Září - ZŠ a MŠ Heřmanov

Komentáře

Transkript

Září - ZŠ a MŠ Heřmanov
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘŠKÁ ŠKOLA
HEŘMANOV, OKR. DĚČÍN
DODATEK č.2
č.j. 03/2015
ŠVP „DUHOVÉ POHÁDKY“ (č.j.25/2013)
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
ředitelka školy
30.6.2015
Úvod
Dodatek č. 2 k ŠVP PV „Duhové pohádky“ byl zpracován na podnět ředitelky
školy. Důvodem je uvedení změn ve školním vzdělávacím programu a
doplnění nových integrovaných bloků předškolního vzdělávání. Změny se
týkají nového zařazení tematických bloků environmentální výchovy, vytvoření
center aktivit ve třídě, personálního zajištění a prostorových podmínek.
1. Část 2.1 ŠVP „DUHOVÉ POHÁDKY“
CÍLE A ZÁMĚRY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
V této části je doplněno: ve školním roce 2015/2016 se nově otvírá
přírodovědný koutek „ Ekokroužek“ pod vedením paní učitelky Jitky
Chlumské. Škola pořídí několik druhů menších zvířat, které budou
umístěny v místnosti v přízemí budovy. Děti budou mít možnost
setkávání se zvířaty a seznámení s péčí o ně. Cílem bude přiblížit dětem
zvláštnosti a znaky života těchto zvířat. Přírodovědný koutek bude
přirozenou cestou a prožitkovým učením v dětech podněcovat kladný
vztah k přírodě, zvířatům a správnému chování k naší planetě.
Přírodovědný kroužek vznikl jako spontánní součást nových
integrovaných bloků předškolního vzdělávání zaměřených hlavně na
environmentální vzdělávání. Dále ve třídě dle dané situace vznikají
centra aktivit. Pedagožky centra vytvářejí individuálně podle možností
a podmínek ve třídě. Vzhledem k prostorové situaci nelze vytvářet
centra dlouhodobě. Je využito i jiných prostor v budově školy (chodba,
místnosti v přízemí, třída ZŠ.)
2. Část 11 Integrované bloky předškolního vzdělávání
Od září 2015 bude předškolní vzdělávání mateřské školy probíhat podle
nových integrovaných bloků s názvem „ Vesmírná pohádka“.
Vzdělávací obsah je převážně zaměřen na environmentální vzdělávání.
Témata jsou zpracována do jednotlivých bloků na různých planetách ve
vesmíru. Cestování z planety na planetu dětem připraví podrobnější a hlubší
probádání vesmíru, zvířecího a rostlinného života. Děti budou motivovány
k ochraně životního prostředí a správnému vztahu k planetě Zemi.
Motivace bude probíhat pomocí látkového maňáska kosmonauta Hvězdíka,
se kterým děti navštíví různé pohádkové planety. Děti se během roku seznámí
s planetou ledu, dinosaurů, stromů, barevnou planetou, planetou lásky,
planetou pro všechny a dalšími planetami.
3. Část 7 Personální a pedagogické zajištění
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková – kvalifikace pro předškolní
vzdělávání, základní vzdělávání, speciální vzdělávání
Učitelky MŠ:
pí. Jitka Chlumská – kvalifikovaná pro předškolní vzdělávání
pí. Klára Prajsová – započaté studium speciální pedagogiky
pí. Gabriela Švandrlíková – speciální péče
pí. Petra Sabová – kvalifikovaná asistentka pedagoga
Další zaměstnanci:
pí. Jana Šilhartová-kvalifikovaná kuchařka školní jídelny
p. Přemysl Švandrlík – vedoucí školní jídelny
pí. Jana Novotná – domovnice
4. Část 3.2 Věcné podmínky
Na zahradě školy byly odstraněny nevyhovující průlezky a sportovní náčiní. V srpnu
2014 byla zahrada školy vybavena novými průlezkami odpovídajícími
bezpečnostním předpisům.
Do herny mateřské školy byly zakoupeny nové židličky odpovídající hygienickým
parametrům.
5. Příloha č.1 Integrované bloky „ Vesmírná pohádka“
Dodatek byl zpracován dne 30.6.2015
Příloha č.1 Integrované bloky „Vesmírná pohádka“
Září
 Vesmírné putování
 Neotesaná planeta
 Barevná planeta
Říjen
 Planeta stromů
 Strašidelná planeta
Listopad
 Planeta zdraví
 Planeta dobra a zla
Prosinec
 Popletená planeta
 Vánoční planeta
Leden
 Ledová planeta
 Planeta ptáčků
Únor
 Planeta robotů
 Starobylá planeta
 Hudební planeta
Březen
 Velikonoční planeta
 Planeta rostlin
 Planeta sucha
Duben
 Vodní planeta
 Ohnivá planeta
Květen
 Planeta lásky a kamarádství
 Planeta dinosaurů
Červen
 Planeta zvířat
 Indiánská planeta
Vesmírné putování
Motivace a vzdělávací obsah
Děti, pamatujete si na příběhy o Neználkovi, které jsme si četli před spaním? Ano, Neználek byl ve
Slunečním městě a také na měsíci. Děti a víte někdo, co je vesmír? Jsou tam hvězdy, měsíc, slunce,
mléčná dráha meteority a také planety. Děti, znáte název nějaké planety? Víte, kdo cestuje ve vesmíru?
Seznámíme se s planetami sluneční soustavy. Přečteme si o nich pohádky a naučíme se básničku o
Sluníčku, O hvězdičkách. Zaexperimentujeme si s pěnou na holení a potravinářskými barvami. Budeme
si prohlížet encyklopedie a časopisy o vesmíru (Pastelka). Přivítáme nově příchozí děti. Seznámíme je
s prostředím MŠ a s pravidly. Děti si při činnostech a společných hrách zapamatují svoji značku, jména
kamarádů a osvojí si pravidla a denní režim v MŠ. Zahrajeme si PH „Pohyb planet“- podávání míčů nad
hlavou, koulení, házení, chytání....
Výcvik kosmonautů
Celoroční hra podle časopisu pastelka zaměřená na rozvoj celé osobnosti dítěte.
Každé dítě má průkaz kosmonauta a za splnění úkolu získá obrázek do průkazky.










Zápis do školy kosmonautů
Trénink pěti smyslů
Trénink paměti
Tréning pozornosti, pohotovosti, rychlosti, postřehu
Trénink zručnosti a dovednosti
Trénink speciálních dovedností
Orientace v prostoru a čase
Jak se kosmonauti oblékají, převlékají, obouvají – Skafandr
Letecký den
Tři, dva, jedna – start!!!!!!!!!!
Očekávané kompetence










mít základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě
Zemi
poznávat technické prostředí a jeho vývoj
vnímat svět jako rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý
být ohleduplný k druhému, dokázat ocenit jeho práci
spolupracovat ve skupině, být tvořivý
využívat tvořivé postupy, mít rozvinutou fantazii a představivost;
vcítit se do pocitů a dojmů druhého člověka;
znát celé své jméno a jména kamarádů
adaptovat se na prostředí MŠ
odloučit se na určitou dobu od rodičů




zapamatovat si svoji značku a místo v šatně
srozumitelně mluvit o své rodině – jmenovat členy rodiny
experimentovat při výtvarných činnostech (pěna na holení, potrav. barvy)
pohybovat se dynamicky po delší dobu
Neotesaná planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Děti honem nasedat, poletíme dále od pana krále, princezen a kočárů až na další planetu.
Pozor dveře se otvírají a kdepak to jsme. A už vidím nějaké lidi. To je děti paráda, jsme
na planetě lidí. Ale pozor ti lidé jsou divní, celý hnědí a hrubí, copak jim to kouká
z kalhot? „Dobrý den.“ „Můžeme se zeptat…“ Ale co to slyšíme? „ Uhni, nepřekážej,
spěchám“ „ Nevidíš, že tady procházím?“ Paní učitelka s dětmi nevěří vlastním uším.
Copak takhle se mluví? Asi jsme se přeslechli. Půjdeme dál, třeba do parku. Mají tu
hezký park a v něm je pískoviště a na něm děti. Jak si pěkně hrají. Děti pojďte také na
písek. Požádáme ty cizí děti o půjčení hraček. Jak to asi řekneme? Děti zkusí mluvit
hezky a slušně. Ne jako ten první pán. Ale děti, podívejte, oni ty cizí děti mají také něco
na těle. Podíváme se blíže, co to asi je. Aha to je dřevěná kůra. Zapřemýšlíme, proč jsou
děti a další lidé na planetě porostlí dřevěnou kůrou. To bude asi kvůli tomu neotesanému
chování. Lidé se neumějí slušně chovat a takovým lidem se říká neotesanci, hrubiáni a
dřeváci. Hrubě mluví, neotesaně se chovají prostě jako kus dřeva, které nikdo neotesal.
A naše nové kamarády nikdo nevychoval. Děti zkusme ty hrubiány naučit slušnému
chování. Společně si pravidla slušného chování řekneme, předvedeme a vyzkoušíme.
Budeme hádat, jaké situace jsou správné a jaké ne. Využijeme krásné knížky Macha a
Šebestové, kteří učili slušnému chování Jonatána a kočku Micku. Naučíme se písničky
o slušném chování. Budeme rozvíjet serialitu pomocí obrázkových příběhů, poznávat
nesmysly a ze špalíčků dřeva si vyrobíme Neotesánka. Naučíme se práci s pilkou,
pilníkem a šroubovákem. Pomocí hry a dramatizace si osvojíme základy slušného
chování.
Očekávané kompetence














poznat špatné chování dětí k ostatním
osvojit si základy slušného chování
používat slova typu děkuji, prosím, s dovolením, promiňte, nezlobte se
uvědomit si proč je hezké chování mezi lidmi správné
naučit se písničky nebo říkadla na téma slušné chování
uvědomit si a umět poznat opaky – antonyma
rozvíjet serialitu – stejně se opakující vzory obrázků
umět dokončit příběh dle obrázků
dramatizovat příběh, pohádku o správném chování
poznat materiál dřevo, mít o něm znalosti, vědět proč lesy chránit
mít povědomí o zelených rostlinách a jejich důležitosti pro život lidí
umět pracovat s nářadím
znát bezpečnost při práci
vyrobit za použití nástrojů malé polínko, nalepit látku a vlnu …. Neotesánek
naučit se hodnotit své chování i druhých
Barevná planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Hvězdíku, na jakou planetu jsi nás dnes vzal? Podívejte se pozorně. Jé, děti, to je planeta plná
barev. „Dovolte děti, abych vás seznámil s místními obyvateli. Jsou to skřítci Barvínci a každý z
nich bydlí v jiné části této planety. Kolik jich tu je? Jestli pak uhodnete ve které části barevné
planety? Ano, každý bydlí na své oblíbené barvě. Pojďte si to tu prohlédnout. Malý Barvínek
Červenáček se ztratil a nemůže najít cestu domů, na cestu mu můžeme zahrát nějakou písničku
na xylofon. Jdeme na to!
Děti budou určovat, která barva na planetě převládá, které je naopak málo. Prozradí
Hvězdíkovi, ve které části barevné planety by se jim nejvíce líbilo. Přiřadí svého Barvínka ke
správnému domečku podle velikosti a barvy a vymyslí skřítkovi jméno podle barvy. Společně
s Červenáčkem budou řešit labyrinty a děti si budou rozvíjet logické myšlení při přiřazování
černobílých předmětů k barvám (mrak k modré barvě, žlutá ke sluníčku). Podle barev zahrají
písničku na xylofon. Procvičí si počítání v oboru do 5 a budou určovat množství (více x méně).
Děti si natrénují samostatné oblékání a svlékání při hře „Jakou máš barvu“(jednobarevné
oblečení) Barvínek dětem představí motýla Modráska očkovaného a jeho životní cyklus. Ve
školce najdou motýlí vajíčka a zahrají si PH „Životní cyklus motýla“, „Opylování květin“ (sání
brčkem), „Slepá housenka“. Na vycházkách budeme pozorovat barvy v přírodě. S Barvínky se
naučí zacházet se štětcem a barvami. Poznají, jak využít přírodní materiály k malování. Z
přírodnin si také postaví svého skřítka. S barvínkem si pohrají s barevnými míčky, budou je
koulet, házet, chytat a hrát hry, třeba „Obr a paleček“ „Na třetího“.
Očekávané kompetence
















umět poznat barvy základní i doplňkové
experimentovat s barvami – míchání barev, sytost barev ( světlá x tmavá, teplá x
studená..)
mít povědomí o ochranném zbarvení živočichů
umět zahrát na xylofon podle barev
umět přednést báseň a zazpívat píseň na téma barvy
využívat logické myšlení a jazykový cit
orientovat se v číselné řadě 1 - 10, vyjmenovat ji, porovnat, chápat číslo jako počet
prvků
určovat barvy v přírodě – char. barvy pro roční období
znát své jméno a jména dětí ve třídě, poznat dítě mezi ostatními
umět se obléknout, zvládnou zapnout zip a knoflík
experimentovat s barvami - zapouštění barev do mokrého podkladu, do klovatiny
umět využít přírodniny k malování (listy, květy, pampeliška, tráva ….)
dokázat vytvořit z přírodnin koláž– kaštany, žaludy, kukuřice, listy……
umět hledat barvy v přírodě – jména živočichů
umět se orientovat v přírodním prostředí, umět se podle barev orientovat na dané trase
umět vyjádřit svoji oblíbenou barvu, umět vybrat barvu pro kamaráda - emoční a soc.
cítění




vyjádřit pocity pomocí barev
umět chytat a házet míč, užívat různé náčiní
pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
Planeta stromů
Motivace a vzdělávací obsah
Děti, byl jsem na planetě stromů a uprostřed ní stál uschlý strom. Celý týden jsem chodil okolo a nevšiml
si ho. Jednou ráno se u něho zastavím a dívám se na něj.“ Jé ten je smutný, vůbec se mi nelíbí.“ Povídám
si. Když se tak dívám na ostatní stromy, jak se jejich listí krásně zbarvuje, je mi toho stromu opravdu
líto. Přemýšlel jsem a přemýšlel, jak bych to udělal, aby i tento strom rozveselil. Měli byste nějaký
nápad? Já jsem začal opadané listy z jiných stromů sbírat a věšet je na suché větvě. Měl jsem do večera
práce až nad hlavu, ale nevadilo mi to, protože když jsem se na strom podíval, jak se začíná proměňovat,
dělalo mi to takovou radost, že jsem si u toho i začal prozpěvovat. Když jsem odcházel, zdálo se mi, že
se na mne strom směje a vůbec už nebyl smutný. V noci se mi zdálo, že se mnou strom mluví a děkuje
mi, že mohl být alespoň chvíli hezký.
Poletíme se na planetu podívat?
S Hvězdíkem děti poznají listnaté a jehličnaté stromy. Dozví se, že ovocné stromy jsou listnaté a
rozdělují se na peckovice, malvice a bobule. V lese děti najdou jedlé, nejedlé i jedovaté houby. Hvězdík
děti seznámí s novými druhy hmyzu. Jedni jsou ochránci lesa (mravenec lesní, kuklice, lumek) a druzí
jsou škůdci lesa(obaleč dubový, lýkožrout smrkový, bekyně mniška). Dle své fantazie si z přírodnin si
každý vytvoří skřítka, který bude stromy chránit před škůdci. Pomůže dětem s výrobou lodiček z kůry
stromů, a také jim ukáže, jak se vyrábí papír. Popovídají si společně o deštném pralese a navštíví
ohrožený druh opic – orangutany. Děti naučí Hvězdíka pohybovou básničku zaměřenou na klenbu nohy
„My jsme malé opičky“ a připraví si v herně a na zahradě MŠ opičí dráhu ( lezení na síti, šplhání na
laně s pomocí, skluz na klouzačce, chůze po kladině, lezení po stěně…….)
Očekávané kompetence










získat nové informace o přírodě
znát některé názvy stromů
poznat jednotlivé části stromů
poznat některé jedlé houby a nejedlé houby
určit houby jedovaté a vědět o nebezpečí při jejich požití
v případě potřeby umět pomoci druhému
seznámit se s novými druhy hmyzu a jejich funkci v ekosystému lesa
chápat jednoduché hádanky a vtipy
vědět, že rozlišujeme plody jehličnaté stromy ( šišky ) a ovocné stromy ( peckovice,
malvice, bobule), keře
tvořivě využívat přírodní materiály při výtvarných a pracovních činnostech (kůra
stromů – výroba lodiček, skřítci



vyhledávat informace v encyklopediích (ohrožené druhy živočichů – orangutani)
projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění
pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (lezení na síti,
šplhání na laně s pomocí, skluz na klouzačce, chůze po kladině, lezení po stěně)
Strašidelná planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Ahoj děti, poletíme, ukáži vám další planetu. Je to strašidelná planeta, ale nemusíte se bát.
Všechna strašidla se připravují na strašidelnou oslavu. V chaloupce na muří nožce bydlí čarodějnice a
ze záhonu sklízí oranžové dýně. Ve strašidelném zámku bubáčci uklízejí, ohniví mužíčci udržují oheň
a černé kočky prostírají stoly. V kuchyni je bílá paní, prohledává všechna šuplata, poličky a hrnce. Co
to asi hledá? Chtěla upéci svůj vyhlášený dýňový koláč, ale nemůže najít recept a všechny ingredience
si nepamatuje. Kde by recept mohl být?
Děti, pomůžeme jí? Co by do takového koláče mohlo patřit? Zkusíme si koláč společně upéct?
Děti se dozvědí o svátku všech zesnulých. O tradicích v jiných zemích například, že Halloween je
anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých.
Děti se na halloween oblékají do strašidelných kostýmů, my si s dětmi procvičíme samoobslužné
činnosti při soutěžích v rychlém oblékání a přitom se naučíme názvy částí oblečení. Z kousků látek si
vyrobí strašidýlka, kterým našijí místo očí knoflíky. Z papírových sáčků vytvoří dýně pomocí vodových
barev a houbiček. Naučí se písničku Strašidýlko Emílek a básničku Strašidlo. Vyzkouší si strašení a
rozhýbou celé tělo, poletí jako netopýři, protáhnou se jako kočky, polezou jako pavouci po pavučině,
hlavně procvičí mimické svaly obličeje a jazyk.
Očekávané kompetence














mít povědomí o svátku všech zesnulých a jak, se slaví v jiných zemích
využít vlastní fantazie a domyslet příběh
umět dotvořit pracovní postup – recept
znát názvy určitých druhů potravin
spolupracovat, rozdělit si úkoly (při vymýšlení receptu, promyslet postup)
správně manipulovat s nůžkami, tupou jehlou a knoflíky
umět využít přírodniny pro výtvarnou činnost dle své fantazie
samostatně pracovat dle připraveného plánu práce
dokázat se samostatně rozhodnout
zapamatovat si básničku a písničku a umět ji reprodukovat
mít povědomí o životním cyklu (narození...smrt), umět rozlišit životní období
umět dramatizovat krátký příběh – využít fantazii a představivost
správně artikulovat hlásky s,š
umět napodobovat jednoduché pohyby – protahovací cviky, lezení po žebřinách, chůze
pozpátku

umět se samostatně oblékat
Planeta zdraví
Motivace a vzdělávací obsah
Ahoj kamaráde Hvězdíku! Copak to držíš v ruce? Já už vím. Děti, vy také? Lékárnička! Víte, já jsem si
sebral na zemi v trávě jablíčko a hned jsem ho snědl a teď mě bolí bříško. Dnes poletíme na planetu,
kde mě jistě vyléčí. Uhádly jste děti? Je to planeta zdraví.
Děti, jakou chybu udělal Hvězdík? Než jablko snědl, měl si umýt ruce i jablko. Víte děti, co je bacil?
Pod mikroskopem se na nějakého podíváme a také si ho vytvoříme. Umístíme si lékárničku ve školce
a povíme si o jejím obsahu. Červeňáčkovi také není dobře. Snědl spoustu bonbonů, čokolády, brambůrek
a hranolek s tatarkou. Myslíte si, že jsou to zdravé potraviny? Je ovoce a zelenina zdraví prospěšná?
Uměly byste je vyjmenovat a rozdělit? Příprava ovocného nebo zeleninového salátu ke svačince. Na
planetě se od pana doktora dozvíme, jak pomoci druhému (první pomoc) a vyzkoušíme si uzdravit
všechny hračky ve školce a nezapomeneme na správné hyg. návyky. Děti se seznámí s lékařskými
nástroji a prostředím zdravotnického zařízení. Budeme si povídat o příjemných a nepříjemných pocitech.
Prohlédneme si lidskou kostru a naučíme se názvy některých kostí. Nezapomeneme ani na vnitřní
orgány a jejich funkci (např.: srdce, plíce, ledviny..) Zarecitujeme si básničky „To jsou ruce, Bacil“.
Vysvětlíme si, co znamená rčení „Ve zdravém těle, zdraví duch“ a připravíme společně překážkovou
dráhu – přeskoky jednonož a obounož přes překážku, prolézání obručemi, vyhýbání se překážek, chůze
přes skákací kameny a rovnovážné cviky.
Očekávané kompetence


















mít povědomí o ochraně vlastního zdraví i druhých - první pomoc – pomoc druhému
znát zdravé a nezdravé potraviny
umět rozpoznat ovoce x zelenina
pojmenovat viditelné části lidského těla včetně některých dílčích částí (např. rameno,
koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány ( např. srdce, plíce, mozek, žaludek)
znát funkci některých orgánů, nejdůležitější orgány
poznat kostru člověka – pojmenovat části kostry
vědět, co je to bacil, nemoc, vir
mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
znát základní zásady zdravého životního stylu a vědět o faktorech ohrožujících zdraví
umět vyjádřit své příjemné a nepříjemné pocity, nálady, co je bolest
zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, s knížkami, s předměty denní potřeby
pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony např.
používat toal. papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník)
využít své představivosti ke slovnímu vyjádření, co jsou bacily, viry, jak mohou vypadat
využít své nápady při výtvarné činnosti
pracovat s netradičním výtvarným materiálem – škrobové barvy
přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,
básničku)
rozlišit známé chutě a vůně – příprava salátů, zdravých svačinek….
být pohybově aktivní po delší dobu v řízené aktivitě – překážková dráha – přeskoky
jednonož a obounož přes překážku, prolézání obručemi, chůze po skákacích kamenech,
vyhýbání se překážek, rovnovážné cviky
Planeta dobra a zla
Motivace a vzdělávací obsah
Poletíme dnes Hvězdíku, na nějakou planetu? Ano poletíme na planetu dobra a zla. Podívejte se támhle
letí andělíček a zpívá si „Halelujá“. Je tady klid pohoda. Každý dělá svou práci, nikdo nezahálí. Obláčky
jsou čisté a nadýchané. Andělské košilky jsou nažehlené. Honem pojďte se podívat na druhou stranu
planety. Tady je čmoud a nepořádek. Jé támhle spí Lucifer. Jeho žena Luciferka má narozeniny. Lucifer
ji pro potěšení uspořádal velikou slavnost pro celé peklo. Protože Luciferka je mlsná, chystala se na
oslavu také krupicová kaše. Nejmladší čerti dostali za úkol uvařit kaši pro celé peklo. Všechny čertice
se šly na tu oslavu nastrojit, učesat, naparádit a načančat, aby jim to slušelo. Čerti zůstali u kotlů a u
hrnců sami. Čerti kaši míchali, aby se nepřipálila, ale zapomněli, že jim Luciferka přísně nakázala, aby
přikládali jen málo, jinak jim kaše z hrnců přeteče. Jé děti, já si teď nevzpomínám, jak to dopadlo. Jak
myslíte, že to dopadlo?
Děti dovypráví příběh podle své představy. Jak takový čert vypadá? Jaké je peklo? Na planetě nejsou
jen čerti. Jsou zde také andělé. Děti, kdo se cítíte být spíš anděl a kdo čert? Ještě někdo navštěvuje děti
5.prosince? Vyrobíme si své čertíky pomocí uhlu a andílky křídou na modrý papír. Děti, je anděl hodný
a Mikuláš spravedlivý? Zarecitujete mu básničku? Vyzdobíme a rozdělíme si třídu na dvě polovinynebe a peklo. Také si zatančíme a zahrajeme pekelnické a andělské hry na „Čertovké diskotéce“. Čerti
si na zahradě zařádí na koloběžkách a odstrkovadlech. Andílci budou ladně chodit po kladině a pokusí
se zůstat stát na jedné noze. Sluch si procvičíme při hře „Řinčení čertova řetězu“, paměť „Co nám
schoval čertík“
Očekávané kompetence
















umět popsat, jak vypadá čert, Mikuláš, anděl
popsat peklo, co tam asi čerti dělají, vlastnosti čerta
popsat nebe, co andělé dělají, vlastnosti andělů
projevit své pocity ze setkání s nimi, umět o svých emocích mluvit
samostatně vyjádřit své myšlenky, přání
umět určit rozdíl mezi andělem a čertem uvědomit si rozdíl dobro x zlo
naučit se a poslouchat některé písničky a básničky o čertech, andělovi a Mikulášovi
umět pracovat s novým výtvarným materiálem - uhel
tužku držet správně dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím
dokázat vyčlenit hlásku na začátku slova
vyslovovat hlásky správně - logopedická chvilka – hláska L
správně se orientovat v prostoru
správně koordinovat ruku a oko - labyrinty
umět sladit pohyb s hudbou
správné držet tělo
užívat různé pomůcky k pohybu ( odrážedla, koloběžky, chůdy..)
Popletená planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Milé děti nastupujeme. Kampak nás raketa asi zaveze? Poletíme kolem hvězd, obletíme měsíc až na
konec světa. Ale kdepak, už vidím planetu, jaká asi bude?
Děti podívejte se, támhle běží nějaká zvířátka. Ale jak to vypadají? Hlava kozy, tělo pejska, nohy slona?
A další, nohy slepice, tělo husy a hlava kočky. Kde zvířátka bydlí? To jsem ale blázen. Podívejte se děti,
támhle je nějaký človíček. Zeptáme se ho. „Dobrý den pane, kdepak to jsme?“ An énetelpop ětenalp.
Prosím? An énetelpop ětenalp. Děti tady je všechno naruby. Hvězdíku pomoz nám. A Hvězdík to zase
ví. Ale nechme děti chvíli přemýšlet. Okolo jsou samé obrázky, asi nějaká výstava. Na obrázcích jsou
ale samé nesmysly. Děti patří slunce do rybníka? Nebo kapr na nebe? Hlava se mi z toho plete. Plete,
plete, nepoplete. Popletená planeta. Všechno je tu přeházené, naruby či pozpátku. Děti budeme si muset
poradit. Začneme tím, že srovnáme zvířátka hezky správně, jak se patří. Naučíme se mluvit pozpátku,
třeba jen své jméno. Budeme určovat hlásky ve slovech, vytleskávat ať ukážeme těm popletům, že si
také umíme hrát se slovy. A jak jsme chytří, vyhledáme nesmysly na obrázcích. Uvědomíme si, co je
vlastně nesmysl. Zkusíme vymyslet vlastní nesmysly a namalovat je. Vyzkoušíme si chůzi pozpátku,
chůzi bokem. Poskoky na jedné noze, dřepy a další cvičební úkony. Vymyslíme zamotané polohy těla.
Hra gordický uzel. Společně zkusíme vymyslet popletenou pohádku. Některé si přečteme a určíme
nesmysly. Jistě se pro nás najde i popletená básnička či říkadlo.
Očekávané kompetence
 umět určit nesmyslné situace a předměty
 vyhledat na obrázku popletená zvířátka, věci či lidi
 umět složit rozstříhaný obrázek
 rozvoj sluchového vnímání – určit první a poslední hlásku ve slově, slovo vyhláskovat a
vytleskat
 zkusit vyhláskovat nebo vyslabikovat své jméno pozpátku
 poznat popletený děj pohádky při poslechu
 na dané slovo ťuknout
 umět chodit pozpátku, střídat pravidelně nohy při chůzi
 určit správný a nesprávný rytmus
 naučit se popletené říkadlo
 logickým myšlením rozluštit lehký hlavolam
 v ekosystému les určit správný pelíšek pro zvířátka, zvířátka správně zařadit dle
přirozeného prostředí
 v ekosystému les správně zařadit stromy a plody lesa
 výtvarně pomocí modelování ztvárnit nesmyslné zvířátka
 vyrobit si masku popleteného zvířete, člověka nebo květiny
Vánoční planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Dnes poletíme na vánoční planetu, je to kousek za planetou zdraví, proletíme kolem planety dobra a zla
a už jsme tam. Jste všichni připraveni. Letíme.
Něco není v pořádku, velký vánoční strom není ještě ozdobený. Cítíte nějakou vůni? Ne! Ani cukroví
ještě nenapekli. To není dobré. Zavoláme vánoční skřítky, aby nám vše vysvětlili. Vánoční skřítkové,
kde jste? Už běží skřítek Rolnička. Ahoj kamaráde, co se stalo, že není ozdobený stromek a nevoní po
celé planetě cukroví? Byla tady velká sněhová bouře, když jsme začali stromek zdobit. Vítr nám odnesl
všechny ozdoby. Někteří se vydali ozdoby hledat a ostatní ve svých dílničkách vyrábějí nové, ale jde
nám to pomalu a nestihneme včas upéct ani cukroví. “Děti, pomůžeme vánočním skřítkům
s přípravami?“
Děti si vyzkouší výrobu vánočních ozdob z přírodnin a ozdobí stromeček ve třídě MŠ. Naučí se
zpracovat těsto, vykrájet cukroví a společně s paní kuchařkou upéct v troubě. Vyrobí dárek pro svého
kamaráda a budou si povídat o kamarádství, o pocitech, když uděláme někomu radost. Poslechnou si
vánoční koledy a naučí se několik vánočních písní, koled a básniček. Ve školce si dětí zkusí lyžovat na
papírových lyžích. Venku si vytvoříme vlastními stopami labyrint, budeme sáňkovat, bobovat a
experimentovat se sněhem. Při společném čtení se dozvíme o Ježíškovi a jeho narození. Prohlédneme si
knihy Josefa Lady s vánočními obrázky a příběhy.
Očekávané kompetence











vstřebat tu správnou vánoční atmosféru a užít si své vlastní pocity
mít povědomí o vánočních zvycích a tradicích nejen u nás, ale i v jiných zemích
zapamatovat si několik vánočních písniček, koled a básniček
vyjádřit svou představu ve výtvarných, dramatických činnostech (zpracovat různé vánoční
motivy)
umět pracovat s těstem, formičkami
umět poslouchat vyprávění druhého a doplňovat téma
orientovat se v poslechu a zpětně vyprávět příběh
rozvoj fonematického sluchu
cítit sounáležitost s ostatními– proč si dáváme dárečky, radost pro druhého
umět se pohybovat na sněhu, sáňkování, lezení ve sněhu, stavění sněhuláka
koordinovat pohyby – lyžování na papírových lyžích
Ledová planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Hurá zase letíme na novou planetu. Všude kolem se jiskří spousta hvězdiček. Letíme kolem
mléčné dráhy. Hvězdíku, podívej se, na téhle planetě to vypadá jako by vše bylo ze zmrzliny.
Děti, je vám také taková veliká zima? Někdo k nám jde. To je kamarád Nanuk – po něm se dnes
jmenují dnešní mražené lahůdky. Nanuk rád mlsá rampouchy nebo si na ně hraje písničky.
Nanuk je Eskymák a neumí česky. Musíme se s ním domluvit „posunčinou“ (pantomima). Aha,
Nanuk nás o něco prosí. Hledá svého psa. Ve veliké sněhové bouři se polekal a někam se zaběhl.
Děti, pomůžeme mu pejska najít? Kde by mohl být?
A víte, kdo je to Eskymák? Kde žije? Jak vypadá? Jaký má způsob obživy? Z čeho si Eskymák
vyrábí své oblečení? Co je iglú? Vyrobíme si iglú z polystyrenových kostek Víte, jaký je rozdíl
mezi Arktidou (Severní pól, Eskymáci, lední medvěd, polární liška, tuleni, lachtani, mroži,
spoustu ryb) a Antarktidou (Jižní pól, tučňáci, lidé zde nežijí) Která zvířata žijí za Severním
polárním kruhem a která za Jižním polárním kruhem? Známe nějaká severská zvířata? Umíme
je pojmenovat? Čím se chrání před zimou? Lední medvědi žijí většinou samotářsky. Po většinu
dne hledají potravu, za kterou jsou schopni putovat i několik desítek kilometrů denně. Jsou
velmi obratní, silní a mrštní.
Když je jaro v Arktidě a medvědice se svými mláďaty opouští své doupě, tak na opačném konci
planety přichází zima a tučňáky císařské čekají čtyři měsíce tmy. Tomuto jevu se říká polární
noc.
Jak vzniká led? Pokusy s vodou a ledem - zda led plave ve vodě, jak se chová led v teple,
(nalití vody do formiček – nechat zmrznout přes noc venku). Z papírových tácků vyrobíme
Eskymáka, pomocí bavlnek vytvoříme medvědovi kožich.
S dětmi si budeme prohlížet encyklopedie, zeměpisný atlas světa. Napodobíme severní vítr, (foukání do
pingpongového míčku, zahřívání rukou dechem). Na zvířecí slabiky si zkusíme zazpívat známou píseň
s doprovodem na rampouchy (zvonkohra). Budeme se domlouvat „posunčinou“ (pantomima).
Zahrajeme si PH „Na ledové kry, Dva mrazíci.“
Očekávané kompetence













mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur
seznámit se s novými pojmy (polární noc, polární záře)
projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat (pokusy
s vodou – led.....(
rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
mít rozvinutou fantazii a představivost
přicházet s vlastními nápady
získat elementární poznatky o životě za polárním kruhem
uvědomit si odlišnost lidských ras a kultur
porozumět projevům nonverbální komunikace a uplatňovat ji
zdokonalit si koordinaci jemné a hrubé motoriky
umět pracovat s bavlnkou a lepidlem
mít povědomí o ochraně životního prostředí – tání ledovců
nácvik hodu na cíl, bobování, sáňkování, závody psích spřežení
Planeta ptáčků
Motivace a vzdělávací obsah
„Já si létám. Já se vznáším. Nadzvukovou rychlostí.“ Slyšíte děti? Hvězdík má dobrou náladu a
prozpěvuje si v raketě. Děti nastupte si ke mně do rakety a já vás vezmu na Planetu ptáčků.
Na planetě je už chladno a sychravo. Malý vrabčák si létá jen tak mezi keříky a bezstarostně si
prozpěvuje „Čimčarara, čim, čim“. Najednou mu začne kručet v bříšku. Co to? Já mám najednou hlad!
Letí k jabloni, ale ta je holá bez jablíček bez listí. Letí na hrušeň a nic. Vrabčáček létá po planetě, ale
nikde není nic k snědku. Co já ubohý budu jíst? Kde mám nějaké jídlo najít? Děti, pomůžeme
vrabčáčkovi? Jakou potravu mu nabídneme? Děti na planetě nejsou jen vrabci, ale i jiní ptáčci.
Prohlídneme si obrázky ptáků, kteří přezimují, ale i těch, kteří odletěli na teplejší místa na světě.
Vyrobíme vrabčákovi kamarády. Naučíme se písničku „Huboval vrabčák“, „Bude zima bude mráz“. Na
vycházkách budeme poslouchat zpěv ptáků ( sýkora koňadra, vrabec obecný, ...)Zahrajeme si PH „Na
hlídače a vrabce“, sluchovou hru „Ptáčku, jak zpíváš?. Procvičíme si pojmy nahoru dolů vlevo vpravo
při didaktické hře „Kam letí ptáček“. Zhotovíme krmítko pro ptáčky, umístíme je na vhodné místo,
abychom mohli ptáčky pozorovat. Logopedická chvilka s hláskou „Č“.
Očekávané kompetence














mít základní znalosti o životě ptáků a dokázat o nich povídat
umět dokončit příběh nebo vymyslet jinou vlastní variantu
umět udržet pozornost (sledovat ptáky na zahradě i v okolí mateřské školy)
mít rozvinuté pozorovací schopnosti, zrakovou diferenciaci, paměť a rozlišování
mít schopnost rozlišování figury – se zaměřením na vyhledávání obrázků na pozadí
orientovat se vpravo, vlevo
napodobit základní geometrické znaky a tvary( čára svislá, čára vodorovná, křížek,
vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)
správně vyslovovat hlásku č
umět se vzájemně domluvit a spolupracovat
doprovázet pohyb zpěvem
umět stříhat a nalepovat
přemýšlet, vést jednoduché úvahy
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
Planeta robotů
Motivace a vzdělávací obsah
Dětí, hurá do rakety, startujeme a letíme. Rrrrr. Jsme na místě. Podívejte, děti, někdo přichází.
„Ví-tám vás na pla-ne-tě ro-bo-tů. Jsem ro-bot E-mi-lek a chtěl bych vám na-ší pla-ne-tu u-ká-zat.“
Rozumíte děti této cizí řeči? Vyzkoušíme si ji také?
Všude na planetě jsou ozubená kola, šrouby, matky, plechy, trubky, také některé věci z plastu a skla.
Vše zde funguje automaticky, stačí zmačknou příslušné tlačítko a splní se váš požadavek. Zeptáme se
Emilka jestli mají na jejich planetě parky a dětská hřiště. Mají, ale vše je z plechů ve tvaru koleček,
trojúhelníků, čtverečků, kostiček, železných trubek, ozubených koleček. Děti přemýšlí, co na planetě
chybí. Zjistí, že jsou to rostliny, stromy, tráva, keře…
Vezmeme Emilka do naší školky a děti mu vysvětlí, jak je to u nás ve školce. Děti budou hledat rozdíly
mezi mechanickým a automatickým, elektronickým řízením předmětů, strojů a přistrojů (otevírání dveří,
řízení automobilu, kuchyňské roboty, přístroje ovládané zvukem). Děti s Emilkem zhlédnou pohádku
„Krtek ve snu“(život bez automatů). Děti ukáží Emilkovi, třídění odpadu do barevných kontejnerů.
Zasadí společně na zahradě strom a ukáží naší zahradu. Z geometrických tvarů vyrobí Emilkovi
kamarády. Hrou na barevná auta si s Emilkem procvičí pozornost, prostorové vnímání a poznávání
barev. Pomohou Emilkovi pochopit pravidla silničního provozu a předvedou, jak se správně chovat
v dopravních prostředcích. Koordinaci ruky a oka si procvičí při vystřihování autíček z novin a časopisů.
Emilkovi nejde zvednout ruka. Co teď? Robotovi stačí vzít olejničku a ruku promazat. Děti mu
předvedou, jak se oni udržují v kondici zdravotními, protahovacími a uvolňovacími cviky.
Očekávané kompetence












mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat vymyslet jména pro roboty
popsat situaci, událost – cesta do školky
rozkládat slova na slabiky - řeč robotů – hláskování, slabikování
uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují - třídění odpadu
pojmenovávat a popisovat dopravní prostředky podle obrázků
umět tvořivě využít výtvarný materiál - roboti z odpadového materiálu,
robotická auta
rozlišit sluchem různé druhy materiálů – sklo, dřevo, papír…..
rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy a vlastnosti
objektů např: lesk, hladkost a jiné specifické znaky
správně reagovat na akustické a světelné signály
pochopit, že jsou stanovena pravidla silničního provozu, která je nutné
dodržovat
vědět jak se zachovat v případě dopravní nehody, umět se bezpečně rozhodovat
a řešit různé dopravní situace
umět se řadit do zástupu, do řady, do kruhu



rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, orientovat se vpravo a vlevo
pohotově reagovat na určený signál
osvojit si vyrovnávací, protahovací a uvolňovací cviky
Hudební planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Hvězdíku, jaké máš dnes pro nás překvapení? Pojďte všichni do rakety, vydáme se na cestu. Děti
poslouchejte! Slyšíte něco? (z CD hraje píseň) Ano! Já také slyším hudbu. Letíme na hudební planetu.
Víte někdo, jak se tato písnička jmenuje? „ Já jsem muzikant.“ Uměly byste ji zazpívat? Držte se,
přistáváme! Všude kolem jsou nějaké předměty. Aha, hudební nástroje. Umíte je pojmenovat a zahrát
na ně? Děti se naučí názvy hudebních nástrojů a rozdělí podle druhu (dechové, strunové, bicí) Děti si
budou rozvíjet sluchové vnímání při určování jednotlivých hudebních nástrojů. Děti se naučí poznávat
zvuky kolem sebe a v přírodě. Více se zaměříme na zpěv ptáků a využijeme nahrávky na CD.
S Hvězdíkem si děti zkusí vyrobit vlastní hudební nástroj z přírodnin. Vytvoří dětský orchestr a společně
si písničku zazpívají a doprovodí se svými nástroji. Děti se seznámí s několika lidovými písničkami a
budou je samostatně interpretovat u klavíru. S Hvězdíkem se budeme pohybovat dle zadaného rytmu
(chůze, běh, pochod, chůze poskočná) Při hře „Hlava, ramena, kolena“ si zopakují části lidského těla. V
prostorách MŠ budou hledat druhou polovinu hudebního nástroje. Pokusí se hudební nástroj dokreslit,
menší děti sestavit z dílů a pohybově předvést, jak se na nástroje hraje. Pohybem vyjádřit obsah písní.
Očekávané kompetence
















seznámit se s písní „ Já jsem muzikant“ , „To je zlaté posvícení“, „Nepudu domů“
umět zazpívat několik dětských písní
umět poznat některé hudební nástroje, rozdělit je podle druhů
spolupracovat při hře na hudební nástroje (dětský orchestr)
určovat 1. a poslední slabiku, hlásku
umět hrát na tělo – „Hlava, ramena“
umět pojmenovat jednotlivé části svého těla
poznat píseň podle melodie, obrázků
vyjmenovat číselnou řadu, chápat číslo jako počet prvků
umět rozpoznávat antonyma (malý x velký, široký x úzký)
zvládnout dokreslit 2. polovinu hudebního nástroje, najít hudební nástroj mezi
ostatními
umět si vyrobit HV nástroj z přírodnin netradičních materiálů – dle fantazie (čočka
ve sklenici, dvě lžičky….)
umět rozeznávat zvuky přírody – poznat některé hlasy ptáků
rozpoznat vysoké x hluboké tóny - PH „Dole dřep, nahoře špičky“
využít fantazii a představivost
umět improvizovat s padákem na příběhy s hudbou


ovládat dechové svalstvo – nádech nosem, výdech ústy
přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
Starobylá planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Další planeta je krásná a přitom je vidět, že je tu již stovky let. Jako bychom se vrátili v čase. Kolem nás
se rozprostírá krásná krajina. Všude jsou zelené louky, lesy, v údolí se vine potok s průzračnou vodou,
v dálce jsou vidět kopce a vrchy porostlé zelenou travičkou. Je to tu skoro stejné jako u nás. Jen ten
vzduch tak nějak jinak voní. Děti podívejte se, támhle jde nějaká babička s otýpkou dříví. Zeptáme se.
„Babičko, jak se říká tomuto kraji?“
„Ale děťátka, vy asi jdete zdaleka. Jste v království prince Radovana.“ Aha, tak to jsme opravdu
cestovali v čase. Pojďte děti, podíváme se, jaké to bylo v dobách princezen a králů, v dobách našich
babiček a dědečků, kdy ještě nejezdila auta, lidé si psali dopisy místo vzkazů po telefonu, večer se
vyprávěly pohádky a děti televizi neznaly. Čas plynul pomaleji a nikdo moc nespěchal. Lidé nestavěli
továrny a příroda nebyla zatěžována nečistotami. S dětmi se zamyslíme nad rozdíly dnešního světa a
světa dávných dob. Budeme hledat rozdíly u předmětů denní potřeby (hodiny, pračka-valcha, povoz
s koňmi – auta a nákladní auta, nádobí plechové a dřevěné – sklo a porcelán, kuchyňské náčiní – roboti,
elektrika, vodovody, hračky dnešních dětí a dětí v dobách králů.) Budeme si všímat oblečení – různé
druhy (venkovské, šlechtické…). Naučíme se tancovat jako princezny. Z látek vytvoříme oblečení pro
chudou dívku a bohatou princeznu. Sluchově budeme rozlišovat zvuky dnešní doby a zvuky starobylé.
Společně si vysvětlíme, co znamená panenská příroda. Je ještě dnes na naší planetě taková příroda? Co
znamená slovo starobylý? Proč musíme takové věci či rostliny chránit? Proč se píšou kroniky? Kdo je
to archeolog? Kdo je kastelán na zámku? Byly děti někdy na prohlídce zámku?
Očekávané kompetence

umět rozlišit předměty od sebe časově odlišné

znát pojem čas a plynutí času

naučit se alespoň určení celých hodin

slovně vyjádřit rozdíl současnosti a doby před sto lety

vědět, kde se dočteme o starých dobách

rozvoj sluchového vnímání – zvuky strojů, elektrospotřebičů, zvířat a hudebních
nástrojů

umět zacházet s látkou a lepidlem, práce s nůžkami

namalovat princeznu pomocí vodových a temperových barev

mít povědomí o významu panenská nedotčená příroda

podoba nezkažené, čisté přírody

znát alespoň pět chráněných rostlin v ČR a pět zvířat v ČR

vědět proč jsou zvířata a rostliny chráněné

procvičit si vidění množství

naučit se základní kroky valčíku

rozlišit barvy
Velikonoční planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Vzhůru děti na novou planetu. Poletíme kolem planety robotů, potom doprava kolem strašidelné planety
a jsme na místě.
Tady je krásné teplo a všude zelená travička. Podívejte se děti, kolem cestiček se zelenají keře a na nich
rostou..... Co to na nich roste? Jdeme se kouknout blíž. Aha malovaná vajíčka. Výborně poznaly jste
Velikonoční planeta.
Kdopak to k nám hopká? Velikonoční zajíček. Ahoj Děti, já zajíček Bílé ouško, chtěl jsem si namalovat
své velikonoční vajíčko, abych ho mohl navěsit na keříček u svého domečku. Jenže ve spíži už žádné
nemám. Nevíte, kdo by mi mohl vajíčka dát?
Společně s dětmi budeme přemýšlet, odkud se berou vejce. Pomůžeme zajíčkovi najít slepičku, která
mu za zrníčka a vodu snese vajíčka. Zajíček děti na oplátku naučí používat přírodní barviva na obarvení
vajíček (osení - zelená, slupky od cibule - žlutá, červenohnědá, hnědá, červená řepa a bezinky – červená,
kmín - žlutá, ořechová kůra – hnědá), skládat rozbitá vajíčka, hledat druhou polovinu vajíčka a uplést
pomlázku. S kuřátkem vyrobí přáníčka z barevných papírů a kousků látek.Také děti seznámí s tradicemi
a symboly velikonoc. Děti se o něm naučí koledu a legrační písničku, při které se doprovodí na DHVN.
Zahrají si PH „Zajíček hledá vejce“, „ Na sběrače“
Očekávané kompetence:






seznámit se s tradicemi českých Velikonoc, se symboly – velikonoční koledy,
písničky, hry
naučit se při tvořivé hře vzájemně respektovat, umět se domluvit na pravidlech
být ohleduplný k ostatním kamarádům při hudebních a pohybových hrách, pomáhat
si.
kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat lepit, vytvářet objekty z přírodních i
umělých materiálů
chápat jednoduché hádanky
doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek




uvolnit se při hudebních činnostech
spontánně se projevovat při pohybových hrách
vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu
nebát se použít netradiční materiály při výtvarné činnosti - přírodní barviva : osení
(zelená), slupky od cibule (žlutá, červenohnědá, hnědá), červená řepa a bezinky
(červená), kmín (žlutá), ořechová kůra (hnědá).
Planeta rostlin
Motivace a vzdělávací obsah
Hvězdík už skulinou vidí novou planetu. Je zelená s barevnými puntíky. Tak šup na planetu. Jé! To
nejsou puntíky, ale barevné kytičky. Hvězdíku, to je planeta rostlin. Poslouchejte děti, tady někdo pláče.
Je to malá růžová kytička. „Copak se ti stalo, květinko?“ Já jsem se vyhřívala na sluníčku a ono mi
vypilo červenou barvu z mé sukýnky. Poraďte mi, co mám teď dělat. Zavoláme dešťové mraky. Prší.
Květinka nasaje vodu, která se vsákla do země a je tmavší a tmavší, až úplně červená.
Děti si sednou s Hvězdíkem na zahradě mateřské školy a budou si povídat o přírodě. Rozhlížet se kolem
sebe a určovat názvy rostlin a stromů. Společně s Hvězdíkem se snaží přijít na to, proč jsou rostliny pro
nás důležité, k čemu je využíváme - např. některé bylinky používáme na vaření, semínka slunečnice jedí
ptáci, ale také se z nich lisuje olej, který používáme na vaření, některé rostliny se mohou použít na
barvení látek. Pod listy rostlin se schovávají i zvířátka, včely sbírají z květin pyl a úlu vyrábějí med, z
obilí se vyrábí mouka, ze které, se pečou koláče. Stromy a rostliny vyrábí kyslík, který dýcháme a
potřebujeme k životu (fotosyntéza). Při vycházkách do okolí MŠ na louky a pastviny si děti procvičí
chůzi a běh v nerovném terénu, překonávání přírodních překážek a rovnováhu při přecházení lávek.
Očekávané kompetence















poznat některé rostliny na zahrádce
umět rozdělit přírodu na živou a neživou
dokázat poznat rostliny podle druhu
všímat si nepořádku a škod, starat se o květiny, zvládat drobné úklidové práce
zdokonalení mluvního projevu
poznat rostliny v jiných zemích – návštěva botanické zahrady – masožravé květiny
mít poznatky o planetě Zemi např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních období
mít povědomí o léčivých rostlinách – čaje, koření, masti
poznat a porozumět novému slovu fotosyntéza
porozumět běžným projevům emocí a nálad
vlastními prožitky si lépe upevnit nové poznatky o rostlinách
vědět z čeho se vyrábí mouka a jak ji využijeme v kuchyni
posilovat zvídavost a zájem o přírodu
vyzkoušet si práci s voskovými pastely a vodovkami
všímat si změn v přírodě při vycházkách do okolí MŠ

zdokonalit chůzi v nerovném terénu, procvičit si rovnováhu, překonávat přírodní
překážky
Ohnivá planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Hvězdíku, venku je zima, ale u nás ve školce je krásné teplo. Jestlipak víš, proč tomu tak je? Ve školce
je teplo, protože se topí v kamnech. V kamnech je oheň, který ohřívá vodu v trubkách. Trubky rozvádějí
teplou vodu po školce a do radiátorů a od nich je tady krásné teploučko. Děti, pojďte do rakety, vezmu
vás na ohnivou planetu a tam se vše o ohni dozvíme.
Tak vystupovat. Zdálky na nás někdo mává. Poznáte, kdo je to? Ano, to je můj kamarád hasič Soptík.
Ahoj Soptíku, přiletěl jsem s dětmi na vaši planetu, abych jim ukázal jaký je oheň pomocník, ale že také
dokáže škodit. Pomůžeš mi s tím? Velice rád, oheň je můj kamarád, ale musí se s ním zacházet opatrně.
Jé, děti, já jsem zapomněl zmrzlinový dort v obýváku na stole. Honem domů!
Děti, proč Soptík tak rychle utíkal domů?
Víte děti, jak se chránit a chovat při nebezpečí? Víte, jak nám oheň pomáhá? Jak škodí? Víte, jak oheň
vzniká a co potřebuje? Chcete si vyzkoušet práci opravdového hasiče? Ukáži vám, co dělat, při
hasičském poplachu, jak se namotávají hadice, rychlé oblékání hasičů při poplachu, běh s hadicí mezi
překážkami, lezení po žebříku na střechu zásahového vozu. A všichni si to vyzkoušíme. Zazpíváme si o
hasičích písničku a naučíme se básničku.
Společně si poslechneme pohádku „Mravenčí hasiči“ a na mraveniště se promění i naše MŠ. Všichni
budeme jako mravenci spolupracovat a postavíme si malou hasičskou stanici z recyklovatelných
materiálů
Očekávané kompetence











znát význam ohně - pomáhá i škodí
uvědomovat si co je nebezpečné
spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí
vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby
obrátit o pomoc, koho přivolat)
soustředěně poslouchat pohádku, nenechat se vyrušit
zapamatovat si jednoduchou básničku, písničku a přednést ji před kamarády
umět bezpečně zacházet s nůžkami a lepidlem
vyjadřovat svou představivost s barvami a recyklovatelnými materiály (vytvořit koláž),
hasičská stanice
uplatňovat postřeh a rychlost
orientovat se v řadě (první, poslední)
umět reagovat na určený signál - nácvik hasičského poplachu



dodržovat tempo písně, vytleskávat rytmus (píseň „ Hasiči“ )
pochopit význam sboru, potřeba, vybavení…. - v komunitním kruhu
procvičit běh v terénu s předmětem v ruce (hasič. hadice), lezení po žebřinách…
Planeta lásky a kamarádství
Motivace a vzdělávací obsah
Děti s paní učitelkou opět vstupují do rakety a společně s Hvězdíkem odlétají vstříc novým
dobrodružstvím. Letíme kolem planety barev, podívejte děti. Ale copak se to před námi ukazuje?
Planeta, která krásně září růžovou barvou. Děti, stiskněte tlačítko a přistáváme. Na planetě nás vítají
malí človíčkové. Všichni mají bílá trička a na nich červené srdíčko. Jsou moc usměvaví, veselí a moc
hodní. Hned nám ukazují, kudy jít, podávají nám ruku na přivítanou. Děti, jaká je tohle asi planeta,
všichni se tu mají rádi, nikdo si neubližuje, nikdo se nemračí, vzájemně si tu lidé pomáhají. Zeptáme se
Hvězdíka. „Hvězdíku, znáš tuto planetu?“
Ano náš kosmonaut ví a zná, vždyť procestoval celý vesmír. Děti a co vy si myslíte o lásce a přátelství.
Jak je taková vlastnost důležitá? Budeme si povídat o vztazích mezi dětmi a lidmi kolem nás. Kdo může
mít přátelství a lásku? Jací musí lidé být, aby jim v životě kvetla láska, přátelství a štěstí. Zkusíme
pantomimou předvést různé pocity a vlastnosti lidí. Zkusíme lásku namalovat. Vymyslíme pravý opak.
Jak dáme lidem najevo lásku, kamarádství a naopak nenávist, odpor a lhostejnost? Naučíme se
zamilovanou píseň nebo báseň. Procvičíme si obratnost jazyka a úst při slovních hříčkách. Můžeme
zkusit vyrobit dárek z lásky. Napsat zamilovaný dopis. Zamyslíme se nad tím, koho máme moc rádi a
kdo má asi rád nás? Vzpomeneme si na pohádky, ve kterých láska vítězí nad zlem. Co by zmizelo ze
světa, kdyby se měli všichni rádi? Jak by vypadala naše planeta, kdyby se k ní lidé chovali zamilovaně
a přátelsky?
Očekávané kompetence

umět uvažovat o lidských vlastnostech a vztazích

zvládat vyjádřit své pocity slovy

nebát se projevit své pocity a touhy před ostatními

uvědomovat si přínos hezkého chování mezi lidmi

umět se vcítit do pocitů druhého

upevňovat v dětech sounáležitost a přátelství

procvičit si paměť a výslovnost hlásek při recitaci básně a zpěvu písní

cvičit rytmus při hře na orfeovy nástroje –píseň pro maminku, kamaráda, lásku

rozvoj tělesného zdraví při hudebně pohybových hrách – „Mám šáteček mám“,
Kdyby tady byla taková panenka“, „Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany“.

umět pracovat s tupou jehlou a bavlnkou – výroba dárku

přemýšlet o chování lidí k planetě zemi

výtvarně ztvárnit planetu hezkou a ekologicky zničenou

vyrobit srdce z lásky darované

cvičit sluchovou pozornost při čtení pohádek o lásce a přátelství
 rozvíjení zrakového vnímání při vyhledávání postav na obrázku (usměvaví lidé x
zamračení lidé)
Planeta zvířat
Motivace a vzdělávací obsah
Haló, děti, nastupujeme do rakety. Dnes vás vezmu na planetu zvířat. Těšíte se? Planeta zvířat se nachází
mimo naši galaxii. Je hodně daleko. Na této planetě žijí jen živočichové a lidé mohou jenom se zvláštním
povolením. Já povolení mám a můžu další vystavit jenom těm, kteří vědí, jak se ke zvířátkům chovat.
Vědí, co potřebují a mají rádi. Každý z vás mi poví, jaké zvířátko má doma, nebo jaké zvířátko by si
přál mít. A jak o něj budete pečovat.
Všichni si můžete jít pro povolení, jste správní chovatelé a na planetě vás zvířátka rádi přivítají.
Vystupovat, jsme na místě.
Děti Hvězdíkovi pojmenují domácí zvířátka a jejich mláďátka. Poznají zvířátko podle zvuku.
Předvedou, jak se zvířátka pohybují. Vyřeší hádanky se zvířátky. Zahrají Hvězdíkovi pohádku „Boudo,
budko“. Hvězdík ještě děti poučí o dodržování bezpečnosti při kontaktu se zvířaty. Společně budou
rozlišovat, kde které zvířátko bydlí ( dom. zvířata, lesní, v ZOO….), třídit zvířátka podle velikosti.
Pokusí se odhadnout množství zvířátek.
Společně půjdeme po stopách rysa. Vyrobíme stopy z hlíny, budeme poznávat stopy některých zvířat a
vyzkoušíme si odlévání stop sádrou, zahrajeme si PH „Uteč rysovi“.
Podíváme se do netopýří jeskyně, sestavíme budku pro netopýra a zahrajeme si PH „Netopýr má hlad a
Na lovu“.
S tetřívkem si zatančíme zásnubní tanec „Tok tetřívků“
Očekávané kompetence












poznat domácí zvířátka, zvířata a jejich mláďátka
sluchově rozpoznávat zvuky zvířat „Chodí zvířátko, hledá svoje mláďátko“
řešit hádanky o zvířatech
poznat a najít k sobě slova, která se rýmují
umět si zapamatovat pohádku, děj a převyprávět ho - dramatizace pohádek se zvířecími
hrdiny
dodržovat bezpečnost při kontaktu se zvířaty
poznat některá lesní zvířátka – medvěd hnědý – zimní spánek, rys ostrovid, netopýr velký
umět rozlišit zvířata domácí, lesní, ze ZOO
vytvořit si kniha rekordů – nejrychlejší zvíře, největší ………
počítat v oboru do 10, přiřazovat stejný počet (puntíků), starší děti i číslici
skládat puzzle zvířat
třídit podle velikosti malý/velký (starší děti i malý/větší/největší nebo
velký/menší/nejmenší)




procvičovat a používat prostorové pojmy – nahoře, dole; nahoře, dole, vpravo, vlevo,
uprostřed nahoře, uprostřed dole
umět zpracovat modelovací hmotu, proporce zvířecí figury
reprodukovat píseň a báseň o zvířátkách
zvládnout zdravotně preventivní cviky - napodobování pohybů zvířat
Planeta sucha
Motivace a vzdělávací obsah
„Děti pojďte rychle do rakety, poletíme za dalším dobrodružstvím. Pozor přistáváme, držte se.
Jé, to bylo lehounké přistání, jako do bavlnky. Otvíráme dvířka. Ale, ale, tak to je tím. Ne jako
do bavlnky, ale do písku. Děti tady je samý písek a to teplo. Musíme se svléknout.“
Kdepak asi jsme, kdo to ví, ten mi rychle odpoví.
Děti křičí poušť, Afrika“
Nic jiného než písek tu není. Pojďme to tu trochu prozkoumat. Jaký písek je, vezmeme si ho do
ruky a budeme experimentovat. Váha písku za sucha a za mokra. Konzistence písku. Druhy
písku a pevné skupenství (nerost pískovec). Na co se písek používá? Chodí se v písku dobře?
Vyzkoušíme ho na bosé nohy.
Jaká mohou žít na poušti zvířátka? Seznámíme se s velbloudem Kimem a pomůžeme mu hledat
vodu. Voda se hledá vrbovým proutkem. Jak se jmenuje místo v poušti, kde je pramen vody? Je
to oáza. Můžeme oázu výtvarně zpracovat formou koláže. Velbloud je kamarád a odveze nás na
svém hřbetě tam, kde končí poušť a začíná africká savana. Budeme si všímat rozdílů. Savana je
velká rovina se suchou trávou a stromy, co rostou daleko od sebe. Poušť je hornatá plocha
s pískem a velkými písečnými vlnami – duny. V noci je zde velká zima (0°C) a ve dne velké
teplo(50°C). Na savaně se teploty příliš nemění. Žije zde více zvířat. S nimi se také seznámíme.
Zaměříme se na život slonů. Básničky písničky jistě najdeme a lehce se naučíme. Na mapě si
ukážeme, kde hledat tropický pás a vysvětlíme si, co je rovník.
Očekávané kompetence

znát pojmy Afrika, poušť, savana, rovník, tropický pás







poznat a umět pojmenovat zvířata žijící v tropickém pásu
uvědomit si životní podmínky těchto zvířat
mít znalosti o životě slonů
poznat různé druhy zemských povrchů na obrázku ( poušť, savana, step, džungle)
znát materiál písek a mít povědomí o jeho konzistenci a vlastnostech
umět postavit hrad z písku a dokázat využít fantazii při hře na pískovišti
chovat se podle pravidel při práci s pískem (písek v očích, písek nejíme, myjeme si ruce
po hře)
naučit se pracovat s temperami ( výroba pouštní oázy)
znát hodnotu vody v takových oblastech
umět povídat vlastními slovy o pokusech s vodou a pískem
naučit se písničku nebo říkadlo o slonovi
procvičit různé druhy chůze ( motivace zvířata)
vyzkoušet si, jakou máme sílu ( siloměr- síla jako slon), tahání předmětu na laně,
společné hry – sloni jsou věrní






Vodní planeta
Motivace a vzdělávací obsah
Hvězdíku, ty jsi nějaký smutný! Stalo se ti něco? Ale, věčer jsem měl žízeň a v raketě jsem našel jenom
suchý rohlík. Snědl jsem ho, ale žízeň jsem měl stále. Potom byl v šuplíčku zapomenutý bombon. Ten
mi také žizeň nezahnal. Čekám tu na vás, děti, abychom se vydali na planetu, kde svoji žízeň zaženu.
Správně! Je to vodní planeta.
Koukněte, kolem nás protéká malý potůček a vlévá se do velké řeky. Pod kopcem je rybník plný kaprů.
Jestlipak tam sedí na vrbě vodník? U paloučku je malá studánka a vodní víly jí hlídají a čistí, aby v ní
byla křišťálově čistá voda.
Teď na mě káplo, prší. Kde se bere déšť? Víte, děti, co by se stalo trávě, květinám a všem živočichům,
kdyby neměli vodu? Myslíte si, že můžeme vyhazovat odpadky do vody? Víte, která zvířátka žijí ve
vodě? Ve vodě a pod vodou rostou i některé rostliny! Třeba rákos lekníny. Z rákosu si vyrobíme rohož,
prostírání, ale také hudební nástroj – zvonkohru. Také si posílíme ruce a břišní svalypři přitahování na
lavičku zavěšenou na zěbřinách. Zahrajeme si PH „Uvíjíme věněček“, naučíme se rozpočitadlo „U
potoka roste kvítí“. Pokusíme se vyrobit mraky v MŠ.Seznámíme s e s koloběhem vody v
přírodě.Ukážeme Hvězdíkovi, jak umíme plavat na suchu.
Očekávané kompetence













pochopit, proč je voda důležitá pro všechny živočichy a rostliny
poznat rozdíl mezi potokem, řekou, rybníkem, jezerem, mořem
mít povědomí o koloběhu vody v přírodě
vědět, jaká existují skupenství vody (pára, led, sníh…)
experimentovat - pokus – vznik mraků
sledovat život ve vodě a všude kolem nás
mít chuť poznávat něco nového, naučit se zacházet s mikroskopem
rozlišovat roční období i jejich typické znaky
zapamatovat si krátké říkanky, rozpočitadla, písničky a reprodukovat je, přijmout
jednoduchou dramatickou úlohu
chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné
mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání- poznatky o přírodních jevech a
dějích
vědět o ochraně vodních toků (třídění odpadu ), o pěstování vodních rostlin ( rákos, leknín
…)
tvořivě využívat přírodní materiály při výtvarných a pracovních činnostech – práce
s rákosem ( rohož, prostírání, HV nástroj-zvonkohra)
 důvěřovat vlastním schopnostem
 posílit břišní svaly přitahováním na šikmé ploše, posílit svaly rukou a nohou – nácvik
plaveckých stylů
Planeta dinosaurů
Motivace a vzdělávací obsah
Podívejte se děti, Hvězdík nám zde nechal nějaký vzkaz. Já vám ho přečtu: Milé děti, čekám na vás na
jedné zvláštní planetě. Ptáci jsou tu větší než dům. Takový zajímavý pes s dlouhým krkem je vysoký
jako panelák. Ve vodě neplavou malé ryby ale mrakodrapy a z rostlinky přesličky, která roste na mezích,
je zde hustý les. Připadám si zde jako malý trpaslík. Pomoc, něco se mně chystá sníst
V raketě najdete potřebné věci na cestu. Tak vzhůru do vesmíru.
Poznal jste někdo na jaké planetě Hvězdík je? V raketě jsou časopisy, knížky a encyklopedie. Výborně,
děti, je to planeta dinosaurů. Letíme za ním.
S Hvězdíkem budeme hledat stejné nebo podobné rostliny, dinosaury… Každý si dle své fantazie a
představivosti vyrobí svého dinosaura z přírodnin, pojmenuje ho a může s kamarády zahrát krátký
příběh. Vyrobíme si společně menší dinosauří svět tady u nás ve školce z odpadového materiálu. Děti
se dozvědí o způsobu rozmnožování a uvidí pokus líhnutí dinosaura z vajíčka. Naučíme se krátkou
básničku a veselou písničku. Při prodírání tropickým pralesem si děti procvičí přelézání a podlézání
spadaných stromů, šplhání po stromech. Dozvíme se, kdo je archeolog a jakým způsobem získáváme
informace o dinosaurech.
Očekávané kompetence
















umět správně zacházet s knížkou, časopisem a encyklopedií
najít drobné rozdíly mezi dinosaury, poznat stejné a podobné, dokreslit část obrázků
naučit se nová slova - jazykolamy – názvy dinosaurů
rozvíjet představivost a fantazii při vymýšlení jmen
umět improvizovat s vyrobenými loutkami, zahrát krátký příběh –dějová posloupnost
umět porovnávat velikosti, přiřazování, řazení
naučit se různé pokusy: výroba sopky, líhnutí z vajíčka (zakoupená hračka)
mít elán a chuť vědět nové informace - způsoby rozmnožování, způsob obživy….
dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
experimentovat s výtvarně netradičními přírodními materiály – tropický prales, můj
dinosaurus
rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost(lehký – těžký, lehčí – těžší,
nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)
umět zacházet s předměty běžné potřeby v domácnosti ( košťátko, lopatka…)
vyjadřovat fantazijní představy
naučit se zpaměti krátkou básničku a veselou písničku
samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci
zvládnout přelézání a podlézání překážek

postavit se zpříma a udržet správné držení těla
Indiánská planeta
Motivace a vzdělávací obsah:
Raketa je děti otevřená, jestlipak tam na nás čeká Hvězdík. Jé, Hvězdík má místo čapky čelenku z peří.
Kampak nás chce tentokrát vzít?
Slyším zdálky bubny a nějaké pokřiky nebo zpěv. Víte děti, kdopak to tančí kolem ohně a zaříkává. To
je můj kamarád Akytaka, člen indiánského kmene Velkého medvěda a přivolává sluníčko. Ahoj
Akytako, co se tu stalo?
Uprostřed horkého léta přišel velký hustý déšť, na obloze stíhal jeden blesk druhý a hromy byly slyšet
až za několika kopci. Velká voda zničila náš indiánský tábor . To je hrozné. Děti napadá vás, s čím a jak
indiánům pomůžeme?
Indiáni potřebují postavit nový tábor i my si postavíme teepe na zahradě školy. Společně pochytáme
zpět mustangy, kteří se při bouři splašili a utekli a postavíme pro ně velkou ohradu.
Kmen ztratil všechny zásoby jídla a léčivých bylin. Děti pomohou indiánům nachystat nové zásoby a
budou při vycházkách hledat a sbírat další byliny. Budeme zápasit s medvědy a lovit buvoly (hod
vrchním obloukem na cíl). Děti si vymyslí svá vlastní jména a jméno pro svůj kmen. Seznámíme se
s životem indiánů formou hry, naučíme se nová neznámá slova (vigvam, kánoe, tomahavk, totem,
teepe…), budeme hrát hry, které rozvíjejí lidské smysly. Indiáni, jsou dobří stopaři, zahrajeme si s nimi
známou hru „šipkovaná“. Neodmyslitelný je indiánský pokřik a oheň.
Očekávané přínosy pro dítě.












seznámit se s indiány a jejich životem
mít představu o podobě indiána a znát některá jména indiánů a jejich kmenů, seznámit
se s cizími slovy
předat vzkaz
naučit se indiánský pozdrav, indiánskou říkanku
rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou
dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (naslouchat
druhým, sledovat řečníka i obsah, posuzovat slyšené..)
rozvoj hrubé motoriky a lidských smyslů
rozvoj rytmu a tempa při zpěvu – indiánské písničky
rozvoj výtvarných schopností-výroba indiánského trička
naučit se básničky o indiánech
rozvoj sociálního chování- indiáni jsou bratři a nikdy by se navzájem neobelhali a
nepodvedli, indiáni drží při sobě a pomáhají si.
upevňování vztahu k přírodě – indián nikdy přírodu neničí, zvířata loví jen pro svou


potřebu života
vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, vědět, kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
rozvoj zručnosti – výroba indiánského náhrdelníku, výroba indiánské čelenky,
vyzdobení indiánského stanu

Podobné dokumenty