Rozhodnutí o stavebním povolení - rekonstrukce

Komentáře

Transkript

Rozhodnutí o stavebním povolení - rekonstrukce
lililr
ililr
rilililil
ilffi
ilr
ilililI
illlluill!il
Spis.zn.:
Čj..
Vyřizuje :
E-mail:
Y Žata dne: 18.1'2010
MUZAS/SUl4236912009lSv
MUZA 320312010
Svobodová]4l5736 495
[email protected]
ROZHODT{UTI
STAVEBNÍPovoLENÍ
viv
VEREJT{OU VYHLASKOU
Výroková část:
Městský tlŤaďŽatec, stavební3 yyylastňovací uřad, jako silničnísprávní úřad příslušnýpodle $
40 odst. I zákona č,.13lI997 Sb', o pozemníchkomunikacích, ve zněni pozdějšíchpředpisů(dale
jen ''zákon o pozemních komunikacích'') a speciální stavebníúřadpříslušnýpodle $ 16 odst. 1 a
$ 40 odst. 4 písm. a) zžkona o pozemních komunikacích i,ryhláškyč. 5a1l2006 Sb., o obecných
požadavcíchna v}.uŽíváníúzemí"ve zněnípozdějšíchpř.edpisůa $ 15 odst. 1 zákona ě. 183/2006
Sb., o územnímplanování a stavebnímřádu (stavebníziíkon),ve znění pozdějšíchpředpisů(dále
jen ''stavebnízá'kon''),ve stavebnírnřízenípřezkoumal podle $ 109 až 114 stavebníhozákona
Žádosto stavebnípovolení,kterou dne 25.11.2009podal
Ústeclq'kraj, zast. Krajským r}řadem. odbor správy majetku kraje,lČ zosgztso,
Velká llradební č.p.3118/48,Ustí nad Labem.centrum' 400 01 Ustí nad Labem 1.''
zastoupený spoleěnostíAZ Consult spol s r.o.' zastoupený jednatelem společnosti
Ing.Zdeňkem Avenariusemo lČ +qsel$0,-Klíšská č.p.1334/12, Ústínad Labemměsto,Ústí nad Labem.centrum,400 01 Ústí nad Labem 1
(dále jen ''stavebník''),a na záklaďétolroto přezkoumání:
I.
V y d á v á podle $ 115 stavebruhozákona a $ 5 a 6 vyhlášky ě. 52612006Sb., kterou se
provádějíněkterá ustanovenístavebníhozákona ve věcech stavebnílrořádu
stavební
povolení
na stavbu:
kraje Rekonstrukce silnice IIl227,Iv225 v úsekuhranice Středočeského
Zatec. křižor'atka s komunikací ÍU224
So 101Rekonstrukcekrytu lÍl2z5
So 301 Libočanv- rekonstrukceodvodnění
So 302 žatec-rekonstrukceodvodnění Ív225
c.i. MUZA 3203t2010
str.2
(dále jen ''stavba'') na pozemku č'
so 101
Katastrálníúzemi Parce|aě.
Po|áky
113
Chbany
Chbany
Chudeřín
NovéSed|o u ŽaIce
42443
ostatníoIocha
silnice
15744
247
ostatníolocha
silnice
28279
24511
ostatnÍo|ocha
silnice
1437
zz+ct-t
ostatnío|ocha
silnice
7366
ostatnÍolocha
silnice
7255
ostatnío|ocha
silnice
1375
ostatnÍp|ocha
silnice
2123
150
Ústecký krai - SÚS Ústeckéhokraie,p.o.
ČR- Úrao prozastupovánístátu
ve věcech
maietkových
246t1
246t2
p.o.
ostatníolocha
silnice
3786
161
p.o.
ostatníolocha
silnice
6579
787t2
ostatnío|ocha
silnice
7079
750t3
ostatníolocha
silnice
17355
ostatní
o|ocha
silnice
11686
ostatníolocha
silnice
AtrtrA
4010
243t3
Ústecký krai - SÚS Ústeckéhokraie,p.o.
637t5
Libočany
Zalec
výměra
způsob parcely
využití
m2
silnice
245t2
Chudeřín
druh pozemku
podleKN
ostatnío|ocha
117
Přeskaky
V|astnicképrávo . správa nemovitostí
637t6
Ústecký krai - SÚS Ústeckéhokraie' p'o'
ostatnío|ocha
silnice
65211
obec Libočanv
ostatníolocha
ostatní
komunikace 28175
655/6
Ceská republikaPovodÍohře.státnípodnik vodníp|ocha
korýo
vod.ioku
4213
573t3
ostatníp|ocha
silnice
3205
3l ól+
ostatníp|ocha
silnice
2341
237t2
ČR,SprávaŽe|ezniČnÍ
dopravní
cestv c n
ostatnío|ocha
dráha
77973
1702t3
ČR,Správa Železniční
dopravnlcestv.
s.o.
ostatníolocha
dráha
38157
7019t1
ostatnío|ocha
silnice
13746
7004122 ČR - Ředite|stvÍ
silnica dá|nicČR
ostatníolocha
silnice
IzÓo
ČR . Ředitelství
si|nica dálnicČR
ostatnío|ocha
silnice
49221
7004t3
C.t.MUZA 32032010
701912
6787t1
str'.3
krai - SÚS Ústeckéhokraie.p'o
Město Žatec
6960/7
so 301
ostatnípIocha
8150
ostatníolocha
silnice
ostatní
komunikace
ostatníolocha
silnice
1005
6100
- Rekonstrukceodvodnění
Libočany
Katastrálníúzemí Parcela ě.
Li
V|astnlcképrávo . správa nemovitostí
druh pozemku
podleKN
637/6
Usteckýkrai- SUS Usteckého
kraie,p.o
ostatníp|ocha
652t1
obec Libočanv
ostatnÍolocha
způsob
využití
výměra
parcely
m2
4010
ostatní
komunikace 28175
silnice
Zatec- Rekonstrukce
odvodnění
l|/225
so 302
Katastrá|níúzemí Parce|a ě.
Žatec
Vlastnické právo - správa nemovitostí
druh pozemku
podle KN
způsob
využití
vymera
parcely
m2
7019t2
ÚsteckÝ krai . SÚS Ústeckéhokraie.o''o
ostatnío|ocha
silnice
8150
6787tl
Město Žatec
ostatníolocha
ostatní
komunikace
6100
ostatnío|ocha
silnice
1005
6960i7
Stavba obsahuie:
SO 101 - rekonstrukcekrytu 1Y225 - km 0,00-16,552
Rekonstrukce krytu bude prováděna ve stávajícíchšířkáchvozovky. V místechkříženír'úsecích
se zesíienou konstrukcí vozovky se prorrede výškovér1rrovnánínapojenína pozemcích si1nice
IIl225. V místě želentIěnícirpřejezdůbude relconstrukceúoněena na hranici dráŽníchpozemků
- lyškové vyrowání se pror,ede na pozemcíclr investora. Na základě poŽadavkůSZDC bude
provedeno v místě drrou Železrríčníchpřejezdů nové odvodnění komunikac" 6"1on6r,ými
Žlabovkarni.Rekonstrukce krytu silnice IIl2z5 a tím spojená rekonstrukce odvodňovacího
zařízerunezasajujemimo pozernky, po kterých je silnice v současné
době r,edena.
So 30I _ Libočany - Rekonstt.ukce odvodnění
Uliční 1pusti l]V budou zrekonstruovány l, celóm úseku silnice IIl225 Libočany. V úseku
nacházejícímse V obci Libočany" který je předrnětem tohoto stavebnílroobjektu. se nachází 5
uličních r,pustí,ztoho 1 vpust'je na šachtě(UVl), aťy budou zrekonstruovány.Vpusti budou
zaústěnyšachtovouvložkou DN 150 do stávajícíchŠachetnebo kanalizace přípojkami z PVC
DN 150 délkydle situace.Hloubkauliční1,pustibude 1.100m.VšeclrnymŤíŽe
budou nalu.azen1,
mříŽemi o rozměrech 500x500 pro zatíŽeníD 400. Vpusti tvoi.enéze šacheta mríži budou
rekonstruován)' Sanováním betonor'éčásti šaclrtya oSaZenYnovými rnříŽemi.V místě překopu
pro potrubí vpusti se provede nová konstrukce kornunikace r,e sloŽeníuvedenémvSo 101Rekonstrukcekr;,tuIIl225 - km 0,00 - 16,552.
c.j.MUZA 3203t2010
str'.4
so 302 - Zatec _ Rekonstrukce odvodnění ( částna II/225 )
Předmětem částiPD jsou uličnívpusti tJV, kterébudou zrekonstruovány v celérnúseku silnice
IIl225 Žatec, Vúseku nacházejicím Se ve rněstě Žatec. který je předmětem tohoto stavebního
objektu, se nachází 7 uličních rpustí a ty budou zrekonstruovány. Vpusti budou zaústěny
šachtovouvioŽkou DN 150 do stávajícíchšachetnebo kanalizace přípojkami zPVC DN 150
délky dle situace.Hloubka uliění vpusti bude 1'100 m. Všechny mŤižebudou nahrazeny mŤíŽemi
o rozměru 500x500 pro zatížení
D 400. Vpusti tvořenéze šachetamtíži budou zrekonstruovány
sanovánímbetonovéčástiŠachtya osazeny novými mříŽemi.V nrístěpřekopu pro potrubívpusti
se provede nová konstrukce komuníkace ve sloŽeníuvedenémv So..101 * Rekonstrukce krytu
IIl225 - km 0,00 - 16,552*.
S t a n o v í podmínkypro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projelíové dokumentaceověřenéve stavebnímŤízení,
kterou
vypracoval autorizovaný inŽenýr pro star'by vodního hospodařství Ing.Martin Dar,id,
CKAIT 0401558, irrg' Zdeněk Avenarius, autorizovaný inŽenýr pro dopravní stavby;
případnézměny nesmíbý provedeny bez předclrozíhopovolení silniěního sprár,níhouřadu.
2. Stavebník zajistí r,yýčení polohy stavb'v oprávněným zeměrněřičem dle schválerré
dokumentace,doklad o zajištěnísoubornéhozptacováni geodetických prací doložík Žádosti
o i,rydáníkolaudačníhosouhlasu.
3. Stavebník ještě před zahájenínr stavby oznámí zdejŠímuspeciálnímu stavebnímu uřadu
tenrrín zaháj ent stavby.
4. Kontrolní prohlídka stavby je stanovenapouze závěrečná.
5. Stavbabude dokončenado 31.3.2013.
6. Stavbabude prováděnastavebnínrpodnikatelem: Stavbu smí jako zhotovitel provádět
právnická nebo fyzická osoba, která má podle $160 stavebního zákona oprár'nění
stavebních nebo montážníchprací. Bezprostředně po provedenémvýběrovém ř.ízení
bude toto písemněsděleno stavebnímu úřadu s doloženímoprávněnosti.
7 ' Před zahájením výkopových prací budou veškerá podzemní zaŤízení rlýýčenarze
spolupráci s jednotiir'1'mi správci sítína místěstavby v terénu"
8. Při provádění stavby je nutno dodrŽovat předpisy týkajícíse bezpečnostipráce a technických
zaÍízení,
zqména zi:kon č"3a9D006 Sb. zákon a o zajištěnídalšíchpodmínekbezpečnostia
ochrarry zďravi při práci, v platnérrrznéní,a NV č. 59112006Sb., a dbát o ochranu zďravi
osob na staveništi'
9. Zasprávnost'úplnost a proveditelnost zpracovanéprojektové dokurnentacezodpovídá
projektant.Pro stavbu budou pouŽit,vpouze vyrobky ověřenépodle zvláštníchpředpísů.
10' Stavebníkzajistí,aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokurrrontacestar'by a všechny
doklady týkajícíse prováděnéstavby, popřípadějejich kopie.
i 1. Majitelé sousedních nemovitostínesmíbý z důvodupror,ádění stavby ''u 5yýc1rprávech
poškozeniani kráceni. Vzrik1é škody,které by na majetku sousedůvznikly" zavazýe se
starzebník( investor ) sv-vmnáliladem odstranitnebo plnoirodrrotněnahradit.
12. Během výstavbybude dbáno na ochranu inzenýrskýclrsítídle příslušnýchpi.edpisů'PŤed
zahájenímStarzglnfghprací, budou podzemnívedenív souladu s projektovou dokumentací
řádně vytýčenaa jejich správci budou o zapoěetí prací informor,áni. Pokud dojde
k poškozenírnédia.bude okarnžitě\ryzyánjeho majitel ke konzultaci a na náklady stavby
bude zajištěnanáprava.
13. Vozidla a stavební mechanizm;, opouštějícístaveniŠtěirebudou znečišťor,a1r,eřejné
komunikace, v opačnémpřípadě zajisti stavebníkolrarrržitounáprar,.u.Na silničnírrrpozemtriu
nebude sklaclován stavebnía r'ýkopový materiál.
il.
1.
c i. MUZA 3203/2010
str.5
14. Budou respektovány podmínk'vReditelstr,ísilnic a dálnic CR, Ustí nad Labem, uvedenéve
stanor,iskuze dne 5.10.2009 čj.00 1342l 35020l2009lJaě, a to :
. konečnáúpravapovrchu vozovky silnice Il27 bude provedena r, celéšířikomunikace
. po zašíznlltístávajícívozovk1' silnice Il27 bude pror'edeno opatření spar a to spojor'ací
bitumenovou páskou a po pok1ádce obrusné vrstvy natření spár asfďtovou emulsí a
zasypěni drceným karnenivem frakce 2-5rnm
- obrusná aložní vrstvaAB bude provedenadle ČSx EN 13108-i:2008_ACo 11S a
ACL 22 S. Pokládka vrstev proběhne za předepsaných nárokůna kiimatické podmínky a
dle přísiušnýchteclrnických podmíneka předpisůs ohledem na třídu komunikace
- obnova vodorovného dopravního mačeníbude provedena r'e strukturálnich piastech dle
příslušnýchtechnických podmínek a předpisů s ohledem na třídu komunikace a nároků
na klimatické podmínky
- zahájed stavebních ptací na silnici Il27 bude prokazatelně oznámeno majetkovému
správci komunikace minimálně 15 dní předem a pokládka |ožni a obrusnévrstrry 3 dny
předem e-mail: [email protected]
a [email protected]
. po výběru dodavatele stavebníchprací bude tento subjekt a dodavatel asfaltorých směsí
nahláŠenmajetkovémusprávci komunikací I.třídy a to na výše uvedenée-maily.
- požadujemeV průběhustavebníclrpracípÍizvatke
dnůmna stavbě
{<ontrolním
- poŽadujemepřizvat k závěrečrré
kontrolníprohlídce
Do 3 dnů od ukončeníprací bude požádánmajetkový správce komunikace l.třídy o převzetí
pracína silnici Il27.Kpřevzetí dokončenýchpracíje nutno pr'edloŽitpředávací
dokončených
protokoljehoŽ součástíbude písemnésdělení:
1. kdo prováděl stavebnípráce
2. kde byly stavebnípráce prováděny
3. doba zahájeníaukončeníprací
4. zárukana prováděnépráce r, ro?sahu 36rněsíců
Jako součástpředávacího protokolu bude majetkovémusprávci komunikace I.třídypředana
dokumentace skutečného provedení stavby dle následujícího senmmu
dokladů
k přejímacímuřízení.
Seznam dokladůk přeiímacímuřízení
1. Certifikátyzhotor'iteteCSN EN iso 9001:200i+ ČSN EN ISo 14001
2. Certifikát + prohlášenío shodě na asťaltovésměsi zhotorlitele
3' Prukazní zkoušky asfaltových směsí
4. Protokoly o kontrolních zkouškáclrŽivičrrýchsměsí
5. Protokol o kontrolní zkoušcemíry zlrutněníŽivičnýchsměsí
6. Zkušebníprotokol o rněřeníretroreflexe vodoror'néhodopravníhoznačeni
15. Bude respektovánapodmínkaSprávy a údrŽbysilnic Ústectého kraje, p.o.Dubí,uvedenáve
t,yjádřeníze dne 17.9.20a9,a to :
- odfrézovaný materiai Živičnélrokryu.požadujemeuskladnit na SÚS ÚK prouo' Louny
( do skladu Cernice u Louny )
16. Bude dodrŽena podmínka Městského úřaduKadaňuvedená v koordinovanémzávazném
Stanoviskua ve q'jádřeni ze dne29'4.2009zn.ŽPl89l2009lFr, ato :
. Před zahájením praci požádá zhotor,itel příslušný silniční správní úřad o povolení
zvláštního užíviní komunikace pro provádění stavebrríchprací, o povolení částečné
uzar'írky($25 a24 zitkonač.I3l1997Sb.,o pozemních komunikacích 1, pozdějším
znění.Dále poŽádá o stanorzenípřechodnéhodopravníhoznačení.
- Při případnémkácení dřevin či prot'ezávání dřevin podélkomunikace je potřeba podat
oznámenío kácení dřevin rostoucíchmimo les dle $ 8 odst.2zákona nejméně15 dnů
předem orgánu ochrany přírody, ktery je můŽe pozastavit, omezit rrebo zakázat, pokud
záměr odporuje poŽadar'kůmna oclrranudřevin nebo rozsahu zvláštníhooprávnění.Dále
upozorŤujenre'Že bude postupovánodle CSN 83 906i na ochranu stronrů.porostůa
vegetačníclr
ploclr při stavebníclrpracích.Příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny ,
c.i. MUZA 3203t2010
str.6
na oRP Kadari. kterym je potřebnépodat oznámenío kácení dřer,in rostoucíclrmimo les
dle $ 8 odst.2 zákona.je obecní úřadChbany a Rokle.
17' Budou dodrŽenypodmínky Městskéhoúřadu Žatec,odboru rozvoje města, úseku památek
obsaŽené
ve vyjádření ze dne 1.4,2a09pod zn. MUZA 1349912009,
a to :
- investor nejméněse 14 dennímpředstihem oanámí zahi$enír'ýkopovýclrprací
organizaci
pověřené archeoiogickýrn výzkumem a v případěporušenípozustatkůprehistorického
nebo středověkéhoosídleru uhradínáklad1.záchrannéhoarcheologickéhovýzkumu
- při kolaudačnímŤízení
prokažeinvestor, že zahájenívýkopových prací oznámil. Investor
má moŽnost si u pověr'enéorganizace objednat odborný dozor archeologa a předejíttak'
moŽnémupostihu ve smyslu $$ 35 a 39 zékonač.2011987Sb', o statnípamátkovépéči
v platnémznění.
18. BudoudodrŽen1, podmírrky Městského uřadu Žatec, odboru Životního prostředí a
zemědělství,uvedenéve stanoviskuze dne 2.6.2009pod zn. MUZA1 10I0l2O09lŽPZ, ato :
o dpadovéh,ospo dá.řs nl í
- Zhledtska odpadového
hospodařsťví požadujeme, aby Se vzniklýni odpady
bylo nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech vplatném
znění a r,yhláškami s ním souvisejícími( v-vlrláškač. 381/2001 a č. 383/2001).
Upozorňujeme, že podle zákona o odpadech
rqusí
být
odpad-v přednostně
vyuŽívány. K oznámení o uŽívarťstavby nebo ke kolaudačnímusouhlasu ve Sfir1l3]ti
stavebruho zákona vyŽadujeme doloŽit odboru Životního prostředí doklady
o
nakládání s veškerými druhy odpadů,kterými vzrrikly pŤi rca|izaci qfše uvedenélro
záměru, včetnějejich mnoŽství.
ochrana přírody
- PoŽadujeme' aby byla při stavbě všech plánovaných akcí uvedených v PD
respektována
stávající zeleň a v případě vzrostlých dřevin bylo postupováno podle zásaď ochrany
dřevin na staveništi( dle nonny ČsN s: 906I * teihnotogiďvegetačníchúprar,v krajině _
ochrana stromů,porostu a vegetaěníchploch při stavebníchpracích ). Zvláštní ďetel je
třeba brát na kořenový systém rostoucích dřevin zejménapři pojezdeclr techniky a
výkopových pracích'aby nedošiokjeho poškození'
Vodníhospodářsh,í
- Při rcaLizaci stavebních úprav na stávajícíchobjektech, které nejsou vodními
díly' ale
dotýdají se vodruho toku je nutno respektovď stanovisko příslušnéhosprávce vodnrho
toku a sprár,ce povodí. Při realizaci lýše uvedenéstavby je nutno respektovat stávající
vodní díla a dešťové
vody z komunikacíje nutrrolikvidovat tako\.Tmzpůsobem,aby voda
nepoškozovalaokolní nemovitosti ( objekty, pozemky ).
19. Bude respektována podmínka Městského úřadu ŽaÍec, odboru dopravy a silničnílro
hospodařstr,í
uvedená ve stanoviskuze dne 24.4.2009pod zn.MUZA
13675120A9/ODSH/SI.a ze dne8.1.2010zn.MLlZA4473ll2O09/ODSH/St,ato :
- Před zahájerum star'ebníchprací v tělese silnice ě" IIl225 a IIl227 ve správním
obvodu
Městského uřadu Žatec bude poŽádán zdejšíodbor 6 yydání povolení zvláštníhouŽívrání
dotčenýclrkomunikacích na provádění stavebníchprací r' souladu s ust. $ 25 zékonač.
I3l1997 Sb.. o pozemních komrrrrikacích.ve znění pozdějšíclrpředpisů a o povolení
uzavírky dle $ 24 téhoŽ zákola. Přílohou Žádosti bude zpracovanéDIo odsouhlasené
Krajským ředitelstvínrPolicie Ústeckéliokraje, dopravníminspektorátemLouny.
- V rárrrci rekonstrukce silnic v průtahuŽatcem poŽadujemena silnici č,,IIl25 v úseku
od
křiž.se sil. IU227 v oC Kaufland obnovení VDZ středové čáry a r,yznačenívodících
pruhů V4 a na siinici č'IIl227 od křižovatky se s1I.IIl225 ke lďiŽovatce s místní
komunikací ul. Stavbařů obnovení YDZ V4 vodící čára včetrrěvymezení oarkovacích
pruhů.
7
str".
-
V rárnci Stavb1lpoŽadujerrier'průjezdrrírrr
úseku silnice č.II/225 Zatcen r' úseku od
(r-r1,
křiŽovatli1. se sil.č. IIl?27
\/o]r'liskj.clr Ceclrů ) li nákupnimu eentru Kaufland
obnor'enínello norzér,vznačenír,odorovnéhoznačenísti.edor'éčary. č.V 7a' Y2a. a
r'Yzračenír,odícíclr
pruhůč.\/4.
- Před reaIizacíbude pŤedložena
projektová doliumentacer'ránrci DPS a bude poŽádáno o
stanor,enídoprar'níhoznaěení.
20. Budou respektol,ány podrnínky Kr.ajskéhygienické stanice Ústeckého kraje. územní
pracor'iště Lourr,v uvedené \/ závazném stanor,isku ze ďne 27.4.2009 čj.KHSUL
f254112009.a to :
. veškerélrlučnéstavební práce v blízkosti stávající zástavby budou pror,áděny pouze
v derurí
době ( 7:00- 21:00hod.).
- budou provedena vešlierá přístupná technická opatření tak. aby nedocházelo
r'nitřním prostoru star,eb,
k překročor,ánípovolených limitů irluku a r,ibracír, clu"áněnérrr
- při rzýstar,bě budou r' př.ípaděnutnosti stavebníploclry skrápěny' aby nedoclrázelo
k obtěŽor,árrí
obyv21g1
obytrrýchdornů2yýšenouprašrrostí.
21. Budou dodrŽen,vpodmínkr,Hasičsliéliozáclrrarinéliosboru Ústeckélro laaje, ur'edené
v zál,aznémstanor'iskuze dne 11.4.2O0gpod čj.HSUL-SPD 564/KŘ-UPP-KM-2009" a to :
. PoŽadujeme zachovat stáriající požá:rr;lí
vrrějšíodběrrrímísta poŽární r'od.v( dáie jen
v rekonsbrrovanékorrrunikaci v souiadu s $ 5 odst.1písrrr.a)zákona
..hydranty..) umístěrré
poŽární
ochraně
r,
o
návaznosti na 5S11 odst.2písrrr.fvyhlášky o požfurnprevenci.Jejich
úpravu( změrravýšky lc"ytu ir1,drantuna úlovni vozovk)' ) provéstr' sou1adus sS7 odst. 7
rryirláškyo poŽámíprer'enci. zejménapřípadnénáirradnídíly rnusíodpor'ídattechnickýrrr
podmínlrám r,Ýlobce. Unrístění h-vdrantů posoudit z rý<resové dokurnentaci sítí
teclrnickélro l.vbavení urrrístění lrydrantůr' souladu s $ 41 odst. 1 písm.E) vyhlášky o
poŽarníprevenci tak. aby bylo vy|61čeno,Že něktgréhydrant),moirl1lbj4 dříve př.i údrŽbě
vozovkv překryty asfaltovýmkobercem.
- Při případných úpraváclr, opravácir a přemístěrrí poŽárních lrydrantů.tj. na poŽámě
poŽadujernez lrlediska poŽárni ochrany doloŽit platnédoklady
bezpeěnostníchzaŤízeníclr
v souladu s $ 46 odst. Vylrlášk1,opožámíprevenci a to napr".
provozuschopnosti poŽámě
a) doklady o montáŽi. funliěnícli zkouškách a kontrole
bezpečnostníclr zaŤízeni dle Š6' $ 7 a $ 10 lyhlášky o poŽárníprevenci. včetrrě
doliladů potr,r.zujíciclroprárrněníosob. popř. firerrrk montáŽi
b) doklady potvrzujícípouŽití konstrulicí a výrobitů s poŽadovanýrni viastnostrni
z hlediska požá:rní
bezpečrrosti
dle zákona ě' 2211997Sb. o techrrickýchpožadavc1ch
navýrobkyao změrrě něi<terýclrzďionů. rze znění pozdějšíchpŤedpisůa$1'56
plánování a star,ebnírnřádu (stalzebnízákon)
zákona č.i 83/2006 Sb. o úzernnírrr
22. Budou dodrŽeny podmínliy Správ), Že|ezničnidopravnícest)/,státrríorganizace, Správa
doprar'nícesty Ustí nad Labeirrur,edenér, souhlasném stanovisku Ze dne 30,3.20a9zn.
301/09-SDCUNL-411/Mi a dodatkuze dne5.6.20092n.535109-SDCLNL-411/Mi,a to :
. Při r.ekonstr.ukcipoŽadujerrrezřídit odr'odněrríkomunikace tďi" ab1.r,odarretelilado
přejezdu a na pozen1kydrálry SZDC.s.o. Jedná Se o ty{g přejezdy :
Žďtezničního
v ochrannénrpásmu dráhy trati :'Mladonice- Zatec
pI'ejezdy
r, ktn cca : Libočan1,199.593+ ZaÍec200^673
rl oclrrannénrpásnru dráhy trati : Praha Clromutor'
v km cca : Sádek 81.2a1přejezd1,
U dalšíchlďíŽenísilnice s Žeiezrriční
tratíodvodrrěnírrepoŽadujente.
. V zájrnovéoblasti se nacházejíkabelovétras1l$lpg, s.o' Ustí nad Labenr sprár,y
sigrralizaěnízabezpečor,ací
sdělor,acía zabez,peěor,ací
teciurik1'. jedriá se o př.ejezdorrá
a errergetiky.jeŽ se nacbázína
zaŤízení
a dáie kabeJové.trasr'
NN sprár,veleiitrotec]:uriky
zastár,káchHoi edečeli.Zaboliiik-v'Libočan1'.
-Při star'ebníchpracíclirl biízliostiliabelůpoŽadujemedodrŽettýo podmínli1.:
e Nejméně 14 dní pi.ed zalrájenímzenrníclrprací bude pror'edenona objednár4iu
r'l'týčeníliabelů
str-.8
c
e
o
o
"
o
o
e
o
n
o
o
.
Star,barrrusíbÝt pror'edenadie platriýchnorem a pi.edpistr
.Tetr'eba proliazatelně seználrit pr.acor'ník1,"
kteří budor-ipror.ádět zenrní práce
s pololrou kabe]ůa upozorrritna nroŽnouodchyiku uloŽenír,edeníod kornunikace
\/eškerézemní práce r' oclrr.annérn
pásnru liabeiu bliže neŽ lnr se nrusí prol,ádět
l,Ýlrradně rušněza pouŽitír'hodnéhonář.adía pomůcek
.Tenutno obnor'it případnépošliozeníkrytůkabelůa plor,éstjeho zabezpečení
tj.
zapáskor,ata doplnit cihly, desky. ŽIaby,ochr'folii apod.
Na širšíchr,Ýkopech zabezpeěitkabei proti prověšení
odlo},tékabe]or,é
r,edenírrrusíbýt zabezpečeno
proti poškozenía odcizení.
Bez soulrlasu sprál'ce kabelu se nesmí sníŽit ani Z\'Ýšit t,t.stva zerniny nad
kabeiern.
Zák|ady stoŽárůse nesnríodlralit.aby rrebyianaruŠena
jejiclr stabilita
Nad kabelor,ou trasou dodrŽet zákaz skladování materiálu a budor,ání takovÝch
zaÍízení,
lcterábr' anenroŽňovala přístup ke liabelům
Neprodlerrě nahlásit sprár,ci každé poškození podzemnílro vedení a zaŤízetí
( kabelovéoznačník1,.
sour,isející
Žlabor,étras5'apod' ) - na SŽDC, s.o., SDC Ústí
nad Labem
Př.ed záhozetn rrrusí být provedeno zlrutri'ěrri zetnin1, pod kabely a přizr,án
příslušnýzástupce( zda neníkabelol,évedenír,iditelněpoškozeno)
Nad kabe]ovoutrasou dodrŽovatztů<az
přeiíŽděnítěŽltými vozidly. dokud nebude
pror,ederraochranaliabelu proti poškozeni(např.parrely)
Dalšípodmínliymolrou bý upřesněn.vpi vyýěení kabelů
NedodrŽovánítěchto podmínek bude posuzor,ánodle zákona a ďrize 266194Sb. A
telekorrrurrii<acícli
15 i /20 00 $|. 1zplatnémznění'
Vytýčeníkabelu si stavebníkzajistína objednár'kuna adrese SŽDC. s.o.. SDC Ústí
nad Labem:
za Sprár,rrelektrotechniky a ener.getikypan Kubát te|.972424467
za Sprár''usděl'a zavezl. Teclrniky pan Kozelkate|'972425502.
- Bělrern prací nesmí dojít k poškození zařízeni dráhy' nesrrríbýt olrr.oŽenabezpečnosta
plyrrulost Železničnílro plovozu a samotné práce nesmí bj,'t dráŽnínr provozem
o1uoŽovány.
- VŽdy musí bjt zachován průjezdnýprůřez.
pŤedstilrurrrusíbýt projednárrteclrnologickýpostup s r,edoucímstŤediska
Y dostatečnént
Zatec pan Krof _ tel. 972427476 a vedoucí střediska Kadari - PAN Suchopárek _ tel.
972426653.
- Práce rnusíbýt prorláděrr'voprár'něnou firnrou
- Pr'ípadnou potŤebu r1ýluli j nutrro projedrrat s SDC Ústí nad Laberrr tel. 972424285
y předstilru.
V připadě zásalru do dráŽrríhozaŤízení
sŽnc. s.o. SDC Ústí rrad Laberrr si rryirr.azujeprávo na
prací.
dočasrré
zastar,ení
Star,ebníkpísernněoznámi zalrájenía ukončeníprací na starrběrnin.]4 dní předern na
adresu: SŽDC,s.o.'SDC Ústí nad Laberrr.Železničď.sliá
31. Ústí rradLabenr.
T.oto soulrlnnéi1.iádřerrípiatí 2 rolir, ode drre r.vdárría týká Se pouze sta\/byv rozsahu die
je třebazr,láŠt.se
předloŽené
PD (pŤípadné
změn.1'
SŽDC s.o.SDC Ústí nad Labem projednat).
- K odr'odněníjsou zr'olen)/betot1o\,é
rrronolitickeŽlaby. Vzhlederrr k torrru,Že tento t\,'p
Žiabůrremá dlouhou Žirlotnost.proto narrirujerne zvátŽttjinÝ t,vp. Zpraxe a z hlediska
Žirzotnostinar'rlrujemeŽiab-vod firrrryACo Dr.ain.
- Star,base doti<ne
pozemlitiSZDC.s.o' p.p.č.23712ii'ú"Libočarr\'
a p.p.č1704l3k"í'Žatec
.
Č . iM
' UZA 3203i20]0
str'.c)
23. Budou dodrŽenr. podrrrírik}.Dr"áŽnílro
úřadu Praha"sekce stavební.oblast Pr.aira.ur,edené
r' souIrlasuke zÍizenístar'b)'ze dne ] 0.7.2009zn. ]t4P.SoP0947la9-5lKj.DUCR3236110911<J,a
to :
- Star,babude pror'edenapodle projektor,édoliuirrentaceor,ěřenéDráŽnírnúi.aderrr.
Pr*ípadné
je
ztněn1,tétodokurrrentace star'ebníkpor,inenpředern projednat s DráŽrrímúřadern
- Star,bounesmí b)'1 rrepi.íznivě
or'livněn)' drážniobiekty azaŤízeni( rrapř.přireltonstrukci
přejezdů.
rrrusíbý odr'odněníkomunikace zŤízeno
tak. aby r,odanestóliala do Železničních
apod.)
- Při pror,áděrrí
stavby nesnríbj,t olrr"oŽena
pror,ozu.
a plynulost Železrričnílro
bezpečnos1
Veškerékloky při pror'ádění stavby v obvodu dráhy - d.har.rrronog]am
prací.nutná
je
oclrranrrá opatt.ení" případnér,ýlukY kolejí. apod. třeba řádně v předstilruprojednat
s vlastníkenra provozo\,atelemdrahy.
- Stavebníkje povinerr píserrrně oznámit DraŽnírnuúřadutennín zahá4enivÝšeur,edené
stavby,a to v rozsahu stavby zasahujícído obvodu dráhy'
- Po ukoněenístavby poŽáďá stavebrrík g vydání souhlasu k provozování starlby,který
Dráňni úř.adrT,dápodle $ 7 odst'3 zákona.
DráŽrríúřad,sekce star,ebnísi vyhrazuje _ po zapoěeti stavby _ právo yýkonu státního
dozoru ve r'ěcechdralr na výše uvedené stavbě sq zanrěŤenínr
podrnínek
na dodrŽor,ání
tolroto soulrlasuke zŤízenistar,b),a se zarrrěi.enínrna bezpečnost provozu dráhy a drážni
dopravy v místěstavby.
24. Budou respektovány podmírrii1'VUSS Pralra ur,edené
vg vyjádř"errí
čj'6528-ÚP/20087103t41.
25 . Veškerépráce budou prováděni,dle platných technickýclr rroremCSN a technolcrgickýclr
postupů( TKP' TP).
26. Vlastníci dotčerrýclrpozemků budou písernrrě
inforrrrováni o zahájerrístavebníclrpracía
seznfunenis hannonograrneff. pracl.
27. PŤi provádění stavebních prací nesmí b1'tokolí stavby zatěŽováno nadrněrnýrrrhiukenr.
vibracemi a prašnostínad přípustnou míru a
nesmíb1'tohr.oŽenabezpečnostclrodcůa
doprav1,na r,eřejnékomunikaci.
28. Pozernltydotčené
starlbou a okolí ]iolern sta\/b)'budou po ukončenístavebníchprací
uvedeny do řádnélio a uŽivatelnélrostal,u.
29. Stavbabude náleŽitě ozrračena identiťrltační
tabulí s oznaěenírnnázvu Stavb)',ur'edení
dodavatele'investoraa llrůtourrýstavb1'.
30' Stavebrríli písernně požádá6 vydarrí liolaudačnílro
soulrlasu ( $ 122 starzebnílrozáliona
ě. i83/2006 Sb,;' Stavebníli předloŽí potřebné doklady dle $ 12lT,hl.č.52612006
Sb. a dle stanor'iselidotčenÝclrorsánů.
Llčastrríciřízenína něŽ se vztalruje rozhodnutísplár,nílroorgánu:
Ústecký kraj. zast. Kr"ajsliýmúŤaderrr.
odbor Správyrrrajetliuluaje.,IČ70892156.Velká
Hradební č.p' 3 118/48" Ustí nad Labem-centturrr.400 01
Ustí nad Labern 1,
zastoupený spoleěností AZ Consult spoi S I"o.. zastoupený jednatelerrr společnosti
ing.Zdeňken.lAr'enaliusem.IC 44567430.Klíšskáč.p' 1334l12.Ustí nad Labenr-rrrěsto.
400 01 Ústí nad Labern 1
Ústí nad l,abern-centr.rrrn.
str'.10
Odůr'odnění:
Dne 25.]1.2009podai starzebník
Žádostg Vydánístavebníhopovoiení''u 1,ýŠe
ur,edenoustavbu,
uvedenýn dnem b54ozalrájenostar'ebníř.ízení.
Městský uŤadŽa,.r;c.starlební3 1ly1r|35tfi6vací
uŤadr1,dal souhlas podle $15 odst.2 zálrona č.
183/2006 Sb.' o úzenrrrímplárror'ánía starlebnímřádu ( star,ebnízákona ) rl platnérn znění.ze
dne 9.3.2009pod čj.MUZA 969912009.
spis'zn.MUzAs 9O9al2009lSÚ/Re.
JelikoŽ je stavba navrženana úzenrídvou stavebníchúřadůKr.ajský úradÚK - odbor dopravy a
silničnílrolrospodď.ství.starrovil usnesenínro určenípůsobnosti příslušnéirospeciálnílro
star'ebnílroúi.adu čj.: 325/DS/2009 ze dne 23.1.2009. Že l'eškerá sprár'ní tízenína slrora
uvedenou stavbu prqr'ede Městský ilŤad Žatec _ stavební a v1.rzlastňovacíúŤad.jako silnični
spráruní
úřadpříslušnýpodle $ 40 odst' 1 záliona č, 13lI997 Sb., o pozernrríclr
konruniliacíclr.ve
znění pozdějšíchpŤedpisů
a speciálrrístavebníúřadpříslušnýpodle $ 16 odst. 1 a $ 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemníchkomunikacicir vylrlášky č.501/2006Sb., o obecnýchpoŽadal,cích
n3 1,yuŽírlání
úzerní.ve zrrěnípozdějšíclrpředpisůa Š 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.. o
úzenrnímplárrovánía star,ebnínrřádu. ve zrrěnípozdějšícirpŤedpisů.
Vzhledem k tomu Že starrbanrá clrarakter zr,láŠt.rozsálrlé stavb1,s velkým počternúčastníků
Ťizenl navic z větší části Stavby liniové speciálrrí stavební ur'ad oznámll zahájeni stavebního
i.ízení známým účastníkůrrr
Ťízenía dotčenýrnorgánům veřejnou rTlirláškou. K projednání
Žádosti současněnařídil ústníjedrráníspojenésolrledáním na místě na 14.1.2010. Zárol,eřl
v tomto opatření upozotnil na skutečnost.Že závarná stanoviska dotěenýcli orgánů"námitky
účastníků
ř.ízeni a připomínky vei.ejnosti musí bý,'tuplatněny nejpozději při veřejném ústrrím
jednání,jinak se k ninr rrepŤilrlíŽí.
a že k závazným stanoviskůma nárnitkám k r'ěcem. o kterých
bylo rozhodnuto při vydání úzernníhonebo regulačrríh'o
plárru, se nepřihlíŽí. o r,ýsledku byl
sepsánprotokol.
K Žádosti o vydání stavebnílropovoiení byly předloŽeny tyto podklady. doltlady, wjádření a
souhlasy:
1) Plná rnoc investora,1.ýpisz oR
2) Srunrky z katastráinínrapy : 1i'ú.Poláky. Přeskaky. Chbarr.v,Chudeřín. Nové Sedio u Ža&e,
Libočany. Žatec (částti IIl225)
3) Dotčerié
pozemkv '.lli':seznatnpřílolrcu
4) Srnluvní vztahy k dotčenýrrr
pozemkůnr:
- Smlouva o prorzedením
star,byna pozemku _ obec Libočany.Povodí ohi.e s.p'. nrěsto
Žatec
- Nájenrnistn]ouvaSZDC,
- RSD
Dolrodao povolenívstupuna pozemtr;y
-
Stanovisko RSD CR oro vvdání star'ebnílro
nor
3423502012009t
z 5.10.2009
Stanor'isko Úřadu pro zastupováni státu ve věceclr nrajetkových
Sour,isejicí.r.vdanározhodnutí - l1,jádření dotčenýchongánůstátní sprár1' :
5)
6)
7)
Kr.ajsi<ý
úřadUsteckéholaaje. odbor doplar1,a silrričrrílro
irospodářstr,í.
Vellrá Hradebrrí
3118/48.40a 02 Ustí nad Labem -. usnesenío určenípůsobnostipř.isiuŠriého
speciálnílro
star'ebnílro
úŤaduč.j.:325/DS12()09ze dne 23.1.2009
MěstskýúřadZatec.Stal'ebtriúřad.
ul' obráncůrrríru295,43E 01 Žarcc_ souhlasdle $ 15,
odst"2SZ - čj.: MLJZA 969912009
ze dne 9.3.2009
Městský úřadKadari. Stavebrríúi.ad"
Mírovénálrrěstí1 432 01 Kadaň- souhiasdle { l5.
odst.2SZ - čj.:MLIKK/I0843/2009ze 6.3.2009
C.i. l\4UZA 3203/201
0
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
r 5)
16)
17)
18)
19)
2q
2I)
22)
23)
24)
25)
26)
str.I 1
Spr.ár,a
a údr.Žba
siinic Ústeckéhokraje'p'o., Ruská 26a,417 03 Dubí 3
_ 1n'iádt'ení
k technickétrru
ř.ešení
ze 17,9.2009
Městský úř.adKadan" odbor Životrrílro
prostředí.odbor doprar1'.Mírovérráměstí1 432 01
Kadari koordinovanéstanor,iskoč.j.:MUKK/I1808/2009 z29.4.2009
Městský úřadKadaň. odbor Žir,otníiro
prosti.edí.
odbor doprar1'.Mírovénáměstí1 432 0I
j.:
Kadari 1,yjádřeník zánrěru č lt{UKK/20072l2009 z29'4'2009
Městský llŤadZatec^obor rozr,o.ienrěsta- parnátkor,ápéče.
náměstíSr,obod)'7. Žatec
rryjádřeníč'i':MLTZA 1349912009
z 1,4.2009
Městský uŤadZatec-ollor Žir'ottrílro
pr.ostt'edí.
nárrrěstiSvobodr,I.Žatec
_ r.yjádř.eníč'j.: MUZA i 10 10/2009l Žpz z 2'6.2009
Městský úřadZatec.obor dopravy a SH. náměstíSr,obody I. Žatec
- 1,yjádř.eníčj .: NzIUZA 1,3675l 7009/oD SH/St. Z 24.4.2009
_
Povodíohře. s.p.,závod Terezín.PraŽsltá319.411 55 Ter.ezín
- rlyjádření
li PD čj.:031001-130ó/2009
z9,3.z0a9
KHS Usteckélrokraje, UP Louny. Poděbradova749"440 38 Louny
- 1lyiádření
č.i.:KHSUI,,1103512009ze 14.4.2009
KHS Usteckóho kraje, UP Chomutor'.Kochorza1i 85, 430 1i Clronrutor,
- r,'.'''jádření
čj.: I(HSUL 1254712009z 27.4.2009 i
HZS Ústeckéholoaje, Horol,a l34)l10" 400 0] Ústí nad Laberrr
- vyjádřeníčj.:HSUL.SPD 564/KR-Uup-KM-2009u 2] "4"2OO9
Kraiskéředitelstr,ípolicie Usteckéhokrajem DI Loun-v.NálrrěstíBenediiita Rejta2297.
44a fi Louny - čj. : KRPU-294-6 1/C.]-200
9 -040701 z 27.3,2009
Kraiskéředitelstr'ípolicie Severočeského
kraje.Di Clromutov.Riegrova4510. 430 01
Chornutov* č..j
.' KRPU-4405 8-1/Č.i-2009-0403
07 ZE 7 .4.2OO9
doprar,nícesq/.SDC ÚTí nad Labem, Že\ezniěáŤská
1386/31. 400 03
lPráva Železrriční
Ustínad Labem _ souhrnnéstanoviskoSZDC. s.o.zn': 301/09-SDcLTNL-4lIlMt ze
30.3.2009
Správa Železniěnídoprar'nícesťy.SDC Ústí rradLabem _ sou}nrrné
stanor'isko- SŽDC'
s.o. dodatekzn.:535/09-SDCLNL-41llMt z 5.6.2009
DtáŽni uř.ad.sekce stavební- oblastPraha,Wilsonova 300/8, 121 06 Pralra 1 _ souhlaske
ňizení star'b)'v ochrannémpásmu ČD _
- zn.'"MP-SOPO9 47I09- 5 lI<JDUCR-3 2367IA9Kj z 1A.7.2009
obecní úřadClrbarry'Clrbarr.v19,431 57 Chbany . i,yjádřenízn.: 24412009ze 6'4.2009
obecníúřadLibočany.Libočan)/103' 43975 Libočarri'-r'yjádř.ení
čj.: 1aS/oÚlO9 z9.4,2OO9
obecníúřadNol,éSed.lo.Hlavrrí27.438 01 Žatec q,jádřenízn:21l2OO9z 6.4.09
Krajský úřadUstec1iélro
kraje - vyjádřeník požadail<ůrrr
obce Nové Sedlo z 21,9.2009
Stanoviska spnár'cůsítí:
27) RWE Distribuční
sluŽby.S.r'o'.Klíšskág4O,4O117 Ústí nad Labem
. r1'iádřerrí
č'.j.:
2968l09l171ze 14.1a.2009
. vyjádřenízn': 7061091164
z 19.i 0'2009
28) RWE TransgasNet, S.r.o.,U olŠinách75l230O,10000 Pralra10
_ r'r'jádř"errí
č'i.:5318/08/o\/P,4.{
z 25.9'2008
placoviště
29) UPC ČR.a.S..
Doubrarlsliá1615/28.41501 Teplice
_ 1,yiádřenízn.: A03IB20912009ze 14.9'20a9
30) Telefórricao2 Czecl'iRepublic,a.s'.DLSS Ústi n.Labenr.P.o.BoX 56. na 76 Fraha3
- V}:j"č..j';
7033/09/CLTLA'{N4a
z2a.1'2009 a 18329l09lCUL/MMo ze 16.2.2009
- r1,jádření
z lrledisi<a
oclrranr,kabelůzn:]a33l09lCUL/MMo z18'6.2009
r,odor'od).
31) Severočeské
a liarraiizace.
a's.. závod Most" Dělnická 14. 434 72 h4ost"UTPC Žatec
* r,5'jádřerrí
zn.:a3lŽtl20812561l08
z15.10.2008.platnostprodl.16'9.2009
'
C.i. MUZA 320312()1()
sl'. j2
32) ČEZDistribuce.
a.s..Guideneror,a
19.303 03 Plzeri
- q,jádření
zn.:1019187330
z9.la,2009
33) CEZ ]CT Serr,ices.
a.s..Zbrojnická16.405 02 Děčírr
4
- rlriádření
zn:P09147579-N
ze 17.9,?009
34) Čpps"a.s..Elektrárenská
7]4l2.10152 Praira10
- ll1,jádŤení
zn.:PK 296108ze 3 '10'2008- r1'jádr'ení
k PD zn':VT 020/09z2I.1.2009
35) Vojenskáubýovacía starlební
správaPrďra.Na Va]ech76.41201 Litorněřice
- rryjádření
čj.: 6528-tiP/2008-71
03l4Ize 4.12.2008
36) Povodíolť.e.státnípodnik.Bezručoya4279.$a 03 Chornutor'
- v5,jádřenízn': 003201-2676312008
z 21.10.2008
37) ZemědělskáVH sprár,a.oblast por,odíoiiř.ese sídlemr,Ústí nadLabern.pracor'iště
Žatec.
ul. Sv"Čeclra1128.438 01 Žazc- vyjádi.err
i čj.: ŽT $9 l 08 z 1.10'2008
38) České
radiokonrunikace.
a.s.,U Natriladovélro
nádraŽí3144,13000 Pralra3
- rryjádření
zrr.:UTS/P 5 i 113/09Z 22.10.2009
39) GTS Nover&,Pr'em1'5]6r'ská
2845/43,13000 Praha3
_ vyjádřenízn.: 3509a2l8az 21'9'2009
40) MERO, a.s',Veltruská748, 278 alKr.alupyrrad\/ltaYou
- r'yjádř.errí
č1.:200819
l374-1z 25.9.2008
41} CEPRO. a's',Dělnická12, 170a4 Praha87
- q,jádření
čj. : S1/2643l235lFw08
z29.11.2008
42) SITEL, spol.s r.o.,Nad Elektrarnou
411,70600 Prahai0
- q'j. zn.:130901522
ze 17.9.2009
43) T - Mobile CzechRepublica.s..Torníčkor'a
2144lI.I49 00 Pr.aira
4
_ ryjádřeníz9,10.2009
44) VodafoneCzechR.epublic.
a.s.,Vinohrad.ská161,i00 00 Praha10
- ryjádřeníze 16.9.2009
45) ČDTelematika,a.s..Klíšská77112'40001 Ústí rradLabern
; !'jádlení zn.: 17845l09lKo z 22.9'2009
46) CD, a's.a SZDC. s.o..Zelezničářská
31.400 03 Ustínad.Labem
* vyjádření
zn.:08-SDCLINL z25.11.2008
47) Teclrnické
sluŽb5-nrěsta
ŽaÍec,
Čeradicka
1014.438 01 Žatec.yyjádř.ení
ze 16,L2008
48) Žateckáteplárenská,
a"S.,Svatováclar,ská
1020,438 34 Žatec- V)i. ze 6.10'2008
49) obecníúř.ad
Clrbarry.Clrbany19. 43157 Clibany_ Vyj. ze 2] 'I1.2008
50) obecNovéSedlo.Hlavní27,43801 Zatec- \/Yi'zn': ]44lO8ze I2,11.2008
Doštástanoviska:
- CEZ ICT Services^
a"S..q'jádřeníze dne 14'1?.2OO9
- \'USS Praha,ze dne 11.12.2009
- MěÚ Žatec,odbordopravya silničního
lrospodařstrlí,
ze drre8.1'201a MIJZA
44731t2009/ODSH/St
. Stanclr'isko
Hasičskélro
záclrrarrriélro
sboruÚsteckéhokraie.úzenrní
odbor Žarcc^
ze
drre15.1.2010či.HSUL-3sssfuŽt-pREV-SP-Chi,-200ď
Silrričrrí
sprár'níúi.adl, pror,edenénr
stavebnínr
pí.edloŽenou
řízenipřezkoutrral
Žádostz hiedisek
ur'edenýchy $ 111 star,ebrrího
projedrral
zákorra.
řízenía s dotčenýnri
orgátr1'
a
ii s účastníliy
zjistil. Že jejím uskutečněnínr
nelro uŽívánírnnejsou olrroŽen-r,
zi\ny ciuárrěnéstar'ebnínr
zákonenr.předpisr'r)'darrýnri
k je1ropror,edení
př.edpis1,.
a zr,láŠtrrírni
Projektor,ádokunrentace
star'b\'splriujeobecrré
poŽadar'krl
teclrrrické
na starrb)'.
Siiničnísprávní
úřadr,prubělruřízeiríneslrledaldůvodr,.
literéb1.bránilr'por'oiení
Sta\.b)/.
c.i. MUZA 320312010
str. I 3
Siirričnísprávrríuřad zajistil r,zájemrrýsoulad předloŽených závaznýcir stanovisek dotčenýcli
orgánůvyžadovanýchzvláštnímipředpisy a zahnrul je do podmínekrozlrodnutí.
Siiniční sprár'ní úřad rozlrodl. jak je uvedeno ve výroku roňodnutí, za použitíustarrovení
právních předpisůve výroku uvedenýclr.
UčastníciŤízení.dalšídotčené
osoby:
Uřad pro zastupování státu ve věceclr majetkorých, Povodí ohře, státní podnik' Správa
že\ezničrudoprarmí cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Chomutov, Město Žatec, zastoupenéodborem rozvoje města }y'iěÚ Žat;ec,obec Libočany,
obec Chbany, obec Nové Sedlo, Správa audržbasilnic Ústeckéhokraje, přísp.org.
Vypořádání s návriry a narnitkami účastníků:
Účastnícineuplatnili návrlry a námitky'
Vypořádaní s vyjádř.enírniúčastníků
k podkladůmroáodnutí:
- Uěastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili kladně, uplatněné podmínky byly
zapracovértydo projektovédokurnentacea podmínek tohoto rozhodnutí'
- Připomínku obecruho úřadu Chbany týkající se ódfrézovárrí vozovky v obci Chbany
posoudil Krajský urad Ústeckéhokraje, investičníodbor a sdělil stanoviskoze dne I2.1.2010
ev"č.6517l2010iKUUK,ve kterémuvádínásledující:
Na základě stanoviska obce Chban1,,ze drre 2I.12.2009 zn.I192l2009, Vám sděiujerrre,Že
Ústecký kraj nemůŽeprovádět stavébnípráce na majetku.třetíchosob. Vzhledem k tomu, Že
poŽadovanéodvodnění je místní komunikace. nespadá toto řešení do rekonstrukce výše
uvedenéstavby.
-
Zvýše uvedeného důvodu nebyla připomírrka obecního úřadu Chbany a Zapracovánado
projektové dokumentace, jedná se tudíŽ o neopodstatněnoupřipomínku a stavební úřadjí
zamitá.
Př.ipomínka obecního úřadu Libočany týkající Se zapracování do PD jiŽ dokončené
přestavbymostu pi.esLiboc, která byla dokorrčena
r' roce 2008,nesouvisí s výše uvedenou
stavbou,a proto ji stavební,lŤad
z a m i t á,
Poučeníúčastníků:
Proti tornuto rozhodnutí se lze odvoiat do 15 dnů ode dne jelro oznánrení k odboru dopravy a
silničnílioirospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústí rrad Labern podaním u
"a.;.sit'o
správníhoorgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítáode dne následujícíhopo doručenípísernného
rryhotoverrí
rozhodnutí,rrejpozději rišakpo upiynutí desátéirodne ode dne, kd1, bylo nedoručenéa uloŽené
rozhodnutípřipraveno k r'vzvednutí.
odvolaní se podává s potřebnýrrrpočtemstejnopisůtď<, aby jeden stejnopis zůstal splár,nímu
orgánu a aby kaŽdý účastníkdostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastníkpotřebný počet
stejnopisů,rryhotor,íje sprár,rríorgán na naklady účastníka.
c.i.MUZA 3203/2010
str.14
odvoláním lze napadnout vÝrokovou část roáodrrutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.odvoianí jen proti odůvodněnírozirodnutíje nepřipustrré.
Silniční správní úřad po dni nabyí právní moci stavebnrhopovolení zašle stavebníkovijedno
vyhotovení ověřené projektové dokurnentace a štítekobsahujícíidentiťrkační
údajeo por,olené
stavbě' Dalšívyhotovení ověŤenéprojektovédokumentacezašle r'iastníkovi stavby, pokud neni
stavebníkem.
Stavebník je povinen štítekpřed zahájením star'by umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydaní kolaud"ačního
souhlasu; rozsáirlé stavby se mohou označitjiným vhodným způsobem s uvedením údajůze
štítku.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavebnípovolení nenabude prármí moci. Stavebnípovolení
pozbyvá platnosti, jestliŽe stavba nebyla zahájenado 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
-.; ij*to*
,' +{
*
)' .:;"
ú?
..!t*.j
i
/
/.Í
l.š
I
f
FX ;
ř33 ],
otisk úředního
razítka
,ď'
Áá"
/ věr7Yobrová
ved,oucí
stavebního
Toto rozhodnutí musí být qvěšeno po dobu 15 dnů. Město Žatec, obec Libočany, obec
Nor'é Sedlo, obec Chbany se Žáďají o qvěšení na srých úředních deskách. Po upl1nutí
thůty bude potvrzené rozhodnutí vráceno zpět stavebnímu úřadu. obsah lyhláškry bude
Městslým úřadem Žateezveřejněn téžzpůso-bemumožňujícímdálkory přístup.
V1věšenodne:
Sejmutodne:
Razítko, podpis orgánu, který potr'rzujgvyvěšenía sejmutírozhodnutí.
Poplatek:
Správnípoplatek podle zákona č. 63412004Sb",o správníclrpoplatcíchpoložky 17 odst" 1 písm.
i) vei'yši1000 Kč by1 Zaplacen.
obdrží:
4častníci(dodejky)
Ustecký kraj, zast. Krajským uřadern- odbor správy majetkukraje, IDDS: t9zbsva
AZ Consult spol s r.o.,IDDS: z9r,p5js
Uřad pro zastupovánístátu r'e rzěcechmajetkových. IDDS: 96vaa2e
Povodíohře' státnípodník,IDDS: 7ptt8gm
Správa Že|ezniěnídopravnícesty, státníorganizace, IDDS: uccchjm
Ředitelstr'ísiirric adálnic ČR, Sprár,aClronrutov,Kochor,aě,p.3975lIO,43O 01 Chornutov

Podobné dokumenty