Áčko 1/2016

Komentáře

Transkript

Áčko 1/2016
1/2016
ZDARMA
Informační bulletin pro zaměstnance skupiny AMULET
Akvizice Emerge úspěšně dokončena
Na konci ledna letošního roku jsme dokončili akvizici
společnosti Emerge v Bakově nad Jizerou. Tato
společnost, která vyrábí velké svařence a lisované díly
pro Škoda Auto a.s., byla založena v roce 1991, jako
rodinná firma, panem Miroslavem Palounkem. Malá
zámečnická dílna postupem let dynamicky vyrostla
ve firmu certifikovanou dle ISO/TS 16949/2009, která
v roce 2015 zaměstnávala již 230 zaměstnanců a měla
obrat 469 milionů korun.
Kvůli nárůstu velkých zakázek pro automobilový
průmysl a potřebě zavedení robotické výroby, se
začátkem minulého roku majitelé rozhodli hledat
vhodného a spolehlivého strategického partnera.
Byla zahájena jednání s Amuletem, a již v průběhu
léta 2015 se obě strany dohodly na společné strategii,
ústící v akvizici Emerege společností AMULET
logistic, a.s. Od července téhož roku je na pozici
výkonného ředitele pan Milan Mlejnek (ředitel
Divize Sever AMULET logistic, a.s.), kterému se
společně s týmem spolupracovníků podařilo zavedení
a rozjezd robotických výrobních linek, inovace
logistických procesů, on-line sledování výrobních
procesů a příprava začlenění společnosti Emerge do
organizační struktury AMULET logistic, a.s. Společně
nás čeká jestě velká spousta práce, nicméně pokud se
ROZHOVOR: Josef Wajsar
Jednička slaví 15. výročí
vše podaří, očekáváme další růst, včetně zdvojnásobení
ročního obratu. V blízké budoucnosti je v plánu také
další rozšiřování výroby, a tedy i vytváření nových
pracovních míst. Již v příštím čísle Áčka vám přineseme
rohovor s některým z nových kolegů.
Co je nového?
Přinášíme
rozhovor
to asi nebylo vždy jednoduché, že?
s člověkem, který může
Jednoduché to rozhodně nebylo.
svoji pozici a pohled
Na úplném začátku nás bylo asi
na Amulet hodnotit s největším
jedenáct. V té době nikdo neměl
časovým odstupem; jednička slaví
zkušenosti, které máme dnes. Hlavně
15 let od nástupu do firmy. A není
jsme netušili, co to bude všechno
to jen pouhá fráze, pan Josef
obnášet. Většinou to byly hodně
Wajsar má skutečně evidenční číslo
specifické práce, a to nejdůležitější
jedna. Před 15 lety, tedy 1. 2. 2001,
bylo zaměstnávání lidí se zdravotním
nastoupil do firmy, což, v přepočtu
omezením. Ta zkušenost prostě
na pracovní dny, činí krásných 3780.
nebyla. Většinou jsme se učili.
Od té doby prošel několika provozy
Nelitujete
svého
rozhodnutí
a vystřídal různé pracovní pozice.
pracovat pro tuto firmu?
Pan Josef Wajsar
I přes domluvený termín schůzky
Nelituji. A to i přes to, že jsou chvíle,
pro rozhovor, bylo nutné si na pana Provozní podpora divize Východ. kdy si sám sobě říkám kdy ano
Wajsara počkat. Vrátil se právě
a kdy už ne. Něco se povede a něco
z provozu v Novém Hrádku a ještě než jsme začali, ne, jednou je líp, jednou hůř. Věřím, že ideální stav
rychle odběhl zkontrolovat pracoviště kolegyně, která
neexistuje. Když o něčem nejsem přesvědčen, beru to
má na starost šití ochranných chemických oděvů spíš jako výzvu a snažím se udělat pro věc maximum.
v rámci nového projektu. Zákazník nepočká. Krátce
Co se Vám na práci v Amuletu nejvíc líbí?
poté, s blokem v podpaží, telefonem v jedné, kávou Práce, kterou vykonávám. Není rozhodně stereotypní,
v druhé ruce, vstupuje do místnosti a říká: „Omlouvám navíc často komunikuji s lidmi a nikdy předem nevím
se a jsem k dispozici.“ Tak jdeme na to.
kdo, kdy a čím mě překvapí. Při snaze lidem vyhovět
Patnáct let je už pěkně dlouhá doba. Když se občas překvapí i negativní reakce (lehký povzdech), ale
ohlédnete zpět, co Vás napadne jako první?
tak už to chodí. Už jsem zažil ledacos, ale stále se vždy
Jako první mě napadlo to dobré, co se podařilo udělat
vyskytne něco nového, co překvapit dokáže.
a čeho firma za tu dobu dosáhla. Z mého pohledu je to
velký kus cesty.
Když hovoříte o cestě, vzhledem k začátkům firmy,
(Pokračování rozhovoru na straně 3)
která rozjížděla provoz s několika málo zaměstnanci,
1
Vitamíny pro zaměstnance
Na
základě
výsledků
průzkumu
spokojenosti
zaměstnanců, kde se velká
část z nich vyslovila pro
větší angažovanost Amuletu v oblasti zdraví
a prevence, jsme každému z našim pracovníků
zdarma darovali po jednom velkém balení
multivitamínu s postupným uvolňováním
účinných látek.
Tato akce se bude pravidelně opakovat
každého půl roku, a to na jaře a na podzim.
Doufáme, že se i tato aktivita pozitivně projeví
na spokojenosti našich zaměstnanců napříč
provozy.
Nový klient v Náchodě
V závodě Náchod jsme rozjeli spolupráci
s novým klientem, jedná se o malou rodinnou
firmu Hanuš, pro kterou šijeme žluté ochranné
protichemické oděvy YPS. Jde o oděvy
šité speciální technologií, kdy se švy ještě
vodovzdorně zalepují, a které se používají při
práci na tankerech v Atlantickém oceánu.
nápad ještě nebyl realizován. To, že se zdánlivě nic neděje, nemusí znamenat, že vaše
připomínka nebude v příhodnou chvíli brána v potaz.
Své podněty
ombudsmanovi
můžete předkládat:
Vedení společnosti, za účasti ředitelů obou divizí, rozhodlo o oblastech, kterým bude
v letošním roce věnována zvýšená pozornost. Jedná se o oblasti vzdělávání a zdraví.
První se týká témat spojených s řešením životních situací a školení pro osobní rozvoj,
zejména práce na počítači, způsobů komunikace a předcházení konfliktům. Máme
za to, že tyto kroky pomohou našim zaměstnancům lépe zvládat nástrahy a změny
v dnešní poměrně dynamické době. Aktivity v oblasti zdraví popisujeme v novinkách
na straně 1.
• telefonicky na čísle 734 502 596
• e-mailem [email protected]
• osobně během pravidelných
konzultačních hodin přímo
na vašich provozech
• v novém elektronickém formuláři
dostupném na firemních webových
stránkách v sekci ombudsman
na adrese: www.amuletcz.cz
Minimální mzda, krácení mzdy a jak tomu
všemu správně porozumět?
Podle dotazů, které se opakovaně týkají délky pracovního úvazku, přikládáme
informace, které by tuto problematiku měly pomoci objasnit a pochopit.
Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí
Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýšila minimální měsíční mzda.
Současně s tím dochází také k navýšení zaručené mzdy.
Minimální mzda byla zavedena především jako nástroj sociální ochrany před
nepřiměřeně nízkým oceněním práce zaměstnance, ale zároveň by měla motivovat
občany, aby se jim víc vyplatilo pracovat, než pobírat podporu v nezaměstnanosti
nebo sociální dávky.
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním
vztahu, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout.
S novým zákoníkem práce byl v roce 2007 zaveden pojem zaručená mzda,
který na rozdíl od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na
složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Práce je podle složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti rozdělena do 8 skupin a každá skupina prací má
stanovenou svoji úroveň zaručené mzdy. Do první skupiny prací jsou zařazeny
jednoduché práce a patří do první úrovně zaručené mzdy. První úroveň zaručené
mzdy je zároveň i minimální mzdou. V dalších skupinách prací jsou čím dále tím
složitější, odpovědnější a namáhavější práce. Do poslední, osmé skupiny prací,
jsou zařazeny nejsložitější a nejodpovědnější práce (např. ředitel velké společnosti,
primář, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog apod.)
V případě, že se zaměstnancem je sjednána v pracovní smlouvě stanovená týdenní
doba (viz tabulka), náleží mu za práci nejméně zaručená mzda podle složitosti,
namáhavosti a odpovědnosti práce, kterou vykonává. Jiné délky stanovené týdenní
pracovní doby, než 40 hodin týdně (např. v případě naší společnosti 37,5 hodiny
týdně), se hodinové sazby minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně
zvyšují. Pokud je však se zaměstnancem sjednána individuálně kratší pracovní doba
(v případě naší společnosti je délka pracovní doby pro jednosměnný a dvousměnný
režim obvykle 37,5 hodiny týdně a je tedy kratší, než stanovuje zákoník práce), nebo
pokud zaměstnanec neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu
odpovídající stanovené týdenní pracovní době, minimální mzda a nejnižší úroveň
zaručené mzdy se úměrně snižují.
Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Na rozdíl od minimální mzdy
se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Jak dopadl průzkum spokojenosti 2015?
V závěru loňského roku proběhlo dotazníkové šetření průzkumu spokojenosti
zaměstnanců, které mělo za cíl zjistit, jak jsou zaměstnanci společnosti v zaměstnání
spokojeni. Přinášíme první výsledky, které z průzkumu vyplynuly. V současné
době probíhají, za účasti ředitelů divizí a vedoucích zaměstnanců na jednotlivých
závodech, jejich rozbory.
Výsledkem průzkumu spokojenosti za rok 2014 bylo navýšení nominální hodnoty
stravenek na 85 Kč bez doplatku zaměstnance a dále pak zvýšený důraz na oblast
bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci.
Celkem bylo na konci roku
2015 rozdáno 616 dotazníků,
vrátilo se vyplněných 376, tedy
61%. Oproti loňskému roku je
to o 16% vyšší návratnost, což
nás těší. Na základě rozborů
dotazníků a jejich odpovědí od
vás získáváme zpětnou vazbu,
která pomáhá nejen vylepšovat
samotný průzkum, ale také
ostatní faktory, které jej mohou
do jisté míry ovlivnit. Například
termín, kdy průzkum probíhá.
Podle informací od vedoucích
vyplývá, že konec roku není
optimální z důvodu ukončování
výroby a dokončování zakázek.
Nejen tuto připomínku určitě
zohledníme v příštím průzkumu
a věříme, že odpovědí získáme
ještě více. Co tedy plyne
z posledního průzkumu?
Délka stanovené týdenní pracovní doby při rozvržení pracovních směn:
• Zvyšuje se doba zaměstnání ve firmě. Nad 1-3 roky pracuje 284 zaměstnanců.
• Spokojenost se zaměstnáním hodnotí 177 kriticky, 108 neutrálně a 91 je spokojeno.
• Přibližně 340 zaměstnancům splňuje vykonávaná práce očekávání.
• 113 zaměstnanců není spokojeno s odměnou za vykonanou práci a 69 není motivováno.
• 72 zaměstnanců by rádi opustili naše řady do jednoho roku.
• Pouze 72 by firmu doporučilo svým známým či kamarádům, 66 je neutrálních
a 237 zaujímá spíše negativní postoj. U této otázky jsou odpovědi možná částečně
negativně zkresleny tím, že odpovědi byly vyhodnocovány klíčem poměrného rozložení
respondentů tzv. Net Promoter Score, který počítá odpovědi s výsledkem 0-6 jako kritici,
7-8 jako pasivní a pouze odpovědi hodnocené známkou 9-10 jsou příznivci.
• 134 hlasů hodnotí firmu jako úspěšnou, 76 jako průměrnou, ostatní odpovědi jsou
v kategorii různé nebo bez odpovědi.
• Pracovní prostředí bylo hodnoceno dobře 142 hlasy, 188 hlasů vyzývá ke zvýšení úsilí
a 18 respondentů si myslí, že se firma o problematiku nezajímá.
• Srovnání pracovního prostředí v letech 2014 a 2015: 87 je lepší, 68 je horší, 144 změnu
nezaznamenalo a 77 odpovědělo jinak.
• Nadřízení byli oznámkováni s tímto výsledkem: výborně 143, chvalitebně 96, dobře 48,
dostatečně 34, nedostatečně 31 a 24 zaměstnanců odpovědělo jinak.
• Motivováno je 295, 61 není, 20 odpovědělo jinak.
• 327 zaměstnanců si myslí, že je chváleno dostatečně, 84 nikdy pochváleno nebylo a 49
odpovědělo jinak.
• 28 zaměstnanců se domnívá, že se k nim nadřízení zachovali neeticky.
• Nefinanční benefity. Rehabilitace 149, příspěvek na rekreaci 142, 92 příspěvek na
vitamíny, 84 pořádání společných akcí, 43 sport, 40 levné volání, 55 odpovědělo jinak.
• Jaký je zájem o kurzy hrazené firmou? 109 by ocenilo základy práce na počítači, 86
způsoby komunikace, 83 řešení životních situací, 40 hospodaření s penězi a domácím
rozpočtem, 139 odpovědělo jiným způsobem.
• Také potěšilo 76 respondentů, kteří přišli s konkrétními výhradami, připomínkami
a nápady na zlepšení či změny. Máme vzkaz pro všechny, kteří již odpověděli, ale jejich
Rozvržení pracovní doby
Týdenní počet hodin
Jednosměnný pracovní režim
40
Dvousměnný pracovní režim
38,75
Třísměnný a nepřetržitý pracovní režim
37,5
Přepisování a falšování údajů na veřejných
listinách
Každý kdo již byl z jakéhokoliv důvodu
v pracovní neschopnosti, přišel do styku
s listinou v podobě tzv. neschopenky.
Z povahy tohoto dokumentu vyplývá, že
se jedná o veřejnou listinu a je potřeba
se k ní také tak chovat. Je proto důležité
vědět, že jakékoliv změny či přepisování
údajů pokládá zákon za trestné. Podle
§ 176 trestního zákona se jedná o trestný čin, a to bez ohledu na to, o jakou částku
se tím padělatel obohatí. Za pozměňování a padělání veřejné listiny přitom hrozí
peněžitý trest či odnětí svobody až na pět let. Příslušné organizace či zaměstnavatelé
na padělaný doklad jednoduše přijdou. Stačí, když porovnají díl neschopenky, který
na správu sociálního zabezpečení odesílá lékař s dílem neschopenky, kterou odevzdá
zaměstnanec svému zaměstnavateli. Potvrzují to i případy z poslední doby, se kterými
se setkali pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení. Za padělání neschopenky
(prodloužení doby pracovní neschopnosti) hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
2
Shrnutí na závěr:
Co se mi již splnilo, byl let vrtulníkem (následuje široký úsměv). Co bych chtěl, aby se
ještě vyplnilo, je let horkovzdušným balónem.
„Rádio hlásilo“, že máte vnoučka, je to pravda?
Ano, rádio mělo pravdu. K tomu se hrdě hlásím. Vnouček se jmenuje Damián a mám
z něj radost. Už tu s námi je čtvrtý měsíc. Je to můj pohon do života a dodává mi
energii.
Naše čtenáře by možná zajímalo, jaké to bylo
na konci loňského roku na veletrhu práce
Profesia days 2015 v Praze, kde jste v rámci
panelové diskuze na téma „moje práce“ veřejně
vystoupil a odpovídal na všetečné otázky dvou
moderátorů?
O tom, že to je zážitek, asi mluvit nemusím. Být na
pódiu před tolika lidmi a bez přípravy je rozhodně
veliká zkušenost. Je to úplně něco jiného a nejsem
na to zvyklý. Zkusit by si to měl každý. Každopádně
jsem se snažil neudělat velkou ostudu. (smích)
Máte nějakou „veselou historku z natáčení“, která
Hrnek, který s Josefem putuje.
by se hodila na závěr?
“Je původní”, hrdě prohlašuje
Úplná bomba to asi nebude, ale historka s lehkým
a dodává: “Všude je se mnou!”
úsměvem ano. Příběh pojednává o tom, že když
se někdo snaží být papežštější než papež, nedopadne to nejlíp. V samotných
začátcích firmy jsme měli za úkol balit hnojivo pro velkou místní firmu, která se
zabývala skladováním a aplikací hnojiv. Našim úkolem bylo balit naporcované dávky
hnojiva v podobě malých, skoro jako čajových, sáčků do krabiček po 25 kusech. No
a jeden kolega se rozhodl, že se do připravených obalů vejde kusů třicet. Aniž by se
dotyčný s někým poradil, pracoval jako ďas dál. Když vše bylo zpracováno, zabaleno
umístěno na palety, odváželi jsme dodávku k zákazníkovi. Zakázku jsme předali
a vraceli se zpět. Již na zpáteční cestě nám ale klient telefonoval, že je dodávka špatně
zabalena a vše se vracelo k přebalení. Nakonec to spravil úsměv a dobrá čokoláda,
paní u zákazníka na nás byla hodná. Když jsem se ptal dotyčného pána proč to balil
jinak, dostalo se mi překvapivé odpovědi. Nechápavě se na mě podíval a odpověděl:
„No protože se jich tam prostě vejde víc.“ Z čehož plyne poučení, že používat vlastní
hlavu je dobré a žádoucí, ale má to své meze.
Tiskopis potvrzující pracovní neschopnost má čtyři části:
1. při vystavení předá lékař první díl („Legitimaci práce neschopného pojištěnce“)
pacientovi,
2. druhý díl („Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti“) zůstane v dokumentaci
lékaře,
3. třetí část („Hlášení o počátku pracovní neschopnosti“) bez uvedení diagnózy obdrží
zaměstnavatel,
4. poslední část tiskopisu („Hlášení OSSZ“) zašle lékař v den vystavení s kódem diagnózy
příslušné správě sociálního zabezpečení.
Je-li pracovní neschopnost dlouhodobější, prokazuje zaměstnanec trvání pracovní
neschopnosti Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístkem na
peníze), které mu vystavuje ošetřující lékař.
Při ukončení pracovní neschopnosti ošetřující lékař odevzdá pacientovi druhou část
tiskopisu („Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti“), kterým se uplatňuje nárok
na výplatu nemocenského a pacient ho odevzdá svému zaměstnavateli. Ošetřující
lékař současně od pacienta převezme první díl tzv. neschopenky („Legitimaci práce
neschopného pojištěnce“), vyznačí na něj datum ukončení pracovní neschopností
a tento díl zašle správě sociálního zabezpečení do evidence práce neschopných. Je
tedy zřejmé, že prosté porovnání evidencí vede k odhalení případných podvodů.
ROZHOVOR: Josef Wajsar
Jednička slaví 15. výročí
(Pokračování rozhovoru z úvodní strany)
Co považujete na své současné pozici za úspěch?
Stačí se ohlédnout tři roky zpět. Myslím si, že se divizi východ podařilo více se
zaměřit na to, aby zaměstnanci měli lepší podmínky a vybavení. Nerad bych, aby to
vyznělo jako klišé, ale tak zněla otázka, ne? Za mě je to, v tomto konkrétním případě,
velký posun, ale každý to může vidět jinak. V tom jsem realista, což mi potvrzuje má
dosavadní praxe.
Co pro Vás znamená práce v Amuletu?
Pracovat ve firmě pro mne znamená jistotu i zdroj příjmů. No a znamená pro mne
hodně i v tom, že dokáže nabídnout práci lidem s postižením. Práce mě baví a díky
své povaze také nikdy nekončí. (úsměv)
Získal jste během působení ve firmě něco, co by bylo jinde (v jiném zaměstnání
u jiného zaměstnavatele) obtížné?
Určitě získal a myslím si, že jsem o tom mluvil někde na začátku rozhovoru. Podle
mne je to individuální přístup k lidem. Možná, zde více než kde jinde, existuje více
různorodých vztahů, nálad a emocí. To si uvědomíte právě při zaměstnávání lidí
s handicapem.
Máte
nějakou
životní zkušenost,
poznatek
nebo
moudrost,
která by neměla
zapadnout?
Když jsme kdysi
začínali,
měli
jsme v týmu jednu
velmi
vitální
kolegyni,
která
plavala a byla
velmi
aktivní.
Po operaci však
Děkujeme panu Josefu Wajsarovi za skvělou práci
skončila
na
a reprezentaci v dresu společnosti. Do dalších let přejeme
vozíčku.
Když
hodně pracovních i osobních úspěchů a také hodně zdraví
jsem si myslel, že
a skvělých kolegů.
jsem na tom sám
zdravotně
blbě,
tehdy jsem si uvědomil, že na tom jsou lidé mnohem hůř a proto ji dodnes obdivuji.
Pomůžu si možná ne tak výstižným, ale o to pravdivějším výrokem: „Nikdy není
tak zle, aby nemohlo být ještě hůř“. Je důležité občas zvolnit a uvědomit si to. To,
že si dokážu uvědomit a připustit, že jsou na tom někdy lidé hůř než já, mi pomůže
zase dobře fungovat a jít dál. Myslím si, že takové zamyšlení lidem chybí a přitom
by jim mohlo pomoci. To, že člověk s postižením může přijít do kolektivu, pracovat
a žít jinak plnohodnotný život by zapadnout určitě nemělo. Nikdo nevíme, co bude
následovat v další minutě, nebo třeba za rok.
Jakou chybu byste nerad opakoval, tedy pokud taková existuje? (úsměv)
V životě udělá každý hodně špatných rozhodnutí. Tak nebudu tvrdit, že sem chybu
nikdy neudělal. Dělat chyby je lidské. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak by to asi
za mě byla chyba, ze které se člověk nepoučí. Protože, když jsem chybu udělal a vím
proč jsem jí udělal, tak ji příště neudělám a mám šanci se z ní poučit. Pak taková
chyba nebyla zbytečná.
Je něco co byste dnes udělal jinak, kdyby byla ta možnost?
Tak teď nevím. Určitě ano, jako každý komu se něco nepovede. Bohužel k životu
patří i ta špatná rozhodnutí. V tomto případě bych dodal, že za chyby se platí, a tak
to v životě chodí.
Máte nějaké přání, které byste si rád splnil, a nechcete, aby zůstalo nevyplněné?
Děkuji za čas a za rozhovor.
K práci patří i odpočinek
V areálu provozovny Náchod jsme za účelem důstojného odpočinku našich
zaměstnanců nechali vybudovat nový přístřešek. Právě v těchto dnech, kdy
často prší a chumelí, to zaměstnanci plně oceňují. Moc si přístřešek pochvalují
a líbí se jim, a to i přes to, že se ještě čeká na výměnu laviček za nové. Ale to
hlavní už je hotové a dobře našim pracovníkům slouží!
Stravenky v prodejnách
Albert
Dobrá zpráva. Rádi bychom vás informovali,
že již i řetězec prodejen Albert přijímá
stravenky Sodexo, Gastro Pass. Maximální
počet stravenek při jednom placení je 5 ks
a vrací se do 10 Kč na nákup. Stravenky se
přijímají ve všech prodejnách Albert.
3
Otázka pro
Prozradili na sebe
Přinášíme další díl oblíbených vhledů do soukromí vedoucích
pracovníků Amuletu. Minule byl pod palbou otázek vedoucí
střediska, pan Jan Myšák, no a tentokrát je pod drobnohledem
ředitelka Divize Východ, paní Libuše Konvalinková. Jsme si
jisti, že i tentokrát vás čeká velmi zajímavé počtení, byť možná
trochu stručnější. Takže jdeme na to...
Jitka Mervartová
Operátor výroby
Závod Náchod, středisko výrobní
služby Náchod, provoz VELOS
Nový Hrádek
1) Co pro vás práce v Amuletu
znamená?
Práce v Amuletu pro mě znamená
zdroj příjmů.
2) Co byste chtěla zlepšit?
Přála bych si vyšší finanční ohodnocení pracovníků ve výrobě.
3) Co vás nejvíc motivuje?
Motivující je pro mne jistota zaměstnání.
4) Co byste uvítala v Áčku?
Současná podoba mi vyhovuje.
Vladimíra
Husníková
Libuše Konvalinková
Ředitelka divize Východ
Mistr výroby
Divize sever, závod Lovosice,
Středisko výrobních služeb Plzeň,
středisko Přeštice
Nejlepší akční hrdina: Krteček, vždycky si ví rady a byl už ve vesmíru.
Potěší mě: když lidi dokáží říct pravdu, i když bolí.
Nesnáším: pavouky a anální horolezce
Moře nebo hory: moře i hory, ale bez mailů a telefonu.
Město nebo vesnice: záleží na tom s kým.
Auto nebo moto: auto, tam neprší za krk.
Pěšky nebo na kole: pěšky, protože je čas se dívat kolem sebe.
Oblíbená hláška: my to dáme.
Oblíbené auto: to moje.
Oblíbená kapela: není to kapela, ale Hapka a Horáček.
Nejlepší vlastnost: říkám věci na rovinu.
Nejhorší vlastnost: noční návštěvy lednice.
Kde se cítíte nejlíp: doma s rodinou.
5 věcí, které bych si vzal na pustý ostrov: batoh, oblečení, nůž, fotku rodiny,
knížku Robinson Crusoe.
Životní krédo: s úsměvem jde všechno líp.
1) Co pro Vás práce v Amuletu
znamená?
Ve firmě pracuji od 2. 12. 2013,
přistěhovala jsem se na Plzeňsko z města Vlašim ve Středočeském kraji.
Půl roku po nastěhování do menší vesničky Ptenín jsem stále neměla
práci, až jsem zjistila, že firma Amulet přijímá operátory výroby v
Přešticích. Poslala jsem životopis a po týdnu jsem nastupovala.
Hned od začátku se mně práce velice líbila. Byla zajímavá, byla jsem
mezi novými lidmi. Postupně jsem se seznamovala s pracovními
postupy a předpisy pro balení materiálu. Po čase se naše provozovna
stěhovala do jiných prostor a začaly i změny. Některé kolegyně odešly
a nové nastoupily, pracovali jsme všichni na dvě směny a začaly
vznikat různé pracovní konflikty a neshody. Vše vygradovalo v dost
velké spory mezi zaměstnanci. To se odrazilo i ve špatně odvedené
práci a došlo i k reklamaci. Chodila jsem do práce s obavami, co mě
tam čeká. Snažila jsem se situaci nějak řešit, ale ne vždy se to dařilo.
V té době naši provozovnu převzal pan Jahoda a já dostala důvěru ve
vedení kolektivu. Mám na starost správný běh provozovny a dohled
nad dobře odvedenou prací. Přišla jsem s pár nápady, které se vyplatily,
podařilo se mi i stmelit kolektiv. Já osobně z toho mám velkou radost.
Blahopřejeme a děkujeme
V lednu oslavili své životní jubileum:
Baudyšová Blanka
Straková Květa
Jelínek Jaroslav
Chrásková Dagmar
Perknerová Monika
2) Co byste chtěla zlepšit?
Myslím, že v naší provozovně proběhlo docela hodně změn pro
zaměstnance. Možná bych uvítala, kdyby naše hala šla trošku
nafouknout. Ale to nejde.
V únoru své kulatiny slavili:
Wajsar Josef
Bušková Dana
Kondrasová Zuzana
Mátyásová Irena
3) Co vás nejvíce motivuje?
Nejvíce mě motivuje dobře odvedená práce a spokojenost mých
kolegů. A hlavně spokojenost mého nadřízeného a kolegů z firmy, pro
kterou pracujeme.
Všem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku
a mnoho radosti v kruhu jejich nejbližších!
4) Co byste uvítala v Áčku?
Možná nějakou chvilku pro zábavu, křížovku, nebo nějaký vtip, nebo
třeba tipy na výlet pro jednotlivé regiony.
4

Podobné dokumenty