bezpečnostní list - Katalog plynů Linde Gas

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list - Katalog plynů Linde Gas
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a 453/2010
Číslo BL: R410a
Revize: 00
Datum vydání: 14.8.2013
Kod DP: 130000000570
Datum revize:
1.
Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku
1.1
Identifikace látky nebo přípravku: název: SUVA 410A; ASHRAE název: R-410A; synonymum: SUVA 9100
1.2
Použití látky nebo přípravku: chladivo
1.3
Identifikace společnosti nebo podniku
Jméno nebo obchodní jméno: Linde Gas a.s.
Místo podnikání nebo sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Identifikační číslo (IČO): 00011754
Telefon: 272 706 374
Fax: 272 706 374
Zpracovatel BL: [email protected]
1.4
Telefonní číslo pro mimořádné události : Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den) - 2 24919293
Linde Gas a.s. +420 731 608 608
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
Identifikace rizik
Látka/přípravek je podle nařízení ES č. 1907/2006 klasifikovaný jako: není klasifikován jako nebezpečný podle směrnic EU 67/548/EHS
nebo 1999/45/ES
Výstražný symbol nebezpečnosti: žádné
R-věta: S-věta: Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Páry jsou těžší než vzduch. Mohou způsobit vytěsnění
kyslíku. Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny. Přípravek může způsobit srdeční arytmii
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: Obsahuje fliorovaný skleníkový plyn krytý Kjótským
protokolem.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
Složení / informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název:
Difluormethan R32
Pentafluorethan R125
Obsah v (koncentrace %):
50
50
Číslo CAS:
75-10-5
354-33-6
Číslo ES/EINECS:
200-839-4
206-557-8
Registrační číslo
01-21194713112-47
01-2119485636-25
dle směrnice 67/548/EHS
12
F+
dle směrnice 1272/2008 (CLP)
Flam. Gas 1; H220
Press. Gas H280
Press. Gas H280
- úplné znění R a S vět je uvedeno v oddíle 16
- úplné znění H vět je uvedeno v oddíle 16
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Udržovat v klidu a teple. Při bezvědomí zajistit základní životní funkce, uložit do
stabilizované
polohy.Nepodávat nic ústy, nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře
Při nadýchání:
Postiženého přenést na čerstvý vzduch, ústa vypláchnout vodou (pouze při vědomí)! Použít kyslík, je-li k dispozici. zajistit
lékaře
Při styku s kůží:
svléknout potřísněný oděv, zasažené místo omývat 10 min proudem vody, nejlépe vlažné (30-35°C). Pokud nedošlo ke vzniku
omrzlin, zakrýt
sterilní rouškou. Vyhledat lékaře
Při zasažení očí:
vyplachovat proudem vody, nejlépe vlažné (30-35°C) 10 min směrem od vnitřního koutku oka ven tak, aby nedošlo k zasažení
druhého oka
Při požití: není považováno za možný způsob expozice
Další údaje:
Opatření pro zdolávání požáru
Vhodná hasiva: všechna známá hasiva. Nutno přizpůsobit okolí
Nevhodná hasiva: Zvláštní nebezpečí: vznik přetlaku. Nebezpečné produkty tepelného rozkladu: fluorované uhlovodíky, oxidy uhlíku, fluorovodík, karbonylfluorid.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:nezávislý dýchací přístroj
Další údaje: plyn je těžší než vzduch. Nebezpečí hromadění v níže položených prostorách. Nádoby s přípravkem je třeba evakuovat z místa
požáru. Pokud to není možné, chladit z bezpečné vzdálenosti proudem vody
Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: evakuovat osoby, dostatečně větrat, používat ochranné pomůcky. Nahlédněte do odstavců 7 a 8
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte úniku do okolí
Doporučené metody čistění a zneškodnění: odpaří se
Další údaje: Pozor. Plyn je těžší než vzduch. Nebezpečí hromadění v níže položených prostorách – montážní jámy, kanalizace, studny, sklepy
Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení: používejte jen v dobře větraných prostorech. Nevdechujte. Za normálních podmínek není hořlavý. Za zvýšeného tlaku
může tvořit hořlavou směs se vzduchem pokud je podíl vzduchu vyšší než 60%
Pokyny pro skladování: skladovat v původních označených obalech na dobře větraném a chladném místě mimo dosah výbušnin a organických
Peroxidů. Chraňte proti poškození, slunečnímu svitu. Zabraňte zpětnému toku plynu do láhve. Nevystavujte teplotě nad 50 °C.
8.
8.1
8.2
8.4
Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky
Limitní hodnoty expozice:
Typ/forma expozice
Kontrolní parametry
Aktualizace
Základ
Pentafluorethan (CAS 354-33-6)
TWA
5000 mg/m3
12/2007
CZ OEL
Difluormethan (CAS 75-10-5)
TWA
2000 mg/m3
12/2007
CZ OEL
TLV-C
5000 mg/m3
12/2007
CZ OEL
Omezován expozice
Technická opatření: dostatečně větrat, nekouřit, při uvolňování v uzavřených prostorách použít nucené odsávání
Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích cest: nezávislý dýchací přístroj vyhovující normě EN 137
Ochrana očí: ochranné brýle, ochranný štít
Ochrana rukou: ochranné/izolační rukavice. Prověřte údaje u dodavatele rukavic. EN 374
Ochrana kůže: ochranný oděv/ kombinézu
Další údaje:
9.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (při 20 oC): plynné
Barva: čirá, bezbarvý
Zápach (vůně): po etheru
Hodnota pH: neutrální
Teplota (rozmezí teplot) tání (oC):
Teplota (rozmezí teplot) varu (oC): -51,4
Teplota rozkladu 530 °C
Bod vzplanutí (oC):
Hořlavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20 oC): 16,53 bar
Hustota (při 25 oC): 1062 kg/m3 , 0,0066 g/cm3 při 26 °C (1013 hPa)
Rozpustnost (při 20 oC)
- ve vodě:
- v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoven
Další údaje:
10.
Stálost a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: při stlačení se vzduchem může být hořlavý. Při styku s ohněm nebo za vysoké teploty dochází k
rozkladu na nebezpečné produkty
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: zabránit styku s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškové soli kovů, práškový Al, Zn, Be
Nebezpečné rozkladné produkty: halogenovodíky, stopy halogenidů karboxylových kyselin, viz odd. 5
Další údaje: nutno zabránit stlačení látky ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem
Toxikologické informace
Akutní toxicita: není stanovena
- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LD50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
R32 (4hod)=520000 ppm, nejnižší koncentrace s pozorovatelnými účinky (LOAEC)(psi): 300000 ppm
R125 (1 hod)=800000 ppm, nejnižší koncentrace s pozorovatelnými účinky (LOAEC)(psi): 100000 ppm
Subchronická - chronická toxicita: Senzibilizace: není senzibilátorem kůže
Karcinogenita: není klasifikován jako karcinogen
Mutagenita: nebyly zaznamenány účinky
Toxicita pro reprodukci: netoxický
Zkušenosti u člověka: Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny
Další údaje: Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): R-125: 450 mg/l (pstruh duhový); R-32: 1507 mg/l
EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): R-125: 200 mg/l; R-32: 652 mg/l
IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): Rozložitelnost: Toxicita pro ostatní prostředí: GWP 2088 (potenciál skleníkového efektu)
R125-skleníkový efekt HGWP (R-11=1)=0,84, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1)=0
R32-skleníkový efekt HGWP (R-11=1)=-, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1)=0
11.
12.
13.
Další údaje:
BSK5: Další údaje: Pokyny pro odstraňování
Způsoby zneškodňování látky/přípravku: po přepracování může být znovu použito. Nevyužitelné zbytky plynu odstranit prostřednictvím
oprávněné osoby ve spalovně nebezpečného odpadu
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: výrobce plynu
Další údaje: odstraňování odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
14.
Informace pro přepravu
Pozemní přeprava
Třída:
2
Klasifikační kód: 2A
ADR/RID
Číslo UN: 1078
Pojmenování a popis : plyn jako chladicí prostředek, j.n.,( Difluormethan, pentafluorethan)
Bezpečnostní značky: 2.2: nehořlavé, nejedovaté plyny
Kemlerovo číslo : 20
Poznámka: podle předpisu pro dopravu nebezpečných věcí ADR/RID.
Vnitrozemská vodní přeprava Třída: Číslo/písmeno: ADN/ADNR
Kategorie:
Námořní přeprava
Třída:
Číslo UN: Typ obalu: IMDG
Látka znečišťující moře: není
Technický název: Letecká přeprava
Třída:Číslo UN: Typ obalu: ICAO/IATA
Technický název: Poznámka:
Další údaje: odesílatel je povinen označit nebezpečné věci a předat dopravci v písemné
formě pokyny pro řidiče, pokud je prováděna přeprava nadlimitního množství. Odesílatel je
povinen zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě.
15.
15.1
Informace o předpisech
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: zákon č. 350/2011 Sb. včetně platných vyhlášek , nařízení a souvisejících zákonů,
odstraňování odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Také nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006. Nařízení ES 842/2006 (F plyny).
Klasifikace :
Symbol nebezpečí:
Nebezpečné látky:
Další předpisy: Pokyny pro případ nehody, ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě
nebezpečných věcí (ADR)
15.2
15.3
15.4
15.5
16.
Další informace
R-věty (úplné znění):
S-věty (úplné znění):
H-věty (úplné znění):
R12 Extrémně hořlavý
H220 Extrémně hořlavý plyn
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají
současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou proškoleni pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ochrannými pomůckami, v bezpečnosti
práce a požární ochraně.

Podobné dokumenty

bezpečnostní list - Katalog plynů Linde Gas

bezpečnostní list - Katalog plynů Linde Gas Další údaje:plyn je těžší než vzduch – nebezpečí hromadění v níže položených prostorách. Nádoby s přípravkem je třeba evakuovat z místa požáru, pokud to není možné, chladit z bezpečné vzdálenosti v...

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list Další údaje: při manipulaci s produktem nekuřte, nejezte

Více

bezpečnostní list - Katalog plynů Linde Gas

bezpečnostní list - Katalog plynů Linde Gas Klasifikace dle 67/548/EHS (DSD/DPD) R-věta:

Více