praze
Jarosch Günther Dr.
Javorník (o. Jeseník)
Jedlička Jaroslav, hlavní konstruktér závodu
Jeseník
Jilešovice (o. Opava)
Jindřichov (o. Bruntál)
Just Ernst
Kaps Engelbert
Karger Viktor Ing.
Karlsruhe (Německo)
Karviná
Katholinigg Franz Prof. Dr.
Kiegler Franz Ing.
Kirchner Helmut
Klante Margarethe Dr.
Klaudy Kurt
Kletzl Otto Dr.
Klösel Franz
Kobiela Adolf
Kolešovice (o. Rakovník)
Kolín nad Rýnem (Německo)
Strana 65/79
Korgel Herbert Dr.
Krajský soud obchodní v Praze
Krajský soud v Moravské Ostravě
Krajský soud v Novém Jičíně
Krakov (Kraków, Polsko)
Krnov (o. Bruntál)
Krommer Walther
Kroměříž
Krumpholz Ferdinand
Králíky (o. Ústí nad Orlicí)
Krüger Jochen Dr.
Kudlich Werner
Kullil Laurenz
Kunín (o. Nový Jičín)
Kupecký Jan
Kupka Ferdinand
Kuropatovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Kyjovice (o. Opava)
König Gustav
Königer Ernst
Kürschner Gottlieb
Lamatsch Paul
Lanškroun (o. Ústí nad Orlicí)
Legiobanka v Praze
Liberec
62
11
7
7
25
3, 10, 58, 67, 109, 117
203
25
322
12
63
2, 3, 9, 24, 25, 144, 204, 359, 174
175
251
254
177
2
83
202, 359
61
328
64
169
61
3, 347, 8, 144, 47, 60, 65, 138, 139,
142, 180, 112, 120, 121, 130, 346
205, 224, 359
28
45, 86, 104
303
52
2
65
167
66
166, 176
35
67
188
68
58
67
46
6, 22, 39
9, 19, 25
36, 82, 159, 171, 178, 187
28
46, 262
206
207
179
329
264
38
48
21
20
30
1
69
44
50
110
Lichy Johann
Lipník nad Bečvou (o. Přerov)
Lipsko (Německo)
Londýn (Velká Británie)
Luxemburg (Lucembursko)
Macháčkovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Mallener Theodor
Malá Véska (o. Bruntál)
Maneth Maria
Marburg a. d. Lahn (Německo)
Messeburg a. d. Saale (Německo)
Metzner Leo Dr.
Mikulovice (o. Jeseník)
Milaček Otto Ing.
Ministerstvo financí v Praze
Ministerstvo hospodářství a práce v Praze
Ministerstvo národní obrany v Bratislavě
Ministerstvo národní obrany v Praze
Ministerstvo vnitra v Praze
Mnichov (Německo)
Moravská Ostrava
Moravská Třebová (o. Svitavy)
Moraw Elisabeth
Mückstein Margarethe
Müller Max
Nather Rudolf
Netolitzky Reinhold Dr.
Nižší myslivecký úřad ve Valašském Meziříčí
Nový Jičín
Národní bezpečnostní stráž v Jablůnce n.B.
Národní výbor v Jablůnce n.B.
Obchodní a živnostenská komora v Praze
Obecní úřad v Jablůnce n.B.
Obeth Josef
Ocelový dům Bratislava
Odborová jednota republikánských zaměstnanců
Odry (o. Nový Jičín)
Strana 66/79
Okresní národní výbor ve Vsetíně
Okresní soud ve Vsetíně
Okresní úřad ve Vsetíně
Olomouc
Opava
24
17
4, 5
101, 29, 175, 182, 325
1, 4, 6, 7, 13, 16, 20, 21, 246, 253,
260, 285, 286, 291, 292, 293, 31, 37,
38, 43, 68, 74, 90, 94, 135, 137, 140,
163, 170, 174, 185, 100, 106, 119, 127,
189, 223, 224, 232, 233, 235, 306, 307,
308, 309, 310, 226, 227, 229, 230, 274,
275
122, 126
70
26, 250, 53, 184, 116, 304, 305
71
26, 29
72
252
73
330
74, 211
212
213
87, 91, 95, 181, 111, 129, 311
34, 51, 63, 64, 115, 297, 298, 128, 5,
102
23
35
331, 332, 333
75
359
210
59
208
209
281, 289, 295, 383
76
76, 88, 96, 136, 312, 313, 314
214
77
268
33
2
44
359
78
79
80
216
334
81
335
82
215
173
51
217
182
183
165
154, 155, 261
185
83
Opolí (Opole, Polsko)
Oppersdorf Wilhelm Hans
Ostrava
Parthey Josef Prof. Ing.
Patentový úřad v Praze
Paupie Willi
Paříž (Francie)
Peschel Richard
Peschke Adolf
Piffl Norbert Prof.
Podlasek Jacob
Porubek Antonia
Praha
Praha - Bohnice
Praha - Strašnice
Prajzler, majitel firmy
Prasek Vincenc
Preibsch Hubert
Preisenhammer Erika
Prihoda Rudolf
První česká vzájemná pojišťovna v Praze
Přibylsky Anton
Přibylsky Leokadia
Raduň (o. Opava)
Raschke Dr.
Ratiboř (Racibórz, Polsko)
Rieger Josef
Rohrer Rudolf
Roller Alfred
Rožnovjak, majitel firmy
Runciman Walter lord
Sandrik Dolné Hámre
Schimeczek Johann
Schindler Ernst
Schlenger Herbert Dr.
Schmidt Eva Dr.
Schmolik Hedwig
Scholz Alfred
Schubert Franz
Schwerdfeger Josef
Schürer Prof. Dr.
Sedlaczek Aloisie
Siegen (Německo)
Slavia, vzájemně pojišťovací banka v Brně
Slípek Arnošt
Smetana Robert Dr.
Sobek - Skal Viktorin
Sosnová (o. Opava)
Sovinec (o. Bruntál)
Stanke Karl Ing.
Stollberg - Stollberg Friedrich
Strana 67/79
Stona Maria
Supíkovice (o. Jeseník)
Taraba Josef
Taschner Karl
Teltschik Richard
Teubner G. B.
Tiller Franz
Titze Wilfried
Trač Raimund
Týn nad Vltavou (o. České Budějovice)
Třebovice (s. Ostravy)
Ullrich Elfriede Dr.
Uničov (o. Olomouc)
Vacenovice (o. Hodonín)
Valašské Meziříčí
Velinský Jaroslav, majitel zbrojovky v Jablůnce n.B.
Velinský Ladislav, ředitel závodu
Velká Kraš (o. Jeseník)
Velké Heraltice (o. Opava)
Velké Hoštice (o. Opava)
Vidnava (o. Jeseník)
Vilímek J. R.
Vojenský technický a letecký ústav v Praze
Vratislav (Wrocław, Polsko)
Vrbno pod Pradědem (o. Bruntál)
Vrchní velitelství vojsk v Berlíně
Vsetín
Vídeň (Rakousko)
Vítkovické horní a hutní těžířstvo v Moravské Ostravě
Wachsmann Eduard
Walloschke Alfred
Wann Wolfgang
Weinelt Herbert Dr.
Weiss Franz
Wenzelides Otto
Wieser Erwin
Wilczek Hans hrabě
Zbrojovka Brno
Zdrazila Adolf
Zink Karel
Zlaté Hory (o. Jeseník)
Zukal Hugo Prof.
Zvíkov (o. Český Krumlov)
[1907]
[1928]
akcionáři
armáda německá
b.d.
Strana 68/79
84
56
186
359
85
86
336
218, 359
219
71
84
220, 188, 359
66, 105
40
11, 302, 112
36
31
69
284, 285, 286, 287, 383
164
59
87
28
5, 274, 32, 61, 78, 79, 80, 133, 134,
141, 99, 102, 107, 108, 118, 124, 125,
131, 132, 158, 317, 318, 319, 320
247
47, 43
1, 4, 6, 7, 13, 16, 20, 21, 246, 253,
260, 285, 286, 291, 292, 293, 31, 37,
38, 43, 68, 74, 90, 94, 135, 137, 140,
163, 170, 174, 185, 100, 106, 119, 127,
189, 223, 224, 232, 233, 235, 306, 307,
308, 309, 310, 226, 227, 229, 230, 274,
275
39, 42, 172, 315, 316
63
88
89
90
91
92
337, 338
93
248
46
94
95
54
342
92
2
166
12
43
2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 47,
49, 50, 61, 62, 69, 75, 77, 78, 81, 83,
84, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 117,
120, 121, 122, 126, 131, 134, 135, 136,
191, 193, 194, 195, 202, 204, 205, 217,
219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 234, 242, 247, 264, 317, 355
bilance
ceny výrobků
ceníky
cesty služební
daně
dotazník
dýmovnice
exploze
export
firma Prajzler
firma Rožnovjak
granáty
honitba
hostinec
kantýna
kniha pozemková
knížky vkladní
koncese pyrotechnická
korespondence obchodní
korespondence ředitele
kryt protiletecký
listina patentová
mzdy
nemovitosti
nádrž vodní
oběžníky
odbyt
odškodnění
oprávnění živnostenské
papíry cenné
parcely
patenty
platy
plány situační
plány stavební
pohledávky peněžní
pojištění
poslanec
pozemky
prohlídky periodické
prokuristé
prospekty
protokoly ze schůzí
práce přes čas
předpis patentový
rada dozorčí
rada správní
rakety osvětlovací
razítka
rejstřík obchodní
s. d.
60
57
40
43
58
22
47
51
41
8
8
39, 44, 6
38
37
37
33, 31, 34, 36
61
5, 18
41
3
68
29
55, 57
17, 33
68
48
45
23, 51
10
61
33, 34
26
49
66
62, 63, 64, 65, 67, 69
61
59
50
1, 17, 31, 34, 38, 35
9, 19
11
71
14
52
27
14
14
46
72
11
25, 28, 29, 157, 192, 322, 323, 324,
325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 338, 339, 340, 341
71
2, 65
32, 36
37
49
32
21
49
10, 11, 17
8
s.d.
silnice
smlouvy kupní
smlouvy nájemní
smlouvy služební
smlouvy trhové
soupis majetku Ing. Velinského
spisy osobní
společnost akciová
společník tichý
Strana 69/79
správce národní
stanice radiofonní
stanice telefonní
stanovy
starosta
stráž závodní
tajemství státní
topení ústřední
valná hromada
vyhláška
vyvlastnění pozemků
výbušniny
výměr stavební
výroba zbrojní
výstavba závodu
zakázky
zaměstnanci
zařízení strojní
známka ochranná
zvěř
zákon trestní
závod Kyšer
závod pobočný
Úřad zbrojního hospodářství v Brně
Černín Lev hrabě
Českobratrská církev evangelická v Jablůnce n.B.
Československá banka v Praze
Český Těšín (o. Karviná)
Říšské ministerstvo leteckých sil v Berlíně
Říšské ministerstvo pro výzbroj a munici v Berlíně
řád pracovní
Špindlerův Mlýn (o. Trutnov)
Štemplovec (o. Opava)
Štramberk (o. Nový Jičín)
Štáblovice (o. Opava)
Šumperk
škody válečné
Žatec (o. Louny)
Živnostenský inspektorát v Olomouci
Živnostenský komisariát v Kroměříži
Rejstříkové heslo
(1902)
(1928)
(1928)-1948
(1929)
(1929)-1944
(1933)
(1935)
(1936)
1857-1926
1874-1920
1887
1891
1892-1927
1894
1895
1895-1909
1897
1897-1914
1898
1900-1917
1901-1925
1902-1906
Strana 70/79
25
5
5
13
1
56
54
70
12
20, 53
36
46
4
28, 45
6, 1
42, 43, 47
15
24
30
38
54
16
24
42
40
31, 36
10
57
47
48
53
186
259
231
183, 281, 282, 383
75
23
11
52
51
Odkaz na inventární číslo
21
26
13, 15
12
26
18
22, 23
14
55
27
71
56
68
11
80
73
204, 243
57
18
46, 13, 78
47, 77
74
1902-1929
1902-1943
1903-1920
1905-1920
1905-1928
1906-1925
1907
1907-1908
1907-1923
1907-1931
1908
1908-1920
1908-1934
1908-1937
1909
1909-1915
1909-1930
1910
1910-1936
1911-1941
1912
1912-1929
1912-1948
1913
1914
1916-1929
1916-1930
1916-1931
1917-1938
1918
1918-1923
1919
1919-1924
1919-1928
1919-1940
1919-1944
1920
1920-1923
1920-1924
1920-1933
1920-1935
1921
1921-1930
1921-1934
1922
1922-1923
1922-1927
1923
1923-1936
1924
1924-1926
1924-1933
1924-1934
1925
1925-1928
1925-1931
1925-1935
1925-1937
1925-1938
1925-1940
1925-1941
1925-1946
1926
261
269
44
51
262
75
56, 83, 163
100
69
263
251
7, 8
236
80
19
252
244
243
245
257
24
206
231
1, 8
251, 258, 12, 164
43
26
14
18
10, 13
74
21
26
58, 103
193
247, 70
66
48
62, 63, 4
76
237
2
24
22, 23
13, 15
73
26
9
23
1
11
7
10
49, 58
19
5
155
104
259
203
208
200
12
Strana 71/79
1926-1927
1926-1928
1926-1929
1926-1930
1926-1931
1926-1934
1926-1936
1926-1937
1926-1938
1926-1940
1927
1927,1931-1932
1927-1928
1927-1929
1927-1930
1927-1931
1927-1935
1927-1936
1927-1937
1927-1939
1927-1944
1928
1928-1929
1928-1931
1928-1937
1928-1940
1928-1943
1929
1929-1930
1929-1931
1929-1936
1929-1937
1929-1938
1929-1940
1929-1945
1930
27
36
12
72
77, 89
194
14
267
61
217
45
110
90
11
85
115, 92, 121
6
22, 25
64
243
218
20
178
60, 94
7
220
199
16, 17
5
202, 65, 3
106
105
21
223, 224
212
209, 213, 225, 179, 180, 30, 33, 38,
116, 48, 49, 93, 95, 102, 107, 11, 15
70
97, 59
71
25, 3
232
4
19
172, 66
24
19
37
250
12
5
239
1
67, 15
195
233
27
2
1, 8
4
24
20
49, 58
1930-1931
1930-1932
1930-1934
1930-1938
1930-1944
1931
1931-1932
1931-1935
1931-1939
1932
1932-1933
1932-1938
1933
1933-1934
1933-1944
1934
1934-1935
1934-1941
1934-1943
1935
1935-1936
1935-1938
1935-1939
1935-1940
1935-1943
1935-1945
Strana 72/79
1936
1936-1937
1936-1938
1936-1940
1936-1941
1937
1937-1938
1937-1940
1937-1943
1938
1938-1939
1938-1940
1938-1946
1939
1939-1940
1939-1941
1939-1944
1939-1945
1940
1940-1941
1940-1943
1940-1944
1941
1941-1942
1941-1943
1941-1944
1941-1945
1941-1946
1942
1942-1943
1942-1945
1943
1943-1944
1944
1944-1946
1945
1945-1946
1945-1947
1945-1948
1946
1946-1947
1946-1948
1947
1947-1948
1948
1948-1949
1951
1954
Appel Karl
Augst Johann
Banka československých légií v Praze
Baron Anton
Barthel Dr.
Bartsch Stefanie
Bartussek Hans Erwin
Beck Franziska
Becker Marie Luise
Berger Siegfried Dr. phil.
Berlín
Berlín (Německo)
4
70
14
5
36
75
13, 15
51
21
5
5
26
22, 23
16, 17
13, 15
11
43
37
7
45
44
73
1, 8
9
7
46, 13, 78
47, 77
216
2
18
48
25, 3
66
9
25, 3
10
25, 3
2
5
10
20
11
6
22, 23
7
9
247
253
30
31
34
190
32
191
33
192
321, 34
35
11
34, 51, 63, 64, 115, 297, 298, 128, 5,
102
193
58
Bernt Waltraud
Berní úřad ve Vsetíně
Strana 73/79
Birkenbihl Michael Prof. Dr.
Blödner August
Bojkovice
Bonn (Německo)
Brackmann Dr.
Bratislava
Braun Edmund Wilhelm
Braun Matyáš
Brehm Bruno Dr.
Brno
Bruntál
Bytom (Polsko)
Böhm - Ermolli Eduard maršál
Carion Stellwag von
Cerroni J.P.
Cheb
Chloupek - poslanec
Chodura Rudolf
Chomutov
Dedek Florian
Diesterweg Moritz
Dlouhá Loučka (o. Olomouc)
Dobřany (o. Plzeň - jih)
Dolejší Kunčice (o. Nový Jičín)
Dolné Hámre
Domes Johann
Dottingen (Německo)
Duschek Julius
Dworak Karl
Dřevokonstrukce Netrval Praha - Strašnice
Fabiánovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Feller Alfred
Felzmann Hans
Ferenz Albert
Feulner Dr.
Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Franková (o. Jeseník)
Franz Leonhard Prof.
Freising Hans Ing.
Frýdek (o. Frýdek-Místek)
Fulnek (o. Nový Jičín)
Gebauer Paul
Gessner Karl Dr.
Glück Guido
Gotha (Německo)
Graditzky Hela
Granzer Alois
Gross Adolf
Gröger Hans Dr.
Haberstock Karl
Hadwiger Alois
Hamburk (Německo)
Haupt Robert
Heinz Karl
Hell Karl
Hellmann Richard
Hirt Luise
Hlučín (o. Opava)
Hoffmann Oskar
Holandsko
Horní Hlohov (Głogów, Polsko)
Horní Planá (o. Český Krumlov)
Horní Slezsko
36
161
30
162
37
12
38, 194, 224, 322, 359
270
39
77, 114, 224, 226, 227, 228, 229
93, 167, 155
62, 113, 123, 299, 300
293
2
323
11, 302, 112
38, 194, 224, 322, 359
199, 359
11, 55
164
41
263
295
85
33, 49, 72
195
168
246
163
64
2, 3, 9, 24, 25, 144, 204, 359, 174
42
196
43
44
41
72
45
46
230
258
165, 276
47
324
161
48
197
50
49
51
167
301
168, 198
170
359
52
224, 54
73, 89
171
252
70
81
23
Strana 74/79
Houdek Vítězslav
Hradec nad Moravicí (o. Opava)
Hradec nad Moravicí - Podolí (o. Opava)
Hromádka František, konstruktér
Hérink Hanuš
Jablonec nad Nisou
Jablůnka n.B.
325
245, 366
103
37
53
98
5, 274, 32, 61, 78, 79, 80, 133, 134,
141, 99, 102, 107, 108, 118, 124, 125,
131, 132, 158, 317, 318, 319, 320
32
55
177, 179
30
33, 49, 72
30
50
326
56
57
97
160
58
59
200
148
172
327, 173
60
201, 359
285, 286, 291, 292, 293
44
62
11
7
7
25
3, 10, 58, 67, 109, 117
203
25
322
12
63
2, 3, 9, 24, 25, 144, 204, 359, 174
175
251
254
177
2
83
202, 359
61
328
64
169
61
3, 347, 8, 144, 47, 60, 65, 138, 139,
142, 180, 112, 120, 121, 130, 346
205, 224, 359
28
45, 86, 104
303
52
2
Janeček Ing., ředitel Zbrojovky v Praze
Jarosch Günther Dr.
Javorník (o. Jeseník)
Jedlička Jaroslav, hlavní konstruktér závodu
Jeseník
Jilešovice (o. Opava)
Jindřichov (o. Bruntál)
Just Ernst
Kaps Engelbert
Karger Viktor Ing.
Karlsruhe (Německo)
Karviná
Katholinigg Franz Prof. Dr.
Kiegler Franz Ing.
Kirchner Helmut
Klante Margarethe Dr.
Klaudy Kurt
Kletzl Otto Dr.
Klösel Franz
Kobiela Adolf
Kolešovice (o. Rakovník)
Kolín nad Rýnem (Německo)
Korgel Herbert Dr.
Krajský soud obchodní v Praze
Krajský soud v Moravské Ostravě
Krajský soud v Novém Jičíně
Krakov (Kraków, Polsko)
Krnov (o. Bruntál)
Krommer Walther
Kroměříž
Krumpholz Ferdinand
Králíky (o. Ústí nad Orlicí)
Krüger Jochen Dr.
Kudlich Werner
Kullil Laurenz
Kunín (o. Nový Jičín)
Kupecký Jan
Kupka Ferdinand
Kuropatovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Kyjovice (o. Opava)
König Gustav
Königer Ernst
Kürschner Gottlieb
Lamatsch Paul
Lanškroun (o. Ústí nad Orlicí)
Legiobanka v Praze
Liberec
Lichy Johann
Lipník nad Bečvou (o. Přerov)
Lipsko (Německo)
Londýn (Velká Británie)
Luxemburg (Lucembursko)
Macháčkovi, obyvatelé Jablůnky n.B.
Strana 75/79
Mallener Theodor
Malá Véska (o. Bruntál)
Maneth Maria
Marburg a. d. Lahn (Německo)
Messeburg a. d. Saale (Německo)
Metzner Leo Dr.
Mikulovice (o. Jeseník)
Milaček Otto Ing.
Ministerstvo financí v Praze
Ministerstvo hospodářství a práce v Praze
Ministerstvo národní obrany v Bratislavě
Ministerstvo národní obrany v Praze
Ministerstvo vnitra v Praze
Mnichov (Německo)
Moravská Ostrava
Moravská Třebová (o. Svitavy)
Moraw Elisabeth
Mückstein Margarethe
Müller Max
Nather Rudolf
Netolitzky Reinhold Dr.
Nižší myslivecký úřad ve Valašském Meziříčí
Nový Jičín
Národní bezpečnostní stráž v Jablůnce n.B.
Národní výbor v Jablůnce n.B.
Obchodní a živnostenská komora v Praze
Obecní úřad v Jablůnce n.B.
Obeth Josef
Ocelový dům Bratislava
Odborová jednota republikánských zaměstnanců
Odry (o. Nový Jičín)
Okresní národní výbor ve Vsetíně
Okresní soud ve Vsetíně
Okresní úřad ve Vsetíně
Olomouc
Opava
65
167
66
166, 176
35
67
188
68
58
67
46
6, 22, 39
9, 19, 25
36, 82, 159, 171, 178, 187
28
46, 262
206
207
179
329
264
38
48
21
20
30
1
69
44
50
110
24
17
4, 5
101, 29, 175, 182, 325
1, 4, 6, 7, 13, 16, 20, 21, 246, 253,
260, 285, 286, 291, 292, 293, 31, 37,
38, 43, 68, 74, 90, 94, 135, 137, 140,
163, 170, 174, 185, 100, 106, 119, 127,
189, 223, 224, 232, 233, 235, 306, 307,
308, 309, 310, 226, 227, 229, 230, 274,
275
122, 126
70
26, 250, 53, 184, 116, 304, 305
71
26, 29
72
252
73
330
74, 211
212
213
87, 91, 95, 181, 111, 129, 311
34, 51, 63, 64, 115, 297, 298, 128, 5,
102
23
35
331, 332, 333
75
359
210
Opolí (Opole, Polsko)
Oppersdorf Wilhelm Hans
Ostrava
Parthey Josef Prof. Ing.
Patentový úřad v Praze
Paupie Willi
Paříž (Francie)
Peschel Richard
Peschke Adolf
Piffl Norbert Prof.
Podlasek Jacob
Porubek Antonia
Praha
Praha - Bohnice
Praha - Strašnice
Prajzler, majitel firmy
Prasek Vincenc
Preibsch Hubert
Preisenhammer Erika
Prihoda Rudolf
Strana 76/79
První česká vzájemná pojišťovna v Praze
Přibylsky Anton
Přibylsky Leokadia
Raduň (o. Opava)
Raschke Dr.
Ratiboř (Racibórz, Polsko)
Rieger Josef
Rohrer Rudolf
Roller Alfred
Rožnovjak, majitel firmy
Runciman Walter lord
Sandrik Dolné Hámre
Schimeczek Johann
Schindler Ernst
Schlenger Herbert Dr.
Schmidt Eva Dr.
Schmolik Hedwig
Scholz Alfred
Schubert Franz
Schwerdfeger Josef
Schürer Prof. Dr.
Sedlaczek Aloisie
Siegen (Německo)
Slavia, vzájemně pojišťovací banka v Brně
Slípek Arnošt
Smetana Robert Dr.
Sobek - Skal Viktorin
Sosnová (o. Opava)
Sovinec (o. Bruntál)
Stanke Karl Ing.
Stollberg - Stollberg Friedrich
Stona Maria
Supíkovice (o. Jeseník)
Taraba Josef
Taschner Karl
Teltschik Richard
Teubner G. B.
Tiller Franz
Titze Wilfried
Trač Raimund
Týn nad Vltavou (o. České Budějovice)
Třebovice (s. Ostravy)
Ullrich Elfriede Dr.
Uničov (o. Olomouc)
Vacenovice (o. Hodonín)
Valašské Meziříčí
Velinský Jaroslav, majitel zbrojovky v Jablůnce n.B.
Velinský Ladislav, ředitel závodu
Velká Kraš (o. Jeseník)
Velké Heraltice (o. Opava)
Velké Hoštice (o. Opava)
Vidnava (o. Jeseník)
Vilímek J. R.
Vojenský technický a letecký ústav v Praze
Vratislav (Wrocław, Polsko)
Vrbno pod Pradědem (o. Bruntál)
Vrchní velitelství vojsk v Berlíně
Vsetín
Strana 77/79
59
208
209
281, 289, 295, 383
76
76, 88, 96, 136, 312, 313, 314
214
77
268
33
2
44
359
78
79
80
216
334
81
335
82
215
173
51
217
182
183
165
154, 155, 261
185
83
84
56
186
359
85
86
336
218, 359
219
71
84
220, 188, 359
66, 105
40
11, 302, 112
36
31
69
284, 285, 286, 287, 383
164
59
87
28
5, 274, 32, 61, 78, 79, 80, 133, 134,
141, 99, 102, 107, 108, 118, 124, 125,
131, 132, 158, 317, 318, 319, 320
247
47, 43
1, 4, 6, 7, 13, 16, 20, 21, 246, 253,
260, 285, 286, 291, 292, 293, 31, 37,
38, 43, 68, 74, 90, 94, 135, 137, 140,
163, 170, 174, 185, 100, 106, 119, 127,
Vídeň (Rakousko)
Vítkovické horní a hutní těžířstvo v Moravské Ostravě
Wachsmann Eduard
Walloschke Alfred
Wann Wolfgang
Weinelt Herbert Dr.
Weiss Franz
Wenzelides Otto
Wieser Erwin
Wilczek Hans hrabě
Zbrojovka Brno
Zdrazila Adolf
Zink Karel
Zlaté Hory (o. Jeseník)
Zukal Hugo Prof.
Zvíkov (o. Český Krumlov)
[1907]
[1926]
[1928]
akcionáři
armáda německá
b.d.
bilance
ceny výrobků
ceníky
cesty služební
daně
dotazník
dýmovnice
exploze
export
firma Prajzler
firma Rožnovjak
granáty
honitba
hostinec
kantýna
kniha pozemková
knížky vkladní
koncese pyrotechnická
korespondence obchodní
korespondence ředitele
kryt protiletecký
listina patentová
mzdy
nemovitosti
nádrž vodní
oběžníky
odbyt
odškodnění
oprávnění živnostenské
papíry cenné
parcely
patenty
platy
plány situační
plány stavební
pohledávky peněžní
pojištění
poslanec
Strana 78/79
189, 223, 224, 232, 233, 235, 306, 307,
308, 309, 310, 226, 227, 229, 230, 274,
275
39, 42, 172, 315, 316
63
88
89
90
91
92
337, 338
93
248
46
94
95
54
342
92
2
27
166
12
43
5
60
57
40
43
58
22
47
51
41
8
8
39, 44, 6
38
37
37
33, 31, 34, 36
61
5, 18
41
3
68
29
55, 57
17, 33
68
48
45
23, 51
10
61
33, 34
26
49
66
62, 63, 64, 65, 67, 69
61
59
50
pozemky
prohlídky periodické
prokuristé
prospekty
protokoly ze schůzí
práce přes čas
předpis patentový
rada dozorčí
rada správní
rakety osvětlovací
razítka
rejstřík obchodní
s. d.
s.d.
silnice
smlouvy kupní
smlouvy nájemní
smlouvy služební
smlouvy trhové
soupis majetku Ing. Velinského
spisy osobní
společnost akciová
společník tichý
správce národní
stanice radiofonní
stanice telefonní
stanovy
starosta
stráž závodní
tajemství státní
topení ústřední
valná hromada
vyhláška
vyvlastnění pozemků
výbušniny
výměr stavební
výroba zbrojní
výstavba závodu
zakázky
zaměstnanci
zařízení strojní
známka ochranná
zvěř
zákon trestní
závod Kyšer
závod pobočný
Úřad zbrojního hospodářství v Brně
Černín Lev hrabě
Českobratrská církev evangelická v Jablůnce n.B.
Československá banka v Praze
Český Těšín (o. Karviná)
Říšské ministerstvo leteckých sil v Berlíně
Říšské ministerstvo pro výzbroj a munici v Berlíně
řád pracovní
Špindlerův Mlýn (o. Trutnov)
Štemplovec (o. Opava)
Štramberk (o. Nový Jičín)
Štáblovice (o. Opava)
Šumperk
škody válečné
Žatec (o. Louny)
Živnostenský inspektorát v Olomouci
Živnostenský komisariát v Kroměříži
Strana 79/79
1, 17, 31, 34, 38, 35
9, 19
11
71
14
52
27
14
14
46
72
11
20
1, 8
2, 65
32, 36
37
49
32
21
49
10, 11, 17
8
25
5
5
13
1
56
54
70
12
20, 53
36
46
4
28, 45
6, 1
42, 43, 47
15
24
30
38
54
16
24
42
40
31, 36
10
57
47
48
53
186
259
231
183, 281, 282, 383
75
23
11
52
51

Podobné dokumenty

zobrazit/uložit PDF

zobrazit/uložit PDF to byla vlastně služební povinnost oddělit již zde na zemi koukol od zrna, zaráží jen neúprosná verva, s jakou si počínali. Řada bohoslovců byla tehdy ze semináře pro podezření z modernismu vypuzen...

Více

Sbírané předměty Psionické schopnosti Psi

Sbírané předměty Psionické schopnosti Psi velmi Vám děkujeme za zakoupení počítačové hry z nabídky vydavatelství TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy. Koupí originální hry se stanete nejen majitelem legálního softwaru s ná...

Více

Text - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

Text - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Kartotéka končí inv. č. 760. K fondu byly pravděpodobně po vypracování kartotéky přidány další materiály, ke kterým byla při tomto pořádání a soupisu přidělena inv. č. navazující na inv. č. z karto...

Více

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken 1950 GER DE-Ballrechten-Dottingen 5:21.10,4 1:26.41,5 SA-OM 791.

Více

Ke stažení ve formátu PDF - Severočeské muzeum v Liberci

Ke stažení ve formátu PDF - Severočeské muzeum v Liberci dohodě otevřel také v Liberci. Hlavním úkolem tohoto úřadu bylo podřízení spolkového života i mnohých dalších organizací pod NSDAP a zároveň likvidace a zabavení majetku „nepřátel Říše“, tj. marxis...

Více